spa solutions spa solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "spa solutions spa solutions"

Transkript

1 spa solutions spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok Baflakflehir, stanbul - Türkiye T (3 hat) F

2 estetik saunadekor ile su yüzünde... Çeyrek as rd r "Seçkin insanlara keyifli anlar" yaflatan Saunadekor, Spa & Wellness alanlar n n tasar m nda ve üretiminde uzmand r. Tecrübesi ve profesyonel kadrosu Saunadekor'un en önemli gücüdür. Dünya standartlar nda üretim yapman n yan nda, sauna konusunda dünyadaki lider markalar n ürünlerini de müflterilerine sunar. spa solutions

3 Suyla gelen sa l k: Spa "Salus Per Aquam", "Sonus Per Aqua", "Salut Per Aqua" ya da "Sanitas Per Aquas" Bu sözcüklerin Latince'de ortak anlam ; suyla gelen sa l k ya da sudan gelen sa l kt r. Sa l, zindeli i, estetik ve güzelli i su ve suyun iyilefltirici gücüyle kazanma anlam na gelir. Spa'n n geçmifli Roma mparatorlu u'na kadar uzanmaktad r. Savafllardan yorgun ve yaral dönen Romal askerlerin yaralar n iyilefltirmek için infla edilen banyolarda uygulanan tedaviye o dönem "Sanus Per Aquam" (SPA) - Suyla Gelen Sa l k - ad verilmifltir. Hatta bu amaçla, Belçika da 14. yüzy lda Spa lar ile meflhur olan Spa isimli bir flehir bile kurulmufltur. Roma'da bafllayan, Avrupa'da farkl yerlerde farkl flekillerde geliflen Spa kültürü, mineral sular n kullan m ndan deniz suyunun kullan m na kadar birçok terapiyi kapsar. Tarihsel olarak bak ld nda Spa kültürünün geliflmesinde ön plana ç kan temel neden tedavi olmufltur. Bu tedavi yöntemi hidroterapi olarak adland r lm flt r. Bugün ise sa l k sorunlar n suyla tedavi eden merkezlerin yan nda, suyu güzelleflmek için kullanan merkezlere de Spa ad verilmektedir.

4 Dan flmanl k Saunadekor olarak y llara dayanan deneyimimizi ve uzmanl m z müflterilerimizin hizmetine sunar z. Müflterilerimizin istekleri do rultusunda, onlar n ihtiyaçlar n tam olarak karfl layacak konseptler olufltururuz. Ayr ca geleneksel ya da özel Spa konseptleri için; dizayn, teknik çözümleme ve bütçe planlamas gibi konularda müflterilerimize destek oluruz. Saunadekor Dan flmanl k Hizmetleri * Konsept gelifltirme ve taslak haz rlama * Mimarl k ve tasar m * Teklif düzenleme * Proje yönetimi * Spa kurulumu

5 Tasar m yi bir tasar m n vazgeçilmez kriterlerinin iflveren - kullan c tatmini oldu unu biliyoruz. Bu nedenle projelerimizi tasarlarken her zaman ihtiyaçlar tam olarak anlay p, gereksinimleri tam olarak karfl lar z. Saunadekor olarak iflveren - kullan c ihtiyaçlar n projenin her aflamas nda göz önünde bulundurarak, her ayr nt y en fonksiyonel ve en verimli flekilde tasarlar z. Ayr ca bütçe, zamanlama gibi konulara dikkat ederken, tasar m n kalitesinden de asla ödün vermeyiz.

6 Üretim Tasarlad m z her projeyi en kaliteli ürünleri kullanarak, iflin uzmanlar ile uygular z. Kullan lan her ürün büyük bir özen ve dikkatle seçilir. Üretim tesislerimiz ve tecrübeli kadromuz müflterilerimizin tüm isteklerini ve ihtiyaçlar n en mükemmel flekilde karfl lamam z sa lar. Müflteri memnuniyeti vazgeçilmez bir de erdir. Bu nedenle; Saunadekor ürün ve hizmet kalitesinden asla ödün vermez, ürünleri uzun ömürlüdür ve az bak m gerektirir. Saunadekor müflterileri, bu kalite anlay fl n n vermifl oldu u güveni her zaman yaflar ve Saunadekor kalitesine güvenir. Ürünlerimiz: Sauna Bio sauna Laconium Tepidarium Hamam Buhar Banyosu Aroma Buhar Banyosu Buz Çeflmesi Kar Odas Macera Dufllar fiok Dufllar Salyangoz Dufllar Jakuziler Kneipp Havuzu Is t lm fl Tafl Yataklar Is t lm fl Oturma Banklar Tuz Terapi Odalar

7 Sauna Finlandiya orijinli, yüksek s cakl k düflük nem oran ilkesine dayanan banyo türüdür. Sauna; içerisinde s cak ve kuru havan n bulundu u, insanlar n rahatça yat p oturabilecekleri büyüklükte olan, ahflaptan yap lm fl bir çeflit s cak hava banyosudur. Kabin s cakl 80 0 C ile C derece aras nda nem seviyesi ise %3 - %6'd r. Saunada rahatlat c lofl bir fl k vard r ve kullan c n n rahatl her aç dan düflünülmüfltür. Sauna'da 1 seans 15 dakika sürer. Bio Sauna Bio Sauna da kabin s s C derece gibi daha makul s cakl klardad r, nem oran ise %60't r.

8 Laconium Laconium, klasik saunay afl r s cak, geleneksel buhar odas n n nemini çok yüksek bulan kullan c lar için idealdir. Seramik veya mozaik oturma banklar ndan oluflur. Ortada ise serinleme amac yla yerlefltirilmifl so uk su çeflmesi veya kovas bulunur. Ar nma; uyumlu bir atmosferde ortalama C derece aras nda bafllar. Bu hafif seans her bünyeye uygundur. Laconium banyosu kan dolafl m n uyar r. Bu da do al ar nma sürecini harekete geçirir, yani terlemeyi ve do al ar nmay sa lar. Laconium seanslar en az yar m saat sürmelidir.

9 Tepidarium Türk hamamlar ndan bildi imiz "Il kl k" mekan bu mahalin en iyi aç klamas d r. Il kl k mekan, ayr ca hamam n soyunmal k ve s cakl k mekânlar aras nda, vücudun s caktan so u a veya so uktan s ca a adapte olabilmesi için belli bir süre beklenilen ya da serinlemek ve dinlenmek amac yla kullan lan bir mekând r. Soyunmal k mekân ile s cakl k mekân aras nda yer al r. Is t lm fl koltuklarda uzanarak beklemek veya s cak banyolara haz rlanmak için idealdir. Ayr ca, vitamin bardan al nan bir içece i yudumlarken sohbet etmek, müzik dinlemek veya kitap okumak için de kullan labilir. Kabin s s n n C derece aras nda oldu u, yenilenme sa layan sa l kl bir banyo çeflididir.

10 Türk Hamamlar ; Antik Ça Roma Hamamlar n n klasik ön örneklerinden bafllayan ve uzun bir geçmifle sahip hamam ve hamam kültürünün tek ve do rudan sürdürücüsü niteli indedir. Banyo, dünyada temizlik ile ilgili zorunlulu u yerine getiren özelli inin çok ötesinde bir anlam tafl r. Kiflisel bir yenilenme ve kökleri derinlere uzanan sosyal ve kültürel bir al flkanl kt r. Hamamda vücudun kazand yeniden canlanma ve do ma duygusu ayn zamanda bellek içinde etkili bir güçlendiricidir. Hamama gitmek eski ça lardan beri ciddi bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. Günümüzde de çeflitli hastal k ve sorunlar n tedavisi için, kapl ca hamamlar doktorlar taraf ndan tavsiye edilir. Türk Hamam Hamam tasar mlar nda geleneksel kullan m biçimlerine dayanan bir düzen vard r. Bu düzen so uk (frigidarium), l k (tepidarium) ve s cak (caldarium) olarak belirlenen bir s ra içinde ve kullan l fllar ile ilgilidir. Türk hamamlar nda büyük kubbenin alt nda kurnalar ve göbek tafl hamam n en s cak bölümüdür (caldarium). Masaj ve kese, s t lm fl göbek tafl üzerinde yap l r. Bu bölüme aç lan dinlenme odalar ve küçük terleme odalar (halvet) ise Laconium ve Tepidarium ile karfl laflt r labilir. Roma gelene inden farkl olarak hamama gitmek Türk kültüründe hiç bir zaman her gün yap lan bir eylem olmam flt r. Her ne kadar kifliden kifliye ya da mevsimden mevsime farkl l k göstermiflse de, haftada veya onbefl günde bir hamama gitmek oldukça normal say l r. Ancak bir kere hamama gidince, saatlerce kal n r ve esasl bir temizlik sa lan r. Modern yaflam, Türk toplumunun büyük bir k sm için hamam kültürünü azaltm fl olsa bile, Türkiye de hamamlar halen kentlere özgü bir kolayl k sa lar. Sosyal, kamusal kurum olarak kullan lmakla birlikte günümüzde hamamlar konutlarda da yerini alm flt r.

11 Buhar Banyosu Saunan n tersine yüksek nem oran ve düflük s cakl k ilkesine dayanan banyo türüdür. Mozaik, seramik, do al tafl gibi malzemelerin yan nda akrilik malzemeden de haz rlanabilir. E imli tavan önemle tavsiye edilir. Zeminde su gideri olmas gerekir. Buhar odas nda jeneratör odan n d fl ndad r. S cakl k C derece aras ndad r. Nem oran %100'e yak nd r. Kullan m süresi 15 dakikad r. Klasik buhar banyosuna ekleyece iniz aromaterapi esanslar yla, aroma buhar banyosu özelli i elde edilebilir.

12 Kar Odas - Buz Çeflmesi Sauna veya buhar odas ndan ç kt ktan sonra vücudu serinletmek için girilen odad r. So uk dufl veya havuza girmeye oranla daha yumuflak bir s cakl k geçifli sa lar, bu sebeple so uk floklardan hofllanmayanlar taraf ndan tercih edilir. Vücudu serinletme ifllemi buz çeflmesinden al nan buzun veya kar odas ndan al nan kar n önce kollara ve bacaklara, daha sonra vücudun geri kalan na sürülmesiyle devam eder. S cakl k C derece aras nda de iflir. Kullan m süresi 1-2 dakikad r.

13 wedi GmbH Dufllar Dufllar, Spa & Wellness alanlar nda en yo un kullan lan ortamlard r. Spa & Wellness alan na ya da havuza girmeden önce kullan lan fonksiyonel geleneksel dufllar n yan s ra kullan c n n ihtiyaçlar na yönelik farkl kullan mda dufllarda olmal d r. Bunlar geleneksel dufllar, flok dufllar, hayal gücünüzü zorlayan macera dufllar olabilir. Macera dufllar özellikle otellerde, Day Spa'larda, Termal Spa'larda, halka aç k havuz ve Wellness alanlar nda, özel konutlarda gittikçe popüler olmaya bafllam flt r. Macera dufllar ile, kendinizi klasik dufl mekanlar ndan s y r p, tropikal ya mur ormanlar nda s cak-so uk, sisli, sa nak ya fll, tropikal meyve kokular ile bezenmifl kufl c v lt lar içinde fl k ambiyans yla dufl alabilir ya da tropikal f rt na heyecan yaflayabilirsiniz. Ayr ca, bütün dufl fonksiyonlar n n kan dolafl m üzerinde de olumlu etkisi vard r. Kneipp Havuzu - Ayak Havuzu Kneipp tedavilerinin aras nda en etkili olarak bilineni "suda ad mlamak" Kneipp Havuzu olarak adland r l r. Kneipp Havuzunda ayaklar s ra ile s t l p so utulur. Her bir seans ad m olmal d r. Bu ifllem s ras nda bald rlar n k z l bir renk almas dolafl m sisteminin tepki gösterdi inin ve terapinin do ru yap ld n n göstergesidir. Kneipp ayak havuzunun düzenli olarak kullan lmas damarlar güçlendirir ve kan dolafl m n olumlu yönde etkiler.

14 Is t lm fl Yatak - Oturma Bank Termal Spa seanslar aras nda ideal bir dinlenme sa layan s t lm fl tafl yataklar ve oturma banklar, merkezi sinir sistemi üzerinde sakinlefltirici bir etki yapar. Kan dolafl m n düzenler ve ba fl kl k sistemini güçlendirir ayn zamanda stresi azaltarak rahatlamay sa lar. Kaslarda oluflan kramplar ve gerginlikler çözülür, romatizmal a r lar azal r. Spa merkezlerindeki dinlenme alanlar için vazgeçilmez bir üründür.

15 Tuz Terapi Odalar Yüzy llarca tuz ma aralar n n mikroklimalar n n insan vücudu üzerindeki tedavi edici ve sa l k gelifltirici etkileri denenmekte ve test edilmektedir. ki türlü tuz odas oluflturulabilir. Duvarlar ve yerleri tuz ile kapl, kuru tuz aerosolü ile tuz ma aras atmosferi sa lanan tuz odas ya da kuru odalarda ve kaya tuzu kabinlerde yüksek bas nçla s k flt r lm fl hava deste i ile senkronize çal flan WDTeknoloji nin yeni gelifltirdi i daha ince partikülleri 0,5-2,5 mikron aral nda dozajlayabilen okyanus tuzu esintisini ve ilümünasyonlar ndan oluflan tuz odas. Saunadekor bu do al klima tuz ma aralar n Spa merkezlerine uygun flekilde do al mikroklimas nda infla etmektedir.

16 Referanslar OTEL ADA OTEL - K.K.T.C. ADA OTEL - Kafl / ANTALYA AKGÜN OTEL - Topkap / STANBUL ALKOÇLAR OTEL - Uluda / BURSA ALMINA OTEL - Sultanahmet / STANBUL AM SOS OTEL - Sirkeci / STANBUL ANKARA OTEL - Almaty /KAZAK STAN ASTER A OTEL - Belek / ANTALYA ASUR OTEL - Dalyan / MU LA BATUM INN TURIST OTELI - Batum / GÜRC STAN BEST OTEL - ANKARA B LEM OTEL - ANTALYA BLUE NIGHT OTEL - Alanya / ANTALYA BOLU KORU OTEL - BOLU CK OTEL - Çankaya / ANKARA CLUB GRAND S DE - ANTALYA CLUB MED PALM YE TAT L KÖYÜ - Kemer / ANTALYA CLUB THERMAMAR S - Dalyan / MU LA CYRSTAL COVE HOTEL - Girne / K.K.T.C. DEDEMAN OTEL - fiile / STANBUL DREAM HILL HOTELS - Kad köy / STANBUL EDA OTEL - Turgutreis / BODRUM EL RUHA OTEL - fianliurfa EMEX OTEL - Kartal / STANBUL ERC YES ÜN VERS TES OTEL - Erciyes / KAYSER ESER HOTEL - Büyükçekmece / STANBUL EV TÜRKBÜKÜ OTEL - Türkbükü / BODRUM FAUSTINA OTEL - Kufladas / AYDIN FORM BACK YAfiAM MERKEZ - BURSA GOLD CTIY OTEL - Kargac k / ALANYA GOLDEN AGE OTEL - BODRUM GOLDEN AGE OTEL 1 - Taksim / STANBUL GRAND ÇAVUfiO LU OTEL - Çayeli / R ZE GRAND ÖZER OTEL - AFYON HILLSIDE BEACH CLUP - Fethiye / ANTALYA HILTON OTEL AMER KAN DESTEK TES S. - ZM R HOLIDAY INN ISTANBUL CITY - Topkap / STANBUL HOTEL GRAND INN - Çorlu / TEK RDA HYATT REGENCY BISHKEK OTEL - Bishkek / KIRGIZ STAN INTERCONTINENTAL OTEL - Tashkent / ÖZBEK STAN KARTANES OTEL - Uluda / BURSA KAYA ARTEM S TAT L KÖYÜ - K.K.T.C. KAYA RAMADA OTEL - Beylikdüzü / STANBUL KERVANSARAY ULUDA OTEL - Uluda / BURSA KLEOPATRA OTEL - Çatalca / STANBUL LEGAND RESORT OTEL - Beykoz / STANBUL MAR OTEL - Kufladas / AYDIN MAR NA OTEL - Kaleiçi / AYDIN MARKO POLO TAT L KÖYÜ - Kemer / ANTALYA MARRIOTT RENAISSANCE - Aktau / KAZAK STAN MARRIOTT RENAISSANCE - Atyrau / KAZAK STAN MARTI OTEL - Marmaris / MU LA MET GOLD OTEL - GAZ ANTEP MONTANIA HOTEL - Mudanya / BURSA OLD CASTLE RESORT HOTEL - Eskihisar / KOCAEL ORIENT OTEL - Aksaray / STANBUL OTEL CLUP ATLANT K - Marmaris / MU LA OTEL ERBOY - Laleli / STANBUL ÖMER TERMAL - AFYON PATARA TUR ST K TES SLER - Kalkan / ANTALYA POLKA OTEL - Polonezköy / ISTANBUL RADISSON SAS OTEL - K.Çekmece / STANBUL RICHMOND OTEL - Pamukkale / DENIZL RITZ CARLTON OTEL - Taksim / STANBUL R DOS TERMAL OTEL - kizdere / R ZE ROBINSON CLUP MARIS - Marmaris / MU LA ROMANCE OTEL - Eminönü / STANBUL ROYAL PALM AREA HOTEL - Günbet / BODRUM SAF R OTEL - Sirkeci / STANBUL SALAM SBAY OTEL - K.K.T.C. SILENCE PARK OTEL - Alanya / ANTALYA SUDAN GIAD OTEL - SUDAN TAKS M GÖNEN OTEL - Taksim / STANBUL TASHKENT GRAND M R OTEL-DEM R GROUP - Tashkent / ÖZBEK STAN THERMALIUM RESORT HOTEL - YALOVA TIVOLI OTEL - Alanya / ANTALYA TOPRAK HOLD NG SARIKAMIfi DA OTEL - Sar kam fl / KARS YÜCELEN HOTEL - Dalyan / MU LA ZUR CH HOTEL - Laleli / STANBUL SPOR KLÜBÜ VE SOSYAL TES S AKFEN A.fi. LEVENT LOFT PROJES - Levent / STANBUL ALARKO ÇAMLICA SOSYAL TES SLER - Had mköy / STANBUL AMASYA fieker FABR KASI SOSYAL TES S - AMASYA B.J.K. NEJAT DEM R TES SLER - Ümraniye / STANBUL BEYKOZ KONAKLARI SOSYAL TES S - Beykoz / STANBUL BO AZ Ç KAND LL EVLER SOSYAL TES S - Kandilli / STANBUL BO AZ Ç ÜN VERTES MEZUNLAR DERNE - Bebek / STANBUL CEV ZL SPOR TES SLER - Kartal / STANBUL CITY CLUP BAHÇEfiEH R - Bahçeflehir / STANBUL DO A EVLER - 2 SOSYAL TES S - Beykoz / STANBUL ED RNE ÜN V. KAPALI SPOR SALONU - ED RNE EFES P LSEN KULÜBÜ - Merter / STANBUL ELYSIUM RESIDENCE SOSYAL TES S - fiiflli / STANBUL FOX CITY PREMIUM OUTLET A.V.M - Büyükçekmece / STANBUL GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TES SLER - Florya / STANBUL GREENIUM EVLER SOSYAL TES S - Çekmeköy / STANBUL GÜMÜfiLÜK EVLER SOSYAL TES S - Gümüfllük / BODRUM KARAYOLLARI 2.BÖLGE SOSYAL TES S - ZM R KAYSER ERC YES SPOR KULÜBÜ - KAYSER KURTULUfi SPOR KULÜBÜ - Kurtulufl / STANBUL LEVENT TEN S KULUBU DERNE - Levent / STANBUL LÜLEBURGAZ SPOR KULÜBÜ - TEK RDA R VA KONAKLARI SOSYAL TES S - Riva / STANBUL SARI KONAKLAR SOSYAL TES S - Etiler / STANBUL SPOR STAN FITNESS & SPA CENTER - Beylikdüzü / STANBUL SPORTS INTERNATIONAL - Levent/ STANBUL TEKST LKENT KOZA PLAZA FITNESS CENTER - Esenler / STANBUL THESHORE CLUB - Suadiye / STANBUL UNITED MARITIME SOSYAL TES S - Kay flda / STANBUL NfiAAT F RMALARI AKTAfi NfiAAT BO AZ Ç KAND LL EVLER - Kandilli / STANBUL AKTAfi NfiAAT GÜMÜfiLÜK EVLER - Gümüfllük / BODRUM ALS M ALARKO- ASTANA HAVAALANI - Astana / KAZAK STAN AS ST NfiAAT SAUNALARI - TÜRKMEN STAN AYSEL NfiAAT V LLA SAUNALARI - KAZAK STAN AYSEL NfiAAT V LLA SAUNALARI - ÖZBEK STAN BAKÜ-T FL S-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI - ARDAHAN ve S VAS BAKÜ-T FL S-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI - ERZ NCAN ve ERZURUM BAYTUR NfiAAT - Moskova / RUSYA BEYO LU GAYR MENKUL YATIRIMCILIK - Beyo lu / STANBUL BOROVA YAPI END. A.fi. - AZERBAYCAN DEM R NfiAAT SAN. Ve T C.LTD.fiT.- Beylikdüzü / STANBUL DHT Nfi.-MERDEKAN AKKONAK - Bakü / AZERBAYCAN ECE PROJE YÖNET M LTD.fiT.-LANDMARK III - Bakü / AZERBAYCAN EGE Nfi.LTD.fiT. - MANOLYA V LLA fiant YES - Tashkent / ÖZBEK STAN EK NC LER NfiAAT - EKINOKS RESIDENCE - Göztepe / STANBUL EK NC LER NfiAAT - Nakkafltepe / STANBUL EROL EVG N M MARLIK - Polonezköy / STANBUL ESTON NfiAAT-ARDIÇLI EVLER - Esenyurt / STANBUL F YAPI NfiAAT SANAY T C.A.fi. - Fiyaka Evleri - Sar gazi / STANBUL F L ÇM MARLIK - Florya / STANBUL GÜL NfiAAT A.fi. - YEfi LKÖY KONAKLARI - Yeflilköy / STANBUL GÜNEY M MARLIK LTD.fiT. - Acarkent / STANBUL HAT PO LU NfiAAT LTD.fiT. - STANBUL NTES NfiAAT A.fi. PARK EVLER - Tarabya / STANBUL STANBUL EVLER - T MAT Nfi. - Bakü / AZERBAYCAN KAPTAN NfiAAT THERMALIUM RESORT HOTEL - YALOVA KEMERBURGAZ EVLER - MESA - Kemerburgaz / STANBUL LAING-ALARKO - ASHGABAT HAVAALANI - TÜRKMEN STAN LOGOS MAR NE LTD. - Tuzla / STANBUL MAYA S TES - Levent / STANBUL MERMER fi NfiAAT T.A.fi. - STANBUL MESA MESKEN A.fi. MASLAK EVLER - Maslak / STANBUL MESA MESKEN ÇAMLICA EVLER - STANBUL MESA-MESKEN KORUKENT EVLER - ANKARA MGM NfiAAT - Almaty / KAZAK STAN M R NfiAAT - Moskova / RUSYA NAMBERG Afi. - Moskova / RUSYA PAL NfiAAT DIfi T CARET LTD.fiT. - Ulus / STANBUL POL KL N K KOMPLEKS -TEPE Nfi.A.fi. - Kremen-Cung / RUSYA R M K MARINE ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL SADA E T M KURUMLARI A.fi. - TEK RDA AKA KOLEJ - TEK RDA SARIYER NfiAAT A.fi. - PERA KONAKLARI - Sar yer / STANBUL SAY YAPI LTD.fiT. - STAR LIFE EVLER - Silivri / STANBUL SEH L Nfi.LTD.fiT. - SEH L Ç FTL K EV - Ashgabat / TÜRKMEN STAN SÖZ NfiAAT - Odessa / RUSYA SUR YAPI A.fi. - GREENIUM ve SELV CE EVLER - Çekmeköy / STANBUL fianal M MARLIK LTD.fiT. - MURAT fianal - STANBUL fiener DEN ZC L K ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL TANAY DIfi T C.TURZ. Nfi.A.fi. - Kurtköy / STANBUL TEK - fi MOB LYA NfiAAT LTD.fiT. - VAN TEKFEN HOLD NG A.fi. - TEKFEN TOWER - Levent / STANBUL TEKSER NfiAAT A.fi. - Morozovsk-Strungy / RUSYA TERSAN TERSANEC L K ( GEM SAUNALARI ) - Tuzla / STANBUL TOPKAPI PAZ. SAN. ve T C. A.fi. - fi FASUYU KONAKLARI ÜÇGEN Nfi.A.fi. - TÜRKMEN STAN VARYAP VARLIBAfiLAR VE TEKN K YAPI ORTAK G R fi M - Ataflehir Uphill Court YAPI ULUSLARARASI NfiAAT VE DIfi T C.A.fi.- Astana / KAZAK STAN YEfi L VAD - K PTAfi SAUNALARI - Ümraniye / STANBUL RESM KURUM 1.HAVA KMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLI I - ESK fieh R 1.P YADE TUGAY KOMUTANLI I KEFKEN KAMPI - KEFKEN 2.TAKT K KOMUTANLI I - D YARBAKIR 6.ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLI I - BANDIRMA ASKER D NLENME KAMPI - YALOVA BA CILAR BELED YES SOSYAL TES S SAUNALARI - Ba c lar / STANBUL Ç L ASKER HAVAALANI - ZM R ÇORLU EMN YET MÜDÜRLÜ Ü - ÇORLU D CLE ÜN VERS TES SPOR KOMPLEKS - D YARBAKIR DS 11.BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü - ED RNE DÜZCE L JANDARMA KOMUTANLI I - DÜZCE DÜZCE VAL KONA I - DÜZCE E T M MERKEZ KOMUTANLI I - DER NCE ERZ NCAN EMN YET MÜDÜRLÜ Ü - ERZ NCAN F 104 ANA JET ÜSSÜ - D YARBAKIR FENERBAHÇE ORDUEV - Fenerbahçe / STANBUL HAVA MALZEME TRANS T KOMUTANLI I - Haydarpafla / STANBUL Ç TEDAR K DA RE BAfiKANLI I - Etlik / ANKARA STANBUL EMN YET MÜDÜRLÜ Ü SPOR SALONU - Aksaray / STANBUL JAPON KONSOLOS EV - Tarabya / STANBUL K.K.T.C.SPOR BAKANLI I KOMPLEKS - Lefkofle / K.K.T.C. KALENDER ORDUEV SAUNALARI - STANBUL KARAMAN POL S EV H ZMET B NASI - KARAMAN KULEL ASKER L SES - STANBUL PETROL BAKANLI I IDARI BINASI - SEH L Nfi.LTD.fiT. - Nebitdag / TÜRKMEN STAN P R NÇL K NATO ÜSSÜ - D YARBAKIR RAUF DENKTAfi CUM. BAfiK. KÖfiKÜ - K.K.T.C. RUSYA KONSOLOSLO U - Galatasaray / STANBUL SARIKAMIfi ORDUEV - Sar kam fl / KARS T.C.KONSOLOSLU U - Moskova / RUSYA TAC K STAN RUS KONSOLOSLU U - TAC K STAN ÖZEL K fi ASLAN ADIGÜZEL - Beykoz / STANBUL BARIfi KÜCE - Emirgan / STANBUL BRIGITTE WEBER MIMARLIK - Harbiye / STANBUL BÜLENT ATUK - Kemer Country / STANBUL CEM CERM RUSO - Kemer Country / STANBUL CENT E T M TES SLER KOLEJ - Tarabya / STANBUL DELTA MOB LYA FABR KASI - Çatalca / STANBUL D KRAN MAS S EV - Beykoz / STANBUL ENG N BAYRAKTAR EV - Teflvikiye / STANBUL EROL KOHEN-ALS T - B.Dere / STANBUL ESMER BUJ TER -HÜSEY N ESMER - Kandilli / STANBUL FER T fiahenk EV - Emirgan / STANBUL GAB ABUT EV - STANBUL GAN MÜJDE EV - Demirciköy / STANBUL GENCE TEKST L A.fi. - OSMAN S NANO LU - Silivri / STANBUL HAMD YASAMAN - Demirciköy / STANBUL HAN F MUTLU - MUTLUHAN PLAZA - Dragos / STANBUL HAYDAR AL YEV EV - Bakü / AZERBAYCAN HÜSAMETT N ÖZKAN EV - Beykoz / STANBUL BRAH M ARIKAN - Silivri / STANBUL MUSTAFA AKSOY EV - Çaml ca / STANBUL MUSTAFA SÜZER - Bahçeflehir / STANBUL NAF ÖZTANIK Ç FTL K EV - Selimpafla / STANBUL NEVZAT KALKAVAN EV - STANBUL ÖMER ÇAVUfiO LU - Bodrum / MU LA ÖMER D NÇKÖK - Bodrum / MU LA PALMAL DEN ZC L K - Etiler/ STANBUL Prof.Dr. IfiIK AKGÜN - STANBUL RAD D K C - Yeflilköy/ STANBUL SEL M TALV - Bodrum / MU LA SEY T ERES N - Tuzla / STANBUL SEZG N BAYRAKTAR EV - KANYON - Levent / STANBUL YAS N EK NC -EK NC LER HOLD NG - Beykoz / STANBUL YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES SAUNASI - STANBUL can aykaç spa solutions kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal fl Sanayi Sitesi No.20, Blok Baflakflehir, stanbul -Türkiye T (3 hat) F E E

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MERKEZ İLÇESİ ULALAR 757 ADET KONUT İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT ERZİNCAN

ERZİNCAN İLİ MERKEZ İLÇESİ ULALAR 757 ADET KONUT İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT ERZİNCAN ERZİNCAN İLİ MERKEZ İLÇESİ ULALAR 757 ADET KONUT İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT ERZİNCAN TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI 11. BÖLGE 1130 KONUT, 3 ADET BÜFE İLE ALTYAPI VE ÇEVRE

Detaylı

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT / KAYA CONVENTION CENTER GROUND FLOOR SALONLAR MEETING HALLS ALAN - m 2 AREA - m 2 TİYATRO THEATRE SINIF CLASSROOM U DÜZENİ U SHAPE BANKET

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL 1 1 ADORA BELEK PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ADORA 2 ADORA BELEK PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ ADORA 3 ADORA BELEK 100 V SİSTEMLERİ ADORA 4 ALMİRA BURSA PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ALMİRA 5 ALMİRA BURSA PROFESYONEL

Detaylı

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES SVALINN HOTEL İZMİR / TURKEY KAPASİTE 100 ODA / CAPACITY OF 100 ROOMS MAROON BOSPHOURS SUİTE İstanbul / TURKEY MARRIOTT MINSK HOTEL **** MINSK / BELARUS KAPASİTE 217 ODA / CAPACITY OF 217 ROOMS RİXOS THEME

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

H ZMET YETERL L K BELGES

H ZMET YETERL L K BELGES MERKEZ ismet inönü cad. no: 71/2 eskiflehir-türkiye tel : +90.222 221 41 55 fax : +90.222 233 26 15 FABRIKA bursa yolu 7. km. no: 31 eskiflehir-türkiye tel : +90.222 234 22 69 fax : +90.222 233 26 15 SHOWROOM

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor Kişiye Özel Hizmet Üst Düzey Konfor İç mekanları sanat galerisi anlayışı ile şekillendirilen Samm Hotel 2010 yılında misafirlerini ağırlamaya başladı.ana teması sanatla iç içe konaklama üst düzey konfor

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Referans projeler 1/15. Toplu konut projeleri 1 ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. FİRMA PROJE ADI. 550 lüks konut MİKTAR. İstanbul Maslak & 2014 YER - YIL

Referans projeler 1/15. Toplu konut projeleri 1 ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. FİRMA PROJE ADI. 550 lüks konut MİKTAR. İstanbul Maslak & 2014 YER - YIL Referans projeler 1/15 Toplu konut projeleri 1 550 lüks konut İstanbul Maslak & 2014 Ahşap kapı & Vestiyerler 160 lüks konut İstanbul Şişli & 2014 Ahşap kapı & Süpürgelikler 146 lüks konut İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Bu katalogta kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlı olup, yapımcı ortak girişim firmaları değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu katalogta kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlı olup, yapımcı ortak girişim firmaları değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogta kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlı olup, yapımcı ortak girişim firmaları değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogta kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlı olup, yapımcı ortak

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x 85

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 16 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Avantgarde Collection Majesty Hotels Dedeman Hotels Tavros Holding Yılmaz Ulusoy

Detaylı

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia Holiday Inn Gebze - İstanbul Asia ya Hoşgeldiniz Dünyada 4500 ün üzerinde, en fazla otel sayısına sahip, IHG Intercontinental Hotels Grubu üyesi olan

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m ZEMİN

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN 008 I KAMU İLK BEŞ İÇ I DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 0, Ankara Haziran 009, Ankara I. GİRİŞ Kamu yönetimimize

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences İÇİNDEKİLER 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100 Jumeirah Bodrum Palace Mandarin Oriental Resort And Residences Regnum Carya Golf & Spa Resort Regnum Sky Tower Litore Resort Hotel & Spa Royal

Detaylı

Üretim Konfeksiyon Black Out

Üretim Konfeksiyon Black Out 1 Hakkimizda BOTEKS TEKSTİL ticatri hayatına 1992 yılında Bursa da kurmuş olduğu dokuma tesisi ile başlamıştır. Bilgi birikimi, tecrübe ve profesyonel kadrosu ile otel, konut ve işyeri tekstili konusunda

Detaylı

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ FACT SHEET Otel Adı :GRAND ASYA OTEL Adres :17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandırma / BALIKESİR Telefon :0266 715 22 15 Fax :0266 715 22 77 Kategori :5 YILDIZ Faaliyet :12 AY AÇIK Mesafeler :LİMAN 1

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 12 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Hilton Worldwide Marriott Hotels BTG A.Ş NG Hotels Dedeman Hotels Sergi Turizm

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 5 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Titanic Hotels Von Hotels Vera Hotels Adalı Holding Aska Hotels Crystal Hotels

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 17 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER NG Hotels Merit Hotels Yılmaz Ulusoy Holding Asya Otelcilik Titanic Hotels Maxx

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları LOKASYO N İstanbul un tekstil bölgesindeki otel; Kale Outlet Center ve Meydan Alışveriş Merkezi, Güngören tramvay istasyonuna yürüyüş mesafesinde olup, CNR Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı ve Tüyap Fuar

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir.

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir. LOKASYON Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Inter Continental Hotels Group un bir üyesi olan Crowne Plaza Istanbul-Old City, tarihi yarımadanın merkezinde lüks hizmet veren 5 yıldızlı bir oteldir. Crowne

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt

Hakkımızda Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Gkas İnşaat-Elektrik-Taahhüt Hakkımızda İnşaat alanında çalışmak üzere sektörün önde gelen firmaları arasında olma hedefiyle faaliyetlerimize 1976 yılında başladık. Kuruluşumuzdan bu yana geçen uzun sürede, gerek kurduğumuz ekip,

Detaylı

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara / TÜRKİYE heraton Hotel Maslak 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton heraton Ataköy 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton Conrad Hotel 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE Marriot

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

3 Gecelik Konaklamalı Programlar. 3 Gecelik Konaklamalı Programlar

3 Gecelik Konaklamalı Programlar. 3 Gecelik Konaklamalı Programlar Nua da geçireceğiniz zamanı en fazla keyif alarak değerlendirebilmeniz için sizin adınıza hazırladığımız, geçmişe doğru mistik bir yolculuk vadeden, ruhunuza ve bedeninize hitap eden bu programlar en doğru

Detaylı

CelluBor a ait Deney ve Raporlarımız : *. Bakteri ve Mantar Testi Raporu *. Isıl Direnç Katsayı Test Raporu *. Yangın Yalıtım Testi Raporu *. Akustik Uygulamalar İçin Hava Akış Direnci Tayini *. Ses (

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

CEPHELERDE FARK YARATIN

CEPHELERDE FARK YARATIN YEN L KÇ YARATICI TECRÜBEL TEKN K DESTEK FONKS YONEL S STEM ÇÖZÜMLER UZMANLIK KARAKTER ST K TASARIM ÖZGÜRLÜ Ü DENEY M GELENEK V ZYON LHAM TASARIM KAL TES KOMB NE CEPHELER BOYA KAPLAMA UYUMLULUK NOVASYON

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak 2009 1886 TUR ZM Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Her gün, mutlu bir gün

Her gün, mutlu bir gün Her gün, mutlu bir gün Bir masörün hassasiyetinde masaj deneyimi İstediğiniz an hazır! Sıcak, renkli ve dinlendirici... 1 Bu ilişki ömür boyu sürer... HotSpring en iyi satış sonrası müşteri hizmeti sunar.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU

PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU Pithia Termal Spa hergün 07:00-22:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Masaj ve bakım hizmetleri 07:00-21:30 saatleri arasında verilmektedir. Pithia Termal Spa

Detaylı

SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK. www.divisi.com.tr

SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK. www.divisi.com.tr SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK www.divisi.com.tr DiViSi Hakkında 20 yıllık kablolu şebeke ve TV sistemlerindeki uzmanlığımızla sorunsuz şebekenin mühendislik hesaplarına

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 25 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Choice Hotels IHG, StayBridge Suites Marriott Hotels Hilton Worldwide Carlson Rezidor

Detaylı

Havuz Gölet Spa Hamam Wellness. www.sevapool.com

Havuz Gölet Spa Hamam Wellness. www.sevapool.com Havuz Gölet Spa Hamam Wellness www.sevapool.com Hakkımızda 1989 yılından beri havuz sektöründe hizmet veren firmamız, kurulduğu ilk yıllardan itibaren servis ve bakım hizmetlerinin yanı sıra panel, havuz

Detaylı

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Taksim Metro İstasyonu'ndan Tarihi Yarımada'ya kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi

Detaylı

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M (Kodu: S) A-21 YILI YATIRIMLARININ GENEL ELL KLER 21 y l yat r m program n n, sosyal destek hizmetleri yönetimi ana hizmet alan nda yer alan

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZMAKSAN ISI SAN. VE TĠC. A.ġ. BUHAR SANTRALĠ & KIZGIN YAĞ KAZANI YURTĠÇĠ REFERANS LĠSTESĠ

ÖZMAKSAN ISI SAN. VE TĠC. A.ġ. BUHAR SANTRALĠ & KIZGIN YAĞ KAZANI YURTĠÇĠ REFERANS LĠSTESĠ ABC MÜHENDĠSLĠK 1 adet Kızgın Yağ Kazanı --- 500.000 kcal/h Gaziantep ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ A.ġ. 1 adet Buhar Santrali 6 bar 4.000 kg/h Ġstanbul ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ A.ġ. 1 adet Buhar Santrali 6 bar 1.000 kg/h

Detaylı

DANIŞMANLIK REFERANSLARI

DANIŞMANLIK REFERANSLARI 1 1 2 3 4 5 6 7 KOÇ ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU KOÇ ÜNİVERSİTESİ ANFİ TİYATRO ÇEŞME ONTUR HOTEL KONFERANS SALONU ÇEŞME IŞIK DANIŞMANLIĞI KOÇ ÜNİVERSİTESİ TİYATRO SALONU IŞIK DANIŞMANLIĞI GÜNEŞ SİGORTA

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler Gebze de Yaflam De ifliyor! Gürbüz nflaat Gebze de sizi yepyeni, seçkin bir yaflam alan na davet ediyor. Yükselen ve de eri her geçen gün artan Gebze'de standartlar ve yeni çehreyi art k KÖRFEZ EVLER belirliyor.

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama Class Otel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Elit Otel Bakanlıklar Ankara 25% Elit Palas Hotel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Grand Midyat Hotel Kızılay Ankara Özel Fiyat Hotel Tunalı Kavaklıdere Ankara Özel

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 14 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Dilek Holding Öztürk Grubu Accor Hotels Sheraton Hotels Akfen GYO Rixos Hotels

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. 1948 Garanti Koza 1948 1952 1976 1983 1987 1990 2000 2004 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. Gayrimenkul Genel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ÖZEL HASTANESİ ÖZEL MEDLİNE HASTANESİ AFYON ÖZEL FUAR HASTANESİ ÖZEL PARK HOSPİTAL KIRMIZI HASTANESİ ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Detaylı

www.alestaaluminyum.com İÇİNDEKİLER 06 08 14 34 44 60 70 82 88 92 Hakkımızda Referanslar Aquasis De Luxe Resort & SPA Water Side Resort & SPA Kalibya World Resort & SPA Hotel Emporium AVM Agroland Tarım

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 22.06.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI ORGANİZASYON BİLGİLERİ: ORGANİZASYONU ÜSKÜDAR BASKETBOL SPOR KULÜBÜ VE SSO SPORTİF ORGANİZASYONLAR ÜSTLENMEKTEDİR. SPORCU KONAKLAMALARI: 3 VE 4 KİŞİLİK ODALARDA VE TEK KİŞİLİK STANDART YATAKLAR 20 KİŞİYE

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 04.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

BAYAN FİTNESS BAY FİTNESS VOLEYBOL STEP AEROBİK

BAYAN FİTNESS BAY FİTNESS VOLEYBOL STEP AEROBİK STEP AEROBİK VOLEYBOL BAY FİTNESS BAYAN FİTNESS TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ PROGRAM SAATLERİ VE FİYATLANDIRMA LİSTESİ SPORLA SAĞLIKLI NESİLLERE DOĞRU projesi kapsamında bilgi edinmek için tıklayınız.

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor...

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... 1 ADM n aat, ya am çözümler üreten b r rma olarak Karaden z e, do aya, ye le ve memleket ne özlem

Detaylı