Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel Working in Accomadation Enterprises and The Determination Of Accident Reasons 1 2 Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL ÖZET Bu araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan mutfak personelinin iş kazası geçirme durumu ve iş kazaları üzerinde etkisi olabileceği düşünülen yaş, cinsiyet, meslek gibi değişkenler incelenmiştir. Çalışmaya Ankara'da bulunan 85'i dört yıldızlı, 41'i ise beş yıldızlı otelde çalışan toplam 126 mutfak personeli katılmıştır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmada anket uygulaması ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılmış, istatistiksel analizlerde frekans ve yüzde dağılımların yanı sıra Ki-kare (χ2) testi uygulanmıştır. Mutfak personelinin % 81.7'sinin çalışma yaşamı boyunca iş kazası geçirdiği saptanmıştır. Çalışmada personelin kaza geçirme durumu ile yaş, cinsiyet, meslek arasında istatistiksel olarak fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Aşçıların % 88.4'ü, temizlik personelinin % 83.3'ü, aşçı yardımcısının % 78.0'i, bulaşıkçıların da % 77.8'i iş kazası geçirmiştir. Kadınların % 63.2'si, erkeklerin % 85.0'i iş kazası geçirmiştir (p<0.05). Kırk iki yaş ve üzerinde kaza geçirenler en yüksek orandadır (P<0.05). Personel arasında % 44.7 ile kesik kazası geçirenler ilk sıradadır. Kaza geçiren personel arasında dikkatsizlik nedeniyle kaza geçirdiğini belirtenler (%44.7) önde gelmektedir. Anahtar Kelimeler: Konaklama işletmesi, Mutfak personeli, Temizlik personeli, İş kazası GİRİŞ En sık ölüm ve yaralanmalara neden olan kaza türleri içerisinde iş kazaları; trafik kazası ve ev kazalarından sonra üçüncü sırada yer almaktadır (1). Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası; "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış 1. Arş.Gör.Uzm, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü Gölbaşı, Ankara 2. Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Beytepe, Ankara SUMMARY In this study, variables such as age, gender and occupation which may be effect on the situation of occupational accident and occupational accidents about kitchen personel working in accomodation enterprises have been examined. Totally 126 kitchen personel working in the hotels (85 from four stars hotels and 41 from five star hotels) participated in this study. This is a kind of descriptive study. In this research, SPSS programme has been used for the analysis of the findings obtained by the questionaire application, and Ki-square (X2) test has been applied as well as frequency and percentage distributions. It has been determined that there are ststistically differences between age,gender and occcupations and the situation of the occupational accidents of the personel (P 0.05). It has been determined that 81.7 % of the kitchen personel had a kitchen acccident during their work life % of the cooks, 83.3% of the cleaning personel, 78.0 % of cook helpers and 77.8 % of the dish washers had occupational accidents % of the women and 85 % of the men had occupational accidents (p 0.05). those who are 42 years old or more are in the highest rate (p 0.05). Those who had cutting accidents are in the first rank with 44.7 %. The ones who stated that they had accidents because of carelessness are the leading ones with 44.7 %. Key Words: Accomodation enterprises, Kitchen personel, Cleaning personel, Occupational accident beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlanmıştır (2). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ise iş kazası; önceden planlanmamış, çoğu zaman kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaylar şeklinde tanımlanmaktadır (3). Her yıl azımsanmayacak sayıda insan çok rahatlıkla engellenebilecek iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir (4). Bütün gelişmekte olan ülkelerde 40

2 Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi olduğu gibi Türkiye'de de iş kazaları gelişmiş ülkelere oranla daha sıktır (5). Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2008 yılında meydana gelen iş kazası sonucunda 866 kişi yaşamını yitirirken kişi ise iş göremez derecede engelli olmuştur (6). İş kazası nedenleri başlıca 2 grupta toplanmaktadır; 1.Güvensiz iş koşulları; iş kazası olasılığını artırıcı fiziksel çevre faktörleri (iş yeri düzeni, makine koruyucusu kullanmama, aydınlatma ve havalandırmada yetersizlik vb.) 2.Güvensiz davranışlar; bireyin herhangi bir kaza olasılığını artırıcı, bilinçli veya bilinçsiz davranışları, fiziksel ve psikolojik özellikleri vb. (7). Tüm iş kollarında olduğu gibi mutfak çalışanları arasında da iş kazaları sıklıkla görülmektedir. Konaklama işletmelerinin mutfaklarında özellikle dikkatsiz davranışlar ve alanların bakımsız olması nedeniyle çeşitli iş kazaları yaşanmaktadır (8). Mutfak çalışanları arasında görülen iş kazaları şu şekilde sıralanabilmektedir; Düşmeler: İş kazalarının altıda birini düşmeler oluşturmaktadır. Sabunlu suların, yağların ve yemeklerin yerlere dökülmesinden dolayı yerlerin kayganlaşması, uygun olmayan araçlarla aşırı yük taşınması, çalışanın taşıyabileceğinden fazla yükü tek başına taşıması, çalışma ortamının yeteri kadar aydınlatılmaması ve havalandırılmaması, yüksek raflara ulaşmak için portatif merdiven kullanılmaması, merdivenin sağlam ve temiz olmaması, mutfak zemin yapısının uygun olmaması, uygun olmayan iş ayakkabılarının giyilmesi vb. nedenlerden oluşabilecek düşmeler sonucu kırıklar ve çıkıklar oluşabilir (9,10). Yanıklar: Mutfak personeli çoğunlukla sıcak olan yemek ve sıvıların üzerlerine dökülmesi sonucu deri yanıklarına maruz kalırlar (8). Yemek pişirmede kullanılan araçların sıcak olması ve bunların koruyucu malzeme kullanılmadan tutulması, kızgın yağların sıçraması, sıcak su dökülmesi veya sıcak su buharına maruz kalmak ve basınçlı tencerelerin dikkatli kullanılmaması sonucu yanmalar meydana gelir (11). Kesikler: Kurum mutfaklarında araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanılmaması ve yerleştirilmemesi kesiklere sebep olur. Özellikle de et kesmede kullanılan kesiciler mutfaktaki en tehlikeli araçlardır. Bu araçları kullanırken ve temizlerken çok dikkatli olunması gerekmektedir (8). Ayrıca bıçakların ve diğer kesici araçların dikkatsiz kullanılması, kullanım sırasında keskinliğine dikkat edilmemesi ve kıyma makinesi gibi kesici araçlara el, kol kaptırılması mutfaklarda kesiklere yol açan önemli etmenlerdir (11). Elektrik Çarpmaları: Mutfakta elektrik kablolarının açıktan geçmesi, tesisatın standartlara uygun olmaması, emniyetsiz prizlere fiş takılması, elektrikle teması kesmeden aracın temizliğinin yapılması, ıslak ellerle elektrikli araçlara dokunulması ve elektrikli araçların toprak hattı olmaması gibi nedenler elektrik çarpmalarına neden olurlar (12). Zehirlenmeler: Çeşitli kimyasal maddeler ve temizlik maddelerinin buharına maruz kalmak ciltte ve akciğerde çeşitli zararlara yol açabilir. Bu maddeler çıplak elle kullanıldığında ise ellere zarar verebilir. Ayrıca haşere ilaçlarının dikkatsizce kullanımı da zehirlenmelere yol açabilir (13,14). Mutfak personeli çalışma koşulları nedeniyle sürekli risklere maruz kalmaktadır ancak mutfak çalışanlarının risklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu çalışmada Ankara'da 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan mutfak personelinin iş kazası geçirme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın evrenini, Ankara il sınırları içerisindeki farklı sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden Çankaya, Keçiören, Altındağ ilçelerindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan mutfak personeli oluşturmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet ve mesafe gibi kısıtlardan dolayı örneklem alınma yoluna gidilmiş ve küme örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Küme örnekleme yönteminde öncelikle birimler değil, birimlerin bağlı bulunduğu kümeler (kurum-kuruluş vb) seçilmektedir (15). Bu çerçevede, Ankara'daki 3 tane beş yıldızlı, 4 tane dört yıldızlı toplam 7 otel küme olarak ele alınmış ve otellerde çalışan 126 mutfak personeli araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 41

3 Tablo 1:Mutfak Personelinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=126) Değişken Gruplar Sayı (f) Yüzde (%) Cinsiyet Kadın Erkek Yaş Medeni Durum Evli Bekar Okur-yazar Öğrenim Düzeyi Aylık Gelir Düzeyi Meslek İlköğrenim Ortaöğrenim Yükseköğrenim TL ve daha az TL TL ve üstü Aşçı Aşçı yardımcısı Bulaşıkçı Temizlik personeli Toplam Araştırmada, daha önce yapılmış çalışmalardan da yararlanılarak bir anket formu hazırlanmıştır (10,16). Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü mutfak personelinin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, öğrenim durumunu, gelir düzeyini, konaklama işletmesinde çalışma süresi, mesleği, işinden memnuniyet düzeyi, gün içerisindeki çalışma süresini içermektedir. Anketin ikinci bölümünde ise; personelin çalışma hayatı boyunca kaza geçirme durumunu, geçirilen kaza sayısını, şu an çalışılan kurumda kaza geçirme durumunu, geçirilen iş kazası tipini, nedenini, kaza sonrası başvurulan kuruluşu, kaza sonrası iyileşme durumunu ve iş kazalarının önlenmesinde alınması gereken önlemleri belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmada anket uygulaması ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Mutfak personelinin sosyodemografik özellikleri ve iş kazası geçirme durumları frekans ve yüzde dağılımı ile verilmiştir. Bununla birlikte araştırma kapsamındaki bireylerin kaza geçirme durumları ile yaş, cinsiyet, meslek gruplarının karşılaştırılması için Ki-kare ( χ2) bağımsızlık testi uygulanmıştır. BULGULAR Araştırmaya alınan mutfak personelinin % 84.9'u erkek, % 15.1'i ise kadındır. Personelin % 27.8'i yaş grubunda, % 67.5'i evli, % 46.8'i ortaöğrenim, %24.6'sı ilköğrenim, % 21.4'ü yükseköğrenim mezunu, % 7.2'si de okuryazardır. Personelin % 46.8'i TL gelire sahiptir. Meslek gruplarına bakıldığında; personelin % 46.8'i aşçı yardımcısı, % 34.1'i aşçı, % 14.3'ü bulaşıkçı, % 4.8'i de temizlik personelidir (Tablo 1). Mutfak personelinin % 67.5'i 4 yıldızlı, % 32.5'i de 5 yıldızlı otelde çalışmaktadır. Personelin % 23.8'i 11+ yıl, % 23.0'ü de eşit oranlarla 1-3 yıl ve 7-10 yıldır çalışmaktadır. Personelin günlük çalışma süresi incelendiğinde; % 70.6 ile 7-9 saat çalıştığını belirtenler ilk sıradadır (Tablo 2). Konu personelin meslek gruplarına göre incelendiğinde; aşçı (% 79.1), aşçı yardımcısı (% 42

4 Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Tablo 2:Mutfak Personelinin Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı (n=126) Değişken Gruplar Sayı (f) Yüzde (%) Çalışılan Otelin Yıldız Sayısı 4 yıldızlı otel yıldızlı otel yıldan az Çalışma Yılı Çalışma Süresi 1-3 yıl yıl yıl yıl saat ve daha az saat saat saat saat Toplam ) ve bulaşıkçıda 7-9 saat, temizlik personelinde (%66.7) ise saat çalıştığını belirtenler önde gelmektedir. Araştırmada mutfak personelinin çoğunluğunun (%81.0) yaptığı işten memnun olduğu belirlenmiştir. Aşçıların % 97.7'si, aşçı yardımcılarının % 86.4'ü, bulaşıkçıların %44.4'ü, temizlik personelinin ise % 16.7'si işinden memnun olduğunu belirtmiştir (Şekil 1). Personelin meslek grupları ile işlerinden memnun olma durumları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (X² =40.590, P=0.00 ). Şekil 1:Farklı Tıbbi Durumlarda Kontraseptiif Kullanımıyla İlgili Tıbbi Uygunluk Kriterleri Şekil 2'de mutfak personelinin meslek gruplarına göre iş yaşamı boyunca iş kazası geçirme durumu görülmektedir. Mutfak personelinin % 81.7'si iş kazası geçirdiğini belirtmiştir. İş kazası geçirme oranı; aşçılarda % 88.4, temizlik personelinde % 83.3, aşçı yardımcısında % 78.0, bulaşıkçıda % 77.8'dir. Personelin iş kazası geçirme durumu ile meslek grupları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (X² =2.030, P=0.566 ). Personelin kaza geçirme durumu yaş ve cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların % 63.2'sinin, erkeklerin ise % 85.0'inin iş kazası geçirdiği Şekil 2:Mutfak Personelinin Yaptıkları İşlere ve İş Kazası Geçirme Durumlarına Göre Dağılımı 43

5 saptanmıştır. Bu ilişki istatistiksel açıdan da önemli bulunmuştur (X² =5.181, P=0.023 ). Konu yaş gruplarına göre incelendiğinde; % 97.1 ile 42+ yaş grubunda kaza geçirenler en yüksek orandadır. Bunu % 93.3 ile yaş grubundakiler izlemektedir. Yaş arttıkça kaza geçirenlerin oranında da artış olmaktadır. Bu ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (X² =17.489, P=0.001)(Şekil 3). Şekil 4'te görüldüğü gibi iş kazası geçirme sayısı aşçılarda (%47.4) ve temizlik personelinde (% 40.0) 7+, bulaşıkçılarda eşit oranlarla (% 42.8) 5-6 ve 7+ kez, aşçı yardımcısında 3-4 kez olarak belirtilmiştir. Personel arasında şu an çalışılan iş yerinde kaza geçirenler önde gelmektedir (Aşçı % 81.4, aşçı yardımcısı % 67.8, bulaşıkçı % 77.8, temizlik personeli % 50.0). Personelin geçirdiği kaza tipi incelendiğinde; % 44.7 ile kesik kazası geçirenler ilk sıradadır. Bunu % 30.1 ile yanma-haşlanma kazası geçirenler izlemektedir. Şekil 5'de görüldüğü gibi aşçılarda (%39.5) ve aşçı yardımcısında (%60.9) en sık rastlanan kaza tipi kesik iken, bulaşıkçı (%50.0) ve temizlik personelinde (% 40.0) yanma-haşlanmaları belirtenler önde gelmektedir. Ancak bu ilişki istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur(x² =20.513, P=0.058 ). Personelin geçirdiği kaza tipi cinsiyete göre incelendiğinde; kadınlarda düşme kazası (% 41.7) geçirenler ilk sırada yer alırken, erkeklerde kesik kazası geçirenler (%47.3) önde gelmektedir. Kaza tipi ile cinsiyet arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (X² =14.563, P=0.006 ). Konu yaş gruplarına göre incelendiğinde; tüm yaş gruplarında da kesik kazası geçirenler ilk sıradadır. Kaza tipi ile yaş grupları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan da önemli bulunmuştur (X² =30.336, P=0.002 ) (Şekil 6). Mutfak personelinin karşılaştığı kazaların nedenleri incelendiğinde; %44.7 ile dikkatsizlik sonucu kaza geçirenler ilk sıradadır. Bunu % 17.4 ile koruyucu giysi kullanılmaması sonucu kaza geçirdiğini belirtenler izlemektedir (Şekil 7). Personelin kaza sonucu başvurdukları yer incelendiğinde;% 42.7 ile işyeri hekimine müracaat edenler önde gelmektedir. Araştırmada personelin kazalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin görüşleri incelendiğinde; % 27.8 ile koruyucu giysi kullanılması gerektiğini belirtenler ilk sırada yer alırken, bunu % 26.2 ile hizmet-içi eğitim verilmesi gerektiğini belirtenler izlemektedir (Şekil 8). Konu cinsiyete göre incelendiğinde; kadınlarda % 31.6 ile hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini belirtenler önde gelirken, erkeklerde % 28.0 ile koruyucu giysi kullanılması gerektiğini bildirenler ilk sıradadır (P>0.05). TARTIŞMA Araştırmada mutfak personeli arasında yaptığı işten memnun olanlar çoğunluktadır. İşinden en az memnun olan meslek grubu temizlik personelidir. Meslek grupları ile işten memnun olma durumu arasındaki ilişki istatistiksel açıdan da önemli bulunmuştur. Çalışmada temizlik personeli arasında günde saat çalıştığını belirtenlerin yüksek oranda olması, yaptıkları işten memnun olmamalarında etkili olabilir. Mutfak personelinin % 81.7'si kaza geçirmiştir. Aşçılarda (% 88.4) ve temizlik personelinde (% 83.3) iş kazası geçirme oranı aşçı yardımcısı ve bulaşıkçılara göre daha fazladır. Ancak bu farklılık istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Koç'un (10) çalışmasında da mutfak çalışanları arasında aşçıların iş kazası geçirme oranı yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, çalışmamızın sonucunu desteklemektedir. TUİK'in (17) yılı iş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri araştırmasında son 12 ay içinde çalışmış olanların % 2.9'unun bir iş kazası geçirdiği saptanmıştır. İş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörün % 10.1 ile madencilik ve taşocakçılığı olduğu, otel sektöründe ise % 2.7 oranında olduğu belirtilmiştir. Otel sektöründe çalışanların iş kazası oranının diğer sektörlere göre daha az gibi görünüyor olması ise; iş kazalarının hepsinin resmi kayıtlara geçmemesinden kaynaklanabilir. Özellikle mutfak personelinin iş kazalarında kesik ya da yanık gibi kazalar ciddi boyutta olmadığında önemsenmemekte ve kayıtlara geçmemektedir. Araştırmada erkek personel arasında kaza geçirme oranı kadınlardan daha fazladır. Bu ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. TUIK'in (17) çalışmasında da iş kazası geçiren erkeklerin 44

6 Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Şekil 3:Mutfak Personelinin Kaza Geçirme Durumunun Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 4:Mutfak Personelinin Yaptıkları İşlere ve Geçirdikleri Kaza Sayısına Göre Dağılımı 45

7 Şekil 5:Mutfak Personelinin Yaptıkları İşlere ve Geçirdikleri Kazanın Tipine Göre Dağılımı Şekil 6:Mutfak Personelinin Geçirdiği Kaza Tipine ve Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı oranı kadınlardan daha yüksek bulunmuştur (Erkek % 3.6; Kadın % 1.3). Çalışmada 42 ve üzeri yaş grubunda kaza geçirenlerin en yüksek oranda olduğu ve yaş arttıkça kaza geçirenlerin oranında da artış olduğu görülmüştür. Bu ilişki istatistiksel açıdan da önemli bulunmuştur. İş kazası geçirme sayısı aşçılarda ve temizlik personelinde 7+ kezdir. Bu sonuç aşçı ve temizlik personelinin daha fazla iş kazası geçirdiği bulgusu ile örtüşmektedir. Koç'un (10) çalışmasında ise personel arasında bir kez kaza geçirenler yüksek orandadır. Mutfakta çalışanlar keskin bıçakla çoğu zaman ellerini ve parmaklarını kesmektedirler (18). Nitekim çalışmamızda da personel arasında kesik kazası 46

8 Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Şekil 7:Kaza Geçiren Mutfak Personelinin Kaza Nedenlerine Göre Dağılımı Şekil 8:Mutfak Personelinin Kazalara KarşıAlınabilecek Önlemlere İlişkin Görüşleri geçirenler ilk sıradadır. Ancak mutfak personelinde yapılan işe göre iş kazası tipinde farklılık olduğu görülmektedir. Aşçı ve aşçı yardımcısında en sık rastlanan kaza tipi kesik iken, bulaşıkçı ve temizlik personelinde yanmahaşlanmalar sıklıkla görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yılı istatistik verilerine göre iş kazalarının tipleri arasında yüzeysel yaralanmalar ve açık yaralar (kesik vb) en yüksek oranda belirtilmiştir (6). Araştırmada kadınlarda düşme kazası geçirenler ilk sırada yer alırken, erkeklerde kesik kazası geçirenler önde gelmektedir. Bu ilişki 47

9 istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Kaza geçiren personel arasında kaza nedeni olarak dikkatsizliği belirtenler ilk sıradadır. Bunu koruyucu giysi kullanılmamasını bildirenler izlemektedir. Koç'un (10) çalışmasında da personelin çoğunluğu iş kazasının nedeni olarak dikkatsizliği ilk sırada belirtmiştir. Bu sonuç çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda da iş kazalarının nedeni olarak dikkatsizlik ilk sırada belirtilmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırma sonucunda; Araştırmada mutfak personeli arasında yaptığı işten memnun olanlar çoğunluktadır. İşinden en az memnun olan meslek grubu temizlik personelidir. Mutfak personelinin % 81.7'si kaza geçirmiştir. Aşçılarda ve temizlik personelinde iş kazası geçirme oranı aşçı yardımcısı ve bulaşıkçılara göre daha fazladır. Araştırmada erkek personel arasında kaza geçirme oranı kadınlardan daha fazladır. Kırk iki ve üzeri yaş grubunda kaza geçirenlerin en yüksek orandadır. İş kazası geçirme sayısı aşçılarda ve temizlik personelinde 7+ kezdir. Personel arasında kesik kazası geçirenler ilk sıradadır. Aşçı ve aşçı yardımcısında en sık rastlanan kaza tipi kesik iken, bulaşıkçı ve temizlik personelinde yanma-haşlanmalar sıklıkla görülmektedir Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Mutfak personeline iş kazalarının nedenleri, korunma yolları konusunda hizmet içi eğitim verilmesi ve bu eğitimde sürekliliğin sağlanması, böylece kaza sayısının azaltılması, Bu konuda Türkiye genelinde kapsamlı çalışmaların yapılması, böylece mutfak personeline ait Türkiye geneli kaza profilinin çıkarılması, Personelin karşılaştığı kazaların kayıt altına alınması, böylece kaza nedenlerinin belirlenerek önleyici programlar geliştirilmesi önerilebilir. KAYNAKLAR 1. Yavuz M S, Asırdizer M, Uluçay T, Zeyfeoğlu Y, Erbuyun K, Güllüçayır S. İş Kazası Sonucu Acil Servise Müracaat Eden Olgular. Altıncı Anadolu Adli Bilimler Kongresi Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı 2007: ILO. Encyclopaedia of Occupational Safety and Health 1983,Geneva: ILO 3. Dizdar E N. Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi scholar?q=cache:gd_erh2ime0j:scholar.google.com/+k aza+tan%c4%b1m%c4%b1&hl=tr&as_sdt=2000 (Erişim tarihi: ). 4. Yardım N, Çipil Z, Vardar C, Mollahaliloğlu S. Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları : Yılları Ölüm Hızları. Dicle Tıp Dergisi 2007, 34 (4): Erkal S, Şafak Ş. Ev İdaresi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılacak Kazalar ve Önlemler. I. Ulusal Kurum Ev İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 1998, Ankara 6. SGK Yılı İstatistikleri portal/!ut/p/ c1/04_sb8k8xllm9 MSSzPy8xBz9CP0os_ gaspaae8tiwmdn09na6mwn5agc1d_g2axe_2cbedfa FjM7Yo!/ (Erişim tarihi: ) 7. Çakır B, Bertan, M. Halk Sağlığı Yönünden Kazalar. (Ed. Bertan M.; Güler Ç) Halk Sağlığı Temel Bilgiler , Güneş Kitabevi.1997, Ankara. 8. Dalhouse, N. Restaurants. (Erişim tarihi: ) 9. Güler Ç, Çobanoğlu Z. Kazalar ve Önlenmesi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: , Ankara. 10. Koç F. Toplu Beslenmede Mutfak Çalışanlarının İş Kazaları Risklerinin Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2005, Ankara. 11. Merdol T K, Birer S. Kurum Beslenmesi. Milli Eğitim Basımevi.1997, İstanbul. 12.Beyhan Y. Toplu Beslenme/Toplu Yemek Sektöründe Mutfak Çalışanlarının İş Kazası Riskleri ve Önleme Stratejileri. IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası. 2007, Ankara. 13. Şafak, Ş. Kurumlarda Ev İdaresi. Damla Matbaacılık. 1997, Ankara. 14. Yertutan, C. Kurumlarda Ev İdaresi Hizmetlerinin Verimliliği. Minpa Matbaası. 2000, Ankara. 15. Ural A, Kılıç İ. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. 2.Baskı. Detay Yayıncılık. 2006, Ankara. 16. Maguire K, Howard M. A Study of the Social and Physical Environment in Catering Kitchens and the Role of the Chef in Promoting Positive Health and Safety Behaviour. International Journal of Environment Health Research. 2001, 11, TÜİK. TC Başbakanlık İstatistik Kurumu İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları. Sayı: 50, Mart. 2008, Ankara. 18. İş Güvenliği-Otel ve Lokanta İşletmeciliği Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği. index.php?option=com_content&task=view&id=942&ite mid=52 (Erişim tarihi: ) 48

Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi *

Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi * Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi * ÖZET Sibel ERKAL ** Selda COŞKUNER *** Bu araştırma, bir üniversite

Detaylı

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı Çalışmanın Amacı Turizm

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi *

Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi * Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi * Sibel ERKAL ** Şükran ŞAFAK *** Canan YERTUTAN *** Selda COŞKUNER

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının İncelenmesi *

Ege Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının İncelenmesi * Ege Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının İncelenmesi * Zeynep ÇOPUR **, Berrin VARLI *** Melda AVŞAR ****, Merve ŞENBAŞ ***** ÖZET Bu araştırma Ege Üniversitesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin GENEL PROFİL Oteller ve lokantalar, dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle turizmin geliştiği bölgelerde ve kentlerde otelcilik ve buna bağlı olarak lokantacılık da oldukça çabuk gelişme

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1. ILO İstatistikleri Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre Dünyada her yıl 270 milyon is kazası gerçekleşmekte, 160 milyon insanda çalışmadan

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 2010 Özet Türkiye maden sektörünün

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Yaparken Sağlığını Korumaya Yönelik Aldıkları Önlemlerin ve Karşılaştıkları Sağlık Problemlerinin İncelenmesi Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN,

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 1 TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 2 Dersimizin Amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hastanesi nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi Ege Üniversitesi Hastanesi nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER VARLI, Melda AVŞAR, Merve ŞENBAŞ ÖZET Hastanedeki

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md.

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Aylık İş Kazaları Raporu Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Rapor No:1 08 Kasım 2016 Ülkemizde iş kazaları alınan birçok önleme rağmen artmaya devam etmektedir.

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN MUTFAK PERSONELİNİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN MUTFAK PERSONELİNİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN MUTFAK PERSONELİNİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI Mehmet KABACIK** ÖZET Araştırma Dört ve beş yıldızlı otel mutfaklarında çalışan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği İş kazaları ve meslek hastalıkları,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bu projenin eş finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülmektedir. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement

Detaylı

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi Sayfa 1 / 6 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1. Giriş Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin toplanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) sorumluluğundadır.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER. Vücut kan ve sıvı sıçraması. İzolasyon önlemlerine dikkat edilmemesi. Sterilizasyona dikkat edilmemesi

RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER. Vücut kan ve sıvı sıçraması. İzolasyon önlemlerine dikkat edilmemesi. Sterilizasyona dikkat edilmemesi Doküman Kodu: KRY.PL.01 Yürürlük Tarihi: 03.2015 Revizyon No/Tarihi: 01/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 Vücut kan ve sıvı sıçraması Eldiven ve koruyucu ekipman kullanılması için personelin uyarılması ve eğitim

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Selçuk YAŞAR İSG Uzman Yardımcısı Makine Mühendisi 08.05.2013 İZMİR Sunum

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015 MERMER OCAKLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER (ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI 1 MAYıS, 2015 lerinde 2 Bu araştırma

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN -1 Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıklarının Saptanmasının Önemi 1 Meslek hastalıkları 6331 sayılı

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

PERİYODİK MUAYENE. - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170

PERİYODİK MUAYENE. - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170 PERİYODİK MUAYENE - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170 2013 Periyodik Tetkikler Antineoplastik hazırlayanlara 79 hemşire + 3 personel 126 Tıbbi Biyokimya (Hepatit seroloji) 175 dozimetre taşıyana hemogram,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin ÇİÇEK Maden Mühendisi Yangın Güvenlik Uzmanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSGDER Yönetim Kurulu Üyesi huseyin.cicek@windowslive.com

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları MARKALAR Arçelik Demek 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları, komponentleri ve tüketici elektroniği ürünleri

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 593-604, 1994 PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI Meltem Çöl" Nazlı Dalgıç* 44 Aysel Işık* Meral Dıırmuşoğlu 4 * Kazalar,

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Araştırma / Research Article. İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği

Araştırma / Research Article. İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği Sağlık Akademisyenleri Dergisi www.saglikakademisyenleridergisi.com Araştırma / Research Article İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI 1 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MESLEK HASTALIKLARI Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü

Detaylı

Sağlıkta Güvenlik Ve Fiziksel Şiddet: 2 Çalışma. Yard.Doç.Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker Dr. Hatice Bilgin

Sağlıkta Güvenlik Ve Fiziksel Şiddet: 2 Çalışma. Yard.Doç.Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker Dr. Hatice Bilgin Sağlıkta Güvenlik Ve Fiziksel Şiddet: 2 Çalışma Yard.Doç.Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker Dr. Hatice Bilgin 17 Yaşındaki Bir Çocuk Tarafından Bıçakla Ağır Yaralanan Uzman Doktor Ersin Arslan, Hastanede Hayatını

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Önemi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Önemi 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Önemi A. Erkan Karaman 1, Tülay Çivici 2, Serdar Kale 3 Özet Son yıllarda

Detaylı

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

H. Sinem ŞANLI 1 Hande ŞAHİN 2 ÖZET

H. Sinem ŞANLI 1 Hande ŞAHİN 2 ÖZET 21 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 28, s.21-30 ANTALYA DAKİ OTELLERDE KALAN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN KALDIKLARI ODANIN DEKORASYONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÖZET

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

EĞİTİM PLANI Rev. Tar

EĞİTİM PLANI Rev. Tar 00 1/8 EĞİTİM KONUSU Kişisel koruyucu ekipman kullanımı İSG Kurulu Çalışma Prensipleri- Çalışan Temsilcisinin Eğitimi Meslek Hastalıklarının Sebepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Staj yapan öğrencinin, Adı, soyadı: Fakülte No.su: Staj yaptığı dönem:... /... /... -... /... /... Staj yapılan

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı