anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success."

Transkript

1 Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ise stanbul un bir kongre kenti haline getirilmesi amac do rultusunda son derece önemli çal flmalara imza atm flt r. Bakanl m n kurucusu oldu u TUGEV in 23. ve stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu nun da 10. kurulufl y ldönümünü kutluyor, baflar l hizmetlerinin devam n diliyorum. Bu vesile ile, TUGEV e baflkanl k yapm fl tüm Kültür ve Turizm eski Bakanlar na, Vakf m z n kurucular na ve eme i geçen herkese teflekkür ediyor, ebediyete intikal edenleri ise flükran ve rahmetle an yorum. Ertu rul GÜNAY T.C. Kültür ve Turizm Bakan TUGEV Mütevelli Heyet Baflkan Through its pioneering efforts in the field of tourism education and convention tourism, the Tourism Development & Education Foundation (TUGEV) has shown itself to be a model example of a civil society institution. The stanbul Convention & Visitors Bureau (ICVB), established as a part of the foundation, has achieved notable successes in its goal of making stanbul a leading international convention destination. I congratulate TUGEV, of which our Ministry was the founder, on its 23 rd anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. I would like to take this opportunity to thank all of the past Ministers of Culture & Tourism who have served as Chairmen of TUGEV and to thank all of those whose efforts have contributed to the success of the foundation as well as to remember those of them who are no longer among us. Ertu rul Günay Minister of Culture & Tourism of Republic of Turkey President of TUGEV Board of Trustees 3

2 çindekiler Contents 6 İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu10 uncu yaşını kutladı ICVB celebrated 10 th anniversary 10 Her şey eğitimle başladı It all began with education 23. yılında TUGEV TUGEV in its 23 RD year 14 Türk turizminin hafızası ve beyni: TUGEV The mastermind of Turkish tourism: TUGEV 26 Gelecek daha da parlak The future is even brighter Toplantı endüstrisine üst düzeyde ilgi ve destek gerek A high level of attention and support are needed for the congress industry Sektörde 10 Yıl 10 Years in the Industry YÖNET M/MANAGEMENT TUGEV - ICVB Baflkan / Publisher on behalf of TUGEV - ICVB President Murat Yalç ntafl TUGEV - ICVB Baflkan Vekili Yürütme Kurulu Baflkan TUGEV - ICVB Vice President/President of the Executive Committee Y lmaz Tecmen TUGEV Genel Sekreteri TUGEV General Secretary Dr. Özen Dall ICVB Yürütme Kurulu Baflkan Vekili Vice President of the ICVB Executive Committee Dr. Cengiz Ersun ICVB Genel Müdürü General Manager of ICVB Handan Boyce Director of Sales & Marketing of ICVB Sat fl ve Pazarlama Direktörü Elif Balc Fisuno lu ICVB Sat fl Sorumlusu Sales Executive of ICVB Nihan Esen Halaskargazi Caddesi No: 297 Kat: 5 fiiflli stanbul, Turkey Tel: ( ) Fax: ( ) Web: Yap m/production Umar letiflim Hizmetleri Tel: ( ) Fax: ( ) Web: Bask /Printing Ohan Matbaac l k Tel: ( ) Bas m Yeri ve Tarihi: stanbul, Aral k 2007 Katk lar ndan dolay Kongre Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Say n Okflan Atasoy a teflekkür ederiz. We would like to thank Okflan Atasoy, the Executive Editor of Congress magazine for her contributions. 4

3 Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf TUGEV, bu y l kuruluflunun 23. y l n kutluyor. TUGEV, 1985 y l ndan bu yana ülkemizin turizm alan ndaki zenginlik ve imkanlar n kullanarak, turizm pastas ndan daha fazla pay almas için çal flmaktad r. 23 y l içinde turizm sektördeki en büyük ve etkin sivil toplum kuruluflu haline gelen TUGEV, 1980 li y llar n ortas nda bafllayan turizm kalk nma hamlesinin en büyük destekçisi ve itici gücü olmufltur. Kurucular, mütevelli heyet üyeleri, fleref üyeleri, hep Türkiye de turizmin geliflmesine kendisini adam fl kiflilerden oluflmaktad r. Dolay s yla TUGEV i turizm vizyonunu oluflturan, potansiyelini harekete geçiren bir kurum olarak, Türk turizminin haf zas ve beyni olarak da nitelendirebiliriz. Asl nda bizim Mütevelli Heyet Baflkan m z n Kültür ve Turizm Bakanlar m z olmas da, bir sivil toplum örgütü olarak, ne denli önemli bir kamu görevi gördü ümüzün de somut bir göstergesidir. Burada büyük bir onurla belirtmeliyim ki, 1997 y l nda TUGEV bünyesinde bir iktisadi iflletme olarak kurulan stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da, 10 y l boyunca tan t m ve pazarlama faaliyetleriyle çal flmalar m za yeni bir boyut getirmifltir. Özellikle bir turizm markas olarak stanbul un tan t m ve pazarlamas n özendirerek, ülkemizde alternatif bir turizm modeli olarak kongre ve toplant amaçl seyahatlerin yerleflmesini sa lam flt r. Ben de büyük bir onur ve flerefle 2006 tarihinden bu yana bu vakf n baflkanl n yürütüyorum. Türk ifl dünyas n n en büyük meslek örgütlerinden biri olan TO nun da baflkan olarak vurgulamak isterim ki, TU- GEV in Türk turizminin gelifltirilmesi ve kalk nmas ndaki öncü rolü ve görevi ilk günkü heyecan ve coflkuyla devam edecektir. Daha nice y ldönümlerinde, turizmde zirvelere do ru emin ad mlarla t rmand m z günlerde buluflmak üzere Sayg lar mla Murat YALÇINTAfi TO Yönetim Kurulu Baflkan TUGEV ve ICVB Baflkan This year the Tourism Development & Education Foundation (TUGEV) celebrates its 23rd anniversary. Since 1985, drawing on Turkey s wealth of tourism resources and potential, TUGEV has worked to help Turkey attract a larger share of the world tourism market. Over the course of those 23 years, TUGEV has become one of the tourism industry s largest and most effective civil society organizations and played a leading role in the tourism development movement that was begun in the mid-1980s. Its founders, steering committee members and honorary members have always been individuals deeply dedicated to the development of Turkish tourism. For that reason, we can liken TUGEV to the collective memory and brainpower that creates the vision of the tourism sector s development and then puts that vision into practice. Moreover, the fact that the President of the Board of Trustees is the Minister of Culture & Tourism himself underlines what an important public service is provided by this particular NGO. It is with particular pride that I mention the stanbul Convention & Visitors Bureau, established under the TUGEV umbrella ten years ago, which over the past decade has undertaken marketing and promotional activities that have added a whole new dimension to the Foundation s operations. In particular, its work to establish and promote the stanbul brand and to build awareness both domestically and internationally of stanbul s potential as a congress and meeting destination offers Turkey an alternative tourism model. It is a great honor and privilege to have been the President of this foundation since 2006 and, as the Chairman of the stanbul Chamber of Commerce, one of Turkey s largest professional organizations as well, I would like to stress that TUGEV, in its third decade, will continue to contribute to the development of Turkish tourism with the same dedication and enthusiasm as when it was first founded. I look forward to having the opportunity to celebrate many other anniversaries with you as we move with sure steps toward the summit of the tourism industry Respectfully yours, Murat Yalç ntafl Chairman of the Board, stanbul Chamber of Commerce (ITO), President of TUGEV and ICVB 5

4 ICVB nin stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 10 uncu yafl n kutlad stanbul'u dünyan n say l kongre ve toplant merkezlerinden biri haline getirmek misyonuyla kurulan stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ( stanbul Convention & Visitors Bureau - ICVB) 10 uncu y l n çeflitli etkinliklerle kutluyor. Bu etkinlikler kapsam nda, ICVB Baflkan Murat Yalç ntafl n ev sahipli i yapt 10 uncu Y l Üyeler Kokteyli, 19 Haziran 2007 günü stanbul Ticaret Odas nda gerçeklefltirildi. Akflam saatlerinde gerçeklefltirilen kokteyl program, turizm sektörüne ve özellikle kongre turizmine yön veren çok say da ismi bir araya getirirken; etkinlikte kongre turizminde Avrupa liginin üst s ralar na yükselen stanbul un bu alanda hak etti i yeri almas yönünde ICVB nin sürdürdü ü çal flmalar yılı! hakk nda da kat l mc lara bilgi verildi. years of ICVB ICVB celebrated 10 th anniversary stanbul Convention & Visitors Bureau, established with the mission of making stanbul a leading international congress destination, celebrated its tenth anniversary with several activities. One of these activities included the reception hosted by ICVB President Murat Yalç ntafl on June 19, 2007 at the stanbul Chamber of Commerce. The reception brought together many leaders of the tourism and particularly the convention tourism sector, who were provided with information about the strides stanbul has taken towards becoming a leading European convention destination and ICVB s on-going projects to further build on those achievements.

5

6 ICVB nin kurulmas na karar veren TUGEV Yönetim Kurulu üyelerine, ICVB nin 10. y l vesilesi ile teflekkür plaketi takdim edilmifltir. Plaket alan Yönetim Kurulu üyelerinin listesi flöyle: Sn. Y lmaz TECMEN Sn. Orhan BAfiDO AN Sn. Murat DEDEMAN Sn. Sinan BAB LA Sn. Tekin ERTAN Sn. Ali GÜREL Sn. Ömür ÇA LAR Sn. Ferit EP KMEN

7 The members of TUGEV Board who initiated the foundation of ICVB ten years ago were presented appreciation plaques during the cocktail reception. The founding board members were; Mr. Y lmaz TECMEN Mr. Orhan BAfiDO AN Mr. Murat DEDEMAN Mr. Sinan BAB LA Mr. Tekin ERTAN Mr. Ali GÜREL Mr. Ömür ÇA LAR Mr. Ferit EP KMEN

8 RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW Konu umuz, Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf 'n n Kurucu Müteflebbis Heyet Baflkan, dönemin Kültür ve Turizm Bakan Mükerrem Taflç o lu. Türkiye'nin geliflim süreci içinde yer alan en önemli faaliyetlere imza atm fl kifli olarak kendisinden turizm dünyas n n kültürel basamaklar n, bir kez daha bizimle birlikte ç kmas n rica ettik..."dünler - Bugünler - Yar nlar" dedik ve TUGEV'in kuruluflu ile söyleflimize bafllad k... Okflan Atasoy: TUGEV'in, çeyrek yüzy la yaklaflan geçmiflinin ard ndan flöyle bir bakt m z zaman, bu vakf n kurucular ndan, geçen seneleri de erlendirmelerini istiyoruz. Turizm Bakanl, bu vakf niye kurdu? Siz, dönemin Kültür ve Turizm Bakan olarak böyle bir vakf n Kurucu Müteflebbis Heyet Baflkan 's n z. TUGEV'in e itimde öncü rolü var. Gelifltirme olay ile ba lant l olarak kim bilir neler düfllendi o dönemde. Medya olarak bizler, o zamanlarda da sizin peflinizden öyle çok koflmufltuk ki, bu haberleri yakalayabilmek için... Nas l bafllad n z turizm çal flmalar n za? Mükerrem Taflç o lu: Bak n anlatay m... Gerçekte biz, turizmi yaparken de il de, flimdi konuflurken daha da zevk al yoruz. Bunu hep anlat r m. Benim turizmle ilgim, Bakanl m ile bafllad. Halbuki insan n formasyonun icab ne gerekiyorsa, o kifli bu konuda çal fl r. Mesela flimdi turizm dal nda çok okuyan var. Bende bunlar yoktu. Kültür vard iflte, Galatasaray Lisesi'nden tabii.yaflad m z hayattan, ufak da olsa bir nasibimiz vard. Beni Turgut Özal Bey Kültür ve Turizm Bakan yap nca flafl rm flt m. Zamanla turizmi takip edebilmeyi ö rendim. Nedir, ne de ildir? Nas l yapmak laz md r, onu ö rendim. Makro planlar yla, çok da sevdim. O günün ihtiyac n gerektiren çal flmalar n yer ald, bu memleketin ekonomik kalk nmas nda birinci de ilse bile ikinci, üçüncü derecede rol oynayabilecek bir turizm davas n omuzlam fl olman n, ben daima k vanc - n duymuflumdur Mükerrem Taflç o lu: Her fley e itimle bafllad It all began with education Our guest is the Chairman of the Founding Entrepreneurs Committee of the Tourism Development and Education Foundation and former Minister of Culture & Tourism Mükerrem Taflç o lu. As the driving force behind some of the most important initiatives during Turkey s developmental period, we asked him to walk us through the development of Turkey s tourism culture once more Asking about The Past The Present The Future, we began our interview with TUGEV s founding. Okflan Atasoy: In looking back at TUGEV as it approaches its 25th anniversary, we would like to hear an evaluation of the past years from the founding members. Why did the Ministry establish this foundation? Mister Minister, as the former Minister of Culture and Tourism, you are one of the foundation s Founding Entrepreneur Committee chairmen. TUGEV plays a leading role in education. We can only imagine today what people must have dreamed of in those formative years. Back then, those of us in the media had to run so hard to keep up with you and get stories. How did you get involved in tourism? Mükerrem Taflç o lu: I ll explain. To be honest, we get more pleasure out of talking about tourism now than we got out of doing it then. That s what I always tell people. My involvement with tourism started with my appointment as Minister. Whereas, in reality, people should do what their education has prepared them for. Today there are lots of people studying tourism. In my day there was no such thing. I had culture of course, from Galatasaray High School. And even if it wasn t much we had a certain panache gained from our life experiences. When Mr. Turgut Özal made me the Minister of Culture and Tourism I was surprised. In time I learned about the tourism sector. I learned how to do the job. I loved macro planning very much. To have been involved in meeting the needs of the day, to have shouldered tourism responsibilities that even if they were not in the first rank, or even the second rank, certainly numbered among the third rank in contributing to the economic development of this

9 Atasoy: Y l O dönemi nas l de erlendiriyorsunuz? Taflç o lu: Ç ra an' n temeli at l rken, beraber çal flt - m z ve sonradan da TUGEV in Baflkan olan Y lmaz Tecmen de vard. Ben aç l fl konuflmas yaparken, -rahmetli Turgut Bey de vard - görüflüyorlarm fl ve flöyle diyorlarm fl: Buras 80 senedir harabe. Herkes konufltu ama, kimse birfley yapamad. diye anlat yorlarm fl. Çünkü ekonomik de ildi proje. Benden evvel 4 sene birisine vermifller oray. Olmam fl. Bir saray n restorasyonu hiç de kolay de il. Ayr ca o alana en az üç otel yap l rd. Bir flans deneyelim dedim. Bir daha uluslararas ihaleye ç karal m istedim. Tabii fikrimizi Turgut Bey e açt k. Perflembe Pazar 'ndan geliyorum. O bak mdan ben tüccarca düflünüyorum. Bu hesap kitap ifli. Bu kadar güzel yerde. Dünyada efli emsali yok. Bana izni verin dedim ve izni ald m. Bir ilana 6 müracaat geldi. 6's da yabanc ve bunlar n içerisinde, Beyrut kökenli teklif öne ç kt. Sermaye onlardan. Kolay de il inflaat. Bir iki defa tehlike geçirdi Ç ra an, sahip de ifltirdi. Yerine Japonlar geldi. Ondan sonra Kempinski'ler geldi. Ben ayr lm flt m, bitiflinde yoktum yani. Beni ça r p da, hiç birisi bir fincan kahve ikram etmedi. Bak n, Sera Oteli'nde Antalya'da bir köfle yapm fllar, 'Mükerrem Tafl o lu'nun Turizm Bakanl 'nda temeli at lm flt r' diye. Atasoy: Bir öncesini de erlendirmeden bugünü anlamak zaten mümkün de il... Hangi aflamalardan geçildi, turizmin haritas nas l çizildi... Taflç o lu: Bak n z, turizmin kalk nmas, Turizm Bakan 'n n gayretiyle, turizmin önemini anlanm fl olmas yla yetmiyor sadece. Elektrikler muntazaman tarifeli sönüyor o devirde. Yol, kanalizasyon, telefon yok. Düflünebiliyor musunuz? Akla hayale gelmeyecek fleyler. Bütün bunlar topyekün kalk nma içerisinde. Atasoy: Y l? Taflç o lu: 'ün bafl. Buradan gelelim, zaman içerisinde iflte bu otel ihtiyaçlar bu flekliyle h zl, yavafl yürüdü ve birden bir furya mevsimi bafllad. Neden bafllad? Bizim de il, Evren'in ç kartt Turizm Teflvik Kanunu var. Turizmde as l at l ma sahip olan bu kanundur. Turizm teflvik istiyor. Kimse turizm gibi ne olaca belli olmayan bir ifle befl kurufl yat rmak istemiyor. Bu arazi tahsisi ile bafll yor. Sonra öyle ileri gitti ki, dört-befl y ld zl otellere baz flartlarda geri dönüflümü olmayan kredi fleklinde kredi temin edildi. Yüzde 25'e varan oranlarda, bunun dörtte birini baba o la vermez, ç kar p veriyor. Bundan istifade etmek isteyen, hakiki turizmci, macerac adam üç-befl kuruflla geldi arazi istedi. Bu durum bir nizama sokuldu, Teflvik Kanunu yürümeye bafllad. flte o zaman eleman ihtiyac bafllad. Turizm öyle bir sektör ki, farkl. Turizm sektörü çok insan kullan r, ama vas fl adam kullanmal d r. Aranan, bir kahve fincountry, has always been a source of pride for me. Atasoy: Let s talk about What are your thoughts on this period? Taflç o lu: When the foundations of the Ç ra an were being laid, Y lmaz Tecmen, with whom I worked and who was later to be a Chairman of TUGEV, was there. When I was giving my opening speech the late president, Mr. Turgut Özal was present and said For 80 years this place has been in ruins. Everybody has something to say about it, but no one has been able to do anything. In the first four years, they gave this project to someone else before handing it over to me. Nothing had happened. Restoring a palace is no easy task. Besides, you could have built three different hotels in that space. I took a chance. I proposed that we open an international tender. Of course we told President Özal what we were thinking as well. My background is in the Perflembe Pazar commercial district, which means that, in a real sense, I was thinking like merchant. This was a matter of bookkeeping. In such a beautiful place. There s nowhere else like it in the world. I asked for a chance to see what I could do and I got permission to go ahead. I got six offers from one advertisement; all 6 were foreigners. The offer from Beirut was the most attractive one. They were supplying the capital. It wasn t an easy construction project and we had some close calls; in the end it changed hands. A Japanese firm replaced the firm from Beirut and in the end Kempinski took over. I wasn t there at the end since I had already left office. Nobody even invited me for a cup of coffee. But at the Sera Hotel in Antalya they made a special corner just for me and put up a plaque that reads, Minister of Culture, Mükerrem Taflç o lu, laid the foundation of this hotel. Atasoy: No one can really understand how far we have come. What was the process like? How was the road map to a successful tourism industry drawn? Taflç o lu: Tourism development doesn t only happen as a result of the efforts of the Minister of Tourism or understanding of its importance. These are not enough. For example, there were regular blackouts at the time. There were no proper roads, telephones or sewers. Can you imagine that? Unbelievable. This was the state we were in at the time. Atasoy: What year was that? Taflç o lu: It was the beginning of Let s start from here; in time, a need for hotels continued to grow, at times slowly, at times rapidly, and all of a sudden there was a boom in tourism. Why did it begin? It began due to the Tourism Promotion Law, which was enacted by Kenan Evren. It is this law that was responsible the most significant progress in tourism. Tourism requires promotion. No one wants to invest a single penny in a sector like tourism with an un- 11 INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ

10 can n dökmeden getirebilen insand r. Kahve servisinden bafll yor. Resepsiyoncu, kat sorumlusu olacak, sat fl iflinden, genel müdürüne kadar çok mükemmeliyet isteyen bir ifl. Peki bunu nereden sa layaca z? flte o zaman ben düflündüm tafl nd m. O zamanki akl mla, hem kültür, hem turizm, bakanl k d fl faaliyetlerle zenginleflebilecek bir saha. D flar da bir dünya var, özel sektörde emekli olmufl, olmam fl bir çal flan dünya var. Kültür onlarda, onlar n elinde, onlarla yükselecek. Bunlar nas l sa layaca m ben? Bir vak f kural m dedim Türk Kültürü Hizmet Vakf... O da yafl yor hala... Ayn ihtiyac turizmde de duydum. Turizm dedi in ne yapacak, Turizm Bankas 'ndaki arkadafllar veya Turizm Genel Müdürlü ü'ndeki arkadafllar oteli, müteflebbisi aramak onlar n ifli de il ki... Bu iflin gözetimini, denetimini, yard m n onlar yapacak. Ama di er konuda, d flar yla, Bakanl k d fl güçlerle iflbirli i laz m. flte o zaman Vehbi Koç'u ve bu iflte tecrübeli olanlar ça rd k. Vakf n Resmi Senedi'nin haz rlan fl nda, Avukat Halit Ziya Yavuzer çok emek verdi, hat rl yorum. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf da bu flekilde kuruldu. Bu iki vak f da çok flükür böyle kuruldu. Kemal Dedeman da iyi eserler b rakt. flte bunlarla beraber Vak f kuruldu u zaman, ben de faal Bakan' m, Çok daha h zl çok daha verimli çal fl l yordu. Sonra gelen bakanlar biraz yavafllatt iflleri... fiimdi Y lmaz Tecmen ile Özen Dall n n flahsi gayretleri olmasa, bu biraz zor yürür. Zaten Türkiye de öyle yar m as r yürümüfl kurulufl da çok azd r. Atasoy: O s rada da, turizmin geliflimine e itimli eleman konusunda ciddi hamleleriniz oldu... Taflç o lu: Evet, bina ihtiyac ndan, teflebbüs, teflvik kanunu falandan sonra ifl geldi kaliteli elemana, çünkü ifller onsuz yürümüyordu. Devletin yapabilece i fleyler vard ama bir yerden sonra bizim de akl m za gelen bu vak f oldu. Bafllang çta da çok h zl gitti. Kemer'de OTEM, Okul ve E itim Merkezi tahsis edildi. Hakikaten çok güzel bafllad. Ama sonra her nedense gevfleme oldu. fiimdi bu ifller, bizde, e er resmi teflekkül de ilse, devletin bafl ndaki adamlar n gayretine kalm flt r. Onlar ne kadar gayret ederse etsin, imkanlara kalm flt r. O imkanlar, o musluklar kapand zaman da, bu ifl çok zorlafl r. Atasoy: fiimdi ileriye bakt n z zaman siz Özal' n vizyonuyla birlikte ayn vizyonu tafl - yan bir kiflisiniz. O ba lamcertain future. This process began with land allocation, and then banks began issuing loans to four and five star hotels. In some cases these were loans at extortionate rates, up to 25%. Those, who wanted to take advantage of this, some real tourism professionals, some speculators with a few dollars were allocated land, and this situation was somewhat normalized and the Tourism Promotion Law went into effect. Then a need for more staff emerged. A large number of staff is employed in tourism, but they had to be qualified staff. What is needed here is a waiter who can serve coffee without spilling it, because a good tourism infrastructure begins with serving coffee properly. Tourism demands perfection from reception staff, to chambermaids, to sales persons, to general managers. But how could we achieve this? I stopped and thought, and came to the conclusion that what was necessary was a body that could undertake these activities outside the scope of the Ministry of Tourism and Culture. There s a whole other world outside government, of people retired from the private sector or even those who haven t retired yet. These are people who have culture, who control it and who can improve it. I suggested we establish a foundation-the Turkish Cultural Services Foundation, and this foundation still exists. Promoting hotels or tourism related entrepreneurs is not the duty of our colleagues at the Tourism Bank or at the General Directorate of Tourism. They can only supervise, audit or support this activity therefore we needed to cooperate with the private sector. We then approached Vehbi Koç and others who had experience in this business. In another example, the lawyer, Halit Ziya Yavuzer, spent a great deal of effort in preparing the Charter of the Foundation. That is how the Tourism Development and Education Foundation (TUGEV) was founded. Kemal Dedeman also made valuable contributions. I was the Minister at the time when the foundation was created, and the Ministry worked more efficiently at that time. Subsequent ministers slowed the pace down to some extent. Today, without the personal efforts of Y lmaz Tecmen and Özen Dall, progress would be even slower. The number of institutions in Turkey that have survived for over half a century is very limited. Atasoy: At that time, we made steady progress in the improvement of tourism with regards to staff training. Taflç o lu: Yes, after the need for facilities, enterprise, and promotion laws came the need for qualified staff, because without them, nothing could be achieved. There were tasks that could be done by the state, but after some point we needed this foundation. The pace of development was quite swift in the beginning. The OTEM School and Training Center was founded in Kemer, Antalya. Although everything got off to a good

11 da bakt n zda, TUGEV ve ICVB hakk ndaki düflünceleriniz? Taflç o lu: Güzel sordunuz. Ben Bakanl k'tan ayr l rken demifltim ki, 3 milyar dolar bulamad m. fiimdi bak yorum da, kim gelirse gelsin, turizm ald bafl n gidiyor. Teflvik de kalmad. Allah' n verdi i var. Çok az ülkeye bizimkisi kadar güzellik vermifl Allah. spanya's, flusu, busu var ama, bana ayr ca bir kültür vermifl. Yedi tane büyük medeniyet vermifl, gelmifl geçmifl. Küçüklerini saym yorum bile. Ama gönül arzu ederdi ki o Kemer'deki okullar gibi okullar dahil, daha genifl yetkiler verip büyük otellerimizde e itim yapabilme imkanlar sa lans n. Benim rüyalar mdayd onlar. Buna ihtiyaç var, hala çok ihtiyaç var. Atasoy: fiimdi size bir geçifl yapay m. Kongre turizmiyle ilgili olarak... Taflç o lu: Ben 3,5 sene Avrupa Konseyi'nde bulundu- umda, Türkiye'nin hakk vard r orada, nüfusu en fazla olan ülkelerin ilk yedisinin baflkan yard mc l hakk vard r. Bir tanesi de Türkiye'dir, bu de iflmez. Türkiye'de de bu iktidar partisindedir. ktidar partisinde de Grup Baflkan Vekili olarak oraya gitti im için onu bana verdiler. Oturumlar idare edersiniz, falan. Niye bunu söylüyorum, orada bir usül var.15 tane komisyon var. Senede en az 5-6 defa toplan l r ve bunu genelde çeflitli Avrupa ülkelerinde yaparlar. Mesela Norveç'te kutuplara yak n ufak bir flehirde yaparlar. Gezmeyle kar - fl k. flin içine biraz turizm, gezme, e lenme kar flt r rlar. Bunun önemini ben orada anlad m. En son sene, ben 19 defa ç km flt m. Türkiye bunlar için son derece önemli bir ülke. Medeniyet kal nt lar her yerde var, turizme müsait iklim var. Antalya'da, Side'de flurada burada gezerken, hem milattan sonras hem de öncesi iç içe. Bunu bir kongrede yapsan, büyük zevk, kongreye kat lanlar için... Türkiye kongre turizm bak m ndan iyi bir hedef. Zaman içerisinde de kendisini gösterdi bu. Acenteleriyle, otelleriyle, medyas yla ve iflte Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ile gerçekten bu tetiklendi. leriye ümitle bak yorum. Atasoy: Turizm dünyas na böylesine verimli çal flmalarla katk lar n z ve an lar n z bizimle paylaflt n z için, biz de size çok teflekkür ediyoruz... start, progress somehow later began to slow. Progress depends on the efforts of state authorities but in the end it comes down to adequate finances. Without that, nothing is possible. Atasoy: In terms of your outlook regarding the future, you have the same vision as Özal. With this in mind, what are your views on TUGEV and ICVB? Taflç o lu: Good question. When I left the Ministry, I had the target of bringing in three billion dollars. But now when I look at the situation, I see that no matter who is in charge, tourism is able to take care of itself. We don t need incentives anymore. All we have is Turkey s natural and historic wealth. God gave this much beauty to very few countries. There are counties like Spain for example, with a wealth of touristic resources. But we, as well, have a rich cultural heritage. We have the heritage of seven great civilizations; and I am not even counting the smaller ones. But one wishes that schools, including those like the ones in Kemer, had greater authority and were able to provide training in Turkey s leading hotels. This was my dream. We are still very much in need of a project like this. Atasoy: Let me change the subject to congress tourism. Taflç o lu: For the three and a half years when I was on the Council of Europe, the seven countries with the largest populations have a right to hold the Vice Presidency; one of these countries is Turkey. Since I went there as the Group Vice-Chairman for the ruling party, they gave that position to me. As Vice President, your duty is to preside over the sessions. The reason why I mention this is that there are certain procedures. There are 15 committees that meet five to six times a year and these meetings are generally held in various European countries. One, for example, in a small city near the North Pole in Norway. These meetings are mixed with tourism you see some sites and go out in that city. It was there that I understood the importance of this. In my last year, I participated in these meetings 19 times. Turkey is a very important participant in these meetings. Turkey is climatically suited for tourism, and we have ruins of different civilizations across the country. When you visit Antalya, Side, or other places in Turkey, you come across the remains of civilizations from before and after the Common Era right next to each other. If you were to organize a congress in Turkey incorporating that, the participants would really enjoy it. Turkey is a very good destination for congress tourism and this has been proven time and time again. It has been encouraged by tourism agencies, hotels, media and the stanbul Convention and Visitors Bureau. I am very optimistic about the future. Atasoy: Thank you very much for sharing your valuable contributions to tourism and your memories with us. 13

12 RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW Faaliyet alanlar s n r tan mayan, çal flma sahalar ülkeleri aflan kifliler aras nda önemli bir mevkii iflgal eden Murat Yalç ntafl ile "Toplant Endüstrisi"ni hedef alan bir söylefli yapt k. Genifl vizyonu sayesinde kongre turizminin gerçek potansiyelini ve ülkemize getirdi i yararlar görerek ve bilerek, bu alandaki zirvede yönetici mevkiinde yer alan Murat Yalç ntafl, sorular m z yan tlarken, toplant dünyas na da ciddi mesajlar verdi... Ve konuya çok yönlü bakabilen seçkin kiflili i ile, bu aç klamalar nda, gelece e fl k tutan önemli kilometre tafllar n da belirlemifl oldu... Okflan Atasoy: Gerek TO Yönetim Kurulu Baflkan, gerekse TUGEV'in Yönetim Kurulu Baflkan olarak, turizmin gelifltirilmesinde önemli bir yer tutan Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf 'n n var oluflundan bugüne kadar geçirdi i süreci nas l de erlendiriyorsunuz? Murat Yalç ntafl: Bilindi i gibi TUGEV, 1985 y l nda Bakanlar Kurulu karar ile kuruldu. Ülkemizin turizm alan ndaki zenginlik ve imkanlar n kullanarak, turizm pastas ndan daha fazla pay al nmas n amaçlayan TUGEV, bir vak f olarak, bu sektördeki en büyük ve etkin sivil toplum kuruluflu haline gelmifltir. Kurucular, mütevelli heyet üyeleri, fleref üyeleri, hep Türkiye'de turizmin geliflmesine kendilerini adam fl kiflilerden oluflmaktad r. Dolay s yla, TUGEV'i, turizmin vizyonunu oluflturan, potansiyelini harekete geçiren bir kurum olarak, Türk turizminin, haf za ve beyni olarak nitelendirebiliriz. Asl nda bizim Mütevelli Heyet Baflkan m z n Kültür ve Turizm bakanlar m z olmas da, bir sivil toplum örgütü olarak, ne denli önemli bir kamu görevi gördü ümüzün somut bir göstergesidir. Ben de büyük bir onurla, 2006 tarihinden bu yana, bu vakf n Baflkanl 'n yürütüyorum. Böylece TO Baflkan 'n n TUGEV 14 Murat Yalç ntafl: Türk turizminin haf zas ve beyni: TUGEV The mastermind of Turkish tourism: TUGEV We had a chance to discuss the Meetings Industry with Murat Yalç ntafl, someone who has a remarkable scope of activities and whose position puts him in daily contact with global leaders and decisionmakers. His extensive vision allows him to truly appreciate the real potential of congress tourism and to clearly see its benefits for Turkey and, as one of the most important players in this field; he also sent important messages to the meetings industry And, as a person with broad perspective and vision, he clearly outlined the industry s future milestones Okflan Atasoy: As the Chairman of the Board of the stanbul Chamber of Commerce and TUGEV, what are your thoughts on the period from the founding of TUGEV to the present? Murat Yalç ntafl: As you know, TUGEV was established through a decision of the Council of Ministers in Since then, drawing on Turkey s wealth of tourism resources and potential, TUGEV has worked to help Turkey attract a larger share of the world tourism market. Over the course of those 23 years, TUGEV has become one of the tourism industry s largest and most effective civil society organizations and played a leading role in the tourism development movement that was begun in the mid-1980s. Its founders, steering committee members and honorary members have always been individuals deeply dedicated to the development of Turkish tourism. Accordingly, we can say that TUGEV, which created a vision for tourism, and transformed the sector s potential into action and results, is the mastermind behind the Turkish tourism sector. Moreover, the fact that the President of our Board of Trustees is the Minister of Culture & Tourism himself underlines

13 Baflkanl 'n da yapmas yla ticaret dünyas ile çok yak n iliflkide bulunmas elzem olan turizm sektörü, gündemde farkl bir hale geldi. Atasoy: TUGEV'in genifl vizyonunu ele al rsak, e itim ve tan t m faaliyetleri ile turizm potansiyeline ifllerlik kazand rmak amac yla neler yap ld? Neler yap lmal? Yalç ntafl: fiimdi biliyorsunuz, ülkemizin mevcut turizm potansiyelini harekete geçirmek bizim en büyük hedefimiz. Bunu yaparken de yeni turizm alanlar oluflturarak ülke ekonomimize katk da bulunmay amaçl yoruz. Bu amac m za da sistematik bir yöntem izleyerek ulaflabilece imizin bilinciyle, k sa ve orta vadeli politikalar oluflturuyoruz. flte sizin sordu unuz sorunun cevab bu noktada ortaya ç k yor: Biz bu hedefe ulaflmak için, çal flmalar m z, iki önemli ayak üzerine odaklam fl bulunuyoruz. E itim ve kongre... E itime niçin e ildik? 1980 li y llar n ortalar nda bafllayan ve 1990'lara kadar h zla geliflen yat r m faaliyetleri sonucunda, yeni tesislerin turizme aç lmas na paralel olarak, nitelikli personel bir ihtiyaç haline gelmifltir. Nitelikli elemana sahip olman n tek yolu da o personeli yetifltirmektir. Bu amaçla, Antalya - Kemer'de bulunan OTEM E itim Merkezi'ni faaliyete soktuk. Burada ö renci ve e itici yetifltirdik. Bo aziçi, Uluda ve Trakya Üniversiteleri ile ortaklafla sertifika programlar düzenledik. YÖK ve Milli E itim Bakanl 'na turizm e itimi konusunda dan flmanl k hizmeti verdik. Böylece kurslar ve iflbafl e itim programlar düzenleyerek, kamuoyu oluflturmak için çeflitli konferans ve etkinlikler yapt k. Yani, tan t m faaliyetlerini de yerine getirmifl olduk. Kongre turizmine gelince; vakf n bünyesinde kurulan bir iktisadi iflletme örgütü ile stanbul'u pazarlama ve özellikle kongre turizminin gelifltirilmesi amac ile, çok yönlü planlama, pazarlama ifllevleri yapt k. Alternatif bir turizm modeli olarak, dünya ülkelerinde büyük ivme kazanan toplant, 'incentive' ve kongre (convention) dal nda, özellikle stanbul turizmine potansiyel yeni alanlar oluflturmaya gayret ettik. Ekonomik getirisinin ve yarar n n daha fazla oldu u bilinen bu sektörde, stanbul'un kongre merkezleri, otelleri, acentelerine imkanlar sa lamak ve Türkiye'nin turizm girdilerini art rmak, yapt m z çal flmalar n bafll calar d r. Faaliyet Program m zda uluslararas birlik ve flirketleri ülkemize çekmek için, fuarlara kat lmak, ikili ve çoklu iliflkilerde bulunmak, tan tma malzemesi üretmek, broflür, video, film, rehber kitaplar haz rlayarak, stanbul ve Türkiye için 'vizyon' oluflturmak gibi etkinliklerimiz vard r. Vakf n bünyesinde kurulan stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) da amaçlar m za ulaflmam z için çok önemli bir enstrüman - m zd r. Türkiye böylece uluslararas nitelikte bir 'destination marketing' örgütüne kavuflmufl oldu. what an important public service is provided by this particular NGO. It is a great personal honor, have headed this foundation since 2006, which has allowed me through these offices, the Chairmanships of the stanbul Chamber of Commerce and of TUGEV to more closely link the business world and the tourism sector. Atasoy: In looking at TUGEV s broad vision, what has and hasn t been done to exploit the potential of tourism through education and marketing activities? Yalç ntafl: Realizing Turkey s existing tourism potential is our biggest goal. By creating new tourism segments and categories we aim to increase income for the Turkish economy, and we know that the way to reach this goal is by applying systematic methods. To this end we are developing short-range and midrange policies. The answer to your question is this: To reach this goal, we focus our projects in two important ways towards education and through the congress tourism. Why did we focus on education? We focused on education in the beginning of the 1980 s. Developing quickly through the 1990 s as a result of investments, many new tourism properties were opened and more trained, professional staff became necessary. The only way to provide professional personnel was to train them ourselves. To this end, we established the OTEM training center in Kemer, Antalya to train both students and instructors. A certification program was organized in partnership with Uluda, Bo aziçi and Trakya universities. We assisted the Education Minister and YÖK (Higher Education Board) in the field tourism and organized courses and on-the-job training programs. At the same time we held several events and conferences to create public awareness and support. We also tried to develop congress tourism and created new ways to market stanbul as a destination. As an alternative model for tourism, the focus on congresses has increased the world over. In particular, we tried to create potential new areas for tourism in stanbul. With the increased economic yield from this sector, we created the resources for stanbul s congress centers, hotels and agencies. Increasing Turkey s income from tourism is the primary goal of our projects. As part of our action plan, we have created advertising material such as brochures, videos, films and guidebooks and attend trade fairs and establish new contacts in order to attract international organizations and companies meetings to stanbul. The founding of ICVB was one of the most important steps in this process and with ICVB, 15 INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ

14 Atasoy: Sizin genifl vizyonunuz içinde, TUGEV'in yerini tan mlar m s n z? Bu aç dan TO ve TUGEV aras nda bir köprü kurar m s n z? Yalç ntafl: Önce flunu belirtmek isterim: Toplant lar, kongreler ve fuarlar (toplant endüstrisi) bir destinasyona büyük ekonomik de erler kazand r r. Kongre kat l mc lar, turistler aras nda en fazla para harcayan gruplardand r. Bu endüstrinin sa lad faydalar, sadece oteller ve restoranlar de il, ayn zamanda perakendeciler, atraksiyon merkezleri, taksiler, e lence ve a rlama tesisleri ve tüm ba lant l hizmet sa lay c lar da paylafl rlar. Yine bu toplant lar, dünya çap nda insanlar n, bilgilerini ve bilimsel, ekonomik ve mesleki geliflmelerini paylaflmalar na da yard mc olurlar. Toplant lar, bilgilerini ve görüfllerini paylaflmak, ortak sorunlar tart flmak ve mevcut görüfl ayr l klar n çözümlemek için bir araya gelinen bir platform yaratarak, dünyam z n daha yaflanas ve daha iyi bir yer haline getirilmesi için gerekli zemini yarat rlar. Kongre turizminin benim gözümde as l önemli taraf, kongre turizmi için gelen insanlar n karar verici konumda insanlar olmalar d r. Dolay s yla,'karar verici konumda' olan insanlara, bir ürünü, stanbul'u benimsetti iniz zaman, bu insanlar n, kendi dallar nda bambaflka konularda karar verdikleri zaman da, verecekleri kararlar n bir taraf nda stanbul veya Türkiye varsa, bu do rudan do ruya, kazanç olarak dönecektir. flte kongre turizminin de önemi burada. Toplant ve kongreler ayn zamanda bir flehre ilgiyi çekerler ve ticaret ve yat r mlardan turizme kadar, hemen hemen her fleyin tan t m na yard mc olabilirler. flte TUGEV ile TO aras ndaki ortak nokta da burada ortaya ç k yor. Turizmi gelifltirme hedefiyle, ticareti gelifltirme ve art rma hedefi, ortak bir noktada bulufluyor. Do rusu, gerek TUGEV'in, gerekse bünyesindeki ICVB'nin yapt da çok önemli bir ticari faaliyettir. stanbul'da ekonomi ve ticaret sektörünün en güçlü ve büyük kuruluflu olan stanbul Ticaret Odas 'n n bu örgütlere ilgi göstermesinin nedeni, böylece daha kolayca anlafl lmaktad r. TO, stanbul'da ekonomik hayat do rudan ve dolayl etkileyebilecek her konu ve geliflmeye önem vermektedir. Atasoy: TUGEV bünyesinde kurulan ICVB'nin bu alandaki öncü rolünü siz nas l de erlendiriyorsunuz? Toplant endüstrisine önemli katk lar olan Turkey has its own international destination promotion organization. Atasoy: Could you explain the role of TUGEV according to your big-picture vision of it? Could you explain the connection between TUGEV and ITO? Yalç ntafl: First I would like to start by saying meetings, conventions and trade fairs will provide a great deal of revenue. In the tourism sector, congress visitors are the group that brings in the most tourist revenues. The benefits secured by this industry are not enjoyed only by hotels and restaurants, but also by everyone from retailers and taxi drivers to entertainment and hospitality facilities and a range of other related service industries. Moreover, at these meetings, internationally recognized experts share their knowledge and the latest business or professional developments. The meetings are for sharing information and points of view, debating mutual problems and different opinions in order to improve the world we live in. In my view, one of the most important things about congress tourism is that the people who visit are decision-makers. Consequently, it is the case that when they select stanbul as the destination for their congress, those decision makers when making decisions on very different issues in their own professions, if the decision is somehow related to stanbul or Turkey, benefits for the country will accrue. That s what makes congress tourism so different and so important. At the same time, meetings and conventions create a draw of attention to a city and can help to promote everything from business and investment to leisure tourism. This is where TUGEV and ITO have a great deal in common, because the aim of developing tourism also results in promoting trade. When you come right down to it, whether it s TUGEV itself or its subsidiary ICVB, what they are actually doing is a very important commercial activity. ITO places importance every activity that directly or indirectly affects the growth of the economy of stanbul. Atasoy: What are your thoughts on ICVB s role and the impact they have on the development of global congress tourism? Yalç ntafl: Founded in May 1997, the goal of the ICVB is to promote meeting and congress tourism in stanbul on an entirely non-profit basis. Everywhere around the world, there are many other organizations with a structure similar to ours. Our organiza- 16

15 Kongre ve Ziyaretçi Bürolar n n (CVB) yap s n n, dünyada kongre turizminin geliflimine etkisi hakk ndaki görüfllerinizi de alabilir miyiz? Yalç ntafl: stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun amac, tamamen gönüllü bir flekilde stanbul'da toplant ve kongre turizmini gelifltirmektir. Bu amaçla, May s 1997 tarihinde TUGEV bünyesinde kuruldu. Dünyan n birçok köflesindeki benzerleri gibi örgüt yap s olarak ortak özellikler tafl r. Ba ms z ve kar amac gütmeyen bir yap ya sahip olan bu örgüt, kuruluflunu izleyen ilk y llarda, otel ve acentelerden oluflan üyelerinin ve ana kuruluflu olan TUGEV'in mali katk lar ile etkinliklerini gerçeklefltirdi. ICVB'nin pazarlama stratejisi genifl anlamda stanbul'un genel turizm potansiyelini ve sahip oldu u özellikleri, ziyaretçilere tan tmakt r. Bununla birlikte az önce söyledi im gibi, stanbul'un kongre planc lar na ve birlik ve dernek gibi uluslararas gruplara tan t lmas ve pazarlanmas da ana görev alan olmufltur. ICVB, on y l içinde idari ve teknik yönden geliflmeler göstererek, gerçek bir 'destination marketing' kuruluflu haline gelmifltir. ICVB, bu süre içinde, stanbul'un tan t m ve pazarlanmas amac yla pek çok etkinlikte yer alm fl ve kat ld çeflitli ihtisas fuarlar ve toplant lar d fl nda üyelik iliflkilerini de rasyonel bir yap ya kavuflturmufltur. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanl 'n n deste ini alan ve bakanl kça görevlendirilen bir kurulufl olarak birçok kongre ve incentive fuar da organize etmifltir. Ayr ca kamu kesimi ve özel sektörle iflbirli i halinde pek çok al c toplant s nda da yararl ve üretici çal flmalar yapm flt r. ICVB'nin, International Convention & Congress Association (ICCA) ve European Cities Marketing (ECM) gibi uluslararas örgütler nezdindeki faaliyetleri ve lobisi ile kazan lan pozisyonlar, büromuzun ülke temsilinde ne kadar önemli yeri oldu unu göstermektedir. ICVB stanbul'da oldu u gibi, uluslararas platformda da kendini kan tlam fl, deneyimli, ciddi, etkin bir örgüt imaj yaratm flt r. Bu, stanbul ve Türkiye için bir baflar ç tas olmufltur. fiu anda kongre endüstrisinin gelifltirilmesi için örnek bir tan t m ve pazarlama modeli oluflturan ICVB'nin deneyimlerinin Türkiye'nin di er destinasyonlar na aktar lmas için bir plan oluflturulmas üzerinde durulmaktad r. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n ICVB'yi bölgesel örgütlenme ile görevlendirmesi, çal flmalar m z n ne kadar benimsendi inin bir göstergesidir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Her y l dünya çap nda bir milyondan fazla toplant ve kongre düzenleniyor. Bunun parasal de eri, yaklafl k 200 milyar dolar. Bu kongrelere, en az 300 kifli kat l yor ve bu say n n da en az yüzde 40' yabanc oluyor. Yabanc lar gittikleri kentlerde en az ndan ortalama 3-5 gün kal yorlar. flte bu önemli bir gelir tion is independent, non-aligned and non-profit. In the beginning, ICVB operated on the basis of support from its members, who were hotels and agencies, as well as financial support from TUGEV. In the broadest sense, ICVB's marketing strategy is to present stanbul s appeal and its potential for tourism to visitors. As I said a few moments ago, the marketing of stanbul to congress planners, worldwide groups and associations is our main objective. In the past ten years, ICVB has made great strides in the administrative and technical sense and thus they proved themselves as a real "destination marketing" organization. ICVB has participated in many international workshops and other forums as part of its efforts to market and promote stanbul and attends a range of specialist fairs and has also rationalized relationships with its members as well as obtained support from the Ministry of Culture and Tourism. ICVB has also been charged by the Ministry of Culture and Tourism with organizing Turkey s participation at a range of congress and incentive tourism trade fairs. Moreover, simultaneously representing both the public and the private sectors, ICVB establishes extremely productive dialogues with meeting and incentive travel buyers. ICVB s activities as a member of international organizations like the International Congress and Congress Association (ICCA) and European Cities Marketing (ECM) and its lobbying efforts have earned it important positions that point to its importance for Turkey s overall marketing and promotion. In proving itself on the international platform, ICVB has developed a reputation as an experienced, serious and active organization; this was a major test Turkey and stanbul needed to and did pass successfully. ICVB s experience is a valuable promotion and marketing model for the development of the congress and incentive tourism industry in Turkey, and we are currently working on developing a plan to apply this model in other destinations. The fact that ICVB has been charged with regional organizing is proof of the value the Ministry of Culture and Tourism places on its work. Now I would like to draw your attention to a particular point: Every year over a million meetings and conventions are organized around the world. The total monetary value of this is approximately US$ 200 billion. On average these conventions are attended by a minimum of 300 visitors, 40% of whom are foreign visitors, who stay an average of three to five days in these cities. This is a significant source of income of which ICVB is aware. Thanks to their work, Turkey, according to ICCA 2006 statistics on hosting international meetings and congresses, ranks 29th and according to 17

16 kayna... ICVB, bunun fark nda... Onun çal flmalar sayesinde bugün Türkiye, uluslararas toplant ve kongrelere evsahipli i yapma istatisti inde, kongre ile 29'uncu s rada. fiehir kategorilerine göre stanbul'daki 55 kongre ile de 17'inci s rada y l nda ICCA kriterlerine göre stanbul'daki 55 kongrenin ülke turizmine 110 bin delege ve flehir ekonomisine 500 milyon dolar gelir sa lad tahmin edilmektedir. fiimdi hedefimiz, 100 kongre ile 250 bin delegeye ve 1 milyar 250 milyon dolar gelir ç tas na ulaflmakt r. (Dünya turizminin 2006 y l itibariyle 880 milyon kiflilik hacmi ve 735 milyar dolarl k bir harcama düzeyi vard r.) Atasoy: stanbul'da ICVB'nin kongre dünyas na sa lad olanaklar n daha da geniflletilmesi için sizce neler yap lmal? Yalç ntafl: Kongre turizminin gelifltirilmesinde destinasyon pazarlama organizasyonlar n n gösterdi i somut büyüme çok önemli olmufltur. Örne in, flu anda yüzlerce kongre ve ziyaretçi bürosu tüm dünyada toplant lar, kongreler, grup turlar ve ziyaretçileri çekmek için birbirleriyle rekabet halindedir. Ülkemizde de stanbul CVB'ye ek olarak, zmir, Antalya, Ankara, Konya, Bursa, Mersin bürolar n n da aç lmas n hedefliyoruz. ICVB bir stanbul örgütüdür. Kat l mc say s 50 kurulufl olmas na karfl n, ilimizin kongre pazar n n yüzde 70'ine hizmet veren bir yap s vard r. Önümüzdeki dörankings by city, stanbul, which hosted a total of 55 conventions, ranks 17th. It is estimated that Turkey earned US$ 500 million from the 110,000 delegates who attended these 55 international congresses. Our current goal is to host 100 congresses and 250,000 delegates, which we believe will increase our income to US$ 1.25 billion. (In 2006, the global tourism industry accounted for 880 million visitors and spending worth US$ 735 billion.) Atasoy: What do you think should be done to expand the opportunities and services ICVB offers the congress tourism sector? Yalç ntafl: One of the most important developments in congress tourism is the growth of destination marketing organizations themselves. For example, today, hundreds of convention and visitors bureaux from around the world compete with each other to attract meetings, conventions, group tours and visitors. In Turkey, in addition to ICVB we plan to open a bureau in Ankara, Izmir, Konya, Antalya, Bursa and Mersin. ICVB is an stanbulbased organization. Even though we have 50 members, in our region we serve 70% of the congress and incentive market. In the coming years we think it would be a good move to widen our member base. In addition, we are also looking for suitable partnerships. In this way, ICVB will be active not 18

17 nemde üyeler taban n geniflletmenin yararl olaca - n düflünüyoruz. Ayr ca partnership aray fllar m z da var. Böylece ICVB'nin sadece turizm sektörü de il, endüstri, finans, sanat ve di er kesimlerin de deste- ini almas n amaçl yoruz. ICVB'nin turizm fuarc l alan nda faaliyet göstermesini ve bu nedenle örgütlenmesini de istiyoruz. ICVB kaynaklar n n art r lmas ve devaml l n n sa lanmas, çal flmalar m z n etkinli i aç s ndan büyük bir önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde bu alanda baz yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi için çaba gösterece iz. Kongre sektörünün, ekonomik, sosyal ve alt ve üst yap s ile stanbul'da kongre turizmi, bugünkü durumundan çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu amaçla, ICVB kadrosunun genifletilmesini planl yoruz. Kongre turizminin çeflitli birimlerinde çal flacak personelin yetifltirilmesi, e itimi ve yeni ifl alanlar aç lmas konusunda ICVB'nin yol gösterici eylemlerine ihtiyaç oldu unu düflünüyoruz. ICVB'nin orta vadede, stanbul'daki tüm MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) sektörüne iliflkin etkinlikleri izlemesi, yönlendirmesi, istatistikleri düzenlemesi konusunda güvenilir ve yetkili tek örgüt olmas n sa lamaya çal flaca z.tugev Yönetim Kurulumuzun tüm bu konularda ve ICVB çal flmalar n n güçlendirilmesi, dolay s yla stanbul destinasyonu için etkili bir tan t m ve pazarlama yapabilmesi hususundaki heyecan ve deste i sonsuzdur. Atasoy: Bu ayd nlat c fikirlerinizi ve görüfllerinizi bizimle paylaflt n z için çok teflekkür ederiz. only in the tourism sector; we will also aim to support manufacturing, finance, arts & culture and other areas. We would also like to see ICVB become active in organizing tourism trade fairs and establish the structure necessary to do that. Our aim is to provide ICVB with greater resources and to ensure their continuity will have a major impact on the quality of results generated from our efforts. In the near future, we will try to initiate some legal changes regarding this. Thanks to the quality of the congress sector s economic, social and sub- and superstructures, the future should bring us much larger and more exciting prospects. This will require the expansion of ICVB s staff. It is also our opinion that ICVB s guidance will be important in opening up new business lines, which will require new training facilities to educate personnel to work at various levels in the congress tourism industry. In the medium-term we plan to make ICVB the most authoritative and trusted organization in the entire meeting industry in terms of tracking events, advisory services and statistical record-keeping. Those of us on the TUGEV Board of Directors are excited about the prospect of launching an effective, largescale destination marketing initiative for stanbul, and we are all fully supportive of the strengthening of ICVB s operations that will be required to do this. Atasoy: Thank you for sharing these illuminating ideas and views with us. 19

18 RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW Öncü hizmetleriyle ünlü turizmci Y lmaz Tecmen'den ça r : Toplant endüstrisine üst düzeyde ilgi ve destek gerek A call from Y lmaz Tecmen, a tourism professional renowned for his pioneering work: A high level of attention and support are needed for the congress industry Uzun y llar Türkiye Otelciler Birli i Baflkanl yapan Y lmaz Tecmen ile kongre turizminin temeline indik... Geçmifl y llarda gezindik ve tekrar günümüze gelerek, ilerilere do ru gelece e bakt k... Önemli bir dönem baflkanl n yapt, turizm dünyas n n en gözde alan olan kongre sektörünün candamar stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) 10'uncu y l nda, çeyrek as rdan beri turizmde e itime odaklanan Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf 'n n kurucular ndan Y lmaz Tecmen'in öncülü ünde süregelen ve turizm tarihine yerleflen yol haritas n n ancak bir k sm n bu sayfalara s d rmaya çal flt k... Okflan Atasoy: Önce TUGEV, ard ndan stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu... Y lmaz Tecmen'in öncü ad mlar nerede bafllad? Bu geliflimlere nas l gönül verdiniz, bize anlat r m s n z? Y lmaz Tecmen: Ben turizm gönüllüsü say yorum kendimi. 16 sene Türkiye Otelciler Birli i Baflkanl yapt m. O dönemlerimizde de hep yak nd m z meseleler vard. Neydi bunlar? fiöyle derdik: 'Rodos bin yatak, biz 38 bin yatak kapasitesindeyiz. Rodos Adas kadar bile yatak say s tüm Türkiye'de yok' diye bafllad m z laflar, her zaman tekrarlad m z fleylerdi. Derken rahmetli Turgut Özal geldi i zaman, 1983 ten sonra, Türk turizminde bir patlama oldu. 1984, '85 ve '86 y llar nda... O y llarda, özellikle Güney Anadolu'da yap lan yat r mlar neticesinde biz, süratle bin kaliteli yata a, turizm belgeli yataklara ç kt k. Birdenbire art fl bafllad. O dönem Kenan Evren Pafla Cumhur- 20 We talked in detail about the congress tourism s past, present and future with Y lmaz Tecmen who was for many years the Chairman of the Touristic Hotels and Investors Association Turkey. On the occasion of the 10th anniversary of the stanbul Convention & Visitors Bureau (ICVB), we tried to sum up in these pages a little bit of the route established and followed for the development of tourism thanks to the pioneering efforts of Y lmaz Tecmen. He was also one of the founders of TUGEV, a foundation that for the past 25 years has focused on tourism education. Okflan Atasoy: First let s talk about TUGEV, then the stanbul Convention & Visitors Bureau. Where did you begin your pioneering efforts? How did you become so dedicated to this mission? Y lmaz Tecmen: I consider myself a volunteer committed to the development of tourism. I was the Chairman of the Touristic Hotels and Investors Association Turkey for 16 years. There were issues that we constantly complained about then. We used to say things like, Overall, Rhodes has a 45,000-50,000 bed capacity whereas we have only 38,000.

19 baflkan, merhum Turgut Özal Baflbakan, Mükerrem Taflç o lu Kültür ve Turizm Bakan idi. Ard ndan da Mesut Y lmaz Turizm Bakan oldu. Biz de o zaman Otelciler Birli i Baflkan olarak, böyle askeri uçaklarla, özel uçaklarla sürekli aç l fllara gidiyorduk. Hafta geçmiyordu, ay geçmiyordu ki, güneyde veya Kapadokya da, ya da baflka yerlerde turizm tesisi aç lmas n. Biz de bunlar açmaya gidiyorduk. Türkiye bin yatak kazand birkaç y l içerisinde... O s rada da rahmetli Baflbakan Turgut Özal ve bakanlar m z dediler ki: Türkiye de bir e itim s k nt s bafllad. Artan yatak say s eleman s k nt s n gündeme getirdi. Eleman s k nt s bafllay nca ne oldu, bizzat flahit oldu um üzere, kalifiye olmayan kifliler beyaz bir ceket giydirip garson diye ifle bafllat ld. Rahmetli Özal, buna, devletin e itim imkanlar ve okullar yetiflmedi i için 'mutlaka özel sektörün el atmas laz m' dedi. Özel sektörün el atmas laz m deyince de, dönemin Kültür ve Turizm Bakan Mükerrem Taflç o lu, rahmetli Vehbi Koç, rahmetli Kemal Dedeman baflta olmak üzere 17 flah s ve kurulufl bir araya geldik ve dedik ki 'bir vak f kural m, bu vakf n ilk amac da e itim olsun'. Vak f ve derneklerin yasaklanm fl oldu u bir dönemdi. Hiç unutmuyorum, rahmetli Baflbakan Özal bizim dosyam z inceledi, onaylad ve ayr ca vakf m za vergi ba fl kl verdi. Aç k ö retimin program n dahi, bizim program m z olarak uygulamaya koyduk ve tüm üniversitelerle iliflki kurduk. Akdeniz Üniversitesi, Trakya, Uluda, Eskiflehir Üniversitesi ve en faal olarak da Bo aziçi Üniversitesi ile çal flmalar - m z oldu. Atasoy: Turizm alan nda ilk e itim seferberli ini bafllatm fl oldunuz... Tecmen: Evet... Üniversite anfilerinde konuflmalar yapt k, konferanslar verdik sene vak f olarak Bo- aziçi Üniversitesi nde pek çok çal flmay organize ettik. Orada iki y ll k kurslar açt k. Çünkü üniversiteyi kazanamay p da turizm alan na girmek isteyen p rlanta gibi talebeler d flar da kald. Bunlardan lisan bilenlere bir y ll k e itim verdik. Lisan bilmeyenlere 1 y l yo un ngilizce, 1 y l da mesleki dersler vermek suretiyle y lda ö renciyi, Bo aziçi nde kurdu umuz bu kurslardan mezun etmeye bafllad k. Bu sertifika kurslar ndan mezun olan talebeler de kap fl kap fl oldu. Ben iflin içerisinde olarak, oradan bir tek mezunu kendi otelim Kalyon Oteli ne alamad m. O kadar ki hepsi 5 y ld zl oteller taraf ndan kap fl ld lar. Bununla da iftihar ettik. Atasoy: Turizmde e itime baflka çareler düflündünüz mü? Tecmen: Düflünmez olur muyuz? Mesut Y lmaz Turizm Bakan iken, 20 y l kadar önce, Türkiye deki ilk Uygulamal Otel Okulu'nu Antalya Kemer de açt k. Üzülerek söyleyeyim, o dönemde, bizim meslektafllar m z aras nda, yeni otel yapanlar dâhil, bu iflten bihaber insan- The whole of Turkey doesn t even have the capacity of Rhodes. Later, when the late Turgut Özal came to office, there was a sudden expansion in tourism after 1983, especially during 1984, 85 and 86. In those years, particularly as a result of investments in the south of Turkey, we quickly reached a capacity of 200, ,000 licensed beds. Suddenly, there was an increase in the number of visitors. At that time, General Kenan Evren was President, Turgut Özal was Prime Minister, and Mükerrem Taflç o lu was Minister of Culture & Tourism. After that, Mesut Y lmaz became Minister of Tourism. As the president of the Touristic Hotels and Investors Association Turkey, we were constantly going to openings in military aircraft and private airplanes. More and more tourism facilities were opened in Southern Turkey, Cappadocia and in other places and we would travel there to open them. Turgut Özal and our ministers said, An education problem had begun in Turkey. The increasing number of beds produced a shortage of staff. When the shortage of staff began, as I personally witnessed, many unqualified people were employed as waiters and in other positions. At this juncture, Özal said, since neither the state s financial means nor schools are sufficient, the private sector should become more involved. When he said this should be the responsibility of the private sector, we brought together 17 individuals and corporations, including, Mükerrem Taflç o lu, the Minister of Culture & Tourism at the time, the late Vehbi Koç and the late Kemal Dedeman and said, Let s establish a foundation whose first aim is education. It was a period when foundations and organizations were outlawed. I still remember when late Prime Minister Turgut Özal looked through our file, approved the plan and also granted a tax exemption to the foundation. We put our program into operation everywhere, even at the Open University and established relations with universities like Akdeniz, Trakya, Uluda, and Eskiflehir University but we worked most intensively with Bo aziçi University. Atasoy: So you initiated the first education drive in tourism? Tecmen: Yes, we did. We gave lectures at university lecture rooms and organized conferences. As the foundation, we had organized a number of programs at Bo aziçi University over the course of 9-10 years, and we started a 2-year certificate program there. The reason for the certificate program was that many successful students, who wanted to study tourism, failed the university exams. We offered one year of education to those who could speak a foreign language, and one year of intensive English and one year of occupational training to those who did not speak a foreign language. 21 INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ

20 lar ço unluktayd. An lar mda çok önemli bir olay var. Kemer deki Uygulamal Otel Okulu nda 250 kiflilik bir talebe potansiyelimiz vard. O talebeleri alt ayl k h zland r lm fl kurslarda yetifltirdik. Bölgedeki iflletmecilere Burada ö rencileri e itece iz ve size fabrikasyon adam yetifltirece iz dedik. Yurtiçi ve yurtd fl ndan hocalar getirdik; mutfak hocas, resepsiyon hocas, müdürlük yapacak kimseler gibi insanlar bulduk, getirdik. Eksik olmas n kimisi can- gönülden geldi, kimisi parayla geldi ve ders vermeye bafllad lar. Fakat bu yeni ve acemi otelciler bizim hocalar m za ifl teklif ettiler, gözlerini boyad lar. Yani suyu böyle bafltan kestiler. Atasoy: Kongre turizmine nas l gönül verdiniz? Tecmen: fiimdi bütün bunlar devam ediyorken, bundan 10 y l kadar önce bir han mefendi bize geldi, Ticaret Odas, Belediye dahil bir çok kurulufla gitti. Kongre turizmi için bir büro açmam z gerekir dedi. Bunu yapan Sevil Ören Han m idi. Kendisini bugün de takdir ediyorum ve ismini an yorum. Ben de Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf 'n n Baflkan olarak bu ifle sahip ç kmal y z dedim. Sahip ç kt k ancak biz bu ifli bilmiyorduk. Kongre bürosu nedir, nas l yap lan r, dünyada nas l bir iflleyifl vard haberimiz yoktu. Kimdir bunu bilen diye sorduk araflt rd k. Araflt rmalar m z bizi Avustralya ya, birçok ülkede kongre ve ziyaretçi bürolar kurmufl, bu iflin uzman bir kifliye, David Hall a ulaflt rd. David Hall ü bulduk, konufltuk. Biz de stanbul da kongre bürosu kurmak istiyoruz dedik. O zaman da bütçemiz falan yok. Hall, 100 bin dolar gibi bir ücret talep etti. Ben de Y lmaz Tecmen olarak, Tamam, veriyorum dedim ve Hall ile kontrat imzalad m. Hall bize kongre ve ziyaretçi bürolar nas l kurulur, misyonu nedir, nas l ifller, faaliyet alanlar nedir gösterdi, profesyonel ekibimizi e itti, 9 ayl k bir süre bizimle birlikte çal flt. fiunu söylemeliyim ki tüm bu teflebbüsler esnas nda o zamanki otellerin yabanc genel müdürleri bize çok destek oldular. Çünkü profesyonel insanlar olarak onlar kongre turizminin önemini bizden çok daha önce ö renmifllerdi ve kongre bürosu kavram ndan haberdar idiler. Atasoy: Böylece çok önemli bir aflama kaydetmifl oldunuz... stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurulduktan sonraki faaliyetlerinizdeki aflamalar k saca anlat r m s n z? Tecmen: O günden bugüne iki büyük zorlu umuz var. Kongre turizmini Türkiye de, gerek kamu kurulufllar na, gerek kamu niteli indeki kurulufllara, In this way, students a year began to graduate from the programs we started at Bo aziçi University. All of the students who graduated were hired. As one of the founders of these courses, I couldn t hire even a single student from these courses in my own hotel, the Kalyon Hotel. They were all hired by 5-star hotels, something in which we took real pride. Atasoy: What other solutions for education in tourism did you consider? Tecmen: We did, of course. While Mesut Y lmaz was the Minister of Tourism, we opened the first Hotel Management Vocational School in Kemer. Unfortunately, those who weren t aware of this school were in the majority among our colleagues, including new hotel owners. There was a very important incident that is still fresh in my memory. We had a capacity of 250 students at the school. We put them through a six-month crash course. We told the hotel operators in the region that we would train the students and provide them with people ready to work. We brought teachers from abroad and other parts of Turkey; teachers for kitchen and reception work. We found people to manage the school. Many thanks to all of them. Some were volunteers; others were paid salaries and began teaching. However, some newlyminted hoteliers offered our teachers jobs and lured them away. We faced major hurdles from the very beginning. Atasoy: How did you become involved with congress tourism? Tecmen: During this stage, which was around 10 years ago, a woman came to us and went to many other organizations including the Chamber of Commerce and the stanbul Municipality. She said, We need to open a bureau for congress tourism. Her name was Sevil Ören. I still appreciate her efforts and cite her name. I also supported her as the president of the Tourism Development and Education Foundation. We took on this responsibility, but we didn t know anything about this branch of tourism. We didn t know what the convention bureau was, how it was structured, or exactly what function it had. Then we investigated who was knowledgeable about this subject. This research led us to David Hall in Australia, an expert in this area who had founded convention and visitors bureaux in many countries. So we found Hall and told him that we wanted to establish a convention bureau. Hall requested a budget of US$ 100,000, but at the time there 22

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

CultureTalk Turkey Video Transcripts: Pisti: A Turkish Card Game

CultureTalk Turkey Video Transcripts:  Pisti: A Turkish Card Game CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Pisti: A Turkish Card Game Turkish transcript: G: Ne oynuyorsunuz? (Inaudible speech) Z: Pişti. H: Pişti oynamaya çalışıyoruz. G:

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

KOBFlerin Finansmanına Yurt Dışında Çalışanların Sağladıkları Katkı ve Gölhisar ilçesi Örneği

KOBFlerin Finansmanına Yurt Dışında Çalışanların Sağladıkları Katkı ve Gölhisar ilçesi Örneği KOBFlerin Finansmanına Yurt Dışında Çalışanların Sağladıkları Katkı ve Gölhisar ilçesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gençtürk Süleyman Demirel Univ. Gölhisar MYO Özet İşletmelerin %98'ini oluşturan KOBİ'lerin

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı