ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt. (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt. (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)"

Transkript

1 ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)

2 ANADOLU H ZMET fiyer Ç NDEK LER 1. fiyer YARDIM H ZMETLER TANIMLAR KAPSAM Tesisat Elektrik Anahtar Cam iflleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Güvenlik hizmeti flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Vefat halinde cenaze nakli Yurtdıflı ifl seyahati esnasında iflyerinde çalıflan bir kiflinin kaza sonucu bedeni yaralanması veya ani hastalı ı durumunda seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı Faturalarının Ödenmesi AC L YET TER M Tesisat Elektrik Anahtar Cam flleri GENEL ST SNALAR H ZMETLER N DÜZENLENMES PROFESYONEL fiyer H ZMETLER ORGAN ZASYONU B LG ve ORGAN ZASYON SERV S Mali Müflavir bilgi hattı Tıbbi yardım bilgi hattı Hukuki yardım bilgi hattı flveren bilgi hattı Kongre ve fuar bilgi hattı E itim danıflmanlı ı fl seyahati servisi...12 i

3 Ekipman kiralama ve organizasyon servisi Toplantı/Konferans organizasyon servisi Çeviri servisi Kurye ve kargo servisi Vize ve konsolosluk ifllemleri Bilgisayar destek hizmeti Patent-Marka tescil, standart belgelendirme ve kalite yönetim iflleri danıflma hattı Seyahat servisi Seyahat öncesi bilgi servisi Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Sa lık kuruluflları ile ilgili bilgiler Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler Döviz kurları bilgileri Konaklama ile ilgili bilgi Restoran rezervasyon ve bilgi servisi Etkinlik bilgi ve rezervasyon Özel günler için organizasyon Hediye, ve spesiyalite servisi, çiçek gönderimi Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Tercüme hizmetleri Di er bilgi hizmetleri Ambulans hizmetleri Araç trafik muayene ifllemlerinin organize edilmesi OLAY YÖNTEM...18 ii

4 1. fiyer YARDIM H ZMETLER Tesisat iflleri 250 TL / yılda 3 defa Elektrik iflleri 250 TL / yılda 3 defa Anahtar iflleri 250 TL / yılda 3 defa flyerinde kalan kiflinin kurtarılması 750 TL Cam iflleri 250 TL / yılda 3 defa Doktor veya ambulans gönderilmesi 250 TL / yılda 3 defa Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle Poliçede yazılı flartlarla ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Vefat halinde cenaze nakli Sınırsız Sigortalı faturalarının ödenmesi Poliçede yazılı flartlarla Tıbbi danıflma hizmeti Ba lantı Profesyonel iflyeri hizmetleri organizasyonu Ba lantı Bilgi ve organizasyon servisi Ba lantı 2. TANIMLAR Sigortalı kifli flyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendi i ve Tur Assist e bildirilen kiflidir. Özel iflyeri ise iflyerinin sahibi, tüzel kiflilik ise ispatlandı ı hallerde ortaklardan veya üst düzey yöneticilerinden biri olmak üzere azami 2 kifli ferdi teminatlardan faydalanabilecektir. flyeri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde, sigorta flirketi tarafından teminat altına alınmıfl, flyeri poliçesi kapsamında olan, ticaret amaçlı kullanılan, içinde yaflam standartlarını sa layan yeterli imkanları içeren, konaklama amaçlı kullanılan hotel, motel vb. yerler haricinde dükkan, büro ve / veya imalathaneler iflyeri olarak anılacaktır. fiirket TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited fiirketi. 1

5 Co rafi sınır Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sigortalı nın iflyeri, Türkiye Cumhuriyeti nde ise poliçe ile verilen teminatlar Türkiye Cumhuriyeti nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ise poliçe ile verilen teminatlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde geçerlidir. 3. KAPSAM Sigortalı sigorta primini ödedi inde veya ödemeyi kabul etti inde, fiirket sigorta süresince oluflacak olaylar karflısında bu poliçe kapsamında acil iflyeri yardım hizmetlerini iflyerini korumak maksadıyla sa layacaktır. fiirket, afla ıda tanımlanan açıklamalar, flartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çalıflacaktır. fiirket, poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde her bir olay için 250 TL sınırına kadar ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket, tesisat için azami 3, elektrik için azami 3, anahtar iflleri için azami 3 ve cam iflleri için azami 3 olmak üzere, bir yılda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir Tesisat Müflteriye ait iflyeri içindeki sıhhi tesisat direkt iflyerine ait su vanasından bafllayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat kapsamı dıflındadır) kadar ki kısmı kapsar. flyerinin iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda fiirket, bu tür tesisatın flartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldı ı zaman daha ileri zarara karflı iflyerini korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. Masrafların azami sınırları aflması durumunda do acak fark sigortalı tarafından karflılanacaktır. Her zaman tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müflteriye direkt ve telefonla flirkete bildirecektir. Sigortalı tahmini masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak 2

6 toplam masrafın, 250 TL ye kadar olan kısmını flirket karflılayacak, 250 TL yi aflan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir. Sigortalı nın tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün oldu u hallerde, tamirat 250 TL sınırına kadar yapılacaktır. stisnalar a. flyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dıflında her türlü parçanın tamiri b. flyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya di er donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmıfl olsa bile) c. Su borularına ba lı her türlü elektrikli eflya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin de iflimi veya tamiri. d. Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat/donanımdaki hasarlar. (binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir) e. Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması f. Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dıflıdır Elektrik Müflteriye ait iflyeri içindeki elektrik tesisat, direkt iflyerine ait elektrik sigortasından bafllayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz, vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar. flyerinde meydana gelen kısa devre iflyerinin dıflındaki, iflyerine ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır. Müflteriye ait iflyerinin içerisinde, iflyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalıflamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalıflır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. 3

7 stisnalar a. Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından ba ımsız tesisatlar b. Elektrikle çalıflan ısıtıcı, elektrikli eflyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri c. flyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri d. Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dıflıdır Anahtar Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine ba lı olarak iflyerine girilememesi durumunda, fiirket bu tür tesisatın flartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldı ı zaman, iflyerini daha ileri hasar veya zarara karflı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. E er yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı iflyerine girmek mümkün olmazsa, fiirket içerden dıflarıya çıkması mümkün olmayan flahısların kurtarılması ile ilgili 750 TL sınırına kadar olan masrafları da karflılayacaktır Cam iflleri flyerinin dıfl cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, fiirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karflı iflyerini korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. 4

8 3.5. Doktor veya ambulans gönderilmesi flyerinde meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu Sigortalı nın yaralanması durumunda, fiirket doktorunun kararıyla iflyerine en yakın yerden gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 3 olaya kadar olay baflına 250 TL olarak karflılanacaktır. Acil durum kararını fiirket in doktorları verecek olup, doktor veya ambulans talebinin, Acil Durum niteli inde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretleri Sigortalı tarafından ödenecektir. Özel iflyeri ise sahibi, tüzel kiflilik ise genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri bu teminattan faydalanabilirler. Bu teminat, iflyerinde çalıflan di er kiflilere ba lantı hizmeti olarak verilecektir Güvenlik hizmeti flyerinde meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, Sigortalı nın talebi ve flirketin onayı ile iflyerini koruma ve gözetim altına alma masrafları fiirket tarafından karflılanacaktır. flyerinin güvenli i sa lanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı seyahatte iken, Sigortalı nın iflyerindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle çalıflılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı nın iflyerinde bulunması gerekti i durumlarda, fiirket, Sigortalı nın veya yetkilendirdi i bir kiflinin iflyerine dönüflünü organize edecek ve oluflan masrafları ödeyecektir. Bu menfaat, sadece, Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmıfl oldu u taflıma araçlarını acil dönüfl için kullanamadı ı hallerde mümkündür Vefat halinde cenaze nakli Sigortalı nın ifl seyahati esnasında vefatı halinde fiirket cenazenin Daimi kametgah a nakli için gerekli organizasyonu yapar ve cenazenin naklini temin eder. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dıflındadır. 5

9 3.9. Yurtdıflı ifl seyahati esnasında iflyerinde çalıflan bir kiflinin kaza sonucu bedeni yaralanması veya ani hastalı ı durumunda seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı iflyerinde çalıflan bir kiflinin yurtdıflı ifl seyahati esnasında, kaza geçirmesi veya ani bir ciddi hastalı ı nedeniyle görevini yerine getirememesi halinde, fiirket, kiflinin Türkiye ye geri dönmesi ve sigortalı iflyerinden bir baflka çalıflanın acilen geri dönen kiflinin yerini alabilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve otobüs bileti veya 500 km yi aflan mesafeler için ekonomi sınıfı uçak bileti sa lar. Bu menfaat, sadece, Çalıflan Kiflinin asıl seyahat için kullanmıfl oldu u taflıma araçlarını acil dönüfl için kullanamadı ı hallerde mümkündür. Bu teminat sigortalı iflyerinde çalıflan, çalıfltı ı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maafl bordrosu ile belirlenen maksimum 3 kifliye sa lanacaktır Sigortalı faturalarının ödenmesi Sigortalı geçirdi i kaza sonucunda doktor onayı ile yatırılmıfl oldu u hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek elemanı yok ise, iflyerine ait abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koflulu ile en fazla 3 aylık tedavi ve nekahat devresi süresince fiirket görevlileri tarafından Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken ifllemleri yapacaktır. Bu hizmet stanbul belediye sınırları dahilinde geçerli olacaktır. 4. AC L YET TER M Aciliyet terimi hasarın derhal tamiri ihtiyacı ve afla ıda belirtilen standartlara ba lıdır Tesisat Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat/donanımdaki hasarlar. (binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir) 6

10 4.2. Elektrik Hasarın merkezi iflyerinin içinde bulundu u sürece, iflyeri elektrik tesisatının herhangi yerindeki elektrik kesintisi Anahtar Baflka hiçbir girifl yolunun olmaması durumu, acil servis veya anahtarcı müdahalesini gerektiren sigortalının iflyerine giriflini engelleyen her türlü risk Cam iflleri Hasarın her türlü üçüncü taraf saldırgan hareketleri veya çevre kazalarına karflı iflyerinin korunmasını zaafa düflürdü ü hallerde, camların veya pencere sistemine ait her türlü dikey cam yüzeyin kırılması. 5. GENEL ST SNALAR 1.maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu sigorta dolaylı veya dolaysız olarak afla ıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararları kapsamaz. 1. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar. 2. Mücbir sebepler (do al felaketler), dolaylı veya dolaysız savafl, iç savafl, silahlı çatıflma, ayaklanma, isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizamının güvenli ini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar. 3. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza. 4. fiirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar. 5. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teflebbüsü, akıl hastalı ı. 6. Dıfl etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu. (Cam kırılması hariç). 6. H ZMETLER N DÜZENLENMES Sa lanan acil hizmetler, fiirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel flirketler tarafından yerine getirilecektir. 7

11 fiirket, her türlü makul kontrolü dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayaca ı hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacaktır. Bununla beraber, bu durumlarda, fiirket ilave sigorta kapsamından yararlanmak için fiirketin ön onayını alan sigortalı tarafından yapılacak harcamaları tazmin etmeye zorunlu olacaktır. Böyle bir durumda fiirket her bir olay için 1. maddede belirtilen azami tutara kadar olan harcamaları geri ödeyecektir. Tamamen, sa lanan hizmetler fiirket tarafından bizzat görevlendirilen flirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafından yerine getirilmek zorundadır, aksi takdirde sigortalı oluflan masrafları ödeyecektir. 7. PROFESYONEL fiyer H ZMETLER ORGAN ZASYONU fiirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, flirketler ve profesyonellerin oluflturaca ı bir hizmet a ı, müflterinin talepleri sonucu do acak tamirat ifllemlerini, bitirilene ve müflteri memnuniyeti sa lanana kadar yerine getirecektir. Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, fiirket Sigortalı nın iste i üzerine, afla ıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde iflyerine gönderecek ve bilgi sa layacaktır. flyeri yardım organizasyon hizmetlerinde ba lantı Tur Assist tarafından sa lanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın iste ine ba lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacaktır. Tur Assist, her türlü makul kontrolü dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayaca ı hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacaktır. 8

12 Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer tesisat iflleri (Do algaz Tesisatı hariç) Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (do algaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamirini kapsar. Fayans / Kalebodur Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma ifllerini kapsar. Elektrik Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi iflleri kapsar. Çelik/Ahflap/Alüminyum/PVC kapı-pencere-do rama tamir iflleri Hasar gören çelik, ahflap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb ifllerin tamirini ve gerekiyorsa de iflim ifllerini kapsar. Boya Her türlü boya ve izolasyon ifllerini kapsar. Cam Kırılan her türlü camın de ifltirilmesi ifllerini kapsar. Sıva / Duvar iflleri Sıva, beton, flap ve tu la-biriket türü duvar tamir ifllerini kapsar. Alçıpan / Kartonpiyer iflleri Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi ifllerini kapsar. Yer döfleme ahflap iflleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahflap Kaplama vb.) Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muflamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve de iflimini kapsar. Halı vb. eflyalar kapsam dıflıdır. Yer-Duvar lambiri ahflap kaplama, pencere ve kapı gibi ahflap ifllerinintamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahflap eflya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dıflıdır. PVC / Demir / Alüminyum do rama iflleri Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar. Tavan kaplama / Asma tavan iflleri (Taflyünü vb.) Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve de ifltirme ifllerini kapsar. Çatı / Dere tamir iflleri Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne iflini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımını kapsar. 9

13 8. B LG ve ORGAN ZASYON SERV S Bilgi ve organizasyon servislerinde ba lantı Tur Assist tarafından sa lanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın iste ine ba lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacaktır. Bu hizmetler Türkiye de geçerli olacaktır Mali Müflavir bilgi hattı flyerinde yürütülen mali konularda ANADOLU H ZMET anlaflmalı mali müflaviri konu ile ilgili bilgilendirme ve danıflmanlık hizmeti verecektir. Vergi kanunu, mevzuat bilgisi, beyanname düzenlenmesi, iflletme defterinin tutulması, flirket kurulması esnasında uygulanacak prosedürler, devir ifllemleri, vergi dairelerine dilekçe yazımı vb. konularda bilgi sunumu sa lanacaktır. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Tıbbi yardım bilgi hattı flyerinde karflılaflılan herhangi bir tıbbi sorunda ANADOLU H ZMET anlaflmalı doktorları tarafından telefonda iflverene ve/veya çalıflanlara tıbbi danıflma hizmeti sa lanacaktır. flyerinde meydana gelen ifl kazalarında yapılması gereken ilk yardım müdaheleleri, hastalık belirtileri ve alınması gereken önlemler, çalıflanlar için sa lıklı ifl ortamı yaratılması, acil hastalık ve baygınlıklarda yapılması gerekenler, konusunda uzman doktorlar, aktarılmıfl olan tıbbi bilgilerin tümünü analiz ettikten sonra en kısa süre içinde bir yanıt verilir. Ancak aktarılan bilgiler tıbbi bir konsültasyon yerine geçmez veya reçete nedeni olmaz. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Hukuki yardım bilgi hattı Sigortalı nın ihtiyaç duydu u herhangi bir hukuki konuda özellikle alacakların tahsilatı, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karflı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme ve kira kontratları gibi konularda bilgi edinebilmesi hizmetidir. 10

14 8.4. flveren bilgi hattı flletme sahiplerine, iflyeri ile ilgili ve/veya elemanlarına yönelik merak etti i her türlü konuda bilgi verilmesi hizmetidir. Yeni ifl kanununa göre; iflverenin hakları, ifle alım ve iflten çıkartmada uygulanması gereken prosedürler, çalıflanların motivasyonun yükseltilmesi için yapılması gerekenler, e itim ve seminerler için bilgilendirme, eleman ifle alımı için aranılan pozisyona göre ilanın ne flekilde verilmesi gerekti i, eleman seçiminde aranılan niteliklere göre özgeçmifl (cv) bazında ön de erlendirmenin yapılması, piyasa flartlarında sektörlere göre ve pozisyona göre ücretler konusunda bilgilendirme, maafl bordrosunun hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanması, hangi durumlarda ihtar yazısının çekilece i, izin hakları ve günleri, SSK primleri ile ilgili konularda konusunda uzman kiflilerce (deneyimli insankaynakları uzmanları, idari ifller ve personel sorumluluarı) bilgi aktarımı gerçeklefltirilecektir. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Kongre ve fuar bilgi hattı Yurtiçinde ve yurtdıflında iflyerinin faaliyet alanlarına ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin bildirilmesi. lgili hizmetler sadece danıflmadan ibarettir E itim danıflmanlı ı Yurtiçinde ve yurtdıflında, iflyerinin faaliyet alanlarına ile ilgili olarak iflletme hedefleri do rultusunda talep edilen kursların, sertifika programlarının içeri i, yeri, ücreti vb konularda bilgi verilmesidir. Kiflinin profesyonel e itim yaflamlarına yönelik kendi istek ve e itim talepleri do rultusunda de erlendirilerek e ilimlerine en uygun yurtiçi ve yurtdıflı e itim rehberli i hizmetinin sunulmasıdır. Kapsam; Bilgisayar e itimi veren kurulufllar. (Autocat, Microshop, Programlama, Excel ve Access..) Sertifikaların geçerlilik süresi, program kapsamları, ücretleri. Dil okulları seçerken nelere dikkat edilmesi gerekti i? En popüler dil okulları? Dil okulu seçme kiflinin karakterine, hobilerine, ilgi alanlarına, 11

15 maddi yeterlili ine ve ülkelerin sundu u flartlara uygun olup olmadı ı. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır fl seyahati servisi Ekipman Kiralama ve Organizasyon Servisi fl seyahati esnasında Iflyerinin ihtiyaç duyaca ı her türlü ekipmanın (PC, lap top, cep telefonu vs) kiralama organizasyonu düzenlenir Toplantı/Konferans Organizasyon Servisi Seyahat esnasında Iflyerinin katılaca ı toplantı veya konferanslarla ilgili her türlü organizasyon yapılır Çeviri Servisi flyerine ait dokümanların tercümesi için gerekli organizasyonlar yapılır. Hizmet ücreti iflyerine aittir Kurye ve kargo servisi Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması sa lanır. Kurye bedeli iflyeriye aittir Vize ve konsolosluk ifllemleri Vize baflvurularında yapılması gerekenler, gerekli evraklar ve konsololuk ifllemleri ile ilgili bilgi verilmesi hizmetidir Bilgisayar destek hizmeti Sigortalının iflyerine ait bilgisayarın ve çevre birimlerinin (yazıcılar, modemler, tarayıcılar, digital cihazlar, vs.) kullanılmasına engel oluflturan herhangi bir arıza durumunda, flyeri adresine teknik servis biriminin gönderilmesi 365 gün/24 saat stanbul da organize edilecektir Patent-Marka tescil, standart belgelendirme ve kalite yönetim iflleri danıflma hattı Ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet haklarının korunması, marka-patent sertifikaları ile ürünlerin korunması, endüstriyel tasarım tescilin yapılması, telif hakları, standart kalite belgelendirmeleri ve kabul görmüfl kurulufllar tarafından verilen 12

16 kalite belgelerinin temini konularında sigortalıların gerekli hallerde danıflma ve bilgi aktarımını sa lamak amacıyla oluflturulmufl ve konusunda uzman profesyonellerce yönlendirilen danıflma ve bilgi hattıdır. Bafllıca Danıflma Konuları: Sınai Mülkiyet hakları - Marka tescil - Patent tescil - Endüstriyel Tasarım tescil - Telif hakları Standart Belgelendirme - TSE - TSEK - CE Seyahat servisi ANADOLU H ZMET in, Iflyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyecekleri bir seyahat servisidir. ANADOLU H ZMET, iflyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlar ve uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan arafltırma sırasında di er alternatifler hakkında tavsiyelerde bulunur Seyahat öncesi bilgi servisi Sigortalı nın seyahate gitmeyi planladı ı bölgeler hakkında her tür bilgi sa lanır. lgili bilgiler hava durumu, kültürel faaliyetleri vs. kapsamaktadır Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine Türkiye de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sa layacaktır Sa lık kuruluflları ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi eczane ve ambulans flirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. 13

17 8.16. Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat iflletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır Döviz kurları bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir Konaklama ile ilgili bilgi Sigortalı nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır Restoran rezervasyon ve bilgi servisi Sigortalı nın talebine ba lı olarak her türlü restoran hakkında tavsiye ve bilgi verilir, talep etmesi durumunda rezervasyon yapılır Etkinlik bilgi ve rezervasyon Sigortalı nın bulundu u ya da seyahat edece i yerdeki her türlü sinema, konser, tiyatro, müze, spor karflılaflmaları, müzikal, bale ve opera etkinlikleri ile ilgili gerekli bilgi sunulur ve mümkün olan durumlarda biletleri temin edilir. Bilet ve gönderim masrafları sigortalı tarafından karflılanır Özel günler için organizasyon Do um günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Hediye, ve spesiyalite servisi, çiçek gönderimi Sigortalı nın özel arafltırma ve özel alıflverifl taleplerini karflılamak için mümkün olan tüm kaynaklar kullanılır. htiyaç do rultusunda gelen hediye ve çiçeklerinin da ıtımı talebi için tüm öneriler yapılır, sipariflin verilmesi için gerekli organizasyon yapılır. 14

18 8.23. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Sigortalı nın talebi üzerine yafllılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Tercüme hizmetleri Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Di er bilgi hizmetleri Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteflarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik flubeleri, bankalar, basın kuruluflları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, ifl ve iflçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri Ambulans hizmetleri a. Bir Hastane Biriminden Di erine fiehir içi Taflımacılı ı Sigortalı nın durumu, aynı flehir içindeki baflka bir hastane birimine ambulans ile taflınmasını gerektiriyorsa, ANADOLU H ZMET bu taflımayı e er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere organize eder. b. fiehirlerarası Taflımacılık Sigortalı nın durumu, baflka bir flehirdeki bir hastane birimine taflınmasını gerektiriyorsa, ANADOLU H ZMET bu taflımayı organize eder. Bu taflıma gereken bakımı sa layacak en yakın ve en iyi donanımlı hastane birimine, e er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere yapılmaktadır. ANADOLU H ZMET, hiçbir durumda acil yardım birimlerinin yerine geçmemektedir. Sunulan hizmet ikincil yardım olarak verilmektedir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır 15

19 8.28. Araç trafik muayene ifllemlerinin organize edilmesi Araç Trafik Muayene Organizasyonu ; sadece binek ve hususi kullanım tarzlı hafif ticari araçlar için ve stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Antalya, Adana il sınırları içerisinde geçerlidir. 1. Sigortalı ça rı merkezini arayarak talebini bildirir. 2. Sigortalıya en yakın muayene istasyonu bilgisi verilir. 3. Muayeneye giderken bulunması gereken evraklar hatırlatılır : Ruhsat, vergi temiz ka ıdı, trafik poliçesi, LPG li araçlar için son 1 ay içinde yapılmıfl olan gaz sızdırmaz raporu, tadilatlı araçlarda yapılan tadilatın ruhsata ifllenmifl durumdaki flekli, aracı muayeneye araç sahibinden farklı bir kifli götürecek ise onaylı vekaletname gerekti i bilgisi verilir. (Tüv-Türk ün yeni iflleyifline göre, araç sahibi dıflında bir kimse aracı muayeneye götürdü ü takdirde noterden onaylı vekaletname ile birlikte araç, aracı teslim almaya gelen hizmet birimi yetkilisine teslim edilir.) 4. Aracın muayeneden geçmesi için gerekli olan teçhizatlar hatırlatılır (reflektör, yangın tüpü, ilkyardım çantası). Sigortalıda bu gereçlerden eksik olanların tarafımızdan ücreti karflılı ında temin edilebilece i bilgisi verilir. 5. Aracın trafik muayenesi yapılmadan önce ; muayeneden geçebilmesi için gerekli olan teçhizatlarının kontrol edilmesi ile ilgili olarak, istenildi i takdirde hizmet bedeli karflılı ında ön muayenesinin (check-up) yapılabilece i bilgisi verilir. 6. Ça rı merkezi görevlisi Sigortalı yı hizmet birimi ile görüfltürür. 7. Sigortalı ruhsatını hizmet birimine fakslar. 8. Hizmet birimi ; maliyeden borç kontrolü yapar, borcu yok ise hizmet birimi borcu yoktur yazısı alır, sigortalı aracın maliyede borcu gözüküyor ise bu bilgi ile birlikte gözüken borç mebla ı Sigortalı ya aktarılır. Sigortalı maliyede gözüken borçlarına iliflkin ödeme yapmıfl ise kendisinden ödeme dekontlarını fakslaması istenir. 9. Araç Sigortalı nın belirtti i adresten teslim alınır. Sigortalı tarafından araç ve gerekli dökümanlar (ruhsat,vergi temiz ka ıdı, trafik poliçesi,) hizmet birimine teslim edilir. a. Sigortalıya, görevlendirilen bir flöför vasıtasıyla aracın teslim alınması ve teslim edilme aflamasında sorumluluktan kurtulma amaçlı olarak tarafımızdan hazırlanmıfl bulunan ibraname ve taahhüt belgesi imzalatılır. b. Sigortalı aracının bir çekici yardımıyla alınmasınıda isteyebilir. ***Çekici ile trafik muayeneye giden aracın riskleriyle ilgili olarak gerekli taflıma sorumluluk sigorta poliçesi mevcuttur. fiöförle araç muayene yaptırma hizmeti alındı ında üçüncü flahıs sorumluluk 16

20 poliçesi mevcuttur. 10. Sigortalı ister ise aracının trafik muayenede olaca ı süreç içerisinde ücreti karflılı ında ikame araç teklif edilir. kame araç ücreti, araç teslim alındı ında sigortalı tarafından nakden ödemesi gerçeklefltirilir. 11. Hizmet birimi muayene harcını yatırır ve trafik muayene ifllemlerini tamamlar. 12. Araç ve ifllem dekont ve belgeleri Sigortalı ya geri teslim edilir. 13. Sigortalı; hizmete iliflkin resmi masraflar ile hizmet bedelinin ödemesini hizmet birimine nakden gerçeklefltirecektir. H ZMETE L fik N MASRAFLAR (de iflebilir) ARAÇ MUAYENE ÜCRETLER : Binek ve hususi kullanım tarzlı hafif ticari araçlar: 126,26 TL ARACIN ADRESTEN TESL M ALINMA ÜCRETLER : fiöför yada çekici ile teslim alma ücreti : 112 TL (Sorumluluk poliçesi dahil) Check up muayene : 40 TL Egsoz muayene : 21 TL ARAÇ TRAF K MUAYENE GEREÇ ÜCRETLER : Reflektör : 15 TL Yangın Tüpü : 25 TL lk Yardım Çantası : 35 TL KAME ARAÇ BEDEL B sınıfı : (Albea, Clio) : 50 TL + KDV C sınıfı : (Focus, Megane) : 70 TL + KDV STANBULDA BULUNAN MUAYENE STASYONLARI VE MESA SAATLER 17

100 TL / Kifli / Gün / Maks. 2 Gün. Sigortalı Kifli Tur Assist e bildirilen Ferdi Kaza poliçesinin adına düzenlendi i kiflidir.

100 TL / Kifli / Gün / Maks. 2 Gün. Sigortalı Kifli Tur Assist e bildirilen Ferdi Kaza poliçesinin adına düzenlendi i kiflidir. AS STANS H ZMETLERI (KONUT YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat iflleri Elektrik iflleri Cam iflleri Anahtar iflleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemflire veya refakatçi gönderilmesi

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ Teminatların Özeti ve Limitler Tesisat işleri 150 YTL / yılda 3 defa Detay için tıklayın ( tıklandığında ilgili konu başlığına gitmelidir..) Elektrik işleri

Detaylı

ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET  fiyer  Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET " fiyer " 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET fiyer Ç NDEK LER 1. fiyer YARDIM H ZMETLER...1 2. AC L H ZMETLER...1 2.1. Tesisat iflleri...1 2.2. Elektrik

Detaylı

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 250 TL / yılda 3 defa Cam işleri Ambulans gönderilmesi

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır.

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KONUT YARDIM Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. Teminatların Özet ve Limitleri Teminat Kapsam Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Cenaze Nakli Tıbbı Danıflma Hukuki Danıflma Acil mesajların iletilmesi Bilgi ve organizasyon servisi 250

Detaylı

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3.1. ANADOLU H ZMET KONUT ÖZEL fiartlari Afla ıda yer alan acil konut yardım hizmetleri, 0 850 724 0 850 numaralı telefon aranarak temin edilmesi kaydı ile verilecektir.

Detaylı

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Đşyeri Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 11 EK-3 ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri Đşyerinde kalan kişinin kurtarılması

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR)

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 500 TL Aracın kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti Lastik de ifltirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İşyeri Yardım Hizmetlerimiz kapsamında meydana gelen bir hasar durumunda herhangi bir şahsi girişimde

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ 2013 Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 300 TL / yılda 3 defa Elektrik işleri 300 TL / yılda 3 defa Cam işleri 300 TL / yılda 3 defa Anahtar işleri

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatlar Özet & Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla Europ Assistance - Groupama Sigorta/ Konut Yardım Hizmetleri GROUPAMA SİGORTA EUROP ASSISTANCE KONUT SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN YARDIM HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri

Detaylı

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR İŞYERİ YARDIM Teminatlar ve Limitler a. İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri Elektrik işleri Cam İşleri Anahtar işleri Acil Ambulans

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler Otel Hizmeti Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR)

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) Daimi İkametgah dışında bir seyahat sırasında, öngörülemeyen bir olay meydana gelmesi halinde, Lehdara aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanır.

Detaylı

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi Sigortalı Aracın Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 500 TL 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların

Detaylı

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ KONUT EK 1 SBN SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri 450 TL /3 kere Elektrik işleri 450 TL /3 kere Cam İşleri 450 TL /3 kere Anahtar işleri 450

Detaylı

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI İŞYERİ YARDIM HİZMET PAKETİ Tesisat İşleri Elektrik İşleri Anahtar İşleri Cam İşleri Güvenlik Şirketi Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu 500,00- TL.

Detaylı

ANADOLU H ZMET "KASKO" HUSUS OTOMOB L DIfiINDAK ARAÇLAR. Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET KASKO HUSUS OTOMOB L DIfiINDAK ARAÇLAR. Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "KASKO" HUSUS OTOMOB L DIfiINDAK ARAÇLAR 444 0 350 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.) Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda

Detaylı

AIG Konut Asistans Hizmetleri :

AIG Konut Asistans Hizmetleri : AIG Konut Asistans Hizmetleri : Konutunuzda Acil Müdahale Gerektiren (Cam Kırılması,Elektrik Tesisatı arızası,çilingir hizmeti,su tesisatının patlaması v.b.) durumlarda 7 gün 24 saat 0212 3374256 /444

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Açıklamalar Kaza durumunda Max. Yılda 2 defa Arıza durumunda Max. Yılda 1 defa Aracın vinç ile kurtarılması Yılda 2 defa Max.500

Detaylı

TANIMLAR. Sigortalı Kişi. Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır

TANIMLAR. Sigortalı Kişi. Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır TANIMLAR Sigortalı Kişi Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir. Konut Sigortalı Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan,

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET)

ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET) ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET) HİZMETLER KONUT YARDIM HİZMETLERİ Çilingir Gönderim Hizmeti Su Tesisatı Hizmeti Elektrik Tesisatı Hizmeti Cam İşleri Hizmeti Evden Eve Nakliye Hizmeti CONCIERGE HİZMETLERİ

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz:

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: ANADOLU HİZMET TRAFİK İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: Öncelikle Anadolu Hizmet telefon numaranızın her an

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir.

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir. TRAFİK ÜRÜNÜ ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2 Asistans

Detaylı

ENERJİM ZAMSIZ- Axa Konut Asistans Hizmeti

ENERJİM ZAMSIZ- Axa Konut Asistans Hizmeti Kimler, Nasıl Yararlanabilir? Sunulan hizmetlerden sadece CK AKDENİZ Elektrik aboneleri, «Enerjim Zamsız» tarifesi kapsamında yararlanabilir. Söz konusu Konut Asistans Hizmeti nden Enerjim Zamsız tarifesi

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

AIG İŞYERİ YARDIM 650 TL. Maks.250 TL - yılda 3 defa. Maks. 2 gün-yılda 1 kez Organizasyonu. Bağlantı Hizmetleri. Organizasyon. Organizasyon.

AIG İŞYERİ YARDIM 650 TL. Maks.250 TL - yılda 3 defa. Maks. 2 gün-yılda 1 kez Organizasyonu. Bağlantı Hizmetleri. Organizasyon. Organizasyon. AIG İŞYERİ YARDIM TEMİNATLAR LİMİTLER Dahili su tesisatında oluşan sorunlarda Tesisatçı Gönderilmesi Dahili elektrik tesisatında oluşan sorunlarda Elektrikçi Gönderilmesi Dış camın kırılması durumunda

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM

VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM Aracın Çekilmesi Eğer aracınız arızalandı veya bir kazaya uğradıysa, VakıfKart 7/24 Asistans ile aracınız hareketsiz duruma

Detaylı

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI. Bağlantı. Mesai saatleri/sınırsız, Mesai saatleri dışı/yılda 1 defa

EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI. Bağlantı. Mesai saatleri/sınırsız, Mesai saatleri dışı/yılda 1 defa EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI KONUT YARDIM HİZMET PAKETİ Tesisat İşleri Elektrik İşleri Anahtar İşleri Cam İşleri Konutta Kalan Kişinin Kurtarılması Konuta Ambulans Gönderilmesi Otel Hizmeti

Detaylı

Acil mesajların iletilmesi

Acil mesajların iletilmesi ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi ve Hafif Ticari Trafik Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 3 EK-5 EGE SĐGORTA HUSUSĐ VE HAFĐF TĐCARĐ ARAÇ TRAFĐK YARDIM TEMĐNATLARI VE AÇIKLAMALARI TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER

Detaylı

HÜR YARDIM TEMİNATLARI

HÜR YARDIM TEMİNATLARI HÜR YARDIM TEMİNATLARI O KM. LİK ÜRÜN Teminatların Özeti ve Limitleri Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Lastik değiştirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Detaylı

Teminat Özetleri ve Limitler

Teminat Özetleri ve Limitler LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2013 1 / 11 Araç Teminatları Teminat Özetleri ve Limitler Aracın çekilmesi Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu Aracın çekilmesi Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu (Liberty

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 14 LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR 2015 LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/

Detaylı

Poliçe: Unico Sigorta tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve Asistans Şirketi ne bildirimi yapılmış Ferdi Kaza Sigorta poliçesidir.

Poliçe: Unico Sigorta tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve Asistans Şirketi ne bildirimi yapılmış Ferdi Kaza Sigorta poliçesidir. KONUT VE ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTLARI İşbu poliçe kapsamında, Konut ve Araç Yardım Hizmetleri Europe Assistance Turkey (Asistans Şirketi) tarafından verilmektedir. Sigortalılar Konut ve Araç Yardım

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Araç Teminatları TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Aracın Çekilmesi Aracın Vinç ile Kurtarılması Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması nedeniyle ikamet ve seyahat Onarılan veya bulunan aracın alınması için

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 200 TL Aracın kurtarılması 250 TL Acil mesajların iletilmesi Sınırsız Karşı

Detaylı

Sağlıklı Konut "+" Poliçesi

Sağlıklı Konut + Poliçesi Sağlıklı Konut "+" Poliçesi Hem sigortalı için, hem aile bireyleri için büyük güvence HDI SİGORTA A.Ş. Türkiye'nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi, eşyalarınızı güvence

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor!

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! Araçları ile Türkiye ye gidecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan sigorta ve asistans ihtiyaçlarını karşılayacak, yola huzurla çıkacak. Büyük heyecanla beklediğimiz

Detaylı

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın Çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.500 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ilinin dışında olmak kaydıyla tüm Türkiye de verilmektedir.

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ Önemli Notlar Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada...

TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... Yaşamınızı daha kolay ve keyifli hale getirecek Tuskon Kart ın size sunduğu ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz! Bir

Detaylı

ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar. Teknik Teminatlar. Aracın Çekilmesi

ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar. Teknik Teminatlar. Aracın Çekilmesi ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar Teknik Teminatlar Aracın Çekilmesi Araç, kaza geçirmesi veya arızalanması sonucu hareket edemez durumda ise Asistans Firması aracın olay başına USD 100.- sınırına kadar

Detaylı

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL KASKO BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ Aracın çekilmesi 750.-TL Aracın vinç ile kurtarılması 1.000.-TL Oto kapı kilit hizmeti ( Çilingir yo l- işçilik ücreti veya en yakın tamirciye nakli 500.-TL Lastik değiştirilmesi

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından ASİSTANLIK HİZMETLERİ Ful pake t yılda bi se fe r 800 TL Ambulans Hizmeti Bilişim Tek Kart Sahibi nin Dünya Sağlık örgütünün tanımladığı kriterlere göre(32 parametre) ani hastalığı veya yaralanması ve

Detaylı

SILVER. KIA Family Silver Card 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ. Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24

SILVER. KIA Family Silver Card 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ. Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24 KIA Family Silver Card Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24 KIA Family Silver Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kart satın alınmasından 1 hafta sonrasında geçerli olmaya başlayacaktır.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ Kasko veya trafik poliçelerinde bu teminatın verilmiş olması şartı ile yardım hizmetlerinden faydalanılacaktır. YARDIM HİZMETİ Yardım hizmeti; kişiler için kaza ve ani hastalık

Detaylı

TURKLAND SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

TURKLAND SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ TURKLAND SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri Cam işleri Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Bağlantı BÖLÜM

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER Madde 1- AMAÇ : Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapacağı harcamalarda harcama türüne göre hangi belgelerin

Detaylı

TURKLAND SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

TURKLAND SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ TURKLAND SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ Tesisat işleri 250 USD / yılda 3 defa Elektrik işleri 250 USD / yılda 3 defa Cam işleri 250 USD / yılda 3 defa Anahtar işleri 250 USD / yılda 3

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti 700 TL 1.350 TL İşçilik (Diğer masraflar

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

1. GENEL fiartlar... 1 1.1. FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari...1

1. GENEL fiartlar... 1 1.1. FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari...1 FERD KAZA S GORTASI K TAPÇI I Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece iniz teminatlar, sat n alm fl oldu unuz ve poliçede belirtilmifl bulunan teminatlarla s n rl d r. Size verilen bu ürün kitapç

Detaylı