GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S"

Transkript

1 . Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 GEL R YÖNET M NDE KAPAS TE ÜZER REZERVASYON Ç N B R KARMA D NAM K MODEL ÖNER S Fatih Y T stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü akir ESNAF stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü ÖZET Kapasite üzeri rezervasyon, de erlendirilememi kapasitesini stoklama imkan olmayan oteller, havayolu irketleri ya da hastane i letmeleri gibi hizmet kurulu larnda kapasite kullanm orann arttrmay amaçlayan bir yakla mdr. Bu çal mann amac kapasite üzeri rezervasyon uygulamalarnda ksa vadeli kazanmlar ile uzun vadeli olumsuz etkileri dengeleyecek karma dinamik bir model önermektir. Söz konusu karma model, kapasitenin bo kalmasna yol açan rezervasyon iptali ya da gerçekle memesi ve bunu telafi etmek için yaplan kapasitenin üzerinde rezervasyon alnmas gibi ksa vadeli kazanmlar ve maliyetlerin yan sra bu kararlara ba l olarak ortaya çkabilecek mü teri memnuniyetsizli inin uzun vadeli etkilerinin ve maliyetlerinin dengelenmesi için geli tirilmi tir. Literatürdeki ulusal ve uluslararas çal malar incelendi inde kapasite üzeri rezervasyonun ksa ve uzun vadeli kazanm ve kayplarn dengeleyecek bir karma dinamik modelin ilk kez bu çal mada önerildi i görülecektir. Önerilen bu modelin algoritmasnn ve çal ma mant nn tantlmasnn ardndan, karma dinamik modele temel te kil eden iki alternatif modele göre kyaslama yaplm ve her iki modele göre avantajlar gösterilmi tir. Anahtar Kelimeler:Gelir Yönetimi, Hizmet Yönetimi, Hizmet Düzeyi, Kapasite Üzeri Rezervasyon 105

2 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 ABSTRACT A HYBRID DYNAMIC MODEL PROPOSAL FOR OVERBOOKING IN REVENUE MANAGEMENT Overbooking is an approach used mainly in service enterprises which have no availability of using the unused capacity for the future needs, such as airlines, hotels, hospitals. In this study, our goal is to offer a hybrid dynamic model which will balance the benefits and losses that occur in the short and long term during the overbooking practices. Aforementioned hybrid model is developed to balance the losses which are occured from cancellations or no-shows that cause idle capacity and short term gains obtained by overbooking in order to reduce these losses as well as the long term effects and costs of customer dissatisfaction to be appeared related to these decisions. When similar studies in the national and international literature are examined, it will be seen that a hybrid dynamic model to balance the benefits and losses of overbooking in the short and long term is proposed for the first time. In this study after the introduction of the proposed model and its algorithm and logic, comparison is made between two basic models and the proposed model. Then related advantages of the proposed method are given. Keywords:Overbooking, Revenue management, Service management, Service level 106

3 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 G R Gelir yönetimi, havayolu irketlerinde serbest fiyatlandrmann rekabete açld 1978 ylndan itibaren geni bir ekilde uygulanmaya ba lanm tr (Talluri ve Van Ryzin, 2004: 15). Genel olarak gelir yönetiminin üç ana bile eni oldu u dü ünülmektedir. Bunlar kapasite yönetimi, dinamik fiyatlandrma ve kapasite üzeri rezervasyondur. Kapasite üzeri rezervasyon di er uygulamalardan farkl olarak mevcut kapasiteyi, fiyat-kapasite atamalarnda amaçland ekilde toplam geliri maksimum klmak yerine, mevcut kapasite kullanm orann optimum klmay amaçlar. Kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin belirlenmesi çal malar bu yönden toplam sistemin performansn arttrmaya yönelik çal malardr. Bu çal mada amaçlanan bu konuda mevcut çal malarda nispeten göz ard edilen uzun vadeli etkileri dikkate alarak, ksa vadeli kazançlar en iyilemektir. Çal mann 1. bölümünde kapasite üzeri rezervasyon çal malarnn literatür taramas yaplm ve bu çal malardaki önemli görülen ayrntlar anlatlm tr. 2. Bölümde karma dinamik model önerisi anlatlm ve modelin teorik detaylar payla lm tr. Ardndan 3. Bölümde hipotetik bir çal ma yaplarak söz konusu uygulamann sonuçlar gösterilmi ve di er metotlarla kar la trlm tr. Son bölümde ise sonuçlar kar la trlmal olarak verilmi ve gelecekteki çal malarda geli tirilmesi planlanan modellere yer verilmi tir. 1. L TERATÜR TARAMASI Kapasite üzeri rezervasyon konusunda yaplan ilk çal malardan biri olan Smith ve Di.nin (1992) çal masna göre Amerikan Havayollarnda yaplan rezervasyonlarn %50si iptal veya no-show olarak adlandrlan haber vermeksizin uygulama yerine göre, randevuya veya uça n kalk na gelmemekle sonuçlanmaktadr. Ayn çal ma e er kapasite üzeri rezervasyon uygulamalar i letmelerde uygulanmazsa toplam kapasitenin %15inin kullanlmayaca n ve buna ba l olarak da gelirlerde %5lik bir kayp olu aca n öngörmektedir. Kapasite üzeri rezervasyon, Hadjinicola ve Panayi (1997) ve Hong ve Di. (2013) tarafndan yaplan çal malarda otellerde, Johnson ve Geroghty (1997) tarafndan yaplan çal mada araç kiralamada, Sulistio ve Di. (2008) tarafndan yaplan çal mada büyük ölçekli ve hesaplama yo un uygulamalarn çözümü için da tk kaynaklarn bütünle tirilmesini sa layan bir teknoloji olan GRID sisteminde uygulanm tr. Wang ve Kao (2008) tarafndan yaplan çal mada kapasite üzeri rezervasyon modelleri havayolu kargo ta macl alannda uygulanm ve yaps gere i belirsiz olan bir kapasite üzerinde maliyet-kazanç ve rezervasyona uyma verileri bulank mantk yakla myla de erlendirilmi ve buna ba l olarak kapasite üzeri rezervasyon limitleri belirlenmi tir. Rezervasyon sistemini uygulayan ve dolaysyla bu alandaki çal malarn karllk ve kapasite kullanm oranlarn etkiledi i bilinen hastane i letmelerinde, kapasite üzeri rezervasyon modeli olu turma çal mas Kaandorp ve Koole (2007) tarafndan yaplm tr. 107

4 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Kaandorp ve Koole (2007), Seongmoon ve Giachetti (2006) ve Muthumaran ve Lawley (2008) tarafndan yaplan çal malar hastane i letmelerinde kullanlmak üzere önerilen modelleri içermektedir. Bu uygulamalardan farkl olarak Zeng ve Di. (2010) tarafndan yaplan çal mada, çal malarda genellikle homojen olarak varsaylan hastalarn randevuya uyma oranlarnn, hastadan hastaya de i ece i varsaylarak yeni bir model önerilmi tir. Erdelyi ve Topalo lu (2010) yaptklar çal mada havayolu i letmelerinde kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin belirlenmesi için bir dinamik programlama metodu geli tirmi lerdir. Huang ve Di. (2013), birbirlerinin muadili olabilecek paralel uçu larda kullanlabilecek bir kapasite üzeri rezervasyon modeli geli tirmi lerdir. Zhang ve Chen (2013) yaptklar di er bir çal mada olumsuz davran a maruz kalan yolcularn tepkilerini incelemi lerdir. Zou ve Di. (2013) yaptklar çal ma ile kapasite üzeri rezervasyonun sadece yolcu hizmetlerine de il kargo hizmetlerine de uygulanabilece ini göstermi lerdir. Bu çal mada yerel kararlar yerine daha geni çerçeveden baklarak alnan kapasite üzeri rezervasyon kararlarnn daha etkin sonuçlar verdi i ortaya çkm tr. Kapasite üzeri rezervasyon modelleri uygulamalar yaplar gere i, baz riskleri barndrr. Temel problem, kapasite üzeri rezervasyon limitlerinin normal kapasitenin üzerinde olmas durumunda, rezervasyona uyan ki i saysnn di er bir deyi le, yaplan rezervasyonu bir sözle me olarak de erlendirerek kendilerine dü en ksm eksiksiz yerine getirenlerin, kapasite dolulu u nedeniyle talep edip anla tklar hizmeti alamamalar durumudur. Bu durumda mü teri kendine dü en ksm yerine getirmekle birlikte, istedi i hizmeti (havayolu i letmelerinde uça a binme) alamamaktadr. Bu durum ksa vadeli maliyetlerin yannda (para iadesi ve ceza ödenmesi, ücretsiz konaklama v.s), mü teri kayb gibi uzun vadeli maliyetlere yol açmaktadr. Wangenheim ve Bayon (2007) tarafndan yaplan çal mada, bu sebeplerle snf dü ürülmesi yani birinci snf yerine ekonomi snf gibi daha dü ük hizmet alan, bini i reddedilen yani uça a hiç binemeyen veya snf yükseltilmesi yani bir üst snfa terfi eden mü terilerin uzun vadedeki davran lar incelenmi tir. Bu çal maya göre olumsuz davran la kar la an mü teriler hizmet almlarn azaltm ve uzun vadeli kayplarla kar la lm tr. Yukarda bahsedilen çal malar, bu makalede önerilen ksa vadeli maliyetlerle, uzun vadeli maliyetleri dengelemeyi amaçlayan karma dinamik modele temel olu turmu lardr. Böylece güncel çal malarda nispeten göz ard edilen uzun vadeli maliyetler, ksa vadeli maliyetlerle birlikte kullanlarak toplam kar beklentisinin maksimum klnmas amaçlanm tr. 2. KARMA D NAM K MODEL N YAPISI Bu çal mada önerilen karma dinamik model, Wangenheim ve Bayon tarafndan (2007)de yaplan çal mada ayr ayr incelenen, temel olarak rezervasyona uyma oran, reddedilen yolcunun ksa vadeli maliyeti (ücretsiz konaklama, ba ka bir uça a yönlendirme, bilet bedeli ve belirli bir tazminat v.b.), bo koltu un sat bedeli gibi parametrelerin bir fonksiyonu ile maliyetlerden ba msz bir veri olan hizmet düzeyinin kullanld karma 108

5 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 dinamik bir modeldir. Bu modelin geli tirilmesindeki amaç maliyetlerin sadece ksa vadeli etkilerinin dü ünülmesi sonucu, çkabilecek uzun vadeli kayplarn bir dengesinin sa lanmasdr. Örne in, herhangi bir kanuni hükmün olmad ve dolaysyla reddedilen yolcuya herhangi bir tazminat ya da benzer bir ödeme yaplmad ve alternatif maliyetlerin ortaya çkmad sistemlerde kapasite üzeri rezervasyon limiti sonsuza do ru artacaktr. Bu durum ksa vadeli maliyet yaratmasa da, yaplan çal malarda bunun mü teri üzerinde olumsuz bir etkisinin oldu u belirlenmi tir, dolaysyla kapasite üzeri rezervasyon limitleri belirlenirken uzun vadeli maliyetlerle ters orantl olan hizmet düzeyinin de kullanld bir model geli tirilmi tir. Söz konusu modelde rezervasyonu gerçekle tirme oranlarnn homojen oldu u ve sabit oran üzerinden her rezervasyon iptalinin daha önceki iptallerden ba msz oldu u varsaylm tr. Söz konusu varsaym uygulamann özellikle kullanld havayolu irketlerindeki yapya uymakta ve binom da lmn temsil etmektedir. Bu a ama da a a da verilen indeks daha sonraki bölümlerde verilecek olan formüllerin açklamas açsndan önemli olmaktadr. A a da verilen, Uzun Vadeli Eksik Uçu Says kavramn açmann bu noktada önemli oldu unu dü ünmekteyiz. Uzun Vadeli Eksik Uçu Says, olumsuz bir davran la kar la an mü terinin, olumsuz davran la kar la mam mü terinin yapt uçu lara göre eksik yapt uçu saysn belirtmektedir. Makalemize temel olan uzun vadeli kayplarda bu davran tarznn yol açt mü teri kayplarnn finansal sonuçlardr. NDEKS Rezervasyonun Gerçekle me olasl = p Bo koltuk maliyeti = b Fazla sat maliyeti = c rd Hizmet Düzeyi = HD Hedeflenen Hizmet Düzeyi = HHD Kapasite = c Fiili rezervasyona uyma says = k Toplam gelir beklentisi = TGB Kapasite Üstü Rezervasyon Limiti = kürl i. A ama için Kapasite Üstü Rezervasyon Limiti = kürl i Uzun Vadeli Kayp = UVK Toplam Kazanç = TK Uzun Vadeli Eksik Uçu Says = UVEUS ( uçu /yl) A ama De i keni = i ptal edilen rezervasyon = n ir 1. Nolu A amada Alnan Net Rezervasyon Says= AR 1 109

6 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Beklenen Kar = BK Beklenen Zarar = BZ Beklenen Fayda = BF Binom da lmnn temel formülü a a da (1) formülüyle verilmi tir. Bu formülasyonda; n = Toplam Deneme Says k = Ba ar Saysn p = Her Denemenin Ba ar Olasl n belirtmektedir. Yukarda formülasyonu verilen binom formülü kullanlarak belirli bir rezervasyona uyma oranyla kaç ki inin uça a binme annda hazr olaca hesab u ekilde yaplmaktadr. Örne in, 50 ki ilik bir rezervasyon olmas durumunda, her bir ki inin rezervasyona uyma olasl 0,9 olan 39 ki inin uça a binmeye hazr olmas olasl a a daki formülle hesaplanr. = 0,006135= % 0,6135 (2) Önerilen modeldeki 1. A ama toplam kazancn maksimum klnmasdr. Toplam kazanç, bo kalmas muhtemel koltuklarn saysn azaltp, bu sayede toplam kapasite kullanmn arttrarak maksimum klnabilir. Fakat fiili koltuk kapasitesinin üzerinde her ek rezervasyona izin verdi imizde, mevcut kapasitenin üzerinde yolcunun uçu a hazr olmas olasl artar. Bu nedenle kapasite üzeri rezervasyona izin verilmesi durumunda kapasitenin üzerinde yolcu bulunma olasl artmakta ve kürl > c oldu u durumlarda bir maliyet olu maktadr. Bu veriler nda; Beklenen Marjinal Kazanç; (1) BK kürl+1 = b *( - ) (3) Ayn ekilde beklenen marjinal kayp; BZ kürl+1 = c rd *( - ) (4) 110

7 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 (3) ve (4) Formüllerden Beklenen Fayda hesaplanr; BF kürl +1 =BK kürl+1 - BZ kürl+1 (5) Toplam karn maksimum klnmas amaçland ndan ve amaç fonksiyonunun konkav bir fonksiyon olmas sebebiyle, BK BZ oldu u son nokta karn maksimum klnd noktadr. Her kapasite üzeri rezervasyon limitinin arttrlmas seçene i, hizmet düzeyinin belirli bir limit dahilinde olup olmad na göre de erlendirilmektedir. Hizmet düzeyi denklemi u ekildedir. HD= - ( (6) Bu denklem belirlenen bir üst limit için kapasitenin altndaki sayda yolcu gelmesi durumunda, gelen ki ilerin hizmet görece i, kapasite üzeri yolcu gelmesi durumunda kapasitenin üzerindeki ki i says kadar yolcunun hizmet göremeyece ini belirtmektedir. Hizmet düzeyi, hizmet gören ki ilerle, görmeyen ki ilerin orann temsil etmektedir. Önerilen modelde, rezervasyon yaplan tarihe kadar olan süre her biri i olarak belirtilen a amalara bölünmü tür. Her a amada mü terinin bo koltu a vermeyi kabul etti i tutar ve red edilme maliyeti bir önceki a amaya göre artmaktadr. Sonuç olarak, bu a amada hedeflenen hizmet düzeyinin her a amada artmas gerekti i öngörülmü tür. i a amasndan i+1 a amasna geçildi inde i a amasnda iptal olan rezervasyonlar da göz önüne alnarak, kürl i+1 in bulunmasnn ardndan alnabilecek net rezervasyon says olacaktr. Bu miktarlar her a amada daha önce belirtilen farkl HD ve b için ayr ayr belirlenecektir. 3. Bölümde verilen örne imizde bu a amalar hesaplama kolayl açsndan 2 a ama ile snrlanm tr. Etkin bilgisayar kullanm ile bu kademe says arttrlarak rezervasyon iptalleri gibi sebeplerden dolay olu an de i imlerden en yüksek fayda sa lanabilir. kürl i+1 + n ig = AR i+1 (7) i a amas için kullanlan algoritma ekil 1de verilmi tir. 1 kürl C; 2 BF (BK i BZ i ); 3 s(x) HD i 4 while BF > 0 do and s(x)>hhd i 5 kürl i kürl i+1 ; 6 return kürl i ; 7 end EK L 1: Karma Dinamik Model Algoritmas

8 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Yukardaki algoritmada her kapasite üzeri rezervasyon arttrlmas karar, öncelikle beklenen marjinal kazancn negatif olmas ve hizmet düzeyinin belirli bir rakamn altnda olmas durumunda reddedilmekte, e er iki kriter de sa lanyorsa (kürl) bir arttrlarak tüm kontroller bu kararn do rulu u açsndan yinelenmektedir. Önerilen karma dinamik modelde, kapasite üzeri rezervasyon konusunda literatür ksmnda belirtilen ve ksa vadeli maliyetleri göz önüne alan makalelerden farkl olarak uzun vadeli maliyetler de göz önüne alnmaktadr. Bu sayede söz konusu kararlar, uzun vadeli ve ksa vadeli sonuçlar göz önüne alnarak verilebilecektir. Karma dinamik model uzun ve ksa vadeli maliyetleri göz önüne alnmas durumunu analiz eden literatürdeki ilk çal madr. Çal mann bu bölümünde önerilen karma dinamik modelin farkl, p, b, c rd ve buna ba l olarak farkl elde edilen (kürl)nde sonuçlar kullanlarak ksa ve uzun vadeli kazançlar belirlenmi tir. Ksa vadeli kazançlar, beklenen kar ve zararn farkdr, di er bir deyi le [BK- BZ = BF]dir. Uzun vadeli kayplar, kapasite üstü rezervasyon sonucu gönülsüz olarak dü ük snfa indirilme veya uça a alnmama gibi durumlara maruz kalan mü terilerin bu deneyimlerinin uzun vadeli olumsuz etkilerini kapsamaktadr. Böyle bir durumda belirli bir miktar sat kayb ya anmas ve buna ba l olarak net bir kaybn olu mas kaçnlmazdr. Konunun önemine de inmek açsndan daha önceki denklemlerde belirtilen p, bo koltuk maliyetinin 0dan farkl bir de er olmas ve ayn zamanda reddedilen yolcu maliyeti, crdnin ise 0a yakn bir de er oldu u yani kanuni olarak havayolu irketinin bir tazminat ödemesi yapmas gerekmedi i durum göz önüne alnd nda denklemde kapasite üzeri rezervasyon limiti çok yüksek de erlere çkacak ve bunun sonucu olarak mü teri kayb ya anacaktr. Bu kayp, mü terilerin uzun vadeli tercihlerini ba ka alternatiflere yönlendirerek, uzun vadeli kayplara yol açacaktr. Wangenheim ve Bayon (2007), söz konusu olumsuz tavrlara maruz kalan ki ilerin, uçu larna reddedilmeleri durumunda kontrol grubundan yakla k 0,56 sefer/yl, bir alt snfa indirilmeleri durumunda 2,16 sefer/yl daha az hizmet aldklarn belirlemi tir. Bu veriler kapasite üstü rezervasyon kararlarnda bugüne kadar göz önüne alnmam bir alan, yani bu tepkilerin sonuçlarn göz önüne almamz gerektirmektedir. Bu çal mann yaplmasndaki temel amaç bu alann genel olarak fazla incelenmemesi sebebiyle yararl olacak bir model geli tirmektir. Literatürde olumsuz davran gören bir mü terinin bu davran cezalandrma süresinin belirlenmesi ile ilgili bir çal ma bulunmamaktadr. Bu çal mada ise bu sürenin 5 yl oldu u varsaylm tr. Çal mann kapsamna girmemekle birlikte, olumsuz davran gören bir mü terinin bu davran cezalandrma süresi konusunda bir çal ma yaplmas ve bu çal mann sonuçlarnn modele uyumlu hale getirilmesinin önemli oldu unu dü ünmekteyiz. Önerdi imiz modelde uzun vadeli sonuçlarla do ru orantl olan hizmet düzeyi seçimi için kriter olarak kullanlm tr. 112

9 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Uzun vadeli etkilerin kazanç veya kayplarnn amaç fonksiyonuna eklenmesi için daha detayl çal malar gerekmekte ve bu sebeple a a da belirtilen varsaymlar sonuçlarn de erlendirilmesi için kullanlm tr. Toplam uzun vadeli kaybn hesaplanmas için iki alanda a a daki varsaymlarda bulunulmu tur. Olumsuz davran a maruz kalan ki inin kendisi d nda karar alma veya duygularn belirtme anlamnda sosyal olarak sorumlu oldu u ki ilere olan etkisini de göz önüne alarak toplam kayp sekiz ile çarplm tr. Bu konu ile ilgili çe itli çal malar olmasna kar n, sekiz rakam Amerika Birle ik Devletleri tarafndan yaplm olan bir çal madan alnm olup, olumsuz davran a maruz kalan ki inin bu deneyimini iletti i ki i saysnn alt snr olarak verilmi tir [National Performance Review, 1996]. Bu nedenle bu konuda toplam etki süresi de göz önüne alnarak, uzun vadede ortaya çkabilecek maliyetlerin detayl ara trmalar yaplarak incelenmesi gerekti i açktr. A a da verilen (8) ve (9) formülleriyle, u ana kadar nispeten göz ard edilen uzun vadeli etkilerin toplam kazanca etkisi ve bunun sonucu olarak en büyüklenmesi gereken TKnn bile enleri verilmi tir. TK= TGB - UVK TGB = + c * b (8) (9) Mü teriler, kar la tklar olumsuz tavrlardan do al olarak etkilendikleri için gelecekteki tercihlerinde bu olumsuz tavrlar sebebiyle alternatif firma ya da karayolu, demiryolu gibi alternatif ula trma seçeneklerini de erlendirmektedirler. Bu ekilde olu an kayplar formüle etmek için (10) numaral formül kullanlm tr. Söz konusu formül, bir tüketicinin, Wangenheim ve Bayon tarafndan (2007)de yaplan çal madaki kayplar belirten UVK de eri ile, bo koltuk kaybnn,b, 5 yl süresinde devam edece ini varsaymakta ve bu da modelimizin performans de erlendirilmesi yapmas için kullanlan ikinci varsaym olu turmaktadr. UVK= (UVEUS*b*5)*2 (10) 3. KARMA D NAM K MODEL UYGULAMASI Karma dinamik modelin etkilerini görmek açsndan alternatif modeller olan sadece toplam karn maksimum klnmas ve hizmet düzeyi modelleri kullanlarak Tablo.1deki verilere dayanan sonuçlar bulunmu tur. Bu bölümde modellerin sonuçlarnn kar la trlmasnda literatürde yaygn olarak kullanlan kazanç farklarnn yüzdesi a a da verilen (11) formülüyle bulunur. 113

10 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Burada H önerilen modelle bulunan kazanç, M ise kyas için kullanlan modelle bulunan kazanç ve önerilen modelin kazanc ile kyas için kullanlan modelin kazanc arasndaki farkn yüzdesidir. 3.1 Toplam Karn Maksimum Klnmas Modeli Toplam karn maksimum klnmas için kullanlan model tarafndan önerilmi olup bu modelle, bo koltuklardan dolay olu abilecek potansiyel kayplar ile, fiili kapasitenin üzerinde yolcu alnmas durumunda olu abilecek, red maliyetlerinin farknn maksimum olmas amaçlanmaktadr. Bu modelin detaylar Sulistio ve Di. (2008) tarafndan yaynlanan makalelerinde belirtilmi tir. Amaç; BF > 0 gerçekle tiren Maks(kürl) de erini bulmaktr. Bu modelin en büyük eksikli inin sadece ksa vadeli hedeflerin göz önüne alnmas ve ksa vadeli sonuçlar sebebiyle, olumsuz tavr sergilenen mü terilerin uzun vadedeki kayplarnn göz önüne alnmamasdr. (11) TABLO 1: kürl Belirlemek için Parametreler C 50 c rd1 150 HHD. 1 99,90% B 1 50 P 1 0,8 c rd2 250 HHD 2 99,99% B P 2 0,95 n ig 10 AR 1 40 Bu veriler nda, Tablo 2deki sonuçlar ortaya çkm ve beklenen faydann (BF) maksimum klnd nokta olarak (kürl)=61 tespit edilmi tir. BF hesaplamas için ise (3) ve (4) nolu formüller kullanlm ve (5) nolu formülde gösterildi i üzere farklar alnm tr. 114

11 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 2: Ksa Vadeli Kazancn Maksimizasyonu kürl TK BF , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Bu temel model sadece ksa vadeli risk veya faydalarn analizini yaparak ba a ba noktasna göre bir öneri getirmektedir. Yukarda açklanan bu modelin alternatifi olan di er bir model ise kar veya zarar üzerine yo unla mayan bunun yerine belirli bir hizmet düzeyinin sa lanmasnn garanti altna alnd hizmet düzeyi modelidir. 3.2 Hizmet Düzeyi Modeli Hizmet düzeyi modelinde amaç, ksa vadeli kazancn maksimizasyonu ilkesinde, göz ard edilen uzun vadeli etkilerin göz önüne alnmasdr. Bu model de toplam karn maksimum klnmas modeli gibi Sulistio ve Di. (2008) tarafndan ilgili makalelerinde ayrca özetlenmi tir. Hizmet düzeyi, ilgili mü terilerin beklentilerinin kar lanmasn ve dolaysyla bunun sonucu olarak uzun vadeli kazancn artmasn sa layan bir faktördür. Hizmet düzeyi modelinde amaçlanan hizmet düzeyi sa lanrken kararlarn maddi ksm göz ard edilmekte ve frsat maliyeti ortaya çkmaktadr. Tablo 3de söz konusu model ile yaplan çal mann sonuçlar gösterilmi tir. Buna göre örne e ait parametrelerde belirtilen (HHD) noktasna ula ld nokta olan %99,9 seviyesinde rezervasyon limiti 55 olarak bulunmu ve yinelemeler durmu tur. 115

12 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 3: Hizmet Düzeyi Modeli Kürl HD TK ,00% ,00% 2.549, ,00% 2.599, ,99% 2.647, ,98% 2.693, ,94% 2.736, ,86% 2.774, ,71% 2.807, ,46% 2.832,68 Bu sonuçlardan da anla laca üzere mü teri beklentilerinin kar lanmas üzerine odaklanlmas durumunda, (11) formülüyle iki kazanç modeli arasnda kazanç farknn %si a a daki gibi bulunur. Bu da toplam karn maksimizasyonu modelinin hizmet düzeyi modeline göre %4 daha fazla kazanç sa lad n gösterir. Bu farkn nedeni mü terinin ald hizmet oran üzerine odaklanlmas ve söz konusu hizmet düzeyinin gelirinin ya da kaybnn göz ard edilmesidir. Bu verileri rakamlara çevirirsek en büyüklenecek bir amaç fonksiyonu yaratabiliriz. Bu noktada burada önerilen karma dinamik modelin fark ortaya çkmakta, karma dinamik modelin ksa ve uzun vadeli fayda ve maliyetleri birlikte de erlendirmesi önem kazanmaktadr. Burada önerilen karma dinamik modele göre yaplan hesaplama sonucunda Tablo 4deki sonuçlar ortaya çkm tr. 116

13 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 TABLO 4: Karma Dinamik Model Uygulamas Sonuçlar 1.A ama kürl HD1 TK BF ,00% ,00% 2.549, , ,00% 2.599, , ,99% 2.647, , ,98% 2.693, , ,94% 2.736, , ,86% 2.774, , ,71% 2.807, , ,46% 2.832, ,97 Önerilen karma dinamik modele göre hizmet düzeyi kriteri algoritmann 5. yinelemesinde kar lanmakta ve yinelemeler sona ermektedir. Bu noktada 1. A ama için kürl 1 limiti, Hizmet düzeyinin kar land minimum e ik olan 55 noktas olarak belirlenir. Daha sonra önerdi imiz modelin di er modellere göre bir di er avantaj olarak 2. A amada, 1 A amadan elde edilen n ig ve AR 1 verileri de kullanlarak, ekil 1de verilen algoritma 2. A ama için çal trlarak kürl 2 ve buna ba l alnabilecek olan net rezervasyon miktar tespit edilir. 2. A amada HHD 2 noktasna ula ld için 2. A ama sonu 53 olarak tespit edilir. Daha önce de belirtildi i üzere a ama saysnn 2 ile snrl kalmasnn sebebi hesaplama kolayl dr. Söz konusu sonuçlar Tablo 5de verilmi tir TABLO 5: Karma Dinamik Model Uygulamas Sonuçlar 2.A ama kürl 2 HD TK ,00% ,00% 3.599, ,00% 3.698, ,99% 3.795, ,98% 3.888,

14 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 Burada önerilen karma dinamik model alternatif modellerin çal ma mant nda a ama olmamas ve alnan veya iptal edilen rezervasyonlara göre bir revizyon içermemesi nedeniyle dinamik yapda olmamalar gibi iki önemli dezavantaj ortadan kaldrmaktadr. Tüm modellerin sonuçlar kar la trlma yaplabilmesi amacyla Tablo 6de verilmi tir. Karma modelimize temel te kil eden iki model olan, hizmet düzeyi ve ksa vadeli karn maksimizasyonu modelleri, literatürde tek a amal modeller olarak tanmlanm tr. Bu sebeple söz konusu modellere ait ek yinelemeler tanmlanmas çal mamz kapsamnda olmad ndan a a daki sonuç ksmnda kürl 2 sonuçlar N/A olarak belirlenmi tir. Bu sebeple, bu iki model için TK olarak hizmet düzeyi ve Ksa Vadeli Karn Maksimizasyonu modelleri için 1. A ama, önerdi imiz karma model için 2. A ama sonuçlar verilmi tir. TABLO 6: Modellerin Sonuçlarn Kar la trlmas kürl 1 kürl 2 TK Hizmet Düzeyi 55 N/A 2.736,41 K.V.K.M 61 N/A 2.850,97 K.D.M ,795,54 Tablo 6daki model sonuçlarnn kazanç farknn yüzdesi yine (11) formülüne göre hesaplanr. Hizmet düzeyi ve karma dinamik modelin kar la trlmas durumunda kazanç farknn yüzdesi; Ksa vadeli karn maksimizasyonu ve karma dinamik modelin kar la trlmas durumunda kazanç yüzdesi; olacaktr. Önerdi imiz modelde geli tirilmesi gereken konularn ba nda dü ük hizmet almnn uzun vadeli etkileri (hizmet alm kayp miktar ve süresi) gelmektedir. Bu alanda güncel veriler temin edildi i takdirde karma dinamik modelin performans daha ayrntl inceleme frsat yakalanabilecek veya amaç fonksiyonunun bir parças haline getirilebilecektir

15 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 SONUÇ Bu çal mada gelir yönetiminin önemli ba lklarndan biri olan kapasite üzeri rezervasyon konusu ele alnm tr. Daha sonra ksa ve uzun vadeli maliyetleri veya beklentileri ayr ayr göz önüne alan iki modeli, bir ba ka bir deyi le ksa vadeli kazanç maksimizasyonu odakl toplam karn maksimum klnmas ve hizmet düzeyi modellerini, birle tiren literatürde bugüne kadar rastlanmam karma dinamik bir model önerilmi ve bu modelin metodolojisi ile ilgili detaylara yer verilmi tir. Çal mada önerilen karma dinamik modele ili kin algoritmann tanmlanmasnn ardndan hipotetik veriler nda örnek bir uygulamaya yer verilmi olup, bu modelin di er modellere göre avantajlar gösterilmi tir. Önerilen model, tek a amal ksa vadeli kazanç maksimizasyonu modeline göre %33,13lik, hizmet düzeyi modeline göre %38,70lik bir art sa lam tr. Olumsuz davran gören (üzerine dü en sorumlulu u yerine getirdi i halde reddedilen) mü terilerin kendilerine yaplan bu uygulamay cezalandrma süresinin incelenmesi ve bu sürenin karma dinamik modele uyumlu hale getirilerek yeni bir model olu turulmas konusunda çal malarmz sürmektedir. KAYNAKLAR ERDELYI, A., TOPALO LU, H., Temmuz 2010, A dynamic programming decomposition method for making overbooking decisions over an airline network, INFORMS Journal on Computing, Cilt:22, No:3, s: HADJINICOLA, G.C., PANAYI, C., Ocak 1997, The Overbooking Problem in Hotels with Multiple Tour Operators, Operations and Production Management, Cilt:17, No:9, s: HONG, L.,YAN, J., PANPAN, L., 2013, Study on the model of hotel rooms overbooking, Journal of Applied Science, Cilt:13, No:215, s: HUANG, Y., GE, Y., ZHANG, X.,ZU, Y., A ustos 2013, Overbooking for parallel flights with transference, International Journal of Production Economics, Cilt:144, No:2, s: JOHNSON, E., GEROGHTY, M.K., Ocak 1997, Revenue Management Saves National Car Rental, Interfaces, Cilt:27, No:1, s: KAANDORP, G.C., KOOLE, G., Eylül 2007, Optimal Outpatient Appointment Scheduling, Healthcare Management Science, Cilt:10, No:3, s:

16 Fatih Yi it / akir Esnaf. Ü. letme Fakültesi letme ktisad Enstitüsü Yönetim Dergisi Yl : 24 Say : 75 Aralk 2013 MUTHUMARAN, K., LAWLEY, M., Eylül 2008, A Stochastic Overbooking Models for Outpatient Clinical Scheduling with No-Shows, IEEE Transactions, Cilt:40, No:9, s: National Performance Review, Serving the American People: Best Practices in Resolving Customer Complaints, Mart 1996, s:2 Ziyaret Tarihi: SEONGMOON, K., GIACHETTI, R.E., Kasm 2006, A Stochastic Mathematical Appointment Overbooking Model for Healthcare Providers to Improve Profit, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. Systems and Human, Cilt:36, No:6, s: SMITH, B.C., LEIMKUHLER, J.F., DARROW, R.M., Ocak- ubat 1992, Yield Management at American Airlines, Interfaces, Cilt:22, No:1, s:8-31 SULISTIO, A., KIM, K.H., BUYYA, R., Mays 2008, Managing Cancellations and No- Shows of Reservations with Overbooking to Increase Resource Revenue, Eighth IEEE International Symposium on Cluster Computing and the GRID, s: TALLURI, K.T., VAN RYZIN, G. J., 2004, The Theory and Practice of Revenue Management, A.B.D., Springer WANG, Y., KAO, C., Ekim 2008, An Application of a Fuzzy Knowledge System for Air- Cargo Booking Under Uncertain Capacity, Computer and Mathematics with Applications, Cilt:56 No:10, s: WANGENHEIM, F.V., BAYON, T., Ekim 2007, Behavioral Consequences of Overbooking Service Capacity, American Marketing Association, Cilt:71, No:4, s:36-47 ZENG, B., TURKCAN, A., LIN, J., LAWLEY, M., Temmuz 2010, Clinical Scheduling Models with Overbooking for Patients with Heteregenous No-Show Probabilities, Annals of Operations Research, Cilt:178, No:1, s: ZHANG, X., CHEN, R., Mart 2013, Asymmetric effects, regulatory focus, and attribute satisfaction Mixed experimental evidence in airline overbooking recovery, International Journal of Production Economics, Cilt:142, No:1, s:27-36 ZOU, L., YU, C., DRESNER, M., Ekim 2013, The application of inventory transshipment modeling to air cargo revenue management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Cilt:57, s:

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI ÖZET Tuncay Özcan stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü S n rl raf alan n n etkin yönetimi,

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE Dr. Selim Co kun Hakan Dulkadiro lu T.C. Ba bakanl k T.C. Ba bakanl k Özet Bu makale iki k mdan olu maktad r. Birinci k mda,

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı