GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S"

Transkript

1 . Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S Fatih Y T stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü akir ESNAF stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü ÖZET Kapasite üzeri rezervasyon, de erlendirilememi kapasitesini stoklama imkan olmayan oteller, havayolu irketleri ya da hastane i letmeleri gibi hizmet kurulu larnda kapasite kullanm orann arttrmay amaçlayan bir yakla mdr. Bu çal mann amac kapasite üzeri rezervasyon uygulamalarnda ksa vadeli kazanmlar ile uzun vadeli olumsuz etkileri dengeleyecek karma dinamik bir model önermektir. Söz konusu karma model, kapasitenin bo kalmasna yol açan rezervasyon iptali ya da gerçekle memesi ve bunu telafi etmek için yaplan kapasitenin üzerinde rezervasyon alnmas gibi ksa vadeli kazanmlar ve maliyetlerin yan sra bu kararlara ba l olarak ortaya çkabilecek mü teri memnuniyetsizli inin uzun vadeli etkilerinin ve maliyetlerinin dengelenmesi için geli tirilmi tir. Literatürdeki ulusal ve uluslararas çal malar incelendi inde kapasite üzeri rezervasyonun ksa ve uzun vadeli kazanm ve kayplarn dengeleyecek bir karma dinamik modelin ilk kez bu çal mada önerildi i görülecektir. Önerilen bu modelin algoritmasnn ve çal ma mant nn tantlmasnn ardndan, karma dinamik modele temel te kil eden iki alternatif modele göre kyaslama yaplm ve her iki modele göre avantajlar gösterilmi tir. Anahtar Kelimeler:Gelir Yönetimi, Hizmet Yönetimi, Hizmet Düzeyi, Kapasite Üzeri Rezervasyon 105

2 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 ABSTRACT A HYBRID DYNAMIC MODEL PROPOSAL FOR OVERBOOKING IN REVENUE MANAGEMENT Overbooking is an approach used mainly in service enterprises which have no availability of using the unused capacity for the future needs, such as airlines, hotels, hospitals. In this study, our goal is to offer a hybrid dynamic model which will balance the benefits and losses that occur in the short and long term during the overbooking practices. Aforementioned hybrid model is developed to balance the losses which are occured from cancellations or no-shows that cause idle capacity and short term gains obtained by overbooking in order to reduce these losses as well as the long term effects and costs of customer dissatisfaction to be appeared related to these decisions. When similar studies in the national and international literature are examined, it will be seen that a hybrid dynamic model to balance the benefits and losses of overbooking in the short and long term is proposed for the first time. In this study after the introduction of the proposed model and its algorithm and logic, comparison is made between two basic models and the proposed model. Then related advantages of the proposed method are given. Keywords:Overbooking, Revenue management, Service management, Service level 106

3 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 G R Gelir yönetimi, havayolu irketlerinde serbest fiyatlandrmann rekabete açld 1978 ylndan itibaren geni bir ekilde uygulanmaya ba lanm tr (Talluri ve Van Ryzin, 2004: 15). Genel olarak gelir yönetiminin üç ana bile eni oldu u dü ünülmektedir. Bunlar kapasite yönetimi, dinamik fiyatlandrma ve kapasite üzeri rezervasyondur. Kapasite üzeri rezervasyon di er uygulamalardan farkl olarak mevcut kapasiteyi, fiyat-kapasite atamalarnda amaçland ekilde toplam geliri maksimum klmak yerine, mevcut kapasite kullanm orann optimum klmay amaçlar. Kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin belirlenmesi çal malar bu yönden toplam sistemin performansn arttrmaya yönelik çal malardr. Bu çal mada amaçlanan bu konuda mevcut çal malarda nispeten göz ard edilen uzun vadeli etkileri dikkate alarak, ksa vadeli kazançlar en iyilemektir. Çal mann 1. bölümünde kapasite üzeri rezervasyon çal malarnn literatür taramas yaplm ve bu çal malardaki önemli görülen ayrntlar anlatlm tr. 2. Bölümde karma dinamik model önerisi anlatlm ve modelin teorik detaylar payla lm tr. Ardndan 3. Bölümde hipotetik bir çal ma yaplarak söz konusu uygulamann sonuçlar gösterilmi ve di er metotlarla kar la trlm tr. Son bölümde ise sonuçlar kar la trlmal olarak verilmi ve gelecekteki çal malarda geli tirilmesi planlanan modellere yer verilmi tir. 1. L TERATÜR TARAMASI Kapasite üzeri rezervasyon konusunda yaplan ilk çal malardan biri olan Smith ve Di.nin (1992) çal masna göre Amerikan Havayollarnda yaplan rezervasyonlarn %50si iptal veya no-show olarak adlandrlan haber vermeksizin uygulama yerine göre, randevuya veya uça n kalk na gelmemekle sonuçlanmaktadr. Ayn çal ma e er kapasite üzeri rezervasyon uygulamalar i letmelerde uygulanmazsa toplam kapasitenin %15inin kullanlmayaca n ve buna ba l olarak da gelirlerde %5lik bir kayp olu aca n öngörmektedir. Kapasite üzeri rezervasyon, Hadjinicola ve Panayi (1997) ve Hong ve Di. (2013) tarafndan yaplan çal malarda otellerde, Johnson ve Geroghty (1997) tarafndan yaplan çal mada araç kiralamada, Sulistio ve Di. (2008) tarafndan yaplan çal mada büyük ölçekli ve hesaplama yo un uygulamalarn çözümü için da tk kaynaklarn bütünle tirilmesini sa layan bir teknoloji olan GRID sisteminde uygulanm tr. Wang ve Kao (2008) tarafndan yaplan çal mada kapasite üzeri rezervasyon modelleri havayolu kargo ta macl alannda uygulanm ve yaps gere i belirsiz olan bir kapasite üzerinde maliyet-kazanç ve rezervasyona uyma verileri bulank mantk yakla myla de erlendirilmi ve buna ba l olarak kapasite üzeri rezervasyon limitleri belirlenmi tir. Rezervasyon sistemini uygulayan ve dolaysyla bu alandaki çal malarn karllk ve kapasite kullanm oranlarn etkiledi i bilinen hastane i letmelerinde, kapasite üzeri rezervasyon modeli olu turma çal mas Kaandorp ve Koole (2007) tarafndan yaplm tr. 107

4 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Kaandorp ve Koole (2007), Seongmoon ve Giachetti (2006) ve Muthumaran ve Lawley (2008) tarafndan yaplan çal malar hastane i letmelerinde kullanlmak üzere önerilen modelleri içermektedir. Bu uygulamalardan farkl olarak Zeng ve Di. (2010) tarafndan yaplan çal mada, çal malarda genellikle homojen olarak varsaylan hastalarn randevuya uyma oranlarnn, hastadan hastaya de i ece i varsaylarak yeni bir model önerilmi tir. Erdelyi ve Topalo lu (2010) yaptklar çal mada havayolu i letmelerinde kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin belirlenmesi için bir dinamik programlama metodu geli tirmi lerdir. Huang ve Di. (2013), birbirlerinin muadili olabilecek paralel uçu larda kullanlabilecek bir kapasite üzeri rezervasyon modeli geli tirmi lerdir. Zhang ve Chen (2013) yaptklar di er bir çal mada olumsuz davran a maruz kalan yolcularn tepkilerini incelemi lerdir. Zou ve Di. (2013) yaptklar çal ma ile kapasite üzeri rezervasyonun sadece yolcu hizmetlerine de il kargo hizmetlerine de uygulanabilece ini göstermi lerdir. Bu çal mada yerel kararlar yerine daha geni çerçeveden baklarak alnan kapasite üzeri rezervasyon kararlarnn daha etkin sonuçlar verdi i ortaya çkm tr. Kapasite üzeri rezervasyon modelleri uygulamalar yaplar gere i, baz riskleri barndrr. Temel problem, kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin normal kapasitenin üzerinde olmas durumunda, rezervasyona uyan ki i saysnn di er bir deyi le, yaplan rezervasyonu bir sözle me olarak de erlendirerek kendilerine dü en ksm eksiksiz yerine getirenlerin, kapasite dolulu u nedeniyle talep edip anla tklar hizmeti alamamalar durumudur. Bu durumda mü teri kendine dü en ksm yerine getirmekle birlikte, istedi i hizmeti (havayolu i letmelerinde uça a binme) alamamaktadr. Bu durum ksa vadeli maliyetlerin yannda (para iadesi ve ceza ödenmesi, ücretsiz konaklama v.s), mü teri kayb gibi uzun vadeli maliyetlere yol açmaktadr. Wangenheim ve Bayon (2007) tarafndan yaplan çal mada, bu sebeplerle snf dü ürülmesi yani birinci snf yerine ekonomi snf gibi daha dü ük hizmet alan, bini i reddedilen yani uça a hiç binemeyen veya snf yükseltilmesi yani bir üst snfa terfi eden mü terilerin uzun vadedeki davran lar incelenmi tir. Bu çal maya göre olumsuz davran la kar la an mü teriler hizmet almlarn azaltm ve uzun vadeli kayplarla kar la lm tr. Yukarda bahsedilen çal malar, bu makalede önerilen ksa vadeli maliyetlerle, uzun vadeli maliyetleri dengelemeyi amaçlayan karma dinamik modele temel olu turmu lardr. Böylece güncel çal malarda nispeten göz ard edilen uzun vadeli maliyetler, ksa vadeli maliyetlerle birlikte kullanlarak toplam kar beklentisinin maksimum klnmas amaçlanm tr. 2. KARMA D NAM K MODEL N YAPISI Bu çal mada önerilen karma dinamik model, Wangenheim ve Bayon tarafndan (2007)de yaplan çal mada ayr ayr incelenen, temel olarak rezervasyona uyma oran, reddedilen yolcunun ksa vadeli maliyeti (ücretsiz konaklama, ba ka bir uça a yönlendirme, bilet bedeli ve belirli bir tazminat v.b.), bo koltu un sat bedeli gibi parametrelerin bir fonksiyonu ile maliyetlerden ba msz bir veri olan hizmet düzeyinin kullanld karma 108

5 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 dinamik bir modeldir. Bu modelin geli tirilmesindeki amaç maliyetlerin sadece ksa vadeli etkilerinin dü ünülmesi sonucu, çkabilecek uzun vadeli kayplarn bir dengesinin sa lanmasdr. Örne in, herhangi bir kanuni hükmün olmad ve dolaysyla reddedilen yolcuya herhangi bir tazminat ya da benzer bir ödeme yaplmad ve alternatif maliyetlerin ortaya çkmad sistemlerde kapasite üzeri rezervasyon limiti sonsuza do ru artacaktr. Bu durum ksa vadeli maliyet yaratmasa da, yaplan çal malarda bunun mü teri üzerinde olumsuz bir etkisinin oldu u belirlenmi tir, dolaysyla kapasite üzeri rezervasyon limitleri belirlenirken uzun vadeli maliyetlerle ters orantl olan hizmet düzeyinin de kullanld bir model geli tirilmi tir. Söz konusu modelde rezervasyonu gerçekle tirme oranlarnn homojen oldu u ve sabit oran üzerinden her rezervasyon iptalinin daha önceki iptallerden ba msz oldu u varsaylm tr. Söz konusu varsaym uygulamann özellikle kullanld havayolu irketlerindeki yapya uymakta ve binom da lmn temsil etmektedir. Bu a ama da a a da verilen indeks daha sonraki bölümlerde verilecek olan formüllerin açklamas açsndan önemli olmaktadr. A a da verilen, Uzun Vadeli Eksik Uçu Says kavramn açmann bu noktada önemli oldu unu dü ünmekteyiz. Uzun Vadeli Eksik Uçu Says, olumsuz bir davran la kar la an mü terinin, olumsuz davran la kar la mam mü terinin yapt uçu lara göre eksik yapt uçu saysn belirtmektedir. Makalemize temel olan uzun vadeli kayplarda bu davran tarznn yol açt mü teri kayplarnn finansal sonuçlardr. NDEKS Rezervasyonun Gerçekle me olasl = p Bo koltuk maliyeti = b Fazla sat maliyeti = c rd Hizmet Düzeyi = HD Hedeflenen Hizmet Düzeyi = HHD Kapasite = c Fiili rezervasyona uyma says = k Toplam gelir beklentisi = TGB Kapasite Üstü Rezervasyon Limiti = kürl i. A ama için Kapasite Üstü Rezervasyon Limiti = kürl i Uzun Vadeli Kayp = UVK Toplam Kazanç = TK Uzun Vadeli Eksik Uçu Says = UVEUS ( uçu /yl) A ama De i keni = i ptal edilen rezervasyon = n ir 1. Nolu A amada Alnan Net Rezervasyon Says= AR 1 109

6 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Beklenen Kar = BK Beklenen Zarar = BZ Beklenen Fayda = BF Binom da lmnn temel formülü a a da (1) formülüyle verilmi tir. Bu formülasyonda; n = Toplam Deneme Says k = Ba ar Saysn p = Her Denemenin Ba ar Olasl n belirtmektedir. Yukarda formülasyonu verilen binom formülü kullanlarak belirli bir rezervasyona uyma oranyla kaç ki inin uça a binme annda hazr olaca hesab u ekilde yaplmaktadr. Örne in, 50 ki ilik bir rezervasyon olmas durumunda, her bir ki inin rezervasyona uyma olasl 0,9 olan 39 ki inin uça a binmeye hazr olmas olasl a a daki formülle hesaplanr. = 0,006135= % 0,6135 (2) Önerilen modeldeki 1. A ama toplam kazancn maksimum klnmasdr. Toplam kazanç, bo kalmas muhtemel koltuklarn saysn azaltp, bu sayede toplam kapasite kullanmn arttrarak maksimum klnabilir. Fakat fiili koltuk kapasitesinin üzerinde her ek rezervasyona izin verdi imizde, mevcut kapasitenin üzerinde yolcunun uçu a hazr olmas olasl artar. Bu nedenle kapasite üzeri rezervasyona izin verilmesi durumunda kapasitenin üzerinde yolcu bulunma olasl artmakta ve kürl > c oldu u durumlarda bir maliyet olu maktadr. Bu veriler nda; Beklenen Marjinal Kazanç; (1) BK kürl+1 = b *( - ) (3) Ayn ekilde beklenen marjinal kayp; BZ kürl+1 = c rd *( - ) (4) 110

7 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 (3) ve (4) Formüllerden Beklenen Fayda hesaplanr; BF kürl +1 =BK kürl+1 - BZ kürl+1 (5) Toplam karn maksimum klnmas amaçland ndan ve amaç fonksiyonunun konkav bir fonksiyon olmas sebebiyle, BK BZ oldu u son nokta karn maksimum klnd noktadr. Her kapasite üzeri rezervasyon limitinin arttrlmas seçene i, hizmet düzeyinin belirli bir limit dahilinde olup olmad na göre de erlendirilmektedir. Hizmet düzeyi denklemi u ekildedir. HD= - ( (6) Bu denklem belirlenen bir üst limit için kapasitenin altndaki sayda yolcu gelmesi durumunda, gelen ki ilerin hizmet görece i, kapasite üzeri yolcu gelmesi durumunda kapasitenin üzerindeki ki i says kadar yolcunun hizmet göremeyece ini belirtmektedir. Hizmet düzeyi, hizmet gören ki ilerle, görmeyen ki ilerin orann temsil etmektedir. Önerilen modelde, rezervasyon yaplan tarihe kadar olan süre her biri i olarak belirtilen a amalara bölünmü tür. Her a amada mü terinin bo koltu a vermeyi kabul etti i tutar ve red edilme maliyeti bir önceki a amaya göre artmaktadr. Sonuç olarak, bu a amada hedeflenen hizmet düzeyinin her a amada artmas gerekti i öngörülmü tür. i a amasndan i+1 a amasna geçildi inde i a amasnda iptal olan rezervasyonlar da göz önüne alnarak, kürl i+1 in bulunmasnn ardndan alnabilecek net rezervasyon says olacaktr. Bu miktarlar her a amada daha önce belirtilen farkl HD ve b için ayr ayr belirlenecektir. 3. Bölümde verilen örne imizde bu a amalar hesaplama kolayl açsndan 2 a ama ile snrlanm tr. Etkin bilgisayar kullanm ile bu kademe says arttrlarak rezervasyon iptalleri gibi sebeplerden dolay olu an de i imlerden en yüksek fayda sa lanabilir. kürl i+1 + n ig = AR i+1 (7) i a amas için kullanlan algoritma ekil 1de verilmi tir. 1 kürl C; 2 BF (BK i BZ i ); 3 s(x) HD i 4 while BF > 0 do and s(x)>hhd i 5 kürl i kürl i+1 ; 6 return kürl i ; 7 end EK L 1: Karma Dinamik Model Algoritmas

8 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Yukardaki algoritmada her kapasite üzeri rezervasyon arttrlmas karar, öncelikle beklenen marjinal kazancn negatif olmas ve hizmet düzeyinin belirli bir rakamn altnda olmas durumunda reddedilmekte, e er iki kriter de sa lanyorsa (kürl) bir arttrlarak tüm kontroller bu kararn do rulu u açsndan yinelenmektedir. Önerilen karma dinamik modelde, kapasite üzeri rezervasyon konusunda literatür ksmnda belirtilen ve ksa vadeli maliyetleri göz önüne alan makalelerden farkl olarak uzun vadeli maliyetler de göz önüne alnmaktadr. Bu sayede söz konusu kararlar, uzun vadeli ve ksa vadeli sonuçlar göz önüne alnarak verilebilecektir. Karma dinamik model uzun ve ksa vadeli maliyetleri göz önüne alnmas durumunu analiz eden literatürdeki ilk çal madr. Çal mann bu bölümünde önerilen karma dinamik modelin farkl, p, b, c rd ve buna ba l olarak farkl elde edilen (kürl)nde sonuçlar kullanlarak ksa ve uzun vadeli kazançlar belirlenmi tir. Ksa vadeli kazançlar, beklenen kar ve zararn farkdr, di er bir deyi le [BK- BZ = BF]dir. Uzun vadeli kayplar, kapasite üstü rezervasyon sonucu gönülsüz olarak dü ük snfa indirilme veya uça a alnmama gibi durumlara maruz kalan mü terilerin bu deneyimlerinin uzun vadeli olumsuz etkilerini kapsamaktadr. Böyle bir durumda belirli bir miktar sat kayb ya anmas ve buna ba l olarak net bir kaybn olu mas kaçnlmazdr. Konunun önemine de inmek açsndan daha önceki denklemlerde belirtilen p, bo koltuk maliyetinin 0dan farkl bir de er olmas ve ayn zamanda reddedilen yolcu maliyeti, crdnin ise 0a yakn bir de er oldu u yani kanuni olarak havayolu irketinin bir tazminat ödemesi yapmas gerekmedi i durum göz önüne alnd nda denklemde kapasite üzeri rezervasyon limiti çok yüksek de erlere çkacak ve bunun sonucu olarak mü teri kayb ya anacaktr. Bu kayp, mü terilerin uzun vadeli tercihlerini ba ka alternatiflere yönlendirerek, uzun vadeli kayplara yol açacaktr. Wangenheim ve Bayon (2007), söz konusu olumsuz tavrlara maruz kalan ki ilerin, uçu larna reddedilmeleri durumunda kontrol grubundan yakla k 0,56 sefer/yl, bir alt snfa indirilmeleri durumunda 2,16 sefer/yl daha az hizmet aldklarn belirlemi tir. Bu veriler kapasite üstü rezervasyon kararlarnda bugüne kadar göz önüne alnmam bir alan, yani bu tepkilerin sonuçlarn göz önüne almamz gerektirmektedir. Bu çal mann yaplmasndaki temel amaç bu alann genel olarak fazla incelenmemesi sebebiyle yararl olacak bir model geli tirmektir. Literatürde olumsuz davran gören bir mü terinin bu davran cezalandrma süresinin belirlenmesi ile ilgili bir çal ma bulunmamaktadr. Bu çal mada ise bu sürenin 5 yl oldu u varsaylm tr. Çal mann kapsamna girmemekle birlikte, olumsuz davran gören bir mü terinin bu davran cezalandrma süresi konusunda bir çal ma yaplmas ve bu çal mann sonuçlarnn modele uyumlu hale getirilmesinin önemli oldu unu dü ünmekteyiz. Önerdi imiz modelde uzun vadeli sonuçlarla do ru orantl olan hizmet düzeyi seçimi için kriter olarak kullanlm tr. 112

9 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Uzun vadeli etkilerin kazanç veya kayplarnn amaç fonksiyonuna eklenmesi için daha detayl çal malar gerekmekte ve bu sebeple a a da belirtilen varsaymlar sonuçlarn de erlendirilmesi için kullanlm tr. Toplam uzun vadeli kaybn hesaplanmas için iki alanda a a daki varsaymlarda bulunulmu tur. Olumsuz davran a maruz kalan ki inin kendisi d nda karar alma veya duygularn belirtme anlamnda sosyal olarak sorumlu oldu u ki ilere olan etkisini de göz önüne alarak toplam kayp sekiz ile çarplm tr. Bu konu ile ilgili çe itli çal malar olmasna kar n, sekiz rakam Amerika Birle ik Devletleri tarafndan yaplm olan bir çal madan alnm olup, olumsuz davran a maruz kalan ki inin bu deneyimini iletti i ki i saysnn alt snr olarak verilmi tir [National Performance Review, 1996]. Bu nedenle bu konuda toplam etki süresi de göz önüne alnarak, uzun vadede ortaya çkabilecek maliyetlerin detayl ara trmalar yaplarak incelenmesi gerekti i açktr. A a da verilen (8) ve (9) formülleriyle, u ana kadar nispeten göz ard edilen uzun vadeli etkilerin toplam kazanca etkisi ve bunun sonucu olarak en büyüklenmesi gereken TKnn bile enleri verilmi tir. TK= TGB - UVK TGB = + c * b (8) (9) Mü teriler, kar la tklar olumsuz tavrlardan do al olarak etkilendikleri için gelecekteki tercihlerinde bu olumsuz tavrlar sebebiyle alternatif firma ya da karayolu, demiryolu gibi alternatif ula trma seçeneklerini de erlendirmektedirler. Bu ekilde olu an kayplar formüle etmek için (10) numaral formül kullanlm tr. Söz konusu formül, bir tüketicinin, Wangenheim ve Bayon tarafndan (2007)de yaplan çal madaki kayplar belirten UVK de eri ile, bo koltuk kaybnn,b, 5 yl süresinde devam edece ini varsaymakta ve bu da modelimizin performans de erlendirilmesi yapmas için kullanlan ikinci varsaym olu turmaktadr. UVK= (UVEUS*b*5)*2 (10) 3. KARMA D NAM K MODEL UYGULAMASI Karma dinamik modelin etkilerini görmek açsndan alternatif modeller olan sadece toplam karn maksimum klnmas ve hizmet düzeyi modelleri kullanlarak Tablo.1deki verilere dayanan sonuçlar bulunmu tur. Bu bölümde modellerin sonuçlarnn kar la trlmasnda literatürde yaygn olarak kullanlan kazanç farklarnn yüzdesi a a da verilen (11) formülüyle bulunur. 113

10 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Burada H önerilen modelle bulunan kazanç, M ise kyas için kullanlan modelle bulunan kazanç ve önerilen modelin kazanc ile kyas için kullanlan modelin kazanc arasndaki farkn yüzdesidir. 3.1 Toplam Karn Maksimum Klnmas Modeli Toplam karn maksimum klnmas için kullanlan model tarafndan önerilmi olup bu modelle, bo koltuklardan dolay olu abilecek potansiyel kayplar ile, fiili kapasitenin üzerinde yolcu alnmas durumunda olu abilecek, red maliyetlerinin farknn maksimum olmas amaçlanmaktadr. Bu modelin detaylar Sulistio ve Di. (2008) tarafndan yaynlanan makalelerinde belirtilmi tir. Amaç; BF > 0 gerçekle tiren Maks(kürl) de erini bulmaktr. Bu modelin en büyük eksikli inin sadece ksa vadeli hedeflerin göz önüne alnmas ve ksa vadeli sonuçlar sebebiyle, olumsuz tavr sergilenen mü terilerin uzun vadedeki kayplarnn göz önüne alnmamasdr. (11) TABLO 1: kürl Belirlemek için Parametreler C 50 c rd1 150 HHD. 1 99,90% B 1 50 P 1 0,8 c rd2 250 HHD 2 99,99% B P 2 0,95 n ig 10 AR 1 40 Bu veriler nda, Tablo 2deki sonuçlar ortaya çkm ve beklenen faydann (BF) maksimum klnd nokta olarak (kürl)=61 tespit edilmi tir. BF hesaplamas için ise (3) ve (4) nolu formüller kullanlm ve (5) nolu formülde gösterildi i üzere farklar alnm tr. 114

11 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 2: Ksa Vadeli Kazancn Maksimizasyonu kürl TK BF , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Bu temel model sadece ksa vadeli risk veya faydalarn analizini yaparak ba a ba noktasna göre bir öneri getirmektedir. Yukarda açklanan bu modelin alternatifi olan di er bir model ise kar veya zarar üzerine yo unla mayan bunun yerine belirli bir hizmet düzeyinin sa lanmasnn garanti altna alnd hizmet düzeyi modelidir. 3.2 Hizmet Düzeyi Modeli Hizmet düzeyi modelinde amaç, ksa vadeli kazancn maksimizasyonu ilkesinde, göz ard edilen uzun vadeli etkilerin göz önüne alnmasdr. Bu model de toplam karn maksimum klnmas modeli gibi Sulistio ve Di. (2008) tarafndan ilgili makalelerinde ayrca özetlenmi tir. Hizmet düzeyi, ilgili mü terilerin beklentilerinin kar lanmasn ve dolaysyla bunun sonucu olarak uzun vadeli kazancn artmasn sa layan bir faktördür. Hizmet düzeyi modelinde amaçlanan hizmet düzeyi sa lanrken kararlarn maddi ksm göz ard edilmekte ve frsat maliyeti ortaya çkmaktadr. Tablo 3de söz konusu model ile yaplan çal mann sonuçlar gösterilmi tir. Buna göre örne e ait parametrelerde belirtilen (HHD) noktasna ula ld nokta olan %99,9 seviyesinde rezervasyon limiti 55 olarak bulunmu ve yinelemeler durmu tur. 115

12 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 3: Hizmet Düzeyi Modeli Kürl HD TK ,00% ,00% 2.549, ,00% 2.599, ,99% 2.647, ,98% 2.693, ,94% 2.736, ,86% 2.774, ,71% 2.807, ,46% 2.832,68 Bu sonuçlardan da anla laca üzere mü teri beklentilerinin kar lanmas üzerine odaklanlmas durumunda, (11) formülüyle iki kazanç modeli arasnda kazanç farknn %si a a daki gibi bulunur. Bu da toplam karn maksimizasyonu modelinin hizmet düzeyi modeline göre %4 daha fazla kazanç sa lad n gösterir. Bu farkn nedeni mü terinin ald hizmet oran üzerine odaklanlmas ve söz konusu hizmet düzeyinin gelirinin ya da kaybnn göz ard edilmesidir. Bu verileri rakamlara çevirirsek en büyüklenecek bir amaç fonksiyonu yaratabiliriz. Bu noktada burada önerilen karma dinamik modelin fark ortaya çkmakta, karma dinamik modelin ksa ve uzun vadeli fayda ve maliyetleri birlikte de erlendirmesi önem kazanmaktadr. Burada önerilen karma dinamik modele göre yaplan hesaplama sonucunda Tablo 4deki sonuçlar ortaya çkm tr. 116

13 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 4: Karma Dinamik Model Uygulamas Sonuçlar 1.A ama kürl HD1 TK BF ,00% ,00% 2.549, , ,00% 2.599, , ,99% 2.647, , ,98% 2.693, , ,94% 2.736, , ,86% 2.774, , ,71% 2.807, , ,46% 2.832, ,97 Önerilen karma dinamik modele göre hizmet düzeyi kriteri algoritmann 5. yinelemesinde kar lanmakta ve yinelemeler sona ermektedir. Bu noktada 1. A ama için kürl 1 limiti, Hizmet düzeyinin kar land minimum e ik olan 55 noktas olarak belirlenir. Daha sonra önerdi imiz modelin di er modellere göre bir di er avantaj olarak 2. A amada, 1 A amadan elde edilen n ig ve AR 1 verileri de kullanlarak, ekil 1de verilen algoritma 2. A ama için çal trlarak kürl 2 ve buna ba l alnabilecek olan net rezervasyon miktar tespit edilir. 2. A amada HHD 2 noktasna ula ld için 2. A ama sonu 53 olarak tespit edilir. Daha önce de belirtildi i üzere a ama saysnn 2 ile snrl kalmasnn sebebi hesaplama kolayl dr. Söz konusu sonuçlar Tablo 5de verilmi tir TABLO 5: Karma Dinamik Model Uygulamas Sonuçlar 2.A ama kürl 2 HD TK ,00% ,00% 3.599, ,00% 3.698, ,99% 3.795, ,98% 3.888,

14 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Burada önerilen karma dinamik model alternatif modellerin çal ma mant nda a ama olmamas ve alnan veya iptal edilen rezervasyonlara göre bir revizyon içermemesi nedeniyle dinamik yapda olmamalar gibi iki önemli dezavantaj ortadan kaldrmaktadr. Tüm modellerin sonuçlar kar la trlma yaplabilmesi amacyla Tablo 6de verilmi tir. Karma modelimize temel te kil eden iki model olan, hizmet düzeyi ve ksa vadeli karn maksimizasyonu modelleri, literatürde tek a amal modeller olarak tanmlanm tr. Bu sebeple söz konusu modellere ait ek yinelemeler tanmlanmas çal mamz kapsamnda olmad ndan a a daki sonuç ksmnda kürl 2 sonuçlar N/A olarak belirlenmi tir. Bu sebeple, bu iki model için TK olarak hizmet düzeyi ve Ksa Vadeli Karn Maksimizasyonu modelleri için 1. A ama, önerdi imiz karma model için 2. A ama sonuçlar verilmi tir. TABLO 6: Modellerin Sonuçlarn Kar la trlmas kürl 1 kürl 2 TK Hizmet Düzeyi 55 N/A 2.736,41 K.V.K.M 61 N/A 2.850,97 K.D.M ,795,54 Tablo 6daki model sonuçlarnn kazanç farknn yüzdesi yine (11) formülüne göre hesaplanr. Hizmet düzeyi ve karma dinamik modelin kar la trlmas durumunda kazanç farknn yüzdesi; Ksa vadeli karn maksimizasyonu ve karma dinamik modelin kar la trlmas durumunda kazanç yüzdesi; olacaktr. Önerdi imiz modelde geli tirilmesi gereken konularn ba nda dü ük hizmet almnn uzun vadeli etkileri (hizmet alm kayp miktar ve süresi) gelmektedir. Bu alanda güncel veriler temin edildi i takdirde karma dinamik modelin performans daha ayrntl inceleme frsat yakalanabilecek veya amaç fonksiyonunun bir parças haline getirilebilecektir

15 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 SONUÇ Bu çal mada gelir yönetiminin önemli ba lklarndan biri olan kapasite üzeri rezervasyon konusu ele alnm tr. Daha sonra ksa ve uzun vadeli maliyetleri veya beklentileri ayr ayr göz önüne alan iki modeli, bir ba ka bir deyi le ksa vadeli kazanç maksimizasyonu odakl toplam karn maksimum klnmas ve hizmet düzeyi modellerini, birle tiren literatürde bugüne kadar rastlanmam karma dinamik bir model önerilmi ve bu modelin metodolojisi ile ilgili detaylara yer verilmi tir. Çal mada önerilen karma dinamik modele ili kin algoritmann tanmlanmasnn ardndan hipotetik veriler nda örnek bir uygulamaya yer verilmi olup, bu modelin di er modellere göre avantajlar gösterilmi tir. Önerilen model, tek a amal ksa vadeli kazanç maksimizasyonu modeline göre %33,13lik, hizmet düzeyi modeline göre %38,70lik bir art sa lam tr. Olumsuz davran gören (üzerine dü en sorumlulu u yerine getirdi i halde reddedilen) mü terilerin kendilerine yaplan bu uygulamay cezalandrma süresinin incelenmesi ve bu sürenin karma dinamik modele uyumlu hale getirilerek yeni bir model olu turulmas konusunda çal malarmz sürmektedir. KAYNAKLAR ERDELYI, A., TOPALO LU, H., Temmuz 2010, A dynamic programming decomposition method for making overbooking decisions over an airline network, INFORMS Journal on Computing, Cilt:22, No:3, s: HADJINICOLA, G.C., PANAYI, C., Ocak 1997, The Overbooking Problem in Hotels with Multiple Tour Operators, Operations and Production Management, Cilt:17, No:9, s: HONG, L.,YAN, J., PANPAN, L., 2013, Study on the model of hotel rooms overbooking, Journal of Applied Science, Cilt:13, No:215, s: HUANG, Y., GE, Y., ZHANG, X.,ZU, Y., A ustos 2013, Overbooking for parallel flights with transference, International Journal of Production Economics, Cilt:144, No:2, s: JOHNSON, E., GEROGHTY, M.K., Ocak 1997, Revenue Management Saves National Car Rental, Interfaces, Cilt:27, No:1, s: KAANDORP, G.C., KOOLE, G., Eylül 2007, Optimal Outpatient Appointment Scheduling, Healthcare Management Science, Cilt:10, No:3, s:

16 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 MUTHUMARAN, K., LAWLEY, M., Eylül 2008, A Stochastic Overbooking Models for Outpatient Clinical Scheduling with No-Shows, IEEE Transactions, Cilt:40, No:9, s: National Performance Review, Serving the American People: Best Practices in Resolving Customer Complaints, Mart 1996, s:2 Ziyaret Tarihi: SEONGMOON, K., GIACHETTI, R.E., Kasm 2006, A Stochastic Mathematical Appointment Overbooking Model for Healthcare Providers to Improve Profit, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. Systems and Human, Cilt:36, No:6, s: SMITH, B.C., LEIMKUHLER, J.F., DARROW, R.M., Ocak- ubat 1992, Yield Management at American Airlines, Interfaces, Cilt:22, No:1, s:8-31 SULISTIO, A., KIM, K.H., BUYYA, R., Mays 2008, Managing Cancellations and No- Shows of Reservations with Overbooking to Increase Resource Revenue, Eighth IEEE International Symposium on Cluster Computing and the GRID, s: TALLURI, K.T., VAN RYZIN, G. J., 2004, The Theory and Practice of Revenue Management, A.B.D., Springer WANG, Y., KAO, C., Ekim 2008, An Application of a Fuzzy Knowledge System for Air- Cargo Booking Under Uncertain Capacity, Computer and Mathematics with Applications, Cilt:56 No:10, s: WANGENHEIM, F.V., BAYON, T., Ekim 2007, Behavioral Consequences of Overbooking Service Capacity, American Marketing Association, Cilt:71, No:4, s:36-47 ZENG, B., TURKCAN, A., LIN, J., LAWLEY, M., Temmuz 2010, Clinical Scheduling Models with Overbooking for Patients with Heteregenous No-Show Probabilities, Annals of Operations Research, Cilt:178, No:1, s: ZHANG, X., CHEN, R., Mart 2013, Asymmetric effects, regulatory focus, and attribute satisfaction Mixed experimental evidence in airline overbooking recovery, International Journal of Production Economics, Cilt:142, No:1, s:27-36 ZOU, L., YU, C., DRESNER, M., Ekim 2013, The application of inventory transshipment modeling to air cargo revenue management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Cilt:57, s:

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Monopol. (Tekel) Piyasası

Monopol. (Tekel) Piyasası Monopol (Tekel) Piyasası Sonsuz sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa yapısına tekel diyoruz. Tekelci firmanın sattığı malın ikamesi yoktur ya da tanım gereği piyasaya giriş engellenmiştir.

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ndrgemel Dzler Ders Notlar

ndrgemel Dzler Ders Notlar ndrgemel Dzler Ders Notlar c wwww.sbelian.wordpress.com Bu ders notunda diziler konusunun bir alt konusu olan First Order Recursions ve Second Order Recursions konular anlatlm³ ve bu konularla alakal örnekler

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 574-580 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bulanık Mantık İle Akıllı Fırının Modellenmesi Ebru GÜNDOĞDU a,*, Köksal

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ Bitirme Ödevi Damla Dönderdi 040080219 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014

Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-87 (Devralma) Karar Sayısı : 16-04/65-23 Karar Tarihi : 10.02.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ

BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ Gülcan, ÖZEL*, Emin AÇIKKALP**, Arif HEPBAŞLI***, Hikmet KARAKOÇ**** *Bilecik Ş.E. Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Bölüm 2 Programlama Dilleri 2.1 Programlama Dilleri ve C Bölüm ba³l nn aksine, burada programlama dillerinin çok uzun ve ilginç geli³im öykülerine girmeyecek ve onlarn tam snandrmasn yapmak gibi zor bir

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Aycan ATAK

YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Aycan ATAK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB NESNELERİ İÇİN KALİTENİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Aycan ATAK Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Programı : Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı