Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul"

Transkript

1 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) Aydo anlar fl Merkezi - Ankara Kaz m Karabekir Cad. 99/24 skitler - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312)

2 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 2 Aydo anlar fiirketler Grubu nun kurucusu Hidayet AYDO AN, 1950 li y llarda Otomotiv Sektörü ile bafllatt grup flirketi projesinin, y llar sonra 5000 kiflilik bir kadroya ulaflabilece ini elbette ki garanti edemezdi. Fakat o ve onunla beraber omuz omuza bu plana ortak olanlar, birbirine kenetlenmifl ve her geçen gün daha çok çal flmay kendilerine ilke edinmifl bir ailenin, baflar l olabilece ini ve giderek büyüyece ini y llar sonra ispat edecekti... Aydo anlar fiirketler Grubu na kat lan her çal flan n bu ailenin bir parças oldu u bilincini sahiplenmesi çok zor olmad. Baflar merdivenlerine en önde t rmananlar, zaman geldi inde tafl d klar eseri daha genç olanlara teslim ettiler. Aileye kat lan her birey bu yükselifli devam ettirmeyi tek hedef olarak belirledi. Hidayet AYDOGAN, the founder of Aydoganlar Group of Companies, could not certainly guarantee his group of companies project, which has started on May, 1950, can reach a staff of 5000 people. But he and those who share his dream would gradually prove that acknowledging the principle of hard working, honesty, business ethics and working side by side as a team would prove to be the way to accomplish this dream in the fallowing years. Hayatta en büyük risk, hiç almamakt r Every personnel participated to Aydoganlar Group of Companies get the idea that he/she is one of the members of the family. The ones stepping the stairs of success in front of the others hand over their work to the younger ones when the time comes. Every individual participate in this family determine to sustain this development as an exclusive aim. Hidayet Aydo an Misyon / Mission Aydo anlar fiirketler Grubu, "Önce nsan" ilkesinden hareket ederek etik de erlerimizden ve kaliteden ödün vermeden, toplum ve ülkemiz için de erler üreterek büyümeyi misyonu olarak belirler. Aydo anlar Group Of Companies acknowledges the Priority Human principle and produces values for the society and the country without making any concession from our ethical values and qualities. Vizyon / Vision Aydo anlar fiirketler Grubu, "Sürekli Geliflme" ve "Yaflamda Kalite" prensipleri do rultusunda kurulufllar n n sektörlerinde öncü, lider ve sayg n birer flirket olmalar n hedefler. Aydoganlar Group of Companies aims that its companies become pioneer, leader and respected in accordance with the principles of Continuous Development and Quality in Life. aydo anlar fi RKETLER GRUBU 3

3

4 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 4 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

5 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 5 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş li y llarda Ankara skitler de Hidayet Aydo an taraf ndan bir aile flirketi olarak kurulmufl olan Aydo anlar Otomotiv A.fi., Ankara ve stanbul da Otomotiv Sektörü nün devi FORD ile hizmet vermektedir. 15 kiflilik bir ekip ile bafllayan hizmetini günümüzde kiflilik bir kadro ile devam ettiren Aydo anlar Otomotiv A.fi., merkezi Ankara olmak üzere bafllam fl oldu u bu hizmeti 1982 y l nda stanbul Sirkeci de açm fl oldu u flubesi ile devam ettirmifltir. Müflterilerine kusursuz hizmet sunan Aydo anlar otomotiv, Zeytinburnu nda bulunan metre karelik bir kompleks içerisinde 9000 metre kare kapal alan ile Türkiye deki en büyük plazalardan biri olan Aydo anlar Otomotiv Plaza da hizmet vermektedir. Aydo anlar Automotive established in skitler, Ankara in 1950 as a family company, has been servicing with one of the major companies of automotive sector, FORD in Ankara and stanbul. Aydo anlar Automotive has started its business with 15 personnel who reach a staff of personnel recently and carrying on his business in Ankara as a main office and in stanbul branch which was established in Sirkeci in Aydo anlar Automotive continues its flawless services to its customers in a m 2 complex having 9000 m 2 closed area, in Zeytinburnu which is one of the biggest plazas in Turkey. 8 9

6 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 6 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. Müflteri Karfl lama ve Yönlendirme SHOWROOM SHOWROOM Showroom Alan Sat fl Sonras Destek Aydo anlar Otomotiv A.fi., Müflteri Karfl lama ve Yönlendirme Bölümü, ferah iki büyük Showroom u, Kalite Yönetim Departman, Sat fl Sonras Destek Birimi ve deneyimli kadrolardan oluflan Servis ve Yedek Parça Atölyesi ile sektörün say l flirketlerindendir. Customer Servıce and Guıdance Aydo anlar Automotive A.fi. is one of the elite companies in the sector with its Customer Service and Guidance department, two vast Showrooms, Quality Management Department, after Sale Support Unit and Service and Spare Part Atelier which consists of experienced personnel. Aydo anlar Otomotiv A.fi. nin 950 metrekarelik Showroom u, 9000 metrekarelik toplam alan içerisinde yer almaktad r. Sat fl, Servis Bekleme, Dinlenme ve Toplant odalar n n yan s ra, Ford Butik ve Araç Teslimat gibi özel bölümleri de bünyesinde bar nd r r. Showroom 950 m 2 showroom of Aydo anlar Automotive is in a total are of 9000 m 2 area. Besides Sales, Service waiting room, resting and Meeting rooms, has special sections like Ford Boutique and Car Delivery. Aydo anlar Otomotiv A.fi. den sat n al nan her arac n sat fl sonras teknik deste i ve dan flmanl, Sat fl Sonras Hizmetler servis mühendisli i kadrosunda yer alan deneyimli çal flanlar taraf ndan sa lan r. After Sale Support After sale support and consultancy of every sold car by Aydo anlar Automotive is provided by experience personnel of After Sales Services department

7 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 7 aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. K NC EL SECOND HAND SERV S VE YEDEK PARÇA SERVICE AND SPARE PARTS aydo anlar OTOMOTİV A.Ş. Aydo anlar Otomotiv A.fi., arac n satmak isteyen otomobil sahiplerine ve ikinci el otomobil sat n almak isteyen sürücülere kolayl klar sa lar. kinci el olarak sat n al nan araçlar n sa laml, konforu; h z, performans, güvenlik ve aksesuar gibi teknik özelliklerinin takibi sat fl sonras nda da devam eder. Sektör tecrübesi bulunan sertifikal ve e itimli teknisyenler eflli inde, ifllemlerin süratle gerçeklefltirildi i Servis ve Yedek Parça bölümünde; her orijinal Ford yedek parças, Ford Laboratuvarlar ve test merkezlerinde en zorlu flartlardan baflar yla geçirilerek otomobil sahiplerine ulafl yor. Aydo anlar Automotive provides conveniences for individuals who wants to sell his/her cars and buy second hand cars. Tracking of technical specifications of second hand cars, like stability, comfort, velocity, performance, security and accessories, continues after sale. In Service and Spare Parts department in which operations are implemented rapidly by certificated and experienced technicians, every original Ford spare part reach customers through forcible conditions in Ford Labs and test centres

8 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 8 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

9 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 9 Tarihçe Aydo anlar Otomotiv A.fi. ile ayn dönemde kurulmufl olan Refay nflaat A.fi., stanbul, Ankara ve Antalya baflta olmak üzere say s z projeye imza atm flt r. Plan, altyap s, mimarisi, malzeme seçimi ve çevre düzenlemesi kendisine ait olan; araç ve ekipmanlar kendi bünyesinden karfl layarak yürüttü ü bu projeleri, Toplu Konutlar ve fl Merkezleri infla ederek tamamlam flt r. Hedef Geliflmenin as l unsurlar ndan biri olan inflaat sektörünün üstlendi i toplumsal görev, daima en iyiyi ve sürekli kaliteyi gerektirir. Bu zorlu sektörde sa lam ad mlarla ilerleyen Refay nflaat A.fi., gerçeklefltirmifl oldu u ilk projeden bugüne, kaliteyi ve sa laml hizmet anlay fl n n etraf n çevreleyen bir hedef çizgisi olarak benimsemifltir. H zla geliflen toplumsal dengeler ve dünyan n teknolojik, ayn zamanda bilimsel de iflimleri karfl s nda en do ru çözümleri sa lamak, bu hedefin içinde yer al r. History Refay Construction Co. which is established at the same time with Aydo anlar Automotive achieved many projects especially in stanbul, Ankara and Antalya. Company has constructed mass housings and business centres which all plans, architecture, material choices and environmental arrangements belongs itself and implemented with its own machinery park. Aim Social duty of construction sector which is one of the main factors of development always needs the best and continuous quality. Refay Construction which has been improving with solid steps in this tough sector embraces a service apprehension encloses quality and strength as an aim from the first project till now. Providing best solutions against rapidly developing social balances and technological and at the same time scientific changes of the world are included in this aim

10 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 10 REFAY NfiAAT A.fi. REFAY NfiAAT A.fi. REFERANSLAR REFERENCES Sergah Hotel Ankara Refay nflaat A.fi. yap lar n, Endüstriyel Yap lar, Oteller, Bina Projeleri, fl Merkezleri, Fabrika Binalar, Al flverifl Merkezleri ve Toplu Konut Projeleri bafll klar alt nda toplar. Refay Construction gather its buildings as Industrial Buildings, Hotels, Building Projects, Business Centres, and Factory Buildings. Aydo anlar Plaza stanbul Refay nflaat A.fi. nin tamamlad önemli projelerden biri olan Aydo anlar Otomotiv stanbul Merkez Binas, metrekarelik bir alana yay lm fl; metrekarelik kapal alana sahip Türkiye nin en büyük plazalar ndand r. Aydo anlar Otomotiv Plaza with 9000 square meters of steel structure which is one of the largest automotive plaza in the city was one of many projects done by Refay nflaat A.fi. Ankara da gerçeklefltirilen di er önemli projelerden biri olan 4 y ld zl Sergah Hotel, turizm ve konaklama hizmet sektörüne sunulmufl Ankara n n say l otelleri aras ndad r. Other project done by Refay nflaat A.fi. was a 4 star hotel in the heart of Ankara. Arimpo Fabrika stanbul Gaziosmanpafla fl Merkezi stanbul Gaziosmanpafla AYD Tekstil merkez binas. Gaziosmanpasa AYD Textile headquarters. stanbul Avrupa yakas nda, y ll k üretim kapasitesi bir buçuk milyonu geçen Arimpo Tekstil fabrika binas, baflar yla tamamlanan di er bir önemli proje olup; Firuzköy bölgesinde bulunan en genifl tekstil ürünleri imalat alan d r. Arimpo Tekstil factory building is another project that was completed by Refay nflaat A.fi

11 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 11 REFAY NfiAAT A.fi. REFAY NfiAAT A.fi. REFERANSLAR REFERENCES PROJELER PROJECTS Beylikdüzü Toplu Konut Projesi stanbul Beylikdüzü - Gürp nar Toplu Konut Projesi Konut inflaalar ve çevre düzenlemesi k sa zamanda baflar yla tamamlanan Beylikdüzü Toplu Konutlar, stanbul Avrupa yakas n n flehir yerleflimine katk da bulunan mimari oluflumlar ndan biridir. Beylikdüzü-Gürp nar da 176 dairelik Toplu Konut Projesi. Other mass housing project of 176 apartments in Beylikdüzü - Gürp nar, stanbul. One of many projects done by Refay nflaat A.fi. includes the mass hosing project in Beylikdüzü with over 500 apartments. Ankara Keçiören Toplu Konut Projesi - Ankara Antalya Lara Toplu Konut Projesi Refay nflaat n Ankara da gerçeklefltirdi i ilk projelerden biri olan, Keçiören Toplu Konut Projesi; Keçiören nüfusunun refah ve toplumsalbar nma ihtiyac na yönelik çözüm olarak projelendirilmifl, k sa zamanda baflar yla sonland r lm flt r. One of the first mass housing project that was done by Refay nflaat A.fi. in Keçiören Ankara. Halen devam eden projeler aras nda, Antalya da bir Rezidans, stanbul da Al flverifl Merkezi ve Rezidans, Ankara da ise bir Toplu Konut Projesi bulunmaktad r. Ongoing projects include a residance in Antalya, a shopping mall and a residence in Ankara

12 aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 12 TEMAY TEM ZL K AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

13 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 13 TEMAY TEM ZL K 1996 y l nda hizmet sektöründe yerini alan Temay Temizlik, kuruluflundan bugüne kadar kalite ve teknolojiye verdi i önemle, sektöründe emin ad mlarla ilerleyen bir flirkettir. Genç ve dinamik ekibi, sürekli geliflime olan inanc, bilim ve teknoloji takibi, do ruluk ve kaliteli hizmet anlay fl yla Temay Temizlik, k sa sürede gerçeklefltirdi i baflar larla ismini duyurmufl ve sektörün öncü flirketlerinden biri haline gelmifltir. Teknik ve idari alanlarda tecrübe sahibi çal flanlar, teknolojiyi insan için kullanan ve çevre koruma faaliyetlerini bilim ile birlikte yürüten uygulamalar yla Temay Temizlik, araç ve makine park n her geçen gün art rmaktad r. Hizmet sektöründe, evsel nitelikli ve t bbi at klar ile kat at klar n toplanmas ve tafl nmas, kent içi temizlik hizmetlerinin yap lmas ve yönetimi, ambalaj at klar n n kayna nda ayr toplan p de erlendirilmesi alan nda faaliyet göstermekte olan Temay Temizlik; bünyesinde 2000 i aflk n personel çal flmakta ve 200 ün üzerinde irili ufakl araç filosuna sahiptir. Temay Waste Management is established in 1996 and flourishing its development by emphasizing on quality and technology from its establishment till now. Temay Waste Management become one of the known and leading companies with its young and dynamic staff; believe in continuous development, tracing science and technology and achievements in short periods. Temay Waste Management is increasing his machinery park everyday with its experienced personnel and practices which use technology on behalf of people and exercises environmental protection activities with the help of science in technical and administrative fields. Temay Waste Management which shows activity on collecting and transportation of domestic qualitative and medical wastes and solid wastes, implementing and management of inner-city cleaning services, evaluating packages by collecting them from their sources, has more than 2000 personnel and approximately 200 vehicles

14 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 14 TEMAY TEM ZL K V ZYONUMUZ VISION FAAL YET ALANLARI FIELDS OF ACTIVITY TEMAY TEM ZL K Kat At klar n Toplanmas ve Tafl nmas Temizlik sektöründeki geliflmeleri takip etmek, sektörde tercih edilen firma olmak için hizmet kalitesini sürekli iyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi sa lamak Temay Temizlik in öncelikli görevidir. Monitoring developments in cleaning sector is the primary duty of Temay Waste Management in order to provide continuous enhancement and development of service quality to be a preferable company in the sector. Temiz bir çevre ve sa l kl bir toplum için kaç n lmaz olan cadde ve sokaklar n, park ve çocuk oyun alanlar n n düzenli olarak süpürülüp y kanmalar ifllemi Kat ve t bbi at k toplama ve tafl ma Geri dönüflebilir nitelikteki at klar n, özel araç ve gereçlerle toplan p, ayr flt rma tesisinde gruplara ayr lmas ve ekonomiye tekrar geri kazand r lmas Cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildi i konteynerlerin temiz bir çevre ve sa l kl kullan m için belirli periyotlarla y kan p dezenfekte edilme ifllemleri Kat at klar n s zd rmazl k gibi çevre koruma önlemleri al nm fl düzenli depolama sahalar n n oluflturulmas na yönelik proje ve mühendislik hizmetleri alan nda da hizmet vermektedir. Collectıng and transportatıon of solıd wastes M SYONUMUZ MISSION Temay Temizlik, temizlik sektöründe bir marka olmay hedeflemifl, bu hedef do rultusunda en son teknoloji ile üretilmifl araçlar ve e itimli personeliyle sürekli müflteri memnuniyeti sa lamay ; kaliteli hizmet çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeyi amaç edinmifltir. Temay Waste Management aims to be a brand in waste management sector and provide customer satisfaction and continuous service in the framework of high-quality service with its recent technological vehicles and educated personnel. Regular sweeping and washing of the streets, parks and children playgrounds which are important for a clean environment and healthy society. Collecting and transportation of solid and medical wastes. Collecting recyclable wastes by special purposed vehicles and equipment, their classification in separation facilities and their regaining into economy. Disinfection of garbage containers used for collecting in streets by washing in order to provide a clean environment and healthy usage. Company has been providing projects and engineering services related to establish regular collecting areas which environmental protections like impermeability of solid wastes. Eminönü Belediyesi Eminönü Munıcıpalıty REFERANSLAR REFERENCES stanbul un tarihi yar mada olarak bilinenen k sm nda yer alan ve günlük hareketli nüfusu 3 milyona ulaflan Eminönü lçesi nin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar. Environment cleaning and waste management activities in Eminönü province which is in the area known as historical peninsula of stanbul and has nearly 3 million populations in day time

15 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 15 TEMAY TEM ZL K REFERANSLAR REFERENCES TEMAY TEM ZL K Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Munıcıpalıty Çevrenin korunmas ve güzellefltirilebilmesi amac yla çevre kirlili inin önlenmesi için program ve prensipleri tespit ederek, tedbirler alan Zeytinburnu Belediyesi ne; tüm çevre temizlik iflleri, kent düzenini sa lay c çal flmalarda yard m sa lama. Determining a program and principles in order to prevent environmental pollution aiming to protect and embellish the environment, providing support for Zeytinburnu Municipality in all environment cleaning and waste management activities. Avc lar Belediyesi Avcılar Munıcıpalıty 38,5 milyon m 2 'lik bir yüzölçümüne sahip Avc lar ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ile kent düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Avc lar province which has an area of 38, 5 million m 2. Zonguldak Belediyesi Zonguldak Munıcıpalıty Ana caddeler, ara sokaklar, köprü üstü, pazar yeri ve otobüs duraklar haftan n befl günü sürekli y kanmakta; çevre temizlik iflleri, kent düzenini sa lay c çal flmalar Zonguldak belediyesi ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir. All environment cleaning and waste management activities in Zonguldak and surranding towns. Antalya Kepez Belediyesi Antalya Kepez Munıcıpalıty Sözlük anlam Deniz k y s nda kayal k alan ve gelinlerin bafllar na takt klar taç anlam na gelen Kepez ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar Temay Temizlik taraf ndan yürütülür. All environment cleaning and waste management activities in Kepez province which its name means rocky shore near seaside and a crown which brides put on their heads. stanbul Tafldelen Belediyesi İstanbul Taşdelen Munıcıpalıty Üç tarafı ormanlarla kaplı yeflili bol olan ve stanbul halkının yaz aylarında Piknik alanı olarak tercih etti i Tafldelen beldesinin çevre temizlik iflleri ile düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Tafldelen town which is surrounded by forests and people prefer as a picnic area. Nevflehir Avanos Belediyesi Nevşehir Avanos Munıcıpalıty Tarihte Kapadokya Krall içindeki politik ve dini öneme sahip yerleflim yerlerinden biri olan Avanos ilçesinin tüm çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar Temay Temizlik taraf ndan yürütülür. All environment cleaning and waste management activities in Avanos province which was one of the political and religious settlements in Cappadocian Kingdom. stanbul Yakuplu Belediyesi İstanbul Yakuplu Munıcıpalıty Ankara Mamak Belediyesi Ankara Mamak Munıcıpalıty Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde yer alan, nüfuslu Yakuplu beldesinin çevre temizlik iflleri ile düzenini sa lay c çal flmalar. Environment cleaning and waste management activities in Yakuplu town which is inside Büyükçekmece province and has populations. Ankara merkezine 7 Km. uzakl kta bulunan, nüfuslu Mamak ilçesinin çevre temizlik iflleri ve kent düzenini sa lay c çal flmalar. All environment cleaning and waste management activities in Mamak province which is 7 km away from city centre and has a population

16 aydoganlar katalog-3.fh11 3/11/08 11:49 AM Page 24 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

17 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 25 Axcess Telekomünikasyon Biliflim ve D fl Tic. A.fi y l n n ilk yar s nda telekomünikasyon hizmetleri sa lamak amac ile Aydo anlar fiirketler Grubu çat s alt nda kurulmufltur. Nisan 2005 itibariyle aktif bir biçimde hizmet vermeye bafllayan Axcess Telekom, alm fl oldu u Uzak Mesafe Telekom Hizmetleri lisans, yapt teknolojik altyap yat r mlar yla müflterilerine kesintisiz, kaliteli ve ucuz iletiflim imkan sa lamaktad r. Axcess Telekom'un giriflimci ve kat l mc yaklafl m, profesyonel, hedefe odaklanan kadrosuyla telekomünikasyon pazar nda öne ç kmas n sa layacak önemli farkl l klar yaratm flt r. Axcess Telekom kaliteli hizmet anlay fl yla, kurumsal ve bireysel pazarda en yayg n operatörlerden biri olma hedefini, ifl ortaklar yla güç birli ine giderek devam ettirmektedir. Axcess Telecommunications Informatics and Foreign Trade Inc. established under Aydo anlar Group of Companies in the first half of 2004 to provide telecommunications services. Axcess Telecommunications which began its active services in April 2005, provides seamless, high quality and cheap communication opportunity to its customers with its Long Distance Telekom Provider licence and technological infrastructure investments. Axcess Telecommunications entrepreneur and participating apprehension, and its professional and target-focused staff create important differences and become prominent in telecommunication sector. Axcess Telecommunications, with its high quality service perception, continues its aim to be one of the widespread operators in individual market by collaborating with its business partners

18 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 26 H ZMETLER H ZMETLER SERVICES SERVICES Axcess Telekom ve Müflteri Memnuniyeti Axcess Telecommunications and Customer Satisfaction Kurumsal ve Bireysel Institutional and Individual Türkiye'nin yeni nesil telekom operatörü Axcess Telekom, özel operatörlerin giderek fazlalaflt telekomünikasyon sektöründe müflteri memnuniyetini ilke edinen anlay fl yla di er operatörlerden ayr lmaktad r. New generation telecom operator, Axcess Telecommunications is most unlikely from other operators which their numbers are increasing gradually with its apprehension of customer satisfaction principle. Türkiye nin dört bir köflesine yay lm fl Axcess Abone merkezleri ile hem bireysel hem kurumsal hizmetler sa layarak yüzbinlerce aboneye hizmet vermektedir. With Axcess Subscribtion centres all over the country, Axcess is able provide individul and institutional subscribtions to thousands of people all over the country. Axcess Telekom müflteri bazl çal flma anlay fl yla her müflterinin gereksinimlerini analiz ederek, müflteriye özel çözümler oluflturmakta; %80'lere varan indirimlerle ayl k milyonlarca dakika iletiflim gerçeklefltirmektedir. Axcess Telecommunications is been analysing its customers needs by perception of customer based working, constituting particular solutions for its customers and implementing communication of million minutes with nearly 80 percent discounts. Axcess Telecommunications established the following network between 20 switchboard in 12 POP places and Turk Telekom switchboards by interconnection as an UMTH Operator. Hizmetler ve Ürünler Products and Services Axcess Telekom, UMTH Operatörü olarak 12 POP noktas ndaki 20 santral ile Türk Telekom santralleri aras nda araba lant yaparak, afla daki flebekeyi kurmufltur. Axcess Telekom um sundu u ürünler ve hizmetlerden baz lar ; Yüksek kapasiteli omurga; 4x4Mbps Uplink ve Downlink uydu kapasitesine sahip Avrupa uydu ç k fl, 1 x 250 Mbps + 1 x 155Mbps + 34Mbps TTNet ç k fl ve Türkiye geneline yay lm fl 12 adet POP ta servis devaml l için yedeklemeli sistemler ve data hatlar ndan oluflmaktad r. 50 It consists of high capacity backbone; European satellite output having 4x4 Mbps uplink and Downlink satellite capacity, 1 x 250 Mbps + 1 x 155 Mbps + 34 Mbps TTNet output and backup systems and data lines in 12 POPs throughout Turkey for service sustainability. Uzak Mesafe Telekomünikasyon Hizmeleri aboneli i VOIP Arama Kartlar Orijinasyon Terminasyon Telekomünikasyon alt yap hizmetleri The services provided by Axcess Telekom includes; Long Distance Telecommunications subscribtions VOIP Calling Cards Origination Services Termination Services Telecommunication infrastructure services 51

19 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 27 Yat r m San. ve Tic. A.fi. AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

20 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 28 Yat r m San. ve Tic. A.fi. Nizay Turizm Yat r m San. ve Tic. A.fi., Ankara Ulus ta, Sergah Hotel ad alt nda iflletilmektedir. 4 y ld zl Sergah Hotel, 16 süit olmak üzere 112 odas, 250 kifli kapasiteli Ziyafet Salonu, 150 kifli kapasiteli Toplant Salonu; 150 kiflilik Restoran, Sergah Bar Sauna, Lobby ve 80 araç kapasiteli kapal garaj ile turizm sektörüne hizmet vermekte. Türkiye nin baflkenti Ankara da flehir merkezinde bulunan Sergah Hotel, y ll k ziyaretçiyi 180 personeli ile a rlayabilmektedir. Nizay Tourism Investment Industry and Trade Inc. managing Sergah Hotel in Ulus, Ankara. 4 star Sergah Hotel is been providing its services in tourism sector with 112 rooms of which 16 are suits, a banquet room of 250 people capacity, meeting room of 150 people capacity, restaurant of 150 people capacity, Sergah bar, lobby, closed garage of 80 vehicle capacity. Sergah Hotel which is in city centre of Ankara, capital of Turkey, can host visitors annually with its 180 personnel

21 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 29 Yat r m San. ve Tic. A.fi. Yat r m San. ve Tic. A.fi. Sergah Hotel Sergah Hotel Restoran Restaurant 2007 y l nda tamamen yenilenmifl haliyle turizm sektörüne hizmet etmeye devam eden Sergah Hotel, lüks otel odalar, toplant salonlar, restoranlar ve balo salonlar ile toplant, seminer, niflan-dü ün, kokteyl vb. organizasyonlar için hizmet etmektedir. Sergah Hotel which entirely renovated in 2007 is providing its services with luxury hotel rooms, meeting rooms, restaurants and banquet saloons for organisations like meetings, seminars, weddings and cocktails etc. Hizmetler Servıces Sergah Hotel 16`s süit olmak üzere toplam 112 oda kapasitesine sahiptir. 4 y ld z özellikli Sergah Hotel odalar nda, Aircondition, Mini Bar, TV, Uydu Yay n ; süit odalar için WIFI Internet (Wireless), faks, zevkle döflenmifl banyo ve tuvalet, 24 saat oda servisi, katlarda güvenlik kameras bulunmaktad r. Sauna, lobby, sergah bar, kuaför, emanet kasalar, 80 otomobil kapasiteli kapal garaj, tecrübeli ve güler yüzlü personeli ile kaliteli bir hizmet sunar. Sergah Hotel has a capacity of 112 rooms of which 16 are suits. In 4 star rooms of Sergah Hotel, there are air condition, mini bar, TV, satellite broadcast; in suit rooms there are wireless internet connection, fax, delightfully furnished bathroom, 24 hour room service, security cameras of hotel floors. Sergah Hotel provides a high quality service with sauna, lobby, sergah bar, coiffeur, security deposits, closed garage of 80 vehicle capacity and its experienced and good humoured personnel. 250 kiflilik Restoran ile 7/24 misafirlerinin hizmetinde olan Sergah Hotel, zengin çeflitlere sahip so uk ve s cak servisi, Türk ve dünya mutfa lezzetleri, deneyimli fleflerinin özel tavsiyeleriyle konuklar n karfl lar. Gelen her türlü istek üzerine k sa sürede, toplant, ziyafet, banket, dügün ve benzeri organizasyonlar için haz rlan r. Our restaurant has a capacity of 250 people and is your serve between Special arrangements such as wedding ceronoments, meetings, banquettes upon your request. All kind of starters, main dishes, Turkish and world foods will be served to our quests by our experienced chef and stuff proudly. Toplant Salonu Meetıng Room 200 kisilik Toplant Salonu ile Sergah Hotel, 7/24 misafirlerinin hizmetindedir. Müsterilerinden gelen istek üzerine kisa sürede toplanti, ziyafet, banket, dügün ve benzeri organizasyonlar için düzenleme yap labilen salonda; mikrofon, ses sistemi, fl kland rma sistemi, sinevizyon, perde, kürsü vb. olanaklar bulunmaktadir. Teras Bar Roof Sergah Hotel in teras kat nda bulunan Teras Restoran, iki cepheyi gören genifl balkonuyla Ankara y gece görmek isteyenler için keyifle vakit geçirebilecek hofl bir bir mekana sahiptir. Our meeting room has a capacity of 200 people and is your serve between Special arrangements such as wedding ceremonies, meetings, banquettes upon your request. In our meeting room we have facilities such as microphone, sound system, special lightings, projection and screen system are available. Our roof Restaurant has 2 large balconies at two sides. When you watch view of Ankara you will able to taste our experienced staff s special cocktails

22 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 30 AYDO ANLAR fi RKETLER GRUBU

23 aydoganlar katalog-4.fh11 3/12/08 4:41 PM Page 31 Her tür sigorta faaliyetini gerçeklefltiren rem - Ay Sigorta, uzmanl, dürüstlü ü, fleffaf ve güçlü sermaye yap s, mevzuat bilgisi ve teknolojik alt yap s ile kaliteli hizmet sunmay ilke edinmifltir. rem - Ay Sigorta, kadrosunda bulundurdu u uzman ve deneyimli ekibi, teknolojik ve finansal alt yap s, tecrübeli ve yayg n acente a yla; müflterilerini sigorta konusunda bilgilendirmeyi, ihtiyaç duyulan her türlü konuda müflteri odakl hareket etmeyi benimser. rem - Ay Sigorta, süratli ve eksiksiz hasar ödemesi, yurt genelinde yayg n acenteleri, teknoloji kullan m, sigorta hizmetlerindeki tecrübesi ile sektörde yükselen flirketlerden biridir. Irem Ay Insurance Company, which provides all insurance activities, adopts providing best quality services with its expertise, integrity, transparent and strong capital structure, legislation knowledge and technological infrastructure. Irem Ay Insurance Company embraces to inform all its customers about insurance and act customer-oriented in every necessary field with its specialized and experienced personnel, technological and financial infrastructure, expert and widespread agency network. Irem Ay Insurance Company one of the ascendant companies of the market with its rapid and accurate claim payment, widespread agencies throughout the country, utilization of technology and experience in insurance services

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

beyond your imagination

beyond your imagination beyond your imagination HAYALLERINIZIN ÖTESINDE... Biezza mobilya üstün teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde yarım asırlık tecrübesini uzman ekibiyle birleştirerek mobilya sektöründe saygın bir

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD.

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. İnşaat sektöründe, çözüm odaklı ve işveren memnuniyeti öncelikli yaklaşımıyla yer alan Kandemir Taahhüt ve İnşaat Ltd., seçkin projelerin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!..

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. www.nexoff.com Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. Fabrika Hanlıköy Merkez Mah. Hatip Sokak No:26/28 Arifiye / Sakarya / TÜRKİYE Telefon: +90 264 276 87 42 Faks: +90 264 276 87 46 Outlet Satış Mağazası

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Business & Accommodation

Business & Accommodation www.cityhotelankara.com Business & Accommodation www.cityhotelankara.com www.cityhotelankara.com Business & Accommodation Başkentde merkezi bir konumda olan City Hotel, Cumhurbaşkanlığı Köşküne, iş ve

Detaylı

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.kocamaninsaattr.com İÇİNDEKİLER INDEX * FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFİLE * FAALİYET ALANLARI FİELDS OF ACTİVTY * ÜST YAPI PROJELERİMİZ SUPERSTRUCTURE WORKS * ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ LANDSCAPİNG

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN MERKEZ Gençtürk Caddesi No:58/A Laleli/Fatih/İstanbul t: +90 212 527 64 61/62 t: +90 212 511 06 69/70 f: +90 212 527 16 60 m: +90 532 384 63 65 MAL TESLİM VE FATURA İkitelli

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı