T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarihli ve 152/6 numaralı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Denetlenen kuruluģun; Unvanı : Sümer Holding Anonim ġirketi Merkezi : Ankara Ġlgili bakanlık : Maliye Bakanlığı (ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı) Esas sermayesi : ,00 TL ÖdenmiĢ sermayesi : ,00 TL Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ Karar Organı (Yönetim Kurulu) KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1. BaĢkan Sami ÖLMEZTOPRAK ÖĠB ÖĠB BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor 2. Üye Sezai A.ENSARĠ " Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürü Devam ediyor 3. " Y. Emre " BaĢbakanlık Müst.- Özel Kalem Müd. Yard Devam ediyor 4. " KARAOSMANOĞLU Dr. Burcu AYDIN " Maliye Bakanlığı Gel. Pol. Daire BĢk.Vekili Devam ediyor 5. " Kemal CĠRĠT " Artvin Valisi " Mehmet AYDIN " KĠK BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor 6. " F. Ġpek YIKILMAZ " ÖIB Proje Haz.ve Değ.Daire BaĢkanı " Mustafa Necati DOĞAN " ÖĠB Finansman ve Fon Yön. Daire BĢk Devam ediyor 7. " Mustafa Özel " ÖĠB 9. Proje Grup BaĢkanı " Zekeriya KAYA " Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdür Vekili Devam ediyor Denetim organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ Denetçiler KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1. Denetçi Dr. Ayhan ÖZKAN ÖĠB Edirne Vali Yardımcısı " Adem KABADAYI " Maliye Bakanlığı Ġda. Mali ĠĢler Daire BĢk " Gülgün KOYUNCUOĞLU " Maliye Bakanlığı Bakan DanıĢmanı

4 KISALTMALAR ADÜAġ Ankara Doğalgaz Üretim Aġ AKSANTAġ Akdeniz Sanayi ve Ticaret Aġ AR-GE AraĢtırma ve GeliĢtirme AYM Anayasa Mahkemesi BEYTAġ Beydağı Kireç Sanayi ve Ticaret Aġ BK Türk Borçlar Kanunu BORUSAN Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Aġ EBÜ Et ve Balık Ürünleri Aġ ENH Enerji Nakil Hattı ETAĞ Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret Aġ METAġ MetaĢ Ġzmir Metalurji Fabrikası Aġ KAMU-Ġġ Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KĠT Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri MK Medeni Kanun MKK Merkezi Kayıt KuruluĢu MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTV Motorlu TaĢıtlar Vergisi ORÜS Orman Ürünleri Sanayi Aġ ÖĠB ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ÖYK ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu SEKA Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Aġ SELÜLOZ-Ġġ Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamulleri ĠĢçileri Sendikası SGK Sosyal Güvenlik Kurumu SĠHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Aġ SÜTĠ Tasfiye Halinde Sümer Tekstil ĠĢletmeleri Aġ TAGAġ Türk Arap Gübre Aġ TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TEZ-KOOP-Ġġ T. Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar ĠĢçileri Sendikası TDÇĠ Türkiye Demir ve Çelik ĠĢletmeleri Aġ TPE Türk Patent Enstitüsü TSE Türk Standardları Enstitüsü TTK Türk Ticaret Kanunu TURBAN Turban Turizm Aġ TÜGSAġ Türkiye Gübre Sanayi Aġ TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu TÜMAġ Türk Mühendislik MüĢavirlik ve Müteahhitlik Aġ TÜMOSAN Türk Motor Sanayi ve Ticaret Aġ TZD Türkiye Zirai Donatım Aġ ÜFE Üretici Fiyat Endeksi YERTEKS Yerteks Tekstil Sanayi Aġ YĠFAġ YeĢilyurt Tekstil Sanayi ve Ticaret Aġ YPK Yüksek Planlama Kurulu

5 TABLO LĠSTESĠ Sayfa No Tablo 1 : Toplu bilgiler..... IV Tablo 2 : Holding leh/aleyhindeki dava ve icra takipleri Tablo 3 : Personel kadro ve mevcutları Tablo 4 : Personele yapılan harcamalar Tablo 5 : Personele yapılan sosyal giderler Tablo 6 : Mali durum Tablo 7 : ĠĢletme bütçesi Tablo 8 : Finansman.. 29 Tablo 9 : ĠĢletme giderleri. 30 Tablo 10 : DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Tablo 11 : ÇeĢitli giderler Tablo 12 : Alımlar Tablo 13 : Hizmet alımları Tablo 14 : Ġlk madde ve malzeme stokları Tablo 15 : SatıĢlar Tablo 16 : Mamul ve ticari mal stokları.. 41 Tablo 17 : Sigorta türleri. 42 Tablo 18 : SatıĢ sonuçları 43 Tablo 19 : SatıĢ sonuçları göstergesi Tablo 20 : ĠĢtirakler Tablo 21 : ĠĢtiraklerin dönem karı/zararı ve temettü tutarları. 52 Tablo 22 : Yatırımlar Tablo 23 : ÖzelleĢtirilmiĢ bağlı ortaklık ve Ģirketler Tablo 24 : ÖzelleĢtirilmiĢ iģletmeler Tablo 25 : ÖzelleĢtirilmiĢ iģtirakler Tablo 26 : ÖzelleĢtirilmiĢ markalar Tablo 27 : ÖzelleĢtirilmiĢ tesis ve yarım kalmıģ tesis Tablo 28 : ÖzelleĢtirilmiĢ mağazalar Tablo 29 : ÖzelleĢtirilmiĢ binalar 59 Tablo 30 : ÖzelleĢtirilmiĢ arsalar 65 Tablo 31 : SatıĢı mümkün olan gayrimenkuller Tablo 32 : Kamu kurum ve kuruluģlarına devredilecek gayrimenkuller Tablo 33 : Devir yoluyla Holding bünyesinde birleģtirilen Ģirketler.. 82 Tablo 34 : Aktif hesaplar Tablo 35 : Bankalardaki mevduat hesapları Tablo 36 : Ticari alacaklar Tablo 37 : ġüpheli ticari alacaklar Tablo 38 : Diğer alacaklar Tablo 39 : ġüpheli diğer alacaklar Tablo 40 : Stoklar Tablo 41 : Maddi duran varlıklar Tablo 42 : Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanları Tablo 43 : Maddi duran varlıkların edinme ve net değerleri Tablo 44 : Ticari marka, unvan ve Ģekil hakları. 111 Tablo 45 : Pasif hesaplar. 114 Tablo 46 : Ticari borçlar. 115 Tablo 47 : Satıcılar Tablo 48 : Diğer borçlar Tablo 49 : Öz kaynaklar Tablo 50 : Gelir ve giderler

6

7 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIġ.. I II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- TeĢkilat 5 C- Personel durumu.. 12 III. MALĠ BÜNYE 22 A- Mali durum.. 22 B- Mali sonuçlar IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI. 28 A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu 28 B- Finansman C- Giderler 30 D-Tedarik iģleri 32 E- Üretim ve maliyetler 36 F- Pazarlama. 38 G- Sigorta iģleri 41 H- ĠĢletme sonuçları. 42 I- Bağlı Ģirketler ve iģtirakler.. 45 J- Kalkınma planı ve yıllık programlar K- ÖzelleĢtirme çalıģmaları.. 55 V. BĠLANÇO Aktif. 88 Pasif VI. GELĠR TABLOSU. 124 VII. EKLER 134

8

9 I A-KuruluĢun tarihçesi: 1 I. TOPLU BAKIġ Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluģunda öncelikli olarak ele alınan konulardan biri de, ekonomik kalkınma sorunu olmuģtur. Aynı yıl kurulan UĢak ġeker Fabrikası, Cumhuriyet döneminin ilk fabrikasıdır. Ekonomik kalkınmayı gerçekleģtirmek üzere, Ġzmir de I. Ġktisat Kongresi toplanmıģ, 1925 yılında devletin elindeki sanayi kuruluģlarını yönetmek ve iģletmek, sanayi kalkınmasını desteklemek amacıyla Türkiye Sanayii Maadin Bankası kurulmuģ ve Sanayi TeĢvik Kanunu çıkarılmıģtır. Temmuz 1932 de çıkarılan iki kanun çerçevesinde, kendisinden beklenen görevleri yerine getiremeyen Türkiye Sanayii Maadin Bankası kapatılarak, sınai faaliyetleri yürütmek üzere Devlet Sanayi Ofisi ve sınai kredi iģlerini yürütmek için de Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuģ, ancak bu iki kuruluģun da bekleneni verememesi üzerine, bir yıl sonra Devlet Sanayi Programları nın kısa zamanda gerçekleģmesini sağlayacak güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuģtur. Türkiye nin sanayileģmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar oluģturmak, Türk Ulusunun gereksinimlerini karģılamak, ülkenin her bölgesinde yöre insanını aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak üzere, tarih ve 2423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2262 sayılı Kanun ile Sümerbank kurulmuģtur. Cumhuriyetin devraldığı sanayiin durumu hakkında ayrıntılı istatistikler bulunmamakla beraber, yıllarca süren savaģların etkisiyle çok az sayıdaki endüstriyel tesis yıpranmıģ, birçoğu elden çıkmıģ, yerli özel sermaye kalmamıģ, kaynaklar kısırlaģmıģ ve en önemlisi sanayiin ihtiyaç duyduğu yetiģmiģ insan gücünün savaģlarda kaybedildiği koģullarda Sümerbank, Osmanlı döneminde ordunun ihtiyaçlarını karģılamak üzere 1810 yılında kurulmuģ bulunan Ġstanbul/Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Osmanlının ilk tekstil fabrikası olan 1836 yılında kurulmuģ Ġstanbul/Feshane-Defterdar Yünlü Dokuma Fabrikası, 1843 yılında kurulmuģ Hereke Ġpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası ile 1850 yılında özel yatırımcı tarafından kurulmuģ Ġstanbul/Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası olmak üzere dört tesisi devralmıģtır. Devralınan bu dört fabrikanın ardından tekstil, deri, halı, porselen, boya, kimya, selüloz-kağıt, çimento ve demir-çelik fabrikaları kurmaya baģlayan Sümerbank, 1938 yılında yürürlüğe giren 3460 sayılı Kanunla iktisadi devlet teģekkülü statüsünü kazanmıģtır. Sümerbank, kendisi tarafından kurulmuģ ve kısa süre içerisinde 58 adet büyük ölçekli iģletmesi, 500 ü aģkın mağazası (Yerli Mallar Pazarı), 49 Ģubeli bankasının yanı sıra kimi iktisadi devlet teģekkülüne ortaklık Ģeklinde katılmıģ, kimi sınai kuruluģlarına iģtiraki ile Türkiye de özel kesimin gerek sermaye, gerekse teknik bilgi ve beceriden yoksun olduğu dönemlerde sanayileģmenin lokomotifi, endüstriyel kalkınmanın temel bankası olmuģtur. 1 KuruluĢ veritabanı

10 II Sayıştay Sümerbank, nispeten geliģmiģ batı ile Anadolu nun geliģmemiģ bölgeleri arasındaki ekonomik geliģmiģlik farklarını kapatmak için 58 adet büyük ölçekli fabrikadan oluģan sanayi projelerini Ġstanbul un yanı sıra Aydın/Nazilli, Kastamonu/TaĢköprü, Konya/Ereğli, Mersin/Tarsus, Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, EskiĢehir, Isparta, Ġzmir, K.MaraĢ, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya, NevĢehir, Sivas gibi Anadolu nun değiģik yörelerinde uygulamıģtır. Söz konusu yörelerde tesis edilen fabrika alanları, çoğu kez sadece üretim yapılan bir mekan değil, aynı zamanda Ar-Ge çalıģmalarının yapıldığı bir laboratuar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarına sahip bir kültür kompleksi, kısacası bir yaģam alanı ve kampus Ģeklinde özgün bir sosyo-kültürel ekonomi projeleri olarak tesis edilmiģtir. Böylece, 1933 yılından itibaren yapılan yatırımlarla istihdam sorununa da önemli ölçüde çözüm getiren Sümerbank, kuruluģunda sadece toplam memur ve iģçi istihdam ederken 1990 lı yıllara gelindiğinde, modern iģletmelerinde e yakın memur ve in üzerinde iģçi çalıģtırır hale gelerek, toplam kiģilik iģgücüne sahip olmuģtur li yıllarda ekonomide serbestleģme politikalarının uygulanmaya baģlamasıyla birlikte dünyada geliģmiģ devletlerin yalnızca adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler alanında yer alması, diğer ekonomik faaliyetlerden çekilerek özel sektöre devredilmesi düģüncesiyle küresel ölçekte geliģen özelleģtirme sürecinden Türkiye de etkilenmiģtir. Bu çerçevede, 1933 yılından itibaren Türkiye de sanayileģmenin öncülüğünü yapmıģ bulunan Sümerbank, tarih ve 3291 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin ÖzelleĢtirilmesi Hakkında Kanun uyarınca; tarih, 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleģtirme kapsamına alınarak, hisseleri bilabedel BaĢbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığına devredilmiģ; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun gün ve 81 sayılı kararıyla yeniden yapılandırılarak, ticaret unvanı tarihli, 2001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ġirket Ana SözleĢmesi ile Sümerbank Holding Anonim ġirketi Ģeklinde değiģtirilmiģ, tarih ve 88/11 sayılı YPK Kararı ile de 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında KHK kapsamından çıkarılmıģtır tarih ve 93/18 sayılı YPK Kararıyla bünyesindeki bankacılık birimi, Sümerbank A.ġ. ye dönüģtürülerek Holding ten ayrılmıģ, bilahare tarih ve 95/69 sayılı ÖYK kararı ile özelleģtirilmiģ, ancak sanayi sektöründe faaliyetlerine devam eden bölümü ise Sümer Holding Aġ ticaret unvanı çatısı altında toplanmıģtır yılına kadar önemli bir özelleģtirme iģlemine tabi tutulmayan Holding, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ bulunan 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleģtirme programına alınmıģ sayılarak, Kamu Ortaklığı Ġdaresi nin portföyünden ÖĠB nin portföyüne aktarılmıģtır.

11 III Holding, 4046 sayılı Kanuna göre özelleģtirme programına alındıktan sonra varlıklarının özelleģtirme stratejisi satıģ, iģletme hakkı verilmesi, kiralama ve iģin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yönteminden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı kullanılması Ģeklinde belirlenmiģ, öncelikle bölge müdürlükleri, satıģ mağazaları ve pazarlama iģletmeleri kapatılmıģ, üretim birimleri ve bağlı iģletmelerinin tamamı, satıģ yöntemiyle en son 2005 yılı içerisinde özelleģtirilmek suretiyle Holding varlıklarının özelleģtirme süreci tamamlanmıģtır yılı sonunda tamamen kapatılması beklenirken, bundan vazgeçilerek ilgili ÖYK Kararları ve ÖĠB talimatları uyarınca özelleģtirme programındaki kimi Ģirketlerin Holding bünyesinde birleģtirilerek, tüzel kiģiliklerinin sona erdirilmesi uygulamasına geçilmiģtir. ÖzelleĢtirme sürecine iliģkin ÖYK nın tarihli, 2011 karar sayılı toplantısında ise; Holding in özelleģtirme süresinin, Holding ile birleģtirilerek tüzel kiģiliği sona erdirilen Ģirketlerden Holding e devredilen fabrika, iģletme, iģtirak ve diğer varlıklar ile doğrudan özelleģtirme programına alınan varlık, iģletme, fabrika, iģtirak hissesi ve diğer varlıklardan Holding e devredilenlerin özelleģtirme ve diğer iģlemlerinin tarihine kadar tamamlanması öngörülmüģtür. Holding, hali hazırda özelleģtirme kapsam ve programına alınıp, bünyesinde birleģtirilen Ģirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil iģlemleriyle diğer iģlerini yürütmektedir. Holding in genel durumuna ait verilerin son beģ yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosuna aģağıda yer verilmiģtir.

12 IV Sayıştay Tablo 1: Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Sermaye Milyon TL ÖdenmiĢ sermaye Milyon TL ,3 ArtıĢ veya AzalıĢ % Öz kaynaklar Bin TL (19.611) (58,6) Yabancı kaynaklar Bin TL ,6 Finansman giderleri Bin TL (155) (100,0) Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL (1.001) (0,9) Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanı Bin TL ,1 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (32) (45,1) Yatırımların gerçekleģme oranı (nakdi) % ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ,6 ĠĢtirakler temettü gelirleri Bin TL (8) (0,9) Tüm alım tutarı Bin TL ,8 Tüm üretim tutarı Bin TL Net satıģ tutarı Bin TL ,1 Stoklar : - Ġlk madde ve malzeme Bin TL ,1 - Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL (1.777) (23,1) - Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL Memur (Ortalama) KiĢi ,5 SözleĢmeli (Ortalama) KiĢi (2) 1,8 ĠĢçi (Ortalama) KiĢi (10) (12,8) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (1.014) (5,8) Cari yıla iliģkin : -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,3 -Memur baģına aylık ortalama gider TL ,0 -SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,9 -SözleĢmeli baģına aylık ortalama gider TL ,9 -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL (304) (6,9) -ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL ,8 Dönem kârına iliģk. vergi ve diğer yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (618) (28,6) GSYH ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (3.915) (2.389) (2.478) (6.749) (158,1) GSYH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (2.711) (579) (932) (7.367) (114,5) GSMH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla ) Bin TL (2.380) (269) (649) (109,5) Faaliyet kârlılığı (Öz kaynaklar yönünden) % Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Zararlılık % Faaliyet karı veya (zararı) Bin TL (18.107) (21.122) (18.166) (15.117) (14.258) 859 (5,7) Dönem karı veya (zararı) Bin TL (26.071) (23.886) ( ) (14.986) (26.411) (11.425) 76,2 Bilanço karı veya (zararı) Milyon TL (2.618) (2.642) (2.747) (2.762) (2.788) (26) 0,9

13 V Sümer Holding Aġ nin (Holding), 3291 sayılı Kanunla özelleģtirme kapsamına alındığı 1987 yılından ve 4046 sayılı Kanunla özelleģtirme programına alındığı 1994 yılından 2013 yılı sonuna kadar; varlık portföyünde kayıtlı 15 bağlı ortaklık ve Ģirketi, 46 iģletmesi, 44 iģtirak hissesi, 1 markası, 3 tesisi, 6 yarım kalmıģ tesisi, 390 mağazası, 226 parça binası ve 263 parça arsası özelleģtirilmiģtir. Holding in doğrudan kendisine ait iģletmelerinin özelleģtirme süreci, 2005 yılında tamamlanmıģ bulunmaktadır. ÖYK nın tarih ve 71 sayılı kararı ile bugüne kadar sürdürülen özelleģtirme çalıģmaları neticesinde, varlıklarının önemli bölümü özelleģtirilen kuruluģların; hem tüzel kiģiliklerinin sona erdirilmesi hem de kalan varlıklarının daha etkin Ģekilde özelleģtirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluģların uygun görülecek tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kiģilikte birleģtirilmesine yönelik olarak, ÖĠB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve iģlemlerin yerine getirilmesine 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği karar verilmiģtir. Holding, yılları arası dönemde, devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte bünyesine dahil ettiği Türkiye Yapağı ve Tiftik Aġ, Köyteks, SĠHAZ, AKSANTAġ, Türkiye Zirai Donatım Aġ, TÜMOSAN ve TURBAN ın yanı sıra, yukarıda belirtilen 71 sayılı ÖYK kararı kapsamında yılları arası dönemde SEKA, TÜGSAġ ve TDÇĠ ile Sümer Halıcılık Aġ yi de devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmıģtır. Devrolan SEKA nın bünyesinde daha önce devir yoluyla birleģtirilmiģ ORÜS ile devrolan TURBAN ın bünyesinde yine devir yoluyla birleģtirilmiģ ETAĞ/Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret Aġ nin yer aldığı dikkate alındığında Holding tarafından devralınmıģ Ģirket sayısı 13 e ulaģmıģtır. Devrolan Ģirketlerin devir bilançolarındaki kalemler, bu Ģirketlerin sermayelerinin %100 ÖĠB ye ait olması nedeniyle değerleme yapılmadan mukayyet değerleriyle kül halinde Holding in bilançosuna aktarılmıģ, yanı sıra devrolan Ģirketlerin tüzel kiģilikleri 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak birleģme iģleminin tescil tarihinde tasfiyesiz infisah suretiyle sona erdirilmiģtir. Daha önce özelleģtirme programına alınarak, özelleģtirilmesi kararlaģtırılan söz konusu 13 Ģirketin, özelleģtirme uygulamaları neticesinde mevcut bağlı ortaklık, iģletme, fabrika, mağaza, gayrimenkul ve menkullerden oluģan birçok varlığı satılmıģ, üretimi durdurulan kimi iģletmeleri kapatılmıģ, kimi varlıkları ise kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilmek suretiyle kamunun istifadesine sunulmuģ olup, bu Ģirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil edilinceye kadar Holding çatısı altında idare edilmesi öngörülmüģtür. ÖYK nın tarihli, 2011 karar sayılı toplantısında; Holding ile birleģtirilerek tüzel kiģiliği sona erdirilen Ģirketlere iliģkin kalan varlıkların özelleģtirme ve diğer iģlemlerinin tarihine kadar tamamlanması öngörülerek, Holding in halihazırda aktifinde kayıtlı varlık portföyünün özelleģtirilme süreci, ilgili ÖYK ve ÖĠB kararlarının yanı sıra, hizmetin ifası için yarar görülen

14 VI Sayıştay hallerde usul ve esasları ÖĠB tarafından açıkça belirlenmek Ģartıyla, Holding nezdinde verilen yetkiler çerçevesinde yürütülmektedir. Esas itibarıyla, özelleģtirilmesi öngörülen kuruluģlara iliģkin olarak; 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda, öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleģtirme uygulamalarına iliģkin esas ve usuller kuruluģların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği Ģartlar da dikkate alınarak ÖYK tarafından belirlenmektedir. ÖYK, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla, 4046 sayılı Kanunun ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu ve Görevleri kenar baģlıklı 3 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığına yetki verebilmektedir. Bu kapsamda, ÖYK nın tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile varlık ve hakların satıģ-devir ve onay parasal yetki limit ve tutarı yeniden belirlenerek, yabancı para cinsinden satıģ ve/veya devirler için ÖĠB nin parasal yetki limit ve tutarı 1 milyon ABD Dolarına yükseltilmiģ, bu tutarın üzerindeki satıģ ve devirlerde ÖYK Kararı gerektiği belirtilmiģtir. ÖĠB, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla 4046 sayılı Kanunun, tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiģik ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının KuruluĢ ve Görevleri kenar baģlıklı 4 üncü maddesinin (a), (b), (h), (ı) ve (m) bentlerinde kayıtlı konularda özelleģtirme programındaki kuruluģlara yetki verebilmektedir. Bu çerçevede ÖĠB, usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla, ilk defa 2009 yılında baģlattığı SatıĢ yetkisi devri uygulamasıyla; Holding e ait Antalya Barit Öğütme Tesisi nde atıl vaziyette kalan ve güvenlik Ģirketlerince korunması ilave mali külfete sebep olacak makine ve teçhizatın satılabilmesini teminen, tarihli ve 7362 sayılı yazı ile Holding Yönetim Kurulu na tarihine kadar, ihalesatıģ yetkisi vermiģtir. Kimi varlıkların satıģına iliģkin olarak yetki devri uygulamasını müteakip dönemlerde de sürdüren ÖĠB, bu kerre iģtirak hisselerinin ve Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı markaların özelleģtirilmesini teminen tarih ve 4277 sayılı yazı ile tarihine, tarih ve 8208 sayılı yazı ile tarihine, tarih ve sayılı yazı ile de tarihine kadar Holding Yönetim Kurulu na satıģ yetkisi vermiģtir. Belirtilen yetki çerçevesinde, Türk Arap Gübre Aġ deki %20 oranındaki iģtirak hissesinin özelleģtirilmesi için Holding tarafından tarihleri arasında çıkılan ihalede 3 (üç) teklif alınmıģ ve ihale neticesinde ÖYK nın tarih ve 2012/48 sayılı Kararı ile anılan hisse ABD Doları bedelle yerli özel yatırımcıya satılmıģ, tarihinde Hisse SatıĢ SözleĢmesi tanzim edilerek hisse devri yapılmıģ ve özelleģtirme iģlemleri tamamlanmıģtır. Yine Holding tarafından yapılan iki ayrı ihale sonucunda Konya ili, Selçuklu ilçesindeki m² lik dükkan, ÖĠB nin tarih ve 2013/ÖĠB-K-57 sayılı kararı uyarınca TL bedel üzerinden, Kütahya il merkezinde m² yüz

15 VII ölçümlü arazi TL bedel üzerinden satılarak, 2013 yılı içerisinde tapu devir iģlemleri tamamlanmıģtır. ÖYK nın tarih ve 2011/08 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģiklikleri onaylanan Holding e ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar mevkiindeki; ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki m² arazi ile ada, 2 ve 3 parsellerdeki m² arazi olmak üzere toplam m² lik taģınmazlar ve üzerindeki varlıkların (TaĢınmaz), ÖYK nın tarih ve 2006/16 sayılı strateji kararına istinaden, Varlık SatıĢı yöntemi ve Pazarlık usulü ile bir bütün halinde özelleģtirilmesini teminen, ÖĠB tarafından üçüncü kez çıkılan tarihli ihalede, söz konusu taģınmazlar için en yüksek teklif TL olmuģ ve ÖYK nın tarih ve 2013/182 sayılı Kararı ile taģınmazın sıralı satıģına karar verilmiģ olup, ÖĠB tarafından Varlık SatıĢ SözleĢmesi ne yönelik çalıģmaların sürdürüldüğü anlaģılmıģtır. Holding e ait Malatya ili, YeĢilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada, 13 parselde kayıtlı ,42 m² lik taģınmazın SatıĢ yöntemi ve Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle tarihinde ÖĠB tarafından çıkılan ihale neticesinde, ÖYK nın tarih ve 2013/73 sayılı Kararı ile söz konusu taģınmazın TL bedelle yerli özel yatırımcıya satılmasına karar verilmiģ, tarihinde Varlık SatıĢ SözleĢmesi imzalanmıģ ve tarihinde tapu devri tamamlanmıģtır. ÖYK nın tarih ve 2013/71 sayılı Kararı ile Ankara ili, Polatlı ilçesi, Zafer Mahallesi, 296 ada, 1 parseldeki m² yüzölçümlü taģınmazın 16953/24000 oranındaki hissesine tekabül eden ,83 m² lik Holding payı ile üzerinde bulunan bekçi evi ve 9 (dokuz) adet deponun 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması kaydıyla, eģit taksitlerle 5 yılda ödenmek suretiyle ,21 TL bedelle Polatlı Belediyesi ne devredilmesine, tapu devrinin taģınmaz bedelinin tamamının ödenmesinden sonra (2017 yılı) yapılmasına karar verilmiģtir. Bunun yanı sıra, Holding e ait Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 8 parselde kayıtlı m² lik arazi ve üzerindeki taģınmazların Açık Ceza Ġnfaz Kurumu yapılmak kaydıyla, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ne tahsis edilmek üzere tarihinde bilabedel Maliye Hazinesine, Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey köyü, 16 pafta, 2032 parseldeki m² taģınmaz ile üzerindeki bina ve depoların kongre merkezi yapılmak ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla tarihinde bilabedel Bağcılar Belediyesine, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Emek mahallesindeki m 2 alanlı taģınmaz ve üzerinde G-1 blokta 27 daire, G-2 blokta 26 daire ve G-3 blokta 27 daire bulunan (toplam 80 adet lojman dairesi + 3 kapıcı dairesi + 1 adet depo) varlıkların, bütün halinde eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla, tarihinde bilabedel Maliye Hazinesine devir iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Görüldüğü üzere, 2013 yılı özelleģtirme faaliyetleri, bilabedel kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilen varlıklar hariç, yukarıda belirtilen 1 iģtirak hissesi ve 5 parça gayrimenkul satıģıyla sınırlı kalmıģ, aynı dönemde Holding e ait

16 VIII Sayıştay Aydın ili, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, ,93 m² yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı/Tatil Köyünün özelleģtirilmesini teminen, ÖĠB tarafından 3 (üç) kez ihaleye çıkılmasına rağmen, ilk ihalede tekliflerin yetersiz olması, 2. ve 3. ihalede teklif alınamaması nedenleriyle ihaleler iptal edilmiģ; yine Holding e ait Malatya ili, YeĢilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada, 6, 7, 9, 11 ve 12 no.lu parseller ve üzerindeki varlıkların SatıĢ yöntemi ve Pazarlık usulü ile özelleģtirilebilmesi için ÖĠB tarafından tarihinde ihaleye çıkılmıģ, ancak alınan teklifler yeterli olmadığı için, bahse konu taģınmazların ihalesi tarihinde iptal edilmiģtir. SEKA dan devralınan Holding e ait TaĢucu TaĢınmazları (arsa/arazileri) ve diğer varlıkları ile TaĢucu Limanı nın özelleģtirilmesine iliģkin ÖĠB tarafından baģlatılan Ģartname hazırlıkları ve diğer iģlemler ise, TaĢucu TaĢınmazları ve Liman alanı ile ilgili imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Mersin Ticaret Odası tarafından açılan davada, DanıĢtay 6. Daire tarafından 2009/10322 E., 2013/4316 K. sayı ile DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu na temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması ve iptal kararı verilmesi üzerine durdurulmuģtur. Holding e ait Konya ili, Selçuklu ilçesi, DikilitaĢ Mahallesinde yer alan ada, 11, 13, 14 no.lu parseller (TaĢınmazlar) için 6785 sayılı Ġmar Kanunu nun 18. maddesine göre uygulama sonrası 62 adet tapu senedi oluģturulmuģ, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından, anılan taģınmazlarla ilgili olarak, ÖYK nın tarih ve 2011/13 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, DanıĢtay 6. Daire nin 2011/4997 E. sayılı dosyasında ÖĠB aleyhine açılan davada, DanıĢtay 6. Daire tarafından tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiģ olup, karara iliģkin yasal iģlemlerin devam ettiği anlaģılmıģtır. Ayrıca, Holding in, aktifinde kayıtlı gayrimenkul varlık portföyünü, satıģı mümkün olan gayrimenkuller ile kamu kurum ve kuruluģlarına devredilebilecek nitelikteki gayrimenkuller olarak sınıflandırdığı ve raporun özelleģtirme çalıģmaları alt bölümünde yer alan; Tablo 31 de icmali kayıtlı; Antalya ili, Kepez ilçesinde m² yüz ölçümlü kayalık alan, Artvin ili, Murgul ilçesinde m² yüz ölçümlü ve bir kısmı ormanlık arazi, Balıkesir ili, Ovabayındır köyünde m² yüz ölçümlü ve üzerindeki 2 binada 18 adet harabe lojmanın bulunduğu arazi, Samsun ili, Terme ilçesinde m² yüz ölçümlü iki adet fındık bahçesi, Sivas il merkezinde m² yüz ölçümlü arsa, Ġstanbul ili, Çatalca ilçesinde m² yüz ölçümlü dört parsel arsa hissesi ile Adana ili, Seyhan ilçesinde 11 m² lik büro hissesi gibi varlıkların satıģ suretiyle elden çıkarılmasının uygun olacağı, Tablo 32 de icmali kayıtlı; Balıkesir il merkezinde m² yüz ölçümlü ağaçlandırılmıģ arazi, Ġstanbul ili, Çatalca ilçesinde m² yüz ölçümlü arsa, Karabük il merkezinde sırasıyla 412 m² yüz ölçümlü Verem SavaĢ Derneği lehine 99 yıllık intifa hakkı verilmiģ arsa, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü lehine 99 yıl süreli

17 IX intifa hakkı verilmiģ m² yüz ölçümlü arsa ve üzerindeki spor binası, TED lehine 99 yıl süreli intifa hakkı verilmiģ m² yüz ölçümlü arsa ve üzerindeki kolej binası, Ticaret Lisesi yapılmak üzere 99 yıllık Hazine lehine intifa hakkı bulunan m² yüz ölçümlü arsa, Karabük Belediyesi lehine intifa hakkı bulunan 742 m² yüz ölçümlü arsa, Konya ili, Ilgın ilçesinde 1. derece sit alanı ilan edilmiģ m² ve m² yüz ölçümlü iki ayrı ham toprak alan, Sivas il merkezinde nazım imar planı içinde yeģil alan olarak görülen 287 m² yüz ölçümlü arsa ve sit alanı ilan edilmiģ m² yüz ölçümlü aygır deposu ile Samsun ili Atakum ilçesinde m² yüz ölçümlü arsa gibi gayrimenkullerin devir/satıģ suretiyle ilgili kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelerin uhdesinde eğitim, sağlık, spor, park ve yeģil alan amaçlı olarak kamunun istifadesine sunulmasının uygun olacağı ġeklinde Holding tarafından yapılan çalıģmaların, ÖĠB ce değerlendirildiği anlaģılmıģtır. Holding in menkul kıymetler portföyünde; 6 sı faal, 6 sı tasfiye halinde, 2 si faaliyet dıģı olmak üzere toplam 14 adet iģtirak hissesi ile kısa süreli finansal yatırım niteliğinde diğer gerçek ve tüzel kiģilere tertipli C Grubu Vakıfbank hisse senedinin yanı sıra 14 ü Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı, 1 i Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nden, 1 i de ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi nden edinilmiģ toplam 16 adet ticari marka, unvan ve Ģekil hakları bulunmaktadır. Tasfiye halindeki iģtiraklerin hisse oranları, faaliyet alanı halı ipliği üretimi olan Kayseri/ġIHSAN ġıhbarak Halı Ġplik Aġ de %45, faaliyet alanı konfeksiyon üretimi olan Ankara/SÜTĠ Sümer Tekstil ĠĢletmeleri Aġ de %40, faaliyet alanı yatırım hizmetleri olan Ġstanbul/Türk-Suudi Yatırım Holding Aġ de %15, faaliyet alanı konfeksiyon üretimi olan Malatya/YĠFAġ YeĢilyurt Tekstil San. Aġ de %4,9, TMSF tarafından el konulmuģ bulunan ve metalurji alanında faaliyet gösteren METAġ Ġzmir Metalurji Fab. T. Aġ deki hisse oranı %2,86, faaliyet alanı tekstil üretimi olan Adana/Güney Sanayi ve Ticaret Aġ de ise %1 in altındadır. Faaliyet dıģı kalmıģ her biri Malatya da bulunan BEYTAġ Beydağı Kireç San. Tic. Aġ deki hisse oranı %12,12, YERTEKS Tekstil San. Tic. Aġ deki hisse oranı %10 dur. Faaliyetlerini sürdüren 6 iģtirakteki hisse oranları; müģavirlik hizmeti veren Ankara/TÜMAġ Türk Müh. MüĢ. Müt. Aġ de %49, Pakistan/Karaçi de banknot kağıdı üretimi yapan Security Papers Ltd. de %10, Ġzmit te boru üretimi yapan Borusan Mannesman Boru San. Tic. Aġ de %1,35, bankacılık alanında faaliyet gösteren T.Kalkınma Bankası Aġ ile petrol sanayiinde faaliyet gösteren T.Petrolleri AO ve gübre sektöründe faaliyet gösteren Ġstanbul/GÜBRETAġ ta ise %1 in altındadır. ĠĢtirakler portföyünde, özelleģtirme imkanı yüksek görülen hisse paylarının öncelikle satıģ suretiyle, bu imkanı olmayan hisse paylarının ise görece çoğunluk hissesine sahip kamu kurum ve kuruluģlarına devri suretiyle elden çıkarılması uygun olacaktır. Holding in, kendisi ve devrolan Ģirketler adına tescilli olduğu sınıflarda, Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı 14 adet Ticari Marka, Unvan ve ġekil Hakları ile ayrıca

18 X Sayıştay HEREKE ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde korunması amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO -World Intellectual Property Organization) den edinilmiģ Tescil Sertifikası ve yine HEREKE ibareli ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office) nden edinilmiģ marka tescil belgesi olmak üzere toplam 16 adet ticari markası mevcuttur. Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı SEKA+ġekil, SÜMER HALI +ġekil, Türkiye Zirai Donatım Kurumu +ġekil gibi 14 adet ticari marka, unvan ve Ģekil haklarının ise, uzun süreler kullanılmaması nedeniyle 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK nın 14 üncü maddesine göre iptal edilebilme aģamasına gelindiğinden, satıģ suretiyle elden çıkarılma imkanlarının azaldığı görülmektedir. Holding in tarihli finansal tablolarında kayıtlı ve tamamı devrolan Ģirketlere ait 5,0 milyon TL tutarında tahsili Ģüpheli hale gelmiģ ve yasal takipteki Ģüpheli ticari alacakları ile 4,3 milyon TL tutarında yine devrolan Ģirketlere ait tahsili Ģüpheli hale gelmiģ ve yasal takipte bulunan Ģüpheli diğer alacakları mevcuttur. Bunlara ilave olarak, Holding personel kadrosundaki 3 Hukuk müģavirinin yanı sıra, vekalet akdi ile çalıģtırılan 41 sözleģmeli avukatın takibinde bulunan ve ağırlıklı olarak devrolan Ģirketlere ait Holding leh ve aleyhine açılmıģ idari, hukuk, ceza ve iģ davaları ile icra takiplerinden oluģan toplam adet dava ve icra takip dosyası, ilk dava dilekçesinde beyan olunmuģ 35,5 milyon TL tutar ile kayıtlı bulunmaktadır. Yukarıda özetle belirtilen varlık portföyünde kayıtlı ve kısa sürede özelleģtirilme nitelikleri bulunmayan Türkiye nin geniģ coğrafyasında yaygın çok sayıda gayrimenkule iliģkin satıģ ihalelerinde yeterli talebin olmaması ya da ÖYK tarafından bunların değer ve satıģ özelliklerini artırıcı nitelikte uygulanan nazım imar planı değiģikliklerine karģı açılan davaların oluģturduğu kısıtların yanı sıra; 9,3 milyon TL ye ulaģan yasal takipteki alacaklar ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı, Holding in özelleģtirme sürecinin tarih ve 2011 sayılı ÖYK Kararında öngörülen tarihine kadar tamamlanamayacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, söz konusu sürenin uzatılması uygun olacaktır. Holding in tarihi itibarıyla onaylanmıģ ve çıkarılmıģ nominal sermayesi 2,8 milyar TL olup, bunun 2,6 milyar TL si ödenmiģtir. Sermayenin tamamı Holding e ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca pay sahipliği hakkı ÖĠB tarafından yürütülmektedir. Holding in sermaye maliyetini azaltmak amacıyla, en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve iģletme faaliyetlerinin devamını sağlamak yönündeki sermaye risk yönetimi, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığını temsilen ana sözleģme hükmü dıģında 1 (bir) yıllık süreler için 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖĠB nin teklifi ve ilgili Bakan Oluru ile atanmıģ 7 üyeden oluģan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Holding, 2013 yılı faaliyet döneminde ortalama 21 memur, 108 sözleģmeli ve 68 sürekli iģçi olmak üzere toplam 197 personel istihdam etmiģtir. Tahakkuk eden personel harcaması tutarı 16,4 milyon TL dir. Yüklenici eliyle yaptırılmakta olan kimi iģ ve hizmetlerden baģta özel koruma ve güvenlik hizmetleri olmak üzere, TaĢucu

19 XI Limanı donatım, koruyucu bakım ve pilotaj hizmetleriyle diğer hizmetlerde toplam 81 yüklenici iģçiyi ayrıca çalıģtırarak, bu hizmetlere yıllık 2,0 milyon TL tutarında ödemede bulunmuģtur. Holding in hasılat hesapları halı, kilim ve el sanatları ürünleriyle TaĢucu liman hizmetleri satıģlarından oluģmaktadır yılı faaliyet döneminde elde edilen 6,6 milyon TL tutarındaki net satıģ hasılatına karģılık satıģların maliyeti 4,6 milyon TL, faaliyet giderleri 16,3 milyon TL olmak üzere satıģların ticari maliyet toplamı 20,9 milyon TL düzeyinde gerçekleģmiģtir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 14,3 milyon TL tutarında faaliyet zararı tahakkuk etmiģtir. Holding in faaliyet zararı tutarı 14,3 milyon TL ye, esas faaliyet dıģı gelir-gider olumsuz farkı 12,1 milyon TL nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden dönem zararı, 26,4 milyon TL dir. Holding in mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek ÖzelleĢtirme Ġdaresinden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmekte olup, ÖzelleĢtirme Ġdaresi tarafından bu Ģekilde sağlanan kaynaklar, sermayeye ilave edilmektedir yılı için ÖzelleĢtirme Ġdaresinden sağlanan 6,8 milyon TL tutarındaki kaynak, ödenmemiģ sermayeye mahsup edilmiģtir. Öneriler: Sümer Holding Aġ nin 2013 yılı çalıģmaları üzerinde, SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- Devrolan TDÇĠ aleyhine önceki yıllarda Em-Export DıĢ Ticaret Aġ tarafından açılmıģ ve aleyhte kesinleģmiģ yargı kararı uyarınca ton 541 kg kütük demire iliģkin TL emtia bedeli, TL vekalet ücreti ve dava masrafları olarak tahakkuk eden borç yükümlülüğünün, döviz riskine bağlı olarak her geçen gün Holding varlıkları üzerinde oluģturduğu mevcut ve muhtemel yabancı kaynak baskısının azaltılmasını teminen, söz konusu yükümlülüğün ödenmesi hususunun, Holding Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi (Sayfa:118, 120), 2- Holding in mevcut halı ve kilim stoklarıyla ilgili olarak; - MüfettiĢ nezaretinde baģlatılacak bir çalıģma ile tüm halı ve kilim stoklarının fiili envanterinin gözden geçirilerek kaydi envanter mutabakatının güncelleģtirilmesinin yanı sıra, geçici ürün çıkıģ pusulasıyla satıģ/tanıtım amaçlı olarak çeģitli kiģi ve kuruluģlara her hangi süre kısıtı olmaksızın uzun süreler boyunca emanet verilen halı satıģ uygulamasının gözden geçirilerek, hali hazırda bu Ģekilde emanette görülen halıların biran önce satıģ/iade iģlemine tabi tutulması, - Kapatılan Isparta Halı Fabrikasından devralınıp, genel müdürlük hizmet binasında kullanılmak üzere 255-DemirbaĢlar hesabında aktifleģtirilen 41 adet çeģitli cins ve miktardaki halının üç adeti dıģında, 38 adetinin kullanılmayarak atıl vaziyette bekletildiği anlaģıldığından, söz konusu halıların Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme hükümlerince belirlenmiģ değerleme ölçütlerine göre değerlemesinin yapılarak satılmak üzere stok hesaplarına alınması

20 XII Sayıştay Hususlarının Sümer Holding Aġ TeftiĢ Kurulunca incelenmesi (Sayfa: 99, 101), 3- Holding e ait demirbaģ kayıtlarında ihtiyaç fazlası olarak bulunan ve ekonomik olarak değerlendirilmesi mümkün görülmediği için hali hazırda emanet olarak kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelerin kullanımına verilmiģ bulunan 33 adet taģıt aracı ve ekipmanların, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine göre ilgili kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilmesi hususunda ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:97, 98) 4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:16 ) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- Doğrudan kendisine ait fabrika, iģletme ve diğer varlıklarının özelleģtirilme süreci 2005 yılında tamamlanmıģ bulunan Holding in mevcut faaliyetleri, halihazırda bünyesine dahil edilmiģ ve özelleģtirme süreci devam eden az sayıda varlık ile sınırlı kaldığından; baģlangıçta yedi kiģi olarak öngörülen yönetim kurulu üyeliği sayısının gelinen süreçte azaltılmasının daha uygun olacağı hususunun hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması, hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:6, 7) Sonuç: Sümer Holding Anonim ġirketi nin, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nın tarih ve 2014/ÖĠB-K-35 sayılı Kararı ile kabul edilen 2013 yılı bilançosu ve ,61 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüģmeye sunulur.

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2016 YILI BAĞIMSIZ DENETĠM KRĠTERLERĠ

2016 YILI BAĞIMSIZ DENETĠM KRĠTERLERĠ 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETĠM KRĠTERLERĠ Fahrettin GÜNERLİ SMMM 01.06.2016 fahrettingunerli@finansaltr.com BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ OLACAK ġġrketlerġn BELĠRLENMESĠNDE DĠKKATE ALINACAK 2016 YILINA ĠLĠġKĠN KRĠTERLER

Detaylı

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI ĠHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ (Türk Lirası) 10.000,- TANITIM DOKÜMANI VE ġartname BEDELĠ (Türk Lirası) 1 Afyonkarahisar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE

SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE SÜMER HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE TARİHÇE Holdingimiz 03. Haziran.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun la, 11 Temmuz 1933 tarihinde Büyük Önder ATATÜRK tarafından Sümerbank adı verilerek kurulmuş olup, 17 Haziran

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI ĠHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ġartname BEDELĠ (Türk Lirası) 1 Ağrı Ġli, Doğubeyazıt

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 18.03.2014 Sirküler No : 2014/13 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ Bilindiği üzere Yeni Türk

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı