T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T R O D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI VII

8 Ç NDEK LER 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ç Ankara Ça dafl Türk Dili SB 121 Ankara 1988 SA 67 A Ça dafl Yerel Yönetimler Acta Orthopaedica et Traumatologica Ankara Turcica SA 38 stanbul Çocuk Sa l ve Hastal klar 1963 SA Adam Sanat Ankara stanbul 1958 SA 63 Dergisi 1985 SA 36 Adli T p Bülteni D stanbul Derin SB 309 stanbul Akupunktur Dergisi SB 311 stanbul Diyanet SB 38 Ankara Ankara Barosu Dergisi SC 6 Ankara Diyanet lmi Dergi SA 133 Ankara Ankara Üniversitesi Hukuk Dergisi SA 4 Ankara Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 1956 SA 104 Enstitüsü Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler zmir Fakültesi Dergisi SA 23 Ankara Dünya G da Dergisi SA 103 stanbul ANKEM Dergisi Ek say : 19. ANKEM 1995 SB 392 Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi E stanbul E SA 101 stanbul Arredamento Mimarl k SB 160 stanbul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1989 SB Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk zmir Fakültesi Dergisi SA 59 Erzincan E itim Araflt rmalar SA 16 Ankara Atlas SA 20 stanbul E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi SA 328 Ankara 1969 SA 32 B E itim ve Bilim Özel say : E itimde Yeni Beklenen Mahalli dareler Dergisi Ufuklar Ankara Ankara 1991 SB SA 56 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi E itim Yaz lar stanbul stanbul 1967 SB SB 28 Bilim ve Teknik , 438/Ek: Ekoloji Gökyüzündeki Yollar.2004 zmir Ankara 1992 SB SA 27 Bilim ve Ütopya Ekonomik Forum 2004 stanbul Ankara 1995 SC SB 206 Biotech Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari stanbul Bilimler Fakültesi Dergisi SB 306 Kayseri Birikim SA 19 stanbul Evrensel Kültür SB 50 stanbul 1992 SB 96 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N F Felsefe Dünyas J stanbul Jeofizik Bülteni SA 7 Ankara F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik 1990 SB 269 Bilimleri Dergisi Jeoloji Mühendisli i Dergisi Elaz Ankara 1987 SB SB 19 Finans Dünyas Jeopolitik stanbul stanbul 1993 SB SB 120 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Journal of the American Academy Orthopaedic Surgeons stanbul stanbul 1965 SA SB 198 of G K Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Karizma Dergisi stanbul Ankara 2000 SB SA 20 Katk Pediatri Dergisi Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Ankara SA 67 Kastamonu Kimya Mühendisli i SA 16 Ankara G da Teknolojisi SB 14 stanbul Kocatepe T p Dergisi SB 38 Afyon Gynecology Obstetrics & Reproductive 2000 SA 33 Medicine Ankara 1995 SB 599 L Legal fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi H stanbul Hasad SA 41 Ankara 1985 SB 66 Haseki T p Bülteni M stanbul Madencilik , SA 112 Ankara Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma 1961 SB 52 Hastanesi T p Dergisi Mali Çözüm stanbul stanbul 1965 SA SA 57 Hukuk ve Adalet 2/Özel say : Devlette Mimarl k Reform-Kamu Yönetiminde Yeniden Ankara Yap lanma SB 71 stanbul Mimarl k & Dekorasyon SA 48 stanbul 1990 SB 296 lmî Araflt rmalar N stanbul National Geographic Türkiye SA 12 stanbul nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 2001 SB Nüsha , Malatya Ankara 1994 SB SA 6 slâmiyât Ankara O 1998 SA 17 Ondokuz May s Üniversitesi E itim stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Dergisi Fakültesi Mecmuas Samsun stanbul 1988 SA SA 254 Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Samsun 1985 SB SA 22 The Turkish Journal of Pediatrics Ondokuz May s Üniversitesi Ziraat Ankara Fakültesi Dergisi SA 61 Samsun The Turkish Yearbook of International 1987 SA Ophthalmology Ankara stanbul 1995 SA SB 601 Toplum ve Hekim Ankara P 1978 SA 41 Planlama , Toplumsal Tarih Ankara stanbul 1986 SB SB 96 Popüler Tarih Turkish Jornal of Cancer stanbul Ankara 2000 SB SA 128 PTT Hastanesi T p Dergisi Turkish Journal of Botany stanbul Ankara 1979 SA SB 237 Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences R Ankara Rh+ Sanat SB 240 stanbul Turkish Journal of Physics SB 393 Ankara 1994 SA 48 S Savunma Bilimleri Dergisi stanbul Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences Ankara 2002 SA SA 85 Say fltay Dergisi Turkish Neurosurgery Ankara Ankara 1991 SA SB 243 Sendrom Türk Dili stanbul Ankara 1989 SB SA 60 Sigorta Dünyas Türk Dili Dergisi stanbul stanbul 1960 SB SA 20 Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi Türk Dili Edebiyat Makaleleri Ankara Sivas 1998 SA SA 51 SSK zmir E itim Hastanesi T p Dergisi Türk Diflhekimli i Dergisi stanbul zmir 2004 SB SB 290 Türk Oftalmoloji Gazetesi Standard stanbul Ankara 1960 SA SB 194 Türk Yurdu Stratejik Analiz Ankara Ankara 1960 SB SB 177 Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Stratejik Öngörü Dergisi stanbul Dergisi stanbul 2004 SB SB 35 Türkiye Herboloji Dergisi T Adana Tabiat ve nsan SA 35 Ankara Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1967 SA Tayf Müzik Araflt rma Dergisi Ankara Ankara 1992 SB SB 338 Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku- Tekstil & Teknik Tarihi Dergisi stanbul Ankara 2003 SB 447 XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi Ankara 1973 SB 381 Türkiye Parazitoloji Dergisi zmir 1991 SA 23 Türktar m Ankara 1986 SB 74 U Uluda Ar c l k Dergisi , , Bursa 2002 SB 307 Uluslararas liflkiler Ankara 2004 SA 24 V Varl k stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 Verimlilik Dergisi , Ankara 1967 SB 319 Veteriner Cerrahi Dergisi Bursa 1995 SB 524 Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ankara 1994 SA 45 X XXI Ankara 2000 SB 216 Y Yang n ve Güvenlik stanbul 1995 SB 219 Yap stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 XII

13 000 GENEL KONULAR 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Erdem, Ali R za. Üniversitelerimiz Aras ndaki Dijital Bölünme ve Pamukkale Üniversitesi. E itim Araflt rmalar 4(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Karamustafa, Kurtulufl - Durdu Mehmet Biçkes - fievki Ulama. Türkiye'deki Konaklama flletmelerinin nternet WEB Sitelerini De erlendirmeye Yönelik Bir Çal flma. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe özet SA , (1) Oruç, Yavuz. TÜB TAK, Genç Araflt rmac lar Bir Çat Alt nda Topluyor Yükselmeye Davet [Söylefli] Konuflan: Deniz Candafl, Bilim ve Teknik 37(438) , ss SA Gözayd n, Nevzat. Dergi ve Kitap Dünyas ndan. Türk Dili (629) , ss SA , 050 Kocagöz, Canol. Sendikal Mizah Dergisi "Homur" [Söylefli] Konuflan: Deniz Gümüfltafl, Evrensel Kültür (149) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gürbüz, Musa - Abdullah Ok. Az nl k Vak flar n n Tafl nmaz Mal Edinmeleri Sorunu ve Uyum Yasalar ile Getirilen Düzenlemeler. Stratejik Analiz 5(49) , ss SB , 060, (1) 010 B BL YOGRAFYA Ilg n, Burcu. zmir Kent Arflivi ve Müzesi Bir fiehrin Belle i. Popüler Aky ld z, Ersan. Bilimsel At f Tarih 4(45) , ss. Dizinleri Taraf ndan Taranan 2000 SB 298 Dergilerde Matematik Yay nlar ve 060 Baz Gözlemler. Bilim ve Ütopya (119) , ss SC , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Okay, Orhan. Okumayan Toplum. Türk Dili (629) , 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Ar k, fiahmurat Tarihleri Aras nda Baz Yay n Evi ve Yazarlar n CHP'den Yard m Talepleri. lmî Araflt rmalar (17) 2004, ss. ng. özet ss SA SA , , 020 1

14 070 (2) 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Baflaran, Mehmet. Oktay Akbal Ayd nl. Türk Dili Dergisi 17(102) , 7-9. ss SA , 920 Büyüm, Nazar. "Bence fiiir Ortam Türkiye'de Hep Canl Oldu" [Söylefli] Konuflan: Kadir Aydemir, E 6(62) , ss SB , (3) Osmanl Bas n nda Yüz Y l Önce Bu Ay May s Haz rlayan: Emel Seyhan, Toplumsal Tarih (125) , 6.7. ss SB SA 7 070, Mant k Matematik ve Felsefe [Kitap Tan tma] Yay na haz rlayan: fiafak Ural; Tan tan: Levent Bayraktar, Felsefe Dünyas (39) 2004, ss SA 7 160, 510, METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Chevalier, Jacques. Metafizik. Çeviren: Murtaza Korlaelçi, Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. 070 (4) Soygüder, fiebnem. Eyvah Paparazzi! [Kitap Tan tma] Tan tan: E. Nezih Orhon, Karizma 5(18) , ss SB Soygüder, fiebnem. Türk Popüler Medyas n n Yeni Popüler Ürünleri. Karizma 5(18) , ss SB , 070 Yüksel, Nilgün - Bilge Aydo an. Sanat Medya liflkisi [Söylefli] Rh+ Sanat (10) , ss SB , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Demirci, Mustafa. Antik Yunan Kitaplar n n Abbasiler Ba dat' na Yolculu u. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , 090, EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Akkafl, Sema Önal. Bacon ve Vico'da lâhî ve nsanî Bilgi. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet SA 7 190, (1) Reçber, Mehmet Sait. Plantinga ve Tanr nanc n n Temelselli i. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR Çiçek, Hasan. Mevlana ve Karl Jaspers'in Benzeflen nsan Anlay fl. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. Alm. özet SA 7 297, 140 2

15 140 (1) 150 (6) Karakaya, Talip. Jean-Paul Sartre Kahraman, Abdülhamit. nsan Felsefesinde Kendisi- çin-varl k' n Tan mak nsan Mizac ndaki Problemli Ontolojik Analizi. Felsefe Dünyas Huylar. E itim Yaz lar 5(9) (39) 2004, ss. ng. özet , ss SB SA Kapc, Emine Gül. lkö retim Ö rencilerinin Zorbal a Maruz Kalma 150 PS KOLOJ Türünün ve S kl n n Depresyon, Kayg ve Benlik Sayg s yla liflkisi. 150 (1) E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. Ayayd n, Abdullah. Çokluk Zeka Kuram nda Sanat E itimi Yaklafl m. E itim Araflt rmalar 4(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Demir, Hakan. Sanat ve Düflünme fiekilleri. E itim Araflt rmalar 4(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Dikeçligil, Beylü. Âciz Fedakâr nsandan Güçlü Fedakâr nsana. Diyanet (161) , ss SC (4) Duru, Erdinç. Düflünme Stilleri: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve. E itim Araflt rmalar 4(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 özet SA , (5) 1992 SA 7 Hökelekli, Hayati. Aile Psikolojisi ve 160, 180 Aile çi letiflim. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Karabulut, Hicran nand lar - Tülin Gençöz. Kara Harp Okulu Ö rencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Depresyon liflkisi. Savunma Bilimleri Dergisi 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Çapak, brahim. lk Dönem slâm Mant kç lar n n Modaliteye Yaklafl m. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet SA 7 160, (2) Hakl, fiaban. Fârâbî ve bn Sînâ'da Modal Mant n Baz Temel Kavramlar n n Mant ksal ve Ontolojik çeri i. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. Kayac k, Ahmet. Sâvî ve El-Besâir Adl Mant k Eseri Üzerine Bir nceleme. Felsefe Dünyas (39)

16 2004, ss. ng. özet SA 7 180, 160, (3) Mant k Matematik ve Felsefe [Kitap Tan tma] Yay na haz rlayan: fiafak Ural; Tan tan: Levent Bayraktar, Felsefe Dünyas (39) 2004, ss SA 7 160, 510, ET K (AHLAK FELSEFES ) Duvarc, Yavuz. Planlama Mesle ine ve Planlama lkelerine Etik Aç dan Elefltirel Bir Bak fl. Planlama (2) 2004, ss SB , 170 Raikka, Juha - Kaija Rossi. Bioethics and the Moral Significance of "Gut Feelings" Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 170 Su, Baoqi. Confucian Ideas in the Chinese Mind Underlying Moral Decision Making. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB ,, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Adanal, A. Hadi. Erken Dönem slam'da Gramer ve Mant k Tart flmas. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , 180 Bayrakdar, Mehmet. slam Düflüncesi: Etkilenmesi ve Etkisi. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , (1) Bender, Merih Tekin. Platon Felsefesinde E itim ve Yarat c l k. E itim Araflt rmalar 4(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Bircan, Hasan Hüseyin. slam Felsefesi ve Antik Yunan Düflüncesi -Karfl laflman n Keyfiyeti- slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA Çapak, brahim. lk Dönem slâm Mant kç lar n n Modaliteye Yaklafl m. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet SA 7 160, 180 Tangwa, Godfrey B. Morality and Culture: Are Ethics Culture- Dependent? Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , (3) Ebû Biflr Mattâ ile Ebû Sa îd es-sîrâfî Aras nda Mant k ve Gramer Üzerine Bir Tart flma. Araflt ran ve çeviren: Osman Bilen, slâmiyât 7(2) , ss. 4

17 Hakl, fiaban. Fârâbî ve bn Sînâ'da Modal Mant n Baz Temel Kavramlar n n Mant ksal ve Ontolojik çeri i. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss SA 7 160, (4) 1992 SA 7 Kayac k, Ahmet. Sâvî ve El-Besâir 190, 120 Adl Mant k Eseri Üzerine Bir nceleme. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet. Ataman, 1992 SA 7 180, 160, (5) Su, Baoqi. Confucian Ideas in the Chinese Mind Underlying Moral Decision Making. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB ,, (6) Topdemir, Hüseyin Gazi. Aristoteles'in Do a-fizik-felsefesi. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet SA 7 180, MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Akkafl, Sema Önal. Bacon ve Vico'da lâhî ve nsanî Bilgi. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. ng. özet. Bora. Pestalozzi ve Köy Enstitüleri. Bilim ve Ütopya (119) , ss SC , (2) Emre, smet. Tehlikeli Zamanlarda Yaflamak. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , 800 Emre, smet. "Yurttafll k Bilinci"ne Sahip Olmak. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , (3) Toker, Mustafa. Asal Gerilim; Bilim, Felsefe ve Kronik-Modernizm. Jeofizik Bülteni 16(46-48) , ss SB , (7) Uyan k, Mevlüt. slam Bilgi Felsefesinde 'Duyusuz ve Dolays z Kavrama' ve Antik Yunan Felsefesindeki Temelleri. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA (4) 180, 297 Türkdo an, H. brahim. Nietzsche, Stirner'in Plagiyatörü mü? Karizma 5(18) , ss. 180 (8) 2000 SB 199 Yurdayd n, Hüseyin G. Fârâbî'nin 190, 920 Siyasi Görüflleri. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (88) , ss. 190 (5) 1967 SB 460 Yalç n, fiahabettin. Kant'ta 180 Transandantal Ben Bilinci. Felsefe 5

18 Dünyas (39) 2004, ss. ng , ss. Türkçe özet. özet SA SA , D N 297 (2) Aksu, Cemal. Hanif'in Manzum K rk Hadis Tercümesi fierhi. lmî 200 (1) Yurdakök, Murat. Peygamber ve Pediatri. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 47(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 230 HIR ST YAN D NB L M 1969 SC 6 Ayranc, lhami. Hz. sa'n n Çilesi. 297 Diyanet (161) , ss SC 6 790, 230 Çelik, Halit. Tutku Kime Yak fl r? Diyanet (161) , ss SC 6 790, HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Vodoff, Vladimir. Rusya Nas l H ristiyan Oldu? Çeviren: Saadet Özen, Toplumsal Tarih (125) , ss SB Araflt rmalar (17) 2004, ss. ng. özet SA (3) Altuntafl, Halil. Pencereyi Ifl a Açmak. Diyanet (161) , ss. Ar, Mehmet Salih. Ortaça slam Dünyas nda Matematik Biliminin Geliflimi. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , 297 Aslan, Nesibe. Çocuk Sahibi Olma Sorumlulu u. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 300, (4) Ayd n, Hüseyin. Tefekkür, Bilgi, Hikmet. Diyanet (161) , ss SC HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (5) Bayrakdar, Mehmet. slam Düflüncesi: Etkilenmesi ve Etkisi. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , (1) 297 (6) Adanal, A. Hadi. Erken Dönem Bekkâr, Abdülkerim. lim Hayat slam'da Gramer ve Mant k çindir. Çeviren: Hatice Kalay, Tart flmas. slâmiyât 7(2) 6

19 E itim Yaz lar 5(9) , ss SB Boyraz, fieref. Dursun Fakih'in "Umman Cengi" Mesnevisinin Yeni Bir Nüshas : Cumhurnâme. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss. Feldman, Noan. slam ve Demokrasi ["After Jihad: America and Struggle for Islamic Democracy" Adl Kitap Tan t m ] Tan tan: Cem Küçük, Karizma 5(18) , ss SB , (10) 2002 SA 51 Gayr- Müslime slami Davran fl. 810, 297, slâmiyât 7(2) , 7-8. ss SA 17 Can, Y lmaz - Recep Gün. Erken 297 Dönem slam Sanat nda D fl Tesirler. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , (7) Çavuflo lu, Ali. Türk- slam Kültüründe rflad ve Bir rflad-nâme. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA (8) Çiçek, Hasan. Mevlana ve Karl Jaspers'in Benzeflen nsan Anlay fl. Felsefe Dünyas (39) 2004, ss. Alm. özet SA 7 297, 140 Demirci, Mustafa. Antik Yunan Kitaplar n n Abbasiler Ba dat' na Yolculu u. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , 090, 297 Gündüzöz, Soner. Kur'ân'da Yerleflik Gramer Kurallar na Ayk r Dil Yap lar ve Kur ân' n Lehçe Haritas Üzerine Bir nceleme. Nüsha 11(6) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 490, 890, SC (9) 297, 300 Eliaç k, Muhittin. Gubârî'nin Zindanda Yazd Menâsikü'l-Hac Mesnevisi. lmî Araflt rmalar (17) 2004, ss. ng. özet SA Kalay, fierafeddin. Birli in ve Ayr l n Efli inde Erkek ve Kad n. E itim Yaz lar 5(9) , SB , (11) Kalay, fierafeddin. Kur'an- Kerim'de Gençlik: K ssalar n En Güzeline Konu Olan Genç 'Hz. Yûsuf' E itim Yaz lar 5(9) , ss SB , (12) Karagöz, smail. Kur'an' n Engelli ve Özürlülere Bak fl. Diyanet (161) , 4-7. ss. Karaismailo lu, Adnan. Klâsik ran fiiirine ve fiairlerine Yöneltilen deolojik Tenkitler: Övgü, Fars Edebiyat n n Yüzünde Utanç Damgas ve slâm Ahlak Tenkit Terazisinde Eski Fars fiiiri Kitaplar. Nüsha

20 3(10) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 890, 297 Koçak, A. Yaflar. El-Murtedâ Ez- Zebîdî: Tâcu'l-'Arûs Müellifi. Nüsha 11(6) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 890, (13) Karsl, lyas. Kur'ân ve Hadis Kula, Naci. Engellilik ve Din. Tercümelerinde Geçen "Irz" Kavram Diyanet (161) , ss. Hakk nda Düflünceler. Nüsha 11(6) 1969 SC , ss. Türkçe ve ng. 300, 297 özet SA 6 297, 490 Öbek, Ali hsan. Bir Elefltirinin Tedkîki. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss. Kaya, Do an. Cönklerden Gün Ifl na: Abdal Mahlasl Halk fiairleri. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , SA , 297 Örs, Derya. Necmuddîn-i Razî: Hayat Kaya, Do an. Cönklerden Gün Ifl na: Abdal Mahlasl Halk fiairleri. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , (14) Kelefl, Ekrem. Hz. Peygamberin nsan Sevgisi [Kutlu Do um] Diyanet (161) , ss SC (15) K rbaflo lu, M. Hayri. Güvenmek yidir Güvenmemek Daha yidir -Gelene i Savunmay Samimi Ehline B rak n z- slâmiyât 7(2) , ss SA K rm z l, Y. Emre. Nefse Hakim Olabilme Aç s ndan: râde E itimi. E itim Yaz lar 5(9) , SB , ve Eserleri. Nüsha 11(6) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 890, 297, (16) Özarslan, Selim. slâm' n Aile Hayat na Verdi i De er. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Sezgin, Fuat. Kültür Dünyas n n limler Tarihindeki Yeri. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA , 300 U ur, Etga. Türk slam' ve Laik Devlet: Gülen Hareketi [M. Hakan Yavuz-John L. Espasito'nun Ayn Adl Eseri Üzerine] Karizma 5(18) , ss SB , 297

21 Uyan k, Mevlüt. slam Bilgi Din ve T p. Diyanet lmi Dergi Felsefesinde 'Duyusuz ve Dolays z 40(2) , ss. Türkçe ve Kavrama' ve Antik Yunan ng. özet. Felsefesindeki Temelleri. slâmiyât 1963 SA 4 7(2) , ss. Türkçe 300 özet SA (3) 180, 297 Alakufl, Ali Osman. Çocu un Sanatsal Geliflim Süreci. E itim 297 (18) Araflt rmalar 4(14) 2004, Uzuno lu, M. Vecih. Ayfli Mehmet ss. Türkçe ve ng. özet. Efendi: Hayat ve Eserleri. Nüsha 11(6) 2002, ss. Türkçe ve 2005 SA 20 ng. özet. 300, SA 6 297, 810, (4) Arslan, Elif. Engeli Aflanlar. 297 (19) Diyanet (161) , ss. Ünal, smail Hakk. Kur'an'da Aile Kurumu. Diyanet lmi Dergi 40(2) 1969 SC , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yücel, Bilâl. Kaygusuz Abdal' n Budalanâme'si. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , 297 Yüksek, Ahmet. bnu'l-hâcib ve "Risâle Fi'l-'Aflr". Nüsha 11(6) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 490, 297, 920 Arslankurt, Necla. Engelli E itimi ve Sosyalleflme. Diyanet (161) , ss SC 6 370, TOPLUM B L MLER 1963 SA 4 300, (1) Aç kgöz, Özkan. Avrupa Birli i'nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye'nin Durumu. Stratejik Öngörü Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Akraba Evlili inin Toplum Hayat ndaki Baz Görünümleri: Dil, (5) Âsarl, fieref. Temyiz ve Ergenlik Ça. E itim Yaz lar 5(9) , ss SB (6) Aslan, Nesibe. Çocuk Sahibi Olma Sorumlulu u. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (7) Atalay, brahim. Sosyal ve Ekonomik Aç dan Orta Do u'ya Genel Bir Bak fl. Jeopolitik 3(10) 2004, ss. Türkçe özet SB , 330, (8) Bener, Ayfle Baflar. Geliflmekte Olan Ülkelerde Bilgi Teknolojisi ve Kad n.

22 Finans Dünyas (173) , ss SB Bilgin, Mustafa S tk. The Impacts of Industrial Revolution on the American Social Life in the 19th Century: The John Brown Case. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 59(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bilir, Mehmet. Kentleflme Sürecinde Yetiflkinlerin E itim Gereksinimi: Ankara Mamak lçesi, Tuzluçay r Semti, Ege Mahallesi Örne i. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bozkurt, Rüfltü. Türkiye'yi Yönetmenin Güçlükleri: Azalan Nüfus Olgusunun "Korku Oda " Olmak. Ekonomik Forum 11, , ss SB (10) Çak c, smail. Engellinin Aile Hayat. Diyanet (161) , ss SC (11) Çelik, Behçet. Hayat n Yeni Biçimleri ve Muhalif Düflünce. E 6(62) , ss SB (12) Çitlio lu, Ercan. Küresel Terör ve Türkiye'nin Güvenlik Boyutuna Etkileri. Savunma Bilimleri Dergisi 3(1) , ss SA , 360 Çocuklar ve Küreselleflme. Çeviren: Nihal Ahio lu, E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(1) 2004, ss SA , (13) 350, 300 Daha Yaflanabilir Kentler çin Kentin Ekolojisi. Biotech 3(7) 2004, 300 (9) ss. Cantek, Funda fienol. Modernleflen 2002 SB 306 Gündelik Hayat n Reklamlara 300 Yans mas Reklamlarda Cumhuriyet'in Medeniyetle mtihan. Toplumsal Tarih (125) , ss. 300 (14) Do aner, Suna. Tarih Öncesi 1994 SB 96 Ça larda Anadolu'da Savafl ve 300, 320, 650 Co rafya. Jeopolitik 3(10) 2004, ss. Çak c, Ayflehan. Kad n Giriflimcilerin flyeri Kararlar ndaki Etkisi Üzerine Yap lan Bir Araflt rma. Verimlilik Dergisi (2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (15) Ergülen, Haydar. Elde Tutmak. E 6(62) , ss SB

23 300 (16) Konuflan: Kadriye Erdemli, Diyanet Erflahin, Seyfettin. Türk Ailesi ve (161) , ss. Sovyet Rejimi Müslüman Türk 1969 SC 6 Ailesinin Ateizme Karfl Direnifl 300 Tecrübesi. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) F rat, Serap. Kentsel Koruman n Olabilirli i. Ça dafl Yerel Yönetimler 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) Hauptmann, Herald. "Kültür Tahribat Mahkûm Edilmeli [Söylefli] Konuflan: Daimi Cengiz; Çeviri: Ali Erenler, Evrensel Kültür (149) , ss SB (18) 1969 SA 32 Findley, Carter. Türkiye'de 370, 300 Uluslaflma, Modernlik ve De iflim [Söylefli] Konuflan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (125) , ss SB , 320, (19) Gölge, Evren - Gülden Ova - Kemal Demira. Liderlik Kuramlar ve Türk Tipi Liderlik. Dünya G da Dergisi 9(5) , ss. Hobbs, Renee. Medya Okuryazarl Hareketinde Yedi Büyük Tart flma. Çeviren: Melike Türkân Ba l, E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(1) 2004, ss. 300 (23) Kalay, fierafeddin. Birli in ve Ayr l n Efli inde Erkek ve Kad n. E itim Yaz lar 5(9) , SB , SB , (24) 300 (20) Gürbüz, Musa - Abdullah Ok. Az nl k Vak flar n n Tafl nmaz Mal Edinmeleri Sorunu ve Uyum Yasalar ile Getirilen Düzenlemeler. Stratejik Analiz 5(49) , ss SB , 060, (21) Gürsoy, Kenan. "Engelli ve Ailesinin Meslekî ve Sosyal Hayat, Kendisine Destek Verilmesine Daha Anlay fll Davran lmas na Muhtaçt r" [Söylefli] 11 Karagöz, smail. Kur'an' n Engelli ve Özürlülere Bak fl. Diyanet (161) , 4-7. ss SC 6 Kepenek, Yakup - Nurhan Yentürk. Cumhuriyetimizin 100. Y l na Haz rlan rken "Nüfus Politika ve Geliflmeleri" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (88) , 2-3. ss SB (25) K rm z l, Y. Emre. Nefse Hakim Olabilme Aç s ndan: râde E itimi. E itim Yaz lar 5(9) , SB , 297

24 300 (26) 300 (32) Kirman, M. Ali. Küresel Kült Savafllar n n Yap ld Meydan: Gençlik ve Aile. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) 300 (27) Köseo lu, Nevzat. Millî Kültür- Mozaik Kültürler ve Bölücülük. Türk Yurdu 24(201) , ss SB SA , 340 Okay, Orhan. Okumayan Toplum. Türk Dili (629) , ss SA , 020 Okutan, Ça atay. Teori ve Uluslararas Metinlerde Az nl k Tan m. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 59(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (28) 300 (34) Kula, Naci. Engellilik ve Din. Özden, Sezgin - Evrim Parlaker. Diyanet (161) , ss. Orman Köylerinde Kad nlar n E itim 1969 SC 6 ve Aile Planlamas Sorunlar 300, 297 (Sarayköy Örne i) Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (29) 2002 SA 16 Kuzgun, Y ld z - Seher A. Sevim. 300, 370 Kad nlar n Çal flmas na Karfl Tutum ve Dini Yönelim Aras ndaki liflki. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 300 (35) 37(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. Öztimur, A. Faruk. "Biz de Var z özet. Diyebilme Cesaretini Göstermek 1969 SA 32 Gerekir" [Söylefli] Konuflan: Hamit 300, 330 Kurt, Diyanet (161) , ss SC (30) Mehmedo lu, Yurdagül. De er Oluflturucu ve Aktar c Konumuyla Aile. Diyanet lmi Dergi 40(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (31) Muniz, Pablo Martinez. Tamamlanmam fl Binalar [Söylefli] Konuflan: Cenk Gençdifl, XXI (23) , ss SB , (36) Öztürk, Mehmet. (Örgütlerde) Stratejik Yönetimin leri Üçlüsü: Kültür, Bilgi ve Vizyon. Jeopolitik 3(10) 2004, ss SB Öztürk, fiahabettin. Turkuaz "Deniz"in Co rafyas nda: Van. Mimarl k 41(317) , ss SB , 300

25 300 (37) Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(2) Özyaz c, Alparslan. Engelliler ve , ss. ng. ve Türkçe özet. Genetik Problemler. Diyanet (161) , ss SB SC 6 300, Sayg l, Abdurahman. Mikro- ktidar n Bir Fizi i: Hapishane. Ankara Üniversitesi Hukuk Dergisi 53(2) 2004, ss. 300 (41) Tatar, Hüsniye Canbay. D fl Tehdit Karfl s nda Türk Ayd n (37) , ss SB , SA , 300 Toker, Mustafa. Asal Gerilim; Bilim, Sezgin, Fuat. Kültür Dünyas n n limler Tarihindeki Yeri. slâmiyât 7(2) , ss. Türkçe özet SA SB , , (42) Silier, Orhan. Evrensel De erler, Kimlik, Güvenlik ve Tarih. Toplumsal Tarih (125) , 4-5. ss SB , (38) Soygüder, fiebnem. Türk Popüler Medyas n n Yeni Popüler Ürünleri. Karizma 5(18) , ss SB , (39) fien, Gökhan - Devlet Toksoy. Orman Köylüsünün Sosyo-Ekonomik Yap s n n Orman Suçlar na Etkileri Üzerine Bir Araflt rma (Karadere Orman flletme Müdürlü ü Örne i) Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (40) Tangwa, Godfrey B. Morality and Culture: Are Ethics Culture- Dependent? Türkiye Klinikleri T p 13 Felsefe ve Kronik-Modernizm. Jeofizik Bülteni 16(46-48) , ss. Tozar, Zeynep. Do ada Haremlik Selaml k. Bilim ve Teknik 37(438) , ss SA , (43) Uyan k, Cahit. Memnun, Mutlu ve Umutlu muyuz? Standard 43(509) , ss SB (44) Y ld zer, Eylem. Kofl Yoksa Düflersin. Evrensel Kültür (149) , ss SB (45) Y lmaz, Ozan. Bir "Yabanc " Gözüyle Rusya. Evrensel Kültür (149) , SB (46) Yi it, smail. Memlükler Zaman nda ( ) Kad n. Diyanet lmi

26 Dergi 40(2) , ss. Kal r m?" Toplumsal Tarih (125) Türkçe ve ng. özet , ss SA SB , 780 Yüksek, Özcan. K y m, K r m, Kimim. Atlas (134) , ss SA , S YASAL B L MLER 320 (1) Akdevelio lu, Atay. ran slam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikalar. Uluslararas liflkiler 1(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Apak, Talha. Çal flma zni Almas Gereken ve Gerekmeyen Yabanc lar ile Yabanc lara Yasaklanan Meslekler. Mali Çözüm 14(67) , ss SA , (6) Aras, Bülent. Uluslararas Sistem, Büyük Ortado u Projesi ve Türkiye. Karizma 5(18) , ss SB Ar k, fiahmurat Tarihleri Aras nda Baz Yay n Evi ve Yazarlar n CHP'den Yard m Talepleri. lmî Araflt rmalar (17) 2004, ss. ng. özet SA (2) 070, 320 Aktay, Yasin. Kendi "Merkez'inde, AKP, slamc l k ve Meflrûiyet. Birikim (181) , ss. 320 (7) 1975 SB 50 Arslan, Esat. NATO Nereye Kadar, 320 TÜRK YE Nerede Bulunacak? 2023 (37) , ss. 320 (3) 2002 SB 121 Akyol, Nazmi. Irak Dünyan n 320, 355 Gelece i. Atlas (134) , ss SA 328 Ataöv, Türkkaya. Chronical a Vision (4) Alagöz, Bilgehan. ran ve Medeniyetler Aras Diyalog Yaklafl m. Stratejik Öngörü Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB for "One Democratic State" in Israel/Palestine. The Turkish Yearbook of International (35) 2004, ss SA , (5) Alkan, Mehmet Ö. Darbelerin Sesleri "Kahrolas Diktatörler, Bu Dünya Size 950, 320 Ataöv, Türkkaya. One Arab-Jewish State: The Ottoman Experience and After. The Turkish Yearbook of International (35) 2004, ss. ng. özet SA 93 14

27 320 (8) Ömür Bar fl, Belgelerle Türk Tarihi Atasoy, Fahri Mahallî Dergisi (88) , ss. Seçimleri Bak m ndan CHP'nin Durumu Rotas n Arayan Muhalefet: 1967 SB 460 CHP. Türk Yurdu 24(201) , ss SB (14) Ayd n, Mustafa - Damla Aras. Ortado u'da Ekonomik liflkilerin 320 (9) Atay, Mehmet. Rusya Gizli Servisi "KGB"nin stihbarat ve Casusluk Faaliyetlerinin Felsefi Prensipleri. Jeopolitik 3(10) 2004, ss SB (10) Atefl, Nevin Yurdsever. Lozan'dan K br s Cumhuriyeti'ne... Karizma 5(18) , ss SB , (11) Atefler, Aziz R fk. Yeni Bir Savunma Anlay fl Çözümlemeler. Jeopolitik 3(10) 2004, ss SB , 355 Avrupa Birli i Geniflledi 10 Ülke Daha AB'li Oldu. Ekonomik Forum 11, , ss. Siyasi Çerçevesi; Türkiye'nin ran, Irak ve Suriye ile Ba lant lar. Uluslararas liflkiler 1(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Baflkurt, Erhan. "Bizim de Che'miz Var" [Ernesto Che Guevera ve Küba Devrimi Üzerine Haz rlad Kitab Üzerine Söylefli] Konuflan: Müge Tuzcuo lu, Evrensel Kültür (149) , ss SB , (16) Büyükak nc, Erhan. Security Issues and Patterns of Cooperation in the Black Sea Region. The Turkish Yearbook of International (35) 2004, ss. ng. özet SA SB , 340, 320 Cantek, Funda fienol. Modernleflen Gündelik Hayat n Reklamlara 320 (12) Avrupal Türkiye'yi Tart fl yor. Finans Dünyas (173) , ss SB (13) Avtorhanov, Abdürrahman. II. Dünya Savafl nda Almanya-Sovyetler Birli i Antlaflmalar n n Gizli Yönleri ve Geliflmeler. Yay na haz rlayan: 15 Yans mas Reklamlarda Cumhuriyet'in Medeniyetle mtihan. Toplumsal Tarih (125) , ss SB , 320, (17) Cafl n, Mesut Hakk - fiule K l çarslan - Ayfle Semin. Türk-ABD liflkilerinde yimserlik: Büyük Ortado u-nato-k br s Anahtar ile

28 Avrasya'n n Kap lar n Açma S nav. Jeopolitik 3(10) 2004, ss SB (18) Çeçen, An l. NATO'culuk Atatürkçülü ü Bitiriyor (37) , ss SB , 950, (19) 1967 SB 460 Ç nar, Burak. ran Puzzle' n Son 956.1, 320 Parças m? Jeopolitik 3(10) 2004, ss. ng.özet SB (24) SB (20) 320, 920 Çomak, hsan. Putin, Avrasyac l k ve Yeni Rusya (37) , ss SB , (21) Çoflar, Nevin - Sevtap Demirci. The Mosul Question and the Turkish Republic: Before and After the Frontier Treaty, The Turkish Yearbook of International (35) 2004, ss. ng. özet SA , Da c, Kenan. Ulusal deoloji ve Kapitalizm. Stratejik Öngörü Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (23) Do an, Nejat. D fl Politika- ç Politika Etkileflimi Aç s ndan Avrupa Bütünleflmesi: ngiltere Örne i. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe özet SA Duran, Tülây. T.B.M.M. Tutanaklar nda "Türk stiklâl Harbi Dönemi" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (88) , ss. Ege, Emel Altan. stanbul Elçisi A. Gritti Muhteflem Venedikli. Popüler Tarih 4(45) , ss. 320 (25) Ekrem, Erkin. Bölgesel De erlendirme [Çin, spanya, Azerbaycan, Balkanlar, Afganistan] Stratejik Analiz 5(49) , ss SB (22) Demirel, Ahmet. 28 Mart'ta Ne Oldu? Birikim (181) , ss. 320 (28) 1975 SB (26) Emre, smet. "Yurttafll k Bilinci"ne Sahip Olmak. Türk Dili Edebiyat Makaleleri (2) 2003, ss SA , (27) Eslen, Nejat. ABD'nin Jeostratejik Hatalar. Jeopolitik 3(10) 2004, ss SB , 355 Eslen, Nejat. Umutsuz Bir Hayal ABD'nin Büyük Ortado u Projesi.

29 Jeopolitik 3(10) 2004, ss. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (88) , ss SB SB , (33) 320 (29) Gülalp, Haldun. Sol, Avrupa Evre, Bülent. K br s'ta Milliyetçilik Birli i'ne Nas l Bakmal. Birikim Versus K br sl l k. Birikim (181) (181) , ss , ss SB SB (34) 320 (30) Feldman, Noan. slam ve Demokrasi ["After Jihad: America and Struggle for Islamic Democracy" Adl Kitap Tan t m ] Tan tan: Cem Küçük, Karizma 5(18) , ss. Gültekin, Bilgehan. K br s Görüflmelerinde Denktafl ve de Soto'nun letiflimsel Düzlemde De erlendirmesi. Karizma 5(18) , ss SB SB (35) 320, 297 Güney, Nurflin Ateflo lu. Yeni Güvenlik Stratejilerindeki Ortak Tehdit Alg lamalar : AB, NATO ve ABD (37) , ss. 320 (31) F rat, Melek M. 24 Nisan 2004 K br s Referandumunun Ard ndan. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 2002 SB 121 Fakültesi Dergisi 59(2) , 320, ss SA (36) 320 Güven, Veli Fatih. Terörle Mücadelede Avrupa ile flbirli i ve Findley, Carter. Türkiye'de DHKP-C'ye Yönelik Operasyon. Uluslaflma, Modernlik ve De iflim Stratejik Analiz 5(49) , [Söylefli] Konuflan: Edhem Eldem, ss SB Toplumsal Tarih (125) , ss SB , 320, (37) 320 (32) Galtung, Jogan. Emperyalizmin Yap sal Teorisi. Uluslararas liflkiler 1(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. çen, Hüseyin. Ça dafl Bir Ütopya Denemesi. Bilim ve Ütopya (119) , ss SC SA (38) 320 lhan, Cengiz. Diplomasi Bilinci. Jeopolitik 3(10) 2004, ss. Gökbilgin, Tayyib. XVI. As r Ortalar nda Osmanl Devleti'nin Tuna Bölgesi ve Akdeniz Siyasetleri SB

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR 2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz. 2. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak.

Yükselen ve atanan profesör, doçent ve. yard mc doçentler. Prof. Dr. Tahsin YAKUT (Atand ) UÜ T p Fakültesi T bbi Genetik AD. Lisans: UÜ T p Fak. Prof. Dr. Tahsin YAKUT T bbi Genetik AD. Fak.- 1989. Doktora: UÜ Sa l k Bilimleri Enst.- 2002. Yükselen ve atanan profesör, doçent ve yard mc doçentler Prof. Dr. Fatma Nur KAYA Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı