Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) (Pbx)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com"

Transkript

1 Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) (Pbx)

2 Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden infla ediyoruz... Delmar Yap 'da iflimize duydu umuz sayg, hayata duydu umuz sayg d r. Sürekli gelifltirdi imiz ifl süreçleri sayesinde en son teknolojileri kullanarak infla etti imiz yap larda fark yaratarak daima yüksek kalite sa lamaktay z. Delmar Yap, tafl d sosyal sorumluluk bilinciyle yaflam kalitesini art ran sürdürülebilir çevre konusuna odaklanm flt r. Bu felsefemiz ile hayata geçen Elit, sürdürülebilir çevre stratejilerini kullanarak su tasarrufunu sa layan, enerji verimlili ini art ran malzeme seçimlerinde, yap teknolojileri uygulamalar nda ve mimari tasar m nda LEED sertifikas kriterlerini esas alm flt r. We re Rebuilding the Future! Raising the standard of life is our way of doing business at Delmar Construction & Building Company. We constantly strive to find better ways to take care of every community we serve, and produce outstanding value and quality in the structures we build. Additionally, there is the peace of mind in knowing that we genuinely care about the environment and the social responsibilities we have as a business. We have made a commitment to construct environmentally sustainable buildings. Our recent project, Elit, candidate for LEED Certification, is the best example of this commitment by using the state-of-the-art strategies for sustainable site development, reduced waste, water savings, energy efficiency, material and resource selection, and pursuing the LEED Certification. Sa l kl Bir Gelecek çin LEED Sertifikal, Üstün Tasar m... Befl y ld zl otel konforunda ve hizmet standartlar nda projelendirilen Elit Perla Palas, Amerikan Ekolojik Yap lar Konseyi (USGBC) taraf ndan verilen LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design-Enerji ve Çevre Dostu Tasar mda Liderlik) sertifikas standartlar na uygun olarak gerçeklefltiriliyor. LEED kalite göstergesidir ve ekolojik sürdürülebilirli e katk sa layan ekolojik binalarda yüksek performansl enerji verimlili ini sa lar. Konforlu yaflam hedefleyen mimari tasar m kararlar ve enerji tasarrufu ile daha sa l kl ortamlar yaratan, karbon emisyonunu azaltan bütüncül yaklafl mlar içerir. LEED Certified, Superior Design for A Healthy Future LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the internationally recognized green building certification system granted by USGBC (U.S. Green Building Council) for the design, construction and operation of high-performance green buildings. LEED construction uses approved practices and materials that are environmentally-friendly and energy-efficient. Our Elite offers five-star hotel comfort and service standards by existing in harmony with the environment. It is truly a green building that promotes healthy living by decreasing carbon emissions through the use of energy efficient appliances and bio-degradable or recyclable materials. Misyonumuz Müflterilerimizin beklentilerini istikrarl kalite anlay fl ile karfl layarak de er yaratmay esas alan kurumsal yap m z, müflteri odakl çal flma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile de erleri "en iyi" flekilde yönetmek. Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanaklar kullanarak daima yüksek kalite sa layan DELMAR' n standartlar, uluslararas kabul görmüfl kalite standartlar na dayanmaktad r. DELMAR, geliflen inflaat teknolojilerine uygun yap lar üretmektedir. Müflteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleflme anlay fl n esas alarak insana, do aya, çevreye ve topluma sayg l olarak sürdürmek, üstün nitelikli yap anlay fl n, kusursuz altyap sistemleriyle birlefltirme hedefini tafl maktad r. Günümüz için ve gelecek kuflaklara karfl sosyal sorumlulu u yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parças olarak konumland ran DELMAR, çal flmalar n planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumlulu un sürdürülebilir projelerden oluflmas n n, Türkiye ve dünya için sa lanacak fayda aç s ndan önemli oldu una inanmaktad r. Çal flmalar nda bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktad r. Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yaymak ve inflaat sektöründe önder bir yap firmas olmakt r. Dünya Sürdürülebilir Kalk nma fl Konseyi (WBCSD), sürdürülebilir kalk nmay flöyle tan ml yor: " fl dünyas n n ve insan yaflam n n gereksinimleri ile do al kaynaklar n sürdürülebilirli i aras nda denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlar yla bugünden gelece e uyumlu bir planlama yap lmas n amaçlayan bütünsel bir yaklafl m." Karfl l kl güven ve sayg n n hakim oldu u insan kaynaklar ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sa lamak. Vizyonumuz Kaliteyi bir yaflam biçimi olarak benimseyen, do ruluk ve güveni en önemli de erleri olarak koruyan DELMAR, kuruluflundan bu yana "insana sayg "ya dayanan yönetim anlay fl ile gerek taahhüt ederek yürüttü ü inflaat iflleri ile gerekse üretti i konut projeleri ile sektörün sayg n flirketleri aras nda ad n farkl bir konuma yerlefltirmifltir. DELMAR'da istihdamdan iflletmeye kadar her fley vizyon ve de erler taraf ndan tan mlan r. Üstlendi i görevlerde farkl l klar yaratarak kal c eserler yaratmak. Kalite ve uygulama süresi aç s ndan üstün baflar ile yürütülen bir iflletme olma özelli imizi korurken, ça dafl ve modern Türkiye için ekonomiye katk m z sürekli olarak art rmak. nflaat sektöründe verimlilik, kalite, ifl ve çal flan güvenli i konular nda standartlar belirleyen Türkiye'nin en güvenilir flirketleri aras nda yer almay sürdürme anlay fl na sahibiz. Gelece i bugünden flekillendirmek. Varl k nedenimiz olan müflterilerimize güvenli yap lar, mekanlar ve ifl ortakl klar yaratmak. Dünya ve de iflime aç k, öncü giriflimcilik ruhu tafl yan yenilikler getirerek üretti imiz projeler ile ülkemizin önemli mihenk tafl mimari yap tlar aras nda olma baflar s n göstermek. Çal flanlar m z, çal flma düzenimizin kurallar na özenle uymaya birbirimize olan sayg n n gere i olarak bakarken, kiflisel yeteneklerinin en üst s n r na kadar kendilerini gelifltirme bilinci tafl rlar. Ortak De erler Sektördeki geliflen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sa l kl yaflam alanlar için projeler üretmek. Projelere özgü, özel çözümler gelifltirerek, yenilikçi ve yarat c sonuçlara ulaflmak. Tak m çal flmas n teflvik ederek farkl fikirlerin geliflmesine olanak sa lamak. Hizmet kalitesini sürekli art rarak büyümek, en büyük yat r m insan mutlulu una yapmak. Güven, dürüstlük, güven ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip ç kmak. Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme baflar s n göstermek. Müflteri ba l l na verdi imiz önemle taahhüdümüzdeki iflleri zaman nda tamamlamak. Topluma ve çevreye olan sayg m z n bir sonucu olarak tüm çal flmalar m zda çevreyi korumaya özen göstermek. Our Mission Delmar Construction & Building Company aims to create a higher standard of living with its customer oriented approach. Our mission is: To undertake the construction business with a focus on becoming the leader in the industry, while building excellence in every aspect to meet customer's requirements regarding quality, on-time delivery, safety and environmental concerns; To develop projects that meet the needs of today as much as the future by keeping up with all the latest innovations in the construction industry. Our Vision Our vision is to become the leading construction firm in Turkey, while delivering projects that consistently exceed international standards and provide exceptional customer satisfaction. Using modern architecture principles and state-of-the-art technology, Delmar Construction & Building Company envisions being the primary preference at all times both nationally and globally by developing elite, distinguished and 'green' constructions. Our Shared Values To keep up with the industry's emerging technologies, and produce innovative projects at international standards, to the greatest possible extent, while respecting the principles of ecology, To encourage the development of diverse and creative ideas in a supportive team-work environment, To maintain the principles of integrity, trust, honesty, reliability and social responsibility at all times, To grow continuously while achieving quality at the most reasonable cost with the happiness of people, To complete the work we undertake on time and with a profit, To protect the environment in all of our developments.

3 2 3 Dünyada yaflam n parlayan incileri; stanbul saraylar... The shining pearls of life on earth... stanbul palaces

4 4 5 stanbul'da yaflam n parlayan incisi... Dünyan n en saf, en zarif mücevherinin öyküsü bir kum tanesiyle bafllar. O; efsanelere göre tanr lar n, aflk n kan t olarak sunduklar bir arma an, eski inan fllara göre sabahlar aç larak suyun yüzeyine ç kan istiridyelerin, ya mur damlac klar n toplay p günefl fl ve havayla birlefltirerek oluflturduklar söylenen eflsiz bir hazinedir. Gerçekte ise kum, sedefin sihirli güzelli i ve do an n sanat yla masumiyetin, zarafetin, asaletin sembolüne dönüflür ve istiridyenin karn nda do umu bekler inci tanesi... Biz de sizin için mimarinin temel ilkeleri ve yap tafllar yla yola ç kt k. Onlar sanat n tüm incelikleri ve teknolojinin olanaklar ile donatarak yepyeni bir konsept yaratt k. Rüyalar n z süsleyen ayr cal kl hayat n temellerini, stanbul'un yeni incisi Elit ile att k. The shining pearl of life in stanbul... Elit The story of the world's most pure, most elegant jewel begins with sand. According to legends the pearl is a gift presented by the gods as proof of love. According to ancient beliefs, the pearl is a unique treasure that is formed when the oyster opens up and surfaces and combines sunlight and air by collecting raindrops. In reality, the sand, the enchanting beauty of the mother of pearl and the art of nature turn into the symbol of innocence, elegance, nobility, and the pearl drop waits to be born inside the oyster... Similarly, we started off with the fundamental principles and building blocks of architecture for you. We created a brand new concept by equipping them with all the fine details of art and the possibilities of technology. We laid the foundations of the elite life of your dreams with stanbul's new pearl, Elit.

5 E80 D E80 Türkiye'nin En H zl Geliflen Bölgesi: Kurtköy... Turkey's Fastest Developing Region: Kurtköy E D D020 D100 E E80 D100 E80 D D100 E80 Viaport AVM EL T PERLA PALAS Sabiha Gökçen Hava Alan D E80 Formula 1 pisti E80 Kurtköy Neden stanbul'un Gözdesi? Tertemiz havas, do al güzellikleri, flehrin merkezine yak nl, zemin karakterinin depreme karfl dayan kl l, kaçak ve düzensiz yap laflmaya kesinlikle izin verilmemesi Kurtköy'ü stanbul'un en cazip yerleflim alanlar ndan biri haline getiriyor. Bölgeye de er kazand ran her yeni proje ile sürekli geliflen Kurtköy, gayrimenkul pazar n n zirvesine yaklafl yor. Kurtköy'ün bugün yaln zca stanbul'un de il hayat n da merkezi olmas n sa layan birçok etken bulunuyor. Why is Kurtköy stanbul's Favorite? Its clean and fresh air, natural beauties, proximity to the city center, stable ground against earthquakes and powerful municipality regulations make Kurtköy one of stanbul's most appealing living areas. Kurtköy, which is constantly developing with each and every new project, is on its way to the top of the real estate market. There are many factors that currently make Kurtköy not only the center of stanbul, but also the center of life. Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman : stanbul'un Anadolu yakas nda yer alan Sabiha Gökçen Havaliman hava tafl mac l n n her geçen gün daha fazla kullan ld günümüzde yepyeni yat r mlarla büyüyor. D fl hatlar terminalinin 2009 tarihinde aç lmas ile y ll k 15 milyon yolcu kapasitesine ulaflan havaliman n n, ikinci etap aç l fl tarihi olan 2010 senesinde ise y ll k 25 milyon yolcu tafl ma kapasitesine ulaflaca ifade ediliyor. Florya, Yeflilköy ve Ataköy gibi yerleflim bölgelerinin geliflmesinde en büyük etken olan Atatürk Havaliman ise flu anda y ll k 17 milyon yolcu kapasitesi ile s n rl. Sabiha Gokcen International Airport: Sabiha Gökçen Airport, which is the only airport located on stanbul's Anatolian side (Asia), is growing with new investments as air transport is being used more and more. The airport reached an annual passenger capacity of 15 million with the opening of its international terminal in 2009, and will reach an annual passenger capacity of 25 million in 2010 with the opening of the second phase. Atatürk Airport, which is the primary factor in the development of living areas such as Florya, Yeflilköy and Ataköy, is currently limited with an annual passenger capacity of 17 million. Viaport Outlet Center: 2008'de faaliyete geçti i günden beri sadece stanbul ve Türkiye'den de il yurt d fl ndan da büyük ilgi gören Viaport Outlet Center'da Kipa Hipermarket, Electro World gibi markalar n yan s ra 150 ma aza ve 35 restoran/kafe yer al yor. Viaport Outlet Center' her ay 1,5-2 milyon kifli ziyaret ediyor. Fuar ve Kongre Merkezi: Avrupa'n n en büyük fuar alanlar ndan biri olarak 2010 y l nda tamamlanacak olan fuar ve kongre merkezi, bölgenin ad n tüm dünyaya duyuracak. Expo and Conference Center: The Expo and Conference Center, which will be completed in 2010, is going to be one of Europe's largest expo areas. E itim Kurumlar : Sabanc Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Koç Lisesi, Küçük Prens lkö retim Okulu, Bilfen Anaokulu, Irmak Okullar Yuvas ve yak n gelecekte aç lacak stanbul Ticaret Üniversitesi, Alarko Üniversitesi, fiiflli Terakki ve Fenerbahçe Kolejleri ile Kurtköy her düzeyde e itim olanaklar sunuyor. Educational Institutions: Kurtköy boasts many educational institutions including Sabanc University, Okan University, Koç Private School, Küçük Prens Elementary School, Bilfen Pre-school, Irmak Pre-school, and the soon to be opened stanbul Commercial University, Alarko University, fiiflli Terakki and Fenerbahçe Colleges. Teknopark: Sabiha Gökçen Havaliman 'n n hemen yan nda, yaklafl k 90 hektar üzerinde 2011 y l nda faaliyete geçecek olan TEP ( leri Teknoloji Endüstri Park ) Projesi ile Kurtköy, Türkiye'nin teknoloji üssü olacak. Teknopark'ta Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde birçok yerli ve yabanc marka bulunacak. Technopark: Kurtköy Advanced Technology Industrial Park (ITEP) Project will be launched in 2011 on approximately 90 hectares, next to Sabiha Gökçen Airport. HABOM (Havac l k Bak m Onar m Merkezi): Kurtköy, 2011 y l ndan itibaren TEP ( leri Teknoloji Endüstri Park ) Projesi kapsam nda Avrupa'n n en büyük havac l k bak m onar m merkezi THY Teknik A.fi. ortakl yla infla edilecek bak m hangarlar, revizyon atölyeleri, bak m üssü destek merkezi, e itim merkezi, simülatör binas gibi tesislerin yer alaca bir komplekse de ev sahipli i yapacak. stanbul Park Formula 1: Kurtköy'ün hemen yak n nda bulunan stanbul Park Formula 1 pisti, bölgenin ilk büyük yat r m olma özelli ine sahip. Bu pist sadece Formula 1 yar fllar na de il, aralar nda MotoGP'nin de bulundu u üst düzey birçok yar fl organizasyonuna ve çeflitli aktivitelere de ev sahipli i yap yor. Istanbul Park Formula 1: The stanbul Park Formula 1 racecourse, located right next to Kurtköy, is the first large investment of the region. This racecourse hosts not only Formula 1 races, but also many large scale racing organizations and various activities including MotoGP. Pendik Marina: 500 yat kapasitesiyle Ataköy ve Kalam fl'tan sonra stanbul'un üçüncü büyük marinas olacak Pendik Marina, Kurtköy ve Yeniflehir bölgesine de hizmet verecek. Pendik Marina: Pendik Marina, with its 500 yacht capacity, will be stanbul's third largest marina after the Ataköy and Kalam fl marinas. Ulafl m Olanaklar : Kurtköy, ulafl m kolayl aç s ndan adeta Türkiye'nin en flansl konut bölgesi konumunda. TEM ve E-5 Otoyollar ile sahil yolu bölgeye çok yak n. TEM'e Kurtköy giflelerinden ç k fl yapt n zda en fazla 20 dakika içinde Bo aziçi veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olabiliyorsunuz. Ayr ca yap m na bafllanan Kad köy-kartal Hafif Metro Hatt 'n n ikinci etab n n da Kartal-Pendik-Kurtköy- Havaliman hatt ndan geçmesi planlan yor. Transportion Hub: Kurtköy, being very close to the coastal roads, TEM and E-5 highways, is one of Turkey's richest residential areas in terms of easy transportation. When you enter TEM highway through the Kurtköy toll booths, you can reach the Bosphorus or the Fatih Sultan Mehmet Bridges in no more than 20 minutes. Metro Line, which is currently under construction, will pass through the Kartal-Pendik-Kurtköy-Airport line. Ferryboat transportation is only 15 minutes away from Kurtköy. Viaport Outlet Center: Housing 150 stores, along with brands such as Kipa Hypermarket, Electro World, and 35 restaurants/cafes, Viaport Outlet Center receives great interest not only from stanbul and Turkey, but also from other countries. Viaport Outlet Center is visited by HABOM (Aviation Maintenance Repair Center): As of 2011, Europe's largest Aviation Maintenance Repair Center will be built by Turkish Airlines in partnership with Pratt & Whitney and Goodrich Aerostructures. It will service 55 countries within 3 flight hours million people every month.

6 8 9 5 y ld zl, seçkin bir yaflam konseptine hofl geldiniz... Welcome to a 5-star elite living concept... Elit, m 2 alan içinde sizlere hiç olmad kadar keyifli ve konforlu bir yaflam sunmak üzere, bilinen mimari yaklafl mlar yeniden yorumlayarak hayat tarz na yüksek standartlarda yeni bir yorum getiriyor. 5 y ld zl bir otelde sunulan hizmetlerden çok daha fazlas n gündelik, ev hayat n za getirerek bilinen rezidans konseptlerinin d fl na ç k yor, farkl bir hayat için fark yarat yor. Elit, on an area of 24,000 m 2, brings a new interpretation to a high standard life-style by providing much more than the services offered at a 5-star hotel. It goes beyond the residence concept to create an enjoyable and comfortable life, never experienced before.

7 10 11 Elit 'ta tüm kap lar ayr cal kl bir dünyaya aç l yor... All the doors at Elit open onto a privileged world... Neo klasik d fl cephe ve cam kubbe ile ayd nlanan görkemli lobi, Elit 'ta düfllerde yaflat lan dünyaya girifl için yaln zca bafllang ç. Resepsiyondan oda servisine, temizlik hizmetlerinden misafir karfl lamaya, vale servisinden kiflisel güvenli e kadar hayal edebilece iniz her hizmet, dünyan n önde gelen restoran, kafe, spa ve fitness merkezleri ise her biri befl y ld zl konfora aç lan kap lar. At Elit, the neoclassical exterior and the glamorous lobby that is illuminated with a glass dome is an entrance into a dream world. Any service that you can imagine from reception to room service, cleaning services to greeting guests, valet service to personal security, the world's leading restaurants, cafes, spas, and fitness centers is a gateway that opens to 5-star comfort.

8 12 13

9 Geleneksel ve modern mimari anlay fl, yüksek standartlarla bulufluyor Elit ' an tsal güzellikteki yap tlar yla dünya mimarisinde ç r açm fl, mühendislik bilgisiyle ça lar ötesine uzanan büyük sanatç Mimar Sinan' n motifleriyle süsledik. Geleneksel Osmanl motiflerinin tarihi dokular yla masals ama modern bir yaflam alan tasarlad k. We decorated Elit with motifs from the great artist Mimar Sinan (Architect Sinan), a pioneer in the world of architecture with his beautiful monumental works. We designed a fairytale like but modern living area with historical textures from traditional Ottoman motifs. Traditional and modern architectural concepts with high standards...

10 Geleneksel anlay fl ve modern mimari, iç bahçede bulufltu Traditional concept and modern architecture come together in the courtyard... Do ay koruyan, ekolojik dizayn... Nature preserving ecological design... Elit, yaln zca do ay yaflam alan na davet etmekle kalm yor, onun tüm güzelliklerinin sonsuza dek yaflamas na da ekolojik projesi ile katk sa l yor. Enerji harcamalar nda tasarruf sa layan uygulamalar, do al fl k ve do al havaland rmay art ran özel bina tasar m, çevreci malzeme kullan m gibi özellikleri ile hem hayat konforunuzu hem do ay düflünüyor. Rezidans n za giderken size, geleneksel dokular n modernize edildi i iç avlusunda yer alan fl k ve temiz havan n yaratt muhteflem iç bahçeyi çevreleyen, binbir renkte çiçeklerle bezeli kat bahçeleri efllik ediyor. ç bahçeye bakan bölümü cam olarak tasarlanan koridorlar ise günefl fl n kap n za kadar getiriyor. The Elit is a candidate for the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Certification granted by the U.S. Green Building Council (USGBC), which is an internationally recognized green building certification system aimed at improving performance in energy savings, water efficiency, carbon emissions reduction, and improved indoor environmental quality and comfort.

11 Elit 'ta baflar ile randevunuz var... You have an appointment with success at Elit... Hayat konforunuz kadar ifl dünyas ndaki hedefleriniz ve rahatl n z da bizim için önemli. Bu yüzden Elit 'ta tüm daireler ev-ofis olarak kullan labilecek flekilde tasarlan rken, ifl ortaklar n zla, müflterilerinizle ya da davetlilerinizle bir araya gelebilece iniz tam donan ml toplant salonlar ile önemli konuklar n z için seminer salonlar da daima kullan m n za haz r. Your comfort in your business life and your success are as important as your living comfort is to us. Therefore, while all the suites at Elit are designed to be used as home-offices, a fully equipped conference room where you can meet with your business partners, customers or guests, and seminar halls for your important guests are available for use at all times.

12 20 21 Hayat n za lezzet katacak dünya mutfaklar bir arada... World cuisines to add taste to your life are all at one place... Dünyan n önde gelen 6 farkl ülke mutfa ndan leziz örnekler sunan, ola anüstü atmosferi ile geçirdi iniz her dakikay unutulmaz anlara dönüfltüren restoranlar, hayat n tad n ç kartabilmeniz için sizleri bekliyor. çece inizi yudumlarken sevdiklerinizle keyifli zaman geçirece iniz kafeler ise kurulmay bekleyen de erli dostluklar n adresi oluyor. Restaurants offering different leading world cuisines that turn each minute you spend into unforgettable moments with their extraordinary atmosphere are waiting for you to enjoy the privilege. Cafes where you can spend great time with your loved ones while sipping your drink become the address for priceless friendships just waiting to happen.

13 22 23 Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Bistro Bar Fitness Sauna Kuaför Sa l k Rehberlik Merkezi Vitamin Bar Türk Hamam SPA&Fitness Mimari ile Bulufltu. Elit ' n sa l kl yaflam alan nda yeni dünyalar keflfedeceksiniz. SPA & Fitness Merkezi, bin metre karelik özel dekore edilmifl alanda, 5 y ld zl hizmet kalitesiyle bütünleflerek seçkin müflterileri ile buluflacak. Yaflam n her an nda kaliteyi arayanlar için fitness merkezinde teknoloji tüm ayr nt lar yla düflünüldü. ç mimarisi, rahatlat c özelli e uygun olarak dekore edilen SPA'da, hem çiftler hem de bireyler için ayr ayr tasarlanm fl terapi odalar sizleri bekliyor... SPA&Fitness Meets Architecture You'll discover new worlds in the health center. SPA&Fitness Center in one thousand square meters specially decorated area with a 5 star quality every design and technological detail is taken into consideration for the elits. The SPA's therapy rooms which are either for couples and singles interior design is carrying relaxing features.

14 24 25 Tatile ç kmak için, kap dan ç kman z yeterli... All you need to do to go on a holiday is to exit your suite... Yüksek hizmet kalitesi ve süit konseptinde konforlu daireleri ile bir yaflam alan olarak 5 y ld zl bir otelden tüm beklentilerinizi karfl layan Elit, farkl aktiviteleri bir arada bulabilece iniz genifl olanaklar ile de size gözde tatil merkezlerini aratmayacak. Diledi inizde yüzme havuzunda serinleyecek, spor merkezindeki fitness ve cardio olanaklar ile daima sa l kl ve formda kalacaks n z. SPA merkezi (sauna, Türk hamam ) günün tüm yorgunlu unu üzerinizden al rken, pilates ve yoga stüdyolar nda da stresten ar nacaks n z. Spa Elit, which provides everything you expect from a 5-star hotel with its high service quality and comfort, will also be a complete substitute to holiday centers with a wide range of facilities where you can find various activities all together. When you wish, you can cool down at the pool, and always remain healthy and in shape with the fitness and cardio facilities available at the gym. While the SPA center (sauna, Turkish bath) takes away the day's fatigue, you will free yourself from stress at the Pilates and yoga studios. Türk hamam, geleneksel banyo kültürümüzün tüm güzelliklerini sizlere yaflatacak. Vitamin bar ise sizi serinletirken, güne yeniden bafllayacak gücü toplaman z için enerjinizi tazeleyecek. Yüzme Havuzu & Spor Merkezi SPA (Masaj Odalar, Buhar Odas, Jakuzi, Hamam, fiok Havuzu) Fitness & Cardio Pilates ve Yoga Stüdyolar Vitamin Bar Türk Hamam Dufllar ve Soyunma Odalar DVD Odas The Turkish bath will give you a taste of the beauty of our traditional bathing culture. Also, while the vitamin bar cools you down, it will refresh your energy so that you can start the day again. Swimming Pool & GYM SPA (Massage Rooms, Steam Room, Jacuzzi, Turkish Bath) Fitness & Cardio Pilates and Yoga Studios Vitamin Bar Turkish Bath Showers and Changing Rooms DVD Room

15 26 27 Resepsiyon Reception Elit Otel - Rezidans Otel konforunda, ofis standard nda, ev s cakl nda... Hotel comfort, office standard, home-like coziness... stanbul un yeni merkezi Kurtköy de otel konseptinde haz rlanan ve sizlere 5 y ld zl hizmet konforu sunan çok özel bir yaflam alan Elit... Elit ta dairenizi, dilerseniz ofis ya da süit olarak kullanabilir, dilerseniz kirac bulmakla ve kira toplamakla u raflmadan çok kazançl bir yat r m olarak da de erlendirebilirsiniz. Elit 'ta her biri kral dairesi konforunda haz rlanan 7 farkl tipte, toplam 208 adet süit ve farkl ofis ünitesi seçenekleri bulunuyor. Elit, located at stanbul's new center, Kurtköy, is a very exclusive living area designed in a hotel concept and offering 5-star service comfort. At Elit, if you wish, you can use your suite as an office or living quarters, and also utilize it as a very profitable investment without the worry of finding a tenant and collecting rent. There are a total of 208 suites and different office unit options in 7 different types at Elit. Concierge Oda Servisi Room Service Ev-OdaTemizli i Housekeeping Restoran Restaurant Kafe Cafe Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Fitness Resepsiyon Reception Concierge OdaServisi Room Service Ev-Oda temizli i Housekeeping Restoran Restaurant Kafe Cafe Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Fitness

16 28 29 Elit 'ta düfllerinizin büyüklü üne göre 40 ile 140 m 2 aras nda alana sahip her biri kral dairesi konforunda haz rlanan 7 farkl tipte, toplam 208 adet rezidans ve farkl ofis üniteleri seçene i bulunuyor. Elit 'ta seçkin bir hayat için fark yaratan birçok ayr nt yla kendinize özel bir dünya keflfedeceksiniz. Otel konforunda, ev s cakl nda ve ofis standard nda haz rlanan süit alternatifleri ile keyif, huzur ve konfor dolu bir hayata merhaba diyeceksiniz. Elit There are a total of 208 suites and different office unit options in 7 different types at Elit, ranging from 40 to 140 m2 according to your dreams, with each one prepared to provide royal suite comfort. At Elit, you will discover a very special world for yourself with details that make a difference for an elite life. You will welcome a life filled with joy, peace and comfort with suite alternatives designed with hotel comfort, office standards and home-like coziness. 'ta tüm kap lar ayr cal kl bir dünyaya aç l yor... All the doors at Elit open onto a privileged world...

17 30 31 Ayr cal kl bir hayat için kral daireleri... Royal suites for a privileged life m 2 Daire 3-bedroom 140 m 2 suites

18 m 2 Daire 3 yatak odas, 28 m 2 lik yaflam alan, 2 banyosu antre ve mutfa ile Elit ' n incisi daireler yaln zca hayata yer açan ferah ve genifl tasar m ile de il, dekorasyonu sanata, esteti i gösteriye dönüfltüren her ayr nt s ile de en soylu hayallere köprüler kurarak size kendinizi çok özel hissettirecek. 3-bedroom 140 m 2 suites The pearl of Elit is a suite with 3 bedrooms, a living area, 2 bathrooms, an entry and a kitchen... The 3-bedroom suite will make you feel very special, not only with its refreshing and expansive design that gives way to life, but also by building bridges to the noblest dreams with every detail that turns decoration into art, aesthetics into a show. 7 banyo bathroom 5.02 m 2 1 girifl holü entrance 4.48 m 2 6 yatak odas bedroom m 2 4 ebeveyn banyo master bathroom 5.81 m 2 3 ebeveyn odas master bedroom m 2 2 yaflam alan living room m 2 5 yatak odas bedroom m Köfle Daire / 3-Bedroom Suites Brüt Daire Alan / Gross Area 140 m 2 1. Girifl Holü Entrance 4.48 m 2 2. Yaflam Alan Living Room m 2 3. Ebeveyn Odas Master Room m 2 4. Ebeveyn Banyo Master Bathroom 5.81 m 2 5. Yatak Odas Bedroom m 2 6. Yatak Odas Bedroom m 2 7. Banyo Bathroom 5.02 m 2

19 34 35 Mutluluk düfllerine yeni bir pencere... A new window that opens onto dreams of happiness m 2 Daire 1-Bedroom 72 m 2 Suites

20 m 2 Daire Hayat konforuna ve mutlulu a farkl bir cepheden bakmak isteyenler için tasarlanan bu daireler; mutfa, banyosu, yatak odas ve salon tarz yaflam alan ile hayata yeni bir pencere aç yor. Seçkin bir yaflam kültürünün simgesi olan bu daireler, zevkli ve kaliteli dekorasyonu ile de esteti e hayat veriyor. 1-Bedroom 72 m 2 Suites 3 banyo bathroom 7.11 m 2 girifl entry These suites, designed for those who want to look at life's comfort and happiness from a different perspective, open a new window onto life with their kitchens, bathrooms, bedrooms, and living rooms. These suites, symbolizing an elite culture, give life to aesthetics with their tasteful and quality decorations. 2 yatak odas bedroom m 2 1 yaflam alan living room m 2 Frans z balkon French balcony 1 Oda + 1 Salon / 1-Bedroom Suites Brüt Daire Alan / Gross Area 72 m 2 1. Yaflam Alan Living Room m 2 2. Yatak Odas Bedroom m 2 3. Banyo Bathroom 7.11 m 2

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS TİP 1 / TYPE 1 1. Giriş holü / Entry: A: 5.30 m² 2. Salon / Living room: A: 10.92 m² 3. Mutfak / Kitchen: A: 9.88 m² 4. Banyo / Bathroom: A: 4.71m² 5.

Detaylı

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar For Sale - Hotel 5,000,000 TL 420 m2 Trabzon / Ortahisar # Rooms : 43 Building Floor Number : 5 Construction Year : 2015 Available

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ Welcome to Turkey s Most Elegant Ramada Plaza Hotel KUSURSUZ HİZMET URBAN HOSPITALITY İlbak Holding'in turizm alanındaki ilk projesi olan Ramada Plaza

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

DALAMAN AIRPORT LYKIA RESORT. much more than on airport hotel

DALAMAN AIRPORT LYKIA RESORT. much more than on airport hotel DALAMAN AIRPORT LYKIA RESORT thermal spa convention much more than on airport hotel dalamanairportlykiaresorthotel.com dlminfo@argrup.org Dalaman Havaalanı yolu 3. Km. 48770 DALAMAN - TÜRKİYE T +90 252

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI Kat Planları / Floor Plans Kalyon Evleri Mall School Beach Cafes and Restaurants Gym Hospital MERCAN KONAKLARI A Blok / A Building... ve.

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

IN THIS HOTEL HEALTH,

IN THIS HOTEL HEALTH, IN THIS HOTEL WE DO WE DO HEALTH, WE DO LOVE, WE DO REST, WE DO FUN, WE CARE YOUR BEAUTY, WE ARE FULL OF SURPRISE, WE DO CLEAN, WE DO TRADITION, WE DO HOSPITALITY, WE DO DELICIOUS TASTE WITH GUSTO, WE

Detaylı

Uçarlar Yapı - Beşikyapı ortak girişimidir.

Uçarlar Yapı - Beşikyapı ortak girişimidir. Uçarlar Yapı - Beşikyapı ortak girişimidir. Türkiye de inşaat sektörünün hızlı gelişimi ile başlayan süreçte Uçarlar Yapı ve Beşikyapı; yenilikçi bakış açısına sahip, yüksek kalite ilkeleri, çevre ve insan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor Kişiye Özel Hizmet Üst Düzey Konfor İç mekanları sanat galerisi anlayışı ile şekillendirilen Samm Hotel 2010 yılında misafirlerini ağırlamaya başladı.ana teması sanatla iç içe konaklama üst düzey konfor

Detaylı

Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com

Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com Bodrum u izlemenin onlarca farklı noktası bulunmakta. Ancak Zeytintepe - Gündoğan hiç bakmadığınız, görmediğiniz bir konumda.

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy For Rent - Store 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Room / Division : 2 Open Area (m²) : 1000 Indoor/Covered

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

4 adet 68 x 105 m 1 adet 65 x 95 m 1 adet 45 x 70 m. Papillon Belvil Hotel (Taşlıburun / Belek)

4 adet 68 x 105 m 1 adet 65 x 95 m 1 adet 45 x 70 m. Papillon Belvil Hotel (Taşlıburun / Belek) Our football fields are capable to meet all needs of international football teams during the training camps. Papillon Football Center has 4 pitches with International standart of 105 x 68 m and one 95

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KENTİN YENİ ARMASI. YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE

KENTİN YENİ ARMASI.  YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE KENTİN YENİ ARMASI www.yunusoglu.com.tr YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE HER AÇIDAN KUSURSUZ İzmir in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir de, çok özel bir proje yükseliyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil;

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor. Yaşadıklarınızdan çok daha

Detaylı

İstanbul un kalbi Şişli de

İstanbul un kalbi Şişli de 4 İstanbul un kalbi Şişli de Astoria Tower İstanbul Sapphire Kanyon Burası hem İstanbul un tam kalbinde hem de kentin yorucu ritminden uzak bir yerde. Q Studio Esentepe, minimal bir tasarımın maksimum

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com

Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com Selenium Retro... Yeni Ataköy de Selenium Yaşam ve Ofis Kalitesi... A T A K Ö Y Selenium kalite algısında, yenilikçi

Detaylı

Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com

Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com Ataköy 7-8-9-10 Mah. 26A/1 Bakırköy, İstanbul T: +90 (212) 661 01 16 www.seleniumretro.com Selenium Retro... Yeni Ataköy de Selenium Yaşam ve Ofis Kalitesi... A T A K Ö Y Selenium kalite algısında, yenilikçi

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

NE NEREDE NASIL WHAT WHERE HOW

NE NEREDE NASIL WHAT WHERE HOW NE NEREDE NASIL WHAT WHERE HOW ARMON RESIDENCES NE VAAD ED YOR? Armoni Residences, modern mimarisi, seçkin detaylar, benzersiz ayr cal klar ve zengin sosyal imkanlar yla size kaliteli ve renkli bir yaflam,

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

www.momentistanbul.com

www.momentistanbul.com www.momentistanbul.com Kartal ın en çok konuşulan projesi: Moment İstanbul İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta

Detaylı

Güçlü ve güvenilir bir isim...

Güçlü ve güvenilir bir isim... 2 yarınları görmek... Yarınları görmek,yaşanaçak eserler ortaya koymak ve bu eserlere sahip çıkmak. Sadece bir proje yapmak değil asıl olan, sizinle beraber yaşayan,doğaya ve size saygılı eserler ortaya

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US www.lionehotel.com.tr Böyle Özel Bir Güne, Böyle Bir Atmosfer Yakışır! A Great Atmosphere For A Special Day! Heyecanı

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE www.asudeyasam.com Hayat sakinken güzeldir. Sessizken huzurludur. Sevdiklerinizle başbaşa yaşamanın mutluluğunu doyasıya yaşayacağınız Asude Yaşam, sizlere tüm bunları sunmak için özenle tasarlandı. KOMŞULUK

Detaylı

Y l 1453, stanbul un Fethi...

Y l 1453, stanbul un Fethi... 2 3 Y l 1453, stanbul un Fethi... 4 5... Y l 2011 Ak ll bina IRMAK GARDEN PLUS ta stanbul yeniden fethediliyor 6 7 Gelece iniz için huzurlu ve güvenli bir ortam seçin... stanbul yeniden fethediliyor...

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK

HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK 5 TARİHİ, DENİZİ, HAVASI, BALIĞI, YEŞİLİ, RÜZGARI VE YELKENİYLE BİR TUTKUDUR MUDANYA. 7 9 KÖRFEZİN KIYISINDA, EN GÜZEL KONUMDA HER SABAH YEŞİL VE

Detaylı

Gücünü deneyimden, vizyonunu iş birliğinden alan bir başarı öyküsü

Gücünü deneyimden, vizyonunu iş birliğinden alan bir başarı öyküsü Gücünü deneyimden, vizyonunu iş birliğinden alan bir başarı öyküsü A success story that takes its strength from experience and its vision from cooperation Düzlem Yapı birlikteliği 1995 yılında farklı firmaların

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Byotell Flora Residence Marmara denizi ve adaların yanı sıra İstanbul un yaşayan şehir manzarasına sahip bir konumda, modern, şık ve kullanışlı iç mekân tasarımları ile ideal bir konaklama sunuyor. İstanbul

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

YAŞAMIN MERKEZİ İSTANBUL UN MERKEZİ

YAŞAMIN MERKEZİ İSTANBUL UN MERKEZİ İnsanların yaşam kalitelerini artıracak gayrimenkul projeleri üretme ve paydaşlarına değer yaratma vizyonuyla hareket eden Baray İnşaat, İmaj İnşaat ve Svot Yapı, bugüne kadar başarılı projelere imza atmış,

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Evviva Residence - Beylikduzu Residence - Beylikdüzü Emlak Rehberiniz

Evviva Residence - Beylikduzu Residence - Beylikdüzü Emlak Rehberiniz Metropol insanının karmaşık beklentilerine uygun çözümler bulma bilinciyle yaşam mekanları üreten Bulut İnşaat, Evviva ile benzerine kolay rastlamayacağınız bir fırsat sunuyor. Konforu, güveni, ulaşım

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

LeventLIFE. Levent Kadar Cazibeli, Levent Kadar Vazgeçilmez

LeventLIFE. Levent Kadar Cazibeli, Levent Kadar Vazgeçilmez İnsanların yaşam kalitelerini artıracak gayrimenkul projeleri üretme ve paydaşlarına değer yaratma vizyonuyla hareket eden Baray İnşaat, İmaj İnşaat ve Svot Yapı bugüne kadar başarılı projelere imza atmış,

Detaylı

Begin life with an advantage

Begin life with an advantage İş in ev hali... 2 Hayata bir artı ile başlayın... Konforu, huzuru yaşadığınız eviniz ve gününüzün büyük bir bölümünün geçtiği, işlerinizi yönettiğiniz ofisiniz... Her ikisinde de ayrıcalığı yaşamak en

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

The Hill Side Apartment

The Hill Side Apartment The Hill Side Apartment Özet The beautifully furnished home sleeps up to 5 persons in 2 bedrooms and has been furnished to the highest standards. Açıklama This comfortable and tastefully furnished apartment

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KONUM / LOCATION NOVADA OUTLET KONYA Novada Outlet Konya Mağazalar : 23.823 m 2 Restaurant - Cafe : 2869 m 2 Eğlence Merkezi :

Detaylı

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace Otel Bilgisi Taksim International Abant Palace Doğanın tam ortasında, huzurla ve konforun birleştiği bir yer düşünün, işte orası Abant Palace Hotel'dir... Şehirden uzaktan 4 mevsimin güzelliğini yaşamak

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Demir Çağı Başlıyor. Yeni bir çağa, Demir Çağı na hazır olun. Biraz da acele edin. Projelerimizi erken teslim etmek gibi bir alışkanlığımız var.

Demir Çağı Başlıyor. Yeni bir çağa, Demir Çağı na hazır olun. Biraz da acele edin. Projelerimizi erken teslim etmek gibi bir alışkanlığımız var. Demir Çağı Başlıyor Beylikdüzü nün en gözde bölgesi Yakuplu da yükselen Demir Country, benzersiz mimarisi, Açık AVM si, tatil köyünde hissettiren sosyal alanları, restoranları, Nevizade ve Galata görünümlü

Detaylı

kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life...

kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life... İ N Ş A A T kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life... bize bırakın! Çağın ritmini yakalayan ve gelişen dünyanın değişen yaşam biçimlerine

Detaylı

YAŞAMIN MERKEZİ İSTANBUL UN MERKEZİ

YAŞAMIN MERKEZİ İSTANBUL UN MERKEZİ İnsanların yaşam kalitelerini artıracak gayrimenkul projeleri üretme ve paydaşlarına değer yaratma vizyonuyla hareket eden Baray İnşaat, İmaj İnşaat ve Svot Yapı, bugüne kadar başarılı projelere imza atmış,

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER

TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER 1 UNUTULMAZ OLMAK İÇİN, ALIŞILMIŞ OLANIN DIŞINA ÇIKMALISINIZ. Bildik plaza deneyimlerinden çok farklı bir iş merkezi, Ankara Eskişehir

Detaylı

Kendisi de prestiji de çok yüksek

Kendisi de prestiji de çok yüksek 02 Kendisi de prestiji de çok yüksek İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta gözler önüne seriyor. Ama Moment İstanbul

Detaylı

beyond your imagination

beyond your imagination beyond your imagination HAYALLERINIZIN ÖTESINDE... Biezza mobilya üstün teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde yarım asırlık tecrübesini uzman ekibiyle birleştirerek mobilya sektöründe saygın bir

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı