GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI"

Transkript

1 TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik)

2 Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Baský Kozan Ofset

3 Ö N S Ö Z Deðerli gýda-kimya-ziraat mühendisi sorumlu yönetici arkadaþlarýmýz; 5179 sayýlý Yasa kapsamýnda gýda iþletmelerinde çalýþan meslektaþlarýmýza yönelik olarak hazýrladýðýmýz "50 Soruda Sorumlu Yöneticilik" kitabýný sizlere ulaþtýrmanýn mutluluðunu taþýyoruz. Sorumlu yönetici, gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin Gýda Mevzuatýna uygunluðunun saðlanmasýnda ve böylece tüketiciye güvenilir ve kaliteli gýdanýn arzýnda önemli sorumluluklarý olan Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinde istihdamý devlet tarafýndan zorunlu kýlýnan bir teknik elemandýr. Kitabýn, sorumlu yönetici meslektaþlarýmýzýn çalýþma alanlarý ile ilgili görev, hak ve yetkilerini tanýmlama ve kullanma konusunda yararlý olacaðýný umuyoruz. Deðerli meslektaþlarýmýz, bildiðiniz gibi "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" kavramý, güvenli gýda üretiminin hammaddeden baþladýðýný ve iþleme süreçleri ile devam ettiðini, yurttaþlarýn "nitelikli ve yeterli gýdaya ulaþma hakkýnýn", ancak bu zincirin tüm halkalarýnýn sorunsuz çalýþmasý ile gerçekleþtirilebileceðini açýklamaktadýr. Uzun yýllardýr uygulanan yanlýþ politikalarýn bir sonucu olarak, Türkiye, tarýmsal üretimde giderek dýþa baðýmlý hale gelmiþtir. Nüfus artýþ hýzýnýn gerisinde kalan üretim artýþlarýnýn, hatta bazý alt sektörlerde üretim miktarlarýnýn geriye gidiþinin doðal bir sonucu olarak, Türkiye, 200 yýlýndan bu yana sattýðýndan daha fazla tarým ürünü satýn alan bir ülke konumuna düþmüþtür. Kendi ekolojimizde yetiþen ürünlerin dýþalýmýna yýlda 2 milyar dolar para ödeniyor olmasý, yaþanan gerçekliði tüm açýklýðýyla ortaya koymaktadýr. Diðer yandan tarým, tüm dünyada, tüketici istemlerine uyarlý bir yöneliþ sergilemektedir. Baþka bir deyiþle kalite, tarýmsal üretimin ve iþleme süreçlerinin vazgeçilmez bir ön koþulu olarak giderek öne çýkmaktadýr. Ýþte "tarladan sofraya gýda güvenliði" kavramý, yukarýda belirtilen tüm konularý kapsayýcý bir çerçeve olarak, tüm ülkelerin sektörel alt ve üst yapýyý düzenleme ve gýda mevzuatýný oluþturma süreçlerinde belirleyici etki yapmaktadýr. Türkiye'de, Avrupa Birliði'nin gýda alandaki düzenlemelerini dikkate alarak yapýlan ilk ilk kapsayýcý yasa çalýþmasý olan "Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname", 28 Haziran 1995 gün, 2227 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Sözü edilen KHK ile gýda alanýnda "sorumlu yöneticilik" kavramý, ilk kez Türkiye'nin gündemine yerleþmiþtir. Ancak KHK'nin günün koþullarýna göre iyileþtirme gereksiniminin bir sonucu olarak, yeni yasa çalýþmalarý baþlamýþtýr. Bu süreçte, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý Gýda - Kimya ve Ziraat mühendisleri Odalarý, yasanýn içeriðine yönelik çalýþmalar yapmýþlar, Bakanlýk ve TBMM'deki komis-yonlara katýlarak tasarýlar hakkýndaki görüþlerini aktarmýþlar ve kamuoyunu uyarmýþlardýr. Bu uyarýlarýn bir kýsmý dikkate alýnarak hazýrlanan 5179 sayýlý "Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun" ise, 5 Haziran 2004 tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Sözü edilen Yasa, "tarladan sofraya gýda güvenliði" felsefesine bütünsel bir yaklaþým getirememiþ, Avrupa Birliði'nin ilgili mevzuatýna uyumda yetersiz kalmýþ, göreli iyileþtirmelere karþýn yetkiyi tek merkezde toplayamamýþ, piyasa gözetim ve denetimi konularýnda yeni belirsizlikler ortaya çýkarmýþ, gýda denetiminde yerel idarelere yetki devrinin kapýsýný aralamýþ, "sorumlu yönetici" niteliklerini ve bunun yanýnda daha yirmibir konuyu çýkartýlacak yönetmeliklere býrakarak sektörü sürprizlere açýk býrakmýþtýr. Nitekim, Avrupa Birliði'nden de

4 bu yönde eleþtirilerin alýndýðý, basýna yansýmýþ durumdadýr sayýlý Yasa'nýn çýkmasýndan sonra, ilgili Yönetmeliklerin hazýrlanmasý süreçlerine Odalar etkin olarak katýlmýþ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý da duyarlý yaklaþarak katkýlarýn önemli bölümünü dikkate almýþtýr. Buna karþýlýk, 560 sayýlý KHK döneminden gelen ve 5179 sayýlý Yasa döneminde de olumsuz hükümleri korunarak yeniden yayýmlanan "Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþyerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik", tanýmlanan iþyerlerinde usta düzeyinde çalýþan kiþilere, aldýklarý kýsa süreli kurslarla sorumlu yönetici olarak çalýþma "olanaðý" getirmektedir. Bu düzenlemenin halk saðlýðý açýsýndan olumsuz geliþmelere kapý açmasý ve alanýnda yükseköðrenim görmüþ mühendislerin istihdamýný sýnýrlamasý nedeniyle, yapýlan tüm görüþmelere karþýn olumlu bir sonuç alýnamamasý üzerine, Danýþtay nezdinde idari dava açýlarak Yönetmeliðin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý çabalarýna giriþilmiþtir. Deðerli meslektaþlarýmýz, ODA'larýmýz, üyesi bulunan mühendislerin hak ve çýkarlarýný koruma ve geliþtirme konusunda, etkin çalýþmalar yürütmektedirler. Çabamýz, mühendislerin yaþam düzeylerini yükseltmek amacý ile kamu yararý kavramýný baðdaþýr kýlmaktýr. Bu düþünce çerçevesinde olmak üzere, gýda iþletmelerinde gýda - kimya ve ziraat mühendislerinin sorumlu yönetici olarak görev yapmasý, iþletmenin üretimini miktar ve kalite olarak yükseltecek, artan katma deðerden mühendis ücretini alacaktýr. Meslek Odalarý, 625 Sayýlý Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý meslek örgütleridir. Ýlgili Kanunun'da, Birliðin Kuruluþ amacý "Mühendislik ve Mimarlýk mesleði mensuplarýnýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, mesleðin genel genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, meslek mensuplarýnýn birbirleriyle ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak üzere meslek disip-linini ve ahlakýný korumak için gerekli gördüðü bütün teþebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" þeklinde belirlenmiþtir. Bu baðlamda Gýda Mühendisleri Odasý. Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý ortak bir anlayýþla; gýda sektöründe sorumlu yönetici olarak çalýþan meslektaþlarýna yol gösterici olmasý amacýyla "Sorumlu Yönetici El Kitabýný" hazýrlamýþlardýr. Ayrýca, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý Gýda-Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarý, kendi aralarýnda imzalayacaklarý protokol ile kurallar koyup, tek tip sözleþme uygulamasýný yaþama geçirme; bu kapsamda sorumlu yöneticilerin iþyerlerindeki mühendis etkinlikleri-ücret-sosyal güvenlik vb. alanlarda karþýlaþtýklarý sorunlarý çözme çabalarýný sürdürmektedirler. Bunun yanýnda, meslek içi eðitim çalýþmalarý da hýzla sürdürülüyor. Elinize ulaþan bu kitabýn, "rekabet yerine dayanýþma", "kuralsýz piyasa yerine kamu yararýna yönelik mühendis etkinlikleri" felsefesinin yaþama geçirilmesinde katkýda bulunmasý ve meslektaþlarýmýza yararlý olmasýný diliyoruz. Saygýlarýmýzla... Petek ATAMAN Ereli ÖZBOZKURT Gökhan GÜNAYDIN Gýda Mühendisleri Odasý Kimya Mühendisleri Odasý Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný 4

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sayýlý Kanunun Amacý Nedir? 2- Sorumlu Yönetici Kimdir, Görevleri Nelerdir? - Hangi Ýþyerlerinde Hangi Mesleklerdeki Sorumlu Yönetici Ýstihdam Edilir? 4- Hangi Durumlarda Sorumlu Yönetici Birden Fazla Ýþyerinde Çalýþabilir? 5- Sorumlu Yönetici Ýstihdam Edilecek Gýda Ýþ Kollarý Nelerdir? 6- En Az Lisans Düzeyinde Eðitim Almýþ Sorumlu Yöneticilerin Çalýþtýklarý Ýþkollarý Nelerdir? 7- Tekniker Ve Teknisyen Seviyesinde Eðitim Almýþ Sorumlu Yöneticilerin Çalýþtýklarý Ýþkollarý Nelerdir? 8- Sorumlu Yönetici Ýþe Baþlarken Hangi Ýþlemleri Yaptýrmalýdýr? 9- Sorumlu Yöneticinin Hazýrlayacaðý Evraklarla Ýlgili Dikkat Etmesi Gereken Diðer Hususlar Nelerdir? 10- Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerinin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarýna Dair Yönetmeliðe göre iþyeri sorumluluklarý nelerdir? 11- Sorumlu Yönetici Sözleþmesi Hazýrlanýrken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 12- Çalýþma Ýzni Nasýl Alýnýr? 1- Çalýþma Ýzni Ve Gýda Sicili Baþvurusunda Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? 14- Kanatlý Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Çalýþma Ýzni Baþvuru Ýþlemlerinde Gereken Belgeler Nelerdir? 15- Kýrmýzý Et Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Çalýþma Ýzni Baþvuru Ýþlemlerinde Gereken Belgeler Nelerdir? 16- Hangi Ýþletmelere Çalýþma Ýzni Tarým Ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarafýndan Verilir? 17- Kapasite Raporlarý Nereden Alýnýr, Nelere Dikkat Edilir? 18- Saðlýk Bakanlýðý Tarafýndan Verilen Üretim Ýzinleri Nelerdir? 19- Su Ürünleri Toptan Ve Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliðine Göre Çalýþma Ýzni Almak Ýçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 20- Sabit Perakende Su Ürünleri Satýþ Yerlerinin Teknik Ve Hijyenik Þartlarý Ne Olmalýdýr? 21- Üretim Ýzni Baþvurusu Hangi Ürünler Ýçin Kaç Þekilde Yapýlýr? 22- Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýnlanan Ürünler Ýçin Üretim Ýzin Baþvurusu Nasýl Yapýlýr? 2- Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýmlanmayan Ürünler Ýçin Baþvuruda Ýstenilen Evraklar Nelerdir? 24- Özel Gýda Kontrol Laboratuvarlarýnda istihdam edilen sorumlu yöneticilerin görev ve yetkileri nelerdir? 25- Gýda Maddeleri Ýle Temasta Bulunan Ambalaj Materyali Üretim Ýzni Nasýl Alýnýr, Baþvuru Ýçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 27- Ürün Markalarý Ýle Ýlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 28- Üretilecek Ürünün Yüzde Bileþimi Ne Þekilde Hazýrlanmalýdýr? 29- Etiket Örneði Neye Göre Hazýrlanmalýdýr? 0- Etikette Gýda Maddesi Ýle Ýlgili Besin Ögesi Baþvurusu Hangi Durumda Mecburidir? 1- Uygulamada Karþýlaþýlabilecek Önemli Ayrýntýlar Nelerdir? 2- Çalýþma izni ve gýda sicili ile, üretim izni belgelerinin yenilenmesini gerektiren durumlar nelerdir? - Bakanlýk Tarafýndan Yapýlan Kontrol Ve Denetimin Esaslarý Nedir? 4- Çalýþma Ýzni, Gýda Sicili / Üretim Ýznine Esas Denetim Sýrasýnda Saðlanmasý Gereken Koþullar Nelerdir? 5- Kontrol Ve Denetim Ýþlemleri Nasýl Yürütülür? 6- Denetim Sonuçlarýna Ýtiraz Hakký Var Mýdýr? Nasýl Yapýlýr? Cezalar Nedir Nasýl Hesaplanýr? 8- Cezalar Nedir? Nasýl Uygulanýr? Nasýl Tahsil Edilir? 9- Denetim Sonucu Uygulanan Cezalara Ýtiraz Nasýl Edilir? 40- Ýþveren Sorumlu Yönetici Ýliþkileri Nasýl Olmalýdýr? 41- Sorumlu Yönetici Ücreti Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar? 42- Ücretin ödeme þekli nasýl olmalýdýr? 4- Ücreti ödenmeyen sorumlu yönetici ne yapmalýdýr? 44- Sorumlu yöneticilerin sigortalýlýk durumlarý nasýl olmalýdýr? 5

6 45- Sözleþmesi fesh edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar nelerdir? 46- Üretim Akýþ Þemasý nasýl hazýrlanýr? 47- Marka tescil belgesi yerine vergiye esas ticari unvanlarý kabul edilecek iþyerleri nelerdir? 48- Sorumlu Yöneticilik Belgesi baþvurusunda meslek odalarýnýn istediði belgeler nelerdir? 49- Sertifikalarýn yangýn, kaybolma veya deforme olmasý durumunda yapýlacak iþlemler nelerdir? 50- Gýda ile ilgili güncel mevzuat nereden takip edilebilir? EKLER Ek-1:Gýda ve Gýda Ýle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Kollarý Ek-2: Sorumlu yöneticinin meslek gruplarýna göre çalýþabileceði gýda alt sektörleri EK-: Gýda iþletmelerinde üretimin niteliðine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensuplarý Ek-4: Örnek Sorumlu Yönetici Sözleþmesi Ek-5: Sicil/Üretim Ýzni Denetim Formu Ek-6: Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ek-7: Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik Ek-8: Gýda Üreten Ýþ Yerlerine Ait Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili Belgesi Ek-9: Gýda Ýle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerine Ait Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili Belgesi Ek-10: Kanatlý Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik Ek - 11 : Kýrmýzý Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik Ek-12: Türk Gýda Kodeksi'nde Tanýmý Yapýlarak Ürün Tebliði Yayýmlanmýþ Ürünler Ýçin Üretim Ýznine Esas Beyanname Ek-1: Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýmlanmamýþ Gýdalar Ýçin Üretim Ýzni Baþvurusu EK-14: Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ýçin Üretim Ýzni Baþvurusu Ek-15: Gýda Üretim Ýzni Belgesi Ek-16: Gýda Ýle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim Ýzni Belgesi EK-17: Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliði EK-18: Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarýna Dair Yönetmelik EK-19: Yayýmlanan Tebliðlerin Listesi 6

7 Sayýlý Kanunun amacý nedir? 5 Haziran 2004 tarihli, 2548 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan bu Kanunun amacý, gýda güvenliðinin temini, her türlü gýda maddesinin ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik þekilde üretim, iþleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkýn gereði gibi beslenmesini saðlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk saðlýðýný korumak üzere gýda maddelerinin üretiminde kullanýlan her türlü ham, yarý mamul ve mamul gýda maddeleri ile gýda iþlemeye yardýmcý maddeler ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliðine iliþkin özelliklerinin tespit edilmesi, gýda maddeleri üreten ve satan iþyerlerinin asgari teknik ve hijyenik þartlarýnýn belirlenmesi, gýda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslarý belirlemektir. 2- Sorumlu yönetici kimdir, görevleri nelerdir? Gýda mevzuatýna uygun üretim yapýlmasýnda, iþveren ve/veya tüzel kiþilik yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticidir. Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumluluklarý þunlardýr: a) Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kiþiliðin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur. b) Ýþ yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluðunu saðlamak ve tespit ettiði eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kiþiliðin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek. c) Üretim ile ilgili tüm kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasýný saðlamak. d) Yetkili makam tarafýndan iþ yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, iþverenle birlikte gerekli kolaylýðý saðlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak. e) Çalýþan personelin saðlýk ile ilgili kontrollerini yaptýrmak, meslekî bir hastalýðýn veya iþ ile ilgili bir hastalýðýn tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alýnmasý ve bununla ilgili iþlemlerin yürütülmesini saðlamak. f) Ýþ yerinde hijyenik bir ortamýn oluþturulmasý, çalýþan personelin saðlýðýnýn korunmasý ve eðitimi ile yan ürünlerin uygun þekilde tahliyesi ve oluþan atýk ve artýklarýn çevre ve toplum saðlýðýna zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden iþverenle birlikte sorumludur. g) Sorumlu yönetici iþten ayrýlmak istediði takdirde bir ay önceden çalýþtýðý iþ yeri idaresine ve iþ yerinin bulunduðu yerdeki ilgili mercie yazýlý olarak bildirmek zorundadýr. Sorumlu yöneticinin iþten çýkartýlmak istenmesi hâlinde ayný iþlemlerin iþ yeri idaresince yapýlmasý ve bu sure zarfýnda yeni bir sorumlu yönetici istihdamýnýn yapýlmasý zorunludur - Hangi iþyerlerinde hangi mesleklerdeki sorumlu yönetici istihdam edilir? tarihli, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik'in 29. Maddesi kapsamýnda gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde, sorumlu yönetici aþaðýdaki esaslara göre istihdam edilir. a) Gýda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini iþleyen veya hazýr yemek üreten iþ yerleri veya yemek fabrikalarý veya her türlü gýda 7

8 8 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI katký karýþýmlarý üreten iþ yerlerinde; en az 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ ziraat, gýda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gýda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmýþ diðer meslek gruplarýna mensup kiþilerin eðitim dallarýna ve üretimin niteliðine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iþ yeri için zorunludur. En az 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunlarý ve Diyetisyenler yemek fabrikasýnda her bir iþ yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. b) (a) bendi dýþýnda kalan iþ yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarýna uygun olarak azamî 5 iþ yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gýda bilimi konusunda eðitim görmüþ tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliðine göre en fazla iki iþ yerinden sorumlu olacak þekilde istihdam edilebilirler. c) (a) bendi dýþýnda kalan iþ yerlerinden yýlda en çok ay faaliyet gösteren mevsimlik iþ yerleri ile 20 beygir gücü ve altýnda motor gücü bulunan ekmek ve ekmek çeþitleri üreten iþ yerleri, pastacýlýk ürünleri üreten iþ yerleri, mantý, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayýf gibi unlu mamul ürünleri üreten iþ yerleri; ürettiði ürünleri sadece ürettiði mekanda satan diðer iþ yerleri; yetkili makamlarca verilmiþ ustalýk belgesi almýþ elemanlar, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði / Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve ya bu kurumlarca yetkilendirilmiþ baðlý mesleki birimlerinin birlikte açtýðý kurslardan sorumlu yöneticilik usta eðitim belgesi almýþ olmalarý hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. d) Gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde ise her bir iþ yeri için sorumlu yönetici olarak gýda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamý zorunludur. e) 60 beygir gücünün altýnda motor gücüne sahip, kimyasal ve ýsýl iþlem yapýlmadan sadece fiziksel iþlem uygulayarak kâðýt ve karton kutu üretimi yapan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzeme üreten iþ yerlerinde (d) bendinde belirtilen meslek gruplarýna mensup kiþiler azamî 5 iþ yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir. f) Sorumlu yöneticinin atanmasý, kayýtlý bulunulan meslek odasýndan alýnacak belge üzerine noter onaylý sözleþme ile yapýlýr. Ýþ yeri ile sorumlu yönetici arasýnda yapýlacak noter onaylý sözleþmede, sözleþme süresi ile çalýþma gün ve saatleri belirtilmelidir. g) Sorumlu yöneticiler sadece ayný il sýnýrlarý içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve baþka bir iþ ile iþtigal edemezler. Ýlgili yönetmelikte geçen (h) bendi ve yönetmeliðin EK-7/A ve EK-7/B ekleri de buraya konulmalý. 4- Hangi durumlarda sorumlu yönetici birden fazla iþyerinde çalýþabilir? Bu kitapçýðýn. sorusunun cevabýnda yer alan a, b ve e bentleri çerçevesinde hangi durumlarda birden fazla iþyerinde sorumlu yönetici çalýþabileceði tespit edilmektedir. 5- Sorumlu yönetici istihdam edilecek gýda iþ kollarý nelerdir? Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve sorumlu yönetici istihdam edilecek gýda iþ kollarý (EK-1) de verilmiþtir 6- En az lisans düzeyinde eðitim almýþ sorumlu yöneticilerin çalýþtýklarý iþkollarý nelerdir?

9 Gýda iþletmelerinde Üretimin Niteliðine Göre en az lisans düzeyinde eðitim almýþ ve Sorumlu Yönetici olarak Ýstihdam Edilecek Meslek Mensuplarý EK 2 de verilmiþtir. 7- Tekniker ve teknisyen seviyesinde eðitim almýþ sorumlu yöneticilerin çalýþtýklarý iþkollarý nelerdir? Gýda Ýþletmelerinde Üretimin Niteliðine Göre tekniker ve teknisyen seviyesinde eðitim almýþ ve Sorumlu Yönetici Olarak Ýstihdam Edilecek Meslek Mensuplarý EK de verilmiþtir. 8- Sorumlu yönetici iþe baþlarken hangi iþlemleri yaptýrmalýdýr? Sorumlu yönetici çalýþacaðý iþletme yeni kurulan bir iþletme ise çalýþma ve üretim izninin alýnýp alýnmadýðýný öðrenmelidir. Çalýþma ve üretim izni alýnmamýþsa Tarým Ýl müdürlüðüne müracaat edilmesini ve iþlemlerin takibini saðlar. Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi ; diploma sureti ve baðlý bulunduðu meslek kuruluþundan alacaðý Sorumlu Yöneticilik Belgesi dosyada bulunmalýdýr. Meslek odasýndan alýnmýþ olunan kimlik belgeleri kayýt belgesi yerine kabul edilmemektedir. Ýþyeri ile sorumlu yönetici arasýndaki sözleþme noter onaylý, sözleþme süreleri, çalýþma saatleri ve sorumlu yöneticinin ücreti ile Türk Gýda Kodeksine uygun üretim yapýlmasýndan sorumlu olacaðýna dair ifade mutlaka sözleþmede yer almalýdýr. Sorumlu Yöneticilik Belgesinin iþyerinde görülebilecek bir yerde bulundurulmasý esastýr. Eðer sorumlu yönetici iþyeri sahibi ise, noter sözleþmesine gerek olmayýp, ticaret sicil gazetesi ibraz edilmelidir. 9- Sorumlu yöneticinin hazýrlayacaðý evraklarla ilgili dikkat etmesi gereken diðer hususlar nelerdir? Ýþyerinde üretilen yada üretilecek ürünler veya ürün gruplarýnýn adý firmanýn antetli kaðýdýna, imzalý ve kaþeli olarak yazýlmalýdýr. Çalýþma izni ve Gýda Sicili alan iþyerleri üretime baþlamadan önce imal edecekleri ürünlerin bileþimlerini Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna tescil ettirerek, izinin alýnmasýný saðlamak zorundadýr. 10- Gýda ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerinin piyasa gözetimi, kontrolü ve denetimi ile iþyeri sorumluluklarýna dair yönetmeliðe göre iþyeri sorumluluklarý nelerdir? a) Gýda üretim zincirinin tüm aþamalarýnda Gýda Kodeksinde yer alan Gýda Hijyeni kurallarýný saðlamak zorundadýr b) Gýda üretim zincirinde gýda güvenirliðini saðlamak ve gýda kontrol sistemlerini geliþtirmek amacýyla öncelikle yüksek risk grubunda olan et, süt ve su ürünleri üreten iþyerleri baþta olmak üzere diðer gýda üreten iþyerleri, aþaðýdaki prensipleri periyodik olarak üretimin her aþamasýnda yerine getirir: 1-Ürünle ilgili spesifik bilgi ve deneyime sahip bir kontrol grubu oluþturulmalýdýr. 2-Ürünün tam ve doðru bir tanýmý yapýlmalýdýr. -Gýdanýn planlanan tüketim þekli ve tüketicileri tanýmlanmalýdýr. 4-Kontrol grubu tarafýndan bir akýþ þemasý yapýlmalýdýr. 9

10 10 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI 5-Akýþ þemasýnýn tüm basamaklarý ve süreleri kontrol grubu tarafýndan iþlemlerle karþýlaþtýrýlmalý ve gerektiðinde akýþ þemasýna ilaveler yapýlmalýdýr. 6-Gýda üretiminin tüm basamaklarýnda; yetiþtirme ve hasattan baþlayarak iþleme, imalat, depolama, daðýtým ve tüketim noktasýna ulaþýncaya kadar olabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karþý etkili olabilecek tedbirler saptanmalýdýr. 7-Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için üretim zincirinde "kritik kontrol noktalarý" belirlenmelidir. 8-Kritik kontrol noktalarýna ait kritik limitler tespit edilmelidir. 9-Kritik kontrol noktalarýnýn belirlenen program doðrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluþturulmalýdýr. 10-Ýzleme sisteminde belirli bir kontrol noktasýnda istenmeyen bir durum gözlendiði zaman etkin düzeltici önlemler alýnmalýdýr. 11-Kontrol sisteminin etkili bir biçimde çalýþtýðý, ilave testler ve iþlemlerle desteklenmelidir. 12-Tüm bu aþamalarla ilgili kayýtlarýn ve uygulanan iþlemlerin yer aldýðý bir dokümantasyon sistemi oluþturulmalýdýr. c) Gýda maddelerini denetlemek üzere iþyerine gelen gýda kontrolörlerine, denetim esnasýnda yardýmcý olmak zorundadýr. d) Ýþyerinin kapatýlmasý veya sahip deðiþtirmesi halinde en geç 0 gün içerisinde bu durumu Ýl Müdürlüðüne bildirmek zorundadýr. e) Bu Yönetmelikte belirtilen þartlara uygunluðu kontrol etmek ve temizlik ve dezenfeksiyonun Bakanlýk Laboratuvarlarý ile Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilen özel gýda kontrol laboratuvarlarýnda analiz edilmek üzere numuneler almak zorundadýr. f) Kontrol ve analiz sonuçlarýný en az iki yýl saklamalý ve oda sýcaklýðýnda muhafaza edilemeyen ürünlere ait kayýtlarý ürünün son kullanma tarihinden itibaren en az iki ay muhafaza etmelidir. g) Laboratuvar incelemeleri veya diðer bilgiler ciddi bir saðlýk riski varlýðýný belirtiyor ise Bakanlýða bilgi vermek zorundadýr. h) Üretilen ürünle ilgili olarak insan saðlýðýna yönelik bir tehlike söz konusu olduðunda; teknolojik olarak benzer þartlarda üretilmiþ ve muhtemelen ayný riski taþýyan ürünün pazardan çekilmesinin saðlanmasý ve bu ürünün imha edilmesi, insan tüketimi dýþýnda kullanýlmasý veya güvenilir olacak þekilde yeniden iþlenmesine karar vermek üzere Bakanlýðýn kontrol ve gözetimi altýna alýnmasýný saðlamak zorundadýr. i) Mevcut çalýþanlarýna yönelik hijyenik üretim bilgi ve becerilerini artýrmak amacýyla sorumlu yönetici tarafýndan üretim yapýsýna uygun, hijyen kurallarý ile ilgili yýlda en az 2 defa eðitim programý düzenlemek zorundadýr. 11- Sorumlu yönetici sözleþmesi hazýrlanýrken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sözleþmede, iþletmede üretilen ürünlerin, 5179 sayýlý kanun ve ilgili yönetmelikleri ile Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði'ne uygunluðundan iþveren ve sorumlu yöneticilerin müþterek sorumlu olduklarý ifade edilmelidir. Sözleþmede süre belirtilmeli ve ( Mevsimlik çalýþanlar hariç olmak üzere ) en az bir yýllýk olmalýdýr. Ayrýca birden fazla iþletmede sorumlu yönetici olarak çalýþacaklarýn haftanýn hangi gününde hangi saatlerde iþletmede bulunacaðý açýk

11 olarak belirtilmelidir. 60 BG üzerindeki iþletmelerde ise hafta içi her gün mesai saatlerinde gibi bir bilgi sözleþmede yer almalýdýr. (Bakýnýz Ek -4) 12- Çalýþma izni ve gýda sicil belgesi nasýl alýnýr? 5179 sayýlý Kanuna göre gýda ve gýda maddesi üretim yerleri çalýþma izni almadan faaliyette bulunamazlar. Gýda maddeleri üreten iþyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler, bu iþyerleri imalata geçmeden önce Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na müracaat ederek iþyerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlara göre çalýþma izni almak ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn düzenleyeceði gýda siciline kaydolmak zorundadýr. Gýda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üreten iþyerlerinin Belediye veya Saðlýk Bakanlýðýndan almýþ olduklarý iþyeri açma çalýþma ruhsatý veya Gayri Sýhhi Müessese ruhsatý geçerli olmaktadýr. 1- Çalýþma izni ve gýda sicili baþvurusunda gerekli olan evraklar nelerdir? a) Dilekçe, b) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ( burada kastedilen ticaret veya sanayi odalarýdýr) c) Þirket ana sözleþmesinin yayýnlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküleri sureti, e) Gayrisýhhî Müessese ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir). 14- Kanatlý hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinde çalýþma izni baþvuru iþlemlerinde gereken belgeler nelerdir? a) Dilekçe, b) Bu Yönetmeliðin (EK-1) ine göre düzenlenmiþ beyanname, c) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ç) Þirket ana sözleþmesinin yayýmlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküler sureti, e) Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Yapý Kullanma Ýzin Belgesi, ð) Tesislerde sorumlu yönetici olarak görevlendirilecek kiþinin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde iþçi statüsünde çalýþan veteriner hekimler 11

12 12 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný tarafýndan, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafýndan imzalanmýþ, sorumlu yönetici olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve 27/8/2004 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin 0 uncu maddesinde belirtilen yetki ve görevlerine ilaveten bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, h) Özel kombina veya kesimhanelerde, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek veteriner hekimin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve veteriner hekim ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde iþçi statüsünde olan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafýndan imzalanmýþ, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, ý) Kombina ve kesimhanelerde; þüpheli, þarta tabi ve imha edilecek et ve sakatata iliþkin yapýlacak iþlemler ile yan ürünlerin deðerlendirilmesine dair açýklama raporu ve belgeleri, i) Kombina ve kesimhanelerde; hayvan giriþinden itibaren yapýlan tüm iþlemlerin yerleri ile kesim hatlarýnýn ve soðuk depolarýn gösterildiði, teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi. Diðer tesislerde ise tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylý ve teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi. j) TSE 1258 deki esaslara göre hazýrlanmýþ 1 adet sýhhi tesisat projesi, k) Resmi bir kurumca tesis içerisinde bulunan musluklardan usulüne uygun olarak alýnmýþ suya ait, sonucunda içilmesi ve kullanýlmasýnda sakýnca olmadýðý belirtilen ve en fazla 0 gün öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporlarý, l) Bakanlýðýmýzca çalýþma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, var ise diðer Bakanlýklarýn ilgili mevzuatlarý gereði ilave bilgi ve belgelerin istenilmesi durumunda tesis sahip veya sahiplerince ilgili bakanlýklardan alýnan söz konusu bilgi ve belgeler. Genel Müdürlüðün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri, istenen gerekli bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Bilgi ve belgeler il müdürlüðünce incelendikten sonra uygun görülenler 15 gün içerisinde Genel Müdürlüðe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlük kontrolör veya kontrolörleri ile il müdürlüðünde görevli bir kontrolör tarafýndan tesiste yapýlan incelemelerin neticesinde uygun bulunanlara verilen çalýþma izin belgesi tesise yazý ile gönderilir. Ýl müdürlüðünün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri istenen bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Ýl müdürlüðünün bu bilgi ve belgelerin ve görevlendireceði kontrolörlerce yapýlan incelemelerin neticesinde tesisin uygun bulunmasý durumunda valilik onayý alýnarak il müdürlüðünce çalýþma izni verilir 15- Kýrmýzý et ve et ürünleri üretim tesislerinde çalýþma izni baþvuru iþlemlerinde gereken belgeler nelerdir? a) Dilekçe,

13 b) Bu Yönetmeliðin (EK-1) ine göre düzenlenmiþ beyanname, c) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ç) Þirket ana sözleþmesinin yayýmlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküler sureti, e) Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Yapý Kullanma Ýzin Belgesi, ð) Tesislerde sorumlu yönetici olarak görevlendirilecek kiþinin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya mezbahalarda iþçi statüsünde çalýþan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný tarafýndan, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya mezbahalarda ise kombina veya mezbaha müdürü tarafýndan imzalanmýþ, sorumlu yönetici olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve 27/8/2004 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin 0 uncu maddesinde belirtilen yetki ve görevlerine ilaveten bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, h) Özel kombina veya mezbahalarda muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek ve-teriner hekimin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve vete-riner hekim ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya mezbahalarda ise iþçi statüsünde olan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya mezbahalarda ise kombina veya mezbaha müdürü tarafýndan imzalanmýþ ve muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, ý) Kombina ve mezbahalarda; þüpheli, þarta tabi ve imha edilecek et ve sakatata iliþkin yapýlacak iþlemler ile yan ürünlerin deðerlendirilmesine dair açýklama raporu ve belgeleri, i) Kombina ve mezbahalarda; hayvan giriþinden itibaren yapýlan tüm iþlemlerin yerleri ile monoray hatlarýnýn ve bu hatlarýn soðuk depolarla olan baðlantýlarýnýn da gösterildiði, teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi, diðer tesislerde ise tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylý ve teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi, j) TSE 1258 deki esaslara göre hazýrlanmýþ 1 adet sýhhi tesisat projesi, k) Resmi bir kurumca tesis içerisinde bulunan musluklardan usulüne uygun olarak alýnmýþ suya ait, sonucunda içilmesi ve kullanýlmasýnda sakýnca olmadýðý belirtilen ve en fazla 0 gün öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporlarý, l) Bakanlýðýmýzca çalýþma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, var ise diðer 1

14 14 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI Bakanlýklarýn ilgili mevzuatlarý gereði ilave bilgi ve belgelerin istenilmesi durumunda tesis sahip veya sahiplerince ilgili bakanlýklardan alýnan söz konusu bilgi ve belgeler. Genel Müdürlüðün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri, yukarýda açýklanan bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Yukarýda belirtilen bilgi ve belgeler il müdürlüðünce incelendikten sonra evraklarý tamam olanlar 15 gün içerisinde Genel Müdürlüðe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlük kontrolör veya kontrolörleri ile il müdürlüðünde görevli bir kontrolör tarafýndan tesiste yapýlan denetleme neticesinde uygun bulunanlara çalýþma izni verilir. Verilen çalýþma izin belgesi ile kombina ve mezbahalar için damga örneði tesise yazý ile gönderilir. Ýl müdürlüðünün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu üncü sýnýf mezbahalar ile bu Yönetmelikte belirtilen diðer tesislere çalýþma izni alýnmasý için yukarýda açýklanan bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat edilir. Ýl müdürlüðünce bu bilgi ve belgelerin ve görevlendireceði kont-rolörlerce yapýlan incelemelerin neticesinde tesisin uygun bulunmasý durumunda valilik onayý alýnarak il müdürlüðünce çalýþma izni verilir. Kombina ve mezbahada kullanýlacak damgalar ücreti mezbaha sahibi tarafýndan karþýlanmak üzere, Ýl Müdürlüðünce Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðünde yaptýrýlýr. Damgalar, kombina veya mezbahanýn muayene veteriner hekimi tarafýndan teslim alýnýr ve nasýl kullanýlacaðý konusunda muayene veteriner hekimine damga matbaasýnda yetkililerce bilgi verilir. Damgalar il müdürlüðünce muayene veteriner hekimine /hekimlerine zimmetli olarak teslim edilir. 16- Hangi iþletmelere çalýþma izni Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan verilir? Tüm Gýda maddesi ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinin çalýþma izinleri Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca verilir. 17- Kapasite raporlarý nereden alýnýr, nelere dikkat edilir? Kapasite raporunun, gýda üretim yeri sahibi "507 sayýlý esnaf ve sanatkarlar kanunu" kapsamýnda ise kayýtlý olduðu dernek tarafýndan, 4Üretim yeri sahibi gerçek veya tüzel kiþi 5590 sayýlý kanun kapsamýnda ise, mensup olduklarý oda; a) Ticaret ve sanayi odalarý, b) Ticaret odalarý, c) Sanayi odalarý, d) Deniz ticaret odalarý, e) Ticaret borsalarý, f) Türkiye ticaret sanayi deniz ticaret odalarý ve borsalar birliði tarafýndan düzenlenmesi, 4Geçerlilik süresinin dolmamýþ olmasý, 4Ýþyeri adý, adresi ve faaliyet konusunun açýkça belirtilmesi ve bu bilgilerin gayri sýhhi müessese ruhsatýnda belirtilen bilgiler ile paralellik göstermesi gerekmektedir. Ancak ilgili meslek odasý tarafýndan o iþletme için kapasite raporu düzenlenemeyeceði bildirilmesi durumunda; bu iþletmeler için iþletmenin ortalama beygir gücü ve toplam personel sayýsýna iliþkin beyaný il müdürlükleri tarafýndan yapýlacak denetimle tespit edilecek ve bu belge kapasite raporu yerine kabul edilecektir.

15 18- Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan verilen üretim izinleri nelerdir? Kaynak ve maden sularý, enteral beslenme ürünleri dahil özel týbbî amaçlý diyet gýdalar, týbbî amaçlý bebek mamalarý ile ilaç olarak kullanýmý bilimsel ve klinik olarak kanýtlanmýþ ancak reçeteye tabi olmayan ürünlerin üretim, ithalat, ihracat ve denetimine iliþkin usul ve esaslar Saðlýk Bakanlýðý'nýn iznine tabidir. 19- Su ürünleri toptan ve perakende satýþ yerleri yönetmeliðine göre çalýþma izni almak için gerekli evraklar nelerdir? Su ürünleri hali kurmak üzere kuruluþ izin belgesi alan belediyeler, gerçek ve tüzel kiþiler Çalýþma Ýzni alabilmek için kuruluþ izin belgesi ve aþaðýdaki belgelerle birlikte ilgili Valiliðe müracaat etmek zorundadýrlar. 1- Ýþletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapýlmýþ noter onaylý çalýþma sözleþmeleri. 2- Yönetmelikte öngörülen Hakem Kurulunun oluþturulduðuna dair belge. - Devamlý olarak 50 veya 50 kiþiden fazla iþçi çalýþtýrýlmasý durumunda, noter onaylý tabip ve yardýmcý saðlýk personeli sözleþmesi sayýlý Ýþ Kanununun 78 inci maddesi gereðince alýnan iþletme belgesi. 5-Yangýn ve patlamalar için gerekli önlemlerin alýndýðýna dair Ýtfaiye Müdürlüðünden alýnan belge. 6- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktasý Planý. 7-Bakanlýkça belirlenmiþ olan standartlara uygunluðu gösterir su, buz analiz raporlarý ve su planý. 8-Gerektiðinde bunlarýn dýþýnda Bakanlýkça ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgi ve belgeler. Yukarýda belirtilen belgeler Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýl Saðlýk Müdürlüðünün iþtiraki ile incelenir ve bir deðerlendirme raporu ile birlikte Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça su ürünleri halinde, bu Yönetmelikte yer alan asgari fiziksel, altyapý þartlarý ve diðer hususlar açýsýndan gerekli inceleme yapýlýr. Belgelerin tetkiki ve Bakanlýk yetkililerin yerinde yaptýðý inceleme sonucunda, eksik ve aksaklýklar görülmesi halinde bunlar tamamlatýlýr, uygun bulunanlara Çalýþma izni verilir. 20- Sabit perakende su ürünleri satýþ yerlerinin teknik ve hijyenik þartlarý ne olmalýdýr? Su ürünleri; alýþ veriþ merkezleri, balýk satýþ amaçlý dükkanlar gibi sabit perakende satýþ yerleri ile semt pazarlarý gibi belirli zamanlarda kurulan sabit olmayan perakende satýþ yerleri dýþýnda doðrudan tüketiciye satýlamaz. Seyyar satýþ araçlarý kullanýlarak perakende satýþ yapýlamaz. Sabit perakende satýþ yerleri aþaðýdaki teknik ve hijyen þartlarýný taþýmalýdýr. a) Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylýkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalý ve sürekli temiz tutulmalýdýr. b) Satýþ yerinde, uygun havalandýrma saðlanmalý ve bu yer, gün ýþýðýn eþdeðer bir þekilde aydýnlatýlmalýdýr. Aydýnlatma su ürününün doðal rengini deðiþtirmeyecek özellikte olmalýdýr. c) Tuvaletler ürünlerin satýþa sunulduðu, sergilendiði, ambalajlandýðý alanlara doðrudan açýlmayacak þekilde yapýlmýþ olmalý ve bu yerlerde, lavabo, sýcak/soðuk su tertibatýna sahip 15

16 16 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI elle kumanda edilmeyen musluk, sývý sabun ve tek kullanýmlýk kaðýt havlu bulunmalýdýr. d) Perakende satýþ yerlerinde mutlak suretle soðuk muhafaza odalarý bulunmalý ürünler, sergi ve satýþ zamanlarý dýþýnda bu odalarda muhafaza edilmelidir. e) Kullanýlan alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunun yapýlabileceði yerler tesis edilmiþ olmalý ve uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmelidir. Dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek þekilde, ayrý bir bölümde, kapalý ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir. f) Perakende satýþ yerlerinde ürünler yarý kapalý, soðutmalý dolaplarda +20C ile +40C arasýnda, nemli ortamlarda sergilenmeli ve satýþa sunulmalýdýr. g) Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir þekilde ahþap malzemeler kullanýlmamalýdýr. h) Kullanýlan tüm alet ve ekipman saðlýða uygun, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. i) Satýþ sonrasý ürünün ambalajlandýðý malzemeler, Bakanlýktan üretim izni almýþ ambalaj materyallerinden yapýlmýþ olmalýdýr. j) Su ürünleri satýþ öncesi, müþteri isteðine baðlý olarak, kafa ve iç organlarýn ayrýlmasý gibi iþlemlere tabii tutulacaksa, bu gibi iþlemler ayrý bir bölümde hijyenik þartlarda yapýlmalý, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden yapýlmýþ, sýhhi tesisata sahip çalýþma tezgahý bulunmalýdýr. Bu tezgahlar sývý atýklarýn kapalý sistemle tahliyesine imkan verebilecek þekilde zemin drenaj/tahliye kanallarý ile baðlantýlý olmalýdýr. Ürünler bu tip iþlemlerden hemen sonra temiz içme suyu ile yýkanmalýdýr. Ýç organlar ve insan saðlýðý için tehlike arz edebilecek kýsýmlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrýlmalý, üstü kapalý, sýzdýrmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarýnda bekletilmeli ve günlük olarak satýþ yerlerinden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Bu kaplar her zaman iyice temizlenmeli, gerektiðinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon riski için kaynak teþkil etmemelidirler. k) Satýþ yerlerinde kullanýlan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalýdýr. l) Perakende satýþ yerlerinde alýcýlarýn kolayca görebileceði þekilde açýklayýcý bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceði tablolar bulundurulmalýdýr. m) Sergilenen veya satýþa sunulan su ürünlerinde, ürünün adýný ve fiyatýný belirten bir etiket bulunmalýdýr. n) Çalýþan personelin resmi bir kurumdan alýnmýþ saðlýk raporu olmalýdýr. Bu personelin periyodik saðlýk kontrolleri ayda bir yapýlarak saðlýk karnelerine iþlenmelidir. Bu uygulamalardan iþyeri sahibi/yöneticisi sorumludur. o) Tüm çalýþanlar genel hijyen kurallarýna uygun giyinmiþ olmalý ve kiþisel hijyen kurallarýna uymalýdýr. p) Satýþ yerinde haþereler, kemirgenler ve diðer zararlýlar sistematik olarak yok edilmeli ve bunlara karþý koruma saðlayan uygun teçhizat bulunmalýdýr. q) Satýþ yerinde akvaryum canlýlarý dýþýnda, su ürünü ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalýdýr. r) Çalýþma esnasýnda, çevre ve insan saðlýðýna zarar verecek uygulamalardan kaçýnýlmalý ve gerekli tedbirler alýnmalýdýr.

17 s) Oluþan atýk ve artýklarýn hijyenik þartlara uygun bir þekilde çevre ve toplum saðlýðýna zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi saðlanmalýdýr. u) Ýlk yardým malzemesi bulundurulmalýdýr. v) Yýllýk perakende satýþ miktarlarý 10 ton ve üzerinde olan satýþ yerlerinde, su ürünleri, gýda ve veterinerlik konularýnýn herhangi birinde en az dört yýllýk yüksek öðrenim veren fakültelerden veya bu konularda eðitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuþ bir teknik eleman çalýþtýrýlmasý zorunludur. 21- Üretim izni baþvurusu hangi ürünler için kaç þekilde yapýlýr? Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Yönetmelik kapsamýnda yer alan ürünleri üreten iþyerleri, üretime baþlamadan önce, imal edecekleri bileþimleri birbirinden farklý her ürünü Bakanlýða tescil ettirerek izin almak zorundadýrlar. Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanan ürünler için, Ürün kodeksleri(tebliðleri) yayýmlanmayan ürünler için, Gýda maddeleri ve gýda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretimi için ayrý ayrý belirlenmiþtir. 22- Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanan ürünler için üretim izin baþvurusu nasýl yapýlýr? Türk Gýda Kodeksi'nde tanýmý yapýlarak ürün tebliði yayýmlanmýþ gýdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-12'de yer alan beyanname ve ürün etiket örneði ile birlikte ilgili mercie baþvurur. Gýda Kodeksinde yer alan ürünler için iþyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, imal edecekleri ürünlerin bileþiminde bulunan maddeler için üretim izin baþvurusu için gerekli evraklar ile birlikte üç nüsha dosya halinde hazýrlar ve iki nüshasýný Ýl Müdürlüðü kanalý ile Bakanlýða teslim eder. Diðer nüsha gerektiðinde yetkililere sunulmak üzere iþyerinde muhafaza edilir. Baþvuru dosyasýnýn Bakanlýkça incelenmesi sýrasýnda; gerektiðinde Bakanlýk gýda kontrolörlerinden oluþturulan bir ekip ürünü Gýda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, ayný iþyerindeki ayný ürün gruplarýnda, Bakanlýkça daha önce yapýlan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlýkça yapýlan inceleme sonuçlarýnýn uygun olmasý halinde üretim izin belgesi verilir. 2- Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanmayan ürünler için baþvuruda istenilen evraklar nelerdir? a) Dilekçe, b) Çalýþma izni ve gýda sicili belgesi sureti, c) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir), d) Marka tescil belgesi (marka adý yazýlabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne baþvurduðuna dair belge ve emtia listesi), e) Üretilecek ürünün bileþen listesi ve bileþenlerin miktarý, f) Üretim teknolojisi, üretim akýþ þemasý, 17

18 18 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI g) Türk Gýda Kodeksi'ne uygun etiket örneði, 24- Özel gýda kontrol laboratuvarlarýnda istihdam edilen sorumlu yöneticilerin görev ve yetkileri nelerdir? Sorumlu yönetici Saðlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna karþý Özel Gýda Kontrol Laboratuvarlarýnýn Kuruluþ ve Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Sorumlu yöneticinin görev ve yetkileri þunlardýr; a) Laboratuvar bölümlerinin iþlevine uygun olarak çalýþmasýný saðlamak ve kontrol etmek, b) Alet ve ekipmanlarýn bakým, onarým ve kalibrasyonunu yaptýrmak, c) Numune kayýt defterinin düzenli tutulmasýný ve numunelerin laboratuvarlara daðýlýmýný saðlamak, d) Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin yöntemine uygun yapýlarak raporlarýnýn çýkarýlmasýný saðlamak, e) Analiz raporlarýný onaylamak, f) Denetim tutanaðý ile belirtilen hususlarýn yerine getirilmesini saðlamak, denetim tutanaklarýný saklamak ve sonuçtan Saðlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna bilgi vermek, g) Personelin eðitimi ile ilgili programlar düzenlemek, h) Personelin periyodik saðlýk kontrollerini yaptýrmak, i) Kayýtlarýn düzenli tutulmasýný saðlamak, j) Aylýk faaliyet raporlarýnýn Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna bildirimini saðlamak, k) Kayýt ve raporlarda gizlilik esasýna uyulmasýný saðlamak. 25- Gýda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni baþvurusu için gerekli belgeler nelerdir? a) Dilekçe, b) Çalýþma izni ve gýda sicili belgesi sureti, c) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir), d) Marka tescil belgesi (marka adý yazýlabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne baþvurduðuna dair belge ve emtia listesi), e) Üretim teknolojisi, üretim akýþ þemasý, f) Üretilecek maddenin hangi gýda (katý-sývý-gýda) ile temasta kullanýlacaðýna dair bilgi, g) Ham maddenin ticarî ve kimyasal adý, h) Katký maddesi kullanýlacak ise kullaným amacý ve yüzde miktarý, i) Boyar madde uygulamasý yapýlacaksa kullanýlan boyalarýn ticarî ve kimyasal adý ile uluslararasý indeks numarasý ayrýca, masterback boyada yüzde miktar ve taþýyýcýsý, Dýþ ambalâj etiket örneðinde en az aþaðýdaki bilgiler bulunacaktýr:

19 4Ürünün ticari ve kimyasal adý: 4Üretim tarihi: 4Ambalaj içindeki ürün miktarý: 4Parti ve seri numarasý, 4Üretildiði firma adý ve adresi, 4Depolama koþullarý, 4"Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn... tarih ve... sayýlý izni ile üretilmiþtir." ifadesi Gýda ile ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni baþvurusu gerekli bilgi ve belgelerle birlikte üç nüsha dosya halinde hazýrlar ve iki nüshasýný Ýl Müdürlüðü kanalý ile Bakanlýða teslim eder. Diðer nüsha gerektiðinde yetkililere sunulmak üzere iþyerinde muhafaza edilir. Baþvuru dosyasýnýn Bakanlýkça incelenmesi sonucu gýda denetçilerinden oluþan bir ekip iþletmenin kontrolünü yapýp, denetim raporunu tutmak üzere iþyerine gider ve denetim sonucuna göre üretim izinleri verilir. Ýþletme ilave ürün üretecek ise bakanlýk denetçileri iþletmeyi bildikleri için tekrar denetim mahaline gitmeyebilirler. 26- Çalýþma izni ve gýda sicili ve üretim izni baþvurusu için gerekli belgeler hazýrlanýrken sorumlu yönetici ve iþyeri yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? 4Öncelikle çalýþma izni alýnmalýdýr. (28 Haziran 1995'ten sonra faaliyete geçen iþletmelerden çalýþma izin belgesi veya Saðlýk Bakanlýðý'ndan alýnan "Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý"na ilaveten "gýda iþyeri sicil numarasý" da istenmektedir). 4Sadece kesim yapan depolama ve diðer iþlemleri yapmayan mezbahalarda "sicil" iþlemi yapýlmamaktadýr. 4Soðuk hava depolarý sadece "gýda siciline" kayýt olmalýdýr. 4Sicil izin ve tescil iþlemleri, sadece faaliyet konusunda yer alan ürünler için yaptýrýlmalýdýr. 4Ham yað iþletmeleri, salamurahaneler ve deðirmenler mübadele yapýyor ise gýda siciline kaydolup üretim izni almalýdýr. 4Sicil, izin ve tescil almýþ iþletmeler baþka bir geçek veya tüzel kiþiliðe devredildiðinde, satýldýðýnda veya kiraya verildiðinde ve bu nedenle unvan deðiþtirdiðinde sertifikasyonun aslý Bakanlýk tarafýndan alýnacak ve iptal edilmektedir. 4Gýda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddesi üreten iþyerlerinin iþyeri açma, çalýþma ruhsatý veya gayri sýhhi müessese ruhsatýna sahip olmasý gerekmektedir. 4Kapasite raporunun onaylý ve geçerlilik süresinin dolmamýþ olmasý gerekmektedir. 4Sorumlu yöneticinin ilgili mevzuatlara uygun olarak atanmasý gerekmektedir. 4Sorumlu yönetici ile yapýlan iþ akdinin noter onaylý olmasý, çalýþma saatlerinin, sözleþme süresinin ve Türk gýda kodeksine uygun üretim yapýlacaðýnýn sözleþmede yer almasý gerekmektedir. 4Sorumlu yöneticilerin, ilgili meslek odasýndan alýnmýþ sorumlu yöneticilik belgesine sahip olmasý gerekmektedir. Kimlik belgesi veya oda üyelik belgesi sorumlu yönetici belgesi 19

20 olarak kabul edilmemektedir. 20 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI 27- Ürün markalarý ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 4Marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü Müdürlüðü'nden alýnmasý gerekmektedir. 4Markanýn iþyerine ait olmasý, emtia listesine sahip olmasý ve süresinin dolmamýþ olmasý gerekmektedir. 4Marka devrinin mutlaka Türk Patent Enstitüsünden yaptýrýlmasý gerekmektedir. 4 Marka tescili almak üzere Patent Enstitü Müdürlüðüne müracaat eden firmalardan müracaat ettiðine dair baþvuru belgesinin bir nüshasý ile iþletme tarafýndan taahhütname verildiðinde marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir. 28- Üretilecek ürünün yüzde bileþimi ne þekilde hazýrlanmalýdýr? Her bir bileþenin miktarý ayrý ayrý belirtilmeli ve toplamý yüze tamamlanmalýdýr. 29- Etiket örneði neye göre hazýrlanmalýdýr? Türk Gýda Kodeksi Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliði kapsamýnda hazýrlanmalýdýr( EK 17). Ayrýca ürün tebliðlerinin etiketleme ve ambalajlama bölümleri de dikkate alýnmalýdýr. 0- Etikette gýda maddesi ile ilgili besin öðesi baþvurusu hangi durumda mecburidir? Beslenme yönünden etiketlenme özel beslenme amaçlý gýdalarýn ve bileþiminde farklýlýk yapýldýðý beyan edilen gýdalarýn etiketlenmesinde mecburi olup, diðer gýda maddelerinde ihtiyaridir. Besin öðeleri tablosu yer alacaksa Türk Gýda Kodeksine uygun olmalý ve analiz raporu ile belgelenmelidir. 1- Uygulamada karþýlaþýlabilecek önemli ayrýntýlar nelerdir? Üretim akýþý þematize edilmeli ve üretim teknolojisi kýsaca belirtilmelidir. Sadece ihracat amaçlý faaliyet gösteren iþyerlerinin buna ait taahhütname vererek gýda siciline kayýt olmalarý yeterli olacak, ancak istek üzerine üretim izni de alabileceklerdir. Birden fazla iþ yerinde ayný il sýnýrlarý içerisinde olmak kaydý ile sorumlu yöneticilik yapan kiþilerin hangi iþletmelerde ve hangi günlerde çalýþtýðý noter onaylý sözleþmede yer almalýdýr. Devlet memuru olarak herhangi bir kurum veya kuruluþta görev yapan, kendi adýna iþyeri bulunan kiþiler ( kendi adýna gýda iþyeri olup da, söz konusu iþyerinde sorumlu yönetici olanlar hariç) gýda iþyerlerinde sorumlu yönetici olarak görev yapamazlar. Müracaat dosyasýnda bulunan her bir evrak kesinlikle imzalý ve kaþeli olmalýdýr. Pastahaneler ve yemek fabrikalarý yüzde bileþim yerine üretimde kullandýklarý bileþenlerin listesini (katký maddelerinin miktarlarý yüzde olarak) vermelidir. Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptýran arasýnda sorumluluklarý ve süreyi belirten noter onaylý fason sözleþme yapýlmalýdýr. Ham yað iþletmeleri, mezbahalar, soðuk hava depolarý, deðirmenler (mübadele konusu yapmayan firmalar hariç) salamurahaneler (mübadele konusu yapmayan firmalar hariç) sadece gýda siciline kayýt olmalýdýr. 2- Çalýþma izni ve gýda sicili ile, üretim izni belgelerinin yenilenmesini gerektiren

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI:

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yayýmlandýðý Resmi Gazetenin Tarihi : 11.07.2002, Sayýsý : 24812. Organik Tarýmýn Esaslarý ve Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmelik

Yayýmlandýðý Resmi Gazetenin Tarihi : 11.07.2002, Sayýsý : 24812. Organik Tarýmýn Esaslarý ve Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmelik Yayýmlandýðý Resmi Gazetenin Tarihi : 11.07.2002, Sayýsý : 24812 Organik Tarýmýn Esaslarý ve Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmelik BÝRÝNCÝ KISIM Genel Hükümler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İşlemleri Ortak Belgeler. GFB Başvurusu

İşlemleri Ortak Belgeler. GFB Başvurusu ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ GFB Başvurusu İşlemleri Ortak Belgeler (ÇED Belgesi,Kapasite Raporu,Yapı Kullanım

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı