Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul"

Transkript

1 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) Aydo anlar fl Merkezi - Ankara Kaz m Karabekir Cad. 99/24 skitler - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312)

2 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 2 Aydo anlar fiirketler Grubu nun kurucusu Hidayet AYDO AN, 1950 li y llarda Otomotiv Sektörü ile bafllatt grup flirketi projesinin, y llar sonra 5000 kiflilik bir kadroya ulaflabilece ini elbette ki garanti edemezdi. Fakat o ve onunla beraber omuz omuza bu plana ortak olanlar, birbirine kenetlenmifl ve her geçen gün daha çok çal flmay kendilerine ilke edinmifl bir ailenin, baflar l olabilece ini ve giderek büyüyece ini y llar sonra ispat edecekti... Aydo anlar fiirketler Grubu na kat lan her çal flan n bu ailenin bir parças oldu u bilincini sahiplenmesi çok zor olmad. Baflar merdivenlerine en önde t rmananlar, zaman geldi inde tafl d klar eseri daha genç olanlara teslim ettiler. Aileye kat lan her birey bu yükselifli devam ettirmeyi tek hedef olarak belirledi. Hidayet AYDOGAN, the founder of Aydoganlar Group of Companies, could not certainly guarantee his group of companies project, which has started on May, 1950, can reach a staff of 5000 people. But he and those who share his dream would gradually prove that acknowledging the principle of hard working, honesty, business ethics and working side by side as a team would prove to be the way to accomplish this dream in the fallowing years. Hayatta en büyük risk, hiç almamakt r Every personnel participated to Aydoganlar Group of Companies get the idea that he/she is one of the members of the family. The ones stepping the stairs of success in front of the others hand over their work to the younger ones when the time comes. Every individual participate in this family determine to sustain this development as an exclusive aim. Hidayet Aydo an Misyon / Mission Aydo anlar fiirketler Grubu, "Önce nsan" ilkesinden hareket ederek etik de erlerimizden ve kaliteden ödün vermeden, toplum ve ülkemiz için de erler üreterek büyümeyi misyonu olarak belirler. Aydo anlar Group Of Companies acknowledges the Priority Human principle and produces values for the society and the country without making any concession from our ethical values and qualities. Vizyon / Vision Aydo anlar fiirketler Grubu, "Sürekli Geliflme" ve "Yaflamda Kalite" prensipleri do rultusunda kurulufllar n n sektörlerinde öncü, lider ve sayg n birer flirket olmalar n hedefler. Aydoganlar Group of Companies aims that its companies become pioneer, leader and respected in accordance with the principles of Continuous Development and Quality in Life. aydo anlar fi RKETLER GRUBU 3

3

4 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 4 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

5 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 5 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş li y llarda Ankara skitler de Hidayet Aydo an taraf ndan bir aile flirketi olarak kurulmufl olan Aydo anlar Otomotiv A.fi., Ankara ve stanbul da Otomotiv Sektörü nün devi FORD ile hizmet vermektedir. 15 kiflilik bir ekip ile bafllayan hizmetini günümüzde kiflilik bir kadro ile devam ettiren Aydo anlar Otomotiv A.fi., merkezi Ankara olmak üzere bafllam fl oldu u bu hizmeti 1982 y l nda stanbul Sirkeci de açm fl oldu u flubesi ile devam ettirmifltir. Müflterilerine kusursuz hizmet sunan Aydo anlar otomotiv, Zeytinburnu nda bulunan metre karelik bir kompleks içerisinde 9000 metre kare kapal alan ile Türkiye deki en büyük plazalardan biri olan Aydo anlar Otomotiv Plaza da hizmet vermektedir. Aydo anlar Automotive established in skitler, Ankara in 1950 as a family company, has been servicing with one of the major companies of automotive sector, FORD in Ankara and stanbul. Aydo anlar Automotive has started its business with 15 personnel who reach a staff of personnel recently and carrying on his business in Ankara as a main office and in stanbul branch which was established in Sirkeci in Aydo anlar Automotive continues its flawless services to its customers in a m 2 complex having 9000 m 2 closed area, in Zeytinburnu which is one of the biggest plazas in Turkey. 8 9

6 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 6 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. Müflteri Karfl lama ve Yönlendirme SHOWROOM SHOWROOM Showroom Alan Sat fl Sonras Destek Aydo anlar Otomotiv A.fi., Müflteri Karfl lama ve Yönlendirme Bölümü, ferah iki büyük Showroom u, Kalite Yönetim Departman, Sat fl Sonras Destek Birimi ve deneyimli kadrolardan oluflan Servis ve Yedek Parça Atölyesi ile sektörün say l flirketlerindendir. Customer Servıce and Guıdance Aydo anlar Automotive A.fi. is one of the elite companies in the sector with its Customer Service and Guidance department, two vast Showrooms, Quality Management Department, after Sale Support Unit and Service and Spare Part Atelier which consists of experienced personnel. Aydo anlar Otomotiv A.fi. nin 950 metrekarelik Showroom u, 9000 metrekarelik toplam alan içerisinde yer almaktad r. Sat fl, Servis Bekleme, Dinlenme ve Toplant odalar n n yan s ra, Ford Butik ve Araç Teslimat gibi özel bölümleri de bünyesinde bar nd r r. Showroom 950 m 2 showroom of Aydo anlar Automotive is in a total are of 9000 m 2 area. Besides Sales, Service waiting room, resting and Meeting rooms, has special sections like Ford Boutique and Car Delivery. Aydo anlar Otomotiv A.fi. den sat n al nan her arac n sat fl sonras teknik deste i ve dan flmanl, Sat fl Sonras Hizmetler servis mühendisli i kadrosunda yer alan deneyimli çal flanlar taraf ndan sa lan r. After Sale Support After sale support and consultancy of every sold car by Aydo anlar Automotive is provided by experience personnel of After Sales Services department

7 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 7 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. K NC EL SECOND HAND SERV S VE YEDEK PARÇA SERVICE AND SPARE PARTS aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. Aydo anlar Otomotiv A.fi., arac n satmak isteyen otomobil sahiplerine ve ikinci el otomobil sat n almak isteyen sürücülere kolayl klar sa lar. kinci el olarak sat n al nan araçlar n sa laml, konforu; h z, performans, güvenlik ve aksesuar gibi teknik özelliklerinin takibi sat fl sonras nda da devam eder. Sektör tecrübesi bulunan sertifikal ve e itimli teknisyenler eflli inde, ifllemlerin süratle gerçeklefltirildi i Servis ve Yedek Parça bölümünde; her orijinal Ford yedek parças, Ford Laboratuvarlar ve test merkezlerinde en zorlu flartlardan baflar yla geçirilerek otomobil sahiplerine ulafl yor. Aydo anlar Automotive provides conveniences for individuals who wants to sell his/her cars and buy second hand cars. Tracking of technical specifications of second hand cars, like stability, comfort, velocity, performance, security and accessories, continues after sale. In Service and Spare Parts department in which operations are implemented rapidly by certificated and experienced technicians, every original Ford spare part reach customers through forcible conditions in Ford Labs and test centres

8 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 8 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

9 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 9 Tarihçe Aydo anlar Otomotiv A.fi. ile ayn dönemde kurulmufl olan Refay nflaat A.fi., stanbul, Ankara ve Antalya baflta olmak üzere say s z projeye imza atm flt r. Plan, altyap s, mimarisi, malzeme seçimi ve çevre düzenlemesi kendisine ait olan; araç ve ekipmanlar kendi bünyesinden karfl layarak yürüttü ü bu projeleri, Toplu Konutlar ve fl Merkezleri infla ederek tamamlam flt r. Hedef Geliflmenin as l unsurlar ndan biri olan inflaat sektörünün üstlendi i toplumsal görev, daima en iyiyi ve sürekli kaliteyi gerektirir. Bu zorlu sektörde sa lam ad mlarla ilerleyen Refay nflaat A.fi., gerçeklefltirmifl oldu u ilk projeden bugüne, kaliteyi ve sa laml hizmet anlay fl n n etraf n çevreleyen bir hedef çizgisi olarak benimsemifltir. H zla geliflen toplumsal dengeler ve dünyan n teknolojik, ayn zamanda bilimsel de iflimleri karfl s nda en do ru çözümleri sa lamak, bu hedefin içinde yer al r. History Refay Construction Co. which is established at the same time with Aydo anlar Automotive achieved many projects especially in stanbul, Ankara and Antalya. Company has constructed mass housings and business centres which all plans, architecture, material choices and environmental arrangements belongs itself and implemented with its own machinery park. Aim Social duty of construction sector which is one of the main factors of development always needs the best and continuous quality. Refay Construction which has been improving with solid steps in this tough sector embraces a service apprehension encloses quality and strength as an aim from the first project till now. Providing best solutions against rapidly developing social balances and technological and at the same time scientific changes of the world are included in this aim

10 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 10 REFAY NfiAAT A.fi. REFAY NfiAAT A.fi. REFERANSLAR REFERENCES Sergah Hotel Ankara Refay nflaat A.fi. yap lar n, Endüstriyel Yap lar, Oteller, Bina Projeleri, fl Merkezleri, Fabrika Binalar, Al flverifl Merkezleri ve Toplu Konut Projeleri bafll klar alt nda toplar. Refay Construction gather its buildings as Industrial Buildings, Hotels, Building Projects, Business Centres, and Factory Buildings. Aydo anlar Plaza stanbul Refay nflaat A.fi. nin tamamlad önemli projelerden biri olan Aydo anlar Otomotiv stanbul Merkez Binas, metrekarelik bir alana yay lm fl; metrekarelik kapal alana sahip Türkiye nin en büyük plazalar ndand r. Aydo anlar Otomotiv Plaza with 9000 square meters of steel structure which is one of the largest automotive plaza in the city was one of many projects done by Refay nflaat A.fi. Ankara da gerçeklefltirilen di er önemli projelerden biri olan 4 y ld zl Sergah Hotel, turizm ve konaklama hizmet sektörüne sunulmufl Ankara n n say l otelleri aras ndad r. Other project done by Refay nflaat A.fi. was a 4 star hotel in the heart of Ankara. Arimpo Fabrika stanbul Gaziosmanpafla fl Merkezi stanbul Gaziosmanpafla AYD Tekstil merkez binas. Gaziosmanpasa AYD Textile headquarters. stanbul Avrupa yakas nda, y ll k üretim kapasitesi bir buçuk milyonu geçen Arimpo Tekstil fabrika binas, baflar yla tamamlanan di er bir önemli proje olup; Firuzköy bölgesinde bulunan en genifl tekstil ürünleri imalat alan d r. Arimpo Tekstil factory building is another project that was completed by Refay nflaat A.fi

11 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 11 REFAY NfiAAT A.fi. REFAY NfiAAT A.fi. REFERANSLAR REFERENCES PROJELER PROJECTS Beylikdüzü Toplu Konut Projesi stanbul Beylikdüzü - Gürp nar Toplu Konut Projesi Konut inflaalar ve çevre düzenlemesi k sa zamanda baflar yla tamamlanan Beylikdüzü Toplu Konutlar, stanbul Avrupa yakas n n flehir yerleflimine katk da bulunan mimari oluflumlar ndan biridir. Beylikdüzü-Gürp nar da 176 dairelik Toplu Konut Projesi. Other mass housing project of 176 apartments in Beylikdüzü - Gürp nar, stanbul. One of many projects done by Refay nflaat A.fi. includes the mass hosing project in Beylikdüzü with over 500 apartments. Ankara Keçiören Toplu Konut Projesi - Ankara Antalya Lara Toplu Konut Projesi Refay nflaat n Ankara da gerçeklefltirdi i ilk projelerden biri olan, Keçiören Toplu Konut Projesi; Keçiören nüfusunun refah ve toplumsalbar nma ihtiyac na yönelik çözüm olarak projelendirilmifl, k sa zamanda baflar yla sonland r lm flt r. One of the first mass housing project that was done by Refay nflaat A.fi. in Keçiören Ankara. Halen devam eden projeler aras nda, Antalya da bir Rezidans, stanbul da Al flverifl Merkezi ve Rezidans, Ankara da ise bir Toplu Konut Projesi bulunmaktad r. Ongoing projects include a residance in Antalya, a shopping mall and a residence in Ankara

12 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 12 TEMAY TEM ZL K AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

13 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 13 TEMAY TEM ZL K 1996 y l nda hizmet sektöründe yerini alan Temay Temizlik, kuruluflundan bugüne kadar kalite ve teknolojiye verdi i önemle, sektöründe emin ad mlarla ilerleyen bir flirkettir. Genç ve dinamik ekibi, sürekli geliflime olan inanc, bilim ve teknoloji takibi, do ruluk ve kaliteli hizmet anlay fl yla Temay Temizlik, k sa sürede gerçeklefltirdi i baflar larla ismini duyurmufl ve sektörün öncü flirketlerinden biri haline gelmifltir. Teknik ve idari alanlarda tecrübe sahibi çal flanlar, teknolojiyi insan için kullanan ve çevre koruma faaliyetlerini bilim ile birlikte yürüten uygulamalar yla Temay Temizlik, araç ve makine park n her geçen gün art rmaktad r. Hizmet sektöründe, evsel nitelikli ve t bbi at klar ile kat at klar n toplanmas ve tafl nmas, kent içi temizlik hizmetlerinin yap lmas ve yönetimi, ambalaj at klar n n kayna nda ayr toplan p de erlendirilmesi alan nda faaliyet göstermekte olan Temay Temizlik; bünyesinde 2000 i aflk n personel çal flmakta ve 200 ün üzerinde irili ufakl araç filosuna sahiptir. Temay Waste Management is established in 1996 and flourishing its development by emphasizing on quality and technology from its establishment till now. Temay Waste Management become one of the known and leading companies with its young and dynamic staff; believe in continuous development, tracing science and technology and achievements in short periods. Temay Waste Management is increasing his machinery park everyday with its experienced personnel and practices which use technology on behalf of people and exercises environmental protection activities with the help of science in technical and administrative fields. Temay Waste Management which shows activity on collecting and transportation of domestic qualitative and medical wastes and solid wastes, implementing and management of inner-city cleaning services, evaluating packages by collecting them from their sources, has more than 2000 personnel and approximately 200 vehicles

14 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 14 TEMAY TEM ZL K V ZYONUMUZ VISION FAAL YET ALANLARI FIELDS OF ACTIVITY TEMAY TEM ZL K Kat At klar n Toplanmas ve Tafl nmas Temizlik sektöründeki geliflmeleri takip etmek, sektörde tercih edilen firma olmak için hizmet kalitesini sürekli iyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi sa lamak Temay Temizlik in öncelikli görevidir. Monitoring developments in cleaning sector is the primary duty of Temay Waste Management in order to provide continuous enhancement and development of service quality to be a preferable company in the sector. Temiz bir çevre ve sa l kl bir toplum için kaç n lmaz olan cadde ve sokaklar n, park ve çocuk oyun alanlar n n düzenli olarak süpürülüp y kanmalar ifllemi Kat ve t bbi at k toplama ve tafl ma Geri dönüflebilir nitelikteki at klar n, özel araç ve gereçlerle toplan p, ayr flt rma tesisinde gruplara ayr lmas ve ekonomiye tekrar geri kazand r lmas Cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildi i konteynerlerin temiz bir çevre ve sa l kl kullan m için belirli periyotlarla y kan p dezenfekte edilme ifllemleri Kat at klar n s zd rmazl k gibi çevre koruma önlemleri al nm fl düzenli depolama sahalar n n oluflturulmas na yönelik proje ve mühendislik hizmetleri alan nda da hizmet vermektedir. Collectıng and transportatıon of solıd wastes M SYONUMUZ MISSION Temay Temizlik, temizlik sektöründe bir marka olmay hedeflemifl, bu hedef do rultusunda en son teknoloji ile üretilmifl araçlar ve e itimli personeliyle sürekli müflteri memnuniyeti sa lamay ; kaliteli hizmet çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeyi amaç edinmifltir. Temay Waste Management aims to be a brand in waste management sector and provide customer satisfaction and continuous service in the framework of high-quality service with its recent technological vehicles and educated personnel. Regular sweeping and washing of the streets, parks and children playgrounds which are important for a clean environment and healthy society. Collecting and transportation of solid and medical wastes. Collecting recyclable wastes by special purposed vehicles and equipment, their classification in separation facilities and their regaining into economy. Disinfection of garbage containers used for collecting in streets by washing in order to provide a clean environment and healthy usage. Company has been providing projects and engineering services related to establish regular collecting areas which environmental protections like impermeability of solid wastes. Eminönü Belediyesi Eminönü Munıcıpalıty REFERANSLAR REFERENCES stanbul un tarihi yar mada olarak bilinenen k sm nda yer alan ve günlük hareketli nüfusu 3 milyona ulaflan Eminönü lçesi nin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar. Environment cleaning and waste management activities in Eminönü province which is in the area known as historical peninsula of stanbul and has nearly 3 million populations in day time

15 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 15 TEMAY TEM ZL K REFERANSLAR REFERENCES TEMAY TEM ZL K Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Munıcıpalıty Çevrenin korunmas ve güzellefltirilebilmesi amac yla çevre kirlili inin önlenmesi için program ve prensipleri tespit ederek, tedbirler alan Zeytinburnu Belediyesi ne; tüm çevre temizlik iflleri, kent düzenini sa lay c çal flmalarda yard m sa lama. Determining a program and principles in order to prevent environmental pollution aiming to protect and embellish the environment, providing support for Zeytinburnu Municipality in all environment cleaning and waste management activities. Avc lar Belediyesi Avcılar Munıcıpalıty 38,5 milyon m 2 'lik bir yüzölçümüne sahip Avc lar ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ile kent düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Avc lar province which has an area of 38, 5 million m 2. Zonguldak Belediyesi Zonguldak Munıcıpalıty Ana caddeler, ara sokaklar, köprü üstü, pazar yeri ve otobüs duraklar haftan n befl günü sürekli y kanmakta; çevre temizlik iflleri, kent düzenini sa lay c çal flmalar Zonguldak belediyesi ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir. All environment cleaning and waste management activities in Zonguldak and surranding towns. Antalya Kepez Belediyesi Antalya Kepez Munıcıpalıty Sözlük anlam Deniz k y s nda kayal k alan ve gelinlerin bafllar na takt klar taç anlam na gelen Kepez ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar Temay Temizlik taraf ndan yürütülür. All environment cleaning and waste management activities in Kepez province which its name means rocky shore near seaside and a crown which brides put on their heads. stanbul Tafldelen Belediyesi İstanbul Taşdelen Munıcıpalıty Üç tarafı ormanlarla kaplı yeflili bol olan ve stanbul halkının yaz aylarında Piknik alanı olarak tercih etti i Tafldelen beldesinin çevre temizlik iflleri ile düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Tafldelen town which is surrounded by forests and people prefer as a picnic area. Nevflehir Avanos Belediyesi Nevşehir Avanos Munıcıpalıty Tarihte Kapadokya Krall içindeki politik ve dini öneme sahip yerleflim yerlerinden biri olan Avanos ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar Temay Temizlik taraf ndan yürütülür. All environment cleaning and waste management activities in Avanos province which was one of the political and religious settlements in Cappadocian Kingdom. stanbul Yakuplu Belediyesi İstanbul Yakuplu Munıcıpalıty Ankara Mamak Belediyesi Ankara Mamak Munıcıpalıty Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde yer alan, nüfuslu Yakuplu beldesinin çevre temizlik iflleri ile düzenini sa lay c çal flmalar. Environment cleaning and waste management activities in Yakuplu town which is inside Büyükçekmece province and has populations. Ankara merkezine 7 Km. uzakl kta bulunan, nüfuslu Mamak ilçesinin çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Mamak province which is 7 km away from city centre and has a population

16 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 24 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

17 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 25 Axcess Telekomünikasyon Biliflim ve D fl Tic. A.fi y l n n ilk yar s nda telekomünikasyon hizmetleri sa lamak amac ile Aydo anlar fiirketler Grubu çat s alt nda kurulmufltur. Nisan 2005 itibariyle aktif bir biçimde hizmet vermeye bafllayan Axcess Telekom, alm fl oldu u Uzak Mesafe Telekom Hizmetleri lisans, yapt teknolojik altyap yat r mlar yla müflterilerine kesintisiz, kaliteli ve ucuz iletiflim imkan sa lamaktad r. Axcess Telekom'un giriflimci ve kat l mc yaklafl m, profesyonel, hedefe odaklanan kadrosuyla telekomünikasyon pazar nda öne ç kmas n sa layacak önemli farkl l klar yaratm flt r. Axcess Telekom kaliteli hizmet anlay fl yla, kurumsal ve bireysel pazarda en yayg n operatörlerden biri olma hedefini, ifl ortaklar yla güç birli ine giderek devam ettirmektedir. Axcess Telecommunications Informatics and Foreign Trade Inc. established under Aydo anlar Group of Companies in the first half of 2004 to provide telecommunications services. Axcess Telecommunications which began its active services in April 2005, provides seamless, high quality and cheap communication opportunity to its customers with its Long Distance Telekom Provider licence and technological infrastructure investments. Axcess Telecommunications entrepreneur and participating apprehension, and its professional and target-focused staff create important differences and become prominent in telecommunication sector. Axcess Telecommunications, with its high quality service perception, continues its aim to be one of the widespread operators in individual market by collaborating with its business partners

18 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 26 H ZMETLER H ZMETLER SERVICES SERVICES Axcess Telekom ve Müflteri Memnuniyeti Axcess Telecommunications and Customer Satisfaction Kurumsal ve Bireysel Institutional and Individual Türkiye'nin yeni nesil telekom operatörü Axcess Telekom, özel operatörlerin giderek fazlalaflt telekomünikasyon sektöründe müflteri memnuniyetini ilke edinen anlay fl yla di er operatörlerden ayr lmaktad r. New generation telecom operator, Axcess Telecommunications is most unlikely from other operators which their numbers are increasing gradually with its apprehension of customer satisfaction principle. Türkiye nin dört bir köflesine yay lm fl Axcess Abone merkezleri ile hem bireysel hem kurumsal hizmetler sa layarak yüzbinlerce aboneye hizmet vermektedir. With Axcess Subscribtion centres all over the country, Axcess is able provide individul and institutional subscribtions to thousands of people all over the country. Axcess Telekom müflteri bazl çal flma anlay fl yla her müflterinin gereksinimlerini analiz ederek, müflteriye özel çözümler oluflturmakta; %80'lere varan indirimlerle ayl k milyonlarca dakika iletiflim gerçeklefltirmektedir. Axcess Telecommunications is been analysing its customers needs by perception of customer based working, constituting particular solutions for its customers and implementing communication of million minutes with nearly 80 percent discounts. Axcess Telecommunications established the following network between 20 switchboard in 12 POP places and Turk Telekom switchboards by interconnection as an UMTH Operator. Hizmetler ve Ürünler Products and Services Axcess Telekom, UMTH Operatörü olarak 12 POP noktas ndaki 20 santral ile Türk Telekom santralleri aras nda araba lant yaparak, afla daki flebekeyi kurmufltur. Axcess Telekom um sundu u ürünler ve hizmetlerden baz lar ; Yüksek kapasiteli omurga; 4x4Mbps Uplink ve Downlink uydu kapasitesine sahip Avrupa uydu ç k fl, 1 x 250 Mbps + 1 x 155Mbps + 34Mbps TTNet ç k fl ve Türkiye geneline yay lm fl 12 adet POP ta servis devaml l için yedeklemeli sistemler ve data hatlar ndan oluflmaktad r. 50 It consists of high capacity backbone; European satellite output having 4x4 Mbps uplink and Downlink satellite capacity, 1 x 250 Mbps + 1 x 155 Mbps + 34 Mbps TTNet output and backup systems and data lines in 12 POPs throughout Turkey for service sustainability. Uzak Mesafe Telekomünikasyon Hizmeleri aboneli i VOIP Arama Kartlar Orijinasyon Terminasyon Telekomünikasyon alt yap hizmetleri The services provided by Axcess Telekom includes; Long Distance Telecommunications subscribtions VOIP Calling Cards Origination Services Termination Services Telecommunication infrastructure services 51

19 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 27 Yat r m San. ve Tic. A.fi. AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

20 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 28 Yat r m San. ve Tic. A.fi. Nizay Turizm Yat r m San. ve Tic. A.fi., Ankara Ulus ta, Sergah Hotel ad alt nda iflletilmektedir. 4 y ld zl Sergah Hotel, 16 süit olmak üzere 112 odas, 250 kifli kapasiteli Ziyafet Salonu, 150 kifli kapasiteli Toplant Salonu; 150 kiflilik Restoran, Sergah Bar Sauna, Lobby ve 80 araç kapasiteli kapal garaj ile turizm sektörüne hizmet vermekte. Türkiye nin baflkenti Ankara da flehir merkezinde bulunan Sergah Hotel, y ll k ziyaretçiyi 180 personeli ile a rlayabilmektedir. Nizay Tourism Investment Industry and Trade Inc. managing Sergah Hotel in Ulus, Ankara. 4 star Sergah Hotel is been providing its services in tourism sector with 112 rooms of which 16 are suits, a banquet room of 250 people capacity, meeting room of 150 people capacity, restaurant of 150 people capacity, Sergah bar, lobby, closed garage of 80 vehicle capacity. Sergah Hotel which is in city centre of Ankara, capital of Turkey, can host visitors annually with its 180 personnel

21 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 29 Yat r m San. ve Tic. A.fi. Yat r m San. ve Tic. A.fi. Sergah Hotel Sergah Hotel Restoran Restaurant 2007 y l nda tamamen yenilenmifl haliyle turizm sektörüne hizmet etmeye devam eden Sergah Hotel, lüks otel odalar, toplant salonlar, restoranlar ve balo salonlar ile toplant, seminer, niflan-dü ün, kokteyl vb. organizasyonlar için hizmet etmektedir. Sergah Hotel which entirely renovated in 2007 is providing its services with luxury hotel rooms, meeting rooms, restaurants and banquet saloons for organisations like meetings, seminars, weddings and cocktails etc. Hizmetler Servıces Sergah Hotel 16`s süit olmak üzere toplam 112 oda kapasitesine sahiptir. 4 y ld z özellikli Sergah Hotel odalar nda, Aircondition, Mini Bar, TV, Uydu Yay n ; süit odalar için WIFI Internet (Wireless), faks, zevkle döflenmifl banyo ve tuvalet, 24 saat oda servisi, katlarda güvenlik kameras bulunmaktad r. Sauna, lobby, sergah bar, kuaför, emanet kasalar, 80 otomobil kapasiteli kapal garaj, tecrübeli ve güler yüzlü personeli ile kaliteli bir hizmet sunar. Sergah Hotel has a capacity of 112 rooms of which 16 are suits. In 4 star rooms of Sergah Hotel, there are air condition, mini bar, TV, satellite broadcast; in suit rooms there are wireless internet connection, fax, delightfully furnished bathroom, 24 hour room service, security cameras of hotel floors. Sergah Hotel provides a high quality service with sauna, lobby, sergah bar, coiffeur, security deposits, closed garage of 80 vehicle capacity and its experienced and good humoured personnel. 250 kiflilik Restoran ile 7/24 misafirlerinin hizmetinde olan Sergah Hotel, zengin çeflitlere sahip so uk ve s cak servisi, Türk ve dünya mutfa lezzetleri, deneyimli fleflerinin özel tavsiyeleriyle konuklar n karfl lar. Gelen her türlü istek üzerine k sa sürede, toplant, ziyafet, banket, dügün ve benzeri organizasyonlar için haz rlan r. Our restaurant has a capacity of 250 people and is your serve between Special arrangements such as wedding ceronoments, meetings, banquettes upon your request. All kind of starters, main dishes, Turkish and world foods will be served to our quests by our experienced chef and stuff proudly. Toplant Salonu Meetıng Room 200 kisilik Toplant Salonu ile Sergah Hotel, 7/24 misafirlerinin hizmetindedir. Müsterilerinden gelen istek üzerine kisa sürede toplanti, ziyafet, banket, dügün ve benzeri organizasyonlar için düzenleme yap labilen salonda; mikrofon, ses sistemi, fl kland rma sistemi, sinevizyon, perde, kürsü vb. olanaklar bulunmaktadir. Teras Bar Roof Sergah Hotel in teras kat nda bulunan Teras Restoran, iki cepheyi gören genifl balkonuyla Ankara y gece görmek isteyenler için keyifle vakit geçirebilecek hofl bir bir mekana sahiptir. Our meeting room has a capacity of 200 people and is your serve between Special arrangements such as wedding ceremonies, meetings, banquettes upon your request. In our meeting room we have facilities such as microphone, sound system, special lightings, projection and screen system are available. Our roof Restaurant has 2 large balconies at two sides. When you watch view of Ankara you will able to taste our experienced staff s special cocktails

22 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 30 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

23 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 31 Her tür sigorta faaliyetini gerçeklefltiren rem - Ay Sigorta, uzmanl, dürüstlü ü, fleffaf ve güçlü sermaye yap s, mevzuat bilgisi ve teknolojik alt yap s ile kaliteli hizmet sunmay ilke edinmifltir. rem - Ay Sigorta, kadrosunda bulundurdu u uzman ve deneyimli ekibi, teknolojik ve finansal alt yap s, tecrübeli ve yayg n acente a yla; müflterilerini sigorta konusunda bilgilendirmeyi, ihtiyaç duyulan her türlü konuda müflteri odakl hareket etmeyi benimser. rem - Ay Sigorta, süratli ve eksiksiz hasar ödemesi, yurt genelinde yayg n acenteleri, teknoloji kullan m, sigorta hizmetlerindeki tecrübesi ile sektörde yükselen flirketlerden biridir. Irem Ay Insurance Company, which provides all insurance activities, adopts providing best quality services with its expertise, integrity, transparent and strong capital structure, legislation knowledge and technological infrastructure. Irem Ay Insurance Company embraces to inform all its customers about insurance and act customer-oriented in every necessary field with its specialized and experienced personnel, technological and financial infrastructure, expert and widespread agency network. Irem Ay Insurance Company one of the ascendant companies of the market with its rapid and accurate claim payment, widespread agencies throughout the country, utilization of technology and experience in insurance services

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı