spa solutions spa solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "spa solutions spa solutions"

Transkript

1 spa solutions spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok Baflakflehir, stanbul - Türkiye T (3 hat) F

2 estetik saunadekor ile su yüzünde... Çeyrek as rd r "Seçkin insanlara keyifli anlar" yaflatan Saunadekor, Spa & Wellness alanlar n n tasar m nda ve üretiminde uzmand r. Tecrübesi ve profesyonel kadrosu Saunadekor'un en önemli gücüdür. Dünya standartlar nda üretim yapman n yan nda, sauna konusunda dünyadaki lider markalar n ürünlerini de müflterilerine sunar. spa solutions

3 Suyla gelen sa l k: Spa "Salus Per Aquam", "Sonus Per Aqua", "Salut Per Aqua" ya da "Sanitas Per Aquas" Bu sözcüklerin Latince'de ortak anlam ; suyla gelen sa l k ya da sudan gelen sa l kt r. Sa l, zindeli i, estetik ve güzelli i su ve suyun iyilefltirici gücüyle kazanma anlam na gelir. Spa'n n geçmifli Roma mparatorlu u'na kadar uzanmaktad r. Savafllardan yorgun ve yaral dönen Romal askerlerin yaralar n iyilefltirmek için infla edilen banyolarda uygulanan tedaviye o dönem "Sanus Per Aquam" (SPA) - Suyla Gelen Sa l k - ad verilmifltir. Hatta bu amaçla, Belçika da 14. yüzy lda Spa lar ile meflhur olan Spa isimli bir flehir bile kurulmufltur. Roma'da bafllayan, Avrupa'da farkl yerlerde farkl flekillerde geliflen Spa kültürü, mineral sular n kullan m ndan deniz suyunun kullan m na kadar birçok terapiyi kapsar. Tarihsel olarak bak ld nda Spa kültürünün geliflmesinde ön plana ç kan temel neden tedavi olmufltur. Bu tedavi yöntemi hidroterapi olarak adland r lm flt r. Bugün ise sa l k sorunlar n suyla tedavi eden merkezlerin yan nda, suyu güzelleflmek için kullanan merkezlere de Spa ad verilmektedir.

4 Dan flmanl k Saunadekor olarak y llara dayanan deneyimimizi ve uzmanl m z müflterilerimizin hizmetine sunar z. Müflterilerimizin istekleri do rultusunda, onlar n ihtiyaçlar n tam olarak karfl layacak konseptler olufltururuz. Ayr ca geleneksel ya da özel Spa konseptleri için; dizayn, teknik çözümleme ve bütçe planlamas gibi konularda müflterilerimize destek oluruz. Saunadekor Dan flmanl k Hizmetleri * Konsept gelifltirme ve taslak haz rlama * Mimarl k ve tasar m * Teklif düzenleme * Proje yönetimi * Spa kurulumu

5 Tasar m yi bir tasar m n vazgeçilmez kriterlerinin iflveren - kullan c tatmini oldu unu biliyoruz. Bu nedenle projelerimizi tasarlarken her zaman ihtiyaçlar tam olarak anlay p, gereksinimleri tam olarak karfl lar z. Saunadekor olarak iflveren - kullan c ihtiyaçlar n projenin her aflamas nda göz önünde bulundurarak, her ayr nt y en fonksiyonel ve en verimli flekilde tasarlar z. Ayr ca bütçe, zamanlama gibi konulara dikkat ederken, tasar m n kalitesinden de asla ödün vermeyiz.

6 Üretim Tasarlad m z her projeyi en kaliteli ürünleri kullanarak, iflin uzmanlar ile uygular z. Kullan lan her ürün büyük bir özen ve dikkatle seçilir. Üretim tesislerimiz ve tecrübeli kadromuz müflterilerimizin tüm isteklerini ve ihtiyaçlar n en mükemmel flekilde karfl lamam z sa lar. Müflteri memnuniyeti vazgeçilmez bir de erdir. Bu nedenle; Saunadekor ürün ve hizmet kalitesinden asla ödün vermez, ürünleri uzun ömürlüdür ve az bak m gerektirir. Saunadekor müflterileri, bu kalite anlay fl n n vermifl oldu u güveni her zaman yaflar ve Saunadekor kalitesine güvenir. Ürünlerimiz: Sauna Bio sauna Laconium Tepidarium Hamam Buhar Banyosu Aroma Buhar Banyosu Buz Çeflmesi Kar Odas Macera Dufllar fiok Dufllar Salyangoz Dufllar Jakuziler Kneipp Havuzu Is t lm fl Tafl Yataklar Is t lm fl Oturma Banklar Tuz Terapi Odalar

7 Sauna Finlandiya orijinli, yüksek s cakl k düflük nem oran ilkesine dayanan banyo türüdür. Sauna; içerisinde s cak ve kuru havan n bulundu u, insanlar n rahatça yat p oturabilecekleri büyüklükte olan, ahflaptan yap lm fl bir çeflit s cak hava banyosudur. Kabin s cakl 80 0 C ile C derece aras nda nem seviyesi ise %3 - %6'd r. Saunada rahatlat c lofl bir fl k vard r ve kullan c n n rahatl her aç dan düflünülmüfltür. Sauna'da 1 seans 15 dakika sürer. Bio Sauna Bio Sauna da kabin s s C derece gibi daha makul s cakl klardad r, nem oran ise %60't r.

8 Laconium Laconium, klasik saunay afl r s cak, geleneksel buhar odas n n nemini çok yüksek bulan kullan c lar için idealdir. Seramik veya mozaik oturma banklar ndan oluflur. Ortada ise serinleme amac yla yerlefltirilmifl so uk su çeflmesi veya kovas bulunur. Ar nma; uyumlu bir atmosferde ortalama C derece aras nda bafllar. Bu hafif seans her bünyeye uygundur. Laconium banyosu kan dolafl m n uyar r. Bu da do al ar nma sürecini harekete geçirir, yani terlemeyi ve do al ar nmay sa lar. Laconium seanslar en az yar m saat sürmelidir.

9 Tepidarium Türk hamamlar ndan bildi imiz "Il kl k" mekan bu mahalin en iyi aç klamas d r. Il kl k mekan, ayr ca hamam n soyunmal k ve s cakl k mekânlar aras nda, vücudun s caktan so u a veya so uktan s ca a adapte olabilmesi için belli bir süre beklenilen ya da serinlemek ve dinlenmek amac yla kullan lan bir mekând r. Soyunmal k mekân ile s cakl k mekân aras nda yer al r. Is t lm fl koltuklarda uzanarak beklemek veya s cak banyolara haz rlanmak için idealdir. Ayr ca, vitamin bardan al nan bir içece i yudumlarken sohbet etmek, müzik dinlemek veya kitap okumak için de kullan labilir. Kabin s s n n C derece aras nda oldu u, yenilenme sa layan sa l kl bir banyo çeflididir.

10 Türk Hamamlar ; Antik Ça Roma Hamamlar n n klasik ön örneklerinden bafllayan ve uzun bir geçmifle sahip hamam ve hamam kültürünün tek ve do rudan sürdürücüsü niteli indedir. Banyo, dünyada temizlik ile ilgili zorunlulu u yerine getiren özelli inin çok ötesinde bir anlam tafl r. Kiflisel bir yenilenme ve kökleri derinlere uzanan sosyal ve kültürel bir al flkanl kt r. Hamamda vücudun kazand yeniden canlanma ve do ma duygusu ayn zamanda bellek içinde etkili bir güçlendiricidir. Hamama gitmek eski ça lardan beri ciddi bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. Günümüzde de çeflitli hastal k ve sorunlar n tedavisi için, kapl ca hamamlar doktorlar taraf ndan tavsiye edilir. Türk Hamam Hamam tasar mlar nda geleneksel kullan m biçimlerine dayanan bir düzen vard r. Bu düzen so uk (frigidarium), l k (tepidarium) ve s cak (caldarium) olarak belirlenen bir s ra içinde ve kullan l fllar ile ilgilidir. Türk hamamlar nda büyük kubbenin alt nda kurnalar ve göbek tafl hamam n en s cak bölümüdür (caldarium). Masaj ve kese, s t lm fl göbek tafl üzerinde yap l r. Bu bölüme aç lan dinlenme odalar ve küçük terleme odalar (halvet) ise Laconium ve Tepidarium ile karfl laflt r labilir. Roma gelene inden farkl olarak hamama gitmek Türk kültüründe hiç bir zaman her gün yap lan bir eylem olmam flt r. Her ne kadar kifliden kifliye ya da mevsimden mevsime farkl l k göstermiflse de, haftada veya onbefl günde bir hamama gitmek oldukça normal say l r. Ancak bir kere hamama gidince, saatlerce kal n r ve esasl bir temizlik sa lan r. Modern yaflam, Türk toplumunun büyük bir k sm için hamam kültürünü azaltm fl olsa bile, Türkiye de hamamlar halen kentlere özgü bir kolayl k sa lar. Sosyal, kamusal kurum olarak kullan lmakla birlikte günümüzde hamamlar konutlarda da yerini alm flt r.

11 Buhar Banyosu Saunan n tersine yüksek nem oran ve düflük s cakl k ilkesine dayanan banyo türüdür. Mozaik, seramik, do al tafl gibi malzemelerin yan nda akrilik malzemeden de haz rlanabilir. E imli tavan önemle tavsiye edilir. Zeminde su gideri olmas gerekir. Buhar odas nda jeneratör odan n d fl ndad r. S cakl k C derece aras ndad r. Nem oran %100'e yak nd r. Kullan m süresi 15 dakikad r. Klasik buhar banyosuna ekleyece iniz aromaterapi esanslar yla, aroma buhar banyosu özelli i elde edilebilir.

12 Kar Odas - Buz Çeflmesi Sauna veya buhar odas ndan ç kt ktan sonra vücudu serinletmek için girilen odad r. So uk dufl veya havuza girmeye oranla daha yumuflak bir s cakl k geçifli sa lar, bu sebeple so uk floklardan hofllanmayanlar taraf ndan tercih edilir. Vücudu serinletme ifllemi buz çeflmesinden al nan buzun veya kar odas ndan al nan kar n önce kollara ve bacaklara, daha sonra vücudun geri kalan na sürülmesiyle devam eder. S cakl k C derece aras nda de iflir. Kullan m süresi 1-2 dakikad r.

13 wedi GmbH Dufllar Dufllar, Spa & Wellness alanlar nda en yo un kullan lan ortamlard r. Spa & Wellness alan na ya da havuza girmeden önce kullan lan fonksiyonel geleneksel dufllar n yan s ra kullan c n n ihtiyaçlar na yönelik farkl kullan mda dufllarda olmal d r. Bunlar geleneksel dufllar, flok dufllar, hayal gücünüzü zorlayan macera dufllar olabilir. Macera dufllar özellikle otellerde, Day Spa'larda, Termal Spa'larda, halka aç k havuz ve Wellness alanlar nda, özel konutlarda gittikçe popüler olmaya bafllam flt r. Macera dufllar ile, kendinizi klasik dufl mekanlar ndan s y r p, tropikal ya mur ormanlar nda s cak-so uk, sisli, sa nak ya fll, tropikal meyve kokular ile bezenmifl kufl c v lt lar içinde fl k ambiyans yla dufl alabilir ya da tropikal f rt na heyecan yaflayabilirsiniz. Ayr ca, bütün dufl fonksiyonlar n n kan dolafl m üzerinde de olumlu etkisi vard r. Kneipp Havuzu - Ayak Havuzu Kneipp tedavilerinin aras nda en etkili olarak bilineni "suda ad mlamak" Kneipp Havuzu olarak adland r l r. Kneipp Havuzunda ayaklar s ra ile s t l p so utulur. Her bir seans ad m olmal d r. Bu ifllem s ras nda bald rlar n k z l bir renk almas dolafl m sisteminin tepki gösterdi inin ve terapinin do ru yap ld n n göstergesidir. Kneipp ayak havuzunun düzenli olarak kullan lmas damarlar güçlendirir ve kan dolafl m n olumlu yönde etkiler.

14 Is t lm fl Yatak - Oturma Bank Termal Spa seanslar aras nda ideal bir dinlenme sa layan s t lm fl tafl yataklar ve oturma banklar, merkezi sinir sistemi üzerinde sakinlefltirici bir etki yapar. Kan dolafl m n düzenler ve ba fl kl k sistemini güçlendirir ayn zamanda stresi azaltarak rahatlamay sa lar. Kaslarda oluflan kramplar ve gerginlikler çözülür, romatizmal a r lar azal r. Spa merkezlerindeki dinlenme alanlar için vazgeçilmez bir üründür.

15 Tuz Terapi Odalar Yüzy llarca tuz ma aralar n n mikroklimalar n n insan vücudu üzerindeki tedavi edici ve sa l k gelifltirici etkileri denenmekte ve test edilmektedir. ki türlü tuz odas oluflturulabilir. Duvarlar ve yerleri tuz ile kapl, kuru tuz aerosolü ile tuz ma aras atmosferi sa lanan tuz odas ya da kuru odalarda ve kaya tuzu kabinlerde yüksek bas nçla s k flt r lm fl hava deste i ile senkronize çal flan WDTeknoloji nin yeni gelifltirdi i daha ince partikülleri 0,5-2,5 mikron aral nda dozajlayabilen okyanus tuzu esintisini ve ilümünasyonlar ndan oluflan tuz odas. Saunadekor bu do al klima tuz ma aralar n Spa merkezlerine uygun flekilde do al mikroklimas nda infla etmektedir.

16 Referanslar OTEL ADA OTEL - K.K.T.C. ADA OTEL - Kafl / ANTALYA AKGÜN OTEL - Topkap / STANBUL ALKOÇLAR OTEL - Uluda / BURSA ALMINA OTEL - Sultanahmet / STANBUL AM SOS OTEL - Sirkeci / STANBUL ANKARA OTEL - Almaty /KAZAK STAN ASTER A OTEL - Belek / ANTALYA ASUR OTEL - Dalyan / MU LA BATUM INN TURIST OTELI - Batum / GÜRC STAN BEST OTEL - ANKARA B LEM OTEL - ANTALYA BLUE NIGHT OTEL - Alanya / ANTALYA BOLU KORU OTEL - BOLU CK OTEL - Çankaya / ANKARA CLUB GRAND S DE - ANTALYA CLUB MED PALM YE TAT L KÖYÜ - Kemer / ANTALYA CLUB THERMAMAR S - Dalyan / MU LA CYRSTAL COVE HOTEL - Girne / K.K.T.C. DEDEMAN OTEL - fiile / STANBUL DREAM HILL HOTELS - Kad köy / STANBUL EDA OTEL - Turgutreis / BODRUM EL RUHA OTEL - fianliurfa EMEX OTEL - Kartal / STANBUL ERC YES ÜN VERS TES OTEL - Erciyes / KAYSER ESER HOTEL - Büyükçekmece / STANBUL EV TÜRKBÜKÜ OTEL - Türkbükü / BODRUM FAUSTINA OTEL - Kufladas / AYDIN FORM BACK YAfiAM MERKEZ - BURSA GOLD CTIY OTEL - Kargac k / ALANYA GOLDEN AGE OTEL - BODRUM GOLDEN AGE OTEL 1 - Taksim / STANBUL GRAND ÇAVUfiO LU OTEL - Çayeli / R ZE GRAND ÖZER OTEL - AFYON HILLSIDE BEACH CLUP - Fethiye / ANTALYA HILTON OTEL AMER KAN DESTEK TES S. - ZM R HOLIDAY INN ISTANBUL CITY - Topkap / STANBUL HOTEL GRAND INN - Çorlu / TEK RDA HYATT REGENCY BISHKEK OTEL - Bishkek / KIRGIZ STAN INTERCONTINENTAL OTEL - Tashkent / ÖZBEK STAN KARTANES OTEL - Uluda / BURSA KAYA ARTEM S TAT L KÖYÜ - K.K.T.C. KAYA RAMADA OTEL - Beylikdüzü / STANBUL KERVANSARAY ULUDA OTEL - Uluda / BURSA KLEOPATRA OTEL - Çatalca / STANBUL LEGAND RESORT OTEL - Beykoz / STANBUL MAR OTEL - Kufladas / AYDIN MAR NA OTEL - Kaleiçi / AYDIN MARKO POLO TAT L KÖYÜ - Kemer / ANTALYA MARRIOTT RENAISSANCE - Aktau / KAZAK STAN MARRIOTT RENAISSANCE - Atyrau / KAZAK STAN MARTI OTEL - Marmaris / MU LA MET GOLD OTEL - GAZ ANTEP MONTANIA HOTEL - Mudanya / BURSA OLD CASTLE RESORT HOTEL - Eskihisar / KOCAEL ORIENT OTEL - Aksaray / STANBUL OTEL CLUP ATLANT K - Marmaris / MU LA OTEL ERBOY - Laleli / STANBUL ÖMER TERMAL - AFYON PATARA TUR ST K TES SLER - Kalkan / ANTALYA POLKA OTEL - Polonezköy / ISTANBUL RADISSON SAS OTEL - K.Çekmece / STANBUL RICHMOND OTEL - Pamukkale / DENIZL RITZ CARLTON OTEL - Taksim / STANBUL R DOS TERMAL OTEL - kizdere / R ZE ROBINSON CLUP MARIS - Marmaris / MU LA ROMANCE OTEL - Eminönü / STANBUL ROYAL PALM AREA HOTEL - Günbet / BODRUM SAF R OTEL - Sirkeci / STANBUL SALAM SBAY OTEL - K.K.T.C. SILENCE PARK OTEL - Alanya / ANTALYA SUDAN GIAD OTEL - SUDAN TAKS M GÖNEN OTEL - Taksim / STANBUL TASHKENT GRAND M R OTEL-DEM R GROUP - Tashkent / ÖZBEK STAN THERMALIUM RESORT HOTEL - YALOVA TIVOLI OTEL - Alanya / ANTALYA TOPRAK HOLD NG SARIKAMIfi DA OTEL - Sar kam fl / KARS YÜCELEN HOTEL - Dalyan / MU LA ZUR CH HOTEL - Laleli / STANBUL SPOR KLÜBÜ VE SOSYAL TES S AKFEN A.fi. LEVENT LOFT PROJES - Levent / STANBUL ALARKO ÇAMLICA SOSYAL TES SLER - Had mköy / STANBUL AMASYA fieker FABR KASI SOSYAL TES S - AMASYA B.J.K. NEJAT DEM R TES SLER - Ümraniye / STANBUL BEYKOZ KONAKLARI SOSYAL TES S - Beykoz / STANBUL BO AZ Ç KAND LL EVLER SOSYAL TES S - Kandilli / STANBUL BO AZ Ç ÜN VERTES MEZUNLAR DERNE - Bebek / STANBUL CEV ZL SPOR TES SLER - Kartal / STANBUL CITY CLUP BAHÇEfiEH R - Bahçeflehir / STANBUL DO A EVLER - 2 SOSYAL TES S - Beykoz / STANBUL ED RNE ÜN V. KAPALI SPOR SALONU - ED RNE EFES P LSEN KULÜBÜ - Merter / STANBUL ELYSIUM RESIDENCE SOSYAL TES S - fiiflli / STANBUL FOX CITY PREMIUM OUTLET A.V.M - Büyükçekmece / STANBUL GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TES SLER - Florya / STANBUL GREENIUM EVLER SOSYAL TES S - Çekmeköy / STANBUL GÜMÜfiLÜK EVLER SOSYAL TES S - Gümüfllük / BODRUM KARAYOLLARI 2.BÖLGE SOSYAL TES S - ZM R KAYSER ERC YES SPOR KULÜBÜ - KAYSER KURTULUfi SPOR KULÜBÜ - Kurtulufl / STANBUL LEVENT TEN S KULUBU DERNE - Levent / STANBUL LÜLEBURGAZ SPOR KULÜBÜ - TEK RDA R VA KONAKLARI SOSYAL TES S - Riva / STANBUL SARI KONAKLAR SOSYAL TES S - Etiler / STANBUL SPOR STAN FITNESS & SPA CENTER - Beylikdüzü / STANBUL SPORTS INTERNATIONAL - Levent/ STANBUL TEKST LKENT KOZA PLAZA FITNESS CENTER - Esenler / STANBUL THESHORE CLUB - Suadiye / STANBUL UNITED MARITIME SOSYAL TES S - Kay flda / STANBUL NfiAAT F RMALARI AKTAfi NfiAAT BO AZ Ç KAND LL EVLER - Kandilli / STANBUL AKTAfi NfiAAT GÜMÜfiLÜK EVLER - Gümüfllük / BODRUM ALS M ALARKO- ASTANA HAVAALANI - Astana / KAZAK STAN AS ST NfiAAT SAUNALARI - TÜRKMEN STAN AYSEL NfiAAT V LLA SAUNALARI - KAZAK STAN AYSEL NfiAAT V LLA SAUNALARI - ÖZBEK STAN BAKÜ-T FL S-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI - ARDAHAN ve S VAS BAKÜ-T FL S-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI - ERZ NCAN ve ERZURUM BAYTUR NfiAAT - Moskova / RUSYA BEYO LU GAYR MENKUL YATIRIMCILIK - Beyo lu / STANBUL BOROVA YAPI END. A.fi. - AZERBAYCAN DEM R NfiAAT SAN. Ve T C.LTD.fiT.- Beylikdüzü / STANBUL DHT Nfi.-MERDEKAN AKKONAK - Bakü / AZERBAYCAN ECE PROJE YÖNET M LTD.fiT.-LANDMARK III - Bakü / AZERBAYCAN EGE Nfi.LTD.fiT. - MANOLYA V LLA fiant YES - Tashkent / ÖZBEK STAN EK NC LER NfiAAT - EKINOKS RESIDENCE - Göztepe / STANBUL EK NC LER NfiAAT - Nakkafltepe / STANBUL EROL EVG N M MARLIK - Polonezköy / STANBUL ESTON NfiAAT-ARDIÇLI EVLER - Esenyurt / STANBUL F YAPI NfiAAT SANAY T C.A.fi. - Fiyaka Evleri - Sar gazi / STANBUL F L ÇM MARLIK - Florya / STANBUL GÜL NfiAAT A.fi. - YEfi LKÖY KONAKLARI - Yeflilköy / STANBUL GÜNEY M MARLIK LTD.fiT. - Acarkent / STANBUL HAT PO LU NfiAAT LTD.fiT. - STANBUL NTES NfiAAT A.fi. PARK EVLER - Tarabya / STANBUL STANBUL EVLER - T MAT Nfi. - Bakü / AZERBAYCAN KAPTAN NfiAAT THERMALIUM RESORT HOTEL - YALOVA KEMERBURGAZ EVLER - MESA - Kemerburgaz / STANBUL LAING-ALARKO - ASHGABAT HAVAALANI - TÜRKMEN STAN LOGOS MAR NE LTD. - Tuzla / STANBUL MAYA S TES - Levent / STANBUL MERMER fi NfiAAT T.A.fi. - STANBUL MESA MESKEN A.fi. MASLAK EVLER - Maslak / STANBUL MESA MESKEN ÇAMLICA EVLER - STANBUL MESA-MESKEN KORUKENT EVLER - ANKARA MGM NfiAAT - Almaty / KAZAK STAN M R NfiAAT - Moskova / RUSYA NAMBERG Afi. - Moskova / RUSYA PAL NfiAAT DIfi T CARET LTD.fiT. - Ulus / STANBUL POL KL N K KOMPLEKS -TEPE Nfi.A.fi. - Kremen-Cung / RUSYA R M K MARINE ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL SADA E T M KURUMLARI A.fi. - TEK RDA AKA KOLEJ - TEK RDA SARIYER NfiAAT A.fi. - PERA KONAKLARI - Sar yer / STANBUL SAY YAPI LTD.fiT. - STAR LIFE EVLER - Silivri / STANBUL SEH L Nfi.LTD.fiT. - SEH L Ç FTL K EV - Ashgabat / TÜRKMEN STAN SÖZ NfiAAT - Odessa / RUSYA SUR YAPI A.fi. - GREENIUM ve SELV CE EVLER - Çekmeköy / STANBUL fianal M MARLIK LTD.fiT. - MURAT fianal - STANBUL fiener DEN ZC L K ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL TANAY DIfi T C.TURZ. Nfi.A.fi. - Kurtköy / STANBUL TEK - fi MOB LYA NfiAAT LTD.fiT. - VAN TEKFEN HOLD NG A.fi. - TEKFEN TOWER - Levent / STANBUL TEKSER NfiAAT A.fi. - Morozovsk-Strungy / RUSYA TERSAN TERSANEC L K ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL TOPKAPI PAZ. SAN. ve T C. A.fi. - fi FASUYU KONAKLARI ÜÇGEN Nfi.A.fi. - TÜRKMEN STAN VARYAP VARLIBAfiLAR VE TEKN K YAPI ORTAK G R fi M - Ataflehir Uphill Court YAPI ULUSLARARASI NfiAAT VE DIfi T C.A.fi.- Astana / KAZAK STAN YEfi L VAD - K PTAfi SAUNALARI - Ümraniye / STANBUL RESM KURUM 1.HAVA KMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLI I - ESK fieh R 1.P YADE TUGAY KOMUTANLI I KEFKEN KAMPI - KEFKEN 2.TAKT K KOMUTANLI I - D YARBAKIR 6.ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLI I - BANDIRMA ASKER D NLENME KAMPI - YALOVA BA CILAR BELED YES SOSYAL TES S SAUNALARI - Ba c lar / STANBUL Ç L ASKER HAVAALANI - ZM R ÇORLU EMN YET MÜDÜRLÜ Ü - ÇORLU D CLE ÜN VERS TES SPOR KOMPLEKS - D YARBAKIR DS 11.BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü - ED RNE DÜZCE L JANDARMA KOMUTANLI I - DÜZCE DÜZCE VAL KONA I - DÜZCE E T M MERKEZ KOMUTANLI I - DER NCE ERZ NCAN EMN YET MÜDÜRLÜ Ü - ERZ NCAN F 104 ANA JET ÜSSÜ - D YARBAKIR FENERBAHÇE ORDUEV - Fenerbahçe / STANBUL HAVA MALZEME TRANS T KOMUTANLI I - Haydarpafla / STANBUL Ç TEDAR K DA RE BAfiKANLI I - Etlik / ANKARA STANBUL EMN YET MÜDÜRLÜ Ü SPOR SALONU - Aksaray / STANBUL JAPON KONSOLOS EV - Tarabya / STANBUL K.K.T.C.SPOR BAKANLI I KOMPLEKS - Lefkofle / K.K.T.C. KALENDER ORDUEV SAUNALARI - STANBUL KARAMAN POL S EV H ZMET B NASI - KARAMAN KULEL ASKER L SES - STANBUL PETROL BAKANLI I IDARI BINASI - SEH L Nfi.LTD.fiT. - Nebitdag / TÜRKMEN STAN P R NÇL K NATO ÜSSÜ - D YARBAKIR RAUF DENKTAfi CUM. BAfiK. KÖfiKÜ - K.K.T.C. RUSYA KONSOLOSLO U - Galatasaray / STANBUL SARIKAMIfi ORDUEV - Sar kam fl / KARS T.C.KONSOLOSLU U - Moskova / RUSYA TAC K STAN RUS KONSOLOSLU U - TAC K STAN ÖZEL K fi ASLAN ADIGÜZEL - Beykoz / STANBUL BARIfi KÜCE - Emirgan / STANBUL BRIGITTE WEBER MIMARLIK - Harbiye / STANBUL BÜLENT ATUK - Kemer Country / STANBUL CEM CERM RUSO - Kemer Country / STANBUL CENT E T M TES SLER KOLEJ - Tarabya / STANBUL DELTA MOB LYA FABR KASI - Çatalca / STANBUL D KRAN MAS S EV - Beykoz / STANBUL ENG N BAYRAKTAR EV - Teflvikiye / STANBUL EROL KOHEN-ALS T - B.Dere / STANBUL ESMER BUJ TER -HÜSEY N ESMER - Kandilli / STANBUL FER T fiahenk EV - Emirgan / STANBUL GAB ABUT EV - STANBUL GAN MÜJDE EV - Demirciköy / STANBUL GENCE TEKST L A.fi. - OSMAN S NANO LU - Silivri / STANBUL HAMD YASAMAN - Demirciköy / STANBUL HAN F MUTLU - MUTLUHAN PLAZA - Dragos / STANBUL HAYDAR AL YEV EV - Bakü / AZERBAYCAN HÜSAMETT N ÖZKAN EV - Beykoz / STANBUL BRAH M ARIKAN - Silivri / STANBUL MUSTAFA AKSOY EV - Çaml ca / STANBUL MUSTAFA SÜZER - Bahçeflehir / STANBUL NAF ÖZTANIK Ç FTL K EV - Selimpafla / STANBUL NEVZAT KALKAVAN EV - STANBUL ÖMER ÇAVUfiO LU - Bodrum / MU LA ÖMER D NÇKÖK - Bodrum / MU LA PALMAL DEN ZC L K - Etiler/ STANBUL Prof.Dr. IfiIK AKGÜN - STANBUL RAD D K C - Yeflilköy/ STANBUL SEL M TALV - Bodrum / MU LA SEY T ERES N - Tuzla / STANBUL SEZG N BAYRAKTAR EV - KANYON - Levent / STANBUL YAS N EK NC -EK NC LER HOLD NG - Beykoz / STANBUL YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES SAUNASI - STANBUL can aykaç spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok Baflakflehir, stanbul -Türkiye T (3 hat) F E E

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı