Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1"

Transkript

1 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2015, C:7, S:1, s Year:2015, Vol:7, No:1, s Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1 Regarding Becoming a Domestic Hotel Chain International Qualitative Research: The Case of Rixos Hotel Group İhsan KURAR Arş. Gör., Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ufuk DURNA Prof. Dr., Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, M. Emin İNAL Prof. Dr., Alanya İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Anahtar Kelimeler: Büyüme Stratejileri, Rixos, Uluslararasılaşma, Hizmet Kalitesi Standartları, Yenilik Uygulamaları, Misafir İlişkileri, Üyelik, Nvivo 8 Keywords: Growth Strategies, Rixos, Internationalisation, Service Quality Standards, Innovation Practices, Guest Relations, Affiliation, Nvivo 8 ÖZ Bu çalışma, uluslararası bir otel zinciri olan Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisini ve uluslararasılaşmada uyguladığı temel yeteneklerini nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay (case study) çalışması esas alınarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2000 yılında faaliyete başlayan ve uluslararası yerli bir otel zinciri olma özelliğini taşıyan, Rixos Otel Grubu oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat formuyla yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler, İçerik Analizi Yöntemiyle, NVivo 8 nitel veri analizi programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Buna göre grup, çoklu bir büyüme stratejisi izlemektedir. Bununla birlikte grubu büyümeye götüren en önemli yeteneklerin, müşteri beklentilerini yönetme, hizmet kalitesi standartları belirleyicileri ve Rixos yenilik uygulamaları olarak tespit edilmiştir. Uluslararası otel işletmelerinin büyüme stratejileriyle ilgili yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar yerli bir otel zincirinin uluslararasılaşmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunulmamış olması, bu çalışmanın bu alandaki sonraki araştırmalara ve uluslararasılaşma eğiliminde olan yerli otel işletmelerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ABSTRACT This study examines the Rixos Hotel Group which is a local hotel chain in terms of growth strategy and the basic abilities implementing internationalization. It is aimed to conduct the research on the basis of a case study that is one of the qualitative research designs. The target group of the study consist of the Rixos Hotel Group that began operation in 2000 and the first domestic international hotel chains foundation in Turkey. The data obtained from face to face interviews by a semi-structured interview form was analyzed using NVivo 8 qualitative data analysis program with the contentan alysismethod. According to this, the Rixos Hotel group follows a multiple growth strategy. However, it has been identified that the most important skills that lead the group to growth was "managing customer expectations", "determinants of service Quality standards" and "Rixos innovation practices". In studies related to the growth strategy of the international hotel companies, there have not been made an assessment on the internationalization of a domestic hotel chain so far, so this work to future research in this area and the local hotel business, which is thought to contribute to the internationalization trend. 1. Giriş Günümüzde artan rekabet koşulları, diğer sektörlerde olduğu gibi otel işletmelerinin de ulusal ve uluslararası turizm piyasasında doğru stratejilerle geleceklerini planlamalarını zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşma nedenleri, faaliyette bulunduğu ülkenin özellikleri (iten faktörler), ve girmeyi düşündüğü yabancı pazarın özelliği (çeken faktörler) olmak üzere iki temel etkene dayandırılmaktadır (Dayanır, 2006: 6-7). Bu nedenle bazı gruplar, bölgesel bazı gruplar ise uluslararası ölçekte genişlemektedir. Büyük otel işletmeleri, çeşitli ülkelerde tesisler kurarak veya yerel markaları satın alarak küreselleşme yoluna gitmektedir. Bunlar, yabancı bir ülke pazarına girişte bir otel zincirinin seçtiği büyüme şekilleridir. Bu bağlamda uluslararası otel 1 Bu çalışma, Eylül 2013 te yapılan Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı nda (St. Petersburg, Rusya) sunulan bildiriden uyarlanmıştır.

2 KURAR-DURNA-İNAL işletmeleri, farklı stratejilerle büyüme yoluna gidebilmektedir. Başlıca uluslararası zincir otellerden olan InterContinental Hotels Group, Marriott International ve Hilton Hotels Corporation birden çok büyüme stratejisi izlerken, Wyndham Worldwide ve Choice Hotels International ise sadece franchising vererek büyümektedir. Pegasus Solutions ve VIP Investment Corporation konsorsiyum ile oluşturulmuş en büyük otel gruplarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte Four Seasons Hotels and Resorts sadece yönetim anlaşması ile büyüyen bir şirkettir (Met ve Erdem, 2011: ). Rixos Otel Zinciri, çoklu bir uluslararasılaşma stratejisi izlerken, sadece konaklama sektöründe hizmet verdiği için yatay bir büyüme izlemektedir. Yatay büyüme bir işletmenin faaliyette bulunduğu iş kolundaki pazar payını artıracak yönde büyümesidir (Öncer, 2012: 410). Bununla birlikte uluslararası otel zincirleri ortak pazarlama ve rezervasyon ağına sahip olma eğilimi göstermektedir (Calaretu, 2011: 95). Bu bağlamda Rixos Otel Grubu nun, dünya genelinde 27 lüks otel markası tarafından oluşturulan 61 ülkede 465 ten fazla otel tercihi sunan ve bir sadakat programı olan, Global Hotel Alliance (GHA) üyeliği bulunmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, otel işletmelerinin uluslararasılaşma süreci ve yöntemleri kavramsal çerçevede incelenmektedir. İkinci bölümde ise uluslararası yerli bir otel zinciri olan Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisi ve grubu büyümeye götüren temel yetenekler, nitel bir araştırma deseniyle ortaya konulmaktadır. 2. Rixos Otel Grubu Uluslararasılaşma Stratejileri Uluslararasılaşma çabasında olan otelcilik sektörüne ilişkin, satma ve geri kiralama, donanım kiralama ve menkul değerlerin rehin verilmesi, devre mülk (condiminium), imtiyaz sağlama (franchising), kamu kredileri ve teşvikleri gibi bazı finansman yöntemleri bulunmaktadır (Küçükaltan ve Açıkgöz, 2011: 9-10, Akat, 2008: ). Bu bağlamda otel işletmelerinin çok uluslu pazarlara giriş yolları, franchise verme, yönetim sözleşmeleri, teknik işbirliği ve danışmanlık sözleşmesi, stratejik ortaklıklar, kiralama, birleşmeler (mergers), satın alma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları olarak sıralanabilir (Akyüz, 2008: 29). Şekil 1 de Yerli Otel İşletmelerinin Uluslararasılaşma Stratejileri Kiralama, çok uluslu otel zincirlerinin ülkenin en iyi yerlerindeki bireysel tesisleri elde etmek üzere uzun süreli sözleşmelerin uygulandığı bir yöntemdir. Kiralama esnasında kullanılan sözleşme formları kira veya kira benzeri formlardır. Sözleşmeler, kısa zamanlı veya uzun süreli olabilir. Ancak, tüm maliyetlerin kiralayan tarafından karşılanması söz konusu değildir (Usta, 2005: 174). Bu nedenle kiralama, belirli finansal yükümlülükler ve sabit kira ücreti nedeniyle orta seviyede yatırım ve risklilik özelliği göstermektedir (Met ve Erdem, 2011: 337). Kira usulüyle çalışılan Rixos Lares Lara Hotel, 2010 yılında 804 oda ve 2500 yatak kapasitesiyle hizmete sunulmuştur. Franchise (imtiyaz) sözleşmesi, ulusal bir markanın desteği ve güvencesi altında belli bir bedel karşılığında (royalty) markanın adını kullanma hakkının otele verilmesidir (Mathewson ve Winter, 1995: 504). Franchise (imtiyaz) sözleşmelerinin kullanımı, 1830 lu yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır (Acemoğlu ve Robinson, 1997: 1-2). Franchise, franchising veren (franchisor) ile franchising alan (franchisee) olarak iki yasal firma arasındaki sözleşmedir. Rixos Otel Grubu, imtiyaz sözleşmesi biçimimdeki Franchising i kullanmamaktadır. Stratejik ortaklıklar, iki veya daha fazla işletmenin, yeni bir ad ve kimlik altında, bir işletme kurmadan sadece belirli varlık ve yeteneklerini kullanarak, önem verdikleri, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere anlaşmaya dayalı işbirliği yapmaları olarak adlandırılmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2013: 362). Firmalar, kaynaklarını birleştirerek pazar gücünü arttırma, riskleri paylaşma, maliyetleri azaltma, teknoloji transferi yapma ve verimliliği arttırma yoluyla sinerji oluşturmak gibi nedenlerle işbirliğine giderler (Chen ve Shieh, 1991: 32, Finnerty, Owers ve Rogers, 1986: 16). Rixos Otel Grubu, bir sadakat programı ve stratejik ortaklık olan Global Hotel Alliance (GHA) üyesi olarak stratejik ortaklıktan yararlanmaktadır. 134

3 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Tam sahiplik, uluslararası işletmelerin riski düşük ülkelerdeki karlı gördüğü sektörlerdeki işletmeleri satın alarak veya ülkede yeni bir işletme kurarak faaliyette bulunmasıdır (Met ve Erdem, 2011: 337). Hem sahip hem yönetici olunan bu durumda mülkiyeti elde bulundurmaktadır. Yasal yetkilerine ve yönetimi seçme ve yönetmeye sahip olunur. Böyle bir işletmede, sahiplik ve kontrol aynı ellerde birleşmiştir (Means ten aktaran Ayrıçay ve Kalkan, 2013: 156). Buna göre bir işletme diğerini satın alıp, ona katılacağı gibi bunların yeni bir işletme olarak ortaya çıkmaları da mümkündür (Mucuk, 2011: 54). Rixos Premium Belek, 769 oda ve 1738 yatak kapasitesiyle öz sermayesinin tamamı ve mülkiyeti gruba ait olmak üzere, 2005 yılında satın alınarak hizmete sunulmuştur ve 2013 yılında otel tamamen yenilenen tesisleriyle konuklarına en iyi hizmetleri (2014 New Premium Concept 2 ) sunmaktadır. Birleşmeler, şirket evlilikleri olarak adlandırılmaktadır. Birleşmede, iki veya daha fazla sayıda bağımsız işletme, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip oldukları tüm varlıklarını ve yeteneklerini birleştirmek suretiyle, yeni bir isim altında bağımsız yeni bir işletme olarak faaliyete geçerler. Satın alma, bir işletmenin, başka bir işletmenin tamamını (%100) veya çoğunluk hisselerini satın alarak, o işletmeyi kontrol altında, kendine bağlı bir işletme haline getirmesidir (Ülgen ve Mirze, 2013: 349). Rixos Tekirova ve Rixos Libertas Dubrovnik satın alınarak gruba dâhil edilmiştir te satın alınan Rixos Libertas ın yenilenmesinin gruba olan yatırım maliyeti, 80 milyon Euro dur. Rixos Tekirova ise 2014 yılında tamamen yenilenerek satıldı ancak işletmeciliğine devam edilmektedir. Yönetim Sözleşmesi nde yerli işletme, sermaye veren yabancı işletmeye yönetimde teknik bilgi (know-how) sağlamayı taahhüt eder. Böylece yerli işletme maddi ürünler yerine belirli bir hizmet (yönetim hizmetleri) ihraç etmektedir. Buna göre otel sahibi, oteli yönetmenin tüm sorumluluğunu yönetim şirketine devretmekte, yönetim şirketi de hizmetine karşılık bir yönetim ücreti almaktadır. (Engin, 2005: 73). Yönetim sözleşmesiyle kiralama usulü, otelleri sahibi adına yöneten profesyonellerce çalıştırmanın ilk formatıdır. Yönetim sözleşmeleri, imtiyaz (franchise) anlaşmasına göre yüksek bedel içermektedir. Bununla birlikte, bir şirketin mülkiyetini satın almaktan daha az maliyetli bir yatırımdır (Chen ve Dimou, 2005: ). Rixos Grand Ankara 2009 yılında ve Rixos Sharm El Skeikh 2012 yılında yönetim sözleşmesiyle gruba katılmıştır. 3. Rixos Otel Grubunu Uluslararasılaşmaya Götüren Temel Yetenekler Türk turizm sektörünün içinde bulunduğu geniş pazar ve güçlü rekabet, hemen her tesisi kendini farklı kılmak adına sahip olduğu standartları yükseltmek zorunda bırakmaktadır. Otellerin ise öne geçmek adına ürün ve konseptlerini geliştirmek yerine fiyatlarını düşürmeleri, Türkiye ye gelen turistlerin kişi başı harcamalarını her geçen yıl azaltmaktadır (http://www.superbrandsturkey.com/). Rixos Otel Grubu olarak, sektörde sadece kurumsallaşmayı başarabilenlerin ayakta kalacağına inanılmaktadır. Bu nedenle grup, fiyatlarını düşürmek yerine hizmet kalitesini arttırarak, dünya çapındaki firmalar, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve kongre turizmi kapsamında konferans organizatörleri ile kontratlar yapmaktadır. Bu bağlamda dünyanın önde gelen zincir otellerine bakıldığında tamamının yurt dışı orjinli ve sektörde uzun yıllar hizmet veren kuruluşlar olduğu görülmektedir. Şekil 2. Rixos Otel Grubunu Uluslararasılaşmaya Götüren Temel Yetenekler Yerli bir otel işletmesinin uluslararasılaşma yeteneklerini Şekil 2 de görüldüğü gibi tanımladık. Buna göre, Rixos Otel Grubu nun uluslararasılaşma çabaları sırasında özellikle pazarlama ve imaj, dış kaynak kullanımı, personel politikası, kalite standartları, yenilik uygulamaları ve müşteri ilişkileri yönetimi üzerinde önemle durduğu görülmektedir ve bu alanlarda aşağıdaki çalışmaları yönetmektedir New Premium Concept, rakiplerde olmayan ama grubun misafirlerine yüksek düzeyde sunduğu hizmetlerdir. 135

4 KURAR-DURNA-İNAL 3.1. Pazarlama ve İmaj Pazarlama, dinamik bir ortamda müşterilerle tatmin edici değişim ilişkilerini kolaylaştırmak, paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması sürecidir (Mucuk, 2010: 4). Bu tanımda müşteri ilişkileri ve müşteri değer kavramı öne çıkmaktadır. Bu nedenle daha yüksek müşteri tatmini sağlayan konaklama işletmelerinin, diğer otellere oranla daha fazla rekabet üstünlüğü sağlayacağı söylenebilir. Otel işletmelerinde özellikle son zamanlarda görülen kaliteli hizmet ve müşteri odaklı yaklaşımların temelinde, otel müşterilerinin beklentilerini karşılamak suretiyle müşteri tatminini arttırma bulunmaktadır (Aksu, 2000: 275). Rixos Otel Grubu nda her şey koşulsuz müşteri memnuniyeti ile başlamaktadır ve misafirlerin tatil günlerinin beklentilerin ötesinde güzel geçmesi tek hedef olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda grup, belirli bir pazara hitap etmekten ziyade, müşterilerinin tekrar konaklamasına yönelik çalışmalar geliştirmektedir. Çünkü tatile gelen herkes temiz bir oda, eğlence (yöresine göre örneğin, halk oyunları), deniz, kum, güneş vb. beklemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, grubun otellerini tekrar tercih eden müşterilerin oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Çeşitli ülkelerde otelleri olan grubun müşterilerinin, destinasyonlardaki otelleri farklı amaçlarla tercih etmektedir. Örneğin, Rixos Downtown a tatile gelen bir müşteri bir yıl sonra Almatı ya iş amaçlı geldiği düşünüldüğünde Rixos u tercih etmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. İmaj, bir nesne ya da görüşün sembolik ve görsel temsilidir (Bal, 2014: 221). İmaj, çeşitli kanallar aracılığıyla elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu noktada bilgi ve veriler, içinde yaşanılan çevrenin özellikleri ve sahip olunan ön yargılar gibi, pek çok kanal aracılığıyla elde edilmektedir (Uzoğlu, 2001: 345). Turizm sektöründe her geçen gün, teknoloji ve rekabet artmaktadır. Bu nedenle kurumlar, iç ve dış hedef kitlesine kendisini daha iyi tanıtma ve bir imaj oluşturma çabası içindedirler (Bolat, 2006: 109). Çünkü kurumsal kimlik, bir şirketin kurumsal imajı için en önemli unsuru oluşturmaktadır (Abratt ve Mofokeng, 2001: 370). Rixos Otel Grubu, üründe marka standardizasyonu ve sürekliliğinin sağlanması için markanın imajı, gücü, kimliği ve tüketici tarafından konumlandırılmasına önem vermektedir. İnsanların hizmetle ilgili oluşturduğu standartlar, kişinin ruhsal durumuna ve kişisel özelliklerine bağlı olarak değişebilmekte; bu nedenle hizmetten memnun kalan bir müşteri daha sonra aynı hizmetten memnun kalmayabilmektedir (Akbaba, 2008: 45-46). Bu nedenle, Rixos Otel Grubu nun imaj çalışmaları, aynı anket üzerinden iki farklı zaman dilimlerinde ölçülmektedir. Buna göre anketin ilk uygulaması, hâlihazırda konaklayan müşteri üzerinde gerçekleştirilmektedir. İkincisi ise aynı müşteriye otelden ayrıldıktan sonra elektronik posta yoluyla uygulanmaktadır. Böyle bir yöntemin izlenmesindeki en önemli gerekçe müşterilerin yaşadıkları deneyime, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra çok farklı bir şekilde yaklaşması olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda işletme tarafından yapılan elektronik posta anketlerinin geri dönüşlerinin % 80 lerin üzerinde olması çok iyi bir geri dönüş oranıdır. Başlı başına yalnızca bu oranın bile grubun imaj olarak iyi algılandığını göstermektedir Dış Kaynak Kullanımı Dış kaynak kullanımı (DKK) organizasyon dışındaki işletmeler ile ortaklaşa çalışarak maliyetleri düşürme, verimliliği artırma ve müşteri tatminini sağlama amacıyla yapılmaktadır (Gövdere, 2009: 53-68). Bundan dolayı otel işletmelerinde DKK en fazla ön büro, yiyecek-içecek, kat hizmetleri (house keeping), animasyon, güvenlik, teknik servis ve muhasebe bölümlerinden oluşan hizmetleri kapsamaktadır (Tetik ve Ören, 2007: 74-86). Türkiye de 2000 yılında 62 otel üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tesislerin % 34 ünün çamaşırhane hizmetlerini dış kaynak kullanımıyla sağladığı görülmektedir (İsfendiyaroğlu, 2001: 94). Bununla birlikte, Tetik ve Ören in (2007: 81), 2006 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, 40 konaklama işletmesinin % 80 i çamaşırhane hizmetlerini dış kaynak kullanarak sağlamaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin son yıllarda en çok başvurduğu dış kaynak kullanımlarından birinin çamaşırların dışarıda yıkatılması olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de çamaşır yıkama işletmelerinin sayısı ve oteller tarafından kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli nedeni, çamaşırhane hizmetlerinde maliyetlerin % 70 inin emek yoğun olmasından ve yeni oteller inşa edilirken çamaşırhane kurmak yerine o bölgedeki çamaşır yıkama tesislerinden yararlanarak bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalışmaktan kaynaklanmaktadır (Kesgin, 2005: 47). Rixos Otel Zincirine ait otellerin tamamında kat hizmetleri departmanına bağlı bir çamaşırhane bulunmaktadır. Bununla birlikte örgüt kültürü ve marka uyumuna önem verildiği için grubun tüm otellerinde arıtmalı sular kullanılmaktadır. Bütün kazanlar aylık ve yıllık olarak kontrolden geçmektedir. Bu nedenle herhangi bir yanma ve sudan bir koku gelmesi söz konusu olmamaktadır. Bu şekilde müşteri şikâyetlerinin de önüne geçilmektedir. Rixos Grand Ankara ve Rixos Taksim İstanbul da alakart menüde yiyecek hizmeti sunulmaktadır. Bu oteller aynı zamanda yönetim sözleşmesiyle çalıştırıldığı için, Rixos kalitesinde yiyecek hizmeti sunmak için yeniden bir tasarım ve üretim alanı genişlemesine gidilememektedir. Bu nedenle personelin yemek hizmeti dış kaynak kullanarak sağlanmaktadır. Rixos Otel Grubunun tüm işletmelerinde animasyon gösterileri oldukça geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır ve tamamı ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu nedenle animasyon gösterileri haftanın iki günü grubun kendi personeli tarafından sunulmakla birlikte, haftanın beş günü dışarıdan dans, müzik, akrobasi, jimnastik, yarışmalar şeklinde bazı özel gösteriler satın alınmaktadır. Grup, personelin işyerine ulaşım hizmeti gibi teknik anlamda farklı bir uzmanlık alanı, aracın bakım ve onarımı gibi, gerektiren hizmetlerini dış kaynak kullanarak sağlamaktadır. 136

5 3.3. Personel Politikası ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Küreselleşme sürecinin ve teknolojik gelişmenin eş zamanlı olarak devreye girmesi, geleneksel rekabet stratejilerinin geçerliliğini aşındırmaktadır. Günümüzde rekabette üstünlük için verimlilik artışı sağlamak ve yenilik yapmak önemli ölçüde insan kaynaklarına yönelinmesini zorunlu kılmıştır (Aksu, 2000: ). Çünkü hizmeti satın alan müşteri ile hizmet sunan iş görenin iç içe, yüz yüze olduğu bir sektörde, iş tatmini düşük olan iş görenin müşterisine tatmin edici bir düzeyde hizmet sunması ve müşteri tatmini sağlaması zorlaşmaktadır (Akıncı, 2002: 1-25). Yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti sağlayan işletmelerin güçlü bir örgüt kültürüne de sahip olduğu görülmektedir. Güçlü bir örgüt kültüründe, örgüt üyeleri temel değerleri kabul eder, örgütün amacını bilir ve onun için çalışır. Zayıf örgüt kültüründe ise, ortak bakış açısının yokluğu, yöneticiler ve çalışanlar arasında kopukluklar, diyalog eksikliği, kuşku, düşmanlık hisleri ve gerilime dayalı bir sosyal iklim görülür (Doğan, 1997: 53-74). Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen işletmelerin oda sayısına uygun personel istihdam etmesi gerekir. Rixos Otel Grubunun uygulamalarında, oda sayısı başına düşen personel sayısının 0,8-1 arasında değiştiği ve bazı otellerde bu oranın 1,5 e kadar yükseldiği görülmektedir ve grubun hizmet sunan on bine yakın çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların beş bin kadarı gruba ait otellerde, geriye kalan kısmı da Rixos Villa 3 da hizmet sunmaktadır. On bin iş gören içinden beş bin çalışan gittiği bölgelere Rixos Otel Grubunun kültürünü, ürün ve hizmet kalitesi anlayışını taşımaktadır. Bu nedenle grup, personelin yaşam standartlarını geliştirmek için planlı bir şekilde ve sürekli olarak mesleki eğitim programı uygulamaktadır. Personel eğitimleri, merkez ofis eğitimleri (sertifikalı eğitimler) ve personelin istihdam edildiği otelden alması gereken eğitimler olmak üzere iki farklı şekilde ve yıllık olarak planlanmaktadır. Bu bağlamda sertifikalı eğitimlere ilişkin kararlar merkez ofis tarafından alınmaktadır. Personel eğitimleri dil, iletişim teknikleri, problem çözme teknikleri, müşteri ilişkileri eğitimi ve şikâyet eğitimlerinden oluşmaktadır Rixos Kalite Standartları Müşteri memnuniyeti, bir işletmenin ürün ya da hizmetleri kullanması sonucu müşterinin bu ürün ya da hizmetin değeri, niteliği ve özellikleri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duygularının tamamını oluşturmaktadır (Altan ve Engin, 2004: ). Bu nedenle turizm endüstrisinde sunulan hizmetlerin yapısal özelliği olan üretim ve tüketim sürecinin birbirinden ayrılmaması göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktördür (Perçin ve Güzel, 2010: 111). Rixos Otel Grubunun kalite anlayışında ise yüksek standartlarını korumak ve sahip olduğu standartları sürekli iyileştirme ile otel işletmeciliğine inovatif fikirlerle bütünleştirmek vardır. Bu kapsamda Rixos u tercih eden herkesin bir gün yolunun Rixos Otel Grubundaki otellerden birine düşeceği anlayışı ve müşterilerin otelden % 100 memnun ayrılması grubun başlıca değerleri arasındadır. Grubun akredite olduğu ve uyguladığı kalite standartları, ISO gıda güvenliği, ISO çevre güvenliği ve ISO 9001 kalite yönetim standartlarıdır. Bu kalite standartlarıyla misafir memnuniyeti sağlanmaktadır. Rixos Dubrovnik (Hırvatistan), Rixos Konya ve Rixos Grand Ankara 2011 yılında ISO gıda güvenliği ödülüne layık görülmüştür. Söz konusu ödül denetimler sonucunda Antalya Gıda Güvenliği Eylem Kurulu'nun 29 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştiren toplantısında, Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince layık görüldü Yenilik Uygulamaları Günümüz iş dünyasının karşılaştığı rekabetin türü ve şekli son derece karışıktır (Akay, 2012: 4-5). Hemen her alandaki ilerlemelerden dolayı rekabet gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğinin oldukça fazla olması firmaları, rekabet yarışında fark yaratmak ve bir adım öne geçebilmek için yenilik ortaya koymaya yöneltmektedir (Başak vd., 2012: 9-12). Bu bağlamda otel işletmelerinin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve bunu devam ettirebilmeleri rekabet gücü unsurlarını, hizmet kalitesi, maliyet ve bilgi-teknolojilerini ellerinde bulundurmalarına bağlıdır (Akgündüz, 2007: 1-2). Bu nedenle otel işletmeleri son yılarda hemen hemen tüm sektörde önemli bir akım haline gelen inovatif davranışlara yönelmektedir (Durna ve Babür, 2011: 73). Örneğin, aydınlatma tasarımı, otelin görünümünü güçlendirdiği için mimaride son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bir otel binasındaki aydınlatma düzeni görsel konfor koşulları ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, müşterileri yönlendirmek ve mekânlardaki belirli detayları vurgulayarak, değişik işlevlere cevap verebilmek amacıyla tasarlanmaktadır (Şahin, 2006: 15). Grubun odalarında yenilikçiliğe ve kaliteye çok önem verdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte markanın çocuklu aile konsepti, pazarlama çalışmalarıyla da güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bilindiği gibi otellerin en önemli ek gelir kalemlerinden biri haline gelen SPA lar en yüksek yatırımları ve bu alandaki yenilikleri takip etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle Rixos Otel Grubu nun kendi özel markası olan Rixos Royal Spa merkezlerinde güzellik merkezi, masaj salonu, fitness merkezi, Türk Hamamı, Sauna ve Thalasso Spa hizmetleri verilmektedir Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Müşteri ilişkilerinin temel mekanizması, müşterilerin nasıl farklılıklar gösterdiğini anlamayı ve her bir müşteriye bu farklılıklar çerçevesinde işletmenin nasıl davranması gerektiği konusunda bir strateji oluşturmasını içermektedir. Müşterilerin işletme ile iş yapması için işi onların istediği gibi yapması gerekmektedir. Bu da müşterilere önem vererek, 3 Rixos Villa, grubun farklı tiplerde sunduğu konaklama hizmetidir. 137

6 KURAR-DURNA-İNAL onları daha yakından tanıyarak, edinilen bilgiler üzerine stratejiler kurarak ve tüm müşterileri işletme sürecinin bir parçası haline getirerek sağlanabilir (Aktepe, 2009: 1-5). Bu bağlamda müşteri ilişkileri yönetimi, örgüt içerisinde, stratejik, analitik, işlevsel ve işbirlikçi olarak uygulanmaktadır. Strateji geliştirme ve değer yaratmayla ilgili bir düzey olan bu yöntemle işletmeler, müşteri amaçlarını tanımlayarak karlılığını belirler (Timur, 2013: 22). İnternet ve yeni haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle, müşteriler artık bilgiye daha çabuk ulaşabilmekte ve sürekli daha iyisini ve kendilerine daha uygun olanı tercih edebilmektedir. Bu nedenle kurumların müşterileriyle öğrenmeye dayalı ilişkiler kurabilmesi için en önemli teknoloji unsurlarını veri tabanlı pazarlama ve e-ticaret oluşturmaktadır (Aktepe vd., 2009: 26). Grubun uygulamalarına bakıldığında, özellikle şehir otellerinde ev konforu ve ofis teknolojileri bir arada sunulmaktadır. Bu kapsamda müşteri ilişkilerinin gruba katkısı, müşterilerin otele giriş yapmadan önce, daha önceki bilgilerden isteklerinin bilinmesi ve bu kişiye özel hizmetleri sunma imkânını vermesidir. Bundan dolayı şehir otellerinde konaklayan işadamı müşterilere, ihtiyaç halinde haberleşme araçları, ofis gereçleri ve sekreterlik hizmetlerinin sunulduğu kullanıma açık büro hizmetleri (business center) verilmektedir. Aynı zamanda bu hizmetler müşterilerin tercihlerine göre oda servisi olarak da sunulmaktadır. Rixos Hotel Premium Belek'in, villalarında Butler hizmetini en üst kaliteye çıkarmak amacıyla The International Institude of Modern Butlers tarafından bir ay süren teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimle, konuklar tatilin tüm zaman alıcı detaylarından kurtarılmaktadır. Bu bağlamda, konukların hangi çiçeklerden hoşlandığından hangi saatte hangi ayakkabısını hazır görmek istediğine, hangi ülke mutfağının yemeklerinden hoşlandığından, küvetteki suyun sıcaklığını kaç derece istediğine kadar tüm detayların personel tarafından düşünüldüğü bir uygulama olan Butlers hizmeti sunulmaktadır. 4. Araştırmanın Yöntemi Nitel araştırmalarda her zaman ilgili evreni temsil edecek düzeyde örneklem belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda nitel araştırmacıların çalıştığı örneklem, nicel araştırma örneklemine oranla daha küçük (Miles ve Huberman, 1994: 27) olduğu için bulguların genellenmesi güç olmaktadır (Fraenkel ve Wallen, 2006: 432; Yin, 2011: 66). Bu nedenle nitel araştırmalarda örneklem seçiminde nicelik temsilinden ve örneklemin temsil gücüne bakılmasından daha çok, örneğin araştırma konusuyla ilgisine bakılır. Başka bir deyişle, amaç, seçilen örneklemin daha geniş bir örneklemi temsil etmesi değil, kasıtlı olarak seçilen örneklemde konu hakkında daha fazla bilgi toplanabilmesidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013: 208). Bu nedenle alan uzmanlarının belirlediği (amaçlı/kasıtlı) örneklemler tercih edilmektedir (Frankel ve Wallen, 2006: 431). Bu çalışmanın evrenini, son yıllarda uluslararasılaşma eğiliminde olan Türk zincir otellerinden Dedeman (4 otel), Joy (2 otel), The Marmara (1 otel), Divan (3 otel), Kaya (2 otel), Merit (3 otel), Pine Bay (1 otel) ve Rixos Otel Grubu (29 otel) olmak üzere 8 uluslararası otel işletmesi oluşturmaktadır. Bu otel gruplarının uluslararası çok az sayıda oteli bulunurken, dünyanın 29 farklı bölgesinde (on bir ülke) hizmet sunan Rixos Otel Grubu, uluslararasılaşma çabasında olan en büyük yerli otel zincirini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi, 2000 yılında faaliyete başlayan Rixos Otel Grubu olarak belirlenmiştir. Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisi ve uluslararasılaşmada uyguladığı temel yetenekler, nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay (case study) çalışması esas alınarak ortaya konulmaktadır. Literatürde yapılan incelemede özellikle açık olmayan olay, vaka ya da gelişmelerin konu edildiği ve gerçek hayat içerisinde yer alan güncel oluşumları inceleyen bir araştırma olarak tanımlanan (Bilim, 2007: 193; Kohlbacher, 2006: 5) örnek olay (durum) ya da vaka analizi (case study) esas alınmıştır. Bunun en önemli nedeni araştırmadan, derinlemesine ve ayrıntılı bilgi alınmak istenmesidir. Bu yönüyle çalışmanın örnekleminin evreni temsil ettiği söylenebilir. Briggs e (1986: 1-2) göre, görüşme (mülakat) formları, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama aracıdır. Görüşme formları, nitel araştırmalarda katılımcıların hangi görüşleri daha fazla vurguladıklarını ortaya çıkarmaktadır (Roberts ve Priest, 2006: 43). Bu nedenle yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları, literatür taraması yapılarak (Met ve Erdem, 2011; Öncer, 2012; Gövdere, 2009; Tetik ve Ören, 2007; Kesgin, 2005; Altan ve Engin, 2004; Akıncı, 2002; Doğan, 1997; Timur, 2013; Aktepe vd., 2009; Şahin, 2006) ve iki alan uzmanı tarafından kontrol edilerek oluşturulmuştur. Bu genel amaç çerçevesinde, grubun tüm dünyadaki misafir ilişkileri yöneticisi Berfu Tekbaş a aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: Rixos Otel Grubu nun Uluslararasılaşma Stratejisine İlişkin olarak: S.1 - Müşteri beklentilerini yönetme, S.2 - Hizmet kalitesi standartlarının belirleyicileri ve S.3 - Rixos yenilik uygulamaları nasıl anlaşılmalıdır? Görüşme sırasında veri kaybını önlemek amacıyla katılımcıdan izin alınarak görüşme, ilk olarak dijital ortama, daha sonra da belge (doküman) olarak Nvivo 8 bilgisayar destekli nitel veri analiz programına aktarılmıştır. Kuş a (2009: 14) ve Roberts ve Priest e (2006: 43) göre, Nvivo gibi bilgisayarlı veri analiz programları kullanılarak araştırmanın güvenirliliği arttırılabilir. Bu nedenle, elde edilen verilerin analizinde, Nvivo 8 nitel veri analiz programından yararlanılmıştır. Word belgeleri, Nvivo programına aktarılmadan önce, güvenirliliği arttırmada en etkili yöntem olan üye kontrolü (member checking) (Büyüköztürk vd., 2011: ; Yeşilyurt ve Semerci; 2011: 6) yapılmıştır. Farklı bir ifadeyle dijital ortamdan, Word dosyasına aktarılan kayıtların doğruluğu katılımcıya teyit ettirilmiştir. 138

7 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Lincoln ve Guba (1985 den aktaran Cohen ve Crabtree, 2006, 17 Ocak 2015 te erişildi) nitel araştırmaların geçerlilik ve güvenirliği için doğruluk (trustworthy) terimini kullanmışlar. Doğruluğun da inanılırlık, aktarılabilirlik, dayanıklılık ve teyit edilebilirlik olarak dört ölçüt çerçevesinde sağlanabileceğini söylemişlerdir (Glaser, 2004: Ocak 2015 te erişildi; Fraenkel ve Wallen, 2006: 162). İnanılırlık, ses kaydı, video çekimi ve el yazısı mektuplar gibi uygun kanıtları referans gösterme ve araştırma yapılan gruptaki kişilerin görüşlerini alarak yazılanları onlara kontrol ettirmeyle sağlanır. Dayanıklılık, araştırmayı kanıtlarla destekleme ve istenildiğinde bunları gösterebilme ölçütüdür. Aktarılabilirlik, bulgular ve sonuçların benzer düzlemlere, durumlara, ana kütlelere veya olaylara genellenebilmesidir. Nitel araştırmalarda sadece analitik genellemelerin yapılması söz konusudur (Yin, 2011: 101). Trochim e göre ( Ocak 2015 te erişildi), aktarılabilirlik, genellenebilirlik değildir. Teyit edilebilirlik, bağımsız bir kişinin yapacağı bütün eleştiri ve sorulara kanıtlarla cevap verilebilmesidir (Şencan, 2005: ). Veriler birinci araştırmacı tarafından iki kez kodlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, üç ana kategoride ve 67 temada toplanmıştır. İki kodlama arasında yaklaşık 12 aylık bir süre olup, güvenilirlik katsayısı Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) formülü ile 0.89 olarak belirlenmiştir. Miles ve Huberman a (1994: 64) göre, kodlamalara ilişkin güvenilirlik dereceleri yüksektir. 5. Araştırmanın Bulguları Nitel araştırmalarda analiz hem veri toplama sürecinde hem de veri toplama bittikten sonra yapılabilir. Bu tür araştırmalarda analiz yapılma nedeni, şablonları, düşünceleri, açıklamaları ve anlamları keşfetmektir. Nitel veri analizinin, verilerin düzenlenmesi, verilerin özetlenmesi ve verilerin yorumlanması olmak üzere üç temel aşaması vardır (Büyüköztürk ve diğ., 2011: 262). Verilerin düzenlenmesi, konu hakkında kategoriler ve temalar belirleyebilmek için verilerin çalışılabilir küçük parçalara ayrılmasıdır. Bu kodlar verileri düzenlerken ilişkileri ve sosyal yapıları tamamlamak için kullanılır. Bu nedenle elde edilen kodların bir kısmı temel kodlar bir kısmı da temel kodlara bağlı alt düzey kodlar olarak ele alınabilir. Verilerin düzenlenmesi, elde edilen verilerin kategorilere göre kümelere ayrılmasıdır. Verilerin yorumlanması aşamasında ise araştırmacıların ne bulduklarını ve bunların ne anlama geldiği, tüm ayrıntılarıyla belirtilir (Büyüköztürk ve diğ., 2011: 263) Rixos Otel Grubuna İlişkin Veriler Rixos İş Geliştirme Departmanı nın faaliyetleri ile zincire yeni halkalar eklemek için çalışmalar sürdürülmektedir. Rixos Otel Grubuna ait özellikler aşağıdaki Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Rixos Otel Grubu Özellik Tablosu Rixos Otel Grubu Açılış Yılı Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Aldığı Ödül Ödülü Veren 1: Rixos Labada Çamyuva, Antalya, Türkiye Mavi Bayrak TÇEV 2: Rixos Beldibi Antalya, Türkiye Best Hotel Zoover 3: Rixos Bomonty İstanbul, Türkiye Chefs and F&B Team Gastronomy Festival 4: Rixos Premium Tekirova, Antalya, Türkiye Certificate of Excellence Tripadvisor 5: Rixos Premium Bodrum, Muğla, Türkiye Aegean's Best Resort Poyd - Gm Magazine 6: Rixos Konya, Türkiye En İyi Yapı ISO : Rixos Premium Belek, Antalya, Türkiye All Inclusive Segment Tripadvisor 8: Rixos President Astana, Kazakistan Certificate of Excellence Tripadvisor 9: Rixos Prykarpattya, Truskavets, Medical hotel of the year Hospitality Awards 139

8 KURAR-DURNA-İNAL Ukrayna : Rixos Libertas Duprovnik, Hırvatistan Certificate of Excellence Tripadvisor 11: Rixos Almaty, Kazakistan Leading Business Hotel World Awards Travel 12: Rixos Grand Ankara, Türkiye En İyi Yapı ISO : Rixos Sungate, Antalya, Türkiye Best Congress Hotel Ekonomist&Capita l 14: Rixos Al Nasr Tripoli, Libya Özel Hizmet Rixos Otel Grubu 15: Rixos Lares Lara Antalya, Türkiye Best New Partner 2011 Expedia 16: Rixos Downtown Antalya, Türkiye En İyi Beş Yıldız TUI 17: Rixos Taksim, İstanbul, Türkiye Best Tourism Investment 18: Rixos Bab El Bahr Dubai, BAE The Best Hotels Chain Ekonomist&Capita l Quality Management 19: Rixos Marina West, Bahreyn AB Quality Awards AB Awards Quality 20: Rixos Pera İstanbul, Türkiye American Academy of Hospitality Sciences Corporate 21: Rixos Sharm El Sheikh, Mısır Superbrands Superbrands 22: Rixos The Palm, Dubai, BAE World's Best Resort Hotels World Travel Awards (WTA) 23: Rixos Fluela Davos, İsviçre World's Best New Ski Hotels Dünya Ödülleri Kayak 24: Rixos Lake Borovoe, Kazakistan Best growing Business of Europe Avrupa İş Ödülleri 25: Rixos Alamein, Mısır Mükemmellik Ödülü Turizm Günü : Rixos Borjomi, Gürcistan Respect to Human Award Kariyer.net 27: Rixos Eskişehir, Türkiye Enerji ve Çevre Dostu Tasarım LEED Sertifikası Gold 28: Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Rusya Best growing Business of Europe Avrupa İş Ödülleri 29: Rixos Premium Göcek, Antalya, Türkiye The Best Hotels Chain Quality Management Toplam Tablo 1. de görüldüğü gibi Rixos Otel Grubu, 18 resort otel, dokuz şehir oteli ve iki konut (rezidans) otel ile on bir ülkede toplam 9631 oda ve yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaktadır. Grubun, Türkiye de 15, Kazakistan da üç, 140

9 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nde iki, Mısır da iki, Bahreyn, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre, Hırvatistan, Ukrayna ve Libya da birer tane olmak üzere toplam 29 oteli bulunmaktadır. Rixos Otel Grubundaki her otelin kendine özgü bir kimliği ve karakteri bulunmaktadır. Bu nedenle misafirler her otelde farklı deneyimler yaşamaktadır. Örneğin, Rixos Premium Belek, Türkiye nin İlk Grand Butik Oteli, unvanına sahiptir. Grubun yurt dışındaki ilk oteli olan Rixos President Astana, Kazakistan ın Başkenti Astana da 2005 yılında 184 oda ve 336 yatak kapasitesiyle hizmete sunulmuştur ve aynı yıl Shanghai zirvesine ev sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte Rixos Prykarpattya da (Ukrayna) Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır Müşteri Beklentilerini Yönetme Otel işletmelerinde finansal göstergelerin yanında ürün/hizmet kalitesi, müşteri ve çalışan memnuniyeti ve yeni ürün/hizmet geliştirme gibi finansal olmayan göstergelere de ihtiyaç duyulmaktadır (Erdem ve diğ., 2011: 80-81). Bu bağlamda Rixos Otel Grubunun, müşteri beklentilerini yönetmeye ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Doğru marka konumlandırmasını ve imajının sürekliliğini sağlayan işletmelerin rakiplerinden öne geçtikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle, tüketicinin algısında markayı ne kadar doğru ve belirgin konumlandırırsanız öncesinde tüketicinin şüphelerini o kadar çok gidermiş olursunuz. Endüstrinin dünyadaki uygulamalarına bakıldığında ise otel işletmelerinin tanıtım turları düzenleyerek kendi işletmeleri hakkında daha kapsamlı bilgi sunma yöntemine başvurdukları görülmektedir. Rixos uygulamalarında ise daha çok markanın gücünün öne çıkartılmaya yönelik çalışmaların olduğu görülmektedir. Üründe marka standardizasyonu ve bunun sürekliliğinin sağlanması, Rixos için çok önemli bir unsur. Bununla birlikte markanın imajı, gücü, kimliği ve tüketici tarafından konumlandırılmasına da önem verilmektedir. Rixos olarak iki farklı anket grubuyla memnuniyet ölçmekteyiz. Bu anketlerin soruları arasında herhangi bir farklılık yoktur. Anketlerin misafir memnuniyeti tüm grup için % 85 in altına düşmüyor. Otel işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmanın en önemli yolu, istihdam edilen personelin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Günümüzün işletme anlayışına bakıldığında, piramitin en tepesinde misafirler olmak üzere, personel, departman müdürleri ve genel müdür şeklinde aşağıya doğru inen (ters piramit) bir yapı görülmektedir. Dolayısıyla personelimiz, işletmeler için çok önemli olan sinyallerin alındığı misafire küçük dokunma noktalarını (touch point) oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın Türk kültürünü alması bizim için çok kıymetlidir. Bununla birlikte yiyecek içecek alanında dünya mutfaklarını da kullandığımız için mişlen (michelin) yıldızlı aşçılar da istihdam edilmektedir. Yılda bir defa insan kaynakları fuarı da yapılmaktadır. Ayrıca personelin iş akdinin askıda kalması gibi bir durumla çok fazla karşılaşmıyoruz. Çünkü, var olan personelimizi yoğunluğa göre düğün gecelerinde, gala gecelerinde, kongre ve toplantı organizasyonlarında istihdam ediyoruz. Bu durum grubun personel ayağını güçlendirmektedir Ayrıca grup olarak personelin motivasyonuna da son derece önem verilmektedir. Bu kapsamda yılda iki kez düzenlenen personel gecelerinde çekilişle maddi değeri yüksek olan hediyeler verilmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıl personelin birine çekilişle 2+1 daire, başka bir personele belli standartlarda araba, birçok personele çeyrek altın veya farklı Rixos larda konaklama imkânı verildi. Bununla birlikte babalara doğum izinleri, yeni evlenen çiftlere balayı ödülü verilmesi veya maddi durumuna bakılarak para desteği sağlama gibi uygulamalada geliştirilmektedir. Turizm işletmeleri emek yoğun bir endüstride hizmet verdiği için personel sayısının hizmetin kolay, sağlıklı ve kaliteli olmasında önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle misafirlerine kaliteli hizmet sunmak isteyen işletmelerin oda sayısına uygun personel istihdam etmesi gerekir. Rixos otel grubunun uygulamalarında, oda sayısı başına düşen personel sayısının 0,8-1 arasında değiştiği ve bazı otellerde bu oranın 1,5 e kadar yükseldiği görülmektedir. Şekil 3 te bu cümlelerin (katılımcı görüşü) NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. 141

10 KURAR-DURNA-İNAL Şekil 3: Müşteri Beklentilerini Yönetme Modeli Şekil 3 te görüldüğü gibi müşteri beklentileri, markanın kimliğini öne çıkarma, markanın tüketici açısından imajı, tüketici konumlandırması, markanın gücünü arttırma, marka standardizasyonu, maliyet avantajı, personel hizmetleri ve müşteri memnuniyetini sağlayarak ürünün tüketici açısından konumlandırılması sağlanmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyeti, aynı anketler kullanılarak, iki farklı şekilde ölçülmektedir. Personel hizmetlerine ilişkin uygulamalara bakıldığında, iş akdi, personelin sosyal hakları, sadakat bağları, personel motivasyonu, insan kaynakları fuarı ve istihdam edilen personel sayısına önem verilmektedir Hizmet Kalitesi Standartlarının Belirleyicileri Teknoloji, müşteri hizmet kalitesini yükseltmek, hizmet hızını arttırmak ve müşteri isteklerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir araçtır (Çoban ve diğ., 2011: 1109, Çubukçu, 2010: 44). Bu nedenle de hizmet kalitesi ile teknolojik gelişmeler arasında yakın bir ilişki vardır. Konaklama şirketleri ise rekabet üstünlüğü sağlamak için teknoloji yoluyla verimliliği arttırmaya ve müşteri hizmetlerini çoğaltmaya önem vermelidirler (Met ve Erdem, 2006: 69). Bu bağlamda Rixos Otel Grubunun, müşteri beklentilerini yönetmeye ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Rixos grup olarak hizmet sektöründe kalitenin kontrol noktası tüketici olarak algılanmaktadır. Hizmet işletmelerinde müşterinin sipariş ettiği mal ve hizmetin en kısa sürede yerine getirilmesi, rakiplere karşı üstünlük sağlanması açısından önemli bir unsur olarak görülmektedir. Rixos otel grubunun uluslararası alanda bünyesindeki birçok işletmeyle faaliyet gösteren yerli bir otel zinciri olması ulusal ve uluslararası kalite standartlarına akredite olmasını gerektirmektedir Tüm dünyadaki Rixos otellerinin akredite olduğu ve uyguladığı kalite standartları, ISO gıda güvenliği, ISO çevre güvenliği ve ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeyi teşkil eden standartlardır. Rixos un bütün sahilleri Mavi bayraklıdır. Mavi Bayrak (Blue Flag) ödülü tüm dünyada geçerliği olan temiz sahil, sahil çevresi ve deniz suyuna sahip olan işletmelere verilmektedir. Personele verilen eğitimlerin başında, misafir ilişki eğitimi, misafir dinleme eğitimi, iletişim eğitimleri, doğru iletişim kurma teknikleri, doğru dinleme ve doğru cevap verme teknikleri eğitimi gelmektedir Misafir şikâyetleri iki farklı şekilde müşteri ilişkilerine yansımaktadır. Birincisi misafirlerden konaklama sırasında gelen ve mümkün olduğunca otelde giderilmeye çalışılan şikâyetlerdir ki grup olarak en iyi yolun bu olduğuna inanılır. Çünkü misafirin geri kalan tatilinden memnun olarak ayrılması sağlandığı takdirde, konakladığı oteli tekrar tercih etme olasılığı artacaktır. İkincisi misafirin tatilini tamamlamasıyla birlikte merkez ofise gelen şikâyetler. Bu tür şikâyetlerle ilgili yorumun sağlıklı, doğru ve tutarlı olup olmadığına bakmak ve problemin çözülmesine katkı sağlaması amacıyla şikâyet ilk olarak ilgili otelle paylaşılır. İlgili otelden şikâyete yönelik cevap alındıktan sonra misafiri Rixos kalitesinde memnun etme çalışmaları yapılır. Personele dil eğitimi verilerek yabancı dil bariyerinin aşılmasına yardımcı olunması misafirin problemlerini çözme adına önemli bir unsur olarak görülmektedir. Çünkü ancak aynı dili konuşan insanlar birbirlerini daha iyi anlayabilir. Aynı zamanda yapılan bütün eğitimler sertifikalandırılır. Bu onların bonservislerinde işlerine yarar. Bu eğitimler on iki ay boyunca devam eder. Ayrıca, dışarıdan alınan eğitimler daha çok sertifikalı eğitimlerdir. Şekil 4 de bu cümlelerin (katılımcı görüşü) NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. 142

11 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Şekil 4: Hizmet Kalitesi Standartlarının Belirleyicileri Modeli Şekil 4 de görüldüğü gibi hizmet kalitesi standartlarının belirleyicileri kontrol noktaları, mavi bayrak, şikâyetler, ISO Gıda güvenliği, ISO Çevre güvenliği ve ISO 9001 Kalite yönetim sistemi standartları, akreditasyon, personel eğitimi ve planlamadan oluşmaktadır. Grubun personel eğitimleri, merkez ofis eğitimleri ve otelin kendi eğitimleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Otelin kendi eğitimleri, kimyasal eğitimleri, yangın eğitimleri, ilk yardım ve iletişim teknikleri eğitimlerinden oluşmaktadır. Buna göre iletişim teknikleri eğitimi, dil (lisan) eğitimi, şikâyet yönetimi, misafir dinleme, misafir kontak ve iletişim kurma eğitimlerinden oluşmaktadır Rixos Yenilik (İnovasyon) Uygulamaları İnovasyon günümüz ekonomik koşullarında küresel eğilimleri takip eden ve yerelden kopmayan bir anlayış kazandırmaktadır. Bu nedenle inovasyonu tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren işletmeler rekabet edebilecektir (Bilir, 2010: 5). İnovasyon pazarlama kanallarının iş modellerine (Özen ve Bingöl, 2007: 403), ürünler (Villa ve diğ., 2012: 76), hizmetler ve süreçlere (Turanlı ve Sarıdoğan, 2010: 22). 22) yönelik olabilir. Otel işletmelerinin uygulamalarında daha çok kalite yönetimi ve operasyon bölümlerinin yönetimi tercih edilmektedir. Bunları sırasıyla satın alma, insan kaynakları, organizasyonun yapısı ve çevresel etkiler takip etmektedir. Tatil ve şehir otelleri yönetimlerini inovasyon geliştirme üzerine kurduğu için satışlarda ve hizmet kalitesinde artışlar göstermektedir (Villa vd., 2011: 81). Rixos Otel Grubu geliştirdiği tatil sanatı içerisinde kusursuzluğu barındırmaktadır ve misafirleri için bütün bir yılın en özel anları olan tatil günlerini beklentilerinden daha yüksek geçmesi yönünde hizmetler sunmaktadır. Rixos Otel Grubunun benimsediği yenilik uygulamalarına ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Rixos la birlikte var olan Lara marka şampuanımız var. Kullanan misafirlerimiz şampuanı mutlaka tekrar sorarlar hangi marka şampuan olduğunu. Yurt dışından konaklamaya gelen kişi şampuanını çok fazla getirmiyor. Onun burada rahat etmesi çok önemli. Otellerimizin bütün suları arıtmalı. Çamaşırhanede aynı şekilde sular arıtmalı. Bütün kazanlarımız aylık ve yıllık olarak kontrolden geçer..otel odalarının bazıları laminant parke kaplama bazıları da buklet halı kaplama şeklindedir. Kullanılan oda bukletleri bir o kadar kalitelidir. VIP 1, 2, 3,4setuplarımız da özel Bvlgari buklet seti sunmaktadır Yöneticilerin tamamında Rixos tarafından verilen ve faturası yine Rixos tarafından ödenen cep telefonları var. Bu satın almaların en önemli nedeni personelin hizmet değerinin yükseltilmesidir. Böylece yönetici personelle çok hızlı bir şekilde iletişim kurulmakta ve müşteri sorunlarına çok hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Bununla birlikte yöneticilerin uzantısı Rixos olan elektronik posta adresleri mevcut Özellikle şehir otellerine gelen iş adamı misafirlere ihtiyaç halinde haberleşme araçları, ofis gereçleri ve sekreterlik hizmetlerinin sunulduğu kullanıma açık büro hizmetleri (business center) verilmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimine önem verilmektedir. Grup olarak MİY i hem hizmet hem de ürün olarak satın aldık. Örneğin Rixos Astana Kazakistan da konaklayan misafirlerin giriş-çıkış işlemi arasındaki tüm bilgileri (şikâyetlerde dâhil) basit bir internet ortamında bir link üzerinden sisteme bağlanarak görmek mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda markanın en çok yatırım yaptığı taraf çocuklu aile konsepti olduğu söylenebilir. Rixos grup olarak sadece personel ulaşım/taşımacılık hizmeti dışarıdan satın alınmaktadır. Bununla birlikte animasyon gösterileri de grubun kendi personeli tarafından sunulmaktadır. Dışarıdan 1-2 gösteri satın alındığı olmaktadır. Bunlar yıllık olarak yapılan sözleşmelerle satın alınan gösterilerdir. Bunun dışında İstanbul ve Ankara da personelin yemek hizmeti dışarıdan satın alınmaktadır. Burada oteller her şey dâhil sistemiyle çalışmadıkları için sadece misafir yemekleri 143

12 KURAR-DURNA-İNAL otelde üretilmektedir Rixos grubu birçok destinasyonda hizmet sunan uluslararası yerli bir otel zinciri olmasından dolayı, on iki ay turizm uygulayan bir işletme değerine yükseldiği görülmektedir. Bu bakımdan Rixos Gruplara ait otellerde düşük sezon olmuyor denebilir. Hâlihazırda çok yakın zamanda beş tane oteli daha bünyesine katmış olması grubun daha da büyüyeceğini göstermektedir Dubai ve Mısır örneğine bakıldığında turizm sezonu Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları yüksek sezon olarak ifade edilirken aynı dönemde Türkiye deki turizm sezonunun düşük geçtiği görülmektedir. Rixos un büyüyen bir grup olması ve farklı destinasyonlarda hizmet vermesi, personel istihdamı konusunda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu bakımdan düşük sezon olarak ifade edilen dönemlerde, personelimizin bir kısmını sezonun yoğun olduğu ülkelere transfer edebiliyoruz... Başarılı personelimizin bazen yerini değiştirerek grubun farklı bir otelinin de imajını güçlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin, Tekirova Rixos ta çalışan bir arkadaşımızı, Rixos Premium Belek e yönlendirerek oranında imajının güçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Işık kalitesi insanın gözünü yormayacak şekilde ampuller, istenilen ayara getirilebiliyor. Otellerde üç çeşit okuma lambası var. Bir tanesi abajur olarak etajer yanınızda dururken, bir tanesi ayak tarafından yanınıza gelir, istediğiniz lamba tipini seçebilirsiniz. Oda aydınlatmaları insanın içini karatmayacak şekildedir. Işık tavandan alçıpanın içinden odaya süzüldüğü için direk olarak size hitap etmez. İmajınızın güçlenmesi yatırımlarınızın değerinin artmasını sağlamaktadır Bunun yanında mutlu misafir kesiminiz artıyor ve grup olarak daha çok yayılmak istiyorsunuz. Rixos olarak yatırım yapılan her ülkenin ölçütlerinin yerine getirilmesi, temel değerlerimiz arasındadır. Bu bir tür satış tutundurma tekniğidir ve süreklilik arz etmesi önemlidir. Rixos un kendi özel markası olan Rixos Royal Spa merkezlerinde güzellik merkezi, masaj salonu, fitness merkezi, Türk Hamamı, Sauna ve Thalasso Spa hizmetleri verilmektedir. SPA nın görüntü kalitesine son zamanlarda çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. Buralardaki konforun inanılmaz olduğu söylenebilir. Burada görevli tedavi uzmanı (terapistler), güzellik uzmanları, masörler işin uzmanı sertifikalı çalışanlardır. Diyelim ki personel bugün Rixos Premium Belek te çalışıyor, sonraki yıllarda Dubai Rixos ta çalışmaya başladığında misafirle karşılaşıldığında her iki tarafta çok memnun kalıyor. Bununla birlikte sadakat programına geçme planlamaları var, ancak müşteri sadakatinin sadakat kartlarıyla yaratılacağına inanmıyoruz Grup olarak ürünü sattıktan sonra müşteriye sunulan hizmetin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Misafirlerimizin odasını her zaman aynı kat görevlisi temizler. Eğer kat görevlisi misafirin bir sonraki konaklamasında çalışıyorsa bu 2-3 yıl sonrada olsa yine o misafirin odasını o kat görevlisi temizlemeye girer Odalarda kullanılan kimyasallarda, koku olarak insanları rahatsız etmeyecek şekildedir. Misafirimizin kokuya alerjisi varsa odasında şartlandırıcı dahi kullanılmaz. Çiçek vb. odada bulundurulmaz. Rixos Grup, odalarında sprey yerine şartlandırıcı kullanmaktadır. Bununla birlikte, Rixos Otel Grubuna ait herhangi bir otele girdiğinizde marka algısı için koku alırsınız Rixos Otel Grubunun oda kondisyonları farklı tiplerde düzenlenmektedir. Örneğin Rixos Pera Otel e geldiğinizde veya odaya girdiğinizde adeta size farklı bir dünyada olduğunuz hissini verir. Burada yatak konforunu çok önemli görüyoruz. Ayrıca, banyolar çok konforludur. Suit oda ve villa konseptlerinde küvetler kullanılırken diğer taraflarda duşa kabin mantığı kullanılmaktadır. Duşa kabinler inanılmaz geniş ve su kalitesi ve su ayarı yerindedir ve hatta müzik yayını yapılanlar var Türk turizm sektörü mevsimsel olarak bakıldığında Avrupalı turistler özellikle kış mevsiminde kongre ve toplantı amaçlı Antalya da bulunurken, yaz döneminde Rus ve Rus dilini konuşan ülkelerden gelen turistlerin konaklamasında bir yoğunluk olduğu görülmektedir. Rixos ta ise mevsimsel bir uygulamadan daha çok gruba ait otellerin farklı konseptlerde tasarlanması bir avantajı sağlamaktadır Özellikle Antalya nın Lara bölgesinde hizmet veren Rixos Lares, hem milli takımlardan hem de yurt dışı takımlarından oldukça rağbet görmektedir. Antalya Belek turizm bölgesinde faaliyet gösteren, Rixos Premium Belek Otelinin kendine özgü bir golf sahası olmamasına rağmen otelde golfle ilgili transfer ve golfe ilişkin özelliklerin sergilenmesi tercih edilirliğini arttırmaktadır. Antalya merkezde faaliyet gösteren Rixos Sungate ve Rixos Downtown Otellerine bakıldığında, daha çok kongre ve toplantı ağırlıklı tercih edildikleri görülmektedir Rixos Sungate Otelde iki ayrı plaj bulunmaktadır. Bunlar çocuk ve yetişkin plajlarıdır. Çocuk plajında, çocuk şezlongları, çocuk şemsiyeleri, çocuklar için özel güneşlikler, çocuklar için kumdan yapılmış masalar ve kumdan yapılmış oturma yerleri vardır. Bununla birlikte çocuklar için özel büfeler hazırlanır. Çocuk büyük büfesinden değil çocuk büfesinde yararlanır Tatil için Rixos u tercih eden misafirlerimizin hepsinin otelinden %100 memnun ayrılması başlıca değerlerimiz arasındadır. Bu bakımdan yiyecek içecek konseptini iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 144

13 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Bu kapsamda yiyecek-içecek büfelerinin daha albenili olması yönünde ve misafirlerin zevkleriyle uyumlu tasarım çalışmaları yürütülmektedir Yapılan CRM sonuçlarına göre müşterilerin mutfak kültürüne uygun konsept sağlamaya çalışılmaktadır. Örneğin Dubai Rixos ta Türk yemekleri sunulabilmektedir. Bazen peynir çeşitlerimizi soran oluyor. Çünkü Rixos grup otellerinin büfelerinde minimum 8-10 peynir çeşidi ikram edilir Seyahate çocuklarıyla çıkanlar için, tatil boyunca çocuklarla onların dilini konuşan özel eğitimli dadılar ilgileniyor ve Rixy Kids Club çocukların tatillerini unutulmaz kılıyor. Şekil 5 de bu cümlelerin NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. Şekil 5: Rixos Yenilik Uygulamaları Modeli Rixos Yenilik Uygulamalarına ilişkin bulgular aşağıdaki Şekil 5 de gösterilmektedir. Buna göre Rixos Otel Grubu yenilik uygulamaları, çocuklu aile konsepti, büro hizmetleri, ışık kalitesi, otel konseptleri, müşteri ilişkileri yönetimi, yiyecek-içecek büfeleri, dönemsel avantajlar, oda kondisyonları, kat görevlileri, dış kaynak kullanımı, koku, plaj, buklet ve yeniliğe yönelik imaj çalışmalarından oluşmaktadır. Buna göre, animasyon gösterileri, personel servis hizmetleri ve yiyecek-içecek hizmetlerine ilişkin yeniliklerden bazıları dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İmaj çalışmalarına yönelik yenilik uygularına bakıldığında, Thalasso Spa, sauna, güzellik merkezi, Türk hamamı, masaj salonu ve fitness salonu gibi hizmetlerin Royal Spa Merkezleri adı altında sunulduğu görülmektedir. 6. Sonuç ve Öneriler Küreselleşmeyle birlikte uluslararası otel işletmelerinin arasındaki yarış da hızlanmaktadır. Bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmek için otel işletmelerinin farklı stratejiler izlediği görülmektedir. Rixos Hotel Grubu bu yarış içinde yerli bir otel zinciri olarak konaklama sektöründe farklı stratejilerle yatay bir büyüme izlemektedir. Bu kapsamda farklı destinasyonlarda kiralama, yönetim anlaşması ve konsorsiyum gibi stratejileri takip ettiği görülmektedir. Büyümenin getirmiş olduğu bazı yenilikleri de bünyesine katarak müşterilerinin son derece memnun olarak otelden ayrılmasını sağlamak için oluşturulan, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) biriminde farklı dillerdeki misafirlerle konuşma yeteneğine sahip personeller istihdam edilmektedir. MİY uygulamalarıyla birlikte grubun herhangi bir otelinde konaklayan müşterinin istekleri gruba ait başka bir otel tarafından da görülmektedir. Bu nedenle müşteri rezervasyon yaptırdığı andan itibaren istekleri önceden bilindiği için daha kolay hizmet verilmektedir. Otel işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmanın en önemli yolu ise istihdam edilen personelin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu nedenle personelin sigorta ve prim gibi özlük haklarının brüt ücret üzerinden ödenmesi, motivasyonunu arttırmaktadır. Otel işletmelerinde aynı çatı altında birden çok hizmet sunulmasından dolayı istihdam yoğunluğu maliyeti, toplam maliyetler içindeki önemli bir payı oluşturmaktadır. Buna rağmen, Rixos Otel Grubunun uygulamalarında, oda sayısı başına düşen personel sayısının 0,8-1 arasında değiştiği ve bazı otellerde bu oranın 1,5 e kadar yükseldiği görülmektedir. Ayrıca Rixos Otel Grubu olarak personelin motivasyonuna da son derece önem verilmektedir. Bu kapsamda yılda iki kez düzenlenen personel gecelerinde çekilişle maddi değeri yüksek olan hediyeler sunulmaktadır. Uluslararası otel işletmelerinin en önemli özelliklerinden biride gittikleri destinasyonlara sahip oldukları inovatif değerleri taşımasıdır. Bu kapsamda Rixos Otel Grubunun sahip olduğu en önemli inovatif değeri, gittiği destinasyonları Türk kültürü 145

14 KURAR-DURNA-İNAL ve yiyecek-içeceğiyle tanıştırmasıdır. Yerli otel işletmelerinin uluslararasılaşma çabaları sadece şehir otelciliğinde görülürken, Rixos Otel Zinciri, resort otel, şehir oteli ve villla otel olmak üzere üç farklı şekilde büyüme eğilimi göstermektedir. Yerli otel işletmeleri ev sahibi oldukları ülkeye daha çok turist çekme planları yaparken, Rixos Otel Zinciri yeni destinasyonlar açan cesur, girişken, genç ve dinamik bir yapıya sahip görülmektedir. Günümüzde birçok otel işletmesinin yerli bir otel grubu olmayı dahi başaramamasına rağmen, Rixos Otel Grubunun dünyanın birçok bölgesin de hizmet sunuyor olması, grubun büyüme stratejilerinin ve grubu büyümeye götüren temel yeteneklerin dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamada uluslararasılaşma çabasında olan yerli otel işletmelerinin grubun uyguladığı stratejileri göz önünde bulundurması tavsiye edilmektedir. 146 Küresel otel işletmeleri konaklama sektörü pazarını lüks, tam donanımlı hizmet, orta ölçekli hizmet ve ekonomik otellere kadar genişletirken, Rixos Otel Grubunun lüks ve tam donanımlı hizmet tipiyle büyüme eğilimi göstermesi, dünyanın lider turizm ve konaklama şirketi olma yolundaki başarısını geciktirmektedir. Rixos Otel Grubu, yiyecek içecek hizmetinde teknik bilgi (know-how) ya da daha önce başarıya ulaşmış bir konsepti, misafirlerin beklentilerini karşılama ve yerel müşterileri etkileme amacıyla dış kaynak kullanım yoluyla gerçekleştirebilir. Rixos Otel Grubu olarak yiyecek-içecek hizmetlerinde örgüt kültürüne ve marka uygunluğuna önem verilmektedir. Bu nedenle grup büyüme stratejisine ilişkin çalıştığı işletmelerde (örneğin yönetim sözleşmesi) yeniden bir dizayn ve üretim alanı genişlemesine gitmek yerine, hizmetleri dış kaynak kullanarak sağlamaktadır. Dışarıdan alınan bazı animasyon gösterileri grubun değişik otellerinde gösteri yapmakta, bu da grup oteli olmanın maliyet ve etkinlik çeşitliliği avantajını beraberinde getirmektedir. Teknik anlamda uzmanlık gerektiren işler (örneğin, personel servis ulaşım) dış kaynak kullanarak sağlanmaktadır. Rixos la birlikte var olan Lara marka şampuanın misafir tarafından satın alınabilmesi sağlanmalıdır. Misafirlere iki otel kullanım imkânı verilmelidir. Konukların aynı gruba ait olan otellere günün istedikleri zamanında giriş-çıkış yapabilmesi ve oradaki hizmetlerden faydalanması sağlanmalıdır. Böylece misafirin bir defa ücret ödeyerek iki otelde tatil yapması sağlanabilir. Bu nedenle müşterinin tatil esnasında farklı bir otel deneyimi yaşaması, sonraki yıllarda gruba ait otellerin tercih edilirliğini arttıracaktır. Misafirlerin otelde tattığı ve çok beğendikleri yiyeceklerin küçük tatlar halinde otelden ayrılırken hediye olarak verilmesi, misafirlerin otelden daha yüksek düzeyde memnun ayrılmasına katkı sağlayacaktır. Özel film gösterimleri ve sinema geceleri düzenlenmelidir. Bu uygulama misafirlerin memnuniyet oranını yükseltebileceği gibi otel için de yeni bir gelir kaynağı olacaktır. Rixos Otel Grubundaki oda aydınlatmaları, insanın içini karatmayacak şekilde tasarlanmaktadır. Otellerin iç mimarisinde üç çeşit okuma lambası kullanılmaktadır. Bunun yerine oda aydınlatmalarında gölge saat uygulamasına geçilebilir. Bu sayede konuklar gece uyandıklarında hem saati rahatça görebilir, hem de gece lambası olarak kullanabilir. Yakın gelecekte otel işletmelerinde sıklıkla görüleceği tahmin edilen ve yeni teknoloji ürünlerinden biri olan ve alarmlı saat görevi gören (Glo-Pillow) yastıkların odalarda kullanılmasına geçilebilir. Resepsiyonda m-bot sistemi kullanılarak, yabancı konukların klavye kullanarak 17 dil üzerinden anında İngilizceye çeviri yapılabilen bu sistem sayesinde, misafirin resepsiyonist ile çok daha kolay iletişim kurması sağlanabilir. Rixos Otel Grubu odalarında engelli konuklara özel yenilik uygulamalarına yer verilmelidir. Örneğin, yatak başlarında veya banyolarda acil çağrı butonları yerleştirilerek engellilere kolaylık sağlanabilir. Rixos Otel Grubunun kendi markası olan Rixos Royal Spa merkezlerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika da sadece çocuklar için açılmış Kids Spaların uyarlanması, çocuklar için yapılacak bu hizmetlerin Rixos Otel Zinciri ne rekabet avantajı sağlayabilir. Rixos çalışanlarına dil eğitimi verilmemektedir. İyi işler yapan işletmeler iyi işler yapan çalışanlar istihdam ederek büyüyebilirler. Bu anlamda çalışanlara yoğun bir şekilde misafir ilişkileri eğitimi verilmektedir. Personelin motivasyonunun sürekli olması doğru ve etkili bir ödüllendirme sisteminin kurulabilmesine bağlıdır. Bu tür ödüle yönelik programlar, yeni personelin ilgisini çekecektir. Böylece bu durum, işletme içindeki rekabet ortamını arttırabilecektir. Eski ürünlerin kullanımıyla ilgili kampanyalar yapılırken, yeni ürünlerin tanıtımı da yapılmalıdır. Çağrı merkezi kurulmalıdır. Günümüzde çağrı merkezleri, işletmelerin markasıyla buluşma noktası olarak değerlendirilmektedir. Grubun hizmet kalitesini standartlaştırması ve bu standartları farklı destinasyonlara da sürdürülebilmesi ancak Rixos Akademi ile sağlanabilir.

15 Kaynakça ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Abratt, R. ve Mofokeng, T. N. (2001),"Development and Management of Corporate Image in South Africa", European Journal of Marketing, Vol. 35 (3/4), Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2000) Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality and Growth in Historical Perspective, The Quarterly Journal of Economics, the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology. Akay, B. (2012) Üretimde İnovasyon, Marmara SPS Stratejik Planlama Yönetim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yayınları. Akbaba, A. (2008) Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, İçinde: Okumuş, Fevzi ve Umut Avcı, Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. Akıncı, Z. (2002) Turizm Sektöründe İşgören İş tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4), Aksu, A. A. (2000) Otel İşletmelerinin Başarısını Etkileyen Dış Çevre Faktörleri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:4, Akat, Ö. (2008) Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Bursa: Ekin Kitapevi. Altan, M. ve Engin, O. (2003) Bir Seyahat İşletmesinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6, Aktepe, C., Baş, M. ve Tolon, M. (2009) Müşteri İlişkileri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. Akyüz, S. (2008) Çok Uluslu Otel İşletmelerinde Verimlilik Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. Ayrıçay, Y. ve Kalkan, G. (2013) Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Bal, M. (2012) Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi, KSÜ İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Başak, H., Kayır, Y. ve Dilipak, H. (2012) Ankara Yenilikçilik Merkezi Kuruluş Fizibilite Raporu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Üniversitesi. Bilim, Y. (2007) Araştırma Yöntemi Olarak Vaka Çalışması ve Süreci, Atilla Yüksel, Burak Mil ve Yasin Bilim (Ed.) Nitel Araştırma Neden, Nasıl, Niçin içinde ( ), Ankara: Detay Yayıncılık. Bilir, B. (2010) İnovasyon İçin Etkili Bir Yol: Kümeleme, İzmir Ticaret Odası AR&GE Bülten, Bolat, İ. (2006) Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci, C:9, S:15, Briggs, C. L. (1986) Learning How to Ask A Sociolinguistic Appraisal of the role of the Interview in Social Science Research, First Published, United Kingdom: Cambridge University Press. Büyüköztürk, Ş., Kılıcı Çakmak, E., Akgün, Ö. E. ve diğ., (2011) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara: Baran Ofset. Calaretu, U. B. (2011) Development Strategies for Hotel Chains, International Conference on Business Excellence, (1), 95. Cengiz, E. (2005) İşletmelerin Uluslararası Rekabet Stratejileri ve Uygulamalı Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Chen, H., Hu, M. Y., Shieh, J. C. P. (1991) The Wealth Effect of International Joint Ventures: The Case of U.S. Investment in China, Financial Management, Vol. 20, No. 4, Chen, J. J. ve Dimou, I. (2005) Expansion Strategy of International Hotel Firms, Journal of Business Research 58, Coşar, Y. (2008) Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1. Çoban, B., Devecioğlu, S. ve Karakaya, Y. E. (2011) Spor sektöründe e-ticaret, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C:8, S:1, Çubukçu, M. İ. (2010) Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, C:1, S:1, Dayanır, H. (2006) Konaklama İşletmeleri İçin Uluslararasılaşma Yolları ve Uluslararasılaşma Yolu Olarak Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye deki Gelişimine Yönelik Bir İnceleme, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 147

16 KURAR-DURNA-İNAL Doğan, S. (1997) İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: Örgüt Kültürü, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 4, Durna, U. ve Babür, S. (2011) Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3/1, Durna, U., İnal, M. E. ve Kurar, İ. (2013) Ulusal Otel Zincirinin Büyüme Başarısına İlişkin Bir Değerlendirme: Rixos Otel Zinciri, International Conference On Eurasian Economies,St. Petersburg, Erdem, B., Gökdeniz, A. ve Met, Ö. (2011) Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:26, S:2, Finnerty, J. E., Owers, J.E. ve Rogers, R.C. (1986) The Valuation Impact of Joint Ventures, Management International Review, Vol. 26, No. 2, Frankel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006) Designing And Evaluate Research in Education, Seventh Edition, New York: McGraw Hill Higher Education. Gövdere, B. (2009) Türkiye de Hizmetler Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.14, S.1, Hacıoğlu, N. (1989) Turizm Pazarlaması, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi. İsfendiyaroğlu, H. (2001) Otel İşletmelerinde Çamaşır Yıkama Hizmetlerinin Temizlik İşletmelerine Verilmesi Üzerine Muğla Yöresinde Bir Alan Araştırması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. İslamoğlu, H. ve Alnıaçık, Ü. (2013) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayınevi. Kohlbacker, F. (2006) The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research Forum: Qualitative Social Research, 7 (1), Art.21. Kesgin, M. (2005) Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Antalya da Faaliyette Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. Kuş, E. (2009) Nvivo 8 İle Nitel Araştırma Projeleri, Ankara: Anı Yayıncılık. Küçükaltan, K. D. ve Açıkgöz, A. F. (2011) Uluslararası Otel İşletmelerinin Finansmanı: Martı Otel İşletmeleri Aş. Örneği, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri 02, Mathewson, G. E. ve Winter, R. A. (1995) The Economics of Franchise Contracts, Journal of Law and Economics, Vol. 28, No. 3, Met, Ö. (2005) Çokuluslu Otel Zincirlerinin Büyüme ve Uluslararasılaşma Stratejileri, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (10), Met, Ö. ve Erdem, B. (2006) Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 2, Met, Ö. ve Erdem, B. (2011) Türk Otel Zincirleri ve Büyüme Stratejileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 26, Miles, M. B. ve Huberman, A. B. (1995) Qualitative Data Analysis, London: Sage Publication. Mucuk, İ. (2011) Modern İşletmecilik, İstanbul: Türkmen Kitapevi. Mucuk, İ. (2010) Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi. Öncer, A. Z. (2012) İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, Özen, Ü. ve Bingöl, M. (2007) İşletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Yenilik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı:2, Perçin, N. Ş. ve Güzel, B. (2010) Konaklama İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, İçinde: Demirkol, Şehnaz ve Halis, Muhsin, Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Değişim Yayınları. Roberts, P. ve Priest, H. (2006) Reliability and Validity in Research, Art and Science Research Methods, Vol. 20, No. 44, Rubin, P. H. (1978) The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract, Journal of Law and Economics, Vol. 21, No. 1,

17 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Şahin, D. (2006) Otel Aydınlatmasında Genel İlkeler ve Otel Yatak Odaları İçin Bir Değerlendirme: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Şencan, H. (2005) Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Ankara: Seçkin Kitapevi Timur, N. ve Barış, G. (2013) Müşteri İlişkileri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3001, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Tetik, N. ve Ören, E. (2007) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34, Turanlı, R. ve Sarıdoğan, E. (2010) Bilim-Teknoloji-İnovasyon Temelli Ekonomi ve Toplum, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. Türksoy, A. ve Türksoy, S. S. (2007) Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Çeşme İlçesinde Turizm Belgeli Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Alanlarına İlişkin Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 Sayı:1. Ülgen, M. ve Mirze, S. K. (2013) Stratejik İşletme Yönetimi, (6. Baskı) İstanbul: Beta Yayınları. Uzoğlu, S. (2001) Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj, Kurgu Dergisi, Sayı 18. Usta, Ö. (2005) İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, (2. Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık. Villa, M., Enz, C. ve Costa, G. (2011) Innovative Practices in the Spanish Hotel Industry, Cornell Hospitality Quarterly, 53(1) Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011) Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 27, Yin, R. K. (2011) Qualitative Research from Start to Finish, London: The Guilford Press. 149

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 61-76, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 523-542, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye Uğur ZAT TAN T. C. Boğaziçi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Türkiye de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği

Türkiye de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 35-50, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Türkiye de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2660 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1626 OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Murat EMEKSİZ (Ünite 1, 3, 4, 5) Doç.Dr. Medet YOLAL (Ünite 1,

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISSN : 1308-7444 gkiyik@anadolu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Eskisehir-Turkey

ISSN : 1308-7444 gkiyik@anadolu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Eskisehir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 3C0093 NWSA-SOCIAL SCIENCES Received: December 2011 Accepted: April 2012 Güzin Kıyık Series : 3C Anadolu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

FRANCHISING PAZARLAMA VE DAĞITIM SİSTEMİNDE YENİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI NEW MANAGEMENT MODELS IN FRANCHISING BUSINESS

FRANCHISING PAZARLAMA VE DAĞITIM SİSTEMİNDE YENİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI NEW MANAGEMENT MODELS IN FRANCHISING BUSINESS FRANCHISING PAZARLAMA VE DAĞITIM SİSTEMİNDE YENİ YÖNETİM ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ataç Soysal İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul. End.Yük.Müh. Edip Can Kockaya ECE Mühendislik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı