TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com

2 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Teklif Çağrısı İlan Tarihi 26 Ocak 2015 Elektronik Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati 22 Nisan 2015 Saat 23:59 Elden Teslim İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati 30 Nisan 2015 Saat 17:00 Ocak, 2015

3 2 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı İÇİNDEKİLER PROGRAMIN KÜNYESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TANIMLAR BAŞLARKEN Giriş Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri Programın Gerekçesi Programın Amacı Programın Öncelikleri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler: Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Sözleşme İmzalama Aşamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi PROJE DÜZEYİ ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAŞVURUMU KAYS ÜZERİNDEN NASIL YAPACAĞIM? EKLER Destekleyici Belgelerle İlgili Açıklamalar Bilgi İçin Sunulan Ekler... 38

4 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 3 PROGRAMIN KÜNYESİ Programın Amacı TR63 Bölgesi nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi Programın Öncelikleri 1. Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması 2. Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi Programın Toplam Bütçesi Proje Başına Destek Tutarı Asgari TL Azami TL Destek Oranı Asgari: %25 Azami:% 50 Proje Uygulama Süresi Asgari 2 ay Azami 12 ay Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Azami 2 adet Destek Alınabilecek Proje Sayısı Azami 1 adet Proje Uygulama Yeri: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Uygun Başvuru Sahipleri Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren (kar amacı güden) Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kooperatifler ve Birlikler İlan Tarihi 26 Ocak 2015 Elektronik Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati 22 Nisan 2015 Saat Elden Teslim Son Başvuru Tarihi ve Saati 30 Nisan 2015 Saat Sonuçların Açıklanması İçin Öngörülen Tarih 17 Haziran 2014

5 4 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 1-MALİ DESTEK PROGRAMI TANIMLAR 1 Ajans: Sözleşme Makamı olarak, Programın tanıtımı, yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ve denetiminden sorumlu olan T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansını, Alternatif Turizm: Klasik kıyı ve deniz turizmi dışında kalan turizm çeşitlerini, AR-GE (Araştırma ve Geliştirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları, Ayni Katkı: Başvuru Sahibinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman katkısını, Başvuru Paketi: KAYS Programı üzerinden doldurulan ve çıktısı alınan Başvuru Formu, Bütçe, Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi, Beklenen Finansman Kaynakları, Mantıksal Çerçeve, Kilit Personel Özgeçmişleri ile Destekleyici Belgelerden (Taahhütnameler, Beyanlar, Bilanço, SGK Dökümü vb.) oluşan proje başvuru belgelerinin tümünü, Başvuru Rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, programdan yararlanabilecek gerçek ve/veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek faaliyet alanları ve proje konularını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan rehber belgeyi, Başvuru Sahibi: Mevcut hibe programı ya da programları kapsamında Ajanstan destek almak için müracaatta bulunan/bulunabilecek gerçek ve tüzel kişileri, (işletme/ firma/ticari unvana haiz gerçek kişi/kişi grubu) Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulan ve dönemini kapsayan TR63 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Bölge Planını, Ekoturizm: Doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyareti, Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı): Seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek, yeni ve güncel ürünler tasarlamayı, Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen projelerde harcanmak üzere, Başvuru Sahibi tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı, Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işleri, Görünürlük: Projenin yürütülmesi süresi ve proje bitimini takip eden 3 yıl boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek ile Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması amacıyla Proje Yürütücüsü tarafından alınan ve projenin tanıtımına yönelik tedbirleri, İşletme Defteri: Türk Ticaret Kanunu nun 66/3 maddesine göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri ve muhasebede basit usule göre yani tek taraflı kayıt sistemine göre tutulan defteri, İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup ekonomik faaliyette bulunan birimleri ve girişimleri, 1 Tanımlar kısmı bu rehberin bir parçası olup, kavramlar ile ilgili olarak buradan yararlanabilirsiniz.

6 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 5 Kalite: Bir ürünün/hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümünü, belli prensiplere göre standartlaşmış ürün üretimini, KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Teklif Çağrısı kapsamında proje başvurularının elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, (http://portal. kays.kalkinma.gov.tr) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik te nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlıkça verilen belgeyi, KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) :19/10/2005 tarihli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin 4 Kasım 2012 tarihli 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında KOBİ tanımında, birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların tek başına veya müştereken bu işletmenin hisselerinin %25 veya daha fazlasına sahip olmama şartını taşıyan; 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler mikro işletmeleri, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler ise küçük işletmeleri, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmeleri, Kooperatif ve Birlik: Karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişir sermayeli, ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve kar amacı güden, tüzel kişiliği haiz üretici kuruluşları (işletmeleri) ve/veya Birlik leri, Leasing (Finansal Kiralama): Bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemini, Mali Destek: Desteklenecek projelerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödemeyi, Marka: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri, Menfaat İlişkisi: Mali destek programı kapsamında projenin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, Proje Yürütücülerine ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durumu,

7 6 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Patent (Buluş Belgesi): Ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge ve unvanı, Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan Proje Yürütücüsü tarafından projeye özel olarak açılan ve eş finansman da öngören projelerde bu tutarın da dâhil olacağı proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabını, Proje Bütçesinde Öngörülen Toplam Uygun Tutar: Sözleşmede yer verilen destek tutarına esas toplam nihai proje tutarını, Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından sağlanacak mali destek kapsamında, başvuru rehberinin kamuoyuna ilanı ve başvuru yapılmasına yönelik açık daveti, Proje Yürütücüsü: Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek ve tüzel kişileri, Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütününü, Rekabetçilik: Bir ürünün piyasadaki alternatifleri karşısında tercih edilmesini sürdürülebilir biçimde sağlayabilme yeteneğini, Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak ve hedeflenen standartlarda üretim yapmak üzere kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemini, (TSE, ISO vb.) Sözleşme: Ajans ile Yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri, Tesis: Mevcut işletmelerde, bir ürünün/hizmetin bir kısmının veya tamamının üretildiği birimi, TR63 Bölgesi: Kalkınmışlık düzeyi, sosyo-ekonomik göstergeler ve coğrafi konum temel alarak oluşturulan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan istatistiki bölge sınıfını, Turizm İşletmesi: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri, Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik te nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça işletme aşamasında verilen belgeyi, Turizm Tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını, Turizm Yatırımı: Turizm tesislerine yapılan yatırımları, Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik te nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgeyi, Usulsüzlük: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bunu tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjiyi, [Güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal gibi]

8 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 7 Yenilik: işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, verimlilik artışı, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesini, Yenilikçilik: Yenilik için sayılan ifadelerin bir işletme prensibi haline gelmiş olmasını, Yeşil Yıldız: Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasını, ifade eder.,

9 8 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 2- BAŞLARKEN Projenizin hazırlanması ve sunulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi yararınıza olacaktır. 1. Bu destek programı, turizm sektöründe ticari esasa göre faaliyet gösteren KOBİ, Kooperatif ve Birlik lere yöneliktir. 2. Başvuru konunuzun; programın amacı, öncelikleri veya örnek konular başlıklarından en az birisi kapsamında olduğundan emin olunuz. 3. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığı altında yer alan başvuru sahibi ve proje ortağının sahip olması gereken nitelikleri ve kesinlikle içinde bulunmaması gereken halleri dikkatlice okuyunuz. 4. Başvuru konunuzun; Hatay ve Kahramanmaraş illeri TKDK Koordinatörlüklerinin destekleri, 2012/3305 Sayılı Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih/Sayısı: /28328) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile sağlanan destekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve diğer ulusal ve uluslararası destek programları tarafından desteklenmediğini kontrol etmeniz gerekmektedir. Rehber içerisindeki notlarda ve ajans internet sitesindeki ek belgelerde (Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname) belirtilen destek yasaklarını göz önünde bulundurunuz. 5. Projenizi Rehber alt başlıklarında ve program künyesinde belirtilen limitler dâhilinde (asgari-azami destek tutarları, asgari-azami destek oranları, proje uygulama süresi ve bütçe kalemleri için belirtilen kısıtlar) hazırlayınız. 6. Proje başvuruları için elektronik başvurular KAYS Programı (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin internet üzerinden sisteme kayıt olmaları ve projelerini KAYS üzerinden hazırlamaları gerekmektedir. 7. Proje başvurusunda öngörülen mal ve hizmet alımları için Teknik Şartname ve Proforma Fatura sunulması gerektiğini göz önünde bulundurunuz. 8. Bu program kapsamında Ajans destekleri KDV hariç tutarlar üzerinden olacaktır. KAYS üzerinden bütçeyi hazırlarken KDV hariç tutarları yazmayı ve hazırlayacağınız proforma faturaları KDV hariç almayı unutmayınız. 9. KAYS üzerinden tüm başvuru belgelerini doldurup Başvuruyu Tamamla butonuna bastıktan sonra çıktı alınız. Aksi takdirde elektronik başvurunuz tamamlanmamış olacak ve aldığınız çıktıda TASLAKTIR filigranı yer alacaktır. Bu da başvurunuzu geçersiz kılacaktır. 10. Sistemden çıktı aldıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin ilgili kısımların yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir. 11. Başvuru belgelerinize, Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler başlığında yer alan ve gerekli olan dokümanları ekleyiniz. (Destekleyici Belgelerin tam ve doğru sunulması değerlendirme aşamasında başvuru sahibinin lehine olacaktır.) 12. Başvuru belgelerinizi 1 asıl ve 2 kopya olmak üzere 3 klasör halinde hazırlayınız. (Lütfen Başvuru Formu ve Eklerini şeffaf dosya içerisine koymayınız) 13. Hazırlamış olduğunuz başvuru dosyalarını son başvuru tarih ve saatinden önce ajansa ulaşacak şekilde elden, kargo veya posta yoluyla teslim ediniz. Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kargo ve Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 14. Proje uygulama sırasında gerekli olan izinlerin listesini hazırladığınızdan ve gerekli başvuruların yapıldığından emin olunuz.

10 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 9 3-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) 3.1 Giriş Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Bölgesinde 25 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nın temel görevi; 5449 sayılı kanunun 1. maddesinde Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak ifade edilen misyon çerçevesinde TR63 Bölgesi ndeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Ajansımız çalışmalarını, bölgedeki paydaşlardan alınan görüşler, bölgeye ait istatistikler, sektör analizleri, ilçe çalıştayları vb. doğrultusunda hazırlanan TR63 Bölge Planı strateji metni (bundan sonra Bölge Planı olarak ifade edilecektir) çerçevesinde yürütmektedir dönemi için Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda DOĞAKA tarafından hazırlanan Bölge Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. DOĞAKA nın tüm çalışmalarında esas alınan ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşları için de önemli bir referans kaynağı olan Bölge Planı metni, Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge olarak tanımlanan vizyonu çerçevesinde; Enerji Üretim Kapasitesinin Artırılması Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Sosyal Altyapının İyileştirilmesi şeklinde ana gelişme eksenlerinden ve bu gelişme eksenlerine dayalı hedef ve önceliklerden oluşmaktadır yılı ve sonrası dönemlerde uygulanacak destek programları için de temel referans kaynağı olan Bölge Planı metninde temel gelişme eksenleri arasında yer alan turizm sektörü, DOĞAKA nın 2015 yılı içerisinde uygulayacağı destek programlarının hedef sektörü konumundadır. DOĞAKA 2015 yılı içerisinde ilan ettiği ve kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak tasarladığı iki mali destek programını da turizm sektörüne yönelik olarak uygulayacaktır. Bu programlar ile TR63 Bölgesi nde yer alan turizm değerlerinin bölge ekonomisine kazandırılması, turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin artırılarak bu faaliyetlerin yılın bütününe yayılması ve turizm işletmelerin rekabet güçlerinin ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 3.2 Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri Programın Gerekçesi Turizm sektörü; 10. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi gibi ulusal ölçekli strateji metinlerinde ile Bölge Planı ve diğer bölgesel strateji metinlerinde öncelikli olarak ele alınan sektörler arasındadır. 10. Kalkınma Planında ağırlıklı olarak kitle turizmine dayanan ve turist başına elde edilen gelir seviyesi düşük olan Türkiye turizm sektöründe tanıtım ve pazarlamanın iyileştirilmesinin önemli olduğuna ve mesleki belgelendirme ça-

11 10 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı lışmalarının sektör çalışanlarına yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte turist tercihlerinin kutuplaşacağı, yenilik ve çeşitlilik talebinin artacağı, konfor ve macera motiflerinin ön plana çıkacağı ifade edilerek, bu kapsamda turizmin çeşitlendirilmesinin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir. 10. Kalkınma Planında turizm sektöründe nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi, dış tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, turizm anlayışında yeni metodolojiler geliştirilmesi ve işgücü kalitesinin artırılarak daha yüksek standartlarda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine yönelik hususlar stratejiler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra 10. Kalkınma Planında özel öncelikli dönüşüm alanları arasında yer alan Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı kapsamında Sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarının yükseltilmesi, hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi nde de bölgelerin rekabet gücünün artırılmasında imalat sanayi yanında turizm gibi hizmet sektörlerinin de kalkınma yönünde harekete geçirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Strateji metninde yerel potansiyelin değerlendirilerek rekabet gücünün artırılmasının önemi belirtilerek turizm sektörünün çeşitlendirilmesinin ve farklı bölgelerdeki potansiyellerin değerlendirilmesinin bölgesel gelişme açısından önemli fırsatlar sunacağı ifade edilmiştir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi nde ülke genelinde turizmin coğrafi bakımdan ve tür bakımından çeşitlendirilmesinde bölgesel çekim merkezlerinin doğal ve kültürel özellikleri temel alınarak, bu şehirlerde kültür, inanç, gastronomi, doğa ve kış turizmi gibi turizm çeşitlerinin geliştirileceği ve turizmi çeşitlendirici yatırımlara özel teşvik tedbirleri uygulanacağı belirtilmiştir. Bölge Planı öncelikleri arasında yer alan Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması kapsamında ise alternatif turizm potansiyeline sahip alanların özel sektör yatırımları ile ekonomiye kazandırılması ve ulusal ve uluslararası turistlere hizmet verecek şekilde tanıtım ve promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, tematik turizm rotalarının oluşturulması, doğa ve kırsal turizm faaliyetlerinin el sanatları gibi turistik ürün hizmetleriyle birlikte yaygınlaştırılması ana hedefler arasında yer almıştır. Ayrıca, DOĞAKA tarafından TR63 Bölgesi nde yer alan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için ayrı ayrı hazırlanan turizm master planı 2 çalışmalarında da, il ve ilçe özelinde turizm gelişim alanları ve stratejileri belirlenmiş ve özel sektörün işletme ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi hususları önceliklendirilmiştir. İl ölçeğinde arama konferansları, çalıştaylar, anket uygulamaları ve işletme ziyaretleri yapılarak katılımcı bir anlayış ile hazırlanan master planlarda özel sektör işletmelerinde fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi ile hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerde alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilerek turizm çeşitliliğinin artırılması vurgulanmıştır. Ayrıca Hatay ilinde yer alan kıyı turizmciliğinin yanı sıra her üç ilde de belirli düzeylerde yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ile doğal kaynakların turizm sektöründe çeşitliliği sağlamaya yönelik potansiyel sunduğu ve bu potansiyele yönelik olarak da özel sektörün güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Ulusal ve bölgesel nitelikli bu strateji ve öncelikler doğrultusunda DOĞAKA, 2015 yılında turizm sektörüne yönelik iki mali destek programı uygulayacaktır. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak uygulanacak altyapı programının tamamlayıcı bir unsuru olarak kar amacı güden kuruluşlara yönelik uygulanacak olan destek programı ile bölgedeki turizm işletmelerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilerek yıl boyuna yayılması hedeflenmektedir. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yıldızlı ve yıldızsız, turizm işletme belgeli veya belediye belgeli, termal otel, kent oteli veya butik otel nitelikli, deniz turizmi, termal turizm veya kırsal turizme yönelik olmak üzere çeşitli yapılarda turizm işletmeleri bulunmaktadır. Ayrıca deniz turizmi ve kırsal turizm faaliyetlerine yönelik olarak günübirlik 2 DOĞAKA tarafından hazırlanan Hatay İl turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Kahramanmaraş İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ve Osmaniye İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı dır. adresinden ulaşılabilir.

12 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 11 işletme niteliğinde çok sayıda işletme faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler kurumsal kapasite ve yönetim anlayışı itibariyle farklılık göstermekle birlikte, sektörel hedef olarak turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin sağlanması ve faaliyetlerin yıl boyuna yayılabilmesi ortak paydasında birleşmektedirler. Belirli ölçüde kurumsal kapasiteye sahip olan işletmelerin yararlandığı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan teşvik desteği dışında destek mekanizmalarından yararlanma yeteneği düşük olan bu tesislerde, kurumsal kapasitenin ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde DOĞAKA tarafından uygulanacak mali destek programının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda turizm sektörü özelinde kar amacı güden kuruluşlara yönelik uygulanacak ilk destek programı olan 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın temel amacı; turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi olup Program; 1. Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması 2. Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi öncelikleri çerçevesinde yürütülecektir. Öncelik 1 kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kurulu turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ürün ve hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik yatırımları desteklenecektir. Ayrıca mevcut işletmelerin bölgede yeni turizm yatırımları da bu program kapsamında desteklenebilecektir. Bu öncelik ile TR63 Bölgesi ndeki turizm işletmelerinin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Öncelik 2 kapsamında ise TR63 Bölgesi nde kurulu turizm işletmelerinin veya bölgede turizm sektöründe yeni yatırım yapacak işletmelerin, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yıl geneline yayılabilmesine yönelik yatırımları desteklenecektir. Gerek TR63 Bölge Planı strateji metninde gerekse il ölçeğinde hazırlanan turizm master planlarında belirtildiği üzere turizmin farklı alanlarında önemli bir potansiyele sahip bölgede, bu potansiyellerin ekonomiye kazandırılması amacıyla deniz, kültür, doğa, gastronomi, inanç, su sporları ve sağlık turizmi gibi alanlarda yeni yatırımlar ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na kar amacı güden kuruluşlar başvuru yapabilecek olup teklif çağrısında başarılı olacak projeler için yapılacak hibe desteği asgari TL, azami TL olacaktır. Proje uygulama süresinin en fazla 12 ay olacağı program için tahsis edilen bütçe TL dir yılı bütçesinden tahsis edilecek kaynak 2015 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Ancak teklif çağrısının toplam bütçe tutarı, Kalkınma Bakanlığı ndan DOĞAKA ya aktarılacak kaynak miktarına göre değişiklik gösterebileceği gibi programın iptaline de yol açabilir. Ajans tarafından sağlanacak destekler, en başta IPARD hedefleri olmak üzere bölgedeki diğer hibe programlarını tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu rehberin içeriği Hatay ve Kahramanmaraş illeri TKDK Koordinatörlüklerinin destek kapsamları ve 2012/3305 Sayılı (Resmi Gazete Yayın Tarih/Sayısı: /28328) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar gözetilerek Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde sonuçlandırılmıştır Programın Amacı TR63 Bölgesi nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir Programın Öncelikleri 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ) öncelikleri aşağıda sayılmıştır. Başvuru sahipleri Programın amaçları ile uyumlu ve rehberin genelinde belirtilen niteliklere uygun farklı konularda da projeler sunabileceklerdir. Öncelik 1. Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması Öncelik 2. Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

13 12 D o ğ u A k d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı 3.3 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Program Bütçe Tutarı Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Proje Başı Destek Tutarı Ajans tarafından sağlanacak destek tutarları KDV hariç düzenlenecek bütçe üzerinden, aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dâhilinde olacaktır. Asgari tutar : TL Azami tutar : TL Bu destek tutarları proje bütçe tutarını göstermez. Başvuru sahibinin sağlayacağı finansman ile beraber toplam proje bütçesi oluşur. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin 4 % 25 inden az ve % 50 sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez. Eş-finansman, proje kapsamında alınan ekipmanlar rehin gösterilmemek şartıyla kredi kuruluşlarından kredi olarak sağlanabilir. Başvuru Sahibi buna ilişkin, bu rehber ekinde ve Ajans web sitesinde yer alan Eş-Finansman Taahhütnamesini doldurur. 3 Bu tutar kesin olmayıp, 2015 yılı için DOĞAKA ya transfer edilecek kaynağa, Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4 uygun maliyet, program kapsamında destek verilecek harcamalardır.

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 GÜNEY

Detaylı