Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları*"

Transkript

1 Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları* Hatice KAYA**, Türkinaz AŞTI***, Rengin ACAROĞLU***, Selma EROL****, Cemile SAVCI***** ÖZET Amaç: Çalışma hemşirelerin fiziksel tespit edicileri kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak planlandı. Yöntem: Araştırma evrenini bir üniversite ve bir devlet hastanesi nin nöroloji, nöroşirürji, acil, yoğun bakım ve psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü 136 hemşire oluşturdu. Veriler, hemşirelerin demografik özelliklerini içeren bilgi formu ve üç bölümden oluşan Hemşirelerin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği ile toplandı. Elde edilen veriler SPSS programında, yüzdelik, aritmetik ortalama, ki-kare, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.09±5.71 ve %41.2 si lisans mezunuydu. Bilgi puan ortalaması 9.75±1.17, tutum 38.39±3.05, uygulama puan ortalaması ise 36.08±3.62 idi. Yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışma yılı ile fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulama puanları arasında fark bulunmazken (p>0.05), psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin doğru uygulama puanının diğer kliniklerde çalışan hemşirelere göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça iyi düzeyde olduğu, olumlu tutum sergiledikleri, bilgi ve tutumlarını büyük ölçüde uygulamalarına yansıttıkları belirlendi. Bununla birlikte, fiziksel tespit edici uygulaması için bilgilendirilmiş izin ve hekim direktifi konularına yeterince dikkat edilmediği, kayıt ve rapor etmeye özen gösterilmediği, hastaların yeterince izlenmediği görüldü. Anahtar Kelimeler; fiziksel tespit, hemşirelik, bilgi, tutum, uygulama. ABSTRACT Nurses Knowledge, Attitudes And Practices Related To Using Physical Restraints Objectives: This study was carried out to determined the knowledge, attitudes and practices of nurses with regard to the use of restraints. Methods: This descriptive and cross-sectional study was carried out with 136 nurses, who agreed to participate in the study, who worked in neurology, neurosurgery, emergency and psychiatric clinics, and intensive care unit of a state hospital. Data were collected using the Questionnaire Form which included demographical characteristics and Levels of Knowledge, Attitudes and Practices of Staff Regarding Physical Restraints Questionnaire. The data obtained were assessed by SPSS Program, using percentage, arithmetic mean, chi-square and nonparametric tests. *Bu çalışma, Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi- III. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Nisan, Antalya, 2007 de sözel bildiri olarak sunuldu ** Yrd.Doç.Dr. İÜ.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu., *** Prof.Dr. İÜ.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu **** İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, ***** S.B Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

2 22 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı: Results: The mean age of the nurses participating in the study was 31.09±5.71 years, 41.2% were bachelor s degree. The mean knowledge score was 9.75±1.17, attitudes score was 38.39±3.05 and practices score was 36.08±3.62. Their demographical characteristics such as age, education level, marital status and working year were not statistically significantly associated with restraint knowledge, attitudes or practices (p>0.05). However, nurses who working in psychiatric clinics have higher scores on practices than others (p<0.05). Conclusion: Nurses have a good level of knowledge and positive attitudes related to using physical restraint and reflected these to the their practice. However there was insufficiency practice related to informed consent, physician s order, documentation and observation of patients in their practice. Key words; physical restraint, nursing, knowledge, attitudes, practice. GİRİŞ Hastanelerde fiziksel tespit edici çoğunlukla; ajite, konfüze ve demanslı hastaların yataktan düşmesini önlemek, hastaları sakinleştirmek, hasta hareketlerini kontrol altında tutarak tüp, dren ve tıbbi araç bağlantılarını çekip çıkarmasını ve kendisine zarar vermesini önlemek, yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü koruyarak kas ve eklem kontraktürü gelişmesini önlemek ya da bakım ve tedavi girişimlerini uygulamak amacı ile uygulanmaktadır (Potter and Perry 2005; Eşer ve Hakverdioğlu 2006). Akut bakım alan hastaların %3.4 ile %21 ine hastanede yattığı süre içinde gün arasında fiziksel tespit edici uygulandığını, bu oranın yaşlı bakım evlerinde daha da arttığı bildirilmektedir (Myers, Sikoletti ve Hill 2001; Perla and Gaddy 2001; Demir 2007b). Literatürde, uzun süreli fiziksel tespit edici kullanımına bağlı olarak kas zayıflığı ve güçsüzlüğü, üriner, fekal inkontinans, basınç yaraları ve buna bağlı enfeksiyon, uykusuzluk, ajitasyon, konfüzyon, korku, depresyon, kendine güvende ve saygıda azalma, beden imajında bozulma, duyu yoksunluğu ve ceket tipi tespit edicilerle asfiksiye bağlı ölüm gibi olumsuz sonuçlar gelişebileceği belirtilmektedir (Bonner, Lowe, Rawcliffe ve Wellman 2002; Potter and Perry 2005; Hakverdioğlu, Demir ve Ulusoy 2006; Tel ve Tel 2002). Fiziksel tespit uygulanması, hastaya yararına bir uygulama olarak algılanmakla birlikte, hastaya vereceği zarar ve yarar açısından çok iyi değerlendirilmelidir. Tespit edicinin seçimine ilişkin doğru kararlar verebilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak kaçınılmazdır (Eşer ve Hakverdioğlu 2006; Tel ve Tel 2002). Fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin kurallar, 1989 da HCFA (Health Care Financing Administration) ve 1999 da JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) tarafından belirlenmiştir. Hemşireler fiziksel tespit edicilerin uygun kullanımı ve izlenmesine ilişkin özel politika ve prosedürleri bilmek zorundadır. Fiziksel tespit edici kullanımı için hekim direktifi gereklidir ve öncesinde hasta ve aile üyelerinden bilgilendirilmiş izin alınmalıdır. Fiziksel tespit edici uygulanan hastaların yanıtları değerlendirilmeli ve hasta sürekli izlenerek sonuçlar uygun şekilde kayıt edilmelidir. Fiziksel tespit edici belirli aralarla kaldırılarak dolaşım ve deri kontrol edilmeli, tespit edici uygulamasının sürdürülmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir (Potter and Perry 2005; Tel, Beyaztaş ve Tel 2005). Özellikle son yıllarda birçok ülkede fiziksel tespit edici kullanımının sıklığını, sağlık çalışanlarının bilgi ve tutumunu belirleme, fiziksel tespit edici kullanımını en aza indirmeye yönelik çalışmaların sayısında artış görülmektedir (Myers et al 2001; Choi and Song 2003; Suen et al 2006). Ancak ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır (Demir 2007a; Demir 2007b; Hakverdioğlu et al 2006; Tel et al 2005). Bu çalışmalar sonucunda da; fiziksel tespit edicilerin bilinçsiz hastalar için sıklıkla kullanıldığı, hemşirelerin fiziksel tespit kullanma amaçlarını bilme düzeyinin düşük olduğu, fiziksel kısıtlama öncesinde uygulanması gereken alternatif yöntemleri yeterli düzeyde bilmediği, fiziksel tespit edicileri hekim istemi olmadan uyguladığı, kayıtları yetersiz tuttuğu belirtilmektedir (Demir 2007b; Hakverdioğlu

3 Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına 23 et al 2006; Tel et al 2005). Bu eksiklikler, ülkemizde fiziksel tespit edici kullanımı konusundaki çalışmaların arttırılması, buna yönelik eğitim programlarının ve yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. AMAÇ Çalışma hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacı ile planlandı. Araştırma soruları; Hemşirelerin tespit edici kullanımına ilişkin bilgi düzeyleri nedir? Hemşireler tespit edici kullanımına ilişkin nasıl bir tutum içindedir? Hemşireler tespit edicinin uygulanmasında nelere dikkat etmektedir? GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak planlanan çalışma, Eylül 2006-Ocak 2007 tarihleri arasında bir üniversite ile bir devlet hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırma evrenini, fiziksel tespit edici kullanımının yaygın olarak kullanıldığı nöroloji, nöroşirürji, yoğun bakım üniteleri, psikiyatri ve acil kliniklerinde çalışan hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmak için gönüllü ve sözel olarak bilgilendirilmiş izin alınan 136 hemşire oluşturdu. Çalışmaya başlamadan önce kurum yönetiminden yazılı izin alındı. Veriler, hemşirelerin demografik özelliklerini içeren 5 soruluk bilgi formu ile Janelli, Scherer ve Kuhn tarafından (1994) oluşturulup, Suen LKP tarafından geliştirilen (1999) Hemşirelerin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği (Levels of Knowledge, Attitudes and Practices of Staff Regarding Physical Restraints Questionnaire) ile toplandı. Türk toplumuna uyarlanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ölçek üç bölüm içerir. Birinci bölüm; hemşirelerin fiziksel tespit edicilerin kullanımına ilişkin bilgisini ölçen 10 doğru ve bir yanlış soru içeren 11 maddeden oluşur. Doğru yanıt 1, yanlış yanıt 0 olarak değerlendirilir. Bu bölümün puan sınırları 0-11 arasındadır, yüksek puan yüksek düzeyde bilgiyi gösterir. İkinci bölüm; hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin tutumlarını ölçen ve 12 maddeden oluşan 4 aşamalı likert tipi bir ölçektir; kesinlikle katılıyorum 4 puan, katılıyorum 3 puan, katılmıyorum 2 puan, kesinlikle katılmıyorum 1 puan olarak değerlendirilir. Bu bölümün puan sınırları arasında olup, yüksek puan olumlu, düşük puan ise olumsuz tutumu gösterir. Üçüncü bölüm; hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin uygulamalarını değerlendiren 14 madde içerir. 10. madde olumsuz bir maddedir ve ters çevrilerek değerlendirilir. 3 aşamalı likert tipi bir ölçek olan bu bölümde; hiçbir zaman 1 puan, bazen 2 puan her zaman 3 puan verilerek değerlendirilir. Puan sınırları arasında olup yüksek puan fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin mükemmel uygulamayı gösterirken, düşük puan uygun olmayan uygulamaya işaret eder (Janelli, Scherer ve Kuhn 1994; Suen 1999). Veriler SPSS programında yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma ve nonparametrik testler ile analiz edildi. BULGULAR VE TARTIŞMA Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.09±5.71, %51.1 i bekar, %41.2 si lisans mezunu ve %32.8 inin 1-5 yıl arasında çalışma deneyimi vardı. %33.1 i nöroşirürji kliniğinde çalışıyordu. Hemşirelerin hiçbiri eğitimleri süresince fiziksel tespit edici hakkında bilgi almadığını ifade etti. Demir in (2007) çalışma sonuçları bu bulguyu destekledi. Hakverdi ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında ise hemşirelerin yaklaşık yarısının okulda, %19.9 unun ise hizmet içi eğitim programında fiziksel tespit ediciler hakkında bilgi alması, bizim bulgumuzdan farklılık gösterdi.

4 24 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı: Tablo 1. Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulama Puan Ortalamaları Ölçek bölümleri Ort ± SD Ölçek sınırları Bilgi 9.75± Tutum 38.39± Uygulama 36.08± Hemşirelerin fiziksel tespit edici uygulanmasına ilişkin bilgi puan ortalaması 9.75±1.17 olarak saptandı (Tablo 1). Alınabilecek en yüksek puanın 11 olduğu dikkate alındığında, hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgilerinin oldukça iyi düzeyde olduğu görüldü. Bilgi düzeyine ilişkin yanıtlar incelendiğinde ( Tablo 2), her açıdan çok iyi diyebileceğimiz bir tespit edici yoktur (%22.8) ve bilgilendirilmiş izin (%68.4) maddelerinin dışında diğer tüm maddelere ilişkin doğru yanıt oranlarının oldukça yüksek olduğu saptandı. Özellikle hastanın durumuna uygun tespit edici belirlenmelidir yanıtına hemşirelerin tümü katılıyorum yanıtı verdi. Bunu sırası ile uygulamayı kayıt etme (%97.8), profesyonel kişilerce uygulanmasının gerekliliği (%96.3) izledi. Demir in (2007b) çalışmasında hemşirelerin hiçbirinin çocuk / ailesinden yazılı ya da sözlü bilgilendirilmiş izin alınmadığını saptaması, hemşirelerde bilgilendirilmiş izin ilkesinin gözardı edildiğini gösterdi. Hakverdioğlu ve arkadaşlarının (2006) fiziksel tespit uygulanan hastanın bakımı ve olası komplikasyonlara ilişkin hemşirelerin bilgi düzeylerinin düşük olduğunu ifade etmesi, Suen ve arkadaşlarının (2006) hemşirelerin bilgi düzeyi yetersiz bulması bizim çalışma bulgumuzla uyumlu değildi. Hemşirelerin, 38.39±3.05 puan ortalaması ile fiziksel tespit edici uygulanmasına ilişkin olumlu tutuma sahip olduğu saptandı (Tablo 1). Tablo 3 de kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtlarının yüzdeleri dikkate alındığında hemşirelerin, fiziksel tespit edicinin hastanın düşme riskini azaltması, hastaya karar verme hakkının verilmesi ve bakım süresinin azalmasına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görüldü. Literatürde, fiziksel tespitin hastanın yataktan düşmesini önlemek amacı ile sıklıkla kullanıldığı ifade edilmekle birlikte (Suen 1999; Tel ve Tel 2002; Hakverdioğlu et al 2006), Shorr ve arkadaşları (2002), hastanede yatan hastaların düşmesini önlemede fiziksel tespit edici uygulamasının etkin bir yöntem olmadığını belirlemiştir.

5 Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına 25 Tablo 2. Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeyinden Örnek Maddeler (N=136) Katılıyorum Katılmıyorum 1-Tespit edici uygulanması gerektiğinde, bilgilendirilmiş onam formunu bir aile üyesinin imzalaması gerekir. 2-Tespit ediciler sadece profesyonel kişiler tarafından uygulanmalıdır. 93 (68.4)* 43 (31.6) 131 (96.3)* 5 (3.7) 3-Hastanın durumuna uygun tespit edici belirlenmelidir. 136 (100)* 0 (0) 4-Hastaya tespit edici uygulandığında, tespit edici yatak kenarlıklarına tutturulmamalıdır. 129 (94.9)* 7 (5.1) 5-Tespit edici 2 saatte bir gevşetilmelidir. 129 (94.9)* 7 (5.1) 6-Hastaya tespit edici uygulandığında deri bütünlüğünde bozulma riski artar. 7-Boğulma tehlikesi olabileceği için hastanın hiçbir zaman yüz üstü tespit edilmemesi gerekir. 123 (90.4)* 13 (9.6) 127 (93.4)* 9 (6.6) 8-Her açıdan çok iyi diyebileceğimiz bir tespit edici yoktur. 105 (77.2) 31 (22.8)* 9-Tespit edici uygulandığı zaman hemşirelik notuna; türü, saati ve kullanma nedeninin kaydedilmesi gerekir. 133 (97.8)* 3 (2.2) *Doğru yanıt

6 26 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı: Tablo 3. Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Tutumlarından Örnek Maddeler (N=136) Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum 1-Eğer ben hasta olsaydım tespit edici kullanılacağı zaman, bunu kabul etme ya da reddetme hakkım olmasını isterdim. 2-Hastaya tespit edici uyguladığımda kendimi suçlu hissederim. 3-Tespit edici uygulanmış bir hastanın odasına aile üyelerinden biri girdiği zaman kendimi kötü hissederim. 4-Hasta tespit edildikten sonra daha kötü/sinirli olduğu zaman kendimi kötü hissederim. 5-Tespit edici uygulanan hastanın özgüveninde azalma olur. 6-Hastanın tespit edilmesi hemşirelik bakımının süresini azaltır. 7-Tespit edicilerle hastaların düşme oranının azaldığını düşünüyorum. 33 (24.3) 63 (45.6) 35 (25.7) 5 (3.7) 3 (2.2) 22 (16.2) 86 (63.2) 25 (18.4) 3 (2.2) 57 (41.9) 64 (47.1) 12 (8.8) 7 (5.1) 68 (50) 51 (37.5) 10 (7.4) 8 (5.9) 64 (47.1) 57 (41.9) 7 (5.1) 13 (9.6) 76 (55.9) 41 (30.1) 6 (4.4) 47 (34.6) 77 (56.6) 9 (6.6) 3 (2.2) Hemşirelerin fiziksel tespit edici uyguladıktan sonra kendilerini suçlu ve hasta ailesinin önünde kötü hissetmesine ilişkin tutumları olumsuz olup çoğunluğunun bu duyguları hissetmediği belirlendi. Hakverdioğlu ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında Fiziksel kısıtlama uygulamak sizi nasıl etkiler? sorusuna, hastayı bağladığım için kendimi suçlu hissederim yanıtını veren hemşirelerin oranı bizim bulgumuza yakındı. Bonner ve arkadaşlarının (2002) yaptığı bir çalışmada, hemşirelerin fiziksel tespit uygulamanın sıkıntı verici, rahatsız edici, son çare olarak düşünülen zorunlu ve korkunç bir deneyim olduğunu ifade ettiği görüldü. Çalışmanın bu bulguları, hemşirelerin bilgi düzeylerinin yüksek olmasının bir sonucu olarak, fiziksel tespit uygulamasını bilinçli yaptıklarını ve bu nedenle olumlu tutuma sahip olduklarını düşündürdü.

7 Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına 27 Bununla birlikte olumlu tutumların yanı sıra olumsuz tutumlara da sahip olmaları, hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımı konusunda ikilemler yaşayabileceğine işaret etti. Tablo 4. Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkili Uygulamalarından Örnek Maddeler (N=136) Her zaman Bazen Hiçbir zaman 1-Hastaya tespit edici uygulamadan önce hastanın düşmesini önlemeye yönelik farklı alternatifleri denerim. 98 (72.1) 34 (25.0) 4 (2.9) 2- Tespit ediciyi sadece hekim direktifi ile uygularım. 34 (25.0) 77 (56.6) 25 (18.4) 3-Hastanın tespit edilmesine gereksinimi olmadığını düşündüğüm zaman bu fikrimi hekime bildiririm. 4-Tespit edici uygulanan hastanın çağrılarına en kısa zamanda cevap veririm. 5-Tespit ediciyi, her iki saatte bir doğru pozisyonda olup olmadığını belirlemek amacı ile kontrol ederim. 6-Tespit edici uygulanan hastaya banyo verirken derisini sürtünme ya da tahriş açısından kontrol ederim. 86 (63.2) 46 (33.8) 4 (2.9) 121 (89.0) 15 (11.0) 0 (0) 103 (75.7) 33 (24.3) 0 (0) 120 (88.2) 16 (11.8) 0 (0) 7-Hastanın niçin tespit edildiğini aile üyelerine anlatırım. 116 (85.3) 20 (14.7) 0 (0) 8-Niçin tespit edici kullanıldığını hastaya anlatırım. 106 (77.9) 28 (20.6) 2 (1.5) 9-Tespit edicinin ne zaman çıkarılabileceğini hastaya açıklarım. 10- Tespit edicinin açılıp açılmadığını belirlemek amacı ile sık sık kontrol ederim. 11- Tespit edici uygulandığı zaman hemşirelik notuna; tespit edicinin türünü, kullanma nedenini, uygulanma saatini ve gerekli hemşirelik girişimlerini kaydederim. 12- Tespit edici uygulandığı zaman, etkilerini sık sık kontrol eder, değerlendirir ve kaydederim. 102 (75.0) 26 (19.1) 8 (5.9) 108 (79.4) 28 (20.6) 0 (0) 74 (54.4) 33 (24.3) 29 (21.3) 78 (57.4) 32 (23.5) 26 (19.1)

8 28 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı: Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin uygulamaları 36.08±3.62 puan ortalaması ile iyi idi (Tablo 1). Uygulama girişimlerinin dağılımı incelendiğinde; hemşirelerin fiziksel tespit uygulanan hastaların çağrılarına yanıt verme, deri kontrolü ve aile üyelerine açıklama yapma gibi uygulamaları en iyi biçimde yerine getirdiği, buna karşın tespiti hekim direktifi ile uygulama, girişimleri kayıt etme konularına daha az dikkat ettikleri saptandı (Tablo 4). JCAHO standartlarına göre; fiziksel tespit edici kullanımı hekim direktifi ile profesyonel kişiler tarafından uygulanır. Ancak hekim olmadığı zaman hemşire tarafından fiziksel tespit edici uygulanır ve 12 saat içinde hekim istemi yazdırılır (Potter and Perry 2005). Çalışmamızda bu kurala uyan hemşire oranı oldukça düşük olup, bu bulgu hemşirelerin hekim direktifi olmaksızın tespit edici uygulaması yaptığını bildiren çalışmaların sonuçlarını destekledi (Choi and Song 2003; Hakverdioğlu et al 2006; Demir 2007a). Bilgi düzeyini belirlemeye ilişkin bölümde hemşirelerin büyük çoğunluğu (%97.8) tespit edici kullanımında kayıtlar ve hastanın takibi ile ilişkili sorulara doğru cevap vermesine rağmen, sadece %54.4 ü tespit edicilerin türünü, kullanma nedenini, uygulanma saatini ve hemşirelik girişimlerini ve %57.4 ü hastayı sık sık kontrol edip, değerlendirdiğini ve sonuçları kaydettiğini belirtti. Kayıt ve raporların hemşirelik bakımındaki yeri ve önemi göz önüne alındığında bu konularda hemşirelerin bilgi, tutum ve uygulamalarını geliştirmesine ilişkin eğitim gereksinimi olduğu düşünüldü. Tablo 5.Hemşirelerin Demografik Özellikleri ile Fiziksel Kısıtlamalara İlişkin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Karşılaştırılması (N=136) Bireysel Özellikler Bilgi Tutum Uygulama x 2 p x 2 p x 2 p Yaş grupları Eğitim durumu Medeni Durum Z Z Z Çalışma Yılı Klinik Alan Whitney U x 2, Kruskal Wallis Test Z, Mann- Yaş grupları, eğitim durumu, medeni durum, çalışma yılı ile fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulama puanları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0.05), sadece psikiyatri kliniğinde diğer kliniklere göre uygulamaların daha iyi olduğu görüldü (p<0.05) (Tablo 5). Bu bulgu psikiyatri kliniğindeki hemşirelerin fiziksel tespit edicileri daha sık kullanması ile ilişkilendirildi. Yazarın Yorumu ve Kullanım Alanı Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça iyi, tutumlarının olumlu olduğu bunları büyük ölçüde uygulamalarına yansıttıkları belirlendi. Bununla birlikte, çalışma kapsamındaki hemşirelerin, bilgilendirilmiş izin, fiziksel tespit ediciyi hekim direktifi ile uygulamama,

9 Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına 29 kayıt ve rapor etmeye özen göstermeme, hastaların gözlemi konularında eksiklikleri olduğu görüldü. Bu sonuçlar, fiziksel tespit edici kullanımına yönelik rehberlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemini ve yasal düzenlemelerin gerekliliğini destekledi. Bu doğrultuda; - fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin hemşirelerin bilgi, tutum ve uygulamalarını belirleyici daha fazla sayıda araştırmaların yapılarak gereksinimlerin ve eksikliklerin saptanması, - hizmet-içi eğitim programları ile hemşirelerin desteklenmesi önerildi. KAYNAKLAR Bonner G, Lowe T, Rawcliffe D, Wellman N (2002). Trauma for all: A pilot study of the subjective experience of physical restraint for mental health inpatients and staff in the UK. J Psychiatr Ment Health Nurs, 9: Choi E, Song M (2003). Physical restraints in a Korean ICU. Journal of Clinical Nursing, 12: Demir A (2007a). Nurses' use of physical restraints in four Turkish hospitals. Journal of Nursing Scholarship, 39 (1): Demir A (2007b). The use of physical restraints on children: Practices and attitudes of paediatric nurses in Turkey. International Nursing Review, 54 (4): Eşer İ, Hakverdioğlu G (2006). Fiziksel tespit uygulamaya karar verme. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (1) : Hakverdioğlu G, Demir A, Ulusoy MF (2006). Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel kısıtlamaya ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 26: Janelli LM, Scherer YK, Kuhn MM (1994). Acute/Critical care nurses' knowledge of physical restraints: Implications for staff development. Journal of Nursing Staff Development, 10(1): Myers H, Sikoletti S, Hill A (2001). Nurses' use of restraints and their attitudes toward restraint use and the elderly in an acute care setting. Nursing and Health Sciences, 3(1): Perla W, Gady M (2001). Nursing staff members' intentions to use physical restraints with older people: Testing the theory of reasoned action. Journal of Advanced Nursing, 35 (5): Potter PA, Perry AG (2005). Fundamentals of Nursing. 6th ed. St Louis: Mosby Year Book, Shorr R, Guillen MK, Rosenblatt LC, Walker K, Caudle CE, Kritchevsky SB (2002). Restraint use, restraint orders, and the risk of falls in hospitalized patients. Journal of the American Geriatrics Society, 50(3): Suen LKP (1999). Knowledge, attitude and practice of nursing home staff towards physical restraints in Hong Kong nursing homes. Asian Journal of Nursing Studies, 5(2): İletişim adresi: Rengin Acaroğlu. İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Abide-i Hürriyet Cad.Şişli-İstanbul

Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi / Accepted:

Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi / Accepted: Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2012; 6(3): 155-160 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 06.08.2012 Kabul Tarihi / Accepted: 10.08.2012 155 ÇOCUK YOĞUN BAKIM

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ARAŞTIRMA YAZISI Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları Sevim

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi*

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Rengin ACAROĞLU**, Cemile SAVCI***, Aslı BİLİR***, Hatice KAYA**, Merdiye ŞENDİR, Evren ÖRENLİ***, Zeynep TEMEL*** ÖZET Bu

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI ÇALIŞMA GRUBU Ayşe Karakulak Alim Ekinci Fatma Küçükerenköy

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Nöroloji Ve Nöroşirürji Kliniklerinde Hastaların Düşme Riski Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi*

Nöroloji Ve Nöroşirürji Kliniklerinde Hastaların Düşme Riski Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi* Nöroloji Ve Nöroşirürji Kliniklerinde Hastaların Düşme Riski Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi* Cemile SAVCI**, Hatice KAYA***, Rengin ACAROĞLU***, Nurten KAYA***, Aslı BİLİR**, Havva KAHRAMAN**, Nebiye

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *Serpil Türker,** Zelha Türk * Eğitim Gelişim Hemşiresi ** Sorumlu Hemşire Acıbadem Fulya Hastanesi 23-25 Kasım

Detaylı

HEMAR-G. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi ve Uygulamaları HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ

HEMAR-G. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi ve Uygulamaları HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi ve Uygulamaları Şerife KARAGÖZOĞLU* Dilek ÖZDEN Özgün Araştırma * Doç.

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI STATUS OF MEETING THE INDIVIDUAL HYGIENE REQUIREMENTS OF PATIENTS BY THE NURSES Songül Göriş* Geliş

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası, Bakımı ve Bakım Ürünleri Kullanımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası, Bakımı ve Bakım Ürünleri Kullanımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Makale / Artickle ISSN:2149-455X 5 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası, Bakımı ve Bakım Ürünleri Kullanımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Özlem DOĞU Sakarya Universitesi, Sağlık

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* Kabul Tarihi: 25.3.2005 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FİZİKSEL TESPİT EDİCİ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FİZİKSEL TESPİT EDİCİ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FİZİKSEL TESPİT EDİCİ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI Hatice BALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANABİLİM

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR Esra Kökdemir¹, Ertuğrul Güçlü², Aziz Öğütlü², Oğuz Karabay², Hasan Çetin Ekerbiçer³, Mustafa Baran İnci³, Ünal Erkorkmaz⁴ ¹Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enfeksiyon

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Öğrenci Gözlemlerine Göre Hasta Haklarının Uygulanma Durumu

Öğrenci Gözlemlerine Göre Hasta Haklarının Uygulanma Durumu Öğrenci Gözlemlerine Göre Hasta Haklarının Uygulanma Durumu ORİJİNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. PATIENT S RIGHTS EXECUTION AND LIMITATION IN PRACTICE; NURSING STUDENTS OBSERVATION Dr. Hatice KAYA,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sağlık

Detaylı

Giriș. Demet Ünalan 1, Ferhan Soyuer 1, Ferhan Elmalı 2

Giriș. Demet Ünalan 1, Ferhan Soyuer 1, Ferhan Elmalı 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2012; 2(3):115 120 doi: 10.5505/kjms.2012.15870 Geriatri Merkezi Çalıșanlarında Yașlı Tutumunun Değerlendirilmesi Evaluation of the Attitudes of the

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp Derg 2016;58:411-416 Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Gülhane Tıp Fakültesi 2016 doi:10.5455/gulhane.176909

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI *

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI * KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE Fatma TAŞ ** Kabul Tarihi: 15.04.2005 ÖZET Çalışmanın amacı, Konya İli merkez hastanelerinde çalışan pediatri hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumlarını

Detaylı

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 15 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı kısıtlama altındaki hastanın bakımında standart bir yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Bu protokol kısıtlama

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği * Sedat BOSTAN **

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği * Sedat BOSTAN ** Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği * Sedat BOSTAN ** ÖZET Hasta hakları, hastalar için karşılanması gereken temel gereksinimleri ifade eder.

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Düşme Riskinin Değerlendirilmesi (Evaluating Fall Risk)

Düşme Riskinin Değerlendirilmesi (Evaluating Fall Risk) Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(1):21-26 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Düşme Riskinin Değerlendirilmesi (Evaluating Fall Risk) Vildan Tanıl 1, Yurdanur Çetinkaya 2, Vesile Sayer 3,

Detaylı

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?*

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* Nadiye ÖZER** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ*** Serdar SARITAŞ**** Alınış Tarihi:03.12.2008 Kabul Tarihi:29.01.2009 ÖZET Tanımlayıcı türde

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ: 09.12.2010 SOYADI, ADI: VEREN, FUNDA YAZIŞMA ADRESİ : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Mehtap TAN 1 Hatice POLAT 2 Zümrüt AKGÜN ŞAHİN 3 Özet Bu araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan hemşirelerin,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Makale / Article ISSN:2149-455X 8 Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Yasemin AYDIN 1, Aydan ADIGÜZEL 2, Esra Altun TOPAL 2 1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI Kadavradan bulunan organların, bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı