T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarihli ve 152/6 numaralı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Denetlenen kuruluģun; Unvanı : Sümer Holding Anonim ġirketi Merkezi : Ankara Ġlgili bakanlık : Maliye Bakanlığı (ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı) Esas sermayesi : ,00 TL ÖdenmiĢ sermayesi : ,00 TL Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ Karar Organı (Yönetim Kurulu) KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1. BaĢkan Sami ÖLMEZTOPRAK ÖĠB ÖĠB BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor 2. Üye Sezai A.ENSARĠ " Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürü Devam ediyor 3. " Y. Emre " BaĢbakanlık Müst.- Özel Kalem Müd. Yard Devam ediyor 4. " KARAOSMANOĞLU Dr. Burcu AYDIN " Maliye Bakanlığı Gel. Pol. Daire BĢk.Vekili Devam ediyor 5. " Kemal CĠRĠT " Artvin Valisi " Mehmet AYDIN " KĠK BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor 6. " F. Ġpek YIKILMAZ " ÖIB Proje Haz.ve Değ.Daire BaĢkanı " Mustafa Necati DOĞAN " ÖĠB Finansman ve Fon Yön. Daire BĢk Devam ediyor 7. " Mustafa Özel " ÖĠB 9. Proje Grup BaĢkanı " Zekeriya KAYA " Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdür Vekili Devam ediyor Denetim organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ Denetçiler KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1. Denetçi Dr. Ayhan ÖZKAN ÖĠB Edirne Vali Yardımcısı " Adem KABADAYI " Maliye Bakanlığı Ġda. Mali ĠĢler Daire BĢk " Gülgün KOYUNCUOĞLU " Maliye Bakanlığı Bakan DanıĢmanı

4 KISALTMALAR ADÜAġ Ankara Doğalgaz Üretim Aġ AKSANTAġ Akdeniz Sanayi ve Ticaret Aġ AR-GE AraĢtırma ve GeliĢtirme AYM Anayasa Mahkemesi BEYTAġ Beydağı Kireç Sanayi ve Ticaret Aġ BK Türk Borçlar Kanunu BORUSAN Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Aġ EBÜ Et ve Balık Ürünleri Aġ ENH Enerji Nakil Hattı ETAĞ Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret Aġ METAġ MetaĢ Ġzmir Metalurji Fabrikası Aġ KAMU-Ġġ Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KĠT Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri MK Medeni Kanun MKK Merkezi Kayıt KuruluĢu MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTV Motorlu TaĢıtlar Vergisi ORÜS Orman Ürünleri Sanayi Aġ ÖĠB ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ÖYK ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu SEKA Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Aġ SELÜLOZ-Ġġ Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamulleri ĠĢçileri Sendikası SGK Sosyal Güvenlik Kurumu SĠHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Aġ SÜTĠ Tasfiye Halinde Sümer Tekstil ĠĢletmeleri Aġ TAGAġ Türk Arap Gübre Aġ TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TEZ-KOOP-Ġġ T. Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar ĠĢçileri Sendikası TDÇĠ Türkiye Demir ve Çelik ĠĢletmeleri Aġ TPE Türk Patent Enstitüsü TSE Türk Standardları Enstitüsü TTK Türk Ticaret Kanunu TURBAN Turban Turizm Aġ TÜGSAġ Türkiye Gübre Sanayi Aġ TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu TÜMAġ Türk Mühendislik MüĢavirlik ve Müteahhitlik Aġ TÜMOSAN Türk Motor Sanayi ve Ticaret Aġ TZD Türkiye Zirai Donatım Aġ ÜFE Üretici Fiyat Endeksi YERTEKS Yerteks Tekstil Sanayi Aġ YĠFAġ YeĢilyurt Tekstil Sanayi ve Ticaret Aġ YPK Yüksek Planlama Kurulu

5 TABLO LĠSTESĠ Sayfa No Tablo 1 : Toplu bilgiler..... IV Tablo 2 : Holding leh/aleyhindeki dava ve icra takipleri Tablo 3 : Personel kadro ve mevcutları Tablo 4 : Personele yapılan harcamalar Tablo 5 : Personele yapılan sosyal giderler Tablo 6 : Mali durum Tablo 7 : ĠĢletme bütçesi Tablo 8 : Finansman.. 29 Tablo 9 : ĠĢletme giderleri. 30 Tablo 10 : DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Tablo 11 : ÇeĢitli giderler Tablo 12 : Alımlar Tablo 13 : Hizmet alımları Tablo 14 : Ġlk madde ve malzeme stokları Tablo 15 : SatıĢlar Tablo 16 : Mamul ve ticari mal stokları.. 41 Tablo 17 : Sigorta türleri. 42 Tablo 18 : SatıĢ sonuçları 43 Tablo 19 : SatıĢ sonuçları göstergesi Tablo 20 : ĠĢtirakler Tablo 21 : ĠĢtiraklerin dönem karı/zararı ve temettü tutarları. 52 Tablo 22 : Yatırımlar Tablo 23 : ÖzelleĢtirilmiĢ bağlı ortaklık ve Ģirketler Tablo 24 : ÖzelleĢtirilmiĢ iģletmeler Tablo 25 : ÖzelleĢtirilmiĢ iģtirakler Tablo 26 : ÖzelleĢtirilmiĢ markalar Tablo 27 : ÖzelleĢtirilmiĢ tesis ve yarım kalmıģ tesis Tablo 28 : ÖzelleĢtirilmiĢ mağazalar Tablo 29 : ÖzelleĢtirilmiĢ binalar 59 Tablo 30 : ÖzelleĢtirilmiĢ arsalar 65 Tablo 31 : SatıĢı mümkün olan gayrimenkuller Tablo 32 : Kamu kurum ve kuruluģlarına devredilecek gayrimenkuller Tablo 33 : Devir yoluyla Holding bünyesinde birleģtirilen Ģirketler.. 82 Tablo 34 : Aktif hesaplar Tablo 35 : Bankalardaki mevduat hesapları Tablo 36 : Ticari alacaklar Tablo 37 : ġüpheli ticari alacaklar Tablo 38 : Diğer alacaklar Tablo 39 : ġüpheli diğer alacaklar Tablo 40 : Stoklar Tablo 41 : Maddi duran varlıklar Tablo 42 : Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanları Tablo 43 : Maddi duran varlıkların edinme ve net değerleri Tablo 44 : Ticari marka, unvan ve Ģekil hakları. 111 Tablo 45 : Pasif hesaplar. 114 Tablo 46 : Ticari borçlar. 115 Tablo 47 : Satıcılar Tablo 48 : Diğer borçlar Tablo 49 : Öz kaynaklar Tablo 50 : Gelir ve giderler

6

7 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIġ.. I II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- TeĢkilat 5 C- Personel durumu.. 12 III. MALĠ BÜNYE 22 A- Mali durum.. 22 B- Mali sonuçlar IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI. 28 A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu 28 B- Finansman C- Giderler 30 D-Tedarik iģleri 32 E- Üretim ve maliyetler 36 F- Pazarlama. 38 G- Sigorta iģleri 41 H- ĠĢletme sonuçları. 42 I- Bağlı Ģirketler ve iģtirakler.. 45 J- Kalkınma planı ve yıllık programlar K- ÖzelleĢtirme çalıģmaları.. 55 V. BĠLANÇO Aktif. 88 Pasif VI. GELĠR TABLOSU. 124 VII. EKLER 134

8

9 I A-KuruluĢun tarihçesi: 1 I. TOPLU BAKIġ Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluģunda öncelikli olarak ele alınan konulardan biri de, ekonomik kalkınma sorunu olmuģtur. Aynı yıl kurulan UĢak ġeker Fabrikası, Cumhuriyet döneminin ilk fabrikasıdır. Ekonomik kalkınmayı gerçekleģtirmek üzere, Ġzmir de I. Ġktisat Kongresi toplanmıģ, 1925 yılında devletin elindeki sanayi kuruluģlarını yönetmek ve iģletmek, sanayi kalkınmasını desteklemek amacıyla Türkiye Sanayii Maadin Bankası kurulmuģ ve Sanayi TeĢvik Kanunu çıkarılmıģtır. Temmuz 1932 de çıkarılan iki kanun çerçevesinde, kendisinden beklenen görevleri yerine getiremeyen Türkiye Sanayii Maadin Bankası kapatılarak, sınai faaliyetleri yürütmek üzere Devlet Sanayi Ofisi ve sınai kredi iģlerini yürütmek için de Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuģ, ancak bu iki kuruluģun da bekleneni verememesi üzerine, bir yıl sonra Devlet Sanayi Programları nın kısa zamanda gerçekleģmesini sağlayacak güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuģtur. Türkiye nin sanayileģmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar oluģturmak, Türk Ulusunun gereksinimlerini karģılamak, ülkenin her bölgesinde yöre insanını aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak üzere, tarih ve 2423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2262 sayılı Kanun ile Sümerbank kurulmuģtur. Cumhuriyetin devraldığı sanayiin durumu hakkında ayrıntılı istatistikler bulunmamakla beraber, yıllarca süren savaģların etkisiyle çok az sayıdaki endüstriyel tesis yıpranmıģ, birçoğu elden çıkmıģ, yerli özel sermaye kalmamıģ, kaynaklar kısırlaģmıģ ve en önemlisi sanayiin ihtiyaç duyduğu yetiģmiģ insan gücünün savaģlarda kaybedildiği koģullarda Sümerbank, Osmanlı döneminde ordunun ihtiyaçlarını karģılamak üzere 1810 yılında kurulmuģ bulunan Ġstanbul/Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Osmanlının ilk tekstil fabrikası olan 1836 yılında kurulmuģ Ġstanbul/Feshane-Defterdar Yünlü Dokuma Fabrikası, 1843 yılında kurulmuģ Hereke Ġpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası ile 1850 yılında özel yatırımcı tarafından kurulmuģ Ġstanbul/Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası olmak üzere dört tesisi devralmıģtır. Devralınan bu dört fabrikanın ardından tekstil, deri, halı, porselen, boya, kimya, selüloz-kağıt, çimento ve demir-çelik fabrikaları kurmaya baģlayan Sümerbank, 1938 yılında yürürlüğe giren 3460 sayılı Kanunla iktisadi devlet teģekkülü statüsünü kazanmıģtır. Sümerbank, kendisi tarafından kurulmuģ ve kısa süre içerisinde 58 adet büyük ölçekli iģletmesi, 500 ü aģkın mağazası (Yerli Mallar Pazarı), 49 Ģubeli bankasının yanı sıra kimi iktisadi devlet teģekkülüne ortaklık Ģeklinde katılmıģ, kimi sınai kuruluģlarına iģtiraki ile Türkiye de özel kesimin gerek sermaye, gerekse teknik bilgi ve beceriden yoksun olduğu dönemlerde sanayileģmenin lokomotifi, endüstriyel kalkınmanın temel bankası olmuģtur. 1 KuruluĢ veritabanı

10 II Sayıştay Sümerbank, nispeten geliģmiģ batı ile Anadolu nun geliģmemiģ bölgeleri arasındaki ekonomik geliģmiģlik farklarını kapatmak için 58 adet büyük ölçekli fabrikadan oluģan sanayi projelerini Ġstanbul un yanı sıra Aydın/Nazilli, Kastamonu/TaĢköprü, Konya/Ereğli, Mersin/Tarsus, Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, EskiĢehir, Isparta, Ġzmir, K.MaraĢ, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya, NevĢehir, Sivas gibi Anadolu nun değiģik yörelerinde uygulamıģtır. Söz konusu yörelerde tesis edilen fabrika alanları, çoğu kez sadece üretim yapılan bir mekan değil, aynı zamanda Ar-Ge çalıģmalarının yapıldığı bir laboratuar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarına sahip bir kültür kompleksi, kısacası bir yaģam alanı ve kampus Ģeklinde özgün bir sosyo-kültürel ekonomi projeleri olarak tesis edilmiģtir. Böylece, 1933 yılından itibaren yapılan yatırımlarla istihdam sorununa da önemli ölçüde çözüm getiren Sümerbank, kuruluģunda sadece toplam memur ve iģçi istihdam ederken 1990 lı yıllara gelindiğinde, modern iģletmelerinde e yakın memur ve in üzerinde iģçi çalıģtırır hale gelerek, toplam kiģilik iģgücüne sahip olmuģtur li yıllarda ekonomide serbestleģme politikalarının uygulanmaya baģlamasıyla birlikte dünyada geliģmiģ devletlerin yalnızca adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler alanında yer alması, diğer ekonomik faaliyetlerden çekilerek özel sektöre devredilmesi düģüncesiyle küresel ölçekte geliģen özelleģtirme sürecinden Türkiye de etkilenmiģtir. Bu çerçevede, 1933 yılından itibaren Türkiye de sanayileģmenin öncülüğünü yapmıģ bulunan Sümerbank, tarih ve 3291 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin ÖzelleĢtirilmesi Hakkında Kanun uyarınca; tarih, 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleģtirme kapsamına alınarak, hisseleri bilabedel BaĢbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığına devredilmiģ; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun gün ve 81 sayılı kararıyla yeniden yapılandırılarak, ticaret unvanı tarihli, 2001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ġirket Ana SözleĢmesi ile Sümerbank Holding Anonim ġirketi Ģeklinde değiģtirilmiģ, tarih ve 88/11 sayılı YPK Kararı ile de 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında KHK kapsamından çıkarılmıģtır tarih ve 93/18 sayılı YPK Kararıyla bünyesindeki bankacılık birimi, Sümerbank A.ġ. ye dönüģtürülerek Holding ten ayrılmıģ, bilahare tarih ve 95/69 sayılı ÖYK kararı ile özelleģtirilmiģ, ancak sanayi sektöründe faaliyetlerine devam eden bölümü ise Sümer Holding Aġ ticaret unvanı çatısı altında toplanmıģtır yılına kadar önemli bir özelleģtirme iģlemine tabi tutulmayan Holding, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ bulunan 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleģtirme programına alınmıģ sayılarak, Kamu Ortaklığı Ġdaresi nin portföyünden ÖĠB nin portföyüne aktarılmıģtır.

11 III Holding, 4046 sayılı Kanuna göre özelleģtirme programına alındıktan sonra varlıklarının özelleģtirme stratejisi satıģ, iģletme hakkı verilmesi, kiralama ve iģin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yönteminden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı kullanılması Ģeklinde belirlenmiģ, öncelikle bölge müdürlükleri, satıģ mağazaları ve pazarlama iģletmeleri kapatılmıģ, üretim birimleri ve bağlı iģletmelerinin tamamı, satıģ yöntemiyle en son 2005 yılı içerisinde özelleģtirilmek suretiyle Holding varlıklarının özelleģtirme süreci tamamlanmıģtır yılı sonunda tamamen kapatılması beklenirken, bundan vazgeçilerek ilgili ÖYK Kararları ve ÖĠB talimatları uyarınca özelleģtirme programındaki kimi Ģirketlerin Holding bünyesinde birleģtirilerek, tüzel kiģiliklerinin sona erdirilmesi uygulamasına geçilmiģtir. ÖzelleĢtirme sürecine iliģkin ÖYK nın tarihli, 2011 karar sayılı toplantısında ise; Holding in özelleģtirme süresinin, Holding ile birleģtirilerek tüzel kiģiliği sona erdirilen Ģirketlerden Holding e devredilen fabrika, iģletme, iģtirak ve diğer varlıklar ile doğrudan özelleģtirme programına alınan varlık, iģletme, fabrika, iģtirak hissesi ve diğer varlıklardan Holding e devredilenlerin özelleģtirme ve diğer iģlemlerinin tarihine kadar tamamlanması öngörülmüģtür. Holding, hali hazırda özelleģtirme kapsam ve programına alınıp, bünyesinde birleģtirilen Ģirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil iģlemleriyle diğer iģlerini yürütmektedir. Holding in genel durumuna ait verilerin son beģ yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosuna aģağıda yer verilmiģtir.

12 IV Sayıştay Tablo 1: Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Sermaye Milyon TL ÖdenmiĢ sermaye Milyon TL ,3 ArtıĢ veya AzalıĢ % Öz kaynaklar Bin TL (19.611) (58,6) Yabancı kaynaklar Bin TL ,6 Finansman giderleri Bin TL (155) (100,0) Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL (1.001) (0,9) Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanı Bin TL ,1 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (32) (45,1) Yatırımların gerçekleģme oranı (nakdi) % ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ,6 ĠĢtirakler temettü gelirleri Bin TL (8) (0,9) Tüm alım tutarı Bin TL ,8 Tüm üretim tutarı Bin TL Net satıģ tutarı Bin TL ,1 Stoklar : - Ġlk madde ve malzeme Bin TL ,1 - Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL (1.777) (23,1) - Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL Memur (Ortalama) KiĢi ,5 SözleĢmeli (Ortalama) KiĢi (2) 1,8 ĠĢçi (Ortalama) KiĢi (10) (12,8) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (1.014) (5,8) Cari yıla iliģkin : -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,3 -Memur baģına aylık ortalama gider TL ,0 -SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,9 -SözleĢmeli baģına aylık ortalama gider TL ,9 -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL (304) (6,9) -ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL ,8 Dönem kârına iliģk. vergi ve diğer yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (618) (28,6) GSYH ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (3.915) (2.389) (2.478) (6.749) (158,1) GSYH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (2.711) (579) (932) (7.367) (114,5) GSMH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla ) Bin TL (2.380) (269) (649) (109,5) Faaliyet kârlılığı (Öz kaynaklar yönünden) % Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Zararlılık % Faaliyet karı veya (zararı) Bin TL (18.107) (21.122) (18.166) (15.117) (14.258) 859 (5,7) Dönem karı veya (zararı) Bin TL (26.071) (23.886) ( ) (14.986) (26.411) (11.425) 76,2 Bilanço karı veya (zararı) Milyon TL (2.618) (2.642) (2.747) (2.762) (2.788) (26) 0,9

13 V Sümer Holding Aġ nin (Holding), 3291 sayılı Kanunla özelleģtirme kapsamına alındığı 1987 yılından ve 4046 sayılı Kanunla özelleģtirme programına alındığı 1994 yılından 2013 yılı sonuna kadar; varlık portföyünde kayıtlı 15 bağlı ortaklık ve Ģirketi, 46 iģletmesi, 44 iģtirak hissesi, 1 markası, 3 tesisi, 6 yarım kalmıģ tesisi, 390 mağazası, 226 parça binası ve 263 parça arsası özelleģtirilmiģtir. Holding in doğrudan kendisine ait iģletmelerinin özelleģtirme süreci, 2005 yılında tamamlanmıģ bulunmaktadır. ÖYK nın tarih ve 71 sayılı kararı ile bugüne kadar sürdürülen özelleģtirme çalıģmaları neticesinde, varlıklarının önemli bölümü özelleģtirilen kuruluģların; hem tüzel kiģiliklerinin sona erdirilmesi hem de kalan varlıklarının daha etkin Ģekilde özelleģtirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluģların uygun görülecek tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kiģilikte birleģtirilmesine yönelik olarak, ÖĠB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve iģlemlerin yerine getirilmesine 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği karar verilmiģtir. Holding, yılları arası dönemde, devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte bünyesine dahil ettiği Türkiye Yapağı ve Tiftik Aġ, Köyteks, SĠHAZ, AKSANTAġ, Türkiye Zirai Donatım Aġ, TÜMOSAN ve TURBAN ın yanı sıra, yukarıda belirtilen 71 sayılı ÖYK kararı kapsamında yılları arası dönemde SEKA, TÜGSAġ ve TDÇĠ ile Sümer Halıcılık Aġ yi de devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmıģtır. Devrolan SEKA nın bünyesinde daha önce devir yoluyla birleģtirilmiģ ORÜS ile devrolan TURBAN ın bünyesinde yine devir yoluyla birleģtirilmiģ ETAĞ/Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret Aġ nin yer aldığı dikkate alındığında Holding tarafından devralınmıģ Ģirket sayısı 13 e ulaģmıģtır. Devrolan Ģirketlerin devir bilançolarındaki kalemler, bu Ģirketlerin sermayelerinin %100 ÖĠB ye ait olması nedeniyle değerleme yapılmadan mukayyet değerleriyle kül halinde Holding in bilançosuna aktarılmıģ, yanı sıra devrolan Ģirketlerin tüzel kiģilikleri 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak birleģme iģleminin tescil tarihinde tasfiyesiz infisah suretiyle sona erdirilmiģtir. Daha önce özelleģtirme programına alınarak, özelleģtirilmesi kararlaģtırılan söz konusu 13 Ģirketin, özelleģtirme uygulamaları neticesinde mevcut bağlı ortaklık, iģletme, fabrika, mağaza, gayrimenkul ve menkullerden oluģan birçok varlığı satılmıģ, üretimi durdurulan kimi iģletmeleri kapatılmıģ, kimi varlıkları ise kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilmek suretiyle kamunun istifadesine sunulmuģ olup, bu Ģirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil edilinceye kadar Holding çatısı altında idare edilmesi öngörülmüģtür. ÖYK nın tarihli, 2011 karar sayılı toplantısında; Holding ile birleģtirilerek tüzel kiģiliği sona erdirilen Ģirketlere iliģkin kalan varlıkların özelleģtirme ve diğer iģlemlerinin tarihine kadar tamamlanması öngörülerek, Holding in halihazırda aktifinde kayıtlı varlık portföyünün özelleģtirilme süreci, ilgili ÖYK ve ÖĠB kararlarının yanı sıra, hizmetin ifası için yarar görülen

14 VI Sayıştay hallerde usul ve esasları ÖĠB tarafından açıkça belirlenmek Ģartıyla, Holding nezdinde verilen yetkiler çerçevesinde yürütülmektedir. Esas itibarıyla, özelleģtirilmesi öngörülen kuruluģlara iliģkin olarak; 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda, öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleģtirme uygulamalarına iliģkin esas ve usuller kuruluģların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği Ģartlar da dikkate alınarak ÖYK tarafından belirlenmektedir. ÖYK, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla, 4046 sayılı Kanunun ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu ve Görevleri kenar baģlıklı 3 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığına yetki verebilmektedir. Bu kapsamda, ÖYK nın tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile varlık ve hakların satıģ-devir ve onay parasal yetki limit ve tutarı yeniden belirlenerek, yabancı para cinsinden satıģ ve/veya devirler için ÖĠB nin parasal yetki limit ve tutarı 1 milyon ABD Dolarına yükseltilmiģ, bu tutarın üzerindeki satıģ ve devirlerde ÖYK Kararı gerektiği belirtilmiģtir. ÖĠB, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla 4046 sayılı Kanunun, tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiģik ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının KuruluĢ ve Görevleri kenar baģlıklı 4 üncü maddesinin (a), (b), (h), (ı) ve (m) bentlerinde kayıtlı konularda özelleģtirme programındaki kuruluģlara yetki verebilmektedir. Bu çerçevede ÖĠB, usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla, ilk defa 2009 yılında baģlattığı SatıĢ yetkisi devri uygulamasıyla; Holding e ait Antalya Barit Öğütme Tesisi nde atıl vaziyette kalan ve güvenlik Ģirketlerince korunması ilave mali külfete sebep olacak makine ve teçhizatın satılabilmesini teminen, tarihli ve 7362 sayılı yazı ile Holding Yönetim Kurulu na tarihine kadar, ihalesatıģ yetkisi vermiģtir. Kimi varlıkların satıģına iliģkin olarak yetki devri uygulamasını müteakip dönemlerde de sürdüren ÖĠB, bu kerre iģtirak hisselerinin ve Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı markaların özelleģtirilmesini teminen tarih ve 4277 sayılı yazı ile tarihine, tarih ve 8208 sayılı yazı ile tarihine, tarih ve sayılı yazı ile de tarihine kadar Holding Yönetim Kurulu na satıģ yetkisi vermiģtir. Belirtilen yetki çerçevesinde, Türk Arap Gübre Aġ deki %20 oranındaki iģtirak hissesinin özelleģtirilmesi için Holding tarafından tarihleri arasında çıkılan ihalede 3 (üç) teklif alınmıģ ve ihale neticesinde ÖYK nın tarih ve 2012/48 sayılı Kararı ile anılan hisse ABD Doları bedelle yerli özel yatırımcıya satılmıģ, tarihinde Hisse SatıĢ SözleĢmesi tanzim edilerek hisse devri yapılmıģ ve özelleģtirme iģlemleri tamamlanmıģtır. Yine Holding tarafından yapılan iki ayrı ihale sonucunda Konya ili, Selçuklu ilçesindeki m² lik dükkan, ÖĠB nin tarih ve 2013/ÖĠB-K-57 sayılı kararı uyarınca TL bedel üzerinden, Kütahya il merkezinde m² yüz

15 VII ölçümlü arazi TL bedel üzerinden satılarak, 2013 yılı içerisinde tapu devir iģlemleri tamamlanmıģtır. ÖYK nın tarih ve 2011/08 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģiklikleri onaylanan Holding e ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar mevkiindeki; ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki m² arazi ile ada, 2 ve 3 parsellerdeki m² arazi olmak üzere toplam m² lik taģınmazlar ve üzerindeki varlıkların (TaĢınmaz), ÖYK nın tarih ve 2006/16 sayılı strateji kararına istinaden, Varlık SatıĢı yöntemi ve Pazarlık usulü ile bir bütün halinde özelleģtirilmesini teminen, ÖĠB tarafından üçüncü kez çıkılan tarihli ihalede, söz konusu taģınmazlar için en yüksek teklif TL olmuģ ve ÖYK nın tarih ve 2013/182 sayılı Kararı ile taģınmazın sıralı satıģına karar verilmiģ olup, ÖĠB tarafından Varlık SatıĢ SözleĢmesi ne yönelik çalıģmaların sürdürüldüğü anlaģılmıģtır. Holding e ait Malatya ili, YeĢilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada, 13 parselde kayıtlı ,42 m² lik taģınmazın SatıĢ yöntemi ve Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle tarihinde ÖĠB tarafından çıkılan ihale neticesinde, ÖYK nın tarih ve 2013/73 sayılı Kararı ile söz konusu taģınmazın TL bedelle yerli özel yatırımcıya satılmasına karar verilmiģ, tarihinde Varlık SatıĢ SözleĢmesi imzalanmıģ ve tarihinde tapu devri tamamlanmıģtır. ÖYK nın tarih ve 2013/71 sayılı Kararı ile Ankara ili, Polatlı ilçesi, Zafer Mahallesi, 296 ada, 1 parseldeki m² yüzölçümlü taģınmazın 16953/24000 oranındaki hissesine tekabül eden ,83 m² lik Holding payı ile üzerinde bulunan bekçi evi ve 9 (dokuz) adet deponun 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması kaydıyla, eģit taksitlerle 5 yılda ödenmek suretiyle ,21 TL bedelle Polatlı Belediyesi ne devredilmesine, tapu devrinin taģınmaz bedelinin tamamının ödenmesinden sonra (2017 yılı) yapılmasına karar verilmiģtir. Bunun yanı sıra, Holding e ait Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 8 parselde kayıtlı m² lik arazi ve üzerindeki taģınmazların Açık Ceza Ġnfaz Kurumu yapılmak kaydıyla, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ne tahsis edilmek üzere tarihinde bilabedel Maliye Hazinesine, Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey köyü, 16 pafta, 2032 parseldeki m² taģınmaz ile üzerindeki bina ve depoların kongre merkezi yapılmak ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla tarihinde bilabedel Bağcılar Belediyesine, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Emek mahallesindeki m 2 alanlı taģınmaz ve üzerinde G-1 blokta 27 daire, G-2 blokta 26 daire ve G-3 blokta 27 daire bulunan (toplam 80 adet lojman dairesi + 3 kapıcı dairesi + 1 adet depo) varlıkların, bütün halinde eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla, tarihinde bilabedel Maliye Hazinesine devir iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Görüldüğü üzere, 2013 yılı özelleģtirme faaliyetleri, bilabedel kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilen varlıklar hariç, yukarıda belirtilen 1 iģtirak hissesi ve 5 parça gayrimenkul satıģıyla sınırlı kalmıģ, aynı dönemde Holding e ait

16 VIII Sayıştay Aydın ili, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, ,93 m² yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı/Tatil Köyünün özelleģtirilmesini teminen, ÖĠB tarafından 3 (üç) kez ihaleye çıkılmasına rağmen, ilk ihalede tekliflerin yetersiz olması, 2. ve 3. ihalede teklif alınamaması nedenleriyle ihaleler iptal edilmiģ; yine Holding e ait Malatya ili, YeĢilyurt ilçesi, Kuyulu köyü, 141 ada, 6, 7, 9, 11 ve 12 no.lu parseller ve üzerindeki varlıkların SatıĢ yöntemi ve Pazarlık usulü ile özelleģtirilebilmesi için ÖĠB tarafından tarihinde ihaleye çıkılmıģ, ancak alınan teklifler yeterli olmadığı için, bahse konu taģınmazların ihalesi tarihinde iptal edilmiģtir. SEKA dan devralınan Holding e ait TaĢucu TaĢınmazları (arsa/arazileri) ve diğer varlıkları ile TaĢucu Limanı nın özelleģtirilmesine iliģkin ÖĠB tarafından baģlatılan Ģartname hazırlıkları ve diğer iģlemler ise, TaĢucu TaĢınmazları ve Liman alanı ile ilgili imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Mersin Ticaret Odası tarafından açılan davada, DanıĢtay 6. Daire tarafından 2009/10322 E., 2013/4316 K. sayı ile DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu na temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması ve iptal kararı verilmesi üzerine durdurulmuģtur. Holding e ait Konya ili, Selçuklu ilçesi, DikilitaĢ Mahallesinde yer alan ada, 11, 13, 14 no.lu parseller (TaĢınmazlar) için 6785 sayılı Ġmar Kanunu nun 18. maddesine göre uygulama sonrası 62 adet tapu senedi oluģturulmuģ, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından, anılan taģınmazlarla ilgili olarak, ÖYK nın tarih ve 2011/13 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, DanıĢtay 6. Daire nin 2011/4997 E. sayılı dosyasında ÖĠB aleyhine açılan davada, DanıĢtay 6. Daire tarafından tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiģ olup, karara iliģkin yasal iģlemlerin devam ettiği anlaģılmıģtır. Ayrıca, Holding in, aktifinde kayıtlı gayrimenkul varlık portföyünü, satıģı mümkün olan gayrimenkuller ile kamu kurum ve kuruluģlarına devredilebilecek nitelikteki gayrimenkuller olarak sınıflandırdığı ve raporun özelleģtirme çalıģmaları alt bölümünde yer alan; Tablo 31 de icmali kayıtlı; Antalya ili, Kepez ilçesinde m² yüz ölçümlü kayalık alan, Artvin ili, Murgul ilçesinde m² yüz ölçümlü ve bir kısmı ormanlık arazi, Balıkesir ili, Ovabayındır köyünde m² yüz ölçümlü ve üzerindeki 2 binada 18 adet harabe lojmanın bulunduğu arazi, Samsun ili, Terme ilçesinde m² yüz ölçümlü iki adet fındık bahçesi, Sivas il merkezinde m² yüz ölçümlü arsa, Ġstanbul ili, Çatalca ilçesinde m² yüz ölçümlü dört parsel arsa hissesi ile Adana ili, Seyhan ilçesinde 11 m² lik büro hissesi gibi varlıkların satıģ suretiyle elden çıkarılmasının uygun olacağı, Tablo 32 de icmali kayıtlı; Balıkesir il merkezinde m² yüz ölçümlü ağaçlandırılmıģ arazi, Ġstanbul ili, Çatalca ilçesinde m² yüz ölçümlü arsa, Karabük il merkezinde sırasıyla 412 m² yüz ölçümlü Verem SavaĢ Derneği lehine 99 yıllık intifa hakkı verilmiģ arsa, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü lehine 99 yıl süreli

17 IX intifa hakkı verilmiģ m² yüz ölçümlü arsa ve üzerindeki spor binası, TED lehine 99 yıl süreli intifa hakkı verilmiģ m² yüz ölçümlü arsa ve üzerindeki kolej binası, Ticaret Lisesi yapılmak üzere 99 yıllık Hazine lehine intifa hakkı bulunan m² yüz ölçümlü arsa, Karabük Belediyesi lehine intifa hakkı bulunan 742 m² yüz ölçümlü arsa, Konya ili, Ilgın ilçesinde 1. derece sit alanı ilan edilmiģ m² ve m² yüz ölçümlü iki ayrı ham toprak alan, Sivas il merkezinde nazım imar planı içinde yeģil alan olarak görülen 287 m² yüz ölçümlü arsa ve sit alanı ilan edilmiģ m² yüz ölçümlü aygır deposu ile Samsun ili Atakum ilçesinde m² yüz ölçümlü arsa gibi gayrimenkullerin devir/satıģ suretiyle ilgili kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelerin uhdesinde eğitim, sağlık, spor, park ve yeģil alan amaçlı olarak kamunun istifadesine sunulmasının uygun olacağı ġeklinde Holding tarafından yapılan çalıģmaların, ÖĠB ce değerlendirildiği anlaģılmıģtır. Holding in menkul kıymetler portföyünde; 6 sı faal, 6 sı tasfiye halinde, 2 si faaliyet dıģı olmak üzere toplam 14 adet iģtirak hissesi ile kısa süreli finansal yatırım niteliğinde diğer gerçek ve tüzel kiģilere tertipli C Grubu Vakıfbank hisse senedinin yanı sıra 14 ü Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı, 1 i Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nden, 1 i de ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi nden edinilmiģ toplam 16 adet ticari marka, unvan ve Ģekil hakları bulunmaktadır. Tasfiye halindeki iģtiraklerin hisse oranları, faaliyet alanı halı ipliği üretimi olan Kayseri/ġIHSAN ġıhbarak Halı Ġplik Aġ de %45, faaliyet alanı konfeksiyon üretimi olan Ankara/SÜTĠ Sümer Tekstil ĠĢletmeleri Aġ de %40, faaliyet alanı yatırım hizmetleri olan Ġstanbul/Türk-Suudi Yatırım Holding Aġ de %15, faaliyet alanı konfeksiyon üretimi olan Malatya/YĠFAġ YeĢilyurt Tekstil San. Aġ de %4,9, TMSF tarafından el konulmuģ bulunan ve metalurji alanında faaliyet gösteren METAġ Ġzmir Metalurji Fab. T. Aġ deki hisse oranı %2,86, faaliyet alanı tekstil üretimi olan Adana/Güney Sanayi ve Ticaret Aġ de ise %1 in altındadır. Faaliyet dıģı kalmıģ her biri Malatya da bulunan BEYTAġ Beydağı Kireç San. Tic. Aġ deki hisse oranı %12,12, YERTEKS Tekstil San. Tic. Aġ deki hisse oranı %10 dur. Faaliyetlerini sürdüren 6 iģtirakteki hisse oranları; müģavirlik hizmeti veren Ankara/TÜMAġ Türk Müh. MüĢ. Müt. Aġ de %49, Pakistan/Karaçi de banknot kağıdı üretimi yapan Security Papers Ltd. de %10, Ġzmit te boru üretimi yapan Borusan Mannesman Boru San. Tic. Aġ de %1,35, bankacılık alanında faaliyet gösteren T.Kalkınma Bankası Aġ ile petrol sanayiinde faaliyet gösteren T.Petrolleri AO ve gübre sektöründe faaliyet gösteren Ġstanbul/GÜBRETAġ ta ise %1 in altındadır. ĠĢtirakler portföyünde, özelleģtirme imkanı yüksek görülen hisse paylarının öncelikle satıģ suretiyle, bu imkanı olmayan hisse paylarının ise görece çoğunluk hissesine sahip kamu kurum ve kuruluģlarına devri suretiyle elden çıkarılması uygun olacaktır. Holding in, kendisi ve devrolan Ģirketler adına tescilli olduğu sınıflarda, Türk Patent Enstitüsü nde kayıtlı 14 adet Ticari Marka, Unvan ve ġekil Hakları ile ayrıca

18 X Sayıştay HEREKE ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde korunması amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO -World Intellectual Property Organization) den edinilmiģ Tescil Sertifikası ve yine HEREKE ibareli ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office) nden edinilmiģ marka tescil belgesi olmak üzere toplam 16 adet ticari markası mevcuttur. Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı SEKA+ġekil, SÜMER HALI +ġekil, Türkiye Zirai Donatım Kurumu +ġekil gibi 14 adet ticari marka, unvan ve Ģekil haklarının ise, uzun süreler kullanılmaması nedeniyle 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK nın 14 üncü maddesine göre iptal edilebilme aģamasına gelindiğinden, satıģ suretiyle elden çıkarılma imkanlarının azaldığı görülmektedir. Holding in tarihli finansal tablolarında kayıtlı ve tamamı devrolan Ģirketlere ait 5,0 milyon TL tutarında tahsili Ģüpheli hale gelmiģ ve yasal takipteki Ģüpheli ticari alacakları ile 4,3 milyon TL tutarında yine devrolan Ģirketlere ait tahsili Ģüpheli hale gelmiģ ve yasal takipte bulunan Ģüpheli diğer alacakları mevcuttur. Bunlara ilave olarak, Holding personel kadrosundaki 3 Hukuk müģavirinin yanı sıra, vekalet akdi ile çalıģtırılan 41 sözleģmeli avukatın takibinde bulunan ve ağırlıklı olarak devrolan Ģirketlere ait Holding leh ve aleyhine açılmıģ idari, hukuk, ceza ve iģ davaları ile icra takiplerinden oluģan toplam adet dava ve icra takip dosyası, ilk dava dilekçesinde beyan olunmuģ 35,5 milyon TL tutar ile kayıtlı bulunmaktadır. Yukarıda özetle belirtilen varlık portföyünde kayıtlı ve kısa sürede özelleģtirilme nitelikleri bulunmayan Türkiye nin geniģ coğrafyasında yaygın çok sayıda gayrimenkule iliģkin satıģ ihalelerinde yeterli talebin olmaması ya da ÖYK tarafından bunların değer ve satıģ özelliklerini artırıcı nitelikte uygulanan nazım imar planı değiģikliklerine karģı açılan davaların oluģturduğu kısıtların yanı sıra; 9,3 milyon TL ye ulaģan yasal takipteki alacaklar ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı, Holding in özelleģtirme sürecinin tarih ve 2011 sayılı ÖYK Kararında öngörülen tarihine kadar tamamlanamayacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, söz konusu sürenin uzatılması uygun olacaktır. Holding in tarihi itibarıyla onaylanmıģ ve çıkarılmıģ nominal sermayesi 2,8 milyar TL olup, bunun 2,6 milyar TL si ödenmiģtir. Sermayenin tamamı Holding e ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca pay sahipliği hakkı ÖĠB tarafından yürütülmektedir. Holding in sermaye maliyetini azaltmak amacıyla, en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve iģletme faaliyetlerinin devamını sağlamak yönündeki sermaye risk yönetimi, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığını temsilen ana sözleģme hükmü dıģında 1 (bir) yıllık süreler için 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖĠB nin teklifi ve ilgili Bakan Oluru ile atanmıģ 7 üyeden oluģan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Holding, 2013 yılı faaliyet döneminde ortalama 21 memur, 108 sözleģmeli ve 68 sürekli iģçi olmak üzere toplam 197 personel istihdam etmiģtir. Tahakkuk eden personel harcaması tutarı 16,4 milyon TL dir. Yüklenici eliyle yaptırılmakta olan kimi iģ ve hizmetlerden baģta özel koruma ve güvenlik hizmetleri olmak üzere, TaĢucu

19 XI Limanı donatım, koruyucu bakım ve pilotaj hizmetleriyle diğer hizmetlerde toplam 81 yüklenici iģçiyi ayrıca çalıģtırarak, bu hizmetlere yıllık 2,0 milyon TL tutarında ödemede bulunmuģtur. Holding in hasılat hesapları halı, kilim ve el sanatları ürünleriyle TaĢucu liman hizmetleri satıģlarından oluģmaktadır yılı faaliyet döneminde elde edilen 6,6 milyon TL tutarındaki net satıģ hasılatına karģılık satıģların maliyeti 4,6 milyon TL, faaliyet giderleri 16,3 milyon TL olmak üzere satıģların ticari maliyet toplamı 20,9 milyon TL düzeyinde gerçekleģmiģtir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 14,3 milyon TL tutarında faaliyet zararı tahakkuk etmiģtir. Holding in faaliyet zararı tutarı 14,3 milyon TL ye, esas faaliyet dıģı gelir-gider olumsuz farkı 12,1 milyon TL nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden dönem zararı, 26,4 milyon TL dir. Holding in mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek ÖzelleĢtirme Ġdaresinden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmekte olup, ÖzelleĢtirme Ġdaresi tarafından bu Ģekilde sağlanan kaynaklar, sermayeye ilave edilmektedir yılı için ÖzelleĢtirme Ġdaresinden sağlanan 6,8 milyon TL tutarındaki kaynak, ödenmemiģ sermayeye mahsup edilmiģtir. Öneriler: Sümer Holding Aġ nin 2013 yılı çalıģmaları üzerinde, SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- Devrolan TDÇĠ aleyhine önceki yıllarda Em-Export DıĢ Ticaret Aġ tarafından açılmıģ ve aleyhte kesinleģmiģ yargı kararı uyarınca ton 541 kg kütük demire iliģkin TL emtia bedeli, TL vekalet ücreti ve dava masrafları olarak tahakkuk eden borç yükümlülüğünün, döviz riskine bağlı olarak her geçen gün Holding varlıkları üzerinde oluģturduğu mevcut ve muhtemel yabancı kaynak baskısının azaltılmasını teminen, söz konusu yükümlülüğün ödenmesi hususunun, Holding Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi (Sayfa:118, 120), 2- Holding in mevcut halı ve kilim stoklarıyla ilgili olarak; - MüfettiĢ nezaretinde baģlatılacak bir çalıģma ile tüm halı ve kilim stoklarının fiili envanterinin gözden geçirilerek kaydi envanter mutabakatının güncelleģtirilmesinin yanı sıra, geçici ürün çıkıģ pusulasıyla satıģ/tanıtım amaçlı olarak çeģitli kiģi ve kuruluģlara her hangi süre kısıtı olmaksızın uzun süreler boyunca emanet verilen halı satıģ uygulamasının gözden geçirilerek, hali hazırda bu Ģekilde emanette görülen halıların biran önce satıģ/iade iģlemine tabi tutulması, - Kapatılan Isparta Halı Fabrikasından devralınıp, genel müdürlük hizmet binasında kullanılmak üzere 255-DemirbaĢlar hesabında aktifleģtirilen 41 adet çeģitli cins ve miktardaki halının üç adeti dıģında, 38 adetinin kullanılmayarak atıl vaziyette bekletildiği anlaģıldığından, söz konusu halıların Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme hükümlerince belirlenmiģ değerleme ölçütlerine göre değerlemesinin yapılarak satılmak üzere stok hesaplarına alınması

20 XII Sayıştay Hususlarının Sümer Holding Aġ TeftiĢ Kurulunca incelenmesi (Sayfa: 99, 101), 3- Holding e ait demirbaģ kayıtlarında ihtiyaç fazlası olarak bulunan ve ekonomik olarak değerlendirilmesi mümkün görülmediği için hali hazırda emanet olarak kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelerin kullanımına verilmiģ bulunan 33 adet taģıt aracı ve ekipmanların, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine göre ilgili kamu kurum ve kuruluģlarıyla belediyelere devredilmesi hususunda ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:97, 98) 4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:16 ) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- Doğrudan kendisine ait fabrika, iģletme ve diğer varlıklarının özelleģtirilme süreci 2005 yılında tamamlanmıģ bulunan Holding in mevcut faaliyetleri, halihazırda bünyesine dahil edilmiģ ve özelleģtirme süreci devam eden az sayıda varlık ile sınırlı kaldığından; baģlangıçta yedi kiģi olarak öngörülen yönetim kurulu üyeliği sayısının gelinen süreçte azaltılmasının daha uygun olacağı hususunun hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması, hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:6, 7) Sonuç: Sümer Holding Anonim ġirketi nin, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nın tarih ve 2014/ÖĠB-K-35 sayılı Kararı ile kabul edilen 2013 yılı bilançosu ve ,61 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüģmeye sunulur.

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZELLEġTĠRME OLGUSU VE TÜRKĠYE NĠN ÖZELLEġTĠRME DENEYĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÖZELLEġTĠRME OLGUSU VE TÜRKĠYE NĠN ÖZELLEġTĠRME DENEYĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZELLEġTĠRME OLGUSU VE TÜRKĠYE NĠN ÖZELLEġTĠRME DENEYĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Münevver SOYAK * İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte ulusal ekonomilere yönelik devlet müdahalesi olgusu, sınai gelişme

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ

ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ 1 ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2010. GĠRĠġ Bir dönem Türk Bankacılık sektöründe çok yoğun

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı