Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 2009 ürün kataloðu / product catalog

3 BÝZ KÝMÝZ Tim Kozmetik in kurumsal ve yapýsal temeli, 1989 yýlýnda Ýstanbul da atýlmýþtýr. Turizm sektörüne, Otellere yönelik firma logolu promosyon malzemesi yani BUKLET MALZEMELERÝ üreterek hizmet vermektedir. Tim Kozmetik, firma logolu kiþisel bakým ve hijen konusunda üretim yaparak pazarda önemli bir rol oynamaktadýr. Tim Kozmetik in üretimini yaptýðý tüm ürünler yüksek kalitede olup, dünya saðlýk ve hijyen standartlarýna uygun olarak hazýrlanmaktadýr. Tim Kozmetik, bu standartlarý koruyabilmek için, üretimini yaptýðý tüm ürünlerde; ürün geliþtirme ve kalite kontrol departmanlarýnca sürekli denetim altýnda tutulmaktadýr. Tim Kozmetik, kiþiye ya da firmalara özel üretim yapabilmekte, müþteri gereksinime uygun; model, renk, tasarým ve ambalaj hazýrlayabilmekte ve konsept yaratabilmektedir. Tim Kozmetik; müþterilerine kendi markalarý altýnda, kendi logolarýyla, istediði özelliklere uygun ürünler yaratabilmektedir. Tüm bunlarýn dýþýnda, Tim Kozmetik; EGERIA konseptiyle müþterilerine; kendi özgün tasarýmlarýyla üretilmiþ geniþ bir ürün yelpazesi sunabilmektedir. Tim Kozmetik, Ýstanbul da yerleþik, 1150 m2 lik üretim alanýnda aktif çalýþan fabrikasý ve 60 kiþilik ekibiyle, güçlü üretim teknikleriyle, yurtiçi ve yurtdýþýndaki müþterilerine güvenilir, yüksek kalitede ve hýzlý çözümler sunmaktadýr. Tim Kozmetik in üretim esnasýnda kullandýðý tüm sabun bazlarý bitkisel olup, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve Avrupa Birliði Saðlýk Komitesi direktiflerine uygun olarak yapýlmaktadýr. Tim Kozmetik, ürünlerinde, saðlýk ve doða dostu malzemeler kullanmaktadýr. MÝSYONUMUZ Biz; deneyimli ve uzman kadromuzla, etik deðerler doðrultusunda, ileri teknolojiyi kullanarak, en yüksek kalitede üretim yaparak, müþterilerimize deðer katmak; müþterilerimizin beklentilerini aþabilmek için, sürekli eðitim, deðiþim ve geliþim programlarý ile hizmetimizin her aþamasýnda güven dolu bir iletiþim yaratmak ve tüm bunlarý müþterilerimize ve çalýþanlarýmýza da hissettirmek için varýz... VÝZYONUMUZ Çaðýn geliþen gereksinimlerine uygun ve kaliteli çözümleri, tatmin ve rekabette üstünlük yaratacak þekilde sunabilecek, müþteri ve çalýþanlarýnýn gurur duyacaðý bir firma olmak. HEDEFLERÝMÝZ Geçmiþ deneyimlerimizden edindiðimiz birikimlerimizle daha iyi, hýzlý ve ekonomik bir þekilde, kaliteli hizmet vermek, çözüm yaratmak. Kaliteden ve insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren hijyen þartlarýndan ödün vermeden hizmet ettiði firmalarýn kalitesine yakýþýr bir çözüm ortaðý olmak. Otellerin misafirlerine sunduðu buklet malzemeleri üzerinde sadece logoyu yansýtmakla kalmayýp, modern teknolojiye dayalý tasarým ekibimiz ve üretim aðýmýzý birleþtirerek, firma kurumsal kimlikleri ve prestijleri ön plana çýkartacak þekilde anlam kazandýrmak. Kalýcý müþteriler edinmek. Çalýþanlarýnýn gurur duyacaðý firma olmak. ÝÞ ORTAKLIÐI ANLAYIÞIMIZ Kaliteli hizmet üretim sürecimizin ayrýlmaz bir parçasý olan hizmet, iþ ortaklarýmýzla iliþkilerimiz, kazan - kazan anlayýþý ile rekabet avantajlarý getiren, Tim Kozmetik ilke ve deðerlerine duyarlý, yüksek müþteri tatmini temelinde sürekli iþbirliði üzerine kuruludur. ÝLKE VE DEÐERLERÝMÝZ Müþterilerimiz bizim varlýk nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajý saðlarýz. Müþterilerimiz ile büyürüz. Deðiþim ve geliþim hayatýn vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan sadece yaratýcý uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir baþarý çevik bir organizasyonla mümkündür. Müþterilerimiz, iþ ortaklarýmýz ve çalýþanlarýmýzla iliþkilerimizi açýklýk, saygý ve güven temeli üzerine kurarýz. Maliyetlerimizi düþürmek, verimliliðimizi ve karlýlýðýmýzý artýrmak müþteri, çalýþan ve iþ ortaðý ile güven içersinde çalýþarak saðlayabiliriz. Ýþ ahlakýna ve dürüst çalýþma ilkelerine uygun davranarak, güvene dayalý iliþkiler geliþtiririz.

4 WHO WE ARE Towards hotels, we are serving producing firm logo promotion products, known as bouclet equipments in tourism sector. Tim Cosmetics is having and playing a big role at market by producing firm logo individual care and hygene. All products of Tim Cosmetics are high quality and prepared according to the world s health and hygienic standarts. In order to protect these standarts, Tim Cosmetics is inspecting her products with the support of Research & Development and Quality Control Departments together. The institutional and structural basis of Tim Cosmetics, was held in Ýstanbul in Tim Cosmetics can make productions to personalized customers and also suppliers, suitable for customer requirement; as model, colour, design and package that can be easily prepared and concepted. Tim Cosmetics can create products for its customers with their own characteristic style under their brand and also with their own logos. Besides all these, Tim Cosmetics can present to customers its own conception named EGERIA NATURAL SOAP, with its own concept and with an all inclusive brand catalog. Tim Cosmetics is being considered and finded trustable with high quality productions and quick solutions by Export Customers with their powerful production techniques,need no further questions,with 60 active employees,located on 1150 m2 factory in Ýstanbul. Tim Cosmetics is producing all the soaps kinds during the productions which are herbal,that also approved and certified by the Ministry of Health and found suitable as per European Union Health Committee regulation in force. Tim Cosmetics is using healthy and natural ingredients in its products which are very clear to be used. OUR MISSION With our experienced staff, according to our ethic values, using the future technology, produce high quality, add a value to our customers, above the expectations of our customers, a continual education, to create a trustworthy communication in every services level with the help of variation and development programs. OUR VISION To present the qualified and suitable satisfactory solutions of the period, developing needs at superiority in competition and to be a firm which the customers and the workers will be proud of. OUR TARGETS Owing to our deep background and experinces, we have gained and founded the best, fast and economical solutions, with our sensitive quality care By means of our partner,quick solution finder companies,which are serving for quality and without giving any concession about the hygenic standarts of human. Not only reflect the logos on the productions that Hotels present to their guests but also making our Company gained an Ýnstitutional ýdentity by uniting our designers staff with production on modern technology basis as well and also combining the prestiges and identites of company and putting those meaningfull worths in front. Having long lasting customers relation. Being our company which our workers will be proud of. CONTENTS OF PARTNERSHIP The serving; which is the integral part of our production of quality serving process, has established on relationships between our partners, the competition gained by win win mentality, the sensitivity to the Tim Cosmetics principals and values and the idea of high satisfaction of our customers. OUR PRINCIPLES & WORTHS Our customers are the reason of our existence. We add power and provide them impresive advantage. we are conscious certainly that we grow up with our valued customers. Evolution and development are the facts of life. Only creative practice and the solutions which are keeping us at the top. The continuos success is only possible with the swift and rationalist organization. We set up and establish our relations with our colleaques and our workers on obvious respect and stromg trust basis. We can only achieve to decrease the cost by increasing the production quality line and our profit by working with trust between our customers, workers and the colleagues. We develop our trustworthy relations by means of our job with our etiques and honest working principals.

5

6 otel ürünleri / hotel amenities

7

8 þiþeli ürünler / bottle products

9 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

10 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

11 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

12 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T GR TUBE 30 GR TUBE-ABL 35 GR TUBE 40 GR TUBE-ABL 50 GR TUBE-PBL 12

13 L L þiþeli ürünler / bottle products L L L L L L L

14 sabunlar / soaps

15 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S S S

16 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

17 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

18 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

19 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

20 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

21 sabunlar / soaps S TS TS TS S S S S S S S

22 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

23 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

24 sabunlar / soaps S S S S S S S S S

25 sabunlar / soaps S S S S S S S S

26 sabunlar / soaps S S S

27

28 kutulu ürünler / products in box

29 duþ boneleri / shower caps K K K K K K K K K K K K

30 traþ setleri/ shaving kits K K K K K K K K K K K K

31 diþ setleri / dental kits K K K K K K K K K K K K K K K K

32 kulak pamuklarý / cotton buds K K K K K K K

33 makyaj pamuklarý / make-up cottons K K K K K K K K K K K K K K

34 törpüler / nail file K K K K

35 taraklar / combs K K K K K K

36 dikiþ setleri / sewing kits K K K K K K K K K K

37 ayakkabý cilalarý / shoe polishes K K K K K K K K

38 kibritler / matches K K K K K K K K K K K K K K

39 kibritler / matches K K K K K K K

40 banyo lifleri / bath fibers K K K K K K K K K K K K K K

41 kutulu diðer ürünler / other products in box K K K K K

42 terlikler / slippers

43 terlikler / slippers H H H H H H H H H

44 terlikler / slippers H H H H H H H H H

45 terlikler / slippers H H H H H H H H H

46 ayakkabý bakým ürünleri / shoe care products

47 ayakkabý çekecekleri / shoehorn G G G G G G G G G G G

48 ayakkabý temizleme ürünleri / shoe cleaning products G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 48

49

50 temizlik ve hijyen ürünleri clean and hygiene products

51 çamaþýr poþetleri / laundry bags G G G G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 51

52 hijyen poþetleri / sanitary bags G G G G G G G G

53 koruma poþetleri / protection bags G G G G G G G G G

54 klozet bantlarý - dnd kartlarý / hygienic band - dnd card G G G G G G G G

55

56 masaüstü ve dolap içi ürünler desk and wardrobe products

57 bardak altlarý - kutulu mendiller / coaster - paper tissue G G G G G G G G G

58 kalemler / pencils G G G G G G G G G G

59 kalemler / pencils G G G G G G G

60 minibar açacaklarý - bardak kapaklarý/ bottle opener - glass covers G G G G G G G G G G G

61 keseli ürünler / bags G G G G G G G G G

62 matbaa ürünleri / printed materials G G G G G

63 sepet ve tepsiler / basket & trays G G G G G G G G G G G

64 kolonyalý ve hijyenik mendiller / refreshment towels G G G G G G G G G G G G

65 kol bantlarý - genel ürünler / wrist bants - general products G G G G G G G G G G G

66 askýlar / hangers G G G G G G G G G G G G G

67

68 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri personel hygiene and baby products

69 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G G

70 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G

71

72 özel kutularda otel ürünleri hotel amenities in special boxes

73 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND

74 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND kutu renkleri / boxes colors 74

75

76 poþet içinde otel ürünleri hotel amenities in polybag

77 poþetlerde otel ürünlerý/ hotel amenities in polybag PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

78 referans otel setleri reference hotel sets

79 referans otel setleri - reference hotel sets 79

80 referans otel setleri - reference hotel sets 80

81 referans otel setleri - reference hotel sets 81

82 hediye setleri - gift sets

83 banyo setleri/ bath sets SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 83

84 banyo setleri/ bath sets SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12 84

85 banyo setleri/ bath sets SET 13 SET 14 SET 15-1 SET 15-2 SET 15-3 SET

86 banyo setleri/ bath sets SET 16-2 SET 16-3 SET 17 SET 18 86

87 banyo setleri/ bath sets SET 20 SET 19 SET 21 SET 22 87

88 banyo setleri/ bath sets SET 24 SET 23 SET 25 SET 26 88

89 hamam / turkish bath HM HM HM HM HM HM HM

90 luxury / luxury LX.001 LX.002 LX.003 LX.004 LX.005 LX.006 LX

91 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM

92 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM PRM

93

94 süs sabunlarý - fancy soaps

95 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

96 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

97 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

98 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

99

100 özel markalý ürünler private label

101 101 özel markalý ürünler/ private label

102 Egeria

103 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGERÝA DOÐAL ÜRÜNLER DÜNYASINA HOÞ GELDÝNÝZ! EGERÝA doðal ürünler serisi; üstün kalitede hammaddeler, saf bitkisel özler, aromaterapi yaðlardan oluþmuþ ve cildinizde mucizeler yaratmak için hazýrlanmýþtýr. Ürünlerimiz saðlýk ve güzellik için doðanýn bizlere sunmuþ olduðu en deðerli malzemeleri kullanarak formüle edilmiþ ve 20 yýllýk sabun üretim deneyimimizle sizlere sunulmuþtur. Ürünlerimizin aromaterapi özelliði sayesinde cildiniz ve bedeniniz rahatlayacak, ferahlayacak ve dinlenecektir. Aromaterapi saf bitkisel yaðlarýn kullanýmý ve cilde yayýlmasý yoluyla yapýlan iyileþtirme ve rahatlatma yöntemidir. Bu temel yaðlar insan saðlýðýný çeþitli yollarla güçlendirmede kullanýlan yapraklardan, meyvelerden ve bitki tohumlarýndan çýkartýlýr. Yan etkileri yoktur ve alýþkanlýk yapmazlar. Aromaterapi, bizlere bu yaðlarýn; sinirlilik, gerginlik, sinüs ve solunum sistemi problemleri, stres, baþ aðrýsý, uykusuzluk, tansiyon, burun týkanýklýklarý gibi durumlarýn tedavisinde nasýl kullanýlabileceðini gösterir. Kokular burun siniri yoluyla beyne direkt ulaþýr. Saf temel yaðlarýn kokusundan yapýlan basit bir teneffüs etkisini hemen göstermektedir. Ürünlerimiz içinde kullanýlan bu saf temel yaðlar, sizlerin daha rahat, huzurlu ve dingin bir banyo yapmanýzý saðlayarak, cildinizi besleyip, nemlendirecektir. Ayrýca cildinizi koruyup yenileyerek daha saðlýklý bir hayat yaþamanýza katkýda bulunacaktýr. Sürekli kullanýmda ürünlerimizin rahatlatýcý etkisini yoðun olarak hissedeceksiniz. EGERÝA doðal ürünleri; doðal zeytinyaðý, zeytin yapraðý özü, sarmaþýk özü, lavanta özü, tarçýn özü, portakal özü, E vitamini, Hindistan cevizi sütü ve doðal nemlendiriciler ile zenginleþtirilmiþtir. Sabunlarýmýz lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirecek ve laktik asit ile cildinizin ph dengesini koruyacaktýr. WELCOME TO NATURAL PRODUCTS WORLD, EGERIA! The series of natural products; EGERIA, are composed with high quality raw materials, pure botanic extracts, aromatherapical oils and prepared for creating miracles on your skin. Our products are formulated for health and beauty purposes and by using the most precious materials of nature which God donated us and presented to your good sides with our 20 years soap production experiences. Thanks to aromatherapical features of our products, your skin and your body will be calmed down, freshen and rest. Aromatherapy is the method of curing and relief of the body by using pure botanical oils and the way of spreading them whole skin. These basis oils are subtracted from the leaves that strengthen the human body in various way, from fruits and herb seed. There are neither side- reaction and nor arise addiction. Aromatherapy indicates us the way how these oils are used for cure of fever, stress, sinus and respiratory tract problems, headache, insomnia, blood pressure and nasal obstruction also. Odours reach brain directly through nose rib. A simple breath practiced with the odour of pure base oil shows the instant effect. These basic pure oils applied in our products provide you rest, calmy and exhausted bath, feed and dampen your skin, additionally, it contributes to lead your life with health by protecting and renewing your skin. You will feel dense of relaxing effection of our products when ceaseless using. EGERIA natural products enriched with natural olive oil, olive leaf extract, ivy extract, lavender extract, cinnamon extract, coconut extract and natural moisturiser. Our Soaps will dampen your skin with lanolin additive and protect ph balance of your skin with lactic acid. 103

104 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.500ML.SG.E EGR.500ML.BF.E EGR.500ML.SG.L EGR.500ML.BF.L EGR.500ML.SG.O EGR.500ML.BF.O EGR.500ML.BS.E EGR.500ML.BL.E EGR.500ML.BS.L EGR.500ML.BL.L EGR.500ML.BS.O EGR.500ML.BL.O Deniz mineralleri ve E vitamini özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal E Vitamini ile zenginleþtirilmiþtir. Vitamin eksikliði cildin cansýz, kuru veya fazla yaðlý olmasýna sebep olabilir. E vitamini cildimizin saðlýðýný korumasý için vazgeçilmezdir. E vitamini cildimizin güneþ ýþýnlarý, çevre kirliði vs. tarafýndan gördüðü zararý tedavi eder. Sea minerals and Natural vitamin E extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural E vitamin extracts. Absence of vitamin can cause the skin lifeless, dry or extra fat.vitamin E is essential for protecting the health of our skin. Vitamin E also treats the injuries caused by sun rays, environment pollution etc. Lavanta özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir, dingin bir banyo yapmanýzý ve rahat uyumanýzý saðlar. Lavender extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural lavender water extracts. Lavender has special feature of cleansing and purity from all kinds of toxins, provides to renew the skin cells, besides calm you down, bathe inert also sleep in peace and quite. Portakal özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal portakal özü ile zenginleþtirilmiþtir. Portakal çok iyi bir C vitamini deposudur. Ýdeal bir bakým ürünüdür. Portakal çiçeklerinin nefis kokusu yorgunluðu giderir ve sinir bozukluklarýna iyi gelir. Zihin, beden ve ruh titreþimlerini birleþtiricidir. Orange extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural orange extracts. Orange is a store of vitamin C in plenty and ideal care product. Excellent odour of its flowers remove fatigue and dogood for nerve defects and uniting vibrations of intelligence, body and spirit. 104

105 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Lavanta sabunu; Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir ve dingin bir banyo yapmanýzý, rahat uyumanýzý saðlar. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Lavender Soap; enriched with natural lavender extract. Lavender possesses cleansing and purifier form toxins characteristics for all kinds of skin types. It provides to renew the skin cells. Also, owing to its heavy essence aromatherapic character, it makes you calm, provide you take an exhausted bath and sleep you in rest. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Zeytinyaðý sabunu; Doðal zeytin yapraðý özü ile zenginleþtirilmiþtir. Doðal E vitamini olan zeytinyaðý sabunu cildinizi derinlemesine temizler, besler ve parlaklýk verir. Yoðun esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Her türlü cilt için uygundur. Lanolin katkýsý ile cildinizi ayrýca nemlendirir ve besler. EGR.S Olive-oil Soap; enriched with natural oliver- leaf extract. Olive oil soap which is natural vitamin, clean your skin in-depth, feed and give brightness. It provides you to be exhilarate, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy essence aromatherapic character. It is appropriate for all kinds of kin It dampens and feeds your skin also with lanolin additive. EGR.S Bebe sabunu; Hiç bir kimyasal katkýsý olmayan doðal sabundur. Su bazlý esanslar kullanýlmýþtýr, dolayýsýyla alkol içermezler. Hindistancevizi sütü ve lanolin katkýsý ile bebeðinizin cildini besler ve nemlendirir. Baby Soap; It is a natural soap which does not content any chemical admixture. It is applied water-based extract. Hence they never contain alcohol. Owing to coconut milk and lanolin additives it dampens and feed your baby s skin. 105

106 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Tarçýn sabunu; Doðal tarçýn özü ile zenginleþtirilmiþtir. Tarçýn cildinizi sýkýlaþtýrýr. Yaðlý ve karma cilt tipleri için antiseptik ve dengeleyici özelliðe sahiptir. Cildinizi besler ve gerginleþtirir. Ayrýca yoðun tarçýn esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir, yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Hassas ciltler için uygun deðildir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Cinnamon Soap; enriched with natural cinnamon extract. Cinnamon thickens your skin. For fatty and hybrid skin types. It possesses as stabilizer and disinfectant character, tighten and feed your skin. Besides, it provides you to be exhilarated, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy cinnamon essence aromatherapic character. It is not appropriate for sensitive skins. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Sarmaþýk sabunu; Doðal sarmaþýk özü ile zenginleþtirilmiþtir. Sarmaþýk cildinizi sýkýlaþtýrýr. Cilt sirkülasyonunu uyarýcý etkisinden dolayý ödem oluþumunu engeller. Selülit tedavisi için birebirdir. Ayrýca yoðun sarmaþýk esansý aromaterapi özelliði sayesinde yorgunluðunuzu alýr, dinlendirir. Sarmaþýk ayrýca bakteri ve mantar karþýtýdýr. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. EGR.S Ivy Soap; enriched with natural ivy extract. Ivy thickens your skin. It prevents from edema owing to its actuator effection of skin circulation. It is the most efficacious for cellulite cure. Additionally, owing to its ivy essence aromatherapic character, it removes your fatigue and makes you relaxable. Besides, Ivy is contrary of bacteria and mycetes also. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. EGR.S Kükürt sabunu; Kükürt katkýlý sabun, yüz ve sýrt sivilceleri, siyah noktalar, týkanýk gözenekler ve akneler için mükemmel temizleyicidir. Kepeklenmeye karþýdýr. Antibakteriyel esansý sayesinde cildinize canlýlýk ve ferahlýk verir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Sulphur Soap; containing an additive sulphur soap, is a perfect cleansing for face and dorsum acnes, black maculas and obstructed pores. It is contrary of creation dundruff. By means of antibacterial essence it applies activity and relief to your skin. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. 106

107 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.5KG.BL EGR.5KG.FS EGR.5KG.HC EGR.5KG.LS EGR.5KG.SG EGR.5KG.SH 107

108 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.30KG.BL EGR.30KG.FS EGR.30KG.HC EGR.30KG.LS EGR.30KG.SG EGR.30KG.SH 108

109 indeks / index

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Tim Kozmetik Sabun ve Otel Malzemeleri San. Tic. Ltd. Þti. Ýmes Sanayi Sitesi E-501 Sk. No:15 Y.Dudullu/Ümraniye-Ýstanbul/Türkiye Tel: Fax:

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi th nd 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı na bağlı bir

Detaylı

menu of spa services spa menüsü

menu of spa services spa menüsü GRAND HYATT ISTANBUL Taşkışla Caddesi, No.1 Istanbul, 34437 Turkey istanbul.grand.hyatt.com HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Hotels Corporation. 2015 Hyatt Hotels Corporation.

Detaylı

For a more relaxing and healthier lifestyle

For a more relaxing and healthier lifestyle spa menü spa menu daha rahat ve sağlıklı bir hayat için For a more relaxing and healthier lifestyle Keyif ve kalite... Mutluluğumuz, bu iki kavramı yaşamımıza ne kadar kattığımızla ilgilidir. Kaliteli

Detaylı

Where Metal Becomes Art

Where Metal Becomes Art Where Metal Becomes Art Metalin en estetik haline sizde tanık olun Masas let you witness the most aesthetic state of metal MASAŞ, 35 YILI AŞKIN TECRÜBESİNİ VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİREREK DÜNYA

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Your Partner in Health

Your Partner in Health Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z Your Partner

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com.

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com. ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING Depo Bursa Eldiven Fabrikası Hip-Notics www.hip-notics.com.tr Sun Turizm ve Su Sporları Ticaret A.Ş. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş.

Detaylı

cataloque 2011-2013 ARLIGHT Genel Hizmet Tasarým Elektromekanik Ýmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Editör / Editör Rufai ÖZMEN DIN EN ISO 9001 : 2001 KALÝTE SÝSTEMÝ UYGULANMAKTADIR QUALITY SISTEM IS BEING

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 2 PANTONE: FALL WINTER 2013 PALETTE 4 beautyaddicts lipaddiction 6 THE POWER OF THE THREAD 8 OILS: TODAY S SECRET BEAUTY

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı