ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral policies, visios ad procedures. Plas ad geeral policies with regard to trasportatio are depedat upo socio-psychological ad socio-ecoomical coditios ad sources of the coutry; as well as ot oly productivity of the macro ecoomy ad the mai sectors but also the tedecies for wide usage of the combied ad mass trasport meas. I this paper we studied sector decisios ad applicatios withi the cotext of policy makig, middle ad log-term plaig ad programmig. Geeral trasport policies ad plas however were researched by way of statistical methods, special coditios, specific data ad aalytical evaluatios with regard to time ad space dimesios. This paper also examies how possibly to avoid or rather miimize accidets, to improve or better up the mai sectors productivity, to elimiate cogestios i the process lies of trasport ad hadlig, opeig up ew trasport meas ad systems i betwee areas of high supply ad demad, ad steps as well as approaches of orietig the high demad towards mass ad combied trasport meas ad also towards suitable sea /rail trasport lies. ÖZET Ulaştõrma geel politikalarõ vizyolarõ ve etkilikleri geliştirme yöüde ölemler ve yaklaşõm bütülüğüdür. Ulaştõrma geel politikalarõ ve plalarõ ülkei sosyopsikolojik, sosyoekoomik koşullarõa, kayaklara; makro ekoomii ve aa sektörleri verimliliğie, politikalarõa; özel olarak talebi özel araç, toplu ve kombie taşõmacõlõk araçlarõ kullaõm eğilimlerie bağlõ bulumaktadõr. Bu yöde ulaştõrma sektörü kararlarõõ ve uygulamalarõõ geel olarak politika belirleme, uzu ve orta döemli plalama, programlama sistematiği içide araştõrõlmaya çalõşõldõ. Ulaştõrma geel politikalarõ ve plalarõ; geiş zama ve meka boyutuda sosyoekoomik ve makroekoomik amaçlar, özel koşullar, ataabile kayaklar bağlamõda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörüe ilişki determiistik ve istatistik yötemler, veriler ile aalitik değerledirmeler çerçeveside araştõrõldõ. Başlõca ulaştõrma politikalarõõ ve plalarõõ makro ekoomii ve aa sektörleri verimliliğii artõrõlmasõ; kazalarõ azaltõlmasõ, taşõma ve elleçleme hatlarõda sõkõşõklõklarõ giderilmesi, arzõ ve talebi yüksek bölgeler arasõda yei ulaştõrma sistemlerii açõlmasõ, yüksek talebi toplu ve kombie taşõmacõlõk sistemlerie, deizyolu demiryolu uygu ulaştõrma hatlarõa yöledirilmesi ölemlerii ve yaklaşõmlarõõ kapsamasõ gerektiği saptadõ. 1 Prof. Dr. İ.Ü. Mühedislik Fakültesi, Deiz Ulaştõrma İşletme Müh. Bölümü,Avcõlar/İstabul 2 Dr. İ.Ü. Mühedislik Fakültesi, Deiz Ulaştõrma İşletme Müh. Bölümü,Avcõlar/İstabul 42

2 GİRİŞ Ulaştõrma ve lojistik sektörü, bilidiği gibi, ülkeler ve sektörler arasõda dağõtõmõ, girdi-çõktõ ilişkisii, makro ekoomide hareketliliği sağlamaktadõr. Bu yöde ulaştõrma sektörüü ve alt sistemlerii politika sorularõ Türkiye i ve düyaõ makro ekoomik geel yapõsõa ve diğer tüm sektörleri sorularõa bağlõ bulumaktadõr. Dolayõsõyla Türkiye ve düya ekoomiside ulaştõrma sektörü ve alt sektörleri yatõrõm ve işletme harcamalarõa geel bir bakõş yapõlmasõda yarar görülmektedir. İleri yüksek tekolojiyi üreterek geliştire ülkeler üretim kapasitesi ve olaaklarõ yüksek, birim işletme maliyeti ve fiyatõ düşük ulaştõrma stadartlarõõ ve sistemlerii geliştirebilmektedirler. AB ülkeleri ile ileri yüksek tekolojiyi geliştire ülkeleri ulaştõrma sistemleri stadartlarõ ve hõzlõlõklarõ; gelişmekte ola ülkelerde kalkõma coşkusu, ulaştõrma hizmetleri stadartlarõõ, hõzlõlõklarõõ ve ulaştõrma harcamalarõõ paylarõõ giderek artõrmaktadõr. Bu gelişmeler öce hizmet sektörüü öemii, dolayõsõyla ulaştõrma ve lojistik politikalarõõ ve plalarõõ öemii daha da arttõrmaktadõr. Bu bağlamda ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, psikolojik, sosyoekoomik boyuttaki etkileri, ölemleri, olumlu souçlarõ ilgili bilim dallarõa, gülük hayatõmõza, kültürümüze girmektedir. Ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, trafik ve ulaştõrma bilicii geliştirilerek yaygõlaştõrmasõa yol açmaktadõr. Türkiye de geel olarak kişi başõa milli geliri, otomobil sahipliğii gelişmiş ileri ülkeleri acak % 8-10 u mertebelerie karşõlõk olduğu; Türkiye de toplam ulaştõrma harcamalarõ, toplam harcamalarõ % 8-9 u dolayõda olduğu, ulaştõrma harcamalarõõ %35-37 si otomobil sahipliği harcamasõ olduğu, otomobil sahipliği ve kullaõmõõ yüksek gelirli gruplarda daha yüksek oralarda gerçekleştiği; Türkiye de yie 2002 yõlõ itibari ile 4,6 milyo otomobil, 1,6 milyo otobüs, miibüs, kamyo, kamyoet ve diğer karayolu araçlarõ olmak üzere toplam 6,2 milyo dolayõda karayolu aracõ buluduğu; Türkiye de karayolu yük ve yolcu taşõma paylarõõ % değerlerie yükseldiği; dõş ticaret taşõmacõlõğõda miktar olarak % ii deizyolu, % 9-12 si karayolu, bua karşõ taşõa yükleri değer olarak % sii deizyolu, % ii karayolu, % 7-10 uu havayolu ulaştõrma sistemi ile taşõdõğõ; Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasõdaki dõş hatlarda birim yük taşõma maliyetii karayoluda 2730 $, deizyoluda 330 $ olarak gerçekleştiği saptamõştõr. Bu yöde belirtile üretim ve ulaştõrma biçimie bağlõ olarak karayolu ulaştõrma işletmesi işyerleride öemli istihdam artõşlarõ olduğu; plalõ ve programlõ toplu ve kombie layer taşõmacõlõğõõ beklee gelişmeyi gösteremediği, karayolu trafik kazalarõ ve ket içi trafik sõkõşõklõklarõ ve zama kayõplarõ öemli değerlere eriştiği gözlemiştir[1,2,3,4,5,6]. Türkiye de so yõllardaki gelişmeler doğrultusuda yakõ gelecekte yõllõk GSMH õ milyar $ arasõda, 2004 yõlõ içi 261,7 milyar $ olarak gerçekleşmesi beklediği saptamõştõr. Yie plalõ döemlerde geel olarak kosolide bütçe harcamalarõ ve yatõrõm tutarlarõ sõra ile GSMH õ %35-40 õ, %15-25 õ; özel ve kamu sektörü yatõrõmlarõ ise sõra ile toplam yatõrõmlarõ %65-70 õ ve %30-35 õ; bua karşõ bütçe yatõrõm harcamalarõ bütçei %28-30 u ike so yõllarda yatõrõmlar bütçe harcamalarõõ %5-6 sõ, kosolide bütçe gelirlerii % 9-12 si olduğu görülmektedir. Bu yöde ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ toplam bütçe yatõrõm harcamalarõõ ortalama % sõ, kritik yõllarda % sõ olduğu, toplam bütçe ulaştõrma 43

3 yatõrõmlarõõ % i karayolu, % 7-8 i havayolu, % 8-9 u boruyolu, % 5-6 sõõ demiryolu, % 2-3 üü deizyolu yatõrõmlarõ olduğu saptamõştõr[3,4,5,6,7]. Diğer yada so yõllarda ulaştõrma sektörüde kamu yatõrõmlarõõ alt yapõ yatõrõmlarõa, özel sektör yatõrõmlarõõ özel otomobile, özel ulaştõrma araçlarõa küçük ve orta ölçekte ulaştõrma ve lojistik hizmeti yapa şirketlere yöelik olduğu, bu durum ayõ zamada küçük ve orta ölçekte sermeye birikimlerii belirtildiği şekilde daha çok karayolu araçlarõõ satõ alõmõa yöelik olduğu saptamõştõr[4]. Buu yaõ sõra ulaştõrma yatõrõm plalarõda bütçe disipliie, bölgesel veri ve parametreler tam dikkate alõmadõğõ, ulaştõrma projelerii diğer sektörleri projeleri ile determiistik ilişkii belirlemediği, kalkõma plalarõda ögörüle sektörel büyüklükleri tutarlõ olamadõğõ ileri sürülmüştür[8]. Ulaştõrma politikasõ ve plalarõ kousua ilişki öceki çalõşmalarda ayrõca politika, pla, plalama, programlama kavramlarõ arasõdaki işlevsel aalitik ilişkileri, bu bağlamda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü politikalarõ ve plalarõ, ölemleri üzeride yeterice açõk durulamadõğõ belirtilmiştir[3,8]. Türkiye de ulaştõrma politikalarõ ve stadartlarõ, belirtile çerçevede makro ekoomi politikalarõ yaõ sõra komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ, Avrupa Birliği ulaştõrma politikalarõ ile uyumlu olarak geel ekoomii amaçlarõõ gerçekleştirmeye hizmet etmesi gerektiği saptamõştõr. Diğer yada ülke içide sektörler arasõda girdiçõktõ yapõsõa, vizyo ve misyo birliğie, stratejik plalara ve uygulamalara uygu olarak ulaştõrma yatõrõm politikalarõ ve ulaştõrma işletme politikalarõ biçimide iki grupta olmasõ gerektiği saptamõştõr. Ayrõca kamu işletmeleride amortisma ve faiz yüzdesi politikalarõ mevcut yapõlarõ kedilerii ekoomik olarak yeileyip geliştirmeye olaak vermesi, yie işletme politikalarõõ ve plalarõõ, işletme olaaklarõõ verimli ve etki yöetimi ile gelecekte daha büyük ve ileri tekolojili yatõrõmlar içi fo akõşlarõ ve sermaye birikimi yaratabilecek biçimde ögörülmesi gerektiği görüşleri ileri sürüldüğü saptamõştõr[3,8,9,10]. Bu bağlamda ayrõca AB i, etki ve ekoomik ulaştõrma sistemleri ile Orta Asya, Orta Doğu, Karadeiz, Kafkasya ülkeleri; Çi, Hidista ve Uzak Doğu ülkeleri üretim ve dõş ticaret olaaklarõ, ulaşma politikalarõ ve plalarõ üzeride çalõştõğõ gözlemektedir[9,10]. Bu saptamalar politika belirleme ve pla geliştirme çalõşmalarõõ üretim olaaklarõda yei kayak oluşturma amacõ yöüde yeterice yararlõ olamadõğõõ ortaya koymaktadõr. Türkiye de ulaştõrma sektörü ve sistemleri yatõrõm ve işletme olaaklarõõ bu süreçler, değerler bağlamõda yõllõk döem içide belirebileceği, yie Türkiye de ulaştõrma sektörü ve alt sistemleri karar ilkelerii, amaçlarõõ, politikalarõ ve uzu döemli plalarõ bu yatõrõm ve işletme süreçleri, olaaklarõ doğrultusuda ögörülebileceği belirgilik kazamaktadõr. Ulaştõrma politikalarõ, geel olarak makro ekoomide mal ve hizmet üretimi artõşõ yaõ sõra ulaştõrma taşõma işii azaltõlmasõa, bu şekilde sektörleri ve geel ekoomii verimliliğii artmasõa, ülke kayaklarõõ etki kullaõmõa, uluslararasõ ölçekte rekabet gücüü arttõrõlmasõa olaak sağlarlar[9,10,11]. Bu bağlamda ulaştõrma politikalarõ Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ ile ekoomik bir uyumluluk oluşturmasõ; taşõma maliyetlerii, taşõmaya bağlõ kaza maliyetlerii azaltõlmasõa yöelik uygu ölemleri belirlemesii gerektirir. Ulaştõrma politikalarõõ uzu döemli yatõrõm ve işletme plalarõõ yöledirmesi ve geliştirmesi bekleir. 44

4 Bu bağlamda çalõşma, ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõõ ve plalarõõ, bir model ve bütülük içide makro ekoomi ve sektörleri politikalarõ ve plalarõ, Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ ile uyumlu olarak ögörmeyi amaçlamaktadõr[1,9,10]. Çalõşmada öcelikle politika ile pla, pla ile program arasõdaki ilişkiler taõmlaarak ulaştõrma sektörüü öcelikleri ve ölemleri; bu yöde ulaştõrma sektörü yatõrõm ve işletme politikalarõ, uzu döemli yatõrõm ve işletme plalarõ karakteristik özellikleri, öcelikleri ögörülmektedir. So otuz yõllõk ulaştõrma yatõrõmlarõõ karakteristik özellikleri, ulaştõrma sistemlerie dağõlõmlarõ, GSMH değerlerie oralarõ ile yõllõk geleceğe ilişki projeksiyolar, yatõrõm olaaklarõ ve ölemler araştõrõlmaktadõr. Çalõşma ayrõca so yõllarda iç ve dõş borç büyüklükleri, artõş hõzlarõ, kamu ve özel sektör yatõrõm sermayesi büyüklükleri dikkate alõarak öümüzdeki yõllarda ulaştõrma sektörü, ulaştõrma sistemleri içi yatõrõm büyüklükleri oralarõõ ortaya çõkartõlmasõõ amaçlamaktadõr. 2.GENEL TANIMLAR Yöetim bilimleride geel olarak plalama kavramõõ; politika, pla, program ile politika belirleme, plalama, programlama kavramlarõõ ve çalõşmalarõõ kapsadõğõ görülür. Politika, pla, program kavramlarõõ birbiride farklõ kavramlar olmasõa karşõ, etki kararlar açõsõda birbirlerii bütüleye ve karar yötemi geliştire özellikleri buluduğu görülür. Bu yöde sektörleri politikalarõ, plalama amaçlarõ ve ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ uzu döemli plalama çözüm yötemlerii, bulgularõõ daha uzu döemli aalitik ve determiistik çözümleri, amaçlara uygu değerledirmeleri ile belirleebilir. Politika belirleme çalõşmalarõ geel ve ö araştõrmalar ölçeğide uzu döemli plalama karar yötemleri makro ölçeklerde ortalama değerler ve sistem yaklaşõmlarõ ve değerledirmeler ile belirleebilir. Bu açõda geel olarak politika, pla, program kavramlarõ ile politika belirleme, plalama, programlama kavramlarõõ ve işlevlerii ayrõtõlõ biçimde ilişkileri ile taõmlamasõda yarar görülmektedir Politikalar Politika yöetim bilimleride geel olarak plalama işlevi ve kavramõ içide ele alõõr. Politika bir sektörü ve alt sektörlerii gelişim tredie, bilimsel yötemler ve bulgular çerçeveside belirgileşe ihtiyaçlara, amaçlara, olaaklara ve kayaklara uygu olarak belirlee çözüm yaklaşõmlarõ, çözüm ölemleri ve yaptõrõmlarõ olarak taõmlaõr[12,13,14]. Sektörleri politikalarõ ve plalama ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümüe ve uygulamasõa ilişki aa doğrultulardõr. Politikalar ve plalama ilkeleri, yukarõda belirtildiği şekilde, sektörü fiziki ve ekoomik koşullarõa, kayaklara, olaaklara, bilgi ortamõa, bu yöde belire ihtiyaçlara ve amaçlara bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümlerie ve uygulamasõa ilişki ilkeler ve yaptõrõmlar olmaktadõr. Bu yöde politikalarõ belirleme geel yötemi sosyal bilimleri, hukuk, ekoomi, istatistik, fe, sağlõk ve mühedislik bilimlerii teorilerie dayaõr; yie ihtiyaçlara ve amaçlara bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümüe ve uygulamasõa ilişki teorileri, kurallarõ ve ölemleri uygu sõralamasõõ kapsar. Dolayõsõyla politikalar sektörleri, 45

5 uzu döemli stratejik plalama kararlarõõ ve uygulamalarõõ biçimledirip yöledirirler; bu yöde sektörlerde vizyo ve misyo birliği oluştururlar. Bu bağlamda ulaştõrma ve lojistik politikalarõõ geliştirilebilmesi içi öcelikle aşağõda belirtile karakteristik bilgileri bir model ve orgaizasyo içide ele alõmasõ gerekir; bölgeler ve sektörlerde yatõrõm olaaklarõ ve büyüme oralarõ, bölgeler ve sektörler arasõda arz ve talep fazlalõklarõ, diğer sektörler yaõda ulaştõrma sektörüde yatõrõmlarõ katma değer bilgileri, ulaştõrma sektörüü arazi ve çevre kullaõmõ bilgileri, ulaştõrma sektörüü altyapõ kapasite kullaõm oralarõ, ulaştõrma sektörüü özel ve kamu yatõrõm olaaklarõ, ulaştõrma sektörüü geel istihdamõ karşõlama düzeyleri, ulaştõrma sektörüü diğer sektörlere katma değerleri, marjial sosyal faydalarõ, ulaştõrma, geel ekoomi istatistik bilgileri. Diğer yada geel ulaştõrma politikalarõ; makro ekoomi, ulaştõrma sektörü ve sistemlerii arz ve talep degesi, altyapõ ve trafik kazalarõ sorularõõ çözümlerii, komşu ve AB ülkelerii geel ulaştõrma politikalarõ çerçeveside ortaya komasõ gerekmektedir. AB geel ulaştõrma politikalarõ ise aa çizgileri ve ölemleri ile aşağõdaki biçimde belirgilik kazamaktadõr[9,10,11,15]. Bekleme ve sõkõşõklõklarõ makul değerlere idirgemesi. Trafiği karayollarõa yöelmesii psikolojik, sosyolojik, ekoomik edeleri araştõrõlarak gerekli tekik, işletme ve mali ölemleri alõmasõ. Yolcu ve yük talebii demir yolu ve deiz yolua kaydõrõlmasõ. Çevre kirliliğie karşõ uygu ölemeleri alõmasõ. Etki ve uygu kayak, eerji, arazõ kullaõmõ seçeeklerii belirlemesi, ölemlerii alõmasõ. Kazalarõ ve kayõplarõ azaltõlmasõ yöüde gerekli ölemleri alõmasõ Plalar, Plalama Plalama ulaştõrma işletme sistemleri yöetimii e öemli ve yaygõ etkiliğidir. Plalama ile politikalar, vizyo ve misyolar arasõda yakõ bir ilişki mevcuttur. Plalar geel olarak amaçlarõ, amaçlara bağlõ politikalarõ gerçekleştirmek içi yapõlõr. Plalama bu bağlamda yapõlacak işlere ilişki olarak kayak ögörme ve atama etkiliğide oluşur[9,10,13,15,16]. Burada ayrõtõda ele alõa plalama belirli bir işi, belirli bir projei detaylõ kayak kullaõmõ ile tekik ve ekoomik olarak ögörülmesi etkiliklerii bütülüğü biçimide taõmlaõr. Bu taõma göre plalama bir problem çözme, karar verme sürecide gerçekleştirilir. Plalar, ö araştõrma kapsamõda geel olabileceği gibi detaylõ somut projeler kapsamõda da yapõlabilir. Plalar aşağõda açõklaa bilim dallarõa ve yötemlere dayadõğõ ölçüde isabetli, güveilir ve bilimsel olabilir. Bu taõmlamalar yöüde makro ekoomii ve sektörleri politikalarõ, sorularõ geel amaçlar, plalama ilkeleri ve yötemleri, sistem yaklaşõmlarõ ve değerledirmeleri çerçeveside çözümleri ile belirleebilir. Geel olarak proje ölçeğide somut plalar, plalama çalõşmalarõ uzu döemli plalama 46

6 orta döemli plalama kõsa döemli plalama aşamalarõda yapõlõr. Uzu Döemli Plalama Uzu döemli plalamada kapasite büyüklükleri, kapasiteye bağlõ yatõrõm bedelleri değişke olarak kabul edilir. Bu plalamaya stratejik plalama da deir. Uzu döemli plalama işletmei ve yatõrõmõ iteliğie bağlõ olarak 3-4 yõl ile yõllõk döemleri kapsar. Uzu döemli plalama kapasite ve yatõrõm plalamalarõ içi talep ve işletme plalamalarõõ kapsar. Bu yöde sektörleri uzu döemli plalarõ, yatõrõm plalama ilkeleri çerçeveside kayak atama bulgularõ biçimide ortaya çõkar. Uzu döemli plalamada yatõrõm ve işletme toplam giderleri, bir diğer ifade ile maliyetleri bugükü değeri şu şekilde hesap ve tahmi edilir. C Ci A+ + T = i ( 1 r) Burada ; A = ilk yatõrõm bedeli, Pb C i = i. yõldaki işletme gideri veya maliyeti, Pb/yõl = Uzu döemli plalama döem süresi, yõl r = yatõrõm kredileri içi yõllõk faiz yüzde değeri olur. Ayõ uzu döemli toplam gelir foksiyou ise Gi S GT = + i i= 1 (1 + r ) ( 1 + r ) biçimide taõmlaõr. Burada ; G =i i. yõldaki gelir, Pb/yõl S = Döem soudaki hurda değeri, Pb Uzu döemli plalamada toplam gelirde toplam maliyeti çõkartõlmasõ ile projei yapõlabilirlik ölçütü bugükü et değeri ifadesi (BND ); Gi Ci S BND = A+ + i (1 + r ) (1 r i= 1 + ) biçimide yazõlõr[2,3,13,14,16,17]. Bu ifadede, i 1 + a Gi Ci = ( go co ) Qo 1 + r a r kabulleri, toplam öüdeki ifadei geometrik dizi olduğu düşüülürse ve geometrik dizi formülüde yararlaõlarak bir ulaştõrma hattõ BND ifadesi, BND = A+ ( g o 1+ a 1+ a co ) Qo 1 r a 1+ r biçimide düzeleebilir[2,3,14,16,17]. İfadede; S + ( 1+ r ) 47

7 A = Hatta ait yatõrõm giderlerii işletmei başlagõç yõlõdaki sermaye ve faiz miktarõ toplamõ, Pb, g = Birim başõa ortalama işletme geliri, Pb /birim, 0 C = Birim başõa ortalama işletme gideri, Pb/birim, 0 Q = İşletmei açõlõş yõlõdaki trafik talebi miktarõ, birim/yõl 0 a = Talepteki yõllõk artõş yüzde değeri, r = Hattõ yõllõk gelir ve giderlerii gücelleştirme faiz yüzdesi değeri, = Hattõ yõl olarak işletme döemi süresi olmaktadõr. Yatõrõmõ mali ve ekoomik yöde işletilebilirlik ölçütüü ortaya koya beklee değerleri, BND=0 deklemi ile yatõrõm koşullarõõ gözlee ortalama değerleri doğrultusuda ögörülebilir. Hesaplaa bu değerleri gözlem ve yaklaşõm yolu ile elde edile gerçek değerlerle karşõlaştõrõlarak yatõrõmõ yapõlabilirliği doğrultusuda uygu saptamalar yapõlabilir. Uzu döemli plalamada işletmei dolayõsõyla projei, yatõrõmõ gelecekteki talep değişimleri göz öüde buludurulur. Bua bağlõ avatajlõ, dezavatajlõ durumlar yukarõda belirtildiği biçimde hesaba dahil edilir. Uzu döemli plalama başta talep olmak üzere rastgele değişkeleri, rastgele foksiyolarõ diğer tekik ve işletme bağõmlõ-bağõmsõz değişkeleri ortalama ve stadart sapma değerleri ile yapõlõr. Yukarõda açõklaa bugükü et değer ifadeleri ortalama değerler içi verilmiştir. Bu değişkeleri uzu döemli plalamada belirli ve belirsiz durumlarõõ dikkate alõmasõ gerekir. Belirtildiği biçimde uzu döemli plalamalarda seçeek belirleme, hesaplama işlemleri değişkeleri olasõlõk ifadelerie, belirsizliklerie bağlõ yürütülmesi gerekir. Daha açõk ifade ile yatõrõmõ yapõlabilirliği değişkeleri stadart sapmalarõõ, belirliliği değerleri dikkate alõarak belirlee yapõlabilirlik ölçütlerie bağlõ olarak değerledirilmesi gerekir. Orta Döemli Plalama Orta döemli plalama işletme yöetimlerii iteliğie bağlõ olarak _ -1 yõllõk ile 5-10 yõllõk döemleri kapsar. Orta döemli plalama altyapõ ve araç kapasite yatõrõmlarõõ düşüülmediği, uzu döemli plalama amaçlarõ ve bulgularõ doğrultusuda yapõla plalamadõr. Bu bağlamda orta döemli plalama, talep dalgalamalarõõ mevcut kapasite koşullarõa uygu talep, stok, satõş ve işletme yöetimi plalarõdõr. Bu plalamaya taktik plalama da deir. Bu plalama rastgele değişkeleri döemsel talep dalgalamalarõõ avatajlarõda yararlama, dezavatajlarõda kaçõma yöüde yapõlõr. Bu plalama içi döemsel talep dalgalamalarõ ile istatistik yötemlerde, stok, kuyruk ve satõş simülasyo modelleride yararlaõlõr. Bu plalama kapasite, döemsel işletme ve trafik değerlerii ortalama ve stadart sapma değerleri dikkate alõarak yapõlõr. Bu plalama döemsel olarak persoel, makie, malzeme, eerji, işletme sermayesi ögörülerii ve temiii kapsar. Orta döemli plalama servis sistemleri kapasitelerie bağlõ olarak birimleri bekleme maliyetleri ile kapasite fazlalõğõda kayaklaa servis sistemlerii boş kalma maliyetleri toplamõõ ekoomiklik ölçütüe, bir diğer deyişle ekoomik talep yöetimie bağlõ olarak yapõlõr. Bu plalar ayõ zamada talep dalgalamalarõa uygu yei seferler ve hatlarõ işletmeye açõlmasõ, işletmede kaldõrõlmasõ işleri biçimide de yapõlõr. 48

8 Orta döemli plalamada trafik dalgalamalarõa bağlõ birim sabit sermaye maliyeti ile sabit işletme maliyeti ve değişke maliyetler birlikte değerledirilerek uzu döemli yapõlabilirlik ölçütüe uygu birim işletme ve taşõma fiyatlarõõ belirlemesi yolua gidilir. Burada Q yõllõk ortalama trafik hacmie bağlõ olarak birim sabit sermaye maliyeti bir diğer ifade ile amortisma ve faiz maliyeti; r(1 + r ) A A = C ss = (1 + r ) 1 Q CRF Q biçimide taõmlaabilir. Bu yöde sektörleri orta döemli plalarõ, işletme plalama ilkeleri çerçeveside kayak atama bulgularõ biçimide ortaya çõkar. Kõsa Döemli Plalama Kõsa döemli plalama işletmeleri iteliğie bağlõ olarak gülük, haftalõk, mevsimlik döemleri ve işleri kapsar. Kõsa döemli plalama, uzu ve orta döemli plalama bulgularõ doğrultularõda yapõla plalamadõr. Bu bağlamda kõsa döemli plalama, talep dalgalamalarõõ mevcut kapasite koşullarõa uygu olarak karşõlamasõa ilişki persoel, makie, malzeme, eerji, akit ögörülerii, orgaizasyolarõõ ve kullaõmlarõõ kapsaya iş plalarõdõr. Bu plalama belirsizliği ve riski az ola somut bir plalamadõr. Bu plalamaya operasyo plalamasõ da deir Programlama Programlama yöetim bilimleride geel olarak plalama işlevi ve kavramõ içide ele alõõr. Programlama kõsa, uzu ve orta döemli plalama ve proje bulgularõ ve kayak atamalarõ doğrultularõda işleri iteliğie bağlõ olarak işleri başlagõç ve bitiş tarihlerii belirlemesi, takvimleştirilmesi işlemidir. Programlama gülük, haftalõk, yõlõk zama döemleri ile yapõlõr. Programlama plalama bulgularõ doğrultularõda persoel, makie, malzeme, eerji, akit ögörülerii, orgaizasyolarõõ ve kullaõmlarõõ zamaa göre daha somut hale getirir. 3. MAKRO EKONOMİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI GENEL YÖNTEMİ 3.1.Geel Yaklaşõm Bilidiği gibi, ekoomi bilimi, sürekli ve sosuz ihtiyaçlarõ sõõrlõ ola kayaklar ile azami yararlar sağlamasõ biçimde karşõlamasõa ilişki ögörüler, ilke ve yötemler bütülüğü ve uygulamalarõ olarak taõmlaõr. Yöetim bilimi ise, bireyleri ve toplumlarõ fizyolojik, güvelik, psikolojik, sosyolojik, saygõlõk ihtiyaçlarõõ etki karşõlamasõ amacõyla üretim olaaklarõõ plalamasõ, örgütlemesi, yöledirilmesi, çalõştõrõlmasõ ve deetimi aşamalarõa ilişki ögörüler, ilkeler ve yötemler bütülüğü ve uygulamalarõ olarak taõmlaõr. Bu taõmlar yöüde sõõrlõ kayaklarõ belirli limitler içide etki kullaõm amaçlarõ, yötemleri, kalkõma ve ulaştõrma politikalarõõ güdeme getirir. Ayrõca ulaştõrma sektörüü verimliliği, reel üretim sektörlerii verimliliğie bağlõ olduğuda verimli reel üretim sektörlerii üretkeliğie, dõş ticaret fazlasõ yata yei projelere öcelik verilmesi gerektiği belirgilik kazaõr. Bu yöde belire vizyo ve misyolar ise devleti çekici, yöledirici ve girişimci öcülüğüü öcelikli hale getirir. Bu gereklilik makro 49

9 ekoomide ve ulaştõrma sektörüde koşullara uygu özelleştirme politikalarõõ ve ölemlerii de kapsadõğõ görülür. Bu bağlamda, ulaştõrma ve lojistik ekoomisi, ulaştõrma işletmesi, ulaştõrma hukuku, sektöre ait istatistik veriler, ulaştõrmaõ temel ve uygulamalõ bilimleri çerçeveside belirgileşe ihtiyaçlar, amaçlar, sorular, çözüm modelleri ve souçlarõõ ortaya koyduğu vizyolar õşõğõda belirlemesi gerektiği; ayõ yöde ulaştõrma sektörü koşullarõa, teorik yorumlara, yorumlar doğrultusuda aalitik determiistik taõmlama ve değerledirmelere, sürekliliğe; ede-souç ilişkili, ayrõtõlõ, illiyetli bütücül çalõşmalara, ekoomik ve optimum karar verme tekikleri souçlarõa, vizyolara dayamasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu belirlemeler çerçeveside geel ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, tüm sektörleri ve süreçleri verimliliklerie, katma değerlerie bağlõ şekillemekte olduğu, bu bağlamda çok değişkeli foksiyo ve kõsõt ifadelerii kapsaya modeli gerektirdiği belirgilik kazaõr. Ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõ modeli, makro ekoomide ulaştõrma ve diğer sektörler arasõda arz ve talebi sürekli döemsel degesie ve uyumua bağlõ olarak belirlemesi gerektiği görülür. Ayrõca ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõ ve plalarõ modeli, makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü arakesiti sorularõõ ve politikalarõõ bütücül bir bakõş açõsõõ gerektirdiği görülür. Bu yöde sektörleri politikalarõõ araştõrõlmasõ teorik yorumlar; aalitik, determiistik değerledirmeler ile verimlilik, lieer programlama modeli, yapõlabilirlik bugükü et değer tekikleri ölçütlerie dayadõrõlmasõ gerektiği görülür. Bu ilke ve yaklaşõmlar ile belirlee Türkiye i aa politikalarõ ve stratejileri, sõõrlõ kayaklarõ etki kullaõmõ ile Avrupa Birliği ülkelerii bakõş açõlarõa, Avrupa ülkelerii geliştirdiği yaşam düzeyie, ilkelere ve stadartlara zama içeriside kararlõ bir şekilde erişmeye yöelik olmasõ bekleir. Düya ölçeğide Türkiye ye, Türkiye de diğer sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüe, ulaştõrma alt sektörlerie ulusal ve uluslararasõ ölçeklerde işlevsel diamik sistem yaklaşõmõ, durumsallõk yaklaşõmõ ile bakõlmasõõ; sorularõ taõmõ, aalizi ve çözüm modellerii yie sistem yaklaşõmõ ile ele alõmasõõ güdeme getirir. Bu bağlamda yukarõda belirtildiği biçimde sektörleri yatõrõm ve işletme politikalarõ, plalama amaçlarõ ve ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka ihtiyaçlarõ ve sorularõ orta ve uzu döemli plalama çözüm yötemleri bulgularõõ daha uzu döemli aalitik ve determiistik çözümleri, amaçlara uygu değerledirmelerii gerektirir. Politika belirleme çalõşmalarõ ayõ zamada uzu döemli plalama karar yötemleri ve sistem yaklaşõmlarõ, makro ortalama değerler çerçeveside geel ve ö araştõrmalar, değerledirmeleri gerektirir. Geel ve sektörleri makroekoomik politikalar bütülüğü, Türkiye de bütü sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüde de öemli ve belirleyici olduğu görülür. Geel ulaştõrma politikalarõõ ve uzu döemli plalarõõ isabetliliği, makroekoomik ve sosyoekoomik değerlere, plalarõ dayadõğõ yötemi gerçekçiliğie, Avrupa ülkeleri büyüklükleri ile ilişkili olarak kişi başõa gelir, tüketim ve üfus artõşõa, yatõrõm ve işletme sermayesi değerlerie bağlõdõr. Bu bağlamda Türkiye i Avrupa Birliği sürecide yapõla alaşmalara göre; ögörüle iç ve dõş borç, eflasyo yüzdesi, reel faiz yüzdesi değerleri makro ekoomi ve ulaştõrma yatõrõmlarõ kararlarõda belirli limit değerleri içide kalmasõ temel koşul olur. Ayrõca, Avrupa Birliği sürecide hizmetleri ve işletme stadartlarõõ kullaõcõ odaklõ olmasõ, bu yöde maliyetleri aşağõya, kişi başõa geliri yukarõya çekerek; arzõ ve talebi uygu degelerde buluşturulmasõ gerektiği görülür. 50

10 Türkiye i politikalarõ ve stratejileri başlagõçta bugükü milli gelir, ulusal kayaklar yaõ sõra dõş kredilere, yabacõ sermayeye dayadõrõlmõş olsa da uzu döemde Avrupa Birliğii ögördüğü Maastricht alaşmasõ makroekoomik değerlerie, daha çok ulusal kayaklara ve diamiklere dayamasõ kaçõõlmaz olduğu görülür. Bu yöde çok uzu döem içide Türkiye i kayaklarõõ ve olaaklarõõ bilimsel olarak harekete geçirilmesi yaklaşõmlarõõ temel politikalar olmasõ gerektiği görülür. Bu bağlamda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü kararlarõ ve uygulamalarõ geel olarak politika belirleme, uzu döemli plalama, orta döemli plalama ve programlama sistematikliği içide yürütülmesi gerektiği belirgilik kazaõr. Ayõ yöde sektörleri politikalarõ, makro ekoomi ile tüm sektörleri geel verimliliğii ve büyümelerii sağlaya, gelişe çok uzu döemli koşullarõ ve amaçlarõ setezie bağlõ yaklaşõmlar bütülüğü olduğu görülür. Projeler ve plalarõ ise, belirli öcelikler ile sõõrlõ kayaklar doğrultusuda ihtiyaçlarõ karşõlaya ölemleri ve projeleri araştõrõlmasõ, kayak atamasõ ve belirlemesi çalõşmalarõ biçimide ele alõmasõ gerektiği ortaya çõkar. 3.2.Geel Çözüm Uygulamasõ Yukarõda verile ilke ve yaklaşõmlar Türkiye de bütü sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüü makroekoomik politikalarõ, stratejik plalarõ bütülüğü; sektörleri büyüme oralarõõ, GSMH içideki yatõrõm ve işletme harcamalarõ miktarlarõõ ve oralarõõ etki verimli kullaõmlarõ yaklaşõmõ ile ögörülebilir. Ele alõa döemde sektörlere ayrõla GSMH içideki yatõrõm ve işletme harcamalarõ olaaklarõ toplamõõ; proje tutarlarõa bağlõ tahsis edilmesi sõõrlarõ içide kalõmalõdõr. Bu bağlamda sektörleri uygu stratejik plalarõ ve projeleri; sektörleri uygu makroekoomik öcelikleri, politikalarõ doğrultusuda alõa döemde yatõrõm bütçeleri toplamõõ aşõlmamasõ koşulu altõda projeleri verimlilikleri sõrasõ ile e verimli ve uygu olalarõ saptamasõ ve sõralamasõ biçimide belirlemesi gerektiği görülür. Bu yaklaşõm ile yukarõda verile bir projei yapõlabilirlik ölçütü bugükü et değeri( BND) ifadesii tüm ulaştõrma sektörüe uygulamasõ olaaklõdõr. Bu amaç ile BND ifadeside 1 + a 1 + a ξ = 1 r a 1 + r taõmõ, a r, BND=0 kabulleri ve BND ifadesii yeide düzelemesi ile A + coqoξ = goqo ξ S + ( 1+ r ) ifadesi elde edilir. Yukarõda verile bugükü et değeri(bnd )ifadesi çerçeveside ulaştõrma sektörü toplam projelerii, bir diğer ifade ile toplam hizmetlerii yõllõk döemdeki gelirlerii yatõrõm ve işletme harcamalarõa eşit olmasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu bağlamda yõllarõ arasõda 40 yõllõk döemdeki ulaştõrma sektörü toplam harcamalarõ/gelirleri; 2004 yõlõ GSMH 270 milyar $, a = r = 0, 05, 51

11 = ξ = 40 kabulleri ile aşağõda verile aa aşama ve searyolar çerçeveside ögörülebilir: Türkiye de GSMH õ %35 i bütçe harcamalarõ, bütçe harcamalarõõ %30 u yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ %20 sii ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. GSMH ye bağlõ toplam harcamalarõ %9 u ulaştõrma harcamalarõ, ulaştõrma harcamalarõõ %35 i otomobil sahipliği harcamasõ, %65 i diğer kalem harcamalarõ oluşturmasõ. GSMH õ %9 u ulaştõrma harcamalarõ, %25 i yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ ise %35 i kamu sektörü, %65 i özel sektör harcamalarõõ oluşturmasõ. So yõllarda yatõrõm harcamalarõ doğrultusuda GSMH õ %35 i bütçe harcamalarõ, bütçe harcamalarõõ %6 sõ yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ % 20 sii ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. Ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ bütçe ulaştõrma toplam yatõrõm harcamalarõõ ortalama % 80 ii, toplam bütçe alt yapõ ulaştõrma yatõrõmlarõõ %74 i karayolu, %8 ii havayolu, %8 ii boruyolu, %7 sõ demiryolu, %3 üü deizyolu yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. Bu aşama ve searyolar çerçeveside öceki yõllarda yõllõk kamu ulaştõrma yatõrõm harcamalarõ 5,65x10 9 $ ike so yõllarda faiz ödemelerie bağlõ olarak 1,13x10 9 $, ulaştõrma altyapõ harcamalarõ 0,91x10 9 $ düzeylerie imiş olduğu; bua karşõ yõllõk otomobil sahipliği harcamasõ 8,5x10 9 $ civarõda olduğu görülür. Politika belirleme ve stratejik plalama döemleri 40 yõl olarak ögörüldüğüde bu döemde ulaştõrma sektörü toplam harcamalarõ/gelirleri bir öceki cümlede verile değerleri 40 katõ civarõda olmasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu bağlamda ulaştõrma sektörüü ve alt sistemlerii uygu projeleri ve stratejik plalarõ; sektörleri makroekoomik politikalarõ doğrultusuda ulaştõrma sistemlerie ve projelerie GSMH içideki ulaştõrma yatõrõm ve işletme harcamalarõ miktarlarõõ e büyük verimlilikleri sõrasõda uygu sayõlarõõ ve büyüklüklerii tahsis edilmesi biçimide belirleebileceği görülür. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalõşmada ulaştõrma ve lojistik sektörüü geel politika sorularõõ çözümlemesi yaklaşõmõ yukarõda belirtile amaçlar, koşullar ve olaaklar çerçeveside ede souç ilişkileri ile tekik ve ekoomik değerledirmelere dayadõrõlmõştõr. Çalõşma bu koudaki istatistik verileri, teorik yaklaşõmlarõ ve yötemleri ortaya koarak belirtile amaçlar; sermaye, tekoloji ve eerji kayaklarõ ve olaaklarõ çerçeveside teorik, aalitik, istatistiksel değerledirmelerle aa çizgileri, ölemleri ortaya komasõ biçimide yürütülmüştür. Makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü kararlarõ ve uygulamalarõ geel olarak politika belirleme, uzu döemli plalama, orta döemli plalama ve programlama sistematikliği içide yürütülmesi gerektiği belirgilik kazamaktadõr. Politikalar çok uzu döemli koşullarõ ve amaçlarõ setezie bağlõ ölemler, yaklaşõmlar biçimide; bua karşõ plalar, yatõrõm ve üretim olaaklarõõ belirli zama döemide ögörülerek atamasõ biçimide; programlar ise zama ve diğer kayaklarõ temii ile birlikte projeleri ve işleri takvimleştirilmesi biçimide ele alõmasõ gerekmektedir. Bu 52

12 taõma uygu sistematik kararlar ve uygulamalar, makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü içi ataa kayak israfõõ e alt düzeylere idirebilmektedir. Bu bağlamda trafik, ulaştõrma ve kaza yöetimie ilişki olarak aşağõda belirtile ölemler, yaklaşõmlar içere projelere öcelik verilmesi gerektiği belirlemiştir Geel Politikalar ve Ölemler Türkiye de ulaştõrma sektörüü ve sistemlerii gelişim olgusu ve politikalarõ, sosyoekoomik, makroekoomik ve kalkõma yaklaşõmlarõ, dõş ticaret ilişkileri ve gelişmeleri içide ele alõmalõdõr. Ulaştõrma sektörüü ve sistemlerii verimliliği diğer temel ve fiziki üretim sektörlerii verimliliğie bağlõ olduğuda temel fiziki üretim sektörlerii üretkeliğie, dõş ticaret ilişkilerie öcelik verilmelidir. Bu bağlamda ayrõca, AB, Orta Asya, Orta Doğu, Karadeiz, Kafkasya ve Balka ülkelerii, komşu ülkeleri üretim ve ulaştõrma sektörü sistemleri ile dõş ticaret olaaklarõa öem verilmelidir. Türkiye i kedi makroekoomik yapõsõ ile Orta Asya, Orta Doğu, Karadeiz, Kafkasya ülkeleri arasõda kararlõ ve güveilir makro ekoomik ve diş ticaret ilişkilerii geliştirme çalõşmalarõ AB i Türkiye ye yöelik ilgisii ve ilişkilerii kuvvetledirme olaağõ sağlamaktadõr. Bu ülkeler ve üretim sektörleri arasõdaki ulaştõrma hatlarõdaki yolcu ve yük taşõma kapasite yetersizliklerie bağlõ sõkõşõklõklarõ ve darboğazlarõ ulaştõrma yatõrõm ve işletme olaaklarõ çerçeveside ekoomik olarak çözülmesii temel almalõdõr. Ulaştõrma ve lojistik sektörüü geel politikalarõ, kişi başõa milli gelir, tüketim ve harcama değerlerie bağlõ 1000 kişi başõa düşe otomobil, kamyo, eerji ve altyapõ büyüklükleri ile AB makro ekoomi ve geel ulaştõrma verileri değişimleri ve politikalarõ gelişimleri karşõlaştõrõlarak geliştirilmelidir. Bu bağlamda ulaştõrma yatõrõm ve işletme politikalarõ, projeleri talebi gelir düzeyie, eerji ve yatõrõm olaaklarõa, makro ekoomi içi ataa kayaklara ve politikalara bağlõ yeterli talep ve fiyatlar ile yapõlabilir biçimde belirlemelidir. Türkiye düzeyide, bölgelerde ve ketlerde ulaştõrma sektörü yöetimi ve koordiasyou sorularõõ çözümüde, politikalarõõ belirlemeside sosyal bilimleri ve hukuku objektiflik, geellik, teklik, bütülük, çelişmezlik, süreklilik ilkelerie uyulmalõdõr. Bu bağlamda yie ulaştõrma ve trafik yöetimie ilişki olarak aşağõda belirtile hususlar yerie getirilmelidir. Özelleştirme, özel işletmecilik yaõ sõra toplu taşõmacõlõk akõlcõlõğa, verimliliğe ve ekoomikliğe dayadõrõlmalõdõr; belirli hatlarda e azõda özel işletmecilik ile birlikte toplu taşõmacõlõk uygulamalarõ ve kültürü yaygõlaştõrõlmalõdõr. Yolcu ve yük talebie ilişki otobüs, kamyo, metro, demiryolu, deizyolu kitle taşõmacõlõğõda hõz, kofor yaõ sõra sõklõk, eseklik, düzelilik ve ekoomiklik bekletilerie öem verilmelidir. Özel araç sahipliği ve kullaõmõ tercihleri yaõ sõra toplu ve kombie taşõmacõlõk tercihlerii psikolojik, sosyo-psikolojik ve ekoomik edeleri, eğitimi ve biliçlemei katkõ biçimleri ve yötemleri araştõrõlarak gerekeler yapõlmalõdõr. Ulaştõrma sektörüde öcelikle talep ve arz kesimleri örgütlerii ve işletmelerii daha etki yöetimi, koordiasyou içi orgaizasyo çalõşmalarõ yoğulaştõrõlmalõdõr. Orgaizasyo içide yolcu ve yük talep kesimlerii toplu ve kombie taşõmacõlõğõ seçimleri yöüde örgütledirme, araştõrma, eğitim öğretim çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. Ayõ zamada ulaştõrma talebii, trafik akõmõõ gelişim ögörüleri, ulaştõrma işletme plalarõ doğrultusuda ulaştõrma sistemleri altyapõ ve tesis kapasitesi, araç kapasitesi ve filosu arz ve yatõrõm ögörüleri ve plalarõ çalõşmalarõ yapõlmalõdõr; çalõşma bulgularõ gerektikçe daha ileri ve ekoomik yapõlamalar içide 53

13 ilgili birimlere ve kesimlere duyurulmalõdõr. Diğer yada ayrõca, tasarruflarõ ekoomik olarak değerledirilerek özel otomobil, özel ulaştõrma araçlarõ alõmõ dõşõda daha etki ve verimli alalara kaydõrõlarak kullaõlmalarõ amacõyla tasarruflarõ örgütledirme araştõrma, eğitim öğretim çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 4.1 Sõkõşõklõk ve Darboğaz Yöetim Politikalarõ Talep artõşlarõa bağlõ olarak belirli ulaştõrma hatlarõda talep kapasite oraõa, bir diğer deyişle kapasite kullaõm oraõa bağlõ sõkõşõklõklar ve darboğazlar kuyruk modeli uygulamalarõ ile ekoomik olarak çözümlemelidir. Bu bağlamda ulaştõrma yatõrõm politikalarõ, plalama çalõşmalarõ ayrõca; kapasite yetersizliğie bağlõ olarak birimleri servis sistemleride bekleme kayõplarõ ve maliyetleri ile kapasite fazlalõğõda kayaklaa servis sistemlerii boş kalma maliyetleri toplamõõ miimum/ekoomik olacak şekilde gerçekleştirilmelidir Toplu ve Kombie Taşõmacõlõk Politikalarõ Talebi yoğu olduğu hatlarda toplu taşõmacõlõğa; talebi ve taşõma uzaklõğõõ büyük olduğu hatlarda toplu ve kombie taşõmacõlõk yöüde ekoomik talep ve kapasite yöetimlerie, yatõrõm ve işletme ölemlerie öem verilmelidir. Toplu ve kombie taşõmacõlõk tercihlerii psikolojik, sosyo-psikolojik ve ekoomik etkeleri, eğitimi ve biliçlemei katkõ biçimleri ve yötemleri araştõrõlarak gerekeler yapõlmalõdõr. Toplu ve kombie taşõmacõlõk akõlcõlõğa ve ekoomikliğe dayadõrõlmalõdõr; belirli hatlarda e azõda özel işletmecilik ile birlikte toplu taşõmacõlõk ölemleri ve uygulamalarõ yaygõlaştõrõlmalõdõr. Toplu ve kombie taşõmacõlõğõda, kitle taşõmacõlõğõda hõz, kofor yaõ sõra sõklõk, eseklik, düzelilik ve ekoomiklik bekletilerie öem verilmelidir Kazalar ve Politikalarõ Kaza istatistik souçlarõ, edeleri, kazalara ilişki teorik ve aalitik saptamalar değerledirildiğide; kazalarõ isalarõ ve sürücüleri aa faktör olarak bilgi, deeyim, tedbir, dikkat ve kotrol eksiklikleride kayakladõğõ görülür. Bu teorik ve aalitik saptamalar yöüde isalarõ ve sürücüleri, uygu düzeylerde kotrol deetimlerie ve eğitimlerie, uygu düzeylerde güvelik ölemleri yatõrõmlarõa öem verilmelidir. Ölemler yukarõda belirtile kaza edelerii bilimsel ve ekoomik olarak ortada kaldõrõlmasõa, azaltõlmasõa yöelik olmalõdõr. Aõla ölemler, kõsa, orta ve uzu döemli ölemler, öemli sermaye gerektire, gerektirmeye ölemler biçimide taõmlaarak ele alõmalõdõr. Ölemler ele alõa zama döemide tekik ve ekoomik olarak uygulaabilir olmalõdõr. Kazalarõ ve risklerii azaltõlmasõ yöüde, sürücüleri trafik akõmlarõda ortaya çõka ai ivme değişikliklerie, süreksizliklere, yakõ ve riskli takiplere, yol boyuca düşey ve yatay kurbalara, fre sürtüme katsayõlarõa, öe geçişlerde karşõ yöde gele araçlara ve risklere karşõ hazõrlõklõ ve plalõ olmalarõa, yorgu ve dikkat zayõflõklarõõ yöetmelerie, sürücü davraõşõ özelliklerie dikkat etmeleri yöüde eğitilmelerie öem verilmelidir. Bu eğitim çalõşmalarõ ayrõca kõsa, orta ve uzu döemli kaza ve risk edelerii ortada kaldõrmaya yöelik olmalõdõr. 54

14 Bu alamda iyi bir trafik düzei ve yöetimi içi yukarõda ayrõtõsõ belirtile kaza faktörlerii uzu döemli çalõşmalar ile olumlu etkileri tekik ve işletme yöüde düzeltilmelidir. Trafik görevlileri, kullaõcõlar ve uygulayõcõlar trafik kültürü, trafik güveliği trafik bilici ve ahlakõõ geliştirilmesi içi eğitim ve araştõrma çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. Ulaştõrma sektörü politikalarõ ve plalama ilkeleri, öcelikle ulaştõrma ve lojistik sektörüe ayrõla eerji ve yatõrõm olaaklarõõ büyüklüklerie uygu olmalõdõr; sõra ile azami verimlilik yarata projelerde kullaõlmasõa olaak sağlamalõdõr. KAYNAKLAR [ 1] T.C. Başbakalõk Devlet İstatistik Estitüsü, Türkiye Ekoomisi, İstatistik ve Yorumlar, 2003, Akara. [ 2] İŞGÜDEN,T., Makro İktisat, Bilim ve Tekik Yayõlarõ, 1985, İstabul. [ 3] ÖZEN, S., KOLDEMİR, B., BAK O.A., PAKSOY A.; Ulaştõrma Sektörüü Politika Belirleme, Plalama Sorularõ Ve Geel Yöetimi, 5. Ulaştõrma Kogresi, Mayõs-1 Hazira 2001, İstabul. [ 4] Deiz Ticaret Odasõ: 2002 Deiz Sektör Raporu, Yayõ No:53, 2001, İstabul. [ 5] ÖZDEM, C., Ulaştõrma Sistemi ve Dõş Ticaretimiz, T.C. Başbakalõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Düyada ve Türkiye de Ekoomik Gelişmeler Dergisi, Sayõ 12, Ekim 2002, Akara. [ 6] T.C.Devlet Plalama Teşkilatõ:Yedici Beş Yõllõk Kalkõma Plaõ,l995,Akara. [ 7] AKGÜÇ, Ö., Yatõrõmlar Ve Ekoomik Gevezelikler, Milliyet Gazetesi, 15 Mart 1992, İstabul. [ 8] ÇATALPINAR Ş. S. Ulaştõrma Politikalarõ 5. Ulaştõrma Kogresi, Mayõs-1 Hazira 2001, İstabul. [ 9] KAYNAK, M.,Ulaştõrmada Yei Eğilimler ve Türkiye i Bölgesel Güç Olma Potasiyeli, Mersi Deiz Ticareti Dergisi, Yõl:12, Sayõ: 141, Şubat 2004, Mersi [10] ÇANCI M., Yei üyeleri katõlõmõyla AB Ulaştõrma Sektörü ve Ülkemiz Yöüde Değerledirilmesi, Uta Lojistik Dergisi, Yõl:10, Sayõ: 7, Temmuz 2004, İstabul. [11] Europea Commõssõo, Whõte Paper, Europea Trasport Policy for 2010: Time to Decide, ISNB [12] DİNÇER, Ö., Stratejik Yöetim ve İşletme Politikasõ, 2.Baskõ, l992, İstabul. [13] KILIÇBAY, A., İktisat Teorisi, İktisat Politikalarõ ve İşletme, İstabul Üiversitesi Yayõõ, No: 3488, 1988, İstabul. [14] JONES, C. I. (Çev: Ş. ATEŞ, İ.TUNCER), İktisadi Büyümeye Giriş, Literatür Yayõcõlõk, ISBN: , Nisa 2001, İstabul. [15] Öze,S., Koldemir B., Bakõrcõ, E.; İstabul Ket İçi Ulaştõrmasõ Talep, İşletme, Kapasite, Yatõrõm Sorularõ ve Yöetim İlkeleri, İstabul da Ket İçi Ulaşõm Sempozyumu, Hazira 2001, İstabul. [16] ÖNEY,E. İktisadi Plalama, Savaş Yayõlarõ, 5.Baskõ, 1987, Akara. 55

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üiversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühedisliği Öğretimide 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI Savuma ve Havacılık Saayileri içi Çağdaş Bir Yöetişim ve İovasyo Ortamı: Bölüm VI PLM 56 PLM (Product Lifecycle Maagemet / Ürü Yaşam Dögüsü Yöetimi) i felsefesi, vizyou ve faydalarıı alattığımız bu yazı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0. ACIBADEM (ACIBD.IS) (TL6800/ABDc0.52) Sağlõk ABDc 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 01/01 02/01 05/01 06/01 08/01 ACIBD 10/01 Hisse Senedi Bilgileri 120 100 80 60 40 20 12/01 ACIBADEM 02/02 04/02 06/02 08/02

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 KURUMSAL BANKACILIK Küresel Piyasalar Araştõrma Makroskop Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 5-11 Nisan 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

ANALİTİK UYGULAMALARLA BAŞARININ YAKALANMASI

ANALİTİK UYGULAMALARLA BAŞARININ YAKALANMASI ANALİTİK UYGULAMALARLA BAŞARININ YAKALANMASI TATİLYA DENEYİMİ EYLÜL 22 Serdar TAN İÇİNDEKİLER İçindekiler 2 Özet 3 Genel 3 Temel Yönelimler 4 Faaliyet Döneminde Hedeflenen Yaklaşõmlar 5 Uygulamalar Sonucunda

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı