Tedarik Zinciri Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tedarik Zinciri Yönetimi"

Transkript

1 Tedarik Zinciri Yönetimi -Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

2 Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları İșletmeler, müșteri gereksinimlerinin karșılanması için hem doğrudan bu amaca hizmet eden hem de bu amacı destekleyen/tamamlayan pek çok faaliyeti gerçekleștirmek zorundadır. Burada verilecek ilk karar, tüm faaliyetlerin ișletme tarafından mı yapılacağı yoksa bazı faaliyetlerin bașka ișletmelere, yani dıș kaynaklara mı devredileceğidir. Bu kararlar ișletmecilik literatüründe üret/satın al kararları olarak da adlandırılır. Üret/satın al kararları bir tedarik zincirini olușturmanın temelinde yer alır. Müșteriye ürün/hizmet sunum sürecindeki ișler birden fazla ișletme tarafından gerçekleștirildiğinde, her farklı ișletme bir üret/satın al kararı sonucu zincire katılmıș anlamına gelecektir.

3 Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları Üretme Nedenleri Dıșa Yaptırma Nedenleri Daha düșük üretim maliyetleri Uygun olmayan tedarikçiler Yeterli arzın garanti edilmesi (miktar ya da teslimat) Fazlalık ișgücü ya da tesislerin kullanılması ve bir marjinal katkı yaratılması Daha düșük satın alma maliyetleri Tedarikçiye verilen taahhütlerin yerine getirilmesi Teknik ya da yönetsel yeterlik elde etmek Yetersiz kapasite İstenen kalite düzeyinin elde edilmesi Tedarikçi hilelerinin bertaraf edilmesi Stok maliyetlerini azaltmak Alternatif kaynaklar elde etmek

4 Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları Üretme Nedenleri Bir tedarikçiye zorlayıcı taahhütler verilmesini gerektirecek benzersiz bir ürünün elde edilmesi Örgütsel yeteneklerin korunması ve çalıșanların geçici olarak ișten çıkarılmasının engellenmesi Tescilli tasarımın veya kalitenin korunması İșletme büyüklüğünün korunması ya da arttırılması (yönetim tercihi) Dıșa Yaptırma Nedenleri Yetersiz yönetsel ya da teknik kaynaklar Karșılıklılık Ürünün bir patent ya da ticari sır olarak korunması Yönetimin daha serbest kalarak kendi öncelikli ișleriyle uğrașabilmesi

5 Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları Üretme veya dıșarıya yaptırma kararları hem stratejik hem de ișlemsel düzeyde etkileri olan kararlardır. Bu kararlar değerlendirilirken hem ișletmelerin uzun dönem gelișme stratejisi, yatırım olanakları ve kararlar, pazar gelișim eğilimleri gibi etkenler, hem de mevcut talebi ya da talep dalgalanmalarını karșılama, kısa dönem kapasite yaratma, maliyetler gibi etkenler birlikte değerlendirilmelidir. Üretme veya dıșa yaptırma kararları genel üretim stratejisi ile eșgüdümlü olarak düșünülmezse beklenmedik maliyetlere yol açma riski de tașır.

6 Ne Zaman Üretim Ne Zaman Dışarıya Yaptırma?

7 Üret/Satın Al Karar Ağacı Bilgi ve Beceri Zamanlama Karar Diğer Etkenler Halihazırda elde bulunmayan ya da kolayca edinilemeyecek özel bir bilgi ve beceri gerektiriyor mu? Evet Yüksek Hız gereksinimi? Düșük Yüksek Satın Al İșbirliği yap Satın alma fırsatı (hedef ișletme satmaya hazırdır) Yüksek risk (ișbirliği yatırımların, risklerin, bilginin paylașımını gerektirebilir) Hayır Üret Satın alma için gerekli fonların olmaması

8 Üret/Satın Al Karar Ağacı İșletmenin ana faaliyetlerini tanımla Tanımlanan ana faaliyetleri incele "Ana" olmayan faaliyetleri dıș kaynağa devret Uygun değer zinciri bağlantılarını belirle Ana faaliyetlerin yetkinliğini kıyasla Yeterliliğe sahip uygun tedarikçi yok Üretmek için yatırım yap Satın al Üret (Yeterliliği koru) Uygun dıș kaynak yok Ana faaliyetlerin toplam maliyetini analiz et Yeterliliğe sahip uygun tedarikçi sayısı Uygun tedarikçi yok ve/veya gelecekte olası rekabet tehdidi Uygun tedarikçi sayısı ve/veya rekabet açısından en az tehdit Olası ortaklıklar için tedarikçileri analiz et

9 Üret/Satın Al Kararlarının Yapısı

10 Üret/Satın Al Karar Sürecinin İç Yapısı

11 Üret/Satın Al Karar Sürecinde İşlevler Arası Bilgi Akışı Ar-Ge Teknik gereklilikler Kalite Tedarikçi kalitesi Satın alma Toplam maliyetler Lojistik Üretim Alan, stok, süreç vb. bilgisi Pazarlama Satıș Finans Satıș tahminleri Finansal ve stratejik yaklașım (tüm ișlevlere dağılmıș șekilde)

12 Üret/Satın Al Kararlarında Başabaş Analizi Üret/satın al kararları temelde maliyetlerle ilișkili olduğundan bașabaș analizi yoluyla da çözümlenebilir. Hacim-maliyet ilișkisi kurularak en uygun seçeneğin seçilmesi söz konusu olacaktır. Bașabaș analizinin sonuçları, ișletmelerin beklentileri ile kıyaslanarak son karar verilmelidir. Maliyet Satın al Üret Üret Satın al Miktar

13 Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Üret/satın al kararları sonucunda satın alma seçeneğinin, yani dıșarıya yaptırmanın seçilmesi durumunda dıș kaynak kullanımı gerçekleșir. Dıș kaynak kullanımı, bir dizi bağlantılı iș sürecinin ișletme adına bir bașka tarafa (kaynağa) yaptırılması anlamına gelmektedir. En yaygın olarak dıș kaynak kullanımına gidilen faaliyetler arasında bilgi sistemleri, depolama ve dağıtım, tesis yönetimi, ücret yönetimi, çağrı merkezleri, imalat, erișim sayfası yönetimi, tasarım, servis sağlama gibi örnekler sayılabilir. Her dıș kaynak kullanımı sürecin dıș kaynaklara devredilmesini içermeyebilir. Bazı durumlarda ișletmeler bir ürün ya da hizmeti yalnızca satın almaktadır.

14 Dış Kaynak Kullanımını Teşvik Eden Etkenler Kalite: Gerçek kapasite, talebi karșılamakta geçici olarak yetersizdir. Kalite faktörü kendi içerisinde üç kısımda incelenebilir: artan kalite talebi, kalifiye personel eksikliği, bir geçiș süreci olarak dıș kaynak kullanımı. Maliyet: Dıș kaynak kullanımı, giderek artan maliyetlerin kontrol altında tutulması için olası çözüm yollarından biridir ve maliyet liderliği stratejisine de uygundur. Bir ișletme, maliyetlerini kontrol altına alarak ve düșürerek rekabetçi pozisyonunu iyileștirebilir. Finansman: Her ișletmenin yatırım bütçesi sınırlıdır. Fon kullanımı uzun vadeli bir karar olup, fonları öncelikli olarak ișletmenin ana faaliyet konularında kullanılmalıdır. Ana faaliyetler: Ana faaliyetler, ișletmenin gelirini meydana getiren birincil faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere odaklanmak stratejik bir karardır. Tüm diğer faaliyetler destek faaliyet olup dıș kaynaklara yaptırılmalıdır.

15 Dış Kaynak Kullanımını Teşvik Eden Etkenler İșbirliği: İșletmeler arası ișbirlikleri çatıșmaya yol açabilir. Bu tür çatıșmaları önleyebilmek için, ișbirliği yapan iki ișletmenin her ikisinde de yapılan aynı faaliyetler tamamen dıș kaynağa yönlendirilmelidir. Teknoloji: Teknolojinin gelișme hızı ile birlikte teknolojinin eskime hızı da artmaktadır. Bu durum ișletmelerin yeni teknolojileri edinmeye yönelik ihtiyaçlarının artmasına yol açmaktadır. Fakat teknolojiyi edinme maliyetleri çoğu zaman yüksek olup bunun kısa zaman aralıklarında bașarılması mümkün olmayabilir. Risk paylașımı (transferi): Bilgi ve hizmetlerde uzmanlașma beraberinde bu gerçekleștirilen faaliyetlere ilișkin risklerin de azalmasına yol açar. Dıș kaynak kullanımına bırakılan faaliyetlerde bu uzmanlașma nedeniyle azalan riskler hem ișletmelerin daha az sorun yașamasına hem de maliyetlerin azalmasına yol açar.

16 Dış Kaynak Kullanımını Teşvik Eden Etkenler Kaynak yönetimi: Ana faaliyetlere odaklanmak ve kaynakları bu alana yöneltmek daha etkin bir kaynak yönetimine katkı sağlar. Bunun nedenlerinden biri, daha az tahmine ihtiyaç duyulması ve bu nedenle tahminlerdeki hata oranlarının da azalmasıdır. Ayrıca bu faaliyetlerde daha etkin optimizasyon yapmak da mümkün olmaktadır. Yönetsel beceriler: Yönetim ve eğitim becerilerinin gerçekten fark yaratılabilecek alanlara yönlendirilmesi mümkün olur. Bu sayede rekabet avantajı sağlayabilecek uygulamalara daha fazla ağırlık verilebilir. Küreselleșme: Geniș bir coğrafyada faaliyet gösteren ișletmeler faaliyetlerinin bir kısmını dıș kaynaklara devretme eğilimine girmektedir. Bu eğilimin altında finans kaynaklarının etkin kullanımı, risklerin paylașılması, pazarlar hakkında daha iyi bilgi alabilmek gibi pek çok neden yatmaktadır.

17 Dış Kaynak Kullanımı Pek çok üretim ișletmesi gerçek üretim anlamında bakıldığında "sanal" hale gelmektedir. Ürünün temelinde planlama, tasarım, fikri mülkiyet hakları, bilgi kontrolü, tedarikçi ve/veya üretici seçimi gibi konularda hala söz sahibi olmalarına karșın; diğer pek çok faaliyeti dıș kaynaklara yaptırmaktadırlar. Hatta yukarıdaki faaliyetlerin bile bazılarının dıș kaynaklara devredilmesi söz konusu olabilmektedir. Ana ișletmelerin ağırlıklı ișleri üretimden marka yönetimi, satıș ve pazarlama, ürün yașam süreci kontrolü, yedek parça değișimi, iadeler ve düzenlemelere uyma faaliyetleri gibi alanlara kaymaktadır.

18 Dış Kaynağa Bırakılabilecek Faaliyetler Yüksek Ana yetkinlik özelliği Düșük Depolama Düșük İmalat Tesisler arası tașıma Ürün tasarımı Müșteriye teslimat 3 Rekabet açısından önem Stok yönetimi Sipariș yönetimi Müșteri hizmeti Katma değerli lojistik hizmetleri Yüksek

19 Dış Kaynağa Bırakılabilecek Faaliyetler 1. alandaki faaliyetler kesinlikle dıș kaynağa yaptırılmalıdır. 2. alandaki faaliyetler dıș kaynağa bırakılmalı, fakat rekabet açısından önem tașıdığından dikkatli bir șekilde kontrol edilmelidir. 3. alandaki faaliyetler dıș kaynağa yaptırılabilir, fakat ișletme için önem tașıyan ana yetkinliklerdir. 4. alandaki faaliyetler hem rekabet açısından önemli hem de ișletmenin ana yetkinliği olduğundan mutlaka ișletme tarafından yapılmalıdır.

20 Dış Kaynak Kullanımı Kazanımlar Düșük marj içeren, farklılașmamıș çeșitli hizmetlerde önemli maliyet tasarrufları ve yeni gelir fırsatları Eldeki finansal kaynakların artıșı Sabit sermaye yatırımlarını azaltması Daha iyi kalite ve verimlilik Fonksiyonel uzmanlıklardan daha iyi yararlanma Sakıncalar Yönetimin düșünce tarzında değișim gerektirmesi Yeni ve daha karmașık bir iletișim düzeyi ihtiyacı Yeni bakıș açıları, kișilikler ve talepler nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni sorunlar Çalıșanlar ve çalıșan örgütleri açısından güvensizlik Tedarikçileri izleme ve değerlendirme zorlukları

21 Dış Kaynak Kullanımı Kazanımlar Büyük giderler ve personel tahsisi gerektirecek hizmetlerin sunulması yoluyla rekabet avantajı yaratma ve gelir akıșları olușturma Pazara yeni sunulacak hizmetlerin daha az risk ve maliyet içerecek șekilde test edilebilmesi Sakıncalar Müșteriyle etkileșimde olan ișlevleri müșteriye yabancılașmadan dıș kaynağa bırakma zorluğu Dıș kaynağa devretmenin kısa dönemde bașarılamaması Kısa dönemde kazanımlar sağlayan uzun dönemli sözleșmelerin daha sonra çeșitli gider artıșlarına yol açması

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2005 CİLT 2 SAYI 2 (69-75) İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI Kubilay ECERKALE Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Yeşilyurt/İSTANBUL

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Hazırlayan Tanju Özbay Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Uzman Raportörü YAYIN NO: 2004-27 İstanbul,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı