Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý Mayýs Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün uluslararasý teknoloji platformu 3T Fuarý 15 Mayýs ta açýlýyor Metal Makine Teknolojisini, Endüstriyel Tasarýmý ve Endüstriyel Kontrolü ayný çatý altýnda birleþtiren tek uluslararasý fuar olan 3T Fuarý, Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi nde gerçekleþtirilecek. Üretimde kaliteyi, verimliliði ve üretkenliði arttýrýrken bir yandan da maliyetleri azaltmak, katma deðeri yüksek ürün üretmeyi ve dünya genelinde rekabetçi olabilmeyi saðlýyor. Ülkemizde kullanýlan üretim teknolojilerinin analizi ve geliþme eðilimi 3T Fuarý'nýn yapýlandýrýlmasý için nesnel bir zemin teþkil ediyor. Önce sektör içerisinde bu konuda ciddi araþtýrmalar yapan; çýkan verileri mühendis kadrosu ile çok iyi deðerlendirerek 3T Fuarý'nýn çerçevesini belirleyen ve üretim sürecinin sac ayaðýný oluþturan 3 konuyu; CNC kontrollü makine teknolojisini, yazýlým tabanlý kalýp tasarýmlarýný ve otomasyon-endüstriyel kontrol süreçlerini ayný çatý altýnda buluþturan Yaðmur Fuarcýlýk, Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta metal sektörünü bir araya getirerek yine bir baþarýya imza atacak. CNC kontrollü makine teknolojisini, CAD-CAM, PC tabanlý kalýp tasarýmlarýný ve otomasyonkontrol süreçlerini bir araya getiren ve bütünleþtiren 3T Fuarý sadece Ege Bölgesi'nde bulunan sanayicilerin deðil, yurt genelindeki tüm sanayicilerin ihtiyaçlarýna bir bütün olarak çözüm bulan tek fuar olma niteliðinde. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen ve geliþmiþ teknolojileri kullanarak rekabet þansýný artýrmak isteyen pek çok firmanýn katýlacaðý 3T Fuarý baþladýðý günden itibaren sektörden çok sayýda ziyaretçiye, sektördeki yeni teknolojilerle buluþma imkaný tanýyacak. Türkiye nin dört bir yanýndan ve yurtdýþýndan gelen sanayiciler, sektör temsilcileri, teknokratlar, mühendisler, teknolojideki yeniliklerle tanýþarak; yeni proje, yatýrým ve iþ süreçleri için anahtar çözümler bulabilecek, daha etkin bir teknoloji yönetimi için yeni bilgilere kavuþabilecekler. 3T Fuarý nda bu yýl sergilenecek ürün ve teknolojiler; metal iþleme sektörüne yönelik CNC takým, CNC sac þekillendirme makineleri, üniversal tezgahlar, yüzey iþleme teknolojisi, kaynak ve kalýp teknolojisi, robot teknolojisi, kaldýrma ve taþýma teknolojisi ile otomasyon ve endüstriyel kontrol sistemlerinden oluþuyor. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Yaðmur Fuarcýlýk organizatörlüðünde gerçekleþtirilecek olan fuara katýlan katýlýmcýlar çok sayýda satýþ ve iþ baðlantýsý saðlarken, yabancý temsilcilik anlaþmalarýna da imza atabilme olanaðýna sahip olacaklar. Avrasya bölgesinin en büyük metal ve metal iþleme teknolojileri fuarlarýndan biri olan 3T Fuarý'nda yer almak, katýlýmcýlara dünyanýn en hýzlý geliþme potansiyeline sahip pazarlarýndan birine eriþme þansý verirken, gelecekteki iþ ortaklýklarýnýn oluþmasýnda ve yeni teknolojik trendlerin belirlenmesine de fýrsat tanýyacak. 600 ün üzerinde firma katýlacak Bir yandan kaliteyi, verimliliði ve üretkenliði arttýrýrken bir yandan da maliyetleri azaltarak, katma deðeri yüksek ürün üretmeyi ve dünya genelinde rekabetçi olabilmeyi isteyenlerin buluþma platformu olan fuara þimdiden, Türkiye baþta olmak üzere, 20 ülkeden toplam 330 firma kayýt yaptýrdý. Mayýs ayýna kadar bu sayýnýn ikiye katlanmasý beklenen fuara kayýt yaptýran yabancý ülkeler arasýnda Almanya 26 firmayla baþý çekiyor. Yurt dýþýndan Almanya'nýn yaný sýra, Fransa, Ýngiltere, Amerika, Hollanda, Ýtalya, Tayvan, Danimarka, Avusturya, Japonya, Ýspanya, Ýsveç, Slovakya, Hindistan, Bulgaristan, Kore gibi dünya metal sektörüne yön veren ülkeler de fuardaki yerlerini aldýlar. Uluslararasý ölçekte ortaya çýkan son geliþmelerin ve yeniliklerin sergileneceði fuarda ziyaretçiler 4 gün süresince kullanýlan üretim teknolojilerinin analizini ve geliþme eðilimini takip etme fýrsatý yakalayacaklar. Fuarýn gerçekleþtirileceði Mayýs ayýna kadar Türkiye'den ve dünyadan toplam 600 firmanýn katýlýmý öngörülüyor. Fuara 57 ilden ve 22 ülkeden ziyaretçi baþvurusu Fuarýn yurtdýþý hedef kitlesi 95 ülkeden oluþuyor. Yaðmur Fuarcýlýk yurt dýþýnda bulunan 35 bin firmanýn posta adresine Ýngilizce broþür ve afiþ gönderirken, internet yoluyla da 150 bin adet gönderisi yapýyor. Yurtiçinde de tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtiren Yaðmur Fuarcýlýk, 81 ildeki toplam 55 bin firmaya, düzenli ve sürekli olarak bilgi gönderiminde bulunuyor. Ayrýca pek çok ilde bulunan Sanayi Odalarý, KOSGEB Müdürlükleri, Meslek Odalarý gibi kurumlara detaylý tanýtým yapýlarak, o illerde kurumlara üye olan yatýrýmcý ve giriþimci firmalarýn da fuara gelmeleri saðlanýyor. Yapýlan tanýtýmlar neticesinde baþta Ýzmir, Ýstanbul, Manisa, Kocaeli, Bursa, Konya, Adana olmak üzere 17 ana sektörden ve 57 ilden binlerce ziyaretçi baþvurusu yapýldý. Tunus, Güney Afrika, Almanya, Ýran, Mýsýr, Ýrlanda, Pakistan, Yunanistan, Oman, Fransa, Ürdün, Ukrayna, Bosna Hersek, B.A.E., Suriye, Yemen, Ýsrail, Ýspanya, A.B.D., Lübnan olmak üzere 20 nin üzerinde ülkeden ve madeni eþya, otomotiv, beyaz eþya gibi pek çok sektörden ziyaretçi baþvurularýnýn ulaþtýðý belirtiliyor. Nasýl rekabet edebilirim? Üretim teknolojim ne durumda? Hem göze daha hoþ görünen hem de daha fonksiyonlu ürünü nasýl tasarlarým? Ürettiðim ürünleri deðiþen insan ihtiyaçlarýna göre nasýl daha kullanýþlý hale getirebilirim? Düþük maliyetle nasýl kaliteli ürün üretebilirim? Bakým maliyetlerini nasýl düþürebilirim? Enerji maliyetlerini nasýl düþürebilirim? Daha ergonomik ve çevreye en az zararý veren üretimi nasýl saðlayabilirim? Toplam üretim verimliliðini nasýl artýrabilirim? Üretim Teknolojisi Kalýp & Tasarým Otomasyon & Kontrol 3T2008 ON-LINE DAVETÝYE ÝÇÝN: 3T Fuarý na Anadolu dan otuza yakýn ilden profesyonel ziyaretçi heyetleri Yaðmur Fuarcýlýk, fuara doðrudan yatýrýmcý ve talepkar firmalarý çekmek amacýyla sanayisi geliþmiþ illerden otobüs servisleri düzenleniyor. Sanayi odalarý, ticaret odalarý, KOSGEB müdürlükleri ve çeþitli meslek odalarý ile iþbirliði yapýlarak düzenlenen organizasyonlarda sanayici heyetlerinin fuar katýlýmcýlarý ile buluþmasý saðlanýyor. 55 bin hedef kitle firmaya yýl içerisinde gönderilen özel fuar gazeteleri ile otobüs organizasyonlarýnýn duyurusu yapýlýyor. Böylece dönemsel talebi olan, yatýrým düþünen sanayicilerin baþvurularý kabul ediliyor. Otobüs servislerinden yararlanmak için Yaðmur Fuarcýlýk ile baðlantý kurunuz. Tel:

2 2M Makina A.Þ. Abra Vinç Makine Kons. San. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, çelik raf, çelik kapý, tel ýzgara, stand iþleri, doðalgaz kelepçesi, avize üretimi ve bütün metal üretimin olduðu her sektör Als Laboratuvar Cihazlarý Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Aks-Mak Zamak Döküm ve Enjeksiyon Makine Ürünler- - Spanset / Almanya: Polyester sonsuz (daire) ve gözlü sapanlar, sapan koruma kýlýflarý ve kenar koruma kösebentleri, gerdirme kayýþlarý ve polyesterden mamul yük tespit elemanlarý - Elektrikli gezer vinçler, bara ve ekipmanlarý, endüstriyel RF uzaktan kumanda, zincirli elektrikli caraskal - Tractel-Secalt/ Fransa-Almanya: Mekanik ceraskal, hubzug, tirfor, ray kancalarý, manuel saryolar, dijital vinç kantarlarý (dinamometre), limitsiz halat vinçleri, yüksekte çalýþmaya yönelik personel emniyet ekipmanlarý, bina bakým üniteleri, asma iskeleler ve dýþ cephe eriþim sistemleri,transpaletler ve diðer mekanik ve hidrolik kriko ve kaldýraçlar - Rud / Almanya: Zincir sapanlar, sapan aksesuar ve ekipmanlarý, vinç ve ceraskal zincirleri, vidalý ve kaynaklanabilir aský mapalarý, eyeboltlar, zincir gerdirmeler ve yük tespit elemanlarý - Hi-Force / Ýngiltere: Hidrolik silindirler, pompalar, fitting ve aksesuarlar, hidrolik tork anahtarlarý, çektirmeler, hidrolik saplama çektirmeleri, halat, zincir ve somun kesiciler, tset pompalarý, aluminyum ve çelik gövdeli krikolar - Crosby / Amerika: Master halkalar, kancalar, çelik halat klemensleri ve soketleri, radansalar, liftinler, mapa kilitler, gerdirmeler, kanca bloklarý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme, kalýp, otomasyon Telecrane / RF uzaktan kumanda Ajan Elektronik Servis San. 60 grama kadar her türlü zamak parça dökümü ve enjeksiyon makine imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Tekstil, otomotiv, yan sanayi, tarým, elektrik elektronik, mobilya, aksesuar ve anahtarlýk vs. Akyapak Makine Sanayi ve Ticaret A.Þ. Metalografik numune hazýrlama cihazlarý, sarf malzemeleri ve sertlik ölçme cihazlarý Hitap Ettigi Sektörler: Demir-çelik, otomotiv ve yan sanayii, üniversiteler Struers A/S. / Danimarka / Metalografik numune hazýrlama cihazlarý ve sarf malzemeleri Emcotest Prüfmaschinen Gmbh / Avusturya / Sertlik ölçme cihazlarý Future-Tech / Japonya / Sertlik ölçme cihazlarý - Walker Magnetics/ Hollanda: Kaldýrma ve taþýma mýknatýslarý (magnet), manyetik matkaplar J.D.Neuhaus / Almanya, Ex-proof havalý ceraskallar ve ýrgat vinçleri CNC plazma ve Oxyfuel kesme makinesi, CNC freze makinesi, CNC erezyon makinesi, CNC boru kesme makinesi, CNC delik delme makinesi Barýþ Polimer San.Ýth.Ýhr.End. ve Tic.Ltd. Þti. - Huchez / Fransa: Elektrikli ve manuel ýrgat vinçleri - Van Beest / Hollanda:Radansalar, mapa kilitler, gerdirmeler, kanca bloklarý Hitap Ettiði Sektörler: Sac sektörü, inþaat sektörü, yapý sektörü, kalýp sektörü, makine sektörü. - Faraone / Ýtalya: Teleskopik mobil platformlar, alüminyum merdivenler, personel eriþim sistemleri - Jung / Almanya: Tezgah krikolarý ve tekerlekli taþýma arabalarý - Ýnter Product IP / Hollanda: Her türlü yatay ve dikey sac, alüminyum ve panel kaldýrma kýskaçlarý ( Kurtaðzý) - R.W.M / Ýtalya: Elektrikli zincirli ceraskallar Akdeniz Metal Makine Ýnþ. Ýhr. Ýth. San. 3 ve 4 valsli, hidrolik silindir makinesi, 3 valsli asimetrik silindir makinesi, 2 valsli hýzlý büken silindir makinesi, CNC malafalý boru bükme makinesi, profil bükme makinesi, hidrolik profil bükme makineleri, CNC delik delme makineleri, plazma-oxi kesim makineleri, kordon makineleri - Mennens / Hollanda: Çelik halat sapanlar ve fittingleri Al-Çelik Mühendislik-Danýþmanlýk San. ve - Armanni / Ýtalya: Akülü ve manuel istif makineleri - Schmalz / Almanya: Vakumlu kaldýrma üniteleri Punta kaynak makineleri, CNC punta makineleri, akü þarj makineleri, voltaj regülatörleri, trafo imalatý 1200 mm çap'a kadar alaþýmlý çelikler, takým çelikleri, ýslah çalikleri, sementasyon çelikleri, imalat çelikleri ve geniþ ürün yelpazesi bulunmaktadýr. Karbür freze, plaket, tarama kafasý, takým tutucu, standart kalýp baðlama elemanlarý, manuel ve pnömatik kenetler, matkap, rayba, pens, pens tutucu 02

3 Delta Tools S.R.L.: Küresel ve karesel sert metal kopya freze uçlarý Cadbim Bilgisayar Özel Eðitim Danýþmanlýk Pazar. San. Çaðdaþ Kesici Takým Sanayi Dener Makine Rineck Gmbh: Sert metal plaketli freze kafalarý, sert metal parmak frezeler ve takým tutucularý, aluminyum ve plastik iþleme kafalarý ETM 7: Karbür frezeler, matkaplar, raybalar Shin Yain (Syic): Pensler, pens tutucular, bilyalý pens tutucular, termik ýsýtma sistemli tutucular, freze kafalarý, hassas delik iþleme kafalarý ve plaketleri, parça sýfýrlama ve ölçü aletleri, mengeneler, tornalama, kater, tutucu ve plaketleri Halder: Modüler iþ parçasý baðlama sistemleri, standart elemanlar; T-vida, T- somunlar, oynar baþlý ucu bilyalý destekler, yaylý çýkarýcýlar, bilyalý setskurlar, fikstür ve aparat üretiminde kullanabileceðiniz norm parçalar Brauer: Fikstür ve kaynak aparatlarý üretiminde kullanabileceðiniz mekanik, pnömatik ve hidrolik kenetler, kaynak atölyelerinde kullanabileceðiniz pensler, mekanik ve pnömatik küçük perçin presleri HAM: Almanya Batý Isýl Ýþlem Sanayi ve Tic. A. Þ. AUTODESK Yazýlýmlarý AutoCAD LT AutoCAD AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor Suite Autodesk Inventor Professionel Autodesk Architecture Revit Suite Autodesk Raster Design HP Donanýmlarý HP A0 - A1- A2 Plotter ( HP Design Jet Çözüm Ortaðý) HP Orijinal Tüketim Ürünleri Ýþ Ortaðý A0 Digitizer A0 Scanner Bilgisayar Hizmetler Autodesk Ürünlerinin Teknik Destek Hizmeti Ürünler / Stock; Matkap ucu, freze, klavuz, rayba, pafta, zenker Baublies; Yüzey ezerek parlatma ve kalibrasyon takýmlarý Ews; CNC tornalar için tahrikli takýmlar WSW; CNC Ýþlem merkezi takým tutucularý, pensleri ve otomat pensleri Super A1; Sert maden takma uçlarý ve tutucularý Neuhauser- Hss+ Vhm; Daire testereler, kanal çakýlarý Metrology ; Ölçüm ve kalibrasyon aletleri D+S Preuzisionesteile Gmbh - Takým tutucularý Ege Takým Makine / Ege bölge bayii Hitap Ettiði Sektörler: Tüm talaþlý imalat sektörleri için, Standart ve Özel takýmlar, Ölçüm aletleri, kalite kontrol cihazlarý Dia Clas Sert Metal Aþýndýrýcý Taþlarý Ýmalat ve Satýþ CNC plazma kesim makinesi, CNC-NC hidrolik abkant presler, NC hidrolik giyotin makaslar, köþe kesme makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Sac ve sac ürünlerinin kullanýldýðý tüm sektörler Faaliyet Merkezi: Kayseri Ege Teknik CNC Makine Ýthalat Ýhracat Tic. ve San. Ltd. Þti. Digital Çýktý Servisi TSE Belgeli Teknik Servis Proje Hizmeti ( 2-3 boyut proje çizimi / 3 boyutlu Mimari ve Mekanik Görselleþtirme-Canlandýrma) Tesisler: Atmosfer kontrollü fýrýnlar, vakum sertleþtirme ve sementasyon fýrýný, 150 kw kuyu tipi ýslah fýrýný, 300 kw arabalý gerilim giderme fýrýný, laboratuar ve yardýmcý tesisler. Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalat sanayi, otomotiv ve yan sanayi, talaþlý imalat, kalýp ve kalýp sistemleri, madeni eþya, metal ürün, yapý elemanlarý, kaldýrma, taþýma, istifleme, genel mimari tasarým, reklamcýlýk Beydemir Sac Profil San.ve Coþkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Þ. Ürünler : CNC torna, CNC dik ve yatay iþleme merkezleri, azdýrma çaký ve raspalarý, Hitap Ettiði Sektörler: Diþli ve otomotiv - Luren Precision Co. Ltd. / Tayvan Karbür çaký, diþli kesim araçlarý, CNC diþli profil taþlama, CNC vida taþlama Sac kasalar, taþýma paletleri, aðýr malzeme raflarý, kumlama makineleri Hitap Ettiði Sektörler: Baþta otomotiv yan sanayi olmak üzere tüm imalat sanayine hitap edilmektedir. Presler, endüstriyel otomasyon sistemleri, kaynak makineleri ve yedek parçalarý Hassas bileme taþlarý, CBN, HSS, karbür taþlarý, satýh taþlama, delik taþlama, cam ve avize için malatura taþlarý kalýplar için parlatma macunlarý Hitap Ettiði Sektörler: Makina imalatçýlarý, kalýp ve bileme sektörü - Hwa Chun Machinery Co. Ltd. / Tayvan - Jarng Yeong Enterprise Co. Ltd. / Tayvan CNC torna tezgahý, otomatik torna, özel amaçlý makine, özel amaçlý makine, bileme makinesi, CNC dik iþleme makinesi - Kuen Jeng Machinery Co. Ltd. / Tayvan KL-645 / KL-852 CNC torna, KL-1078 / KL-1278 CNC torna - Focusseiki Machine Co. Ltd. / Tayvan CNC dik iþleme merkezleri 03

4 Elosan Elektrik Malz. San. Fetaþ Metalurji ve Yüzey Ýþlem Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Þti. Aþýnmaya mukavim kaynak tozlarý ve çubuklarý wall Colmonoy /Ýngiltere, Böhler/Almanya Özel çelikler Cogne / Ýtalya, Nironit / Almanya Aluminyum ve bakýr alaþýmlar Titanyum alaþýmlarý. Fruchtl / Almanya Klemens, pano topraklama klemensleri, u klemens, porselen klemens, spk kablo pabuçlarý, ek muflar, a.g.izolatörleri ve çeþitli elektrik malzemeleri pazarlama ve imalatýný En Teknik Kesici Takýmlar Makine San. ve -Sony Millman koordinat ölçme ve gösterge sistemleri -Maike ve Mytech kalýpçý freze satýþ ve servis -Kontek sýcak yolluk modülleri -HS-CG spiral, fiþek flex rezistanslarý -Sýcak yolluk ekipmanlarý -Novotechnik lineer pozisyon cetvelleri -Diprofil ve kemet parlatma malzemeleri ve makineleri -Fason kalýp parlatma iþleri -Sony Millman / Japonya -Maike, Mytech / Tayvan -Kontel /Türkiye -HS-GC / Almanya -Novotechnik / Almanya -Diprofil / Ýsveç Ermaksan Mak. San. ve Ürünler / CO2 uçan optik lazer kesim makineleri, CNC hidrolik plazma & punch presler, CNC hidrolik punch presler, CNC hidrolik abkant presler, konvansiyonel abkant presler, CNC hidrolik açý ayarlý giyotin makaslar, hidrolik giyotin makaslar Hitap Ettiði Sektörler: Demir çelik dünyasýndaki tüm sektörler Esçel Demir Çelik San.ve Paslanmaz çelik bilya ve gritler, çelik bilya ve gritler, aluminyumoksit, cam küreler, çelik kesme-tel, vibrasyon sarf malzemeleri ve sývýlar, kalýp ayýrýcý yaðlar ve spesifik yaðlayýcýlar, shot peening (bilyalý dövme) sarf malzemeleri, shot peening aksesuarlarý, almen plaka ve ölçüm cihazlarý Hitap Ettiði Sektörler: Döküm, dövme, çelik konstrüksiyon, paslanmaz çelikten mamul üretim yapanlar, aluminyum ve zamak enjeksiyon dökümcüler, züccaciye, cam dekorasyon, tersaneler, Vulkan Inox GmbH, Frohn GmbH, Potters Ballotini, Treibacher Schleifmittel SpA, Peening Accessories GmbH, Erba Makine Sanayi Ltd. Þti. Yüzkor Ltd.Þti. Paslanmaz çelik bilya ve gritler, çelik bilya ve gritler, çelik kesme tel, aluminyum kesme tel, bakýr-pirinç-zamak kesme tel, cam küreler, aluminyum oksitler, almen plakalar, shot peening ekipman ve aksesuarlarý, almen ölçüm cihazlarý, vibrasyon sarf malzemeleri ve sývýlar, vibrasyon makineleri, kumlama makineleri Pergel vinç sistemleri Özel vinç sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Aluminyum, ambalaj, asansör, cam sanayi, çimento, demir çelik, döküm sanayi, elektrik ve elektronik endüstrisi, gýda, iþ makineleri üreticileri, kaðýt endüstrisi, kalýp sanayi, kamu sektörü, kimya sanayi, madencilik, makinel sanayi, mermer sanayi, otomotiv, plastik sanayi, prefabrik üreticileri, tekstil endüstrisi, tersaneler, ticarethaneler, üreticiler ve yapý endüstrileri Gaz Alet ve Cihazlarý Tic. San. Ltd. Þti. Gaz regülatörleri, oksijenli kesme makineleri, kaynak makineleri Hitap Ettiði Sektörler: Demir, çelik, inþaat, makine Tanaka Hpa Teknoloji Geliþtirme Ltd. Þti. -Kemet / Ýngiltere Hitap Ettiði Sektörler: Talaþlý imalat yapan tüm sanayi kollarý, plastik ve metal kalýpçýlarý, plastik enjeksiyon baský iþi yapan firmalar, beyaz eþya imalatçýlarý, tüm endüstri kollarý Güralp Vinç ve Makine Konsrüksiyon San. Era Metalurji Ürünler / Kontinü, sfero ve pik döküm UCB cast profil SA / Ýspanya / Ýngiltere TRS milleri, imalat çelikleri, otomat çelikleri, kare, altý köþe çelikler, paslanmaz (XR0CR13) çelikler vs. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv yedek parça, kalýp imalatý, makine imalatý, tarým makineleri imalatý, talaþlý imalat, vana imalatý Kaldýrma makinesi grubunda; Sabit kaldýrma makineleri Monoray arabalý kaldýrma makineleri Çift kiriþ arabalý kaldýrma makineleri Vinç sistemleri grubunda ; Gezer köprülü tavan vinçleri Gezer köprülü portal vinç sistemleri Hidrolik; Valfler, pompalar, silindirler, hidrolik fittings, filtreleme, akü, aksesuar, tesisat borusu, honlanmýþ boru, kromlu mil, hidrolik kontrol bloklarý, hidrolik güç üniteleri, ön dolum valfleri Pnömatik; Valfler, aktüatörler, þartlandýrýcýlar, hassas regülatörler, pnömatik fittings, pnömatik hortum Otomasyon; Endüstriyel PC, CNC kontrol 04

5 Ýstanbul Makina ve Otomasyon Sistemleri A.Þ. ZMM Bulgaria - üniversal torna EdgeCAM - Ýngiltere / CAD/CAM sistemleri Karakoç Kalýp Metal Form Sanayi A.Þ. sistemleri, plazma CNC kontrolörleri, CNC abkant kontrolörleri Proses Otomasyon; Solenoid valfler, pistonlu valfler, aktüatörlü küresel vanalar Duplomatic Hidrolik, Metalwork pnömatik, Hydraforce, Hartmann+Lammle, Tecnos, KCL Hidrolik, Controlair, M&M sprirax, Enolgas Erezyon (EDM) sarf malzemeleri - tel, elektrod, dielektrik sývý, filtre. Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme, talaþlý imalat Kadir Akçay Otomotiv Ýnþaat Taahhüt Ýth. Ýhr. Makine Yan San. Tic. Ýnfotron A.Þ 25 tondan tona kadar tek ve çift biyel kollu C tipi mekanik presler 315 tondan 2 bin tona kadar H tipi, 3 bin 5 yüz tona kadar hidrolik presler 2,5 Kw'dan 6.0 Kw'a yüksek hýzlý hassas kesim kaliteli lazer kesme tezgahý. Breuckmann 3B optik tarama sistemleri, dimension 3D printer, aicon fotogrametri sistemi, alias endüstriyel tasarým yazýlýmý, ESI analiz yazýlýmý, metris 3B lazer tarama sistemi, Magic RP STL iþleme yazýlýmý, MCP-HEK hýzlý kalýplama teknolojileri, ramsis ergonomik simülasyon yazýlýmý, rapidform 3B sayýsallaþtýrma yazýlýmý, RTT sanal prototipleme yazýlýmý, Stratasys hýzlý pototipleme sistemleri, vialux gerinme ölçüm sistemleri, virtools sanal gerçeklik ve sanal prototipleme yazýlýmý, WorkNC bilgisayar destekli imalat yazýlýmý, kompozit üretim teknikleri, ürün geliþtirme, hýzlý prototipleme hizmetleri, hýzlý kalýplama, hýzlý imalat, döküm, CNC uygulamalarý, yüzey temizleme Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, ambalaj, otomotiv, havacýlýk, beyaz eþya, telekomünikasyon tasarým, turizm, savunma sanayi, elektrik-elektronik, aydýnlatma, dayanýklý tüketim mallarý, vb. CNC takým, üniversal takým, koordinat ölçme sistemleri, testere, CAD-CAM sistemleri ve EDM(Erezyon) sarf malzemeleri Takisawa / Japonya / CNC tornalarý Sodick - Japonya / CNC tel ve dalma erezyon Matsuura - Japonya / CNC iþleme merkezleri Takisawa (Tayvan) - CNC tornalarý Quaser - Tayvan / CNC iþleme merkezleri Awea - Tayvan /CNC iþleme merkezleri Okamoto - Japonya / CNC taþlama Nexturn - Kore/ CNC kayar otomatlarý Trens - Slovakya / CNC ve üniversal torna AC, DC Servo motor ve hýz kontrol üniteleri, test ölçüm ve kontrol cihazlarý Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv ve yan sanayi, elektrik-elektronik, savunma sanayi, deniz, demiryolu, taþýt sektörü Fase Sns Di Eugenio Di Gennero & C. / Ýtalya AC, DC Servo motor ve hýz kontrol üniteleri, test ölçüm ve kontrol cihazlarý Karaca Makina-Ýsmail Karaca ve Ort. Hitap Ettiði Sektörler: Ana otomotiv sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eþya ve yan sanayi elektromekanik sanayi, inþaat ve tüketim ile ilgili sanayi birimleri. Karmetal San. ve Þerit testere makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Çelik konstrüksiyon, otomotiv ve yan sanayi, çelik ticareti yapan firmalar, talaþlý imalat, tersaneler, makine üreticileri Faaliyet Merkezi: Adapazarý Stratasys Inc -Amerika Sescoi France Sas-Fransa Breuckmann Gmbh -Almanya Sheffield (Hexagon ) - ABD / koordinat ölçme Yu-Shine - Tayvan / CNC dik tornalarý Kesmak Makine San. ve Autodesk Sa-Ýsviçre Esi Group Headquarters-Fransa Ares Seiki - Tayvan / CNC kýlavuz çekme delik delme Metris -Belçika Proth - Tayvan /CNC taþlama Inus Technology, Inc.-Almanya Aicon 3D Systems Gmbh -Almanya Mega - Tayvan / NC dairesel testere Hek Gmbh Mcp Tooling Technologies- Almanya Rtt Ag-Almanya Kolb Technology Gmbh-Almanya Human Solutions Gmbh-Almanya Vialux Messtechnik + Bildverarbeitung Gmbh-Almanya Virtools Sa-Fransa Materialise Technologielaan-Belçika Arion - üniversal torna Arion - delik delme, dalma erezyon Arion - radyal matkap Phoebus - Tayvan / üniversal ve kalýpçý freze Quick Jet - Tayvan / kalýpçý freze Alüminyum sigma profil ve aksesuarlarý, konveyör ve otomasyon sistemleri, doðrusal hareket sistemleri. Hitap Ettiði Sektörler: Tüm sektörler Þerit testere Hitap Ettiði Sektörler: Ýmalat sanayi, talaþlý imalat sanayi, demir-çelik, inþaat, kalýp Sterlitamak - sütunlu matkaplarý 05

6 Knuth Makina San. ve Mesan Kesici Takým Makine Metal San. Modül Kalýp Elemanlarý San. ve Tic. A.Þ. Temsilcilik: Ucam Uday Computer Aýded Manufacturing (P) Ltd / Hindistan CNC döner tablalar ve CNC tilt tablalar, indeks tablalar, palet changer ve aksesuarlarý / Ýzmir CNC ve Üniversal olmak üzere torna, freze, iþleme merkezleri, taþlama, delik delme, presler, sac ve boru iþleme, testere, ölçüm ve test cihazlarý, problu veya optik koordinat ölçme, dalma ve tel erozyon ile her türlü aksesuar ve ekipmanlar Hitap Ettiði Sektörler: Talaþlý/talaþsýz imalat, kalite kontrol sektörleri Kesici ve tutucu takýmlar, mesan tool bileme tezgahý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme sektörü Faaliyet Merkezi: Ankara Mikro Sert Metal Kesici Takým San.Tic.Ltd.Þti Kalýp seti ve elemanlarý Hitap Ettiði Sektörler: Enjeksiyon ve pres kalýpcýlýðý MuBiTek Tasarým Nova Metal ve Isýl Ýþlem San. Lazer Mikron Markalama ve Kaynak San. ve Sýcak iþ takým çelikleri, soðuk iþ takým çelikleri, plastik kalýp çelikleri, yüksek hýz takým çelikleri, cýva çelikleri, nitrasyon çelikleri, paslanmaz çelikler, imalat çelikleri, ýslah çelikleri, sementasyon çelikleri, alüminyum alaþýmlarý, bakýr alaþýmlarý, endüstriyel plastikler Karbür frezeler, karbür, matkaplar ve karbür raybalar Lazer markalama ve lazer kaynak makineleri; lazer markalama ve lazer kaynak makineleri ile iþlem görmüþ ürün numuneleri Hitap Ettiði Sektörler: Medikal, makine imalatý, tekstil ürünleri, kalýp ve kalýp yan sanayi, reklamcýlýk ve promosyon Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpçýlýk, otomotiv, savunma, makine imalatý Miltaþ Kesici Takým Ltd. Þti. Kalýp tasarýmý, parça geliþtirme ve tasarýmý, danýþmanlýk: ar-ge, tasarým, proje yönetimi, yalýn üretim, 2. el makine ve pres alýmý, yazýlým geliþtirme: akýllý ve yalýn kalýp tasarýmý, ikinci el makine alým/satýmý ve danýþmanlýðý: ikinci el pres ve sac iþleme makineleri temini, danýþmanlýðý ve satýmý Numerik Kontrol Grup Ltd.Þti. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, sac þekillendirme sektörü Levent Göl Batýsan Akü Madeni Yað Oto Yedek Parça Toptan Satýþý Asservopresse / Ýtalya 2. El pres ve sac iþleme makineleri ve frezeler. Think Design Cad sistemi, Hypermill Cam sistemi, Machining Strategist High Speed Cam sistemi Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpcýlar, makinacýlar, endüstriyel tasarýmcýlar Net Teknik Makina San. ve Tic. Ltd. Þti Think3- Think Desýgn Cad sistemi/ Ýtalya Think3; Katý ve yüzey modellemeyi ayný anda parametrik olarak çalýþabilme imkaný saðlayan Ýçeriði itibari ile birçok alana hitap eden bir yazýlýmdýr. Petrofer endüstriyel madeni yaðlarý Hitap Ettiði Sektörler: Fabrikalar, atölyeler Kesici takým, kalýp imalatý, punch nýn takýmlarý Hitap Ettiði Sektörler: Sac iþleme Telesis markalama makineleri, ucam CNC döner tablalarý ve tilt tablalarý Hitap Ettiði Sektörler: Ýmalat sektörü Open Mind Technologies Ag - Hypermýll Cam sistemi / Almanya HyperMILL 2.5 eksen,3 eksen ve yenilikçi 5 eksen yüksek hýzlý iþleme yöntemlerin tek ve kolay kullanýmlý bir arabirimle sunan yüksek performanslý bir cam sistemidir. 06

7 Vero Software Plc - Machining Strategist High Speed Cam sistemi / Ýngiltere Machining Strategist'in oluþturduðu takým yolunun hiçbiryerinde keskin köþe olmamasý, iþleme sýrasýnda mümkün olduðunca havaya kalkmalarýn önlenmesi böylece takým ile parça arasýnda temasýn kesilmemesi, yüzey formundan baðýmsýz olarak eþit pasolu takým yollarý oluþturabilmeye olanak tanýyan iþleme yöntemleri, parçanýn keskin iç köþelerinde otomatik fillet yüzey oluþturarak bu bölgelerdeki takým zorlanmalarýnýn önlenerek yumuþak geçiþli takým yollarýnýn oluþmasý gerçek High Speed Machining uygulamalarýna olanak tanýr. Bu iþleme özelliklerinin sonuçlarý, takým ömrünün artmasý, yüzey kalitesinin yükselmesi ve iþleme zamanýnda azalma þeklinde görülmektedir. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv ve yedek parça sanayi, motor redüktör ve asansör sanayi, makine imalatý sanayi, tekstil sanayi, kilit ve anahtar imalat sanayi, silah sanayi Okset Kalýp Elemanlarý San. Tic. A.Þ. Oringsan Oto Yedek Parça Oring ve contalar, kaplinler, civatalý vibrasyon, diyafram, hidrolik damper keçesi, otomotiv, deniz ürünleri, ziraat ve sulama ürünleri, süt ürünleri, tekstil Özmak Makina San. ve Faaliyet Merkezi :Ýstanbul Özbay Pano ve Elk. Montaj Tah. Askýlý ve yatay kumlama makinalarý, hidrolik apkant presler, kum mikserleri, maça mikserleri Nurettin Zaim Mak. Ýnþ. ve Tur. San. Enjeksiyon kalýp setleri, özel kalýp setleri, pres kalýp setleri, taþlanmýþ plakalar Hitap Ettiði Sektörler: Çelik konstrüksiyon ve inþaat sektörü, tarým sektörü, metal eþya sektörü, LPGtüp sektörü, döküm sektörü Economix - Gaz tüketimini %55 azaltan sistem. Tüm MIG-MAG ve TIG- WIG kaynak makinelerinde kullanýlabilir. Economix Oerlikon Kaynak Elektrodlarý Hypertherm / Amerika / CNC ve manuel plazma sarf malzemeleri Kaynak ve kesme makineleri, sarf malzemeleri, yedek parçalarý, aksesuarlarý, koruyucu malzemeleri Hitap Ettiði Sektörler: Kalýpçýlar (Plastik, metal, pres) SAV- Kaldýrma manyetikleri ve manyetik tablolar / Almanya Optimal Mak. San. Tic. LCD ve PDP televizyon gruplarý, yakýt istasyonlarý pompalama sistemleri, server kabinleri vidalý kompresörler, otobüs-minibüs kalorifer sistemi, kamyonkamyonet kalorifer sistemi, dahili tip dikili sistem panolarý, dahili tip sýva altý panolar, klemens baðlantý panolarý, harici tip etanj panolar, dahili tip sýva üstü modüler panolar, dahili tip paslanmaz panolar, kaplinler, cihaz raflarý ve iç montaj aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, elektrik, elektronik, otomotiv, kompresör, jeneratör, yakýt pompa istasyonlarý ve tüm sektörlerin çeþitli sac kombinasyonlarý Özgüleç Makine San. ve Tic. Dýþ. Özselin Delikli Sac Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Tel erezyon, delik delme ve CNC iþleme merkezi ile kalýplarý Hitap Ettiði Sektörler: Ziraat, sanayi, dekorasyon, mobilya, makine, otomotiv, havalandýrma, tulumba, pompa, elektrikelektronik, ýsýtma ve soðutma, izolasyon, raf ve taþýma sistemleri Odak Makine San. ve Özel denetim takýmlarý, çeþitlenir takým tutucular, delik büyütücüler, tek parça takým tutucular, çabuk deðiþimli takým tutucular, iþ parçasý tutucular, devir yükselticiler Öztaþ Sac Demir Metal Mamülleri San. Orbis Teker San. Matkap ve kademeli matkap grubu, rayba ve geniþleticiler grubu, havþa frezeler grubu, parmak freze ve yarýk açan frezeler, kademeli frezeler, modül freze ve azdýrma frezeler, kanal freze, açý freze ve testere grubu, sert metal plaketli kesici takýmlar grubu, anahtar býçaklarý, her çeþit özel kesici takým imalatý, kama imalatý, týn kaplama ve kesici takým bileme Sanayi ve mobilya tekerlekleri, makine ve bakalit kulp, perçin, pres imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Sanayi sektörü Triger diþliler, V kasnaklarý, Poly V kasnaklar, kilitli burçlar, motor gergi yaylarý, konik burçlar. Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalatçýlarý Faaliyet Merkezi: Konya Sac iþleme makineleri ile (lazer, punch, plazma kesim, abkand ve presli bükümü) beyaz eþya, otomotiv, zýrai aletler, yapý sanayi, makine sanayi ve çeþitli sektörlerde yan sanayi mamül veya yarý mamül imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, otomotiv, zirai aletler, yapý sanayi, makine sanayi ve çeþitli metal sanayi Faaliyet Merkezi: Manisa 07

8 Par Hýrdavat Ltd. Þti. Radus Kama Makine Ýmalat Sanayi Talaþlý imalatta kullanýlan CBN- PDC vida uçlarý, kesici takýmlar ve tutucular Kama imalatý. Kamalarýmýz; C 45 K malzemeden, h11 toleranslarýnda, n/mm çekme kuvvetine sahip, temiz ve düz yüzey keskin köþeli malzemelerden, standart kesit ve isteðe baðlý boylarda, radiuslarý tam merkezli olarak imal edilmektedir. Faaliyet Merkezi: Konya Referans Metal San. Hitap Ettiði Sektörler: Ýnþaat sanayi, tekstil sanayi, makine, otomotiv, jant sanayi. Makita / Japonya Cekomastik Reis Makine Karbosan Beta Proses Kimyasallarý kaynak makinesi, 18 KVA kýzaklý punta kaynak makinesi(otomatik), 360 A çantalý gazaltý kaynak makinesi, 150 AMP süper turbo çanta kaynak makinesi, 60 KVA projeksiyon çoklu punta kaynak makinesi Samet-San Kalýp Elemanlarý San. Peva Kimya Ltd.Þti. Rultek Rulman Endüstri Yedek Parça Ýth. Ýhr. San. ve Endüstriyel temizlik kimyasallarý, aðýr sanayi kirlilikleri için el temizleme ürünleri Yað çözücüler, yüzey temizleyiciler, çamaþýr, mutfak, gýda, genel, kiþisel hijyen ürünler Hitap Ettiði Sektörler: Tüm sanayi alanlarý, fabrikalar, askeriyeler, oteller, hastaneler, catering firmalarý, okullar vb. Paul Voormann Gmbh / Almanya PEVALÝN endüstriyel el temizleme ürünleri. Sanayi alanlarýnda karþýlaþýlan katý-sývý yað, katran, sentetikselülozik boyalar, zift, bitüm, poliüretan gibi tüm aðýr ve yapýþkan kirlilikleri kolayca ve saðlýklý bir þekilde ciltten uzaklaþtýrýr. Kalýplýk alüminyum, takým çelikleri, özel alaþýmlý alüminyum, özel ölçü ve kimyasal kompozisyonda alaþýmlý alüminyumlar Hitap Ettiði Sektörler: Havacýlýk, makine-kalýp, savunma sanayi, robot, otomotiv, otomasyon, gemi endüstrisi, inþaat, elektronik Reka Ýç ve dýþ Elektrikli aletler (Makita), yapýþtýrýcý grubu (bostik, çekomastik), knipex el aletleri, beta proses kimyasallarý (pas sökücü ve slikon spreyler, penatran), hýrdavat ve el aletleri, jeneratörler, kaldýrma, taþýma ve istifleme ekipmanlarý Ýthal rulmanlar, çelik ve döküm yataklý rulmanlar, elektrik motorlarý, redüktörler, fanlar, aspiratörler, kompresörler, yað-su pompalarý, zincirler, kayýþlar, kasnaklar, kaplinler, makine aksamlarý, sanayi ve mobilya tekerlekleri, makineler. Saðlam Makina Sanayi Mensur Saðlam Dikiþ maynak makinesi (enine - boyuna ), 60 KVA kollu evye punta kaynak makinesi, 30 / 60 KVA alýn punta Kalýp yaylarý, hava baþlý ve silindir baþlý iticiler, havþa baþlý delme zýmbalarý, lama iticiler, kalýp memeleri, düz ve çelikleri tespit pimleri, yay ayar civatasý, tarih mühürleri, enjeksiyon kalýp setleri, kolon burçlar, grafitli burçlar, parlatma malzemeleri, baðlantý elemanlarý, kesici takýmlar, makine aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Beyaz eþya, plastik üretim, kalýp imalatlarý, elektrik Bordignon / Kalýp yaylarý Xebec / Parlatma malzemeleri Nuovaret / Kalýp iticileri ve zýmbalarý Best / Parlatma malzemeleri Eberhand / Ýtici pim ve zýmbalarý Boride / Gaz taþlarý Vertex / Makine aksesuarlarý Ý-Mold / Tünel yolluk sistemleri Tecnomagnete / Manyetik kaldýrýcýlar 08

9 Sarýgözoðlu Hidrolik Makine ve Kalýp San. ve Tic. A.Þ. Seykom Metal Makina-Wicon Kaynak Otomasyon Aparatlarý Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, talaþlý imalat, makine imalat, kalýp imalat Sonnenflex Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Þti. Röhm-Almanya, Iemca-Italya, Amc Schou-Danimarka RÖHM tutucu takýmlar, IEMCA çubuk sürücüler, AMC SCHOU motor yenileme Sac þekillendirme kalýplarý-presli sac parçalar Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, ýsý teknolojileri, havalandýrma Faaliyet Merkezi: Manisa Sermatek Makina San. ve Dýþ Tic. Ltd.Þti. Dairesel kaynak makinesi, boy kaynak makinesi, kolon bom sistemi, pozisyoner-rotartör çevirici, þase kaynak makinesi vs. Hitap Ettiði Sektörler: Kaynak sektörü Faaliyet Merkezi: Konya SFA Makina San. ve Soltek Endüstriyel Ürünler Elektronik Servis San. Tic. - Tolga Solmaz Standart metal taþlama ve kesici taþlama, fast flex metali hýzlý taþlayan ve kesen taþlar, ZR kesme ve taþlama taþlarý, paslanmaz çelik taþlama ve kesici taþlar, demir dýþý malzemeler çapak alma ve kesme taþlarý, pik döküm taþlama ve kesici taþlarý, alüminyum taþlama ve kesici taþlarý-süper ince kesiciler, flap diskler ve sabit tezgahlar için kesici taþlar, koruyucu güvenlik kurallarý, rulo zýmparalar ve fiber diskler, mop zýmparalar-saplý moplar, su zýmparalarý-demir zýmparalar, zýmpara taþlarý, saplý taþlar, elmas testereler. Faaliyet Merkezi: Afyonkarahisar / Ýzmir - Fiber lazer markalama sistemleri - Fiber lazer kesme sistemleri - Fiber lazer oyma sistemleri - Pin darbeli markalama sistemleri - Kablo markalama sistemleri *Jenix-Easson-Fagor markalý dijital koordinat okuma ve ölçüm sistemleri, satýþ ve servis hizmetleri Spirmak Makine San. - Markalama kalemleri ve boyalarý - Özel kliþe ve numaratörler - Müþteriye özel markalama çözümleri / Ýzmir Q8 Oils-Promar-Eralube-Molyduval markalý endüstriyel yaðlar, özel yaðlar satýþý ve servis hizmetleri Vira markalý nitrojen gazlý kalýp yaylarý satýþý, bakým ve servis hizmetleri Sert Demir Çelik Metal Ürünleri Paz. San. Nokta vuruþlu, kazýmalý ve lazer markalama makineleri, bor yaðý filtreleri Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, havacýlýk, medikal Temsilciliker: Telesis markalama makineleri / Amerika Filtermist Bor Yaðý Filtreleri / Ýngiltere Nokta vuruþlu, kazýmalý ve lazer markalama makineleri, bor yaðý filtreleri Sintek Mühendislik Makina San. ve Best-King markalý üniversal ve kalýpçý tip takým satýþý Güvenal Makine Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Fagor dijital koordinat okuma sistemleri (Ýspanya) -Easson dijital koordinat okuma sistemleri (Tayvan) -King kalýpçý ve üniversal freze (Tayvan) -Best ZNC-PNC-CNC dalma erezyon (Tayvan) Aybak Kalýp Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Vira marka nitrojen gazlý yay (Türkiye) Yay ve klips Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv yan sanayi, beyaz eþya, telekomünikasyon ve elektronik Spraying Systems Ltd. Ýmalat, sementasyon, ýslah, otomat, soðuk iþ, sýcak iþ takým çelikleri, transmisyon milleri, soðuk çekim, kabuk soyma çelik ürünleri, platin, lama çelik ürün gruplarý Promar Endüstriyel Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii -Lisanslý madeni yað ve özel yað üreticisi Q8 kesme ve soðutma sývýlarý (Ýngiltere) Ersa Endüstriyel Ltd. Þti. Ege Bölge Bayii Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, makine, ziraat, savunma sanayi ve yan sanayileri Saka Çelik A.Þ. Ege Bölge Bayiliði / Karabük Tutucu takýmlar, çubuk sürücüler, motor yenileme -Erauble kesme ve soðutma sývýlarý (Ýngiltere) -Molyduval özel yaðlar (Almanya) -Eragrease özel yaðlar (Ýngiltere) Püskürtme Nozullarý ve Aksesuarlarý Hitap Ettiði Sektörler: Demir çelik, çimento, gýda, kimya, petro kimya, cam, 09

10 tütün, tekstil, aliminyum, deterjan, otomotiv, endüstriyel makina, paketleme, temizlik ürünleri Spraying Systems Co. / Chicago Püskürtme nozullarý ve aksesuarlarý Þimþek Kaynak Makine San. ve Gazaltý kaynak makinesi, elektronik puntalar, DC kaynak redresörü, Ac kaynak makineleri, Mekanik puntalar, akü þarj redresörü, cývata puntasý, alüminyum tencere, tava kaynak makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Ýnþaat, makine ve imalat sektörüne hitap etmekteyiz. Tat Metal Boru Profil ve Tekstil San.Tic.Ltd. Þti. dolaplarý, ofis dosya dolaplarý ve aksesuarlar. Bu ürünlerin dýþýnda þirketimizin diðer faaliyet konularý arasýnda; sactan mamul makina gövdeleri, muhtelif makina ön, yan, arka koruma kafesleri, muhtelif makina tezgah kaportalarý, muhtelif sanayi tipi elektrik panolarý, ferforje pc-sunucu kabinleri, muhtelif kabinler (pc-sunucu kabinleri, bilgisayar kasalarý, vs), makina kumanda panelleri, taret punch pres fýrçalý tablo takýmlarý, kullanýlmýþ elbise toplama dolaplarý, sactan mamül iþ masalarý/, takým dolaplarý bulunmaktadýr. Faaliyet Merkezi: Manisa Totoform Ýthalat Ýhracat Pazarlama Tic. A.Þ. UKS Kalýp Elemanlarý Standart kalýp elemanlarý, yan sanayi ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Kalýp ve hýrdavat. Unis Makina Star Yaðcýlar Dorse Damper Þase Oto Makas Yed.Par. ve Ser. San. Ltd. Þti. Totopack VCI kaðýt, totofoil VCI film Araç üstü ekipman imalatý, yedek parça ve servis hizmetleri Hitap Ettiði Sektörler: Hafif ve aðýr ticari araçlarýn kullanýldýðý her sektör. Þenmak Pres Makina Motor Civata San Tic. Ltd. Þti Tat Metal; Kdz. Ereðli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Soðuk Haddeleme ve Galvanizleme Hattý Tesislerindeki soðuk ve galvanizli sac üretimini, yurtiçi ve yurtdýþýndan tedarikle destekleyerek; baþta otomotiv yan sanayi olmak üzere makine, yapý sektörü, asansör, ýsýtma-soðutma, panel radyatör, beyaz eþya ve mobilya sanayilerinde kullanýlan sýcak, soðuk, galvanizli ve levha saclarý, Çelik Servis Merkezleri nde müþterilerinin istekleri doðrultusunda rulodan boy kesme ve dilme iþlemlerini yaparak, sipariþ programlarýna göre verilen termine uygun olarak adreslerine teslimat yapmaktadýr. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv parçalarý, çelik sanayi, elektrik ekipmanlarý, pompalar ve motorlar, çelik ve çelik dýþý dökümler, iþlenmiþ parçalar, metal borular ve tüpler, çelik bobinlerin, saclarýn, tüplerin, tellerin sarýlmasý, araçlarýn ve endüstriyel boyutta ekipmanlarýn saklanmasý, askeri ekipmanlarýn paketlenmesi. Turhan Isýl Ýþlem Mak. Ýnþ.Turz. San. ve Standart tip punta, projeksiyon ve dikiþ makineleri, manuel presler ve robot tabancalarý, kaynak kontrol üniteleri, trafolar ve frekans invertörleri, özel kaynak makineleri Serra / Ýspanya Uting Elektronik ve Endüstriyel Ürünler, Mümessillik, Dýþ Tic. ve San. Ltd. Þti. / Bursa / K.Ereðli H tipi egsantrik presler, C tipi egsantrik presler, dk13 masaüstü matkaplar, gamak motor bayiliði, öztekfen redüktör bayili, normcivata bayili, hýrdavat ürünleri satýþý, yýlmaz redüktör satýþý, diþsan redüktör satýþý, volt, wat-wat-abana motor satýþý Tigres Sac ve Diðer Metal Ýþleme Nakl. San. ve Abkant endüstriyel takým dolaplarý, talaþlý imalat endüstriyel takým dolaplarý, punc pres endüstriyel takým Fason ýsýl iþlem, endüstriyel sanayi fýrýnlarý imalatý; gazlý sistem kamaralý fýrýnlar, adýmlý tünel fýrýnlar, yürüyen tabanlý bantlý fýrýnlar, vagonlu fýrýnlar, çan tipi fýrýnlar, askýlý emaye fýrýnlarý, kuyu tipi fýrýnlar, rotary tipi fýrýnlar Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, cývata, kalýp, emaye kaplama, tarým ve iþ makineleri Radyo frekanslý vinç uzaktan kumanda sistemleri, araç üstü vinç ve kaldýrma platformlarý için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, konveyör ve özel uygulamalar için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, endüstriyel kaynak makinalarý için radyo frekanslý uzaktan kumanda sistemleri, dijital vinç kantarlarý, kuvvet ölçüm ve kontrol sistemleri, mekanik dinamometreler, elektronik dinamometreler, mobil termal printer sistemleri, boru iç ve dýþ çapak alma aparatlarý. 10

11 Y.D.Ç. Metal Mak. Ýth. Ýhr. San. Demir-çelik ve metal ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalatçýlarý ve otomotiv Yýldýrým-Knuth Makina San. ve Tic. Ltd.Þti. CNC plazma kesme makinesý, CNC su jeti kesme makinesý, CNC oksijen kesme makinasý Hitap Ettiði Sektörler: Metal iþleme sektörü, mermer ve inþaat sektörü Bodycote Istaþ Isýl Ýþlem ve Sanayi Ticaret A.Þ. Atmosfer kontrollü fýrýnlarda ýslah, sementasyon, karbonitrasyon, normalizasyon ve her türlü tavlama ýsýl iþlemleri, tuz banyolarýnda ýslah, semente, hss sertleþtirme iþlemleri, tuz nitrasyon ýsýl iþlemi, arcor ýsýl iþlemi, empregnasyon ýsýl iþlemi, bantlý fýrýnlarda östemper, ýslah, karbonitrasyon ýsýl iþlemleri, yüksek frekans, orta frekans nda indüksiyon ýsýl iþlemleri, vakum fýrýnlarýnda takým çeliði sertleþtirme, normalizasyon ýsýl iþlemleri, difuzyon pompalý vakum fýrýnýnda lehimleme, çözeltiye alma ve çökelti sertleþtirmesi, parlak normalize ýsýl iþlemleri. Hitap Ettiði Sektörler: Baþlýca çalýþtýðýmýz sektörler otomotiv, makine imalat, kalýpçýlýk(takým çelikleri) ve havacýlýk savunma sanayi. CNC 5 eksenli dik iþleme merkezi, CNC talaþlama. Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, makina, tekstil makineleri, medikal, havacýlýk, iþ makineleri, yedek parça, kalýpçýlýk Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi robotlar ve otomasyon sistemleri, biyopolimerler, termoplastikler, termosetler, elostemerler, bileþimler ve alaþýmlar, geri dönüþüm plastikleri, katkýlar, boyalar,dolgular. Ambalaj kapsamý: Rijit ambalajlar, esnek ambalajlar, lamine edilmiþ ambalajlar, biyolojik bozunabilen ambalajlar, konteynýrlar, taþýma kasalarý, big bag, file, çuval, etiket ve emniyet bantlarý, ambalaj yan malzemeleri, ambalaj tasarýmý, paketleme makine ve sistemleri, doldurma makine ve sistemleri, yýkama, steriliziasyon üniteleri, baský ve kodlama makineleri, etiketleme makineleri, þiþe, kase, bardak üretim makineleri, poþet üretim makineleri, paletleme ve çemberleme makineleri, yüklemeboþaltma sistemleri, istifleme ve taþýma sistemleri, robot sistemleri, tartma ve dozajlama sistemleri, akýllý ambalajlar ve sistemler, ambalaj endüstrisi yazýlýmlarý, otomasyon ve test ölçüm cihazlarý. Ayrýntýlý bilgi için: Tepe Teknoloji Ticaret Yönsis Yönlendirme Sistemleri San. ve Ýmer Ekmek Fýrýnlarý Isý. Soð. Sis. Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. Metal iþleme sývýlarý ve elektro erozyon sývýlarý, özel gresler Lazer kesim ürünleri Hitap Ettiði Sektörler: Makine imalat sanayi, yönlendirme sanayi Petroyað, tarýmsan, teksan, özköseoðlu Lider Makina Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Plastik ve Ambalaj sektörlerindeki bilimsel ve teknolojik geliþmeleri, yenilikleri sektöre ulaþtýran en önemli sektör yayýnýdýr. Türkiye ve dünyada üretilen teknolojileri, endüstriyel uygulamalarý ve bilimsel geliþmeleri araþtýrarak belli bir sorumluluk dahilinde yayýnlar. Derginin Tirajý ve Daðýtým Þekli Aylýk tirajý 5 bin olan Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi üç yolla hedef kitleye daðýtýlmaktadýr. Posta ile ücretsiz daðýtým: Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi 45 bin hedef firmaya ücretsiz daðýtýlarak Türkiye'de sektörün pazarlama ve satýþýný artýran tek sektör dergisidir. 81 ilden toplanan firmalardan oluþturulmuþ hedef kitleye her ay dönüþümlü olarak ücretsiz dergi gönderilmektedir. Dolayýsýyla sürekli reklam veren bir firma yýl içerisine bütün hedef müþterilerine ürününü ve firmasýný tanýtmýþ olmaktadýr.bunun sonucu pazarlama yeteneðini geliþtirerek satýþlarýný arttýrmaktadýr. Sektör fuarlarýnda daðýtým: Her yýl 10'un üzerinde sektör ve sektörle ilgili fuara katýlým saðlanarak; fuar süresince fuar ziyaretçilerine ve katýlýmcýlarýna ücretsiz olarak verilmektedir. Abone sistemi: Ortalama 950 abone firmaya her ay düzenli gönderilmektedir. Konu Ýçeriði Plastik kapsamý: Enjeksiyon kalýplama teknolojisi, ekstrüzyon kalýplama teknolojisi, þiþirme kalýplama teknolojisi, insert kalýplama teknolojisi, kalýp içi etiketleme teknolojisi, rotasyon kalýplama teknolojisi, sandviç kalýplama teknolojisi, pres kalýplama teknolojisi, vakum þekillendirme teknolojisi, PUR (köpük) þekillendirme teknolojisi, termoforming teknolojisi, geri dönüþüm teknolojisi, baský makineleri ve sistemleri, kalýp teknolojisi, sýcak yolluk sistemleri, karýþtýrýcýlar, kýrýcýlar, öðütücüler, besleme ve dozaj üniteleri, yazýlým ve test ölçüm sistemleri, Zet Endüstriyel Tekerlekler San. ve Endüstriyel tekerlekler Birleþik Metal ve Isýl Ýþlem San. Takým ve Kalýp Çelikleri, Özel Alüminyum Alaþýmlarý, Özel Paslanmaz Çelikler, Özel Bakýr Alaþýmlarý, Özel Titanyum Alaþýmlarý. Hitap Ettiði Sektörler: Makina, kalýp, otomotiv, beyaz eþya, plastik, savunma sanayi. Temsilcilik: Edelstahlwerk Ossenberg, Gustav Grimm GmbH, Crucible Materials Co. CNC torna, CNC dik iþleme merkezleri, CNC yatay iþleme merkezleri Hitap Ettiði Sektör: Metal iþleme, kalýp, otomasyon sanayi, savunma sanayi, beyaz eþya, otomotiv sanayi Emco / Avusturya / CNC torna ve dik iþleme merkezleri CNC Takang / Tayvan / CNC torna ve dik iþleme merkezleri Senday / Tayvan / CNC torna ve otomat Manford / Tayvan / CNC dik iþleme merkezleri Faaliyet Merkezi: Eskiþehir / Ýstanbul Mori Seiki Ýstanbul Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. CNC tornalama merkezleri, CNC torna, CNC dik isleme merkezleri, CNC yatay isleme merkezleri, CNC 5 eksenli yatay iþleme merkezleri, Pnömatik ve Hidrolik kýlavuz çekme makineleri, Tork ayarlý kýlavuz tutucular: Bu makineler sayesinde bir parçada açýlmýþ olan her eksendeki deliðe kýlavuz motoru bir kol vasýtasýyla kolayca götürülerek kýlavuz açma iþlemi yapýlabilmektedir. Kýlavuzlar tork ayarlý tutuculara baðlý olduðundan, kýlavuz çekme esnasýnda oluþacak sýkýþmalarda kýlavuz kýrýlmaz, kýlavuz durur, motor boþta döner. Bu sayede kör deliklere bile kýlavuz çekilebilir. Radyal matkaplarda emniyetli olarak kýlavuz çekmeyi saðlayan aparatlar : Bu aparatlarýn ana baþlýk bölümü radyal matkaba takýlýr. Delik delmek için ayrý tutucular, kýlavuz çekmek için ayrý tutucular mevcuttur. Kýlavuz tutucular emniyetli tiptir, kýlavuzun kýrýlmasýný önlerler. Çabuk takýlýp sökülen tiptedirler. Böylece ayarlanan bir eksen bozulmadan hem delik delinir, hem havþa açýlýr hem de kýlavuz çekilir. Tutucularý takýp çýkartmak kolay olduðu için zaman kaybedilmez. 11

12 Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke 2M Makine Türkiye 3. Hol Hwa Chun Machinery Tayvan 2. Hol Sodick Japonya 2.Hol Par Hýrdavat Türkiye 2. Hol Spanset Almanya 3. Hol Jarng Yeong Enterprise Tayvan 2. Hol Matsuura Japonya 2.Hol Peva Kimya Türkiye 3. Hol Tractel-Secalt Fransa/ 3. Hol Almanya Rud Almanya 3. Hol Hi-Force Ýngiltere 3. Hol Crosby Amerika 3. Hol Walker Magnetics Hollanda 3. Hol J.D.Neuhaus Almanya 3. Hol Huchez Fransa 3. Hol Van Beest Hollanda 3. Hol Faraone Ýtalya 3. Hol Jung Almanya 3. Hol Ýnter Product IP Hollanda 3. Hol R.W.M Ýtalya 3. Hol Mennens Hollanda 3. Hol Armanni Ýtalya 3. Hol Schmalz Almanya 3. Hol Abra Vinç Türkiye 3. Hol Telecrane Tayvan 3. Hol Ajan Elektronik Türkiye 2. Hol Akdeniz Metal Türkiye 3. Hol Aks-Mak Türkiye 3. Hol Akyapak Mak. Türkiye 2. Hol Alçelik Türkiye 2. Hol Als Laboratuar Türkiye 2. Hol Struers A.Þ. Danimarka 2. Hol Emcotest Prüfmaschinen Gmbh Avusturya 2. Hol Future-Tech Japonya 2. Hol Barýþ Polimer Türkiye 2. Hol Delta Tools S.R.L Ýtalya 2. Hol Rineck Gmbh Almanya 2. Hol Etm 7 Tayvan 2. Hol Shin Yain (Syic) Tayvan 2. Hol Halder Norm+Technik Almanya 2. Hol Brauer Ýngiltere 2. Hol HAM Almanya 2. Hol Batý Isýl Ýþlem Türkiye 2. Hol Batýsan Akü Türkiye 2. Hol Beydemir Konteynýr Türkiye 3. Hol Birleþik Metal Türkiye 2. Hol Edelstahlwerk Ossenberg Almanya 2. Hol Gustav Grimm GmbH Almanya 2. Hol Crucible Materials Co. 2. Hol Bodycote Istas Isýl Türkiye 2. Hol Cadbim Türkiye 2. Hol Coþkunöz Metal Türkiye 3. Hol Çaðdaþ Kesici Takýmlar Türkiye 2. Hol Kuen Jeng Machinery Tayvan 2. Hol Focusseiki Machine Tayvan 2. Hol Elosan Elektrik Türkiye 3. Hol En Teknik Kesici Türkiye 2. Hol Sony Millman Japonya 2. Hol Maike, Mytech Tayvan 2. Hol HS-GC Almanya 2. Hol Novotechnik Almanya 2. Hol Diprofil Ýsveç 2. Hol Kemet Ýngiltere 2. Hol Era Metalurji Türkiye 2. Hol UCB Cast Profil SA Ýspanya/ 2. Hol Ýngiltere Wall Colmonoy Ýngiltere 2. Hol Böhler Almanya 2. Hol Cogne Ýtalya 2. Hol Nironit Almanya 2. Hol Fruchtl Almanya 2. Hol Ermaksan Türkiye 2. Hol Esçel Demir Çelik Türkiye 2. Hol Fetaþ Metalurji Türkiye 2. Hol Vulkan Inox GmbH Almanya 2. Hol Frohn GmbH Almanya 2. Hol Potters Ballotini Ýngiltere 2. Hol Treibacher Schleifmittel Sp Avusturya 2. Hol Peening Accessories GmbH Ýsviçre 2. Hol Gaz Alet ve Cihazlarý Türkiye 3. Hol Tanaka Japonya 3. Hol Güralp Vinç Makine Türkiye 2. Hol Hpa Teknoloji Türkiye 2. Hol Duplomatic Hidrolik Ýtalya 2. Hol Metalwork pnömatik Ýtalya 2. Hol Hydraforce 2. Hol Hartmann+Lammle Almanya 2. Hol Tecnos Ýtalya 2. Hol KCL Hidrolik ABD 2. Hol Controlair ABD 2. Hol M&M sprirax Ýtalya 2. Hol Enolgas Ýtalya 2. Hol Ýmer Ltd Türkiye 2. Hol Ýnfotron Türkiye 2. Hol Stratasys Inc Amerika 2. Hol Sescoý France Sas Fransa 2. Hol Breuckmann Gmbh Almanya 2. Hol Autodesk Sa Ýsviçre 2. Hol Esi Group Headquarters Fransa 2. Hol Takisawa Tayvan 2.Hol Quaser Tayvan 2.Hol Awea Tayvan 2.Hol Okamoto Japonya 2.Hol Nexturn Kore 2.Hol Trens Slovakya 2.Hol Sheffield (Hexagon ) ABD 2.Hol Yu-Shine Tayvan 2.Hol Ares Seiki Tayvan 2.Hol Proth Tayvan 2.Hol Mega Tayvan 2.Hol Arion Türkiye 2.Hol Phoebus Tayvan 2.Hol Quick Jet Tayvan 2.Hol Sterlitamak Rusya 2.Hol ZMM Bulgaristan 2.Hol EdgeCAM Ýngiltere 2.Hol Kadir Akçay Otomotiv Türkiye 2.Hol Fase SNS Di Eugenio Ýtalya 2.Hol Karaca Makine Türkiye 3. Hol Karakoç Kalýp Türkiye 3. Hol Karmetal Türkiye 2.Hol Kesmak Makine Türkiye 2.Hol Knuth Makine Türkiye 2.Hol Lazer Mikron Markalama Türkiye 2.Hol Lider Makine Türkiye 2.Hol Emco Avusturya 2.Hol Takang Tayvan 2.Hol Senday Tayvan 2.Hol Manford Tayvan 2.Hol Mesan Kesici Takým Türkiye 2.Hol Mikro Sert Metal Türkiye 2.Hol Miltaþ Kesici Takým Türkiye 2.Hol Modül Kalýp Türkiye 2.Hol Mori Seiki Türkiye 2.Hol Mubitek Tasarým Türkiye 2.Hol Asservopresse Ýtalya 2.Hol Net Teknik Türkiye 2.Hol Ucam Uda Hindistan 2.Hol Nova Metal Türkiye 2.Hol Nurettin Zaim Makine Türkiye 3. Hol Hypertherm Amerika 3.Hol Numerik Kontrol Grup Türkiye 2.Hol Think Design Ýtalya 2.Hol Open Mind Technologies Ag Almanya 2.Hol Paul Voormann Gmbh Almanya 3. Hol Radus Kama Türkiye 2. Hol Referans Metal Türkiye 3. Hol Reka Ýç ve Dýþ Tic. Türkiye 3. Hol Makita Japonya 3. Hol Rultek Rulman Türkiye 2. Hol Saðlam Makine Türkiye 2. Hol Sametsan Kalýp Elemanlarý Türkiye 2. Hol Bordignon Ýtalya 2. Hol Xebec Japonya 2. Hol Nuovaret Ýtalya 2. Hol Best Tayvan 2. Hol Eberhand Almanya 2. Hol Boride ABD 2. Hol Vertex Tayvan 2. Hol Ý-Mold Almanya 2. Hol Tecnomagnete Ýtalya 2. Hol Sarýgözoðlu Hidrolik Türkiye 2. Hol Sermatek Türkiye 2. Hol Sert Demir Çelik Türkiye 2. Hol Seykom Metal Türkiye 3. Hol SFA Makine Türkiye 2. Hol Telesis Amerika 2. Hol Filtermist Ýngiltere 2. Hol Sintek Mühendislik Türkiye 2. Hol Röhm Almanya 2. Hol Iemca Ýtalya 2. Hol Amc Schou Danimarka 2. Hol Soltek End. Türkiye 2. Hol Fagor Ýspanya 2. Hol Easson Tayvan 2. Hol King Tayvan 2. Hol Best Tayvan 2. Hol Q8 Ýngiltere 2. Hol Erauble Ýngiltere 2. Hol Molyduval Almanya 2. Hol Eragrease Ýngiltere 2. Hol Sonnenflex Türkiye 3. Hol Spirmak Türkiye 3. Hol Spraying Systems Türkiye 2. Hol Spraying Systems Co ABD 2. Hol Star Yaðcýlar Türkiye 3. Hol Þenmak Pres Türkiye 2. Hol Þimþek Kaynak Türkiye 3. Hol Tat Metal Türkiye 2. Hol Stock Almanya 2. Hol Metris Belçika 2. Hol Vero Software Plc Ýngiltere 2.Hol Tepe Teknoloji Türkiye 2. Hol Baublies Almanya 2. Hol Inus Technology, Inc. Almanya 2. Hol Odak Makine Türkiye 2.Hol Tigres Sac Türkiye 2. Hol Ews Almanya 2. Hol Aicon 3d Systems Gmbh Almanya 2. Hol Okset Kalýp Elemanlarý Türkiye 2.Hol Totoform Türkiye 2. Hol Wsw Almanya 2. Hol Hek Gmbh Mcp Tooling Almanya 2. Hol SAV Almanya 2.Hol Turhan Isýl Ýþlem Türkiye 2. Hol Super Ýtalya 2. Hol Rtt Ag Almanya 2. Hol Optimal Makine Türkiye 2.Hol UKS Kalýp Türkiye 2. Hol Neuhauser Almanya 2. Hol Kolb Technology Gmbh Almanya 2. Hol Orbis Teker Türkiye 2.Hol Uting Elektronik Türkiye 2. Hol Metrology Tayvan 2. Hol Human Solutýons Gmbh Almanya 2. Hol Oring San Türkiye 3. Hol Ünis Makine Türkiye 3. Hol D+S Preuzisionesteile Gmbh Almanya 2. Hol Vialux + Bildverarbeitung Almanya 2. Hol Özbay Pano Türkiye 2.Hol Serra Ýspanya 3. Hol Dener Makine Türkiye 2. Hol Virtools Sa Fransa 2. Hol Özgüleç Makine Türkiye 2.Hol Y.D.Ç. Metal Türkiye 3. Hol Dia Clas Türkiye 2. Hol Materialise Technologielaan Belçika 2.Hol Özmak Makine Türkiye 2.Hol Yýldýrým Knuth Türkiye 2. Hol Ege Teknik CNC Türkiye 2. Hol Ýstanbul Makine Türkiye 2.Hol Özselin Türkiye 2.Hol Yönsis Yönlendirme Türkiye 2. Hol Luren Precision Tayvan 2. Hol Takisawa Japonya 2.Hol Öztaþ Sac Türkiye 2. Hol Zet End. Tekerlek Türkiye 2.Hol 12 BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR.

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It Member of Group TEZMAKSAN AŞ 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulan ve 30 yıldır CNC ve üniversal tezgâhlarının satışı konusunda faaliyette bulunan,

Detaylı

Makina ve Yedek Parça İmalatı

Makina ve Yedek Parça İmalatı - Demir Çelik Sanayi - Mak ina Sanayi - İnşaat Çimento Sanayi - Enerji Sanayi İçin Makina ve Yedek Parça İmalatı w w w. y u k s e l c n c. c o m Firmamız İstanbul İ.O.S.B de 500 metre kare kapalı sahası

Detaylı

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Hoş Geldiniz Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Merhaba MEGA Hakkında Ürünlerimiz Servis Ekibi Demir-Çelik Uygulamaları K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden ve ihtiyaca

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler PRES ÇAKMA SOMUN VE CİVATALAR Otomotiv Beyaz eşya

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

High Precision Parts Manufacturing

High Precision Parts Manufacturing Hakkımızda Yenilikçi ve çağdaş bir yapıyla müşteri memnuniyetini ilke edinen Artekmak, 1984 yılında İzmir de faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile Otomotiv, Medikal, Havacılık,

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

1979 yılında küçük bir işletme olarak metal sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Formmetal, 1980 yılında traktör yan sanayi olarak soğuk şekillendirilmiş yedek parça üretimine geçti. 1993 yılında Ostim

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? SERMOT Endüstriyel Otomasyon San. Tic. A.Ş. alanında uzman kadrosu

Detaylı

MESA MAKINA. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Since 1979

MESA MAKINA. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Tarihçe KURULUŞ Mehmet Tekelioğlu KENDI BÜNYESİNDE İLK DÖKÜM ISO 9001:2000 BVQI TARAFINDAN ISO TS 16949 BVQI TARAFINDAN OTOMATİK DÖKÜM HATTI İLE ÜRETİM OHSAS 18001:

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman Güçlü Hedefler İçin Her Zaman OTOMOTİV SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK PANO VE TABELA İMALATÇILARI RAF VE RAF AKSESUAR İMALATÇILARI

Detaylı

Doğru Çözüm. www.ozgurdokum.com.tr

Doğru Çözüm. www.ozgurdokum.com.tr Doğru Çözüm MADEN MAKİNE İNŞAAT TAAHHÜT MÜMESSİLLİK SAN. TİC. İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ. Adres: ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2000. Cad. No: 8 Sincan / ANKARA Tel: 0312 267 12 10-641 40 10 Faks: 0312 267

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU

ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU Firmanın Açık Adı Firmanın (Varsa) Kısa Adı Firma Kuruluş Tarihi (gg/aa/yyyy) Firmanın Bilgileri Genel Merkez E-Posta Firmanın Şube Bilgileri 1. Şube E-Posta 2. Şube E-Posta ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU 3. Şube

Detaylı

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER FASON KESİM Profesyonellik ile teknolojinin birleştiği nokta, kesim bizim işimiz... Değerli müşterilerimiz, sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan firmamız bünyesinde son teknolojiye uygun

Detaylı

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ Karlıktepe Mah. Sarıçimen Sok. No:4/1 Kartal / İstanbul Tel - Fax : 0216 353 88 94 İşimiz Gücümüz Vinç Hakkımızda Elektrikli Vinç sektöründe uzun yıllar elde ettiğimiz

Detaylı

iplasma PLAZMA-OXY KESİM

iplasma PLAZMA-OXY KESİM iplasma PLAZMA-OXY KESİM 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant presler

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER Beyaz Eşya / Otomotiv / Lojistik / İnşaat / Elektrik www.hidrotam.com.tr 5 Sektör Beyaz Eşya Otomotiv Lojistik İnşaat Elektrik +21 yıl +50 Çalışan Anahtar teslim

Detaylı

Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler

Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler ÜRETİCİLER İŞ ALANI BAKIM Faaliyet alanları MARKALA-İZLE-TANIMLA Gravograph, Technifor ve Propen markaları çerçevesinde, Gravotech Yağ ve Gaz

Detaylı

www.oztasmakina.com.tr

www.oztasmakina.com.tr www.oztasmakina.com.tr 1990 yılında Kütahya Merkez de kurulan, ÖZTAŞ Makina ve Metal Sanayi, kurulduğu yıldan itibaren, sanayi kuruluşlarının Kütahya da ihtiyacı olan makina, malzeme ve ekipmanlara yönelik

Detaylı

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEV-KA KURUMSAL HAKKIMIZDA 1976 yılında Bursa da kurulan Levent Kalıp (LEV-KA), profesyonel hizmet ve yönetim anlayışı ile faaliyet gösterdiği sektörün, önde gelen, örnek ve

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır.

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır. İmalatın amacı, ham madde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak

Detaylı

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem Grup Tanıtımı İçerik Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları Bünyemizde mevcut diğer hizmetler Dövme ürünler Isıl İşlem Haddelenmiş ürünler (sac, plaka, slab) Testere kesim (büyük çap) Yuvarlak malzeme

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

NUR-İŞ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NUR-İŞ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NUR-İŞ METAL SANAYİ Tel: +90 372 378 1680 Faks: +90 372 378 1690 Mail: nurismetalltd@gmail.com, nurismetalltd@hotmail.com www.nurismetalltd.com NUR-İŞ METAL SANAYİ Nur-İş Metal Sanayi, 1990 yılında Zonguldak

Detaylı

TAKIM TEZGAHLARI 2016 YILI İSTATİSTİK RAPORU

TAKIM TEZGAHLARI 2016 YILI İSTATİSTİK RAPORU TAKIM TEZGAHLARI YILI İSTATİSTİK RAPORU ŞUBAT 7 GİRİŞ Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), yılından bu yana, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı

Detaylı

HIRDAVAT, BAĞLANTI ELEMANLARI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

HIRDAVAT, BAĞLANTI ELEMANLARI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER www.karenendustriyel.com KARENENDÜSTRİYEL HIRDAVAT, BAĞLANTI ELEMANLARI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 2 BAĞLANTI ELEMANLARI EL ALETLERİ KİMYASAL ÜRÜNLER İŞ GÜVENLİĞİ MARKALARIMIZ DEWALT BLACK&DECKER

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

" En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz

 En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..!  Ürünlerimiz " En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz Hakkımızda Firmamız 2013 yılı Haziran ayında Mehmet Yeşil Greentech Kesici Takımlar Şahıs firması olarak

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler OTOMATiK VE MANUEL BOYA TABANCALARI Yaş boya Emaye

Detaylı

PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER

PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER t ÖRNEK ELMAS DIAMOND TOOLS PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER www.ornekelmas.com.tr TAŞ SEKTÖRÜNDE İYİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN KALİTE ORTAĞINIZ Firmamız; doğaltaş sektöründe öncesi daha eskilere dayanan

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Information Technology Solutions 10035 Sokak No: 3 A.O.S.B Çiğli / İzmir TÜRKİYE Posta Kodu : 35620 Tel :+90 232 328 23 86 Faks: +90 232 328 28 12 www.atekmuhendislik.com.tr info@atekmuhendislik.com Şirketimiz

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ D.RUSYA NIN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ İHRACAT Rusya nın 2012 yılı makine ihracatı bir önceki yıla göre % 43 artarak 7,6 milyar $ gerçekleşmiştir. Makine

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc) PARMAK FREZELER ÇİN ÇEK CUMHURİYETİ N =30 =8 KISA PARMAK FREZE DIN 844 ZPS120518 C210 C210 D d Co8 TİN l k10 L h6 Z 2 7 51 6 4 09274 09314 09354 2,5 8 52 6 4 09275 09315 09355 3 8 52 6 4 09276 09316 09356

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

REDLINE HVAC ++ PROLINE.

REDLINE HVAC ++ PROLINE. REDLINE HVAC ++ PROLINE www.gaztekmakina.com.tr Kaynaklı İmalat Sektöründe Üretim Yapan Siz Değerli Müşterilerimizin Üretim Standartlarını Geliştirmek Amacı İle Kaliteli, Hızlı Ve Ekonomik Çözümler Sunan

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com Samesor PreFab Advanced Samesor PreFab Advanced Esnek üretim hatlarıyla duvarlar için C ve U profilleri, makas ve döşeme profilleri. Duvar, makas ve döşeme profilleri konutlar, villalar, ofisler, iş merkezleri,

Detaylı

Ağır Tip Boru Kesiciler Tek / Üç / Dört Bıçaklı Boru Kesiciler. Ekstra Geniş Bıçaklı Boru Kesici. Giyotin Tipi Boru Kesme Makasları.

Ağır Tip Boru Kesiciler Tek / Üç / Dört Bıçaklı Boru Kesiciler. Ekstra Geniş Bıçaklı Boru Kesici. Giyotin Tipi Boru Kesme Makasları. Ağır Tip Boru Kesiciler Tek / Üç / Dört Bıçaklı Boru Kesiciler 2-A 42-A 3-S, 4-S, 6-S 44-S Std. Bıçak Nominal Boru si Büyüklüğü Bıçak Sayısı Inch Dış Çap 3220 2-A 33100 1 1/ - 2 10-60 3,2 145 3230 3-S

Detaylı

İMALAT TEKNİKLERİ. oksi-asetilen kesim. gaz altı kaynak. gazaltı kaynak. abkant büküm. plazma kesim. talaşlı imalat

İMALAT TEKNİKLERİ. oksi-asetilen kesim. gaz altı kaynak. gazaltı kaynak. abkant büküm. plazma kesim. talaşlı imalat Şirketimiz 2012 yılında kuruldu. İki ortaklı limited bir şirket olan Prama Endüstriyel Makine şu anda Ikitellide faaliyet göstermektedir. Firmamızda 20ye yakın çalışan bulunmaktadır. Toplamda 800 m² imalat

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Kaçarlar Makina Kaçarlar Makina Vizyonumuz; Misyonumuz; Kalite Politikamız; Hizmet Kalitesi; Değerlerimiz;

Kaçarlar Makina Kaçarlar Makina Vizyonumuz; Misyonumuz; Kalite Politikamız; Hizmet Kalitesi; Değerlerimiz; Türkiye nin gelişmekte ve hızla yükselmekte olan makine ve ekipmanları üreticilerinden olan Kaçarlar Makina 1999 yılında Teksan Sanayi Sitesinde kurulmuştur. 2007 yılından itibaren Eskişehir KOBİ Sanayi

Detaylı

TEKNİK DOSYA HP3 ÜÇ SIKIŞTIRMALI KONTİNYUS METAL BALYALAMA PRESİ - ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ -

TEKNİK DOSYA HP3 ÜÇ SIKIŞTIRMALI KONTİNYUS METAL BALYALAMA PRESİ - ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ - 1 İNTAŞ ÇELİK BORU SAN. VE BORU CUMALİ 479 55 30 B A TİC. 2 SİMYA METAL DEMİR ÇELİK LAZER KESİM MESUT DAVULCU 375 43 91 B A 3 AL-ÇELİK MÜH. DANIŞ. SAN. 4 BODYCOTE ISTAŞ ISIL İŞLEM İMALAT ÇELİKLERİ VE TRANSMİSYON

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ROBOT HİZMETLERİMİZ. Gücünüze Güç Katmak İçin Varız.

ENDÜSTRİYEL ROBOT HİZMETLERİMİZ. Gücünüze Güç Katmak İçin Varız. ENDÜSTRİYEL ROBOT HİZMETLERİMİZ Gücünüze Güç Katmak İçin Varız. 1 PLC MERKEZİ ELEKTRONİK, OTOMASYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. uzmanlık alanı olan otomasyon sistemleri konusunda müşterisine komple çözüm sunmak

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) / MECH Marka (ISO 9001, TSE ve DOĞALGAZ Onay Belgeli) 90 DİRSEK Koli / Siyah Fiyat ( ) 1/ 3/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 3 1 90 25 10 0.9 1.63 2.9.52 6.93 9.57 19.35.61.55 1.10 1.9

Detaylı

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Firma Tanıtımı BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Telefon: 0232 479 58 10 Faks: 0232 479 25 85 E-Posta: info@bozdagendustri.com Otomotiv sektöründeki güçlü tedarikçiniz. Bozdağ

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri Tüm doğal taşlar için Yüzey Eskitme Rösler Kromaş Hakkında: Rösler Kromaş ın yüzey işlem makinaları konusunda başlattığı öncülük, yeni sistem ve teknolojilerin geliştirilerek, sanayinin hizmetine sunulması

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

Sergilenen Ürün ve Hizmetler 1 - SIGN TEKNOLOJİSİ

Sergilenen Ürün ve Hizmetler 1 - SIGN TEKNOLOJİSİ Sergilenen Ürün ve Hizmetler 1 - SIGN TEKNOLOJİSİ 1.1 Reklam Uygulama Ekipmanları 1.1.01 Birleştirme (Kaynak) Makineleri 1.1.02 Boyama ve Kaplama Sistemleri 1.1.03 Çizim Ekipmanları 1.1.04 Delme ve Zımbalama

Detaylı

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek İleri Teknoloji - Profesyonel Destek 2004 YILINDA KURULAN AKIŞ KONTROL ENDÜSTRİYEL TESİSLERE YÖNELİK; MALZEME TEMİNİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TAAHHÜT KONULARINDA HİZMET VERMEKTEDİR. Uzman ve dinamik şirket

Detaylı

NUR İŞ METAL SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.

NUR İŞ METAL SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ. Aşağıda makine parkurumuz ve yapmış olduğumuz işlerden çeşitli resimler bulunmaktadır. NUR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak talaşlı imalat, çelik konstrüksiyon imalatı ve işlemesi, döküm malzeme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Uluslararası Kalite 2 Endüstriyel Temizlik Deterjanları Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat İÇİNDEKİLER SAYFA NO 4 6 7 8 8 9 11 11

Detaylı

İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI

İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI Nurel KILIÇ 29 Mart - 01 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul da; WIN 2. Faz, OTOMASYON

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI * SATIŞ VE TEMSİLCİLİK * 2. EL SATIŞ-TAKAS * 2. EL ARACILIK-EKSPERTİZ * TEKNİK SERVİS * YEDEK PARÇA * MODERNİZASYON - RETROFİTTİNG * İMALAT İmalatçının Yol Arkadaşı

Detaylı

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI Kasım 2012 GİRİŞ 1989 yılında, İstanbul da faaliyetlerine başladı Türkiye nin önde gelen tel, bant ve yay makineleri tedarikçisidir. Paslanmaz Tel alanında Türkiye nin en büyük

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bölüm: Makine ve Metal Teknolojileri Program: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programın Tanıtımı: Okulumuz Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 1980 1981 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 4702 sayılı

Detaylı

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO)

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) 2 CNC lazer kesme tezgahı 150.000 300.000 2 CNC torna tezgahı 50.000

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü,

Hakkımızda VIG Metal VIG Metal Magnezyum bölümü, VIG Metal Alüminyum bölümü, Hakkımızda VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerden levha ve rulo üretmek amacıyla 2006 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. VIG Metal faaliyetlerine dünya da ilk kez

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog Ürün Yenilikleri Atölye Ekipmanları IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi katalog Meusburger standart parçaların lider bir üreticisi ve kalıp yapımı için de güvenilir bir partnerdir. Aynı zamanda atölye

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı