ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt. (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt. (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)"

Transkript

1 ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Cep telefonlar dahil alan kodu çevirmeden aranabilir.)

2 ANADOLU H ZMET fiyer Ç NDEK LER 1. fiyer YARDIM H ZMETLER TANIMLAR KAPSAM Tesisat Elektrik Anahtar Cam iflleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Güvenlik hizmeti flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Vefat halinde cenaze nakli Yurtdıflı ifl seyahati esnasında iflyerinde çalıflan bir kiflinin kaza sonucu bedeni yaralanması veya ani hastalı ı durumunda seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı Faturalarının Ödenmesi AC L YET TER M Tesisat Elektrik Anahtar Cam flleri GENEL ST SNALAR H ZMETLER N DÜZENLENMES PROFESYONEL fiyer H ZMETLER ORGAN ZASYONU B LG ve ORGAN ZASYON SERV S Mali Müflavir bilgi hattı Tıbbi yardım bilgi hattı Hukuki yardım bilgi hattı flveren bilgi hattı Kongre ve fuar bilgi hattı E itim danıflmanlı ı fl seyahati servisi...12 i

3 Ekipman kiralama ve organizasyon servisi Toplantı/Konferans organizasyon servisi Çeviri servisi Kurye ve kargo servisi Vize ve konsolosluk ifllemleri Bilgisayar destek hizmeti Patent-Marka tescil, standart belgelendirme ve kalite yönetim iflleri danıflma hattı Seyahat servisi Seyahat öncesi bilgi servisi Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Sa lık kuruluflları ile ilgili bilgiler Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler Döviz kurları bilgileri Konaklama ile ilgili bilgi Restoran rezervasyon ve bilgi servisi Etkinlik bilgi ve rezervasyon Özel günler için organizasyon Hediye, ve spesiyalite servisi, çiçek gönderimi Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Tercüme hizmetleri Di er bilgi hizmetleri Ambulans hizmetleri Araç trafik muayene ifllemlerinin organize edilmesi OLAY YÖNTEM...18 ii

4 1. fiyer YARDIM H ZMETLER Tesisat iflleri 250 TL / yılda 3 defa Elektrik iflleri 250 TL / yılda 3 defa Anahtar iflleri 250 TL / yılda 3 defa flyerinde kalan kiflinin kurtarılması 750 TL Cam iflleri 250 TL / yılda 3 defa Doktor veya ambulans gönderilmesi 250 TL / yılda 3 defa Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle Poliçede yazılı flartlarla ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Vefat halinde cenaze nakli Sınırsız Sigortalı faturalarının ödenmesi Poliçede yazılı flartlarla Tıbbi danıflma hizmeti Ba lantı Profesyonel iflyeri hizmetleri organizasyonu Ba lantı Bilgi ve organizasyon servisi Ba lantı 2. TANIMLAR Sigortalı kifli flyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendi i ve Tur Assist e bildirilen kiflidir. Özel iflyeri ise iflyerinin sahibi, tüzel kiflilik ise ispatlandı ı hallerde ortaklardan veya üst düzey yöneticilerinden biri olmak üzere azami 2 kifli ferdi teminatlardan faydalanabilecektir. flyeri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde, sigorta flirketi tarafından teminat altına alınmıfl, flyeri poliçesi kapsamında olan, ticaret amaçlı kullanılan, içinde yaflam standartlarını sa layan yeterli imkanları içeren, konaklama amaçlı kullanılan hotel, motel vb. yerler haricinde dükkan, büro ve / veya imalathaneler iflyeri olarak anılacaktır. fiirket TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited fiirketi. 1

5 Co rafi sınır Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sigortalı nın iflyeri, Türkiye Cumhuriyeti nde ise poliçe ile verilen teminatlar Türkiye Cumhuriyeti nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ise poliçe ile verilen teminatlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde geçerlidir. 3. KAPSAM Sigortalı sigorta primini ödedi inde veya ödemeyi kabul etti inde, fiirket sigorta süresince oluflacak olaylar karflısında bu poliçe kapsamında acil iflyeri yardım hizmetlerini iflyerini korumak maksadıyla sa layacaktır. fiirket, afla ıda tanımlanan açıklamalar, flartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çalıflacaktır. fiirket, poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde her bir olay için 250 TL sınırına kadar ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket, tesisat için azami 3, elektrik için azami 3, anahtar iflleri için azami 3 ve cam iflleri için azami 3 olmak üzere, bir yılda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir Tesisat Müflteriye ait iflyeri içindeki sıhhi tesisat direkt iflyerine ait su vanasından bafllayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat kapsamı dıflındadır) kadar ki kısmı kapsar. flyerinin iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda fiirket, bu tür tesisatın flartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldı ı zaman daha ileri zarara karflı iflyerini korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. Masrafların azami sınırları aflması durumunda do acak fark sigortalı tarafından karflılanacaktır. Her zaman tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müflteriye direkt ve telefonla flirkete bildirecektir. Sigortalı tahmini masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak 2

6 toplam masrafın, 250 TL ye kadar olan kısmını flirket karflılayacak, 250 TL yi aflan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir. Sigortalı nın tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün oldu u hallerde, tamirat 250 TL sınırına kadar yapılacaktır. stisnalar a. flyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dıflında her türlü parçanın tamiri b. flyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya di er donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmıfl olsa bile) c. Su borularına ba lı her türlü elektrikli eflya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin de iflimi veya tamiri. d. Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat/donanımdaki hasarlar. (binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir) e. Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması f. Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dıflıdır Elektrik Müflteriye ait iflyeri içindeki elektrik tesisat, direkt iflyerine ait elektrik sigortasından bafllayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz, vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar. flyerinde meydana gelen kısa devre iflyerinin dıflındaki, iflyerine ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır. Müflteriye ait iflyerinin içerisinde, iflyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalıflamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalıflır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. 3

7 stisnalar a. Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından ba ımsız tesisatlar b. Elektrikle çalıflan ısıtıcı, elektrikli eflyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri c. flyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri d. Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dıflıdır Anahtar Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine ba lı olarak iflyerine girilememesi durumunda, fiirket bu tür tesisatın flartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldı ı zaman, iflyerini daha ileri hasar veya zarara karflı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. E er yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı iflyerine girmek mümkün olmazsa, fiirket içerden dıflarıya çıkması mümkün olmayan flahısların kurtarılması ile ilgili 750 TL sınırına kadar olan masrafları da karflılayacaktır Cam iflleri flyerinin dıfl cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, fiirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karflı iflyerini korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 250 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli ça ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket in her bir olay için sorumlulukları bu kitapçı ın 3.1 maddesinde belirtilmifltir. 4

8 3.5. Doktor veya ambulans gönderilmesi flyerinde meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu Sigortalı nın yaralanması durumunda, fiirket doktorunun kararıyla iflyerine en yakın yerden gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 3 olaya kadar olay baflına 250 TL olarak karflılanacaktır. Acil durum kararını fiirket in doktorları verecek olup, doktor veya ambulans talebinin, Acil Durum niteli inde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretleri Sigortalı tarafından ödenecektir. Özel iflyeri ise sahibi, tüzel kiflilik ise genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri bu teminattan faydalanabilirler. Bu teminat, iflyerinde çalıflan di er kiflilere ba lantı hizmeti olarak verilecektir Güvenlik hizmeti flyerinde meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, Sigortalı nın talebi ve flirketin onayı ile iflyerini koruma ve gözetim altına alma masrafları fiirket tarafından karflılanacaktır. flyerinin güvenli i sa lanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı seyahatte iken, Sigortalı nın iflyerindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle çalıflılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı nın iflyerinde bulunması gerekti i durumlarda, fiirket, Sigortalı nın veya yetkilendirdi i bir kiflinin iflyerine dönüflünü organize edecek ve oluflan masrafları ödeyecektir. Bu menfaat, sadece, Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmıfl oldu u taflıma araçlarını acil dönüfl için kullanamadı ı hallerde mümkündür Vefat halinde cenaze nakli Sigortalı nın ifl seyahati esnasında vefatı halinde fiirket cenazenin Daimi kametgah a nakli için gerekli organizasyonu yapar ve cenazenin naklini temin eder. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dıflındadır. 5

9 3.9. Yurtdıflı ifl seyahati esnasında iflyerinde çalıflan bir kiflinin kaza sonucu bedeni yaralanması veya ani hastalı ı durumunda seyahat masraflarının karflılanması Sigortalı iflyerinde çalıflan bir kiflinin yurtdıflı ifl seyahati esnasında, kaza geçirmesi veya ani bir ciddi hastalı ı nedeniyle görevini yerine getirememesi halinde, fiirket, kiflinin Türkiye ye geri dönmesi ve sigortalı iflyerinden bir baflka çalıflanın acilen geri dönen kiflinin yerini alabilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve otobüs bileti veya 500 km yi aflan mesafeler için ekonomi sınıfı uçak bileti sa lar. Bu menfaat, sadece, Çalıflan Kiflinin asıl seyahat için kullanmıfl oldu u taflıma araçlarını acil dönüfl için kullanamadı ı hallerde mümkündür. Bu teminat sigortalı iflyerinde çalıflan, çalıfltı ı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maafl bordrosu ile belirlenen maksimum 3 kifliye sa lanacaktır Sigortalı faturalarının ödenmesi Sigortalı geçirdi i kaza sonucunda doktor onayı ile yatırılmıfl oldu u hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek elemanı yok ise, iflyerine ait abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koflulu ile en fazla 3 aylık tedavi ve nekahat devresi süresince fiirket görevlileri tarafından Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken ifllemleri yapacaktır. Bu hizmet stanbul belediye sınırları dahilinde geçerli olacaktır. 4. AC L YET TER M Aciliyet terimi hasarın derhal tamiri ihtiyacı ve afla ıda belirtilen standartlara ba lıdır Tesisat Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat/donanımdaki hasarlar. (binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir) 6

10 4.2. Elektrik Hasarın merkezi iflyerinin içinde bulundu u sürece, iflyeri elektrik tesisatının herhangi yerindeki elektrik kesintisi Anahtar Baflka hiçbir girifl yolunun olmaması durumu, acil servis veya anahtarcı müdahalesini gerektiren sigortalının iflyerine giriflini engelleyen her türlü risk Cam iflleri Hasarın her türlü üçüncü taraf saldırgan hareketleri veya çevre kazalarına karflı iflyerinin korunmasını zaafa düflürdü ü hallerde, camların veya pencere sistemine ait her türlü dikey cam yüzeyin kırılması. 5. GENEL ST SNALAR 1.maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu sigorta dolaylı veya dolaysız olarak afla ıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararları kapsamaz. 1. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar. 2. Mücbir sebepler (do al felaketler), dolaylı veya dolaysız savafl, iç savafl, silahlı çatıflma, ayaklanma, isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizamının güvenli ini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar. 3. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza. 4. fiirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar. 5. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teflebbüsü, akıl hastalı ı. 6. Dıfl etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu. (Cam kırılması hariç). 6. H ZMETLER N DÜZENLENMES Sa lanan acil hizmetler, fiirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel flirketler tarafından yerine getirilecektir. 7

11 fiirket, her türlü makul kontrolü dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayaca ı hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacaktır. Bununla beraber, bu durumlarda, fiirket ilave sigorta kapsamından yararlanmak için fiirketin ön onayını alan sigortalı tarafından yapılacak harcamaları tazmin etmeye zorunlu olacaktır. Böyle bir durumda fiirket her bir olay için 1. maddede belirtilen azami tutara kadar olan harcamaları geri ödeyecektir. Tamamen, sa lanan hizmetler fiirket tarafından bizzat görevlendirilen flirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafından yerine getirilmek zorundadır, aksi takdirde sigortalı oluflan masrafları ödeyecektir. 7. PROFESYONEL fiyer H ZMETLER ORGAN ZASYONU fiirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, flirketler ve profesyonellerin oluflturaca ı bir hizmet a ı, müflterinin talepleri sonucu do acak tamirat ifllemlerini, bitirilene ve müflteri memnuniyeti sa lanana kadar yerine getirecektir. Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, fiirket Sigortalı nın iste i üzerine, afla ıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde iflyerine gönderecek ve bilgi sa layacaktır. flyeri yardım organizasyon hizmetlerinde ba lantı Tur Assist tarafından sa lanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın iste ine ba lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacaktır. Tur Assist, her türlü makul kontrolü dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayaca ı hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacaktır. 8

12 Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer tesisat iflleri (Do algaz Tesisatı hariç) Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (do algaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamirini kapsar. Fayans / Kalebodur Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma ifllerini kapsar. Elektrik Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi iflleri kapsar. Çelik/Ahflap/Alüminyum/PVC kapı-pencere-do rama tamir iflleri Hasar gören çelik, ahflap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb ifllerin tamirini ve gerekiyorsa de iflim ifllerini kapsar. Boya Her türlü boya ve izolasyon ifllerini kapsar. Cam Kırılan her türlü camın de ifltirilmesi ifllerini kapsar. Sıva / Duvar iflleri Sıva, beton, flap ve tu la-biriket türü duvar tamir ifllerini kapsar. Alçıpan / Kartonpiyer iflleri Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi ifllerini kapsar. Yer döfleme ahflap iflleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahflap Kaplama vb.) Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muflamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve de iflimini kapsar. Halı vb. eflyalar kapsam dıflıdır. Yer-Duvar lambiri ahflap kaplama, pencere ve kapı gibi ahflap ifllerinintamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahflap eflya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dıflıdır. PVC / Demir / Alüminyum do rama iflleri Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar. Tavan kaplama / Asma tavan iflleri (Taflyünü vb.) Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve de ifltirme ifllerini kapsar. Çatı / Dere tamir iflleri Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne iflini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımını kapsar. 9

13 8. B LG ve ORGAN ZASYON SERV S Bilgi ve organizasyon servislerinde ba lantı Tur Assist tarafından sa lanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın iste ine ba lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacaktır. Bu hizmetler Türkiye de geçerli olacaktır Mali Müflavir bilgi hattı flyerinde yürütülen mali konularda ANADOLU H ZMET anlaflmalı mali müflaviri konu ile ilgili bilgilendirme ve danıflmanlık hizmeti verecektir. Vergi kanunu, mevzuat bilgisi, beyanname düzenlenmesi, iflletme defterinin tutulması, flirket kurulması esnasında uygulanacak prosedürler, devir ifllemleri, vergi dairelerine dilekçe yazımı vb. konularda bilgi sunumu sa lanacaktır. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Tıbbi yardım bilgi hattı flyerinde karflılaflılan herhangi bir tıbbi sorunda ANADOLU H ZMET anlaflmalı doktorları tarafından telefonda iflverene ve/veya çalıflanlara tıbbi danıflma hizmeti sa lanacaktır. flyerinde meydana gelen ifl kazalarında yapılması gereken ilk yardım müdaheleleri, hastalık belirtileri ve alınması gereken önlemler, çalıflanlar için sa lıklı ifl ortamı yaratılması, acil hastalık ve baygınlıklarda yapılması gerekenler, konusunda uzman doktorlar, aktarılmıfl olan tıbbi bilgilerin tümünü analiz ettikten sonra en kısa süre içinde bir yanıt verilir. Ancak aktarılan bilgiler tıbbi bir konsültasyon yerine geçmez veya reçete nedeni olmaz. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Hukuki yardım bilgi hattı Sigortalı nın ihtiyaç duydu u herhangi bir hukuki konuda özellikle alacakların tahsilatı, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karflı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme ve kira kontratları gibi konularda bilgi edinebilmesi hizmetidir. 10

14 8.4. flveren bilgi hattı flletme sahiplerine, iflyeri ile ilgili ve/veya elemanlarına yönelik merak etti i her türlü konuda bilgi verilmesi hizmetidir. Yeni ifl kanununa göre; iflverenin hakları, ifle alım ve iflten çıkartmada uygulanması gereken prosedürler, çalıflanların motivasyonun yükseltilmesi için yapılması gerekenler, e itim ve seminerler için bilgilendirme, eleman ifle alımı için aranılan pozisyona göre ilanın ne flekilde verilmesi gerekti i, eleman seçiminde aranılan niteliklere göre özgeçmifl (cv) bazında ön de erlendirmenin yapılması, piyasa flartlarında sektörlere göre ve pozisyona göre ücretler konusunda bilgilendirme, maafl bordrosunun hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanması, hangi durumlarda ihtar yazısının çekilece i, izin hakları ve günleri, SSK primleri ile ilgili konularda konusunda uzman kiflilerce (deneyimli insankaynakları uzmanları, idari ifller ve personel sorumluluarı) bilgi aktarımı gerçeklefltirilecektir. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır Kongre ve fuar bilgi hattı Yurtiçinde ve yurtdıflında iflyerinin faaliyet alanlarına ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin bildirilmesi. lgili hizmetler sadece danıflmadan ibarettir E itim danıflmanlı ı Yurtiçinde ve yurtdıflında, iflyerinin faaliyet alanlarına ile ilgili olarak iflletme hedefleri do rultusunda talep edilen kursların, sertifika programlarının içeri i, yeri, ücreti vb konularda bilgi verilmesidir. Kiflinin profesyonel e itim yaflamlarına yönelik kendi istek ve e itim talepleri do rultusunda de erlendirilerek e ilimlerine en uygun yurtiçi ve yurtdıflı e itim rehberli i hizmetinin sunulmasıdır. Kapsam; Bilgisayar e itimi veren kurulufllar. (Autocat, Microshop, Programlama, Excel ve Access..) Sertifikaların geçerlilik süresi, program kapsamları, ücretleri. Dil okulları seçerken nelere dikkat edilmesi gerekti i? En popüler dil okulları? Dil okulu seçme kiflinin karakterine, hobilerine, ilgi alanlarına, 11

15 maddi yeterlili ine ve ülkelerin sundu u flartlara uygun olup olmadı ı. lgili hizmetler sadece danıflmadan ya da konuya uzman olan bir firmaya yönlendirmeden ibarettir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır fl seyahati servisi Ekipman Kiralama ve Organizasyon Servisi fl seyahati esnasında Iflyerinin ihtiyaç duyaca ı her türlü ekipmanın (PC, lap top, cep telefonu vs) kiralama organizasyonu düzenlenir Toplantı/Konferans Organizasyon Servisi Seyahat esnasında Iflyerinin katılaca ı toplantı veya konferanslarla ilgili her türlü organizasyon yapılır Çeviri Servisi flyerine ait dokümanların tercümesi için gerekli organizasyonlar yapılır. Hizmet ücreti iflyerine aittir Kurye ve kargo servisi Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması sa lanır. Kurye bedeli iflyeriye aittir Vize ve konsolosluk ifllemleri Vize baflvurularında yapılması gerekenler, gerekli evraklar ve konsololuk ifllemleri ile ilgili bilgi verilmesi hizmetidir Bilgisayar destek hizmeti Sigortalının iflyerine ait bilgisayarın ve çevre birimlerinin (yazıcılar, modemler, tarayıcılar, digital cihazlar, vs.) kullanılmasına engel oluflturan herhangi bir arıza durumunda, flyeri adresine teknik servis biriminin gönderilmesi 365 gün/24 saat stanbul da organize edilecektir Patent-Marka tescil, standart belgelendirme ve kalite yönetim iflleri danıflma hattı Ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet haklarının korunması, marka-patent sertifikaları ile ürünlerin korunması, endüstriyel tasarım tescilin yapılması, telif hakları, standart kalite belgelendirmeleri ve kabul görmüfl kurulufllar tarafından verilen 12

16 kalite belgelerinin temini konularında sigortalıların gerekli hallerde danıflma ve bilgi aktarımını sa lamak amacıyla oluflturulmufl ve konusunda uzman profesyonellerce yönlendirilen danıflma ve bilgi hattıdır. Bafllıca Danıflma Konuları: Sınai Mülkiyet hakları - Marka tescil - Patent tescil - Endüstriyel Tasarım tescil - Telif hakları Standart Belgelendirme - TSE - TSEK - CE Seyahat servisi ANADOLU H ZMET in, Iflyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyecekleri bir seyahat servisidir. ANADOLU H ZMET, iflyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlar ve uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan arafltırma sırasında di er alternatifler hakkında tavsiyelerde bulunur Seyahat öncesi bilgi servisi Sigortalı nın seyahate gitmeyi planladı ı bölgeler hakkında her tür bilgi sa lanır. lgili bilgiler hava durumu, kültürel faaliyetleri vs. kapsamaktadır Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine Türkiye de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sa layacaktır Sa lık kuruluflları ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi eczane ve ambulans flirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. 13

17 8.16. Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat iflletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır Döviz kurları bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir Konaklama ile ilgili bilgi Sigortalı nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır Restoran rezervasyon ve bilgi servisi Sigortalı nın talebine ba lı olarak her türlü restoran hakkında tavsiye ve bilgi verilir, talep etmesi durumunda rezervasyon yapılır Etkinlik bilgi ve rezervasyon Sigortalı nın bulundu u ya da seyahat edece i yerdeki her türlü sinema, konser, tiyatro, müze, spor karflılaflmaları, müzikal, bale ve opera etkinlikleri ile ilgili gerekli bilgi sunulur ve mümkün olan durumlarda biletleri temin edilir. Bilet ve gönderim masrafları sigortalı tarafından karflılanır Özel günler için organizasyon Do um günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Hediye, ve spesiyalite servisi, çiçek gönderimi Sigortalı nın özel arafltırma ve özel alıflverifl taleplerini karflılamak için mümkün olan tüm kaynaklar kullanılır. htiyaç do rultusunda gelen hediye ve çiçeklerinin da ıtımı talebi için tüm öneriler yapılır, sipariflin verilmesi için gerekli organizasyon yapılır. 14

18 8.23. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Sigortalı nın talebi üzerine yafllılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Tercüme hizmetleri Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Di er bilgi hizmetleri Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteflarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik flubeleri, bankalar, basın kuruluflları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, ifl ve iflçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri Ambulans hizmetleri a. Bir Hastane Biriminden Di erine fiehir içi Taflımacılı ı Sigortalı nın durumu, aynı flehir içindeki baflka bir hastane birimine ambulans ile taflınmasını gerektiriyorsa, ANADOLU H ZMET bu taflımayı e er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere organize eder. b. fiehirlerarası Taflımacılık Sigortalı nın durumu, baflka bir flehirdeki bir hastane birimine taflınmasını gerektiriyorsa, ANADOLU H ZMET bu taflımayı organize eder. Bu taflıma gereken bakımı sa layacak en yakın ve en iyi donanımlı hastane birimine, e er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere yapılmaktadır. ANADOLU H ZMET, hiçbir durumda acil yardım birimlerinin yerine geçmemektedir. Sunulan hizmet ikincil yardım olarak verilmektedir. Bu hizmetle ilgili do abilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karflılanacaktır 15

19 8.28. Araç trafik muayene ifllemlerinin organize edilmesi Araç Trafik Muayene Organizasyonu ; sadece binek ve hususi kullanım tarzlı hafif ticari araçlar için ve stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Antalya, Adana il sınırları içerisinde geçerlidir. 1. Sigortalı ça rı merkezini arayarak talebini bildirir. 2. Sigortalıya en yakın muayene istasyonu bilgisi verilir. 3. Muayeneye giderken bulunması gereken evraklar hatırlatılır : Ruhsat, vergi temiz ka ıdı, trafik poliçesi, LPG li araçlar için son 1 ay içinde yapılmıfl olan gaz sızdırmaz raporu, tadilatlı araçlarda yapılan tadilatın ruhsata ifllenmifl durumdaki flekli, aracı muayeneye araç sahibinden farklı bir kifli götürecek ise onaylı vekaletname gerekti i bilgisi verilir. (Tüv-Türk ün yeni iflleyifline göre, araç sahibi dıflında bir kimse aracı muayeneye götürdü ü takdirde noterden onaylı vekaletname ile birlikte araç, aracı teslim almaya gelen hizmet birimi yetkilisine teslim edilir.) 4. Aracın muayeneden geçmesi için gerekli olan teçhizatlar hatırlatılır (reflektör, yangın tüpü, ilkyardım çantası). Sigortalıda bu gereçlerden eksik olanların tarafımızdan ücreti karflılı ında temin edilebilece i bilgisi verilir. 5. Aracın trafik muayenesi yapılmadan önce ; muayeneden geçebilmesi için gerekli olan teçhizatlarının kontrol edilmesi ile ilgili olarak, istenildi i takdirde hizmet bedeli karflılı ında ön muayenesinin (check-up) yapılabilece i bilgisi verilir. 6. Ça rı merkezi görevlisi Sigortalı yı hizmet birimi ile görüfltürür. 7. Sigortalı ruhsatını hizmet birimine fakslar. 8. Hizmet birimi ; maliyeden borç kontrolü yapar, borcu yok ise hizmet birimi borcu yoktur yazısı alır, sigortalı aracın maliyede borcu gözüküyor ise bu bilgi ile birlikte gözüken borç mebla ı Sigortalı ya aktarılır. Sigortalı maliyede gözüken borçlarına iliflkin ödeme yapmıfl ise kendisinden ödeme dekontlarını fakslaması istenir. 9. Araç Sigortalı nın belirtti i adresten teslim alınır. Sigortalı tarafından araç ve gerekli dökümanlar (ruhsat,vergi temiz ka ıdı, trafik poliçesi,) hizmet birimine teslim edilir. a. Sigortalıya, görevlendirilen bir flöför vasıtasıyla aracın teslim alınması ve teslim edilme aflamasında sorumluluktan kurtulma amaçlı olarak tarafımızdan hazırlanmıfl bulunan ibraname ve taahhüt belgesi imzalatılır. b. Sigortalı aracının bir çekici yardımıyla alınmasınıda isteyebilir. ***Çekici ile trafik muayeneye giden aracın riskleriyle ilgili olarak gerekli taflıma sorumluluk sigorta poliçesi mevcuttur. fiöförle araç muayene yaptırma hizmeti alındı ında üçüncü flahıs sorumluluk 16

ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET  fiyer  Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET " fiyer " 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET fiyer Ç NDEK LER 1. fiyer YARDIM H ZMETLER...1 2. AC L H ZMETLER...1 2.1. Tesisat iflleri...1 2.2. Elektrik

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3.1. ANADOLU H ZMET KONUT ÖZEL fiartlari Afla ıda yer alan acil konut yardım hizmetleri, 0 850 724 0 850 numaralı telefon aranarak temin edilmesi kaydı ile verilecektir.

Detaylı

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER 1/ Araç Yardım Kapsam Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Profesyonel sürücü hizmeti Organizasyon

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar. Teknik Teminatlar. Aracın Çekilmesi

ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar. Teknik Teminatlar. Aracın Çekilmesi ASĠSTANS PROGRAMLARI ÖZEL ġartlar Teknik Teminatlar Aracın Çekilmesi Araç, kaza geçirmesi veya arızalanması sonucu hareket edemez durumda ise Asistans Firması aracın olay başına USD 100.- sınırına kadar

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

I. İYİ Kİ EVLENİYORUZ KULÜBÜ KAPSAMI: Konut Yardım Hizmetleri: Eve Tesisatçı Gönderilmesi: Konutun su tesisatındaki kırılma, patlama, arıza vb.

I. İYİ Kİ EVLENİYORUZ KULÜBÜ KAPSAMI: Konut Yardım Hizmetleri: Eve Tesisatçı Gönderilmesi: Konutun su tesisatındaki kırılma, patlama, arıza vb. I. İYİ Kİ EVLENİYORUZ KULÜBÜ KAPSAMI: Konut Yardım Hizmetleri: Eve Tesisatçı Gönderilmesi: Konutun su tesisatındaki kırılma, patlama, arıza vb. nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda, bir tesisatçının

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM

VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM VAKIFKART 7/24 ASİSTANS İLE HANGİ HİZMETLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ? TEKNİK YARDIM Aracın Çekilmesi Eğer aracınız arızalandı veya bir kazaya uğradıysa, VakıfKart 7/24 Asistans ile aracınız hareketsiz duruma

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada...

TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... TUSKON Kredi Kartı ayrıcalıkları burada... Yaşamınızı daha kolay ve keyifli hale getirecek Tuskon Kart ın size sunduğu ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz! Bir

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı