Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Yatýrýmlarýnýz... Hayata Geçiyor... Are becoming real... Your investments...

2 TSKBGD For years, the only thing that we cannot valuate is your trust... Mission Determining the value of the real estates in line with the generally accepted international methods providing an independent and impartial view. Vision Keeping up to date with the changes and developments in law, methodology and standards of appraisal. To pioneer for the implementation of international operation and reporting methods in Turkey. Trying to develop new techniques.

3 Zor Anlarda Hizmetlerimizle Yanýnýzdayýz... Geniþ Bir Müþteri Yelpazesi ve Tecrübesi TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., 2009 yýlý Temmuz ayýnýn ortasýndan itibaren bireysel kredilerin teminatýna konu olan gayrimenkullerin deðerlemesi için de bankalara hizmet vermenin yanýsýra ayný zamanda bayilik veren firmalara da çok hýzlý bir þekilde kira ve satýþ deðeri tespiti hizmeti saðlamaya baþlamýþtýr yýlý baþýnda Ankara ve Ýzmir illerinde þube açan TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., 2011 yýlý Nisan ayýnda Adana, Antalya ve Bursa illerinde açtýðý þubelerinin dýþýnda Türkiye'nin birçok ilinde bulunan temsilcileriyle bankalara ve þirketlere teminat amaçlý deðerleme hizmeti vermeye devam etmektedir. Hedef: Tüm Türkiye'nin Gayrimenkul Deðerleme Uzmaný Olmak Mevcut yapýlanmasý ile 2010 yýlýnda verilen konut kredileri hacminin % 95'ine sahip illerde hizmet veren TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., hizmet verdiði il sayýsýný arttýrarak, tüm Türkiye'yi kapsayacak hizmet aðý ile müþterilerine hýzlý ve kaliteli raporlarýyla "doðru deðeri" sunmayý hedeflemektedir. Minimum risk, maksimum hizmet Müþterilerine kaliteli hizmet vermeyi misyon edinmiþ TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., ayrýca deðerleme hizmetinin gerekliliði ve verdiði sorumluluk bilinci ile müþterilerini koruma altýna alan 2009 yýlý içinde yaptýrdýðý Mesleki Sorumluluk Sigortasý ile hizmetteki risk unsurlarýný minimuma indirmeyi hedeflemiþtir. Kaliteli hizmetini yýllarýn verdiði güvenle birleþtiren TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ. müþterilerine yakýnlaþýrken, müþterileriyle beraber büyümeyi hedeflemektedir. Teminatlarýnýz için bilgi birikimimiz emrinizde! Özellikle bireysel kredilerin teminatýna konu olacak gayrimenkuller için Deðerleme Danýþmanlýðý ihtiyaçlarýnýzda, kurduðumuz temsilcilik sistemi ile yýllarýn verdiði bilgi birikimimizi, araþtýrma tecrübemizi uzman kadromuzla birleþtirerek sizlere hýzlý ve doðru Deðerleme Danýþmanlýk Hizmeti verebilmeyi ümit ediyoruz.

4 Yýllardýr deðer biçemediðimiz tek þey güveniniz... Misyon Çalýþmaya konu olan gayrimenkul ve menkul deðerini her türlü uluslararasý metodolojiyi kullanarak global boyutta kabul görecek þekilde baðýmsýz ve tarafsýz belirlemektir. Vizyon Deðerleme ve danýþmanlýk ile ilgili konularda tekniðe, hukuða, yönteme ve uluslararasý alanda kabul görmüþ deðerleme standartlarýna iliþkin en son geliþme ve deðiþiklikleri takip ederek uygulayarak çalýþmak, uluslararasý çalýþma ve raporlama yöntemlerinin ülkemizde uygulamasý konusunda öncülük etmek, yeni yöntem ve tekniklerin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþmasýnda etkin rol oynamaktýr.

5 TSKBGD TSKB Real Estate Appraisal Company The Company TSKB Real Estate Appraisal (Inc.), founded by the Turkish Bank for the Development of Industry in November 2002 in order to provide real estate valuation services is the first Company that was included in the "TSKB Real Estate Appraisal Companies" accepted by the Capital Markets Board in Fabruary The Company is also one of the very first companies who obtained the title to provide services in the field of "Appraisal of Real Estates, Real Estate projects or of rights and advantages related to a real estate" upon resolution No of the Turkish Banking Regulation and Supervision Agency dd Additionally, by guaranteeing a service quality at international standards, the Company recently achieved to become one of the first three companies in Turkey that have been awarded the RICS Certificate of the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) which is being granted only upon exams applied to valuation experts and after a series of investigations by companies compiled of the management of certified specialists. With this certificate, the Company proved once again that their services are being provided at International Standards. The Services provided by TSKB Real Estate Appraisal Company are also secured under a Professional Liability Insurance. TSKB Real Estate Appraisal Company get the know how methods via the knowledge of TSKB bases on their specialization in real estate, machine and equipment park expertise that they have been gathering in nearly over a half century. TSKB Real Estate Appraisal Company assesses, in accordance with the Turkish Capital Market Board regulations, the current value of a real estate or property in an independent and impartial manner and reports the values to their clients in compliance with internationally recognized valuation standards. TSKB Real Estate Appraisal Company represents a deep-routed background and expertise. The Company TSKB Real Estate Appraisal, providing independent and impartial service at international standards (IVSC) in subjects such as valuation, consultancy, project development and feasibility studies, best-highest use studies, market researches, sector studies, investment study-control, machine-equipment expertise, carry out their works in accordance with the principle of confidentiality. TSKB Real Estate Appraisal Company which opened up branch offices in 2006 in Ankara and Izmir has launched 3 more new branches offices in Bursa, Adana and Antalya as of April By the opening of these offices, TSKB Real Estate Appraisal Company is empowering its Turkey-wide service network continuously with the services provided by its Headquarters situated in Istanbul and other office branches operating in six cities. In 2008, TSKB Real Estate Appraisal Company was found worthy by Euromoney (UK) for the "Best Real Estate Valuation Company in Turkey" and the "Best Real Estate Consultant of Turkey" prices in the category of Liquid Real Estate Consultancy. The Company was awarded by the same foundation with the "Best Real Estate Consultant in Turkey" Price in In addition to the prices achieved within 8 years since its establishment, TSKB Real Estate Appraisal Company was also awarded the ISO 9001:2000 Quality Certificate granted by the British Certification Company BSI (BSI Eurasia Management Systems Certification Limited) and thus became the "First Real Estate Aappraisal Company" in Turkey with the ISO 9001:2000 certificate.

6 TSKBGD TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ. TSKB tarafýndan 2002 yýlýnýn Kasým ayýnda gayrimenkul deðerleme hizmeti vermek amacýyla kurulan TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., 2003 yýlý Þubat ayýnda Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan kabul edilen "Deðerleme Þirketleri" listesine ilk alýnan þirket olmuþtur. Þirket, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarih ve 3469 sayýlý kararý ile "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule baðlý hak ve faydalarýn deðerlemesi" hizmeti verme yetkisi alan ilk þirketlerden birisidir. Ayrýca son olarak uluslararasý standartlarda hizmet kalitesini garanti ederek, Ýngiliz Kraliyet Ailesi Tescil ve Lisans Kurumu [Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)] tarafýndan deðerleme uzmanlarýna uygulanan sýnavlar ve sertifikalý uzmanlarýn yönetiminin oluþturduðu þirketlerin bir dizi incelemesi sonrasýnda verilebilen RICS sertifikasýný alan Türkiye'deki ilk üç þirketten biri olma baþarýsýna eriþmiþtir. Bu sertifika ile Uluslararasý Standartlarda vermiþ olduðu hizmeti bir kez daha belgelemiþtir. TSKB GD'nin sunduðu hizmetler Mesleki Sorumluluk Sigortasý ile de güvence altýndadýr. TSKB Gayrimenkul Deðerleme, bilgi birikiminin temelini TSKB'nin yarým asrý aþkýn bir sürede elde ettiði gayrimenkul, makine ve ekipman parký ekspertizi uzmanlýðýndan almaktadýr. TSKB Gayrimenkul Deðerleme, SPK mevzuatý gereðince bir gayrimenkulün veya varlýðýn rayiç deðerini baðýmsýz ve tarafsýz bir þekilde takdir eder ve uluslararasý alanda kabul görmüþ deðerleme standartlarýna uygun olarak müþterilerine raporlar. TSKB Gayrimenkul Deðerleme köklü bir birikim ve uzmanlýðýn temsilcisidir. Deðerleme, danýþmanlýk, proje geliþtirme ve fizibilite çalýþmalarý, en iyi en yüksek kullaným etüdü, piyasa araþtýrmalarý, sektörel etüdler, yatýrým inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda uluslararasý standartlarda (IVSC), baðýmsýz ve tarafsýz hizmet veren TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ. çalýþmalarýný gizlilik esasýna uygun gerçekleþtirmektedir yýlýnda Ankara ve Ýzmir illerinde þube açan TSKB Gayrimenkul Deðerleme A.Þ., 2011 Nisan itibarý ile Bursa, Adana ve Antalya olmak üzere 3 yeni þubesini daha faaliyete geçirmiþtir. Böylece Ýstanbul merkez olmak üzere 6 ilde þubeleri ile hizmet veren TSKB Gayrimenkul Deðerleme Türkiye genelinde yaygýn hizmet aðýný günden güne güçlendirmektedir. Euromoney (Ýngiltere), TSKB Gayrimenkul Deðerleme'yi 2008 yýlý Gayrimenkul Danýþmanlýðý (Liquid Real Estate) kategorisinde "Türkiye'nin En Ýyi Gayrimenkul Deðerleme Þirketi" ve "Türkiye'nin En Ýyi Gayrimenkul Danýþmaný" ödüllerine deðer bulmuþtur. Þirket, ayný kurum tarafýndan 2005 yýlýnda da "Türkiye'deki En Ýyi Gayrimenkul Danýþmaný" olarak ödüllendirilmiþtir. TSKB Gayrimenkul Deðerleme, kuruluþundan bu yana geçen 8 yýlda kazandýðý baþarýlara ek olarak, Ýngiliz belgeleme firmasý BSI (BSI Eurasia Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ltd.Þti.) tarafýndan verilen ISO 9001:2000 Kalite Belgesi'ni almaya hak kazanmýþtýr, ayný zamanda Türkiye'de ISO 9001:2000 belgeli "ilk gayrimenkul deðerleme þirketi" olmuþtur.

7 We guide you with the quality of our services provided at international standards. APPRAISAL STUDY The assets on which appraisal serviceis provided are listed as follows. Plot - Land Buildings Residences - Villas - Mansions Business Centers - Plazas - Office Blocks Factories - Production and Manufacturing Units Warehousing Areas - Logistics Facilities Gas Stations - Filling Facilities - Refineries Shopping Centers Hotels - Holiday Resorts - Tourism Facilities Holiday Camps - Touristic Plants Golf Facilities Power Plants (HES-RES) Hospitals - Health Facilities Education Units Ports - Marinas - Shipyards Multipurpose halls such as cinema - Theater complexes Timesshares Ships - Yachts Mines - Springs Machinery and Other Fixed Assets Rights and Benefits related to the Property Real Estate Projects SECTORAL FEASIBILITIES MARKET RESEARCHES SHC Tourism Congress Tourism Residence Logistics Office MACHINE PARK VALUATION Services

8 Uluslararasý standartlardaki hizmet kalitemiz ile size yol gösteriyoruz DEÐERLEME ÇALIÞMASI TSKB Gayrimenkul Deðerleme olarak yapýlan deðerleme çalýþmalarý tabi olduðumuz SPK, BDDK ve RICS standartlarý doðrultusunda uluslararasý deðerleme standartlarýnda hazýrlanmaktadýr. Deðerleme hizmeti verilen varlýklar aþaðýda listelenmiþtir. Arsa - Arazi Binalar Konutlar - Villalar - Yalýlar Ýþ Merkezleri - Plazalar - Hanlar Fabrika- Ýmalathane ve Üretim Tesisleri Depolama Alanlarý - Tesisler Akaryakýt Satýþ Ýstasyonlarý - Dolum Tesisleri - Rafineriler Alýþveriþ Merkezleri Oteller - Kongre - Fuar Alanlarý Tatil Köyleri - Turistik Tesisler Golf Tesisleri Enerji Tesisleri (HES - RES) Hastaneler - Saðlýk Tesisleri Eðitim Tesisleri Limanlar - Marinalar - Tersaneler Sinema - tiyatro gibi çok amaçlý salonlar Devre - Mülkler Gemiler - Yatlar Tesisleri - Rafineriler Madenler - Kaynaklar Makine ve Diðer Sabit Kýymetler Gayrimenkule Baðlý Hak ve Faydalar Gayrimenkul Projeleri SEKTÖREL RAPORLAR PAZAR ARAÞTIRMALARI AVM Turizm Kongre Turizmi Konut Lojistik Ofis MAKÝNE PARKI DEÐERLEME Hizmetlerimiz

9 We increase your competitiveness with our service quality at international standards Consultancy Services Highest and best use analyses Tender - auction base value analyses Analyses and solution alternatives for existing real estates Risk - guarantee studies Investment realization, evaluation and monitoring Project development control and feasibility studies

10 Uluslararasý standartlardaki hizmet kalitemiz ile rekabet gücünüzü arttýrýyoruz Danýþmanlýk Hizmetlerimiz En iyi ve en yüksek kullaným deðeri analizi Ýhale - açýk artýrma baz deðer analizleri Mevcut gayrimenkullerinize yönelik analiz ve çözüm alternatifleri Risk - teminat etütleri Yatýrým gerçekleþtirme deðerleme ve izleme, hakediþ kontrolü Proje geliþtirme kontrol ve fizibilite çalýþmalarý

11 With our services we are on your side in hard times A wide client range and experience Beginning from mid July of 2009, The TKSB Real-Estate Appraisal Company started to provide appraisal services to banks for real-estates subject to bank loans as well as rent and sale valuation for firms which offer franchising. The TKSB Real-Estate Appraisal Company opened Ankara and Ýzmir branch offices in early 2006 and Adana, Antalya and Bursa branch offices in April These and other branch offices throughout Turkey continue to provide appraisal services to banks and firms for assurance purposes. Goal: Becoming Entire Turkey's Real-Estate Valuation Expert With its current establishment, The TKSB Real-Estate Appraisal Company operates in the cities which hold 95 % of total mortgage amount in year The TKSB Real-Estate Appraisal Company aims to increase its number of city branches and establish a service network that covers entire Turkey which will provide the customers with fast and high quality reports which include "true value". Minimum risks, maximum service It is TKSB Real-Estate Appraisal Company mission to provide high quality service to its customers, therefore in order to minimize risk factors TKSB Real-Estate Appraisal Company has took out an Occupational Responsibility Insurance Policy in 2009 which represents the requirements of valuation service and our sense of responsibility. TKSB Real-Estate Appraisal Company which integrates high quality services with years of trust aims to expand with its customers as it becomes closer with them. Our knowledge base is in service for your assurances By integrating our agency based establishment, our research experience and our experts, we hope to provide you with fast and accurate Valuation Counseling Services especially for real-estates subject to personal bank loans.

12 Merkez / Head Office Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayýrý Sok.No: 1 Fýndýklý / ÝSTANBUL Tel : Faks : Bursa / Branch Hocaalizade Mah, Atatürk Cad. 7.Hamam Sokak, Sönmez Ýþ Haný, No.5 Kat.3 Ofis No: Osmangazi / BURSA Tel : Faks : Ankara / Branch Aziziye Mah. Piyade Sok. B Blok No: 3/7 Çankaya / ANKARA Tel : (Pbx) Faks : Adana / Branch Cemalpaþa Mahallesi, C. Yurdakul Cad. Sular Plaza No: Seyhan / ADANA Tel : Faks : Ýzmir / Branch Cumhuriyet Bulvarý, Kültür Mah. No: 140 Alan Apt.Kat: 1 Pasaport, Alsancak / ÝZMÝR Tel : Faks : Antalya / Branch Etiler Mahallesi, Evliya Çelebi Cad. Mirador Ýþ Merkezi, No: 3 / 29, Muratpaþa / ANTALYA Tel : Faks :

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT

DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT DEĞERLEMEDE KURUMSAL ANLAYIŞ CORPORATE CONSEPT IN VALUATION GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETLERİ REAL PROPERTY APPRAISAL SERVICES MAKİNE VE TESİS DEĞERLEME

Detaylı

COMPANY PRESENTATION. Real Professionalism in Real Estate

COMPANY PRESENTATION. Real Professionalism in Real Estate COMPANY PRESENTATION Real Professionalism in Real Estate MARCH 2015 TABLE OF CONTENS 1.) OUR COMPANY, WHO ARE WE? 1 2.) KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE SECTOR 1 3.) CONFIDENTIALITY AND ETHICS 2 4.) OUR

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı