GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI"

Transkript

1 TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik)

2 Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Baský Kozan Ofset

3 Ö N S Ö Z Deðerli gýda-kimya-ziraat mühendisi sorumlu yönetici arkadaþlarýmýz; 5179 sayýlý Yasa kapsamýnda gýda iþletmelerinde çalýþan meslektaþlarýmýza yönelik olarak hazýrladýðýmýz "50 Soruda Sorumlu Yöneticilik" kitabýný sizlere ulaþtýrmanýn mutluluðunu taþýyoruz. Sorumlu yönetici, gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin Gýda Mevzuatýna uygunluðunun saðlanmasýnda ve böylece tüketiciye güvenilir ve kaliteli gýdanýn arzýnda önemli sorumluluklarý olan Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinde istihdamý devlet tarafýndan zorunlu kýlýnan bir teknik elemandýr. Kitabýn, sorumlu yönetici meslektaþlarýmýzýn çalýþma alanlarý ile ilgili görev, hak ve yetkilerini tanýmlama ve kullanma konusunda yararlý olacaðýný umuyoruz. Deðerli meslektaþlarýmýz, bildiðiniz gibi "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" kavramý, güvenli gýda üretiminin hammaddeden baþladýðýný ve iþleme süreçleri ile devam ettiðini, yurttaþlarýn "nitelikli ve yeterli gýdaya ulaþma hakkýnýn", ancak bu zincirin tüm halkalarýnýn sorunsuz çalýþmasý ile gerçekleþtirilebileceðini açýklamaktadýr. Uzun yýllardýr uygulanan yanlýþ politikalarýn bir sonucu olarak, Türkiye, tarýmsal üretimde giderek dýþa baðýmlý hale gelmiþtir. Nüfus artýþ hýzýnýn gerisinde kalan üretim artýþlarýnýn, hatta bazý alt sektörlerde üretim miktarlarýnýn geriye gidiþinin doðal bir sonucu olarak, Türkiye, 200 yýlýndan bu yana sattýðýndan daha fazla tarým ürünü satýn alan bir ülke konumuna düþmüþtür. Kendi ekolojimizde yetiþen ürünlerin dýþalýmýna yýlda 2 milyar dolar para ödeniyor olmasý, yaþanan gerçekliði tüm açýklýðýyla ortaya koymaktadýr. Diðer yandan tarým, tüm dünyada, tüketici istemlerine uyarlý bir yöneliþ sergilemektedir. Baþka bir deyiþle kalite, tarýmsal üretimin ve iþleme süreçlerinin vazgeçilmez bir ön koþulu olarak giderek öne çýkmaktadýr. Ýþte "tarladan sofraya gýda güvenliði" kavramý, yukarýda belirtilen tüm konularý kapsayýcý bir çerçeve olarak, tüm ülkelerin sektörel alt ve üst yapýyý düzenleme ve gýda mevzuatýný oluþturma süreçlerinde belirleyici etki yapmaktadýr. Türkiye'de, Avrupa Birliði'nin gýda alandaki düzenlemelerini dikkate alarak yapýlan ilk ilk kapsayýcý yasa çalýþmasý olan "Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname", 28 Haziran 1995 gün, 2227 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Sözü edilen KHK ile gýda alanýnda "sorumlu yöneticilik" kavramý, ilk kez Türkiye'nin gündemine yerleþmiþtir. Ancak KHK'nin günün koþullarýna göre iyileþtirme gereksiniminin bir sonucu olarak, yeni yasa çalýþmalarý baþlamýþtýr. Bu süreçte, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý Gýda - Kimya ve Ziraat mühendisleri Odalarý, yasanýn içeriðine yönelik çalýþmalar yapmýþlar, Bakanlýk ve TBMM'deki komis-yonlara katýlarak tasarýlar hakkýndaki görüþlerini aktarmýþlar ve kamuoyunu uyarmýþlardýr. Bu uyarýlarýn bir kýsmý dikkate alýnarak hazýrlanan 5179 sayýlý "Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun" ise, 5 Haziran 2004 tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Sözü edilen Yasa, "tarladan sofraya gýda güvenliði" felsefesine bütünsel bir yaklaþým getirememiþ, Avrupa Birliði'nin ilgili mevzuatýna uyumda yetersiz kalmýþ, göreli iyileþtirmelere karþýn yetkiyi tek merkezde toplayamamýþ, piyasa gözetim ve denetimi konularýnda yeni belirsizlikler ortaya çýkarmýþ, gýda denetiminde yerel idarelere yetki devrinin kapýsýný aralamýþ, "sorumlu yönetici" niteliklerini ve bunun yanýnda daha yirmibir konuyu çýkartýlacak yönetmeliklere býrakarak sektörü sürprizlere açýk býrakmýþtýr. Nitekim, Avrupa Birliði'nden de

4 bu yönde eleþtirilerin alýndýðý, basýna yansýmýþ durumdadýr sayýlý Yasa'nýn çýkmasýndan sonra, ilgili Yönetmeliklerin hazýrlanmasý süreçlerine Odalar etkin olarak katýlmýþ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý da duyarlý yaklaþarak katkýlarýn önemli bölümünü dikkate almýþtýr. Buna karþýlýk, 560 sayýlý KHK döneminden gelen ve 5179 sayýlý Yasa döneminde de olumsuz hükümleri korunarak yeniden yayýmlanan "Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþyerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik", tanýmlanan iþyerlerinde usta düzeyinde çalýþan kiþilere, aldýklarý kýsa süreli kurslarla sorumlu yönetici olarak çalýþma "olanaðý" getirmektedir. Bu düzenlemenin halk saðlýðý açýsýndan olumsuz geliþmelere kapý açmasý ve alanýnda yükseköðrenim görmüþ mühendislerin istihdamýný sýnýrlamasý nedeniyle, yapýlan tüm görüþmelere karþýn olumlu bir sonuç alýnamamasý üzerine, Danýþtay nezdinde idari dava açýlarak Yönetmeliðin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý çabalarýna giriþilmiþtir. Deðerli meslektaþlarýmýz, ODA'larýmýz, üyesi bulunan mühendislerin hak ve çýkarlarýný koruma ve geliþtirme konusunda, etkin çalýþmalar yürütmektedirler. Çabamýz, mühendislerin yaþam düzeylerini yükseltmek amacý ile kamu yararý kavramýný baðdaþýr kýlmaktýr. Bu düþünce çerçevesinde olmak üzere, gýda iþletmelerinde gýda - kimya ve ziraat mühendislerinin sorumlu yönetici olarak görev yapmasý, iþletmenin üretimini miktar ve kalite olarak yükseltecek, artan katma deðerden mühendis ücretini alacaktýr. Meslek Odalarý, 625 Sayýlý Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý meslek örgütleridir. Ýlgili Kanunun'da, Birliðin Kuruluþ amacý "Mühendislik ve Mimarlýk mesleði mensuplarýnýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, mesleðin genel genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, meslek mensuplarýnýn birbirleriyle ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak üzere meslek disip-linini ve ahlakýný korumak için gerekli gördüðü bütün teþebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" þeklinde belirlenmiþtir. Bu baðlamda Gýda Mühendisleri Odasý. Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý ortak bir anlayýþla; gýda sektöründe sorumlu yönetici olarak çalýþan meslektaþlarýna yol gösterici olmasý amacýyla "Sorumlu Yönetici El Kitabýný" hazýrlamýþlardýr. Ayrýca, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý Gýda-Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarý, kendi aralarýnda imzalayacaklarý protokol ile kurallar koyup, tek tip sözleþme uygulamasýný yaþama geçirme; bu kapsamda sorumlu yöneticilerin iþyerlerindeki mühendis etkinlikleri-ücret-sosyal güvenlik vb. alanlarda karþýlaþtýklarý sorunlarý çözme çabalarýný sürdürmektedirler. Bunun yanýnda, meslek içi eðitim çalýþmalarý da hýzla sürdürülüyor. Elinize ulaþan bu kitabýn, "rekabet yerine dayanýþma", "kuralsýz piyasa yerine kamu yararýna yönelik mühendis etkinlikleri" felsefesinin yaþama geçirilmesinde katkýda bulunmasý ve meslektaþlarýmýza yararlý olmasýný diliyoruz. Saygýlarýmýzla... Petek ATAMAN Ereli ÖZBOZKURT Gökhan GÜNAYDIN Gýda Mühendisleri Odasý Kimya Mühendisleri Odasý Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný 4

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sayýlý Kanunun Amacý Nedir? 2- Sorumlu Yönetici Kimdir, Görevleri Nelerdir? - Hangi Ýþyerlerinde Hangi Mesleklerdeki Sorumlu Yönetici Ýstihdam Edilir? 4- Hangi Durumlarda Sorumlu Yönetici Birden Fazla Ýþyerinde Çalýþabilir? 5- Sorumlu Yönetici Ýstihdam Edilecek Gýda Ýþ Kollarý Nelerdir? 6- En Az Lisans Düzeyinde Eðitim Almýþ Sorumlu Yöneticilerin Çalýþtýklarý Ýþkollarý Nelerdir? 7- Tekniker Ve Teknisyen Seviyesinde Eðitim Almýþ Sorumlu Yöneticilerin Çalýþtýklarý Ýþkollarý Nelerdir? 8- Sorumlu Yönetici Ýþe Baþlarken Hangi Ýþlemleri Yaptýrmalýdýr? 9- Sorumlu Yöneticinin Hazýrlayacaðý Evraklarla Ýlgili Dikkat Etmesi Gereken Diðer Hususlar Nelerdir? 10- Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerinin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarýna Dair Yönetmeliðe göre iþyeri sorumluluklarý nelerdir? 11- Sorumlu Yönetici Sözleþmesi Hazýrlanýrken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 12- Çalýþma Ýzni Nasýl Alýnýr? 1- Çalýþma Ýzni Ve Gýda Sicili Baþvurusunda Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? 14- Kanatlý Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Çalýþma Ýzni Baþvuru Ýþlemlerinde Gereken Belgeler Nelerdir? 15- Kýrmýzý Et Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Çalýþma Ýzni Baþvuru Ýþlemlerinde Gereken Belgeler Nelerdir? 16- Hangi Ýþletmelere Çalýþma Ýzni Tarým Ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarafýndan Verilir? 17- Kapasite Raporlarý Nereden Alýnýr, Nelere Dikkat Edilir? 18- Saðlýk Bakanlýðý Tarafýndan Verilen Üretim Ýzinleri Nelerdir? 19- Su Ürünleri Toptan Ve Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliðine Göre Çalýþma Ýzni Almak Ýçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 20- Sabit Perakende Su Ürünleri Satýþ Yerlerinin Teknik Ve Hijyenik Þartlarý Ne Olmalýdýr? 21- Üretim Ýzni Baþvurusu Hangi Ürünler Ýçin Kaç Þekilde Yapýlýr? 22- Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýnlanan Ürünler Ýçin Üretim Ýzin Baþvurusu Nasýl Yapýlýr? 2- Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýmlanmayan Ürünler Ýçin Baþvuruda Ýstenilen Evraklar Nelerdir? 24- Özel Gýda Kontrol Laboratuvarlarýnda istihdam edilen sorumlu yöneticilerin görev ve yetkileri nelerdir? 25- Gýda Maddeleri Ýle Temasta Bulunan Ambalaj Materyali Üretim Ýzni Nasýl Alýnýr, Baþvuru Ýçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 27- Ürün Markalarý Ýle Ýlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 28- Üretilecek Ürünün Yüzde Bileþimi Ne Þekilde Hazýrlanmalýdýr? 29- Etiket Örneði Neye Göre Hazýrlanmalýdýr? 0- Etikette Gýda Maddesi Ýle Ýlgili Besin Ögesi Baþvurusu Hangi Durumda Mecburidir? 1- Uygulamada Karþýlaþýlabilecek Önemli Ayrýntýlar Nelerdir? 2- Çalýþma izni ve gýda sicili ile, üretim izni belgelerinin yenilenmesini gerektiren durumlar nelerdir? - Bakanlýk Tarafýndan Yapýlan Kontrol Ve Denetimin Esaslarý Nedir? 4- Çalýþma Ýzni, Gýda Sicili / Üretim Ýznine Esas Denetim Sýrasýnda Saðlanmasý Gereken Koþullar Nelerdir? 5- Kontrol Ve Denetim Ýþlemleri Nasýl Yürütülür? 6- Denetim Sonuçlarýna Ýtiraz Hakký Var Mýdýr? Nasýl Yapýlýr? Cezalar Nedir Nasýl Hesaplanýr? 8- Cezalar Nedir? Nasýl Uygulanýr? Nasýl Tahsil Edilir? 9- Denetim Sonucu Uygulanan Cezalara Ýtiraz Nasýl Edilir? 40- Ýþveren Sorumlu Yönetici Ýliþkileri Nasýl Olmalýdýr? 41- Sorumlu Yönetici Ücreti Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar? 42- Ücretin ödeme þekli nasýl olmalýdýr? 4- Ücreti ödenmeyen sorumlu yönetici ne yapmalýdýr? 44- Sorumlu yöneticilerin sigortalýlýk durumlarý nasýl olmalýdýr? 5

6 45- Sözleþmesi fesh edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar nelerdir? 46- Üretim Akýþ Þemasý nasýl hazýrlanýr? 47- Marka tescil belgesi yerine vergiye esas ticari unvanlarý kabul edilecek iþyerleri nelerdir? 48- Sorumlu Yöneticilik Belgesi baþvurusunda meslek odalarýnýn istediði belgeler nelerdir? 49- Sertifikalarýn yangýn, kaybolma veya deforme olmasý durumunda yapýlacak iþlemler nelerdir? 50- Gýda ile ilgili güncel mevzuat nereden takip edilebilir? EKLER Ek-1:Gýda ve Gýda Ýle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Kollarý Ek-2: Sorumlu yöneticinin meslek gruplarýna göre çalýþabileceði gýda alt sektörleri EK-: Gýda iþletmelerinde üretimin niteliðine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensuplarý Ek-4: Örnek Sorumlu Yönetici Sözleþmesi Ek-5: Sicil/Üretim Ýzni Denetim Formu Ek-6: Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ek-7: Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik Ek-8: Gýda Üreten Ýþ Yerlerine Ait Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili Belgesi Ek-9: Gýda Ýle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerine Ait Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili Belgesi Ek-10: Kanatlý Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik Ek - 11 : Kýrmýzý Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik Ek-12: Türk Gýda Kodeksi'nde Tanýmý Yapýlarak Ürün Tebliði Yayýmlanmýþ Ürünler Ýçin Üretim Ýznine Esas Beyanname Ek-1: Ürün Kodeksleri (Tebliðleri) Yayýmlanmamýþ Gýdalar Ýçin Üretim Ýzni Baþvurusu EK-14: Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ýçin Üretim Ýzni Baþvurusu Ek-15: Gýda Üretim Ýzni Belgesi Ek-16: Gýda Ýle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim Ýzni Belgesi EK-17: Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliði EK-18: Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarýna Dair Yönetmelik EK-19: Yayýmlanan Tebliðlerin Listesi 6

7 Sayýlý Kanunun amacý nedir? 5 Haziran 2004 tarihli, 2548 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan bu Kanunun amacý, gýda güvenliðinin temini, her türlü gýda maddesinin ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik þekilde üretim, iþleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkýn gereði gibi beslenmesini saðlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk saðlýðýný korumak üzere gýda maddelerinin üretiminde kullanýlan her türlü ham, yarý mamul ve mamul gýda maddeleri ile gýda iþlemeye yardýmcý maddeler ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliðine iliþkin özelliklerinin tespit edilmesi, gýda maddeleri üreten ve satan iþyerlerinin asgari teknik ve hijyenik þartlarýnýn belirlenmesi, gýda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslarý belirlemektir. 2- Sorumlu yönetici kimdir, görevleri nelerdir? Gýda mevzuatýna uygun üretim yapýlmasýnda, iþveren ve/veya tüzel kiþilik yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticidir. Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumluluklarý þunlardýr: a) Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kiþiliðin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur. b) Ýþ yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluðunu saðlamak ve tespit ettiði eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kiþiliðin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek. c) Üretim ile ilgili tüm kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasýný saðlamak. d) Yetkili makam tarafýndan iþ yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, iþverenle birlikte gerekli kolaylýðý saðlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak. e) Çalýþan personelin saðlýk ile ilgili kontrollerini yaptýrmak, meslekî bir hastalýðýn veya iþ ile ilgili bir hastalýðýn tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alýnmasý ve bununla ilgili iþlemlerin yürütülmesini saðlamak. f) Ýþ yerinde hijyenik bir ortamýn oluþturulmasý, çalýþan personelin saðlýðýnýn korunmasý ve eðitimi ile yan ürünlerin uygun þekilde tahliyesi ve oluþan atýk ve artýklarýn çevre ve toplum saðlýðýna zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden iþverenle birlikte sorumludur. g) Sorumlu yönetici iþten ayrýlmak istediði takdirde bir ay önceden çalýþtýðý iþ yeri idaresine ve iþ yerinin bulunduðu yerdeki ilgili mercie yazýlý olarak bildirmek zorundadýr. Sorumlu yöneticinin iþten çýkartýlmak istenmesi hâlinde ayný iþlemlerin iþ yeri idaresince yapýlmasý ve bu sure zarfýnda yeni bir sorumlu yönetici istihdamýnýn yapýlmasý zorunludur - Hangi iþyerlerinde hangi mesleklerdeki sorumlu yönetici istihdam edilir? tarihli, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelik'in 29. Maddesi kapsamýnda gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde, sorumlu yönetici aþaðýdaki esaslara göre istihdam edilir. a) Gýda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini iþleyen veya hazýr yemek üreten iþ yerleri veya yemek fabrikalarý veya her türlü gýda 7

8 8 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI katký karýþýmlarý üreten iþ yerlerinde; en az 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ ziraat, gýda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gýda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmýþ diðer meslek gruplarýna mensup kiþilerin eðitim dallarýna ve üretimin niteliðine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iþ yeri için zorunludur. En az 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunlarý ve Diyetisyenler yemek fabrikasýnda her bir iþ yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. b) (a) bendi dýþýnda kalan iþ yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarýna uygun olarak azamî 5 iþ yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gýda bilimi konusunda eðitim görmüþ tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliðine göre en fazla iki iþ yerinden sorumlu olacak þekilde istihdam edilebilirler. c) (a) bendi dýþýnda kalan iþ yerlerinden yýlda en çok ay faaliyet gösteren mevsimlik iþ yerleri ile 20 beygir gücü ve altýnda motor gücü bulunan ekmek ve ekmek çeþitleri üreten iþ yerleri, pastacýlýk ürünleri üreten iþ yerleri, mantý, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayýf gibi unlu mamul ürünleri üreten iþ yerleri; ürettiði ürünleri sadece ürettiði mekanda satan diðer iþ yerleri; yetkili makamlarca verilmiþ ustalýk belgesi almýþ elemanlar, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði / Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve ya bu kurumlarca yetkilendirilmiþ baðlý mesleki birimlerinin birlikte açtýðý kurslardan sorumlu yöneticilik usta eðitim belgesi almýþ olmalarý hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. d) Gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinde ise her bir iþ yeri için sorumlu yönetici olarak gýda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamý zorunludur. e) 60 beygir gücünün altýnda motor gücüne sahip, kimyasal ve ýsýl iþlem yapýlmadan sadece fiziksel iþlem uygulayarak kâðýt ve karton kutu üretimi yapan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzeme üreten iþ yerlerinde (d) bendinde belirtilen meslek gruplarýna mensup kiþiler azamî 5 iþ yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir. f) Sorumlu yöneticinin atanmasý, kayýtlý bulunulan meslek odasýndan alýnacak belge üzerine noter onaylý sözleþme ile yapýlýr. Ýþ yeri ile sorumlu yönetici arasýnda yapýlacak noter onaylý sözleþmede, sözleþme süresi ile çalýþma gün ve saatleri belirtilmelidir. g) Sorumlu yöneticiler sadece ayný il sýnýrlarý içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve baþka bir iþ ile iþtigal edemezler. Ýlgili yönetmelikte geçen (h) bendi ve yönetmeliðin EK-7/A ve EK-7/B ekleri de buraya konulmalý. 4- Hangi durumlarda sorumlu yönetici birden fazla iþyerinde çalýþabilir? Bu kitapçýðýn. sorusunun cevabýnda yer alan a, b ve e bentleri çerçevesinde hangi durumlarda birden fazla iþyerinde sorumlu yönetici çalýþabileceði tespit edilmektedir. 5- Sorumlu yönetici istihdam edilecek gýda iþ kollarý nelerdir? Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve sorumlu yönetici istihdam edilecek gýda iþ kollarý (EK-1) de verilmiþtir 6- En az lisans düzeyinde eðitim almýþ sorumlu yöneticilerin çalýþtýklarý iþkollarý nelerdir?

9 Gýda iþletmelerinde Üretimin Niteliðine Göre en az lisans düzeyinde eðitim almýþ ve Sorumlu Yönetici olarak Ýstihdam Edilecek Meslek Mensuplarý EK 2 de verilmiþtir. 7- Tekniker ve teknisyen seviyesinde eðitim almýþ sorumlu yöneticilerin çalýþtýklarý iþkollarý nelerdir? Gýda Ýþletmelerinde Üretimin Niteliðine Göre tekniker ve teknisyen seviyesinde eðitim almýþ ve Sorumlu Yönetici Olarak Ýstihdam Edilecek Meslek Mensuplarý EK de verilmiþtir. 8- Sorumlu yönetici iþe baþlarken hangi iþlemleri yaptýrmalýdýr? Sorumlu yönetici çalýþacaðý iþletme yeni kurulan bir iþletme ise çalýþma ve üretim izninin alýnýp alýnmadýðýný öðrenmelidir. Çalýþma ve üretim izni alýnmamýþsa Tarým Ýl müdürlüðüne müracaat edilmesini ve iþlemlerin takibini saðlar. Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi ; diploma sureti ve baðlý bulunduðu meslek kuruluþundan alacaðý Sorumlu Yöneticilik Belgesi dosyada bulunmalýdýr. Meslek odasýndan alýnmýþ olunan kimlik belgeleri kayýt belgesi yerine kabul edilmemektedir. Ýþyeri ile sorumlu yönetici arasýndaki sözleþme noter onaylý, sözleþme süreleri, çalýþma saatleri ve sorumlu yöneticinin ücreti ile Türk Gýda Kodeksine uygun üretim yapýlmasýndan sorumlu olacaðýna dair ifade mutlaka sözleþmede yer almalýdýr. Sorumlu Yöneticilik Belgesinin iþyerinde görülebilecek bir yerde bulundurulmasý esastýr. Eðer sorumlu yönetici iþyeri sahibi ise, noter sözleþmesine gerek olmayýp, ticaret sicil gazetesi ibraz edilmelidir. 9- Sorumlu yöneticinin hazýrlayacaðý evraklarla ilgili dikkat etmesi gereken diðer hususlar nelerdir? Ýþyerinde üretilen yada üretilecek ürünler veya ürün gruplarýnýn adý firmanýn antetli kaðýdýna, imzalý ve kaþeli olarak yazýlmalýdýr. Çalýþma izni ve Gýda Sicili alan iþyerleri üretime baþlamadan önce imal edecekleri ürünlerin bileþimlerini Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna tescil ettirerek, izinin alýnmasýný saðlamak zorundadýr. 10- Gýda ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerinin piyasa gözetimi, kontrolü ve denetimi ile iþyeri sorumluluklarýna dair yönetmeliðe göre iþyeri sorumluluklarý nelerdir? a) Gýda üretim zincirinin tüm aþamalarýnda Gýda Kodeksinde yer alan Gýda Hijyeni kurallarýný saðlamak zorundadýr b) Gýda üretim zincirinde gýda güvenirliðini saðlamak ve gýda kontrol sistemlerini geliþtirmek amacýyla öncelikle yüksek risk grubunda olan et, süt ve su ürünleri üreten iþyerleri baþta olmak üzere diðer gýda üreten iþyerleri, aþaðýdaki prensipleri periyodik olarak üretimin her aþamasýnda yerine getirir: 1-Ürünle ilgili spesifik bilgi ve deneyime sahip bir kontrol grubu oluþturulmalýdýr. 2-Ürünün tam ve doðru bir tanýmý yapýlmalýdýr. -Gýdanýn planlanan tüketim þekli ve tüketicileri tanýmlanmalýdýr. 4-Kontrol grubu tarafýndan bir akýþ þemasý yapýlmalýdýr. 9

10 10 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI 5-Akýþ þemasýnýn tüm basamaklarý ve süreleri kontrol grubu tarafýndan iþlemlerle karþýlaþtýrýlmalý ve gerektiðinde akýþ þemasýna ilaveler yapýlmalýdýr. 6-Gýda üretiminin tüm basamaklarýnda; yetiþtirme ve hasattan baþlayarak iþleme, imalat, depolama, daðýtým ve tüketim noktasýna ulaþýncaya kadar olabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karþý etkili olabilecek tedbirler saptanmalýdýr. 7-Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için üretim zincirinde "kritik kontrol noktalarý" belirlenmelidir. 8-Kritik kontrol noktalarýna ait kritik limitler tespit edilmelidir. 9-Kritik kontrol noktalarýnýn belirlenen program doðrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluþturulmalýdýr. 10-Ýzleme sisteminde belirli bir kontrol noktasýnda istenmeyen bir durum gözlendiði zaman etkin düzeltici önlemler alýnmalýdýr. 11-Kontrol sisteminin etkili bir biçimde çalýþtýðý, ilave testler ve iþlemlerle desteklenmelidir. 12-Tüm bu aþamalarla ilgili kayýtlarýn ve uygulanan iþlemlerin yer aldýðý bir dokümantasyon sistemi oluþturulmalýdýr. c) Gýda maddelerini denetlemek üzere iþyerine gelen gýda kontrolörlerine, denetim esnasýnda yardýmcý olmak zorundadýr. d) Ýþyerinin kapatýlmasý veya sahip deðiþtirmesi halinde en geç 0 gün içerisinde bu durumu Ýl Müdürlüðüne bildirmek zorundadýr. e) Bu Yönetmelikte belirtilen þartlara uygunluðu kontrol etmek ve temizlik ve dezenfeksiyonun Bakanlýk Laboratuvarlarý ile Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilen özel gýda kontrol laboratuvarlarýnda analiz edilmek üzere numuneler almak zorundadýr. f) Kontrol ve analiz sonuçlarýný en az iki yýl saklamalý ve oda sýcaklýðýnda muhafaza edilemeyen ürünlere ait kayýtlarý ürünün son kullanma tarihinden itibaren en az iki ay muhafaza etmelidir. g) Laboratuvar incelemeleri veya diðer bilgiler ciddi bir saðlýk riski varlýðýný belirtiyor ise Bakanlýða bilgi vermek zorundadýr. h) Üretilen ürünle ilgili olarak insan saðlýðýna yönelik bir tehlike söz konusu olduðunda; teknolojik olarak benzer þartlarda üretilmiþ ve muhtemelen ayný riski taþýyan ürünün pazardan çekilmesinin saðlanmasý ve bu ürünün imha edilmesi, insan tüketimi dýþýnda kullanýlmasý veya güvenilir olacak þekilde yeniden iþlenmesine karar vermek üzere Bakanlýðýn kontrol ve gözetimi altýna alýnmasýný saðlamak zorundadýr. i) Mevcut çalýþanlarýna yönelik hijyenik üretim bilgi ve becerilerini artýrmak amacýyla sorumlu yönetici tarafýndan üretim yapýsýna uygun, hijyen kurallarý ile ilgili yýlda en az 2 defa eðitim programý düzenlemek zorundadýr. 11- Sorumlu yönetici sözleþmesi hazýrlanýrken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sözleþmede, iþletmede üretilen ürünlerin, 5179 sayýlý kanun ve ilgili yönetmelikleri ile Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði'ne uygunluðundan iþveren ve sorumlu yöneticilerin müþterek sorumlu olduklarý ifade edilmelidir. Sözleþmede süre belirtilmeli ve ( Mevsimlik çalýþanlar hariç olmak üzere ) en az bir yýllýk olmalýdýr. Ayrýca birden fazla iþletmede sorumlu yönetici olarak çalýþacaklarýn haftanýn hangi gününde hangi saatlerde iþletmede bulunacaðý açýk

11 olarak belirtilmelidir. 60 BG üzerindeki iþletmelerde ise hafta içi her gün mesai saatlerinde gibi bir bilgi sözleþmede yer almalýdýr. (Bakýnýz Ek -4) 12- Çalýþma izni ve gýda sicil belgesi nasýl alýnýr? 5179 sayýlý Kanuna göre gýda ve gýda maddesi üretim yerleri çalýþma izni almadan faaliyette bulunamazlar. Gýda maddeleri üreten iþyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler, bu iþyerleri imalata geçmeden önce Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na müracaat ederek iþyerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlara göre çalýþma izni almak ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn düzenleyeceði gýda siciline kaydolmak zorundadýr. Gýda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üreten iþyerlerinin Belediye veya Saðlýk Bakanlýðýndan almýþ olduklarý iþyeri açma çalýþma ruhsatý veya Gayri Sýhhi Müessese ruhsatý geçerli olmaktadýr. 1- Çalýþma izni ve gýda sicili baþvurusunda gerekli olan evraklar nelerdir? a) Dilekçe, b) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ( burada kastedilen ticaret veya sanayi odalarýdýr) c) Þirket ana sözleþmesinin yayýnlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküleri sureti, e) Gayrisýhhî Müessese ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir). 14- Kanatlý hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinde çalýþma izni baþvuru iþlemlerinde gereken belgeler nelerdir? a) Dilekçe, b) Bu Yönetmeliðin (EK-1) ine göre düzenlenmiþ beyanname, c) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ç) Þirket ana sözleþmesinin yayýmlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküler sureti, e) Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Yapý Kullanma Ýzin Belgesi, ð) Tesislerde sorumlu yönetici olarak görevlendirilecek kiþinin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde iþçi statüsünde çalýþan veteriner hekimler 11

12 12 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný tarafýndan, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafýndan imzalanmýþ, sorumlu yönetici olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve 27/8/2004 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin 0 uncu maddesinde belirtilen yetki ve görevlerine ilaveten bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, h) Özel kombina veya kesimhanelerde, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek veteriner hekimin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve veteriner hekim ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde iþçi statüsünde olan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafýndan imzalanmýþ, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, ý) Kombina ve kesimhanelerde; þüpheli, þarta tabi ve imha edilecek et ve sakatata iliþkin yapýlacak iþlemler ile yan ürünlerin deðerlendirilmesine dair açýklama raporu ve belgeleri, i) Kombina ve kesimhanelerde; hayvan giriþinden itibaren yapýlan tüm iþlemlerin yerleri ile kesim hatlarýnýn ve soðuk depolarýn gösterildiði, teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi. Diðer tesislerde ise tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylý ve teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi. j) TSE 1258 deki esaslara göre hazýrlanmýþ 1 adet sýhhi tesisat projesi, k) Resmi bir kurumca tesis içerisinde bulunan musluklardan usulüne uygun olarak alýnmýþ suya ait, sonucunda içilmesi ve kullanýlmasýnda sakýnca olmadýðý belirtilen ve en fazla 0 gün öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporlarý, l) Bakanlýðýmýzca çalýþma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, var ise diðer Bakanlýklarýn ilgili mevzuatlarý gereði ilave bilgi ve belgelerin istenilmesi durumunda tesis sahip veya sahiplerince ilgili bakanlýklardan alýnan söz konusu bilgi ve belgeler. Genel Müdürlüðün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri, istenen gerekli bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Bilgi ve belgeler il müdürlüðünce incelendikten sonra uygun görülenler 15 gün içerisinde Genel Müdürlüðe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlük kontrolör veya kontrolörleri ile il müdürlüðünde görevli bir kontrolör tarafýndan tesiste yapýlan incelemelerin neticesinde uygun bulunanlara verilen çalýþma izin belgesi tesise yazý ile gönderilir. Ýl müdürlüðünün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri istenen bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Ýl müdürlüðünün bu bilgi ve belgelerin ve görevlendireceði kontrolörlerce yapýlan incelemelerin neticesinde tesisin uygun bulunmasý durumunda valilik onayý alýnarak il müdürlüðünce çalýþma izni verilir 15- Kýrmýzý et ve et ürünleri üretim tesislerinde çalýþma izni baþvuru iþlemlerinde gereken belgeler nelerdir? a) Dilekçe,

13 b) Bu Yönetmeliðin (EK-1) ine göre düzenlenmiþ beyanname, c) Baðlý olduðu meslek kuruluþundan üyelik veya faaliyet belgesi, ç) Þirket ana sözleþmesinin yayýmlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylý nüshasý, d) Ýmza sirküler sureti, e) Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý veya noter onaylý nüshasý, f) Kapasite raporu, g) Yapý Kullanma Ýzin Belgesi, ð) Tesislerde sorumlu yönetici olarak görevlendirilecek kiþinin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya mezbahalarda iþçi statüsünde çalýþan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný tarafýndan, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya mezbahalarda ise kombina veya mezbaha müdürü tarafýndan imzalanmýþ, sorumlu yönetici olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve 27/8/2004 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Gýda ve Gýda ile Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin 0 uncu maddesinde belirtilen yetki ve görevlerine ilaveten bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, h) Özel kombina veya mezbahalarda muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek ve-teriner hekimin, baðlý bulunduðu meslek odasýndan alýnmýþ olan çalýþma izin belgesi ve vete-riner hekim ile tesis sahibi arasýnda yapýlmýþ muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açýkça veya bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak belirtildiði yazýlý belge; Belediyeye ait kombina veya mezbahalarda ise iþçi statüsünde olan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Baþkaný, Et ve Balýk Ürünleri Anonim Þirketine ait kombina veya mezbahalarda ise kombina veya mezbaha müdürü tarafýndan imzalanmýþ ve muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilen kiþinin ismi ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin bu Yönetmeliðin ilgili maddesine atýf yapýlarak veya açýkça belirtildiði yazýlý belge, ý) Kombina ve mezbahalarda; þüpheli, þarta tabi ve imha edilecek et ve sakatata iliþkin yapýlacak iþlemler ile yan ürünlerin deðerlendirilmesine dair açýklama raporu ve belgeleri, i) Kombina ve mezbahalarda; hayvan giriþinden itibaren yapýlan tüm iþlemlerin yerleri ile monoray hatlarýnýn ve bu hatlarýn soðuk depolarla olan baðlantýlarýnýn da gösterildiði, teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi, diðer tesislerde ise tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylý ve teknik resim kurallarýna göre hazýrlanmýþ 1 adet inþaat projesi, j) TSE 1258 deki esaslara göre hazýrlanmýþ 1 adet sýhhi tesisat projesi, k) Resmi bir kurumca tesis içerisinde bulunan musluklardan usulüne uygun olarak alýnmýþ suya ait, sonucunda içilmesi ve kullanýlmasýnda sakýnca olmadýðý belirtilen ve en fazla 0 gün öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporlarý, l) Bakanlýðýmýzca çalýþma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, var ise diðer 1

14 14 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI Bakanlýklarýn ilgili mevzuatlarý gereði ilave bilgi ve belgelerin istenilmesi durumunda tesis sahip veya sahiplerince ilgili bakanlýklardan alýnan söz konusu bilgi ve belgeler. Genel Müdürlüðün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu tesislerin sahipleri, yukarýda açýklanan bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat ederler. Yukarýda belirtilen bilgi ve belgeler il müdürlüðünce incelendikten sonra evraklarý tamam olanlar 15 gün içerisinde Genel Müdürlüðe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlük kontrolör veya kontrolörleri ile il müdürlüðünde görevli bir kontrolör tarafýndan tesiste yapýlan denetleme neticesinde uygun bulunanlara çalýþma izni verilir. Verilen çalýþma izin belgesi ile kombina ve mezbahalar için damga örneði tesise yazý ile gönderilir. Ýl müdürlüðünün çalýþma izni verme yetkisinde olduðu üncü sýnýf mezbahalar ile bu Yönetmelikte belirtilen diðer tesislere çalýþma izni alýnmasý için yukarýda açýklanan bilgi ve belgelerle valiliðe müracaat edilir. Ýl müdürlüðünce bu bilgi ve belgelerin ve görevlendireceði kont-rolörlerce yapýlan incelemelerin neticesinde tesisin uygun bulunmasý durumunda valilik onayý alýnarak il müdürlüðünce çalýþma izni verilir. Kombina ve mezbahada kullanýlacak damgalar ücreti mezbaha sahibi tarafýndan karþýlanmak üzere, Ýl Müdürlüðünce Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðünde yaptýrýlýr. Damgalar, kombina veya mezbahanýn muayene veteriner hekimi tarafýndan teslim alýnýr ve nasýl kullanýlacaðý konusunda muayene veteriner hekimine damga matbaasýnda yetkililerce bilgi verilir. Damgalar il müdürlüðünce muayene veteriner hekimine /hekimlerine zimmetli olarak teslim edilir. 16- Hangi iþletmelere çalýþma izni Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan verilir? Tüm Gýda maddesi ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþ yerlerinin çalýþma izinleri Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca verilir. 17- Kapasite raporlarý nereden alýnýr, nelere dikkat edilir? Kapasite raporunun, gýda üretim yeri sahibi "507 sayýlý esnaf ve sanatkarlar kanunu" kapsamýnda ise kayýtlý olduðu dernek tarafýndan, 4Üretim yeri sahibi gerçek veya tüzel kiþi 5590 sayýlý kanun kapsamýnda ise, mensup olduklarý oda; a) Ticaret ve sanayi odalarý, b) Ticaret odalarý, c) Sanayi odalarý, d) Deniz ticaret odalarý, e) Ticaret borsalarý, f) Türkiye ticaret sanayi deniz ticaret odalarý ve borsalar birliði tarafýndan düzenlenmesi, 4Geçerlilik süresinin dolmamýþ olmasý, 4Ýþyeri adý, adresi ve faaliyet konusunun açýkça belirtilmesi ve bu bilgilerin gayri sýhhi müessese ruhsatýnda belirtilen bilgiler ile paralellik göstermesi gerekmektedir. Ancak ilgili meslek odasý tarafýndan o iþletme için kapasite raporu düzenlenemeyeceði bildirilmesi durumunda; bu iþletmeler için iþletmenin ortalama beygir gücü ve toplam personel sayýsýna iliþkin beyaný il müdürlükleri tarafýndan yapýlacak denetimle tespit edilecek ve bu belge kapasite raporu yerine kabul edilecektir.

15 18- Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan verilen üretim izinleri nelerdir? Kaynak ve maden sularý, enteral beslenme ürünleri dahil özel týbbî amaçlý diyet gýdalar, týbbî amaçlý bebek mamalarý ile ilaç olarak kullanýmý bilimsel ve klinik olarak kanýtlanmýþ ancak reçeteye tabi olmayan ürünlerin üretim, ithalat, ihracat ve denetimine iliþkin usul ve esaslar Saðlýk Bakanlýðý'nýn iznine tabidir. 19- Su ürünleri toptan ve perakende satýþ yerleri yönetmeliðine göre çalýþma izni almak için gerekli evraklar nelerdir? Su ürünleri hali kurmak üzere kuruluþ izin belgesi alan belediyeler, gerçek ve tüzel kiþiler Çalýþma Ýzni alabilmek için kuruluþ izin belgesi ve aþaðýdaki belgelerle birlikte ilgili Valiliðe müracaat etmek zorundadýrlar. 1- Ýþletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapýlmýþ noter onaylý çalýþma sözleþmeleri. 2- Yönetmelikte öngörülen Hakem Kurulunun oluþturulduðuna dair belge. - Devamlý olarak 50 veya 50 kiþiden fazla iþçi çalýþtýrýlmasý durumunda, noter onaylý tabip ve yardýmcý saðlýk personeli sözleþmesi sayýlý Ýþ Kanununun 78 inci maddesi gereðince alýnan iþletme belgesi. 5-Yangýn ve patlamalar için gerekli önlemlerin alýndýðýna dair Ýtfaiye Müdürlüðünden alýnan belge. 6- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktasý Planý. 7-Bakanlýkça belirlenmiþ olan standartlara uygunluðu gösterir su, buz analiz raporlarý ve su planý. 8-Gerektiðinde bunlarýn dýþýnda Bakanlýkça ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgi ve belgeler. Yukarýda belirtilen belgeler Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýl Saðlýk Müdürlüðünün iþtiraki ile incelenir ve bir deðerlendirme raporu ile birlikte Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan Bakanlýða gönderilir. Bakanlýkça su ürünleri halinde, bu Yönetmelikte yer alan asgari fiziksel, altyapý þartlarý ve diðer hususlar açýsýndan gerekli inceleme yapýlýr. Belgelerin tetkiki ve Bakanlýk yetkililerin yerinde yaptýðý inceleme sonucunda, eksik ve aksaklýklar görülmesi halinde bunlar tamamlatýlýr, uygun bulunanlara Çalýþma izni verilir. 20- Sabit perakende su ürünleri satýþ yerlerinin teknik ve hijyenik þartlarý ne olmalýdýr? Su ürünleri; alýþ veriþ merkezleri, balýk satýþ amaçlý dükkanlar gibi sabit perakende satýþ yerleri ile semt pazarlarý gibi belirli zamanlarda kurulan sabit olmayan perakende satýþ yerleri dýþýnda doðrudan tüketiciye satýlamaz. Seyyar satýþ araçlarý kullanýlarak perakende satýþ yapýlamaz. Sabit perakende satýþ yerleri aþaðýdaki teknik ve hijyen þartlarýný taþýmalýdýr. a) Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylýkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalý ve sürekli temiz tutulmalýdýr. b) Satýþ yerinde, uygun havalandýrma saðlanmalý ve bu yer, gün ýþýðýn eþdeðer bir þekilde aydýnlatýlmalýdýr. Aydýnlatma su ürününün doðal rengini deðiþtirmeyecek özellikte olmalýdýr. c) Tuvaletler ürünlerin satýþa sunulduðu, sergilendiði, ambalajlandýðý alanlara doðrudan açýlmayacak þekilde yapýlmýþ olmalý ve bu yerlerde, lavabo, sýcak/soðuk su tertibatýna sahip 15

16 16 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI elle kumanda edilmeyen musluk, sývý sabun ve tek kullanýmlýk kaðýt havlu bulunmalýdýr. d) Perakende satýþ yerlerinde mutlak suretle soðuk muhafaza odalarý bulunmalý ürünler, sergi ve satýþ zamanlarý dýþýnda bu odalarda muhafaza edilmelidir. e) Kullanýlan alet ve ekipmanlarýn temizlik ve dezenfeksiyonunun yapýlabileceði yerler tesis edilmiþ olmalý ve uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmelidir. Dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek þekilde, ayrý bir bölümde, kapalý ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir. f) Perakende satýþ yerlerinde ürünler yarý kapalý, soðutmalý dolaplarda +20C ile +40C arasýnda, nemli ortamlarda sergilenmeli ve satýþa sunulmalýdýr. g) Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir þekilde ahþap malzemeler kullanýlmamalýdýr. h) Kullanýlan tüm alet ve ekipman saðlýða uygun, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. i) Satýþ sonrasý ürünün ambalajlandýðý malzemeler, Bakanlýktan üretim izni almýþ ambalaj materyallerinden yapýlmýþ olmalýdýr. j) Su ürünleri satýþ öncesi, müþteri isteðine baðlý olarak, kafa ve iç organlarýn ayrýlmasý gibi iþlemlere tabii tutulacaksa, bu gibi iþlemler ayrý bir bölümde hijyenik þartlarda yapýlmalý, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden yapýlmýþ, sýhhi tesisata sahip çalýþma tezgahý bulunmalýdýr. Bu tezgahlar sývý atýklarýn kapalý sistemle tahliyesine imkan verebilecek þekilde zemin drenaj/tahliye kanallarý ile baðlantýlý olmalýdýr. Ürünler bu tip iþlemlerden hemen sonra temiz içme suyu ile yýkanmalýdýr. Ýç organlar ve insan saðlýðý için tehlike arz edebilecek kýsýmlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrýlmalý, üstü kapalý, sýzdýrmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarýnda bekletilmeli ve günlük olarak satýþ yerlerinden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Bu kaplar her zaman iyice temizlenmeli, gerektiðinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon riski için kaynak teþkil etmemelidirler. k) Satýþ yerlerinde kullanýlan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalýdýr. l) Perakende satýþ yerlerinde alýcýlarýn kolayca görebileceði þekilde açýklayýcý bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceði tablolar bulundurulmalýdýr. m) Sergilenen veya satýþa sunulan su ürünlerinde, ürünün adýný ve fiyatýný belirten bir etiket bulunmalýdýr. n) Çalýþan personelin resmi bir kurumdan alýnmýþ saðlýk raporu olmalýdýr. Bu personelin periyodik saðlýk kontrolleri ayda bir yapýlarak saðlýk karnelerine iþlenmelidir. Bu uygulamalardan iþyeri sahibi/yöneticisi sorumludur. o) Tüm çalýþanlar genel hijyen kurallarýna uygun giyinmiþ olmalý ve kiþisel hijyen kurallarýna uymalýdýr. p) Satýþ yerinde haþereler, kemirgenler ve diðer zararlýlar sistematik olarak yok edilmeli ve bunlara karþý koruma saðlayan uygun teçhizat bulunmalýdýr. q) Satýþ yerinde akvaryum canlýlarý dýþýnda, su ürünü ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalýdýr. r) Çalýþma esnasýnda, çevre ve insan saðlýðýna zarar verecek uygulamalardan kaçýnýlmalý ve gerekli tedbirler alýnmalýdýr.

17 s) Oluþan atýk ve artýklarýn hijyenik þartlara uygun bir þekilde çevre ve toplum saðlýðýna zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi saðlanmalýdýr. u) Ýlk yardým malzemesi bulundurulmalýdýr. v) Yýllýk perakende satýþ miktarlarý 10 ton ve üzerinde olan satýþ yerlerinde, su ürünleri, gýda ve veterinerlik konularýnýn herhangi birinde en az dört yýllýk yüksek öðrenim veren fakültelerden veya bu konularda eðitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuþ bir teknik eleman çalýþtýrýlmasý zorunludur. 21- Üretim izni baþvurusu hangi ürünler için kaç þekilde yapýlýr? Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Yönetmelik kapsamýnda yer alan ürünleri üreten iþyerleri, üretime baþlamadan önce, imal edecekleri bileþimleri birbirinden farklý her ürünü Bakanlýða tescil ettirerek izin almak zorundadýrlar. Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanan ürünler için, Ürün kodeksleri(tebliðleri) yayýmlanmayan ürünler için, Gýda maddeleri ve gýda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretimi için ayrý ayrý belirlenmiþtir. 22- Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanan ürünler için üretim izin baþvurusu nasýl yapýlýr? Türk Gýda Kodeksi'nde tanýmý yapýlarak ürün tebliði yayýmlanmýþ gýdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-12'de yer alan beyanname ve ürün etiket örneði ile birlikte ilgili mercie baþvurur. Gýda Kodeksinde yer alan ürünler için iþyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, imal edecekleri ürünlerin bileþiminde bulunan maddeler için üretim izin baþvurusu için gerekli evraklar ile birlikte üç nüsha dosya halinde hazýrlar ve iki nüshasýný Ýl Müdürlüðü kanalý ile Bakanlýða teslim eder. Diðer nüsha gerektiðinde yetkililere sunulmak üzere iþyerinde muhafaza edilir. Baþvuru dosyasýnýn Bakanlýkça incelenmesi sýrasýnda; gerektiðinde Bakanlýk gýda kontrolörlerinden oluþturulan bir ekip ürünü Gýda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, ayný iþyerindeki ayný ürün gruplarýnda, Bakanlýkça daha önce yapýlan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlýkça yapýlan inceleme sonuçlarýnýn uygun olmasý halinde üretim izin belgesi verilir. 2- Ürün kodeksleri (tebliðleri) yayýmlanmayan ürünler için baþvuruda istenilen evraklar nelerdir? a) Dilekçe, b) Çalýþma izni ve gýda sicili belgesi sureti, c) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir), d) Marka tescil belgesi (marka adý yazýlabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne baþvurduðuna dair belge ve emtia listesi), e) Üretilecek ürünün bileþen listesi ve bileþenlerin miktarý, f) Üretim teknolojisi, üretim akýþ þemasý, 17

18 18 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI g) Türk Gýda Kodeksi'ne uygun etiket örneði, 24- Özel gýda kontrol laboratuvarlarýnda istihdam edilen sorumlu yöneticilerin görev ve yetkileri nelerdir? Sorumlu yönetici Saðlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna karþý Özel Gýda Kontrol Laboratuvarlarýnýn Kuruluþ ve Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Sorumlu yöneticinin görev ve yetkileri þunlardýr; a) Laboratuvar bölümlerinin iþlevine uygun olarak çalýþmasýný saðlamak ve kontrol etmek, b) Alet ve ekipmanlarýn bakým, onarým ve kalibrasyonunu yaptýrmak, c) Numune kayýt defterinin düzenli tutulmasýný ve numunelerin laboratuvarlara daðýlýmýný saðlamak, d) Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin yöntemine uygun yapýlarak raporlarýnýn çýkarýlmasýný saðlamak, e) Analiz raporlarýný onaylamak, f) Denetim tutanaðý ile belirtilen hususlarýn yerine getirilmesini saðlamak, denetim tutanaklarýný saklamak ve sonuçtan Saðlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna bilgi vermek, g) Personelin eðitimi ile ilgili programlar düzenlemek, h) Personelin periyodik saðlýk kontrollerini yaptýrmak, i) Kayýtlarýn düzenli tutulmasýný saðlamak, j) Aylýk faaliyet raporlarýnýn Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna bildirimini saðlamak, k) Kayýt ve raporlarda gizlilik esasýna uyulmasýný saðlamak. 25- Gýda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni baþvurusu için gerekli belgeler nelerdir? a) Dilekçe, b) Çalýþma izni ve gýda sicili belgesi sureti, c) Sorumlu yöneticinin noter onaylý sözleþmesi, diploma örneði ve söz konusu iþ yerinde sorumlu yönetici olarak çalýþtýðýna dair meslek odasýndan alacaðý belge (meslek odasý olmayanlardan istenmeyecektir), d) Marka tescil belgesi (marka adý yazýlabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne baþvurduðuna dair belge ve emtia listesi), e) Üretim teknolojisi, üretim akýþ þemasý, f) Üretilecek maddenin hangi gýda (katý-sývý-gýda) ile temasta kullanýlacaðýna dair bilgi, g) Ham maddenin ticarî ve kimyasal adý, h) Katký maddesi kullanýlacak ise kullaným amacý ve yüzde miktarý, i) Boyar madde uygulamasý yapýlacaksa kullanýlan boyalarýn ticarî ve kimyasal adý ile uluslararasý indeks numarasý ayrýca, masterback boyada yüzde miktar ve taþýyýcýsý, Dýþ ambalâj etiket örneðinde en az aþaðýdaki bilgiler bulunacaktýr:

19 4Ürünün ticari ve kimyasal adý: 4Üretim tarihi: 4Ambalaj içindeki ürün miktarý: 4Parti ve seri numarasý, 4Üretildiði firma adý ve adresi, 4Depolama koþullarý, 4"Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn... tarih ve... sayýlý izni ile üretilmiþtir." ifadesi Gýda ile ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni baþvurusu gerekli bilgi ve belgelerle birlikte üç nüsha dosya halinde hazýrlar ve iki nüshasýný Ýl Müdürlüðü kanalý ile Bakanlýða teslim eder. Diðer nüsha gerektiðinde yetkililere sunulmak üzere iþyerinde muhafaza edilir. Baþvuru dosyasýnýn Bakanlýkça incelenmesi sonucu gýda denetçilerinden oluþan bir ekip iþletmenin kontrolünü yapýp, denetim raporunu tutmak üzere iþyerine gider ve denetim sonucuna göre üretim izinleri verilir. Ýþletme ilave ürün üretecek ise bakanlýk denetçileri iþletmeyi bildikleri için tekrar denetim mahaline gitmeyebilirler. 26- Çalýþma izni ve gýda sicili ve üretim izni baþvurusu için gerekli belgeler hazýrlanýrken sorumlu yönetici ve iþyeri yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? 4Öncelikle çalýþma izni alýnmalýdýr. (28 Haziran 1995'ten sonra faaliyete geçen iþletmelerden çalýþma izin belgesi veya Saðlýk Bakanlýðý'ndan alýnan "Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatý"na ilaveten "gýda iþyeri sicil numarasý" da istenmektedir). 4Sadece kesim yapan depolama ve diðer iþlemleri yapmayan mezbahalarda "sicil" iþlemi yapýlmamaktadýr. 4Soðuk hava depolarý sadece "gýda siciline" kayýt olmalýdýr. 4Sicil izin ve tescil iþlemleri, sadece faaliyet konusunda yer alan ürünler için yaptýrýlmalýdýr. 4Ham yað iþletmeleri, salamurahaneler ve deðirmenler mübadele yapýyor ise gýda siciline kaydolup üretim izni almalýdýr. 4Sicil, izin ve tescil almýþ iþletmeler baþka bir geçek veya tüzel kiþiliðe devredildiðinde, satýldýðýnda veya kiraya verildiðinde ve bu nedenle unvan deðiþtirdiðinde sertifikasyonun aslý Bakanlýk tarafýndan alýnacak ve iptal edilmektedir. 4Gýda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddesi üreten iþyerlerinin iþyeri açma, çalýþma ruhsatý veya gayri sýhhi müessese ruhsatýna sahip olmasý gerekmektedir. 4Kapasite raporunun onaylý ve geçerlilik süresinin dolmamýþ olmasý gerekmektedir. 4Sorumlu yöneticinin ilgili mevzuatlara uygun olarak atanmasý gerekmektedir. 4Sorumlu yönetici ile yapýlan iþ akdinin noter onaylý olmasý, çalýþma saatlerinin, sözleþme süresinin ve Türk gýda kodeksine uygun üretim yapýlacaðýnýn sözleþmede yer almasý gerekmektedir. 4Sorumlu yöneticilerin, ilgili meslek odasýndan alýnmýþ sorumlu yöneticilik belgesine sahip olmasý gerekmektedir. Kimlik belgesi veya oda üyelik belgesi sorumlu yönetici belgesi 19

20 olarak kabul edilmemektedir. 20 GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI 27- Ürün markalarý ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 4Marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü Müdürlüðü'nden alýnmasý gerekmektedir. 4Markanýn iþyerine ait olmasý, emtia listesine sahip olmasý ve süresinin dolmamýþ olmasý gerekmektedir. 4Marka devrinin mutlaka Türk Patent Enstitüsünden yaptýrýlmasý gerekmektedir. 4 Marka tescili almak üzere Patent Enstitü Müdürlüðüne müracaat eden firmalardan müracaat ettiðine dair baþvuru belgesinin bir nüshasý ile iþletme tarafýndan taahhütname verildiðinde marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir. 28- Üretilecek ürünün yüzde bileþimi ne þekilde hazýrlanmalýdýr? Her bir bileþenin miktarý ayrý ayrý belirtilmeli ve toplamý yüze tamamlanmalýdýr. 29- Etiket örneði neye göre hazýrlanmalýdýr? Türk Gýda Kodeksi Gýda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarý Tebliði kapsamýnda hazýrlanmalýdýr( EK 17). Ayrýca ürün tebliðlerinin etiketleme ve ambalajlama bölümleri de dikkate alýnmalýdýr. 0- Etikette gýda maddesi ile ilgili besin öðesi baþvurusu hangi durumda mecburidir? Beslenme yönünden etiketlenme özel beslenme amaçlý gýdalarýn ve bileþiminde farklýlýk yapýldýðý beyan edilen gýdalarýn etiketlenmesinde mecburi olup, diðer gýda maddelerinde ihtiyaridir. Besin öðeleri tablosu yer alacaksa Türk Gýda Kodeksine uygun olmalý ve analiz raporu ile belgelenmelidir. 1- Uygulamada karþýlaþýlabilecek önemli ayrýntýlar nelerdir? Üretim akýþý þematize edilmeli ve üretim teknolojisi kýsaca belirtilmelidir. Sadece ihracat amaçlý faaliyet gösteren iþyerlerinin buna ait taahhütname vererek gýda siciline kayýt olmalarý yeterli olacak, ancak istek üzerine üretim izni de alabileceklerdir. Birden fazla iþ yerinde ayný il sýnýrlarý içerisinde olmak kaydý ile sorumlu yöneticilik yapan kiþilerin hangi iþletmelerde ve hangi günlerde çalýþtýðý noter onaylý sözleþmede yer almalýdýr. Devlet memuru olarak herhangi bir kurum veya kuruluþta görev yapan, kendi adýna iþyeri bulunan kiþiler ( kendi adýna gýda iþyeri olup da, söz konusu iþyerinde sorumlu yönetici olanlar hariç) gýda iþyerlerinde sorumlu yönetici olarak görev yapamazlar. Müracaat dosyasýnda bulunan her bir evrak kesinlikle imzalý ve kaþeli olmalýdýr. Pastahaneler ve yemek fabrikalarý yüzde bileþim yerine üretimde kullandýklarý bileþenlerin listesini (katký maddelerinin miktarlarý yüzde olarak) vermelidir. Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptýran arasýnda sorumluluklarý ve süreyi belirten noter onaylý fason sözleþme yapýlmalýdýr. Ham yað iþletmeleri, mezbahalar, soðuk hava depolarý, deðirmenler (mübadele konusu yapmayan firmalar hariç) salamurahaneler (mübadele konusu yapmayan firmalar hariç) sadece gýda siciline kayýt olmalýdýr. 2- Çalýþma izni ve gýda sicili ile, üretim izni belgelerinin yenilenmesini gerektiren

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı