Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) (Pbx)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com"

Transkript

1 Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) (Pbx)

2 Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden infla ediyoruz... Delmar Yap 'da iflimize duydu umuz sayg, hayata duydu umuz sayg d r. Sürekli gelifltirdi imiz ifl süreçleri sayesinde en son teknolojileri kullanarak infla etti imiz yap larda fark yaratarak daima yüksek kalite sa lamaktay z. Delmar Yap, tafl d sosyal sorumluluk bilinciyle yaflam kalitesini art ran sürdürülebilir çevre konusuna odaklanm flt r. Bu felsefemiz ile hayata geçen Elit, sürdürülebilir çevre stratejilerini kullanarak su tasarrufunu sa layan, enerji verimlili ini art ran malzeme seçimlerinde, yap teknolojileri uygulamalar nda ve mimari tasar m nda LEED sertifikas kriterlerini esas alm flt r. We re Rebuilding the Future! Raising the standard of life is our way of doing business at Delmar Construction & Building Company. We constantly strive to find better ways to take care of every community we serve, and produce outstanding value and quality in the structures we build. Additionally, there is the peace of mind in knowing that we genuinely care about the environment and the social responsibilities we have as a business. We have made a commitment to construct environmentally sustainable buildings. Our recent project, Elit, candidate for LEED Certification, is the best example of this commitment by using the state-of-the-art strategies for sustainable site development, reduced waste, water savings, energy efficiency, material and resource selection, and pursuing the LEED Certification. Sa l kl Bir Gelecek çin LEED Sertifikal, Üstün Tasar m... Befl y ld zl otel konforunda ve hizmet standartlar nda projelendirilen Elit Perla Palas, Amerikan Ekolojik Yap lar Konseyi (USGBC) taraf ndan verilen LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design-Enerji ve Çevre Dostu Tasar mda Liderlik) sertifikas standartlar na uygun olarak gerçeklefltiriliyor. LEED kalite göstergesidir ve ekolojik sürdürülebilirli e katk sa layan ekolojik binalarda yüksek performansl enerji verimlili ini sa lar. Konforlu yaflam hedefleyen mimari tasar m kararlar ve enerji tasarrufu ile daha sa l kl ortamlar yaratan, karbon emisyonunu azaltan bütüncül yaklafl mlar içerir. LEED Certified, Superior Design for A Healthy Future LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the internationally recognized green building certification system granted by USGBC (U.S. Green Building Council) for the design, construction and operation of high-performance green buildings. LEED construction uses approved practices and materials that are environmentally-friendly and energy-efficient. Our Elite offers five-star hotel comfort and service standards by existing in harmony with the environment. It is truly a green building that promotes healthy living by decreasing carbon emissions through the use of energy efficient appliances and bio-degradable or recyclable materials. Misyonumuz Müflterilerimizin beklentilerini istikrarl kalite anlay fl ile karfl layarak de er yaratmay esas alan kurumsal yap m z, müflteri odakl çal flma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile de erleri "en iyi" flekilde yönetmek. Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanaklar kullanarak daima yüksek kalite sa layan DELMAR' n standartlar, uluslararas kabul görmüfl kalite standartlar na dayanmaktad r. DELMAR, geliflen inflaat teknolojilerine uygun yap lar üretmektedir. Müflteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleflme anlay fl n esas alarak insana, do aya, çevreye ve topluma sayg l olarak sürdürmek, üstün nitelikli yap anlay fl n, kusursuz altyap sistemleriyle birlefltirme hedefini tafl maktad r. Günümüz için ve gelecek kuflaklara karfl sosyal sorumlulu u yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parças olarak konumland ran DELMAR, çal flmalar n planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumlulu un sürdürülebilir projelerden oluflmas n n, Türkiye ve dünya için sa lanacak fayda aç s ndan önemli oldu una inanmaktad r. Çal flmalar nda bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktad r. Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yaymak ve inflaat sektöründe önder bir yap firmas olmakt r. Dünya Sürdürülebilir Kalk nma fl Konseyi (WBCSD), sürdürülebilir kalk nmay flöyle tan ml yor: " fl dünyas n n ve insan yaflam n n gereksinimleri ile do al kaynaklar n sürdürülebilirli i aras nda denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlar yla bugünden gelece e uyumlu bir planlama yap lmas n amaçlayan bütünsel bir yaklafl m." Karfl l kl güven ve sayg n n hakim oldu u insan kaynaklar ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sa lamak. Vizyonumuz Kaliteyi bir yaflam biçimi olarak benimseyen, do ruluk ve güveni en önemli de erleri olarak koruyan DELMAR, kuruluflundan bu yana "insana sayg "ya dayanan yönetim anlay fl ile gerek taahhüt ederek yürüttü ü inflaat iflleri ile gerekse üretti i konut projeleri ile sektörün sayg n flirketleri aras nda ad n farkl bir konuma yerlefltirmifltir. DELMAR'da istihdamdan iflletmeye kadar her fley vizyon ve de erler taraf ndan tan mlan r. Üstlendi i görevlerde farkl l klar yaratarak kal c eserler yaratmak. Kalite ve uygulama süresi aç s ndan üstün baflar ile yürütülen bir iflletme olma özelli imizi korurken, ça dafl ve modern Türkiye için ekonomiye katk m z sürekli olarak art rmak. nflaat sektöründe verimlilik, kalite, ifl ve çal flan güvenli i konular nda standartlar belirleyen Türkiye'nin en güvenilir flirketleri aras nda yer almay sürdürme anlay fl na sahibiz. Gelece i bugünden flekillendirmek. Varl k nedenimiz olan müflterilerimize güvenli yap lar, mekanlar ve ifl ortakl klar yaratmak. Dünya ve de iflime aç k, öncü giriflimcilik ruhu tafl yan yenilikler getirerek üretti imiz projeler ile ülkemizin önemli mihenk tafl mimari yap tlar aras nda olma baflar s n göstermek. Çal flanlar m z, çal flma düzenimizin kurallar na özenle uymaya birbirimize olan sayg n n gere i olarak bakarken, kiflisel yeteneklerinin en üst s n r na kadar kendilerini gelifltirme bilinci tafl rlar. Ortak De erler Sektördeki geliflen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sa l kl yaflam alanlar için projeler üretmek. Projelere özgü, özel çözümler gelifltirerek, yenilikçi ve yarat c sonuçlara ulaflmak. Tak m çal flmas n teflvik ederek farkl fikirlerin geliflmesine olanak sa lamak. Hizmet kalitesini sürekli art rarak büyümek, en büyük yat r m insan mutlulu una yapmak. Güven, dürüstlük, güven ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip ç kmak. Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme baflar s n göstermek. Müflteri ba l l na verdi imiz önemle taahhüdümüzdeki iflleri zaman nda tamamlamak. Topluma ve çevreye olan sayg m z n bir sonucu olarak tüm çal flmalar m zda çevreyi korumaya özen göstermek. Our Mission Delmar Construction & Building Company aims to create a higher standard of living with its customer oriented approach. Our mission is: To undertake the construction business with a focus on becoming the leader in the industry, while building excellence in every aspect to meet customer's requirements regarding quality, on-time delivery, safety and environmental concerns; To develop projects that meet the needs of today as much as the future by keeping up with all the latest innovations in the construction industry. Our Vision Our vision is to become the leading construction firm in Turkey, while delivering projects that consistently exceed international standards and provide exceptional customer satisfaction. Using modern architecture principles and state-of-the-art technology, Delmar Construction & Building Company envisions being the primary preference at all times both nationally and globally by developing elite, distinguished and 'green' constructions. Our Shared Values To keep up with the industry's emerging technologies, and produce innovative projects at international standards, to the greatest possible extent, while respecting the principles of ecology, To encourage the development of diverse and creative ideas in a supportive team-work environment, To maintain the principles of integrity, trust, honesty, reliability and social responsibility at all times, To grow continuously while achieving quality at the most reasonable cost with the happiness of people, To complete the work we undertake on time and with a profit, To protect the environment in all of our developments.

3 2 3 Dünyada yaflam n parlayan incileri; stanbul saraylar... The shining pearls of life on earth... stanbul palaces

4 4 5 stanbul'da yaflam n parlayan incisi... Dünyan n en saf, en zarif mücevherinin öyküsü bir kum tanesiyle bafllar. O; efsanelere göre tanr lar n, aflk n kan t olarak sunduklar bir arma an, eski inan fllara göre sabahlar aç larak suyun yüzeyine ç kan istiridyelerin, ya mur damlac klar n toplay p günefl fl ve havayla birlefltirerek oluflturduklar söylenen eflsiz bir hazinedir. Gerçekte ise kum, sedefin sihirli güzelli i ve do an n sanat yla masumiyetin, zarafetin, asaletin sembolüne dönüflür ve istiridyenin karn nda do umu bekler inci tanesi... Biz de sizin için mimarinin temel ilkeleri ve yap tafllar yla yola ç kt k. Onlar sanat n tüm incelikleri ve teknolojinin olanaklar ile donatarak yepyeni bir konsept yaratt k. Rüyalar n z süsleyen ayr cal kl hayat n temellerini, stanbul'un yeni incisi Elit ile att k. The shining pearl of life in stanbul... Elit The story of the world's most pure, most elegant jewel begins with sand. According to legends the pearl is a gift presented by the gods as proof of love. According to ancient beliefs, the pearl is a unique treasure that is formed when the oyster opens up and surfaces and combines sunlight and air by collecting raindrops. In reality, the sand, the enchanting beauty of the mother of pearl and the art of nature turn into the symbol of innocence, elegance, nobility, and the pearl drop waits to be born inside the oyster... Similarly, we started off with the fundamental principles and building blocks of architecture for you. We created a brand new concept by equipping them with all the fine details of art and the possibilities of technology. We laid the foundations of the elite life of your dreams with stanbul's new pearl, Elit.

5 E80 D E80 Türkiye'nin En H zl Geliflen Bölgesi: Kurtköy... Turkey's Fastest Developing Region: Kurtköy E D D020 D100 E E80 D100 E80 D D100 E80 Viaport AVM EL T PERLA PALAS Sabiha Gökçen Hava Alan D E80 Formula 1 pisti E80 Kurtköy Neden stanbul'un Gözdesi? Tertemiz havas, do al güzellikleri, flehrin merkezine yak nl, zemin karakterinin depreme karfl dayan kl l, kaçak ve düzensiz yap laflmaya kesinlikle izin verilmemesi Kurtköy'ü stanbul'un en cazip yerleflim alanlar ndan biri haline getiriyor. Bölgeye de er kazand ran her yeni proje ile sürekli geliflen Kurtköy, gayrimenkul pazar n n zirvesine yaklafl yor. Kurtköy'ün bugün yaln zca stanbul'un de il hayat n da merkezi olmas n sa layan birçok etken bulunuyor. Why is Kurtköy stanbul's Favorite? Its clean and fresh air, natural beauties, proximity to the city center, stable ground against earthquakes and powerful municipality regulations make Kurtköy one of stanbul's most appealing living areas. Kurtköy, which is constantly developing with each and every new project, is on its way to the top of the real estate market. There are many factors that currently make Kurtköy not only the center of stanbul, but also the center of life. Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman : stanbul'un Anadolu yakas nda yer alan Sabiha Gökçen Havaliman hava tafl mac l n n her geçen gün daha fazla kullan ld günümüzde yepyeni yat r mlarla büyüyor. D fl hatlar terminalinin 2009 tarihinde aç lmas ile y ll k 15 milyon yolcu kapasitesine ulaflan havaliman n n, ikinci etap aç l fl tarihi olan 2010 senesinde ise y ll k 25 milyon yolcu tafl ma kapasitesine ulaflaca ifade ediliyor. Florya, Yeflilköy ve Ataköy gibi yerleflim bölgelerinin geliflmesinde en büyük etken olan Atatürk Havaliman ise flu anda y ll k 17 milyon yolcu kapasitesi ile s n rl. Sabiha Gokcen International Airport: Sabiha Gökçen Airport, which is the only airport located on stanbul's Anatolian side (Asia), is growing with new investments as air transport is being used more and more. The airport reached an annual passenger capacity of 15 million with the opening of its international terminal in 2009, and will reach an annual passenger capacity of 25 million in 2010 with the opening of the second phase. Atatürk Airport, which is the primary factor in the development of living areas such as Florya, Yeflilköy and Ataköy, is currently limited with an annual passenger capacity of 17 million. Viaport Outlet Center: 2008'de faaliyete geçti i günden beri sadece stanbul ve Türkiye'den de il yurt d fl ndan da büyük ilgi gören Viaport Outlet Center'da Kipa Hipermarket, Electro World gibi markalar n yan s ra 150 ma aza ve 35 restoran/kafe yer al yor. Viaport Outlet Center' her ay 1,5-2 milyon kifli ziyaret ediyor. Fuar ve Kongre Merkezi: Avrupa'n n en büyük fuar alanlar ndan biri olarak 2010 y l nda tamamlanacak olan fuar ve kongre merkezi, bölgenin ad n tüm dünyaya duyuracak. Expo and Conference Center: The Expo and Conference Center, which will be completed in 2010, is going to be one of Europe's largest expo areas. E itim Kurumlar : Sabanc Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Koç Lisesi, Küçük Prens lkö retim Okulu, Bilfen Anaokulu, Irmak Okullar Yuvas ve yak n gelecekte aç lacak stanbul Ticaret Üniversitesi, Alarko Üniversitesi, fiiflli Terakki ve Fenerbahçe Kolejleri ile Kurtköy her düzeyde e itim olanaklar sunuyor. Educational Institutions: Kurtköy boasts many educational institutions including Sabanc University, Okan University, Koç Private School, Küçük Prens Elementary School, Bilfen Pre-school, Irmak Pre-school, and the soon to be opened stanbul Commercial University, Alarko University, fiiflli Terakki and Fenerbahçe Colleges. Teknopark: Sabiha Gökçen Havaliman 'n n hemen yan nda, yaklafl k 90 hektar üzerinde 2011 y l nda faaliyete geçecek olan TEP ( leri Teknoloji Endüstri Park ) Projesi ile Kurtköy, Türkiye'nin teknoloji üssü olacak. Teknopark'ta Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde birçok yerli ve yabanc marka bulunacak. Technopark: Kurtköy Advanced Technology Industrial Park (ITEP) Project will be launched in 2011 on approximately 90 hectares, next to Sabiha Gökçen Airport. HABOM (Havac l k Bak m Onar m Merkezi): Kurtköy, 2011 y l ndan itibaren TEP ( leri Teknoloji Endüstri Park ) Projesi kapsam nda Avrupa'n n en büyük havac l k bak m onar m merkezi THY Teknik A.fi. ortakl yla infla edilecek bak m hangarlar, revizyon atölyeleri, bak m üssü destek merkezi, e itim merkezi, simülatör binas gibi tesislerin yer alaca bir komplekse de ev sahipli i yapacak. stanbul Park Formula 1: Kurtköy'ün hemen yak n nda bulunan stanbul Park Formula 1 pisti, bölgenin ilk büyük yat r m olma özelli ine sahip. Bu pist sadece Formula 1 yar fllar na de il, aralar nda MotoGP'nin de bulundu u üst düzey birçok yar fl organizasyonuna ve çeflitli aktivitelere de ev sahipli i yap yor. Istanbul Park Formula 1: The stanbul Park Formula 1 racecourse, located right next to Kurtköy, is the first large investment of the region. This racecourse hosts not only Formula 1 races, but also many large scale racing organizations and various activities including MotoGP. Pendik Marina: 500 yat kapasitesiyle Ataköy ve Kalam fl'tan sonra stanbul'un üçüncü büyük marinas olacak Pendik Marina, Kurtköy ve Yeniflehir bölgesine de hizmet verecek. Pendik Marina: Pendik Marina, with its 500 yacht capacity, will be stanbul's third largest marina after the Ataköy and Kalam fl marinas. Ulafl m Olanaklar : Kurtköy, ulafl m kolayl aç s ndan adeta Türkiye'nin en flansl konut bölgesi konumunda. TEM ve E-5 Otoyollar ile sahil yolu bölgeye çok yak n. TEM'e Kurtköy giflelerinden ç k fl yapt n zda en fazla 20 dakika içinde Bo aziçi veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olabiliyorsunuz. Ayr ca yap m na bafllanan Kad köy-kartal Hafif Metro Hatt 'n n ikinci etab n n da Kartal-Pendik-Kurtköy- Havaliman hatt ndan geçmesi planlan yor. Transportion Hub: Kurtköy, being very close to the coastal roads, TEM and E-5 highways, is one of Turkey's richest residential areas in terms of easy transportation. When you enter TEM highway through the Kurtköy toll booths, you can reach the Bosphorus or the Fatih Sultan Mehmet Bridges in no more than 20 minutes. Metro Line, which is currently under construction, will pass through the Kartal-Pendik-Kurtköy-Airport line. Ferryboat transportation is only 15 minutes away from Kurtköy. Viaport Outlet Center: Housing 150 stores, along with brands such as Kipa Hypermarket, Electro World, and 35 restaurants/cafes, Viaport Outlet Center receives great interest not only from stanbul and Turkey, but also from other countries. Viaport Outlet Center is visited by HABOM (Aviation Maintenance Repair Center): As of 2011, Europe's largest Aviation Maintenance Repair Center will be built by Turkish Airlines in partnership with Pratt & Whitney and Goodrich Aerostructures. It will service 55 countries within 3 flight hours million people every month.

6 8 9 5 y ld zl, seçkin bir yaflam konseptine hofl geldiniz... Welcome to a 5-star elite living concept... Elit, m 2 alan içinde sizlere hiç olmad kadar keyifli ve konforlu bir yaflam sunmak üzere, bilinen mimari yaklafl mlar yeniden yorumlayarak hayat tarz na yüksek standartlarda yeni bir yorum getiriyor. 5 y ld zl bir otelde sunulan hizmetlerden çok daha fazlas n gündelik, ev hayat n za getirerek bilinen rezidans konseptlerinin d fl na ç k yor, farkl bir hayat için fark yarat yor. Elit, on an area of 24,000 m 2, brings a new interpretation to a high standard life-style by providing much more than the services offered at a 5-star hotel. It goes beyond the residence concept to create an enjoyable and comfortable life, never experienced before.

7 10 11 Elit 'ta tüm kap lar ayr cal kl bir dünyaya aç l yor... All the doors at Elit open onto a privileged world... Neo klasik d fl cephe ve cam kubbe ile ayd nlanan görkemli lobi, Elit 'ta düfllerde yaflat lan dünyaya girifl için yaln zca bafllang ç. Resepsiyondan oda servisine, temizlik hizmetlerinden misafir karfl lamaya, vale servisinden kiflisel güvenli e kadar hayal edebilece iniz her hizmet, dünyan n önde gelen restoran, kafe, spa ve fitness merkezleri ise her biri befl y ld zl konfora aç lan kap lar. At Elit, the neoclassical exterior and the glamorous lobby that is illuminated with a glass dome is an entrance into a dream world. Any service that you can imagine from reception to room service, cleaning services to greeting guests, valet service to personal security, the world's leading restaurants, cafes, spas, and fitness centers is a gateway that opens to 5-star comfort.

8 12 13

9 Geleneksel ve modern mimari anlay fl, yüksek standartlarla bulufluyor Elit ' an tsal güzellikteki yap tlar yla dünya mimarisinde ç r açm fl, mühendislik bilgisiyle ça lar ötesine uzanan büyük sanatç Mimar Sinan' n motifleriyle süsledik. Geleneksel Osmanl motiflerinin tarihi dokular yla masals ama modern bir yaflam alan tasarlad k. We decorated Elit with motifs from the great artist Mimar Sinan (Architect Sinan), a pioneer in the world of architecture with his beautiful monumental works. We designed a fairytale like but modern living area with historical textures from traditional Ottoman motifs. Traditional and modern architectural concepts with high standards...

10 Geleneksel anlay fl ve modern mimari, iç bahçede bulufltu Traditional concept and modern architecture come together in the courtyard... Do ay koruyan, ekolojik dizayn... Nature preserving ecological design... Elit, yaln zca do ay yaflam alan na davet etmekle kalm yor, onun tüm güzelliklerinin sonsuza dek yaflamas na da ekolojik projesi ile katk sa l yor. Enerji harcamalar nda tasarruf sa layan uygulamalar, do al fl k ve do al havaland rmay art ran özel bina tasar m, çevreci malzeme kullan m gibi özellikleri ile hem hayat konforunuzu hem do ay düflünüyor. Rezidans n za giderken size, geleneksel dokular n modernize edildi i iç avlusunda yer alan fl k ve temiz havan n yaratt muhteflem iç bahçeyi çevreleyen, binbir renkte çiçeklerle bezeli kat bahçeleri efllik ediyor. ç bahçeye bakan bölümü cam olarak tasarlanan koridorlar ise günefl fl n kap n za kadar getiriyor. The Elit is a candidate for the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Certification granted by the U.S. Green Building Council (USGBC), which is an internationally recognized green building certification system aimed at improving performance in energy savings, water efficiency, carbon emissions reduction, and improved indoor environmental quality and comfort.

11 Elit 'ta baflar ile randevunuz var... You have an appointment with success at Elit... Hayat konforunuz kadar ifl dünyas ndaki hedefleriniz ve rahatl n z da bizim için önemli. Bu yüzden Elit 'ta tüm daireler ev-ofis olarak kullan labilecek flekilde tasarlan rken, ifl ortaklar n zla, müflterilerinizle ya da davetlilerinizle bir araya gelebilece iniz tam donan ml toplant salonlar ile önemli konuklar n z için seminer salonlar da daima kullan m n za haz r. Your comfort in your business life and your success are as important as your living comfort is to us. Therefore, while all the suites at Elit are designed to be used as home-offices, a fully equipped conference room where you can meet with your business partners, customers or guests, and seminar halls for your important guests are available for use at all times.

12 20 21 Hayat n za lezzet katacak dünya mutfaklar bir arada... World cuisines to add taste to your life are all at one place... Dünyan n önde gelen 6 farkl ülke mutfa ndan leziz örnekler sunan, ola anüstü atmosferi ile geçirdi iniz her dakikay unutulmaz anlara dönüfltüren restoranlar, hayat n tad n ç kartabilmeniz için sizleri bekliyor. çece inizi yudumlarken sevdiklerinizle keyifli zaman geçirece iniz kafeler ise kurulmay bekleyen de erli dostluklar n adresi oluyor. Restaurants offering different leading world cuisines that turn each minute you spend into unforgettable moments with their extraordinary atmosphere are waiting for you to enjoy the privilege. Cafes where you can spend great time with your loved ones while sipping your drink become the address for priceless friendships just waiting to happen.

13 22 23 Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Bistro Bar Fitness Sauna Kuaför Sa l k Rehberlik Merkezi Vitamin Bar Türk Hamam SPA&Fitness Mimari ile Bulufltu. Elit ' n sa l kl yaflam alan nda yeni dünyalar keflfedeceksiniz. SPA & Fitness Merkezi, bin metre karelik özel dekore edilmifl alanda, 5 y ld zl hizmet kalitesiyle bütünleflerek seçkin müflterileri ile buluflacak. Yaflam n her an nda kaliteyi arayanlar için fitness merkezinde teknoloji tüm ayr nt lar yla düflünüldü. ç mimarisi, rahatlat c özelli e uygun olarak dekore edilen SPA'da, hem çiftler hem de bireyler için ayr ayr tasarlanm fl terapi odalar sizleri bekliyor... SPA&Fitness Meets Architecture You'll discover new worlds in the health center. SPA&Fitness Center in one thousand square meters specially decorated area with a 5 star quality every design and technological detail is taken into consideration for the elits. The SPA's therapy rooms which are either for couples and singles interior design is carrying relaxing features.

14 24 25 Tatile ç kmak için, kap dan ç kman z yeterli... All you need to do to go on a holiday is to exit your suite... Yüksek hizmet kalitesi ve süit konseptinde konforlu daireleri ile bir yaflam alan olarak 5 y ld zl bir otelden tüm beklentilerinizi karfl layan Elit, farkl aktiviteleri bir arada bulabilece iniz genifl olanaklar ile de size gözde tatil merkezlerini aratmayacak. Diledi inizde yüzme havuzunda serinleyecek, spor merkezindeki fitness ve cardio olanaklar ile daima sa l kl ve formda kalacaks n z. SPA merkezi (sauna, Türk hamam ) günün tüm yorgunlu unu üzerinizden al rken, pilates ve yoga stüdyolar nda da stresten ar nacaks n z. Spa Elit, which provides everything you expect from a 5-star hotel with its high service quality and comfort, will also be a complete substitute to holiday centers with a wide range of facilities where you can find various activities all together. When you wish, you can cool down at the pool, and always remain healthy and in shape with the fitness and cardio facilities available at the gym. While the SPA center (sauna, Turkish bath) takes away the day's fatigue, you will free yourself from stress at the Pilates and yoga studios. Türk hamam, geleneksel banyo kültürümüzün tüm güzelliklerini sizlere yaflatacak. Vitamin bar ise sizi serinletirken, güne yeniden bafllayacak gücü toplaman z için enerjinizi tazeleyecek. Yüzme Havuzu & Spor Merkezi SPA (Masaj Odalar, Buhar Odas, Jakuzi, Hamam, fiok Havuzu) Fitness & Cardio Pilates ve Yoga Stüdyolar Vitamin Bar Türk Hamam Dufllar ve Soyunma Odalar DVD Odas The Turkish bath will give you a taste of the beauty of our traditional bathing culture. Also, while the vitamin bar cools you down, it will refresh your energy so that you can start the day again. Swimming Pool & GYM SPA (Massage Rooms, Steam Room, Jacuzzi, Turkish Bath) Fitness & Cardio Pilates and Yoga Studios Vitamin Bar Turkish Bath Showers and Changing Rooms DVD Room

15 26 27 Resepsiyon Reception Elit Otel - Rezidans Otel konforunda, ofis standard nda, ev s cakl nda... Hotel comfort, office standard, home-like coziness... stanbul un yeni merkezi Kurtköy de otel konseptinde haz rlanan ve sizlere 5 y ld zl hizmet konforu sunan çok özel bir yaflam alan Elit... Elit ta dairenizi, dilerseniz ofis ya da süit olarak kullanabilir, dilerseniz kirac bulmakla ve kira toplamakla u raflmadan çok kazançl bir yat r m olarak da de erlendirebilirsiniz. Elit 'ta her biri kral dairesi konforunda haz rlanan 7 farkl tipte, toplam 208 adet süit ve farkl ofis ünitesi seçenekleri bulunuyor. Elit, located at stanbul's new center, Kurtköy, is a very exclusive living area designed in a hotel concept and offering 5-star service comfort. At Elit, if you wish, you can use your suite as an office or living quarters, and also utilize it as a very profitable investment without the worry of finding a tenant and collecting rent. There are a total of 208 suites and different office unit options in 7 different types at Elit. Concierge Oda Servisi Room Service Ev-OdaTemizli i Housekeeping Restoran Restaurant Kafe Cafe Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Fitness Resepsiyon Reception Concierge OdaServisi Room Service Ev-Oda temizli i Housekeeping Restoran Restaurant Kafe Cafe Sa l kl Yaflam Merkezi Wellness Center Fitness

16 28 29 Elit 'ta düfllerinizin büyüklü üne göre 40 ile 140 m 2 aras nda alana sahip her biri kral dairesi konforunda haz rlanan 7 farkl tipte, toplam 208 adet rezidans ve farkl ofis üniteleri seçene i bulunuyor. Elit 'ta seçkin bir hayat için fark yaratan birçok ayr nt yla kendinize özel bir dünya keflfedeceksiniz. Otel konforunda, ev s cakl nda ve ofis standard nda haz rlanan süit alternatifleri ile keyif, huzur ve konfor dolu bir hayata merhaba diyeceksiniz. Elit There are a total of 208 suites and different office unit options in 7 different types at Elit, ranging from 40 to 140 m2 according to your dreams, with each one prepared to provide royal suite comfort. At Elit, you will discover a very special world for yourself with details that make a difference for an elite life. You will welcome a life filled with joy, peace and comfort with suite alternatives designed with hotel comfort, office standards and home-like coziness. 'ta tüm kap lar ayr cal kl bir dünyaya aç l yor... All the doors at Elit open onto a privileged world...

17 30 31 Ayr cal kl bir hayat için kral daireleri... Royal suites for a privileged life m 2 Daire 3-bedroom 140 m 2 suites

18 m 2 Daire 3 yatak odas, 28 m 2 lik yaflam alan, 2 banyosu antre ve mutfa ile Elit ' n incisi daireler yaln zca hayata yer açan ferah ve genifl tasar m ile de il, dekorasyonu sanata, esteti i gösteriye dönüfltüren her ayr nt s ile de en soylu hayallere köprüler kurarak size kendinizi çok özel hissettirecek. 3-bedroom 140 m 2 suites The pearl of Elit is a suite with 3 bedrooms, a living area, 2 bathrooms, an entry and a kitchen... The 3-bedroom suite will make you feel very special, not only with its refreshing and expansive design that gives way to life, but also by building bridges to the noblest dreams with every detail that turns decoration into art, aesthetics into a show. 7 banyo bathroom 5.02 m 2 1 girifl holü entrance 4.48 m 2 6 yatak odas bedroom m 2 4 ebeveyn banyo master bathroom 5.81 m 2 3 ebeveyn odas master bedroom m 2 2 yaflam alan living room m 2 5 yatak odas bedroom m Köfle Daire / 3-Bedroom Suites Brüt Daire Alan / Gross Area 140 m 2 1. Girifl Holü Entrance 4.48 m 2 2. Yaflam Alan Living Room m 2 3. Ebeveyn Odas Master Room m 2 4. Ebeveyn Banyo Master Bathroom 5.81 m 2 5. Yatak Odas Bedroom m 2 6. Yatak Odas Bedroom m 2 7. Banyo Bathroom 5.02 m 2

19 34 35 Mutluluk düfllerine yeni bir pencere... A new window that opens onto dreams of happiness m 2 Daire 1-Bedroom 72 m 2 Suites

20 m 2 Daire Hayat konforuna ve mutlulu a farkl bir cepheden bakmak isteyenler için tasarlanan bu daireler; mutfa, banyosu, yatak odas ve salon tarz yaflam alan ile hayata yeni bir pencere aç yor. Seçkin bir yaflam kültürünün simgesi olan bu daireler, zevkli ve kaliteli dekorasyonu ile de esteti e hayat veriyor. 1-Bedroom 72 m 2 Suites 3 banyo bathroom 7.11 m 2 girifl entry These suites, designed for those who want to look at life's comfort and happiness from a different perspective, open a new window onto life with their kitchens, bathrooms, bedrooms, and living rooms. These suites, symbolizing an elite culture, give life to aesthetics with their tasteful and quality decorations. 2 yatak odas bedroom m 2 1 yaflam alan living room m 2 Frans z balkon French balcony 1 Oda + 1 Salon / 1-Bedroom Suites Brüt Daire Alan / Gross Area 72 m 2 1. Yaflam Alan Living Room m 2 2. Yatak Odas Bedroom m 2 3. Banyo Bathroom 7.11 m 2

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

Begin life with an advantage

Begin life with an advantage İş in ev hali... 2 Hayata bir artı ile başlayın... Konforu, huzuru yaşadığınız eviniz ve gününüzün büyük bir bölümünün geçtiği, işlerinizi yönettiğiniz ofisiniz... Her ikisinde de ayrıcalığı yaşamak en

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Zekeriyaköy de yaşamak, İstanbul gibi tempolu bir şehirde yaşamanın gerçek bir ödülü...

Zekeriyaköy de yaşamak, İstanbul gibi tempolu bir şehirde yaşamanın gerçek bir ödülü... Yoğun trafik, yüksek katlı yapılar, gürültü... Enerjimizi hızla tüketiyor. Neyse ki dünya metropollerinden biri olan İstanbul da az katlı yapılarıyla insan tabiatına uygun bir yer var. Hem şehre hem denize

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World.

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Mükemmelliğin yeni tanımı. A new definition of perfection. İstanbul, Levent ve River Plaza. Merkezi iş alanının kalbinde, araç ve toplu taşıma

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

where change begins değişimin başlangıç noktası

where change begins değişimin başlangıç noktası where change begins değişimin başlangıç noktası for the prosperity of you and your children sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 19-story blocks constructed on an area of 4.231 m² comprise 4 different

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

www.windowist.com T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 info@windowist.com F. +90 212 214 77 77 M. www.windowist.com F.

www.windowist.com T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 info@windowist.com F. +90 212 214 77 77 M. www.windowist.com F. Eskibüyükdere Cad. No:26 Maslak Eski Büyükdere 34467 Istanbul Cad. No:26 Maslak 34467 İstanbul T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 M. Windowist The name for a new generation of fully equipped, luxury

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı