Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU Mart 2011

2

3 SUNUÞ

4

5 Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda sizlerle paylaþýlmýþ, e-posta yoluyla duyurulmuþ, ayrýca internet sitemiz ve dergimizde de yayýnlanmýþtýr. Dönem içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar, sizlerin görüþ ve önerilerinize sunulmak üzere ekteki çalýþma raporunda da özetlenmiþtir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlarda çalýþan üyelerimizle TTMD'nin amacý doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn deðerlendirmesini sizlerin takdirine býrakýyoruz. Eðer çalýþmalarýmýzdan baþarýlý olanlar varsa, sizlerin destek ve katkýlarý ile bu sonuçlar elde edilmiþtir. Özverili çalýþmalarda bulunan, destek ve katkýlarýný esirgemeyen, emeði geçen herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz. TTMD Yönetim Kurulu olarak, destek ve katkýlarýnýzýn sürdürülmesini bekler, öneri ve eleþtirilerinizi iletmenizden de mutluluk duyacaðýmýzý belirtmek isteriz. Bilgilerinize sunar, X.Dönem Yönetim Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla, Cafer ÜNLÜ TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER A. B. Sunuþ Genel Kurul Gündemi Dönem Organlarý 1. Yönetim Kurulu 2. Denetleme Kurulu 3. Onur Kurulu 4. Temsilcilikler 5. Ýdari Kadrolar 6. Yayýn Kurulu ÇALIÞMALAR - konu baþlýklarýna göre- 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Seminerler Kurslar Söyleþiler 2. YAYINLAR TTMD si Yayýnlanan Kitaplar Diðer Yayýnlar Tesisat Kataloðu 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ISK-SODEX Fuarý CLIMA 2010 REHVA 54. Genel Kurulu CLIMAMED ( ) 4. TTMD ÇALIÞTAYLARI 2009 Eðitim Çalýþtayý "Tesisat Mühendisliði'nde Eðitim" 2010 Eðitim Çalýþtayý "TTMD'de Gelenek ve Gelecek" Danýþma Toplantýlarý 5. SOSYAL ETKÝNLÝKLER Yeni Yýl Kokteylleri Teknik Geziler Sosyal Geziler 6. DIÞ ÝLÝÞKÝLER Kamu Kuruluþlarý ile Ýliþkiler Yurtdýþý Derneklerle Ýliþkiler (Ashrae, Rehva, Climamed) Üniversitelerle Ýliþkiler Sektörel Derneklerle Ýliþkiler TOBB ile Ýliþkiler MMO ile Ýliþkiler TESKON PROJELER AB-ÝÞKUR Projesi FP71 FP72- HIP MYK projesi 8. ÝLETÝÞÝM ÇALIÞMALARI TTMD Tanýtým Filmi Web Sitesi E-bülten Kurumsal ve Medya Ýletiþimi Çalýþmalarý - özet- Etkinlik Ýletiþimi BEP ve Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili medya çalýþmalarý IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu CLIMA 2010 Basýn Toplantýlarý AB-ÝÞKUR PROJESÝ, Mart 2011 Yerel Lansman Basýn Toplantýlarý Medyada TTMD Medya Haber Listesi Basýn Haberlerinden Seçmeler TV Haberleri Internet Haberleri MALÝ TABLOLAR 1. Dernek Gelir-Gider Tablosu 2. Dernek Bilanço 3. Ýktisadi Teþekkül Gelir-Gider Tablosu 4. Ýktisadi Teþekkül Bilanço 5. Denetleme Kurulu Raporu 6. Tahmini Bütçe

8

9 GENEL KURUL GÜNDEMÝ Genel Kurul Gündemi Dönem Organlarý 1. Yönetim Kurulu 2. Denetleme Kurulu 3. Onur Kurulu 4. Temsilcilikler 5. Ýdari Kadrolar 6. Yayýn Kurulu

10

11 GENEL KURUL GÜNDEMÝ Açýlýþ, 2. Atatürk, þehitlerimiz ve aramýzdan ayrýlan meslektaþlarýmýz için saygý duruþu, 3. Baþkanlýk divaný seçimi, 4. Gündemin karara baðlanmasý, yýlý Dernek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Dernek ve Ýktisadi Ýþletme bilanço, gelir-gider tablolarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 6. Dernek Denetim Kurulu raporunun okunmasý ve görüþülmesi, yýlý Dernek bilanço ve gelir/gider hesaplarýnýn ibrasý, 8. Ýktisadi Ýþletme bilanço ve gelir/gider hesaplarýnýn ibrasý, 9. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabul edilmesi, 10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabul edilmesi, 11. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Yönetim Kurulu için 13 asýl ve 13 yedek üyenin seçilmesi, 12. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Denetim Kurulu için 3 asýl ve 3 yedek üyenin seçilmesi, 13. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Onur Kurulu için 3 asýl ve 3 yedek üyenin seçilmesi, yýlý Dernek ve iktisadi Ýþletme tahmini bütçesi ile 2011 yýlý üye aidatlarýnýn belirlenmesi, 15. Tüzük deðiþikliði önerilerinin görüþülüp karara baðlanmasý, 16. Genel Kurulu kararlarý ile ilgili olarak idari iþlemler esnasýnda idarelerin gerekli görebileceði yerlerde düzeltmeler yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 17. Dilek ve temenniler. 11

12 DÖNEM ORGANLARI 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer ÜNLÜ Baþkan Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ Baþkan Yardýmcýsý Hýrant KALATAÞ Baþkan Yardýmcýsý M. Bülent ÖZGÜR Baþkan Yardýmcýsý Gürkan ARI Sekreter Üye Aytekin ÇAKIR Sayman Üye Fevzi ÖZEL Üye Güniz GACANER Üye Handan ÖZGEN Üye Kani KORKMAZ Üye Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR Üye Murat GÜRENLÝ Üye Zeki AKSU Üye TTMD Yönetim Kurulu Görev Daðýlýmý 12 MMO ve Sektörel Derneklerle Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Bülent Özgür, Kani Korkmaz, Zeki Aksu Kamu Kuruluþlarý Ýle Ýliþkiler : Bülent Özgür, Aytekin Çakýr, Abdurrahman Kýlýç Sempozyum ve CLIMA 2010 : Abdurrahman Kýlýç, Handan Özgen, Güniz Gacaner, Hýrant Kalataþ, Web Sitesi : Murat Gürenli, Zeki Aksu, Kemal Gani Bayraktar Kitap Yayýnlarý : Abdurrahman Kýlýç, Zeki Aksu, Murat Gürenli Basýn ve Halkla Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Bülent Özgür Üye Ýliþkileri : Bülent Özgür, Kani Korkmaz Temsilcilikler : Zeki Aksu, Kani Korkmaz (Ýstanbul - Kocaeli), Güniz Gacaner (Ýzmir), Gürkan Arý (Ankara ve Diðer) Eðitim Çalýþmalarý : Abdurrahman Kýlýç, Murat Gürenli, Güniz Gacaner Endüstri ile Ýliþkiler : Güniz Gacaner, Kemal Gani Bayraktar, Fevzi Özel Dýþ Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Kemal Gani Bayraktar (Rehva ve Ashrae- Tunç Korun) Üniversitelerle Ýliþkiler : Abdurrahman Kýlýç Projeler (Tübitak, AB, AR-GE) : Kemal Gani Bayraktar

13 DÖNEM ORGANLARI 2. Denetleme Kurulu Ýsmet MURA, Recep YILDIZ, Tuba Bingöl ALTIOK 3. Onur Kurulu Akdeniz HÝÇSÖNMEZ, Celal OKUTAN, Kevork ÇÝLÝNGÝROÐLU 4. Temsilcilikler TTMD Adana Temsilciliði Metin KARABACAK TTMD Ankara Temsilciliði Refet Doruk OFLAZ TTMD Antalya Temsilciliði Ayþen HAMAMCIOÐLU TTMD Bursa Temsilciliði Ýbrahim AKDEMÝR TTMD Denizli Temsilciliði Ý.Hakký GERELÝOÐLU TTMD Eskiþehir Temsilciliði Ramazan YAZGAN TTMD Ýstanbul Temsilciliði Eser ÇÝZER TTMD ANKARA Bölge Temsilciliði TTMD Ýzmir Temsilciliði Ýbrahim Üstün TATLIDÝL TTMD Kayseri Temsilciliði Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP TTMD Kocaeli Temsilciliði Prof. Dr. Ýlhan Tekin ÖZTÜRK TTMD Konya Temsilciliði Aybars ÖZER TTMD Samsun Temsilciliði Mustafa TÜRKOÐLU TTMD Zonguldak Temsilciliði Necdet CANBULAT Eðitim Komisyonu Abdullah Bilgin Bora Türkmen Ufuk Atamtürk Nazif Özakýncý Ramazan Halýcý Onur Koca Doruk Oflaz Burak Þentürk Kültigin Bilir Üye Ýliþkileri Komisyonu Burç Kürkçüoðlu Samet Uslu Atilla Kantarman Sevilay Yurduseven Ender Ýren Çýnar Meriç Proje ve Fon Geliþtirme Komisyonu Engin Tabak Doruk Oflaz Ümit Oral Atilla Kantarman Üniversite ve Gençlik Komisyonu Orhan Baðran Ender Ýren Kutay Uçgunoðlu Fatih Yazgan Enerji Komisyonu Abdullah Bilgin Atilla Kantarman Bora Türkmen Fatih Yazgan Kutay Uçgunoðlu TTMD ÝZMÝR Bölge Temsilciliði Basýn Yayýn ve Anket Deðerlendirme Komisyonu Lale Ulutepe Ersan Özçeri Güniz Gacaner Ýbrahim Ü. Tatlýdil Bilal Kip Enerji Komisyonu Ýbrahim Ü. Tatlýdil Hüseyin Kaya Serdal Dikici Bekir Cansevdi Tufan Tunç Alper Koçyiðit Engin Fatih Hepdündar Koray Ülgen Hastane Hijyen Klima Havalandýrma Tesisatý Komisyonu Lale Ulutepe Ekrem Evren Güniz Gacener Cahide Tursun Alper Arslan Ummuhan Gencer Tufan Tunç Akýn Kayacan Ýbrahim Ýþbilen 13

14 DÖNEM ORGANLARI TTMD ÝSTANBUL Bölge Temsilciliði Ýletiþim Komisyonu Eðitim Toplantýlarý ve Konularý Komisyonu Üniversiteler ve Gençlik Komisyonu Çalýþtay Komisyonu Enerji Komisyonu M. Remzi Çelik Ali Aktaþ Sedat Akaryýldýz Fatih Öner Metin Yazman Aysun Yeltekin Þerife Köse Ilgaz Yýldýz Baþyazýcý Göksel Duyum Emre Özmen Gökhan Eroðlu Taner Yönet Artuð Fenercioðlu Suat Arzýk Dilek Nemutlu Gülnur Onur Baki Kartalkaya Cem Parmaksýzoðlu Levent Acar Taner Yönet Þule Üstüner Hüseyin Yiðit Mehmet Kayký Tunç Küçükberber Ali Fuat Kolaçan Ýrfan Çelimli Mustafa Gürsel Barbaros Batur Nejat Kiper Barkýn Kaya Seçil Kýzanlýk Haluk Çakar Dilsad Baysan Kultigin Osman Biber Süleyman Akým Fatma Akým Gülnur Onur Ergin Kaya Hüseyin Kaya Selman Tarmur Ýrfan Çelimli Proje ve Fon Geliþtirme Komisyonu Tasarýmcýlar Komisyonu Üye Ýliþkileri ve Sosyal Organizasyonlar Komisyonu Sertifikalý Eðitim Programlarý Komisyonu Kurumsal Geliþim Komisyonu Okan Sever Baycan Sunaç Tuba Bingöl Altýok Meliha Alaloðlu Taner Yönet Eren Kalafat Ömer Köseli Devrim Gürsel Aziz Erdoðan Devrim Gürsel Deniz Arzu Araz Kani Korkmaz Çaðdan Yýlmaz Levent Acar Eser Çizer Zeki Aksu Taner Çalýþkan Nermin Köroðlu Suat Arzýk Salim Evyapan Coþkun Mançuhan Reda Ýþleyen Remzi Çelik Sefa Sarýsoy Mustafa Kemal Sevindir Okan Sever 14 Nizamettin Karaca Ergin Kaya Dursun Çakrak Elif Çiçek Baki Kartalkaya Süleyman Akým Erkan Özçivi Fatma Akým Alpay Kürekçi Derya Burcu Özkan Kezban Çalýk Fatma Meriç Erol

15 DÖNEM ORGANLARI 5. Ýdari Kadrolar Dernek Profesyonel Kadrosu TTMD Ankara Merkez Hakký Buyruk - TTMD Genel Koordinatörü Sevil Atlý - TTMD Müdürü Gülten Acar - Ýktisadi Ýþletme Müdürü Yeþim Daylan - Yönetici Asistaný Ali Özgü - Ofis Görevlisi TTMD Ýstanbul Temsilciliði Ercan Kahyaoðlu - Müdür Yardýmcýsý Ozan Yavuz - Ýletiþim Sorumlusu Arzu Koç - Sekreter TTMD Ýzmir Temsilciliði Serdar Oktay - Temsilcilik Sorumlusu Projeler Mehmet Dizdaroðlu - Proje Koordinatörü Sedat Dumlu - Proje Asistaný (Erzurum) Bedri Kankallý - Proje Asistaný (Kayseri) Vuslat Durgun - Proje Asistaný (Samsun) 6. Yayýn Kurulu Cafer Ünlü Murat Çakan Sevil Atlý Emre Akay Zeki Aksu Tuba Bingöl Altýok Gürkan Arý Suat Arzýk Kemal Gani Bayraktar Mustafa Bilge Abdullah Bilgin Remzi Çelik Eser Çizer Þaban Durmaz Artuð Fenercioðlu Hasan Heperkan Eren Kalafat Mehmet Ozan Yavuz TTMD Hukuk Müþaviri - Avukat Tezer ÜNAL TTMD Mali Müþaviri - Salih KAPLAN TTMD ÝÞKUR Proje Mali Müþaviri - Ýbrahim GENÇ TTMD Ýletiþim Danýþmanlýðý Ajansý GALEN PR / M. Ýrem Afþin 15

16

17 A. ÇALIÞMALAR

18

19 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Seminerler Kurslar Söyleþiler Türk Tesisat Mühendisleri Derneði'nin kuruluþ amaçlarýnda en önemli maddelerinden biri olan eðitim konusundaki çalýþmalarýmýz, geliþtirilerek ve geniþletilerek sürdürülmektedir. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de baþarýyla yürütülen çalýþmalar, diðer temsilciliklerimizin özverili çalýþmalarý ile ülkemizin birçok köþesine de taþýnmaktadýr. Seminerler TTMD temsilciliklerinde 2009 Mart-2011 Mart döneminde TTMD temsilciliklerinde seminerler yoðun bir þekilde sürdürülmüþtür. Temsilciliklerde yapýlan seminerlerin konu daðýlýmý aþaðýda belirtilmiþtir. Ankara Heat Pump Teknolojisi ve Yeni Uygulamalar Kapalý Garajlarda kanalsýz Havalandýrma Sistem Tasarýmý ve Dizayn Kriterleri Çatýlardaki Yaðmur Sularýnýn Negatif Basýnç Sistemi ile Drenajý ve Hesaplama Yöntemleri Federal Building Efficiency Standards: Equipment Düþük Sýcaklýklý Isýtma, Yüksek Sýcaklýklý Soðutma Klima Sanrtrallerinde Avrupa Standartlarý ve Eurovent Belgelendirmesi Duayenlerle Söyleþi Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Isý Pompasý ve Son Geliþmeler Jeotermal Enerji ve Kullanýmý Gri Su ve Yaðmur Hasadý Sistemleri Güneþ enerjisi sistemlerinin günümüze uygulanmasý Daire Ýstasyonu Konsepti Yeþil Binalarda Mimar Konsepti Yerden Havalandýrma Sistemlerinin Konsept ve Dizayný / Bilgi iþlem merkezlerinde hassas kontrollü klima uygulamalarý Klima Santrallerinde Enerji Verimliliði ve Seçim Kriterleri Yeþil Binalarda Pompa HVAC Sistemleri Mukayesesi (Isýtma-Soðutma) Adana Doðalgaz Uygulamalarýnda Sistem Seçimleri Yaðmur suyu Toplanmasý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Yangýn Yönetmeliklerine Göre Söndürme Sistemlerinin Tasarýmý ve Uygulamalar Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Son Teknikler ve Geliþmeler Enerjinin Etkin Kullanýlmasý için Yakýttan Baca Gazýna Kadar Dikkate Alýnmasý Gereken Hususlar Isýtmada Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Sýhhi Tesisat Sistemlerinin Tasarým ve Ýþletmesinde Enerji Verimliliði ve Tasarruf Önerileri Pompalarda Enerji Verimliliði Bölgemizde Doðalgazla ilgili Son Geliþmeler ve Doðalgazlý Cihazlarýn Doðru Seçimi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý ve Uygulamalardaki Son Geliþmeler Antalya Klimada Sistem Seçimi Güneþ Enerjisi ve Pratik Sistem Hesaplamasý Semineri Yüksek Tavanlý Mahallerde Kullanýlan Menfez Çeþitleri ve Menfez Seçim Programý 19

20 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 20 Buhar Kullanýmý Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüþüm Semineri Kobiler Ýçin Ýþ Geliþtirme Enerji Verimliliðinde Yalýtým Malzemeleri ve Uygulama Esaslarý Fotovoltaik Piller ve Güncel Uygulamalarý Yeþil Bina Konseptlerinde Mimari/Mekanik (HVAC) Oluþumlarý Menfez Seçimleri ve Kanal Hesaplanmasý Bursa Yüksek Tavanlý Mekanlarda Hava Daðýtým Sistemleri Yangýn Tesisatýnda Sprinkler Seçimi ve Sistem Tasarýmý Ýklimlendirme ve Psikometri Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve Getirdiði Yenilikler ve Sürece Ýliþkin Deðerlendirmeler Ameliyathane Hijyenik Klima Sistem Seçim Kriterleri ve Klima Santralleri Gri Su Sistemleri Yaðmur Suyu Toplama ve Gri Su Geri Kazaným Sistemleri Havalandýrma Tesisatlarýnda Menfez Tipleri ve Seçimi Bina Enerji Perf.Yön.- Soðutma Sistemlerinde Enerji Verimliliði Bina Otomasyon Sistemi Denizli Kazanlarda Enerji Verimliliði Klima ve Havalandýrma Tesisatý Tasarýmý Isýtma Tesisatlarýnda Sistem Seçimi Yaðmur suyu hasadý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Tesisatlarda Pompa Seçimi Isý Geri Kazanýmýnda Yeni Teknikler ve Uygulamalarý Nemli Hava ve Pratik Psikrometri Kullanýmý Tesisat Sektöründe Maliyet Muhasebesi Klima Sistemleri Paslanmaz Saçlarda Korozyon Þantiye Kurulumu, Test ve Devreye Alma Havuz Tesisatý Eskiþehir Isý Pompalarý Uygulamalarý Alternatif Enerji Kaynaklarý Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Yalýtým Yangýn Yönetmeliði Otomasyon Klima Havalandýrma Teknik Malzeme Yangýn Yönetmeliði Absorbsiyonlu Soðutma Sistemleri Havuz Tesisatý Tasarýmý ve Uygulamalarý Nemlendirme Tekniði Klima Tesisatýnda Sistem Seçim ve Kriterleri Buhar Tesisatý ve Çözümleri Ýstanbul Federal Building Efficiency Standards: Equipment and Appliance Standards Dünyayý Ýnþaa Edenler Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Mekanik Tesisat Uygulamalarýnda Kapsam ve Teknik Verilerde Temel Belirsizlikler Çalýþtay Konusu Hijyenik klimalar ve hijyenik sistem uygulamalarý Güneþ Enerjisi Sistemleri Yüksek binalarda söndürme sistemi ve Pompa seçimi Ýnþaat Sektöründeki geliþmeler Klima santrallerinde enerji verimliliði ve seçim kriterleri Çalýþtay Konusu: TTMD " Gelenek- Gelecek" Yeþil Bina ve Sertifikalandýrma Daire Ýstasyonu Konsepti Analizi Türkiye Yangýn Yönetmeliði - Mekanik Tesisatta tasarým esaslarý ve yeni tasarým kriterleri Ýzmir Yaðmur suyu hasadý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Duayenlerle Söyleþi Baca Sistemleri (Buhar-Sýcak Su) Eþanjörler -Tasarým Ve Uygulama Esaslarý Mekanik Tesisatta Pompa Seçimi ve Enerji Verimliliði Sanayide Isý Geri Kazanýmý ve Buhar Tesisatý Güneþ Enerjisi Sistemleri Stres Altýnda Kaliteli Yaþam Mesleki Ve Teknik Eðitimde Türkiye Ve Avrupa Birliði Açýsýndan Güncel Geliþmeler Binalarda ve Tesisatlarda Isý ve Ses Yalýtýmý Kojenerasyon ve Trijenerasyon Dünden Bugüne Tesisat Mühendisliði Konulu Söyleþi Yüksek Yapýlarda Yangýn Tesisatý Yüksek Yapýlarda Mekanik Tesisatý Kocaeli Buhar Tesisatýnda Dikkat Edilmesi Gereken Notlar Su Filtrasyonu Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði

21 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Yeþil Bina Konseptlerinde Mimari/Mekanik (HVAC) Oluþumlarý Hastane Tesisatlarýnda Hijyen, Test, Ýþletmeye Alma, Denetleme ve Periyodik Bakým Isý Yalýtým Teknikleri ve Uygulama Örnekleri Deðiþken Devirli Vantilatörlerin e Pompalarýn Tesisat Ýçindeki Yerleri Soðutma Gruplarýnýn Optimum Seçimi Endüstriyel Havalandýrma Sistemleri Tasarýmý Sanayide Doðalgaz Tesisatlarýnýn Kurulmasýnda ve Ýþletmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yalýtýlmýþ Konutlarda Güneþ Enerjisi Kullanýmý Isýtma Sistemlerinde Kullanýlan Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalarý ve Seçim Kriterleri Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve Yazýlýmý Sanayide Enerji Verimliliði ve Enerji Geri Kazaným Sistemleri Kayseri Yakýcýlar ve Yakma Sistemleri Türkiye ve Yurt dýþýnda Finansal Ýmkanlar ve Temin Yollar Yangýn Yönetmeliði ve Binalarda Yangýn Önleme Sistemleri Klima ve Havalandýrma Sistemlerinde Yalýtým Uygulamalarý Sanayide Enerji Verimliliði Uygulamalarý ve Faydalarý Sanayide Enerji Verimliliðinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Zonguldak Endüstriyel Su Þartlandýrma Sistemleri (Filtreleme, Yumuþatma, Dozlama, Arýndýrma) Yanma ve Bacalar Basýnçlý Hava Tesisatý ve Kompresörler Kaynak Teknolojisi Enerji Verimliliði ile Ýlgili Güncel Düzenlemeler ve Mekanik Tesisat Açýsýndan Yaklaþýmlar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Tesisatta Korozyon, Suyun Hazýrlanmasý Endüstriyel Bacalar Deðiþken Debili Sistemler (Pompa ve Fan Uygulamalar) Kurslar TTMD Temsilciliklerinde Carrier HAP Kurslarý Alarko Carrier'in Derneðimize armaðaný olan "E-20 Isý Kazancý HAP Programý" Ýstanbul'da çalýþmalarýna devam etmektedir. 4 gün süreli olarak planlanan kursun sonunda katýlýmcýlara sertifika verilmektedir. Meslektaþlarýmýzýn büyük ilgi gösterdiði "E-20 Isý Kazancý HAP Programý" kursunun ileri seviye eðitimleri de baþlamýþtýr. gibi konularýn yaný sýra; ASHRAE standardý, mahal iç ve dýþ yük girdileri, sistem tasarýmlarý, hava sistem tasarýmlarý eðitmenler tarafýndan detaylý olarak anlatýldý. Örnek proje ile kiþisel çözüm çalýþmasýnýn ardýndan kursiyerler eðitmenler eþliðinde sýnav sorularýný yanýtladý yýlýndan beri Ýstanbul'da 21 kez, Ankara'da 1 kez Ýzmir'de 2 kez düzenlenen kurslarda toplamda bugüne kadar Ýstanbul'da 195, Ankara'da 10, Ýzmir'de 12 kiþi eðitim almýþtýr döneminde ise; Ýstanbul'da 8 kez düzenlenen eðitim kurslarýnda 78 katýlýmcýya, Ýzmir'de ise 1 kez 6 katýlýmcýya program hakkýnda genel bilgi, program terminolojisi, proje detaylarý, ekipman seçimi Ayrýca, Bölge Temsilcilikleri vasýtasýyla meslektaþlarýmýzýn hizmet kalitesini yükseltebilmek amacýyla eðitim çalýþmalarý ve seminerler yürütülmektedir. Derneðimiz, kuruluþ amaçlarýndan olan meslek içi eðitimin kalitesini yükselterek sektöre katkýda bulunmaya ek olarak, meslektaþlarýmýzý çeþitli platformlarda bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamaya çalýþmaktadýr.

22 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI SÖYLEÞÝLER Sektörümüzün geliþmesine önemli katkýda bulunmuþ, birçok mühendisin yetiþmesinde emeði olan, büyük projelere imza atmýþ duayenlerimiz ile söyleþilerimiz sürmektedir. "Duayenlerle Söyleþi" Ýzmir Toplantýsý "Duayenlerle Söyleþi" Toplantýlarý'nýn Ýzmir ayaðý, 23 Aralýk 2009 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odasý Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yönettiði söyleþinin konuk duayenleri sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ Hayri Yorgancýoðlu ve Ener Pelin'di. Baþkan Cafer Ünlü'nün açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý, duayenlerin eðitimlerinden meslek hayatlarýndaki ilk iþyerlerine, gerçekleþtirdikleri ilk projeden sektöre kazandýrdýklarý önemli projelere kadar bilgilerin paylaþýldýðý sunumla devam etti. Duayenler ise, sektörde geçirdiði uzun yýllar boyunca yaþadýðý deneyim, birikim ve ilginç anýlarýný dinleyici meslektaþlarýyla paylaþarak, onlara tavsiyelerde bulundu. 22 "Duayenlerle Söyleþi "Ankara Toplantýsý Derneðimizin Ankara Temsilciliði etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Duayenlerle Söyleþi Toplantýsý" 26 Aralýk 2009 tarihinde Ankara Dedeman Otel'de yapýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yönettiði söyleþinin konuk duayenleri sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ Kazým Kýzýlca, Muammer Özdemir, Akdeniz Hiçsönmez ve Celal Okutan'dý. Cafer Ünlü açýlýþ konuþmasýnda; "duayen" kavramýyla ilgili bilgiler aktardý ve konuklarýnýn proje ve deneyimleri hakkýnda dinleyenlere bilgi verdi. Duayenler ise, sektörde geçirdikleri uzun yýllar boyunca yaþadýklarý ilginç anýlarýný katýlýmcýlarla paylaþtýlar.

23 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI BEP-TR Bilgilendirme Toplantýlarý 5 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe giren BEP Yönetmeliði kapsamýnda bulunan Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasý yazýlým programý yetiþmediði için ertelenmiþti. Uygulama önce 1 Temmuz 2010'a daha sonra da 1 Ocak 2011'e ertelendi. Aralýk 2010'un son günlerinde Bina Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine yönelik BEP-TR yazýlým programýnýn tamamlandýðý ve bununla ilgili kurslarýn baþlayacaðý bilgisini aldýk Aralýk 2010 tarihlerinde kurslara katýlan üyelerimiz BEP-TR ile ilgili þikayetlerde bulundular. Þikayetler baþlýca þu konulardan oluþuyordu: 1.Program, mimari projenin geometrik olarak tanýmlanmasý ve belirlenen referans bina formatlarýndan birisine benzetilmesi esasýna dayandýrýlmaktadýr. Seçilen bu yöntem çok büyük zaman ve iþ gücü kaybýna neden olmaktadýr. Ayrýca, alýnan sonuç referans binaya benzeme oranýnda saðlýklý olacaktýr. Bu nedenle önerimiz; TS 825'te olduðu gibi "mimari bilgilerin de programa sayýsal giriþi" olmasý yönündedir. 2.Programda "gereksiz" bilgi giriþlerinden dolayý çok zaman kaybedilmektedir. Program bu þekliyle kaldýðý takdirde bir apartmanýn belgesi yaklaþýk bir hafta, büyük bir binanýn belgesi ise aylarca sürebilecektir. 3.Enerji Verimliliðinde en önemli parametrelerden biri de Mekanik Tesisat Sistemleridir. Isýtma, soðutma ve donanýmlarý ile ilgili veri ve bilgi giriþleri eksik ve yetersizdir. Kýsaca mekanik tesisata çok az yer verilmiþtir. 4. Mekanik tesisat sistemlerinin verimliliði konusunda sayýsal bir deðere yer verilmemiþtir. Enerji etkin mekanik sistemlerin bina performansýndaki etkisi göz ardý edilmiþtir. 5. Yazýlýmda yenilenebilir enerjiler ile kojenerasyon gibi bina performansýný temelden etkileyen, enerji verimliliði için son derece önemli olan sistemlerin kullanýmý deðerlendirme dýþý kalmýþtýr. Bunun üzerine üyelerimize 24 Aralýk 2010 tarihinde gönderdiðimiz e-posta ile gelinen son durumla ilgili bilgileri paylaþtýk. Tasarýmcý üyelerimizden, Ankara'dan Abdullah Bilgin, Bülent Özgür, Bünyamin Ünlü, Celal Okutan, Ethem Özbakýr, Fatma Çölaþan, Filiz Pehlivan, Fuzuli Topal, Hükmü Çömez, Ýstanbul'dan Baycan Sunaç, Fatma Akým, Meliha Alaloðlu, Ömer Köseli, Ýzmir'den Güniz Gacaner yazýlý olarak görüþlerini bildirmiþlerdir. Bu görüþler doðrultusunda 27 Aralýk 2010 tarihinde Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na baþvurarak BEP-TR'nin uygulamasýnýn belirttiðimiz gerekçelerle ertelenmesi isteðinde bulunduk. 28 Aralýk 2010 tarihinde Ýstanbul'da, 29 Aralýk 2010 tarihinde de Ankara'da TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü tarafýndan bilgilendirme toplantýlarý düzenlenmiþtir. Tasarýmcýlar ve sektör temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýlardan Ankara'daki toplantýya Bayýndýrlýk Bakanlýðý Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Murat Bayram da katýlmýþtýr. Bu toplantýlarda tasarýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýndýktan sonra 30 Aralýk 2010 tarihinde Bayýndýrlýk Bakanlýðý Müsteþarý ziyaret edilerek þikayetlerimiz dile getirilmiþ; yazýlým programýndaki eksiklikler giderilinceye ve yanlýþlýklar düzeltilinceye kadar BEP-TR uygulamasýnýn ertelenmesi istenmiþtir. Ayrýca tasarýmcýlara gelen yük, zaman kaybý ve inþaat sektöründe yaþanabilecek sorunlar dile getirilmiþtir. Müsteþarlýk önerilerimizi dikkate alarak en kýsa zamanda gerekli önemlerin alýnacaðýný belirtmiþtir. 23

24 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 2. YAYINLAR TTMD si TTMD si, 62. sayýsýndan itibaren, yeni yayýn kurulu ve yeni editörlerden oluþan dergi ekibimiz tarafýndan çýkarýlmaktadýr. 4 bin adet basýlan dergimizin 72. Sayý'sý çýkmýþtýr. Kitaplar Bugüne kadar Derneðimizce 28 adet kitap yayýnlanmýþtýr. Bu dönemde ise aþaðýda belirtilen yeni kitaplar meslektaþlarýmýzýn yararýna sunulmuþtur. 24 ASHRAE Yeþil Rehber Endüstriyel Fanlar: Tasarým, Ýmalat ve Enerji Verimliliði Rehva Guidebook - Düþük Sýcaklýkla Isýtma, Yüksek Sýcaklýklý Soðutma Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði. IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabý 10. REHVA Ýklimlendirme Kongresi Bildiriler Kitabý Prof. Dr. Birol Kýlkýþ tarafýndan yazýlmakta olan Kojenerasyon Kitabý baskýya hazýrlanmýþtýr.

25 2. YAYINLAR Diðer Yayýnlar Türkiye Tesisat Kataloðu Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknoloji Sempozyumu ve Clima 2010 Dünya Ýklimlendirme Kongresi'nde daðýtýlmak üzere Türkiye Tesisat Katalogu hazýrlanmýþtýr. HVAC konularýnda faaliyet gösteren tasarýmcý, uygulamacý, üretici, iþletmeci firmalar ile sektörde faaliyet gösteren diðer kuruluþlarý içeren katalog 6000 adet basýlmýþtýr. Sektörümüzün yurtdýþýna tanýtýmý için önemli bir görevi yerine getirdiðine inandýðýmýz Türkiye Tesisat Kataloðu'nun 1000 adeti Clima Kongresi'nde, 450 adeti Sempozyum'da, 500 adeti de ISK-SODEX fuarýnda daðýtýlmýþtýr. Ayrýca, Türkiye'nin yurtdýþý temsilcilikleri ile yurtdýþýndaki Tesisat Mühendisleri Dernekleri'ne de gönderilmiþtir. Katalogda yer alan meslek gruplarý; - Tasarýmcýlar - Uygulamacýlar - Üretici, Temsilci ve Tedarikciler - Sivil Toplum Kuruluþlarý - Destek veren üniversiteler - Yayýnlar ve Standartlar - Fuarlar - AR-GE ve Danýþman Kuruluþlar - Meslek Eðitimleri - Belgelendirme hizmetleri 25

26 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun 9'uncusu 3-5 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda, ulusal ve uluslararasý kuruluþlarýn destekleriyle, yurtiçi - yurtdýþý üniversite ve firma temsilcilerinden oluþan 374'ü kayýtlý olmak üzere 450'ye yakýn katýlýmcýyla Ýstanbul The Marmara Hotel'de gerçekleþtirildi. TTMD tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen "Uluslar arasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"na sektörel dernek baþkanlarýnýn yaný sýra CLIMAMED Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayýda yabancý bilim adamý ve uzman katýldý. Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç'ýn "Hoþgeldiniz" konuþmasýyla baþlayan açýlýþ töreninde sýrasýyla; TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, Ýspanya ATECYR'den Juan Jose Quixaro, Orhan Turan (ÝMSAD), Nedim Zalma (ÝSKÝD), Metin Duruk (ÝSKAV), Ali Ekber Çakar (MMO), Ýsmet Mura (MTMD), Dr.Celalettin Çelik (DOSÝDER) ve Sedat Arýman (ÝZODER) konuþma yaptý. Benoit Araman, Celalettin Çelik, Faruk Çimen, Mehmet Rodop, Naci Þahin, Selman Tarmur ve Virginie Lori'nin panelist olarak yer aldýðý "HVAC Sistemlerinin Geleceði ve Beklentiler" konulu panel ve ardýndan verilen açýlýþ kokteyli ile son buldu. 26 Açýlýþta konuþan Sempozyum Baþkaný Cafer Ünlü, enerjinin günümüzdeki önemine dikkat çekmek için sempozyumun ana temasýný "Binalarda Enerji Kullanýmý" olarak belirlediklerini söyledi. Cafer Ünlü, Türkiye'nin tükettiði enerjinin %75'ini ithal ettiðini, bu anlamda enerji savurganý bir ülke olduðumuzun altýný çizerek sempozyumda enerji tüketimi konusunun derinlemesine tartýþýlacaðýný vurguladý. Necdet Pamir'in konferans konuþmacýsý olarak davet edildiði sempozyumda Pamir, katýlýmcýlara "Küresel Enerji Politikalarý ve Türkiye" konulu geniþ bir sunum gerçekleþtirdi. Necdet Pamir'in konuþmasýnýn ardýndan 4 bildirinin sunulduðu teknik oturumlara geçildi. Ýlk günün programý Prof. Dr. Macit Toksoy'un yönettiði, Sempozyumun ikinci gününde Ýspanya Tesisat Mühendisleri Derneði ATECYR ve TTMD arasýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya ATECYR adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Juan Jose Quixano ve yönetim kurulu üyeleri katýlýrken, TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Handan Özgen, Kemal Gani Bayraktar, Levent Alatlý, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy ve Tuba Bingöl Altýok TTMD adýna yer aldýlar. Toplantýda gelecek dönemde ATECYR ve TTMD arasýnda karþýlýklý iþbirliði ve dayanýþma saðlanmasý yönünde kararlar alýndý. Toplam 22 bildirinin sunulduðu sempozyumun ikinci günü Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'nin tartýþýldýðý Panel ile son buldu. Sempozyumun son gününde, Türkiye'nin dört bir yanýndaki üniversitelerden davet edilen akademisyenlerle bir kahvaltý toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri yaný sýra Sempozyum Bilim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Arýsoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri katýldý.

27 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Toplantýda TTMD'nin amacýnýn eðitim ve bilgi paylaþýmý olduðunu vurgulayan Cafer Ünlü, "Tesisat Mühendisliði" mesleðinin üniversitelerde öðrencilere daha iyi tanýtýlmasý gerektiðini bu sayede sektörün sýkýntý yaþamayacaðýný belirtti. TTMD ile üniversiteler arasý iletiþimin geliþtirilmesi için makina fakültelerinde Sempozyum'da BEP Paneli... Sempozyumun ikinci gününde gerçekleþtirilen TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü yönetimindeki Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði Paneli sempozyumun en çok ilgi gören paneli oldu. yapýlmasý gerekenlerin tartýþýldýðý toplantýda çok sayýda akademisyen görüþ ve önerilerini sundu. Toplantý sonunda üniversitelerde TTMD hakkýnda bilgi paylaþýlan panolarýn yer almasý ve öðrenci kulüpleri kurulmasý yönünde kararlar alýndý. Bayýndýrlýk Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Murat Bayram, Enerji Bakanlýðý Temsilcisi Erdal Çalýkoðlu, TTMD adýna Abdullah Bilgin ile ÝZODER (Isý, Su, Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat Arýman, DOSÝDER (Doðalgaz Cihazlarý Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Celalettin Çelik, KBSB (Kazan ve Basýnçlý Kaplar Sanayicileri Birliði Derneði) Baþkaný Ali Eren ve MMO (Makina Mühendisleri Odasý) Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçýn'ýn konuþmacý olarak yer aldýðý panelde; 5 Aralýk 2009'da TTMD katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan yürürlüðe konan ve 1 Nisan 2010'da revize edilen Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði masaya yatýrýlarak, içerik ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar kapsamlý olarak tartýþýldý. "Mekanik Tesisat Sektörü" Forumu Sempozyum'da... Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun son günü düzenlenen "Yurt Dýþý Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Arasý Farklýlýklar" konulu forumla devam etti. MTMD Baþkaný Ýsmet Mura'nýn yönettiði forumda Ersin Gökbudak, Hüseyin Erdem, Mürþit Çelikol ve Recep Yýldýz konuþmacý olarak yer aldý. Birliði'nden, Tablolar ise Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu'nun raporlarýna dayanmaktadýr. Ýnþaattaki bu rakamlarýn ortalama yüzde 10'luk bölümü mekanik taahhüt sektörüne aittir. Ýnþaat müteahhitlerinin yurtdýþý sýralamasýna bakacak olursak, Türkiye'nin Çin'in ardýndan en büyük müteahhitlik sektörüne sahip olduðunu görmekteyiz." dedi. Forumun açýlýþýnda konuþma yapan MTMD Baþkaný Ýsmet Mura, "Ne yazýk ki mekanik müteahhitlerinin yurtdýþý iþleriyle ilgili bir envanteri yok. Onun için inþaat müteahhitlerinin verileri üzerine hesap yapmak durumundayýz. Sunacaðým veriler Türkiye Müteahhitler Forum, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri alanýndaki yeri ve sektörel hacmi ile Türk mekanik tesisat müteahhitlerinin faaliyet gösterdiði dýþ pazarlar hakkýnda bilgilerin sunulmasýyla sona erdi. Sempozyumun Ardýndan... "Binalarda Enerji Kullanýmý" konu baþlýðýnda yurtiçi ve yurdýþýndan katýlan uzman konuþmacýlarla; depremden yangýna, ýsý yalýtýmýndan iklimlendirme çalýþmalarýna, enerji tasarrufundan atýk enerjinin geri kazanýmýna ve hijyene kadar pek çok konunun bilimsel ve teknik oturumlarda tartýþýldýðý 9'uncu Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyum'u, yerli ve yabancý 450'ye yakýn sektör profesyoneline önemli bir platform saðladý. 11 farklý baþlýk altýndaki teknik oturumlarda bilimsel ve teknolojik geliþmelerin yansýtýldýðý 50'den fazla bildirinin sunulduðu sempozyum kapsamýnda; ýsýl konfor, havalandýrma ve soðutma alanlarýnda bilinen konulara farklý bakýþ açýlarýnýn getirdiði bildiriler yanýnda, tesisat teknolojisindeki son geliþmelerin ele alýndýðý bildiriler de yer aldý. Yapým ve iþletme konularýndaki uzman konuþmacýlarla, uygulama konularý ve uygulamada karþýlaþýlan problemler sempozyumda öncelikli ele alýnan konular arasýndaydý. Sempozyum katýlýmcýlarý; Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve HVAC Sistemlerinin Geleceði ve Beklentiler konulu panellerde enerji verimliliði ve HVAC sistemlerinin geleceðini, inþaat sektörünü ilgilendiren "Yurt Dýþý Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Arasý Farklýlýklar" konulu forumda ise mekanik tesisat sektörünün durumunu tartýþma imkaný buldular. 27

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması Sayı - Number : 76 Kasım - Aralık / November - December 2011 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Yüksek

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı