İŞGÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Emre ÇİLESİZ Yüksek Lisans Tezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞGÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Emre ÇİLESİZ Yüksek Lisans Tezi"

Transkript

1 İŞGÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Emre ÇİLESİZ Yüksek Lisans Tezi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK ANABİLİM DALI Emre ÇİLESİZ İŞGÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK ERZURUM-2014

3

4

5 I İÇİNDEKİLER ÖZET...IV ABSTRACT... V KISALTMALAR DİZİNİ...VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII TABLOLAR DİZİNİ... VIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YABANCILAŞMA 1.1. YABANCILAŞMA KAVRAMI TARİHSEL GELİŞİMİ Hegel e Göre Yabancılaşma Karl Feuerbach a Göre Yabancılaşma Emile Durkheim e Göre Yabancılaşma Karl Marx a Göre Yabancılaşma Melvin Seeman a Göre Yabancılaşma Güçsüzleşme Anlamsızlaşma Normsuzluk (Anomi) Yalıtılmışlık Kendine Yabancılaşma YABANCILAŞMANIN ÖZELLİKLERİ İŞLETMELERDE YABANCILAŞMA KAVRAMI İşgören Yabancılaşması İŞLETMELERDE YABANCILAŞMANIN NEDENLERİ Psikolojik Nedenler İşbölümü Kitle İletişim Araçları İnanç, Tutum ve Değerler Sosyal Nedenler... 20

6 II Toplumsal ve Kültürel Yapı Teknolojik ve Ekonomik Yapı Sanayileşme ve Kentleşme İKİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 2.1. ÖRGÜT KAVRAMI VE TANIMI ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TEORİLERİ Mowday in Yaklaşımı Davranışsal Bağlılık Etzioni nin Yaklaşımı O reilly ve Chatman ın Yaklaşımı Katz ve Kahn ın Yaklaşımı Wiener ın Yaklaşımı Allen ve Meyer in Yaklaşımı Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık Argyris in Yaklaşımı ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bireysel Faktörler İş ve Role İlişkin Faktörler ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SONUÇLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ GÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ METODOLOJİ Araştırmanın Örnekleme Süreci... 40

7 III Araştırma Tekniği ve Kullanılan Ölçekler BULGULAR Demografik Bulgular Güvenirlik Analizi Farklılık Analizleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1. Anket Formu ÖZGEÇMİŞ... 68

8 IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞGÖREN YABANCILAŞMASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANKARA DAKİ 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Emre ÇİLESİZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK 2014, 68 Sayfa Jüri: Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK (Danışman) Prof. Dr. Selim BAŞAR Yrd. Doç. Dr. Nilgün BİLİCİ Bu araştırmanın temelini, işgörenlerin örgüt içerisindeki performanslarıyla doğrudan ilgili olan işgören yabancılaşması ve örgütsel bağlılığın incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla, Ankara da bulunan 8 adet beş yıldızlı otel işletmesinin çalışanlarından anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler ile farklılık ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testlerine göre, işgörenlerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve işgören yabancılaşması arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte cinsiyet ve çalışılan departmanın, yabancılaşma boyutlarından biri olan güçsüzleşme ile anlamlı farklılığı tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon analizi neticesinde elde edilen istatistiki sonuçlar doğrultusunda işgören yabancılaşması ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin orta derecede negatif yönlü olduğu saptanmıştır. İşgörenlerin medeni durumları, çalışma süreleri ve işletmedeki statüleri ile örgütsel bağlılık ve işgören yabancılaşması alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İşgören Yabancılaşması, Örgütsel Bağlılık, Turizm, Ankara

9 V ABSTRACT MASTER THESIS THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE ALIENATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION IN 5 STAR HOTELS IN ANKARA Emre Çilesiz Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK 2014, Page: 68 Jury: Assoc. Prof. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK (Advisor) Prof. Dr. Selim BAŞAR Asst. Prof. Dr. Nilgün BİLİCİ The basis of this research is to investigate employee alienation and organizational commitment that are directly related to the organizational performance of employees. For this purpose, data was collected from the employees of 8 five-star hotels in Ankara by applying the questionaire technique. With the data that obtained from participants, variance and correlation analyses were performed. According to Kruskal-Wallis and Mann-Whitney-U test, significant differences were identified between the demographic and socio-economic characteristics of employees with organizational commitment and employee alienation. And it was also identifed that gender and the department of the employee has a significant difference with powerlessness that is a dimension of alienation. Also with the statistical results obtained from corelation analysis, it was determined that there is a moderate negative correlation between employee alienation and organizational commitment It was found that there s no significant difference between organizational commitment and employee alienation with marital status, seniority and the job status of the employees. Keywords: Employee Alienation, Organizational Commitment, Tourism, Ankara

10 VI KISALTMALAR DİZİNİ F/B Duygusal Bağl. Devam Bağl. Normatif Bağl. Kendine Yab. : Food and Bevarage : Duygusal Bağlılık : Devam Bağlılık : Normatif Bağlılık : Kendine Yabancılaşma

11 VII ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. Örgütsel Bağlılığın Genel Modeli Şekil 1.2. Örgütsel Bağlılıkta Tutumsal Bakış Açısı Şekil 1.3. Örgütsel Bağlılıkta Davranışsal Bakış Açısı Şekil 1.4. Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli Şekil 1.5. Dışsal ve İçsel Bağlılık Arasındaki Farklılıklar Şekil 1.6. Bağlılık Düzeyinin Olası Sonuçları... 39

12 VIII TABLOLAR DİZİNİ Tablo 3.1. Demografik Özellikler İçin Tanımlayıcı İstatistikler Tablo 3.2. Reliability Statistics Tablo 3.3. Cinsiyet Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo 3.4. Cinsiyet Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Sıra Ortalamaları Tablo 3.5. Yaş Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo 3.6. Yaş Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Sıra Ortalamaları Tablo 3.7. Medeni Durum Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo 3.8. Aylık Gelir Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo 3.9. Aylık Düzey Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Sıra Ortalamaları Tablo Eğitim Durumu Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo Eğitim Durumu Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Sıra Ortalamaları... 48

13 IX Tablo Statü Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo Departman Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo Departman Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Sıra Ortalamaları Tablo Çalışma Süresi Gruplarına Göre Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılık, Normatif Bağlılık, Güçsüzleşme, Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma Boyutlarına Yönelik Algı Düzeyinde Farklılaşma Tablo İşgören Yabancılaşması ile Örgütsel Bağlılık Korelasyonu... 52

14 1 GİRİŞ Rekabet şartlarında ve yönetim paradigmalarında yaşanan hızlı değişimler, çalışanların bağlılık ve sadakat duygusunu arttırıcı şekilde örgütlerin yeniden yapılandırılmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle örgütler için, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları örgütten memnun olmalarını sağlamak, mal ve/veya hizmet üretmek kadar önemlidir 1. Turizm işletmeleri de, emek yoğun işletmeler olarak insan ilişkilerinin ve iletişimin ön planda olduğu hizmet işletmeleridir 2. İnsana, insan ile hizmet veren bir sektör olarak düşünüldüğünde, turizm işletmelerinde çalışanların bu değişim sürecinde yaşadığı farklılığı dikkate almak, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir. Çünkü turizm birçok gelişmiş ülkede ekonomik ve sanayi hamleleri ile birlikte önemli yer tutmaktadır 3. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ile birlikte artan rekabet ortamı işgören yabancılaşması ve örgütsel bağlılık gibi kavramların önemini de arttırmıştır. Çünkü bir örgütün -özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün- en önemli girdisi insandır. Sağlanan şartlar, satılan mal ve/veya hizmet ne olursa olsun bu mal ve/veya hizmetin sunulmasından sorumlu olan insana gerekli değer verilmezse verimlilik, kalite gibi unsurlardan söz etmek mümkün olamaz. İşletme içinde var olan yabancılaşma, işletmenin verimsiz olmasına, maliyetlerin artmasına direkt olarak etki edebilir. Yabancılaşan personel sadece işletmeye değil aynı zamanda diğer personel açısından da olumsuzluklar yaratabilir. Üretilen mal ve/veya hizmetin kalitesiyle ilgilenmemekle birlikte, işletme içi çatışma ortamının oluşmasına neden olabilmektedir. Literatürde yabancılaşmanın üç temel boyutta incelendiği görülmektedir. Bunlar güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşmadır. Güçsüzleşme boyutu işgören açısından incelendiğinde, kişinin kendisinin örgüt içerisinde hiçbir inisiyatife sahip olamadığı, yaptığı işlerde hiçbir söz hakkının bulunmadığı düşüncesi olarak ele alınabilir. Anlamsızlaşma boyutu işgörenlerin kendi yaptığı işler ile işletme çıkarları arasındaki ilişkiye anlam verememesi ve zamanla kaybolması olarak tanımlanabilir. Kendine 1 Sebahat Bayrak Kök, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 2006, ss Erhan Summak, A Study On The Communication And Emphatic Skills Of The Students Having Education On Tourism Sector, Selçuk University Journal of Institute of Social Sciences, Sayı:31, 2014, ss Cevdet Avcıkurt ve Ahmet Köroğlu, Turizmin Etkilerinin Algılanmasında Turizm Eğitiminin Rolü: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Balıkesir University Journal of Travel and Tourism Research, 1(2), s.7-17.

15 2 yabancılaşma ise bireyin yaptığı işte tüm enerji ve potansiyelini kullanamadığı durumlarda görülür. Araştırmanın ikinci bölümünde yer alan örgütsel bağlılık, literatürde çokta yeni bir kavram değildir. Konu üzerine birçok araştırma yapılmıştır ve bağlılık türleri, farklı araştırmacılar tarafından farklı başlıklarla incelenmiştir. Bu yüzden ortak bir görüş getirilememiştir. Kavramın ele alındığı bu çalışmada ise Allen ve Meyer in ortaya koyduğu üç boyut ele alınmıştır. Duygusal, devam ve normatif olarak adlandırılan bu bağlılık türleri sırasıyla örgütle duygusal olarak özdeşleşme, örgütte elde edilen kazançlar,statüler ve örgüte duyulan sadakat ile kısaca açıklanabilir. Araştırmanın temel sorunsalı, turizm işletmeleri için vazgeçilmez önemi bulunan insan sermayesinin, yabancılaşma ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin olup olmadığını; var ise ilişkinin boyutlarını, etki düzeyini ve doğrultusunun tespit edilmesidir. Araştırma, Ankara da yer alan beş yıldızlı otel personeline yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu destinasyonda gerçekleştirilmiş olmasının nedeni, yer alan otellerin çalışma sürelerinin bütün yılı kapsaması; dolayısıyla bu otellerde çalışan personelin, sezonluk faaliyet gösteren otel personeline kıyasla daha uzun süre aynı iş yerinde çalışmış olma ihtimali ile açıklanabilir. Yapılan literatür taramasında işgören yabancılaşması ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu da kısıtlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Konu ile ilgili farklı örneklem grupları ile farklı zamanlarda çalışmalar yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. Uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler ile farklılık ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan testlerine göre, işgörenlerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve işgören yabancılaşması arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon analizi neticesinde elde edilen istatistiki sonuçlar doğrultusunda işgören yabancılaşması ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin orta derecede negatif yönlü olduğu saptanmıştır.

16 3 BİRİNCİ BÖLÜM YABANCILAŞMA 1.1. YABANCILAŞMA KAVRAMI Latince, alienus denilen başkası anlamına gelen yabancılaşma kavramı, kişinin kendisine ve kendi benliğine yabancı kalmasıdır 4. Yabancılaşma fiil olarak, bir şeyi uzaklaştırma, yerini değiştirme anlamına taşır. Kavramın insana indirgenmiş anlamı ise, kendinden başkası olma, başkasına dönüşmedir 5. Yabancılaşma kavramı temelde psikolojik bir anlam taşımaktadır. Hatta E. Fromm, yabancılaşma kavramını nevroz kavramıyla aynı anlamda kullanmıştır. Böylece kavrama psikanalitik bir boyut eklemektedir. O na göre, geniş anlamda her nevroz yabancılaşma olgusunun bir sonucudur ki, nevroz bir tutkunun tüm kişilikten sıyrılarak başat bir konuma gelmesi anlamı taşır 6. Böylece hasta kısmi bir istek tarafından yönlendirilir, zamanla belli bir noktaya odaklaşarak bütünlük duygusunu kaybeder. Bunun sonucunda da nevrotik dolayısıyla yabancılaşmış bir psikoloji içine hapsolmaktadır 7. Bütün bunlardan hareketle, Fromm un yabancılaşma tanımı, kişinin başkasından yani çevresinden ve kendisinden kopması şeklinde olmuştur. O na göre, yabancılaşmış insan kendisi ve dış dünyayla üretici ilişkiler kuramaz 8. Yabancılaşma bir insanın kendi hayatını, özüne aykırı bir hayat tarzına sokması, benliğinin dışına çıkmasıdır. Yabancılaşma, insanın yaşamın öznesi olmaktan çıkıp, yaşamın nesnesi olması olarak da ifade edilmektedir 9. Şimşek ve diğerleri yabancılaşmayı insanın kendini, özünü gerçekleştirmeye çalışan yaratıcı insan ile yaşamın denklemleri ve karmaşası içinde kaybolan insan, yani başkaları tarafından etkilenip yönlendirilen insan olarak ikiye ayrılmışlardır Tom Bottomore, Marxist Düşünce Sözlüğü, (Çev. ve derl. M. Tuncay), İletişim Yayınları, İstanbul 1991, s Hasan Tutar, İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2010, ss Erich Fromm, Sağlıklı Toplum, (Çev.: Y.Salman-Z.Tanrısay), Payel Yayınları, İstanbul Fromm, s Fromm, s Göksu Demirel ve Aydın Ünal, Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgütsel Yabancılaşma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pınarhisar Myo Örneği, Pınarhisar, M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemici ve Tamara Fettahlıoğlu, Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması, Erzurum 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2006.

17 4 Yabancılaşma bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmalarını durumudur. Marshall a göre, bu yönüyle yabancılaşma bilincin kendisiyle ters düşmesidir 11. Kır, yabancılaşmayı dört grupta toplamıştır 12 : 1. Ekonomik etkenlerden ötürü yaşanılan yabancılaşmadır. Bunun kaynağını mülkiyet ilişkileri ve üretim araçları paylaşımı oluşturur. 2. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yabancılaşmadır. İnsan yaşam biçimini makineye uydurmaktadır ve makineleşmeye başladığı için yabancılaşmaktadır. 3. Toplumsal yapıda meydana gelen değişikliğin yarattığı yabancılaşmadır. 4. Felsefeye, topluma, edebiyata, güzel sanatlara, müziğe kısacası uygarlık birikimine uzaklaşma sonucunda ortaya çıkan yabancılaşmadır TARİHSEL GELİŞİMİ Uysaler, yabancılaşma kavramının tarihsel gelişimini sanayi devrimi öncesi ve sonrası olarak değerlendirmiştir 13. Sanayi devrimi öncesinde tamamen din ve felsefe alanında tanımlanan yabancılaşmanın sanayi devrimi ile birlikte sosyoloji ve psikolojide ölçülebilir karşılıklar bulduğunu vurgular 14. Sanayi öncesi dönemlere bakıldığında öncelikle Helenistik dönemde bu kavramın karşılığını görmek mümkündür. Bu dönemde, Bir ve Tek Olan la, yani Tanrı yla bütünleşme anlamında kullanılmaya başlanan yabancılaşma, ruhun daha alt bir varlık biçiminden, kendi varoluşundan sıyrılarak, her şeyin kaynağı olan Bir ve Tek ile bütünleşmesi halini tanımlamaktadır 15. Pratik olarak yabancılaşma kavramının ilk kez putlara tapmakla ilgili olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Çünkü insan kendi eliyle meydana getirdiği putları kutsal sayar böylece kendi gücüne ve potansiyeline yabancılaşmış olur. Burada 11 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev.: Osman Akınhay), Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Elif Kır, Yabancılaşma, 6.Gençlik Kurultayı, Samsun: Erişim Tarihi: 19. Mayıs Alper Uysaler, Örgütsel Yabancılaşma'nın Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Eğilimi İle Bağlantısı ve Yabancılaşma Yönetimi, Gebze Uysaler, s Temel Demirer, Sibel Özbudun, Yabancılaşma, Öteki Matbaası, Ankara 1998.

18 5 insanın kendi gücünün, yine kendisinin baskı altına aldığı görülmektedir. Aynı zamanda insan, kendi varlığının özelliklerine ancak putların yaşamına boyun eğerek dolaylı yoldan ulaşabilmektedir 16. Sanayileşmeyle birlikte iş imkânlarının artması şehre göç edenlerin sayısında ciddi artışlar yaşatmıştır. Üretim odaklı işletmelerde ise insan faktörü pek düşünülmemiştir. Bunun neticesinde şehirlerin çarpık bir şekilde büyümesi aileleri ve kişileri sosyal etkileşimlerden uzaklaştırmıştır 17. İraz a göre bu değişime bazıları uyum sağlarken çoğunluk yeni ortama uyum sağlayamayarak yabancılaşmıştır Hegel e Göre Yabancılaşma Yabancılaşma terimini ilk kullanan Hegel dir. Hegel, Tinin Görüngübilimi isimli eserinde yabancılaşma kavramı ile insan ve doğa veya özne ve nesne ilişkisini sorgulamaktadır 19. Hegel in felsefesi, Mutlak Ruh un yabancılaşması üzerine kurulmuştur ki bu felsefe, Mutlak Ruhun sürekli hareket içinde ve kendisini gerçekleştirme sürecini tanımlar. Diyalektik süreç içerisinde Mutlak Ruhun hareketi, bir yabancılaşma hareketidir. Bununla birlikte bir yabancılaşmadan kurtulma hareketidir 20. Hegel e göre doğa, Mutlak Ruhun bir görüntüsüdür. Mutlak Ruhun kendine yabancılaşması başka bir değişle kendini dışsallaştırması sonucunda meydana gelmiştir. Ruh, ne olduğunu yalnızca kendi özünü dışsallaştırarak fark edebilir. Özünü dışsallaştırdığı bu esnada, ruh kendini ikiye bölmektedir. Birinci bölüm doğadır ve bilinen nesneyi oluşturur. İkinci bölüm bilen özne yani insandır. İnsan sınırlıdır aynı zamanda bitimlidir, zaman ve mekân içidir. Buna karşılık Mutlak Ruh sınırsız, evrensel ve bitimsizdir. Mutlak Ruh, zaman ve mekân sınırlarının dışında olup, insanlığın evrensel özünü meydana getirmektedir 21. Hegel e göre düşünen bir özne olarak insanla ilişkili olmayan hiçbir gerçek olmadığı gibi esasen gerçek denilen olgu, doğrudan ve 16 Barlas Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara Sinan Ünsar, Derya Karahan, Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya 2013, ss Rıfat İraz, Küresel Rekabet Ortamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ulusal Sosyo- Ekonomik Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya 2006, ss George Wilhelm Hegel, Tinin Görüngübilimi, (Çev.: Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul 2004, s Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım Yayıncılık, Ankara Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, s. 285.

19 6 bütünüyle insana ilişkindir. Doğa dünyasının sözde nesnelliği aslında bir yabancılaşmadır 22. Hegel e göre yabancılaşma, insanın fiziki ve ruhi varlığı arasındaki ayrım sonucu meydana gelmektedir 23. Salerno a göre, insan kendisine ve çevresine yabancılaşmakta, kendisini düşünen ve hisseden bir varlık olarak görmemektedir 24. Hegel e göre bu durum ruhun yabancılaşmasıdır. Bundan hareketle yabancılaşma, ruhun kendi yarattığı maddi dünyadan duygusal anlamda uzaklaşması ya da farklılaşması sonucu ortaya çıkmaktadır 25. Başka bir değişle yabancılaşma, öznenin potansiyel gücünü muhafaza etmesiyle ya da öznenin gücünü doğaya aktarması ve böylece kendisinden uzaklaşmasıyla doğar 26. Yabancılaşmanın kurtuluşu, öznenin kendini bilmesi ve tanımasıyla mümkündür. O halde kişinin özünü bulması için önce yabancılaşması ve bu yabancılaşmayı yaşadıktan sonra da kendine dönmesi gerekmektedir Karl Feuerbach a Göre Yabancılaşma Feuerbach, erken dönem Alman materyalist düşünürlerinden biridir. Hegel in doğa felsefesinin başka bir forma sokmuştur ve yabancılaşmanın daha çok dinsel açıdan değinmiştir 28. Ona göre yabancılaşmanın kaynağı dindir. Yabancılaşmanın gerçek nedeni de Tanrı dır 29. Buradan hareketler, yabancılaşma sorunu, insan bilincinin Tanrı ve maddi dünya arasında tecrit hali sonucunda ortaya çıkmaktadır 30. Feuerbach, dinsel kendine yabancılaşma olgusundan hareketle, dünyanın biri dinsel dünya, ötekisi cismani dünya olmak üzere iki kısmından hareket etmektedir. Bir 22 Tülin Bumin, Hegel Bilinç Problemi, Köle Efendi Diyalektiği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s Gökhan Ofluoğlu ve Ozan Büyükyılmaz, Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi Ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri. Kamu-İş, 10(1), 2010, s Roger Salerno, Landscapes of Abandonment Capitalism, Modernity and Estrangement, State University of New York Press, New York Claude Fischer, Alienation: Trying to Bridge the Chasm, The British Journal of Sociology, 27(1), 1976, s Nilüfer İlhan, Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s Güven Kızıltan, Kişinin Silinen Yüzü Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, Metis Yayınları, İstanbul 1986, s Maria Hyatt, Marx s Theory of Alienation: A Criteron for Historical Evaluation and a Tool for Changing the Course of History, Florida Atlantic University, Florida 1977, s Kazım Develioğlu ve Akgün Tekin, Otel Çalışanlarının Yabancılaşma Düzeyinin Demografik Özellikler Kapsamında İncelenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 2012, s Louis Horowitz, On Alienation and The Social Order, Philosophy and Phenomenological Research, 27(2), 1966, s. 231.

20 7 anlamda, dinsel dünya, cismani temeline oturtulmuştur. Fakat cismani temelin kendi kendinden koparak özerk bir krallık gibi bulutlara yerleşmesi, ancak bu cismani temelin içsel çekişmesi ve iç çelişkisiyle açıklanabilir 31. Feuerbach a göre; dini değerlerin bütünü, Tanrı inancı da dâhil, yalnızca bireyin öznel doğasının ve beklentilerinin birer yansımasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla insan var olmadan Tanrı nın da varlığından bahsetmek olanaklı değildir. Çünkü insan Tanrı nın kendisidir 32. Feuerbach a göre, mutlak ruh, yani Tanrı, Hegel in söylediğinin tersine, insanın yabancılaşmasının bir ifadesi olarak meydana gelmiştir. Ona göre Hegel in felsefesi ve Hegelyen yabancılaşma, teolojiktir. Bu haliyle de gerçeğin ters yüz edilmiş bir biçimidir. Hegel in mutlak ruhu, Feuerbach için kendine yabancılaşmış insandır. Tanrı, insanın mutlaklaşmış ve yabancılaşmış özüdür 33. İnsan kendisinin üstünde bir varlık olan Tanrı yı yaratarak ve onun karşısında bir köle durumuna düşmüştür ve bunun sonucunda yabancılaşırlar. İnsanın yabancılaşmadan kurtulması, onun yabancılaşmış bir resmi olan Tanrı nın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını vurgular Emile Durkheim e Göre Yabancılaşma Durkheim kavram olarak yabancılaşmayı kullanmamıştır ama yabancılaşma olgusunu oluşturacak olan anomi kavramını yaratmıştır. Anomi, toplumdaki kuralların toplumun üyeleri açısından değerini yitirmesi hali olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda yabancılaşma ile yakından ilişkilidir. Durkheim a göre, iş bölümünün gelişmesiyle birlikte toplumda mevcut olan ortak inanç ve değerler etkinliğini yitirmekte ve bunun önemli bir sonucu olarak da anomi durumu oluşmaktadır 35. Bu koşullar altında kendi işine gömülmüş olarak hayatına devam etmekte olan birey, kendi etkinliği dışında kalan her şeyden yalıtılmış hale gelmektedir. Daha da ileri seviyede kendisiyle yan yana çalışmakta olan arkadaşlarını bile aynı işin içerisinde algılamamaya kadar gitmektedir Cem Olgun, Marx ta İdeoloji Kavramı, 3 Aylık Yaygın Sosyoloji Dergisi, 2008, s Ayhan Aydın, Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Alfa Basım Yayın, İstanbul 2000, s Ömer Osmanoğlu, Yabancılaşma Üzerine, 3 Aylık Yaygın Sosyoloji Dergisi, 2008, s Barlas Tolan, Sosyoloji, Adım Yayınevi, Ankara 1993, s Develioğlu ve Tekin, s Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Cem Yayınevi, İstanbul 2006, s.405.

21 8 İlk anomi durumu, sanayi ya da ticaret yaşamındaki bunalımlar, iflaslar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum organik dayanışma sonucunda birçok kesimde meydana gelen bozulmayı ve gerçekten de organizmanın kimi noktalarında kimi toplumsal işlevlerin birbirlerine uyarlanmamıştır. İkinci anomi durumu ise emek ile sermaye arasındaki karşıtlık olmuştur. Sanayi işlerinde uzmanlaşma arttıkça, dayanışmanın artmasına karşın işçi ve işveren arasındaki kavga daha hiddetli bir hal almaktadır 37. Durkheim, işin daha az bölünmüş olduğu küçük sanayi kesiminde işçi ve işveren arasında göreceli bir uyumun olduğunu vurgulamaktadır. Durkheim bu kavgayı, yani anomi durumunu, büyük sanayi kesiminde daha ileri düzeyde olduğunu söylemektedir. Üçüncü anomi durumu bilimin aşırı parçalanması ve uzmanlaşması sonucu bilgi alanında meydana gelmektedir. Ona göre birbiriyle buluşmayan, çok sayıda ayrıntı ve incelemelerine bölünen bilim artık sağlam bir bütünlük oluşturmamaktadır 38. Görüldüğü üzere Durkheim, bu tanımlamalarla, yabancılaşma kavramına daha çok sosyolojik açıdan yaklaşmıştır Karl Marx a Göre Yabancılaşma Yabancılaşma kavramını daha kapsamlı araştırıp, tanımlayan ilk düşünür Karl Marx olmuştur. Marx, kapitalizm analizinde insanın, insanlıktan çıkması olarak tanımladığı yabancılaşma kavramını, kişiyi kendinden uzaklaştıran ve kendisi olma imkânını kaybettiren bir süreç olduğunu vurgular 39. Marx, yabancılaşmayı bireyselliğin kaybı olarak görür. Aynı zamanda bu tür bir kaybın aslında birey açısından ve toplum genelinde istenilmeyen bir durum olduğunu ortaya atan ilk kişi olmasıyla da gündeme gelmiştir 40. Marx ın yabancılaşmaya bakışının temelinde işçi ve emek ile ilgili değerler bulunmaktadır. Bu temelden hareketle, Marx a göre yabancılaşma, emeğin işçinin dışında olması, onun özüne ilişkin olmaması ve işçinin kendi emeğini, üretimini yadsıması sonucu işine, emeğine, içinde yaşadığı doğaya, kendi öz doğasına ve diğer insanlara uzaklaşmasına neden olan eylemler bütünüdür. Marx, insanın özünün, 37 Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, s Durkheim, s Tutar, s Rabindra Kanungo, Alienation and Empowerment: Some Ethical Imperatives in Business, Journal of Business Ethics, 11(5 6), 1992, s. 414.

22 9 sınırlarını özel mülkiyetin belirlediği kapitalist işleyiş düzeni, kişinin varoluşu ile çeliştiğini vurgular. Yabancılaşma kişinin doğal birliğini bozmakta, onu iş gören ve birey olarak parçalamaktadır 41. Marx a göre, yabancılaşmaya neden olan kapitalist iş yapma sürecinde insanın kendi kendini nesnelleştirmesidir. Kapitalist iş yapma sürecinde kişi kendisini kendi özüyle değil, ürettiği ürünle var etmeye çalışmaktadır. Kişi doğa üzerinde denetimde bulunup onu değiştirdikçe, kendi doğal işleyiş düzeni de, kendi aleyhine değişmektedir. Sonrasında, kendisi üzerindeki denetimini kaybetmektedir 42. Marx, yabancılaşmanın, yalnızca bireyin psikolojisinin bir ürünü olarak algılanmaması gerektiğini vurgular. Bu durumun kapitalist toplumun, onun üretim ilişkilerinin, özel mülkiyetin ve tüm bunların ortaya çıkardığı toplumsal yapının bir ürünü olduğunu da söylemektedir. Williams 43, Marx ın yabancılaşma durumu hakkındaki değerlendirmesinin, yabancılaşmanın, çalışma ve endüstriyel ilişkiler ile ilgili bir kavram olduğunu söylemektedir. Kapitalist sistemde, hâkim konumda olanlar, doğal olarak aynı zamanda kapital birikimini elinde bulundurmakla beraber kapitalist üretimin ve pazarın da yönlendiricisidirler. Diğer taraftan işçiler, hayatta kalmak için, emeklerini kapitaliste satmak ve başka biri için üretim yapmak zorundadırlar. Marx a göre bu zorunluluk, işçinin üretim sürecine ve yaşantısına yabancılaşmasına sebep olmaktadır 44. Genel olarak bakıldığında, Marx ın yabancılaşmayı beş boyutta değerlendirdiği görülür 45 : 1. İnsan etkinliğinin ürünü üzerinde denetimini yitirmesi, 2. Kıskançlık, rekabet, güvensizlik, olası işbirliğine karşı düşmanlık, anlamlı iletişim ve diğer insanların gereksinimlerinin doyurulmasına ilişkin özen gibi toplumsal ilişkilerdeki patolojik özellikler, 41 Tutar, s Karl Marx, Early Writings Harmondsworth, (Çev.: R. Livingstone), 1975, s Angi Williams, An Analysis of the Instructional Leadership Behaviour of Suburban Middle School Principals Regarding the Level of Alienation of Eight Grade Male Students, (Doctorate Dissertation), Texas Southern University, Xiufen Lu, A Critical Examination of the Marxist Theory of Alienation (With Special Reference to the Case of China), Doctorate Dissertation, University of Kansas, Department of Philosophy, 2000, s.1 45 Sadi Yılmaz ve Pınar Sarpkaya, Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma ve Yönetimi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 2009.

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi 2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi http://senolbasturk.weebly.com Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili ders kitabındaki 16-20

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... iii. EDİTÖRDEN... v

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... iii. EDİTÖRDEN... v İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii EDİTÖRDEN... v İŞYERİNDE MANEVİYAT Murat Yolsal GİRİŞ... 1 1. MANEVİYAT KAVRAMI... 2 1.1. Maneviyatın Boyutları... 5 1.2. Maneviyat ve Din Kavramları Karşılaştırması... 6 2. İŞYERİNDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur. Stress Yönetimi STRES NEDİR? Bireylerin, fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

İŞGÖREN YABANCILAŞMASI VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İŞGÖREN YABANCILAŞMASI VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İŞGÖREN YABANCILAŞMASI VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Hasan Tutar Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu Özet Son yıllarda örgütsel aktifler arasında insan

Detaylı

1. hafta - Bir alan olarak endüstri sosyolojisi - Endüstri Sosyolojisi nde temel eğilimler - Klasik Sosyoloji Teorilerinde Endüstriyel Örgütlenme

1. hafta - Bir alan olarak endüstri sosyolojisi - Endüstri Sosyolojisi nde temel eğilimler - Klasik Sosyoloji Teorilerinde Endüstriyel Örgütlenme 1. hafta - Bir alan olarak endüstri sosyolojisi - Endüstri Sosyolojisi nde temel eğilimler - Klasik Sosyoloji Teorilerinde Endüstriyel Örgütlenme Ders Kitabı - Bozkurt, Veysel (2012), Endüstriyel ve Post-Endüstriyel

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 içindekiler ÖNSÖZ...ııı BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 1. GİRİŞ...1 2. SES...2 2.1. Ses ile Benzerlik Gösteren Kavramlar...4 2.2. Sesin Ortaya Çıkmasına Sebep Olan Faktörler...4 2.2.1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kürşat Haldun AKALIN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İktisat

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi *

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi * Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Mersin University Journal of the Faculty of Education Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 11(3): 947-971 DOI: 10.17860/efd.81842 İlkokul ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS I. KALKINMA VE EĞİTİM Dünya üzerindeki tüm ülkelerin amacı kalkınmış bir ülke olmaktır. Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergesi, sahip olduğu teknolojik düzeyle ilgilidir. Sadece

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ İnsan işinden doyum elde ettiği ölçüde mutlu, edemediği ölçüde mutsuz olur. Kişinin işindeki mutluluğuna iş tatmini, mutsuzluğuna iş tatminsizliği

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 2010 Özet Türkiye maden sektörünün

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler

Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler 1 KİŞİLİK Tutarlı davranışlar ortaya çıkmasına neden olan özellikler Doğuştan mı, sonradan mı? Çevresel etmenler.. (aile, okul, arkadaş, sosyal

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma. Alienation from Work of Elementary School Teachers

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma. Alienation from Work of Elementary School Teachers İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma Hüseyin ŞİMŞEK 1, Refik BALAY 2, A. Salih ŞİMŞEK 3 ÖZET Sınıf öğretmenlerinin mesleğe yabancılaşma düzeyleri ile bunu etkileyen değişkenleri belirlenmek

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı