T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...76 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...126

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...153

9 000 GENEL KONULAR De erlendirilmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Alt n, Esin. Türkiye'de Elektronik mza ve Elektronik Devlet Uygulamalar : Elektronik Belge Yönetimi Aç s ndan Bir De erlendirme Denemesi. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000, 350 Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB (1) 650, 000 Çevrimiçi Doland r c l k Büyük Tehdit! Finans Dünyas (226) , ss SB yiler, Zeynep. Küresel Firma Olmaya Geçiflte e-pazarlama. Dünya G da 13(10) , ss. Kara, Funda. K sa Mesaj ve Sanal Sohbet (Chat) Dili. Türk Dili 96(682) , ss SA , (2) Do ru, brahim Alper - Mehmet fiimflek - Muhammet Ali Akcayol. Hareketli Ad-Hoc A larda Bir Hareketlilik Yönetimi Protokolü. Politeknik Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 500, Küçük, Mehmet Emin - Umut Al - N. Erol Olcay. Türkiye'de Bilimsel Elektronik Dergiler. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 000 (3) Özdemir, Selçuk. Bilimsel Dergi fl Süreçlerinin Yönetimine WEB Tabanl Çözüm: Gazi Üniversitesi Türk E itim Bilimleri Dergisi Makale Takip Erdo an, Yavuz. Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü Ö rencilerinin Mesleki Beklentilerinin ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 370 Genç, Ruhet. ELPIF E-Logistics Performance Measure Extension and its Benefits. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 3(1) , ss. ng. özet SA , SA , 370 Gülbahar, Yasemin - Filiz Kalelio lu - Orçun Madran. Ö retim ve De erlendirme Yöntemi Olarak Web Maceras 'n n Kullan fll l k Aç s ndan 1 Yaz l m. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (5) Özdener, Nesrin. WEB Tasar m nda Editör Kullan m ve HTML Ö retimi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Sugözü, brahim Halil. Yeni Ekonomi Kavram ve Elektronik

10 Ticaretin Geliflimi. Standard 47(557) , ss SB , 000 Topdal, Emine Bayram. Oyun Açl n Gidermenin Yolu Olarak nternet. Millî E itim 37(180) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , B BL YOGRAFYA Ba datl, Özlem. Kutadgu Bilig s. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 010 Hanilçe, Murat. II. Meflrutiyet Dönemine Dair Hat rat s Denemesi. Bilig (47) 2008, ss. Türkçe ng. ve Rusça özet SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Afzali, Mehdi. Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktas. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Akman, Mehmet. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanl Hukuk Mevzuat II. Tertip Düstûr'un Tarihî Fihrist ve Dizini. Türk Hukuk Tarihi Araflt rmalar (4) 2007, ss SA , 020, (2) Alt n, Esin. Türkiye'de Elektronik mza ve Elektronik Devlet Uygulamalar : Elektronik Belge Yönetimi Aç s ndan Bir De erlendirme Denemesi. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000, (1) 020 (3) Tonta, Yaflar - Umut Al. Cumhuriyet Kurbano lu, Serap - Buket Dönemi Makaleler s Akkoyunlu. Bilgi Yönetimi Bölümü : Elefltirel Bir Ö rencilerinin Ö renme Stilleri. Türk De erlendirme. Türk Kütüphanecili i 22(3) , Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Zileli, Irmak. [Liz Behmoaras' n "Suat Dervifl" Adl Kitab Üzerine] Varl k 76(1213/Kitap eki-197) , ss SB , (4) Tonta, Yaflar - Yurdagül Ünal. Dergi Kullan m Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönteminde Kullan m. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 2

11 020 (5) Y lmaz, Bülent. lkça Anadolu Uygarl klar nda Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yap Ba lam nda Kütüphane/Arfliv Kurumu. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Aslan, Celal. Bahçe Dergisi ( ) Bilig (47) 2008, ss. Türkçe ng. ve Rusça özet SB , (1) Konar, Elif. Meflrutiyet Dönemi'nde Bir Çocuk Haklar Dergisi: Musavver Hukuk- Etfal. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB , 340 Özdemir, Selçuk. Bilimsel Dergi fl Süreçlerinin Yönetimine WEB Tabanl Çözüm: Gazi Üniversitesi Türk E itim Bilimleri Dergisi Makale Takip Yaz l m. Türk E itim Bilimleri Dergisi 6(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Tonta, Yaflar - Yurdagül Ünal. Dergi Kullan m Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönteminde Kullan m. Türk Kütüphanecili i 22(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Ayd n, Öznur. Suzhou pek Müzesi. Akdeniz-Sanat Dergisi (1) 2008, 1-5. ss. Türkçe ve ng. özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Danzikyan, Yetvart. Do an-erdo an Kavgas : Sermaye ve ktidar liflkisinde Son tiflmeler... Birikim (234) , ss SB , 070 Demir, Vedat. Türk Medyas ve Demokrasi. Köprü (104) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, 320 Demircan, Candemir. Cumhuriyetin lk Y llar nda ( ) Türkiye'de Çocuk Dergi ve Gazetecili i: Mektepli Gazetesi ( ) Millî E itim 37(180) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Görmüfl, Alper. Medya- ktidar: Ne Olmufltu, Ne Olmakta, Ne Olmak htimali Var. Birikim (234) , ss SB , 070 K r, Semra. Osmanl Çocuk Yay nc l Üzerine: Bir Yazar Dört Eser. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB , 070 3

12 O uz, Gülser. ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Yay n Organ Osmanl Gazetesi. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 3(6) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Özsoy, Selami. Türk Spor Medyas nda Kad n. Spor Bilimleri Dergisi 19(4) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 070, FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Dural, fi. Teoman. Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (14) , ss SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 1989 SA (1) 370, 150 Demirli, Ekrem. "Varl k Olmak Bak m ndan Varl k" fadesinin Sûfîlerce Yeniden Yorumlanmas ve Bu Yorumun Mezafizik Sonuçlar. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet SB , (2) Uslu, Serdar. Martin Heidegger'in Geç Dönem Eserlerinde "Düflünme Sorunu" Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Batak, Kemal. Do al Teoloji ve Teistik Argümanlar n Gücü. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ Alk fl, Seçil. Sosyal Bilgiler Program " nsanlar, Yerler ve Çevreler" Ö renme Alan yla lgili Kavram Bulmacalar. Millî E itim 37(180) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Avc, Süleyman - Münire Erden. Akademik Alanda Arzular n Ertelenmesi Ölçe inin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (28) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Aypay, Ayfle - Emine Durmufl. Zorba, Kendine Güvenen ve Zorbal ktan Kaç nan Tutumlar Sergileyen Lise Ö rencilerinin fl Birli i Yapma Karakter Özelli i Aç s ndan De erlendirilmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Bakkalo lu, Hatice. Okulöncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe i'nin Gelifltirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmalar. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri

13 Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Bay nd r, Nida. Ö renme Stratejilerinin Ö retiminde Ö retmen. Millî E itim 37(180) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Bilgin, Nuri. Pierre Nora'n n "Bellek Yerleri"nden Esinle Cumhuriyetin Bellek Kiflileri. Toplumsal Tarih (169) , ss SB , (1) Bireysel De erler Envarteri'nin Dilsel Eflde erlik Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Cerit, Yusuf. lkö retim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davran fllar n n Ö retmenlerin Tükenmiflliklerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada E itim Yönetimi 14(56) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Düflünce Tarzlar ve Befl Büyük Kiflilik Özelli in Tekrar Gözden Geçirilmesi. Çevirenler: A. Esra Aslan, Esra Akkaya, Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) El ve Ayak Bilekleri Birbirine Ba l ntihar Orijinli Bir As Olgusu. Türkiye Klinikleri Adli T p Dergisi 5(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Erkan, Semra - Yeter Kaplan. Lösemili Çocuk Annelerinin Çocuklar n Kabul-Red Alg lar n n ncelenmesi. Ça dafl E itim 33(357) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 19, (4) mamo lu, Seval. Biliflsel-Yaflant sal Benlik Teorisi ve Yap land rmac Düflünce. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (28) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kaner, Sema - A. Dolunay Kesiktafl. Ders Çal flma Becerileri Ölçe i Ana- Baba, Ö retmen ve Ö renci Formlar n n Psikometrik Özellikleri. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. Türkçe özet SA , 150 Karahan, T. Fikret. Bir letiflim ve Çal flma Çözme Beceri E itimi Program 'n n Üniversite Ö rencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (5) 1989 SA 47 Kart, Müge Ersoy - Özgür Güldü. 150 Özerk Benlik Yönetimi Ölçe i: Uyarlama Çal flmas. Ankara 5

14 Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Lisede Okuyan Ö rencilerin Yaln zl k Durumlar na Etki Eden De iflkenlerin ncelenmesi. E itim ve Bilim 33(150) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 320 Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss SB Altafl, Eflref. Düstûrü'l Amel'in slâm Siyaset Edebiyat ndaki Yeri ve Kâtip Çelebi'nin Siyaset Düflüncesi. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet. Y ld z, Ayfer Köro lu - Müge Akba. Lise Ö rencilerinde Mükemmeliyetçi Kiflilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutumun Baz De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (28) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ero lu, Seçkin. Evrimci Ahlâk. Bilim ve Ütopya 14(172) , ss SC Peirce, Charles Sanders. Bilim Tarihinden Dersler. Çeviren: Nazl nönü, Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Aiblon, Ilai. Gazali'nin Sebeplilik Görüflü. Çeviren: Rabia Geçdo an, Ankara Üniversitesi lâhiyat 180 (3) Demiralp, Didem. Sokrates Eti i ve Sanat. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB Erflahin, Seyfettin. F trat' n Türkistan için II. Meflrutiyet Mahrecli Tecdid Teklifi Üzerine. Bilig (47) 2008, ss. Türkçe ng. ve Rusça özet SB , 956.1, (4) Fried, Gregory. Polemos ve Herakleitos. Çeviren: Serdar Uslu, Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Tiryaki, Mehmet Zahit. Bir Düflünce nfla Etmek "Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak slam"a Dair. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297 6

15 180 (6) 200 D N Yenen, Halide. bn Sînâ'da limler Tasnifi ve Risâle Fî Aksâm El-Hikme. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) B çak, Ayhan. Düflünür Örne i Olarak Ziya Gökalp. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) 2005 SA 19 Bilgin, Önder. Royce'un Hayat ve 200 Felsefi Eserleri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , (3) 1970 SB 582 Erdem, Engin. Kant: Kötülük, Ahlâki 300, 200 Toplum ve Tanr 'n n Varl Meselesi. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Uslu, Serdar. Martin Heidegger'in Geç Dönem Eserlerinde "Düflünme Sorunu" Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Vural, Mehmet. Nikolay Berdyaev'in Devrim-Karfl tl Ba lam nda Özgürlük Felsefesi. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (1) Batak, Kemal. Do al Teoloji ve Teistik Argümanlar n Gücü. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) El-Cabiri, Muhammed Abid. Üç Semavi Dinin Temel Birli i Hakk nda. Çeviren: Sad k K l ç, Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet. Çapc o lu, hsan. Küreselleflme, Kültür ve Din. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet. Do an, Recai. Avrupa Birli i Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din E itimi: Almanya Modeli. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , 200, (3) Enîs, brahim. Kutsal Metinlerin Tercümesi. Çeviren: Celalettin Divlekci, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss SB , 800

16 Özdo an, Öznur. nsana Manevi- 280 HIR ST YAN Psikolojik Yaklafl m. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi TAR KATLARI VE Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. MEZHEPLER özet SB (1) 297, 200 Bulaç, Ali. Avrupa slam'a Hamile 200 (4) fiahin, lkay. Dinî Hayat n Ritmi: Ritüel ve Müzik. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , 780 Waardenburg, Jacques. slam ve Din Bilimleri [Kitap Tan tma] Çeviren: Ramazan Ad belli, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 mi? Köprü (104) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 lter, Erdal. Big Betrayal: Armenian Church and Terror, Historical Sequence [Erdal lter'in Ayn Adl Eser Üzerine] Review of Armenian Studies (13-14) 2007, ss SA , (2) Küçük, Mehmet Alparslan. Türkiye Protestan Ermeni Kilisesi'nin nanç ve badetleri. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 280 (3) Taflp nar, smail. Katolik Kilisesi ve 260 (1) Ahmed Hamdi Pafla. [Misyoner, ngiliz Misyoneri Nas l Yetifltiriliyor?] Misyonerlik Üzerine bret Verici Bir Eser. Tan tan: Mustafa Gündüz, Türk Yurdu 28(254) , ss SB Ar k, Durmufl. Tatar Türkleri Aras ndaki H ristiyanlar: Kreflinler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , 260 Demokrasi: Frans z Devrimi Demokrasisinden Kilise- çi Demokrasiye. Köprü (104) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Taflç, Özcan. brahimî Dinler Projesi Çöktü mü? Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA

17 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akp nar, Hüseyin. Mevlevî Mûsikîsi ve fianl urfa Örne i. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA , 297 Abuzer, Celil. Günümüzde Yeniden fiekillenen fianl urfa Mevlevihanesinin Sosyolojik Tahlili. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 300, 297 Almaz, Hasan. Mevlânâ'n n Sözlerindeki Çekicili in Nedenleri. Harran Üniversitesi lâhiyat 297 (1) Ak, Ahmet. Selçuklu Dönemi Hanefi Alimlerin Mürcie'ye Bak fllar. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA (2) Akdemir, Hikmet. Mesnevi'deki Müteflabih Âyetlerin Yorumu. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA Akdo an, Ali. Medeniyetlerin Oluflmas nda Dinin Rolü ve slam Medeniyeti. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet. Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA SA , SC (5) Alt ntafl, Ramazan. Cami. Diyanet (214) , ss SC (6) Altuntafl, Halil. Sosyal Aç l ml Din Hizmeti. Diyanet (214) , 4-7. ss SC (7) Apak, Adem. Rum Diyar ndan lk Müslüman Sahâbî Suheyb B. Sinan. Diyanet (214) , ss. 297 (3) Akgündüz, Murat. Mevlevîlik ve Osmanl Padiflahlar. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA , (8) As m-yaz ks z, Necip. Bektafli lmihali [Kitap Tan tma] Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss SA

18 297 (9) 297 (15) Atar, Fahrettin. slâm Adliye Teflkilat. Hukuki Araflt rmalar Dergisi 6(13) 2007, ss SA (10) 1963 SA 4 Atar, Fahrettin. slam Adliye 297, 370 Teflkilat. Hukuki Araflt rmalar Dergisi 7(14) 2008, ss. 297 (16) 2003 SA (11) Ayd n, Ahmet. bn Rüfld Öncesinde Hanefîlerin Umûmü'l-Belvâ Telakkisini Benimseyen Bir Mâlikî: bn Huveyz Mendâd. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet SB Beg, Muhammad Abdul Jabbar. slâm Tarihi Ö retimindeki Problemler. Çeviren: Celal Emanet, Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Birgivi, mam. fiükreden Zengin ile Sabreden Fakirin Birbirine Olan Üstünlü ü. Çeviren: Saffet Sancakl, Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (12) 297 Ayd n, M. fievki. Aç k Toplumun Öz Yönetimli Dindar n Yetifltirmek. Diyanet (214) , ss SC 6 297, SA (13) 280, 297 Aytekin, Arif. slamda Müflrik Çocuklar Meselesi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (14) 297 Bakan, Tevhit. Sünnete Göre Kad nlar n Toplu badeti ya da Cemaat Namaz. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Boyal k, M. Taha. Molla Fenârî'nin Tefsir lminin Mahiyetine Dair Tart flmas n n Tahlili. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet. Bulaç, Ali. Avrupa slam'a Hamile mi? Köprü (104) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (18) Chittick, William C. Mevlânâ'n n Tahkik Yolu. Çeviren: Vahit Göktafl, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. Türkçe özet. Çelebi, Hasan. "Mihrap ve Kalem Aflk " [Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (214) , ss SC 6 740,

19 297 (19) 297 (23) Demir, Halis. Meflruiyet Aç s ndan Hz. Osman' n Öldürülmesinin ncelenmesi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Demir, fiehmuz. Çevre Sorunu ve Kur'an' n Çevreye Yaklafl m. Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Eliaç k, Muhittin. Denizlili Köralîzâde Es'ad Efendi'nin Mir'ât- Ferâiz'i. Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Eren, Selim. Günümüz Türkiye Alevîli inin Sosyolojik Tezahürleri ve Problemleri Üzerine Bir De erlendirme. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA SA 4 300, , (24) Demirli, Ekrem. "Varl k Olmak Bak m ndan Varl k" fadesinin Sûfîlerce Yeniden Yorumlanmas ve Bu Yorumun Mezafizik Sonuçlar. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet SB , (21) Dilek, Mehmet. Mevlana'n n Mecâlisi Seb'a da Kulland Hadisler ve Yorumlar. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA (22) Ekinci, Mustafa. Mevlana'n n, tikadî Mezhepler Aras nda Tart flmal Olan Baz Konular Hakk ndaki Görüflleri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe özet SA Ergun, Do an. "Müslüman Kalvinizmi" Dedikleri... Memleket Siyaset Yönetim (8) 2008, 1-6. ss SA , (25) Esen, Muammer. Matûridî'nin Bilgikuram ve Bu Ba lamda Onun Alem, Allah ve Kader Konusundaki Görüfllerinin K sa Bir Tahlili. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB (26) Fidan, M. Akif. Yezid B. Abdülmelik ve Dönemi Üzerine. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , 920 Göçmen, Muammer. Cumhuriyet ve Dinî Düflünce. Diyanet (214) , ss SC 6 320,

20 297 (27) 297 (32) Gökçe, Cüneyt. Mevlana'da Peygamber Sevgisi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Karaca, Hüseyin. Sesten Söze, Sözden Sese Din Hizmeti. Diyanet (214) , ss SC SA (33) 297 Karagöz, smail. Camilerde 297 (28) Göktafl, Vahit. Importance and Effects of Remembrance (Dhikr) in Socio-Psychological Terms. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. Türkçe özet SB Kurallara Ayk r Uygulama ve Davran fllar. Diyanet (214) , ss SC SC (29) 297 Guida, Michelangelo. The Life and Political Ideas of Grand Vezir Said Halim Pasha. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet SB (30) 1995 SA 56 Güler, Mehmet Nuri. Mesnevî'deki 297 Baz Ahkâm Âyetlerin Yorumu Ifl nda F k h ve Tasavvuf'un Bilim Kuram 'na Ait Genel Bir De erlendirme. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA (31) Günayd n, Mehmet. Reisu'l-Kurrâ Mehmet Rüfltü Afl kkutlu'nun Kur'an Ö retimine Katk lar ve Dini Görüflleri. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) Karaman, Fikret. Din Hizmeti ve Geri Dönüflümü. Diyanet (214) , ss. 297 (35) Kasar, Veysel. Mesnevi'de Ulûhiyet Tasavvuru. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe özet. 297 (36) K z labdullah, Y ld z. Toledo K lavuz lkeleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Program. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA , (37) Koca, Ferhat. Din Görevlisi Cemaat liflkisi. Diyanet (214) , ss SC (38) Koç, Ahmet. Dînî letiflim Ba lam nda Kur'an'da "Kavl" (Söz) Çeflitleri. Diyanet lmi Dergi 44(4)

21 , ss. Türkçe ve ng. özet SA (39) Koço lu, K yasettin. Ayet ve Hadisler Ifl nda Allah' n sim ve S fatlar Esma-i Hüsna. Diyanet (214) , ss SC (40) Kurt, Hüseyin. Mevlânâ'da nsanl n Birli i ve Diyalog. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA (41) Küçükkaya, M. Askeri. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ad Geçen Mevlevihane ve Tekkeler. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA SC (42) 297 (46) Müjdeci, Mustafa - Cem Karak l ç. Cumhuriyetin lk Kur'an Mütercimlerinden Cemil Said (Dikel) ve Kur'an Tercümesi Hakk nda Bir De erlendirme. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 3(6) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (43) Önal, Recep. Kur'an Verileri Do rultusunda Sab r Kavram. Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Özdinç, R dvan. Mürekkebe fieker Döküp 'Rabbi Yessir' Duas n Ezberlemek. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB , (44) Özdo an, Öznur. nsana Manevi- Psikolojik Yaklafl m. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SB , (45) Özelbafl, Selva. Rasulüllah (s.a.s.)' n Huzurunda. Diyanet (214) , ss. Paksoy, Kadir. Mevlana'n n Mesnevî'sinde Sahabe. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA SA (47) Paydafl, Kaz m. Mevlânâ Okumufl, Ejder. Islah Mekanizmas Olarak yili i Yayman n ve Kötülü ü Engellemenin Toplumsal Sonuçlar. Diyanet (214) , ss SC 6 300, Celâleddin'in Anadolu Selçuklular ile Olan Münasebetleri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1

22 297 (48) Tiryaki, Mehmet Zahit. Bir Düflünce Polat, Mizrap. Hz. Muhammed'in nfla Etmek "Cumhuriyet Türkiyesi'nde Kabile Reislerini slam Toplumuna Bir Mesele Olarak slam"a Dair. Kutadgubilig (14) , ss. ng. ve Türkçe özet. Kazand rma Çabalar : Durumun Ebû Sufyân bn Harb Örne inden Yola Ç k larak Tahlili. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet SA , SB (53) 297 Tunçbilek, H. Hüseyin. Mevlânâ Vahdet-i Vücûd Telâkkisi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. 297 (49) fiahin, Harun. Mesnevi'de Ashab- Kehf K ssas ve Tefsiri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 1995 SA 56 Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. 297 (54) 1995 SA 56 Turan, Maflallah. Din Dilini 297 Yorumlama Çabalar ve Bu Ba lamda Ak l-nakil Dengesinin Önemi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (50) fiulul, Kas m. Mevlânâ'n n (672/1273) Mesnevi'sinde Hz. Peygamber Tasavvuru. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA SA (55) 297 Türker, Ömer. Bir Tümdengelim 297 (51) Tan, Muzaffer. Hanefî-Mâturîdî F rak Gelene i Ba lam nda Mezheplerin Tasnifi Meselesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet. Olarak fiâhitle Gâibe stidlâl Yöntemi ve Cüveynî Bu Yönteme Yöneltti i Elefltiriler. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. özet SB SB (56) 297 Üçer, brahim Halil. Ebû Hayyân et- Tevhîdî'de Bilgi-Fiil liflkisi ve lâhî 297 (52) Tenik, Ali. Mevlânâ'n n Mutasavv f fiâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örne i. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA , SC ng. nâyet. slâm Araflt rmalar Dergisi (18) 2007, ss. ng. özet SB (57) Ünal,. Hakk. Yap ki Göresin. Diyanet (214) , ss.

23 Üstüner, Kaplan. Klasik Türk fiiirinde Mevlevilik ve Mevlevilik Etkisi (14. ve 15. yy. Divanlar na Göre) Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (62) Y ld z, Abdulvahap. Mevlânâ'n n Mesnevî'sinde Hz. Ali'nin fiahsiyeti. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe özet SA (63) 297 (58) Y lmaz, Hasan. Elmal l ve Çantay' n Waardenburg, Jacques. slam ve 'Mukaddimeleri' Özelinde 'Çeviri Din Bilimleri [Kitap Tan tma] Olgusu' ve 'Kur'ân Meâllerine' Dair. Çeviren: Ramazan Ad belli, Atatürk Üniversitesi lahiyat Kahramanmarafl Sütçü mam Fakültesi Dergisi (30) 2008, Üniversitesi lâhiyat Fakültesi ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (59) Yarg c, Atilla. Mevlânâ'n n Allah Sevgisi (Aflk ) ile lgili fiiirlerinin Kur'an Aç s ndan De erlendirilmesi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss SA SA (64) Y lmaz, Mustafa Selim. Din-Siyaset liflkisi Ba lam nda M. A. El- Cabiri'nin Müslüman Gelene e Yöneltti i Elefltiriler. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss SA , TOPLUM B L MLER 297 (60) Yatk n, Nihat. Peygamberlerin Misyonu ile lgili Baz Mülâhazalar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (61) Y ld r m, Kadri. slâm Kültüründe Mescidin E itim Ö retim Fonksiyonu Üzerine Bir nceleme. Diyanet lmi Dergi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (1) Abuzer, Celil. Günümüzde Yeniden fiekillenen fianl urfa Mevlevihanesinin Sosyolojik Tahlili. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 12(18/Mevlana özel say s ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Akdo an, Ali. Medeniyetlerin Oluflmas nda Dinin Rolü ve slam Medeniyeti. Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss. ng. özet SA ,

24 300 (3) 300 (6) Akengin, Hamza. Üniversitelerin Sosyal Bilgiler Ö retmenli ini Seçen Ö rencilerin Baz Sosyo-Kültürel Nitelikleri. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Berktay, 300 (4) Alkan, Haluk - Hakan Ba c. Sosyo- Ekonomik De iflme ve Siyasal Kat lma: Kahramanmarafl Örne i. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (39) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320 Altun, Hakan. Brecht'ten Bourdieu'ya Otonom Tiyatroya Do ru: Habitus/Gestus. Tiyatro Araflt rmalar Dergisi (24) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Atasü, Erendiz. Ayla Kutlu ve Kad nl n Tarihçesi. Varl k 76(1213) , ss SB , 300 Ayd n, M. fievki. Aç k Toplumun Öz Yönetimli Dindar n Yetifltirmek. Diyanet (214) , ss SC 6 297, (5) Bafler, Veki Hikmet. Prof. Dr. Mehmet Sait Ketene. Türk Yurdu 28(254) , ss SB , 920 Berktay, Fatmagül. "Kuzenler Cumhuriyeti"nin Yaral Kad n ve Erkekleri Harem ve Kuzenler. Toplumsal Tarih (169) , ss SB Fatmagül. "Osmanl -Türk Modernleflmesinin Özneleri, Simgeleri, Küskünleri: Kad nlar" [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (178) , ss SB , Beuchling, Olaf. Almanya'da Kültürler ve Dinleraras E itim Tarihsel Geliflim, Durum ve Tart flmalar. Çeviren: Adem Korukcu, Dinî Araflt rmalar 11(32) , ss SA , 300 Bilge, Esra. Cem Y lmaz Anlat lar. Türkbilig (16) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Bilgin, Nuri. Pierre Nora'n n "Bellek Yerleri"nden Esinle Cumhuriyetin Bellek Kiflileri. Toplumsal Tarih (169) , ss SB , 150 Binzet, A. Celal. Kad n n Nesne Olarak Portresi. rh+sanart (55) , ss SB ,

25 Bodur, Hüsnü Ezber. Türkiye-AB liflkileri ve Din Elefltirel Bir Yaklafl m. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flkan, Koray. Ortado u Siyaseti ve Toplumlar n Anlama Yollar. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (39) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , (13) 300 (9) Çapc o lu, hsan. Küreselleflme, Bojadzijev, Manuela. Göçmenlerin Mücadeleleri ve S n f Analizi-Bir Muhasebe. Toplum ve Bilim (113) 2008, ss. ng. özet SB SA , Kültür ve Din. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. özet. 300 (10) Çelik, Hilal - Halil Ekfli. Söylem Bora, Aksu. Ortado u'da Kad n Analizi. Marmara Üniversitesi Hareketleri: Farkl Yollar, Farkl E itim Bilimleri Dergisi (27) 2008, Stratejiler. stanbul Üniversitesi ss. Türkçe ve ng. özet. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (39) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 300 Demir, fiehmuz. Çevre Sorunu ve 300 (11) Kur'an' n Çevreye Yaklafl m. Diyanet Bora, Tan l - Necmi Erdo an. Korkut lmi Dergi 44(4) , Boratav'la Türkiye'de S n f Analizi ss. Türkçe ve ng. özet. Üzerine. Toplum ve Bilim (113) 2008, ss SA SA , (12) Bu ra, Ayfle. S n f ve Siyaset. Toplum ve Bilim (113) 2008, ss. ng. özet SA , 320 Ça lar, Yusuf. Tanzimat/Meflrutiyet/Cumhuriyet: Çocuklu umuzun Kay p Zamanlar. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, 4-7. ss SB , (14) Demir, Vedat. Türk Medyas ve Demokrasi. Köprü (104) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, (15) Dikici, Ali. II. Dünya Savafl 'nda Türkiye'deki Yahudi Az nl n Faaliyetleri ve Hükûmet Siyasetleri. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 3(6) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320,

26 Do an, Recai. Avrupa Birli i De erlendirme. Dinî Araflt rmalar Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din 11(32) , ss. ng. E itimi: Almanya Modeli. Ankara özet. Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 2005 SA 19 Dergisi 49(2) 2008, ss. ng. 300, 297 özet SB , 200, 300 Ergün, Cihan. Türk Tarihinin En yi 300 (16) Eliuz, Ülkü. Meflrutiyete Giden Süreçte Yeni Kad n mgesi: Fatma Makbule Leman. Bilig (47) 2008, ss. Türkçe ng. ve Rusça özet SB , 920 Emir, Ifl l. "Kar Kuyusu" Roman nda Anne Çocuk liflkisi. Varl k 76(1213) , ss. Saklanm fl S rr ; Erge-Neo-Con. Hukuki Araflt rmalar Dergisi 7(14) 2008, ss SA , 300 Gelbal, Selahattin. Sekizinci S n f Ö rencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Baflar s Üzerinde Etkisi. E itim ve Bilim 33(150) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , (19) Gökgöz, Saime Selenga. Finlandiya Engin, Vahdettin. Sultan II. Abdülhamid ve Çocuklar. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB , (20) 300 (17) Erbatur, Nevin Gaye. Engellilerin stihdam. Mercek 13(52) , Türkleri ve Türk Hariciyesinin Siyaseti. Bilig (47) 2008, ss. Türkçe ng. ve Rusça özet SB , 320, ss SB SB , , 330 Göncüo lu, Süleyman Faruk. stanbul'da Çocuk Olmak. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss. Ercan, Fuat. Türkiye'yi Anlamak: Bir Çerçeve Denemesi. Toplum ve Hekim 23(5) , ss SA , (18) Eren, Selim. Günümüz Türkiye Alevîli inin Sosyolojik Tezahürleri ve Problemleri Üzerine Bir Görmez, Ayd n. Man, Woman, Violence and Sam Shepard. Tiyatro Araflt rmalar Dergisi (24) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (21) Görmezo lu, Tuba lze. "Hayat Paylaflt klar ile Diyalog Kuramayan ve Uzlaflmayanlardan Toplumsal 18

27 Konularda Baflar Beklenemez." Toplumsal Tarih (178) , Mercek 13(52) , ss ss SB SB , Gür, fiengül Övmen - Mustafa Kavraz. Dönüflüm. Yap (323) , ss. ng. özet SA , (22) 1984 SB 48 nsel, Ahmet. Sosyal S n flar Tarihe 300, 620 mi Kar flt? Toplum ve Bilim (113) 2008, ss. ng. özet. 300 (27) Koçak, 1977 SA (23) Kaderli, Zehra. Deliorman' n Aydo du Köyünde Meci/ mece. Türkbilig (16) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) K l ç, Selim. Küresel klim De iflikli i Sürecinde Su Yönetimi. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (39) , ss. Türkçe ve ng. özet. Hakan. Türkiye flçi S n f Oluflumunun Sessiz Y llar : 1950'ler. Toplum ve Bilim (113) 2008, ss. ng. özet SA , SA (24) 410, 300 Karasu, Mithat Arman. Kente Karfl Suç: Kavramsal ve Hukuksal Bir Çerçeve. Ça dafl Yerel Yönetimler 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 300, Korkmaz, Zeynep. Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikas nda Türk Dilinin Yeri. Türk Dili 96(682) , ss. 300 (28) Köksal, Hilâl Ceyhan. Avlusunu Kaybeden Evde Kad n Olmak. Diyanet (214) , ss. Melanl o lu, Deniz. Kültür Aktar m Kaya, Hülya. Sender und Empfanger: Aç s ndan Türkçe Ö retim Textexterne Faktoren in der Programlar. E itim ve Bilim Übersetzung. Ankara Üniversitesi 33(150) , ss. Türkçe Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ve ng. özet. Dergisi 48(2) 2008, ss SA 56 Türkçe ve ng. özet SB , , (29) Mungan, Murathan. Müsamere Toplumu. Birikim (234) , 300 (25) Kayacan, Gülay. Afrika Kökenli "Türk" Olman n Dünü ve Bugünü Araflt rma Sonuçlar ndan Notlar ss SB

28 300 (30) 300 (35) Nalbanto lu, Hasan Ünal. Prof. fierif Mardin'in Bir 'San 's Üzerine: ["Ça dafl Düflünürlerimiz Aras nda da Bir Nietzscheen'i Yaratabildi imizi Sanm yorum"] Toplum ve Bilim (113) 2008, ss. ng. özet. Özdemir, Murat. Proaktif Liderlik ve Denetim. Millî E itim 37(180) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (36) 300 Özdinç, R dvan. Mürekkebe fieker 300 (31) O uz, fieref. Kad n Üretiyor Ama Yeterince Kazanm yor T pk Türkiye Gibi... Mercek 13(52) , ss SB , (32) Okumufl, Ejder. Islah Mekanizmas Olarak yili i Yayman n ve Kötülü ü Engellemenin Toplumsal Sonuçlar. Diyanet (214) , ss SC 6 300, (33) Özberk, Fevziye. Özgün ve Cesur Bir Düflünür: Niyazi Berkes. Bilim ve Ütopya 14(172) , ss SC , (34) Özcan, Nihat Ali. "Terör Örgütünün Bir Tane fli Var Terör Yapmak" [Söylefli] Ekonomik Forum 17, , ss SB Döküp 'Rabbi Yessir' Duas n Ezberlemek. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB , 297 Özsoy, Selami. Türk Spor Medyas nda Kad n. Spor Bilimleri Dergisi 19(4) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 070, (37) Pfister, Gertrud. Equality and Social Missions: Muslim Women and Their Opportunities to Participate in Sport and Physical Activities. Spor Bilimleri Dergisi 19(4) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA 5 300, (38) Sa lam, Serdar. Türk Sosyolojisinin Kurucusu Ziya Gökalp. Bilim ve Ütopya 14(172) , ss SC , 920 Özdemir, Ali R za - H. Mehmet Taflç. Kentleflme ve Kentsel stihdam, Ekonomik Büyüme için Önemli Bir Potansiyel midir? Maliye Dergisi (155) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (39) Sakin, Orhan. Osmanl Devleti'nde Çocuklara Yönelik Bilinmeyen Bir Uygulama. Kültür (12/Özel say : Osmanl 'da Çocuk) 2008, ss SB ,

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7 1 FİKRET SAĞMAK Bilişim Teknolojileri HAYMANA-Halk Eğitim Merkezi Mamak/Ankara Bilim Sanat Merkezi 2 2 MAKBULE ÖNDEŞ Bilişim Teknolojileri KALECİK-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mamak/Ankara

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı