Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 2009 ürün kataloðu / product catalog

3 BÝZ KÝMÝZ Tim Kozmetik in kurumsal ve yapýsal temeli, 1989 yýlýnda Ýstanbul da atýlmýþtýr. Turizm sektörüne, Otellere yönelik firma logolu promosyon malzemesi yani BUKLET MALZEMELERÝ üreterek hizmet vermektedir. Tim Kozmetik, firma logolu kiþisel bakým ve hijen konusunda üretim yaparak pazarda önemli bir rol oynamaktadýr. Tim Kozmetik in üretimini yaptýðý tüm ürünler yüksek kalitede olup, dünya saðlýk ve hijyen standartlarýna uygun olarak hazýrlanmaktadýr. Tim Kozmetik, bu standartlarý koruyabilmek için, üretimini yaptýðý tüm ürünlerde; ürün geliþtirme ve kalite kontrol departmanlarýnca sürekli denetim altýnda tutulmaktadýr. Tim Kozmetik, kiþiye ya da firmalara özel üretim yapabilmekte, müþteri gereksinime uygun; model, renk, tasarým ve ambalaj hazýrlayabilmekte ve konsept yaratabilmektedir. Tim Kozmetik; müþterilerine kendi markalarý altýnda, kendi logolarýyla, istediði özelliklere uygun ürünler yaratabilmektedir. Tüm bunlarýn dýþýnda, Tim Kozmetik; EGERIA konseptiyle müþterilerine; kendi özgün tasarýmlarýyla üretilmiþ geniþ bir ürün yelpazesi sunabilmektedir. Tim Kozmetik, Ýstanbul da yerleþik, 1150 m2 lik üretim alanýnda aktif çalýþan fabrikasý ve 60 kiþilik ekibiyle, güçlü üretim teknikleriyle, yurtiçi ve yurtdýþýndaki müþterilerine güvenilir, yüksek kalitede ve hýzlý çözümler sunmaktadýr. Tim Kozmetik in üretim esnasýnda kullandýðý tüm sabun bazlarý bitkisel olup, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve Avrupa Birliði Saðlýk Komitesi direktiflerine uygun olarak yapýlmaktadýr. Tim Kozmetik, ürünlerinde, saðlýk ve doða dostu malzemeler kullanmaktadýr. MÝSYONUMUZ Biz; deneyimli ve uzman kadromuzla, etik deðerler doðrultusunda, ileri teknolojiyi kullanarak, en yüksek kalitede üretim yaparak, müþterilerimize deðer katmak; müþterilerimizin beklentilerini aþabilmek için, sürekli eðitim, deðiþim ve geliþim programlarý ile hizmetimizin her aþamasýnda güven dolu bir iletiþim yaratmak ve tüm bunlarý müþterilerimize ve çalýþanlarýmýza da hissettirmek için varýz... VÝZYONUMUZ Çaðýn geliþen gereksinimlerine uygun ve kaliteli çözümleri, tatmin ve rekabette üstünlük yaratacak þekilde sunabilecek, müþteri ve çalýþanlarýnýn gurur duyacaðý bir firma olmak. HEDEFLERÝMÝZ Geçmiþ deneyimlerimizden edindiðimiz birikimlerimizle daha iyi, hýzlý ve ekonomik bir þekilde, kaliteli hizmet vermek, çözüm yaratmak. Kaliteden ve insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren hijyen þartlarýndan ödün vermeden hizmet ettiði firmalarýn kalitesine yakýþýr bir çözüm ortaðý olmak. Otellerin misafirlerine sunduðu buklet malzemeleri üzerinde sadece logoyu yansýtmakla kalmayýp, modern teknolojiye dayalý tasarým ekibimiz ve üretim aðýmýzý birleþtirerek, firma kurumsal kimlikleri ve prestijleri ön plana çýkartacak þekilde anlam kazandýrmak. Kalýcý müþteriler edinmek. Çalýþanlarýnýn gurur duyacaðý firma olmak. ÝÞ ORTAKLIÐI ANLAYIÞIMIZ Kaliteli hizmet üretim sürecimizin ayrýlmaz bir parçasý olan hizmet, iþ ortaklarýmýzla iliþkilerimiz, kazan - kazan anlayýþý ile rekabet avantajlarý getiren, Tim Kozmetik ilke ve deðerlerine duyarlý, yüksek müþteri tatmini temelinde sürekli iþbirliði üzerine kuruludur. ÝLKE VE DEÐERLERÝMÝZ Müþterilerimiz bizim varlýk nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajý saðlarýz. Müþterilerimiz ile büyürüz. Deðiþim ve geliþim hayatýn vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan sadece yaratýcý uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir baþarý çevik bir organizasyonla mümkündür. Müþterilerimiz, iþ ortaklarýmýz ve çalýþanlarýmýzla iliþkilerimizi açýklýk, saygý ve güven temeli üzerine kurarýz. Maliyetlerimizi düþürmek, verimliliðimizi ve karlýlýðýmýzý artýrmak müþteri, çalýþan ve iþ ortaðý ile güven içersinde çalýþarak saðlayabiliriz. Ýþ ahlakýna ve dürüst çalýþma ilkelerine uygun davranarak, güvene dayalý iliþkiler geliþtiririz.

4 WHO WE ARE Towards hotels, we are serving producing firm logo promotion products, known as bouclet equipments in tourism sector. Tim Cosmetics is having and playing a big role at market by producing firm logo individual care and hygene. All products of Tim Cosmetics are high quality and prepared according to the world s health and hygienic standarts. In order to protect these standarts, Tim Cosmetics is inspecting her products with the support of Research & Development and Quality Control Departments together. The institutional and structural basis of Tim Cosmetics, was held in Ýstanbul in Tim Cosmetics can make productions to personalized customers and also suppliers, suitable for customer requirement; as model, colour, design and package that can be easily prepared and concepted. Tim Cosmetics can create products for its customers with their own characteristic style under their brand and also with their own logos. Besides all these, Tim Cosmetics can present to customers its own conception named EGERIA NATURAL SOAP, with its own concept and with an all inclusive brand catalog. Tim Cosmetics is being considered and finded trustable with high quality productions and quick solutions by Export Customers with their powerful production techniques,need no further questions,with 60 active employees,located on 1150 m2 factory in Ýstanbul. Tim Cosmetics is producing all the soaps kinds during the productions which are herbal,that also approved and certified by the Ministry of Health and found suitable as per European Union Health Committee regulation in force. Tim Cosmetics is using healthy and natural ingredients in its products which are very clear to be used. OUR MISSION With our experienced staff, according to our ethic values, using the future technology, produce high quality, add a value to our customers, above the expectations of our customers, a continual education, to create a trustworthy communication in every services level with the help of variation and development programs. OUR VISION To present the qualified and suitable satisfactory solutions of the period, developing needs at superiority in competition and to be a firm which the customers and the workers will be proud of. OUR TARGETS Owing to our deep background and experinces, we have gained and founded the best, fast and economical solutions, with our sensitive quality care By means of our partner,quick solution finder companies,which are serving for quality and without giving any concession about the hygenic standarts of human. Not only reflect the logos on the productions that Hotels present to their guests but also making our Company gained an Ýnstitutional ýdentity by uniting our designers staff with production on modern technology basis as well and also combining the prestiges and identites of company and putting those meaningfull worths in front. Having long lasting customers relation. Being our company which our workers will be proud of. CONTENTS OF PARTNERSHIP The serving; which is the integral part of our production of quality serving process, has established on relationships between our partners, the competition gained by win win mentality, the sensitivity to the Tim Cosmetics principals and values and the idea of high satisfaction of our customers. OUR PRINCIPLES & WORTHS Our customers are the reason of our existence. We add power and provide them impresive advantage. we are conscious certainly that we grow up with our valued customers. Evolution and development are the facts of life. Only creative practice and the solutions which are keeping us at the top. The continuos success is only possible with the swift and rationalist organization. We set up and establish our relations with our colleaques and our workers on obvious respect and stromg trust basis. We can only achieve to decrease the cost by increasing the production quality line and our profit by working with trust between our customers, workers and the colleagues. We develop our trustworthy relations by means of our job with our etiques and honest working principals.

5

6 otel ürünleri / hotel amenities

7

8 þiþeli ürünler / bottle products

9 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

10 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

11 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

12 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T GR TUBE 30 GR TUBE-ABL 35 GR TUBE 40 GR TUBE-ABL 50 GR TUBE-PBL 12

13 L L þiþeli ürünler / bottle products L L L L L L L

14 sabunlar / soaps

15 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S S S

16 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

17 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

18 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

19 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

20 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

21 sabunlar / soaps S TS TS TS S S S S S S S

22 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

23 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

24 sabunlar / soaps S S S S S S S S S

25 sabunlar / soaps S S S S S S S S

26 sabunlar / soaps S S S

27

28 kutulu ürünler / products in box

29 duþ boneleri / shower caps K K K K K K K K K K K K

30 traþ setleri/ shaving kits K K K K K K K K K K K K

31 diþ setleri / dental kits K K K K K K K K K K K K K K K K

32 kulak pamuklarý / cotton buds K K K K K K K

33 makyaj pamuklarý / make-up cottons K K K K K K K K K K K K K K

34 törpüler / nail file K K K K

35 taraklar / combs K K K K K K

36 dikiþ setleri / sewing kits K K K K K K K K K K

37 ayakkabý cilalarý / shoe polishes K K K K K K K K

38 kibritler / matches K K K K K K K K K K K K K K

39 kibritler / matches K K K K K K K

40 banyo lifleri / bath fibers K K K K K K K K K K K K K K

41 kutulu diðer ürünler / other products in box K K K K K

42 terlikler / slippers

43 terlikler / slippers H H H H H H H H H

44 terlikler / slippers H H H H H H H H H

45 terlikler / slippers H H H H H H H H H

46 ayakkabý bakým ürünleri / shoe care products

47 ayakkabý çekecekleri / shoehorn G G G G G G G G G G G

48 ayakkabý temizleme ürünleri / shoe cleaning products G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 48

49

50 temizlik ve hijyen ürünleri clean and hygiene products

51 çamaþýr poþetleri / laundry bags G G G G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 51

52 hijyen poþetleri / sanitary bags G G G G G G G G

53 koruma poþetleri / protection bags G G G G G G G G G

54 klozet bantlarý - dnd kartlarý / hygienic band - dnd card G G G G G G G G

55

56 masaüstü ve dolap içi ürünler desk and wardrobe products

57 bardak altlarý - kutulu mendiller / coaster - paper tissue G G G G G G G G G

58 kalemler / pencils G G G G G G G G G G

59 kalemler / pencils G G G G G G G

60 minibar açacaklarý - bardak kapaklarý/ bottle opener - glass covers G G G G G G G G G G G

61 keseli ürünler / bags G G G G G G G G G

62 matbaa ürünleri / printed materials G G G G G

63 sepet ve tepsiler / basket & trays G G G G G G G G G G G

64 kolonyalý ve hijyenik mendiller / refreshment towels G G G G G G G G G G G G

65 kol bantlarý - genel ürünler / wrist bants - general products G G G G G G G G G G G

66 askýlar / hangers G G G G G G G G G G G G G

67

68 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri personel hygiene and baby products

69 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G G

70 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G

71

72 özel kutularda otel ürünleri hotel amenities in special boxes

73 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND

74 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND kutu renkleri / boxes colors 74

75

76 poþet içinde otel ürünleri hotel amenities in polybag

77 poþetlerde otel ürünlerý/ hotel amenities in polybag PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

78 referans otel setleri reference hotel sets

79 referans otel setleri - reference hotel sets 79

80 referans otel setleri - reference hotel sets 80

81 referans otel setleri - reference hotel sets 81

82 hediye setleri - gift sets

83 banyo setleri/ bath sets SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 83

84 banyo setleri/ bath sets SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12 84

85 banyo setleri/ bath sets SET 13 SET 14 SET 15-1 SET 15-2 SET 15-3 SET

86 banyo setleri/ bath sets SET 16-2 SET 16-3 SET 17 SET 18 86

87 banyo setleri/ bath sets SET 20 SET 19 SET 21 SET 22 87

88 banyo setleri/ bath sets SET 24 SET 23 SET 25 SET 26 88

89 hamam / turkish bath HM HM HM HM HM HM HM

90 luxury / luxury LX.001 LX.002 LX.003 LX.004 LX.005 LX.006 LX

91 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM

92 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM PRM

93

94 süs sabunlarý - fancy soaps

95 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

96 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

97 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

98 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

99

100 özel markalý ürünler private label

101 101 özel markalý ürünler/ private label

102 Egeria

103 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGERÝA DOÐAL ÜRÜNLER DÜNYASINA HOÞ GELDÝNÝZ! EGERÝA doðal ürünler serisi; üstün kalitede hammaddeler, saf bitkisel özler, aromaterapi yaðlardan oluþmuþ ve cildinizde mucizeler yaratmak için hazýrlanmýþtýr. Ürünlerimiz saðlýk ve güzellik için doðanýn bizlere sunmuþ olduðu en deðerli malzemeleri kullanarak formüle edilmiþ ve 20 yýllýk sabun üretim deneyimimizle sizlere sunulmuþtur. Ürünlerimizin aromaterapi özelliði sayesinde cildiniz ve bedeniniz rahatlayacak, ferahlayacak ve dinlenecektir. Aromaterapi saf bitkisel yaðlarýn kullanýmý ve cilde yayýlmasý yoluyla yapýlan iyileþtirme ve rahatlatma yöntemidir. Bu temel yaðlar insan saðlýðýný çeþitli yollarla güçlendirmede kullanýlan yapraklardan, meyvelerden ve bitki tohumlarýndan çýkartýlýr. Yan etkileri yoktur ve alýþkanlýk yapmazlar. Aromaterapi, bizlere bu yaðlarýn; sinirlilik, gerginlik, sinüs ve solunum sistemi problemleri, stres, baþ aðrýsý, uykusuzluk, tansiyon, burun týkanýklýklarý gibi durumlarýn tedavisinde nasýl kullanýlabileceðini gösterir. Kokular burun siniri yoluyla beyne direkt ulaþýr. Saf temel yaðlarýn kokusundan yapýlan basit bir teneffüs etkisini hemen göstermektedir. Ürünlerimiz içinde kullanýlan bu saf temel yaðlar, sizlerin daha rahat, huzurlu ve dingin bir banyo yapmanýzý saðlayarak, cildinizi besleyip, nemlendirecektir. Ayrýca cildinizi koruyup yenileyerek daha saðlýklý bir hayat yaþamanýza katkýda bulunacaktýr. Sürekli kullanýmda ürünlerimizin rahatlatýcý etkisini yoðun olarak hissedeceksiniz. EGERÝA doðal ürünleri; doðal zeytinyaðý, zeytin yapraðý özü, sarmaþýk özü, lavanta özü, tarçýn özü, portakal özü, E vitamini, Hindistan cevizi sütü ve doðal nemlendiriciler ile zenginleþtirilmiþtir. Sabunlarýmýz lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirecek ve laktik asit ile cildinizin ph dengesini koruyacaktýr. WELCOME TO NATURAL PRODUCTS WORLD, EGERIA! The series of natural products; EGERIA, are composed with high quality raw materials, pure botanic extracts, aromatherapical oils and prepared for creating miracles on your skin. Our products are formulated for health and beauty purposes and by using the most precious materials of nature which God donated us and presented to your good sides with our 20 years soap production experiences. Thanks to aromatherapical features of our products, your skin and your body will be calmed down, freshen and rest. Aromatherapy is the method of curing and relief of the body by using pure botanical oils and the way of spreading them whole skin. These basis oils are subtracted from the leaves that strengthen the human body in various way, from fruits and herb seed. There are neither side- reaction and nor arise addiction. Aromatherapy indicates us the way how these oils are used for cure of fever, stress, sinus and respiratory tract problems, headache, insomnia, blood pressure and nasal obstruction also. Odours reach brain directly through nose rib. A simple breath practiced with the odour of pure base oil shows the instant effect. These basic pure oils applied in our products provide you rest, calmy and exhausted bath, feed and dampen your skin, additionally, it contributes to lead your life with health by protecting and renewing your skin. You will feel dense of relaxing effection of our products when ceaseless using. EGERIA natural products enriched with natural olive oil, olive leaf extract, ivy extract, lavender extract, cinnamon extract, coconut extract and natural moisturiser. Our Soaps will dampen your skin with lanolin additive and protect ph balance of your skin with lactic acid. 103

104 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.500ML.SG.E EGR.500ML.BF.E EGR.500ML.SG.L EGR.500ML.BF.L EGR.500ML.SG.O EGR.500ML.BF.O EGR.500ML.BS.E EGR.500ML.BL.E EGR.500ML.BS.L EGR.500ML.BL.L EGR.500ML.BS.O EGR.500ML.BL.O Deniz mineralleri ve E vitamini özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal E Vitamini ile zenginleþtirilmiþtir. Vitamin eksikliði cildin cansýz, kuru veya fazla yaðlý olmasýna sebep olabilir. E vitamini cildimizin saðlýðýný korumasý için vazgeçilmezdir. E vitamini cildimizin güneþ ýþýnlarý, çevre kirliði vs. tarafýndan gördüðü zararý tedavi eder. Sea minerals and Natural vitamin E extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural E vitamin extracts. Absence of vitamin can cause the skin lifeless, dry or extra fat.vitamin E is essential for protecting the health of our skin. Vitamin E also treats the injuries caused by sun rays, environment pollution etc. Lavanta özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir, dingin bir banyo yapmanýzý ve rahat uyumanýzý saðlar. Lavender extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural lavender water extracts. Lavender has special feature of cleansing and purity from all kinds of toxins, provides to renew the skin cells, besides calm you down, bathe inert also sleep in peace and quite. Portakal özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal portakal özü ile zenginleþtirilmiþtir. Portakal çok iyi bir C vitamini deposudur. Ýdeal bir bakým ürünüdür. Portakal çiçeklerinin nefis kokusu yorgunluðu giderir ve sinir bozukluklarýna iyi gelir. Zihin, beden ve ruh titreþimlerini birleþtiricidir. Orange extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural orange extracts. Orange is a store of vitamin C in plenty and ideal care product. Excellent odour of its flowers remove fatigue and dogood for nerve defects and uniting vibrations of intelligence, body and spirit. 104

105 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Lavanta sabunu; Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir ve dingin bir banyo yapmanýzý, rahat uyumanýzý saðlar. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Lavender Soap; enriched with natural lavender extract. Lavender possesses cleansing and purifier form toxins characteristics for all kinds of skin types. It provides to renew the skin cells. Also, owing to its heavy essence aromatherapic character, it makes you calm, provide you take an exhausted bath and sleep you in rest. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Zeytinyaðý sabunu; Doðal zeytin yapraðý özü ile zenginleþtirilmiþtir. Doðal E vitamini olan zeytinyaðý sabunu cildinizi derinlemesine temizler, besler ve parlaklýk verir. Yoðun esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Her türlü cilt için uygundur. Lanolin katkýsý ile cildinizi ayrýca nemlendirir ve besler. EGR.S Olive-oil Soap; enriched with natural oliver- leaf extract. Olive oil soap which is natural vitamin, clean your skin in-depth, feed and give brightness. It provides you to be exhilarate, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy essence aromatherapic character. It is appropriate for all kinds of kin It dampens and feeds your skin also with lanolin additive. EGR.S Bebe sabunu; Hiç bir kimyasal katkýsý olmayan doðal sabundur. Su bazlý esanslar kullanýlmýþtýr, dolayýsýyla alkol içermezler. Hindistancevizi sütü ve lanolin katkýsý ile bebeðinizin cildini besler ve nemlendirir. Baby Soap; It is a natural soap which does not content any chemical admixture. It is applied water-based extract. Hence they never contain alcohol. Owing to coconut milk and lanolin additives it dampens and feed your baby s skin. 105

106 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Tarçýn sabunu; Doðal tarçýn özü ile zenginleþtirilmiþtir. Tarçýn cildinizi sýkýlaþtýrýr. Yaðlý ve karma cilt tipleri için antiseptik ve dengeleyici özelliðe sahiptir. Cildinizi besler ve gerginleþtirir. Ayrýca yoðun tarçýn esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir, yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Hassas ciltler için uygun deðildir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Cinnamon Soap; enriched with natural cinnamon extract. Cinnamon thickens your skin. For fatty and hybrid skin types. It possesses as stabilizer and disinfectant character, tighten and feed your skin. Besides, it provides you to be exhilarated, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy cinnamon essence aromatherapic character. It is not appropriate for sensitive skins. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Sarmaþýk sabunu; Doðal sarmaþýk özü ile zenginleþtirilmiþtir. Sarmaþýk cildinizi sýkýlaþtýrýr. Cilt sirkülasyonunu uyarýcý etkisinden dolayý ödem oluþumunu engeller. Selülit tedavisi için birebirdir. Ayrýca yoðun sarmaþýk esansý aromaterapi özelliði sayesinde yorgunluðunuzu alýr, dinlendirir. Sarmaþýk ayrýca bakteri ve mantar karþýtýdýr. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. EGR.S Ivy Soap; enriched with natural ivy extract. Ivy thickens your skin. It prevents from edema owing to its actuator effection of skin circulation. It is the most efficacious for cellulite cure. Additionally, owing to its ivy essence aromatherapic character, it removes your fatigue and makes you relaxable. Besides, Ivy is contrary of bacteria and mycetes also. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. EGR.S Kükürt sabunu; Kükürt katkýlý sabun, yüz ve sýrt sivilceleri, siyah noktalar, týkanýk gözenekler ve akneler için mükemmel temizleyicidir. Kepeklenmeye karþýdýr. Antibakteriyel esansý sayesinde cildinize canlýlýk ve ferahlýk verir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Sulphur Soap; containing an additive sulphur soap, is a perfect cleansing for face and dorsum acnes, black maculas and obstructed pores. It is contrary of creation dundruff. By means of antibacterial essence it applies activity and relief to your skin. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. 106

107 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.5KG.BL EGR.5KG.FS EGR.5KG.HC EGR.5KG.LS EGR.5KG.SG EGR.5KG.SH 107

108 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.30KG.BL EGR.30KG.FS EGR.30KG.HC EGR.30KG.LS EGR.30KG.SG EGR.30KG.SH 108

109 indeks / index

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Tim Kozmetik Sabun ve Otel Malzemeleri San. Tic. Ltd. Þti. Ýmes Sanayi Sitesi E-501 Sk. No:15 Y.Dudullu/Ümraniye-Ýstanbul/Türkiye Tel: Fax:

Hotel Equipments. find your idea

Hotel Equipments. find your idea find your idea Hotel Equipments 8/84 Gulu Guliyev str. AZ1007, Baku, Azerbaijan Tel.: (+99412) 4409906 Mob.: (+99450) 6631767 Mob.: (+99455) 4022788 E mail: promo@depromo.az www.depromo.az 2009 ürün kataloðu

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İÇİNDEKİLER - INDEX. Elbise Askıları

İÇİNDEKİLER - INDEX. Elbise Askıları 1 İÇİNDEKİLER - INDEX Standart Marka Setler Standard Brands Ayakkabı Çekeceği ve Elbise Fırçası Elbise Askıları Kurşun & Tükenmez Kalemler Yan Ürünler Shoehorn / Clothes Brush Hangers Pens & Pencils Ancillary

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri PROFESYONEL TEMIZLIK KAĞIDI ÜRÜNLERI / Professional Tissue Paper Products Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Personal Care and Hygiene Products SIVI SABUNLAR VE EL DEZENFEKTANLARI / Liquid Soaps and

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER - INDEX. Elbise Askıları

İÇİNDEKİLER - INDEX. Elbise Askıları 1 İÇİNDEKİLER - INDEX Standart Marka Setler Standard Brands Ahşap Tepsiler Ayakkabı Çekeceği ve Elbise Fırçası Elbise Askıları Kurşun & Tükenmez Kalemler Yan Ürünler Wooden Trays Shoehorn / Clothes Brush

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Banyo Mobilyalarý / Bathroom Furniture Banyo Mo ÝNDEKS Satori Serisi 3 Vadi Serisi 5 Dual Serisi 7 Atlantis Serisi 9 Bahar Serisi 11 Göksu Serisi 13 Tefen Serisi 15 Safir Serisi 17 Weston Serisi 18 Venüs

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en

Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en son teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretimini sürdürmektedir. Yurt genelindeki satışlarının yanı sıra

Detaylı

HAKKIMIZDA about us. Mamullerin üzerine katalogda görüldüğü gibi DRY ofset baskı da yapılıyor.

HAKKIMIZDA about us. Mamullerin üzerine katalogda görüldüğü gibi DRY ofset baskı da yapılıyor. HAKKIMIZDA about us 25 yıllık tecrübesi, kalitesi ve servis anlayışı ile ambalaj sektörünün önde gelen firması Kastamonu Plastik KAST-KAP markası ile Türkiye de yeni ufuklar açıyor. Firmamızın imalatı

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi!

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi! Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Hijyenik bir yaşam biçimi! İşletmelerde etkin ve kalıcı hijyenin sağlanması, insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Selin, Hijyenmax, Sens, Maratem

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

www.efendikozmetik.com

www.efendikozmetik.com www.efendikozmetik.com HAKKIMIZDA 2005 yılında kurulan Efendi Kozmetik, kurucularının kozmetik ve perakende sektöründeki 17 yıllık deneyimini de birleştirerek, müşterilerine doğal kozmetik alanında uzun

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Catalog 2015. Cleaning Products

Catalog 2015. Cleaning Products Catalog 2015 Temizlik Ürünleri Cleaning Products AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Tarısal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Seracilik ve Topraksiz Tari Ürünleri Greenhousing and Agricultural Products GR-1 Gövde Klipsi / Body Clips 9. adet 11,8 Kgs 9. pcs 11,8 Kgs Box Diensions

Detaylı

Product Catalogue Ürün Kataloğu

Product Catalogue Ürün Kataloğu Your Cleanliness is Our Responsibility... Sizin Temizliğiniz Bizim Sorumluluğumuz... The best way of cleaning... Temizliğin En iyi Yolu... Product Catalogue Ürün Kataloğu About Us Hakkimizda Us Biz Serun

Detaylı

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS 198 yılında kurulduğu günden beri, yüksek kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan Gökhan Elektronik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi, elektronik

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field Home Collection HAKKIMIZDA Firmamız 2000 Yılında Tursan Oto Gıda Tekstil bünyesinde Goldroom markasıyla ev tekstili üretimi alanında faaliyete başlamıştır. Üretim ve operasyon merkezimiz 3 kat ve 3000m2

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

... quality for all TREND SERIES

... quality for all TREND SERIES ... quality for all TREND SERIES ALTIN KOZA Mobilya sağlam, kaliteli, çağdaş, modern ürünleri ve en son trendleri, en uygun koşullarda siz değerli müşterilerimize sunmayı hedefleyerek yılların vermiş olduğu

Detaylı

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN

KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN Bali Masajı Orta şiddetteki darbelerle ve baskı noktalarıyla derin bir basınç manipülasyonu kullanılarak yüzeysel adele tabakalarının altına ulaşılır. Vücudu atıklardan

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

g 6x g 6x g 6x g 6x g 12x g 12x g 12x24. Süt ve Vanilya Kremalı Gofret Wafers with Milk & Vanilla Cream

g 6x g 6x g 6x g 6x g 12x g 12x g 12x24. Süt ve Vanilya Kremalı Gofret Wafers with Milk & Vanilla Cream Çizmeci Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnönü Mah. Ebulfeyz Elçibey Sk. Güzeller O.S.B. No:11 P.O.Box: 41400 Gebze / Kocaeli - Türkiye Tel: +90 262 751 40 90 (pbx) Faks: +90 262 751 04 42 e-mail: sale@cizmecigida.com

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

www.renksan.com.tr Ürün Kataloğu Cataloque of Products

www.renksan.com.tr Ürün Kataloğu Cataloque of Products Ürün Kataloğu Cataloque of Products HAKKIMIZDA / About Us 1982 yılında sektördeki seçkin yerini alan RENKSAN Plastik Sünger Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 32 yıllık geçmişinde daima yeniliklere imza atmış

Detaylı

www.yusufoglu.com.tr Hakkımızda Firmamız gıda sektörüne ambalaj üretimi üzerine hizmet vermektedir. Şu anki hitap ettiğimiz gıda sektörleri arasında TAHİN-PEKMEZ, SÜT ÜRÜNLERİ (ayran, süt kefir, köy tipi

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

www.yusevmobilya.com YUSEV MOBİLYA Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımda

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Matbaa & Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. Since 1939

Matbaa & Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. Since 1939 Matbaa & Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. Since 1939 Hamle Printing House, 1939'da faaliyetlerine başlayan Hamle Matbaa, uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile önemli projelere imza atmış, sektördeki yerini

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Hakkımızda About Us. www.tabakambalaj.com

Hakkımızda About Us. www.tabakambalaj.com ÜRÜN KATALOĞU Hakkımızda About Us Firmamız 1976 yılında Süleyman Tabak tarafından, Unkapanı nda Kese Kağıt imalathanesi olarak faaliyete başlamıştır. Bugün de Baskılı Körüklü Kağıt Poşet, Büküm Saplı Kağıt

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak.

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak. MİSYONUMUZ.. Plastik ve kalıp teknolojilerinde, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kaliteli rekabetçi üstün nitelikli ürünler geliştirmek. VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

SINCE 1986. Mutlu konuklar için... For happy guests...

SINCE 1986. Mutlu konuklar için... For happy guests... SINCE GÜNO nun yılında pazarlama firması olarak başlayan öyküsü, bugün otel buklet malzemeleri üretiminden, otelinizin konseptine uygun ürün yaratılmasına, kozmetik ürünlerin imalat ve şişelenmesine kadar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

microcotton 02 Ender Tekstil

microcotton 02 Ender Tekstil 2012 İlk olarak 1970 yılında Hüseyin Gök tarafından Karahalli Usak ta iplik ve ham bez ticareti ile faaliyete başlayan Ender Tekstil bir aile kuruluşudur. Kuruluş yıllarında el dokuma tezgahlarında ham

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com 2016 ÜRÜN KATALOĞU www.soframhome.com YEŞİLTAN Turizm ve Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Türkiye-İstanbul da konumlanan fabrikamız deneyimli ekibi ile 1964 yılından bu yana paslanmaz çelik mutfak

Detaylı

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!..

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. www.nexoff.com Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. Fabrika Hanlıköy Merkez Mah. Hatip Sokak No:26/28 Arifiye / Sakarya / TÜRKİYE Telefon: +90 264 276 87 42 Faks: +90 264 276 87 46 Outlet Satış Mağazası

Detaylı