Çöplükte kurultay savaþý! Halil Falyalý'nýn "Ben öyle þey söylemedim" diyerek yalanladýðý gazetemizdeki bu haberler þimdi doðru mu kabul ediliyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çöplükte kurultay savaþý! Halil Falyalý'nýn "Ben öyle þey söylemedim" diyerek yalanladýðý gazetemizdeki bu haberler þimdi doðru mu kabul ediliyor?"

Transkript

1 Diyorlar ki "çantalarla" gitmiþ paracýklar Eroðlu'na! Afrika "3 milyon sterlini Eroðlu'na kendi ellerimle verdim" diyen Falyalý'yý manþete çektiði zaman neredeydiniz? Þimdi mi geldi aklýnýza? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3952 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BRAVO FENERBAHÇE'YE l 2. sayfada Çöplükte kurultay savaþý! Halil Falyalý'nýn "Ben öyle þey söylemedim" diyerek yalanladýðý gazetemizdeki bu haberler þimdi doðru mu kabul ediliyor? 8,5 ataðý "Maaþýn kaç?" diye soran Tayyip Erdoðan'a verdiði "8,5" yanýtý ile tarihe geçen Ýrsen Küçük son kozlarýný da cebinden çýkarýyor. Taraflar için ölüm-kalým savaþýna dönen kurultay yarýþýnda Eroðlu'nun defterini dürmek için þimdi de sahneye 'çantalarla paralar' sürülüyor... n Gazetemiz 'Afrika' geçtiðimiz Haziran ayýnda Halil Falyalý'nýn "3 milyon sterlini Eroðlu'na nakit ben verdim" þeklindeki sözlerini manþetine taþýdýðý zaman, bunu pek umursayan olmamýþtý... Þimdi ise yeniden ýsýtýlýp masaya konuyor... n Yayýnýmýzdan sonra gazetemize bir açýklama yapan Falyalý bu iddiayý yalanlamýþ ve kendisinin öyle bir þey söylemediðini öne sürmüþtü... n Cemal Bulutoðlularý tarafýndan da yalanlanan haberimizle ilgili polisin soruþturma yapýp yapmadýðý bilinmiyor... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Hasipoðlu açýkladý GKK açýklasýn Asker neden intihar etti? n Pýnarlý köyündeki evinde kendi tabancasýyla intihar giriþiminde bulunan Astsubay Ýlker Ercüment'in TC kökenli bir albayýn hakaretlerine dayanamayarak intihara teþebbüs ettiði öðrenildi... n 2. sayfada Gerçekten 'muhteþem' oldu n "Cemal Baþkan'ýn dönüþü muhteþem olacak" demiþti Ýrsen Küçük... Gerçekten de öyle oldu! Belediye tam bir yangýn yeri... Lefkoþa koktu! n 3. sayfada Atun'dan Kaþif'e: Sen adam mýsýn? n Saf deðiþtiren Sunat Atun þimdi de Kaþif'i topa tuttu... n 13. sayfada TC'deki saðlýk kurumlarýna 13 trilyon, 145 milyar, 882 milyon borç n 15. sayfada

2 LOKMACI KAPISINDA EROÝNLE YAKALANDI Lokmacý Kara Giriþ kapýsýndan KKTC'ye giriþ yapan bir kiþinin üzerinde 2 gram eroin bulundu. 46 yaþýndaki zanlý K.E yanýnda, baðlantýsý olduðu tespit edilen E.T.(E-27) de tutuklandý. GÝRNE'DE UYUÞTURUCU Polis bültenine göre Girne'de, evinde uyuþturucu bulunan A.K(E- 25) tutuklandý. Bültende, bu kiþinin evinde yapýlan aramada, içerisinde tütün ile karýþýk sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde olduðuna inanýlan ucu yanýk, elle sarýlmýþ sigara ve üzerinde Black Mamba yazýlý boþ paket bulunduðu belirtildi. TURUNÇLU'DA ÝCAR ÝÞLEMÝ SIRASINDA KAVGA ÇIKTI Turunçlu'da, Vakýflar Ýdaresi'ne ait arazilerin açýk artýrma usulü ile icar iþlemi gerçekleþtiði sýrada çýkan kavgada, bir kiþinin ayaðý kýrýldý; olaya karýþtýklarý tespit edilenler ise tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamada, Turunçlu'da, köy muhtarlýðý lokali önünde yaþanan olayda, Paþaköy'lülerin artýrmaya katýlmasýný istemeyen F.G.(E-33), Ö.S.(E-54), H.Ç.(E-39), H.G. (E-66), E.B.(E-43), H.Y.(E-30), M.Y. (E-67) ve E.Ç. (E-37) bir taraf olup, M.Þ.(E- 39), Ç.Þ.(E-41) ve A.Þ.(E-43) birbirlerine elleri ve ayaklarýyla vurarak kavga edip rahatsýzlýk yaptýklarý esnada, kavgaya karýþanlar arasýnda henüz tespit edilemeyen þahýs/lar tarafýndan, M.Þ.'nin diz kýsmýna kasten tekme vurularak dizinin kýrýlmasýna sebebiyet verildi. ATM'DEKÝ PARALARI ÇALMAYA ÇALIÞTILAR Girne'de, Limasol Türk Kooperatif Bankasýna ait "ATM" cihazýnýn içersindeki nakit paralarý çalmak amacýyla cihazýn kapýsýný zorlayarak hasara uðrattýðý tespit edilen iki kiþiden biri tutuklandý. Polis söz konusu iki kiþinin Ý.Þ. (E-35) ve Y.B. (E-31) olduðunu; yürütülen ileri soruþturmada Ý.Þ. (E-35)'nin tutuklandýðý, Y.B. (E- 31)'nin ise arandýðýný açýkladý. HIRSIZLIKTAN ARANAN 2 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iþyerinden araç motoru ve þanzýman çaldýklarý gerekçesiyle aranan N.D. ve S.D. tutuklandý. Polisin 13 Ekim tarihli basýn bülteninde, H.T (E-43), N.D (E-53) ve S.D (E-40)'nin, bir iþ yerine ait depo olarak kullanýlan alan içerisinde bulunan 3 adet araç motoru ve 1 adet þanzýmaný çaldýklarý, H.T hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý ve N.D. ile S.D.'nin arandýðý bildirilmiþti. "TELEKUTU"YLA TELEFON GÖRÜÞMESÝ Gazimaðusa'da, "Flexi Net" isimli iþ yerinde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz "Telekutu" olarak adlandýrýlan cihazlarla ücret karþýlýðýnda telefon görüþmesi yaptýrýldýðýnýn tespit edildiði ve bu iþ yeri iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. 23 YAÞINDAKÝ YUSUF AYTER KAYIP Gazimaðusa'da, 23 yaþýndaki Yusuf Ayter'in dünden beri kayýp olduðu bildirildi. MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa'da bazý bölgelerde bugün 5.5 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, þebekede yapýlacak çalýþmadan dolayý 09:00-14:30 saatleri arasýnda Boðaz, Boðaztepe, Ýskele Sanayi, Ýskele Aðýllar, Ýskele Balýkçý Barýnaðý, Cyprus Gardens, Levent Sitesi, Yarköy, Turnalar, Kantara, Kaplýca, Mersinlik ve Ergazi köylerine elektrik enerjisi verilemeyecek. GKKomutanlýðý açýklama yapmalýdýr Astsubay intiharýndaki asýl neden ne? Afrika (Özel)- Pýnarlý köyündeki evinde, önceki gün tabancasýyla intihar giriþiminde bulunan GKKomutanlýðý'na baðlý astsubay Ýlker Ercüment'in "intihar giriþimi"nin nedenleri, çalýþtýðý askeri birlikteki "Komutan"ý iþaret ediyor. Gazetemizin elde ettiði bilgilere göre, 14 yýllýk astsubay olan aslen Çayýrovalý (Karpaz Aytotorosu) 35 yaþýndaki Ýlker Ercüment, TC kökenli bir "Albay"ýn hakaretlerine dayanamayarak canýna kýymak istedi. Yakýnlarý ve köydeki çevresi tarafýndan çok sakin bir kiþiliði olduðu belirtilen Ercüment'in, askeri birliðinde Albay'ýn hakaretlerine maruz kalýnca eve döndüðü ve banyo odasýna girerek sað karýn boþluðuna ateþ ettiði öðrenildi. Halen Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet DAÜ-SEN üyeleri dün Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargý önüne çýkmadan önce mahkeme önünde basýn açýklamasý yaptý "Bu davadan gurur duyuyoruz " Gamze BAYKUR- Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne baðlý kreþ, ilkokul ve kolejin "Doða Kolejine" devredilmesine karþý çýkmak amacýyla 9 Haziran 2011 tarihinde gerçekleþtirilen eylemde gözaltýna alýnan DAÜ-SEN üyeleri "Kamu malýna kasti hasar verme" ve "Mülke tecavüz" suçlarýndan dolayý dün yargýlanmak üzere Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargý huzuruna çýktý. DAÜ-SEN ise Maðusa Kaza Mahkemesi'nde görüþülecek dava öncesinde mahkeme önünde basýn açýklamasý yaptý. Dava ise 13 Kasým tarihine ertelendi. Gökçe DAÜ-SEN Baþkaný Ulaþ Gökçe, Maðusa Kaza Mahkemesi'nde sendikacýlarýn ve aydýn insanlarýn kamu kapýsýna zarar verdikleri 374 TL'yi cebe indirdiler Maðusa'da faaliyet gösteren Yar Plus isimli iþyerinde çalýþan Sevcan Bülbül ile Þerife Erdoðan isimli iki kiþi müþterilerden tahsil ettikleri 374 TL'yi zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle tutuklandý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Bülbül ile Erdoðan teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Parayý kasaya yatýrmadýlar Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Faysal Güden, zanlý Sevcan Bülbül ile Þerife Erdoðan'ýn 2012 yýlý Ekim ayý içerisinde müstahdem olduklarý Yar Plus isimli iþ yerinde müþterilerden tahsil ettikleri 374 TL'yi kasaya yatýrmayarak zimmetlerine geçirdiklerini açýkladý. Zanlý Bülbül'ün gönüllü ifade verdiðini belirten Güden, söz konusu suçu zanlý Erdoðan ile birlikte iþleyip parayý bölüþtüklerini ve harcadýklarýný itiraf ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Güden, zanlýlarýn uygun bir teminata baðlanarak serbest kalmasýný talep etti. Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Ercüment'e yapýlan operasyonda baðýrsaklarýn parçalanan kýsýmlarýnýn temizlendiði ve saðlýðýnýn iyiye gittiði bildiriliyor. TDP Parti Meclisi üyesi Þakir Ercüment'in oðlu olan üç çocuk babasý Ýlker Ercüment'in intihar giriþimine yer veren dünkü "Kýbrýs" gazetesinde Ercüment'in astsubay olduðunun gizli tutulmasý ve "Yakýnda galeri açacaktý" þeklinde ifadeler kullanýlmasý aile çevresinde rahatsýzlýk yaratýrken, Polisin dün gün boyunca Ercüment'in daha önce araba satýn aldýðý bir galeriye giderek soruþturma yaptýðý ve ayrýca bankalarda da hesaplarý bulunup bulunmadýðýný araþtýrdýðý öðrenildi. Edindiðimiz bilgilere göre, Ercüment'in askeri birliðindeki bu "huzursuzluk" dýþýnda bir sýkýntýsý bulunmuyordu ve parasal bir sorunu da yoktu. gerekçesiyle yargýlandýðýný belirterek, üniversite öðretim üyeleri ile öðretmenlerin yargýlandýðýný vurguladý. Gökçe, bu davadan gurur duyduklarýný belirterek, kamu mallarýnýn peþkeþ çekilmesine direndiklerini ve bundan sonraki mücadelelerinin ise kamu mallarýný peþkeþ çekenlerin ve kamu çalýþanlarýný iþten atanlarýn yargýlanabileceði bir düzenin saðlanmasý yönünde devam edeceðini açýkladý. Tutuksuz yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Sevcan Bülbül ile Þerife Erdoðan'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine ve 1'er KKTC vatandaþýnýn 20'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (Gamze BAYKUR) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BRAVO FENERBAHÇE'YE Ünlü politikacýlarýmýzdan birine soruldu ekrandaki canlý yayýnda: -Güneye geçer misiniz? -Hiç geçmedim ve geçmem, dedi. Adam çok koyu bir Fenerbahçeli ancak. Kaçýrmaz hiç maçlarýný... Hatta sarý-lacivertli takýmýn bu maçlarýný izlemek için hafta sonlarý Türkiye'ye gider gelir... Kýbrýs'taki maçý kaçýrýr mý? Yayýnda bu da soruldu iþte ona... Gidecek mi, gitmeyecek mi? Milliyetçilik ruhu Fenerbahçe ruhundan aðýr bastý anlaþýlan... -Hayýr, gitmem, dedi... Ýþte tam da ben bu yazýyý yazarken yeni bir haber geldi... Ve galiba durum deðiþti... Maça gitmeye karar vermiþ... Hem de kiminle? Egemen Baðýþ'la! Gelen haber yanlýþ deðilse eðer, Egemen Baðýþ Limasol'daki bu maça gelmeye hazýrlanýyormuþ... Ercan'a gelecek, sonra da burada bizim Tahsin Ertuðruloðlu ile Turgay Avcý'yý yanýna alarak güneye geçecekmiþ... Nasýl geçecekmiþ? Alman pasaportuyla! Alman pasaportu varmýþ Egemen Bey'in... Bu durumda herhalde bir sorun çýkmaz. Bilmem 'Egemen' ve 'Baðýþ' sözlerinin anlamýný biliyor mu Rum kardeþlerimiz?.. 'Egemen' demek 'hakim' demek, egemenlik demek de 'hakimiyet'... 'Baðýþ' ise bildiðiniz baðýþ... Hayýrseverlik anlamýnda yardým... Nasýl? Biz Kýbrýslýtürklere ne kadar uyar deðil mi? Egemenlik baðýþlýyor bize Egemen Baðýþ... Böyle bir hayýrseverlik gördünüz mü siz hiç? Dikkatinizi çekerim... Televizyon... Bilgisayar... Buzdolabý, çamaþýr makinesi falan baðýþý deðil bu! Egemenlik! Köküne kadar!.. Büyüyor kýçýmýzda bambu fidaný gibi! Ýþte sana söylüyorum Dimitri... Söylemedin deme... Egemen geliyor Egemen... O sana söz verdi... Ýstanbul'da bir balýkçý meyhanesine götürecek seni... Gidersen tabii... Karides, kalamar, uskumru, hamsi... Canýn ne çekerse... Rembetikocularý da ayarladý... En sevdiðin þarkýlarý çalacak... Fýrsatý kaçýrma þimdi... Göster ona Kýbrýs misafirperverliðini de görsün... 'Varoþidas'a götür... Leymosun þarabýndan ikram et... Ve de ki: -Ah Egemen Egemen... Ben hep Atilla zannederdim seni... Yanarým yanarým da, boþa geçen yýllara yanarým þimdi... Þu futbol denilen meret nelere kadirmiþ gördünüz mü? Barcelona'nýn maçlarýný izlemek için Barcelona'ya gidip gelen Kýbrýslý bir Rum dostum þöyle demiþti bana bir gün: -Bizim Barcelona gibi bir takýmýmýz olsaydý, çoktan çözülürdü Kýbrýs meselesi... Çözülür müydü? Emin deðilim... Aha bir milyon Katalon baðýmsýzlýk için Barcelona'da yürüdü de ne oldu? Þanlý Guardiolo bile "Ben de sizinleyim" diye uzaktan mesaj gönderdi eylemcilere... Aha Venedikliler de baðýmsýzlýk istiyorlar, Ýskoçlar da... Her neyse... Bizim Tahsin Bey'e gelince... Güneye hiç geçmemiþ, ama Fenerbahçe sayesinde geçecek... Kuzeye hiç geçmeyen Kýbrýslýrumlarý anlarým da, güneye hiç geçmeyen Kýbrýslýtürkleri anlamam... Hadi Rumlar iþgali protesto ediyor diyelim, peki ya bizimkilerin protestosu ne? Yine de bravo derim... Tahsin Bey'e deðil... Egemen Baðýþ'a da deðil... Fenerbahçe'ye!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... ÇÝRKEF YATAÐINDA GÜLÝSTANLIK OLMAZ 48 saat kaldý... Ve kýzýþtýkça kýzýþtý... Tam bir ölüm kalým meselesine döndü... Kýran kýrana... Son vuruþlar... Son darbeler... AKP devrede... MÝT devrede... Büyükelçilik devrede... Ýrsen Küçük cebinden son kozlarýný çýkarýyor. "8,5 ataðý" dedik manþetimize... O meþhur "Maaþýn kaç?" sorusuna verdiði "8,5" yanýtýndan sonra öyle hatýrlanýyor... Dr. Küçük, "Benim etim kart, düdüklüde bile kaynamaz" sözüyle geçmiþti... Özker Hocamýz ise "Davul bizim boynumuzda, tokmak onlarýn elinde" sözüyle... Ya Arif Hoca? "Hassiktir" sözüyle hatýrlanýr en çok gerçi, ama onun unutulmayacak baþka bir özdeyiþi var: "Çirkef yataðýnda gülistanlýk olmaz"... Olmaz deðil mi? * Bakýn, þu kirli çamaþýrlar paldýr küldür dökülürken ortaya, sandýktan neler neler çýkarýlýyor daha... Çantalarla para... Yüzünü gören yok ya, bir 'çantalarla para'dýr gidiyor! Ve þimdi de sahnede 'yeni' bir 'itirafçý' var! "Bu paralarý Derviþ Eroðlu'na ben kendi ellerimle teslim ettim" diyor... Kim bu 'itirafçý?' Halil Falyalý mý? Önce Eroðlu'nun prenslerinden olan, sonra ise Ýrsen Küçük gemisine kapaðý atan ve Derviþ Bey'in ilk Brütüs'lerinden biri olma þansýný yakalayan Falyalý iþini bilir... Nerde hareket, orda bereket Haziran 2012 tarihli gazetemize manþet oldu. Söylediði þuydu: "3 milyon sterlini Derviþ Eroðlu'na nakit ben verdim"... Haberden sonra aradý bizi... "Ben öyle bir þey söylemedim" dedi. Yalanladý... Ardýndan Cemal Bulutoðlularý geldi gazetemize... O da yalanladý... Çangar'dan alýnan 10 milyon sterlinin dökümünü gösterdi bize... Yayýnýmýzdan sonra polis düþtü mü bu iþin peþine? Soruþturdu mu? Bilemeyiz... Kokusu çýkmadý zaten bir daha... Özkan Yorgancýoðlu "Bu iþin peþini býrakmayýz" diye kükredi o sýrada, ama o da býraktý sonra galiba... Zaten bu haberimizle ondan baþka da ilgilenen olmadý ki! * Þimdi ýsýtýlýp yeniden sürülüyor sofraya... Kurultaya 48 saat kaldý ya, mutfakta piþen son bullez bunlar... Son bamya! Bakýn, Sunat Atun da atýyor son kurþunlarýný... "Sen de adam mýsýn?" diye çýkýþýyor, daha birkaç gün öncesine kadar ellerini birlikte havaya kaldýrdýðý Kaþif'e... Kaþif onun, o da Kaþif'in adam olmadýðýný þimdi mi anladý? Ýkisi de yýlan mý besledi bunca zaman koynunda? Bu kurultay þeytan kurultayý mý? TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Fotoðraflar: Mustafa Erkan BES grev yasaðýna aldýrmadý Bozat: Belediye Meclis Üyeleri istifa edip gitsin Lefkoþa Türk Belediyesi'nde, grev yasaðýna raðmen iþ baþý yapmayan Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) belediye önünde eylemini sürdürüyor. Çalýþanlarýn ateþ yakýp, slogan attýðý eyleme, aralarýnda Türk-Sen, El-Sen, KTOEÖS, Esnaf ve Zanatkârlar Odasý, Devrimci Genel Ýþ ile Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'nýn de bulunduðu bazý sendika ve sivil toplum örgütleri de destek veriyor. BOZAT BES Baþkaný Savaþ Bozat basýna yaptýðý açýklamada, diðer sendika ve örgütlerle birlikte Baþbakanlýk önünde gerçekleþtireceklerini açýkladýklarý eylemin iptal edildiðini söyledi. Ülkede artýk siyasi irade diye bir þey kalmadýðýný savunan Bozat, kendilerinin de devlete olan güvenlerinin sarsýldýðýný belirtti. Bozat, "Artýk bu ülkede basacak bir yer, girecek bir yer bulamýyoruz. Hiçbir yerde ciddi bir kurum kalmamýþtýr. Kimse iþini düzgün yapmýyor. Onlar düzgün çalýþsýnlar, görevlerini yapsýnlar, biz de görevimizi yapalým" dedi. Bozat, 6 aydan bu yana ikinci kez grev yasaðýyla karþý karþýya kaldýklarýný kaydederek, çalýþanlarýn iþ güvencesiz çalýþtýrýlmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Çalýþma Bakanlýðý'yla yapýlan görüþmelerde "Grevi kaldýrýn yasa gücünde kararnameyi geçirelim" þeklinde bir duruþla karþýlaþtýklarýný ve bunu reddettiklerini savunan Bozat, ikinci görüþmede de Bakanlýðýn "bize süre tanýyýn" dediðini anlattý. Þu an 18 belediyenin batýk olduðunu, devletin bu belediyelere el uzatmadýðýný savunan Bozat, bu belediyelerin maaþ ödeyecek durumda olmadýðýndan, bunlara bir de geçmiþ borçlarýn yapýlandýrýlmasýnýn eklenmesi ile iþin daha da karmaþýk hale geleceðini savundu. "BELEDÝYE MECLÝSÝ TEK GÜNDEM MADDESÝYLE TOPLANSIN. ÝSTÝFA..." Sendikanýn çözüm önerisi isteyen hükümet kanadýna "Önümüzdeki ay baþlayacak bütçe görüþmelerinde yüzde 8.5 olan katký payýnýn yüzde 10'a çýkarýlmasý" önerisini götürdüklerini anlatan Bozat, Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve Belediye Meclisi'ne de çaðrýda bulunarak "istifa" gündemiyle toplanmasýný istedi. Belediye Meclisi'nde yeni bir seçimle gelecek yönetimin mevcut sorunlarýn çözümüne odaklanmasý gerektiðini söyleyen Bozat, bugün yapýlacaðý söylenen Bulutoðlularý-Belediye Meclisi toplantýsýndan da herhangi bir beklentisi bulunmadýðýný açýkladý. "SADECE UBP'LÝLER ÝSTESE BU MECLÝS TOPLANIR" Bozat, Ulusal Birlik Partisi'nin Belediye Meclisi'nde 12 üyeye sahip olduðunu ve istenmesi halinde meclisin toplanabileceðini belirterek, Aðustos ayýndan beri 4 UBP'li meclis üyesinin "Ýrsen Küçük'e muhalefet olmalarýndan dolayý" toplantýlara katýlmadýðýný savundu ve bu üyelere "ya toplansýnlar bu iþleri çözsünler ya da istifa edip gitsinler" çaðrýsýnda bulundu. BELEDÝYE MECLÝSÝ TOPLANAMADI Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi'nin, belediyedeki sorunlarý ele alýp, çözüm üretmek için dün yapacaðý toplantý gerçekleþmedi. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, muhalefet temsilcilerinin toplantýya katýlmayacaðýný bildirmesi üzerine toplantýnýn iptal edildiðini söyledi. BOZAT: "TOPLANTI ÇAÐRISI ZATEN ÝNANDIRICI DEÐÝLDÝ" Öte yandan BES Baþkaný Savaþ Bozat da yaptýðý açýklamada, Belediye Meclisi'nin toplantýsýnýn bir gün (24 saat) önceden meclis üyelerine bildirilmesi gerektiðini belirterek, gece toplantý yapýlacaðý açýklanýp, ertesi gün toplantý yapýlmasýnýn teamüllere aykýrý olduðunu ve inandýrýcýlýðýnýn bulunmadýðýný söyledi. KAYMAKAMLIK YÝNE DEVREDE Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yaptýðý toplantýda 60 gün süreyle erteleme (yasak) kararýna raðmen Lefkoþa Belediyesi'nde grev sürerken, Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) ilgili bakanlar kurulu kararýnýn sendikaya teblið edilmediðini bildirdi. Öte yandan kaymakamlýk, Lefkoþa'da biriken çöplerin toplanmasý için çalýþma baþlattýklarýný açýkladý. Bunu "grev kýrýcýlýðý" olarak niteleyen BES ise, çöplerin toplanmasýna izin vermeyeceklerini kaydetti. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, "Planlamayý yapýyoruz, sýkýntý olmazsa yarýn veya hafta sonu çöpleri toplamaya baþlayacaðýz. Lefkoþalý bayrama çöp yýðýnlarý ile girmeyi hak etmiyor" dedi. Çöpleri ilaçlama iþleminin baþlatýldýðýný, hazýrlýklarýn tamamlanmasý ile çöp toplama iþlemine geçileceðini kaydeden Dana, "LTB'deki sorunlarýn iyi niyetle aþýlmasý arzumuz ama her ne olursa olsun çöp yýðýnlarý içinde yaþamak doðru deðil" dedi. BES Baþkaný Savaþ Bozat ise, grevi 60 gün erteleyen Bakanlar Kurulu kararýnýn kendilerine henüz (perþembe 17:00) teblið edilmediðini söyledi. Bozat, "Bu karar sendikaya teblið edilmedi. Aradan 24 saat geçti, tebligat yapýlmadý. Bu da ilginç bir durum" dedi. Çöplerin Lefkoþa Kaymakamlýðý tarafýndan toplatýlacaðý konusunda ise Bozat, "Bu grev hakkýna bir müdahaledir. Hiçbir kurumun grev kýrýcýlýðý yapmaya yetkisi yok" dedi. Bozat, "Grev sürdüðü sürece çöplerin toplanmasýna izin vermeyeceði" dedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Baþladý yýðýlmaya çöpler yine daðlar gibi Döndürdüler onu yine kokmuþ bir mezbeleye Yasemin gözleri sanki da aðlar gibi Lefkoþa'mýn derdini yetmez diller söylemeye Ali OSMAN Periyodik KKTC TRENÝ... Aylardýr KKTC'nin gündemini meþgul eden kurultayda son viraja gelindi Daha önce de bu köþede konuyla ilgili bir þeyler yazmýþ ve bir oyun oynandýðýndan söz etmiþtim. Duyumlarýn deðerlendirilmesiydi o yazý Aslýnda bir Türk filmi çevrildi, gözlerimizin önünde. Bu aþamada KKTC'de arzulanan sað ve muhafazakar bir partidir. Kýbrýs Türk milliyetçiliðinden arýnmýþ, Türkiye milliyetçiliðiyle yoðrulmuþ Ýslami bir parti de diyebiliriz bunun adýna. Tüm meclisteki partiler ve basýnýn büyük çoðunluðu figüran olarak filmde rol aldýlar Boklu su kullanmak zorunda kalan, mazbatadan mahkemelerde sürünen, hapislere düþen, ekonomik çýkmazlar içinde kývranan KKTC vatandaþlarý da seyircileridir bu filmin. Bazan "iyi adam"dan, bazan "kötü adam"dan yana tavýr koyarlar. Filmin heyecanýný yaþadýlar ve hala yaþamaktalar anlayacaðýnýz Geçmiþte açýlan Kaþif-Eroðlu arasý, ara seçimde daha da açýlmýþtý Eroðlu'nun kýzýna karþýlýk bir grup UBP'linin Angolemli'yi destekledikleri söylentileri ayyuka çýkmýþtý. UBP'de Ýrsen Küçük baþkanlýðýna karþý çýkan Eroðlu'nu sindirmek ve belki de UBP'den tamamen koparmak isteyen Ankara, bu filmin senaryosunu yazdý iþte Ýrsen'e karþý Kaþif aday oldu Eroðlu mecburen Kaþif'ten yana tavýr koymak zorunda kaldý. Afrika'nýn yazdýklarýyla, zamaný geldiðinde adaylýðýný geri çekemeyen Kaþif, bu oyuna devam etti. Aslýnda ettirildi Kaþif'in yanýna pompalanan taze güçler, son viraja girildiðinde teker teker Ýrsen'in yanýna dönmeye baþladýlar. Gerekçe olarak da, kendilerini gülünç duruma düþüren "yapýlan projeler" ve "KKTC'deki istikrar" yalanýna baþvurdular! Ortaya çýkan tablo Ýrsen Küçük'ün kurultayda büyük çoðunlukla baþkan olacaðýdýr UBP delegeleri bir "direniþ" sergilemezlerse, Eroðlu ve taraftarlarý da açýk farklý maðlubiyeti sonrasýnda ya UBP'den gidecekler, ya da biat edecekler Ve en önemli mesele nedir bilir misiniz? Bugüne kadar Türkiye kökenlilerin kurduklarý partilerin pek uzun yaþamamasý veya bunun uluslararasý arenada ters tepki yaratmasýna karþýlýk UBP alternatif olarak yeniden yapýlanacaktýr. Gelecek seçimlerde UBP'nin milletvekili adaylarýnýn temelini Türkiye kökenliler oluþturacaktýr. Mecliste de çoðunluðu ellerine geçireceklerdir. Tayyip Erdoðan'ýn sað ve muhafazakar güçlü bir parti dediði iþte bu parti olacaktýr. Oynanan film bu Bir Türk filmi izlemiþtim. Filmde delikanlý sevdiði kýzla bir araya gelir Kamera onlarý bir pencerede birbirlerine sarýlmýþ vaziyette seviþirken resmeder Ýzleyicilerin ilerleyen aþamayý bekledikleri sýrada aniden düdük çalarak bir tren geçer ve film biter KKTC treninin geçmesine de az kaldý Kalay AKP'NÝN BORUSUNU ÖTTÜRE ÖTTÜRE CEHENNEMÝN DÝBÝNE Kýbrýs'ýn kuzeyinde Türkiye'nin besleyip semirttiði yapýyla birlikte Kýbrýslýtürk siyasiler de dökülüyor. Söyleyecekleri söz kalmadý ama buna raðmen konuþuyorlar. Hâlâ bir yanýyla parçasý, bir yanýyla sebebi ve sonucu olduklarý bu çürümüþ bu kokuþmuþ rejimi düzeltmeye aday olduklarýný söylemeye cüret edebiliyorlar. Kýbrýs'ýn kuzeyi neden bu halde? Kýbrýslýtürkler neden bu durumda? Tabii ki, Türkiye'nin Kýbrýs'ta çözüme yanaþmama politikasý yüzünden. Ankara'nýn borusunu öttüre öttüre gidilecek tek yer vardýr: Cehennemin dibi 15 YAÞINDAKÝ LÝSE ÖÐRENCÝSÝNÝN TAHLÝLLERÝNDE UYUÞTURUCU TESPÝT EDÝLDÝ Gençlik uyuþturucu kýskacýnda GENÇLÝK DAÝRESÝ MÜDÜRÜ GENCAY EROÐLU:"SADECE BÝR VAKA TEHLÝKE ÇOK DAHA BÜYÜK BOYUTLARDA" Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, 15 yaþýndaki bir lise öðrencisinin hastanede yapýlan tahlillerinde uyuþturucu aldýðýnýn tespit edilmesiyle ilgili olarak, "Sadece bir vaka Tehlike çok daha büyük boyutlarda. Toplumun tüm kesimleri kulak vermeli" dedi. Gencay Eroðlu konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, yaþanan olay karþýsýnda büyük üzüntü duyduðunu belirterek, geçmiþ dönemde yaptýklarý anket neticesinde uyuþturucunun gençlere hatta okullara kadar indiðini çok önceden duyurduklarýný kaydetti. Eroðlu, anket sonuçlarýnýn ardýndan hemen önleme programlarýna baþladýklarýný, afiþlerin, kamu spotlarýnýn hazýrlandýðýný, Narkotik Þube Müfettiþi ve psikologlarla iþbirliði içerisinde ailelerin uyuþturucu konusunda bilgilendirildiðini anlattý. Tüm bu çalýþmalarýn Gençlik Dairesi çatýsý altýnda devam ettiðini belirten Eroðlu, anket sonuçlarýný basýn yoluyla açýklamalarýna raðmen, böylesi ciddi, gençleri ve ülkenin geleceðini TC plakalý iki araç çarpýþtý (Mustafa Erkan)- Göçmenköy'de Bayraktar Ortaokulu arkasýnda bulunan yolda TC plakalý iki araç çarpýþarak kaza yaptý. Þht.Özkan Mustafa Sokak'tan çýkýþ yapmak isteyen Alfa Romeo 156 T.Spark marka 34 TK 3183 plakalý araba Þht.Sonay Beyzade Sokak'ta ilerleyen Volkswagen Jetta marka 01 JT 429 plaka araba ile kavþak üzerinde çarpýþtý. 24 yaþýnda Ahmet Can yönetimindeki Wolkswagen araç ile 23 yaþýnda Baþar Gelal yönetimindeki Alfa Romeo araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, TC uyruklu talebe olduklarý belirtilen sürücüler kazayý hiçbir yara almadan atlattýlar. 27 gram uyuþturucu ile yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 23 yaþýndaki Nidai Þanlý isimli genç tasarrufunda 27 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde ile yakalandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Þanlý, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Arabada 6 gram, evde 21 gram Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Ekim tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Nidai Þanlý'nýn tasarrufunda uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini belirtti. Zanlý Þanlý'nýn Ýsmet Ýnönü Bulvarý üzerinde BZ 654 plakalý araçta tespit edildiðini belirten Özdesoy, yapýlan aramada zanlýnýn avuç içerisinde 3 gram olmak üzere 1 paket, sürücü koltuðu önünde bulunan paspas altýnda ise yine 3 gram olmak üzere 1 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Özdesoy, zanlýnýn evinde yapýlan aramada ise toplam 21 gram olmak üzere 7 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Özdesoy, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. ilgilendiren bir konuda ciddiye alýnmadýklarýný, kendilerine destek verilmediðini ifade etti. Eroðlu, toplumdaki tüm kesimlerin çok büyük tehdit olan uyuþturucu konusuna artýk kulak vermesi, gençlerin ivedi olarak içinde bulunduklarý tehlikeden çýkarýlmalarý gerektiðini belirtti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Nidai Þanlý'nýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Zanlý Þanlý, bugün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlacak. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KÝM DERDÝ KÝ... Pazar günü yapýlacak olan UBP kurultayý, aslýna bakarsanýz bu partinin bir iç meselesi olmalý ve çok yakýcý sorunlarla boðuþan ülkenin gündemini bu kadar meþgul etmemeliydi. Alt tarafý bir siyasi partinin olaðan kurultayý. Ankara'dan gelen talimatlarla yönetilmeyi zül deðil, onur sayan, ülke ve toplum sorunlarýna bu talimatlar doðrultusunda yaklaþan, ilkeleri ve felsefesinin temeline kuruluþundan beri bunlarý oturtmuþ bir parti! Bu temel ilke ve felsefeye hiçbir deðiþim getirmeyecek bir kurultay... Ülkenin ve toplumun zehir zemberek sorunlarýnýn bu kadar önüne geçmemeliydi. Ne var ki, Ahmet Kaþif'in Ýrsen Küçük'e karþý aday olmasýyla baþlayan süreçten itibaren Ankara'nýn bu adaylýðý engellemek için, hiç de yabancýsý olmadýðýmýz baský, tehdit ve þantajlarýndan sonra, UBP kurultayý bu partinin bir iç meselesi olmaktan çýkmýþtýr. Bu süreçte yaþanan çirkinlikleri, rezaletleri, siyasetin ve demokrasinin yüzkarasý olan uygulamalarý ve kurultay sahnesinde dönen dolaplarý çok yazdýk bu sütunlarda.. Bu dandik kurultaya önem verdiðimizden deðil, o cadý kazanýnda kaynatýlan ve her fokurdadýðýnda ortaya leþ gibi kokular yayýlan rezaletleri sergilemek için... Bugün gelinen noktaya baktýðýmýzda, Türkiye UBP kurultayýna köküne kadar müdahale etmiþtir. Herkes de biliyor ki bu tartýþýlmayacak kadar açýk ve net bir gerçektir. Bu konuda yapýlan baský, tehdit ve þantajlarý yinelemeye gerek yok. Egemen Baðýþ'ýn kurultaya yönelik talimatlar ve mesajlar vermek üzere kuzey Kýbrýs'a son geliþinde, Ankara'nýn kantarýn topuzunu iyice kaçýrdýðý ve anavatancý kesimleri bile ayaða kaldýrýp isyan ettirecek kadar haddini aþtýðý vatan millet Sakarya cephesinde de yüksek sesle konuþulmaya baþlamýþtýr. Böylelikle UBP kurultayý Kýbrýslýtürk toplumun toplumsal varoluþ mücadelesini etkileyecek bir mecraya çekilmiþ bulunuyor. Daha açýk bir ifadeyle belirtmek gerekirse bu kurultay, Kýbrýslýtürk toplumunun yýllardýr Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan siyasi iradesini geri alma, tarihi ve kültürel deðerlerine sahip çýkma ve asimilasyona karþý direnme yolunda, bu politikalarý kendisine empoze eden Türkiye'ye karþý bir mücadele platformuna dönüþmüþ bulunmaktadýr. Ýrsen Küçük, bu politikalarla toplumumuzu yokoluþa sürükleyen, "Ýrsen Küçük'le gurur duyuyoruz, kimyalarýmýz uyuþuyor" diyen Ankara'nýn adayýdýr! Onun kurultayý kazanmasý demek, Ankara'nýn kazanmasý demektir! Ankara'nýn kazanmasý demek, içine sokulduðumuz tükeniþ güzergahýnda yokoluþa doðru gidiþimizin hýzlanmasý demektir! Ýrsen Küçük'ün kaybetmesi ise, kesinlikle Ankara'nýn kaybetmesi anlamýna gelecek, bu da Ankara'ya "Artýk yeter! Burada dur" deme yolunda çok önemli bir adým olacaktýr. Yeter ki UBP delegeleri kiþisel deðil, toplumsal düþünsünler... Vicdanlarýný karartmasýnlar... Onurlarýný ve çocuklarýnýn geleceðini satmasýnlar... Kim derdi ki bu kurultay, toplumumuzun "kurtarýcýsýndan" kurtulma yolunda bir mücadele ve þansa dönüþecek? Bunu deðerlendirebilirsek ne âlâ... Aksi halde bir daha böylesi elimize zor geçer...

5 5 19 Ekim 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Þunun þurasýnda 2013'e 2 ay kaldý ama hala daha, 2013'ün çözüm yýlý olacaðýndan söz eden yok. Henüz erken mi, yoksa gerçekten çözüm gören kalmadý mý? GEBERÝP GÝTSEM KEÞKE! MÝÞ-MIÞLAR * Türkiye Suriye uçaðýný indirmiþ. - Esad düþürüyor, Erdoðan indiriyor Yurtta sulh, cihanda sulh farký bu galiba! *Þaibeli sýnavý kazananlarýnýn iþe alýnmasý gerekiyormuþ. - Arabaya bile bile patlak lastik takmak bize göre! * YDÜ elektrik ve su parasýný henüz ödememiþ. - Hayret Telefon paralarý ödeniyor mu yani! Bir de onu kontrol edin isterseniz. * Lefkoþa'da Türk tarafýnda sele karþý önlem alýnýrken, Rum tarafýnda en küçük bir hazýrlýk yapýlmamýþ. -Onlara bakmayýn yahu Onlarýn derdi baþlarýndan aþkýn zaten. Onlar, battý balýk yan gider moduna girdi. Sel alýp götürse de kurtulsak diyen çok. * Ekonomik paket halktan saklanmýþ. - Hemen þikayet etmeyin yahu. Yerine lüks paket hazýrlýyorlardý da ondan! Ýyisini göstereceklerdi. * Yaðmur yaðacak, seller akacak, çocuklarý kapacak diye okullarý tatil etmiþler. -Ne kadar sevildiðinizi görün iþte Yaðmuru durduramayacaklarýný anlayýnca böyle bir önlem almýþlar sizi korumak için. Daha ne istiyorsunuz yani * Biyologlar Derneði dere yataklarýnýn temizlenmesine karþý çýkmýþ. - Bazen de biraz aþýrý gidiyormuþuz gibi geliyor bana... Yanýlýyor muyum acaba? * Özgürgün, Türk tarafýný suçlayan AB'yi suçlamýþ. * Ýyi ki varsýn AB Ýyi ki Türk tarafýný suçladýn da insanlar bir Dýþiþleri Bakaný beslediklerini hatýrlamýþ oldular. Adam sürat teknesi almýþ, sigara kaçakçýlýðý yapýyor. Millet de bu deðirmenin suyu nerden geliyor diye alýk alýk bakýyor. Ben öldüm. Ben daha önce hiç ölmemiþtim. Karý bana "sen de erkek misin" deyince ben öldüm. Ben hakkýmý istiyordum. Ben emeðimin karþýlýðýný almaya çalýþýyordum. "-Al" dedi, attý önüme parayý. Köpeðe kemik atar gibiydi. Ben o an bir daha öldüm. -Allahaýsmarladýk, dedi. - Gidiyor musun, dedim - Evet, dedi. - Kalamaz mýsýn, dedim - Hayýr, sana çok bile katlandým, dedi. Ben o an bir daha öldüm. "Bunu senden beklemezdim, umutlarýmý kýrdýn" dedi. Beynimden vurulup bir daha öldüm. Zil zurna sarhoþtum yine. Gelip beni meyhaneden aldýlar. "Senin gibi baba olmaz olsun" dedi kýzým. Ben o sarhoþ kafayla bile öldüðümü sezdim. "Kendini bir boktan mý sanýyorsun, senin gibi yüzlerce var" dedi. Kalbimden vuruldum bir daha öldüm. "Okula eski ayakkabýlarýmla da gidebilirim baba" dedi oðlum... Ben yine öldüm. Ben yaþarken hep öldüm. Öldüm Öldüm BÖYLE BÝR ANDI Öldüm Keþke geberip gitsem de, kurtulsam bu ölmelerden. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Oscar Schindler ismi veya Shindler in Listesi filmi size ne hatýrlatýr? Filmi izleyen birçok kiþi; Schindler i, Nazi döneminde, yüzlerce Yahudi yi fabrikalarýnda çalýþtýrarak, soykýrým kamplarýnda ölümden kurtaran iyi kalpli iþadamý olarak düþünebilir. Olaya ölümden kurtulma meselesi olarak baktýðýnýzda, doðrudur, neticede fabrikalarda çalýþtýrýlanlar soykýrýmdan kurtulmuþlar ve hayatta kalmýþlardýr. Kalmýþlardý kalmasýna da ne pahasýna? Olayýn gizli kalmýþ pahasý ve iþin gerçeði hiç de iyi kalpli iþ adamý veya hayatta kalma meselesi deðildi. Ýþin gerçeði... Naziler tarafýndan iþgal edilen ülkelerde tutuklanýp, toplama kamplarýnda uygulanan soykýrýmda sýrasýný bekleyen Yahudi ler arasýndan seçilerek canlarýný kurtarma karþýlýðý, Nazi lerin denetiminde üretim yapmakta olan fabrikalarda köle olarak çalýþtýrýlarak, Nazi lerin savaþ gücüne katký koymaktaydýlar. Aslýnda... Onlar, kendi içlerinden birilerinin liderliðinde, iþadamý ile kurulan çýkar iliþkisi ne dayalý, hayatta kalmak için, köle olmayý ve baþkalarýnýn canýný alacak askeri güce kaynak yaratmak için üretmeyi kabul ederek, belki kendi canlarýný kurtarmýþlardý da o fabrikalarda üreterek Nazi lerin savaþ gücüne saðladýklarý katký ile diðer ülkelerin iþgaline ve baþka insanlarýn hem de milyonlara varan sayýda insanýn öldürülmelerine, zulme uðramalarýna yardýmcý ve ortak olmaktaydýlar. Sonuçta, kendileri hayatta kalmýþtý EY HALK, KALDIR BAÞINI VE ETRAFINA BAK ama bedeli baþka insanlarýn hayatýydý... Kayýtlara göre bu fabrikalarda çalýþarak canýný kurtaranlar kiþi civarýnda olduðu yazýyor. Ayni dönemde savaþta ölenlerin sayýsý ise yedi milyon beþ yüz bin kiþi... Açýkçasý... Bireysel tercihlerin ve kiþisel çýkar saðlamanýn nelere mal olduðu düþünülmeli, cana karþýlýk, can, inanýlýr gibi deðil... Kendimi bildim bileli, hep kendime sordum ve hala soruyorum... Baþkalarýnýn hayatý karþýlýðý, hayatta kalmak ve kiþisel çýkar gözetmek veya Onursuz yaþamakla, onuru ile ölmek nasýl bir duygu diye... Bizim ülkemizde yaþananlarý düþünüyorum da... Toplum kirlendi, siyaset kirlendi ve ne yazýk ki buna paralel basýn da kirlendi... Toplumda, çok az kalmýþ temiz ve onurlu insanlarla, temiz ve onurlu gazetecileri tenzih ederek yazýyorum; Dürüst insanlarýn esas düþünmesi gereken, bu toplumun içine battýðý bu pislik ten nasýl kurtulacaðý olmalý. Ne acýdýr ki... Ýçine düþtüðümüz, düþürüldüðümüz pislikten kurtulmak için; Toplumu bu pisliðe düþürenler, bu kokuþmuþ düzenin oluþmasýnda iþbirliði yapanlar sanki kendileri deðilmiþ gibi, toplumun önüne kurtarýcý olarak Türkiye de hazýrlanan ve uygulamalarý Lefkoþa daki Türkiye Yardým Heyeti tarafýndan denetlenen Ekonomik Program lar Kamuda Reform lar ve tabii ki Özelleþtirme ler koyuyorlar... Hükümette yer almak için can atan meclisteki partilerin hiçbiri, Türkiyeli yetkililerle ters düþmemek için, 1974 den beri, bu ülkede neler yaþandýðýný, neler yaþanmakta Dýþ temsilciliklerde staj yapan öðrenciler stajý tamamladý Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, KKTC üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eðitimi görmekte olan KKTC vatandaþlarýna yönelik baþlatýlan yurt dýþý temsilciliklerde bir aylýk staj programýný tamamlayýp KKTC'ye dönen öðrencileri kabul etti. Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Ankara, Roma ve Brüksel Temsilcilikleri'nde bir ay süreyle staj yapan 6 KKTC'li öðrenci, yurt dýþýndaki temsilciliklerin nasýl çalýþtýðýný öðrenmekten ve yapýlan diplomatik çalýþmalara dahil olmaktan memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, Özgürgün'e teþekkür etti ve izlenimlerini aktardý. Staj programýnýn kendileri için çok büyük bir tecrübe olduðunu anlatan öðrenciler, bu tecrübenin ileride kariyerlerini belirlerken ve icra ederken kendilerine yol gösterici olacaðýný ifade ettiler. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ise, öðrencilerin memnuniyetinden duyduðu mutluluðu dile getirerek, "Belki de ilerde birer diplomat olur, ülkemizin çýkar ve menfaatleri doðrultusunda yapýlan çalýþmalara sizler de katkýda bulunursunuz. Amacýmýz, gelecek kuþaklarýn daha eðitimli, daha bilinçli ve daha deneyimli olmasý, ülkemizi daha da ileriye taþýmasýdýr. Bu da ancak sizin gibi pýrýl pýrýl gençlere hak ettiðiniz imkanlarý sunarak elde edilebilir" dedi. olduðunu ve Kýbrýslý Türklerin yok olmakta olduðunu sorgulamaya yanaþmýyor. Onlar, içine düþülen duruma artýk teslim olmuþlardýr. Çünkü... Ülkeyi yönetmeyi beceremeyen ve sürekli mali yardým almaya mahkum kadrolarýn, gerçekleri konuþmak, yapýlan yanlýþlarý ortaya koyup, Türkiye ile KKTC iliþkilerini, iki dost ülke düzeyinde yürütmek diye bir þanslarý olamaz. Hep muhtaç olduklarýndan, hep avuçlarý açýk olduðundan, muhtaç olduklarý kiþi ve kurumlar karþýsýnda hep ezik olduklarýndan, sorgulama ne hadlerine! Oysa... Sorgulayacak had leri olsa yýlý temmuzunda, dünyaya, Garanti Anlaþmasý gereði, bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmek için adaya askeri operasyon düzenlemekte olduðunu duyuran, sonra ise Amerika ve Ýngiltere iþbirliði içinde, adanýn kuzeyini askeri ve sivil denetimine alýp, Kýbrýslý Türklerin siyasi irade sini ellerinden almasýný sorgulayacaktý. Kýbrýs ta bir tek Kýbrýslý Türk kalmasa da, önemli olanýn toprak olduðu ve Türkiye nin çýkarlarý gereði adada askeri varlýðýný sürdüreceðini açýkladýklarýnda, aldatýldýðýný sorgulayacaktý. Sizi biz kurtardýk ve biz besliyoruz diye aþaðýladýklarýnda, boynunu bükmeyecek yetti artýk diyebilecekti. Gerek NATO gerek AB ile pazarlýklarýnda Kýbrýs ý elinde koz ve pazarlýk malzemesi olarak kullandýðýný anladýðýnda, Kýbrýslý Türkler in haklarýna sahip çýkabilecekti. Türkiye den taþýdýðý nüfusa gerek vatandaþlýk, gerek çalýþma izni verdirecek yasal düzenlemelerle Kýbrýslý Türkleri azýnlýða düþürmelerini red edebilecekti. Turizm ve eðitim yatýrýmý adý altýnda, halkýn malý olan en deðerli sahilleri, en deðerli arazileri bedavaya Türkiye sermayesine vermeyecekti. Özelleþtirme adý altýnda, hava alaný, telefon, elektrik ve benzeri öz kaynaklarýný Türkiye sermayesine verilmesine karþý çýkacaktý. Serbest piyasa ekonomisi adý altýnda, finans sektörünü Türkiye bankalarýnýn, hava taþýmacýlýðýný Türkiyeli uçak þirketlerinin, inþaat sektörünü Türkiyeli þirketlerin hizmetine açmayacak, kendi bankalarýný, hava yollarýný ve müteahhitlerini koruyacaktý. Ama kimin, hangisinin haddine... Býrakýn sorgulayamadýklarýný, býrakýn karþý duramadýklarýný; Her fýrsatta... Üstüne üstlük sadakatlarýný kanýtlama adýna gururla, bundan sonra yapýlacaklarýn ne kadar önemli iþler olduðunu ilan ediyorlar... Bu gidiþe kim dur diyecek? Bir mucize mi gerekli? Halkýn, 2004 yýlýnda, büyük umutlarla ülkenin baþýna getirdikleri ne yazýk ki, düzene teslim olduðundan, mucizeyi gerçekleþtiremedi. Türkiye nin çýkarlarýný korumaktan, ne Kýbrýs sorununu çözebildi, ne Avrupa Birliði ne dahil edebildi. Ve... Ýçine düþülen bu batak tan kurtulmak için... Bir kere daha... Kýbrýslý Türkler in eline fýrsat geçti. Ne kadar ilginç; Bu defa karar verecek olanlar solcu larýn deðil, saðcý lar... Baþarýrlar mý? Sadece 3 gün kaldý, göreceðiz... Not: Bu yazý yarýn devam edecektir. GÜNLÜK "ALLAH'LA TEMAS KURDUÐUNU SÖYLEYEN BÝR ARAP LÝDER" "Müslümanlarýn Masumiyeti" adlý Ýslam karþýtý film sonrasý yazdýðý yazýda "bundan yüzlerce yýl önce Allah'la kontak kurduðunu iddia edip bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etmiþ bir Arap lideriyle dalga geçmek nefret suçu deðildir" diyen ve tartýþma konusu olan yazar Sevan Niþanyan, CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduðu Aykýrý Sorular programýna konuk oldu. Aysever'in, "Zayýf olanýn yanýnda olmanýz gerekmez mi?" sorusuna, Niþanyan: "Türkiye'de Ýslamiyetin zayýf olduðunu düþünmek için insanýn çarpýk bir görüþe sahip olmasý gerekir" cevabýný verdi. Niþanyan þunlarý söyledi: "Bundan yüzlerce yýl önce doðmuþ bir peygamberin yalan ya da yanlýþ olduðunu iddia etmek nefret suçu olarak kabul edilemez. Ben birisine býçak mý çekmiþim? Ben sadece Allah'la kontak kurduðunu iddia eden bir Arap lider dedim. Ben bu kiþinin Tanrý'yla temas kurduðuna inanmýyorum. Bu bu iddiayý anlamsýz ve Tanrý fikrine karþý bir küfür olarak görüyorum. Bunu ifade etme özgürlüðüne sahibim." YA TERSÝ OLURSA 48 saat kaldý kurultaya... Pek çoklarý Ýrsen Küçük kazandý gözüyle bakýyor ona... Ama durun hele... Son sözünü söylemedi henüz delege... Ya beklenenin tam tersi olursa? Sunat Atun, Ersan Saner ve Ahmet Eti yeniden mi döner acaba? ADAYLIK Sunat Atun yalnýz dönmekle kalmayýp saldýrýya da geçti. "Kaþif ve ekibiyle hareket etmedim" diyen Atun'un söyledikleri çok çeliþkili. Kaþif ona "Adam ol" dedi ya, þimdi de Atun, "Sen adamlýðý ne bilirsin" diye karþýlýk veriyor ona... Gördünüz ya, pazara çýkmýþ adamlýk... Almak istemez misiniz? PARRA DA PARRA Para kavgasý var bir de... Diyorlar ki "çantalarla" gitmiþ paracýklar Eroðlu'na! Afrika "3 milyon sterlini Eroðlu'na kendi ellerimle verdim" diyen Falyalý'yý manþete çektiði zaman neredeydiniz? Þimdi mi geldi aklýnýza? MANÞET Ne yazýk gazetenin manþeti bir tane... Oysa bugün manþetlik çok haber var gazetede... Belediye de manþetlik, Hasipoðlu'nun saðlýk açýklamalarý da... Kurultay da, astsubayýn intiharý da... Seç seçebilirsen... Týrnak... "Türkiye hükümet yetkililerinin gelip bir siyasi partinin kurultayýna müdahil olmasý ve bir toplumun yaþamýný görmezden gelip istikrardan söz ederek Sayýn Baþbakana sizi destekliyoruz demesi yanlýþ deðil mi? Bu daha da yanlýþ. Bunlarý herhangi bir tarafta olmadýðým için söyleyebiliyorum. 21 Ekim 2012 günlerden Pazar, UBP kurultayý olarak tarihe geçecek. Ama ayný zamanda mücadele ve baskýlarla oluþan Kýbrýs Türk siyasi iradesine de kara bir leke olarak yazýlacak." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Düþünün ki, KKTC'ye babasýnýn hanýymýþ gibi, girip çýkan Mehmet Ali Erbil bile, "kumarda Kýbrýslý bir karý kazandým' diyecek kadar ileri gidebiliyor. Ama kimse çýkýp da, bu þerefsiz cümlelere karþýlýk ve bunu edene de aðzýnýn payýný vermiyor." Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Aylardan beri çalýþanlarýný bu en temel insan hakkýndan mahrum býrakmakta hiç bir sakýnca görmeyen baþkentimizin ahým þahým yerel yönetimine kim hesap sordu? Çalýþanlarýn haklarýnýn göz göre göre çiðnenmesine, ilgili sendikadan baþka kim tepki gösterdi? Kimse..." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný ÝLKER ERCÜMENT Küçük ve çok önemsiz gibi görünen bir haber vardý dünkü gazetelerimizin bazýlarýnda. Ve ne yazýk, ayrýntýlarý ve perde gerisini bilmediðimiz için biz de gereken önemi veremedik habere... Kýbrýslý bir astsubay, Ýlker Ercüment tabancasýyla intihara teþebbüs etmiþ... Evli ve 2 çocuk babasý... Neden? Aile yakýnlarýndan dün öðrendiðimize göre, 14 yýllýk asker olan Ýlker Ercüment, TC'li komutanýnýn aðýr hakaretlerine uðramýþ... Aþaðýlanmýþ... "Kendimi öldürmeye kalkmasam onu öldürürdüm" demiþ yakýnlarýna... Polis soruþturma yapýyor... Ama bakalým bu gerçeði ortaya çýkarabilecek mi?

7 19 Ekim 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON (Ýstanbul)- Ömrümüzün baharýnda iken bahara güleceðimize geçen yaza aðlarýz Dökülen yapraklara bakýp yine bir mevsim gitti diye yas tutarýz. Sararan gökyüzünde rüzgârlar serin esmeye baþlayýnca soðuklarýn yakýnda olduðunu anlar panik yaparýz. Oysaki Aralýk ayýnýn geleceði Temmuz'dan bellidir. Önlem almayýz. Sonrasýnda Ocak ve buz gibi Mart gelir. Kalorifer yok, doðru dürüst soba yok, üstelik yorganlar da yazlýk. Donarýz. Sýrayladýr bunlar. Bir arkadaþým demiþti, "Pu.. pu..luðunu, kýþ kýþlýðýný terk etmez, ölene kadar" Ýlk defa duymuþtum, meðer hep söyleniyormuþ. Ayný, "Bir insan doðuþunda neyse ölümünde de odur" gibi. Nedense ayný anlama gelen bir sürü cümleler var. Konuþmalarda hep o sözler ortaya atýlýr. Onlardan örnekler verilir. Hazýr sözlerden açýlmýþken... Aklýma þu söz de geldi, "Tarih tekerrürden ibarettir". Bir bakýma hayat da tarih gibidir, tekerrürden ibarettir. Bugün yaþananlarý yarýn da yaþayabilirsiniz. Dejavu gibi deðil bu. Dejavu baþka... Yaþanan yanlýþlara tecrübe derler. Bu boþuna söylenmemiþtir. Ýnsan yaþadýklarýndan ders çýkartmasýný bilirse kazanýr. Hayattaki tekrarda fark, kiþisel oluþunda yatar. Ve geçen zaman, insanlarda geriye dönüþü olmayan deðiþim yapar. Dýþ görünüþünüze bakýlarak size, "Ne kadar genç duruyorsunuz" deseler de içinizdeki deðiþimler sizi dönüþü olmayan yere taþýmaya devam eder, o anda bile. Geçenlerde çok sevdiðim bir büyüðümün annesinin cenaze töreninde idim. Cami avlusunda kalabalýk ayaküstü sohbet ederken, cenaze musalla taþýnda dua ve son yerine taþýnmayý bekliyordu. Daha sonra elinde mikrofon 30'lu yaþlarýnda tipi Trabzonlu bir hoca geldi. Sakal tipik. Býyýk da öyle. Kalýp gibi hepsi de. Uzaktan bak ne olduðunu söylersin. RTE mesela Cemil Çiçek Bülent Arýnç ve rahmetli Erbakan. Býyýklarýna, sakallarýna, mimiklerine ve bilhassa aðýzlarýnda sýcak yumurta varmýþ gibi konuþma þekillerine bakarak ne olduklarýný anlarsýnýz. Hepsi de kalýptan çýkmýþ gibidirler. Bizde de var o tiplere benzeyen. Daha doðrusu onlar gibi görünmeye özen gösteren. Konuþmalarý farklý olsa da ayný býyýk tipli olanlardan Ünal Üstel ile Tahsin Ertuðruloðlu mesela. Eminim kafa yapýlarý ve görüþler ayný deðil. Deðil ama neden onlar gibi býyýk býrakýrlar anlamadým. Zevk mi? Yakýþýyor diye mi? Bilemedim ama ilk aklýma gelen sizin de tahmin ettiðiniz gibidir. Her neyse dileyen dilediði gibi olur diye de bir söz var. Gelelim son yolculuklara ve edilen dualara. Anlamýný bilmediðim Arapça dualar edildi orada. Sonra Türkçe olarak bu dünyanýn geçici olduðunu anlattý hoca. Kalabalýða bir bakýma akýl verdi. Oysa o hocanýn, karþýsýnda duranlardan ne kadar fazla bilgisi olabilir Hepsi de sonuna kadar dinlediler ve elleri ile konuþmanýn ardýndan okunan duadan sonra âmin diyerek yüzlerini sývazladýlar. Yaz dedik, bahar dedik sonbaharda durduk. Gideceðimiz yer belli Kýþ ve ondan sonra mevsimlerin de fark edilemeyeceði son. BKP'den açlýk grevindeki siyasi tutuklulara destek Birleþik Kýbrýs Partisi, Türkiye'de 76 Hapishanede 10 bin siyasi tutsaðýn baþlattýðý süresiz, dönüþümsüz açlýk grevine destek belirterek, süresiz açlýk grevindeki siyasi tutsaklar ile dayanýþma çaðrýsýnda bulundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'deki 76 Hapishanede 10 bin siyasi tutsaðýn süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevi baþlattýðýný, süresiz açlýk grevindeki tutsaklarýn sayýsýnýn gün geçtikce arttýðýný belirterek, AKP hükümetinin tutsaklarýn taleplerini karþýlamak yerine açlýk grevine baþlayan tutsaklarý tek kiþilik hücrelere atýp tecrit koþullarýný aðýrlaþtýrdýðýný vurguladý. "AKP hükümeti baskýcý ve faþizan uygulamalarý ile Türkiye'de Nazi Almanya'sýný aratmamaktadýr" diyen Abdullah Korkmazhan, AKP rejimine muhalif tüm siyasi, sendikacý, gazeteci ve KTHY UÇAK MALZEMELERÝ ÝHALESÝ KTAMS: Ýhale iptal edildi KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, KTHY'ye ait uçak malzemelerinin bugün gerçekleþtirilen ihalesiyle ilgili açýklama yaptý. KTAMS'ýn çalýþanlara kaynak yaratacak bu ihaleye gözlemci olarak katýlarak süreci takip ettiðini ifade eden Kaptan, "Bu çerçevede ihaleye katýlan üç þirketten ikisinin teklif vermiþ olduðu teminat mektuplarýnýn KKTC Merkez Bankasý denetiminde olmayan bir bankaya ait olmasý nedeni ile aydýnlarýn Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde keyfi bir þekilde tutuklanarak hapse atýldýðýný, düþünce ve ifade özgürlüðünün ayaklar altýna alýndýðýný kaydetti. Demokratik ve özgür bir Türkiye talebi ile mücadele veren ve büyük bedeller ödeyen Türkiye'deki emek ve demokrasi güçleri ile dayanýþma içerinde olmaya devam edeceklerinin altýný çizen Korkmazhan, "Süresiz açlýk grevindeki siyasi tutsaklarýn talepleri bir an önce karþýlanmalý ve Türkiye'nin demokratikleþmesi yönünde adýmlar süratle atýlmalýdýr" dedi. Süresiz açlýk grevlerinin son bulmasý için gereken demokratik adýmlarýn atýlmamasý durumunda gerçekleþecek ölümlerden AKP hükümetinin sorumlu olacaðýný kaydeden Korkmazhan, "Kýbrýs'taki emek ve demokrasi güçlerini sessiz kalmamaya, açlýk grevindeki siyasi tutsaklar ile dayanýþmayý yükseltmeye çaðýrýyoruz" dedi. teklifleri dikkate alýnmamýþtýr. Teklifi geçerli kabul edilen þirket ihaleye çýkan malzemeler için dolar teklif vermiþ olup teklif tasfiye masasýnca taban fiyatýnýn çok altýnda olduðu için ihale iptal edilmiþtir" dedi. Kaptan, KTAMS'ýn bugün olduðu gibi diðer ihalelere de katýlarak ve ihaleye konu olan malzemelerin piyasa deðerinin altýnda satýlmamasý için konunun takipçisi olmayý sürdüreceðini belirtti. ERCAN ÝHALESÝNDE SÜREÇ KKTC den de bir þirket % 10 hisse ile ortaklýða katýlýyor SÖZLEÞME BÝR AY ÝÇÝNDE ÝMZALANACAK. ÝHALEYÝ KAZANAN FÝRMA, 5 MÝLYON DOLAR KESÝN TEMÝNAT; 116 MÝLYON EURO DA PEÞÝNAT YATIRACAK KKTC tarihinin en büyük ve önemli ihalesi olarak nitelenen Ercan Havalimaný'nýn 25 yýlýðýna iþletme hakkýnýn devredilmesi ihalesini kazanan Taþyapý Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ. ile Terminal Yapý ve Ticaret. Ltd. Þirketi'nin teklifinin Rekabet Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nca onaylanmasýnýn ardýndan yeni bir sürece girildi. TAK muhabirinin Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Suat Yeldener'den aldýðý bilgilere göre, ihale þartnamesi gereði, ihaleyi kazanan firma, 15 iþ günü içinde, hisselerinin en az yüzde 10'u KKTC'li bir þirketin olacak yeni bir limited þirket kuracak. Sonraki 5 iþ günü içinde ihale sözleþmesi imzalanacak. Sözleþme imzalanýrken, ihaleyi kazanan þirket 5 milyon dolar kesin teminat yatýracak. Ýþe baþlarken ise devlete TDP, SANAYÝ BÖLGESÝ ARKASINDAKÝ DERE ÇALIÞMALARINA DÝKKAT ÇEKTÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre Komitesi, sel baskýnlarýna önlem amacýyla Lefkoþa Sanayi Bölgesi arkasýndaki dere çalýþmalarýnýn, ciddi soru iþaretleriyle dolu olduðunu ileri sürdü. TDP Çevre Komitesi Baþkaný Mehmet Barýþsever, konuyla ilgili açýklamasýnda, çalýþmalarýn yapýldýðý bölgede gerçekleþtirdiði incelemeler sonucunda, yapýlan iþlemlerin çare olamayacaðýný ve baþka büyük felaketlere yol açacaðý yönünde endiþeleri bulunduðunu kaydetti. Barýþsever, "Oluþturulmakta olan 116 milyon Euro peþinat ödeyecek þirket; ilk 4 yýl devlete ciro paylaþýmý vermeyecek. Yatýrýmlarýn tamamlanacaðý 4 yýlýn ardýndan þirket, ihalede önerdiði ve kabul edilen oran olan yüzde ciro paylaþýmý yapacak. Ýhale sözleþmesinin imzalanmasýnýn ardýndan devir teslim komisyonu oluþturulacak ve Ercan Havalimaný'nýn Taþyapý-Terminal þirketleri ortaklýðýna devri bir ay içinde tamamlanacak. Ýhaleyi kazanan firma, þartname gereði Ercan'ý 350 milyon Euroluk yatýrýmla geniþletip modernleþtirecek. Merkezi Ýhale Komisyonu'nun açtýðý ve 4 teklif sunulan Ercan Havalimaný ihalesi, 27 Eylül'de yüzde ciro paylaþýmý öneren Taþyapý Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ. ile Terminal Yapý ve Ticaret. Ltd. Þirketi teklifi lehine sonuçlanmýþtý. yeni dere yataðýnýn, rakým itibarýyla kot ve yükseklikleri tamamen Lefkoþa'ya doðru meyillidir. Bu durum amaç ve hedeflerine uymaz. Bu durumda daha büyük felaketler yaþamamýz, potansiyel bir tehdit oluþturmaktadýr" dedi. Sanayi Bölgesi'nde sel baskýnlarýný önlemek üzere 2 bin 700 metre uzunluðunda dere yataðý oluþturulduðunu kaydeden Barýþsever, yetkililerin, bölgenin bir daha sel baskýnýna uðramayacaðýndan emin olduðu açýklamalarýný hatýrlatarak, durumun aslýnda hiç de açýklandýðý gibi olmadýðýný savundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KKTC MIZIKACILARI... Telefonla gazetemizi arayan Salih isimli bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Can baba 'Seke seke geldik' der bir þiirinde... Nasýl gideceðimizi de söyler... Buraya gelenler seke seke gelmediler, ama giderken Can babanýn dediði gibi gidecekler... Utanýyorum bu kurultay fasariyalarýndan... Yeyen yeyene, nemalanan nemalanana... Yok bizi uçurdular, yok uçuracaklar. Güya da biz uçurtmayýz... Bu kadar iþbirlikçlik, bu kadar çanak yalayýcýlýðý olmaz ki... Ben utanç duyuyorum. Burada aslan kesilenler Türkiye'ye gittiklerinde bir kaymakam karþýsýnda önlerini iliklerler... Kaç para maaþ aldýklarýný söylerken bile dilleri tutulur... Ve biz burada utanç duyarýz bizim adýmýza bizim iznimiz olmadan bizi temsil edenlerin söylediklerine, yaptýklarýna... Kurultaydan baþka birþey duyulmaz oldu. Aylardýr sürüyor bu fasariyalar. Güya da yasal bir devlete baþkan seçecekler. Yahu olacak olan bir partinin baþkanýný seçmektir. Nedir bu feveran? Ekonomi battý, hayat pahalýlýðýna yetiþemiyoruz... Hastanelerde ilaç yok... Çalýþtýðýmýz iþyerlerinde sigortamýz, ihtiyat sandýðý paramýz yatýrýlmýyor. Elimize geçen para 1300 TL'yi dahi bulmuyor. Ev kirasý, yemek, yiyecek içecek, okul taksidi... Yetiþtir yetiþtirebilirsen... Efendiler uçuyorlar ama... Biz de onlarý uçarken seyrediyoruz... Ayaklarý yerden kesilmiþ durumda... Hepsi de birer pilot!.. Türkiye ne diyorsa onu yapýyorlar, onu söylüyorlar. Tam bir koro... KKTC mýzýkacýlarý korosu... Kurultayda kim seçilirse seçilsin bana göre önemli deðil. Ankara'nýn sözünden çýkacak mý? Çýkamayacak... Eðer Kaþif seçilirse Ankara buradaki MÝT yetkililerini ve TC Büyükelçisi'ni görevden alacak... Onlarý baþarýsýz bulacak. Baþka birilerini gönderecek... Bence deðiþen birþey olmayacak... Hayatýmýz öyle de böyle de kötüye gidecek... Biz ömrümüzün yarýdan fazla yolunu geçtik. Olacak olan çocuklarýmýza olacak... Alýp nerelere gidelim? Baþka yurdumuz mu var? Orada da yabancý olacaðýz, burada zaten yabancý olduk..." ÇÖPLERÝN DÖKÜLECEÐÝ ALAN BELLÝ... Ýsminin Salih olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Lefkoþa'daki çöp yýðýnlarýndan... "Hükümet grevi 60 gün yasakladý ama hala etraf çöp daðlarýndan geçilmiyor. Ben bir vatandaþ olarak anlamýyorum bunlarý. Ýnsanlar haklarýný istiyorlar, bu doðru... Hükümet etraftaki pisliklerin hastalýklara yol açmamasýnýn önlemini almak istediðinden grevi yasaklýyor. Bu durumda orta yol tek olarak karþýmýza çýkýyor. Nedir? Hükümetin veya belediyenin çalýþanlarýn haklarýný vermesi... Takvimlemesi mesela. Takvim iþine çalýþanlar þimdi pek sýcak bakmýyor. Neden? Kandýrýldýlar da ondan. Ahmak, aptal yerine konuldular... Ben buradan Ýrsen Küçük'e sesleniyorum... 'Ey kimyasý Ankara'yla uyumlu adam, eðer gerekeni yapmazsanýz bizim çöplerimizi kamyonlarla getirip senin kapýnýn giriþine dökeceðiz ki anlayasýn iþin vahametini..." BÝZÝM DUVAR EY KENDÝ ÇÖPLÜÐÜNDE BÝLE ÖTEMEYEN HOROZLAR Bizim Mandra Belediye çalýþanlarý hükümetin yasaklamasý üzerine grevi kaldýrýr, ancak iþbaþý yapmayarak eylemlerini sürdürürler. Lefkoþa'da her geçen gün büyüyen çöp yýðýnlarý sýcak havanýn da etkisiyle çok kötü kokular yaymaya baþlamýþtýr. Kýbrýs Türk Tabipler Birliði salgýn hastalýk tehlikesinin giderek büyümekte olduðu endiþesini dile getirip yetkili makamlarý uyarýrken, sokaktaki adam "Kimse temenni etmez, ama bir salgýn baþlarsa, bunlarýn hepsini de Dikili Taþ'ýn altýnda asmalý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 19 Ekim 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kimin eli kimin cebinde Daha önceki bir yazýmda buradaki yönetimin kokuþmuþ, çürümüþ ve daðýlmýþ olduðunu yazmýþtým. Ancak eksik yazmýþým. Burada Türkiye'nin de olsa ne bir alt yönetimi var, ne de kurumsal bir yapý. Herþey buhar olup uçmuþ. UBP Kurultayý sebeb oldu etekteki taþlar bir bir dökülmeye baþladý. Suç ortaðý sayýlabilecek olanlar da baþkasýna çirkef atacak diye, dün dillendirmediklerini bugün bülbül gibi þakýyayarak söylüyorlar. Bunu sadece siyasiler deðil, kamunun üst düzey yöneticileri de kendi kusurlarýný görmezden gelerek bugün þakýyorlar. Sadece siyaset kurumu deðil, diðer birçok kurum da çürüdüðü için, yargý kararlarýný bile takmayan kurum yöneticileri var. Örneðin yargý kararýna raðmen 14 Mart, 2012'de Sayýþtaylýk'a KHK tarafýndan atamalarý yapýlan 5 genç halâ daha Sayýþtay Baþkaný tarafýndan 7 aydýr iþe alýnmýyor. Borcuna mahkemede hüküm alan ve borcunu taksitlendiren sade vatandaþ, taksitlerini aksatýrsa, mahkemenin emrine karþý geldiði için hakkýnda mazbata çýkarýlýp hapse atýlýyor. Ancak ayni mahkemelerinin emrine karþý gelen Sayýþtay Baþkanýna kimse dokunmuyor. Ayni þekilde KHK'nun yaptýðý sýnavlarda baþarýlý olanlar sözlüye çaðrýlýp atamalarý yapýlmasý için savcýlýk emri olmasýna raðmen, KHK Baþkaný da tamamen keyfi bir þekilde bazý öðrencileri sözlü sýnava çaðýrmayacaðýný buyuruyor. Hatta daha da ileriye giderek, sözlüye çaðýrmayacaðý öðretmenlerin sýnavlarýnda elinde hiçbir kanýt olmasa bile þaibe var diyor. Eðer dediði doðruysa ve þaibe varsa o kurumun baþý olarak ilk kendisinin istifa etmesi gerekirken böyle bir iddiada bulunuyor. Bir kurumun yaptýðý sýnavda þaibe varsa o kurumun baþý þaibesiz mi?yargý kararýnýn aksine hareket eden ve tüm personeli ile kavgalý olan Çetin Uðural daha ne kadar KHK Baþkaný olarak görev yapacak? Bu arada C.baþkaný Eroðlu, partinin çok parasý ile övünen Küçük'ü paranýn kaynaðýný açýklamaya davet ediyor. Bir zamanlar Eroðlu'nun veliaht prensi olan ve Eroðlu tarafýndan siyasete kazandýrýlan Tahsin Ertuðruloðlu Eroðlu düþmanlýðýndan, Eroðlu'nu karalayacak diye kendisi UBP'de görevliyken çantalar dolusu paranýn partiye geldiðini ama partinin kasasýna girmediðini söylüyor. Kendisi o zamanlar milletvekili, bakan ve sonunda parti baþkaný olarak bunun hesabýný niye sormadý? Þimdi niye ötüyor? Bu paralarýn çantalar dolusu partiye girdiðini ama partinin hesabýna girmediðini söyleyen Ertuðruloðlu'da buna bilerek göz yumduðu için suç ortaðý deðil mi? Bu konuda sicili temiz olmayan CTP yetkilileri, eski c.baþkaný Talat ve bazý CTP'li kalemþörler de bu meseleye balýklama dalmýþlar sorguluyorlar. Talat "UBP her iktidar olduðunda kasasý doluyorsa bu rüþvettir" diyor. Diyor ama Colony Otel'de kendisi için toplanan milyonlarýn adýný koymuyor. CTP Baþkaný da yargýyý göreve davet ederken partisinin hükümetçilik yaptýðý dönemdeki vurgun ve yolsuzluklarý göz ardý ediyor. Bugün CTP'nin en zengin parti olmasý piyango geliri ile izah edilebilir mi? Hele hele nasýl ve hangi parayla kurulduðu belli olan ama hesap verecek durumda olmayan bir gazetedeki sözde gazetecilerin bu konuda söylecek tek bir kelimeleri olmamasý gerekir. Velhasýl kimin eli kimin cebinde bilmediðimiz bir ülkede yaþýyoruz. Yargý kararlarýný takmayan üst düzey atanmýþlar, birbirlerinin kirli çamaþýrlarýna gülen yüzsüzler. Tabipler Birliði basýn toplantýsý düzenledi HÜDAOÐLU: "DOKTORLARIN ÖZLÜK HAK VE MAAÞLARININ ARTIRILMASI GEREKÝR" ARIKBUKA: "41 MAHALLEDEN 28'ÝNÝN SUYU MÝKROBÝYOLOJÝK AÇIDAN KÝRLÝ" Kýbrýs Türk Tabipler Birliði, ülke genelinde 41 mahalleden 29'unun suyunun mikrobiyolojik açýdan kirli olduðunu söyledi. Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Yönetim Kurulu üyeleri iki yýllýk görev süresi dolmasýndan dolayý basýn toplantýsý düzenledi. Birlik Baþkaný Suphi Hüdaoðlu konuþmasýnda, bütçeden saðlýk sektörüne ayrýlan yüzde 5.8'lik payýn yüzde 15'e çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. Temiz enerji yasasýnýn artýk uygulamaya konmasýnýn gerektiðini belirten Hüdaoðlu, Almanya'da elektrik ihtiyacýnýn yüzde 60'ýnýn yenilenebilir kaynaklardan karþýlandýðýný vurguladý. Hüdaoðlu, Teknecik ve Kalecik'teki elektrik santrallerinin halen filtresiz çalýþtýrýlmakta olduðuna da iþaret etti. Arabalarýn neden olduðu hava kirliliðine de dikkat çeken Hüdaoðlu, toplu taþýmacýlýðýn geliþtirilmesi ve raylý sistemlere geçilmesini önerdi. UBP kurultayý sürecine deðinirken de Hüdaoðlu, "Kaþif AKP, Küçük'ün de Cumhurbaþkaný tarafýndan engellenmeye çalýþýlmasý sadece iki adaya deðil Kýbrýs Türk ekonomisine müdahale anlamýna gelir" dedi. Devlet hastaneleri ile özelde çalýþan doktorlarýn maaþ ve özlük haklarý açsýsýndan 10 farklý statüde olduðun da vurgulayan Hüdaoðlu, en kýsa sürede doktorlarýn özlük hak ve maaþlarýnýn artýrýlmasý gerektiðini savundu. Hüdaoðlu, hafta sonu yer alacak birliðin genel kurulunda aday olmayacaðýný ekledi. LTB'nin prim borçlarý Ünverdi 1 aylýk süre istiyor ÜNVERDÝ: BELEDÝYE ÇALIÞANLARININ SOSYAL GÜVENLÝKLE ÝLGÝLÝ SORUNLARI ORTADAN KALKACAK. BUNUN ÝÇÝN 10 GÜN ÝLE BÝR AY ARASINDA YASAL SÜREYE ÝHTÝYAÇ VAR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, belediyelerin birikmiþ sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý prim borçlarýnýn devlet katký payýndan karþýlanmasýný, ayrýca Ýhtiyat Sandýðý borçlarýnýn 15 yýla kadar düþük faizle yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik yasa gücünde kararnameyi "milat" olarak niteledi. Meclis komitesindeki Belediyeler (Deðiþiklik) Yasa Tasarý'nýn da geçmesiyle belediyelerin güncel yatýrýmlarýnýn da direkt olarak devletten alacaklarý katký payýndan kesileceðini belirten Ünverdi, yasa gücünde kararnameye paralel yürürlüðe girecek yasal düzenlemeyle sorunun tamamen ortadan kaldýrýlacaðýný söyledi. Kararnamenin yürürlüðe girmesiyle belediye çalýþanlarýnýn sosyal güvenlikle ilgili sorunlarýnýn ortadan kalkacaðýný vurgulayan Ünverdi, ancak bunun için 10 gün ile bir ay arasýnda zorunlu yasal DENKTAÞ: Belediyeler maaþlarý ödeyemeyecek Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, yerel yönetimlerin Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý birikmiþ borçlarýnýn ödenmesiyle ilgili hükümetin uygulamaya koyduðu kanun hükmündeki kararnamenin, belediyelerin geçmiþ borçlarýný kapatýrken günlük borçlarýný ve maaþlarý ödeyememe olgusuyla karþý karþýya býrakacaðýný ifade etti. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, "hükümetin uyduruk kararlarý ve yasalarý doðuracaðý sonucu düþünmeden uygulamaya koyduðunu, hükümetin birinci gündeminin iþgal ettiði koltuklar, alt gündeminin de Ankara Birlik Asbaþkaný Dt. Teksen Köroðlu da, KKTC'ye yapýlmasý öngörülen Petrol Dolum Tesisine atýfta bulunarak, "Felaketten baþka hiçbir þey getirmeyecek olan petrol dolum tesisi gibi kirli sanayilerin özellikle girdikleri ülkelere hep amansýz yýkýmlar yarattýðý ispatlanan gerçektir" dedi. Köroðlu, örnek olarak gösterilen Güney Kýbrýs'ta petrol dolum tesisi yapýlmasý kararýnýn da iptal edildiðini söyledi. Eðitim sorumlusu Dr. Ahmet Ozant da, iki yýllýk sürede onlarca konferans ve atölye çalýþmasý düzenlediklerini anlattý. Genel Sekreter Dr. Özdemir Berova ise birlik üyelerinin sorunlarýný dile getirdi. süreye ihtiyaç olduðunu bildirdi. Ünverdi, dün bakanlýðýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, söz konusu kararname ve yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Bakanlýktan bazý yetkililer ve daire müdürlerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda basýnýn sorularý da yanýtlandý. Ünverdi, þunlarý kaydetti: "Kararnamenin yürürlüðe girmesiyle var olan geçmiþ borçlar ve doðacak olan güncel prim borçlarý devlet tarafýndan belediyelere yapýlan katký paylarýnýn temlik edilmesi sureti ile her ay düzenli bir þekilde Sosyal Sigortalar Dairesi ve Ýhtiyat Sandýðý Dairesi'ne ödenecektir. Böylelikle çalýþanlarýn baþta hastane ve eczane saðlýk karneleri ile diðer kýsa vadeli sigorta ödemeleri (analýk, hastalýk, iþ kazasý, evlilik, gözlük yardýmlarý) belli bir süre içerisinde kademeli olarak verilecektir." hükümetine yaranma" olduðunu savundu. Serdar Denktaþ açýklamasýnda, "Ülkemizin baþkentinin salgýn hastalýklarýn eþiðine getirilmesini seyretmekten öte hiçbir önlem almayan bu hükümet, kurultaylarý öncesi belediye çalýþanlarýnýn verilen sözlerin tutulmamasý nedeniyle greve gitmesi üzerine akýllarýnca grev nedenini ortadan kaldýrmak adýna uygulamaya koyduklarý bu kararname ile birçok kýrsal bölge belediyesinin ipini çekmekte olduklarýnýn farkýna varamayacak kadar ne yaptýklarýný bilmez bir duruma düþmüþlerdir" ifadelerini kullandý. Kalem Yalçýn Okut Paranýn kaynaðý... Yerli egemenler arasýndaki kavga gün be gün artýyor. Derviþ Eroðlu, tepeleme dolu olduðu söylenen Ulusal Birlik Partisi kasalarýndaki paranýn kaynaðýný gündeme getirdi. Ýyi de etti. Gerçi, partisinden kopup ayrý parti kurduðu için UBP'den ihraç edilen Tahsin Ertuðruloðlu, vaktiyle Derviþ Eroðlu'na da çantalar dolusu para gittiðini söyledi, ama o da, o çantalar dolusu dediði paralarýn kaynaðýný açýklamadý. Bu sermaye çevreleri böyledir iþte... Aralarýndaki paylaþým kavgalarý çoðu zaman kayýkçý döðüþü gibi boþ gürültüden ve baðýrýþ çaðýrýþtan ibaret kalýr; ama bazan da ayyuka çýkar ve kopma noktasýna gelir. UBP'de bu kez yürütülmekte olan paylaþým kavgasý öncekileren çok daha ciddi boyutlarda. Ayrýca, bu seferki kavgada AKP de boylu boyunca iþin içindedir. Hatta kavganýn bir tarafý AKP'dir gerçekte. Küçük ülkemizdei Yeni Sultan Tayyip Bey Hazretleri yandaþlarýnýn ve baþta Elçisi olmak üzere memurlarýnýn ve batak þirketlerinin yaptýðý ve her geçen gün dozunu arttýrarak yapmakta olduðu talaný hangi iþbirlikçi ekip onaylarsa o ekibi sonuna kadar destekleyeceði açýktý. Nitekim Ýrsen ve ekibine verdikleri sonsýz destek de bunu her gün kanýtlamaktadýr. DEMOKRATÝK DEVRÝME DOÐRU BÝR ADIM OLABÝLÝR MÝ? UBP delegeleri -zor görünüyor ya- küçük bir farkla da olsa, Ýrsen Bey yerine Kaþif Bey'i seçerlerse, bu, sömürgecilerimize karþý -kediye göre budu- demokratik devrime doðru atýlmýþ önemli bir adým olur. Ahmet Kaþif, Sol'un yýllardýr söylediði Ankara'nýn irademizi gasp ettiði gerçekliðini yumuþak bir ifade ile dile getirdi; irademize müdahale edilmesini toplumumuz kabul etmez dedi. Ahmet Kaþif kazara kazanýrsa, Ankara karþýsýnda dik durabilecek mi, o ayrý bir konudur. Fakat yýllardýr politik yaþamýný sað cenahta sürdürmüþ olan bir politikacýnýn bile 'irademize karýþmayýn' demesi yabana atýlamayacak önemli bir adýmdýr. Sol'un yýllardan beri yaptýðý analizlerde; ve esas sömürgecimiz olan Ankara'ya karþý haykýrýþlarýnda ne denli haklý olduðunu göstermesi bakýmýndan önemlidir. 'BU NASIL KRÝZ' Küçük ailesine ait Halkýn Sesi gazetesi: "Bu Nasýl Kriz" diye manþet attý dün. Ve Ercan-Ýstanbul biletlerinin 800 liraya çýkmasýndan hareketle ülkede kriz falan yok demeye getirdi. Ýrsen Küçük ve bakanlarýnýn hep tekrarladýklarý ayný maval: Ülkede kriz falan yok; uçtuk, uçuyoruz!... Elhak, 'yahþi bir uyanýklýk'!.. Fakat çok acemice... O manþeti kim attý bilmiyorum; ama bak kardeþ: Ýktisadi analizlerde bir tek faktöre -o da geçici, bayram tatili- bakýlarak karar verilemez. Verilirse, suya gidip susuz dönülmüþ olunur. Ya da, düpedüz kör parmaðým gözüne misali manipülasyon olur, halký aldatma olur. Herþeyden önce, öyle bir analizde ve hükümde, Ercan-Ýstanbul biletine 800 lira ödeyebilecek müþteri profilini ayrýntýlarýyla etüd etmek gerekir. Bikere, yekten söyleyeyim; asgari ücretlileri çýkarmak gerekir bu listeden; onlar deðil bir bilete 800 lira ödemek, aybaþýný zor getiriyorlar ve aldýklarý asgari ücretle mutfaklarýnda günde iki kez yemek bile piþiremiyorlar. Bir öðünle ve ývýr-zývýrla gün geçiriyorlar. Kaldý ki, iþsiz olup asgari ücreti bile alamayanlarýn sayýsý da bir hayli kabarýktýr; onlar hiç ödeyemez bir Ýstanbul bileti için 800 lirayý. 'Orta Direk' diye adlandýrýlan kesim ise, son yýllardaki zamlar karþýsýnda þaþkýn vaziyette; onlarý da düþ bu listeden... Geriye, evlerine her ay milyar para düþen üst bürokratlar kalýyor. Peki, onlar da kaç kiþidirler ki?.. Ha, unutma, bu bir Ýstanbul biletine 800 lirayý ödemeye hazýr olanlarýn bir de kimliklerine bakmak gerekir. Hepsi de Kýbrýslý mý? Yoksa, AKP yaðmasýndan kemikler kapanlar, kerhanecilerkumarhaneciler ve diðer karanlýk iþlerle iþtigal edenler midir bir bilete 800 lira ödeyebilenlerin çoðu?.. Sorularý artýrabilirim ama yerim ziyadesiyle doldu. Baþka sefere...

9 9 19 Ekim 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV MÜZÝK BÝTTÝ, DANS SÜRÜYOR Bir ülkenin yüzölçümünün büyüklüðüyle dünya politikasýndaki yeri arasýnda doðrudan baðlantý bulunmuyor. Türkiye, Kuzey Kýbrýs'ý baðýmsýz bir devlet görünümü altýnda ilhak edince daha mý güçlü oldu? Kesinlikle hayýr! Ülkenin dünya politikasýndaki yerini ekonomik, kültürel ve askeri gücüyle deðil de, yüzölçümünün büyüklüðüyle belirlemek, imparatorluk özlemiyle ilgilidir. SSCB'nin var olduðu yýllarda, "Bütün Türkler hep bir ordu" söylemiyle, Kafkasya ve Orta Asya'da "esir Türkler"in bulunduðu varsayýlýr ve bunlarla birleþileceði düþünülürdü. SSCB'nin daðýlmasýnýn ardýndan Türkiye, ABD'nin desteðiyle, Rusya ile etkinlik yarýþýna girdi ve kaybetti. Azeriler, Özbekler, Türkmenler, hamileri TC yerine, Rusya ile anlaþmayý tercih ettiler. Kurulmasý düþünülen Türk imparatorluðu böylece sona erdi. Bunun yerini Ýslam imparatorluðu hülyasý aldý. Ýmparatorluk dönemi çoktan bitti ama -bir deyimle- müzik bitti ama dans sürüyor. Engin ERKÝNER (ANF) TARÝH 17 EYLÜL 2011 'Barikat' gazetesi üyelerinden 4 kiþinin dün meclis ve elçilik önünde gerçekleþtirdikleri eyleme 150 kadar coplu ve kalkanlý polis müdahale etti... Gözden kaçmayanlar... UBP GENEL BAÞKANI ANKARA'DAN ATANSIN AKP'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Bakanlýðý iyi çalýþmýyor. Ya Beþir Atalay iyi organize edemiyor ekibini, ya da ekibinde iþ yok. Kadrosunu ciddi ciddi gözden geçirerek, orada da AKP Hükümeti'ne yakýþan bir "devrim" gerçekleþtirmesi lazým. Yaratýcý deðiller, pratik deðiller bir kere. Yahu UBP'nin Kurultayý'na bu kadar burnunuzu sokup rezil rüsva olacaðýnýza ve rezil rüsva edeceðinize, UBP dahil olmak üzere KKTC meclisinde bulunan siyasi partilerin baþkanlarýný Ankara'dan atasanýza. DÝPNOT "Dini deðerleri aþaðýlama" suçlamasýyla 1.5 yýl hapis istemiyle yargýlanan piyanist Fazýl Say ilk duruþmasýnda yazýlý savunma yaptý. 18 Þubat'a ertelenen duruþmada Say'ý gönüllü olarak savunan 25 avukat hazýr bulundu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet, üzerine düþeni yaptý ve yerel yönetimlerde sosyal sigorta prim borçlarýnýn ödenmesi için iyiniyetli bir giriþimde bulundu. Bu bir milattýr." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) VÝRGÜL... KAPATIN ARTIK BU DÜKKANI Ýþte yine ayný film gösterime girdi. Konusu banal, çekimleri kalitesiz, oyuncularý yeteneksiz. Baþrollerde Cemal Bulutoðlularý, Belediye Emekçileri Sendikasý ve UBP Hükümeti. Belediye iþçileri greve gidiyor, Hükümet çöplerin toplanmasý için özel þirketle anlaþýyor, belediye iþçileri engel oluyor Eeeee Yine Kaymakam mý atanacak Bulutoðlularý'nýn yerine? Dalga mý geçersiniz be ama bizimle Bir Belediyeyi idare etmekten acizsiniz, bir da utanmadan devlet olduðunuzu söylersiniz. Kapatýn artýk bu KKTC denilen dükkaný KÜÇÜK'ÜN GÖZÜ, KIBRIS TÜRKÜ'NÜN DE HAYATI KARARDI "Arkasýna AKP'nin desteðini de alan Ýrsen Küçük'ün partizanlýktan gözü kararmýþtýr." Þener ELCÝL (KTÖS Genel Baþkaný) "Açlýk grevi ölüm orucuna dönüþürse bunun altýndan kimse kalkamaz" Ýnsan nasýl olunur, günlerdir bunu düþünüyorum, düþünmek yetmiyor, týkanýp kalýyor insanoðlu. Ama sadece insanoðlu týkanýp kalýyor, nasýl insan olunacaðýný kendisine bir gün bile sormayanlar týkanýp kalmýyorlar. Açlýk grevlerinin þakasý olmaz, çünkü 10 bin kiþi açlýk grevinde. Biz açlýk grevlerini ölümler baþlayýnca anýmsýyoruz ve ölümler arttýkça da kanýksýyoruz. Balýk hafýzalý bir halkýz ve aydýnlarýmýz da öyle. Ýlk ölüm orucu 11 Nisan 1984 yýlýnda baþlýyor. Ýstenenler çok insani þeyler: Tek tip elbise uygulamasýnýn kaldýrýlmasý. Ýþkencelerin sona ermesi. Sosyal yaþam koþullarýnýn düzenlenmesi. Bu grev sýrasýnda 4 genç arkadaþýmýz öldü. Abdullah Meral (63 gün), KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Haydar Baþbað, Fatih Öktülmüþ (66 gün) ve Hasan Telci (72 gün). O zaman þunu öðrendik ki açlýk grevine girmiþ bir kiþi 55 günden sonra her an ölebiliyor. Ölmeyenlerdeyse çok ciddi hasar meydana geliyor. Ýkinci ölüm orucu 1988 yýlýnda Diyarbakýr Cezaevi'nde baþlýyor ve Mehmet Emin Yavuz yaþamýný kaybediyor yýlýnda Erbakan-Çiller hükümetinin Adalet Bakaný Mehmet Aðar'ýn çýkarttýðý cezaevleriyle ilgili Mayýs genelgesiyle ilgili olarak baþlatýlýyor. Ne ilginç ki Necmettin Erbakan dolandýrýcýlýktan hapis cezasý aldý ve onu ayný davadan sanýk cumhurbaþkaný Abdullah Gül hapis ve ev hapsinden kurtardý. Mehmet Aðar þu an hapiste ve koþullarý en iyi hapishaneyi bulmak için günlerce uðraþtýlar. Tansu Çiller için söyleyecek laf çok ama inandýðým bir þey var, bir gün faili meçhul cinayetlerden yargýlanýrsa yaþamý boyunca hapisten çýkamaz. Bu açlýk grevlerinde de 10 arkadaþýmýz yaþamýný yitirdi. Sonraki ölüm orucu 20 Ekim 2000 yýlýnda baþladý, Ecevit hükümeti "Hayata dönüþ operasyonu"nu baþlattý ve 30 arkadaþýmýz ve 2 gardiyan yanarak boðularak yaþamýný yitirdi. Ölüm oruçlarýnda 110 kiþinin üzerinde genç yaþamýný yitirdi. Þu an cezaevlerinde 10 bin kiþi açlýk grevine baþladý. Esas korkulan bunun da ölüm orucuna dönüþmesi. 10 bin kiþinin açlýk grevi ölüm orucuna dönüþürse bunun altýndan kimse kalkamaz. Bugün açlýk grevinin 35. günündeler ve risk bugünden sonra baþlýyor. Sinir sistemleri yýpranýyor ve telafisi olanaksýz bir noktaya geliyor. Ýþte kaç gündür düþündüðüm insanlýk sýnýrý burada baþlýyor. Oðlunun cenazesine giden bir tutukluyu gece nöbetçi cezaevine týkarken, daha önce açlýk grevlerinde ölenleri düþünürken -düþünür müsünüz bilemem- biraz insanlýðý ön plana çýkartýrsanýz, çok mu zor olur? Hem o zaman Taraf Gazetesi yazarý Yýldýray Oður da sizleri boþu boþuna "Deymekotrat" sanmamýþ olur. (Bu yazý AHMET NESÝN'in ahmetnesin.wordpress.com'da yayýmlanan "Cezaevlerinde 10 bin kiþi açlýk grevinde" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 19 Ekim 2012 Cuma Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BÝZ DAHA ÖLMEDÝK! Egemen gitti ama sözcüleri burada! Tüm talimatlarý veren ve neler yazýlmasý gerektiðini söyleyen Egemen in yokluðu hiç hissedilmiyor... Her fýrsatta AKP nin bizim iyiliðimiz için uðraþtýðýný,tek amaçlarýnýn da KKTC yi Rumlardan daha iyi seviyeye getirmek olduðunu yazarlar çizerler. Bunlar kalemini ve beynini para aldýkça çalýþtýrýrlar. Menfaatleri olmadan kulaklarýný dahi kaþýmazlar. Rüzgar hangi yöne esiyorsa mutlaka o tarafa çökerler. Resmen uzmanlýk alanlarý olmuþ bu durum... Bu basýnýn içinde geçmiþindeki çizgisinden yüzseksen derece dönen çok Kýbrýslý gazeteci var... Kalemini halkýnýn deðil kendi þahsi çýkarý için kullanan çok Kýbrýslý gazeteci var... Kýbrýs a geldikten sonra basýn sektörüne önemli katkýlar koyan ve buradaki gerçekleri görebilen birkaç Türkiyeli kiþi var... Fakat Kýbrýs a ya okumak ya da Türkiye de hiçbir basýn kuruluþunda kendine yer bulamayýp gelen de çok kiþi var... Al birini vur ötekine... Gelenler içindeki biri var ki tam çürük... Adý: Ozan Soyadý: Ceyhun Mesleði: Besleme Her köþe yazýsýnda Kýbrýslý Türkler adýna karar veren, onlarý aþaðýlayan ve AKP nin yalanmadýk yerini býrakmayan bir kiþi... Erdoðan besleme dedi ya, iþte besleme olanlar bu ve bunun gibi kiþiler... AKP nin beslemesi olmak onlar için sorun deðil, çünkü yarýn CHP gelse onlarýn beslemesi olmak için de sýraya gireceklerdir... Son yazýsýnda yaþ arasý siyasetçilerin Ankara dan destek almadýðýný ve artýk bu siyasetçilerin emekliye ayrýlmalarý gerektiðini savundu Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde AKP nin desteklediði Derviþ Eroðlu Þimdi þu anda AKP nin ekonomiyi güçlendirdiði için desteklediði Ýrsen Küçük de sanýrým 31 yaþýnda! Biraz daha Denktaþ ý da erken yaþta kaybettik diyecek... Kafa baþka yöne iþliyor, adamýn tek derdi AKP ye þirin olmak... Ozan Ceyhun kendinde bu hakký nereden buluyor demeyin, adam bu hakký hem soldan hem de saðdan almýþ durumda... CTP tarafýndan onursal üye, UBP tarafýndanda KKTC vatandaþý, Özgürgün tarafýndanda fahri danýþmanlýðý koparan Ozan Ceyhun un hakký olmasýnda, bizim gibi Rumcularýn mý hakký olsun? Elimizi veriyoruz kolumuzu alýyorlar, kolumuzu veriyoruz bedenimize sahip oluyorlar... Kudret Özarsay ý da etkisi altýna alan Ozan Ceyhun, ona seçilmiþ olarak davranýyor ve Erdoðan ýn hizmetine sunuyor... Ozan Ceyhun dört koldan saldýrýyor ama unutmasýn biz daha ölmedik! Zaten saðlýksýz olan bu yapýya bir de bu yapýdan beslenenler eklenince tam bir kaos durumu hakim. Eskiden peþinden gittikleri haber için katledilen (kimse öldürülmesin) gazetecilerin yerini, haberin peþinde koþmak için para bekleyenler almýþ... Ya da daha doðrusu haberi yazmamak için para talep edenler ile dolmuþ... Kutlu Adalý, Ayhan Hikmet, Muzaffer Gürkan ve diðerleri sizleri gördükçe kemikleri sýzlýyor. Bugün o kalemleri tutuyor ve dilediðiniz gibi yazabiliyorsanýz bu insanlarýn sayesindedir. Kýbrýslý Türkler, bu mesleði bu ülkede yapýp, altýna son model araba çekip, lüks villalarda yaþayan tüm gazetecilere hesap sormalýdýr... Ben bu sektörde günde 12 saat çalýþýp evime ekmeði zor götürürken, sen bu paralarý nasýl kazanýyorsun? demeli basýn emekçileri... Ama susuyoruz, konuþamýyoruz, tek derdimiz aybaþý gelsin ve aldýðýmýz tüm para borçlara kesilsin... Kim var yanýmýzda, BASIN-SEN mi? BASIN-SEN senin yanýnda ne yapsýn TAK Ajansýndaki ezilen çalýþanlar varken! Sen tek baþýnasýn emekçi! Bu düzeni yýkacak olan da, Bu emek hýrsýzlarýndan hesap soracak olan da, Bu mesleðe sahip çýkacak olan da sizsiniz... Yurduna sahip çýk Kýbrýslý emekçi... KIZILAY GÖÇMEN EVLERÝ SAKÝNLERÝNE DESTEK DP avukatý dava dosyasý hazýrladý EVLERÝN BOÞALTILMASINI ÝSTEYEN VAKIFLAR ÝDARESÝ'NE AÇILACAK DAVADA TÜM HUKUKÝ MASRAFLARI DP KARÞILAYACAK Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Vakýflar Ýdaresi'nin 36 yýl sonra boþaltma tebligatý göndermesiyle uzun süredir huzursuzluk yaþadýklarý belirtilen Kýzýlay Göçmen Evleri sakinleriyle bir araya gelerek, destek verdi. DP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Denktaþ, maddi sýkýntý nedeniyle dava açamayan bölge sakinlerinin dava için tüm masraflarýný DP'nin karþýlayacaðýný belirterek, DP avukatýnýn hazýrladýðý dava dosyasýný Kýzýlay Göçmen Evleri Dayanýþma Komitesi Baþkaný Ýbrahim Miharbi'ye imzalattý. Denktaþ bölge sakinlerinin evsiz kalmasýna asla izin vermeyeceklerini belirterek, topluca, ayný komþuluk içerisinde yaþayacaklarý yeni bölge yapýlmadan insanlarýn evlerinden asla çýkarýlamayacaðýný kaydetti. 36 yýldýr bölgede yaþayan vatandaþlara yaþadýklarý evleri Evkaf'ýn deðil, Ýskan Dairesi'nin verdiðine iþaret eden Denktaþ, Vakýflarýn esas görevinin maðdur durumda olan insanlara yardým etmek olduðunu söyledi. Denktaþ, bölge deðerlendi diye baþka bir alternatif göstermeden bölge insanlarýna "çýkýn buradan" demenin kabul edilemez olduðunu kaydetti.mustafa Akýncý'nýn Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný olduðu dönemde de bölgenin iþ merkezine dönüþtürülmesi için imar planýndan ayrýldýðýný, ancak Vakýflarýn "Hayýr benim orada oturan insanlarým vardýr. Onlara yeni bir yer yapmadan böyle bir þey yapamayýz" diyerek bunu reddettiðini savunan Denktaþ, "Þimdi buranýn Vakýflar tarafýndan baþka amaç için alýnmaya çalýþýlmasý düþündürücü" dedi. Kýzýlay Göçmen Evleri Dayanýþma Komitesi Baþkaný Ýbrahim Miharbi de, baskýlara boyun eðmeyeceklerini, kendilerine ev yapýlmadan 50 yýldýr oturduklarý bölgeden ayrýlmayacaklarýný söyledi. Miharbi, oturduklarý evlere binlerce TL masraf yaptýklarýný da sözlerine ekledi. Ahmet Necati Özkan isyan etti KITSAB ONURSAL BAÞKANI ÖZKAN: "LEFKOÞA'DAKÝ PÝSLÝK YIÐINLARI ÜLKEYE TURÝST GELMESÝNÝ ENGELLÝYOR" Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB) Onursal Baþkaný Ahmet Necati Özkan, yabancý tur operatörlerinin KKTC'deki çöp yýðýnlarý ve pislikten dolayý ülkeye turist getiremeyeceklerini bildirdiðini kaydetti. Özkan yaptýðý yazýlý açýklamada, sokaklardaki pis koku ve çöplerin turizmi ne denli kötü etkilediðini ilgili bakanlýk ve yetkililerin dikkatine getirerek, acil tedbirlerin þart olduðunu ifade etti. GÜNEYDEN... OTONOM KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NE PAUL HENRÝ ARNÝ ATANACAK Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'ne üçüncü isim olarak, Uluslararasý Kýzýlhaç Komitesi Bölgesel Delegasyon Baþkanlýðý da yapan Ýsviçreli Paul Henri Arni'nin önerildiði bildirildi. Politis gazetesi, edindiði bilgilere dayanarak, Henri'nin isminin BM tarafýndan önerildiðini ve her iki tarafça kabul edildiðini yazdý. Haberde, Henri'nin kayýp þahýslarla ilgili çeþitli programlarda çalýþtýðý ifade edildi. UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANANLARIN YÜZDE 14'Ü ÖÐRENCÝ VE ASKER Rum polisinin, bu yýl, uyuþturucu olaylarýndan tutukladýðý kiþilerin yüzde 14'ünü öðrenci ve askerlerin oluþturduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi "124 Öðrenci ve Polis Uyuþturucuda" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Rum polisinin, uyuþturucu olaylarý nedeniyle Aðustos ayýna kadar tutukladýðý 883 kiþiden 124'ünün 24 yaþ altý asker ve öðrenci olduðunu yazdý. Gazete, bu yýlýn Ocak ayýndan Aðustos ayýna kadar 65 kilo hintkeneviri ile 320 hintkeneviri fidesi ele geçirdiðini de kaydetti. Gazete, bir diðer haberinde de, Güney Kýbrýs üzerinden uyuþturucu ticareti yapan iki AB vatandaþýnýn dün, Rum polisi tarafýndan tutuklandýðýný yazdý. "2016'YA KADAR EÞEL MOBÝLÝ VE MAAÞ ZAMLARINI UNUTUN" Fileleftheros "Eþel Mobil'i 2016'ya Kadar Unutun" baþlýklý haberinde, hükümet kanadýnýn, önceki önerilerini revize ederek gittiði dünkü toplantýda maaþ ve emekli maaþlarýnda Eþel Mobil uygulamasýnýn ve genel maaþ zamlarýnýn 2016'ya kadar dondurulmasý konusunda kesin tavrýný ortaya koyduðunu yazdý. Gazeteye göre Hristofyas'ýn yeni meorandum teklifinde, Rum Yönetimi Baþkaný ve Meclis Baþkaný hariç, üst düzey devlet yetkililerinin "business class" uçuþ haklarýnýn ertelenmesi, milletvekilleri ve devlet yetkililerinin gümrüksüz araba satýn alma hakkýnýn kaldýrýlmasý, sigaraya paket baþýna 30 sent zam yapýlmasý ve þans oyunlarýndan kazanýlan ikramiyelerin vergilendirilmesi öngörülüyor. RMMO TÜMGENERALÝ CÝNSEL SALDIRIDAN YARGILANACAK AMA... RMMO ve Rum yargý sisteminin bu günlerde, bir tümgeneralin, ofisinde sekreter olarak görevlendirilen kadýn astsubaya cinsel saldýrýda bulunmasý konusuyla meþgul olduðu bildirildi. Fileleftheros "Tümgeneral Cinsel Saldýrý Nedeniyle Mahkemelik... Askerî Mahkeme Üst Rütbelilerin Davalarýný Göremiyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, RMMO askerî mahkemesinin, albay ve daha üst rütbedeki subaylarý yargýlama yetkisi olmadýðý için, tümgeneralin, bu dava için oluþturulacak Özel Mahkeme'de yargýlanacaðýný yazdý. Habere göre kadýn astsubay, tümgeneralin ofisine atandýðý gün itibarýyla üstünün cinsel saldýrýsýna uðradýðýndan þikâyetçi oldu. Durum polis ve RMMO yetkilileri tarafýndan incelendikten sonra astsubayýn þikâyetinin mahkemeye taþýnabilir olduðuna hükmedildi. Astsubay baþka bir birliðe atanýrken, tümgeneral birliðinin baþýnda kalmaya devam etti. Meselenin yargýya taþýnabilir olduðuna hükmedilmesi üzerine, üst rütbeli subayýn nerede yargýlanabileceði sýkýntýsý ortaya çýktýðýna dikkat çeken gazete RMMO askeri mahkemesinin albay ve daha üst rütbeli subaylarý yargýlama yetkisi olmadýðýna iþaret ederek askeri ceza kanununun bu gibi durumlar için; sivildeki Yüksek Mahkeme þeklinde olacak bir Özel Mahkeme kurulmasýný öngördüðünü yazdý.

11 19 Ekim 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Cezaevlerindeki Kürt siyasi tutuklularýn baþlattýðý süresiz açlýk grevi 36. gününe girdi. Kürkçü, Tuncel ve Tüzel AKP Hükümeti'ne ve kamuoyuna acil çaðrý yaptý: "Kimse ölmeden harekete geçin" KCK, PKK tutuklularýnýn Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride son verilmesi, görüþmelere baþlanmasý, ana dilde savunma hakký önündeki engellerin kaldýrýlmasý talebiyle tüm cezaevlerinde baþlattýklarý süresiz açlýk grevi sürüyor. TBMM'de basýn toplantýsý düzenleyen Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü ile BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hükümete kimse ölmeden adým atma çaðrýsý yaptý. "TUTUKLULARIN TALEPLERÝ KARÞILANMALI" Basýn toplantýsýnda konuþan Tüzel, 63 Kürt tutuklu siyasetçinin baþlattýðý açlýk grevinin 36. gününde olduðunu ve yeni katýlanlarla binlerce kiþiyi bulduðunu belirtti. Tüzel, "Ölümler olmadan bu insanlara kulak verilmeli" dedi. Cezaevindeki Kürt siyasi tutsaklarýn açlýk grevleri ölümlere yol açmadan, hükümetin harekete geçmesi gerektiðini belirten Tüzel, açlýk grevindeki binlerce siyasi tutsaðýn taleplerinin Kürt halkýnýn ortak talepleri olduðunu vurguladý. Tutuklu bulunduðu Mardin E Tipi Cezaevi'nden, tedavi amacýyla Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ne getirilen BDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz açlýk grevine baþladý. Cezaevinde yükselen direniþe kenetlenmeyi ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüðünü belirten Sarýyýldýz, þunlarý aktardý: "Kürt halkýnýn yiðit, devrimci evlatlarýnýn her gün ölüme yaklaþtýðý bu süreçte sessiz kalan, yüreði nasýrlaþmýþ hükümet yetkililerine sesleniyorum. Yaþanacak ölümlerin vebali hükümet ve Baþbakan baþta olmak üzere, bu direniþ karþýsýnda sessiz olan herkese ait olacaktýr." (ANF) Tüzel, "Ýnsanlarýn ölmesine seyirci kalýnmamalý, Kürt sorununun diyalog yoluyla çözümü için adým atýlmalýdýr. Türkiye kamuoyunu, harekete geçmeye çaðýrýyoruz" dedi. TUNCEL: BÝR AN ÖNCE ÖNLEM ALINSIN Sebahat Tuncel bazý cezaevlerini ziyaret ettiðini, artýk çocuklarýn da açlýk grevine baþladýðýný belirtti. Hükümetin barýþtan yana tek bir adým atmadýðýný belirten Tuncel, ölümleri durdurmak için açlýk grevinde bulunanlarýn taleplerinin karþýlanmasýný istedi. KÜRKÇÜ: YOK SAYMAYIN BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü medya ve siyasilerin açlýk grevlerini yok saymasýný eleþtirerek, "Birkaç kiþi ölür, biz yine borumuzu öttürmeye devam ederiz diye düþünenler bu tutumdan vazgeçmelidir. Hem bu ülkeyi yönetenler, hem de barýþý isteyenler, greve girenler için somut adýmlar atmalýdýr" dedi. (EVRENSEL) BDP'li tutuklu vekil Sarýyýldýz da açlýk grevinde Alman vekillerden Merkel hükümetine açlýk grevi çaðrýsý "Türkiye'ye siyasi baský yapýn" Bir grup Alman parlamenter Türkiye'de cezaevlerinde açlýk grevi eylemini sürdüren PKK'lý tutuklularýn taleplerine destek verdi. Alman vekiller tutsaklarýn taleplerinin yerine getirilmesi için Merkel hükümetine "Türkiye'ye siyasi baský yapýn" çaðrýsýnda bulundu. Sol Parti Federal Meclis üyeleri Heidrun Dittrich, Ulla Jelpke ve Harald Weinberg'in öncülük ettiði çaðrýda açlýk grevinin 40. gününden itibaren ciddi hastalýklarýn baþ gösterdiðine ve bunun ölüme kadar gidebileceðine dikkat çekildi. Çaðrýda þöyle denildi: "Öcalan, 400 günden fazladýr tecrit altýnda. Türk hükümeti, hukuk, polis ve askeri gücünü kullanarak Kürt halkýnýn insan haklarýný hiçe saymaya devam ediyor. Sadece 2011 yýlýnda 1555 iþkence olayýnýn kayýtlara geçtiðini biliyoruz. Kürt tutuklularýn taleplerini destekliyoruz. Federal hükümetten Kürt halkýna yönelik þiddet politikasýný sürdüren Türkiye'ye siyasi baský yapmasýný istiyoruz."(anf) Kuzeydeki Mal Tazmin Komisyonu na baþvuran Rumlara tehdit Rum Tapu Dairesi çalýþanlarýndan bazýlarýnýn KKTC'de malý olan Rumlara Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) baþvurmalarý için para karþýlýðýnda danýþmanlýk yaparak ve gerekli resmî belgeleri temin ederek yardýmcý olduðu þikâyeti üzerine Tapu Dairesi otomasyon sisteminin takibe alýndýðý haber verildi. Fileleftheros "Tapu Ýzlemeye Alýndý... Bazý Memurlarýn 'Tazminat Komisyonu'na Baþvurularý Yönlendirdiði Þikâyet Edildi" baþlýklý haberinde ilgili þikayetin Rum Meclisi "Göçmenler" Komitesi'nin, 20 Eylül'deki Genel Kurul toplantýsýna sunulan KKTC'deki eski Rum mallarýnýn alým-satýmýný engelleme yöntemlerine iliþkin önerileri görüþmek üzere dün gerçekleþtirdiði basýna kapalý toplantýda gündeme geldiðini yazdý. Gazete konuyu gündeme getiren Kiriakos Haciyannis ve Sofoklis Fitttis isimli komite üyesi milletvekillerinin, TMK'ya baþvurularda Rum Tapu dairesinde görevli memurlarýn yardým ve yataklýk yaptýðý þikâyetinin Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'na ve Tapu Dairesi'ne de iletildiðini belirtti. Gazete adýný vermediði bir yetkiliyi kaynak göstererek, Komite'de gündeme getirilen þikâyetlerin kanýtlanmasý zor olduðunu bu nedenle þu anda sadece bütün daire memurlarýnýn kullandýðý bilgisayarlarýn denetlenmesine olanak tanýyan otomasyon sisteminin takibe alýndýðýný kaydetti. Gazete Sofoklis Fittis isimli milletvekilinin, Rum tarafýndan baþvurularý TMK'ya yönlendirmek için iþletildiði iddia edilen ofisin adresini ve iþleteninin ismini Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'ya mektupla ilettiðini yazdý. Gazete mektupta "ofisin Dikelya sahil yolu üzerindeki Oceanic turistik bölgesinde olduðu ve bir Kýbrýslý Türk tarafýndan 17 Mart 2010'da aylýk 700 Euro'ya kiralandýðý" iddiasýnýn da yer aldýðýný belirtti. Fileleftheros haberin "Mecliste Olay" baþlýðýyla ayýrdýðý bölümünde "Ýþgal Altýnda Polemidya lisesinde Türk bayraðý krizi ÝDARE BAYRAÐI ÇEKTÝ, ÖÐRENCÝLER ÝNDÝRDÝ, SOSYAL PAYLAÞIM AÐI VE HABER SÝTELERÝ TEPKÝ VE TEHDÝT MESAJLARI GÜNDEM YARATTI Comenius isimli Avrupa programý çerçevesindeki toplantýya ev sahipliði yapan "Polemidya"(Binatlý) lisesine Türk bayraðý çekilince öðrenciler tepki göstererek bayraðý indirdi, sosyal paylaþým aðý ve bazý haber sitelerinde öðrenci ve öðretmenlerin tepki ve tehdit mesajlarý gündem yarattý. Fileleftheros "'Türk Bayraðý Konusunda Protokole Uyduk'... Polemidya Lisesi Müdürü'nün Ýzahatý" baþlýklý haberinde lise müdürünün; sosyal paylaþým aðý ve bazý haber sitelerinde öðrenci ve öðretmenler tarafýndan gereksiz yere gürültü koparýldýðýný, kendilerinin Türk bayraðýný asarak sadece protokole uyduklarýný söylediðini yazdý. Gazete öðrencilerin okul binasýna çekilen Türk bayraðýný indirdiðini ve sosyal paylaþým aðý üzerinden tepki açýklamalarý yaptýklarý, öðretmenlerin ise cezalandýrma tehditleri savurduðu belirtti. Habere göre Lise Müdürü Kiriakos Barris, lisenin ev sahipliðinde geçen perþembe günü Malý Bulunanlar Derneði"nin 15 üyesinin Rum Meclisi "Göçmenler" Komitesi'nin dünkü "kapalý" oturumunu bastýðýný yazdý. Gazete 15 üyenin "kýzgýn boðalar" gibi daldýklarý toplantý salonunda, "Biz olmadan bizim hakkýmýzda karar veremezsiniz" diye baðýrdýklarý, milletvekillerine "Karþýnýzda yeni bir Hrisi Avgi (Altýn Þafak) bulursunuz" tehdidinde bulunduklarýný ve bunun üzerine milletvekillerinden; bundan sonraki toplantýlara davet edilecekleri güvencesi aldýklarýný yazdý. Alithia haberi "Ýþgal Bölgelerinde Malý Olanlardan Meclis Ýstilasý" baþlýðýyla okurlarýna aktardý. Baskýn yapan dernek üyelerinin, sorunlarýnýn çözülmemesini protesto ettiðini belirten gazete Dernek Baþkaný Georgios Mattheu'nun "Ýþgal bölgelerindeki mallarýmýzýn deðeri sýfýrlanmýþ durumda, Türkiye mallarýmýzý gülünç fiyatlara satýn alýyor. Ýngiltere ve Almanya'da uygulanan yöntem uygulansýn ve özgür bölgelerdeki topraðýn deðeri vergilendirilerek göçmenler desteklensin" dediðini yazdý Bir baþka dernek üyesinin ise "Mülkiyetteki bu çözüm yöntemi ile matematiksel gerçeklikle taksime sürükleniyoruz" dediðini yazan gazeteye göre Komite'nin DÝSÝ'li üyesi Lefteris Hristoforu mülkiyet konusunu "Kýbrýs sorunundaki saatli bomba" olarak niteledi. Hristofyas hükümetinin "göçmen" ödeneklerini durdurma kararý aldýðýný, zararýn eþit bölüþülmesi merkez kurumunun da çalýþmalarýnýn yüzde 70'ini iptal ettiðini söyledi. Komite'nin DÝKO'lu üyesi Sofoklis Fittis KKTC'deki eski Rum mallarýnýn "haraç mezat satýlmasýný en ciddi tehlike" olarak nitelerken EDEK'li üye Yorgos Varnavas "Göçmen camiasý kaynayan kazan. Hükümeti, onlara destek olmaya çaðýrýyorum" dedi. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis ise KKTC'deki eski Rum mallarýnýn inkiþaf haklarýnýn Rum tarafýna taþýnmasý önerisini yineledi. baþlayan ve dün sona eren "comenius" programý kapsamýndaki çalýþmaya Ýspanya, Romanya, Litvanya, Ýtalya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye ve Güney Kýbrýs'tan okullarýn katýldýðýný, kendilerinin de protokol gereði katýlýmcý ülkelerin küçük birer bayraðýný çektiklerini anlattý. Programa Türkiye'den katýlan okulun, Güney Kýbrýs'ýn organizasyonundaki çalýþmaya, siyasi gerekçeler belirterek iþtirak etmek istemediðini söyleyen Barris, "Ancak biz protokole uyulmasý ve orada Türk bayraðý da olmasý gerektiðine hükmettik" ifadesini kullandý. Barris, Türk bayraðýnýn bazý öðrenciler tarafýndan indirilmesi konusuna da deðindiðini söyledi "ancak herhangi bir ceza tehdidinde bulunulmadý" ifadesini kullandý. Okul müdürü, tepkili öðrencilere hitaben ise "bir Avrupa programýna katýldýðýnýzda bazý protokollere uymak zorundasýnýz. Vatanseverlik baþka þekillerle ve davranýþlarla da gösterilebilir" dedi. Ekonomik kriz çocuklu aileleri vurdu Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik kriz, özellikle çok çocuk sahibi aileleri gittikçe daha çok vurmaya baþladý. Gerek iþini gerek gelirinin bir kýsmýný kaybeden ailelerin "Çok Çocuklu Aileler Örgütü"nü telefon ve mektup bombardýmanýna tutarak yardým talep ettiði haber verildi. Simerini "Toplum Ümitsiz... Çocuklarýna Süt Bile Alacak Paralarý Yok... 'Bizi, Çocuklarýmýzý Doyurmak Ýçin Pirinç ve Makarna Dilenecek Hale Getirdiler'" baþlýk ve spotuyla yansýttýðý haberinde Örgüt'ten yardým talep edenlerin hayatta kalabilmek için özellikle gýda, süt, kýyafet ve bazen de nakdî yardým istediklerine iþaret etti. Habere göre üyelerine yardým yapabilmek için þirketlerden yardým isteyen, gýda ve kýyafet toplayan örgüt bir süt firmasýyla yaptýðý anlaþma çerçevesinde her Çarþamba günü litre süt, makarna ve yoðurt daðýtýyor. Gýda daðýtým günü olan dün örgüt merkezine giden ve aðzýna kadar dolu olan buzdolabýnýn akþam saatlerine kadar tamamen boþaldýðýný yazan Simerini, yardým alan bazý kiþilerle yaptýðý röportajlara geniþ yer verdi. Gazete "Ailelerini yaþatmak için birkaç litre taze süt almaya giden onlarca kiþinin Çok Çocuklu Aileler Örgütü ofisi önünde oluþturduðu sarsýcý görüntü" nitelemesinde bulundu. Gazeteye konuþanlardan biri ailecek iþsiz olduklarýný, tek geçim kaynaklarýnýn aldýklarý ödenek olduðunu; harçlýk verecek paralarý olmadýðý için çocuklarýný küçük bir þiþeye doldurduklarý suyla okula gönderdiklerini söyledi. Bir diðeri, daha önce hiç bu duruma düþmediðini belirtirken bir baþka kiþi doyurmasý gereken 9 boðaz bulunduðunu, bir diðeri ise aile içerisinde herkesin iþsiz olduðunu söyledi.

12 12 19 Ekim 2012 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Asmalarda üzüm var Gurda guþa sözüm var Ben sana vurulmuþum Senin kimde gözün var Taþ Kaðýt Makas Jodi Picoult APRIL YAYINCILIK "Baðýþlama, menekþenin, kendini ezen topuða anýnda bulaþan güzel kokusudur." George Roemisch Adresini yaktým Yakmak gibiydi biraz da dünyayý herþeyi Bastýðýmýz düþümüzde gördüðümüz Özlediðimiz yaklaþtýðýmýz Hayatým özlemdi, ansýmaydý düþtü Yaktým adresini þimdi özlem oldu hayatým Gülten Akýn "Kýyamet" adlý þiirinden Devlet Fotoðraf Yarýþmasý ve Sergisi'nin Seçici Kurulu Belirlendi Atatürk Kültür Merkezi'ne yapýlacak baþvurular için son tarih 23 Ekim 2012 olarak deðiþtirildi FODER KARPAZ BÖLGESÝ'NDEYDÝ Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) üyelerine yönelik olarak geçtiðimiz hafta sonu Karpaz Bölgesi'ne fotoðraf çekim gezisi düzenledi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, önce Ergazi köyü ziyaret edilerek eski yapýlarla, portre fotoðraflarý çekildi. Daha sonra ise programýn esas ayaðý olan Büyükkonuk'taki Eko Gün etkinliðine gidildi. Açýklamada, festival alanýnda ve köyde fotoðraflarýn çekildiði etkinlikle ilgili þu bilgilere yer verildi: "Etkinlikte Büyükkonuk Belediyesi ile yapýlan iþbirliði çerçevesinde fotoðraf yarýþmasý düzenlendi. 12 kiþinin katýldýðý ve sabah baþlayýp ayný gün sonuçlanan yarýþmanýn jüri üyeleri Mehmet Gökyiðit, Altay Sayýl ve Necla Toptancý'dan oluþtu. Jüri üyelerinin deðerlendirmeleri sonucunda Neray Oykan birinci, Murat Atay ikinci ve Korman Kocaismail üçüncü oldu. Ayrýca FODER üyelerinin 8 yýl önce çektiði fotoðraflardan oluþan ve Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan açýlan sergi gün boyu ziyaretçiler tarafýndan gezildi." "3 KÝTAP, 3 YAZAR" PAZARTESÝ NACÝ TALAT VAKFI'NDA Iþýk Kitabevi tarafýndan son dönemde yayýnlanan kitaplardan 3'ü, pazartesi günü ortak etkinlikle tanýtýlacak. Ceyhan Özyýldýz'ýn "Sonra, A Matu", Gürkan Uluçhan'ýn "Zamanýn Aþký" ve Tufan Erhürman'ýn "Yazýþma" adlý kitaplarýnýn tanýtýlacaðý etkinlikte, okur yazarlarla buluþma imkaný da yakalayacak. Iþýk Kitabevi tarafýndan düzenlenen etkinlik saat 19.30'da baþlayacak. ORHAN GENCEBAY: Korsan olmasa 30 milyon satardý 60. sanat yýlý nedeniyle adýna hazýrlanan albümle ilgili konuþan Orhan Gencebay, "Korsan veya internetten kanunsuz indirmek olmasaydý satýþ rakamý 30 milyonu bulurdu" dedi. Müzikteki 60. sanat yýlý nedeniyle adýna "Orhan Gencebay ile Bir Ömür" adlý özel albüm hazýrlanan Orhan Gencebay, Kral TV'de Gezegen Mehmet'in sorularýný yanýtladý. "Albümün satýþ rakamlarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz" sorusuna Gencebay "Eðer korsan veya internetten kanunsuz indirmek olmasaydý satýþ rakamý milyon, iki ile çarparsan 30 milyona ulaþýrdý. Dünya çapýnda bir satýþ olurdu. Ama bize bunun manevi hazzý yetiyor" yanýtýný verdi. Girne Oda Korosu'ndan SOS'a yardým GÝRNE ODA KOROSU'NUN SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEÐÝ ANAOKULU YARARINA VERDÝÐÝ KONSERÝN GELÝRÝ TESLÝM EDÝLDÝ Girne Oda Korosu, Bellapais Manastrý'nda SOS Anaokulu ve Kreþi'nde okul öncesi eðitim alan ihtiyaçlý çocuklar yararýna konser verdi ve konserden elde edilen gelir SOS yetkililerine teslim edildi. SOS Çocukköyü Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneði üyesi Fikri Toros'un Girne Oda Korosuyla Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirdiði konserden elde edilen TL'lik gelir bugün SOS yetkililerine verildi. Konserden elde edilen gelir, SOS Çocukköyü Derneði Anaokulu'nda elektronik cihaz ihtiyaçlarý için kullanýlacak. Yapýlan baðýþla okula, bilgisayar, projeksiyon ve görüntü perdesi alýnacak. Okul öncesi eðitim alan çocuklara bilgisayar destekli eðitim olanaðý saðlanmasý hedefleniyor. Girne Oda Korosu ayný amaçla 30 Kasým'da da yine Bellapais Manastýrý'nda konseri verecek. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Devlet Fotoðraf Yarýþmasý ve Sergisi'nin seçici kurulu belirlendi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþmasýný ve Kýbrýs Türk Fotoðraf Sanatýnýn geliþmesini saðlamak amacýyla 22 yýldan beri düzenlenen Yarýþma'nýn seçici kurulunda Merih Akoðul, Bekir Ormancý ve Yrd. Doç Dr. Þebnem Soygüder yer alýyor. Türkiye'nin önde gelen fotoðraf sanatçýlarý arasýndan belirlenen seçici kurul üyelerinden birçok saygýn üniversitede fotoðraf dersi vermekte olan Merih Akoðul, fotoðraf sanatý ve kuramý konularýnda çalýþmalar yaptý. Birçok dia gösterisi gerçekleþtiren, Türkiye ve birçok ülkede karma sergilere, seminer, sempozyum ve açýk oturumlara katýlan Akoðul birçok fotoðraf yarýþmasýnýn seçici kurullarýnda da yer aldý. XXII. Devlet Fotoðraf Yarýþmasý ve Sergisi'nin seçici kurulunda görev yapacak diðer Fotoðraf sanatçýsý Bekir Ormancý ise lisede okuduðu yýllarda fotoðrafla amatör olarak ilgilenmeye baþladý ve özellikle siyah beyaz fotoðrafa yöneldi. Ormancý, uzun bir süre de infrared çekim ve baský teknikleriyle uðraþtý. Bütün fotoðraflarýndan oluþan sekiz kiþisel sergi açan Ormancý, Türkiye'de öne çýkan birçok fotoðraf yarýþmasýnda da seçici kurul üyeliði yaptý. Yarýþma seçici kurulunun son üyesi Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Þebnem Soygüder'in akademik uzmanlýk alaný her ne kadar basýn fotoðrafçýlýðý üzerine olsa da Türkiye'de ulusal çapta düzenlenen çeþitli "sanat fotoðrafý" etkinliklerine sempozyum ve panellere katýlýp fotoðraf yarýþmalarýnda seçici jüri üyesi olarak görev yapmaktadýr. Ülkedeki fotoðraf çalýþmalarýný destekleyip sergilediði Devlet Fotoðraf Yarýþmasý ve Sergisi'nin son baþvuru tarihi Kültür Dairesi tarafýndan 23 Ekim 2012 olarak deðiþtirildi. Bayram nedeniyle bir gün öncesine alýnan son baþvuru tarihinde gerçekleþecek müracaatlar mesai saatleri içinde Atatürk Kültür Merkezi'ne yapýlacak. Konusu serbest býrakýlan Yarýþma þartnamesi Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nden alýnabilecek. Yarýþmaya 17 yaþýný dolduran tüm KKTC vatandaþlarý katýlabilecektir. Baþvuruda bulunmak isteyenler Atatürk Kültür Merkezi'ne, ad - soyad, ev, iþyeri, GSM telefon numaralarý ve KKTC kimlik kartý fotokopisinin yer alacaðý kapalý zarfýn üzerine belirlenen rumuzun yazýlmasýnýn ardýndan "Alýndý Belgesi" karþýlýðýnda teslim edilmesi gerekmektedir. Belirlenen seçici kurul üyeleri tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonucunda, sergilenmeye deðer bulunacak eserler içerisinden seçilecek üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn verilecek 'Baþarý Ödülü'nün 2000 olduðu kaydedildi. Seçici kurulun sergilenmeye deðer bulacaðý eserler 6-14 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sergilenecek.

13 19 Ekim 2012 Cuma MARJÝN Celal Özkýzan Baraka Aktivisti EROÐLU'NUN GÖZYAÞLARI Birkaç gün önce, Derviþ Eroðlu'nun "gözyaþlarý"na þahit olduk. Eroðlu, Ýrsen Küçük'ün ve yandaþlarýnýn yarattýðý baský ortamýndan, bazý UBP'lilerin konuþmaktan korkmasýndan ve sindirilmesinden söz ediyordu. Eroðlu belki de bazý geceler tek baþýna aðlýyordur. Ne de olsa, bir yandan AKP artýk ayan beyan bir þekilde Ýrsen Küçük'ü desteklediðini söylemekte, öte yandan bakanlar da tek tek Ýrsen Küçük'e desteðini açýklamaya devam etmekte. Eroðlu'nun kalbi ne çok kýrýlýyordur þimdilerde yýlý cumhurbaþkanlýðý seçimleriydi. Seçimler, Eroðlu ile Denktaþ arasýnda ikinci tura kalmýþtý. Seçimlerin ikinci tura kalmasý, Denktaþ ve dönemin Türkiye egemenleri için büyük bir darbeydi. Bunun üzerine, Eroðlu, Türkiye egemenlerinin baskýlarý ile seçimden çekilmiþti. Eroðlu, "peþimde 41 MÝT ajaný dolaþýyor" diyerek de niye seçimden çekilmek ve çok istediði cumhurbaþkanlýðý makamýndan vazeçmek zorunda kaldýðýný üzülerek açýklamýþtý; yani gözyaþlarýný dökmüþtü yine. Peki sonra ne yapmýþtý? 2009 yýlýnda Eroðlu, UBP'nin genel baþkaný olarak partisiyle birlikte iktidarý devraldý, ve kaldýðý yerden iþbirlikçi, halk düþmaný politikalarýna devam etti.kýbrýslý Türk halkýnýn baþýna sarýlmýþ en büyük belalardan olan Göç Yasasý, Eroðlu'nun baþbakanlýðý döneminde meclisten geçip uygulamaya konulmuþtu. Ayný gün yapýlan eylemlerde, Kýbrýslý Türk halký ilk kez biber gazýna maruz kalmýþtý yýlýnda olduðu gibi bugün yine Eroðlu gözyaþý döküyor. Gözyaþý dökmesine sebep olan þey, halký deðil, kendi siyasi gücünü kaybedecek olmasýdýr elbette. Bu siyasi güç ise, varlýðýný tamamen iþbirlikçiliðe ve halk düþmanlýðýna yaslamýþ bir siyasi güçtür. Ýþte bu yüzden, eðer olur da Eroðlu'nun aðladýðý bir anda onun yanýnda olsaydým, ona hemen gözlerini kurulamasý için bir mendil uzatýr, ve þöyle derdim : "Lütfen aðlama! Seni aðlatmak, sömürgeci AKP'nin ve iþbirlikçi Ýrsen Küçük'ün iþi olmamalý. Günü geldiðinde Kýbrýslý Türk halký,senin yaptýklarýnýn hesabýný sorduðunda, zaten hüngür hüngür aðlayacaksýn, gözyaþlarýný o güne sakla!" Peki Eroðlu'nun gözyaþlarýndan baþka akýp gitmekte olan ne Kýbrýslý Türk siyasal yaþamýnda? Önce AKP'yi kutlamak gerekiyor. Sonuçta, Ýrsen Küçük gibi iþbirlikçilik konusunda doktora tezi yazabilecek kadar yetkinleþmiþ bir kiþiyi kullanmaya devam etmeyi seçmeleri tam isabet.öte yandan, muhalefette olduðu dönemde bir kez olsun elçilik önündeki eylemlerde bulunmamýþ, Tayyip Erdoðan'ýn kktc'ye geldiði 19 Temmuz 2011'de yapýlan protestolara katýlmak yerine Tayyip Erdoðan ile kapalý kapýlar ardýnda görüþmeyi seçmiþ (ki bu sýrada insanlar sokakta polis þiddetine uðramaktaydý) CTP'li yetkililer ise "dýþ müdahaleyi ve AKP'nin vesayetini" kýnayan 'basýn açýklamalarý' yapýyorlar (Belirtelim ki, CTP'ye dönük eleþtiriler, CTP'nin karar alma mekanizmalarýnda etkisi olanlarý kapsýyor elbette; çünkü örneðin, CTP'nin tabanýndan ve gençlerinden birçok dostumuz, 19 Temmuz 2011'de Tayyip Erdoðan'a baþkaldýranlarýn arasýndaydý). Hep 'tepedekilerden' söz ettik, peki alttakiler ne yapýyor? Baraka aktivisti Münür Rahvancýoðlu, iki gün önce Afrika'da çýkan yazýsýnda, 'sýradan' (yani makam mevki sahibi olmayan) bir UBP'linin düþüncelerine yer vermiþti. Yazýdan özetlemek gerekirse, UBP'li (ve hatta Ýrsen Küçük'ü destekleyen) bu kiþi, bütün Türkiye hükümetlerinin Kýbrýs'ý stratejik, mali ve idari çýkarlarý için kullandýðýný düþünüyor, kendi partisi dahil olmak üzere bütün düzen partilerinin yolsuzluklarýndan söz ediyor ve Kýbrýslý Elen halkýný da düþman olarak görmüyordu. Kýsacasý, yaptýðý tespitlere bakarsak,sýký bir solcuydu bu kiþi; ama ne gariptir ki UBP'liydi ve hatta son zamanlarýn baþ iþbirlikçisi Ýrsen Küçük'ü destekliyordu. Sebebi ise, var olan durumu "kaçýnýlmaz" olarak görmesi ve bu yüzden de, elinden geldiðince bu düzenin içinde tutunmaya ve mutlu olmaya çalýþmasýydý. Baþka yol yoktu ne de olsa. Peki, tespitleri bu kadar keskin olan bir insanýn Ýrsen Küçük taraftarý olabilmesi, sadece o kiþinin suçu mu? Hayýr. Bu suçun en büyük payý,kýbrýslý Türk solunun henüz hiçbir unsurunun, en radikal tespitleri yapacak kiþiler için bile bir alternatif olarak ortaya çýkmamýþ olmasýdýr. Bizler Kýbrýslý Türk halkýna iki þeyi henüz yeterince anlatamamýþýz demektir : Bunlardan birincisi, eðer insanlar halen daha "bu düzen içinde de" mutlu olunabileceðini zannediyorsa, yani bir gün sýranýn kendilerine gelmeyeceðini düþünüyorlarsa,biz yeterince güçlü bir fikirsel hegemonya kuramamýþýz demektir.ýkincisi ise, eðer NATO üyesi Türkiye'nin sömürgesi olarak yaþamak dýþýnda hiçbir alternatif gerçekçi görünmüyorsa pek çok insana, demek ki biz henüz yeterince Baðýmsýz Kýbrýs'ýn da gerçekçi bir alternatif olduðunu anlatamamýþýzdýr. Yapýlmasý gereken þey ise, daha fazla çalýþmak, daha çok üretmek, daha çok mücadele etmek, daha çok konuþmak ve tüm bunlarý da, gücümüzü kendi halkýmýzdan alarak yapmaktýr. HASÝPOÐLU AÇIKLADI: Türkiye'deki saðlýk kurumlarýna 13 trilyon 145 milyar 882 milyon borç HASÝPOÐLU YDÜ'YE BORÇLARI AÇIKLAMADI, ANCAK 28 AYDIR FATURA ÖDENMEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, Türkiye'deki saðlýk kurumlarýna 13 trilyon 145 milyar 882 milyon borç olduðunu açýkladý. Hasipoðlu, yurt içi ve yurt dýþý tedaviler için bütçeye 11,5 milyon TL ödenek konulduðunu, bu ödeneðin sadece Türkiye'ye olan borçlarý bile kapatamayacaðýna iþaret ederek, Yakýn Doðu Hastanesi'ne olan borçlarýn ise ayrý olduðunu söyledi. Bakan Hasipoðlu, bu yýl bütçeye tedaviler için 28 milyon TL ayrýlmasýný öngördüklerini, ancak bu paranýn gelecek yýl dýþarýya hiç hasta gönderilmese de gene borçlarý ödeyemeyeceðini de vurguladý. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, bir aylýk görev süresince tespit ettiði sýkýntýlarý, yaptýðý çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda kamuoyuna bilgi verdi. SIKINTILAR Yurt içi ve yurt dýþý tedaviler için bütçeye koyulan toplam 11,5 milyon TL ödeneðin, sadece Türkiye'ye olan borçlarý bile kapatamayacaðýný vurgulayan Bakan ATUN KAÞÝF'Ý SUÇLADI- Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, hafta sonu yapýlacak UBP Kurultay'ý öncesi özellikle Baþkan Adayý UBP Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif'in þahsýna yönelik iddialar ortaya attýðýný belirterek bunlara yanýt verdi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ü destekleme kararýný açýkladýktan sonra Ahmet Kaþif'in kendisini yok etmeyi ve siyaseten bitirmeyi kafasýna koyarak linç giriþimi baþlattýðýný savunan Sunat Atun, bugüne kadar tüm bunlarý ibretle izlediðini söyledi. Kaþif'in "Ekonomik Paketten haberim yoktur" þeklindeki sözlerine yanýt veren Atun, kendisinin ekonomik ÖÐRETMEN ATAMALARI KTÖS'TEN BAÞSAVCILIÐA SUÇ DUYURUSU Kýbrýs Türk Öretmenler Sendikasý (KTÖS), Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn yasaya aykýrý olarak Atatürk Öðretmen Akademisi mezunu öðretmenlerin dýþýnda farklý alanlardan mezun olanlara geçici görev verdiðini belirterek, Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulunduðunu bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, konuyla ilgili olarak Baþsavcý Aþkan Ýlgen'e gönderdiði ve basýna da daðýttýðý yazýda, "ana ve ilkokullarda hastalýk ve hamilelik izinli, sendikal izinli, yurtdýþý izinli, yurtdýþý görevi ve emeklilik nedeni ile boþalan kadrolara Milli Hasipoðlu, Yakýn Doðu Hastanesi'ne olan borçlarýn ayrý olduðunu söyledi. Bakan Hasipoðlu, bu yýl bütçeye tedaviler için 28 milyon TL ayrýlmasýný öngördüklerini, ancak bu paranýn gelecek yýl dýþarýya hiç hasta gönderilmese de gene borçlarý ödeyemeyeceðini vurgulayarak, bunun için bir takým önlem çalýþmalarý yapacaklarýný, bu çalýþmalarýn da pazartesi günü baþlayacaðýný vurguladý. "Bizim þu anda Türkiye'deki saðlýk kurumlarýna yaklaþýk 13 milyon 145 milyar 882 milyon borcumuz var" diyen Bakan Hasipoðlu, bu konuda mahkemelik durumlara gelindiðini söyledi. Bakan Hasipoðlu þöyle devam etti: "YDÜ'ye benden önceki bakan arkadaþým faturalarý olmamasýna karþýn 30 milyon borcunuz var diye yazý vermiþ. Ben YDÜ ile istiþare içindeyim. Ýki tane yeni protokol hazýrlattýk, benden önceki arkadaþým bir protokol imzalanmýþ ancak Bakanlar Kurulu'ndan geçirmemiþ. Eski protokol Bakanlar Kurulundan geçti, yürürlüðe girdi, gerekli çalýþmalar yapýldý. Ancak, ikinci protokolü Bakanlar Kurulu'na gitmeden ben durdurdum, sebebi de 10 aydan beridir YDÜ'den fatura almadýk. Fatura almadýðýnýz bir meblaðý nasýl ödeyebilirsiniz." YDÜ'nün bir týp fakültesi kurmasý ve ona destek olmanýn kendilerini memnun edeceðini AEL-FENERBAHÇE MAÇI 1150 Kýbrýslý Türk taraftar maça gidiyor Rum polisi, "UEFA Europa League 2013" kapsamýnda Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki GSP Stadý'nda 25 Ekim Perþembe günü oynanacak Fenerbahçe-AEL Limasol karþýlaþmasýnda alýnmasý gereken tedbirler için dün iki ayrý toplantý yaptý. Fileleftheros "Bin 150 Kýbrýslý Türk Fener Maçý Ýçin GSP'ye... Dün Ýki Toplantýda Plan Tatbikatý Yapýldý" baþlýklý haberinde, maç öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda bir olay çýkmamasý için çoðunluðu çevik kuvvet (MMAD) mensubu 300 polis görevlendireceðini, dün iki ayrý toplantýda pratik meselelerin ele alýndýðýný yazdý. "Önümüzdeki Perþembe günü iþgal Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Öðretmenler Yasasý'nýn 10 ve 10A maddeleri gereði geçici öðretmen atamasý yapmasýný öngördüðünü" belirtti. Yasa gereði ilgili alandan mezun bulunmamasý halinde farklý alanlarda ihtisas sahibi olanlara olanak verilmekle beraber bu yýl Atatürk Öðretmen Akademisi mezunu 79 öðretmenin Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açtýðý ilkokul ve anaokul özel ders öðretmenliði münhaline baþvurduðunu anýmsatan Elcil, "Bu baþvuru sonunda 42 öðretmen adayý kadroya alýnmýþ, geriye kalan 37 öðretmen açýkta kalmýþ bölgelerinden özgür bölgelere gelecek bin 150 Kýbrýslý Türk taraftar büyük baþ aðrýsý" ifadesini kullanan gazete, þunlarý yazdý: "Edindiðimiz bilgilere göre biletler halen Kýbrýslý kimliklerini gösterecek Kýbrýslý Türk taraftarlar için satýþa sunuldu ancak herhangi bir deðiþiklik olmamasý için numaralý olacak. Kýbrýslý Türkler iþgal bölgelerinden otobüslerle gelecek ve maç saatinden iki saat önce statta olmalarý gerekiyor." Gazete, Lefkoþa Rum Polis Müdürlüðü'nde dün taraftarlarýn denetimi, AEL taraftarlarýnýn stada giriþ güzergâhý, v.b. gibi pratik meseleler için GSP makamlarýnýn da katýldýðý bir toplantý 13 ancak, devleti korumanýn da kendilerinin hedefi olduðuna iþaret eden Bakan Hasipoðlu, bugünden itibaren bu dengenin oluþturulacaðýný vurguladý. YDÜ'YE 28 AYDIR FATURA ÖDENMEDÝ YDÜ'ye 28 aydan beridir hiç bir fatura ödenmediðini de ifade eden Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, önümüzdeki günlerde yeni bir protokol hazýrlanýp imzalanacaðýný, sýkýntýlarýn aþýlacaðýný kaydetti. YDÜ ile en kýsa zamanda mahsuplaþacaðýna dikkat çeken Bakan Hasipoðlu, faturasý olmayan bir hesabýn borç kabul edilemeyeceðini söyledi. Türkiye'nin saðlýk konusunda ülkeye olan katkýlara deðinerek, katkýlara teþekkür eden Bakan Ertuðrul Hasipoðlu, sýkýntýlý bir dönemden geçildiðini ancak bunlarýn üstesinden gelineceðine inanç belirtti. Devleti zarara uðratacak hiç bir þeye imza atmayacaðýný vurgulayan Saðlýk Bakaný Hasipoðlu, gerektiði hallerde yasal yollara baþvurabileceðini de kaydetti. Bakan Ertuðrul Hasipoðlu, YDÜ ile önümüzdeki günlerde yeni bir protokol imzalanacaðýna deðinerek, çalýþma izinleriyle ilgili raporlarýn özelde yapýlmasý için de bir protokol imzalandýðýný söyledi. paketle ilgili 3 kez Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdiðini, ayrýca Ekonomik Paket'in özetini yoluyla Kaþif'e gönderdiðini belirterek, "'Paketten haberim yoktur' diyen Kaþif, benim ekonomik paketle ilgili gönderdiðim i noktasýna ve virgülüne kadar aynýsýný alýp kendi açýkladýðý programýna koymuþtur Þimdi hangi cüretle arkasýndan yürümelerini bekliyor" þeklinde konuþtu. Atun, ne kendisinin, ne Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, ne de diðer bakanlarýn kurultay nedeniyle delegelere baský yapmadýðýný; asýl baskýyý yapanýn Ahmet Kaþif'in kendisi olduðunu da ileri sürdü. olmasýna raðmen Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý yasaya aykýrý olarak bu öðretmenlerin dýþýnda farklý alanlardan mezun olanlara geçici görev vermiþ ve vermektedir" dedi. Yazýsýnýn sonunda Baþsavcýlýðý göreve davet eden Elcil þunlarý kaydetti: "Herkes yasalar önünde eþittir. Siyasi çýkarlar uðruna yasalarý açýkça çiðneyerek öðretmenlik gibi özel bir çalýþma alanýna partizanlýkla atama yapýlmasý kabul edilemez. Yasalarýn partizan çýkarlar uðruna çiðnenmesine göz yumulmamasý gerçeðinden hareketle sizleri göreve davet ederim." yapýldýðýný, öðleden sonra ise Rum Polis Genel Müdürlüðü'nde Mihalis Papageorgiu'nun baþkanlýk ettiði ikinci bir toplantýda ise polisin faaliyet planýnýn gözden geçirildiðini yazdý. Habere göre, Rum Polisi Basýn Sözcüsü Andreas Angelidis, Polis Genel Müdürü Papageorgiu'nun dünkü toplantýda, maçýn sportif bir olgu olduðuna iþaret ederek, polisin, kimsenin bunu rayýndan çýkartacak en küçük bir þey yapmasýna izin verilmeyeceðini söylediðini belirtti.. Rum polisinin faaliyet planýna göre statta; biri bilet ve kimlik kontrolü, bir de üst aramasý yapýlacak, iki güvenlik þeridi oluþturulacak.

14 14 19 Ekim 2012 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Ýçten, açýk yüreklilikle davranmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Vilayet. Geri verme. 3-Söylenti. Neon'un kýsaltmasý. 4-Bir kümenin her elemaný veya bir çokluðu oluþturan varlýklarýn her biri, birim. Eski dilde "Adlar, isimler". 5-Ters okunuþu "Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi". Bir kurum veya kuruluþun yönetildiði yer. Bir emir. 6-Minarede okunan. Söz, lakýrdý. Harf okunuþu. 7-Belli yöntem, ilke ve yasalara göre kurulmuþ olan durum, düzen. Savaþta kazanýlan baþarý. 8-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Tek rakamlý bir sayý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 9-Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. Ýskambil oyununda "Birli". 10-Türk müziðinde bir makam (iki kelime). 11-Birleþik Arap Emirlikleri'nden biri. Atlas gibi parlak pamuklu kumaþ. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý ve Koton Yaný) Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir kimsenin baþýndan geçen veya içine atýlmýþ olduðu heyecanlý olay, macera. KKTC'nin resmi haber ajansý. 2-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Kalsiyum'un kýsaltmasý. 3-Deniz ve gök rengi. Eski dilde "Gidiþ". 4-Yunanistan'ýn baþkenti. Gözü görmeyen, kör. 5- Ters okunuþu "Gerçek anlamýndan az çok ayrý, ilgi çekici bir anlam taþýyan kalýplaþmýþ anlatým, tabir". Yapýlarýn planýný yapýp bunlarýn gerçekleþmesini saðlayan kimse. 6-Beraber. Kýrmýzý. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluþturan kýsa kýllar. 7-Tartý aleti. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 8-Lityum'un kýsaltmasý. Eðlence, zevk, neþe. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 9-Anlam. Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan. 10-Doðru dürüst insana yakýþýr durum, insaniyet. Neon'un kýsaltmasý. 11-Harf okunuþu. Bir anlatýmda verilmek istenen öz, düþünce, duygu ve imgelerin bütünü, muhteva. TV'DE BU AKÞAM Büyük Þüphe Türü: Yabancý Sinema Kanaltürk / 19:50 Orijinal Ýsmi: BEYOND A REASONABLE DOUBT Türkçe Ýsmi: BÜYÜK ÞÜPHE Yapým Yýlý: 2009 Tür: MACERA/GERÝLÝM Yönetmen: PETER HYAMS Oyuncular: MICHAEL DOUGLAS, AMBER TAMBLYN, JESSE METCALFE, JOEL MOORE, ORLANDO JONES Valiliðe aday ve baþarýlý bir baþsavcý olan Mark Hunter'ýn (Michael Douglas) kanýtlarla oynayarak suçlularý mahkum ettiðini düþünen gazeteci C.J. Nicholas (Jesse Metcalfe), bunu kanýtlamak için bilerek 2. derecede delillerle kendisini suçlu duruma düþürür ve eyalet hapishanesine girer. Amansýz ve sürprizlerle dolu gerçekleri ortaya çýkarma savaþýnda hiç umulmadýk olaylara tanýk olunur. Antwone Fisher Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV 1001 / 19:55 Yönetmen:Denzel Washington Oyuncular:Denzel Washington, Derek Luke, Joy Bryant, Salli Richardson- Whitfield Oscarlý aktör Denzel Washington'ýn ilk yönetmenlik denemesi Film, Sony Stüdyolarý'nda güvenlik görevlisi olarak çalýþan Antwone Fisher'ýn gerçek hayat hikayesinden uyarlandý Denizci Fisher (Derek Luke) kontrol edemediði öfkesi ve içindeki þiddet duygusu için týbbi destek alýr Askeri psikiyatrist Jerome Davenport (Denzel Washington) ile görüþmeye baþlar Doktorun ofisine adýmýný attýðý ilk andan itibaren acýlarla dolu geçmiþine doðru duygusal bir yolculuða çýkar. Koruyucu Türü: Yabancý Sinema SÝNEMA TV / 21:00 Yönetmen: Boaz Yakin Oyuncular: Jason Statham, Catherine Chan, Robert John Burke, James Remember the Titans/Unutulmaz Titanlar ile büyük baþarý kazanan Boaz Yakin ve usta aktör Jason Statham'den soluk soluða izlenecek bir aksiyon Çinli yeraltý suç örgütü Triadlar 10 yaþýndaki matematik dahisi Mei'yi (Catherine Chan) kaçýrýr ve Amerika'ya götürür Böylece örgütün bütün belgeleri küçük kýzýn aklýnda olacaktýr Luke Wright (Jason Statham) ikinci sýnýf bir dövüþçüdür Evsiz ve beþ parasýz yaþamakta ve intihar etmeyi düþünmektedir Rus Mafyasý küçük kýzý Triadlar'ýn elinden kaçýrmaya çalýþýrken, Luke Wright olayý görür ve müdahale eder Hem Mei'nin hayatýný kurtarmak hem de mahvolmuþ yaþamýný geri almak için New York'un altýný üstüne getirir. Gerçek Dedikodu Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / :00 Orijinal adý : 'Rumor Has It...' Yönetmen : Rob Reiner Oyuncular : Jennifer Aniston, Kevin Costner, Mark Ruffalo, Shirley Maclaine Yapým Yýlý : 2005 Türü : Romantik komedi Jennifer Aniston'dan The Graduate göndermeleriyle dolu bir romantik komedi. Rob Reiner'ýn filmi Rumor Has It...'in üzerine kurulu olduðu rivayet bir sinema klasiði olan The Graduate ve filmin ana karakterlerinden Mrs. Robinson'la ilgili. Genç Sarah Huttinger (Jennifer Aniston), ailesinin The Graduate kitabýna ve filmine ilham kaynaðý olduðundan þüpheleniyor. Bu durumda, büyükannesi (Shirley McLaine) bahsi geçen Mrs. Robinson olmalý. Yoksa, kendisinin ilgi duyduðu Beau da, büyükannesine tutulan kiþi mi? Ölmüþ annesinin de mi bu adam ile bir iliþkisi var mýydý? Tüm bu Kuþkularý, niþanlýsý Jeff'le (Mark Ruffalo) olan iliþkisini de olumsuz þekilde etkiliyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ CHAVEZ, PARAGUAYLI DÝPLOMATLARI SINIRDIÞI ETTÝ Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez, Paraguaylý diplomatlarýn ülkeden ayrýlmasýný istedi. Venezuela'nýn baþkenti Caracas'taki Paraguay Maslahatgüzarý Victor Casartelli ve beraberindeki üç diplomat, Venezuela Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan kendilerine bu hafta ülkeyi terk etmeleri yönünde bir karar geldiðini açýkladý. Venezuela Dýþiþleri Bakanlýðý ise konuyla ilgili henüz açýklamada bulunmadý. PERU'DA TOPRAK KAYMASI, 11 ÖLÜ Peru'nun kuzeyindeki daðlýk San Martin bölgesinde, aþýrý yaðýþlarýn neden olduðu toprak kaymalarýnda 11 kiþi hayatýný kaybetti. Sivil Savunma Ulusal Enstitüsü Baþkaný Alfredo Murgueytio, El Comercio gazetesine yaptýðý açýklamada, dünden itibaren etkili olan aþýrý yaðýþlarda, San Martin bölgesindeki El Porvenir köyünde, 11 kiþinin toprak kaymasý sonucu hayatýný kaybettiðini duyurdu. GAZZE'YÝ BOMBALAMAYA DEVAM Ýsrail askeri uçaðý, Gazze'deki Filistin hükümetinin Ýçiþleri Bakanlýðý'na ait Ulusal Güvenlik merkezinin binasýný bombaladý. AA muhabirinin edindiði bilgiye göre Ýsrail uçaklarý, Ulusal Güvenlik merkezinin binasýný bombaladý. BUTAN KRALLIÐI YÜZDE 100 ORGANÝK TARIMA GEÇÝYOR Himalayalar'daki Butan Krallýðý yüzde 100 organik tarýma geçen ilk ülke olacak. Butan Tarým Bakaný Pema Gyamtsho, kimyasal madde kullanýmýnýn, doðayla bir bütün olmayý öðütleyen Budizm inanýþýna ters düþtüðünü ifade etti. Gyamtsho, insanlarýn dünyaya verdikleri zararý telafi etmek istediklerini, bu nedenle de yeþil ekonomiye geçme kararý aldýklarýný açýkladý. NEWSWEEK DERGÝSÝ YAZILI BASINA VEDA EDÝYOR ABD'nin en önemli haftalýk haber dergilerinden Newsweek, yazýlý basýndaki 80 yýllýk varlýðýna son vermeye ve yýl baþýndan itibaren sadece dijital yayýn yapmaya hazýrlanýyor. 1933'ten beri tüm dünyada daðýtýmý yapýlan dergi için planlanan deðiþim, The Newsweek Daily Beast Company'nin kurucusu ve Genel Yayýn Yönetmeni Tina Brown tarafýndan The Daily Beast'in internet sayfasýndan duyuruldu. YUNANÝSTAN'DA GENEL GREV Yunanistan'da hükümetin, yeni kredi diliminin serbest býrakýlmasý için, yýlý için alacaðý yeni kemer sýkma önlemlerine tepki gösteren kamu ve özel sektör çalýþanlarý 24 saatlik greve gitti. Yunanistan Kamu Çalýþanlarý Federasyonu (ADEDY) ile Yunanistan Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (GSEE) çaðrýsýyla kamu ve özel sektör çalýþanlarý ülke çapýnda grev yaptý.

15 15 19 Ekim 2012 Cuma YDÜ'YE "ALTIN YUNUS"ÖDÜLÜ Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin, "eðitimdeki kalitesinden" dolayý Türkiye'nin Deniz Ödülü "Altýn Yunus"a layýk görüldüðü belirtildi. YDÜ'den yapýlan açýklamada, "TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere, "Altýn Yunus" jüri üyelerinin uygun görmüþ olduðu denizcilik alanýnda ilk olmuþ veya büyük iz býrakmýþ kurum, kuruluþ ve kiþiler arasýnda Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Türkiye'de ilk defa verilecek olan "Altýn Yunus" Ödülü'nü almaya hak kazanmýþtýr" denildi. KÜÇÜK BAÞVURUSUNU YAPTI- Ýktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Pazar günü düzenlenecek 19. Olaðan Kurultayý'nda genel baþkanlýða yeniden aday olan Baþbakan Ýrsen Küçük, resmen adaylýk baþvurusunu yaptý. UBP'nin Dereboyu'ndaki binasýnda kendisini destekleyen bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, kadýn ve gençlik kollarý ve delegelerce coþkuyla karþýlanan Ýrsen Küçük, baþvurusunu UBP Genel Sekreteri Fuat Namsoy'a verdi. LEFKOÞA, GÝRNE VE AKINCILAR'DA TRAFÝK GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN 305 BÝN EURO'LUK YATIRIM YAPILDI Avrupa Komisyonu ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý - Gelecek Ýçin Ortaklýk projesi çerçevesinde kýrsal alanlarýn kalkýndýrýlmasý ve yol güvenliðinin artýrýlmasý amacýna yönelik Akýncýlar'la birlikte Lefkoþa ve Girne'ye bazý alt yapý düzenlemeleri yapýldýðý bildirildi. "Kýbrýs Türk Toplumuna Mali Yardým Tüzüðü" çerçevesinde, AB tarafýndan finansmanýn saðlandýðý yatýrýmlar BMKPGelecek Ýçin Ortaklýk tarafýnda hayata geçirildi. Gelecek Ýçin Ortaklýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yaya geçidi, kaldýrým, trafik levhalarý, trafik sinyalizasyon sistemleri Lefkoþa ve Girne'de kaza riskinin yüksek olduðu kör noktalara yerleþtirildi. Akýncýlar köyündeyse spor alaný, okul çevresi ve kahvehanelerinde iyileþtirmeler yapýldýðý, köy meydanýnýn da bu iyileþtirmeler çerçevesinde yeniden düzenlendiði ve çeþitli binalarýn dýþ görünümünde bakýma gidildiði ifade edildi. Açýklamada her iki aþamanýn 305 bin Euro'ya mal olduðu açýklandý. ÞÝMDÝ DE ÝRSEN KÜÇÜK'LE- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, kurultay çalýþmalarý kapsamýnda Gazimaðusa'da delegelerle yemekte bir araya geldi. Yemekte Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu ve bazý milletvekilleri hazýr bulundu. Yemekte ilk konuþmayý yapan Maliye Bakaný Ersin Tatar, Azerbaycan ziyareti hakkýnda bilgi verdi ve büyük kabul gördüklerini anlattý. Tatar, Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý'nda KKTC'nin gözlemci üye baþvurusunun kabul edildiðini de belirterek Türkiye'ye teþekkür etti. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu da, ülkenin istikrara ihtiyacý olduðunu belirterek, UBP Kurultayý'nda Baþbakan Ýrsen Küçük'e destek verdiklerini ve bu yarýþtan Ýrsen Küçük'ün zaferle çýkacaðýna inandýklarýný söyledi. KTMMOB: SANAYÝ BÖLGESÝNDE HALA TEDBÝR YOK Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) Baþkaný Zihni Turkan, Merkezi Cezaevi'nin kuzey yönünden gelen yaðmur sularýnýn Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ne akýþýný engellemek için çalýþma yapýlmakta olduðunun gözlemlendiðini ancak Kuzey Batý'dan (Lefkoþa Stadyumu'nun Kuzeyi) gelen yaðmur suyu akýþý için herhangi bir tedbir alýnmadýðýnýn tespit edildiðini savundu. Turkan yaptýðý yazýlý açýklamada, Birlik'ten bir heyetin önceki gün Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nin kuzeyini ziyaret ederek, yaðmur sularýný engellemek için yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediðini belirtti. KTMMOB Genel Sekreteri Ýzzet Volkan ve Genel Sayman Hayati Benli'nin eþlik ettiði teknik heyette, Mustafa Sýdal, Engin Kunt, Nevzat Öznel, Ahmet Ömer Çaðnan ve Doðan Gürgen'in yer aldýðýný ifade eden Turkan, bölgeye Merkezi Cezaevi'nin Kuzey yönü ile Merkezi Cezaevi'nin Kuzey Batýsý olmak üzere iki yönden su akýþý olduðuna iþaret etti. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ BAYRAM KERMESÝ DÜZENLÝYOR. Ortopedik Özürlüler Derneði, "Bayram Kermesi" düzenliyor. Yarýn ve 22 Ekim Pazartesi günü sabah 09.00' da baþlayacak kermes 16.00' ya kadar devam edecek... Gerçekleþtirilecek satýþlarda dernek faaliyetlerine katký oluþturmasý yanýnda halka ucuz fiyata alýþveriþ yapma imkaný sunulmasý hedefleniyor. K.T. Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt'un yaptýðý açýklamaya göre, Ortaköy Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi arkasýndaki Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, Mehmet Reis Fizik Tedavi Merkezi önünde gerçekleþtirilecek kermeste, çeþitli firmalarca derneðe baðýþlanan 1. el giysiler ve ev eþyalarý halkýn ilgisine sunulacak. "MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ EÐÝTÝMÝ" KAÞÝF DE BAÞVURUSUNU YAPTI- Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Pazar günü düzenlenecek 19. Olaðan Kurultayý'nda genel baþkanlýða aday olan Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif de resmi adaylýk baþvurusunu yaptý. UBP'nin Dereboyu'ndaki binasýnda baþvurusunu UBP Genel Sekreteri Fuat Namsoy'a veren Kaþif'e, desteklerini açýklayan Girne Milletvekilleri Ergün Serdaroðlu, Ýlkay Kamil ve Mehmet Arif Tancer, Lefkoþa Milletvekilleri Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, Güzelyurt Milletvekili Türkay Tokel ile Gazimaðusa Milletvekili Afet Özcafer eþlik etti. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi, müþteri hizmetleri sistemini geliþtirmek ve müþteri memnuniyeti saðlayarak satýþlarda devamlýlýk saðlamak amacýyla dün "Müþteri Hizmetleri Eðitimi" düzenledi. Sanayi Odasý'nda saat saatleri arasý gerçekleþtirilen eðitimi Tarýk Tekman verdi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan onaylý sertifika verildi.

16 16 19 Ekim 2012 Cuma

17 19 Ekim 2012 Cuma 17

18 18 19 Ekim 2012 Cuma

19 19 Ekim 2012 Cuma 19 Kýbrýs Lefkoþa da açýlacak olan Hastanemizde görevlendirilmek üzere aþaðýdaki branþlarda uzman hekimler alýnacaktýr. KITREB arkeolojik ve tarihi yerleri gezdi Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB)'in pazar gün düzenlediði eðitim gezisi kapsamýnda, arkeolojik kazý alanlarý yanýnda tarihi yerler ve turistik tesisler de ziyaret edildi. KITREB Eðitim Sorumlusu Ayþe Gökyiðit'in verdiði bilgiye göre, bu çerçevede Esentepe-Aðýrsu mevkiinde bulunan ve MÖ 7000 yýlýna tarihlendirilen arkeolojik alan; Tatlýsu'da bulunan Çiftlikdüzü kazý alaný; Panaghia Pergaminiotissa Kilisesi, eski un deðirmenleri ve köy gezildi. Satýlýk ev DAÜ yaný full eþyalý klimalý, 3+1 daire Stg. Pazarlýk yapýlýr. TEL: Program dahilinde Beylerbeyi'nde bulunan ve "Makarios Köþkü" olarak da bilinen "Süleyman Paþa Av Köþkü" de ziyaret edildi. Ýlk olarak Osmanlý Döneminde yapýlan köþkün Ýngiliz döneminde hükümdarlýk köþkü olarak kullanýldýðý ve 1952 yýlýndan itibaren Makarios'a devredildiði;1974 Barýþ Harekatýný müteakip 1985 yýlýndan itibaren birkaç kez restore ve onarýmdan geçirilerek 1994'te yeniden hizmete açýldýðý anýmsatýldý. Kamuda yetkili sendikalar baþbakanlýða gidecek Kamuda yetkili sendikalar, "protokolle ilgili hükümetin görüþ ve önerilerini almak üzere" bugün Baþbakanlýða gitme kararý aldýklarýný açýkladý. Örgütler adýna KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýðý yazýlý açýklamada, bugün KTAMS'ta bir araya gelen KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-SEN, TIP-ÝÞ, KAMU-ÝÞ ve K.T. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'nýn, Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü toplantýsýnýn ardýndan yapýlan protokolle ilgili açýklamalarý deðerlendirdiðini belirtti. KAYIP ÝLANI Doðu Akdeniz Üniversitesi diplomamý, Denklik Belgemi ve Lise diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Medine Arslan -DAHÝLÝYE -KADIN DOÐUM -GENEL CERRAHÝ -GÖZ -K.B.B -ÜROLOJÝ -NÖROLOJÝ -BEYÝN CERRAHÝ -ANESTEZÝ -PSÝKYATRÝ -PATOLOJÝ -ORTOPEDÝ -KARDÝYO VASKÜLER CERRAHÝ -FÝZÝK TEDAVÝ -PLASTÝK CERRAHÝ -MÝKROBÝYOLOJÝ -BÝYOKÝMYA -DÝÞ -CÝLDÝYE -RADYOLOJÝ -GÖÐÜS HASTALIKLARI -DÝYETÝSYEN -KARDÝYOLOJÝ -BAÞHEKÝM VE BAÞHEKÝM YARDIMCISI Kýbrýs Lefkoþa da açýlacak olan Hastanemizde görevlendirilmek üzere aþaðýdaki branþlarda elemanlar alýnacaktýr. -ÝÞLETME MÜDÜRÜ -BAÞHEMÞÝRE -ANESTEZÝ TEKNÝSYENÝ -MUHASEBE MÜDÜRÜ VE ELEMANLARI -AMELÝYATHANE HEMÞÝRESÝ -BÝYOMEDÝKAL TEKNÝSYENÝ -YOÐUNBAKIM HEMÞÝRESÝ -BÝLGÝ ÝÞLEM TEKNÝSYENÝ -KAT HEMÞÝRELERÝ -ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ -ACÝL TIBBÝ TEKNÝSYEN (ATT ) -LABARATUAR TEKNÝSYENÝ -EBE -DOKTOR ASÝSTANLARI -FÝZYOTERAPÝST -HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE PAZARLAMA -RADYOLOJÝ TEKNÝSYENÝ -DEPO GÖREVLÝSÝ -TEMÝZLÝK ELEMANI -TELEFON OPERATÖRÜ -YÖNETÝM ASÝSTANI -HASTA BAKICI -ÞOFÖR -TIBBÝ SEKRETER -SATIN ALMA ELEMANI -AÞÇI VE MUTFAK GÖREVLÝLERÝ -HOUSEKEEPER -ÇAMAÞIRHANE ELEMANI -ODÝYOMETRÝS KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan kiralýktýr. Tel: Satýlýk villa Minareliköy HEBO karþýsýnda satýlýk villa. Tel: Kiralýk ev Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý 3+1 daire Tel: OTOBÜS TURU 27 Ekim Cumartesi (Bayramýn 3. günü) Çiçek bahçelerinde kahve molasý- Jumbo- Hala Sultan'da dua- Tuz Gölü'nde gezinti- Ayianapa'da yemek, alýþveriþ- kahve molasý Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: SATILIK EVLER Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý 3+1 daire Stg KÝRALIK SHOWROOM Banka, oto galeri, mobilya, spor salonu ve her iþe uygun, çok geniþ sergileme imkaný veren, her tarafý camlý köþe dükkan. Maliye, Meclis, Merkez Bankasý ve TC Elçiliði kesiþim noktasýnda. Not: Lüzumu halinde dükkan 2'ye bölünüp 2 dükkan halinde kiralanabilir. Tel: Tel: Fax Kelepir fiyatýna satýlýk konutlar Maðusa Lemar yaný 2+1 eþyalý daire Barýþ Gücü kampý arkasý 3+1 eþyalý daire Tuzla Turan Kaynak Sitesi'nde 3+1 ikiz dupleks Gülseren'de 3+1 super lüks yeni daireler Ýskele Bahçeler bölgesinde deniz manzaralý lüks villalar Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kumsal'da 3+2 full eþyalý lüks daire * Yeniþehir'de 2+1 sýfýr eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý, klimalý daire * Yeniþehir'de 3+1 yeni eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire Satýlýk Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * Gönyeli'de 3+" 1. kat Türk malý yeni daire * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa * Hamitköy'de kat Türk malý sýfýr daire * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Ýbrahim Bahadi için güreþecekler Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençler Güreþ Ligi"ne ait "Ýbrahim Bahadi Serbest Güreþ Turnuvasý" yarýn yapýlýyor. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'nda saat 14.30'da yapýlacak tartý sonrasý saat 15.00'te baþlayacak olan müsabakalarda, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse, Murat Doðan ve Serkan Köse hakem olarak görev alacak. Turan Altay Cihangir maçý öncesi deðerlendirmelerde bulundu Hedef 3 puanla dönmek Telsim Süper Liginin þampiyonluk adaylarýndan Çetinkaya, Pazar günü rakip sahada karþýlaþacaðý güçlü rakibi Cihangir için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, Cihangir'in kendi evinde baþarýlý maçlar çýkardýðýný ve uzun zamandýr da maðlup olmadýðýný belirterek "Bu karþýlaþma çok zor geçecek" dedi. Telsim Süper Ligi 4'ncü haftasýnýn üst sýralarý ilgilendiren maçýnda Çetinkaya ile Cihangir, Cihangir Stadýnda karþýlaþacak. Pazar günü oynayacaðý zorlu Cihangir maçý için çalýþmalarýný sürdüren Çetinkaya'da hedef bu karþýlaþmadan 3 puanla dönmek. Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, Cihangir'in kendi evinde baþarýlý maçlar çýkardýðýný ve uzun zamandýr da maðlup olmadýðýný belirterek "Bu karþýlaþma çok zor geçecek" dedi. Turan Altay, ilk üç haftada hesaplarýnda olmayan bir beraberlik Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda çeyrek final maçlarý oynandý Telefon-Maliye Ýçiþleri-Ekonomi yarý finalde Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda yarý finallere gelindi. Tiga Otomotiv'in katkýlarýyla düzenlenen turnuvada, çeyrek finalde rakiplerini yenen Maliye Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Telefon Dairesi ve Ýçiþleri Bakanlýðý yarý finale yükseldiler. Yarý final maçlarý 23 Ekim Salý günü oynanacak Devlet Daireleri arasý düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnda adým adým finale geliniyor. Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen ve geçtiðimiz yýl olduðu gibi yine Tiga Otmotiv'in katkýlarý ile düzenlenen turnuva Meteham Kemal Küçük Halý Sahasý'nda gerçekleþmekte. Turnuvada ilk çeyrek final maçýnda Tarým Dairesi'ni 6-0 yenen Maliye Bakanlýðý yarý finale adýna yazdýran takým olmuþtu. Baþabaþ geçen maçta Gümrük Dairesi ile Ekonomi Bakanlýðý karþýlaþmýþtý ve Ekonomi Bakanlýðý ikinci devrede bulduðu gollerle rakibini 3-0 yenip ikinci yarý finale yükselen takým oldu. Çarþamba akþamý oynanan çeyrek final maçlarýnda en rahat kazanan Telefon Dairesi oldu. Rakibi Hazine ve Muhasebe Dairesi'ni 8-0 yenen Telefon Dairesi yarý finalde Maliye'nin rakibi oldu. Son çeyrek final maçý nefesleri kesti. Dr.Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi ile Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn karþýlaþmasýnýn son 10 dakikasýna 2-2 eþitlikle girildi. Devlet Hastanesi'nin galibiyet golüne çok yaklaþtýðý son dakikalarda iki takým da ardý ardýna goller buldu ve turnuvanýn son þampiyonu Ýçiþleri Bakanlýðý rakibine 4-3 üstünlük saðlayarak yarý finale yükselen ekip oldu. Yarý final programý þöyle: 23 Ekim Salý Saat 19.00: Telefon Dairesi-Maliye Bakanlýðý Saat 20.00: Ýçiþleri Bakanlýðý-Ekonomi Bakanlýðý aldýklarýný söyledi ve "Eðer þampiyonluk iddiamýzý devam ettirmek istiyorsak bu maçtan 3 puan almamýz gerekir" þeklinde konuþtu. Altay, bu karþýlaþmanýn Cihangir için de önemli olduðunu, çünkü Cihangir'in üst sýralara oynama hedefini devam ettirebilmesi için bu maçtan baþarý ile çýkmak isteyeceðini söyledi. Altay, karþýlaþmanýn her iki ekip için de önemli olduðunu belirterek "Ýyi oynayan kazansýn" dedi. Avrupa Bilardo Þampiyonasý baþladý 26 ülkeden 121 sporcunun üç gün mücadele edeceði Avrupa Bilardo Þampiyonasý'na katýlanlar arasýnda 26 Kýbrýslý Türk sporcu da bulunuyor Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliði yaptýðý Avrupa Bilardo Þampiyonasý (Euro-Tour North Cyprus) dün baþladý. Avrupa Bilardo Federasyonu'nun düzenlediði, 26 ülkeden 121 sporcunun katýldýðý þampiyona üç gün devam edecek. 16 masada 9 top sistemine göre gerçekleþecek olan Avrupa Bilardo Þampiyonasý'nda 26 Kýbrýslý Türk sporcu da Avrupa'nýn en iyi bilardocularýyla karþýlaþma yapma olanaðýndan yararlanýyorlar. Avrupa Bilardo Þampiyonasý 21 Ekim 2012, Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak final karþýlaþmasý ile tamamlanacak. Avrupa Bilardo Þampiyonasý öncesi düzenlenen KKTC 7'inci Uluslar arasý Bilardo Turnuvasý'nda 21 ülkeden 72 sporcu mücadele etmiþti. Sporcumuz Berk Mehmetçik'in en iyi sekiz arasýnda girmeyi baþardýðý turnuvanýn birinciliðini, Ýsveçli sporcu Avrupa Þampiyonu Marcus Chamat elde etmiþti. Dr. Fazýl Küçük Uluslararasý "Taekwondo Oyunlarý" baþladý KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Eyüp Zafer Gökbilen, "Dr. Fazýl Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý Teakwondo Þampiyonasý'nda 11 ülkeden 452 sporcu mücadele ediyor Bu yýl teakwondo ve bisiklet federasyonlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþecek olan Dr. Fazýl Küçük XIV. Uluslar arasý Spor Oyunlarý dün teakwondo müsabakalarýyla baþladý. Girne'deki Avrasya Spor Salonu'nda gerçekleþecek olan Dr. Fazýl Küçük XIV. Uluslar arasý Spor Oyunlarý Teakwondo Þampiyonasý'nda dün WTF müsabakalarý yapýldý. Þampiyona bugün ITF müsabakalarý ile devam edecek ve yarýn yapýlacak JTF müsabakalarý ile tamamlanacak. Dr. Fazýl Küçük XIV. Uluslar arasý Spor Oyunlarý 3-4 Kasým 2012 tarihlerinde yapýlacak Dað Bisikleti ve Yol Bisikleti yarýþmalarý ile tamamlanacak. Dr. Fazýl Küçük XIV. Uluslar arasý Spor Oyunlarý Teakwondo Þampiyonasý KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Eyüp Zafer Gökbilen, "Dr. Fazýl Küçük Uluslar arasý Spor Oyunlarý Teakwondo Þampiyonasý'na 11 ülkenin sporcular katýldý. Þampiyonada 452 sporcu mücadele ediyor. Bu sporculardan 210 Kýbrýslý Türk sporculardýr" þeklinde konuþtu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Emir Emirkaný Ýrsen Küçük'ün elini öptükten sonra kafalar daha da karýþtý. Görevinin baþýna dönen Mustafa Tokay da, Emirkaný da eðer suçsuzsa, o halde suçlu kim? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı