ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral policies, visios ad procedures. Plas ad geeral policies with regard to trasportatio are depedat upo socio-psychological ad socio-ecoomical coditios ad sources of the coutry; as well as ot oly productivity of the macro ecoomy ad the mai sectors but also the tedecies for wide usage of the combied ad mass trasport meas. I this paper we studied sector decisios ad applicatios withi the cotext of policy makig, middle ad log-term plaig ad programmig. Geeral trasport policies ad plas however were researched by way of statistical methods, special coditios, specific data ad aalytical evaluatios with regard to time ad space dimesios. This paper also examies how possibly to avoid or rather miimize accidets, to improve or better up the mai sectors productivity, to elimiate cogestios i the process lies of trasport ad hadlig, opeig up ew trasport meas ad systems i betwee areas of high supply ad demad, ad steps as well as approaches of orietig the high demad towards mass ad combied trasport meas ad also towards suitable sea /rail trasport lies. ÖZET Ulaştõrma geel politikalarõ vizyolarõ ve etkilikleri geliştirme yöüde ölemler ve yaklaşõm bütülüğüdür. Ulaştõrma geel politikalarõ ve plalarõ ülkei sosyopsikolojik, sosyoekoomik koşullarõa, kayaklara; makro ekoomii ve aa sektörleri verimliliğie, politikalarõa; özel olarak talebi özel araç, toplu ve kombie taşõmacõlõk araçlarõ kullaõm eğilimlerie bağlõ bulumaktadõr. Bu yöde ulaştõrma sektörü kararlarõõ ve uygulamalarõõ geel olarak politika belirleme, uzu ve orta döemli plalama, programlama sistematiği içide araştõrõlmaya çalõşõldõ. Ulaştõrma geel politikalarõ ve plalarõ; geiş zama ve meka boyutuda sosyoekoomik ve makroekoomik amaçlar, özel koşullar, ataabile kayaklar bağlamõda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörüe ilişki determiistik ve istatistik yötemler, veriler ile aalitik değerledirmeler çerçeveside araştõrõldõ. Başlõca ulaştõrma politikalarõõ ve plalarõõ makro ekoomii ve aa sektörleri verimliliğii artõrõlmasõ; kazalarõ azaltõlmasõ, taşõma ve elleçleme hatlarõda sõkõşõklõklarõ giderilmesi, arzõ ve talebi yüksek bölgeler arasõda yei ulaştõrma sistemlerii açõlmasõ, yüksek talebi toplu ve kombie taşõmacõlõk sistemlerie, deizyolu demiryolu uygu ulaştõrma hatlarõa yöledirilmesi ölemlerii ve yaklaşõmlarõõ kapsamasõ gerektiği saptadõ. 1 Prof. Dr. İ.Ü. Mühedislik Fakültesi, Deiz Ulaştõrma İşletme Müh. Bölümü,Avcõlar/İstabul 2 Dr. İ.Ü. Mühedislik Fakültesi, Deiz Ulaştõrma İşletme Müh. Bölümü,Avcõlar/İstabul 42

2 GİRİŞ Ulaştõrma ve lojistik sektörü, bilidiği gibi, ülkeler ve sektörler arasõda dağõtõmõ, girdi-çõktõ ilişkisii, makro ekoomide hareketliliği sağlamaktadõr. Bu yöde ulaştõrma sektörüü ve alt sistemlerii politika sorularõ Türkiye i ve düyaõ makro ekoomik geel yapõsõa ve diğer tüm sektörleri sorularõa bağlõ bulumaktadõr. Dolayõsõyla Türkiye ve düya ekoomiside ulaştõrma sektörü ve alt sektörleri yatõrõm ve işletme harcamalarõa geel bir bakõş yapõlmasõda yarar görülmektedir. İleri yüksek tekolojiyi üreterek geliştire ülkeler üretim kapasitesi ve olaaklarõ yüksek, birim işletme maliyeti ve fiyatõ düşük ulaştõrma stadartlarõõ ve sistemlerii geliştirebilmektedirler. AB ülkeleri ile ileri yüksek tekolojiyi geliştire ülkeleri ulaştõrma sistemleri stadartlarõ ve hõzlõlõklarõ; gelişmekte ola ülkelerde kalkõma coşkusu, ulaştõrma hizmetleri stadartlarõõ, hõzlõlõklarõõ ve ulaştõrma harcamalarõõ paylarõõ giderek artõrmaktadõr. Bu gelişmeler öce hizmet sektörüü öemii, dolayõsõyla ulaştõrma ve lojistik politikalarõõ ve plalarõõ öemii daha da arttõrmaktadõr. Bu bağlamda ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, psikolojik, sosyoekoomik boyuttaki etkileri, ölemleri, olumlu souçlarõ ilgili bilim dallarõa, gülük hayatõmõza, kültürümüze girmektedir. Ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, trafik ve ulaştõrma bilicii geliştirilerek yaygõlaştõrmasõa yol açmaktadõr. Türkiye de geel olarak kişi başõa milli geliri, otomobil sahipliğii gelişmiş ileri ülkeleri acak % 8-10 u mertebelerie karşõlõk olduğu; Türkiye de toplam ulaştõrma harcamalarõ, toplam harcamalarõ % 8-9 u dolayõda olduğu, ulaştõrma harcamalarõõ %35-37 si otomobil sahipliği harcamasõ olduğu, otomobil sahipliği ve kullaõmõõ yüksek gelirli gruplarda daha yüksek oralarda gerçekleştiği; Türkiye de yie 2002 yõlõ itibari ile 4,6 milyo otomobil, 1,6 milyo otobüs, miibüs, kamyo, kamyoet ve diğer karayolu araçlarõ olmak üzere toplam 6,2 milyo dolayõda karayolu aracõ buluduğu; Türkiye de karayolu yük ve yolcu taşõma paylarõõ % değerlerie yükseldiği; dõş ticaret taşõmacõlõğõda miktar olarak % ii deizyolu, % 9-12 si karayolu, bua karşõ taşõa yükleri değer olarak % sii deizyolu, % ii karayolu, % 7-10 uu havayolu ulaştõrma sistemi ile taşõdõğõ; Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasõdaki dõş hatlarda birim yük taşõma maliyetii karayoluda 2730 $, deizyoluda 330 $ olarak gerçekleştiği saptamõştõr. Bu yöde belirtile üretim ve ulaştõrma biçimie bağlõ olarak karayolu ulaştõrma işletmesi işyerleride öemli istihdam artõşlarõ olduğu; plalõ ve programlõ toplu ve kombie layer taşõmacõlõğõõ beklee gelişmeyi gösteremediği, karayolu trafik kazalarõ ve ket içi trafik sõkõşõklõklarõ ve zama kayõplarõ öemli değerlere eriştiği gözlemiştir[1,2,3,4,5,6]. Türkiye de so yõllardaki gelişmeler doğrultusuda yakõ gelecekte yõllõk GSMH õ milyar $ arasõda, 2004 yõlõ içi 261,7 milyar $ olarak gerçekleşmesi beklediği saptamõştõr. Yie plalõ döemlerde geel olarak kosolide bütçe harcamalarõ ve yatõrõm tutarlarõ sõra ile GSMH õ %35-40 õ, %15-25 õ; özel ve kamu sektörü yatõrõmlarõ ise sõra ile toplam yatõrõmlarõ %65-70 õ ve %30-35 õ; bua karşõ bütçe yatõrõm harcamalarõ bütçei %28-30 u ike so yõllarda yatõrõmlar bütçe harcamalarõõ %5-6 sõ, kosolide bütçe gelirlerii % 9-12 si olduğu görülmektedir. Bu yöde ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ toplam bütçe yatõrõm harcamalarõõ ortalama % sõ, kritik yõllarda % sõ olduğu, toplam bütçe ulaştõrma 43

3 yatõrõmlarõõ % i karayolu, % 7-8 i havayolu, % 8-9 u boruyolu, % 5-6 sõõ demiryolu, % 2-3 üü deizyolu yatõrõmlarõ olduğu saptamõştõr[3,4,5,6,7]. Diğer yada so yõllarda ulaştõrma sektörüde kamu yatõrõmlarõõ alt yapõ yatõrõmlarõa, özel sektör yatõrõmlarõõ özel otomobile, özel ulaştõrma araçlarõa küçük ve orta ölçekte ulaştõrma ve lojistik hizmeti yapa şirketlere yöelik olduğu, bu durum ayõ zamada küçük ve orta ölçekte sermeye birikimlerii belirtildiği şekilde daha çok karayolu araçlarõõ satõ alõmõa yöelik olduğu saptamõştõr[4]. Buu yaõ sõra ulaştõrma yatõrõm plalarõda bütçe disipliie, bölgesel veri ve parametreler tam dikkate alõmadõğõ, ulaştõrma projelerii diğer sektörleri projeleri ile determiistik ilişkii belirlemediği, kalkõma plalarõda ögörüle sektörel büyüklükleri tutarlõ olamadõğõ ileri sürülmüştür[8]. Ulaştõrma politikasõ ve plalarõ kousua ilişki öceki çalõşmalarda ayrõca politika, pla, plalama, programlama kavramlarõ arasõdaki işlevsel aalitik ilişkileri, bu bağlamda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü politikalarõ ve plalarõ, ölemleri üzeride yeterice açõk durulamadõğõ belirtilmiştir[3,8]. Türkiye de ulaştõrma politikalarõ ve stadartlarõ, belirtile çerçevede makro ekoomi politikalarõ yaõ sõra komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ, Avrupa Birliği ulaştõrma politikalarõ ile uyumlu olarak geel ekoomii amaçlarõõ gerçekleştirmeye hizmet etmesi gerektiği saptamõştõr. Diğer yada ülke içide sektörler arasõda girdiçõktõ yapõsõa, vizyo ve misyo birliğie, stratejik plalara ve uygulamalara uygu olarak ulaştõrma yatõrõm politikalarõ ve ulaştõrma işletme politikalarõ biçimide iki grupta olmasõ gerektiği saptamõştõr. Ayrõca kamu işletmeleride amortisma ve faiz yüzdesi politikalarõ mevcut yapõlarõ kedilerii ekoomik olarak yeileyip geliştirmeye olaak vermesi, yie işletme politikalarõõ ve plalarõõ, işletme olaaklarõõ verimli ve etki yöetimi ile gelecekte daha büyük ve ileri tekolojili yatõrõmlar içi fo akõşlarõ ve sermaye birikimi yaratabilecek biçimde ögörülmesi gerektiği görüşleri ileri sürüldüğü saptamõştõr[3,8,9,10]. Bu bağlamda ayrõca AB i, etki ve ekoomik ulaştõrma sistemleri ile Orta Asya, Orta Doğu, Karadeiz, Kafkasya ülkeleri; Çi, Hidista ve Uzak Doğu ülkeleri üretim ve dõş ticaret olaaklarõ, ulaşma politikalarõ ve plalarõ üzeride çalõştõğõ gözlemektedir[9,10]. Bu saptamalar politika belirleme ve pla geliştirme çalõşmalarõõ üretim olaaklarõda yei kayak oluşturma amacõ yöüde yeterice yararlõ olamadõğõõ ortaya koymaktadõr. Türkiye de ulaştõrma sektörü ve sistemleri yatõrõm ve işletme olaaklarõõ bu süreçler, değerler bağlamõda yõllõk döem içide belirebileceği, yie Türkiye de ulaştõrma sektörü ve alt sistemleri karar ilkelerii, amaçlarõõ, politikalarõ ve uzu döemli plalarõ bu yatõrõm ve işletme süreçleri, olaaklarõ doğrultusuda ögörülebileceği belirgilik kazamaktadõr. Ulaştõrma politikalarõ, geel olarak makro ekoomide mal ve hizmet üretimi artõşõ yaõ sõra ulaştõrma taşõma işii azaltõlmasõa, bu şekilde sektörleri ve geel ekoomii verimliliğii artmasõa, ülke kayaklarõõ etki kullaõmõa, uluslararasõ ölçekte rekabet gücüü arttõrõlmasõa olaak sağlarlar[9,10,11]. Bu bağlamda ulaştõrma politikalarõ Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ ile ekoomik bir uyumluluk oluşturmasõ; taşõma maliyetlerii, taşõmaya bağlõ kaza maliyetlerii azaltõlmasõa yöelik uygu ölemleri belirlemesii gerektirir. Ulaştõrma politikalarõõ uzu döemli yatõrõm ve işletme plalarõõ yöledirmesi ve geliştirmesi bekleir. 44

4 Bu bağlamda çalõşma, ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõõ ve plalarõõ, bir model ve bütülük içide makro ekoomi ve sektörleri politikalarõ ve plalarõ, Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri ulaştõrma politikalarõ ile uyumlu olarak ögörmeyi amaçlamaktadõr[1,9,10]. Çalõşmada öcelikle politika ile pla, pla ile program arasõdaki ilişkiler taõmlaarak ulaştõrma sektörüü öcelikleri ve ölemleri; bu yöde ulaştõrma sektörü yatõrõm ve işletme politikalarõ, uzu döemli yatõrõm ve işletme plalarõ karakteristik özellikleri, öcelikleri ögörülmektedir. So otuz yõllõk ulaştõrma yatõrõmlarõõ karakteristik özellikleri, ulaştõrma sistemlerie dağõlõmlarõ, GSMH değerlerie oralarõ ile yõllõk geleceğe ilişki projeksiyolar, yatõrõm olaaklarõ ve ölemler araştõrõlmaktadõr. Çalõşma ayrõca so yõllarda iç ve dõş borç büyüklükleri, artõş hõzlarõ, kamu ve özel sektör yatõrõm sermayesi büyüklükleri dikkate alõarak öümüzdeki yõllarda ulaştõrma sektörü, ulaştõrma sistemleri içi yatõrõm büyüklükleri oralarõõ ortaya çõkartõlmasõõ amaçlamaktadõr. 2.GENEL TANIMLAR Yöetim bilimleride geel olarak plalama kavramõõ; politika, pla, program ile politika belirleme, plalama, programlama kavramlarõõ ve çalõşmalarõõ kapsadõğõ görülür. Politika, pla, program kavramlarõõ birbiride farklõ kavramlar olmasõa karşõ, etki kararlar açõsõda birbirlerii bütüleye ve karar yötemi geliştire özellikleri buluduğu görülür. Bu yöde sektörleri politikalarõ, plalama amaçlarõ ve ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ uzu döemli plalama çözüm yötemlerii, bulgularõõ daha uzu döemli aalitik ve determiistik çözümleri, amaçlara uygu değerledirmeleri ile belirleebilir. Politika belirleme çalõşmalarõ geel ve ö araştõrmalar ölçeğide uzu döemli plalama karar yötemleri makro ölçeklerde ortalama değerler ve sistem yaklaşõmlarõ ve değerledirmeler ile belirleebilir. Bu açõda geel olarak politika, pla, program kavramlarõ ile politika belirleme, plalama, programlama kavramlarõõ ve işlevlerii ayrõtõlõ biçimde ilişkileri ile taõmlamasõda yarar görülmektedir Politikalar Politika yöetim bilimleride geel olarak plalama işlevi ve kavramõ içide ele alõõr. Politika bir sektörü ve alt sektörlerii gelişim tredie, bilimsel yötemler ve bulgular çerçeveside belirgileşe ihtiyaçlara, amaçlara, olaaklara ve kayaklara uygu olarak belirlee çözüm yaklaşõmlarõ, çözüm ölemleri ve yaptõrõmlarõ olarak taõmlaõr[12,13,14]. Sektörleri politikalarõ ve plalama ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümüe ve uygulamasõa ilişki aa doğrultulardõr. Politikalar ve plalama ilkeleri, yukarõda belirtildiği şekilde, sektörü fiziki ve ekoomik koşullarõa, kayaklara, olaaklara, bilgi ortamõa, bu yöde belire ihtiyaçlara ve amaçlara bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümlerie ve uygulamasõa ilişki ilkeler ve yaptõrõmlar olmaktadõr. Bu yöde politikalarõ belirleme geel yötemi sosyal bilimleri, hukuk, ekoomi, istatistik, fe, sağlõk ve mühedislik bilimlerii teorilerie dayaõr; yie ihtiyaçlara ve amaçlara bağlõ olarak ortaya çõka sorularõ çözümüe ve uygulamasõa ilişki teorileri, kurallarõ ve ölemleri uygu sõralamasõõ kapsar. Dolayõsõyla politikalar sektörleri, 45

5 uzu döemli stratejik plalama kararlarõõ ve uygulamalarõõ biçimledirip yöledirirler; bu yöde sektörlerde vizyo ve misyo birliği oluştururlar. Bu bağlamda ulaştõrma ve lojistik politikalarõõ geliştirilebilmesi içi öcelikle aşağõda belirtile karakteristik bilgileri bir model ve orgaizasyo içide ele alõmasõ gerekir; bölgeler ve sektörlerde yatõrõm olaaklarõ ve büyüme oralarõ, bölgeler ve sektörler arasõda arz ve talep fazlalõklarõ, diğer sektörler yaõda ulaştõrma sektörüde yatõrõmlarõ katma değer bilgileri, ulaştõrma sektörüü arazi ve çevre kullaõmõ bilgileri, ulaştõrma sektörüü altyapõ kapasite kullaõm oralarõ, ulaştõrma sektörüü özel ve kamu yatõrõm olaaklarõ, ulaştõrma sektörüü geel istihdamõ karşõlama düzeyleri, ulaştõrma sektörüü diğer sektörlere katma değerleri, marjial sosyal faydalarõ, ulaştõrma, geel ekoomi istatistik bilgileri. Diğer yada geel ulaştõrma politikalarõ; makro ekoomi, ulaştõrma sektörü ve sistemlerii arz ve talep degesi, altyapõ ve trafik kazalarõ sorularõõ çözümlerii, komşu ve AB ülkelerii geel ulaştõrma politikalarõ çerçeveside ortaya komasõ gerekmektedir. AB geel ulaştõrma politikalarõ ise aa çizgileri ve ölemleri ile aşağõdaki biçimde belirgilik kazamaktadõr[9,10,11,15]. Bekleme ve sõkõşõklõklarõ makul değerlere idirgemesi. Trafiği karayollarõa yöelmesii psikolojik, sosyolojik, ekoomik edeleri araştõrõlarak gerekli tekik, işletme ve mali ölemleri alõmasõ. Yolcu ve yük talebii demir yolu ve deiz yolua kaydõrõlmasõ. Çevre kirliliğie karşõ uygu ölemeleri alõmasõ. Etki ve uygu kayak, eerji, arazõ kullaõmõ seçeeklerii belirlemesi, ölemlerii alõmasõ. Kazalarõ ve kayõplarõ azaltõlmasõ yöüde gerekli ölemleri alõmasõ Plalar, Plalama Plalama ulaştõrma işletme sistemleri yöetimii e öemli ve yaygõ etkiliğidir. Plalama ile politikalar, vizyo ve misyolar arasõda yakõ bir ilişki mevcuttur. Plalar geel olarak amaçlarõ, amaçlara bağlõ politikalarõ gerçekleştirmek içi yapõlõr. Plalama bu bağlamda yapõlacak işlere ilişki olarak kayak ögörme ve atama etkiliğide oluşur[9,10,13,15,16]. Burada ayrõtõda ele alõa plalama belirli bir işi, belirli bir projei detaylõ kayak kullaõmõ ile tekik ve ekoomik olarak ögörülmesi etkiliklerii bütülüğü biçimide taõmlaõr. Bu taõma göre plalama bir problem çözme, karar verme sürecide gerçekleştirilir. Plalar, ö araştõrma kapsamõda geel olabileceği gibi detaylõ somut projeler kapsamõda da yapõlabilir. Plalar aşağõda açõklaa bilim dallarõa ve yötemlere dayadõğõ ölçüde isabetli, güveilir ve bilimsel olabilir. Bu taõmlamalar yöüde makro ekoomii ve sektörleri politikalarõ, sorularõ geel amaçlar, plalama ilkeleri ve yötemleri, sistem yaklaşõmlarõ ve değerledirmeleri çerçeveside çözümleri ile belirleebilir. Geel olarak proje ölçeğide somut plalar, plalama çalõşmalarõ uzu döemli plalama 46

6 orta döemli plalama kõsa döemli plalama aşamalarõda yapõlõr. Uzu Döemli Plalama Uzu döemli plalamada kapasite büyüklükleri, kapasiteye bağlõ yatõrõm bedelleri değişke olarak kabul edilir. Bu plalamaya stratejik plalama da deir. Uzu döemli plalama işletmei ve yatõrõmõ iteliğie bağlõ olarak 3-4 yõl ile yõllõk döemleri kapsar. Uzu döemli plalama kapasite ve yatõrõm plalamalarõ içi talep ve işletme plalamalarõõ kapsar. Bu yöde sektörleri uzu döemli plalarõ, yatõrõm plalama ilkeleri çerçeveside kayak atama bulgularõ biçimide ortaya çõkar. Uzu döemli plalamada yatõrõm ve işletme toplam giderleri, bir diğer ifade ile maliyetleri bugükü değeri şu şekilde hesap ve tahmi edilir. C Ci A+ + T = i ( 1 r) Burada ; A = ilk yatõrõm bedeli, Pb C i = i. yõldaki işletme gideri veya maliyeti, Pb/yõl = Uzu döemli plalama döem süresi, yõl r = yatõrõm kredileri içi yõllõk faiz yüzde değeri olur. Ayõ uzu döemli toplam gelir foksiyou ise Gi S GT = + i i= 1 (1 + r ) ( 1 + r ) biçimide taõmlaõr. Burada ; G =i i. yõldaki gelir, Pb/yõl S = Döem soudaki hurda değeri, Pb Uzu döemli plalamada toplam gelirde toplam maliyeti çõkartõlmasõ ile projei yapõlabilirlik ölçütü bugükü et değeri ifadesi (BND ); Gi Ci S BND = A+ + i (1 + r ) (1 r i= 1 + ) biçimide yazõlõr[2,3,13,14,16,17]. Bu ifadede, i 1 + a Gi Ci = ( go co ) Qo 1 + r a r kabulleri, toplam öüdeki ifadei geometrik dizi olduğu düşüülürse ve geometrik dizi formülüde yararlaõlarak bir ulaştõrma hattõ BND ifadesi, BND = A+ ( g o 1+ a 1+ a co ) Qo 1 r a 1+ r biçimide düzeleebilir[2,3,14,16,17]. İfadede; S + ( 1+ r ) 47

7 A = Hatta ait yatõrõm giderlerii işletmei başlagõç yõlõdaki sermaye ve faiz miktarõ toplamõ, Pb, g = Birim başõa ortalama işletme geliri, Pb /birim, 0 C = Birim başõa ortalama işletme gideri, Pb/birim, 0 Q = İşletmei açõlõş yõlõdaki trafik talebi miktarõ, birim/yõl 0 a = Talepteki yõllõk artõş yüzde değeri, r = Hattõ yõllõk gelir ve giderlerii gücelleştirme faiz yüzdesi değeri, = Hattõ yõl olarak işletme döemi süresi olmaktadõr. Yatõrõmõ mali ve ekoomik yöde işletilebilirlik ölçütüü ortaya koya beklee değerleri, BND=0 deklemi ile yatõrõm koşullarõõ gözlee ortalama değerleri doğrultusuda ögörülebilir. Hesaplaa bu değerleri gözlem ve yaklaşõm yolu ile elde edile gerçek değerlerle karşõlaştõrõlarak yatõrõmõ yapõlabilirliği doğrultusuda uygu saptamalar yapõlabilir. Uzu döemli plalamada işletmei dolayõsõyla projei, yatõrõmõ gelecekteki talep değişimleri göz öüde buludurulur. Bua bağlõ avatajlõ, dezavatajlõ durumlar yukarõda belirtildiği biçimde hesaba dahil edilir. Uzu döemli plalama başta talep olmak üzere rastgele değişkeleri, rastgele foksiyolarõ diğer tekik ve işletme bağõmlõ-bağõmsõz değişkeleri ortalama ve stadart sapma değerleri ile yapõlõr. Yukarõda açõklaa bugükü et değer ifadeleri ortalama değerler içi verilmiştir. Bu değişkeleri uzu döemli plalamada belirli ve belirsiz durumlarõõ dikkate alõmasõ gerekir. Belirtildiği biçimde uzu döemli plalamalarda seçeek belirleme, hesaplama işlemleri değişkeleri olasõlõk ifadelerie, belirsizliklerie bağlõ yürütülmesi gerekir. Daha açõk ifade ile yatõrõmõ yapõlabilirliği değişkeleri stadart sapmalarõõ, belirliliği değerleri dikkate alõarak belirlee yapõlabilirlik ölçütlerie bağlõ olarak değerledirilmesi gerekir. Orta Döemli Plalama Orta döemli plalama işletme yöetimlerii iteliğie bağlõ olarak _ -1 yõllõk ile 5-10 yõllõk döemleri kapsar. Orta döemli plalama altyapõ ve araç kapasite yatõrõmlarõõ düşüülmediği, uzu döemli plalama amaçlarõ ve bulgularõ doğrultusuda yapõla plalamadõr. Bu bağlamda orta döemli plalama, talep dalgalamalarõõ mevcut kapasite koşullarõa uygu talep, stok, satõş ve işletme yöetimi plalarõdõr. Bu plalamaya taktik plalama da deir. Bu plalama rastgele değişkeleri döemsel talep dalgalamalarõõ avatajlarõda yararlama, dezavatajlarõda kaçõma yöüde yapõlõr. Bu plalama içi döemsel talep dalgalamalarõ ile istatistik yötemlerde, stok, kuyruk ve satõş simülasyo modelleride yararlaõlõr. Bu plalama kapasite, döemsel işletme ve trafik değerlerii ortalama ve stadart sapma değerleri dikkate alõarak yapõlõr. Bu plalama döemsel olarak persoel, makie, malzeme, eerji, işletme sermayesi ögörülerii ve temiii kapsar. Orta döemli plalama servis sistemleri kapasitelerie bağlõ olarak birimleri bekleme maliyetleri ile kapasite fazlalõğõda kayaklaa servis sistemlerii boş kalma maliyetleri toplamõõ ekoomiklik ölçütüe, bir diğer deyişle ekoomik talep yöetimie bağlõ olarak yapõlõr. Bu plalar ayõ zamada talep dalgalamalarõa uygu yei seferler ve hatlarõ işletmeye açõlmasõ, işletmede kaldõrõlmasõ işleri biçimide de yapõlõr. 48

8 Orta döemli plalamada trafik dalgalamalarõa bağlõ birim sabit sermaye maliyeti ile sabit işletme maliyeti ve değişke maliyetler birlikte değerledirilerek uzu döemli yapõlabilirlik ölçütüe uygu birim işletme ve taşõma fiyatlarõõ belirlemesi yolua gidilir. Burada Q yõllõk ortalama trafik hacmie bağlõ olarak birim sabit sermaye maliyeti bir diğer ifade ile amortisma ve faiz maliyeti; r(1 + r ) A A = C ss = (1 + r ) 1 Q CRF Q biçimide taõmlaabilir. Bu yöde sektörleri orta döemli plalarõ, işletme plalama ilkeleri çerçeveside kayak atama bulgularõ biçimide ortaya çõkar. Kõsa Döemli Plalama Kõsa döemli plalama işletmeleri iteliğie bağlõ olarak gülük, haftalõk, mevsimlik döemleri ve işleri kapsar. Kõsa döemli plalama, uzu ve orta döemli plalama bulgularõ doğrultularõda yapõla plalamadõr. Bu bağlamda kõsa döemli plalama, talep dalgalamalarõõ mevcut kapasite koşullarõa uygu olarak karşõlamasõa ilişki persoel, makie, malzeme, eerji, akit ögörülerii, orgaizasyolarõõ ve kullaõmlarõõ kapsaya iş plalarõdõr. Bu plalama belirsizliği ve riski az ola somut bir plalamadõr. Bu plalamaya operasyo plalamasõ da deir Programlama Programlama yöetim bilimleride geel olarak plalama işlevi ve kavramõ içide ele alõõr. Programlama kõsa, uzu ve orta döemli plalama ve proje bulgularõ ve kayak atamalarõ doğrultularõda işleri iteliğie bağlõ olarak işleri başlagõç ve bitiş tarihlerii belirlemesi, takvimleştirilmesi işlemidir. Programlama gülük, haftalõk, yõlõk zama döemleri ile yapõlõr. Programlama plalama bulgularõ doğrultularõda persoel, makie, malzeme, eerji, akit ögörülerii, orgaizasyolarõõ ve kullaõmlarõõ zamaa göre daha somut hale getirir. 3. MAKRO EKONOMİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI GENEL YÖNTEMİ 3.1.Geel Yaklaşõm Bilidiği gibi, ekoomi bilimi, sürekli ve sosuz ihtiyaçlarõ sõõrlõ ola kayaklar ile azami yararlar sağlamasõ biçimde karşõlamasõa ilişki ögörüler, ilke ve yötemler bütülüğü ve uygulamalarõ olarak taõmlaõr. Yöetim bilimi ise, bireyleri ve toplumlarõ fizyolojik, güvelik, psikolojik, sosyolojik, saygõlõk ihtiyaçlarõõ etki karşõlamasõ amacõyla üretim olaaklarõõ plalamasõ, örgütlemesi, yöledirilmesi, çalõştõrõlmasõ ve deetimi aşamalarõa ilişki ögörüler, ilkeler ve yötemler bütülüğü ve uygulamalarõ olarak taõmlaõr. Bu taõmlar yöüde sõõrlõ kayaklarõ belirli limitler içide etki kullaõm amaçlarõ, yötemleri, kalkõma ve ulaştõrma politikalarõõ güdeme getirir. Ayrõca ulaştõrma sektörüü verimliliği, reel üretim sektörlerii verimliliğie bağlõ olduğuda verimli reel üretim sektörlerii üretkeliğie, dõş ticaret fazlasõ yata yei projelere öcelik verilmesi gerektiği belirgilik kazaõr. Bu yöde belire vizyo ve misyolar ise devleti çekici, yöledirici ve girişimci öcülüğüü öcelikli hale getirir. Bu gereklilik makro 49

9 ekoomide ve ulaştõrma sektörüde koşullara uygu özelleştirme politikalarõõ ve ölemlerii de kapsadõğõ görülür. Bu bağlamda, ulaştõrma ve lojistik ekoomisi, ulaştõrma işletmesi, ulaştõrma hukuku, sektöre ait istatistik veriler, ulaştõrmaõ temel ve uygulamalõ bilimleri çerçeveside belirgileşe ihtiyaçlar, amaçlar, sorular, çözüm modelleri ve souçlarõõ ortaya koyduğu vizyolar õşõğõda belirlemesi gerektiği; ayõ yöde ulaştõrma sektörü koşullarõa, teorik yorumlara, yorumlar doğrultusuda aalitik determiistik taõmlama ve değerledirmelere, sürekliliğe; ede-souç ilişkili, ayrõtõlõ, illiyetli bütücül çalõşmalara, ekoomik ve optimum karar verme tekikleri souçlarõa, vizyolara dayamasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu belirlemeler çerçeveside geel ulaştõrma ve lojistik politikalarõ ve plalarõ, tüm sektörleri ve süreçleri verimliliklerie, katma değerlerie bağlõ şekillemekte olduğu, bu bağlamda çok değişkeli foksiyo ve kõsõt ifadelerii kapsaya modeli gerektirdiği belirgilik kazaõr. Ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõ modeli, makro ekoomide ulaştõrma ve diğer sektörler arasõda arz ve talebi sürekli döemsel degesie ve uyumua bağlõ olarak belirlemesi gerektiği görülür. Ayrõca ulaştõrma ve lojistik geel politikalarõ ve plalarõ modeli, makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü arakesiti sorularõõ ve politikalarõõ bütücül bir bakõş açõsõõ gerektirdiği görülür. Bu yöde sektörleri politikalarõõ araştõrõlmasõ teorik yorumlar; aalitik, determiistik değerledirmeler ile verimlilik, lieer programlama modeli, yapõlabilirlik bugükü et değer tekikleri ölçütlerie dayadõrõlmasõ gerektiği görülür. Bu ilke ve yaklaşõmlar ile belirlee Türkiye i aa politikalarõ ve stratejileri, sõõrlõ kayaklarõ etki kullaõmõ ile Avrupa Birliği ülkelerii bakõş açõlarõa, Avrupa ülkelerii geliştirdiği yaşam düzeyie, ilkelere ve stadartlara zama içeriside kararlõ bir şekilde erişmeye yöelik olmasõ bekleir. Düya ölçeğide Türkiye ye, Türkiye de diğer sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüe, ulaştõrma alt sektörlerie ulusal ve uluslararasõ ölçeklerde işlevsel diamik sistem yaklaşõmõ, durumsallõk yaklaşõmõ ile bakõlmasõõ; sorularõ taõmõ, aalizi ve çözüm modellerii yie sistem yaklaşõmõ ile ele alõmasõõ güdeme getirir. Bu bağlamda yukarõda belirtildiği biçimde sektörleri yatõrõm ve işletme politikalarõ, plalama amaçlarõ ve ilkeleri; sektörleri fiziki koşullarõa, olaaklarõa, bilgi durumua bağlõ olarak ortaya çõka ihtiyaçlarõ ve sorularõ orta ve uzu döemli plalama çözüm yötemleri bulgularõõ daha uzu döemli aalitik ve determiistik çözümleri, amaçlara uygu değerledirmelerii gerektirir. Politika belirleme çalõşmalarõ ayõ zamada uzu döemli plalama karar yötemleri ve sistem yaklaşõmlarõ, makro ortalama değerler çerçeveside geel ve ö araştõrmalar, değerledirmeleri gerektirir. Geel ve sektörleri makroekoomik politikalar bütülüğü, Türkiye de bütü sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüde de öemli ve belirleyici olduğu görülür. Geel ulaştõrma politikalarõõ ve uzu döemli plalarõõ isabetliliği, makroekoomik ve sosyoekoomik değerlere, plalarõ dayadõğõ yötemi gerçekçiliğie, Avrupa ülkeleri büyüklükleri ile ilişkili olarak kişi başõa gelir, tüketim ve üfus artõşõa, yatõrõm ve işletme sermayesi değerlerie bağlõdõr. Bu bağlamda Türkiye i Avrupa Birliği sürecide yapõla alaşmalara göre; ögörüle iç ve dõş borç, eflasyo yüzdesi, reel faiz yüzdesi değerleri makro ekoomi ve ulaştõrma yatõrõmlarõ kararlarõda belirli limit değerleri içide kalmasõ temel koşul olur. Ayrõca, Avrupa Birliği sürecide hizmetleri ve işletme stadartlarõõ kullaõcõ odaklõ olmasõ, bu yöde maliyetleri aşağõya, kişi başõa geliri yukarõya çekerek; arzõ ve talebi uygu degelerde buluşturulmasõ gerektiği görülür. 50

10 Türkiye i politikalarõ ve stratejileri başlagõçta bugükü milli gelir, ulusal kayaklar yaõ sõra dõş kredilere, yabacõ sermayeye dayadõrõlmõş olsa da uzu döemde Avrupa Birliğii ögördüğü Maastricht alaşmasõ makroekoomik değerlerie, daha çok ulusal kayaklara ve diamiklere dayamasõ kaçõõlmaz olduğu görülür. Bu yöde çok uzu döem içide Türkiye i kayaklarõõ ve olaaklarõõ bilimsel olarak harekete geçirilmesi yaklaşõmlarõõ temel politikalar olmasõ gerektiği görülür. Bu bağlamda makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü kararlarõ ve uygulamalarõ geel olarak politika belirleme, uzu döemli plalama, orta döemli plalama ve programlama sistematikliği içide yürütülmesi gerektiği belirgilik kazaõr. Ayõ yöde sektörleri politikalarõ, makro ekoomi ile tüm sektörleri geel verimliliğii ve büyümelerii sağlaya, gelişe çok uzu döemli koşullarõ ve amaçlarõ setezie bağlõ yaklaşõmlar bütülüğü olduğu görülür. Projeler ve plalarõ ise, belirli öcelikler ile sõõrlõ kayaklar doğrultusuda ihtiyaçlarõ karşõlaya ölemleri ve projeleri araştõrõlmasõ, kayak atamasõ ve belirlemesi çalõşmalarõ biçimide ele alõmasõ gerektiği ortaya çõkar. 3.2.Geel Çözüm Uygulamasõ Yukarõda verile ilke ve yaklaşõmlar Türkiye de bütü sektörler ile birlikte ulaştõrma sektörüü makroekoomik politikalarõ, stratejik plalarõ bütülüğü; sektörleri büyüme oralarõõ, GSMH içideki yatõrõm ve işletme harcamalarõ miktarlarõõ ve oralarõõ etki verimli kullaõmlarõ yaklaşõmõ ile ögörülebilir. Ele alõa döemde sektörlere ayrõla GSMH içideki yatõrõm ve işletme harcamalarõ olaaklarõ toplamõõ; proje tutarlarõa bağlõ tahsis edilmesi sõõrlarõ içide kalõmalõdõr. Bu bağlamda sektörleri uygu stratejik plalarõ ve projeleri; sektörleri uygu makroekoomik öcelikleri, politikalarõ doğrultusuda alõa döemde yatõrõm bütçeleri toplamõõ aşõlmamasõ koşulu altõda projeleri verimlilikleri sõrasõ ile e verimli ve uygu olalarõ saptamasõ ve sõralamasõ biçimide belirlemesi gerektiği görülür. Bu yaklaşõm ile yukarõda verile bir projei yapõlabilirlik ölçütü bugükü et değeri( BND) ifadesii tüm ulaştõrma sektörüe uygulamasõ olaaklõdõr. Bu amaç ile BND ifadeside 1 + a 1 + a ξ = 1 r a 1 + r taõmõ, a r, BND=0 kabulleri ve BND ifadesii yeide düzelemesi ile A + coqoξ = goqo ξ S + ( 1+ r ) ifadesi elde edilir. Yukarõda verile bugükü et değeri(bnd )ifadesi çerçeveside ulaştõrma sektörü toplam projelerii, bir diğer ifade ile toplam hizmetlerii yõllõk döemdeki gelirlerii yatõrõm ve işletme harcamalarõa eşit olmasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu bağlamda yõllarõ arasõda 40 yõllõk döemdeki ulaştõrma sektörü toplam harcamalarõ/gelirleri; 2004 yõlõ GSMH 270 milyar $, a = r = 0, 05, 51

11 = ξ = 40 kabulleri ile aşağõda verile aa aşama ve searyolar çerçeveside ögörülebilir: Türkiye de GSMH õ %35 i bütçe harcamalarõ, bütçe harcamalarõõ %30 u yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ %20 sii ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. GSMH ye bağlõ toplam harcamalarõ %9 u ulaştõrma harcamalarõ, ulaştõrma harcamalarõõ %35 i otomobil sahipliği harcamasõ, %65 i diğer kalem harcamalarõ oluşturmasõ. GSMH õ %9 u ulaştõrma harcamalarõ, %25 i yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ ise %35 i kamu sektörü, %65 i özel sektör harcamalarõõ oluşturmasõ. So yõllarda yatõrõm harcamalarõ doğrultusuda GSMH õ %35 i bütçe harcamalarõ, bütçe harcamalarõõ %6 sõ yatõrõm harcamalarõ, yatõrõm harcamalarõõ % 20 sii ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. Ulaştõrma alt yapõ yatõrõm harcamalarõ bütçe ulaştõrma toplam yatõrõm harcamalarõõ ortalama % 80 ii, toplam bütçe alt yapõ ulaştõrma yatõrõmlarõõ %74 i karayolu, %8 ii havayolu, %8 ii boruyolu, %7 sõ demiryolu, %3 üü deizyolu yatõrõm harcamalarõ oluşturmasõ. Bu aşama ve searyolar çerçeveside öceki yõllarda yõllõk kamu ulaştõrma yatõrõm harcamalarõ 5,65x10 9 $ ike so yõllarda faiz ödemelerie bağlõ olarak 1,13x10 9 $, ulaştõrma altyapõ harcamalarõ 0,91x10 9 $ düzeylerie imiş olduğu; bua karşõ yõllõk otomobil sahipliği harcamasõ 8,5x10 9 $ civarõda olduğu görülür. Politika belirleme ve stratejik plalama döemleri 40 yõl olarak ögörüldüğüde bu döemde ulaştõrma sektörü toplam harcamalarõ/gelirleri bir öceki cümlede verile değerleri 40 katõ civarõda olmasõ gerektiği ortaya çõkar. Bu bağlamda ulaştõrma sektörüü ve alt sistemlerii uygu projeleri ve stratejik plalarõ; sektörleri makroekoomik politikalarõ doğrultusuda ulaştõrma sistemlerie ve projelerie GSMH içideki ulaştõrma yatõrõm ve işletme harcamalarõ miktarlarõõ e büyük verimlilikleri sõrasõda uygu sayõlarõõ ve büyüklüklerii tahsis edilmesi biçimide belirleebileceği görülür. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalõşmada ulaştõrma ve lojistik sektörüü geel politika sorularõõ çözümlemesi yaklaşõmõ yukarõda belirtile amaçlar, koşullar ve olaaklar çerçeveside ede souç ilişkileri ile tekik ve ekoomik değerledirmelere dayadõrõlmõştõr. Çalõşma bu koudaki istatistik verileri, teorik yaklaşõmlarõ ve yötemleri ortaya koarak belirtile amaçlar; sermaye, tekoloji ve eerji kayaklarõ ve olaaklarõ çerçeveside teorik, aalitik, istatistiksel değerledirmelerle aa çizgileri, ölemleri ortaya komasõ biçimide yürütülmüştür. Makro ekoomi ve ulaştõrma sektörü kararlarõ ve uygulamalarõ geel olarak politika belirleme, uzu döemli plalama, orta döemli plalama ve programlama sistematikliği içide yürütülmesi gerektiği belirgilik kazamaktadõr. Politikalar çok uzu döemli koşullarõ ve amaçlarõ setezie bağlõ ölemler, yaklaşõmlar biçimide; bua karşõ plalar, yatõrõm ve üretim olaaklarõõ belirli zama döemide ögörülerek atamasõ biçimide; programlar ise zama ve diğer kayaklarõ temii ile birlikte projeleri ve işleri takvimleştirilmesi biçimide ele alõmasõ gerekmektedir. Bu 52

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU 2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Türkiye de ne oldu? 14 aydõr her ay biraz daha iyiye giden (faizler %36, aylõk

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı