KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,"

Transkript

1 Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday listelerini belirleyerek, Kosova Merkez Seçim Komisyonu na iletmiştir. KDTP Merkez Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2007 tarihinde Priştine de düzenlediği toplantıda, şubelerden ve Parti tabanından gelen teklifler doğrultusunda aday adaylarını görüşmüş ve hem merkez, hem de yerel seçimler için nihai listelerini onaylamıştır. devamý sayfa 7 de Tüm Ýslam Aleminin mübarek Ramazan ayný kutlar, saðlýk, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý Çalýþanlarý Tüm esnafların ve üyelerimizin on bir ayýn sultaný Ramazan ayýnýzý kutlar, bütün dua ve ibadetlerinizin kabul olmasýný dileriz. ESNAF Ýþ Adamlarý ve Esnaflar Derneði Ýnsanlýðýn ibadetleriyle Yaradan ýyla bütünleþtiði bu kutsal ayýn yurdumuza ve dünyamýza barýþ, huzur ve bereket getirmesi temennileriyle, on bir ayýn sultaný Ramazan ayný kutlarýz. KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 394 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Türkiye nin Ahtisari planýný desteklediðini açýklayan yeni Eþgüdüm Þefi Mustafa Sarýnç, Baþkan Seydiu ile bir araya geldi Kosova Türkiye den ekonomik yatýrýmlar bekliyor Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, iki ülke arasýnda iliþkilerin sürdürülmesi için saðlam temellerin atýldýðýný ifade etti. Türk Eþgüdüm Þefi Mustafa Sarnýç, görevi devraldýktan sonra Kosova üst düzey yetkili ve siyasileriyle gerçekleþtirdiði görüþmeler çerçevesinde 11 Eylül Salý günü Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu ile görüþtü. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu ve Türk Eþgüdüm Þefi Mustafa Sarnýç, görüþmeyle ilgili basýna açýklama yaptýlar. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile Ahtisari paketine Türkiye nin sunduðu katký nedeniyle teþekkür ediyorum. Ayný zamanda ekonomik, kültür ve diðer alanlardaki iþbirliðimizi devam ettirmeye özelikle yatýrým konusunda Türkiye nin önemli yatýrýmlar yaptýðýný, dolayýsýyla bu alanda Türkiye nin daha büyük ölçüde katýlýmýný beklemekteyiz. Bu iliþkilerin sürdürülmesi için saðlam temeller atýldý diyebilirim dedi. Sejdiu, Kosova Türklerinin siyasi hayata ve kurum çalýþmalarýna aktif olarak katýldýklarýný ve Kosova da önemli rol oynadýklarýný belirtti. Seydiu, Kosova Baðýmsýzlýðý bizim tek önerimizdir ve baþka vizyonumuz yoktur dedi. Müsteþar Sarnýç, konuþmasýnda Türkiye ve Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, önceliðin ekonomik alanýna odaklandýðýný, bu konuda da mutabýk kalýndýðýný belirtti. Mustafa Sarnýç, Sayýn Baþkana, Türkiye nin Ahtisari planýna destek sunmaya devam edeceðini, bu plana olumlu baktýðýný, ayrýca Kosova nýn güvenliði için katkýda bulunmaya devam edeceðini ilettim dedi. Sarnýç, eðitim konusunda bu iþbirliðin derinleþmesi doðrultusunda mutabýk kalýndýðýný söyledi. Müsteþar Mustafa Sarnýç, ayný günün akþamýnda UNMÝK Þefi Yoakim Rükeri yle de görüþmelerde bulundu. Müsteþar Sarnýç, Baþbakan Çeku ile de görüþtü Priþtine deki Türk Eþgüdüm Ofisi yeni þefi Mustafa Sarnýç 10 Eylül Pazartesi günü Kosova Baþbakaný Agim Çeku ya nezaket ziyaretinde bulundu. Kosova ile Türkiye arasýnda mevcut iliþkiler görüþmede ele alýnan ana konuyu oluþturdu. Türk Eþgüdüm Ofisi Þefi Mustafa Sarnýç, görüþmelerde baþta ekonomi, kültür, eðitim ve kalkýnma yardýmý alanlarýnda olmak üzere her geçen gün geliþmekte olan iliþkilerden duyulan memnuniyetliðin dile getirildiðini belirtti. Kosova ile iliþkilerimizin ilerde düzenlenecek karþýlýklý ziyaretlerle daha da pekiþeceðini düþünüyorum diyen Müsteþar Mustafa Sarnýç, özelikle ekonomi ve ticari iliþkilerin her iki tarafýn potansiyelinin gerisinde kaldýðýný ve bunun geliþtirilmesi için önümüzdeki dönemde somut bazý adýmlarýn atýlmasý gerekliliði hususunda mutabakata varýldýðýný söyledi. devamı sayfa 3 te Temas Artý Gurubu Troyka sýnýn AB temsilcisi Alman diplomat Wolfang Ýþinger gerçekleþtirdiði Brüksel ziyaret sýrasýnda AB Büyükelçileri ile de bir araya geldi. Büyükelçilere hitaben yaptýðý konuþmada AB nin Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðu tutumunu tekrarladý. Kosova Türk Yazarlar Derneði AB Kosova nýn parçalanmasýna karþý Son günlerde gündemi meþgul eden Kosova nýn parçalanmasý tartýþmalarýna AB de dahil olmuþ oldu. Ýþinger ve Rehn in her ikisi de yaptýklarý açýklamalarda Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduklarýný ifade ederek, sorunun çözülme gerekliliðine iþaret ettiler. devamý sayfa 2 de Kosova Türk þiirinin yeni bir baþarýsý daha... Agim Rifat ýn toplu þiirleri Azerice de Türk dünyasýnýn önemli simalarýndan Azerbaycanlý þair yazar ve bilim adamý Elçin Ýskenderzade son iki yýlda Kosova Türk þiirine kilitlendi adeta. Önce Zeynel Beksaç ýn toplu þiirlerini çevirip Azerice ye kazandýrdý, ardýndan da Ýskender Muzbeg in þiirlerini, þimdi de Agim Rifat Yeþeren in. Bir Yüerk Yetmez baþlýðý altýnda beþ kitaptan derlenen þiirler, ayný baþlýklar altýnda kitapta beþ ayrý bölümde yer alýyor. Azerbaycan okuyucusu ilk defa derli toplu bir biçimde Agim Rifat Yeþeren nin þiiriyle, 34 Rubai Daha, Ufak Tefek Þiirler, Deneykap, Tek Çift, Kýsa Kollu Palto adlý kitaplarýyla baþ baþa kalma fýrsatý buluyor. Ýki þairi bir araya getirip önemli bir iþ daha yapýyor Ýskenderzade, kapaklardan baþlayarak kitabý Zeynel Beksaç ýn tablolarýyla süsleyip esere ayrý bir renk katýyor. Kutlar, Agim Rifat a baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

2 AB Kosova nýn parçalanmasýna karþý Ý þinger, Brüksel de AB Siyasi ve Güvenlik Komitesinde yaptýðý konuþmasýnda Troyka nýn Kosova sorununun çözümü ile ilgili taraflarla bu güne dek gerçekleþtirdiði çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ýþinger, AB, Kosova konusunda ortak bir stratejiye sahip olmalýdýr. 11 Aralýktan sonra nasýl bir yol izlememiz gerektiðini bilmemiz gerekmektedir dedi. Marthi Ahtisari nin Kosova ya uluslararasý toplumun denetiminde baðýmsýzlýk öngören Kosova çözüm öneri paketini de deðerlendiren Ýþinger, bu planýn miladýný tamamladýðý yönünde yapýlan açýklamalarý yalanlarken, önerinin gündemlerinde olduðunu söyledi. Ýki taraf arasýnda yapýlan görüþmelerin bir uzlaþma ile noktalanma olasýlýðýný dýþlamadýðýna dikkat çeken Ýþinger, 10 Aralýk a kadar taraflar arasýnda bir anlaþmanýn saðlanamamasý durumunda görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanacaðýný ifade etti. Troyka içinde yer alan Rus temsilcisinin heyet içindeki çalýþmaklarýný da deðerlendiren, Ýþinger onun çalýþmalarýný yapýcý ve olumlu olarak deðerlendirdi. AB temsilcisi Ýþinger, Brüksel ziyareti sýrasýnda AB nin geniþlemeden sorumlu üyesi Oli Rehn ile de bir araya geldi. Rehn, Ýþinger ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada AB olarak Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðunu belirtirken, Temas Artý Gurubu tarafýnda kabul edilen ilkelere saygýlý olunmasý gerekliliðine iþaret etti. AB nin taraflar arasýnda var olacak her tür çözümü kabul edeceðinin de altýný çizen Rehn, taraflarý daha yapýcý tutum takýnmaya davet etti. Bað bozumu þenlikleri renk kattý Kosova da geleneksel olarak yapýlan bað bozumu kutlamalarý bu yýl da yapýldý. Rahovça da düzenlenen þenliklere çok sayýda üst düzey yetkili katýlýrken, tarýmcýlýða zamanla gereken desteðin verileceði sözü verildi. Baðlarla zengin olan Kosova, eskiye nazaran son yýllarda daha az üzüm olmasýna raðmen bazý bölgelerde bað bozumu þenlikleri düzenlendi. Baþkan Fatmir Seydiu, Baþbakan Agim Çeku, Bakanlar Agim Veliu, Haki Þatri ve Blerim Kuçi, Tarýmcýlýk Bakan Yardýmcýsý Tom Haydaray, Arnavutluk Priþtine Eþgüdüm Ofisi þefi Arben Çeku Rahovça da düzenlenen bað bozumu kutlamalarýnda hazýr bulundular. Rahovça da düzenlenen baðbozumu kurdelesini Baþkan Seydiu ve Baþbakan Çeku birlikte kesti Açýlýþ konuþmasýnda konuþan Baþkan Seydiu, Kosova nýn kaliteli üzüm türleri ile zengin olduðuna iþaret ederken, üzüm ürünlerine dýþ ülkelerden de büyük ilgi olduðunu söyledi. Kosova nýn eskiden þarap üretimi ile ad yapmýþ olduðunu hatýrlatan Seydiu, bu namýn yeniden kazanýlabileceðine duyduðu inancý dile getirirken bu konu ile ilgili yardým sözü verdi. Kosova Tarýmcýlýk Bakan yardýmcýsý Tom Haydaray, Kosova hükümetinin tarýmcýlýk sektörüne desteðin devam edeceðini belirtirken önümüzdeki yýllarda üzüm üretiminde daha önemli baþarýlarýn kaydedileceðini inandýðýný söyledi. Kosova Meclisi Tarýmcýlýk Komisyonu Baþkaný Rifat Krasniç, Kosova Meclisinde kimi yasalarýn kabul etmesi ile tarýmcýlýðýn destekleneceðini belirtirken, meclisin ileride de tarýmcýlýðýn geliþmesinde önemli adýmlar atacaðýný ifade etti. Rahovça Belediye Baþkaný Esat Haciyaha yaptýðý açýklamada bu belediyede üzüm ve diðer tarýmcýlýk ürünlerinin yetiþtirilmesi için her tür yardýmý sunmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. K o s o v a 2 Yeremiç: Sýrbistan Kosova da þiddet kullanmayacak Duþan Prorokoviç in sert açýklama ardýndan Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç daha ýlýmlý açýklamada bulundu. Yeremiç, Finans Times gazetesine verdiði demeçte Kosova ya baðýmsýzlýðýn tanýmasý Balkanlarda güvenlik olmak üzere büyük olumsuzluklara neden olacaktýr. Kosova ya baðýmsýzlýk vermek Pandora kutusunu açmak ile eþdeðerdir. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda bile Sýrbistan Kosova ya karþý bir askeri müdahalede bulunmayacaktýr. Kosova da istikrarsýzlýðý ve güvenliði tehdit edecek askeri yada diðer güç yöntemleri kullanýlmayacaktýr dedi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný hiç bir þekilde kabul edemeyeceklerini de belirten Yeremiç, bu olayý diplomatik yöntemlerle önlemeye çalýþacaklarýný söyledi. Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný siyasi, ahlaki ve pratik açýdan kabul edemeyeceðine dikkat çeken Yeremiç, Kosova nýn parçalanmasýna da karþý olduklarýný söyledi. Yeremiç, BM 1244 sayýlý karar ile Kosova, Sýrbistan ýn bir parçasýdýr. Sýnýrlar, ancak taraflar arasýnda var olabilecek bir anlaþma ile deðiþebilir. Sýnýrlar bunun dýþýnda sadece zor kullanarak deðiþebilir. Bu da Pandora kutusunu açýlmasý demektir dedi. Kosova yeniden kararmaya baþladý Kosova da kýþ ayýnýn yaklaþmasý ile elektriksizlik kabusu tekrar canlanmaya baþlandý. Cuma günü Kosova termik santrallerinde yaþanan arýzalar yüzünden Kosova karanlýða gömüldü. Savaþtan sonra Kosova nýn karþýlaþtýðý en önemli sorunlarýn baþýnda tartýþmasýz olarak elektrik sorunu bulunuyor. Yýllardýr yapýlan onarýmlara raðmen Kosova termik santrallerinde arýzlar yaþanmaya devam ediyor. Cuma günü Kosova termik santrallerinde yaþanan arýzalardan dolayý tütün santraller üretim dýþý kalarak Kosova karanlýklara gömüldü. Kosova A termik santrali ile A 3 ve A 4 bölümlerinde yaþanan arýzalar yüzünden üretim durma noktasýna geldi. Bu arýzlardan dolayý da Kosova genelinde uzun vadeli kýsýtlamalar uygulanýyor. Kosova Elektrik Kurumu, Kosova da yaþanan bu sorunun önüne geçmek için kollarý sývamýþ durumda. KEK, bu sorundan çýkýþ yolu olarak Sýrbistan dan elektrik satýn almayý buldu. KEK, Þubat ayýndan beri Sýrbistan dan 186 megavat elektrik enerji satýn temin ederken, bu arýzadan sonra bu miktarý 286 megavata artýrdý. KEK, Kosova A termik santralinde yaþanan arýzalar yüzünden elektrik tüketicilerine ABC þeklinde kýsýtlamalara baþvuruyor. A listede bulunan tüketiciler 3+ 3, B ile C tüketiciler kýsýtlamalar uygulanýyor. KEK arafýndan yapýlan açýklamada A3 termik santrallinin kýsa bir zaman önce üretime baþladýðýný, A4 termik santralinin cumartesi günü üretime baþladýðýný açýkladý. Kosova B termik santralinde ise onarýmlar aralýksýz devem ediyor. Schefer ve Kuko Kosova yý görüþtü NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Schefer, Arnavutluk NATO Büyükelçisi Artur Kuko ile Brüksel de bir araya geldi. Taraflar arasýnda yapýlan görüþmenin gündemini Arnavutluk un NATO üyeliði ile Kosova sorunun çözümü oluþturdu. Arnavutluk Dýþiþleri bakanlýðý tarafýndan görüþme ile ilgili yayýnlanan bildiride iki taraf arasýnda iliþkiler olumlu olarak deðerlendirilirken, Arnavutluk un NATO ya üye olmasý için gereken adýmlar sýralandýrýlýyor. Bildiride NATO Genel Sekreteri Schefer in Arnavutluk un bölge siyasetinin bölgede istikrarýn saðlanmasý için önemli yapý taþý olduðuna dikkat çektiði ve. NATO nun Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðunu belirttiði, Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketinin gerçek bir çözüm için en iyi fýrsat olduðuna dikkat çektiði bildiriliyor. Schefer in ayrýca Kosova nýn parçalanmasýnýn Balkanlarý istikrarsýzlýða sevk edeceðine dikkat çektiði ve uluslararasý toplumun Kosova statüsünün belirlenmesi konusunda daha dikkatli olmasý gerektiðine vurgu yapmakla beraber, Kosova nýn parçalanmasýnýn Pandora kutusunun açýlmasý anlamý taþýdýðýna dikkat çektiði bildiriliyor.

3 3 Ýþinger, Solana yý bilgilendirdi Kosova sorunun çözümünde aðýrlýðýný koymaya baþlayan AB, eskiye nazaran sorun ile daha yakýndan ilgilenmeye baþladý. Troyka nýn AB temsilcisi, Priþtine ve Belgrat ziyaretleri sonrasýnda süreç ile ilgili birliði bilgilendirmek amacý ile AB Yüksek temsilcisi ile Brüksel de bir araya geldi. Ýþinger, görüþmede AB nin süreçte oynadýðý rol ile son geliþmeler hakkýnda bilgilendirdiði bildirildi. Temas Artý Gurubu Troyka sýnýn AB temsilcisi Wolfgang Ýþinger, Brüksel de AB Siyasi ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana ile bir araya geldi. Brüksel de bir araya gelen Ýþinger ile Solana, görüþmelerinde Kosova sorununun belirlenmesi ile bu güne dek atýlan adýmlarý masaya yatýrdýlar. K o s o v a Güzel sözler Tüm insanlar ayný sözleri kullanýr, ama birbirlerini anlamaz... OCTAVÝO PAZ Hoşgeldin şehri Ramazan on bir ayın sultanı! Ýþinger, Solana ile yaptýðý görüþmede Troyka nýn bu güne dek çalýþmalarý, Viyana da taraflar ile yapýlan son görüþmeler ve Troyka nýn Priþtine ile Belgrat ta gerçekleþtirdiði ziyaret hakkýnda bilgi verdi. Görüþme ile ilgili Solana basýn bürosu tarafýndan bir bildiri yayýnlandý. AB temsilcisi Ýþinger in, Yüksek temsilciye Kosova statüsüne çözüm bulmak için bu güne dek yaptýklarý giriþimler hakkýnda bilgi verdiðinin altý çiziliyor. Ýþinger in Solana ya Troyka olarak Kosova sorununun çözümü ile ilgili elerlinden geleni yapacaklarýný ifade ettiðine vurgu yapýlýyor. Bildiride ayrýca AB Siyasi ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana nýn Troyka nýn bu güne dek yaptýðý çalýþmalarýný ve AB temsilcisi Ýþinger in Priþtine ile Belgrat arasýnda yürütmekte olduðu çözüm arama siyasetini desteklediðinin altý çiziliyor. Bildirinin sonunda Solana nýn Ýþinger e Kosova sorununun AB için kritik bir sorun olduðuna dikkat çektiði ve AB nin çýkarlarýnýn korunmasý için Balkanlarýn geleceðinin Avrupa olduðuna ve bu yüzden de AB olarak sorunun çözümünde aktif rol almalarý gerekliliðine iþaret ettiði bildiriliyor. Þuk, vatandaþlarý sandýða davet etti Kasým ayýnda düzenlenecek olan genel ve yerel seçimlerde eski seçimlerden farklý olarak açýk liste usulü ile yapýlacak. UNMIK vekili, bu açýk liste uygulamasýnýn önemine deðinirken, açýk listelerin seçmen ile aday arasýnda bir sözleþme olarak nitelendirdi. UNMIK vekili Stiven Þuk, Kaçanik belediyesine yaptýðý iþ ziyaret çerçevesinde belediye yetkilileri ile bir araya geldi. Kosova da Kasým ayýnda gerçekleþecek olan seçimlerin ana gündemini oluþturduðu görüþmede belediye yetkililerine seçimler ile bilgi verildi. UNMIK vekili Þuk, Kaçanik belediye yetkilileri ile yaptýðý görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada, Farklý seçim seviyelerinde yapýlacak olan seçimlerde uygulanacak olan açýk listeler büyük önem taþýmaktadýr. Belediye seviyesinde uygulanacak olan açýk listeler seçmen ve aday arasýnda bir sözleþme olacaktýr dedi. Kosova da uygulanacak olan açýk listelerin Kosova siyasi sisteminde köklü deðiþmeler gerçekleþtireceðine duyduðu inancý dile getiren Þuk, ileride yapýlacak olan bir kaç seçimden sonra siyasi sahneye yeni yüzlerin çýkacaðýný söyledi. Kosova da yapýlacak olan iki seviyeli seçimin seçmenin kitlesel bir þekilde katýlýmýna katkýda bulunacaðýný belirten Þuk, seçmenin bu þekilde toplum sorunlarýný çözme kabiliyeti olan kiþileri seçebileceðini ifade etti. Seçimin ne kadar önemli olduðunun altýný çizen Þuk, bu önemli görev için bütün vatandaþlarý sandýk baþýna davet etti. Kosova da statüden dolayý seçimlerin ertelenebileceði yönünde yapýlan açýklamalarý da deðerlendiren UNMIK vekili, UNMIK Yöneticisi Rücker ve Kosova Müzakere heyetinin bu yönde aldýðý kararý desteklediðini sözlerine ekledi. Kasçanik Belediye Baþkaný Celal Gaþi UNMIK vekili ile gerçekleþtirdikleri görüþmeyi olumlu olarak deðerlendirirken, görüþmede kasým ayýnda yapýlacak olan genel ve yerel seçimleri masaya yatýrdýklarýný söyledi. Kosova UNMIK vekili Þuk, Kaçanik belediyesi yetkilileri ile yaptýðý görüþme ardýndan Maltume köyünde bulunan Silcapo tuðla fabrikasýný ziyaret etti. Müsteþar Sarnýç, Baþbakan Çeku ile görüþtü Müsteþar Sarnýç, Buradaki öncelikli hedeflerim arasýnda Kosova ya daha fazla doðrudan Türk yatýrýmýnýn gelmesini saðlamak olacaktýr dedi. Ýlk aþamada Türkiye de düzenlenecek bir etkinlikle Kosova da iþ ve yatýrýmlar olanaklarý hakkýnda tanýtýmda bulunmanýn önemine dikkat çeken Türk Eþgüdüm Ofisi Þefi Mustafa Sarnýç, Baþbakandan, Türkiye nin Kosova daki Osmanlý eserlerinin her türlü saldýrýdan korunmasý, bakýmý ve onarýmlarýnýn yapýlmasý konusunda yardýmcý olmalarýný beklediðini ifade etti. Türkiye bu amaçla UNESCO ya 2.4 milyon dolarlýk yardýmda bulunduðunu belirten Müsteþar Sarnýç, görüþmede Kosova daki son geliþmelerin de ele alýndýðýný belirtti. Türkiye nin geçmiþte olduðu gibi, bundan sonraki dönemde de Kosova ya her türlü desteði vermeye devam edeceðini ifade eden Türk Eþgüdüm Ofisi Þefi Sarnýç, Ahtisari planýnýn desteklendiðini, statü sorununa Kosova halkýnýn çoðunluðunun rýzasý doðrultusunda ve uzlaþý ile çözüm bulunmasýndan yana olduðunu söyledi. Mustafa Sarnýç, Ýlave müzakerenin sonucunda demokratik, çok etnili, müreffeh istikrara kavuþmuþ bir Kosova yý görmeyi diliyoruz. Taraflarýn, troykanýn öncülüðünde görüþmeleri sürdürmelerinde yarar görmekteyiz dedi. Türk Eþgüdüm Ofisi Þefi Mustafa Sarnýç, Baþbakan Çeku ya, soydaþlarýmýzýn Kosova da barýþ ve istikrarlýðýn ilerletilmesi için katký saðlamaya devam edeceðini belirterek, Bu itibarla soydaþlarýmýzýn gerek siyasi alanda gerekse sivil toplum alanýnda ki örgütlenme çalýþmalarýna ve Kosova kurumlarýnda halkça temsil edilmelerine destek vermelerini beklediðimiz ifade ettim dedi. Prizren de polisler takdirname aldý Kosova Polisi 8. kuruluþ yýldönümünü kutladý Kosova Polis Teþkilatý nýn (SHPK) 8. kuruluþ yýldönümü Prizren de kutladý. 10 Eylül Pazartesi günü düzenlenen törende 12 Kosova Polisi personeline takdirname verildi. Kosova Polis Teþkilatý Prizren Bölgesi Þefi Yarbay Jahe Avdiu, AGÝT desteðiyle Výçýtýrýn Polis Okulu nda 6 Eylül 1999 yýlýnda 106 kiþiden oluþan ilk nesil polisten Prizren bölgesinde 12 polisin göreve baþladýðýný bildirdi. Yarbay Jahe Avdiu, Prizren bölgesinde bugün 852 polis ve 118 sivilin Kosova Polis Teþkilatý mensubu olarak görevine devam ettiðini söyledi. Profesyonel yaklaþýmla polislerin kendilerini yetiþtirmeye önem verdiklerini vurgulayan Avdiu, demokratik anlayýþla halkýn desteðini gördüklerini de belirtti. Avdiu, Prizren bölgesinde olduðu gibi Kosova genelinde de Kosova Polisi nin suç olaylarýnýn önlenmesi, güvenlik ve asayiþin korunmasýnda olduðu gibi toplumun her yanlý kalkýnmasýnda da desteðinin devam edeceðini vurguladý. Törenin devamýnda Prizren bölgesinde en baþarýlý polis ve polis birliklerine takdirnameler verildi. Takdirname alan 12 polis ve sivil personel arasýnda 2 Türk de vardý. Toplantýya UNMÝK, KFOR, TMK, belediye, adliye, hapishane yetkilileri yaný sýra çok sayýda polis ve davetli de katýldý. Törenin sonunda kokteyl verildi.

4 Prizren Belediyesi Baþkan Adayý Eçrem Krüeziu LDK Prizren Þubesi Basýn Sözcüsü Aziz Hoday, LDK Partisi nin seçimlerle ilgili gerçekleþen çalýþmalardan bilgi sundu. Belediye seçimlerine LDK Prizren Þubesinden 8 adayýn katýlacaðý ve Belediye Baþkan Adayý olarak da Eçrem Krüeziu katýlacaðý açýklanmasý yapýldý. Mastýr Eçrem Krüeziu nun bugüne kadar Prizren Belediye Baþkaný görevinde bulunduðu Sayý:394 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG dönemdeki baþarýlarý da dile geldi. Seçimlerde LDK Prizren Þubesi Seçim Komisyonu Baþkanlýk görevine Kosova Adalet Bakan Yardýmcýsý Sül Hoca seçildi. Priþtine de ilk Katolik Kilisesi nin inþaatýna baþlandý Kosova nýn baþkenti Priþtine de Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu nun katýlýmýyla ilk Katolik Kilisesi nin temeli atýldý. Temel atma töreninde bir konuþma yapan Seydiu, Deðerlerimize, kimliðimize ve dini inançlarýmýza göre bu kilisenin biran önce inþa edilmesi bizim için büyük önem taþýyordu dedi. Ýnþasýna baþlanan kilisenin ilk temelini eski Kosova Baþkaný Ýbrahim Rugova atmýþ, kilisenin adýna da 1979 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü nü kazanan Arnavut kökenli rahibe Rahibe Terasa yý anmak için onun adýný vermeyi kararlaþtýrmýþtý. Kosova nýn baðýmsýzlýðý için büyük mücadele veren Rugova, Haziran 2006 da akciðer kanserinden hayatýný kaybetmiþti. Yerel medya organlarý, Kosova da 2., Priþtine de ilki inþa edilen katedralin finansýnýn bölgede oturan ve yurtdýþýnda yaþayan Katolikler tarafýndan saðlandýðýný ifade ediyor. Kosova da 2 milyon civarýndaki nüfusun yüzde 90 ýný Müslüman Arnavutlar oluþtururken, yaklaþýk 60 bin de Arnavut Katolik yaþýyor. ÝHA Bir Amerikan askeri hayatýný kaybetti gücü bünyesinde Kosova da görev yapan bir Amerikan askeri hayatýný kaybetti. KFOR BMbarýþ basýn sözcülüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Priþtine nin Çaglavica köyü yakýnlarýnda meydana gelen trafik kazasýnda bir Amerikan askerinin hayatýný kaybettiði, iki askerin de yaralandýðý bildirildi. Çaglavica yakýnlarýnda Amerika askerlerinin bulunduðu KFOR aracýnýn yoldan çýkýp takla almasý sonucu bir asker hayatýný kaybederken, iki asker de yaralandý. Yaralýlar, Ferizovik yakýnlarýnda ABD askerlerinin konuþlandýðý Bondstil üssündeki askeri hastaneye kaldýrýldý. Kosova da KFOR güçleri çerçevesinde bin 3000 Amerikan askeri görev yapýyor. Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ K o s o v a 4 Prorokoviç ten Kosova ya tehdit Sýrbistan hükümeti Kosova dan Sorumlu Devlet Sekreteri Duþan Prorokoviç, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda Sýrbistan ýn en doðal hakký olan askeri müdahalede bulunacaðý damgasý gündemin baþýna oturdu. Bu açýklamaya baþta Kosova hükümeti olmak üzere, ABD, AB ve NATO yetkilileri tarafýndan tepki ile karþýlandý. Kosova statüsüne çözüm bulmak amacý ile Temas Artý Gurubu tarafýndan tanýnan ek süre yavaþ yavaþ tükenmeye baþlýyor. Bölgede son günlerde Sýrbistan yetkililerinin yaptýðý tehditkar açýklamalar tansiyonun artmasýna neden oldu. Belgrat, Kosova nýn tek taraflý olarak baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda Kosova ya bir askeri müdahalede bulunacaðý yönünde açýklamalarýn yapýlmasý gündeme bomba gibi düþtü. Kosova nýn güvenliði ve istikrarýndan sorumlu NATO yetkilileri ise bu tür açýklamalarý tepki ile karþýladý. NATO yetkilileri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamalarda her tür askeri müdahaleyi önlemeye hazýr olduklarýnýn altýný çizdiler. Sýrbistan hükümeti Kosova dan Sorumlu Devlet Sekreteri Duþan Prorokoviç Amerikan New York Times gazetesine verdiði demecinde Kosova ya karþý sert önlemler alacaklarýný söyledi. Prorkoviç, Kosovalýlarýn tek baþýna baðýmsýzlýðýný ilan etmesi, diðer devletler tarafýndan tanýmasý durumunda Sýrbistan, Kosova ya yeniden askeri ve polis birliklerini yerleþtireceðini, Kosova sýnýrýný kapatacaðýný, Kosova ya karþý ambargo ile diðer önlemlerin alýnacaðýný ifade etti. Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Prorokoviç, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ilan etmesi durumunda 1999 yýlýnda imzalanan Kumanova Anlaþmasýnýn da geçerliliðini yitireceðinin altýný çizerken, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda Sýrbistan ile Kosova arasýnda imzalanan anlaþma da geçerliliðini kaybedecektir. Bu anlaþmanýn yürürlükten kalkmasý durumunda bizim silahlý güçlerimiz hiç bir yasal sakýnca olmadan Kosova ya dönebilirler. Baþka bir deyiþle bizim askerlerimiz Kosova sýnýrlarýný aþarak Kosova nýn istedikleri yerine gitmekte serbesttirler dedi. Sýrbistan hükümeti Kosova dan Sorumlu Devlet Sekreteri Duþan Prorokoviç in bu açýklamalarý Kosova da ciddiyetsizlik, sorumsuzluk olarak deðerlendirildi. KFOR yeni komutaný Fransýz General Kvasie De Marnak, TMK Komutaný General Süleyman Selimi ile yaptýðý görüþme ardýndan bu açýklamayý sert bir dille eleþtirdiler. General Marnak, Bu konuyu gazetelerden öðrendim. Bu konu ile ilgili daha derin bir bilgiye sahip deðilim. Bugün olduðu gibi yarýn da kimsenin izinsiz Kosova ya ayak basmasýna izin vermeyeceðiz. Bu konudaki kararlýlýðýmýzý herkes bilmektedir. KFOR ve NATO güçleri Kosova da istikrarýn saðlanmasý için elinden geleni yapmaya devam edecektir dedi. Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Kosova UNMIK vekili Stiven Þuk, Prorokoviç in açýklamalarý hakkýnda bilgisi olmadýðýný ama bu tür açýklamalarý gülünç olarak deðerlendirdi. Þuk, Basýnda geçen konu ve açýklamalar hakkýnda bir bilgim yoktur. Bu kelimeleri sarf eden kiþinin kim ve hangi görevde bulunduðunu inanýn bilmiyorum. Sýrp güçlerinin Kosova ya gireceði yönünde yapýlan açýklamalar gerçek dýþýdýr. Her hangi bir yetkilinin bu türden bir açýklama yapmasý konik ve mizahidir dedi. UNMIK Basýn Sözcüsü Aleksandar Ývanko konu iþle ilgili yaptýðý açýklamada Kosova da güvenliði saðlayan NATO güçlerinin her tür tehdide karþý müdahalede bulunmaya hazýr olduðunu söyledi. Sözcü Ývanko, Biz bu açýklamayý sorumsuzluk olarak deðerlendiriyoruz. Ama KFOR güçleri ile UNMIK Polisinin Kosova da güvenliði saðlamak için burada bulunduðunu herkese hatýrlatmak istiyorum dedi. Kosova hükümeti bu tehdit açýklamalarýný tepki ile karþýladý. Kosova hükümeti basýn Sözcüsü Avni Arifi konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Sýrbistan yönetiminin Miloþeviç siyasetinden ayrýlamadýðýný ve Sýrbistan ýn tarih boyunca sürdürdüðü gerçek siyasetini sürdürdüðünü söyledi. Sözcü Arifi, Kosova hükümeti bu tür açýklamalarý ciddiye almamaktadýr. Bu açýklama Sýrbistan da hala Miloþeviç rejiminin sürdüðünün açýk bir kanýtý. Bu tür açýklama ve uygulamaklar Sýrbistan yönetiminin geçmiþle baðlarýný devam ettirdiðini kanýtlamaktadýr dedi. Kosova da yeni bir gerçeðin ortaya çýktýðýnýn altýný çizen Sözcü Arifi, uluslararasý toplumun Kosova vatandaþlarýna parlak bir gelecek için zemin hazýrladýðýný söyledi. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova gündemi Kosova statü süreci ile ilgili ek görüþmeler için tanýnan 120 günlük süre hýzlý bir þekilde ilerlemeye devam ediyor. Görüþmelerin koordinasyonu ve yönetimi için Temas Artý Gurubu çerçevesinde oluþturulan Troyka çalýþmalarýna ara vermeden devam ederken, taraflarýn uzlaþmaz tutumunu çözümsüzlüðü teyit eder durumda. Troyka nýn AB temsilcisi Ýþinger, soruna çözüm arayýþlarý çerçevesinde bu hafta Belgrat tý ziyaret ederken Sýrp tarafýný görüþmelerde daha yapýcý olmaya davet etti. Priþtine de olduðu gibi Belgrat ziyaretinde de suskunluðunu korumayý tercih eden AB temsilcisinin bu suskunluðu umutsuzluðun bir yansýmasý olarak deðerlendirildi. Bütün bu diplomasi trafiðinin yanýnda Kosova sorununun çözümü için somut adýmlar atýlmasý da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa nýn kanayan yarasý olarak görülen Kosova sorunu çözümünü Ýþliger den de görüldüðü gibi AB üstlenmiþ durumda. Sencar Karamuço AB, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmaya hazýrlanýyor Kosova sorunun ilk önce bir Avrupa sorunu olduðunun altýný çizen AB yetkilileri, sorunun çözüm veya çözümsüzlüðünün en çok Avrupa yý etkileyeceðinin farkýnda varmýþ bulunuyorlar. Bu yüzden de artýk sorunun sorun olmaktan çýkarýlmasý için çalýþmalara hýz vermiþ bulunuyorlar. Ama AB içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðý konusunda var olan fikir ayrýlýðý tam olarak çözülememiþ durumda. AB nin büyük bir kýsmý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklerken bir kýsmý da kendi sýnýrlarý içinde var olan sorunlu bölgelerden, Sýrbistan ile dostluk iliþkilerinin bozulmamasýndan ve kimi birlik üyesi de kilisenin etkisinden dolayý Kosova nýn baðýmsýzlýða karþý çýkmaya devam ediyor. AB nin üst düzey yetkilileri birliðin geleceðinin Kosova sorununda önemli bir sýnavdan geçeceðinin bilincinde olduðundan Kosova sorunu konusunda birlik üyelerini bu konuda birlik ve beraberliðe davet ediyorlar. AB, Kosova da BM den görevi devralmasý için gerekli olan BM kararýnýn Rusya nýn engellemeleri yüzünden alamayacaðýnýn farkýnda. Bu yüzden de Kosova nýn baðýmsýzlýðýný AB ortak karar ile tanýma yolarý arayýþý peþinde bulunuyor. AB nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýma yönünde hazýrlýklarýna aðýrlýk verdiði açýklamasý Fransa ve Büyük Britanya Dýþiþleri bakanlarý tarafýndan yapýldý. Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner ve Büyük Britanya Dýþiþleri Bakaný David Miliband Fransa da yayýnlanan Le Mond gazetesinde kaleme aldýklarý ortak yazýda AB nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmaya hazýrlandýðý dile getirdiler. Kouchner ve Miliband, taraflar arasýnda bu ek görüþmelerde de bir sonuç alýnamamasý durumunda Marthi Ahtisaari nin hazýrlamýþ olduðu ve Kosova ya AB denetimi altýnda baðýmsýzlýk tanýyan çözüm öneri planýnýn zoraki de olsa taraflara kabul ettirileceðinin altýný çiziyorlar. Baþka bir deyiþle AB, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný denetleme yetkisini kendisine veren planý tek taraflý da olsa kabul ederek, Kosova da yönetimi devralmaya hazýrlanýyor. Kouchner ve Miliband yazýlarýnda AB üyelerinden Kosova sorunu çözümümü için birliðe davet ederken, Kosova sorununu birlik için önemli bir sýnav niteliði taþýdýðýna vurgu yapmakla beraber, sorunun çözüme kavuþturulmamasýnýn Avrupa güvenliðini, etnik guruplar arasýndaki iliþkileri ve ekonomik durumu derinden etkilediðine dikkat çekiyorlar. Avrupalýlardan Kosova da 90 yýllarda yaþanan þiddet olaylarýný, cinayetleri, halkýn göçe zorlanmasý gibi olaylarý unutmamalarýný isteyen Kouchner ve Miliband, Kosova sorununun tarihten kaynaklanan özel bir duruma tekabül ettiðini ve bu yüzden de AB nin Kosova konusunda daha aktif çalýþmasý gerektiðinin altýný çizmektedirler. Sonuç olarak, AB geleceði bir bakýma Kosova sorunu ile iç içe girmiþ durumda bulunuyor. AB nin lokomotifleri Ýngiltere, Fransa ve Almanya, AB nin Kosova da UNMIK ten görevi devralabilmesi için bir birlik kararý ile Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýma yollarýný aramaktadýr. Bu yüzden de birlik üyelerini bu konuda ortak hareket etmeye davet edilmektedir. AB nin ilk defa bir soruna çözüm bulmak amacýyla elini taþýn altýna soktuðunu da söyleyebilir. AB nin bu konuda baþarýlý olup olamayacaðýný þu anda kestirmek zor. Ama AB nin saygýnlýðýný devam ettirebilmesi için Avrupa nýn kanayan yarasý Kosova ya da bir çözüm bulmasý gerektiði de bir gerçek olarak karþýmýzda duruyor. Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Parlamento seçimleri için milletvekili adayları şu şekilde sıralanmıştır: 1. Mahir Yağcılar 2. Rifat Krasniç 3. Hilmiye Kursan 4. Ergin Köroğlu 5. Nevzat Hüdaverdi 6. Refike Sülçevsi 7. Altay Suroy 8. Kadri Hüseini 9. Hadika Abdurrahmani 10. Adnan Yağcılar 11. Enis Kervan 12. Yasemin Kovaç 13. Fikrim Damka 14. Ergül Binçe 15. Müfera Şinik 16. Nazmi Bikliç Belediye başkanlıkları seçimleri için sadece Prizren de aday gösterilmiştir. Prizren den Belediye Başkanlığı için KDTP Prizren Şubesi Başkanı Ercan Şpat yarışacak. Belediye Meclis üyelikleri için onaylanan listeler belediye sılamasına göre şöyle: Gilan 1. Abdülhakim İsmaili 2. Kemal Şahin 3. Nazan İsmaili 4. Enver Novobırdalı 5. Cansu Emini Lipyan (Yanova) 1. Skender Bikliç 2. Aluş Bikliç 3. Türkan Gaşi Mitroviça 1. Ergin Köroğlu 2. Zümrüt Pantina 3. Hamdi Zekeriya Priştine 1. Nevzat Hüdaverdi 2. Kumriye Mahmuti Prizren 1. Ercan Şpat 2. Enis Subi 3. Filiz Lika 4. Ergin Kala 5. Hamit Boynik 6. Müveddet Bako 7. İsmail Kovaç 8. Nadi Taç 9. Arzu Vırşevsa 10. Adnan Yağcılar 11. Durmiş Şinik 12. Feda Derviş 13. Orhan Vulkan 14. Bülent Kırle 15. Ayla Şahin 16. Halil Lika 17. Güler Peroli 18. Cengiz Çesko Vıçitırn 1. Arif Kera 2. Enver Dubovci 3. Aryeta Selaci 4. Abdullah Pirçi 5. Reyhan Lapaştica Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler gerekli evrakla birlikte 10 Eylül 2007 tarihinde Merkez Seçim Komisyonu na iletilmiştir. KDTP ayrıca, seçim platformu için çalışmalara başlamıştır. Farklı alanlardaki uzmanlar, taslak metin üzerinde çalışmalarını sürdürecektir. KDTP, Kosova nın geçtiği bu hassas dönemde tüm yurttaşlardan seçim sürecinde katılımcı olmalarını ve demokrasiye katkıda bulunmalarını istemektedir. KDTP, tüm üyelerini, sempatizanlarını ve Partimize güven duyan tüm oluşumları ve kitleleri, seçim sürecinde duyarlı ve sorumlu davranmaya davet etmektedir. KDTP ayrıca, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla tüm yurttaşların huzurlu, şefkatli ve dayanışma duygularının ön plana çıkacağı bir ay geçirmelerini diler, yeni dönemim tüm Kosovalılar için hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder. KDTP Merkez Yönetim Kurulu Yeni KFOR Komutaný ziyaretlerde KFOR Komutanlýðýný yeni devralan Fransýz General Ksavie De Marnak çalýþma ziyaretlerine baþladý. Ýlk ziyaretlerini TMK ve KPB ne yapan Marnak, her iki kurumun çalýþmalarý ile bilgi alýrken, iþbirliði sözü verdi. KFOR Komutaný Fransýz General Ksavie De Marnak görevi devraldýktan sonra ilk ziyaretlerini TMK ve KPG yaptý. Ziyareti çerçevesinde ilk olarak TMK yi ziyaret eden De Marnak, General Süleyman Selimi ile bir araya geldi. General Selimi nin, General De Marnak ile gerçekleþtirdiði görüþmelerde TMK ile ilgili bilgi verdiði öðrenildi. Görüþme ardýndan gazeteciler açýklamada bulunan General Selimi, General Marnak ýn eskiden KFOR Komutaný yardýmcýlýðý görevini de yürüttüðünden dolayý TMK yi iyi tanýdýðýný söyledi. General Selimi, General De Marnak a TMK nýn KFOR birlikleri ile her zaman iþbirliðinde bulunmaya hazýr olduðunu söyledim dedi. Diðer taraftan General De Marnak, TMK ye büyük saygý duyduðunu belirtirken, TMK nýn tüm çalýþmalarý hakkýnda bilgi sahibi olduðunu söyledi. TMK ile iyi iliþkilerde bulunacaðýný da belirten General De Marnak, bu iþbirliðini ileride de sürdüreceklerini söyledi.

6 Görmedim, duymadým, konuþmadým K o s o v a 6 Fevzi Karamuço Alman KFOR u ve Dragaþ Belediye si iþbirliði ile spor salonu projesi gerçekleþtirildi Spor insanlarý birleþtirir Hukukta görmedim duymadým konuþmadým diye bir deyim vardýr. Bu deyim dünyanýn baþýndan bu güne dek altýn bir kural olarak varlýðýný sürdürmektedir. Bu kural bugün de dünyamýzýn farklý bölgelerinde önemini korumaktadýr. Bazý yerlerde bu kural daha belirgin iken bazýlarýnda ise daha belirsiz karþýmýza çýkmaktadýr. Dünyada adaletle ilgili ideal toplumlar yoktur. Bazý yerlerde yasa dýþý yýkýcý çalýþmalar varlýðýný sürdürürken, bu yerlerde adaletsizlik daha belirgin bir þekilde kendini göstermektedir. Toplumda, yaþamda birey çok sayýda olaya seyirci kalarak olaylarýn dýþýnda kalmaktadýr. Etrafýnda yaþanan olumsuz olaylar karþýsýnda birey etkisiz kalarak, pasif bir nesne olarak olaylara seyirci kalmaktadýr. Kosova toplumu kendisini demokrasi ülkeler arasýnda yerini almak istiyor. Bu yönde her türlü çalýþmalar da yapýlýyor. Demokrasinin Kosova da geliþimi için yerli kadrolarýn yanýnda yabancý kadrolarýn yardýmýna da baþvuruluyor. Kosova da yabancý kadrolarýn demokrasi çabalarý büyük rakamlar ile ödenmeye çalýþýlýyor. Bütün bu çalýþmalara raðmen Kosova da yolsuzluk çiçekleri açmaya devam ediyor. Kosova da düzenin rayýna oturmasý için sekiz yýldan beri çalýþýlýyor. Geçmiþten gelen çok sayýda güçlükler düzenin rayýna oturmasýna engel olmaktadýr. Bunlarýn baþýnda da yolsuzluklar bulunuyor. Lezzetli bir yemek yapmak için sebzesinden, baharatýna kadar her þeyi ölçülü bir þekilde kullanmak lazým gelmektedir. Lezzetli bir pilav yapmak için pirinci taþtan ayýklamak gerekmektedir. Kosova da düzeni rayýna oturtmak için de bunun yapýlmasý gerekiyor. Bunu yerine getirmesi için ustalar seçildi seçilmesine de ustalar bu konuda ustalýklarýný konuþturmaktan kaçýnýyorlar. Basýnda durmadan yolsuzluklar ile ilgili haberler çýkmaya devam ediyor. Bu haberlerin gerçeði yansýtýp yansýtmadýðýný ile ilgili kesin bilgileri yetkili makamlardan bekliyoruz beklemesine de bu yönde hiçbir adým atýlmýyor. Bu güne kadar yolsuzluklarla ilgili sadece birkaç küçük balýk avlandý. Bu balýklarýn büyükleri ise tavus kuþu kýlýðýna bürünüp süslü ve elini kolunu sallayarak hayatlarýna devam ediyorlar. Geçenlerde Kosova bakanlýklarý çalýþmalarý ile ilgili yayýnlanman raporlarda bütün bakanlýklarýn yolsuzluða bulaþtýðý bildirildi. Bu günlerde Kosova Rüþveti Önleme Komisyonu nun hazýrladýðý raporda, Kosova da 80 kadar yolsuzluk olayýný araþtýrdýðýný, bundan 37 sinin araþtýrmasýnýn sonuçlandýrýlarak bunlarýn adalete teslim edildiði bildirildi. Bu dosyalar adalet organlarýna ulaþtýrýlmasýna raðmen bu konular ilke ilgili hiçbir dava açýlmamasý kafa karýþtýrýr nitelikte. Kosova Rüþveti Önleme Komisyonu baþkaný düzenlediði basýn toplantýsýnda yolsuzluklara hükümet, yerel yönetim, kamu hizmetleri ve yargý organlarýnýn çalýþmalarýnda rastladýklarýný ifade etti. Kosova da yolsuzluðun birinci sýrasýný rüþvet oluþturuyor. Bu rüþvet hastalýðý ile yalýnýz Kosova deðil dünyanýn birçok ülkesi boðuþuyor. Bu virüsün yok edilmesi için bugüne kadar farklý yöntemlere baþvurulmasýna raðmen virüs yok edilemedi. Kosova da bugüne kadar virüsü yok etmek için çaba harcasa da bu konuda baþarýlý olamamýþtýr. Gari Kuper in oynadýðý Tam öðle vakti filminin konusu çok ilginçtir. Hapsettiði hükümlülerden kaçmaya çalýþan þerif, kendisine sýrt çeviren kentaþlarýn yardýmý olmadan karýsý ile suçlularý yenmeyi baþarýyor. Kosova da yolsuzlukta bu filmin senaryosuna benzemektedir. Bu konu ile ilgili bütün yük bir ajansa býrakýlmýþ bulunuyor. Herkes yolsuzluklara sýrtýný çevirip Beni ýsýrmayan yýlan, bin sene yaþasýn deyimine saygýlý bir þekilde yaþamaya çalýþýyor. Artýk bu tutumu terk edip Kosova nýn geliþimi için bu yok edici virüslerin yayýlmasýný önleyelim. Herkesi bu konuda vatandaþlýk gereðini yapmaya davet ediyorum. Yolsuzluða hayýr! Yolsuzluklarý nolu telefona bildirelim. Ýnternet sayfasý: 4Eylül tarihinde gerçekleþtirilen açýlýþta bu ifadeyi kullanan Alman KFOR Kontenjaný Komutaný Tuðgeneral Robert Bund, Dragaþ lisesinin spor salonunu düzenlenen törenle açtý. Söz konusu faaliyetin amacýnýn insanlarý birleþtirmek olduðunu vurgulayan Tuðgeneral Bund, Kosovalýlara yönelik her türlü yardýmlarýnýn devam edeceðini söyledi deðerindeki proje maaliyetinin yarýsý Alman Tugayý, diðer yarýsýnýn Dragaþ Belediyesi tarafýndan saðlandý. Kalan diðer kýsmý deðiþik baðýþlar sayesinde toplandý. Yapým çalýþmalarýný Ýntasko þirketi gerçekleþtirirken, Dragaþ Belediye yetkilisi Becet Celadini, bu modern spor salonunun öðrencilerin ve halkýn beden saðlýðý hizmeti için verildiðini vurguladý. Tuðgeneral Bund, spor salonunun açlýþýnda, lise müdürü Fikri Misini ye voleybol toplarý hediye etti. Faaliyetin sonunda, lise öðretmenleri ile Alman ekibi arasýnda voleybol maçý yapýldý. Brod ta anlamlý tören 7Eylül Cuma günü Gora nýn Brod köyünde Türkiye Cumhuriyeti Zafer Bayramýnýn 85. yýldönümü kutlandý ve Ahmet Aða Camii açýlýþý nedeniyle Mevlid-i Þerif okutuldu. DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan düzenlenen törene çok sayýda konuk ve köy sakini katýldý. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy un da katýldýðý törende konuþma yapan DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Yahya Maznikar, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptýktan sonra, derneðin faaliyetleri ve amacýndan bahsetti. Mevlid-i Þerif yaný sýra Kuran-ý Kerim den dualarýn da okunduðu törende 85. yýldönümünün kutlandýðý ve bu zaferin elde edilmesinde þehit vererek, hayatlarý pahasýna mücadele edenlerin ruhlarýna El-fatiha okundu. Okunan Mevlid-i Þerif in ardýndan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy tarafýndan, T.C. Diyanet Ýþleri tarafýndan gönderilen Kuran-ý Kerim ile dini konulu malzemeler katýlýmcýlara daðýtýldý. Türkiye Cumhuriyetinin 85. yýldönümünü kutladýðý bu zaferde Plevne ve Çanakkale de þehitler vererek Goralýlarýn da ayný mücadele katýldýðýný hatýrlatan DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Yahya Maznikar, bölgede bugüne kadar ki görevleri sýrasýnda katkýlarýndan dolayý Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy a teþekkürlerini iletti.

7 7 G ü n c e l Kaçanik Anayasasý ný 17 nci Yýldönümü Törenle Anýldý Çizgi roman ve karikatür sergisi açýldý Prizren de geleneksel III. Uluslararasý Çizgiroman ve Karikatür Sergisi açýldý. Geleneksel olarak düzenlenen, III.Uluslararasý çizgi, roman ve karikatür sergisi 8 Eylül 2007 tarihinde Prizren in Cemayli Beriþa Kültürevi sanat galerisinde törenli bir þekilde açýldý. Xhennet Comics Derneðinin giriþimi sonucunda sergide bu yýl da dünyanýn deðiþik ülkelerinden karikatürcülerin orijinal eserleri yer alýyor. Hýrvatistan dan Ýgor Kordey, Ýtayla dan Benito Jakoviti, Ýspanyadan Jose Luis Numera, Türkiye den Murat Yýlmaz, Necmettin Köroðlu ve Özcan Çalýþkan, Kosova dan Ýsmail Kera, Hasan Bytyqi, Luliyeta Kujtim-Goranci, Aqif Kajmakqiu, Agim LDK Prizren Þubesi organizasyonunda Kaçanik Anayasa sýnýn 17 nci Yýldönümü kutlandý. Aynýca 17 yýl önceki Kosova halkýnýn adalet ve ayrýmcýlýða karþý koyduðu tavýrlar dile getirildi. Çok kalabalýk bir sayýda katýlan LDK üyeleri ve davetli konuklara kaçanik Anayasasý konusunda bilgiler sunuldu. LDK Prizren Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Ridvan Hoca, 17 yýl önce bu anayasa ilan edilmiþ, halkýmýzýn isteði dile gelmiþtir. Baðýmsýzlýk konusunda, tarihimizde en önemli adýmlardan biri atýlmýþtýr ve o hedefe ulaþmamýz için kýsa bir zaman kalmýþtýr dedi. Kosova Adalet Bakan Yardýmcýsý Sül Hoca, Kaçanik Anayasasý nýn hukuki açýsýndan bilgi sundu. 17 yýl önce bu anayasa ile Kosova nýn baðýmsýz bir devlet olmasýnýn en önemli adýmý atýlmýþtýr ve halkýmýzýn isteði üzere bu anayasa en üst düzey hukuki bir olay olarak ilan edilmiþtir. Bu törende en üst düzey LDK temsilcileri yer aldý. ABD, tepki ile karþýladý ABD Dýþiþleri bakanlýðý Basýn sözcüsü Tom Keysi Sýrbistan hükümetinin Kosova dan Sorumlu Devlet Sekreteri Duþan Prorokoviç in New York Times gazetesine verdiði demeci üzücü ve yýkýcý olarak deðerlendirdi. Sözcü Keysi, Bu açýklamayý görüþtük. Bu tür açýklamalar olumlu deðildir. Bu tür açýklamalarýn Sýrbistan yetkilileri tarafýndan yapýlmýþ olabileceðine inanmak istemiyoruz. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Yeremiç, Brüksel ziyareti esnasýnda Kosova statüsünün belirlenmesinde þiddete baþvurulmayacaðý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Bu tür sorunlar diplomatik yollarla çözülmelidir. Bu sebepten de Temas Artý Gurubu çerçevesinde Kosova sorununa diplomatik yollarla çözüm istiyoruz. Bizler, taraflar arasýnda varýlacak olan bir anlaþmadan yanayýz. Eðer bu tür bir anlaþma saðlanamaz ise Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan çözüm öneri paketini yürürlüðe sokarýz dedi. Marnak tan Kosova Polisi ne destek KFOR Komutaný TMK ye yaptýðý ziyaret ardýndan Kosova Polis Birlikleri (KPB) merkezini de ziyaret etti. Taraflar arasýnda iþbirliðin sürdürülmesinin ana konusu olduðu görüþmelerde KPB Komutaný General Þeremet Ahmeti, General De Marnak a örgütün çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. belirtildi. Ahmeti nin KFOR ile þimdiye dek yapýlan iþbirliðini olumlu olarak deðerlendirirken bu iliþkilerin ileride de süreceðine inandýðýný söylediði ifade edildi. General Ahmeti KFOR dan bir destek daha aldýk. Bu desteðin ileride de süreceðine inanýyorum. Bu iþbirliði sayesinde Kosova vatandaþlarýnýn güvenliði saðlýyoruz dedi. Qena, Mehmet Bytyqi, Gani Sunduri, Fahri Axhanela, Avni Hajdari, Qazim Tmava, Luljeta Kujtimi Goranci, Hýrvatistan dan Macan, Ýran dan Mohammad Amin Aghaey, Voyvodina dan Kerac, Arnavutluk tan Agim Sulaj, Ýspanya dan Jose Luise Numera, Ýsveç ten Stan Lynde ve Polonya dan Dorota Chwalek in eserleri sergileniyor. Xhennet Comics Baþkaný Gani Sunduri, bu yýl ki sergide Açif Kaymakçý ve Agim Qena olmak üzere Kosova nýn önde gelen iki büyük karikatürcüsüne de yer verildi. Büyük ustalarýn saygý bölümünde söz konusu ustalarýn eserlerine yer verilirken, sergide 60 dan çok eser yer alýyor. Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Týðgeneral Uður Tarçýn, KDTP Baþkaný ve Milletvekili Mahir Yaðcýlar, Prizren Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüðü Müdürü Ethem Baymak, çok sayýda sanatçý ve davetlinin katýlýmýyla açýldý. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan Prizrenli karikatür ustasý Mehmet Bytyqi, Kosova da son zamanlarda artan yolsuzluk olaylarýnýn, genelde sergideki karikatürlere de yansýdýðýný, bu derece yolsuzluðun ayný zamanda bu sanat türüyle bunlarý öz eleþtiren sanatçý sayýsýnýn da arttýðýna dikkati çekti. Ardýndan sözü alan Prizren Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüðü Müdürü Ethem Baymak, geleceðimizin çizgileri sayýlan bu sanat türünün, tiyatro gibi toplumsal konularý çizgilerle mesajlar vererek eðittiðini söyledi. Açýlýþ ardýndan sergiyi gezen konuklara mütevazi bir kokteyl verildi. Kokteyl sýrasýnda serginin gerçekleþmesinde katkýsý geçenlere teþekkür belgesi verildi. Sergi, 24 Eylül 2007 tarihine kadar karikatür severlerin ilgisine açýk kalacak. KPB Haberleþme Merkezi görüþme ili ilgili basýna yayýnladýðý bildiride General Ahmeti nin görüþmede KPB çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði KFOR Komutaný De Marnak ta KPB ye her tür desteði sunmaya hazýr olduklarý açýklamasýnda bulundu.

8 Bir ilki oluþturan Priþtine Uluslararasý Üniversitesi nin tanýtýmýnda; Kosova, Bosna- Hersek, Hýrvatistan, Makedonya, Sancak ve Arnavutluk tan öðretim görevlileri yaný sýra, çok sayýda akademisyen katýldý. E ğ i t i m 8 Priþtine Uluslararasý Üniversitesi nin tanýtýmý düzeyli geçti Hafta sonu yeni kurulan Priþtine Uluslararasý Üniversitesi nin tanýtýmý Priþtine nin Grand Oteli nde yapýldý. Aylar öncesi Ankara da TOBB-ETÜ ile iþbirliði konusunda imzalanan protokol çerçevesinde; Arnavutça, Ýngilizce, Türkçe ve Boþnakça olmak üzere, dört dilde eðitimin gerçekleþeceði üniversiteye kadro desteðinin sunulacaðý vurgulanmýþtý. Bir ilki oluþturan Priþtine Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Azemi Tanýtýmda hazýr bulunan Kosova Ekonomi Odasý Baþkaný Prof. Dr. Besim Beçay, böylesi uluslararasý üniversitelere Kosova nýn çok büyük gereksinim duyduðunu belirterek, Türkiye den Kosova daki üniversite eðitimine TOBB Üniversitesi nin sunmuþ olduðu önemli Kosova Ekonomi Odası Başkanı Prof. Dr. Besim Beçay Üniversite Üniversite Rektörü Prof. Dr. İshak Mustafa Prof. Dr. Tahsin Kesici nin göndermiþ olduðu kutlama mesajý okundu. Priþtine Uluslararasý Üniversitesi nin tanýtýmda konuklara Türkçe hitap eden Üniversite Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Cemil Luma, Türkiye nin bu konularda Kosova ya sunduðu destekten dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Ayrýca Luma, Bu giriþimin Kosova daki Türkçe eðitim ve öðretime de olumlu katkýsý olacaðýna dikkat çekti. Ayný zamanda Kosova Eðitim Bakanlýðý nýn ve diðer üst düzey yöneticilerin Kosova da Türk dilinde üniversitenin açýlmasýna büyük destek sunduðunun altýný çizdi. Üniversite Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil Luma Luma, Kosova dýþýndan katýlan tüm öðretim görevlilerine söz konusu çok uluslu eðitimin gerçekleþeceði üniversiteyle, Kosova nýn her yönlü kalkýnmasýna ve halklar arasýndaki kaynaþmaya da özel katkýsý olacaðýný belirtti. Kabarýk sayýda hazýr bulunan tanýtýmda diðer konuklar arasýnda; Kosova eski Baþbakaný Bayram Kosumi, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Eþgüdüm Bürosu temsilcisi Doðan Iþýk, Ýstanbul dan Prizrenliler Derneði Baþkaný Nezih Liman da yer aldý. (Yeni Dönem) Uluslararasý Üniversitesi nin tanýtýmýnda; Kosova, Bosna-Hersek, Hýrvatistan, Makedonya, Sancak ve Arnavutluk tan öðretim görevlileri yaný sýra, çok sayýda akademisyen katýldý. Konuklarý Priþtine Uluslararasý Üniversitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Fehmi Azemi selamladý. Ardýndan Priþtine Uluslararasý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýshak Mustafa, üniversitenin izleyeceði eðitim programýndan bilgi sundu. destek ve katkýlarý için de teþekkürlerini sundu. Beçay ayrýca, TOBB ve Kosova Ekonomi Odasý arasýnda var olan iyi iliþkilerin sonucu olarak böyle bir üniversitenin Kosova da açýldýðýna dikkat çekerek, bununla Türkiye nin Kosova da daha güçlü bir konuma geleceðini vurguladý. Tanýtýmýn devamýnda, TOBB Üniversitesi Rektörü

9 9 Karamanlis ten Çirkin Azýnlýk Açýklamasý Karamanlis ten Türk azýnlýðý bölücü açýklama. Yunanistan Baþbakaný Kostas Karamanlis, Batý Trakya azýnlýðýnýn statüsü Müslüman azýnlýktýr. Ancak etnik kökenleri Pomak, Çingene ve Türk asýllýdýr dedi. Karamanlis, Selanik teki basýn toplantýsýnda, Trakya daki Müslüman azýnlýðýn statüsü Lozan Anlaþmasýyla belirlenmiþ durumdadýr. Trakya daki azýnlýk mensuplarý Yunan vatandaþlarýdýr. Etnik kökenleri deðiþiktir. Pomak, Çingene ve Türk asýllýdýrlar. dedi. Karamanlis, bireylerin kendilerini arzu ettikleri gibi tanýmlayabileceklerini ancak bunun tüm topluluðu kapsamayacaðýný söyledi. Yunanistan, Batý Trakya da Türk azýnlýða ait derneklerin ismindeki Türk ifadesinin kullanýlmasýna izin vermiyor. Yunanistan da 16 Eylül de Seçim Var Yunanistan 16 Eylül de sandýk baþýna gidecek. Genel seçimlerde Türk adaylar da yarýþacak. Ancak Yunan basýný, Türk adaylarýn kimliklerini ifade etmesine tepki gösteriyor. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý özgürlüklerin en büyük savunucusu olduðunu iddia eden bir Avrupa Birliði ülkesinde kimliðini bin bir güçlükle korumaya çalýþýyor. 16 Eylül de yapýlacak genel seçimlerde Türk adaylarýn kimliklerini ifade etmesi Yunan basýný tarafýndan kiþisel haklara saldýrý içeren bir uslüpla ele alýnýyor. Yunan basýnýn bu çirkin tavrýnýn son hedefi Ýskeçe milletvekili adayý Orhan Hacý Ýbrahim oldu. Orhan Hacý Ýbrahim, Maalesef Yunanistan da bir kiþinin Türk olduðunu söylemesi hala kabul edilir olarak algýlanmýyor. Ben kendimi Türk olarak tanýmladým ve Türk olduðumu söyledim. Haksýz büyük bir saldýrýya uðradým. Ben yasal çerçeveler içerisinde bireylerin kendilerini tanýmlama hakký olan hakký kullanmýþ oldum. dedi. Batý Trakya Türkleri, bu çirkin tutum karþýsýnda Türk adaylarýn milletvekili seçilmesi için çaba harcýyor. BH deki polis reformu devam edecek Nezavisne Novine gazetesinin yerel parti kaynaklarýna dayanarak verdiði habere göre, Yüksek Temsilci Miroslav Lajcak ýn sunduðu yeni polis reform tasarýsýyla ilgili müzakereler devam edecek. Görüþmeler bütün siyasi partilerden temsilciler ve Yüksek Temsilci Yardýmcýsý Jozek Pandur ile birlikte uzman seviyesinde yürütülecek. Cumartesi günü, Sýrp Cumhuriyeti nin ana partisi Baðýmsýz Sosyal Demokratlar Partisi süreci tekar ertelemeye çalýþabileceðini belirtti. BH nin üçlü cumhurbaþkanlýðýnýn Sýrp üyesi Nebojsa Radmanoviç, polis reformu müzakerelerinin anayasa reform görüþmeleriyle eþzamanlý olarak yürütülmesi gerektiðini söyledi. Lajcak, AB ile Ýstikrar ve Ortaklýk Anlaþmasý imzalanmasýnýn þartlarýndan biri olan polis reformu üzerinde anlaþma saðlanmasý için Eylül ayý sonuna kadar süre verdi. Sýrbistan da seçimleri yýl sonu Meclis Baþkaný Oliver Duliç yaptýðý açýklamada, gerek cumhurbaþkanlýðý gerekse yerel seçimlerin iktidar koalisyonu içinde anlaþma saðlansýn veya saðlanmasýn yýl sonuna kadar duyurulacaðýný söyledi. Baþbakan Vojislav Kostunica nýn Sýrp Demokrat Partisi nden yetkililer seçimlerin Kosova nýn nihai statüsünün belirlenmesinden sonraya ertelenmesi yönünde çaðrýda bulunmasýna karþýn, Duliç Sýrbistan da yaþamýn Kosova yüzünden duraklayamayacaðýný söyledi. B a l k a n ERHAN TÜRBEDAR Türkiye de iþbaþýnda bulunan 60. Hükümetin programýnda, Balkanlar a çok fazla yer verilmiyor. Ancak yine de, izlenecek olan Balkan politikasý hakkýnda þu üç cümle gerekli ipuçlarý veriyor: Birincisi, Türkiye Balkanlar ý kapsayacak þekilde, çevresinde güvenlik ve refah halkasý oluþturmayý arzuluyor. Ýkincisi, Türkiye Balkan ülkeleriyle ekonomik, kültürel ve siyasi iliþkilerini ilerletmek istiyor. Üçüncüsü, Türkiye Balkan ülkelerinde yaþayan Türk ve akraba topluluklara sahip çýkacaðýný belirtiyor. Programda ayrýca, bir önceki Adalet ve Kalkýnma Partisi hükümetinin Kosova Türklerine, Makedonya Türklerine, Batý Trakya ve Bulgaristan Türklerine sahip çýktýðýnýn altý çiziliyor. Uzun süren savaþlar döneminin ardýndan, Balkanlar kanunlarýn iþlediði, demokrasi anlayýþýnýn kökleþtiði, insan haklarýnýn garanti edildiði ve piyasa ekonomisinin geçerli olduðu istikrarlý bir bölgeye dönüþme sürecine girdi. Bu durum ise, Türkiye nin Balkan ülkeleriyle saðlýklý iliþkiler sürdürebilmesinin altyapýsýný sunuyor. Elbette bu, Balkanlar da Türkiye yi rahatsýz edebilecek geliþmelerin hiç yaþanmayacaðý anlamýna gelmez. Örneðin, Bulgaristan daki 25 Haziran 2005 tarihli meclis seçimlerinde, oylarýn yüzde 8,75 ini alan ýrkçý Ataka ittifaký, Bulgarlarýn Türkler tarafýndan soykýrýma tabi tutulduðunu iddia eden bir yazýlý bildiri taslaðýný 9 Temmuz 2007 de Avrupa Parlamentosu na (AP) sunarak, bunun AP yazýlý bildirisi olarak kabul edilmesini talep etmiþ bulunuyor. Ancak, Türkiye bu tür rahatsýzlýklarý kolay giderebilir. Ankara Mektubu Türkiye nin Kosova Tutumu 60. Hükümetin görev süresinde Balkanlar da, Türkiye nin kritik karar vermesini gerektiren geliþmeler yaþanabilir. Böyle bir durumun, Kosova sorunu çerçevesinde yaþanmasý bekleniyor. Türkiye, Kosova hakkýnda ne diyor? Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý nýn resmi internet sitesinde Ankara nýn Kosova ya yaklaþýmý þu þekilde özetleniyor: 1. Türk azýnlýðýn kazanýlmýþ haklarýnýn korunmasýna ve Kosova nýn siyasi ve idari yapýlarýnda adil ve hakça temsiline Türkiye tarafýndan büyük önem atfediliyor; 2. Baþýndan beri Kosova nýn nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde uluslararasý toplumla birlikte hareket etmiþ olan Türkiye, Ahtisaari nin önerilerini destekliyor; 3. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin, 1244 sayýlý kararýnýn yerini alacak yeni bir karar almasýnýn, Kosova da ve bölgede istikrarýn temini açýsýndan yegane yolu teþkil ettiðine inanýlýyor. Anlaþýldýðý üzere, Türkiye Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklediðini, resmi olarak ilan etmiþ bulunuyor. Ancak, Ankara, Kosova nýn baðýmsýzlýðý yolunda herhangi bir hukuki sýkýntýnýn ortada kalmamasýný talep ediyor. Bu yüzden Türkiye, Kosova ya Sýrbistan ýn bir parçasý olarak muamele yapan 1244 sayýlý kararýn iptalini ve Kosova ya baðýmsýzlýk yolu açacak yeni bir Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi kararýnýn kabul edilmesini talep ediyor. Bununla Türkiye, uluslararasý topluluðun Kosova da bulunan askeri ve sivil misyonlarýnda görev yapan Türk vatandaþlarýnýn, yasal olmayan bir konuma düþmemelerini garantilemek istiyor. Ne var ki, Rusya nýn veto hakký yüzünden Güvenlik Konseyi nde, Türkiye nin istediði þekilde Kosova ya baðýmsýzlýk yolu açan bir karar alýnamadý. Bunun neticesinde, yakýn gelecek için, Güvenlik Konseyi kararý olmadan, Kosova meclisinin ABD nin onayýyla baðýmsýzlýðýný tek taraflý ilan etmesi, en güçlü olasýlýk olarak gözükmeye baþladý. Bazý kaynaklarda, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumda, daha ilk hafta yaklaþýk 60 ülkenin bu baðýmsýzlýðý tek taraflý tanýyabileceði iddia ediliyor. Türkiye bunun gerçekten böyle olup olmayacaðýný bekleyip görecek. Bir baþka ifadeyle, Türkiye, Kosova nýn statüsünün Güvenlik Konseyi bünyesinde belirlenmesinin gerektiði yönündeki tutumunu gittiði yere kadar sürdürecek. Ancak, Güvenlik Konseyi kararý olmadan, Batýlý ülkelerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmaya baþlamalarý durumunda, Türkiye de büyük ihtimalle Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tek taraflý tanýyacak.

10 Dünya Turu ABD den Sünni aşiretlere rüşvet Ýngiliz The Sunday Time gazetesi, ABD nin Irak ta El Kaide ye karþý savaþta Sünni aþiret reislerine yüz binlerce dolar rüþvet verdiðini yazdý.gazetenin muhabiri bizzat tanýk olduðu bir olayý aktararak, Baðdat ýn güneyindeki bir kentte bir þeyhe 38 bin dolar teslim edildi. Yakýnlardaki bir El Kaide kampýnýn üç ay içinde tasfiye edilmesi karþýlýðýnda da 189 bin dolarlýk ödeme vaadinde bulunuldu diye yazdý. Gazete, General Petraeus un bugün Kongre de vereceði ifade öncesinde bu rüþvetler sayesinde Baðdat çevresinde düzenin az da olsa saðlandýðýný yazdý. Ýsrail den Abbas a tarihi davet Gazze Þeridi nde Hamas ýn geçen haziranda yaptýðý darbeden sonra Gazze Þeridi ndeki yönetimle tüm ilgisini kesen ve Batý Þeria da yeni bir hükümet kurma kararý almasýndan sonra Ýsrail ile iliþkilerde olumlu geliþmeler kaydeden Filistin Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Ýsrail parlamentosundan (Knesset) bir davet aldý. Ýsrail in Ýbranice yayýmlanan gazetelerinden Ma ariv de yer alan habere göre, Knesset Dýþ Ýliþkiler ve Savunma Komisyonu Baþkaný Tzachi Hanegbi, Abbas ý, kasým ayýnda yapýlacak Ortadoðu Barýþ Konferansý öncesi komisyonda konuþma yapmaya davet etti. Davet, Knesset ten bir Filistin Devlet Baþkanýna gönderilen ilk davet olma niteliðini taþýyor. Gazete, Hanegbi nin, davetin Abbas a gönderildiði ve komisyonun, davetini kabul etmesinden memnuniyet duyacaðýný ilettikleri sözlerine yer verdi. Maliki: Ýç Savaþýn Eþiðinden Döndük Amerikan Kongresi Irak ý görüþmeye hazýrlanýrken, Irak Baþbakaný Nuri El Maliki, Baðdat ta parlamentoya hitap etti. Irak ýn iç savaþýn eþiðinden döndüðünü belirten Maliki, Baðdat ile el Anbar bölgesindeki þiddetin de yüzde 75 azaltýldýðýný söyledi. Nuri el Maliki, Amerikan askerlerinin Þubat ayýnda baþlattýðý operasyonlar sonucu ülkedeki þiddetin düþme eðiliminde olduðunu ABD nin Yeni Irak Stratejisi D ü n y a 10 Amerikan yönetiminin Irak stratejisi dönüm noktasýnda. Irak taki Amerikan kuvvetlerinin komutaný ile Baðdat taki Amerikan büyükelçisinin Kongre deye sunacaðý rapor yeni dönemdeki Amerikan politikasýný belirleyecek. Amerikan Kongresi, 2 Gün Boyunca Irak Konusunu Tartýþmaya Hazýrlanýyor. Irak taki Amerikalý komutan General Petraeus ile Büyükelçi Ryan Crocker ýn hazýrladýðý rapor, Baþkan George Bush un Irak ta kalýp kalmama konusundaki kararý için büyük önem taþýyor. Irak taki Amerikan askerlerinin sayýsý, son 30 binlik takviye ile 168 bine çýktý. Basýna göre, General Petraeus, raporunda, Irak taki Amerikan askerlerinin sayýsýnýn artýrýlmasý kararýnýn doðruluðunu savunacak. Öte yandan General Petraeus un, Amerikan askerlerinin gelecek yýl baþýndan itibaren çekilmeye baþlamasý yönünde görüþ bildireceði de haber veriliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, asker çekme planlarý yapan Pentagon un, Ýran-Irak sýnýrýnda yeni bir askeri üs kurmayý planladýðýný yazdý. Bu üsle Ýran dan direniþçilere gelen yardýmlar engellenecek. Amerikan müttefiki Ýngiltere ise Irak tan bir an önce çekilmek istiyor. Irak taki Ýngiliz ordu komutanlarýndan Tuðgeneral James Bashall, Ýngiliz askerlerinin Irak tan normalde Nisan ayýnda çekilmeyi hedeflediðini ancak Amerika nýn baskýsý sonucu bu tarihin 5 ay geciktirildiðini söyledi. Amerika Birleþik Devletleri nde, Irak politikasýnda deðiþime gidilmesi konusunda Kongre nin baskýsýyla karþý karþýya kalan Bush yönetimi, halkýn desteðini de kaybediyor. Ülkede yapýlan kamuoyu araþtýrmasýna göre, Amerikan ordusunun Irak ta istikrarý saðlayamadýðýný düþünenlerin oraný yüzde 60 ý buluyor. Washington Post gazetesiyle ABC News televizyonunun ortaklaþa yaptýðý kamuoyu araþtýrmasýna göre, katýlýmcýlarýn yarýsýndan fazlasý Irak taki Amerikalý komutan Petriyus un raporunda, Irak taki mevcut durumun olduðundan daha iyiymiþ gibi gösterildiðini düþünüyor. Raporun Irak taki durumu doðru þekilde yansýttýðýný söyleyenlerin oraný ise yüzde 39. Kamuoyu araþtýrmasýnda dikkat çeken diðer bir sonuç, Amerikan askerlerinin Irak ta istikrarýn saðlanmasýnda ciddi ilerleme kaydedemediði görüþünde olanlarýn oranýnýn yüzde 60 ý bulmasý. Katýlýmcýlarýn yüzde 58 i ise son dönemde Irak taki Amerikan askerlerinin sayýsýnýn artýrýlmasýnýn çok fark yaratmadýðýný düþünüyor. Ermeniler tehdit etti ADL Baþkaný Abraham Foxman dün Ýsrail de yayýmlanan Jerusalem Post gazetesinde yer alan makalesinde Ermeni soykýrýmý konusundaki pozisyonumuzu deðiþtirmeseydik, Amerika daki Ermeni kuruluþlarý bizim soykýrým terimini kullanmamamýzdan dolayý inkarcýlýkla suçlayan bir kampanya baþlatacaklardý ifadesini kullandý. Fox yazýsýnda Ermeni olaylarý hakkýndaki uzun yýllar süregelen tutumlarýnýn Yahudi halkýna karþý giderek artan tehditlerden kaynaklandýðýný iddia etti. Bazýlarý tavýr deðiþtirmeniz neden bu kadar uzun sürdü diye bize soruyor. Bunun yanýtý uzun yýllar süren bir ikilemdir. Bizim için birbiriyle çakýþan ahlaki deðerler vardý. Dünyadaki Yahudilerin güvenliði ve esenliði ADL için öncelikli konumdadýr. Bu durumda Türk Yahudi cemaatinin sözlerine kulak vermemiz gerekiyordu. Türk Yahudi cemaati Türkiye de iyi koþullarda yaþayan ancak 65 milyonluk bir ülkede 20 bin nüfuslu küçük bir topluluk. ADL nin en önemli prensiplerinden biri dünyanýn herhangi bir yerindeki Yahudi cemaatinin isteði üzerine onlarýn yaþamlarýný etkileyecek hareketlerden kaçýnmaktýr. Ayrýca Türkiye ile çok kritik iliþkileri olan Ýsrail in de güvenliði ve esenliði hakkýnda kaygýlarýmýz da vardý. ABD den sonra Türkiye Ýsrail in en önemli müttefiði. Foxman, ADL nin Ermeni olaylarýný soykýrým olarak nitelememeye yönelik tavrýnýn sadece Ermenileri deðil Yahudi cemaatleri arasýnda da tepkilere yol açtýðýný kaydetti. Foxman tutum deðiþikliklerinde Ýsrail e yönelik Ýran tehdidi, boykot çabalarý ve Yahudilerin gücü hakkýndaki komplo teorileri gibi faktörlerin de etkili olduðunu belirterek Bir de Ermeni konusunda bir iç çatýþmaya gidiyorduk. Bu da bizi felç eden bir etki yaratýyor ve diðer büyük sorunlara odaklanmamýzý imkansýz kýlýyordu sözlerini kullandý. bildirdi. Baþbakan Maliki, bu sürede terör örgütü El Kaide baðlantýlý 14 bin kadar militanýn teslim olduðunu belirtti, ancak, Irak güçlerinin ülkede tam denetimi almasý için daha çok çalýþmaya ve zamana ihtiyaç olduðunu vurguladý. Yine sürgün Devrik Baþbakan Navaz Þerif, tutuklama tehditlerine karþýn ülkesi Pakistan a döndü. Ýslamabad Havaalaný nda komandolar tarafýndan gözaltýna alýndý. Helikopterle bilinmeyen bir yere götürülen Þerif in sýnýr dýþý edildiði ve yine Suudi Arabistan a sürgüne gönderildiði bildirildi. Ýslamabad havaalaný yolunda ise Þerif yandaþlarý ile polis arasýnda çatýþma çýktý, 30 kiþi tutuklandý. Kansýz bir darbeyle 7 yýl önce iktidardan indirilen ve sürgüne gönderilen Navaz Þerif, gelme uyarýlarýna raðmen ülkesi Pakistan a döndü. Üçak piste iner inmez komandolarýn, Navaz Þerif in uçaðýna girdikleri bildirildi. Uçaktaki Associated Press muhabirinin bildirdiðine göre, siyah üniformalý komandolar, Pakistan Uluslararasý Havayollarý uçaðýna girdiler. Çeçen Komutan Mutiev Öldürüldü Çeçenistan ýn baðýmsýzlýk yanlýsý komutanlarýndan Mussa Mutiev in Grozni de Rus komandolarý tarafýndan öldürüldüðü bildirildi. Mussa Mutiev, Haziran ayýnda Grozni de bir bombalama giriþiminin sorumluluðunu üstlenmiþti. Mutiev, Çeçen lider Doku Umarov a yakýnlýðý ile biliniyordu. Fas ta Seçim Ýktidar Partisinin Fas ta yapýlan genel seçimi, iktidardaki koalisyon ortaklarýndan Ýstiklal Partisi kazandý. Muhalefetteki Adalet ve Kalkýnma Partisi ise ikinci oldu. Fas ta oylarýn tamamýna yakýný sayýldý. 325 üyeli parlamentoda Ýstiklal Partisi 52, Adalet ve Kalkýnma Partisi ise 47 sandalye elde etti. Muhafazakar ve milliyetçi görüþleriyle bilinen Ýstiklal Partisi nin, yine bir koalisyon hükümeti kurmasý bekleniyor. Adalet ve Kalkýnma Partisi ise, seçime hile karýþtýrýldýðýný ileri sürdü. Dünya Turu

11 11 Türkiye kısa kısa Ankara da bomba paniði! Ankara yý facianýn eþiðinden döndüren bombanýn Gübre bombasý olarak bilinen sodyum nitrat olduðu belirlendi. Bilindiði gibi bu tür bombayý daha çok El-Kaide militanlarý kullanýyor. Çok büyük etkisi olan bomba daha önce Ýstanbul daki patlamalarda kullanýlmýþtý. Özellikle HSBC Genel Müdürlüðü ndeki patlamada Gübre bombasý nýn etkisiyle tahribatýnýn büyük olduðu görülmüþtü. Yakalanan minibüsün içindeki bombanýn 300 kilo olduðu da bildirildi. Meclis Baþkaný Toptan KKTC de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný seçilmesinin ardýndan ilk yurt dýþý ziyaretini Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ne (KKTC) gerçekleþtiren Köksal Toptan, temaslarýna devam ediyor. Toptan, bu temaslarý çerçevesinde Türkiye nin Lefkoþa Büyükelçiliði ni ziyaret etti, ardýndan da KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan kabul edildi. Rauf Denktaþ da Toptan a, Ýlk ziyaretinizi KKTC ye gerçekleþtirmekle, bütün dünyaya Türkiye nin Kýbrýs a verdiði önemi vurgulamýþ oldunuz dedi. Denktaþ, Toptan ýn iki devletli çözüm beyanýnýn kendilerine güç verdiðini de kaydetti. Toptan, Girne de, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðýný da ziyaret etti. Erdoðan dan Ortadoðu Yorumu Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan da kabul edildi. Ýkili ve bölgesel konularýn ele alýndýðý görüþmede, aðýrlýklý olarak Ortadoðu barýþý ve son geliþmeler üzerinde duruldu. Baþbakan Erdoðan, Ortadoðu barýþýný gölgeleyecek, barýþ çabalarýný zora sokacak giriþimler karþýsýndaki Türkiye nin tutumunu ortaya koydu. Türkiye nin son geliþmelerden duyduðu rahatsýzlýðý ifade eden Erdoðan, Suriye nin itidali elden býrakmamasýný memnuniyetle karþýladýklarýný belirtti. Oruçla hem beden hem ruh iyileşiyor Bizi iç hesaplaþmalar yapmaya, yanlýþlarýmýzý, doðrularýmýzý gözden geçirip fazlalýklarýmýzý atmaya, ailemiz, dostlarýmýz, akrabalarýmýzla ve yaþadýðýmýz toplumla kaynaþtýrmaya yarayan en güzel zamanlardan birini kutlamaya hazýrlanýyoruz.ramazan ayý, bedensel ve ruhsal iyileþmenin en uygun zamanýdýr. Bu hafta yazýmýzý ona ayýrdýk ve her yönüyle ramazanoruç-saðlýk iliþkisine deðinmeye çalýþtýk.ramazan demek oruç tutmak da demektir, ama bu ayý sadece yiyecek içecek orucu yapmak gibi düþünürseniz yanlýþ yorumlarsýnýz. Ramazan ayý size sadece yeme-içme alanýnda deðil, beden ve ruhunuzun bütün alanlarýnda hafiflemeyi, fazlalýklarýnýzdan arýnmayý ve manevi bir sýðýnmayý da saðlar. T ü r k i y e Çiçek: Referandum Yapýlacak 21Ekim referandumu için oy verme iþlemi gümrüklerde baþladý. Ancak, önce Abdullah Gül ün parlamentoda 11 inci Cumhurbaþkaný seçilmesi, ardýndan yeni Anayasa çalýþmalarý referandumun akýbeti konusunda soru iþaretleri doðurdu. Tartýþmalara son noktayý Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek koydu: 21 Ekim referandumu yapýlacak. 11 inci Cumhurbaþkaný nýn seçimine iliþkin madde hakkýnda Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesini de öngören Anayasa deðiþikliði paketine iliþkin referandumda, gümrük kapýlarýnda oy verme süreci baþladý. Ancak hem yeni Anayasa hazýrlýklarý hem de 11 inci Cumhurbaþkaný seçiminin parlamentoda sonuçlandýrýlmýþ olmasý kafalarý karýþtýrdý. Yeni Anayasa hazýrlýklarý yapýlarken sýnýrlý bir Anayasa deðiþikliði içeren referandum iptal edilebilir miydi? Bir süredir tartýþýlan bu soruya Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek net yanýt verdi: 21 Ekim de referandum yapýlacak. Bunun yapýlmasý gerekiyor, çünkü iþleyen bir süreç. Biz bu referandumun yapýlmasýnda fayda görüyoruz. Artýk cumhurbaþkaný seçimleri Türkiye de her defasýnda bir rahatsýzlýk, bir sancý, bir beklenti konusu olmasýn. Akýllardaki diðer soru iþareti ise, Anayasa deðiþikliði paketinde yer alan 11 inci Cumhurbaþkanýnýn halkoyuyla seçilmesine iliþkin madde oldu. Çiçek, cumhurbaþkaný seçiminin parmalentoda tamamlanmasýnýn Anayasa deðiþikliði paketini nasýl etkileyeceði konusunda ise þöyle konuþtu: Elbette yetkili kurullar karar verir. Seçim kararý verildiði andan itibaren seçimle ilgili bir konu olduðunda Anayasa da bu kurum Yüksek Seçim Kurulu dur. Ýsrail: Türklere açýklama borçluyuz Ýsrail in eski Ankara Büyükelçisi Dr. Alon Liel, Ýsrail in, Türkiye ile olan iliþkiye zarar vermemek için özellikle dikkatli olmasý gereðini vurgularken Suriye ye gelince sessiz kalabiliriz, onlara açýklama yapmaya mecbur deðiliz. Ancak Türkler e birçok açýklama borçluyuz ifadesini kullandý. Ýsrail in büyük gazetelerinden Haaretz, Ýsrail uçaklarýnýn Türk hava sahasý ihlal ettiði haberleri ve Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan ýn kabul edilemez yolundaki sert çýkýþýnýn ardýndan Türk-Ýsrail iliþkileri yayýnladýðý iki yazýda Ýsrail de birçok kiþi, Türkiye de son siyasi geliþmelerden kaygý duyuyor yorumunu yaptý. Haaretz ayrýca, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdürü ve eski Ankara Büyükelçisi Dr. Alon Liel in deðerlendirmelerine de yer verdi. Alon Liel, Haaretz e yaptýðý açýklamalarýnda Ankara nýn Ýsrail ile olan iliþkinin giderek artan gerginliklere maruz kalýrken Türkler ile Suriyeliler arasýnda bir yakýnlaþmanýn yaþandýðýný söyledi. ABD deki Yahudi lobisi Anti-Defamation League nin (ADL) 1915 yýlýndaki olaylarý artýk Ermeni soykýrýmý olarak kabul etmesinin yardýmcý olmadýðýný belirten Liel, Ýsrail in, Türkiye ile olan iliþkiye zarar vermemek için konusunda özellikle dikkatli olmasý gereðini vurguladý. DÝYET ZAMANI DEÐÝL Ben prensip olarak çok önemli bir saðlýk sorunu olmayan hastalarýmýn Oruç tutabilir miyim sorusunu evet diye yanýtlarým. Daha önce de yazdým, bir daha tekrarlayayým: Ben bu mübarek ayýn beden ve ruh için müthiþ iyileþtirici bir iç doktor olduðuna inananlardaným. Ramazan ayýnda yapýlabilecek en önemli yanlýþlardan biri, bu ayý bir diyet zamaný gibi deðerlendirmektir. Ramazan ayýnýn anlam ve faydasýný bu kadar bozan bir yaklaþým düþünemiyorum. Gazete ve dergilerde konunun uzmanlarýnýn hazýrladýðý Kilo Verdiren Ramazan Diyetleri ni, yaptýklarý tarifleri, açýklamalarý, önerileri gördükçe hayretler içinde kalýyorum. Yeniden hatýrlatalým ki ramazan ayý kilo verme, diyet yapma, zayýflama için hiç de uygun bir zaman deðildir. Bu güzel ay sahip olmanýn deðil kendiniz olmanýn, þükredip inanmanýn, huzura, sevgiye, saygýya ve paylaþmaya odaklanmanýn ve hayatý bize sunan sonsuz güce sýnýrsýz inanmanýn zamanýdýr. Eðer bu süre içerisinde bilinen bazý yanlýþlarý tekrarlamazsanýz, ne kilo alýrsýnýz, ne þiþmanlarsýnýz. Tersine birkaç kilo yaðdan kurtulmanýz bile mümkündür. Yapmanýz gereken Ramazana Özel Diyet Listeleri aramak yerine deneyimli bir beslenme mevkisi ile konuþarak yapacaklarýnýzý ve yapmayacaklarýnýzý öðrenmektir. RUHSAL ORUCU UNUTMAYIN Ramazan ayýnýn en önemli saðlýk yararý bedene ve ruha verdiði huzur desteðidir. Bu huzur, sizi kanserden de, ülserden de, baþka hastalýklardan da koruyacaktýr! Huzuru bol, keyfi, neþesi, eðlencesi zengin, koþuþturmasý, üzüntüsü, endiþesi, korkusu az bir hayatýn bedensel ve ruhsal baðýþýklýðý güçlendireceðini bilmelisiniz. Bu ayda sevdiklerinize, inançlarýnýza, deðerlerinize ve aidiyet duygunuzu geliþtiren diðer güçlerinize sarýldýkça, bedeniniz de, ruhunuz da iyileþecek, hastalýklara karþý direnç kazanacaktýr. Ramazanda beslenirken bunlara dikkat edin Sahura mutlaka kalkmalýsýnýz. Bu sayede aç kalacaðýnýz süre azalacaðýndan metabolizmanýz daha iyi ve düzenli iþleyecektir. Sahurda ve iftarda hafif, hazmý kolay ve az yaðlý yemekler tüketmelisiniz. Yemekleri yavaþ yavaþ ve çok iyi çiðneyerek yemelisiniz. Uzun süre boþ kalan midenize birden yüklenmemeli, iftara çorba ile baþlamalýsýnýz. Sonra hafif bir salata veya zeytinyaðlý ile devam edip sonra ana yemeðe geçmek doðru olacaktýr. Kýzartýlmýþ ve çok yaðlý yiyeceklerden, özellikle hamur iþleri ve hamur tatlýlarýndan kaçýnmalýsýnýz. Yemek piþirirken katý yaðlardan kaçýnmalý ve kýrmýzý eti mümkün olduðunca az, sulu sebze yemekleri halinde tüketmelisiniz. Ramazanda tatlý ihtiyacýnýzý taze ve kuru meyveler, sütlü tatlýlar ve kompostolar ile karþýlanmaya çalýþmalýsýnýz. Kalorisi yüksek yiyeceklerden uzaklaþmalýsýnýz. Gün boyunca su içilemediði için, iftardan sonra yatana kadar ve sahurda bol bol su içmelisiniz. Geleneksel çay, yeşil çay veya bitki çaylarýndan da tüketebilirsiniz. Öðünlerde sebze yemeklerini veya zeytinyaðlýlarý eksik etmemeli, etleri ýzgara, haþlanmýþ ya da fýrýnda piþirmelisiniz. Kahve tüketimini azaltmalý, kahve yerine bitkisel çaylardan yararlanmalýsýnýz. Oruç, detokstan faydalý. Hastalara, yaþlý ve yoksullara yardým etmeyi unutmayýn. Aile büyüklerinizi, akrabalarýnýzý ziyaret edin, hiç olmazsa telefonla arayýn. Kaybettiðiniz dostlarýnýzý, akrabalarýnýzý hatýrlayýn ve onlara ýþýk yüklü, güzel dualar yollayýn. Bu ay her akþam yarým saatinizi iç hesaplaþmalarýnýz için ayýrýn. Bunu korkmadan, çekinmeden, kendinizle bir kavga haline getirmeden yapýn. Doðru ve güzel yanlarýnýzý (iyimserlik, yardýmseverlik, affedicilik, hoþgörü, iltifat, sevgi...), yanlýþlarýnýzý (kýskançlýk, korku, endiþe, olumsuzluk...) yan yana sýralayýn ve onlarýn iyilerini büyütmeye, kötülerini yok etmeye çalýþýn. Bu ay her zamankinden daha çok af ve özür dileyin. Daha çok þükredin. Eðer Ramazan ayýný hafifleyerek tamamlamayý arzu ediyorsanýz, bedensel fazlalýklarýnýz veya kilolarýnýzla uðraþmayý býrakýn. Yaðlarýnýz yerine ruhsal fazlalýklarýnýz ve toksinlerinizden kurtulmaya bakýn. (Prof. Dr. Osman MÜFTÜOÐLU nun yazýsý Hürriyet ten alýnmýþtýr.)

12 Etnik ayýrýmý yapmaksýzýn yardýma muhtaç Kosova halkýna kucak açan Kosova Türk Taburu, Mayýs ile Eylül aylarý içerisinde gelen talepler üzerine sadece Prizren ve yöresinde deðil, Kosova genelinde toplam 56 faaliyeti baþarýyla gerçekleþtirdi. Eðitim yönelik 13, altyapýya yönelik 15, saðlýk ve 28 projeye imza atan Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý, Türkiye nin soydaþ ile kardeþ Kosova halkýnýn en zor günlerinde yanlarýnda olmaya sürdürdüðünü gözler önüne serdi. Son üç ay içerisinde baþarýyla gerçekleþtirilen proje ve faaliyetler, Kosova Türk Taburu nun konuþlandýðý Sultan Murat kýþlasýnda basýn mensuplarýna düzenlenen brifingde deðerlendirildi. Kosova Türk Tabur Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar, brifingde yaptýðý açýklamada, sivilasker (CÝMÝC) iþbirliði kapsamýnda, okul onarýmlarý, öðrencilere ve yaþlýlara yardým, saðlýk hizmetleri, sünnet faaliyetleri, yol yapýmý, çocuk parklarý gibi projelere aðýrlýk v e r d i k l e r i n i b e l i r t t i. B r i f i n g d e k i gösterilen slayt sunumunda da yardým projeleri konusunda detaylý bilgiler verildi. Brifingde eðitim amaçlý yardým projeleri içerisinde okul bakým ve onarýmlarý, spor sahalarýnýn yapýmý, iþsiz ev hanýmlarýna yönelik meslek edindirme kurslarý, altyapý alanýnda köylere 22 kilometre uzunluðunda yol inþaatý, köprü onarýmý, içme suyu þebekesi yapýmý, saðlýk alanýnda 3 aylýk gibi kýsa bir dönemde Prizren ve çevre köylerde 600 kiþinin saðlýk taramasýndan geçmesi, bin 700 çocuðun sünnet ettirilmesi, sosyal alanda da 970 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmý ve gençlere yönelik eðlence programlarýnýn yer aldýðý belirtildi. Ayrýca projelerin yerinde görülebilmesi için gazetecilere basýn turu da düzenlendi. Türk Taburu nun maddi destek verdiði Emin Durak Ýlköðretim Okulu nda öðrencilere okul çantasý daðýtýldý. Türkçe eðitimin de yapýldýðý okulda tabur komutaný tarafýndan verilen okul çantalarýna sevinen öðrenciler Türk askerine teþekkürlerini sundu. Motrat Çiriyazi Ýlköðretim Okulu da Mehmetçik sayesinde tamamen yenilendi. Arnavutça yaný sýra Türkçe eðitimin de yapýldýðý okulda, okul sýralarý yenilendi, 23 sýnýf ve koridorlar onarýldý, boyandý ve tuvaletler de tamamen yenilendi. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar, onarým çalýþmalarýnýn bizzat askerler tarafýndan yapýldýðýný belirtti. Söz konusu okulda görev yapan Naþide Jýlta, okulun ilk defa bu kadar güzel ve temiz olduðunu söyledi. Bu okulda da öðrencilere okul çantasý daðýtýlýrken, okulu öðrencileri hep bir aðýzdan Türkiye ye teþekkür ettiler. Kosova Türk Öðretmenler Derneði nde de ihtiyaç sahibi ailelere 18 kiloluk gýda yardýmý paketleri daðýtýldý. Dernek Baþkaný Müffera Þinik, yardým paketlerini saðlayan Türk askerlerine teþekkür etti. Prizren in Ortakol semtimde Mehmetçik tarafýndan yaptýrýlan çocuk parký, çocuklarýn eðlence dünyasý oldu. Semtlerinde oyun parkýna kavuþan çocuklar, bu mutluluklarýný tabur komutanýyla paylaþtý. Türk askeri revirinde de yardýma muhtaç kiþilere saðlýk hizmeti veriliyor. Revir uzmanlarý birçok vatandaþýn ücretsiz muayene edilip ilaçlarýnýn saðlandýðýný, kimi ameliyatlarýn da burada yapýldýðýný kaydettiler. Basýn turunun sonunda basýn mensuplarýyla sohbet eden Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný ve Kosova Türk Temsil Heyet Baþkaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, burada barýþ, güvenlik ile istikrarý saðlamada hizmet verilirken, ayný zamanda dostluk ve kardeþlik çerçevesinde birçok projenin desteklendiðini vurguladý. Kosova Türk Taburu tarafýndan 19 Mayýs - 05 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Sivil Askeri Faaliyetleri Eðitime yönelik faaliyetler çerçevesinde: Küçük yaþtan itibaren çocuklarý diþ saðlýðý konularýnda bilgilendirmek maksadýyla Reçena ve Dornje Ljubinje Ýlköðretim Okul larýnda tarihinde 120 öðrenciye MESK Derneði ile koordineli G ü n c e l 12 Türk Taburu son üç ay içerisinde gerçekleþtirdiði faaliyetleri düzenlendiði basýn toplantýsýyla deðerlendirdi Türk askeri yardýmdan yardýma koþuyor Kosova ya intikal ettiði 1999 yýlýndan bu yana KFOR (Kosova Barýþ Gücü) bünyesinde görev yapan Türk askeri, güvenlik ve barýþý saðlamanýn yanýnda, insani yardým odaklý faaliyetlerini bütün yoðunluðuyla sürdürüyor. Bugün gelinen aþamada çok sayýda yardým kuruluþu faaliyetlerini tamamlayarak Kosova dan ayrýlýrken, Kosova nýn geçmekte olduðu bu en zor ve tarihi sürecinde Türk devleti ve askeri yardýmlarýna aksatmadan devam ediyor. Mehmetçiðin de kendi gelirlerinden saðladýðý fonla son üç ay içerisinde gerçekleþtirilen faaliyetlerin toplam maliyeti euro. olarak diþ saðlýðý eðitimi verildi. Prizren in Bayram Curi Ýlköðretim Okul bahçesinde öðrencilerin kullanamadýðý alanýn topraklarý beþ iþ günü çeþitli iþ makileri ile çalýþýlarak kaldýrýlmýþ ve okul bahçesi öðrencilerin daha rahat ve etkin kullanmalarý masadýyla düzeltildi.. Öðrencilerin zamanlarýný daha etkin ve faydalý kullanmalarýný saðlamak masadýyla Priþtine nin Gerçek Kültür ve Spor Derneðine iki adet masa tenisi takýmý hediye edildi. Yaz aylarýnda çocuklarýn zamanlarýný daha etkin kullanmalarý, kötü alýþkanlýklardan uzak durmalarý ve boþ zamanlarýný sporla deðerlendirmeleri maksadýyla Kosava Türk Tabur Kuvvet Komutanlýðý personelinin katkýlarýyla iki dönem olarak düzenlenen Yaz Okulu Futbol Kursu 104 öðrencinin katýlýmý ile Temmuz-Aðustos aylarýnda yapýldý. Prizren de yaþayan iþsiz ev hanýmlarýna yönelik meslek edindirme kurslarýndan olan kumaþ boyama kursu, Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneðinin katkýlarýyla tamamlanarak, kursu tamamlayan 17 ev hanýmýna sertifikalarý törenle verildi. Prizren in Merkez Hoça Zadraska köyü Ýlköðretim Okulu nun arka tarafýnda bulunan ve dersliklerin önünü kapatan eski okuldan kalan 35 metre uzunluðunda, 4 metre yüksekliðindeki duvar Ýstihkâm iþ makinelerinin üç günlük çalýþmasýyla yýkýlarak okulun önü açýldý. Suhereka da bulunan Gjimnazi Jetaere Okulunun spor alanýnda kullanýma müsait olmayan 4 adet basketbol potasý arkalýklarý ve basket potasý filesi ile yeniden yapýlarak öðrencilerin kullanýmýna açýldý. Ayrýca 2 adet minyatür futbol kale direði filesi ile yeniden yapýlmýþ, filesi olmayan voleybol sahasýna 1 adet voleybol filesi, 1 adet voleybol topu 1 adet futbol topu ve 1 adet basketbol topu hediye edildi. Ýlkokula yeni kayýt yaptýran birinci sýnýf öðrencilerinden 40 öðrenciye, okulu sevdirmek amacýyla ailelerinin de katýlýmý ile Okul pikniði düzenlenerek, çocuklara okul çantasý ve kýrtasiye yardýmýnda bulunuldu. 10 yýldýr bakým ve onarýmý yapýlmayan Dragaþ ýn Restelica köyü Ýlköðretim Okulunun derslikleri 10 gün içinde 12 kiþilik ekibin çalýþmasýyla boyanarak okulunun bakým ve onarýmý yapýldý. Okul bahçesinde harabe ve kullanýlamaz durumda bulunan çocuk bahçesi yeniden yapýlarak, çocuklarýn hizmetine sunuldu. Prizren in Kurila semtinde bulunan Motrat Çirijazi Ýlköðretim Okulu 17 gün 15 kiþilik ekibin çalýþmasýyla derslikleri ve koridorlarý tamamen boyandý ve tuvaletlerin zemin ile duvarlarý mermer kaplanarak, kullanýlan bütün malzemeleri tamamen yenilenmiþtir. Sýnýflarda bulunan 150 kýrýk sýralarýn üstü yenilendi. Prizren in Emin Durak Ýlköðretim Okulu 10 gün 13 kiþilik ekibin çalýþmasýyla derslik ve koridorlarý tamamen boyanarak kýrýk olan taban tahtalarý onarýldý. Rahovça daki Okullar için yapýlan 2 adet minyatür kale direði filesi ile Rahovça Spor ve Kültür müdürüne teslim edildi yaþ arasýndaki çocuk ve gençlerin;

13 13 karakterli, iyi vasýflý ve toplum içinde yapýcý ruha sahip, kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygýlý ve disiplinli, baþkalarýný düþünen, halka hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine baðlý, bütün insanlara karþý dürüst ve iyi duygulu, ülke kalkýnmasýna katkýda bulunan, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenen, sorumlu iþler almaya hazýr ve istekli, sýhhatli ve olumlu düþünen, beden, ruh, zihin ve sosyal davranýþ bütünlüðüne sahip, kötü alýþkanlýklardan uzak duran tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan nitelikte, vatanýna, milletine faydalý, iyi insan ve iyi vatandaþlar olarak yetiþtirmek maksadýyla Jablanica bölgesindeki dað evinde üç gün süreyle 42 kiþilik ekibin katýlýmýyla izcilik kampý düzenlendi. Altyapýnýn kalkýndýrýlmasý ve iyileþtirilmesi faaliyetleri kapsamýnda: Prizren in Postliþte köyünün 3150 metrelik yolu beþ iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Prizren in Leskovaç köyünün 2500 metrelik yolu üç iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Mamuþa-Pirana arasýnda bulunan 3500 metrelik yol beþ iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Mamuþa Belediyesi saðlýk ocaðýnýn çevresinde bulunan 250 metrelik yol bir iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Mamuþa Belediyesi kültür evi ile köprü arasýnda bulunan 350 metrelik yol bir iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Mamuþa Belediyesi su deposuna ve çöplüðüne giden yol iki iþ gününde çeþitli istihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Prizren in Þayne köyünün 6750 metrelik yolu dokuz iþ gününde çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Prizren in Jur köyünde inþa edilen Mehmetçik çeþmesi yedi iþ gününde tamamlandý. Prizren in Bayram Curi Mahallesi 750 metrelik Turgut Özal yolu iki iþ gününde çeþitli istihkâm iþ makineleri kullanýlarak onarýldý. Prizren in Tuzsuz mahallesinde bulunan tarihi Osmanlý Mezarlýðý içerisine yapýlan çeþme ve yürüyüþ yolu yedi iþ gününde tamamlandý. Prizren in Biluþa köyü ile Posliþte köyü arasýnda bulunan 4000 metrelik yol çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak on beþ iþ gününde onarýldý. Çocuklarýn geliþimine katký saðlamak ve daha eðlenceli zaman geçirmeleri için Prizren Belediyesi Ortakol Mahallesinde çeþitli oyun aletlerinden oluþan Mehmetçik Çocuk Parký yapýldý. Prizren in Tuzsuz Mahallesinde bulunan 1000 m2 çöplük alaný çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri kullanýlarak bir günde düzeltildi. Prizren in Kurila Mahallesinde bulanan 100 metrelik yol çeþitli Ýstihkâm iþ makineleri ile yeni malzeme dökülerek iki iþ gününde onarýldý. Yardýma muhtaç ve tedavi imkaný göremeyen vatandaþlarýmýza yönelik gerçekleþtirilen saðlýk faaliyetleri çerçevesinde: tarihinde Yakova saðlýk taramasýnda 22 kiþi, tarihinde Dragaþ saðlýk taramasýnda 33 kiþi, tarihinde Priþtine Emekliler Derneðinde 56 kiþi, tarihinde Biluþa da 37 kiþi, tarihinde Rahovça Emekliler Derneðindeki saðlýk taramasýnda 59 kiþi, tarihinde Prizren Emekliler Derneði Saðlýk taramasýnda 49 kiþi Özel Sýhhiye Birlik Komutanlýðý personeli tarafýndan saðlýk taramasý gerçekleþtirildi tarihinde Mamuþa diþ taramasýnda 35 öðrenciye Tabur Özel Sýhhi Birlik Komutanlýðý personeli ve MESK Derneði ile koordineli diþ taramasý icra edildi. Mamuþa saðlýk taramasýnda 21 kiþi muayene edildi tarihinde Brod köyü saðlýk G ü n c e l taramasýnda 23 kiþi muayene edildi / tarihleri arasýnda dört gün süreyle Ýskenderiye, Kaçanik ve Þtimle de yapýlan toplu sünnet þöleni faaliyetinde 3 ile 18 yaþ grubu arasýndaki toplam 275 çocuk Kýzýlay ýn gönderdiði týbbi malzemeler ile Özel Sýhhiye Birlik Komutanlýðý personeli tarafýndan sünnet edildi tarihinde Dragaþ s a ð l ý k taramasýnda 21 kiþi, t a r i h i n d e Yanova saðlýk taramasýnda 29 kiþiye saðlýk taramasýndan g e ç i r i l d i tarihinde Dragaþ H a s t a n e s i Baþtabipliðine s a ð l ý k m a l z e m e s i teslim edildi tarihinde Rahovça Emekliler D.erneði Üyelerinden 42 kiþiye, tarihinde Gilan Saðlýk taramasýnda 34 kiþiye, tarihinde Maliþova Emekliler Derneði Üyelerinden 34 kiþiye, tarihinde Prizren Emekliler Derneði Üyelerinden 77 kiþiye saðlýk taramasý yapýldý. Tüm saðlýk taramalarýnda hasatalara gerekli ilaçlar ücretsiz olarak verildi Aðustos tarihlerinde Þala, Dragaþ, Gilan, Výçýtýrýn ve Mitroviça da yapýlan sünnet faaliyetinde toplam 605 yardýma muhtaç çocuk sünnet edildi. Gerçekleþtirilen sosyal faaliyetler arasýnda ise: tarihinde TÜMED koordinatörlüðünde 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý kutlamak maksadýyla Prizren kapalý spor salonunda tören icra edildi Eðitim ve Öðretim yýlýnýn sona ermesi nedeniyle Prizren deki deðiþik okullarda okuyan öðrencilere tarihinde Sultan Murat Kýþlasýnda Okul kapanýþ töreni düzenlendi. Kapanýþ törenine katýlan 265 öðrenciye Sultan Murat Kýþlasý gezdirilerek, çeþitli hediyelerin yanýnda ikramda bulunularak eðlence tertip edildi. Türk Taburu tarafýndan tespit edilen 250, KDTP tarafýndan tespit edilen 52, Doðru Yol Derneði tarafýndan tespit edilen 37, Emekliler Derneði tarafýndan tespit edilen 80, Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlarý Derneði tarafýndan tespit edilen 67, Dul ve Korumasýz Kadýnlar Derneði tarafýndan tespit edilen 78, HANDIKOS Derneði tarafýndan tespit edilen 60, Priþtine Gerçek Derneði tarafýndan tespit edilen 50, Alman CIMIC ile koordine edilerek Prizen de yaþayan 35 Sýrp, Alman CIMIC ile Rahovça da yaþayan 35 Sýrp, Mamuþa da 5.nci Bölük Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde tespit edilen 52, Výçýtýrýn da KDTP þubesinin ve Çeþme derneðinin tespit ettiði 40, Mitroviça da KDTP þubesi ve Birlik derneðinin tespit ettiði 45, Gilan da KDTP þubesinin ve Yarýn derneðinin tespit ettiði 45, Dragaþ da ihtiyaç sahibi 50, Yanova KDTP þubesinin tespit ettiði 45 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmý daðýtýldý. Toplam 970 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmý yapýldý. Prizren in Vlaþne köyünde kimsesiz yardýma muhtaç Rahime Vezaç evinde ziyaret edilerek gýda ve ayakkabý yardýmýnda bulunuldu. Prizren in Jur köyü içme suyu þebekesi ve çeþme açýlýþ töreni tarihinde Çok Uluslu Tugay Komutaný, çeþitli kurum ve yerel kuruluþlar ile vatandaþlarýn katýlýmý ile yapýldý. Prizren merkezinde bulunan tarihi yerler hakkýnda Erbaþlar ve Erlere bilgi vermek amacýyla çeþitli tarihlerde 4 ncü P.Bl.K.lýðý (Dragaþ) ile 5 P.Bl.K.lýðýnda (Mamuþa) görevli Er/Erbaþlara Prizren kültür gezisi düzenlendi tarihinde Filizler Türk Kültür Sanat Derneði tarafýndan Mehmetçiðe Moral gecesi etkinliði düzenlendi tarihinde Mamuþa da 5 hanenin 40 civarýnda hayvaný veteriner taramasýndan geçirildi ve barýnaklara ilaçlama yapýldý tarihinde Zlipotok köyünde çýkan yangýn sonucu evleri yanan altý aileye gýda ve battaniye yardýmý yapýldý Tarihinde Yanova dan (Janjevo) gelen 50 kiþilik öðrenci grubuna sultan Murat Kýþlasý tanýtýlarak Prizren ve çevresini tanýtýcý kültür gezisi düzenlendi.

14 K ü l t ü r 14 ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Ýzlenimlere Ara Vermek Ýzlenimlere ara vermek ne demektir? Bu sorunun beni günlerce yormasýna raðmen, ben bu köþedeki izlenimlerime ara vermeye karar verdim yýlýnda da böyle bir ara vermiþtim izlenimlerime. Ýzlenimlerin sonlarýndan biri bu, demiþtim. Öyle de olmuþtu, neden sonra yine Ýzlenimler ime devam etmiþtim. Ýzlenimler im bugüne kadar sürdü böylece. Þimdi, bu kararý verdikten sonra, size nasýl bir ayrýlýþ havasý sergilemem gerektiðini düþünüyorum. Düþünüyorum da belli bir karara varamýyorum. En iyisi eski ayrýlýþlarýmýza dönelim. Eski bir ayrýlýþýmýz sýrasýnda yazdýklarým sanki bugün için de çok geçerli. Bu eski ayrýlýþýmýzdan birkaç alýntýyý burada sizinle paylaþmak istiyorum: Yeni Dönem in Ýzlenimler köþesinde beraberliðimiz süresince kültüre dair geniþ anlamda olduðu gibi dar anlamda da çeþitli konularý gündeme getirmeye; böylece fikir, bilgi, belge ve verileri, kimi sanat eserlerini; kültürümüzle ilgili durum deðerlendirmelerimi sizlerle paylaþmaya çalýþtým... Zamanýn dinamikliði bazen beni kendi rüzgarýna alýp bir yerlere götürdü; ben þu konuya deðineceðim derken, bu zaman rüzgarýna kapýlýp bir yerlere gittiðim oldu, bununla birlikte bir baþka konu ortaya çýktý ve bu bana, deðinmek istediðim konudan daha güncel ve daha çekici gibi geldi... Her ne hal ise, deðinemediðim konularý, bir baþka fýrsat için beklemeye aldým... Ele aldýðým konular bizim çaða ayak uydurmamýzýn bir kültür meselesi olduðunu, kültür seviyemize yeni bir ýþýk saçmayý amaçladýðýný; bizim yalnýz deðil beraber yaþamayý yeðlediðimizi, karþý ve komþularýmýzla tarihsel bir alýþ veriþ içerisinde olduðumuzu, kültürlerimizin etkileþtiðini, karþýlýklý saygýnýn olduðu gibi, varlýðýmýzýn korunmasýnýn da çok duyarlý bir þey olduðunu ve örgütlü bir biçimde bunu dile getirmemizin gerektiðini göstermektedir... Kosova nýn çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü ve çok dilli bir toplum olarak yeniden yapýlandýrýlmasýna katký sunmaya hazýr olduðumuzu ve bu süreçte bize düþen tarihi rolü ve görevi üstlendiðimizi; bundan ötürüdür ki, bizim de varlýðýmýzýn her zaman ve her yerde bilinmesi ve saygý ile karþýlanmasý gerektiðini göstermektedir... Kültürlü olmak hiççiliðe kapýlmamak demektir, gaflette olmamak, yaðcýlýk yapmamak demektir... Kültürlü olmak kendini dev aynasýnda görmemek demektir; hoþgörülü olmak, birlik beraberlik havasýnda yaþamak demektir. Ýzlenimler de anlatmaya çalýþtýðým bunlardýr... Çaða ayak uydurmak için insan kendini bilerek kendi kültürünü durmadan geliþtirmelidir... Kiþinin her zaman ve her yerde kendini bilmesi çok önemlidir. Toplumu ve doðayý araþtýran, inceleyen, yorumlayan insan ancak kendini bildikten sonra bu araþtýrmalarýnda, incelemelerinde ve yorumlamalarýnda baþarýlý olabilmiþtir... Kültür evrensel bir dayanýþma ve karþýlýklý saygý sürecine açýlan bir büyük kapýdýr. Biz bu sürecin, bu süreç bir yana, bu kapýnýn neresindeyiz? Oysaki kültür, kültür tarihimizi bilmemizdir, ona sahip çýkmamýzdýr, atalarýmýzýn zor koþullarda bile varlýðýmýza saygýsýný tekrarlaya tekrarlaya yeni saygý bahçelerinin çiçeklerini sulamamýzdýr, böylece geleceðimizin kültürüne pencerelerin açýlmasýdýr... Olaylara eleþtirel bir gözle bakmamýzdýr kültür. Her þeyi eleþtiri süzgecinden geçirme çabamýzdýr... Öyleyse, uyanýklýklarýmýz bir yana, zaman zaman kapýldýðýmýz uzun kültürsüzlük uykularýndan yavaþ yavaþ kurtulmaya çalýþalým... Evet, bunlarý söylemiþ durmuþum hep Ýzlenimler imde. Ve bunlarýn ötesindekileri... Geçen günlere olduðu gibi, bugüne de bir bakýþ atmýþ olursanýz, zamanýn bayaðý çetin ve karýþýk olduðunu görürsünüz. Eskilerde rastladýðýmýz ve þimdi unutmak istediðimiz tek düþünce eðilimleri, bununla ilgili dayatmalar, oyunlar, çeþitli baskýlar, demokratik yellerine raðmen, maalesef hala sürüyor. Güç odaklarý sanki daha uyanýk ve daha saldýrgan... Ýnþallah bir gün tüm bunlarý yine bu köþede eleþtiri süzgecinden geçireceðim. Þimdi, 2007 yýlý eylül ayý ortasýnda, mübarek Ramazan ýn baþýnda Ýzlenimler ime ara verirken, bana ve gazetemizin bu köþesine gösterdiðiniz ilgi için teþekkür ederim. Umut ediyorum ki yazýlarýmla sizlerin uyanýklýðýný biraz daha aydýnlatmýþ, duygularýnýzý sömürmemiþimdir. Þunu da unutmamak gerekir: Gazetemizin son birkaç sayýsýnda bu köþede Mevlana konusuna yer ayýrmýþ, Ýzlenimler imi bu yönde hazýrlamýþtým yýlýnýn Dünyada Mevlana Yýlý olarak kutlandýðýný göz önünde bulundurarak, bu köþede yýl sonuna kadar Mevlana ile ilgili çeþitli yazýlarý bulacaksýnýz. Yani burada ben Ýzlenimler ime ara vermekteyim ama sizin için Mevlana nýn o engin, o derin, o saydam dünyasýndan örnekleri hazýrlayýp yayýnlamaya devam edeceðim. Mevlana nýn o sýcak dünyasý sizin izlenimlerinize mutlaka yön verecek renk katacaktýr. Kosova da Osmanlı Mimari Şaheserlerinden... (6) SİNAN PAÞA CAMÝÝ TEZYÝNATI - (1) Raif VIRMÝÇA Sinan Paþa Camiinin duvar kalem tezyinatýnýn kat kat ve iki döneme ait olduðunu az önce bildirmiþtik. Ayrýca Sinan Paþa Camiinin duvar süslemelerinin özelliklerini detaylý bir biçimde inceleyen araþtýrmalarda, bu süslemelerin pahý biçilmeyecek bir deðerde olduðu bildirilmektedir. Prizren de var olan camiler arasýnda, Sinan Paþa Camiindeki tezyinatýn en zengin ve en muhteþem olduðu için, bu cami ile ilgili bir bütünlük oluþturmak maksadýyla, metnin devamýnda camiin iç süslemeleriyle ilgili bu araþtýrma eserinden en önemli detaylarý aktarmaya uygun gördük. Kubbenin tam merkezinde yeþil yapraklý sarý kýrmýzý çiçekler biçiminde bir rozet bulunmaktadýr. Kubbenin kýrmýzý olan yüzeyi sarý þeritle çevrilidir. Her yuvarlak þerit içinde yeþil renkte altýgenli yýldýz vardýr. Bütün çevre, koyu kýrmýzý ve ince þeritle kaplýdýr. Ayný zamanda geniþ alanlar asma yaprak þeklinde kaplý olan S harfi þeklinde stilize edilmiþtir. Bu motif birkaç defa tekrarlanmýþtýr. Asma yapraðýnda kýrmýzý çiçek ve yeþil yapraklardan süslemeler mevcuttur. Bunun ardýna gelen süsleme, yeþil sarý alanlý þeritlerdir. Þeritteki süsü, kýrmýzý ve altý yapraklý yeþil çiçekler oluþturmaktadýr. Yeþil þerit devam ederken dýþ kýsmýyla küçük bölümlere ayrýlmaktadýr. Her bölümün köþesinde birer uçuk sarý yýldýz durmaktadýr. Bu bölümler ortasýnda çok güzel stilize edilmiþ ve simetrik bir biçimde konulmuþ yaprak buketi bulunmaktadýr Bunlar flora süslerin büyük açýda stilize edilmiþ biçimleridir ki onlardan bugün camide sadece birer âdeti kalmýþtýr. Bunlarýn yardýmýyla süsleme çemberin çizgisi de bitmektedir ve öteki süsleme çemberin geniþliðiyle ayný biçimdedir. Bu süslemelerden kubbe merkezine doðru rozetin mavi dallarýnýn uçlarý altýnda Arap hurufatýyla yazýlý iki metre yüksekliðinde Ayeti Kürsü yer almaktadýr. Ayeti Kürsü harfleri de ince siyah renkle yazýlmýþ, ayrýca dal, yaprak ve çiçeklerle süslü olduðu da görülmektedir. Camiin giriþ kapsýndaki açýk küçük bir bölüm, eski tabakanýn devamýný oluþturmaktadýr. Þeritten oluþan yuvarlak süs, aynýca geniþ bir halde devam ediyor ve stilize edilmiþ bir friz halinde çevrelenen kubbe kasnaðýný oluþturmaktadýr. Ayný zamanda küp þeklinde stilize edilmiþ çiçekleri de gösteriyor. Bu çiçekler uçuk kýrmýzý ve uçuk yeþil renktedir. Süslemede bu bölümünün özelliði de burada stilize edilmiþ bitki süslemeleri, Arabesk üslubundaki geometrik çizgileriyle oluþmasýdýr. Bu yarým daire þeklinde olan madalyonlarýn ortaya çýkmasý nedeniyle, bu þerit restorasyonla sekiz yerde kesilmiþtir. Bu madalyonlar eski süslemeye aittir. Madalyonlar uçuk yeþil ve mavi renkte stilize edilmiþ bitki süslemelerinden oluþmuþlardýr. Bundan baþka merkezde açýk sarý renkte yýldýz bulunmaktadýr. Kubbenin öteki kýsýmlarý kenara kadar serbest olarak boyanmýþtýr. Kubbenin doðu kýsmýnda sekiz pencere vardýr. Pencerelerin üst kýsýmlarý yarým dairevi þeklindedir. Kubbenin kenarýnda da sarý çizgilerle yeþil renkte, büyük yapraklar stilize edilmiþtir. Onlarýn altýnda mavi renkte olan dar bir þerit mevcuttur ki onun süsünü küçük mustatil bir boþluk teþkil etmektedir. Kabartmalý yarý þekil, frizdeki süslemeyi korumuþtur. Süslemede yer alan resimler iki döneme aittir. Eski döneme ait sarý renkli þerit halka þeklinde çiçek motifleriyle süslüdür. Yeni döneme ait olan þerit de kirli kýrmýzý renkte olarak stilize edilmiþ ve sarý yapraklarla donatýlmýþtýr. Yaylar arasýndaki kurulmuþ üçgenli alanlar, kapalý kýrmýzý çemberle süslenmiþtir ve burada sarý ýþýk saçan bir yýldýz bulunur. O yýldýzý mavi dar bir þerit kaplamaktadýr, ayrýca saðýnda ve solunda süslemeler de yayýlmaktadýr. Bu yayýlma yeþil yapraklý dallara göre yapýlmýþtýr. (Sürecek)

15 15 Türkçem dergisinin iki sayýsý basýmdan çýktý Türkçem in yeni sayıları çocukların dünyasını renkledirmeye devam ediyor. Derginin yeni sayıları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Balkanlarda Anadil Zevkini Beraber Yaþatalým sloganýyla yola çýkan ve dokuzuncu yayýn yýlýnda çocuklarýn dünyasýna eðilerek yaþamýn güzelliklerini ve renklerini sunmaya çalýþan Türkçem Aylýk Popüler Çocuk Dergisinin 81. Aðustos ve 82. Eylül Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka SOLDAN SAĞA 1) İki rakamlý bir sayý - namaz kýlmak için toplandýklarý yer. 2) Tanrý - tanrý tarafýndan ödüllendirileceðine inanýlan davranýþ. 3) Açýk ingilizce - gök, gökyüzü - adil. 4) Yaz ç - osmanlý zamanýnda mahkeme baþkanýna verilen ad - isim. 5) Gaz, petrol içinde olan ýþýk veren alet - düþünce, fikir. 6) Yüce, gökle ilgili olan, semavi - vakit, zaman gösteren alet. YUKARIDAN AŞAĞIYA sayýlarý basýmdan çýktý. Çocuklarýn ilgisini toplayacak güncel konularýn yaný sýra, okullarda öðretmenlerimizin lektür olarak ta yararlanabileceði çok güzel öykü, masal ve þiirlerin yer aldýðý derginin yeni sayýlarýnda Kosova ve Türk Dünyasý Edebiyatýndan seçkin örneklere yer veriliyor. Tarihimizden deðerli bilgilere, astrolojiden bilime, hayvan dünyasýndan saðlýða ve çocuklarýn eðlenebileceði birbirinden ilginç konulara yer ayrýlýyor. Bulmaca No: 19 1) Oruç tutan insan 2) Güneþ doðmadan önceki alaca karanlýk - bir renk kýzýl, kýrmýzý. 3) Alfabenin 25 inci ve 2 nci harfi - kültür merkezi van kýsaltmasý. 4) Zil - küçük çocuk. 5) Ses, sada (esk) yumuþak ünsüz. 6) Bütün hep, hepsi, tümü - semih. 7) Hazreti ademin eþinin ismi - alfabenin 12 nci ve 1 inci harfi. 8) Fiilden isim ve sýfat türeten ek - her tarafý suyla kaplý kara parçasý. 9) Tanrý ya yönelen saygý davranýþý, tapýnma. Bulmacanýn çözümü no:18 konyaspor, aba, naile, va, atak, h, a, alet ib, lisan, ege, adanaspor G ü n c e l Türkçenin Kosova sý Türkçenin Açýlýmý T ürkçenin özelliklerini ne kadar iyi bilirsek, onu o kadar fazla benimseyebiliriz. Emin olun size bu sayfadan bilimsel bilgiler verip, beyninizi zorlamamak için çok uðraþýyorum. Çünkü bilimsellikten yararlanmak isteyen insan, bir þekilde o bilgiye ulaþýr. Benim amacým, bilginin bizim hayatýmýza dönük yönünü daha bir ortaya çýkarmak. Türkçenin bundan 1200 yýl önceki hâli bazýlarý için hiçbir önem arz etmeyebilir. Bana ne o zamandan denebilir. Eðer ben böyle düþünen kiþilere, neden 1200 yýl önceden söz açtýðýmý açýklayamazsam yazýlarýmýn önemi büyük oranda azalýr. Türkçenin bugünü gibi, 1200 yýl öncesi ve hatta daha da öncesine dair haberlerimizin olmasý, bugüne daha büyük bir özgüvenle yaklaþmamýzý saðlar. Türkçenin neden bu kadar önemli bir dil olduðu ifþa olur. Bu yazýmda size Türk dilinin dönemlerini yaymadan anlatmaða çalýþacaðým. Eski Türkçe devresi, Türklerin yazý dili bakýmýndan birbirlerine daha yakýn olduklarý bir dönemdir ve bu yönüyle de önemlidir. Türk yazý dilinin ele geçen ilk örnekleri; þu anki kesinleþtirilebilen bilgilerle Orhun abidelerinin me tinleridir. Fakat bu metinler þüphesiz Türk yazý dilinin ilk örnekleri deðildir. Türkçenin tarihi, Orhun abidelerinin bina edildiði tarihin çok çok öncesine dayanýr. Orhun abideleri 8. yüzyýlýn baþlarýna aittir. Orhun abidelerindeki dil yeni oluþmuþ bir yazý dili olarak de ðil, çok iþlenmiþ bir yazý dili olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu bakýmdan, Türk yazý dilinin baþlangýcýný ele geçen bu ilk metinlerden çok daha öncelere çýkarmak gerekir. Türk yazý dilinin sekizinci asýrdan sonraki geliþmesi ile kýyaslanarak bir tahmin yürütülürse, Orhun abidelerindeki yazý dilinde hiç deðilse birkaç asýrlýk bir geliþme mevcut olduðuna kolaylýkla hükmolunabilir. Buna göre Türk yazý dilinin baþlangýcýný Miladýn ilk asýrlarýna, hiç olmazsa Orhun abidelerinden birkaç asýr önceye çýkarmak doðru olur. Dikkat ediniz; yazý dilinden söz ediyorum. Yazý dili, bir dilin klasikleþmiþ kültür dilidir. Yazý dilleri, dünya dillerinin oluþumundan sonra ortaya çýkmýþlardýr. Þimdilik Orhun kitabelerinden daha eski bir metin üzerinde kesin yargýya varýlamadýðý için bu yazý dilini ancak sekizinci asýrdan itibaren takip edebilmekteyiz, demek durumundayýz. Ýþte nazarî olarak Miladýn ilk asýrlarýnda baþladýðýný kabul ettiðimiz ve ilk ele geçen metinleri sekizinci asra ait olan bu yazý dili asra kadar devam etmiþ olup, bu devre Türk yazý dilinin ilk devresini teþkil etmekte dir. Bu ilk yazý dili devresi ayný zamanda ortak bir yazý dili devresidir. Yani bu yazý dili bütün Türklüðün tek yazý dili olarak kullanýlmýþ, Orta As ya da ve Doðu Avrupa da geniþ bir sahayý kaplayan Türklük âlemi asýrlar boyunca hep ayni dil le okuyup yazmýþtýr. O devirden kalma eserlerde görülen ufak tefek farklar ise saha ve zaman farklarýndan ileri gelen normal ayrýlýklar olup tek bir ya zý dilinin hudutlarýný aþacak mahiyette deðildir. Kaþgarlý Mahmut un en çok beðendiði ve þivelerle karþýlaþtýrýrken Türkçe diye adlandýrdýðý, Hakaniye Türkçesi yahut baþka eserlerde Kaþgar dili, Kaþgar Türkçesi adý ile anýlan dil, hep bu ilk Türk yazý dilidir. Bu yazý dili devresinden gelen eserlerin bü yük bir kýsmý Uygur yazýsý ile yazýlmýþ olduðu için bu devreye Uygur dev resi, bu yazý diline Uygurca da denilebilir. Fakat Türkoloji öðretiminde Türk - çenin bu ilk devresi için bugün en uygun isim olarak Eski Türkçe tabiri kullanýlmaktadýr. Türkçenin ondan sonraki çeþitli geliþmelerinin kaynaðý hep bu devreye çýkmakta, bugün geniþ sahalarda ayrý kollara ayrýlmýþ bulunan Türkçenin bütün þekillerinin kökeni bu devrede bulunmakta, kýsacasý, Türk çenin bütün yapýsý bu devre ile izah edilebilmektedir. Türk yazý dilinin ilk devresi Eski Türkçedir. Eski Türkçeden daha önceki devir ise Türkçenin bugün için, bugünkü bilgiler açýsýndan karanlýk devridir. O devir artýk Eski Türk çenin Çuvaþça ve Yakutça ile, bunlarýn da daha ileride Moðolca, Macarca ile birleþ tikleri devirdir. Daha da geçmiþi ise Japonca, Korece ile ortaklýðýn olduðu devre tekabül eder. Sümerce gibi çok eski dillerle olan irtibat da þimdilik karanlýk dönemin içindedir. Eski Türkçeden sonraki devre gelince, bu devirde Türkçe karþýmý za birden fazla yazý dili ile çýkmaktadýr. Eski Türkçenin sonlarýnda Orta Asya daki Türklük âleminin parçalanarak büyük kütleler hâlinde Hazar De nizi nin güney ve kuzeyinden kuzeye ve batýya yayýlmasý, yeni kültür merkez lerinin meydana gelmesi, Ýslam kültürünün Türkler arasýna gittikçe kuvvetli bir þekilde yerleþmesi, yeni kavramlarla birlikte yeni bir yazýnýn kabulü gi bi çeþitli dýþ sebeplerle beraber Türkçenin içinde bir müddetten beri kendi sini hissettiren tabii geliþmeler neticesinde Alpay ÝÐCÝ ortaya çýkan büyük deðiþiklikler yazý dili birliðini parçalayarak Eski Türkçenin ömrünü tamamlamýþtýr. Ayrý lan Türklük kollarýnýn yeni kültür merkezleri etrafýnda kendi þivelerine da yanan yazý dilleri meydana getirmeleri birden fazla yeni yazý dilinin doðma sýna ve geliþmeðe baþlamasýna sebep olmuþtur. Ayrýca, Orta Asya dan batýya, Anadolu ve Avrupa içlerine yönelik geliþen göçler, Orta Asya Türkleri ile Doðu Avrupa da farklý devletlerin çatýsý altýnda yaþayan Türk boylarýnýn irtibatýný da saðlamýþtýr. Týpký bugünlerde Orta Asya Türklüðü ile Balkan Türklüðünün karþýlaþmasý ve birbirlerine yakýnlaþma çabalarýndan doðan geliþmeler gibi... Burada da Avrupa da yaþayan Türkçe ile Asya Türkçesi iç içe geçmeye baþlamýþtýr. Böylece asýrdan sonra biri Kuzeydoðu Türkçesi, diðeri Batý Türkçesi olmak üzere iki Türk yazý dili meydana geldiðini görmekteyiz. Bunlardan Kuzeydoðu Türkçesi önce 13 ve 14. asýrlarda, bir süre, Eski Türkçenin doðal ve yeni bir devamý olarak eski ve yeni arasýnda köprü vazifesi gören bir geçiþ devresi hâlinde devam etmiþ, sonra 15. asýr dan itibaren Kuzey Türkçesi ve Doðu Türkçesi olarak iki yeni yazý diline ay - rýlmýþtýr. Son zamanlara kadar devam eden bu yazý dillerinden Kuzey Türk çesi, Kýpçak Türkçesidir. Karadeniz in kuzeyindeki geniþ coðrafyanýn Türkçesidir. Bugünkü Rusya Federasyonu nun batýsý, Ukrayna, Moldova vb. birçok devletin yerleþtiði toprak parçasýdýr. Doðu Türkçesi ise Timur devrinden baþlayarak 15 ve 16. asýrlarda kuvvetli bir ede biyat meydana getirerek en parlak çaðýný yaþadýktan sonra son zamanda yerini modern Özbek Türkçesine býrakan yazý dilidir. Batý Türkçesine gelince, bu yazý dili 12. asrýn ikinci yarýsý ile 13. asrýn ilk yarýsýnda oluþmaða baþladýðý anlaþýlan, 13. asrýn ikinci yarýsýn dan itibaren de metinlerini günümüze kadar aralýksýz bir þekilde takip etti ðimiz yazý dilidir. Selçuklulardan baþlayarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan bu yazý dili, Türklüðün en büyük ve en verimli yazý dili duru mundadýr. Osmanlý Devleti nin Türkçesi bu yazý dilinin bir devamýydý. Batý Türkçesinin esasýný Oðuz þivesi teþkil eder. Onun için bu yazý diline Oðuz Türkçesi de denilebilir. Oðuz þivesi Hazar Denizi nden Bal kanlar a kadar uzanan sahaya yayýlmýþ bulunan Türkçedir. Bu saha ise batý Türklerinin yaþadýðý sahadýr. Onun için Oðuz yazý diline, Oðuz Türkçesine umumî olarak Batý Türkçesi adýný vermekteyiz. Batý Türkçesinin içinde saha bakýmýndan zamanla iki daire mey dana gelmiþtir. Bunlardan biri Azeri ve Doðu Anadolu sahasýný içine alan doðu Oðuzcasý, diðeri Osmanlý sahasýný içine alan batý Oðuzcasýdýr. Doðu ve batý Oðuzcalarý arasýnda ilk asýrlarda çok küçük saha farklarý dýþýnda bir ayrýlýk mevcut olmamýþ, bu saha farklarý yavaþ yavaþ geniþleyerek ancak 17. asýrdan sonra doðu ve batý Oðuzca dairelerini meydana getirmiþtir. Bu nunla beraber arada yine iki yazý dili olacak kadar fark mevcut deðildir ve her ikisi de ayný þiveye, yani Oðuz þivesine dayandýklarý için Azeri ve Os manlý Türkçeleri ancak tek bir yazý dilinin kardeþ iki dairesi sayýlabilirler. Esasen doðu ve batý Oðuzcasý arasýndaki farklar daha çok þivede yani ko nuþma dilinde kalmýþ, devamlý olarak Osmanlý kültür ve edebiyatýnýn tesiri altýnda kalan Azeri sahasýnda yazý dili, Osmanlý Türkçesinden konuþma di lindeki ile mukayese edilemeyecek kadar az bir ayrýlýk göstermiþtir. Azeri ve Osmanlý Türkçeleri arasýnda, daha çok þivede kalan bu ayrýlýðýn sebeplerini doðu Oðuzcasýna Oðuz dýþý Türk þivelerinin, bilhassa zaman zaman kuzeyden gelen Kýpçak unsurlarýnýn yaptýðý tesir ile Ýlhanlýlar dan kalan bazý Moðol izlerinde aramak lazýmdýr. Bunlardým birincisi doðu Oðuzcasýný batý Oðuzcasýndan bazý þekiller bakýmýndan biraz farklý yapmýþ, ikincisi ise Azeri Türkçesinde bazý Moðol asýllý kelimeler býrakmýþtýr. Bu ayrýlýklar daha çok konuþma dilinde kaldýðý, yazý diline aksedenlerin ise ancak son devir Azeri Türkçesinde gö rülebildiði, Azeri sahasýnda yetiþen baþlýca edebî þahsiyetlerin bulunduðu 17. asýrdan önce de doðu ve batý Oðuzcalarý arasýnda kayda deðer bir ayrýlýk bulunmadýðý için bu iki Oðuz Türkçesi yazý dili olarak Batý Türkçesi adý al týnda bir bütün teþkil ederler. Bugün Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi tamamen ayný alfabelerle yazýlmadýklarý için fark, büyük bir farkmýþ gibi görülebilmektedir. Bu bilgilerin ardýndan sizi Batý Türkçesinin geliþimiyle baþ baþa býrakmak niyetindeyim. Ancak, Batý Türkçesi gibi, büyük bir Türkçe dönemini baþka bir yazýmda anlatmayý yeðlemekteyim. Batý Türkçesinden bahsedince, Kosova Türkçesinde aðýzlarda kalan bazý sözlerin sebepleri daha kolay anlaþýlacaktýr.

16 K ü l t ü r 16 Doðumdan hemen sonra loðusanýn evine yakýnlarýndan çeþitli RAÝF VIRMÝÇA þekerli ve þerbetli tatlýlar (þekerpare, pasta vs.) ve yiyecek þeyler gönderilir. Bebek kýr gün içinde her sabah nuna tarafýndan yýkanýlýr. Nunanýn yokluðunda bu yýkamayý kaynana da yapar ve her yýkamadan sonra bebek kundaklanýr. Eðer çocuk aðlarsa karnýnda aðrýlarýn olduðuna inanýlýr, bu yüzden çocuða ceviz kaynatýlýp verilir. Bu arada annenin sütü kaçmasýn ve hep olsun diye loðusaya özel yemekler ve meyveler de yedirilir. Kýrk gün bitmeden önce, doðan çocuðun evinde, evdekiler tarafýndan dost, akraba, komþu ve diðer yakýnlar için ziyafet düzenlenir ve buna Prizren de Babina denir. Babinaya daha çok kýz tarafý çaðýrýlýr. Babinada ki misafir sayýsý o evin maddi durumuna baðlýdýr. Babina müzik eþliðinde yapýlýr. Önceleri babinaya iki daireci yani defçi çaðýrýlýrdý. Burada her türlü Prizren oyunlarý ve türküleri söylenirdi. Önceki Babinalar bütün gün sürerdi. Babina da gelen misafirlere eski Prizren yemekleri yapýlýrdý. Hiçbir babina sarmasýz, paçasýz ve musakkasýz ve baklavasýz olmazdý. Babinaya gelen misafirle doðuran anne ve bebek için hediyeler getirilir. Babina gününde loðusa anneye Prizren kadýn kýyafetleri giydirilir: sýrmalý yelek, çityan, buruþuk gömlek (mintan). Daha sonra loðusa anne doðuran bebeði ile birlikte yatakta yatar ve oradan babinanýn bitmesine kadar kalkmaz. Çocuðun bir yaþý olmadan önce saçý kesilmez. Saç kesme törenli bir biçimde yapýlýr ve saçý kesen kiþiye çocuðun kumesi denir. Hayatýnda hýrsýz olmasýn diye çocuðun yaþý dolmadan önce týrnaklarý kesilmez. Týrnaklarý kesilmeden önce zengin olsun diye çocuðun ellerini babasýnýn para bulunduðu cebine sokulur. Kesilen týrnaklar ayakla basýlmayan bir yere veya topraða atýlýr. Çünkü insanýn topraktan olduðuna ve topraða dönüþeceðine inanýlmaktadýr. Doðan çocuðun ilk diþi çýktýðýný gören kiþiye hediye verilir oda bu baþkiþi çocuða verir. Ýlk çýkan dýþ için ailede pilav yapýlýr ve çocuðun baþý üzerinde yenilir. Bir yaþýna varan ve yürümeyen çocuðun yürümesi için, ayaklarýnýn baþparmaklarý kýrmýzý bir iplikle baðlanýr ve Cuma namazýndan çýkan bir cemaat tarafýndan kestirilir. Belli bir zaman sonra konuþmayan çocuðun konuþmasý için, dili deðirmen taþýnýn çalaklarýna yapýþtýrýlýr. Prizren de Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (19) Doðumla ilgili adet, inanma ve gelenekler - 4 deðirmen taþý veya çalak gibi konuþuyor deyimi buradan çýkmýþtýr. Aynýca konuþmayan çoðun konuþmasý için mahalle camisinde bir tas dolu olay suya hoca tarafýndan dua okunur ve o su çocuða içirilir. Bu da yeterli deðilse çocuða bülbül suyu içirilir ve bundan kýsa bir zaman sonra çocuðunun konuþacaðýna inanýlmaktadýr. Zayýf ve zor geliþen çocuðun geliþmesi için, çocuk bugün Prizren mezarlýðýnýn giriþinde, önceleri Kurila mezarlýðýnda bulunan Sofi Baba türbesine götürülür ve orada beþ dakika yalnýz býrakýlýr. Çocuðun aðzýndan akan salyalarý (ligalarý) kestirmek için çocuðun aðzý fýrýncýnýn, fýrýný sildiði silgi bezi ile silinir. Nazar deðmesin veya Cüz olmasan diye çocuðu ilk gören çocuðunuz pek çirkin diyerek elini metal olan þeye sürdürür ve çocuðun yüzüne hafif tükürür gibi davranýr. Aynýca çocuðun sað omuzsuna veya kundaða nazarlýk olarak mavi boncuk takýlýr. Çocuðu cinler deðiþtirmesin diye kýrk gün çocuk bir an bile yalnýz býrakýlmaz ve baþucunda hep Kuraný Kerim bulunmaktadýr. Yeni doðan çocuða nuna, yýkadýktan sonra getirdiði gömleði giydirir ve üç kat dikilmiþ pamuklu ve yapaðýdan dokunmuþ kundaklýk üzerine yatýrýr. Daha büyük pamuklu dediðimiz bez üzerine çocuk bezi ve bunun üzerine ara bezi ve sonra bebeði beler. Çocuðun ömür boyunca temiz olmasý için ilk ara bezi deðiþtirilince býrakýlýr. Öteki ara bezler her deðiþmeden sonra yýkanýr ve yeniden kullanýlýr, Ara bez takýldýktan sonra, bebek çocuk beziyle sarýlýr, üzerine pamuklu bezi ve bunun üzerine de kundaklýk el iþi olan kuþakla üç defa sarýlarak baðlanýr. Pamuklu beziyle bebek baþýndan ayaklarýna kadar sarýlýr. Pamuklu bezi bebeði zedelemesin diye, bebeðin baþ arasýna tülbentten baþ kýrpasý takýlýr yüzü ise ipekli ve nakýþlý olan yüz kýrpasý ile örtülür. Böylesine kundaklanmýþbelenmiþ olan bebek serbest ve kolay ele alýnýr ve taþýnýr. Çocuðun temiz kalmasý için günde en az üç kere kundaklýk çözülüp deðiþtirilir ve yeniden yapýlýr. Çocuk için kundaklýk veya bellenmek en az kýrk gün kadar yapýlýr. Kundaklýðýn tam yapýlmasý çocuðun kolayca ele alýnmasý yanýnda büyümesi, ayaklarýnýn eðri olmamasý vb gibi engellerin aþýlmasýnda büyük faydasý vardýr. Artýk bebek kundaklanmasý eskilere gibi deðil yeni þartlara göre yapýlmaktadýr. Yatak yaný sýra çoðu evlerde bebeðin uyumasý ve rahat olmasý için özel yapýlmýþ veya satýn alýnmýþ çocuk beþikleri vardýr. Beþiðe yatýrýlan bebek, kundak yaný sýra beþikten düþmesin diye daha büyük bir pamuklu ile özel sarýlýr ve özel kuþakla beþiðe baðlanýr. Kadýn çocuðu beþikte emzirirken, beþiðe baðlý olan bebeðin üzerine eðilir ve öyle emzirir, çocuk beþikte deðilse annenin kucaðýna verilir ve öyle emzirilir. Bir anne en azýndan doðuran çocuðuna 9 ay ana sütünü vermelidir. Fakat bu emzirme daha da uzatýlabilir. Uyumayan veya korkan çocuklara okutulur. Çocuk çok yaramazsa, baðýrýr, çaðýrýrsa veya aðlarsa, beþik yaný sýra odada salýncak da yaptýrýlýr. Buda yetersiz ise özel bir battaniye ye koyularak sallanýr. Beþikte bebek uyutulurken salýnýr, sallanýrken de annesi veya babaannesi çocuða çeþitli ninniler söyler. Prizren de çocuðun uyutulmasý için en çok söylenen ninniler þunlardýr: Dandili dandili dat bunda Cel bu cece yat bunda Düþek yorgan yok ise Katýr culi var bunda Nina nina ninali Beþigidýr boyali Uyur çocogom sefali Büyür çocogom ferali Dandili dandili danana Çocogom cider hamama Hamam yoli kapali Çocogomon cüti kakali Ay kuto kuto avlama Kuyruguni sallama Kuyruguni çeserým Dakoma çorba yaparým Nina nina ninadan Çocogom dogmiþ anadan Hak ayýrmasýn aradan Korotson hep beladan Prizren de doðumla ilgili adet, inanma ve gelenekleri dile getirirken, günümüze kýyasen önceleri doðumun ve çocuk büyütmenin ne kadar zor þartlar altýnda gerçekleþtiðini görmek mümkün. Günümüzde doðum ve çocuk büyütme þartlarýn ilerlemesine raðmen, Prizren toplumunda doðumla ilgili adet, inanma ve geleneklerin zamana uygun bazý pratik deðiþmeleriyle hala capcanlý olduðunu bildirirken, yaptýðýmýz bu araþtýrmamýzý ailemizde hala gerçekleþen doðum adet ve geleneklerinden derlediðimizi de belirtmekte hacet görüyorum. (Sürecek)

17 17 T o p l u m M. Tevfik Yücesoy Din ve Toplum RAMAZAN AYI Ramazan ayinin taþýdýðý özellikler hakkýnda bilgi vermek yararlý olacaktýr.bu özellikler kýsaca þunlardýr:1. Ýnsanlýðý karanlýklardan çýkarýp aydýnlýða kavuþturan, Rabbimizin son mesajý Yüce kitabimiz Kur an-i Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye baþlamýþ ve böylece insanlýk için yepyeni ve mutlu bir dönem baþlamýþtýr. Bu gerçek. Kur an-i Kerim de söyle bildirilmiþtir: Ramazan ayý ki onda Kur an, insanlara yol gösterici ve doðruyu yanlýþtan ayýrýcý belgeler olarak indirildi. Bu vesile ile Kur an okumanýn fazileti ve manasýný anlamaya çalismanin önemini belirtmekte fayda vardýr. Kur an okunmak ve okunan Kur an ý dinlemek sevabý çok olan bir ibadettir. Peygamber Efendimiz: Kim Allah ýn kitabi Kuran dan bir harf okursa onun için bir sevap vardýr. Her sevabýn karþýlýðý da on kat verilecektir Kur an-i Kerim, insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen son ilâhî mesajdýr. Onu okumak ibadettir. Ancak sadece okumak yeterli deðildir. Müslümanin asil görevi, Kur an ý okuyup manasýný anlamaya çalýþmak ve onun gösterdiði nurlu yoldan yürümektir. 2. Alemlere rahmet olarak gönderilen, yaratýlmýþlarýn en faziletlisi, Allahýn en sevgili kulu, son peygamber, Hz. Muhammed Aleyhisselâm a peygamberlik görevi bu ayda verilmiþtir.. Hz. Muhammed (s.a.s.) in bu kutsal göreve baþlamasý ile karanlýklar içinde bocalayan insanlýk için nurlu bir ufuk açýldý. Onun kalplere yerleþtirdiði iman ýþýðý sayesinde cehaletin yerini ilim, zulmün yerini hak ve adalet, kin ve düþmanlýðýn yerini insan sevgisi aldý ve gerçek anlamda huzur ve kardeþliðin temelleri atýldý. 3. Bin aydan daha hayýrlý olduðu Kur an-i Kerim de bildirilen ve müminlere Allah ýn en büyük lütuf ve ikramlarýndan biri olan Kadir Gecesi de bu ayin içindedir. Bu gece, Müslümanlarýn iyi deðerlendirmesi gereken büyük bir fýrsattýr. 4. Ýslâm ýn bes þartýndan biri olan, insani nefsinin aþýrý arzularýndan ve maddî ihtiraslardan kurtarýp yücelten ve âdeta melekleþtiren oruç ibadeti. bu aya tahsis edilmiþtir. Bu ayi. Evveli rahmet, ortasý maðfiret, (günahlarýn baðýþlanmasý) sonu da cehennemden kurtuluþ olarak nitelendiren Peygamberimiz. ayrýca müminlere su müjdeyi veriyor: Ramazan ayý gelince; cennet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr ve þeytanlar kösteklenir. Bu hadis-i þerifin ifade ettiði bir mânâ da sudur: Ramazanda kendisini cennete götürecek iyi isler yapan mümine cennetin kapýlarý açýlmýþ, cehenneme götürecek kötülüklerden sakýndýðý için de cehennem kapýlarý ona kapanmýþ demektir. Oruç sayesinde nefsine hakim olup þeytana uymadýðý için de þeytani etkisiz hale getirmiþ olur. KOSOVA HALKININ RAMAZAN-I ÞERÝFLERÝNÝ TEBRÝK EDER HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ NÝYAZ EDERÝM. Mamuþa dan Mitroviça ya yardým eli uzandý Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi Mitroviça da yardýma muhtaç ailelere 8 ton un daðýtýmý yaptý. KDTP Mamuþa Þubesi ve Mamuþa Belediyesi, 10 Eylül Pazartesi Mitroviça nýn Birlik Kültür Sanat Derneði ile ortaklaþa düzenlediði faaliyetle Mitroviça da zor durumda bulunan yüzlerce aileye yardým elini uzattý. KDTP Mamuþa Þubesi üyeleri bir araya gelip topladýklarý yardýmý Mamuþa Belediyesi ve Mitroviça da Birlik Derneði aracýlýðýyla Türk, Arnavut, Boþnak, Rom ayrýmý gözetmeksizin yardýma ihtiyacý olan herkese 8 ton un daðýttý. Ramazân-ý þerîf ayý geldi -2- Ýslâmýn beþ þartýndan biri, mübârek Ramazân ayýnda, her gün oruç tutmaktýr. Allahü teâlâ, Müslümanlara, senede bir ay (Ramazân-ý þerîf ayýnda), gündüzleri oruç tutmayý emretmiþtir. Oruç tutmak, Peygamber Efendimizin Mekke-i mükerreme den Medine-i münevvere ye hicretinden onsekiz ay sonra, Þa bân ayýnýn onuncu günü, Bedir gazâsýndan da bir ay önce farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günâhlarý yanar, yok olur. Tabiî ki, Yüce Rabbimiz, oruç tutma emrini sebepsiz vermemiþtir. Oruç, insanlara hem maddî, hem de ma nevî yönden birçok faydalar saðlar. Burada sâdece þu kadarýný söyleyelim ki, bir sene boyunca, çeþitli yemekleri eritmek için yorulan insan midesi ve baðýrsaklarý, [eðer iftârlarda çok yemek yenilmezse] bir ay dinlenerek saðlýðýný korumuþ olur. Bu, orucun maddî fâidesidir. Ma nevî faydasýna gelince: Allahü teâlânýn emrini yerine getirmek için gündüzleri bir ay oruç tutan bir Müslümân, Yüce Rabbinin emirlerini yapmak i tiyâdýný da kazanýr. Böylelikle, Allahü teâlânýn baþka emirlerini yapmaya da alýþkanlýk peydâ eder. Bundan baþka, oruç tutan bir insan, aç kalmýþ bir insanýn çektiði ýstýrâbý, bizzât hissederek, fakîr insanlara yardým etme ihtiyâcýný duyar. Bu da, insanlarýn birbirlerine yardým etmelerine sebep olur. Birbirlerine yardým eden insan topluluklarý arasýnda ise çekiþmeler olmaz. Günümüzde maalesef gayr-i müslimlerde, birbirlerine, hattâ kendi oðullarýna ve kýzlarýna yardým etme duygusunun son derece az olduðu görülmekte ve yaþanmaktadýr. Ramazân-ý þerîfte, oruç tutmak çok sevâptýr. Özürsüz oruç tutmamak büyük günâhtýr. Hadîs-i þerîfte, Özürsüz, Ramazânda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yýl boyunca oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuþamaz [Tirmizî] buyuruldu. Ama dînî bir mazeret varsa oruç tutmamak günâh olmaz. Açýktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiþ olur. Namaz kýlmayanýn da, oruç tutmasý ve haramlardan kaçýnmasý gerekir. Bunlarýn orucu kabûl olur ve îmânlarý olduðu anlaþýlýr. Ramazân ayýnda oruç tutma hakkýnda hadîs-i þerîflerde buyuruluyor ki: Bir kimse, Ramazan ayýnda oruç tutmayý farz bilir, vazîfe bilir ve orucun sevâbýný, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiþ günâhlarý affolur. [Buhârî] Ramazân orucu farz, terâvîh namazý ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibâdetle geçirenin günâhlarý affolur. [Nesâî] Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayý, sonraki Ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur. [Taberânî] Ramazân bereket ayýdýr. Allah bu ayda, günâhlarý baðýþlar, duâlarý kabûl eder. Bu ayýn hakkýný gözetin! Ancak Cehennem e gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrûm kalýr. [Taberânî] Ramazân ayýnda âilenizin nafakasýný geniþ tutun! Bu ayda yapýlan harcama, Allah yolunda yapýlan harcama gibi sevâptýr. [Ýbn-i Ebid-dünyâ] Oruçlunun susmasý tesbîh, uykusu ibâdet, duâsý makbûl, ameli de çok sevâptýr. [Deylemî] Oruçlu iken çirkin konuþmayýn! Birisi size sataþýrsa, Ben oruçluyum deyin! [Buhârî] Bu ayý, âhireti kazanmak için fýrsat bilip, elden geldiði kadar ibâdet etmeli, Allahü teâlânýn râzý olduðu iþleri yapmalýdýr. Her þeyden önce, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdýklarý Hazýrlayan: Prof. Ahmed YARDIM ilmihâl kitaplarýný alýp okumalý, doðru îmâný öðrenmeli, i tikâdý düzeltmelidir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri i tikâdý öðrenmek ve buna göre inanmak lâzýmdýr. Çünkü, i tikâdý bozuk olanlarýn, muhakkak Cehenneme gidecekleri hadîs-i þerîfte bildirilmiþtir. Ý tikâd düzgün olmazsa, tutulan oruçlarýn, yapýlan diðer ibâdetlerin bir faydasý olmaz. Allahü teâlânýn gazabýna sebep olabilecek harâmlarý ve lâzým olan ibâdet bilgilerini öðrenmek lâzýmdýr. [Kýymetli zamanlarda; ibâdetleri, harâm ve helâl olanlarý okumak, öðrenmek ve bunlara göre ibâdet yapmak, nâfile namazdan ve diðer bütün nâfile ibâdetlerden çok daha kýymetlidir.] Bütün harâmlardan, kötülüklerden sakýnmak; günâhlardan tevbe etmek; kul haklarýndan sakýnmak, varsa hak sâhipleriyle helâlleþmek lâzýmdýr. [Allahü teâlâ, þartlarýna uygun yapýlan tevbeleri kabûl edeceðini va detmiþtir. Böyle mübârek geceleri, günleri ve aylarý fýrsat bilip, çok çok tevbe istiðfar etmeli, affedilmek için, Cenâb-ý Hakk a yalvarmalýdýr.] Herhangi bir özür ile Ramazan ayýnda oruç tutamayanlar, Ramazan dan hemen sonra, oruçlarýný kazâ etmelidirler. Önce farz borçlarý yerine getirmeli, ödemelidir. Kazâ orucu bulunanlarýn, bunun gibi kazâ namazý borcu olanlarýn, nâfile ibâdetlerle meþgûl olmalarý, boþuna zahmet çekmektir. Oðlum, eþim, kardeþim ve babam Refet Pala yý Aramýzdan ayrýlýþýnýn 9. yýlýnda rahmetle anýyoruz Aradan geçen her gün yokluðunu biraz daha fazla hissediyor ve seni rahmetle anarken, varlýðýný da arýyoruz ayný zamanda. Mekanýnýn Cennette olmasý için Yüce Allah a daima duacýyýz. Topraðýn bol, mekanýn cennet, ruhun þad olsun. Annesi Ayþe, eþi Hanýmþa, oðlu Faik, kýzlarý Gönül, Bahriye, Gökþen, kardeþi Þadan, kýzkardeþi Nermin ve tüm Pala Ailesi.

18 Aþk doða eczanesinde nasýl elde edilir? Ýlacýn Adý: Aþk Familya: Sevdaca Bitki Adý: Aþkus Tadarus Elde Ediliþi: Aþký elde etmek için türlü yöntemler vardýr. Birinci yöntem için ilkel maddeler,para,bir çift söz ve bir çift kesici gözdür. Fakat bu yöntem pahalý olduðu için, endüstride baþka yollarla elde edilir. Özellikle orta insanlar arasýnda aþk, parasýz-pulsuz, belirli bir süre gözleme yardýmý ile elde edilir. Bu þekilde elde edilen aþk saf deðildir. Çeþitli randevularla kristalleþtirilir ve daha sonra saf olarak elde edilir. Fiziki Özellikleri: Pembe renkli G e n ç l i k Aþk Ýlacý ve Aþk Doktoru Bebek yaðý neden yetiþkin cildine uygun deðil? Bebeklere özel geliþtirilen bir ürün, yetiþkin cildinin ihtiyaçlarýný tam anlamýyla karþýlayamaz. Çünkü yetiþkinlerin cildinde, yaþ ilerledikçe geçmiþe oranla farklý ihtiyaçlar meydana gelir. Bebek yaðý, sadece bebekler için özel olarak geliþtirilen, ciltteki nem kaybýný ve kuruluðu önleyen bir bakým ürünüdür. Bebek yaðý nemlendirici ürün olarak kullanýldýðýnda, yetiþkin cildinin ihtiyaçlarýný karþýlayamaz. Yetiþkin cildinin nem dýþýnda, bakýma ve beslenmeye de ihtiyacý vardýr. Bu sebeple farklý cilt tiplerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak için hazýrlanmýþ içeriklere sahip vücut bakým GÜZEL SÖZLER Sen, Solgun baharlardaki mavi yaðmurum, Akþam kýzýllýðýnda yorgun gölgem, Kýþ ayazýnda yaz güneþimsin. Bulutlardaki saklý düþlerim, Her günün sonunda özlediðimsin. Yüzün kadar temizdir kalbin, Hangi sevgi alabilir yerini? Yokluðun yaðmura yazý yazmak kadar zor, Sensizlik ölüm kadar acý Sen, kalbime giren bir sevda kurşunusun, Seni, ya orada býrakacaklar, Ya da, çýkarýrken canýmý alacaklar aþkým... Her mevsim kalbimde kýr çiçeðim benim Dualarým sana gözbebeðim benim Ölsem de vazgeçmem tek dileðim benim Sen benimsin ben de senin Sonsuza kadar yemin ederim Yaþadýðým her an Seni özlemeye itiyor beni Aðýr geliyor yokluðun Beklediðimsin, özlediðimsin, özlemimsin... Hasretinle daðlarý deleceðim Bu aþkla kendime geleceðim kristallerden olusur. Kalpte yerleşir. Keskin lezzetlidir. Özellikle iç organlarda hissedilir. Ýlk resmi tanýmý Adem ile Havva tarafýndan yapýlmýþ, sonra insanlar tarafýndan geliþtirilmiþtir. Kimyasal Özellikleri: Kaba sözlerden alýnýr. Formülü hemen deðiþir. Aslýnda aþk dayanýklý bir madde deðildir. Parasýzlýk, sefillik, yalancýlýkla geçimsiz bir ilaçtýr. Saflýk Muayenesi: Aþkýn ne ölçüde saf olduðunu anlamak için ihanet, aldatma, matrak geçmeyle ne ölçüde dayanýklý olduðu anlaþýlýr. Miktar Tayini: Aþk enjekte edilmiþ ve hassas tartýlmýþ bir insan, bir haftada kilo kaybederse bu uluslararasý ölçülere göre en az Romeo-Juliet, Türk ölçülerine göre Leyla Mecnun aþkýna eþittir. Kullanýþý: Nisan ve nikahta az dozlarla alýnmalý, fazla miktarý, magandalardan para kopartmada kullaniýlýr. Aþk çeþitli biçimlerde görülebilir. Bilim aþký, sanat aþký, doða aþký gibi.. Teþhisi: Kalp çarpýntýsý. Uçma hissi, gözlerde kararma, sevdiðinden baþkasýný görememe þeklinde özel bir körlük. Mantýk kaybý. Uykusuzluk, iþtahsýzlýk, terleme.. Kullanýþý: Kalbi hýzlandýrmak için, alçak dozda.sinir sistemini uyarmak için yüksek dozda. Moral ve cesaret verici neþelendirici. ürünlerinin kullanýlmasý gerekir. Yine bu sebeple bebek yaðýnýn duþtan sonra bakým ürünü olarak kullanýlmasý da doðru deðildir. Sadece nemlendirmek, cilt için yeterli bakýmý saðlamaz. Güneþlenme sonrasý kullanýldýðýnda, güneþin cilde kaybettirdiklerini telafi edemez. Güneþlenmenin ardýndan cildi yeniden nemlendirmek, bakým yapmak, ferahlýk ve serinlik hissi vermek için, buna yönelik etken maddeler (aloe vera vb) içeren güneþ sonrasý bakým ürünleri kullanýlmalýdýr. Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni seveceðim Adýný kalbime aþkla süsledim, Yýllar yýlý bir tek seni düþledim, Bilmem ki nasýl bir günah iþledim, Selamýn geliyor sen gelmiyorsun... Yedi ayrý iklimden, Yedi çeþit arý getirseler, Yedi çeþit arý, Yedi ayrý çiçeði dolaþsa, Yedi ayrý çiçekten bal yapsa senin kadar tatlý olamaz... sen hala anýlarýmýn en beyaz yanýsýn sen buðulu bir camýn ardýndan izlediðim hayatýn yarýsýsýn sen saðanakla gelen sabahlarda çok eski bir þarkýnýn adýsýn... Sen yemeðimin tuzu, yüreðimin buzu, anasýnýn en güzel kýzý... Sen kalbimde en tatlý sýzý, sen bütün varlýðýmýn sevimli hýrsýzý... Sen sevdikçe sevilesi, övdükçe övülesi, öptükçe öpülesi, aþýk oldukça olunacak aþkýmsýn Hani gözler vardýr sözleri anlatýr, hani sözler vardýr gözleri anlatýr, bir de aþk vardýr seni anlatýr Mart - 20 Nisan 23 Eylül - 22 Ekim 22 Kasým - 20 Aralýk içerisinde, evinizi deðiþtirebilir ya da bu tür düþüncelerinizde artýþ olabilir. Bu hafta kafanda kurguladýðýn bazý planlarý gerçeðe dönüþtüreceksin. 21 Mayýs - 21 Haziran içerisinde, gelirlerinizde artýþa sebep olacak yeni iþler bulabilirsiniz. Maaþýnýza zam istemek veya yeni bir iþe baþlamak için uygun bir zamandasýnýz. 23 Temmuz - 22 Aðustos içerisinde, uzun zamandýr býrakmak istediðiniz sizin için kötü olduðunu düþündüðünüz alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmek isteyeceksiniz. içerisinde, yeni iþ teklifleri alabilir, iþ deðiþikliði yapabilirsiniz. Bu hafta içerisinde, size fikir vermeye ya da yolunuzdan çevirmeye çalýþan kiþilere iyi bir ders vermeniz gerekebilir Ekim - 21 Kasým içerisinde, seyahate çýkmak, eðitim ve medya ile ilgili yaratýcý baþlangýçlar yapmak için uygun zamanlarda unutmayýn ki, her zaman kural koyan ve örnek teþkil eden sizsiniz. içerisinde, hak ettiðiniz parayý edinebilir, hayatýnýzda yeni bir sayfa açmak isteyebilir veya bazý þeyleri sonlandýrmak zorunda kalabilirsiniz. 20 Ocak - 18 Þubat Ancak belli dozu yoktur. Hiç alýnmazsa kiþide kompleks yaratýr.yüksek dozda öldürücü, alçak dozda guldurucu etkisi vardir. Ýlacýn Reklamý Ýçin Uygun Slogan: Karanfilim ez beni, çift kanatlý tülbentten süz beni, sen kalem ol ben divit, reçeteye yaz beni.. Eðlenceli bir iki haftaya giriyorsunuz. Yeni aþk fýrsatlarý ile karþýlaþabilir, aþk hayatýnýzý ve aþkla ilgili düþüncelerinizi gözden geçirebilir, ciddi kararlar alabilirsiniz. içerisinde, yeni sunumlar ve pazarlama ile ilgili yeni anlaþmalar ve baþlangýçlar yapabilirsiniz. Ayrýca, eski yanlýþ anlaþýlmalarý düzeltme imkaný bulabilirsiniz. içerisinde, bir arkadaþýnýz sizi hayal kýrýklýðýna uðratabilir, hakkýnýzda yapýlan dedikodular sizi üzebilir. Bu dönem içerisinde, kendinizi gergin ortamlarda bulabilirsiniz. içerisinde, iþ hayatýnýzda çok fazla çalýþmanýzý, detaylara boðulmanýzý gerektirecek yeni geliþmeler olabilir. Ancak, size yardým edecek birisini bulacaksýnýz. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz içerisinde, sorumluluk almak isteyecek ve cesur adýmlar atacaksýnýz. Ama bu hafta yanlýþ anlaþýlmamaya veya kimseyi yanlýþ anlamamaya da özen göstermeniz gerekecek. 23 Aðustos - 22 Eylül 21 Aralýk - 19 Ocak içerisinde, partnerinizle yollarýnýzý ayýrma kararý alabilirsiniz. Ýþ hayatýnýzda atýlacaðýnýz ortak iþler, partneriniz baskýcý veya uzun soluklu olacak.

19 19 I.Q Nedir? Bir insanýn zihinsel ve fiziksel geliþimi genellikle birbiriyle uyumludur. Her iki geliþme deðiþik yaþlarda kiþisel özelliklere baðlý olarak durur. Eðer örnek olarak, 10 ekim 1990 da doðan bütün çocuklarý alýrsanýz ve onlarý bugün muayene edersiniz farklý fiziksel geliþimleri olduðunu görürsünüz. Bazýlarý uzun, bazýlarý ortalama ve bazýlarý kýsadýr. Fakat ayný zamanda zihinsel geliþimleri de farklýdýr. Bazýlarý yeni þeyleri kolayca öðrenecek, bazýlarý ortalama ve bazýlarý da çok yavaþ öðrenebilecektir. Zeka geliþimdeki bu farklýlýk zeka yaþýnýn farklýlýðýný akla getirir. Bir kiþinin aðýrlýðý ölçülebiliyorsa, zihinsel geliþimi nasýl ölçülür? Bu amaçla bir seri test yapýlmýþtýr. Bir insan olarak yalnýzca fiziksel acý deðil, duygusal acý da çekeriz. Bazen bir durum bizim çok derin bir üzüntü yaþamamýza neden olabilir. Bazen bununla kolayca baþa çýkabiliriz. Örneðin aðlayabiliriz,utanabiliriz veya ter dökebiliriz. Fakat bazen, duygusal gerilim aðýr basar, yada dayanma gücümüz yetersiz kalabilir ve biz bu acýyla baþa çýkmak için baþka tepkilerimizi harekete geçiririz. Bunlardan biri fobi tepkisi diye adlandýrýlýr. Anlamý o duruma yada þeye karþý duyulan ve anksiyete denilen fiziksel acýdýr. Bu nesneden yada durumdan uzak durmak için,yada kaçmak onu sembolize eden þeyden uzaklaþýrýz. Fobilerin çok yaygýn olan bazýlarý kapalý ve küçük yerde kalma korkusu, açýk büyük alanlar korkusu, kalabalýk korkusu, yükseklik korkusu, karanlýk korkusu, hayvan korkusu ve mikrop korkusudur. Okul Yolu Okul yolu düz gider Çocuklar bayram eder Öðretmenler olmasa Emekler boþa gider Okul yolu taþ olur Çalýþkanlar baþ olur Tembel tembel gezenin Ýki gözü yaþ olur. Öncelikle deðiþik yaþtaki çocuklarýn hangi problemleri çözebildiðini araþtýrýrýz. 6 yaþýndakiler þunlarý kesin çözer, 8 yaþýndakiler diðerlerini yapabilir ve böylece sürdürebiliriz. Þimdi farklý çocuklara 6 yaþ için test verdiðimizi varsayalým. Birkaç tane 4 ve 5 yaþýndaki çocuklarda bu testi yapabilir. Diðer taraftan, onlardan büyük olan 10 yada 12 yaþýndaki çocuklara çok zor gelebilir. Þimdi zekayý ölçmek için bir yolumuz var. Eðer 6 yaþýnda yalnýzca 6 yaþ testlerini çözebiliyorsa bu ortalama zekadýr. Eðer 4 yada 5 yaþýndayken bu testi yapabiliyorsa, bu yüksek zekadýr. Eðer 10 yaþýndayken 6 yaþ testini yapamýyorsa bu geri bir zekayý gösterir. I. Q harfleri Ýngilizce de Ýntelligence Quotient (zeka seviyesi) kelimelerinin kýsaltýlmýþýdýr ve bu testlerin sonucunun matematiksel terimlerle tanýmlanmasýdýr. Örneðin 6 yaþýnda ve zihinsel geliþimi 6 olan bir çocuðun I Q su 100 dür. Zeka yaþý takvim yaþýna bölünür ve 100 ile çarpýlýr. I Q su 90 ile 100 arasýndakiler ortala zekaya, 110 un üzerindekiler ise ileri zekaya sahiptirler. Neden Bazý Ýnsanlar Yüksekten Korkar? Okul Vakti Sabah oldu, gün doðdu Artýk uyan geç oldu Güneþ çýktý ufuk açtý Okul vakti yaklaþtý Sütçü köþeyi döndü Bütün lambalar söndü Karanlýklar uzaklaþtý Okul vakti yaklaþtý Doðal olarak insan neden yükseklik korkusu duyduðunun nedenini anlayamaz. Bilinçaltýnda olup bitenlerden habersizdir. Bütün bildiði o durumdan korku hissettiðidir ve ondan uzak durur. Nedensiz olarak bu korkunun bilincindedir. Eðer bunu açýklamak gerekirse, sýradan bir ailede büyüyen bir çocuðu ele alalým, ailesini seviyordur fakat arada sýrada onlardan korkar. Örneðin babasýndan hem korkuyor, hem de seviyordur. Babasýndan korkmaktan hoþlanmýyordur ve bu duygusunu bilinçaltýna iter. Bu duygusunu yüksek bir þeye yada yüksek yerlere yönlendirerek büyütür. Bir çok kiþinin duygusal acý çektiðini ve týbbi yardým aldýðýný bilmek önemlidir. Bu davranýþ bozukluklarý zararlý olabilir. Sürü gitti ovaya Kuþlar uçtu havaya Uykunun da tadý kaçtý Okul vakti yaklaþtý Komik Yazýlar BÝLGÝSAYAR ATASÖZLERÝ Virüs, ferman dinlemez. Virüs bulaþa bulaþa yayýlýr. Bir PC nin nesi, iki PC nin Network u var. Virüsünü söylemeyen anti-virüsünü bulamaz. Þifreni söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Disket virüsü ile gelir. Ummadýðýn program, makineyi kilitler. Virüs : Ben programý uzantýsýndan tanýrým. Virüs ölür, gözü diskette kalýr. Virüsün baþý küçükken ezilir. Yiðitlere isimleri kahramanlýktan, virüslere isimleri verdiði zarardan sonra verilir. Virüs istedi 1 EXE, Allah verdi 2 EXE. Her virüsün bir yoðurt yiyiþi vardýr. Cins virüs diskette öter. Virüs geliyorum demez. Tuþa basmakla klavye eskimez. Duvaksýz gelin, CD-ROM sürücüsüz PC olmaz. Akýlsýz algoritmanýn cezasýný eller çeker. RAM sýz Windows oynamaz. Virüsünü temizlemeyen diskini temizler. DOS iþler Windows övünür. Ak anti-virüs kara gün içindir. Hatasýz program olmaz. Bana bilgisayarýnýn modelini söyle sana kim olduðunu söyleyeyim. Programcýyla yatan animatör kalkar. Nick ini söylemeyen chat arkadaþý bulamaz. Saçlarla Ýlgili Garip Bilgiler... - Kafamýzdaki ortalama saç sayýsý: 100,000 - Yýllýk uzama: 12 cm - Bayanlarýn saçlarý erkeklere oranla daha yavaþ uzuyor. - Erkeklerin saçlarý bayanlara göre daha sýk. - Saçýn çapý:0.1 mm - Saç sýcak havalarda daha çabuk uzar. - Saç kestirmek onun geliþmesini etkilemez. - Kýrýlan saç uçlarý düzelmez ve kesilmelidir. - Islak saç çok hassastýr. - Saç vücutta kemik iliðinden sonra en hýzlý geliþen dokudur. - Kafa derisindeki saçlarýn %90 ý geliþirken %10 nu dinlenir. - Günde 100 saç telinin dökülmesi normaldir. - Kafa derinizdeki saçlarýn ancak %50 sini kaybettiðiniz zaman baþka birisi tarafýndan farkedilir. Saðlýklý saçlar için kepekli gýdalar, yumurta, ciðer, D vitamini, havuç, yeþil sebzeler ve C vitamini içeren besinler yemelisiniz.

20 Ben ders veririm almam Türk Milli Takýmlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2008 Avrupa Þampiyonasý finallerine gideceklerine olan inancýnýn çok büyük olduðunu söyledi. Terim, Riva daki Milli Takýmlar Turkcell Kamp Tesisleri nde, yarýn oynanacak Macaristan maçýyla ilgili düzenlediði basýn toplantýsýnda, özellikle medyada yapýlan eleþtirilere yanýt verirken, finallere gideceklerine yüzde yüz inandýðýný dile getirdi. Futbolda þansa çok inanan bir insan olmadýðýný vurgulayan Fatih Terim, Hiçbir zaman bahanelere sýðýnmadým. Malta maçýnda da hakemleri, kaçýrdýðýmýz golleri dile getirmedim. Buralara 50 senedir yenemediklerimizi yenerek geldik. Futboldaki bir asra baktýðýmýzda çok fazla þeyimiz yok, olanlar da çok açýk ortada. Bunlarý gerçeklerle saðladýk. Biz, iyi Ýyi Uykular Dev Adamlar Basketbol Þampiyonasý 2. tur ikinci maçýnda Türkiye, 35.Avrupa normal süresi berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ýtalya ya lik skorla yenilerek çeyrek finale kalma umudunu yitirdi. Uzatmalarda, kötü bir oyun sergileyen ve atýþlarda isabet elde edemeyen Türkiye, elindeki büyük avantajý kaçýrarak karþýlaþmadan maðlup ayrýldý. Hidayet Türkoðlu, attýðý 34 sayý, 6 ribaunt ve 4 asistle sahada yýldýzlaþýrken, maðlubiyete engel olamadý. Turnuvada çeyrek finale kalma þansý sona eren Türkiye, son maçýný oynadýktan sonar eve dönecek. Ýtalya da McLaren den Çifte Zafer Formula 1 de sezonun 13. yarýþý olan Ýtalya Grand Prix sine, McLaren Mercedes pilotlarý damga vurdu. McLaren pilotlarý Fernando Alonso ve Lewis Hamilton, Ferrari nin ev sahipliði yaptýðý Monza Pisti ndeki yarýþta ilk iki sýrayý aldýlar. 53 tur üzerinden yapýlan yarýþa ilk sýrada baþlayan McLaren in Ýspanyol pilotu Fernando Alonso, 1 saat 18 dakika lýk zamanýyla baþtan sona lider götürdüðü yarýþtan zaferle ayrýldý. Ferrari nin Finli pilotu Kimi Raikkonen, 5. sýrada baþladýðý yarýþý 3. olarak tamamlarken, bir diðer McLaren pilotu Ýngiliz Hamilton, yarýþta 2. sýrayý elde etti. S p o r oynadýðýmýz zaman yenemeyeceðimiz takým olmadýðýný biliyoruz. Ben ve arkadaþlarým, hiçbir zaman finallere gitme inancýný kaybetmedik. Þu anda da bu inancý yüzde yüz taþýyorum. Bununla birlikte, kredimizi ve avantajýmýzý kaybettiðimiz ortada dedi. Zidan dan Özür Diledi Marco Materazzi Dünya Kupasý Finali nde yaþadýklarý olay sebebiyle Zinedine Zidane dan özür diledi. Futbol Tanrýsý Zinedine Zidane dan yaþananlardan dolayý kendi adýma özür dilerim. O anda ne ben ne de baþkasý farklý þekilde davranamazdý. Benim önyargým ve düþmanlýðým yoktur. Ýtalya Milli Takýmý savunma oyuncusu Interli Marco Martix Materazzi Almanya 2006 Dünya Kupasý Finali nde yaþadýklarý olay sebebiyle Fransýz Zinedine Zidane dan özür diledi ve futbolda kimseye düþmanlýk beslemediðini belirtti. ABD Açýk ta Federer Damgasý Dünyanýn 1 numarasý Ýsviçreli Roger Federer Amerika Açýk finali nde Sýrp Novak Djokovic i 7-6, 7-6 ve 6-4 lük setlerle 3-0 yenerek, þampiyon oldu. Bu zaferle Federer, Wimbledon dan sonra Amerika Açýk ta da 4 yýl üst üste þampiyon olarak, tenis tarihine geçti. Ýsviçreli raket kazandýðý Grand Slam sayýsýný da 12 ye çýkardý. 20 yaþýndaki genç raket Novak Djokoviç ise güçlü rakibi karþýsýnda iyi bir oyun sergileyerek, seyircilerin alkýþýný aldý. Priştine ve 2 Korrik liderliklerini sürdürdüler Kosova Futbol þampiyonasý 3. hafta maçlarý beklenilen sonuþlarla tamamlanmadý. Priþtine takýmý deplasmanda Þçiponyay yenerek tabelanýn baþýna geçti. 3 hafta maçlarýnda 21 gol kaydedilirken, yerli takýmlar 12, konuk takýmlarý ise 9 gol kaydetmeye baþardýlar. Kosova 3. hafta fudbol maçlarýnda 4 takým kendi sahasýnda yenmeye baþarýrken, 3 takým deplasmanda ve bir maç ise beraber tamamlandý. Trepça Besiana 1:1 (0:0) Şçiponya Priştine 1:2 (1:1) Drita KEK 3:2 (1:1) Vlaznimi Drenica 3:1 (2:0) Trepça Gilan 0:1 (0:1) 2 Korrik Kosova Ovasý 1:0 (0:0) Hüsi Besa 0:2 (0:0) Flamurtari Kosova (V) 3:0 (1:0) 1. Priştine Korrik 9 3. Gilan 7 4. Vlaznimi 6 5. Flamurtari 4 6. Trepça Hüsi 4 8. Trepça 4 9. Drita Besiana Dreniça Besa Şçiponya KEK Kosova Ovasý Kosova (V) 0 15 ile 16 Eylül de oynanacak Kosova Futbol þampiyonasý 4. hafta maçlarý: Besiana Kosova (V) ; Besa Flamurtari ; Kosova Ovasý Hüsi ; Gilan 2 Korriku ; Dreniça Trepça; KEK Vlaznimi ; Priþtine Drita ve Trepça 89 - Þçiponya Powell dan 100 Metrede Yeni Rekor Jamaikalý sprinter Asafa Powell, erkekler 100 metrede dünya rekoru kýrdý. Ýtalya nýn Rieti kentinde yapýlan Grand Prix yarýþlarýnda piste çýkan Powell, 9.74 lük derecesiyle kendisine ait 9.77 lik dünya rekoru tarihe gömdü. Jamaikalý sprinter, rekor derecesini eleme serisinde koþtu. Jamaikalý atlet, 100 metrede 9.77 lik zamaný ilk kez 2005 te koþmuþ, daha sonra ABD li olimpiyat þampiyonu sprinter Justin Gatlin, 2006 yýlýnda rekoru egale etmiþti. Powell, ayný yýl iki kez 9.77 koþarak, tekrar 100 metre rekorunun sahibi olmuþtu.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı