Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý Mayýs Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün uluslararasý teknoloji platformu 3T Fuarý 15 Mayýs ta açýlýyor Metal Makine Teknolojisini, Endüstriyel Tasarýmý ve Endüstriyel Kontrolü ayný çatý altýnda birleþtiren tek uluslararasý fuar olan 3T Fuarý, Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi nde gerçekleþtirilecek. Üretimde kaliteyi, verimliliði ve üretkenliði arttýrýrken bir yandan da maliyetleri azaltmak, katma deðeri yüksek ürün üretmeyi ve dünya genelinde rekabetçi olabilmeyi saðlýyor. Ülkemizde kullanýlan üretim teknolojilerinin analizi ve geliþme eðilimi 3T Fuarý'nýn yapýlandýrýlmasý için nesnel bir zemin teþkil ediyor. Önce sektör içerisinde bu konuda ciddi araþtýrmalar yapan; çýkan verileri mühendis kadrosu ile çok iyi deðerlendirerek 3T Fuarý'nýn çerçevesini belirleyen ve üretim sürecinin sac ayaðýný oluþturan 3 konuyu; CNC kontrollü makine teknolojisini, yazýlým tabanlý kalýp tasarýmlarýný ve otomasyon-endüstriyel kontrol süreçlerini ayný çatý altýnda buluþturan Yaðmur Fuarcýlýk, Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta metal sektörünü bir araya getirerek yine bir baþarýya imza atacak. CNC kontrollü makine teknolojisini, CAD-CAM, PC tabanlý kalýp tasarýmlarýný ve otomasyonkontrol süreçlerini bir araya getiren ve bütünleþtiren 3T Fuarý sadece Ege Bölgesi'nde bulunan sanayicilerin deðil, yurt genelindeki tüm sanayicilerin ihtiyaçlarýna bir bütün olarak çözüm bulan tek fuar olma niteliðinde. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen ve geliþmiþ teknolojileri kullanarak rekabet þansýný artýrmak isteyen pek çok firmanýn katýlacaðý 3T Fuarý baþladýðý günden itibaren sektörden çok sayýda ziyaretçiye, sektördeki yeni teknolojilerle buluþma imkaný tanýyacak. Türkiye nin dört bir yanýndan ve yurtdýþýndan gelen sanayiciler, sektör temsilcileri, teknokratlar, mühendisler, teknolojideki yeniliklerle tanýþarak; yeni proje, yatýrým ve iþ süreçleri için anahtar çözümler bulabilecek, daha etkin bir teknoloji yönetimi için yeni bilgilere kavuþabilecekler. 3T Fuarý nda bu yýl sergilenecek ürün ve teknolojiler; metal iþleme sektörüne yönelik CNC takým, CNC sac þekillendirme makineleri, üniversal tezgahlar, yüzey iþleme teknolojisi, kaynak ve kalýp teknolojisi, robot teknolojisi, kaldýrma ve taþýma teknolojisi ile otomasyon ve endüstriyel kontrol sistemlerinden oluþuyor. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Yaðmur Fuarcýlýk organizatörlüðünde gerçekleþtirilecek olan fuara katýlan katýlýmcýlar çok sayýda satýþ ve iþ baðlantýsý saðlarken, yabancý temsilcilik anlaþmalarýna da imza atabilme olanaðýna sahip olacaklar. Avrasya bölgesinin en büyük metal ve metal iþleme teknolojileri fuarlarýndan biri olan 3T Fuarý'nda yer almak, katýlýmcýlara dünyanýn en hýzlý geliþme potansiyeline sahip pazarlarýndan birine eriþme þansý verirken, gelecekteki iþ ortaklýklarýnýn oluþmasýnda ve yeni teknolojik trendlerin belirlenmesine de fýrsat tanýyacak. 600 ün üzerinde firma katýlacak Bir yandan kaliteyi, verimliliði ve üretkenliði arttýrýrken bir yandan da maliyetleri azaltarak, katma deðeri yüksek ürün üretmeyi ve dünya genelinde rekabetçi olabilmeyi isteyenlerin buluþma platformu olan fuara þimdiden, Türkiye baþta olmak üzere, 20 ülkeden toplam 330 firma kayýt yaptýrdý. Mayýs ayýna kadar bu sayýnýn ikiye katlanmasý beklenen fuara kayýt yaptýran yabancý ülkeler arasýnda Almanya 26 firmayla baþý çekiyor. Yurt dýþýndan Almanya'nýn yaný sýra, Fransa, Ýngiltere, Amerika, Hollanda, Ýtalya, Tayvan, Danimarka, Avusturya, Japonya, Ýspanya, Ýsveç, Slovakya, Hindistan, Bulgaristan, Kore gibi dünya metal sektörüne yön veren ülkeler de fuardaki yerlerini aldýlar. Uluslararasý ölçekte ortaya çýkan son geliþmelerin ve yeniliklerin sergileneceði fuarda ziyaretçiler 4 gün süresince kullanýlan üretim teknolojilerinin analizini ve geliþme eðilimini takip etme fýrsatý yakalayacaklar. Fuarýn gerçekleþtirileceði Mayýs ayýna kadar Türkiye'den ve dünyadan toplam 600 firmanýn katýlýmý öngörülüyor. Fuara 57 ilden ve 22 ülkeden ziyaretçi baþvurusu Fuarýn yurtdýþý hedef kitlesi 95 ülkeden oluþuyor. Yaðmur Fuarcýlýk yurt dýþýnda bulunan 35 bin firmanýn posta adresine Ýngilizce broþür ve afiþ gönderirken, internet yoluyla da 150 bin adet gönderisi yapýyor. Yurtiçinde de tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtiren Yaðmur Fuarcýlýk, 81 ildeki toplam 55 bin firmaya, düzenli ve sürekli olarak bilgi gönderiminde bulunuyor. Ayrýca pek çok ilde bulunan Sanayi Odalarý, KOSGEB Müdürlükleri, Meslek Odalarý gibi kurumlara detaylý tanýtým yapýlarak, o illerde kurumlara üye olan yatýrýmcý ve giriþimci firmalarýn da fuara gelmeleri saðlanýyor. Yapýlan tanýtýmlar neticesinde baþta Ýzmir, Ýstanbul, Manisa, Kocaeli, Bursa, Konya, Adana olmak üzere 17 ana sektörden ve 57 ilden binlerce ziyaretçi baþvurusu yapýldý. Tunus, Güney Afrika, Almanya, Ýran, Mýsýr, Ýrlanda, Pakistan, Yunanistan, Oman, Fransa, Ürdün, Ukrayna, Bosna Hersek, B.A.E., Suriye, Yemen, Ýsrail, Ýspanya, A.B.D., Lübnan olmak üzere 20 nin üzerinde ülkeden ve madeni eþya, otomotiv, beyaz eþya gibi pek çok sektörden ziyaretçi baþvurularýnýn ulaþtýðý belirtiliyor. Nasýl rekabet edebilirim? Üretim teknolojim ne durumda? Hem göze daha hoþ görünen hem de daha fonksiyonlu ürünü nasýl tasarlarým? Ürettiðim ürünleri deðiþen insan ihtiyaçlarýna göre nasýl daha kullanýþlý hale getirebilirim? Düþük maliyetle nasýl kaliteli ürün üretebilirim? Bakým maliyetlerini nasýl düþürebilirim? Enerji maliyetlerini nasýl düþürebilirim? Daha ergonomik ve çevreye en az zararý veren üretimi nasýl saðlayabilirim? Toplam üretim verimliliðini nasýl artýrabilirim? Üretim Teknolojisi Kalýp & Tasarým Otomasyon & Kontrol 3T2008 ON-LINE DAVETÝYE ÝÇÝN: 3T Fuarý na Anadolu dan otuza yakýn ilden profesyonel ziyaretçi heyetleri Yaðmur Fuarcýlýk, fuara doðrudan yatýrýmcý ve talepkar firmalarý çekmek amacýyla sanayisi geliþmiþ illerden otobüs servisleri düzenleniyor. Sanayi odalarý, ticaret odalarý, KOSGEB müdürlükleri ve çeþitli meslek odalarý ile iþbirliði yapýlarak düzenlenen organizasyonlarda sanayici heyetlerinin fuar katýlýmcýlarý ile buluþmasý saðlanýyor. 55 bin hedef kitle firmaya yýl içerisinde gönderilen özel fuar gazeteleri ile otobüs organizasyonlarýnýn duyurusu yapýlýyor. Böylece dönemsel talebi olan, yatýrým düþünen sanayicilerin baþvurularý kabul ediliyor. Otobüs servislerinden yararlanmak için Yaðmur Fuarcýlýk ile baðlantý kurunuz. Tel:

2 2M Makina A.Þ. Abra Vinç Makine Kons. San. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, çelik raf, çelik kapý, tel ýzgara, stand iþleri, doðalgaz kelepçesi, avize üretimi ve bütün metal üretimin olduðu her sektör Als Laboratuvar Cihazlarý Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Aks-Mak Zamak Döküm ve Enjeksiyon Makine Ürünler- - Spanset / Almanya: Polyester sonsuz (daire) ve gözlü sapanlar, sapan koruma kýlýflarý ve kenar koruma kösebentleri, gerdirme kayýþlarý ve polyesterden mamul yük tespit elemanlarý - Elektrikli gezer vinçler, bara ve ekipmanlarý, endüstriyel RF uzaktan kumanda, zincirli elektrikli caraskal - Tractel-Secalt/ Fransa-Almanya: Mekanik ceraskal, hubzug, tirfor, ray kancalarý, manuel saryolar, dijital vinç kantarlarý (dinamometre), limitsiz halat vinçleri, yüksekte çalýþmaya yönelik personel emniyet ekipmanlarý, bina bakým üniteleri, asma iskeleler ve dýþ cephe eriþim sistemleri,transpaletler ve diðer mekanik ve hidrolik kriko ve kaldýraçlar - Rud / Almanya: Zincir sapanlar, sapan aksesuar ve ekipmanlarý, vinç ve ceraskal zincirleri, vidalý ve kaynaklanabilir aský mapalarý, eyeboltlar, zincir gerdirmeler ve yük tespit elemanlarý - Hi-Force / Ýngiltere: Hidrolik silindirler, pompalar, fitting ve aksesuarlar, hidrolik tork anahtarlarý, çektirmeler, hidrolik saplama çektirmeleri, halat, zincir ve somun kesiciler, tset pompalarý, aluminyum ve çelik gövdeli krikolar - Crosby / Amerika: Master halkalar, kancalar, çelik halat klemensleri ve soketleri, radansalar, liftinler, mapa kilitler, gerdirmeler, kanca bloklarý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme, kalýp, otomasyon Telecrane / RF uzaktan kumanda Ajan Elektronik Servis San. 60 grama kadar her türlü zamak parça dökümü ve enjeksiyon makine imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Tekstil, otomotiv, yan sanayi, tarým, elektrik elektronik, mobilya, aksesuar ve anahtarlýk vs. Akyapak Makine Sanayi ve Ticaret A.Þ. Metalografik numune hazýrlama cihazlarý, sarf malzemeleri ve sertlik ölçme cihazlarý Hitap Ettigi Sektörler: Demir-çelik, otomotiv ve yan sanayii, üniversiteler Struers A/S. / Danimarka / Metalografik numune hazýrlama cihazlarý ve sarf malzemeleri Emcotest Prüfmaschinen Gmbh / Avusturya / Sertlik ölçme cihazlarý Future-Tech / Japonya / Sertlik ölçme cihazlarý - Walker Magnetics/ Hollanda: Kaldýrma ve taþýma mýknatýslarý (magnet), manyetik matkaplar J.D.Neuhaus / Almanya, Ex-proof havalý ceraskallar ve ýrgat vinçleri CNC plazma ve Oxyfuel kesme makinesi, CNC freze makinesi, CNC erezyon makinesi, CNC boru kesme makinesi, CNC delik delme makinesi Barýþ Polimer San.Ýth.Ýhr.End. ve Tic.Ltd. Þti. - Huchez / Fransa: Elektrikli ve manuel ýrgat vinçleri - Van Beest / Hollanda:Radansalar, mapa kilitler, gerdirmeler, kanca bloklarý Hitap Ettiði Sektörler: Sac sektörü, inþaat sektörü, yapý sektörü, kalýp sektörü, makine sektörü. - Faraone / Ýtalya: Teleskopik mobil platformlar, alüminyum merdivenler, personel eriþim sistemleri - Jung / Almanya: Tezgah krikolarý ve tekerlekli taþýma arabalarý - Ýnter Product IP / Hollanda: Her türlü yatay ve dikey sac, alüminyum ve panel kaldýrma kýskaçlarý ( Kurtaðzý) - R.W.M / Ýtalya: Elektrikli zincirli ceraskallar Akdeniz Metal Makine Ýnþ. Ýhr. Ýth. San. 3 ve 4 valsli, hidrolik silindir makinesi, 3 valsli asimetrik silindir makinesi, 2 valsli hýzlý büken silindir makinesi, CNC malafalý boru bükme makinesi, profil bükme makinesi, hidrolik profil bükme makineleri, CNC delik delme makineleri, plazma-oxi kesim makineleri, kordon makineleri - Mennens / Hollanda: Çelik halat sapanlar ve fittingleri Al-Çelik Mühendislik-Danýþmanlýk San. ve - Armanni / Ýtalya: Akülü ve manuel istif makineleri - Schmalz / Almanya: Vakumlu kaldýrma üniteleri Punta kaynak makineleri, CNC punta makineleri, akü þarj makineleri, voltaj regülatörleri, trafo imalatý 1200 mm çap'a kadar alaþýmlý çelikler, takým çelikleri, ýslah çalikleri, sementasyon çelikleri, imalat çelikleri ve geniþ ürün yelpazesi bulunmaktadýr. Karbür freze, plaket, tarama kafasý, takým tutucu, standart kalýp baðlama elemanlarý, manuel ve pnömatik kenetler, matkap, rayba, pens, pens tutucu 02

3 Delta Tools S.R.L.: Küresel ve karesel sert metal kopya freze uçlarý Cadbim Bilgisayar Özel Eðitim Danýþmanlýk Pazar. San. Çaðdaþ Kesici Takým Sanayi Dener Makine Rineck Gmbh: Sert metal plaketli freze kafalarý, sert metal parmak frezeler ve takým tutucularý, aluminyum ve plastik iþleme kafalarý ETM 7: Karbür frezeler, matkaplar, raybalar Shin Yain (Syic): Pensler, pens tutucular, bilyalý pens tutucular, termik ýsýtma sistemli tutucular, freze kafalarý, hassas delik iþleme kafalarý ve plaketleri, parça sýfýrlama ve ölçü aletleri, mengeneler, tornalama, kater, tutucu ve plaketleri Halder: Modüler iþ parçasý baðlama sistemleri, standart elemanlar; T-vida, T- somunlar, oynar baþlý ucu bilyalý destekler, yaylý çýkarýcýlar, bilyalý setskurlar, fikstür ve aparat üretiminde kullanabileceðiniz norm parçalar Brauer: Fikstür ve kaynak aparatlarý üretiminde kullanabileceðiniz mekanik, pnömatik ve hidrolik kenetler, kaynak atölyelerinde kullanabileceðiniz pensler, mekanik ve pnömatik küçük perçin presleri HAM: Almanya Batý Isýl Ýþlem Sanayi ve Tic. A. Þ. AUTODESK Yazýlýmlarý AutoCAD LT AutoCAD AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor Suite Autodesk Inventor Professionel Autodesk Architecture Revit Suite Autodesk Raster Design HP Donanýmlarý HP A0 - A1- A2 Plotter ( HP Design Jet Çözüm Ortaðý) HP Orijinal Tüketim Ürünleri Ýþ Ortaðý A0 Digitizer A0 Scanner Bilgisayar Hizmetler Autodesk Ürünlerinin Teknik Destek Hizmeti Ürünler / Stock; Matkap ucu, freze, klavuz, rayba, pafta, zenker Baublies; Yüzey ezerek parlatma ve kalibrasyon takýmlarý Ews; CNC tornalar için tahrikli takýmlar WSW; CNC Ýþlem merkezi takým tutucularý, pensleri ve otomat pensleri Super A1; Sert maden takma uçlarý ve tutucularý Neuhauser- Hss+ Vhm; Daire testereler, kanal çakýlarý Metrology ; Ölçüm ve kalibrasyon aletleri D+S Preuzisionesteile Gmbh - Takým tutucularý Ege Takým Makine / Ege bölge bayii Hitap Ettiði Sektörler: Tüm talaþlý imalat sektörleri için, Standart ve Özel takýmlar, Ölçüm aletleri, kalite kontrol cihazlarý Dia Clas Sert Metal Aþýndýrýcý Taþlarý Ýmalat ve Satýþ CNC plazma kesim makinesi, CNC-NC hidrolik abkant presler, NC hidrolik giyotin makaslar, köþe kesme makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Sac ve sac ürünlerinin kullanýldýðý tüm sektörler Faaliyet Merkezi: Kayseri Ege Teknik CNC Makine Ýthalat Ýhracat Tic. ve San. Ltd. Þti. Digital Çýktý Servisi TSE Belgeli Teknik Servis Proje Hizmeti ( 2-3 boyut proje çizimi / 3 boyutlu Mimari ve Mekanik Görselleþtirme-Canlandýrma) Tesisler: Atmosfer kontrollü fýrýnlar, vakum sertleþtirme ve sementasyon fýrýný, 150 kw kuyu tipi ýslah fýrýný, 300 kw arabalý gerilim giderme fýrýný, laboratuar ve yardýmcý tesisler. Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalat sanayi, otomotiv ve yan sanayi, talaþlý imalat, kalýp ve kalýp sistemleri, madeni eþya, metal ürün, yapý elemanlarý, kaldýrma, taþýma, istifleme, genel mimari tasarým, reklamcýlýk Beydemir Sac Profil San.ve Coþkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Þ. Ürünler : CNC torna, CNC dik ve yatay iþleme merkezleri, azdýrma çaký ve raspalarý, Hitap Ettiði Sektörler: Diþli ve otomotiv - Luren Precision Co. Ltd. / Tayvan Karbür çaký, diþli kesim araçlarý, CNC diþli profil taþlama, CNC vida taþlama Sac kasalar, taþýma paletleri, aðýr malzeme raflarý, kumlama makineleri Hitap Ettiði Sektörler: Baþta otomotiv yan sanayi olmak üzere tüm imalat sanayine hitap edilmektedir. Presler, endüstriyel otomasyon sistemleri, kaynak makineleri ve yedek parçalarý Hassas bileme taþlarý, CBN, HSS, karbür taþlarý, satýh taþlama, delik taþlama, cam ve avize için malatura taþlarý kalýplar için parlatma macunlarý Hitap Ettiði Sektörler: Makina imalatçýlarý, kalýp ve bileme sektörü - Hwa Chun Machinery Co. Ltd. / Tayvan - Jarng Yeong Enterprise Co. Ltd. / Tayvan CNC torna tezgahý, otomatik torna, özel amaçlý makine, özel amaçlý makine, bileme makinesi, CNC dik iþleme makinesi - Kuen Jeng Machinery Co. Ltd. / Tayvan KL-645 / KL-852 CNC torna, KL-1078 / KL-1278 CNC torna - Focusseiki Machine Co. Ltd. / Tayvan CNC dik iþleme merkezleri 03

4 Elosan Elektrik Malz. San. Fetaþ Metalurji ve Yüzey Ýþlem Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Þti. Aþýnmaya mukavim kaynak tozlarý ve çubuklarý wall Colmonoy /Ýngiltere, Böhler/Almanya Özel çelikler Cogne / Ýtalya, Nironit / Almanya Aluminyum ve bakýr alaþýmlar Titanyum alaþýmlarý. Fruchtl / Almanya Klemens, pano topraklama klemensleri, u klemens, porselen klemens, spk kablo pabuçlarý, ek muflar, a.g.izolatörleri ve çeþitli elektrik malzemeleri pazarlama ve imalatýný En Teknik Kesici Takýmlar Makine San. ve -Sony Millman koordinat ölçme ve gösterge sistemleri -Maike ve Mytech kalýpçý freze satýþ ve servis -Kontek sýcak yolluk modülleri -HS-CG spiral, fiþek flex rezistanslarý -Sýcak yolluk ekipmanlarý -Novotechnik lineer pozisyon cetvelleri -Diprofil ve kemet parlatma malzemeleri ve makineleri -Fason kalýp parlatma iþleri -Sony Millman / Japonya -Maike, Mytech / Tayvan -Kontel /Türkiye -HS-GC / Almanya -Novotechnik / Almanya -Diprofil / Ýsveç Ermaksan Mak. San. ve Ürünler / CO2 uçan optik lazer kesim makineleri, CNC hidrolik plazma & punch presler, CNC hidrolik punch presler, CNC hidrolik abkant presler, konvansiyonel abkant presler, CNC hidrolik açý ayarlý giyotin makaslar, hidrolik giyotin makaslar Hitap Ettiði Sektörler: Demir çelik dünyasýndaki tüm sektörler Esçel Demir Çelik San.ve Paslanmaz çelik bilya ve gritler, çelik bilya ve gritler, aluminyumoksit, cam küreler, çelik kesme-tel, vibrasyon sarf malzemeleri ve sývýlar, kalýp ayýrýcý yaðlar ve spesifik yaðlayýcýlar, shot peening (bilyalý dövme) sarf malzemeleri, shot peening aksesuarlarý, almen plaka ve ölçüm cihazlarý Hitap Ettiði Sektörler: Döküm, dövme, çelik konstrüksiyon, paslanmaz çelikten mamul üretim yapanlar, aluminyum ve zamak enjeksiyon dökümcüler, züccaciye, cam dekorasyon, tersaneler, Vulkan Inox GmbH, Frohn GmbH, Potters Ballotini, Treibacher Schleifmittel SpA, Peening Accessories GmbH, Erba Makine Sanayi Ltd. Þti. Yüzkor Ltd.Þti. Paslanmaz çelik bilya ve gritler, çelik bilya ve gritler, çelik kesme tel, aluminyum kesme tel, bakýr-pirinç-zamak kesme tel, cam küreler, aluminyum oksitler, almen plakalar, shot peening ekipman ve aksesuarlarý, almen ölçüm cihazlarý, vibrasyon sarf malzemeleri ve sývýlar, vibrasyon makineleri, kumlama makineleri Pergel vinç sistemleri Özel vinç sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Aluminyum, ambalaj, asansör, cam sanayi, çimento, demir çelik, döküm sanayi, elektrik ve elektronik endüstrisi, gýda, iþ makineleri üreticileri, kaðýt endüstrisi, kalýp sanayi, kamu sektörü, kimya sanayi, madencilik, makinel sanayi, mermer sanayi, otomotiv, plastik sanayi, prefabrik üreticileri, tekstil endüstrisi, tersaneler, ticarethaneler, üreticiler ve yapý endüstrileri Gaz Alet ve Cihazlarý Tic. San. Ltd. Þti. Gaz regülatörleri, oksijenli kesme makineleri, kaynak makineleri Hitap Ettiði Sektörler: Demir, çelik, inþaat, makine Tanaka Hpa Teknoloji Geliþtirme Ltd. Þti. -Kemet / Ýngiltere Hitap Ettiði Sektörler: Talaþlý imalat yapan tüm sanayi kollarý, plastik ve metal kalýpçýlarý, plastik enjeksiyon baský iþi yapan firmalar, beyaz eþya imalatçýlarý, tüm endüstri kollarý Güralp Vinç ve Makine Konsrüksiyon San. Era Metalurji Ürünler / Kontinü, sfero ve pik döküm UCB cast profil SA / Ýspanya / Ýngiltere TRS milleri, imalat çelikleri, otomat çelikleri, kare, altý köþe çelikler, paslanmaz (XR0CR13) çelikler vs. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv yedek parça, kalýp imalatý, makine imalatý, tarým makineleri imalatý, talaþlý imalat, vana imalatý Kaldýrma makinesi grubunda; Sabit kaldýrma makineleri Monoray arabalý kaldýrma makineleri Çift kiriþ arabalý kaldýrma makineleri Vinç sistemleri grubunda ; Gezer köprülü tavan vinçleri Gezer köprülü portal vinç sistemleri Hidrolik; Valfler, pompalar, silindirler, hidrolik fittings, filtreleme, akü, aksesuar, tesisat borusu, honlanmýþ boru, kromlu mil, hidrolik kontrol bloklarý, hidrolik güç üniteleri, ön dolum valfleri Pnömatik; Valfler, aktüatörler, þartlandýrýcýlar, hassas regülatörler, pnömatik fittings, pnömatik hortum Otomasyon; Endüstriyel PC, CNC kontrol 04

5 Ýstanbul Makina ve Otomasyon Sistemleri A.Þ. ZMM Bulgaria - üniversal torna EdgeCAM - Ýngiltere / CAD/CAM sistemleri Karakoç Kalýp Metal Form Sanayi A.Þ. sistemleri, plazma CNC kontrolörleri, CNC abkant kontrolörleri Proses Otomasyon; Solenoid valfler, pistonlu valfler, aktüatörlü küresel vanalar Duplomatic Hidrolik, Metalwork pnömatik, Hydraforce, Hartmann+Lammle, Tecnos, KCL Hidrolik, Controlair, M&M sprirax, Enolgas Erezyon (EDM) sarf malzemeleri - tel, elektrod, dielektrik sývý, filtre. Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme, talaþlý imalat Kadir Akçay Otomotiv Ýnþaat Taahhüt Ýth. Ýhr. Makine Yan San. Tic. Ýnfotron A.Þ 25 tondan tona kadar tek ve çift biyel kollu C tipi mekanik presler 315 tondan 2 bin tona kadar H tipi, 3 bin 5 yüz tona kadar hidrolik presler 2,5 Kw'dan 6.0 Kw'a yüksek hýzlý hassas kesim kaliteli lazer kesme tezgahý. Breuckmann 3B optik tarama sistemleri, dimension 3D printer, aicon fotogrametri sistemi, alias endüstriyel tasarým yazýlýmý, ESI analiz yazýlýmý, metris 3B lazer tarama sistemi, Magic RP STL iþleme yazýlýmý, MCP-HEK hýzlý kalýplama teknolojileri, ramsis ergonomik simülasyon yazýlýmý, rapidform 3B sayýsallaþtýrma yazýlýmý, RTT sanal prototipleme yazýlýmý, Stratasys hýzlý pototipleme sistemleri, vialux gerinme ölçüm sistemleri, virtools sanal gerçeklik ve sanal prototipleme yazýlýmý, WorkNC bilgisayar destekli imalat yazýlýmý, kompozit üretim teknikleri, ürün geliþtirme, hýzlý prototipleme hizmetleri, hýzlý kalýplama, hýzlý imalat, döküm, CNC uygulamalarý, yüzey temizleme Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, ambalaj, otomotiv, havacýlýk, beyaz eþya, telekomünikasyon tasarým, turizm, savunma sanayi, elektrik-elektronik, aydýnlatma, dayanýklý tüketim mallarý, vb. CNC takým, üniversal takým, koordinat ölçme sistemleri, testere, CAD-CAM sistemleri ve EDM(Erezyon) sarf malzemeleri Takisawa / Japonya / CNC tornalarý Sodick - Japonya / CNC tel ve dalma erezyon Matsuura - Japonya / CNC iþleme merkezleri Takisawa (Tayvan) - CNC tornalarý Quaser - Tayvan / CNC iþleme merkezleri Awea - Tayvan /CNC iþleme merkezleri Okamoto - Japonya / CNC taþlama Nexturn - Kore/ CNC kayar otomatlarý Trens - Slovakya / CNC ve üniversal torna AC, DC Servo motor ve hýz kontrol üniteleri, test ölçüm ve kontrol cihazlarý Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv ve yan sanayi, elektrik-elektronik, savunma sanayi, deniz, demiryolu, taþýt sektörü Fase Sns Di Eugenio Di Gennero & C. / Ýtalya AC, DC Servo motor ve hýz kontrol üniteleri, test ölçüm ve kontrol cihazlarý Karaca Makina-Ýsmail Karaca ve Ort. Hitap Ettiði Sektörler: Ana otomotiv sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eþya ve yan sanayi elektromekanik sanayi, inþaat ve tüketim ile ilgili sanayi birimleri. Karmetal San. ve Þerit testere makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Çelik konstrüksiyon, otomotiv ve yan sanayi, çelik ticareti yapan firmalar, talaþlý imalat, tersaneler, makine üreticileri Faaliyet Merkezi: Adapazarý Stratasys Inc -Amerika Sescoi France Sas-Fransa Breuckmann Gmbh -Almanya Sheffield (Hexagon ) - ABD / koordinat ölçme Yu-Shine - Tayvan / CNC dik tornalarý Kesmak Makine San. ve Autodesk Sa-Ýsviçre Esi Group Headquarters-Fransa Ares Seiki - Tayvan / CNC kýlavuz çekme delik delme Metris -Belçika Proth - Tayvan /CNC taþlama Inus Technology, Inc.-Almanya Aicon 3D Systems Gmbh -Almanya Mega - Tayvan / NC dairesel testere Hek Gmbh Mcp Tooling Technologies- Almanya Rtt Ag-Almanya Kolb Technology Gmbh-Almanya Human Solutions Gmbh-Almanya Vialux Messtechnik + Bildverarbeitung Gmbh-Almanya Virtools Sa-Fransa Materialise Technologielaan-Belçika Arion - üniversal torna Arion - delik delme, dalma erezyon Arion - radyal matkap Phoebus - Tayvan / üniversal ve kalýpçý freze Quick Jet - Tayvan / kalýpçý freze Alüminyum sigma profil ve aksesuarlarý, konveyör ve otomasyon sistemleri, doðrusal hareket sistemleri. Hitap Ettiði Sektörler: Tüm sektörler Þerit testere Hitap Ettiði Sektörler: Ýmalat sanayi, talaþlý imalat sanayi, demir-çelik, inþaat, kalýp Sterlitamak - sütunlu matkaplarý 05

6 Knuth Makina San. ve Mesan Kesici Takým Makine Metal San. Modül Kalýp Elemanlarý San. ve Tic. A.Þ. Temsilcilik: Ucam Uday Computer Aýded Manufacturing (P) Ltd / Hindistan CNC döner tablalar ve CNC tilt tablalar, indeks tablalar, palet changer ve aksesuarlarý / Ýzmir CNC ve Üniversal olmak üzere torna, freze, iþleme merkezleri, taþlama, delik delme, presler, sac ve boru iþleme, testere, ölçüm ve test cihazlarý, problu veya optik koordinat ölçme, dalma ve tel erozyon ile her türlü aksesuar ve ekipmanlar Hitap Ettiði Sektörler: Talaþlý/talaþsýz imalat, kalite kontrol sektörleri Kesici ve tutucu takýmlar, mesan tool bileme tezgahý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme sektörü Faaliyet Merkezi: Ankara Mikro Sert Metal Kesici Takým San.Tic.Ltd.Þti Kalýp seti ve elemanlarý Hitap Ettiði Sektörler: Enjeksiyon ve pres kalýpcýlýðý MuBiTek Tasarým Nova Metal ve Isýl Ýþlem San. Lazer Mikron Markalama ve Kaynak San. ve Sýcak iþ takým çelikleri, soðuk iþ takým çelikleri, plastik kalýp çelikleri, yüksek hýz takým çelikleri, cýva çelikleri, nitrasyon çelikleri, paslanmaz çelikler, imalat çelikleri, ýslah çelikleri, sementasyon çelikleri, alüminyum alaþýmlarý, bakýr alaþýmlarý, endüstriyel plastikler Karbür frezeler, karbür, matkaplar ve karbür raybalar Lazer markalama ve lazer kaynak makineleri; lazer markalama ve lazer kaynak makineleri ile iþlem görmüþ ürün numuneleri Hitap Ettiði Sektörler: Medikal, makine imalatý, tekstil ürünleri, kalýp ve kalýp yan sanayi, reklamcýlýk ve promosyon Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpçýlýk, otomotiv, savunma, makine imalatý Miltaþ Kesici Takým Ltd. Þti. Kalýp tasarýmý, parça geliþtirme ve tasarýmý, danýþmanlýk: ar-ge, tasarým, proje yönetimi, yalýn üretim, 2. el makine ve pres alýmý, yazýlým geliþtirme: akýllý ve yalýn kalýp tasarýmý, ikinci el makine alým/satýmý ve danýþmanlýðý: ikinci el pres ve sac iþleme makineleri temini, danýþmanlýðý ve satýmý Numerik Kontrol Grup Ltd.Þti. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, sac þekillendirme sektörü Levent Göl Batýsan Akü Madeni Yað Oto Yedek Parça Toptan Satýþý Asservopresse / Ýtalya 2. El pres ve sac iþleme makineleri ve frezeler. Think Design Cad sistemi, Hypermill Cam sistemi, Machining Strategist High Speed Cam sistemi Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpcýlar, makinacýlar, endüstriyel tasarýmcýlar Net Teknik Makina San. ve Tic. Ltd. Þti Think3- Think Desýgn Cad sistemi/ Ýtalya Think3; Katý ve yüzey modellemeyi ayný anda parametrik olarak çalýþabilme imkaný saðlayan Ýçeriði itibari ile birçok alana hitap eden bir yazýlýmdýr. Petrofer endüstriyel madeni yaðlarý Hitap Ettiði Sektörler: Fabrikalar, atölyeler Kesici takým, kalýp imalatý, punch nýn takýmlarý Hitap Ettiði Sektörler: Sac iþleme Telesis markalama makineleri, ucam CNC döner tablalarý ve tilt tablalarý Hitap Ettiði Sektörler: Ýmalat sektörü Open Mind Technologies Ag - Hypermýll Cam sistemi / Almanya HyperMILL 2.5 eksen,3 eksen ve yenilikçi 5 eksen yüksek hýzlý iþleme yöntemlerin tek ve kolay kullanýmlý bir arabirimle sunan yüksek performanslý bir cam sistemidir. 06

7 Vero Software Plc - Machining Strategist High Speed Cam sistemi / Ýngiltere Machining Strategist'in oluþturduðu takým yolunun hiçbiryerinde keskin köþe olmamasý, iþleme sýrasýnda mümkün olduðunca havaya kalkmalarýn önlenmesi böylece takým ile parça arasýnda temasýn kesilmemesi, yüzey formundan baðýmsýz olarak eþit pasolu takým yollarý oluþturabilmeye olanak tanýyan iþleme yöntemleri, parçanýn keskin iç köþelerinde otomatik fillet yüzey oluþturarak bu bölgelerdeki takým zorlanmalarýnýn önlenerek yumuþak geçiþli takým yollarýnýn oluþmasý gerçek High Speed Machining uygulamalarýna olanak tanýr. Bu iþleme özelliklerinin sonuçlarý, takým ömrünün artmasý, yüzey kalitesinin yükselmesi ve iþleme zamanýnda azalma þeklinde görülmektedir. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv ve yedek parça sanayi, motor redüktör ve asansör sanayi, makine imalatý sanayi, tekstil sanayi, kilit ve anahtar imalat sanayi, silah sanayi Okset Kalýp Elemanlarý San. Tic. A.Þ. Oringsan Oto Yedek Parça Oring ve contalar, kaplinler, civatalý vibrasyon, diyafram, hidrolik damper keçesi, otomotiv, deniz ürünleri, ziraat ve sulama ürünleri, süt ürünleri, tekstil Özmak Makina San. ve Faaliyet Merkezi :Ýstanbul Özbay Pano ve Elk. Montaj Tah. Askýlý ve yatay kumlama makinalarý, hidrolik apkant presler, kum mikserleri, maça mikserleri Nurettin Zaim Mak. Ýnþ. ve Tur. San. Enjeksiyon kalýp setleri, özel kalýp setleri, pres kalýp setleri, taþlanmýþ plakalar Hitap Ettiði Sektörler: Çelik konstrüksiyon ve inþaat sektörü, tarým sektörü, metal eþya sektörü, LPGtüp sektörü, döküm sektörü Economix - Gaz tüketimini %55 azaltan sistem. Tüm MIG-MAG ve TIG- WIG kaynak makinelerinde kullanýlabilir. Economix Oerlikon Kaynak Elektrodlarý Hypertherm / Amerika / CNC ve manuel plazma sarf malzemeleri Kaynak ve kesme makineleri, sarf malzemeleri, yedek parçalarý, aksesuarlarý, koruyucu malzemeleri Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpçýlar (Plastik, metal, pres) SAV- Kaldýrma manyetikleri ve manyetik tablolar / Almanya Optimal Mak. San. Tic. LCD ve PDP televizyon gruplarý, yakýt istasyonlarý pompalama sistemleri, server kabinleri vidalý kompresörler, otobüs-minibüs kalorifer sistemi, kamyonkamyonet kalorifer sistemi, dahili tip dikili sistem panolarý, dahili tip sýva altý panolar, klemens baðlantý panolarý, harici tip etanj panolar, dahili tip sýva üstü modüler panolar, dahili tip paslanmaz panolar, kaplinler, cihaz raflarý ve iç montaj aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, elektrik, elektronik, otomotiv, kompresör, jeneratör, yakýt pompa istasyonlarý ve tüm sektörlerin çeþitli sac kombinasyonlarý Özgüleç Makine San. ve Tic. Dýþ. Özselin Delikli Sac Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Tel erezyon, delik delme ve CNC iþleme merkezi ile kalýplarý Hitap Ettiði Sektörler: Ziraat, sanayi, dekorasyon, mobilya, makine, otomotiv, havalandýrma, tulumba, pompa, elektrikelektronik, ýsýtma ve soðutma, izolasyon, raf ve taþýma sistemleri Odak Makine San. ve Özel denetim takýmlarý, çeþitlenir takým tutucular, delik büyütücüler, tek parça takým tutucular, çabuk deðiþimli takým tutucular, iþ parçasý tutucular, devir yükselticiler Öztaþ Sac Demir Metal Mamülleri San. Orbis Teker San. Matkap ve kademeli matkap grubu, rayba ve geniþleticiler grubu, havþa frezeler grubu, parmak freze ve yarýk açan frezeler, kademeli frezeler, modül freze ve azdýrma frezeler, kanal freze, açý freze ve testere grubu, sert metal plaketli kesici takýmlar grubu, anahtar býçaklarý, her çeþit özel kesici takým imalatý, kama imalatý, týn kaplama ve kesici takým bileme Sanayi ve mobilya tekerlekleri, makine ve bakalit kulp, perçin, pres imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Sanayi sektörü Triger diþliler, V kasnaklarý, Poly V kasnaklar, kilitli burçlar, motor gergi yaylarý, konik burçlar. Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalatçýlarý Faaliyet Merkezi: Konya Sac iþleme makineleri ile (lazer, punch, plazma kesim, abkand ve presli bükümü) beyaz eþya, otomotiv, zýrai aletler, yapý sanayi, makine sanayi ve çeþitli sektörlerde yan sanayi mamül veya yarý mamül imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, otomotiv, zirai aletler, yapý sanayi, makine sanayi ve çeþitli metal sanayi Faaliyet Merkezi: Manisa 07

8 Par Hýrdavat Ltd. Þti. Radus Kama Makine Ýmalat Sanayi Talaþlý imalatta kullanýlan CBN- PDC vida uçlarý, kesici takýmlar ve tutucular Kama imalatý. Kamalarýmýz; C 45 K malzemeden, h11 toleranslarýnda, n/mm çekme kuvvetine sahip, temiz ve düz yüzey keskin köþeli malzemelerden, standart kesit ve isteðe baðlý boylarda, radiuslarý tam merkezli olarak imal edilmektedir. Faaliyet Merkezi: Konya Referans Metal San. Hitap Ettiði Sektörler: Ýnþaat sanayi, tekstil sanayi, makine, otomotiv, jant sanayi. Makita / Japonya Cekomastik Reis Makine Karbosan Beta Proses Kimyasallarý kaynak makinesi, 18 KVA kýzaklý punta kaynak makinesi(otomatik), 360 A çantalý gazaltý kaynak makinesi, 150 AMP süper turbo çanta kaynak makinesi, 60 KVA projeksiyon çoklu punta kaynak makinesi Samet-San Kalýp Elemanlarý San. Peva Kimya Ltd.Þti. Rultek Rulman Endüstri Yedek Parça Ýth. Ýhr. San. ve Endüstriyel temizlik kimyasallarý, aðýr sanayi kirlilikleri için el temizleme ürünleri Yað çözücüler, yüzey temizleyiciler, çamaþýr, mutfak, gýda, genel, kiþisel hijyen ürünler Hitap Ettiði Sektörler: Tüm sanayi alanlarý, fabrikalar, askeriyeler, oteller, hastaneler, catering firmalarý, okullar vb. Paul Voormann Gmbh / Almanya PEVALÝN endüstriyel el temizleme ürünleri. Sanayi alanlarýnda karþýlaþýlan katý-sývý yað, katran, sentetikselülozik boyalar, zift, bitüm, poliüretan gibi tüm aðýr ve yapýþkan kirlilikleri kolayca ve saðlýklý bir þekilde ciltten uzaklaþtýrýr. Kalýplýk alüminyum, takým çelikleri, özel alaþýmlý alüminyum, özel ölçü ve kimyasal kompozisyonda alaþýmlý alüminyumlar Hitap Ettiði Sektörler: Havacýlýk, makine-kalýp, savunma sanayi, robot, otomotiv, otomasyon, gemi endüstrisi, inþaat, elektronik Reka Ýç ve dýþ Elektrikli aletler (Makita), yapýþtýrýcý grubu (bostik, çekomastik), knipex el aletleri, beta proses kimyasallarý (pas sökücü ve slikon spreyler, penatran), hýrdavat ve el aletleri, jeneratörler, kaldýrma, taþýma ve istifleme ekipmanlarý Ýthal rulmanlar, çelik ve döküm yataklý rulmanlar, elektrik motorlarý, redüktörler, fanlar, aspiratörler, kompresörler, yað-su pompalarý, zincirler, kayýþlar, kasnaklar, kaplinler, makine aksamlarý, sanayi ve mobilya tekerlekleri, makineler. Saðlam Makina Sanayi Mensur Saðlam Dikiþ maynak makinesi (enine - boyuna ), 60 KVA kollu evye punta kaynak makinesi, 30 / 60 KVA alýn punta Kalýp yaylarý, hava baþlý ve silindir baþlý iticiler, havþa baþlý delme zýmbalarý, lama iticiler, kalýp memeleri, düz ve çelikleri tespit pimleri, yay ayar civatasý, tarih mühürleri, enjeksiyon kalýp setleri, kolon burçlar, grafitli burçlar, parlatma malzemeleri, baðlantý elemanlarý, kesici takýmlar, makine aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, plastik üretim, kalýp imalatlarý, elektrik Bordignon / Kalýp yaylarý Xebec / Parlatma malzemeleri Nuovaret / Kalýp iticileri ve zýmbalarý Best / Parlatma malzemeleri Eberhand / Ýtici pim ve zýmbalarý Boride / Gaz taþlarý Vertex / Makine aksesuarlarý Ý-Mold / Tünel yolluk sistemleri Tecnomagnete / Manyetik kaldýrýcýlar 08

9 Sarýgözoðlu Hidrolik Makine ve Kalýp San. ve Tic. A.Þ. Seykom Metal Makina-Wicon Kaynak Otomasyon Aparatlarý Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, talaþlý imalat, makine imalat, kalýp imalat Sonnenflex Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Þti. Röhm-Almanya, Iemca-Italya, Amc Schou-Danimarka RÖHM tutucu takýmlar, IEMCA çubuk sürücüler, AMC SCHOU motor yenileme Sac þekillendirme kalýplarý-presli sac parçalar Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, ýsý teknolojileri, havalandýrma Faaliyet Merkezi: Manisa Sermatek Makina San. ve Dýþ Tic. Ltd.Þti. Dairesel kaynak makinesi, boy kaynak makinesi, kolon bom sistemi, pozisyoner-rotartör çevirici, þase kaynak makinesi vs. Hitap Ettiði Sektörler: Kaynak sektörü Faaliyet Merkezi: Konya SFA Makina San. ve Soltek Endüstriyel Ürünler Elektronik Servis San. Tic. - Tolga Solmaz Standart metal taþlama ve kesici taþlama, fast flex metali hýzlý taþlayan ve kesen taþlar, ZR kesme ve taþlama taþlarý, paslanmaz çelik taþlama ve kesici taþlar, demir dýþý malzemeler çapak alma ve kesme taþlarý, pik döküm taþlama ve kesici taþlarý, alüminyum taþlama ve kesici taþlarý-süper ince kesiciler, flap diskler ve sabit tezgahlar için kesici taþlar, koruyucu güvenlik kurallarý, rulo zýmparalar ve fiber diskler, mop zýmparalar-saplý moplar, su zýmparalarý-demir zýmparalar, zýmpara taþlarý, saplý taþlar, elmas testereler. Faaliyet Merkezi: Afyonkarahisar / Ýzmir - Fiber lazer markalama sistemleri - Fiber lazer kesme sistemleri - Fiber lazer oyma sistemleri - Pin darbeli markalama sistemleri - Kablo markalama sistemleri *Jenix-Easson-Fagor markalý dijital koordinat okuma ve ölçüm sistemleri, satýþ ve servis hizmetleri Spirmak Makine San. - Markalama kalemleri ve boyalarý - Özel kliþe ve numaratörler - Müþteriye özel markalama çözümleri / Ýzmir Q8 Oils-Promar-Eralube-Molyduval markalý endüstriyel yaðlar, özel yaðlar satýþý ve servis hizmetleri Vira markalý nitrojen gazlý kalýp yaylarý satýþý, bakým ve servis hizmetleri Sert Demir Çelik Metal Ürünleri Paz. San. Nokta vuruþlu, kazýmalý ve lazer markalama makineleri, bor yaðý filtreleri Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, havacýlýk, medikal Temsilciliker: Telesis markalama makineleri / Amerika Filtermist Bor Yaðý Filtreleri / Ýngiltere Nokta vuruþlu, kazýmalý ve lazer markalama makineleri, bor yaðý filtreleri Sintek Mühendislik Makina San. ve Best-King markalý üniversal ve kalýpçý tip takým satýþý Güvenal Makine Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Fagor dijital koordinat okuma sistemleri (Ýspanya) -Easson dijital koordinat okuma sistemleri (Tayvan) -King kalýpçý ve üniversal freze (Tayvan) -Best ZNC-PNC-CNC dalma erezyon (Tayvan) Aybak Kalýp Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Vira marka nitrojen gazlý yay (Türkiye) Yay ve klips Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv yan sanayi, beyaz eþya, telekomünikasyon ve elektronik Spraying Systems Ltd. Ýmalat, sementasyon, ýslah, otomat, soðuk iþ, sýcak iþ takým çelikleri, transmisyon milleri, soðuk çekim, kabuk soyma çelik ürünleri, platin, lama çelik ürün gruplarý Promar Endüstriyel Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Lisanslý madeni yað ve özel yað üreticisi Q8 kesme ve soðutma sývýlarý (Ýngiltere) Ersa Endüstriyel Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, makine, ziraat, savunma sanayi ve yan sanayileri Saka Çelik A.Þ. Ege Bölge Bayiliði / Karabük Tutucu takýmlar, çubuk sürücüler, motor yenileme -Erauble kesme ve soðutma sývýlarý (Ýngiltere) -Molyduval özel yaðlar (Almanya) -Eragrease özel yaðlar (Ýngiltere) Püskürtme Nozullarý ve Aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Demir çelik, çimento, gýda, kimya, petro kimya, cam, 09

10 tütün, tekstil, aliminyum, deterjan, otomotiv, endüstriyel makina, paketleme, temizlik ürünleri Spraying Systems Co. / Chicago Püskürtme nozullarý ve aksesuarlarý Þimþek Kaynak Makine San. ve Gazaltý kaynak makinesi, elektronik puntalar, DC kaynak redresörü, Ac kaynak makineleri, Mekanik puntalar, akü þarj redresörü, cývata puntasý, alüminyum tencere, tava kaynak makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Ýnþaat, makine ve imalat sektörüne hitap etmekteyiz. Tat Metal Boru Profil ve Tekstil San.Tic.Ltd. Þti. dolaplarý, ofis dosya dolaplarý ve aksesuarlar. Bu ürünlerin dýþýnda þirketimizin diðer faaliyet konularý arasýnda; sactan mamul makina gövdeleri, muhtelif makina ön, yan, arka koruma kafesleri, muhtelif makina tezgah kaportalarý, muhtelif sanayi tipi elektrik panolarý, ferforje pc-sunucu kabinleri, muhtelif kabinler (pc-sunucu kabinleri, bilgisayar kasalarý, vs), makina kumanda panelleri, taret punch pres fýrçalý tablo takýmlarý, kullanýlmýþ elbise toplama dolaplarý, sactan mamül iþ masalarý/, takým dolaplarý bulunmaktadýr. Faaliyet Merkezi: Manisa Totoform Ýthalat Ýhracat Pazarlama Tic. A.Þ. UKS Kalýp Elemanlarý Standart kalýp elemanlarý, yan sanayi ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Kalýp ve hýrdavat. Unis Makina Star Yaðcýlar Dorse Damper Þase Oto Makas Yed.Par. ve Ser. San. Ltd. Þti. Totopack VCI kaðýt, totofoil VCI film Araç üstü ekipman imalatý, yedek parça ve servis hizmetleri Hitap Ettiði Sektörler: Hafif ve aðýr ticari araçlarýn kullanýldýðý her sektör. Þenmak Pres Makina Motor Civata San Tic. Ltd. Þti Tat Metal; Kdz. Ereðli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Soðuk Haddeleme ve Galvanizleme Hattý Tesislerindeki soðuk ve galvanizli sac üretimini, yurtiçi ve yurtdýþýndan tedarikle destekleyerek; baþta otomotiv yan sanayi olmak üzere makine, yapý sektörü, asansör, ýsýtma-soðutma, panel radyatör, beyaz eþya ve mobilya sanayilerinde kullanýlan sýcak, soðuk, galvanizli ve levha saclarý, Çelik Servis Merkezleri nde müþterilerinin istekleri doðrultusunda rulodan boy kesme ve dilme iþlemlerini yaparak, sipariþ programlarýna göre verilen termine uygun olarak adreslerine teslimat yapmaktadýr. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv parçalarý, çelik sanayi, elektrik ekipmanlarý, pompalar ve motorlar, çelik ve çelik dýþý dökümler, iþlenmiþ parçalar, metal borular ve tüpler, çelik bobinlerin, saclarýn, tüplerin, tellerin sarýlmasý, araçlarýn ve endüstriyel boyutta ekipmanlarýn saklanmasý, askeri ekipmanlarýn paketlenmesi. Turhan Isýl Ýþlem Mak. Ýnþ.Turz. San. ve Standart tip punta, projeksiyon ve dikiþ makineleri, manuel presler ve robot tabancalarý, kaynak kontrol üniteleri, trafolar ve frekans invertörleri, özel kaynak makineleri Serra / Ýspanya Uting Elektronik ve Endüstriyel Ürünler, Mümessillik, Dýþ Tic. ve San. Ltd. Þti. / Bursa / K.Ereðli H tipi egsantrik presler, C tipi egsantrik presler, dk13 masaüstü matkaplar, gamak motor bayiliði, öztekfen redüktör bayili, normcivata bayili, hýrdavat ürünleri satýþý, yýlmaz redüktör satýþý, diþsan redüktör satýþý, volt, wat-wat-abana motor satýþý Tigres Sac ve Diðer Metal Ýþleme Nakl. San. ve Abkant endüstriyel takým dolaplarý, talaþlý imalat endüstriyel takým dolaplarý, punc pres endüstriyel takým Fason ýsýl iþlem, endüstriyel sanayi fýrýnlarý imalatý; gazlý sistem kamaralý fýrýnlar, adýmlý tünel fýrýnlar, yürüyen tabanlý bantlý fýrýnlar, vagonlu fýrýnlar, çan tipi fýrýnlar, askýlý emaye fýrýnlarý, kuyu tipi fýrýnlar, rotary tipi fýrýnlar Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, cývata, kalýp, emaye kaplama, tarým ve iþ makineleri Radyo frekanslý vinç uzaktan kumanda sistemleri, araç üstü vinç ve kaldýrma platformlarý için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, konveyör ve özel uygulamalar için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, endüstriyel kaynak makinalarý için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, dijital vinç kantarlarý, kuvvet ölçüm ve kontrol sistemleri, mekanik dinamometreler, elektronik dinamometreler, mobil termal printer sistemleri, boru iç ve dýþ çapak alma aparatlarý. 10

11 Y.D.Ç. Metal Mak. Ýth. Ýhr. San. Demir-çelik ve metal ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalatçýlarý ve otomotiv Yýldýrým-Knuth Makina San. ve Tic. Ltd.Þti. CNC plazma kesme makinesý, CNC su jeti kesme makinesý, CNC oksijen kesme makinasý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme sektörü, mermer ve inþaat sektörü Bodycote Istaþ Isýl Ýþlem ve Sanayi Ticaret A.Þ. Atmosfer kontrollü fýrýnlarda ýslah, sementasyon, karbonitrasyon, normalizasyon ve her türlü tavlama ýsýl iþlemleri, tuz banyolarýnda ýslah, semente, hss sertleþtirme iþlemleri, tuz nitrasyon ýsýl iþlemi, arcor ýsýl iþlemi, empregnasyon ýsýl iþlemi, bantlý fýrýnlarda östemper, ýslah, karbonitrasyon ýsýl iþlemleri, yüksek frekans, orta frekans nda indüksiyon ýsýl iþlemleri, vakum fýrýnlarýnda takým çeliði sertleþtirme, normalizasyon ýsýl iþlemleri, difuzyon pompalý vakum fýrýnýnda lehimleme, çözeltiye alma ve çökelti sertleþtirmesi, parlak normalize ýsýl iþlemleri. Hitap Ettiði Sektörler: Baþlýca çalýþtýðýmýz sektörler otomotiv, makine imalat, kalýpçýlýk(takým çelikleri) ve havacýlýk savunma sanayi. CNC 5 eksenli dik iþleme merkezi, CNC talaþlama. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, makina, tekstil makineleri, medikal, havacýlýk, iþ makineleri, yedek parça, kalýpçýlýk Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi robotlar ve otomasyon sistemleri, biyopolimerler, termoplastikler, termosetler, elostemerler, bileþimler ve alaþýmlar, geri dönüþüm plastikleri, katkýlar, boyalar,dolgular. Ambalaj kapsamý: Rijit ambalajlar, esnek ambalajlar, lamine edilmiþ ambalajlar, biyolojik bozunabilen ambalajlar, konteynýrlar, taþýma kasalarý, big bag, file, çuval, etiket ve emniyet bantlarý, ambalaj yan malzemeleri, ambalaj tasarýmý, paketleme makine ve sistemleri, doldurma makine ve sistemleri, yýkama, steriliziasyon üniteleri, baský ve kodlama makineleri, etiketleme makineleri, þiþe, kase, bardak üretim makineleri, poþet üretim makineleri, paletleme ve çemberleme makineleri, yüklemeboþaltma sistemleri, istifleme ve taþýma sistemleri, robot sistemleri, tartma ve dozajlama sistemleri, akýllý ambalajlar ve sistemler, ambalaj endüstrisi yazýlýmlarý, otomasyon ve test ölçüm cihazlarý. Ayrýntýlý bilgi için: Tepe Teknoloji Ticaret Yönsis Yönlendirme Sistemleri San. ve Ýmer Ekmek Fýrýnlarý Isý. Soð. Sis. Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. Metal iþleme sývýlarý ve elektro erozyon sývýlarý, özel gresler Lazer kesim ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalat sanayi, yönlendirme sanayi Petroyað, tarýmsan, teksan, özköseoðlu Lider Makina Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Plastik ve Ambalaj sektörlerindeki bilimsel ve teknolojik geliþmeleri, yenilikleri sektöre ulaþtýran en önemli sektör yayýnýdýr. Türkiye ve dünyada üretilen teknolojileri, endüstriyel uygulamalarý ve bilimsel geliþmeleri araþtýrarak belli bir sorumluluk dahilinde yayýnlar. Derginin Tirajý ve Daðýtým Þekli Aylýk tirajý 5 bin olan Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi üç yolla hedef kitleye daðýtýlmaktadýr. Posta ile ücretsiz daðýtým: Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi 45 bin hedef firmaya ücretsiz daðýtýlarak Türkiye'de sektörün pazarlama ve satýþýný artýran tek sektör dergisidir. 81 ilden toplanan firmalardan oluþturulmuþ hedef kitleye her ay dönüþümlü olarak ücretsiz dergi gönderilmektedir. Dolayýsýyla sürekli reklam veren bir firma yýl içerisine bütün hedef müþterilerine ürününü ve firmasýný tanýtmýþ olmaktadýr.bunun sonucu pazarlama yeteneðini geliþtirerek satýþlarýný arttýrmaktadýr. Sektör fuarlarýnda daðýtým: Her yýl 10'un üzerinde sektör ve sektörle ilgili fuara katýlým saðlanarak; fuar süresince fuar ziyaretçilerine ve katýlýmcýlarýna ücretsiz olarak verilmektedir. Abone sistemi: Ortalama 950 abone firmaya her ay düzenli gönderilmektedir. Konu Ýçeriði Plastik kapsamý: Enjeksiyon kalýplama teknolojisi, ekstrüzyon kalýplama teknolojisi, þiþirme kalýplama teknolojisi, insert kalýplama teknolojisi, kalýp içi etiketleme teknolojisi, rotasyon kalýplama teknolojisi, sandviç kalýplama teknolojisi, pres kalýplama teknolojisi, vakum þekillendirme teknolojisi, PUR (köpük) þekillendirme teknolojisi, termoforming teknolojisi, geri dönüþüm teknolojisi, baský makineleri ve sistemleri, kalýp teknolojisi, sýcak yolluk sistemleri, karýþtýrýcýlar, kýrýcýlar, öðütücüler, besleme ve dozaj üniteleri, yazýlým ve test ölçüm sistemleri, Zet Endüstriyel Tekerlekler San. ve Endüstriyel tekerlekler Birleþik Metal ve Isýl Ýþlem San. Takým ve Kalýp Çelikleri, Özel Alüminyum Alaþýmlarý, Özel Paslanmaz Çelikler, Özel Bakýr Alaþýmlarý, Özel Titanyum Alaþýmlarý. Hitap Ettiði Sektörler: Makina, kalýp, otomotiv, beyaz eþya, plastik, savunma sanayi. Temsilcilik: Edelstahlwerk Ossenberg, Gustav Grimm GmbH, Crucible Materials Co. CNC torna, CNC dik iþleme merkezleri, CNC yatay iþleme merkezleri Hitap Ettiði Sektör: Metal iþleme, kalýp, otomasyon sanayi, savunma sanayi, beyaz eþya, otomotiv sanayi Emco / Avusturya / CNC torna ve dik iþleme merkezleri CNC Takang / Tayvan / CNC torna ve dik iþleme merkezleri Senday / Tayvan / CNC torna ve otomat Manford / Tayvan / CNC dik iþleme merkezleri Faaliyet Merkezi: Eskiþehir / Ýstanbul Mori Seiki Ýstanbul Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. CNC tornalama merkezleri, CNC torna, CNC dik isleme merkezleri, CNC yatay isleme merkezleri, CNC 5 eksenli yatay iþleme merkezleri, Pnömatik ve Hidrolik kýlavuz çekme makineleri, Tork ayarlý kýlavuz tutucular: Bu makineler sayesinde bir parçada açýlmýþ olan her eksendeki deliðe kýlavuz motoru bir kol vasýtasýyla kolayca götürülerek kýlavuz açma iþlemi yapýlabilmektedir. Kýlavuzlar tork ayarlý tutuculara baðlý olduðundan, kýlavuz çekme esnasýnda oluþacak sýkýþmalarda kýlavuz kýrýlmaz, kýlavuz durur, motor boþta döner. Bu sayede kör deliklere bile kýlavuz çekilebilir. Radyal matkaplarda emniyetli olarak kýlavuz çekmeyi saðlayan aparatlar : Bu aparatlarýn ana baþlýk bölümü radyal matkaba takýlýr. Delik delmek için ayrý tutucular, kýlavuz çekmek için ayrý tutucular mevcuttur. Kýlavuz tutucular emniyetli tiptir, kýlavuzun kýrýlmasýný önlerler. Çabuk takýlýp sökülen tiptedirler. Böylece ayarlanan bir eksen bozulmadan hem delik delinir, hem havþa açýlýr hem de kýlavuz çekilir. Tutucularý takýp çýkartmak kolay olduðu için zaman kaybedilmez. 11

12 Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke 2M Makine Türkiye 3. Hol Hwa Chun Machinery Tayvan 2. Hol Sodick Japonya 2.Hol Par Hýrdavat Türkiye 2. Hol Spanset Almanya 3. Hol Jarng Yeong Enterprise Tayvan 2. Hol Matsuura Japonya 2.Hol Peva Kimya Türkiye 3. Hol Tractel-Secalt Fransa/ 3. Hol Almanya Rud Almanya 3. Hol Hi-Force Ýngiltere 3. Hol Crosby Amerika 3. Hol Walker Magnetics Hollanda 3. Hol J.D.Neuhaus Almanya 3. Hol Huchez Fransa 3. Hol Van Beest Hollanda 3. Hol Faraone Ýtalya 3. Hol Jung Almanya 3. Hol Ýnter Product IP Hollanda 3. Hol R.W.M Ýtalya 3. Hol Mennens Hollanda 3. Hol Armanni Ýtalya 3. Hol Schmalz Almanya 3. Hol Abra Vinç Türkiye 3. Hol Telecrane Tayvan 3. Hol Ajan Elektronik Türkiye 2. Hol Akdeniz Metal Türkiye 3. Hol Aks-Mak Türkiye 3. Hol Akyapak Mak. Türkiye 2. Hol Alçelik Türkiye 2. Hol Als Laboratuar Türkiye 2. Hol Struers A.Þ. Danimarka 2. Hol Emcotest Prüfmaschinen Gmbh Avusturya 2. Hol Future-Tech Japonya 2. Hol Barýþ Polimer Türkiye 2. Hol Delta Tools S.R.L Ýtalya 2. Hol Rineck Gmbh Almanya 2. Hol Etm 7 Tayvan 2. Hol Shin Yain (Syic) Tayvan 2. Hol Halder Norm+Technik Almanya 2. Hol Brauer Ýngiltere 2. Hol HAM Almanya 2. Hol Batý Isýl Ýþlem Türkiye 2. Hol Batýsan Akü Türkiye 2. Hol Beydemir Konteynýr Türkiye 3. Hol Birleþik Metal Türkiye 2. Hol Edelstahlwerk Ossenberg Almanya 2. Hol Gustav Grimm GmbH Almanya 2. Hol Crucible Materials Co. 2. Hol Bodycote Istas Isýl Türkiye 2. Hol Cadbim Türkiye 2. Hol Coþkunöz Metal Türkiye 3. Hol Çaðdaþ Kesici Takýmlar Türkiye 2. Hol Kuen Jeng Machinery Tayvan 2. Hol Focusseiki Machine Tayvan 2. Hol Elosan Elektrik Türkiye 3. Hol En Teknik Kesici Türkiye 2. Hol Sony Millman Japonya 2. Hol Maike, Mytech Tayvan 2. Hol HS-GC Almanya 2. Hol Novotechnik Almanya 2. Hol Diprofil Ýsveç 2. Hol Kemet Ýngiltere 2. Hol Era Metalurji Türkiye 2. Hol UCB Cast Profil SA Ýspanya/ 2. Hol Ýngiltere Wall Colmonoy Ýngiltere 2. Hol Böhler Almanya 2. Hol Cogne Ýtalya 2. Hol Nironit Almanya 2. Hol Fruchtl Almanya 2. Hol Ermaksan Türkiye 2. Hol Esçel Demir Çelik Türkiye 2. Hol Fetaþ Metalurji Türkiye 2. Hol Vulkan Inox GmbH Almanya 2. Hol Frohn GmbH Almanya 2. Hol Potters Ballotini Ýngiltere 2. Hol Treibacher Schleifmittel Sp Avusturya 2. Hol Peening Accessories GmbH Ýsviçre 2. Hol Gaz Alet ve Cihazlarý Türkiye 3. Hol Tanaka Japonya 3. Hol Güralp Vinç Makine Türkiye 2. Hol Hpa Teknoloji Türkiye 2. Hol Duplomatic Hidrolik Ýtalya 2. Hol Metalwork pnömatik Ýtalya 2. Hol Hydraforce 2. Hol Hartmann+Lammle Almanya 2. Hol Tecnos Ýtalya 2. Hol KCL Hidrolik ABD 2. Hol Controlair ABD 2. Hol M&M sprirax Ýtalya 2. Hol Enolgas Ýtalya 2. Hol Ýmer Ltd Türkiye 2. Hol Ýnfotron Türkiye 2. Hol Stratasys Inc Amerika 2. Hol Sescoý France Sas Fransa 2. Hol Breuckmann Gmbh Almanya 2. Hol Autodesk Sa Ýsviçre 2. Hol Esi Group Headquarters Fransa 2. Hol Takisawa Tayvan 2.Hol Quaser Tayvan 2.Hol Awea Tayvan 2.Hol Okamoto Japonya 2.Hol Nexturn Kore 2.Hol Trens Slovakya 2.Hol Sheffield (Hexagon ) ABD 2.Hol Yu-Shine Tayvan 2.Hol Ares Seiki Tayvan 2.Hol Proth Tayvan 2.Hol Mega Tayvan 2.Hol Arion Türkiye 2.Hol Phoebus Tayvan 2.Hol Quick Jet Tayvan 2.Hol Sterlitamak Rusya 2.Hol ZMM Bulgaristan 2.Hol EdgeCAM Ýngiltere 2.Hol Kadir Akçay Otomotiv Türkiye 2.Hol Fase SNS Di Eugenio Ýtalya 2.Hol Karaca Makine Türkiye 3. Hol Karakoç Kalýp Türkiye 3. Hol Karmetal Türkiye 2.Hol Kesmak Makine Türkiye 2.Hol Knuth Makine Türkiye 2.Hol Lazer Mikron Markalama Türkiye 2.Hol Lider Makine Türkiye 2.Hol Emco Avusturya 2.Hol Takang Tayvan 2.Hol Senday Tayvan 2.Hol Manford Tayvan 2.Hol Mesan Kesici Takým Türkiye 2.Hol Mikro Sert Metal Türkiye 2.Hol Miltaþ Kesici Takým Türkiye 2.Hol Modül Kalýp Türkiye 2.Hol Mori Seiki Türkiye 2.Hol Mubitek Tasarým Türkiye 2.Hol Asservopresse Ýtalya 2.Hol Net Teknik Türkiye 2.Hol Ucam Uda Hindistan 2.Hol Nova Metal Türkiye 2.Hol Nurettin Zaim Makine Türkiye 3. Hol Hypertherm Amerika 3.Hol Numerik Kontrol Grup Türkiye 2.Hol Think Design Ýtalya 2.Hol Open Mind Technologies Ag Almanya 2.Hol Paul Voormann Gmbh Almanya 3. Hol Radus Kama Türkiye 2. Hol Referans Metal Türkiye 3. Hol Reka Ýç ve Dýþ Tic. Türkiye 3. Hol Makita Japonya 3. Hol Rultek Rulman Türkiye 2. Hol Saðlam Makine Türkiye 2. Hol Sametsan Kalýp Elemanlarý Türkiye 2. Hol Bordignon Ýtalya 2. Hol Xebec Japonya 2. Hol Nuovaret Ýtalya 2. Hol Best Tayvan 2. Hol Eberhand Almanya 2. Hol Boride ABD 2. Hol Vertex Tayvan 2. Hol Ý-Mold Almanya 2. Hol Tecnomagnete Ýtalya 2. Hol Sarýgözoðlu Hidrolik Türkiye 2. Hol Sermatek Türkiye 2. Hol Sert Demir Çelik Türkiye 2. Hol Seykom Metal Türkiye 3. Hol SFA Makine Türkiye 2. Hol Telesis Amerika 2. Hol Filtermist Ýngiltere 2. Hol Sintek Mühendislik Türkiye 2. Hol Röhm Almanya 2. Hol Iemca Ýtalya 2. Hol Amc Schou Danimarka 2. Hol Soltek End. Türkiye 2. Hol Fagor Ýspanya 2. Hol Easson Tayvan 2. Hol King Tayvan 2. Hol Best Tayvan 2. Hol Q8 Ýngiltere 2. Hol Erauble Ýngiltere 2. Hol Molyduval Almanya 2. Hol Eragrease Ýngiltere 2. Hol Sonnenflex Türkiye 3. Hol Spirmak Türkiye 3. Hol Spraying Systems Türkiye 2. Hol Spraying Systems Co ABD 2. Hol Star Yaðcýlar Türkiye 3. Hol Þenmak Pres Türkiye 2. Hol Þimþek Kaynak Türkiye 3. Hol Tat Metal Türkiye 2. Hol Stock Almanya 2. Hol Metris Belçika 2. Hol Vero Software Plc Ýngiltere 2.Hol Tepe Teknoloji Türkiye 2. Hol Baublies Almanya 2. Hol Inus Technology, Inc. Almanya 2. Hol Odak Makine Türkiye 2.Hol Tigres Sac Türkiye 2. Hol Ews Almanya 2. Hol Aicon 3d Systems Gmbh Almanya 2. Hol Okset Kalýp Elemanlarý Türkiye 2.Hol Totoform Türkiye 2. Hol Wsw Almanya 2. Hol Hek Gmbh Mcp Tooling Almanya 2. Hol SAV Almanya 2.Hol Turhan Isýl Ýþlem Türkiye 2. Hol Super Ýtalya 2. Hol Rtt Ag Almanya 2. Hol Optimal Makine Türkiye 2.Hol UKS Kalýp Türkiye 2. Hol Neuhauser Almanya 2. Hol Kolb Technology Gmbh Almanya 2. Hol Orbis Teker Türkiye 2.Hol Uting Elektronik Türkiye 2. Hol Metrology Tayvan 2. Hol Human Solutýons Gmbh Almanya 2. Hol Oring San Türkiye 3. Hol Ünis Makine Türkiye 3. Hol D+S Preuzisionesteile Gmbh Almanya 2. Hol Vialux + Bildverarbeitung Almanya 2. Hol Özbay Pano Türkiye 2.Hol Serra Ýspanya 3. Hol Dener Makine Türkiye 2. Hol Virtools Sa Fransa 2. Hol Özgüleç Makine Türkiye 2.Hol Y.D.Ç. Metal Türkiye 3. Hol Dia Clas Türkiye 2. Hol Materialise Technologielaan Belçika 2.Hol Özmak Makine Türkiye 2.Hol Yýldýrým Knuth Türkiye 2. Hol Ege Teknik CNC Türkiye 2. Hol Ýstanbul Makine Türkiye 2.Hol Özselin Türkiye 2.Hol Yönsis Yönlendirme Türkiye 2. Hol Luren Precision Tayvan 2. Hol Takisawa Japonya 2.Hol Öztaþ Sac Türkiye 2. Hol Zet End. Tekerlek Türkiye 2.Hol 12 BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR Şirket Bilgileri: ABKANT PRES VE MAK. TİC LTD ŞTİ. Kuruluş Yılı: 1978 Çalışan Sayısı: 26 Alan (m2): 1600 m2 Kalite Belgeleri:ISO9001:2000 Ürettiği ürünler:

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Saygıdeğer Sanayici Dostlarım; Türkiye de sanayi sektörüne teknoloji anlamında destek olan ürün arayışlarımız devam etmekle birlikte, satışı yapılmış olan tezgahlara

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi

HAREKET. KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi HAREKET KONTROL TEKNOLOJiLERi MERKEZi İçindekiler 01 HKTM 02 Hizmet Kalitemiz 03 Tasarım, Ar-Ge, Üretim 04 Özel Makinalar 05 Otomasyon / Referanslar 06 Hidrolik / Referanslar 07 Temsilciliklerimiz 02 Hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Günümüzde de üretim endüstrisinin yeni tanımı Endustri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım esas itibarıyla endüstriyel üretimimin tarihsel bir süreç içindeki

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı