T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ ŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İLGİSYR İŞLETMENİ 6 RLIK 2009 Saat:10.00 İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. evlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 2. Yukarıdaki hüküm T.. nayasası nın hangi kısım / bölümünde yer almaktadır? ) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ) Kişinin Hakları ve Ödevleri ) Genel Esaslar ) Genel Hükümler şağıdakilerden hangisi T.. nayasası nın sendikalara üyeliği ve sendika kurmayı düzenleyen hükümlerinden biri değildir? ) Çalışanlar ve işverenler aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olamazlar. ) ynı iş yerinde, aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. ) Hiçbir kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. ) Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller Kanun da gösterilir. 3. T.. nayasası na göre aşağıdakilerden hangilerinin bir siyasi partiye üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir? İLGİSYR İŞLETMENİ T.. nayasası na göre yargı yolu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) Yüksek skerî Şûranın kararları yargı denetimi içindedir. ) Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı değildir. ) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. ) Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilebilir. T.. nayasası na göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Kanun teklif etmeye akanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. ) umhurbaşkanı uygun bulmadığı ütçe Kanunu nu gerekçeli olarak TMM ye geri gönderir. ) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. ) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 8. T.. nayasası na göre aşağıdaki kurumlardan hangisinin üyelerinin dörtte biri umhurbaşkanınca seçilir? ) Vali ve kaymakamlar ) Kuvvet komutanları ) Hakîm ve savcılar ) Yükseköğretim elemanları ) anıştay ) Sayıştay ) Yargıtay ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu T.. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir? ) ilekçe hakkı ) İspat hakkı ) üşünce ve kanaat hürriyeti ) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı T.. nayasası na göre Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. ) umhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Kurul, aşbakanın başkanlığında toplanır. ) Kurulun alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar akanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır. ) Kurulun gündemi, aşbakan ve Genelkurmay aşkanının önerileri dikkate alınarak umhurbaşkanınca düzenlenir T.. nayasası na göre her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarını aşağıdakilerden hangisi denetler? ) nayasa Mahkemesi ) evlet enetleme Kurulu ) Sayıştay ) TMM T.. nayasası na göre aşağıdaki bakanlardan hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyesidir? ) Maliye akanı ) Millî Eğitim akanı ) Sağlık akanı ) dalet akanı 2

3 şağıdaki savaşların hangisinden önce TMM tarafından Mustafa Kemal e aşkomutanlık yetkisi verilmiştir? ) Sakarya Savaşı ) I. İnönü Savaşı ) II. İnönü Savaşı ) Kütahya-Eskişehir Savaşları masya Genelgesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde yayımlanmıştır? ) 22 Haziran 1919 ) 23 Temmuz 1919 ) 5 ğustos 1919 ) 4 Eylül 1919 İLGİSYR İŞLETMENİ şağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin kapsamı içinde yer almaz? ) evletin akla ve bilimsel esaslara göre yönetilmesi ) Vatandaşın din ve vicdan hürriyetinin sağlanması ) in ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ) Hukuk kurallarının dine dayanması tatürk ilkelerinin nayasa ya girdiği tarih, aşağıdakilerden hangisidir? ) 1920 ) 1923 ) 1924 ) Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerin hangisi öncesinde askerlik mesleğinden istifa etmiştir? ) Sivas Kongresi nin yapılması ) Erzurum Kongresi nin yapılması ) masya Genelgesi nin yayımlanması ) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması 19. ir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir? ) Millî menfaat ) Millî güvenlik ) Millî güç ) Seferberlik 14. şağıdakilerden hangisi, diğerlerinden daha önce meydana gelmiştir? 20. şağıdakilerden hangisi, kriz yönetimini gerektiren hâllerden biridir? 15. ) Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi ) tatürk ilkelerinin, yeni Türk evleti nin temel ilkeleri olarak nayasa ya girmesi ) TMM tarafından Mustafa Kemal e tatürk soyadının verilmesi ) Terakkiperver umhuriyet Fırkasının kapatılması şağıdakilerden hangisi, 1920 yılı içerisinde gerçekleşmemiştir? 21. ) Genel seçim ) Nüfus sayımı ) Tabii afetler ) Millî bayramlar I- evlet tüzel kişiliğini temsil etmek II- Hiyerarşik amirlik sıfatını kullanmak III- Yönetmelikler çıkarmak Yukarıda verilen idari yetkiler aşağıdakilerden hangisine aittir? ) akan ) Genel müdür ) Vali ) Müsteşar ) Sevr ntlaşmasının imzalanması ) İstiklal Marşı nın kabul edilmesi ) İstanbul un resmen işgal edilmesi ) Türkiye üyük Millet Meclisinin açılması 22. İktisadi devlet teşekküllerinin özel kesime ait anonim ortaklıklarda sahip oldukları en az % 15 ve en çok % 50 lik paya ne ad verilir? 16. şağıdakilerden hangisinin millî ekonomiyi geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez? ) İştirak ) Hibe ) Teşekkül ) Müessese ) Teşkilat-ı Esasiye nin kabulü ) Kabotaj Kanunu nun kabulü ) Teşvik-i Sanayi Kanunu nun çıkarılması ) I. eş Yıllık Kalkınma Planı nın hazırlanması 23. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde aşağıdakilerden hangisinin önerisi üzerine müşterek kararname ile belediye kurulabilir? ) İlgili valilik ) Maliye akanlığı ) İçişleri akanlığı ) ayındırlık ve İskân akanlığı 3

4 I- Sağlık II- Okul işleri III- Yol IV- Temizlik V- Pazar yeri Yukarıdakilerden hangileri köyün zorunlu görevlerinden değildir? ) Yalnız IV ) Yalnız V ) I - II ) III - IV - V 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre vekâlet görevi ve çekilme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İLGİSYR İŞLETMENİ 28. day memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki, en geç kaç gün içerisinde doldurulur? ) 3 ) 5 ) 10 ) sayılı evlet Memurları Kanunu na göre evlet memurluğundan çıkarma cezasını aşağıdakilerden hangisi verir? ) Yüksek disiplin kurulu ) tamaya yetkili amirler ) İl disiplin kurulu ) isiplin amiri ) ir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır. ) evlet memurlarına vekâlet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. ) Olağanüstü hâl bölgesinde çalışan memurlar yerlerine atananlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. ) Tabiplik, mimarlık, veterinerlik kadrolarına açıktan vekil atanamaz. 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre sağlık kurulu raporu, kanser, verem, akıl hastalıkları ile resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması hâlinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir? ) 10 ) 15 ) 20 ) sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, yurt dışında okutulanlar ile yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle üç ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilen kamu personelinin mecburi hizmet süresi ne kadardır? ) Yurt dışında bulundukları süre kadardır. ) Yurt dışında bulundukları sürenin iki katı kadardır. ) Yurt dışında bulundukları sürenin yarısı kadardır. ) Yurt dışında bulundukları sürenin üçte ikisi kadardır sayılı evlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) evlet memurluğundan çıkarma cezası yüksek disiplin kurulunca verilir. ) isiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır. ) ylıktan kesme cezası almış olanlar beş sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezanın sicilinden silinmesini isteyebilirler. ) Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, özel hizmet tazminatıyla ilgili olarak hangi görev için ne miktarda tazminat ödeneceği kanunda belirtilen tavanı geçmemek üzere, aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? ) TMM ) Sayıştay ) Maliye akanlığı ) akanlar Kurulu 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre iş riski zammı aşağıdakilerden hangisine verilir? ) Niteliği ve çalışma bakımından güç olan işlerde çalışanlara ) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara ) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara 4

5 Mesleklerine ait hizmetlerde; I- Yetiştirilmek II- Eğitilmek III- ilgilerini arttırmak IV- Staj 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek evlet memurluğuna asli memur olarak atanmış olanlar, yukarıdaki hangi gerekçelere bağlı olarak dış memleketlere gönderilir? ) I - II - III ) I - III - IV ) II - III - IV ) I - II - III - IV 657 sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, çekilme isteğinde bulunan memur, (yerine atanan memurun bir ay içinde göreve başlaması durumunda) ne kadar süre geçmeden tekrar memurluğa dönemez? ) 3 ay ) 6 ay ) 1 yıl ) 2 yıl şağıdaki cümlelerden hangisi biçimce ve anlamca olumsuzdur? ) eni ne aradı ne sordu. ) en, bu eve alışmış değilim. ) Sen, dersine çalışmamış değilsin. ) Sınıfta arkadaşlarım yok değil. İLGİSYR İŞLETMENİ 38. Halkla ilişkilerde hedef kitlelere bilgi aktarmaya veya onları etkilemeye yönelik çalışmaların yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Uygulama (İletişim) ) ilgi toplama ) eğerlendirme ) Planlama 39. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir? ) Geziler ) Yarışmalar ) estek ve sponsorluk ) Radyo ve televizyon şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranan niteliklerden güvenilirlikle ilgili değildir? ) Çalışma saatlerine uygun olarak işe gelip gitme ) Görevin getirdiği gizliliğe riayet etme ) Problemlere acil çözüm getirebilme ) Yaptığı işe saygı duyma Endüstriyel tasarım başvurularında yayın erteleme süresi en fazla kaç ay talep edilebilir? 36. Gönlümü yayla yaptım ingöl çobanlarına. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? ) olaylı Tümleç ) Özne ) Zarf Tümleci ) Yüklem 42. ) 12 ) 24 ) 30 ) 36 şağıdakilerden hangisi, 554 sayılı KHK nin 34 üncü maddesi uyarınca bültende yayınlanacak unsurlar arasında değildir? 37. Resmî yazışmalarda tarih yazılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. ) Sayıdan bir önceki satıra ve yazı alanının en sağında yer alır. ) Sayının bir altındaki satıra sağda 12 karakter boşluk bırakılacak şekilde yazılır. ) Sayıdan bir sonraki satıra ve yazı alanının en solunda yer alır. 43. ) Tescil tarihi ve tescil numarası ) Tasarımı açıklayan tarifname ) Tasarım hakkı sahibinin kimliği ) Tasarımın görsel anlatımı şağıdakilerden hangisi tasarım hakkının sınırlandırıldığı durumlardan değildir? ) Genel amaçlı fiiller ) eneme amaçlı fiiller ) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller ) Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını gereksiz şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek kaydı ile eğitim ve referans amaçlı çoğaltmalar 5

6 44. İLGİSYR İŞLETMENİ Endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak hangi 50. şağıdakilerden hangisi bir patent başvurusınıflandırma sistemi kullanılmaktadır? sunda bulunulması zorunlu olan unsurlardan değildir? ) IP Sistemi ) Nice sınıflandırma sistemi ) Locarno sınıflandırma sistemi ) Viyana sınıflandırma sistemi 45. şağıdakilerden hangisi, 554 sayılı KHK nin ürün tanımı içinde sayılan istisnalardandır? ) ileşik ürünleri oluşturan parçalar ) ilgisayar programları ) Tipografik karakterler ) Grafik semboller 46. Tescilli tasarımların koruma süresi en fazla kaç kez yenilenebilir? ) 2 ) 3 ) 4 ) ) Vekâletname ) aşvuru ücreti ) aşvuru dilekçesi ) uluş konusunu açıklayan tarifname İncelemesiz verilmiş bir patentin incelenmesini kimler talep edebilir? ) Türk Patent Enstitüsü ) Yalnızca incelemesiz patentin sahibi ) İncelemesiz patentin sahibi ve üçüncü kişiler ) Sadece araştırma raporuna karşı süresi içerisinde itiraz yapmış olan kişiler şağıdakilereden hangisi, zorunlu lisansın verilme koşullarından biri değildir? şağıdakilerden hangisi 554 sayılı KHK kapsamında, kamuya sunma faaliyeti olarak kabul edilmez? ) Satış ) Tanıtım ) Sergileme ) Teknik çizimlerin hazırlanması şağıdaki hangi buluşlar patent verilerek korunur? ) Yeni buluşlar ) Sanayiye uygulanabilen buluşlar ) Yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar ) Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar Tekniğin bilinen durumunun aşılması ne demektir? ) uluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamaması ) uluşun, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması ) uluşun, tekniğin bilinen durumuna göre yeni olması ) uluşun herkes tarafından kullanılabilir olması ) Kamu yararının söz konusu olması ) Patent konusu buluşun ihraç edilmemesi ) Patent konusu buluşun kullanılmaması ) Patent konularının bağımlılığının söz konusu olması Gizli patent nedir? ) Yayınlanmadan geri çevrilen patent ) Konusu kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı patent ) aşvuru sahibinin yayımlanmamasını talep ettiği patent ) uluş konusunun yurt savunması açısından önem taşıdığına karar verilen patent şağıdakilerden hangisi patent hakkını sona erdiren sebeplerden biri değildir? ) Patentin koruma süresinin dolması ) Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ) Patente ait yıllık ücretlerin süresinde ödenmemesi ) Patent sahibinin süresi içinde lisans verme teklifinde bulunmaması 6

7 İLGİSYR İŞLETMENİ 55. Yıllık ücretlerin ödenmemesi ne gibi hüküm ve 60. İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım sonuç doğurur? işlerinin ihalelerinde bütün isteklilerin teklif verebildiği usule ne isim verilmektedir? ) Patent/patent başvurusu hakkı sona erer. ) ynı konuda yeniden bir başvuru yapma hakkı doğar. ) Patent/patent başvurusu konusu buluş zorunlu lisansa konu olur. ) Patent hakkı, söz konusu ücreti ödemek isteyen üçüncü bir kişiye devredilir. 56. Hizmetli elemanların sevk ve idaresi ile birimler arası dağılımını sağlamak, Enstitü içi ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak görevi İdari ve Mali İşler airesi aşkanlığına bağlı hangi Şube Müdürlüğünün yetki alanına girmektedir? ) Muhasebe Şube Müdürlüğü ) Satın lma Şube Müdürlüğü ) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ) Genel Evrak ve rşiv Şube Müdürlüğü 57. şağıdakilerden hangisi İdari ve Mali İşler airesi aşkanlığının görevlerini yerine getirirken uyması gereken mevzuatlardan biri değildir? ) çık ihale usulü ) Pazarlık usulü ) oğrudan temin ) elli istekliler arasında ihale usulü Gerçekleştirme görevlilerinin görev alanına girmeyen işlemler hangisidir? ) Mal ve hizmetin alınması ) Teslim almaya ilişkin işlemler ) Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ) Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi Ön mali kontrol hangi birimin görev alanıdır? ) Hukuk Müşavirliğinin ) Personel airesi aşkanlığının ) İdari ve Mali İşler airesi aşkanlığının ) Strateji Geliştirme airesi aşkanlığının Çok yıllı bütçeleme anlayışı içinde bütçeler kaç yıllık yapılır? ) Vergi Kanunları ) Sivil Savunma Kanunu ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 64. ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 ütçe Kanunu ile akanlıklara tahsis edilen ödeneğin harcama yetkisi kimlere verilmektedir? 58. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur? ) 45 ) 40 ) 35 ) ) Harcama yetkililerine ) İç kontrol birimine ) Mutemetlere ) akanlara akanlar kamu kaynağının etkili ve verimli kullanılması konusunda kime karşı sorumludurlar? 59. şağıdakilerden hangisi Kamu ihalelerinde ön ilanda belirtilmesi gereken zorunlu durumlardan biri değildir? ) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi ) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı ) Geçmiş yapılan ihalelerin içeriği ) İhalenin yapılacağı yer 66. ) nayasa Mahkemesine ) Maliye akanlığına ) akanlar Kuruluna ) aşbakana ve TMM ye şağıdakilerden hangisi coğrafi işaret korumasının özelliklerinden değildir? ) Tescile konu ürünü üretme hakkı bulunan tüm üreticilerin haklarının korunması ) Sadece başvuru sahibinin haklarının korunması ) ölgesel kalkınmanın desteklenmesi ) Tüketicinin korunması 7

8 İLGİSYR İŞLETMENİ şağıdakilerden hangisi menşe ofis in tanı- 73. lmanya da marka başvurusunda bulunan mını vermektedir? başvuru sahibi, Türkiye de rüchan hakkından yararlanmak isterse, kaç ay içerisinde TPE ye ) Madrid Protokolüne taraf olan ülkenin ofisi marka başvurusu yapmak zorundadır? ) WIPO da uluslararası tescil işlemlerinin yürütüldüğü ofis ) 1 ) 3 ) 6 ) 9 ) Esas başvuru/markanın korunmakta olduğu ülkenin ofisi 74. Tescilli bir marka aşağıdaki hukuki işlemler- ) Uluslararası başvurunun tescil ettirilmek istendiği ülkenin den hangisine konu olmaz? ofisi şağıdaki marka çeşitlerinin hangisinin başvurusu aşamasında Teknik Yönetmelik verilmesi zorunludur? ) evredilemez. ) Lisansa konu olabilir. ) Teminat gösterilebilir. ) Miras yolu ile intikal edebilir ) Hizmet markası ) Garanti markası ) Ticaret markası ) Lisanslı marka Koruma süresi dolan bir marka kaçar yıllık süreyle ve kaç kez yenilenebilir? ) eşer yıllık süreyle 4 kez yenilenebilir. ) Onar yıllık süreyle 10 kez yenilenebilir. ) eşer yıllık süreyle 10 kez yenilenebilir. ) Onar yıllık süreyle sınırsız yenilenebilir. Marka Lisans Sözleşmesi nin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır? ) Lisans sözleşmesinin sicile kaydı ) Lisans sözleşmesinin noterden yapılması ) Lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ) Lisans sözleşmesinin marka bülteninde yayımlanması Marka tescil başvurularının Resmî Marka ülteninde ilan edilmesini takiben diğer hak sahiplerinin nispi ret nedenleri çerçevesinde kaç ay içinde itirazda bulunmaları gerekir? ) 2 ) 3 ) 4 ) 6 şağıdaki bilgilerden hangisi sicil kaydında bulunmaz? ) Ücret ) Marka örneği ) Sınıf kodları ) Vekil bilgileri 75. şağıdakilerden hangisi marka çeşidi değildir? ) Ortak marka ) Garanti markası ) Tanınmış marka ) Hizmet markası 76. Markaların şekilli elemanlarının uluslararası sınıflandırılmasını tesis eden anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ) Nice nlaşması ) TRIPS nlaşması ) Viyana nlaşması ) TLT nlaşması 77. Geçerli mevzuatımıza ve yargı kararlarına göre aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilemez? 78. ) Şekiller ) Tatlar ) dlar ) Resimler şağıdakilerden hangisi marka hakkının sona ermesine yol açan sebeplerden değildir? ) Markanın yenilenmemesi ) Markanın koruma süresinin dolması ) Markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi ) Markanın tescilli olduğundan farklı mal ve hizmetler için de kullanılması 79. ir marka başvurusunun tamamen veya kısmen reddi kararına karşı, başvuru sahibinin yasal olarak sahip olduğu itiraz süresi kaç aydır? ) İki ) Üç ) ört ) ltı 8

9 şağıdakilerden hangisi markanın fonksiyonlarından biri değildir? ) Garanti fonksiyonu ) Reklam fonksiyonu ) yırt etme fonksiyonu ) Tanınmışlıktan yararlanma fonksiyonu şağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsünün ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Markalar airesi aşkanlığı ) Patent airesi aşkanlığı ) İdari ve Mali İşler airesi aşkanlığı ) Uluslararası İlişkiler airesi aşkanlığı şağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsünün yardımcı birimlerinden biridir? ) r-ge airesi aşkanlığı ) Hukuk İşleri aire aşkanlığı ) Personel airesi aşkanlığı ) Yazılım-onanım airesi aşkanlığı şağıdakilerden hangisi Enformasyon, okümantasyon ve ilgi İşlem airesi aşkanlığı bünyesinde yer alan İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? ) Faaliyet raporlarını hazırlamak ) Enstitü yayın politikası oluşturmak ) aire aşkanlığının idari işlerini yapmak ) aire aşkanlığının mali işlerini yapmak şağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsünün resmî yayınlarından biri değildir? ) Resmî Patent Gazetesi ) Resmî Marka Gazetesi ) Resmî Patent ülteni ) Resmî Marka ülteni ilgisayarlarda güncelleme işlemi ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? ) ilgisayara işletim sistemi güncellemesi yapar. ) ilgisayara donanım güncellemesi yapar. ) ilgisayara yazılım güncellemesi yapar. ) ilgisayara sürücü güncellemesi yapar. İLGİSYR İŞLETMENİ Enformasyon okümantasyon ve ilgi İşlem airesi aşkanlığınca yazışmalarda ve dosyalama işlemlerinde hangi sistem uygulanmaktadır? ) İşlevsel dosya sistemi ) Sistemik dosya sistemi ) Sınıflandırılmış dosya sistemi ) Standart dosya planı sistemi ilgisayarların çalışabilmesi için gereken temel yazılıma ne denir? ) Software sistemi ) İşletim sistemi ) Hardware sistemi ) İç denetim sistemi 88. şağıdakilerden hangisi ortalama bir kişisel bilgisayarda bulunan işlev kartlarından biri değildir? ) ğ kartı ) Firewire kartı ) ellek kartı ) Video montaj kartı Çalışan güvenilir işletim sistemi prensibi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sistemi bilinçsiz kullanıma kapalı tutmak ) Sistemi networke kapalı tutmak ) Sistemi internete kapalı tutmak ) Sistemi kişilere kapalı tutmak ilgisayarın telefon hatları üzerinden haberleşmesini sağlayan bileşene ne ad verilir? ) Giriş-çıkış denetleyicisi ) Modem denetleyicisi ) Ses denetleyicisi ) ğ denetleyicisi şağıdakilerden hangisi güvenilir işletim sistemi yöntemlerinden değildir? ) En az erişim hakkı ) ilgilerin bütün tutulması ) Rollerin bölümlere ayrılması ) Çekirdek seviyesinde yürütme 9

10 92. İLGİSYR İŞLETMENİ ilgisayar ortamında metin yazmayı ve düzen- 98. TÜİTK tarafından geliştirilen işletim sistemi lemeyi sağlayan programlara ne ad verilir? aşağıdakilerden hangisidir? ) Kelime işlemciler ) Mikro işlemciler ) Merkezi işlemciler ) Çekirdekli işlemciler ) Linux tabanlı Pardus ) Linux tabanlı XP ) Linux tabanlı Ubuntu ) Linux tabanlı W7 93. Kurum dışından maillere ulaşılmak istenirse, bu işlem nasıl gerçekleştirilebilir? ) MS Power Point ile ) Microsoft Outlook ile ) Outlook Express ile ) Internet ağlantı Sihirbazı ile 99. MS Word de durum çubuğunda ÜYZ hücresi pasifken iki karakter arasına yeni karakter girmesini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? ) Swift ) Insert ) ackspace ) lt Gr şağıdakilerden hangisinde bir bilgisayar sisteminin temel bileşenleri doğru olarak verilmiştir? ) onanım - yazılım ) Giriş birimleri - çıkış birimleri ) onanım - yazılım - mainboard ) Merkezi işlem birimleri - işletim sistemleri şağıdakilerden hangisi MS Power Point in temel görünüm tiplerinden biri değildir? ) Slayt gösterisi ) Slayt görünümü ) nahat görünümü ) Tasarım görünümü MS Excel de hangi fonksiyon hücreleri test etmek amacıyla kullanılmaktadır? ) ŞİMİ ) EĞER ) EOSS ) KONTROL PS2 klavye, paralel ve seri portlar bilgisayarın hangi bileşenlerindendir? ) Yonga seti ) ğ denetleyicisi ) İç denetim birimleri ) Giriş - çıkış denetleyicisi 100. Herhangi bir Excel belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? ).html ).doc ).jpg ).xls TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 10

11 EVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI A Adı - Soyadı: Sicil Numarası: SINAV TARİHİ : 17 KASIM 2012 CUMARTESİ

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı