Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU Mart 2011

2

3 SUNUÞ

4

5 Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda sizlerle paylaþýlmýþ, e-posta yoluyla duyurulmuþ, ayrýca internet sitemiz ve dergimizde de yayýnlanmýþtýr. Dönem içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar, sizlerin görüþ ve önerilerinize sunulmak üzere ekteki çalýþma raporunda da özetlenmiþtir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlarda çalýþan üyelerimizle TTMD'nin amacý doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn deðerlendirmesini sizlerin takdirine býrakýyoruz. Eðer çalýþmalarýmýzdan baþarýlý olanlar varsa, sizlerin destek ve katkýlarý ile bu sonuçlar elde edilmiþtir. Özverili çalýþmalarda bulunan, destek ve katkýlarýný esirgemeyen, emeði geçen herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz. TTMD Yönetim Kurulu olarak, destek ve katkýlarýnýzýn sürdürülmesini bekler, öneri ve eleþtirilerinizi iletmenizden de mutluluk duyacaðýmýzý belirtmek isteriz. Bilgilerinize sunar, X.Dönem Yönetim Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla, Cafer ÜNLÜ TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER A. B. Sunuþ Genel Kurul Gündemi Dönem Organlarý 1. Yönetim Kurulu 2. Denetleme Kurulu 3. Onur Kurulu 4. Temsilcilikler 5. Ýdari Kadrolar 6. Yayýn Kurulu ÇALIÞMALAR - konu baþlýklarýna göre- 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Seminerler Kurslar Söyleþiler 2. YAYINLAR TTMD si Yayýnlanan Kitaplar Diðer Yayýnlar Tesisat Kataloðu 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ISK-SODEX Fuarý CLIMA 2010 REHVA 54. Genel Kurulu CLIMAMED ( ) 4. TTMD ÇALIÞTAYLARI 2009 Eðitim Çalýþtayý "Tesisat Mühendisliði'nde Eðitim" 2010 Eðitim Çalýþtayý "TTMD'de Gelenek ve Gelecek" Danýþma Toplantýlarý 5. SOSYAL ETKÝNLÝKLER Yeni Yýl Kokteylleri Teknik Geziler Sosyal Geziler 6. DIÞ ÝLÝÞKÝLER Kamu Kuruluþlarý ile Ýliþkiler Yurtdýþý Derneklerle Ýliþkiler (Ashrae, Rehva, Climamed) Üniversitelerle Ýliþkiler Sektörel Derneklerle Ýliþkiler TOBB ile Ýliþkiler MMO ile Ýliþkiler TESKON PROJELER AB-ÝÞKUR Projesi FP71 FP72- HIP MYK projesi 8. ÝLETÝÞÝM ÇALIÞMALARI TTMD Tanýtým Filmi Web Sitesi E-bülten Kurumsal ve Medya Ýletiþimi Çalýþmalarý - özet- Etkinlik Ýletiþimi BEP ve Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili medya çalýþmalarý IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu CLIMA 2010 Basýn Toplantýlarý AB-ÝÞKUR PROJESÝ, Mart 2011 Yerel Lansman Basýn Toplantýlarý Medyada TTMD Medya Haber Listesi Basýn Haberlerinden Seçmeler TV Haberleri Internet Haberleri MALÝ TABLOLAR 1. Dernek Gelir-Gider Tablosu 2. Dernek Bilanço 3. Ýktisadi Teþekkül Gelir-Gider Tablosu 4. Ýktisadi Teþekkül Bilanço 5. Denetleme Kurulu Raporu 6. Tahmini Bütçe

8

9 GENEL KURUL GÜNDEMÝ Genel Kurul Gündemi Dönem Organlarý 1. Yönetim Kurulu 2. Denetleme Kurulu 3. Onur Kurulu 4. Temsilcilikler 5. Ýdari Kadrolar 6. Yayýn Kurulu

10

11 GENEL KURUL GÜNDEMÝ Açýlýþ, 2. Atatürk, þehitlerimiz ve aramýzdan ayrýlan meslektaþlarýmýz için saygý duruþu, 3. Baþkanlýk divaný seçimi, 4. Gündemin karara baðlanmasý, yýlý Dernek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Dernek ve Ýktisadi Ýþletme bilanço, gelir-gider tablolarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 6. Dernek Denetim Kurulu raporunun okunmasý ve görüþülmesi, yýlý Dernek bilanço ve gelir/gider hesaplarýnýn ibrasý, 8. Ýktisadi Ýþletme bilanço ve gelir/gider hesaplarýnýn ibrasý, 9. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabul edilmesi, 10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabul edilmesi, 11. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Yönetim Kurulu için 13 asýl ve 13 yedek üyenin seçilmesi, 12. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Denetim Kurulu için 3 asýl ve 3 yedek üyenin seçilmesi, 13. Ýki yýl süre ile görev yapmak üzere Dernek Onur Kurulu için 3 asýl ve 3 yedek üyenin seçilmesi, yýlý Dernek ve iktisadi Ýþletme tahmini bütçesi ile 2011 yýlý üye aidatlarýnýn belirlenmesi, 15. Tüzük deðiþikliði önerilerinin görüþülüp karara baðlanmasý, 16. Genel Kurulu kararlarý ile ilgili olarak idari iþlemler esnasýnda idarelerin gerekli görebileceði yerlerde düzeltmeler yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 17. Dilek ve temenniler. 11

12 DÖNEM ORGANLARI 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer ÜNLÜ Baþkan Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ Baþkan Yardýmcýsý Hýrant KALATAÞ Baþkan Yardýmcýsý M. Bülent ÖZGÜR Baþkan Yardýmcýsý Gürkan ARI Sekreter Üye Aytekin ÇAKIR Sayman Üye Fevzi ÖZEL Üye Güniz GACANER Üye Handan ÖZGEN Üye Kani KORKMAZ Üye Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR Üye Murat GÜRENLÝ Üye Zeki AKSU Üye TTMD Yönetim Kurulu Görev Daðýlýmý 12 MMO ve Sektörel Derneklerle Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Bülent Özgür, Kani Korkmaz, Zeki Aksu Kamu Kuruluþlarý Ýle Ýliþkiler : Bülent Özgür, Aytekin Çakýr, Abdurrahman Kýlýç Sempozyum ve CLIMA 2010 : Abdurrahman Kýlýç, Handan Özgen, Güniz Gacaner, Hýrant Kalataþ, Web Sitesi : Murat Gürenli, Zeki Aksu, Kemal Gani Bayraktar Kitap Yayýnlarý : Abdurrahman Kýlýç, Zeki Aksu, Murat Gürenli Basýn ve Halkla Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Bülent Özgür Üye Ýliþkileri : Bülent Özgür, Kani Korkmaz Temsilcilikler : Zeki Aksu, Kani Korkmaz (Ýstanbul - Kocaeli), Güniz Gacaner (Ýzmir), Gürkan Arý (Ankara ve Diðer) Eðitim Çalýþmalarý : Abdurrahman Kýlýç, Murat Gürenli, Güniz Gacaner Endüstri ile Ýliþkiler : Güniz Gacaner, Kemal Gani Bayraktar, Fevzi Özel Dýþ Ýliþkiler : Hýrant Kalataþ, Kemal Gani Bayraktar (Rehva ve Ashrae- Tunç Korun) Üniversitelerle Ýliþkiler : Abdurrahman Kýlýç Projeler (Tübitak, AB, AR-GE) : Kemal Gani Bayraktar

13 DÖNEM ORGANLARI 2. Denetleme Kurulu Ýsmet MURA, Recep YILDIZ, Tuba Bingöl ALTIOK 3. Onur Kurulu Akdeniz HÝÇSÖNMEZ, Celal OKUTAN, Kevork ÇÝLÝNGÝROÐLU 4. Temsilcilikler TTMD Adana Temsilciliði Metin KARABACAK TTMD Ankara Temsilciliði Refet Doruk OFLAZ TTMD Antalya Temsilciliði Ayþen HAMAMCIOÐLU TTMD Bursa Temsilciliði Ýbrahim AKDEMÝR TTMD Denizli Temsilciliði Ý.Hakký GERELÝOÐLU TTMD Eskiþehir Temsilciliði Ramazan YAZGAN TTMD Ýstanbul Temsilciliði Eser ÇÝZER TTMD ANKARA Bölge Temsilciliði TTMD Ýzmir Temsilciliði Ýbrahim Üstün TATLIDÝL TTMD Kayseri Temsilciliði Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP TTMD Kocaeli Temsilciliði Prof. Dr. Ýlhan Tekin ÖZTÜRK TTMD Konya Temsilciliði Aybars ÖZER TTMD Samsun Temsilciliði Mustafa TÜRKOÐLU TTMD Zonguldak Temsilciliði Necdet CANBULAT Eðitim Komisyonu Abdullah Bilgin Bora Türkmen Ufuk Atamtürk Nazif Özakýncý Ramazan Halýcý Onur Koca Doruk Oflaz Burak Þentürk Kültigin Bilir Üye Ýliþkileri Komisyonu Burç Kürkçüoðlu Samet Uslu Atilla Kantarman Sevilay Yurduseven Ender Ýren Çýnar Meriç Proje ve Fon Geliþtirme Komisyonu Engin Tabak Doruk Oflaz Ümit Oral Atilla Kantarman Üniversite ve Gençlik Komisyonu Orhan Baðran Ender Ýren Kutay Uçgunoðlu Fatih Yazgan Enerji Komisyonu Abdullah Bilgin Atilla Kantarman Bora Türkmen Fatih Yazgan Kutay Uçgunoðlu TTMD ÝZMÝR Bölge Temsilciliði Basýn Yayýn ve Anket Deðerlendirme Komisyonu Lale Ulutepe Ersan Özçeri Güniz Gacaner Ýbrahim Ü. Tatlýdil Bilal Kip Enerji Komisyonu Ýbrahim Ü. Tatlýdil Hüseyin Kaya Serdal Dikici Bekir Cansevdi Tufan Tunç Alper Koçyiðit Engin Fatih Hepdündar Koray Ülgen Hastane Hijyen Klima Havalandýrma Tesisatý Komisyonu Lale Ulutepe Ekrem Evren Güniz Gacener Cahide Tursun Alper Arslan Ummuhan Gencer Tufan Tunç Akýn Kayacan Ýbrahim Ýþbilen 13

14 DÖNEM ORGANLARI TTMD ÝSTANBUL Bölge Temsilciliði Ýletiþim Komisyonu Eðitim Toplantýlarý ve Konularý Komisyonu Üniversiteler ve Gençlik Komisyonu Çalýþtay Komisyonu Enerji Komisyonu M. Remzi Çelik Ali Aktaþ Sedat Akaryýldýz Fatih Öner Metin Yazman Aysun Yeltekin Þerife Köse Ilgaz Yýldýz Baþyazýcý Göksel Duyum Emre Özmen Gökhan Eroðlu Taner Yönet Artuð Fenercioðlu Suat Arzýk Dilek Nemutlu Gülnur Onur Baki Kartalkaya Cem Parmaksýzoðlu Levent Acar Taner Yönet Þule Üstüner Hüseyin Yiðit Mehmet Kayký Tunç Küçükberber Ali Fuat Kolaçan Ýrfan Çelimli Mustafa Gürsel Barbaros Batur Nejat Kiper Barkýn Kaya Seçil Kýzanlýk Haluk Çakar Dilsad Baysan Kultigin Osman Biber Süleyman Akým Fatma Akým Gülnur Onur Ergin Kaya Hüseyin Kaya Selman Tarmur Ýrfan Çelimli Proje ve Fon Geliþtirme Komisyonu Tasarýmcýlar Komisyonu Üye Ýliþkileri ve Sosyal Organizasyonlar Komisyonu Sertifikalý Eðitim Programlarý Komisyonu Kurumsal Geliþim Komisyonu Okan Sever Baycan Sunaç Tuba Bingöl Altýok Meliha Alaloðlu Taner Yönet Eren Kalafat Ömer Köseli Devrim Gürsel Aziz Erdoðan Devrim Gürsel Deniz Arzu Araz Kani Korkmaz Çaðdan Yýlmaz Levent Acar Eser Çizer Zeki Aksu Taner Çalýþkan Nermin Köroðlu Suat Arzýk Salim Evyapan Coþkun Mançuhan Reda Ýþleyen Remzi Çelik Sefa Sarýsoy Mustafa Kemal Sevindir Okan Sever 14 Nizamettin Karaca Ergin Kaya Dursun Çakrak Elif Çiçek Baki Kartalkaya Süleyman Akým Erkan Özçivi Fatma Akým Alpay Kürekçi Derya Burcu Özkan Kezban Çalýk Fatma Meriç Erol

15 DÖNEM ORGANLARI 5. Ýdari Kadrolar Dernek Profesyonel Kadrosu TTMD Ankara Merkez Hakký Buyruk - TTMD Genel Koordinatörü Sevil Atlý - TTMD Müdürü Gülten Acar - Ýktisadi Ýþletme Müdürü Yeþim Daylan - Yönetici Asistaný Ali Özgü - Ofis Görevlisi TTMD Ýstanbul Temsilciliði Ercan Kahyaoðlu - Müdür Yardýmcýsý Ozan Yavuz - Ýletiþim Sorumlusu Arzu Koç - Sekreter TTMD Ýzmir Temsilciliði Serdar Oktay - Temsilcilik Sorumlusu Projeler Mehmet Dizdaroðlu - Proje Koordinatörü Sedat Dumlu - Proje Asistaný (Erzurum) Bedri Kankallý - Proje Asistaný (Kayseri) Vuslat Durgun - Proje Asistaný (Samsun) 6. Yayýn Kurulu Cafer Ünlü Murat Çakan Sevil Atlý Emre Akay Zeki Aksu Tuba Bingöl Altýok Gürkan Arý Suat Arzýk Kemal Gani Bayraktar Mustafa Bilge Abdullah Bilgin Remzi Çelik Eser Çizer Þaban Durmaz Artuð Fenercioðlu Hasan Heperkan Eren Kalafat Mehmet Ozan Yavuz TTMD Hukuk Müþaviri - Avukat Tezer ÜNAL TTMD Mali Müþaviri - Salih KAPLAN TTMD ÝÞKUR Proje Mali Müþaviri - Ýbrahim GENÇ TTMD Ýletiþim Danýþmanlýðý Ajansý GALEN PR / M. Ýrem Afþin 15

16

17 A. ÇALIÞMALAR

18

19 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Seminerler Kurslar Söyleþiler Türk Tesisat Mühendisleri Derneði'nin kuruluþ amaçlarýnda en önemli maddelerinden biri olan eðitim konusundaki çalýþmalarýmýz, geliþtirilerek ve geniþletilerek sürdürülmektedir. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de baþarýyla yürütülen çalýþmalar, diðer temsilciliklerimizin özverili çalýþmalarý ile ülkemizin birçok köþesine de taþýnmaktadýr. Seminerler TTMD temsilciliklerinde 2009 Mart-2011 Mart döneminde TTMD temsilciliklerinde seminerler yoðun bir þekilde sürdürülmüþtür. Temsilciliklerde yapýlan seminerlerin konu daðýlýmý aþaðýda belirtilmiþtir. Ankara Heat Pump Teknolojisi ve Yeni Uygulamalar Kapalý Garajlarda kanalsýz Havalandýrma Sistem Tasarýmý ve Dizayn Kriterleri Çatýlardaki Yaðmur Sularýnýn Negatif Basýnç Sistemi ile Drenajý ve Hesaplama Yöntemleri Federal Building Efficiency Standards: Equipment Düþük Sýcaklýklý Isýtma, Yüksek Sýcaklýklý Soðutma Klima Sanrtrallerinde Avrupa Standartlarý ve Eurovent Belgelendirmesi Duayenlerle Söyleþi Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Isý Pompasý ve Son Geliþmeler Jeotermal Enerji ve Kullanýmý Gri Su ve Yaðmur Hasadý Sistemleri Güneþ enerjisi sistemlerinin günümüze uygulanmasý Daire Ýstasyonu Konsepti Yeþil Binalarda Mimar Konsepti Yerden Havalandýrma Sistemlerinin Konsept ve Dizayný / Bilgi iþlem merkezlerinde hassas kontrollü klima uygulamalarý Klima Santrallerinde Enerji Verimliliði ve Seçim Kriterleri Yeþil Binalarda Pompa HVAC Sistemleri Mukayesesi (Isýtma-Soðutma) Adana Doðalgaz Uygulamalarýnda Sistem Seçimleri Yaðmur suyu Toplanmasý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Yangýn Yönetmeliklerine Göre Söndürme Sistemlerinin Tasarýmý ve Uygulamalar Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Son Teknikler ve Geliþmeler Enerjinin Etkin Kullanýlmasý için Yakýttan Baca Gazýna Kadar Dikkate Alýnmasý Gereken Hususlar Isýtmada Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Sýhhi Tesisat Sistemlerinin Tasarým ve Ýþletmesinde Enerji Verimliliði ve Tasarruf Önerileri Pompalarda Enerji Verimliliði Bölgemizde Doðalgazla ilgili Son Geliþmeler ve Doðalgazlý Cihazlarýn Doðru Seçimi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý ve Uygulamalardaki Son Geliþmeler Antalya Klimada Sistem Seçimi Güneþ Enerjisi ve Pratik Sistem Hesaplamasý Semineri Yüksek Tavanlý Mahallerde Kullanýlan Menfez Çeþitleri ve Menfez Seçim Programý 19

20 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 20 Buhar Kullanýmý Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüþüm Semineri Kobiler Ýçin Ýþ Geliþtirme Enerji Verimliliðinde Yalýtým Malzemeleri ve Uygulama Esaslarý Fotovoltaik Piller ve Güncel Uygulamalarý Yeþil Bina Konseptlerinde Mimari/Mekanik (HVAC) Oluþumlarý Menfez Seçimleri ve Kanal Hesaplanmasý Bursa Yüksek Tavanlý Mekanlarda Hava Daðýtým Sistemleri Yangýn Tesisatýnda Sprinkler Seçimi ve Sistem Tasarýmý Ýklimlendirme ve Psikometri Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve Getirdiði Yenilikler ve Sürece Ýliþkin Deðerlendirmeler Ameliyathane Hijyenik Klima Sistem Seçim Kriterleri ve Klima Santralleri Gri Su Sistemleri Yaðmur Suyu Toplama ve Gri Su Geri Kazaným Sistemleri Havalandýrma Tesisatlarýnda Menfez Tipleri ve Seçimi Bina Enerji Perf.Yön.- Soðutma Sistemlerinde Enerji Verimliliði Bina Otomasyon Sistemi Denizli Kazanlarda Enerji Verimliliði Klima ve Havalandýrma Tesisatý Tasarýmý Isýtma Tesisatlarýnda Sistem Seçimi Yaðmur suyu hasadý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Tesisatlarda Pompa Seçimi Isý Geri Kazanýmýnda Yeni Teknikler ve Uygulamalarý Nemli Hava ve Pratik Psikrometri Kullanýmý Tesisat Sektöründe Maliyet Muhasebesi Klima Sistemleri Paslanmaz Saçlarda Korozyon Þantiye Kurulumu, Test ve Devreye Alma Havuz Tesisatý Eskiþehir Isý Pompalarý Uygulamalarý Alternatif Enerji Kaynaklarý Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Yalýtým Yangýn Yönetmeliði Otomasyon Klima Havalandýrma Teknik Malzeme Yangýn Yönetmeliði Absorbsiyonlu Soðutma Sistemleri Havuz Tesisatý Tasarýmý ve Uygulamalarý Nemlendirme Tekniði Klima Tesisatýnda Sistem Seçim ve Kriterleri Buhar Tesisatý ve Çözümleri Ýstanbul Federal Building Efficiency Standards: Equipment and Appliance Standards Dünyayý Ýnþaa Edenler Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði Mekanik Tesisat Uygulamalarýnda Kapsam ve Teknik Verilerde Temel Belirsizlikler Çalýþtay Konusu Hijyenik klimalar ve hijyenik sistem uygulamalarý Güneþ Enerjisi Sistemleri Yüksek binalarda söndürme sistemi ve Pompa seçimi Ýnþaat Sektöründeki geliþmeler Klima santrallerinde enerji verimliliði ve seçim kriterleri Çalýþtay Konusu: TTMD " Gelenek- Gelecek" Yeþil Bina ve Sertifikalandýrma Daire Ýstasyonu Konsepti Analizi Türkiye Yangýn Yönetmeliði - Mekanik Tesisatta tasarým esaslarý ve yeni tasarým kriterleri Ýzmir Yaðmur suyu hasadý ve gri su uygulamalarý hesap ve projelendirme Duayenlerle Söyleþi Baca Sistemleri (Buhar-Sýcak Su) Eþanjörler -Tasarým Ve Uygulama Esaslarý Mekanik Tesisatta Pompa Seçimi ve Enerji Verimliliði Sanayide Isý Geri Kazanýmý ve Buhar Tesisatý Güneþ Enerjisi Sistemleri Stres Altýnda Kaliteli Yaþam Mesleki Ve Teknik Eðitimde Türkiye Ve Avrupa Birliði Açýsýndan Güncel Geliþmeler Binalarda ve Tesisatlarda Isý ve Ses Yalýtýmý Kojenerasyon ve Trijenerasyon Dünden Bugüne Tesisat Mühendisliði Konulu Söyleþi Yüksek Yapýlarda Yangýn Tesisatý Yüksek Yapýlarda Mekanik Tesisatý Kocaeli Buhar Tesisatýnda Dikkat Edilmesi Gereken Notlar Su Filtrasyonu Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði

21 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI Yeþil Bina Konseptlerinde Mimari/Mekanik (HVAC) Oluþumlarý Hastane Tesisatlarýnda Hijyen, Test, Ýþletmeye Alma, Denetleme ve Periyodik Bakým Isý Yalýtým Teknikleri ve Uygulama Örnekleri Deðiþken Devirli Vantilatörlerin e Pompalarýn Tesisat Ýçindeki Yerleri Soðutma Gruplarýnýn Optimum Seçimi Endüstriyel Havalandýrma Sistemleri Tasarýmý Sanayide Doðalgaz Tesisatlarýnýn Kurulmasýnda ve Ýþletmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yalýtýlmýþ Konutlarda Güneþ Enerjisi Kullanýmý Isýtma Sistemlerinde Kullanýlan Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalarý ve Seçim Kriterleri Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve Yazýlýmý Sanayide Enerji Verimliliði ve Enerji Geri Kazaným Sistemleri Kayseri Yakýcýlar ve Yakma Sistemleri Türkiye ve Yurt dýþýnda Finansal Ýmkanlar ve Temin Yollar Yangýn Yönetmeliði ve Binalarda Yangýn Önleme Sistemleri Klima ve Havalandýrma Sistemlerinde Yalýtým Uygulamalarý Sanayide Enerji Verimliliði Uygulamalarý ve Faydalarý Sanayide Enerji Verimliliðinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Zonguldak Endüstriyel Su Þartlandýrma Sistemleri (Filtreleme, Yumuþatma, Dozlama, Arýndýrma) Yanma ve Bacalar Basýnçlý Hava Tesisatý ve Kompresörler Kaynak Teknolojisi Enerji Verimliliði ile Ýlgili Güncel Düzenlemeler ve Mekanik Tesisat Açýsýndan Yaklaþýmlar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Tesisatta Korozyon, Suyun Hazýrlanmasý Endüstriyel Bacalar Deðiþken Debili Sistemler (Pompa ve Fan Uygulamalar) Kurslar TTMD Temsilciliklerinde Carrier HAP Kurslarý Alarko Carrier'in Derneðimize armaðaný olan "E-20 Isý Kazancý HAP Programý" Ýstanbul'da çalýþmalarýna devam etmektedir. 4 gün süreli olarak planlanan kursun sonunda katýlýmcýlara sertifika verilmektedir. Meslektaþlarýmýzýn büyük ilgi gösterdiði "E-20 Isý Kazancý HAP Programý" kursunun ileri seviye eðitimleri de baþlamýþtýr. gibi konularýn yaný sýra; ASHRAE standardý, mahal iç ve dýþ yük girdileri, sistem tasarýmlarý, hava sistem tasarýmlarý eðitmenler tarafýndan detaylý olarak anlatýldý. Örnek proje ile kiþisel çözüm çalýþmasýnýn ardýndan kursiyerler eðitmenler eþliðinde sýnav sorularýný yanýtladý yýlýndan beri Ýstanbul'da 21 kez, Ankara'da 1 kez Ýzmir'de 2 kez düzenlenen kurslarda toplamda bugüne kadar Ýstanbul'da 195, Ankara'da 10, Ýzmir'de 12 kiþi eðitim almýþtýr döneminde ise; Ýstanbul'da 8 kez düzenlenen eðitim kurslarýnda 78 katýlýmcýya, Ýzmir'de ise 1 kez 6 katýlýmcýya program hakkýnda genel bilgi, program terminolojisi, proje detaylarý, ekipman seçimi Ayrýca, Bölge Temsilcilikleri vasýtasýyla meslektaþlarýmýzýn hizmet kalitesini yükseltebilmek amacýyla eðitim çalýþmalarý ve seminerler yürütülmektedir. Derneðimiz, kuruluþ amaçlarýndan olan meslek içi eðitimin kalitesini yükselterek sektöre katkýda bulunmaya ek olarak, meslektaþlarýmýzý çeþitli platformlarda bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamaya çalýþmaktadýr.

22 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI SÖYLEÞÝLER Sektörümüzün geliþmesine önemli katkýda bulunmuþ, birçok mühendisin yetiþmesinde emeði olan, büyük projelere imza atmýþ duayenlerimiz ile söyleþilerimiz sürmektedir. "Duayenlerle Söyleþi" Ýzmir Toplantýsý "Duayenlerle Söyleþi" Toplantýlarý'nýn Ýzmir ayaðý, 23 Aralýk 2009 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odasý Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yönettiði söyleþinin konuk duayenleri sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ Hayri Yorgancýoðlu ve Ener Pelin'di. Baþkan Cafer Ünlü'nün açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý, duayenlerin eðitimlerinden meslek hayatlarýndaki ilk iþyerlerine, gerçekleþtirdikleri ilk projeden sektöre kazandýrdýklarý önemli projelere kadar bilgilerin paylaþýldýðý sunumla devam etti. Duayenler ise, sektörde geçirdiði uzun yýllar boyunca yaþadýðý deneyim, birikim ve ilginç anýlarýný dinleyici meslektaþlarýyla paylaþarak, onlara tavsiyelerde bulundu. 22 "Duayenlerle Söyleþi "Ankara Toplantýsý Derneðimizin Ankara Temsilciliði etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Duayenlerle Söyleþi Toplantýsý" 26 Aralýk 2009 tarihinde Ankara Dedeman Otel'de yapýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yönettiði söyleþinin konuk duayenleri sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ Kazým Kýzýlca, Muammer Özdemir, Akdeniz Hiçsönmez ve Celal Okutan'dý. Cafer Ünlü açýlýþ konuþmasýnda; "duayen" kavramýyla ilgili bilgiler aktardý ve konuklarýnýn proje ve deneyimleri hakkýnda dinleyenlere bilgi verdi. Duayenler ise, sektörde geçirdikleri uzun yýllar boyunca yaþadýklarý ilginç anýlarýný katýlýmcýlarla paylaþtýlar.

23 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI BEP-TR Bilgilendirme Toplantýlarý 5 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe giren BEP Yönetmeliði kapsamýnda bulunan Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasý yazýlým programý yetiþmediði için ertelenmiþti. Uygulama önce 1 Temmuz 2010'a daha sonra da 1 Ocak 2011'e ertelendi. Aralýk 2010'un son günlerinde Bina Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine yönelik BEP-TR yazýlým programýnýn tamamlandýðý ve bununla ilgili kurslarýn baþlayacaðý bilgisini aldýk Aralýk 2010 tarihlerinde kurslara katýlan üyelerimiz BEP-TR ile ilgili þikayetlerde bulundular. Þikayetler baþlýca þu konulardan oluþuyordu: 1.Program, mimari projenin geometrik olarak tanýmlanmasý ve belirlenen referans bina formatlarýndan birisine benzetilmesi esasýna dayandýrýlmaktadýr. Seçilen bu yöntem çok büyük zaman ve iþ gücü kaybýna neden olmaktadýr. Ayrýca, alýnan sonuç referans binaya benzeme oranýnda saðlýklý olacaktýr. Bu nedenle önerimiz; TS 825'te olduðu gibi "mimari bilgilerin de programa sayýsal giriþi" olmasý yönündedir. 2.Programda "gereksiz" bilgi giriþlerinden dolayý çok zaman kaybedilmektedir. Program bu þekliyle kaldýðý takdirde bir apartmanýn belgesi yaklaþýk bir hafta, büyük bir binanýn belgesi ise aylarca sürebilecektir. 3.Enerji Verimliliðinde en önemli parametrelerden biri de Mekanik Tesisat Sistemleridir. Isýtma, soðutma ve donanýmlarý ile ilgili veri ve bilgi giriþleri eksik ve yetersizdir. Kýsaca mekanik tesisata çok az yer verilmiþtir. 4. Mekanik tesisat sistemlerinin verimliliði konusunda sayýsal bir deðere yer verilmemiþtir. Enerji etkin mekanik sistemlerin bina performansýndaki etkisi göz ardý edilmiþtir. 5. Yazýlýmda yenilenebilir enerjiler ile kojenerasyon gibi bina performansýný temelden etkileyen, enerji verimliliði için son derece önemli olan sistemlerin kullanýmý deðerlendirme dýþý kalmýþtýr. Bunun üzerine üyelerimize 24 Aralýk 2010 tarihinde gönderdiðimiz e-posta ile gelinen son durumla ilgili bilgileri paylaþtýk. Tasarýmcý üyelerimizden, Ankara'dan Abdullah Bilgin, Bülent Özgür, Bünyamin Ünlü, Celal Okutan, Ethem Özbakýr, Fatma Çölaþan, Filiz Pehlivan, Fuzuli Topal, Hükmü Çömez, Ýstanbul'dan Baycan Sunaç, Fatma Akým, Meliha Alaloðlu, Ömer Köseli, Ýzmir'den Güniz Gacaner yazýlý olarak görüþlerini bildirmiþlerdir. Bu görüþler doðrultusunda 27 Aralýk 2010 tarihinde Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na baþvurarak BEP-TR'nin uygulamasýnýn belirttiðimiz gerekçelerle ertelenmesi isteðinde bulunduk. 28 Aralýk 2010 tarihinde Ýstanbul'da, 29 Aralýk 2010 tarihinde de Ankara'da TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü tarafýndan bilgilendirme toplantýlarý düzenlenmiþtir. Tasarýmcýlar ve sektör temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýlardan Ankara'daki toplantýya Bayýndýrlýk Bakanlýðý Yapý Ýþleri Daire Baþkaný Murat Bayram da katýlmýþtýr. Bu toplantýlarda tasarýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýndýktan sonra 30 Aralýk 2010 tarihinde Bayýndýrlýk Bakanlýðý Müsteþarý ziyaret edilerek þikayetlerimiz dile getirilmiþ; yazýlým programýndaki eksiklikler giderilinceye ve yanlýþlýklar düzeltilinceye kadar BEP-TR uygulamasýnýn ertelenmesi istenmiþtir. Ayrýca tasarýmcýlara gelen yük, zaman kaybý ve inþaat sektöründe yaþanabilecek sorunlar dile getirilmiþtir. Müsteþarlýk önerilerimizi dikkate alarak en kýsa zamanda gerekli önemlerin alýnacaðýný belirtmiþtir. 23

24 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 2. YAYINLAR TTMD si TTMD si, 62. sayýsýndan itibaren, yeni yayýn kurulu ve yeni editörlerden oluþan dergi ekibimiz tarafýndan çýkarýlmaktadýr. 4 bin adet basýlan dergimizin 72. Sayý'sý çýkmýþtýr. Kitaplar Bugüne kadar Derneðimizce 28 adet kitap yayýnlanmýþtýr. Bu dönemde ise aþaðýda belirtilen yeni kitaplar meslektaþlarýmýzýn yararýna sunulmuþtur. 24 ASHRAE Yeþil Rehber Endüstriyel Fanlar: Tasarým, Ýmalat ve Enerji Verimliliði Rehva Guidebook - Düþük Sýcaklýkla Isýtma, Yüksek Sýcaklýklý Soðutma Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði. IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabý 10. REHVA Ýklimlendirme Kongresi Bildiriler Kitabý Prof. Dr. Birol Kýlkýþ tarafýndan yazýlmakta olan Kojenerasyon Kitabý baskýya hazýrlanmýþtýr.

25 2. YAYINLAR Diðer Yayýnlar Türkiye Tesisat Kataloðu Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknoloji Sempozyumu ve Clima 2010 Dünya Ýklimlendirme Kongresi'nde daðýtýlmak üzere Türkiye Tesisat Katalogu hazýrlanmýþtýr. HVAC konularýnda faaliyet gösteren tasarýmcý, uygulamacý, üretici, iþletmeci firmalar ile sektörde faaliyet gösteren diðer kuruluþlarý içeren katalog 6000 adet basýlmýþtýr. Sektörümüzün yurtdýþýna tanýtýmý için önemli bir görevi yerine getirdiðine inandýðýmýz Türkiye Tesisat Kataloðu'nun 1000 adeti Clima Kongresi'nde, 450 adeti Sempozyum'da, 500 adeti de ISK-SODEX fuarýnda daðýtýlmýþtýr. Ayrýca, Türkiye'nin yurtdýþý temsilcilikleri ile yurtdýþýndaki Tesisat Mühendisleri Dernekleri'ne de gönderilmiþtir. Katalogda yer alan meslek gruplarý; - Tasarýmcýlar - Uygulamacýlar - Üretici, Temsilci ve Tedarikciler - Sivil Toplum Kuruluþlarý - Destek veren üniversiteler - Yayýnlar ve Standartlar - Fuarlar - AR-GE ve Danýþman Kuruluþlar - Meslek Eðitimleri - Belgelendirme hizmetleri 25

26 1. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun 9'uncusu 3-5 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda, ulusal ve uluslararasý kuruluþlarýn destekleriyle, yurtiçi - yurtdýþý üniversite ve firma temsilcilerinden oluþan 374'ü kayýtlý olmak üzere 450'ye yakýn katýlýmcýyla Ýstanbul The Marmara Hotel'de gerçekleþtirildi. TTMD tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen "Uluslar arasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"na sektörel dernek baþkanlarýnýn yaný sýra CLIMAMED Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayýda yabancý bilim adamý ve uzman katýldý. Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç'ýn "Hoþgeldiniz" konuþmasýyla baþlayan açýlýþ töreninde sýrasýyla; TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, Ýspanya ATECYR'den Juan Jose Quixaro, Orhan Turan (ÝMSAD), Nedim Zalma (ÝSKÝD), Metin Duruk (ÝSKAV), Ali Ekber Çakar (MMO), Ýsmet Mura (MTMD), Dr.Celalettin Çelik (DOSÝDER) ve Sedat Arýman (ÝZODER) konuþma yaptý. Benoit Araman, Celalettin Çelik, Faruk Çimen, Mehmet Rodop, Naci Þahin, Selman Tarmur ve Virginie Lori'nin panelist olarak yer aldýðý "HVAC Sistemlerinin Geleceði ve Beklentiler" konulu panel ve ardýndan verilen açýlýþ kokteyli ile son buldu. 26 Açýlýþta konuþan Sempozyum Baþkaný Cafer Ünlü, enerjinin günümüzdeki önemine dikkat çekmek için sempozyumun ana temasýný "Binalarda Enerji Kullanýmý" olarak belirlediklerini söyledi. Cafer Ünlü, Türkiye'nin tükettiði enerjinin %75'ini ithal ettiðini, bu anlamda enerji savurganý bir ülke olduðumuzun altýný çizerek sempozyumda enerji tüketimi konusunun derinlemesine tartýþýlacaðýný vurguladý. Necdet Pamir'in konferans konuþmacýsý olarak davet edildiði sempozyumda Pamir, katýlýmcýlara "Küresel Enerji Politikalarý ve Türkiye" konulu geniþ bir sunum gerçekleþtirdi. Necdet Pamir'in konuþmasýnýn ardýndan 4 bildirinin sunulduðu teknik oturumlara geçildi. Ýlk günün programý Prof. Dr. Macit Toksoy'un yönettiði, Sempozyumun ikinci gününde Ýspanya Tesisat Mühendisleri Derneði ATECYR ve TTMD arasýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya ATECYR adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Juan Jose Quixano ve yönetim kurulu üyeleri katýlýrken, TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Handan Özgen, Kemal Gani Bayraktar, Levent Alatlý, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy ve Tuba Bingöl Altýok TTMD adýna yer aldýlar. Toplantýda gelecek dönemde ATECYR ve TTMD arasýnda karþýlýklý iþbirliði ve dayanýþma saðlanmasý yönünde kararlar alýndý. Toplam 22 bildirinin sunulduðu sempozyumun ikinci günü Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'nin tartýþýldýðý Panel ile son buldu. Sempozyumun son gününde, Türkiye'nin dört bir yanýndaki üniversitelerden davet edilen akademisyenlerle bir kahvaltý toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri yaný sýra Sempozyum Bilim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Arýsoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri katýldý.

27 3. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Toplantýda TTMD'nin amacýnýn eðitim ve bilgi paylaþýmý olduðunu vurgulayan Cafer Ünlü, "Tesisat Mühendisliði" mesleðinin üniversitelerde öðrencilere daha iyi tanýtýlmasý gerektiðini bu sayede sektörün sýkýntý yaþamayacaðýný belirtti. TTMD ile üniversiteler arasý iletiþimin geliþtirilmesi için makina fakültelerinde Sempozyum'da BEP Paneli... Sempozyumun ikinci gününde gerçekleþtirilen TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü yönetimindeki Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði Paneli sempozyumun en çok ilgi gören paneli oldu. yapýlmasý gerekenlerin tartýþýldýðý toplantýda çok sayýda akademisyen görüþ ve önerilerini sundu. Toplantý sonunda üniversitelerde TTMD hakkýnda bilgi paylaþýlan panolarýn yer almasý ve öðrenci kulüpleri kurulmasý yönünde kararlar alýndý. Bayýndýrlýk Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Murat Bayram, Enerji Bakanlýðý Temsilcisi Erdal Çalýkoðlu, TTMD adýna Abdullah Bilgin ile ÝZODER (Isý, Su, Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat Arýman, DOSÝDER (Doðalgaz Cihazlarý Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Celalettin Çelik, KBSB (Kazan ve Basýnçlý Kaplar Sanayicileri Birliði Derneði) Baþkaný Ali Eren ve MMO (Makina Mühendisleri Odasý) Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçýn'ýn konuþmacý olarak yer aldýðý panelde; 5 Aralýk 2009'da TTMD katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan yürürlüðe konan ve 1 Nisan 2010'da revize edilen Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði masaya yatýrýlarak, içerik ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar kapsamlý olarak tartýþýldý. "Mekanik Tesisat Sektörü" Forumu Sempozyum'da... Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun son günü düzenlenen "Yurt Dýþý Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Arasý Farklýlýklar" konulu forumla devam etti. MTMD Baþkaný Ýsmet Mura'nýn yönettiði forumda Ersin Gökbudak, Hüseyin Erdem, Mürþit Çelikol ve Recep Yýldýz konuþmacý olarak yer aldý. Birliði'nden, Tablolar ise Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu'nun raporlarýna dayanmaktadýr. Ýnþaattaki bu rakamlarýn ortalama yüzde 10'luk bölümü mekanik taahhüt sektörüne aittir. Ýnþaat müteahhitlerinin yurtdýþý sýralamasýna bakacak olursak, Türkiye'nin Çin'in ardýndan en büyük müteahhitlik sektörüne sahip olduðunu görmekteyiz." dedi. Forumun açýlýþýnda konuþma yapan MTMD Baþkaný Ýsmet Mura, "Ne yazýk ki mekanik müteahhitlerinin yurtdýþý iþleriyle ilgili bir envanteri yok. Onun için inþaat müteahhitlerinin verileri üzerine hesap yapmak durumundayýz. Sunacaðým veriler Türkiye Müteahhitler Forum, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri alanýndaki yeri ve sektörel hacmi ile Türk mekanik tesisat müteahhitlerinin faaliyet gösterdiði dýþ pazarlar hakkýnda bilgilerin sunulmasýyla sona erdi. Sempozyumun Ardýndan... "Binalarda Enerji Kullanýmý" konu baþlýðýnda yurtiçi ve yurdýþýndan katýlan uzman konuþmacýlarla; depremden yangýna, ýsý yalýtýmýndan iklimlendirme çalýþmalarýna, enerji tasarrufundan atýk enerjinin geri kazanýmýna ve hijyene kadar pek çok konunun bilimsel ve teknik oturumlarda tartýþýldýðý 9'uncu Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyum'u, yerli ve yabancý 450'ye yakýn sektör profesyoneline önemli bir platform saðladý. 11 farklý baþlýk altýndaki teknik oturumlarda bilimsel ve teknolojik geliþmelerin yansýtýldýðý 50'den fazla bildirinin sunulduðu sempozyum kapsamýnda; ýsýl konfor, havalandýrma ve soðutma alanlarýnda bilinen konulara farklý bakýþ açýlarýnýn getirdiði bildiriler yanýnda, tesisat teknolojisindeki son geliþmelerin ele alýndýðý bildiriler de yer aldý. Yapým ve iþletme konularýndaki uzman konuþmacýlarla, uygulama konularý ve uygulamada karþýlaþýlan problemler sempozyumda öncelikli ele alýnan konular arasýndaydý. Sempozyum katýlýmcýlarý; Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði ve HVAC Sistemlerinin Geleceði ve Beklentiler konulu panellerde enerji verimliliði ve HVAC sistemlerinin geleceðini, inþaat sektörünü ilgilendiren "Yurt Dýþý Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Arasý Farklýlýklar" konulu forumda ise mekanik tesisat sektörünün durumunu tartýþma imkaný buldular. 27

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN.

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. TTMD ve Sektörel Derneklerin Çalışma Hedefleri TTMD 28 30 EKİM ÇALIŞTAY Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı TTMD; Tesisat Mühendisleri Derneği adı altında Sayın Celal

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005 tmmob Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Tesisat sektörü TESKON 2005 te buluþtu... 7-8 Teskon 2005 fuarýný 15 bini aþkýn kiþi ziyaret etti... 9 Konferanslar...10 Teskon, tesisat gündemine ýþýk tutuyor... 11 AB müzakere

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Đki yılda bir Makina Mühendisleri Odası tarafından Đzmir de düzenlenen ULUSAL TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ KONGRESĐ

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU

BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU MODERATÖRLER Numan Şahin Murat Çakan Göksel Duyum KATILIMCILAR Metin Akdaş Hüseyin Vatansever Murat Gürenli Vural Eroğlu Fatma Akım Kani Korkmaz Selman Ölmez Sencer Erten Hakkı

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI etkinlikler SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2007 Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi sekretaryalığında yapıldı... II. Ulusal İklimlendirme Kongresi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı