Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler"

Transkript

1 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz ALTIAY 1 1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, 2 Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hakkari. ÖZET Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Masif pulmoner emboli hayatı tehdit eden bir hastalık olup, trombolitik tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amaçları; masif pulmoner emboli tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız hastalardaki erken ve geç mortalite oranlarını, mortalite ile ilişkili risk faktörlerini saptamaktır yılları arasında masif pulmoner emboli tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız tüm hastaların hastane ve poliklinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Pulmoner emboli tanısı spiral bilgisayarlı tomografi ve/veya ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi ile konuldu. Masif pulmoner emboli nedeniyle tpa veya streptokinaz uygulanmış 22 si kadın toplam 41 hasta çalışmaya alındı. Sağkalım analizlerinde Kaplan-Meier yöntemi, mortaliteyle ilişkili bağımsız risk faktörlerini saptamak için Cox regresyon analizi uygulandı. Hastanede yatarken olan ölüm erken mortalite veya hastane mortalitesi olarak, taburcu edildikten sonra oluşan ölüm ise geç mortalite olarak kabul edildi. Kırk bir hastanın 12 si hastanede yatarken (hastane mortalitesi %29), taburcu edilen 29 hastanın altısı ise taburcu edildikten sonraki süreçte öldü (geç mortalite %21). Taburcu edilen hastaların ortalama yaşam süresi 2304 gün (%95 GA ) olarak bulundu. Streptokinaz veya tpa kullanan hastalarda erken ve geç mortalite oranları (p> 0.05) ve yaşam süreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p= ). Aritmi varlığı [p= 0.01; Odds oranı (OR): 6.25] ve juguler venöz dolgunluk (p= 0.03; OR: 6.75) hastane mortalitesi için, birden fazla ek hastalık varlığı ise geç mortalite (p= 0.02; OR: 23.7) için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Hastane mortalitesi için juguler venöz dolgunluk veya aritmi varlığının prognostik sensitivitesi %75, spesifisitesi %79, pozitif prediktif değeri %60, negatif prediktif değeri %88 idi. Masif pulmoner embolili bir hastada aritmi ve/veya juguler venöz dolgunluk varlığı hastane mortalitesi için kötü prognostik faktörlerdir. Taburcu olan hastalarda yaşam süresini belirleyen ise altta yatan ek hastalık varlığıdır. Anahtar Kelimeler: Masif pulmoner emboli, trombolitik tedavi, yaşam süresi. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE - TURKEY Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

2 Hatipoğlu ON, Perinçek G, Çakır Edis E, Tabakoğlu E, Altıay G. SUMMARY Effecting factors on survival in patients taking thrombolytic treatment due to massive pulmonary embolism Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz ALTIAY 1 1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey, 2 Chest Diseases, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey. Massive pulmonary embolism (MPE) is a life threatening disease, thrombolytic treatment could save lives. The aims of this study are to identify early and late mortality rates in patients with MPE who received thrombolytic treatment, and mortality related risk factors. All the hospital records for the MPE patients who received thrombolytic treatment between 1998 and 2006 were retrospectively investigated. Pulmonary embolism was diagnosed through computed tomografi scan and V/P scintigraphy. Due to MPE, 21 women total 41 patients who undergo tpa or streptokinase were included in the study. Kaplan-Meier for the survival analysis and cox regression analysis for determining the mortality related independent risk factors were used. Dying while staying in hospital was accepted as early or hospital mortality, after discharge from hospital as late mortality. Out of 41 patients, 12 of them died while they are hospitalized (hospital mortality; 29%) 6 of them died after they were discharged (late mortality; 21%). The average survival time among discharged patients was 2304 days (95% confidence interval: ). Among those patients who took streptokinase or tpa, late or early mortality rates (p> 0.05) and survival time did not show significant difference (p= ). The presence of arrhythmia [p= 0.01; odds rate (OR): 6.25] and jugular vein distention (JVD) (p= 0.03; OR: 6.25) for hospital mortality and multiple ongoing health problems for the late mortality were identified as the independent risk factors. For the hospital mortality, the presence of JVD or arrhythmia, for prognostic sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were recorded as 75%, 79%, 60% and 88% respectively. In conclusion, the presence of arrhythmia and/or JVD on a patient with MPE is a negative prognostic factor for hospital mortality. The presence of other ongoing health problems influences the survival time of the discharged patients. Key Words: Massive pulmonary embolism, thrombolytic treatment, survival. Masif pulmoner emboli (MPE) prognozu kötü, mortalitesi yüksek bir hastalıktır (1). Trombolitik tedavi ciddi kanamalara yol açabildiği için çoğunlukla hipotansiyon, kardiyojenik şok ve sağ ventrikül yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden bulguların söz konusu olduğu olgularda tercih edilmektedir (2). Trombolitik tedavi uygulanan MPE li hastalarda erken mortalite oranları ve mortaliteyi etkileyen faktörler birçok çalışmada araştırılmıştır (3-5). Ancak trombolitik tedavi sonrası taburcu edilen hastaların yaşam sürelerini ve bunları etkileyen faktörleri araştıran çalışmalar nispeten sınırlı sayıdadır (6,7). Bu çalışmanın amacı; akut MPE tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız hastaların yaşam sürelerini ve uygulanan trombolitik ajan başta olmak üzere erken ve uzun dönem mortalite üzerine etki eden risk faktörlerini saptamaktır. Hastalar MATERYAL ve METOD Haziran 1998-Haziran 2006 tarihleri arasında pulmoner emboli şüphesiyle kliniğimize yatırılan veya hastanede yatarken pulmoner emboli şüphesiyle tarafımızdan değerlendirilen hastaların verileri önceden hazırlanmış formlara gerçek zamanlı olarak kaydedilmiştir. Bu formlarda hastaların kimlik bilgileri, adres bilgileri, demografik özellikleri, semptomları, semptomların başlangıç zamanları, risk faktörleri, öz geçmişleri, ek hastalıkları, fizik muayene bulguları, laboratuvar bulguları, elektrokardiyografi (EKG) bulguları, akciğer grafi bulguları, kan gazı analizi bulguları, klinik skorlamaları, ventilasyon/perfüzyon (V/P) sintigrafi bulguları, bilgisayarlı tomografi 269 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

3 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler (BT) bulguları, ekokardiyografi (EKO) bulguları ve Doppler ultrasonografi (USG) bulguları ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu tarihler arasında kayıtları tutulmuş 290 hastadan 43 (%15) üne akut MPE tanısıyla (masif + submasif embolili hastalar) trombolitik tedavi uygulanmıştır. Geri kalan 247 hastaya ise akut minör pulmoner emboli (nonmasif) tanısıyla antikoagülan tedavi uygulanmıştır. Akut MPE li 43 hastanın genel hasta dosyaları ve poliklinik takip kayıtları retrospektif olarak incelendi. İki hasta aşağıdaki kriterleri karşılamadığı için çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya alınma kriterleri: 1. Spiral BT ile pulmoner arter içinde trombüsün gösterilmesi ve/veya yüksek olasılıklı akciğer V/P sintigrafi sonucu, 2. Hipotansiyon veya EKO da sağ ventrikül yetmezliği bulgularıyla birlikte ciddi hipoksemi (PaO 2 < 60 mmhg veya SaO 2 < %88) varlığı, 3. Trombolitik tedavi uygulanmış olması. Hastanede yatarken, yani taburcu olamadan ölenler erken veya hastane mortalitesi olarak kaydedildi. Taburcu edilen tüm hastaların evlerine telefon edildi (Temmuz 2006). Hastaların yaşayıp yaşamadıkları, öldülerse ölüm tarihleri öğrenildi. Taburcu edildikten sonra ölenler geç mortalite olarak kaydedildi. Trombolitik tedavinin uygulandığı günden öldüğü güne veya yaşadığının öğrenildiği güne kadar olan zaman süresi ise takip süresi olarak kaydedildi. Trombolitik Tedavi Trombolitik ajan seçimi sorumlu hekimin tercihine göre yapılmıştı. Streptokinaz ünite yükleme dozunu takiben ünite/saatlik infüzyon şeklinde toplam saat uygulanmıştır. Doku plazminojen aktivatörü (tpa) toplam 100 mg, iki saatlik infüzyon şeklinde uygulanmıştır. Trombolitik tedavi sonrasında heparin ve oral antikoagülan tedavisi yaşayan hastalarda en az altı ay sürdürüldü. İstatistiksel Analiz Sürekli verileri karşılaştırmak için Mann-Whitney U test, kategorik verileri karşılaştırmak için ki-kare testi uygulandı. Yaşam süresi Kaplan- Meier yöntemiyle analiz edildi. Yaşam süreleri arasındaki karşılaştırma için Log Rank test kullanıldı. Erken ve geç mortalite ile ilişkili faktörleri saptamak için önce her değişken için tek değişkenli analiz uygulandı. Bağımsız risk faktörlerini saptamak için tek değişkenli analizde p< 0.20 olan değişkenlere çok değişkenli Cox regresyon analizi uygulandı. Standart yöntemlerle Odds oranları ve %95 lik güven aralıkları (GA) hesaplandı. p< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Trombolitik tedavi uygulanmış 43 hastanın ikisi çalışmaya alınma kriterlerine uygun olmadığı için çalışmadan çıkarıldı. Yirmi ikisi kadın 41 hastanın başvuru sırasındaki yaş ortalaması ± (yaş aralığı: 35-79) idi. Eşlik Eden Ek Hastalıklar Kardiyopulmoner hastalık 20 hastada (kalp hastalığı 16; akciğer hastalığı 11); malignite dokuz hastada (akciğer kanseri 4; pankreas kanseri 1; mesane kanseri 1; over kanseri 1; larenks kanseri 1; non-hodgkin lenfoma 1); diğer dahili hastalıklar ise dokuz hastada (diabetes mellitus; 6, serebrovasküler hastalık 3) önceden mevcut olan hastalıklardı. On dört hastada bu hastalıklardan birden fazlası bulunuyordu. On hastada majör cerrahi veya travma öyküsü vardı. On dokuz hasta obezdi (beden kitle indeksi > 30 kg/m 2 ). Bir hastada geçirilmiş pulmoner emboli öyküsü vardı. Semptomlar Dispne en sık bulunan semptomdu ve 38 (%93) hastada vardı. Senkop-fenalık hissi 18 (%44) hastada, yan ağrısı 14 (%34) hastada, santral künt göğüs ağrısı 10 (%24) hastada, öksürük 9 (%22) hastada, hırıltılı solunum 5 (%12) hastada, balgam çıkarma 5 (%12) hastada, ateş 2 (%5) hastada, hemoptizi 1 (%2) hastada başvuru sırasında mevcut olan semptomlardı. Fizik Muayene Bulguları Takipne (solunum sayısı/dakika 20) en sık saptanan solunumsal bulgu idi ve 41 hastanın hepsinde (%100) mevcuttu (ortalama 35/dakika). Siyanoz 20 (%49) hastada, interkostal çe- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

4 Hatipoğlu ON, Perinçek G, Çakır Edis E, Tabakoğlu E, Altıay G. kilme 17 (%42) hastada, ral 17 (%42) hastada, ronküs 12 (%29) hastada, frotman 1 (%2) hastada başvuru sırasında saptanan solunumsal bulgulardı. Taşikardi (kardiyak nabız 100/dakika) en sık saptanan kardiyak bulgu idi. Hastaların 33 (%81) ünde saptandı. Hipotansiyon 20 (%49) hastada, aritmi 10 (%24) hastada, juguler venöz dolgunluk (JVD) 6 (%15) hastada, kardiyak üfürüm 4 (%10) hastada, ikinci kalp sesinde sertleşme 4 (%10) hastada başvuru sırasında saptanan kardiyak bulgulardı. JVD sırtüstü yatar pozisyonda ve baş 45 derece yukarıdayken internal veya eksternal juguler vendeki dolgunluğun Louis açısı düzeyinden 3 cm den daha yukarıda olması olarak kabul edilmiştir. Bacakta şişlik 12 (%29) hastada, Homans testi pozitifliği 8 (%20) hastada, bacakta ısı artışı ise 7 (%17) hastada saptandı. Akciğer Grafisi Akciğer grafisinde hiler dolgunluk 20 (%49) olguda, nonspesifik infiltrasyon 16 (%39) olguda, kardiyomegali 15 (%37) olguda, diyafragma yüksekliği 15 (%37) olguda, plevral efüzyon 12 (%29) olguda, pulmoner arterde kesilme 11 (%27) olguda, oligemi 7 (%17) olguda, lineer atelektazi 4 (%9) olguda, kama tarzında lezyon 1 (%2) olguda mevcuttu. İki olguda akciğer grafisi normaldi. Elektrokardiyografi EKG de S1Q3 (T3) paterni 20 (%49) olguda, nonspesifik ST-T değişiklikleri 9 (%22) olguda, sağ dal bloğu 7 (%17) olguda, erken vuru 5 (%12) olguda, atriyal fibrilasyon 5 (%12) olguda, P pulmonale 3 (%7) olguda mevcuttu. Arteryel Kan Gazı Analizi Arter kan gazı analizinde, ortalama parsiyel oksijen basıncı (PaO 2 ) ± 11.85; parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO 2 ) ± 11.67; bikarbonat (HCO 3 ) ± 5.09; ph 7.39 ± 0.10; oksijen satürasyonu (SaO 2 ) %86.88 ± 8.69 idi. Laboratuvar Bulguları Laboratuvar analizinde, ortalama hemoglobin değeri ± 1.76; trombosit sayısı ± ; ortalama trombosit hacmi (MPV) 8.88 ± 1.45; SGOT 100 ± 192; SGPT ± 172.9, total bilirubin 0.96 ± 0.54, direkt bilirubin 0.39 ± 0.32; laktik dehidrogenaz (LDH) 480 ± 279; kreatin fosfokinaz (CPK) ± 16.90; alkalen fosfotaz (AF) 152 ± 124; kan şekeri 185 ± 149; sedimentasyon ± idi. Spiral BT, V/P Sintigrafi, Ekokardiyografi, Doppler USG Spiral BT 33 (%81) hastada uygulandı. Hastaların 27 sinde en az bir ana pulmoner arterde, altısında en az iki lober arterde trombüs saptandı. V/P akciğer sintigrafisi 12 (%29) hastada uygulandı. Hepsinde yüksek olasılıklı idi. Ekokardiyografi (transtorasik) 24 (%59) hastada uygulandı. Hastaların 20 sinde sağ ventrikülde dilatasyon, 13 ünde septal paradoks hareket, ikisinde intrakardiyak trombüs olmak üzere tüm hastalarda bahsedilen EKO bulgularından en az biri mevcuttu. Ortalama pulmoner arter basıncı (PAP) ± mmhg idi (değişim aralığı: 40-95). Yirmi dört (%59) hastada alt ekstremite Doppler USG yapıldı ve 13 (%54) ünde trombüs saptandı. Trombolitik İlaçlar Yirmi altı hastaya tpa, 15 hastaya ise streptokinaz uygulandı. Uygulanan trombolitik ajana göre bazı hasta özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Hipotansiyon ile seyreden MPE li 20 ve submasif embolili 18 hastaya ilk tedavi seçeneği olarak trombolitik tedavi uygulandı. Submasif embolili üç hastaya ise antikoagülan tedavi altında klinik kötüleşme geliştikten sonra trombolitik tedavi uygulandı. Her iki tedavi grubu demografik ve başlangıç özellikleri açısından benzerdi (p> 0.05). Hastanede yatış süresi ortalama 14 gündü. Erken Mortalite (Hastane Mortalitesi) Streptokinaz uygulanan dört ve tpa uygulanan sekiz hasta olmak üzere toplam 12 (%29) hasta hastanede yatarken öldü. Hastane mortalite oranları her iki grupta benzerdi (p> 0.05). On bir hasta pulmoner emboli nedeniyle, tpa kullanan bir hasta ise kanama nedeniyle öldü. Trombolitik tedavi sonrası reembolizasyon meydana gelen üç hastadan ikisi öldü. Yaşayan bir hastaya vena kavaya filtre kondu. Hastanedeki ölümlerin 271 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

5 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Tablo 1. Trombolitik tedavi uygulanan hastaların demografik ve bazal özellikleri. Karakteristik Tümü tpa Streptokinaz özellikler (n= 41) (n= 26) (n= 15) p Yaş (ortalama, yıl) Aralık Erkek/kadın 19/22 11/15 8/ Komorbidite Kardiyopulmoner hastalık Malignite Cerrahi veya travma Obezite Diğer Birden fazla hastalık Semptomlar Dispne Senkop-near senkop Göğüs ağrısı Bulgular Solunum hızı/dakika Arteryel hipotansiyon Aritmi Juguler venöz dolgunluk EKG bulguları veya RV yüklenmesi PaO 2 (ortalama, mmhg) PAP (ortalama, mmhg) RV: Sağ ventrikül, PAO 2 : Parsiyel oksijen basıncı, PAP: Pulmoner arter basıncı. çoğu birinci günde olmakla beraber ortalama ölüm zamanı 5.58 ± 8.76 gündü (değişim aralığı 1-30; median 1). Tüm değişkenlere erken dönemde ölenler ve yaşayanlardaki görülme sıklıklarına göre tek değişkenli analiz uygulandı. Yaş, aritmi, interkostal çekilme, venöz dolgunluk, ral, oksijen satürasyonu, EKG de atriyal fibrilasyon ve erken vuru p< 0.20 değerine sahip oldukları için çok değişkenli Cox regresyon analizi uygulandı (Tablo 2). Aritmi varlığı [p= 0.015; OR 6.25; %95 güven aralığı (GA) ] ve venöz dolgunluk (p= 0.030; OR 6.72; %95 GA ) hastane mortalitesi için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Aritmisi olan 10 hastanın altısında, venöz dolgunluğu olan altı hastanın dördünde erken dönemde ölüm meydana geldi. Hastane mortalitesi ile ilişkili olarak venöz dolgunluk, aritmi veya bu iki değişkenden herhangi birinin varlığının prognostik sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Geç Mortalite Streptokinaz uygulanan iki, tpa uygulanan dört hasta olmak üzere taburcu edilen 29 hastanın 6 (%21) sı takip sırasında öldü. Taburcu edildikten sonra ölenlerin ortalama yaşam süresi ± gün idi (değişim aralığı ; median 43). Geç mortalite oranları her iki tedavi grubunda benzerdi (p> 0.05). Geç dönem yaşam süresi ortalama 2304 ± 296 gündü (%95 GA ) (Şekil 1). Streptokinaz kullanılan hastalardaki yaşam süresi ortalama 2252 ± 524 gün (%95 GA ), tpa kullanılan hastalardaki ortalama yaşam süresi ise 2284 ± 338 gündü (%95 GA ). Her iki grup arasında geç dönem yaşam süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Log Rank test; p= ) (Şekil 2). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

6 Hatipoğlu ON, Perinçek G, Çakır Edis E, Tabakoğlu E, Altıay G. Tablo 2. Erken dönemde ölen ve yaşayan hastaların özellikleri. Ölüm Yaşayanlar Univariate Multivariate Odds oranı Karakteristik (n= 12) (n= 29) p değeri p değeri (%95 GA) Yaş (ortalama, yıl) NS - Erkek/kadın 6/6 13/ Komorbidite Kardiyopulmoner hastalık Malignite Cerrahi veya travma Obezite Diğer Birden fazla komorbidite Semptomlar Dispne Senkop-near senkop Künt göğüs ağrısı Ateş Hemoptizi Öksürük Göğüs ağrısı Balgam Bacakta ağrı Wheezing Bulgular Solunum hızı/dakika (ortalama) Siyanoz Taşikardi (> 100/dakika) Arteryel hipotansiyon Aritmi ( ) Ral NS - İnterkostal çekilme NS - Ronküs Frotman Sinüs küntlüğü Venöz dolgunluk ( ) Üfürüm P2 sertleşmesi Bacakta şişlik Bacakta ısı artışı Homans Elektrokardiyografi bulguları S1Q3(T3) paterni Sinüs taşikardisi > 100/dakika ST-T anormalitesi Atriyal fibrilasyon NS - Erken atım NS - P pulmonale Sağ dal bloğu Kan gazı analizi PaO 2 (ortalama, mmhg) ph PaCO HCO SaO NS Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

7 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Tablo 2. Erken dönemde ölen ve yaşayan hastaların özellikleri (devamı). Ölüm Yaşayanlar Univariate Multivariate Odds oranı Karakteristik (n= 12) (n= 29) p değeri p değeri (%95 GA) Akciğer grafisi Kardiyomegali Hiler dolgunluk Plevral efüzyon Diyafragma yüksekliği Lineer atelektazi Kesilme belirtisi Nonspesifik infiltrasyon Oligemi Kama tarzı lezyon Normal grafi Laboratuvar bulguları Hemoglobin NS - Trombosit MPV SGOT SGPT Direkt bilirubin Total bilirubin LDH CPK Alkalen fosfotaz Sedimentasyon Glukoz PAP (ortalama, mmhg) DVT (Doppler USG) PAP: Pulmoner arter basıncı, DVT: Derin ven trombozu. Tablo 3. Erken ölümle ilişkili olarak juguler venöz dolgunluk, aritmi veya ikisinden birinin varlığının prognostik sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerleri. Sensitivite Spesifisite PPD NPD JVD %33 %93 %67 %77 Aritmi %50 %86 %60 %81 JVD veya aritmi %75 %79 %60 %88 PPD: Pozitif prediktif değeri, NPD: Negatif prediktif değeri, JVD: Juguler venöz dolgunluk. Uzun dönem yaşam süresini etkileyebilecek faktörler oldukları için yaş, cinsiyet, eşlik eden ek hastalıklar, derin ven trombozu varlığı ve pulmoner arter basıncı geç dönem ölenler ve yaşayanlardaki görülme sıklıklarına göre tek değişkenli analize alındı (Tablo 4). Bunlardan kanser ve birden fazla ek hastalık varlığı p< 0.20 değerine sahip oldukları için çok değişkenli analiz uygulandı. Çok değişkenli Cox regresyon analizi ile birden fazla ek hastalık varlığı (p= 0.021; OR 23.7; %95 GA ) tek bağımsız risk faktörü olarak saptandı. Birden fazla ek hastalığı olan 10 hastanın altısında geç dönemde ölüm meydana geldi. TARTIŞMA MPE akut sağ ventrikül yetmezliği sonucu ilk birkaç saat içinde ölümle sonuçlanabilen bir Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

8 Hatipoğlu ON, Perinçek G, Çakır Edis E, Tabakoğlu E, Altıay G. Survival Function Survival Functions Survival Function Thrombolytic agents 1.0 Censored 1.0 tpa tpa-censored Cum survival Cum survival Streptokinase Streptokinasecensored Long-term survival (day) Şekil 1. Trombolitik tedavi uygulanan tüm masif pulmoner embolili olguların yaşam süresi eğrisi Long-term survival (day) Şekil 2. Masif pulmoner embolili olguların uygulanan trombolitik tedaviye göre yaşam süresi. Tablo 4. Geç dönemde ölen ve yaşayan hastaların özellikleri Ölen hastalar Yaşayan hastalar Univariate Multivariate Odds oranı Karakteristik özellikler (n= 6) (n= 23) p değeri p değeri (%95 GA) Yaş (ortalama, yıl) Erkek/Kadın 3/3 10/ Komorbidite Kardiyopulmoner Malignite Cerrahi veya travma Obezite Diğer Birden fazla ek hastalık ( ) PAP (ortalama, mmhg) DVT PAP: Pulmoner arter basıncı, DVT: Derin ven trombozu. hastalıktır (8). Bu nedenle erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olabilir. Bu çalışmanın primer amacı akut MPE tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız hastaların yaşam sürelerini incelemekti. Sekonder sonlanım noktaları ise erken ve geç dönem mortaliteyi etkileyebilecek faktörleri saptamaktı. Bu çalışmada 41 hastanın 12 (%29) sinde erken mortalite gözlenirken, taburcu edilen 29 hastanın 6 (%21) sında geç mortalite izlendi. Taburcu edilen hastaların ortalama yaşam süresi 2304 gün idi. Streptokinaz veya tpa kullanan hastalarda erken ve geç mortalite oranları ve yaşam süreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Aritmi varlığı ve venöz dolgunluk hastane mortalitesi için, birden fazla ek hastalık varlığı ise geç mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Trombolitik tedavi uygulanan pulmoner embolili hastalarda hastane mortalite oranları değişik çalışmalarda %7 ile %45 arasında bulunmuştur (4,9-11). Çalışma sonuçları arasındaki farklılıkların en olası nedenleri çalışmalardaki 275 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

9 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler hayatı tehdit eden emboli tanımlarında ve trombolitik tedavi uygulama kriterlerindeki farklılıklardan; trombolitik tedavi dışında uygulanan ek girişimlerden (vena kava filtresi, embolektomi vs.) kaynaklanmaktadır. Bizim çalışmamızda hastane mortalite oranı %29 olarak bulunmuştur. Yaş, eşlik eden ek hastalık varlığı (kardiyopulmoner hastalık, serebrovasküler hastalık, malignite vb.), hemodinamik instabilite, ekokardiyografik ve anjiyografik çalışmalardan elde edilen hemodinamik bozukluğu gösteren değişik faktörler, yüksek troponin-i seviyesi, trombolitik sonrası gelişen trombositopeni hastane mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur (3,6,12). Diğer çalışmalardan farklı olarak bizim çalışmamızda hastane mortalitesi ile ilişkili bağımsız risk faktörleri fizik muayenede saptanan aritmi ve venöz dolgunluk olarak bulunmuştur. Fizik muayenede aritmi saptanan hastaların EKG lerinde beşinde atriyal fibrilasyon, üçünde sık atriyal erken vuru, ikisinde ise ventriküler erken vuru saptanmıştır. Escobar ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada stabil pulmoner embolili hastalarda EKG de atriyal aritmi varlığının kötü prognostik faktör olduğu gösterilmiştir (13). Hasta grubumuzda en sık saptanan EKG bulgusu (%49) sağ ventrikül yüklenmesinin bir göstergesi olan S1Q3 (T3) paternidir. İlginç olarak, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, S1Q3 (T3) paterni erken ölümle sonlanan hastaların %25 inde bulunurken yaşayan hastaların %59 unda saptanmıştır (p= 0.082). Bu sonuçların prospektif çalışmalarla desteklenmesi gerektiği inancındayız. Çalışmamızda trombolitik ajan seçiminin mortalite üzerine etkisi gösterilememiştir. Trombolitik ajan seçiminin randomizasyon yapılmaksızın sorumlu hekimin tercihine göre yapılmış olması ve çalışmanın retrospektif doğası, hasta sayısının kısmen yetersizliği bu konuda iddialı bir önerme yapmayı önleyen önemli kısıtlayıcı faktörlerdir. Bununla birlikte streptokinaz ve tpa nın pulmoner embolili hastalardaki etkinliklerinin farklı olmadığı çeşitli çalışmalarda da vurgulanmıştır (14,15). Tedavi grupları arasında yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, semptom, fizik ve laboratuvar bulguları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen (hepsi için p> 0.05) sorumlu hekimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tpa yı kardiyopulmoner hastalığı olanlarda (p= 0.133) ve daha yaşlılarda (p= 0.169), streptokinazı ise daha çok cerrahi öyküsü olanlarda (p= 0.130) tercih ettikleri gözlenmiştir. Biz bu tercihlerin ilaçların ulaşılabilirliği (olay anında hastane eczanesinde bulunabilmesi veya piyasada kolay ulaşılabilir olması) ile de ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Çalışmamızda yaş, kardiyopulmoner hastalık veya cerrahi risk faktörü varlığının erken ve geç mortalite ile ilişkisi gösterilememiştir. Taburcu edilen hastalarda ortalama yaşam süresi 2304 gün olarak bulundu (%95 GA ). Streptokinaz veya tpa kullanan hastalarda yaşam süresi açısından anlamlı bir fark saptanmadı (Log Rank test; p= ). Hastaneden taburcu edilen 29 hastadan 6 (%23) sı ölmüştür. Bu ölen altı hastanın hepsinde birden fazla eşlik eden hastalık bulunuyordu. Çalışmamızda geç mortalite ile ilişkili bağımsız risk faktörü birden fazla ek hastalık varlığı olarak bulunmuştur. De Bonis ve arkadaşları geç mortalite ile ilişkili risk faktörlerini altta yatan kanser ve serebrovasküler hastalık olarak bulmuşlardır (12). Meneveau ve arkadaşlarının çalışmasında ise geç mortalite ile ilişkili faktörler ileri yaş (> 75), trombolitik tedaviden sonra %30 dan fazla vasküler obstrüksiyon varlığı ve kanser olarak bulunmuştur (6). Sonuç olarak; MPE den ölümler daha çok erken dönemde meydana gelmektedir. Trombolitik tedaviden erken dönemde fayda gören hastalarda yaşam süresini belirleyen en önemli faktör altta yatan ek hastalıklardır. Bizim çalışmamızda aritmi ve venöz dolgunluk varlığı hastane mortalitesi ile, birden fazla ek hastalık varlığı ise geç mortalite ile ilişkili faktörler olarak bulunmuştur. Özellikle aritmi varlığı ve venöz dolgunluğun hastane mortalitesi ile ilişkisi prospektif çalışmalarla araştırılmalıdır. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

10 Hatipoğlu ON, Perinçek G, Çakır Edis E, Tabakoğlu E, Altıay G. KAYNAKLAR 1. Konstantinides SV. Massive pulmonary embolism: what level of aggression? Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: Todd JL, Tapson VF. Thrombolytic therapy for acute pulmonary embolism: a critical appraisal. Chest 2009; 135: Al Otair H, Chaudhry M, Shaikh S, et al. Outcome of patients with pulmonary embolism admitted to the intensive care unit. Ann Thorac Med 2009; 4: Schneider RF, Ntimba FD, Hourizadeh A, et al. Massive pulmonary embolism: a comparison of radiological and clinical characteristics and outcomes. Emerg Radiol 2002; 9: Le Conte P, Huchet L, Trewick D, et al. Effecicacy of alteplase thrombolysis for ED treatment of pulmonary embolism with shock. Am J Emerg Med 2003; 21: Meneveau N, Ming LP, Seronde MF, et al. In-hospital and long-term outcome after sub-massive and massive pulmonary embolism submitted to thrombolytic therapy. Eur Heart J 2003; 24: Liu P, Meneveau N, Schiele F, et al. Predictors of longterm clinical outcome of patients with acute massive pulmonary embolism after thrombolytic therapy. Chin Med J 2003; 116: Filipecki S, Tomkowski W, Hajduk B, et al. Outcome of patients with clinically acute massive pulmonary embolism. Pneumonol Alergol Pol 1994; 62: Aniteye E, Tettey M, Sereboe L, et al. Outcome of trombolysis for massive pulmonary embolism. Ghana Med J 2009; 43: Özsu S, Özlü T, Bülbül Y. Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli. Tuberk Toraks 2009; 57: De Bonis S, Rendina D, Vargas G, et al. Predictors of inhospital and long term clinical outcome in elderly patients with massive pulmonary embolism receiving thrombolytic therapy. J Am Giriatr Soc 2008; 56: Escobar C, Jimenez D, Marti D, et al. Prognostic value of electrocardiographic findings in hemodynamically stable patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Rev Esp Cardiol 2008; 61: Meneveau N, Schiele F, Vuillemenot A, et al. Streptokinase vs alteplase in massive pulmonary embolism. A randomized trial assessing right heart haemodynamics and pulmonary vascular obstruction. Eur Heart J 1997; 18: Arseven O, Sevinç C, Alataş F ve ark. Türk Toraks Derneği, Pulmoner Tromboemboli Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Toraks Dergisi 2009; 10: Findik S, Erkan L, Light RW, et al. Massive pulmonary emboli and CT pulmonary angiography. Respiration 2008; 76: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3):

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Son Güncellenme

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar PULMONER EMBOLİZM Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar Derin ven trombozu Pulmoner embolizm Bacak Post-trombotik Şok Non- rezolüsyon İskemisi sendrom Nüks Rekürren tromboembolizm Mortalite

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Ahmet ÖZTÜRK**, Hüseyin AKAN**, Tarık BAŞOĞLU***, Fatma DORU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Sunum Planı Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Dr. Cenk BABAYĠĞĠT M.K.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 2 Klinik kuşku!!! Pulmoner tromboembolizmde tanıya giden yol, klinik kuşku ile

Detaylı

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon. ÖZET Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Pulmoner tromboemboli (PTE) önemli

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Şükran ATİKCAN, Figen ATALAY, Dilek TURGUT, Ebru ÜNSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Levent Cem MUTLU, Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom Doç. Dr. Onur POLAT Venöz tromboemboli Venöz tromboemboli (VTE) öldürebilir olduğu gibi önlenebilir bir hastalıktır. VTE başlığı altında ilk karşımıza çıkan derin ven trombozudur. DVT önemli bir hastalık

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme

Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pınar ERGÜN*, Duyşen ORAN*, Yurdanur ERDOĞAN*, Çiğdem BİBER*, Atalay ÇAĞLAR** * Atatürk Göğüs

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım

Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım Nefes darlığı (Dispne) zor, doğal olmayan veya rahatsız edici solunumun subjektif bir hissidir. Göğüste daralma, nefes darlığı, hava açlığı, soluk alma zorluğu-rahatsızlığı

Detaylı

FK II çarpıntı. FK IV ödem KİT AML. 37y, ev hanımı. Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat

FK II çarpıntı. FK IV ödem KİT AML. 37y, ev hanımı. Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat OLGU 37y, ev hanımı AML KİT FK II çarpıntı FK IV ödem Eylül 2013 Ocak 2014 Mart 2014 Nisan 2014 İdarubisin ARA-C Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat Siklosporin

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Nurdan KÖKTÜRK, Nalan DEMİR, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Numan EKİM Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM Gülistan KARADENİZ 1 Melih

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT * * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D.

PULMONER EMBOLİ. Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D. PULMONER EMBOLİ Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D. HEMODİNAMİK DURUM ÖLÜM SAKATLIK EK HASTALIKLAR AMAÇ; Pulmoner damar yatağındaki fiziksel tıkanıklığın giderilerek yeniden kan akımının sağlanması ile

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Şerife SAVAŞ BOZBAŞ 1, Şule AKÇAY 1, Tülay KIVANÇ 2, Aylin ÖZSANCAK 1, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, İpek TEVETOĞLU, Benan ÇAĞLAYAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı

Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı İkbal Çavdar İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi TROMBOLİTİK TERAPİ SADECE HASTA İZLEMİNİN SIK YAPILABİLECEĞİ

Detaylı

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ ÖNTANILI HASTALARDA PULMONER EMBOLİ ŞİDDET SKORUNUN VE ALVEOLO- ARTERİYEL GRADİENTİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri doi 10.5578/tt.8562 Geliş Tarihi/Received: 08.03.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri Ahmet İLVAN 1 Mehmet ÇELİKDEMİR

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

Ölümcül göğüs hastalıkları 1

Ölümcül göğüs hastalıkları 1 Ölümcül göğüs hastalıkları 1 (Pulmoner emboli, ölümcül pnömoniler, ciddi astım-koah atak) Doç.Dr. Murat DURUSU Acil Tıp Uzmanı GATA Acil Tıp AD Sunum planı Pulmoner emboli Tanı Pnömoni Yönetim Şiddetli

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011 Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ 20/12/2011 Pulmoner arter veya bir dalının trombüs, hava, yağ, tümör, amnion vs. nedenli obstrüksiyonudur Popliteal, common ve süperfisiyal femoral; pelvik,

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION KLİNİK SORUNLAR CLINICAL PROBLEMS Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları The Results of Streptokinase Therapy in Acute

Detaylı

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Olgu Sunumu Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Çağdaş CAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil

Detaylı

GÖĞÜS AĞRISI RİSKLİ BİR YAKINMA: TORASİK AORT DİSEKSİYONU ÖNERİLER AKUT KORONER SENDROM AKUT KORONER SENDROM

GÖĞÜS AĞRISI RİSKLİ BİR YAKINMA: TORASİK AORT DİSEKSİYONU ÖNERİLER AKUT KORONER SENDROM AKUT KORONER SENDROM GÖĞÜS AĞRISI Dr. Özgür Karadeniz 15 Aralık 2009 RİSKLİ BİR YAKINMA: GÖĞÜS AĞRISI Akut koroner sendrom, Aort diseksiyonu, Pulmoner emboli, Tansiyon pnömotoraks, Özefagus rüptürü, Kardiyak tamponad. AKUT

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Kan gazı analizi Vücutta bütün metabolik olaylar dar ph sınırları içinde gerçekleşir. Bu sınırlardan

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU.  ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 11 Eylül 2009 Volume 10 Supplement 11 September

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA Doç. Dr. Pemra C.ÜNALAN Ast. Dr. Özge Doğan Marmara Üniversitesi Pendik EAH Evde Sağlık Birimi EVDE SAĞLIKTA HASTA TAKİBİ... Evde sağlık hizmeti alan hastaların ayaktan

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur.

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Pulmoner Emboli Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Tanı, risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedavi ile ilgili birçok kapsamlı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen halen tanı

Detaylı

Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi doi 10.5578/tt.5599 Geliş Tarihi/Received: 31.05.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30.01.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Göğüs ğ Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların

Detaylı