Göçte 50. y l 50th years at emigration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göçte 50. y l 50th years at emigration"

Transkript

1 Göçte 50. y l 50th years at emigration

2

3 içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu / cover story 10 dosya / f le 22 Almanya da 50 y l / 50 years at Germany Dr. Nils Schmid: Dil e itimi anaokulundan bafllamal Language teach ng should start at k ndergarten Cem Özdemir: 1980 lerin sonunda göçün geçici de il, kal c oldu u fark edildi By the end of the 1980s, t was real zed that the mm grat on was permanent, not temporary Aygül Özkan: Göçmenler için meslek e itimi önemli Imm grants acqu re profess onal tra n ng Bilkay Öney: Almanya'n n hem görüntüsünü hem de kültürel yaflant s n etkiledik We have nfluenced both the appearance and the cultural l fe of Germany Hüseyin Gelis: 1960 l y llarda Türklerin ifle, Almanya n n iflçiye ihtiyac vard In the 1960s, Turks needed jobs, and Germany needed workers Erdem Koçak: Almanya, Türkleri Misafir Çal flan olarak gördü Germany saw the Turks as Guest Workers lojistik / log st cs DHL: 2023 ihracat hedefine ulaflabilmek için Türkiye nin lojistik üssü olmas flart DHL: Turkey must become a log st cs base for accompl sh ng ts 2023 export target TNT geliflen pazarlara yat r m yap yor TNT nvest ng n develop ng markets Maersk: Türbülansl zamanlar yafl yoruz Maersk: We are l v ng n turbulent t mes bizden haberler / News from YASED YASED ArGe raporunu aç klad YASED, ODTÜ TEKPOL iflbirli i ile haz rlanan Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi bafll kl raporuna göre yeterli ArGe teflviki ve deste i var, ancak flirketler teflviklerden yararlan rken bürokratik engellerle karfl lafl yor YASED has D sclosed ts R&D Development Report YASED, according to the report titled The Analysis of the R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkish Economy prepared in collaboration with METU TEKPOL, there is sufficient R&D incentive and support, however, companies experience bureaucratic obstacles in benefiting from incentives. bizden haberler / News from YASED YASED, UNCTAD raporunu aç klad UNCTAD n 2011 Dünya Yat r m Raporu nun alt bafll uluslararas üretimin sermaye temelli olmayan modelleri ve kalk nma oldu. Rapora göre; 2010 y l nda Türkiye ye uluslararas do rudan yat r m giriflleri bir önceki y la göre yüzde 8 artarak, 9,1 milyar $ a yükseldi. YASED unve ls UNCTAD report The subtitle of UNCTAD s World Investment Report 2011 is non-equity modes of international production and development this year. According to the report, international direct investment inflows in Turkey increased by 8 percent in comparison with last year, reaching $ 9.1 billion bizden haberler / News from YASED 40 YASED in Ankara ziyaretleri YASED Yönetim Kurulu üyeleri Ankara ziyaretlerine h z kesmeden devam ediyor Ankara v s ts of YASED YASED Board members, continue its Ankara visits without losing momentum bizden haberler / News from YASED YASED ve YASADER iflbirli i ile yasama semineri düzenlendi Yasama Semineri nde kanun yap m sürecinde TBMM ve hükümetin yasamadaki rolü, meclis ile iletiflim, bilgi edinme ve denetim yollar gibi konular hakk nda ilgili YASED çal flma grubu üyeleri ve kurum temsilcileri bilgilendirildi. Leg slat on sem nar was organ zed n cooperat on of YASED and YASADER In the Legislation Seminar, the members of the related YASED working groups and the representatives of the institutions were informed on subjects such as the role of the Turkish Grand National Assembly and the government in the enactment process, communication with the parliament, means of attaining information and supervision. Türkiye, d fl iliflkiler konusunda kendini ispat etme aflamas nda Turkey s at the stage of prov ng tself n fore gn relat ons Türkiye nin istihdamda kuvvetli bir rekabet gücü var Turkey has s gn f cant compet t ve power n terms of employment 42 çal flma gruplar / work ng groups 44 Türkiye nin büyüme seviyesi tahmin edilenin üzerine ç kacak Turkey s growth rate w ll exceed expectat ons Vergiler yat r m kararlar nda çok ciddi rol oynuyor Taxes play a s gn f cant role n nvestment dec s ons barometre / barometer 52 Türkiye'ye 2011 de 12 milyar $ civar nda uluslararas yat r m bekleniyor Uluslararas yat r mc lar, yavafllama öngörüsüne karfl n yat r mlar için ekonomik ortam n daha iyiye gidece ine inan yor; hatta geçmifl döneme göre daha fazla yeni yat r m yapmay planl yor! Tahminlere göre 2011 y l nda 12 milyar $ civar nda uluslararas do rudan yat r m girifli bekleniyor. Internat onal d rect nvestment nflows to Turkey are expected to amount approx mately to $ 12 b ll on In 2011 International investors believe in spite of slowdown forecasts that the economic environment for investments will improve; and even plan to increase their new investments as compared with the previous term! Forecasts indicate international direct investment inflows to reach approximately $ 12 billion in rapor / report Türkiye ye UDY Giriflleri 2011 y l ilk yar s nda 6,2 milyar $ oldu In The F rst Half of 2011, FDI Inflows to Turkey s $ 6.2 B ll on Koç un Ülkem çin Kan Veriyorum kampanyas devam ediyor Koç s I Donate Blood for My Country campaign continues ERGO dan harika yetenekler Wonderful talents from ERGO HSBC Tiyatro Kulübü onlar için sahne ald HSBC Theater Club went on stage for them 58 sosyal sorumluluk / soc al respons b l ty 60 Mercedes-Benz Türk den Her K z m z Bir Y ld z Projesi Each Daughter s a Star Project from Mercedes-Benz sosyal sorumluluk / soc al respons b l ty Novartis in deste i: Alzheimer Sahnede Novart s supports Alzhe mer On The Stage Shell&Turcas tan 800 kifliye e itim Tra n ng from Shell&Turcas for 800 persons Cheetos Geliflim Merkezleri 17 bin çocu a destek oldu Cheetos Development Centers have prov ded support to 17,000 ch ldren FMC, gençlerin istihdam na yard mc oluyor FMC helps w th the employment of youths Leonardo Da Vinci Türkiye de! Leonardo da V nc s n Turkey! Novo Nordisk ten diyabetli hasta e itimine koflulsuz destek Uncond t onal support from Novo Nord sk for educat ng d abet c pat ents Kültürel günce / cultural d ary Hayal ve Hakikat Dream and Reality klim De iflikli i Sergisi stanbul da Cl mate Change Exh b t on n Istanbul 66 Yabanc turistler için Museum Pass Museum Pass for fore gn tour sts Tekinsiz Karfl laflmalar Uncanny Encounters ajanda / calender Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Özlem Özyi it Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Adnan Nas, Dilek Yard m, Serpil Timuray, Tamer Haflimo lu, Günseli Özen Ocako lu Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Ekim / October 2011 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Fatma Kökcü, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Keser (YASED) Tuba Özsezen (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Akçaburgaz Mahallesi 116. Sokak No: 2 Esenyurt/ stanbul Tel: (0212) (Pbx) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz.

4 baflkandan from cha rman baflkandan from cha rman YYASED Baflkan olarak sizleri köflemden selaml yorum. Bu ilk yaz mda Türkiye nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi önünde önemli bir sorun olan cari aç k konusuna de inmek istiyorum... Bugün küresel likiditenin azald bir ortamda, komflumuz Yunanistan baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yay lan ekonomik kriz, ABD ekonomisinde gözlemlenen durgunlukla birlikte dünya finansal piyasalar n zorlamaktad r. çeride 2011 y l sonu itibariyle 72,5 milyar $ ile gayrisafi milli has lan n yaklafl k %10 una ulaflmas beklenen cari aç k göz önünde tutuldu unda, bu aç n uzun vadeli katma de er yaratan sa l kl finansman kritiktir. Bu noktadan bak ld nda uluslararas do rudan yat r m (UDY) girifllerinin sürdürülebilirli ini sa lamak daha da önem tafl maktad r. Böyle bir dönemde uluslararas yat r m istatistiklerinin her zamankinden daha dikkatle okunmas gerekti ine inanmaktay z. Küresel ekonomideki belirsizlik, olas bir yayg n kamusal borç krizi ve geliflmifl ekonomilerin mali ve finansal sektörlerindeki dengesizlikler, yükselen enflasyon ve yükselen baz ekonomilerdeki afl r s nma ibareleri önemli risk faktörleri olarak ortaya ç kmakta ve önümüzdeki dönem UDY ak fllar aç s ndan engelleyici faktörler olarak görünmektedir. Ayn zamanda, yat r mlar aç s ndan dünyada artan regulasyon ve k s tlamalar, korumac l k riskini de art rmaktad r. UNCTAD 2011 Dünya Yat r m Raporu nun orta vadeye yönelik UDY beklentileri, risklerin beklenmeyen bir ekonomik floka dönüflmemesi durumunda 2011 y l nda, global UDY ak fllar n n kriz öncesi seviyelere, 1,4-1,6 trilyon $ aral na ulaflaca yönündedir. Türkiye için de, uluslararas konjonktürdeki geliflmeler ve küresel ekonomideki mevcut risklere ba l olarak, 2011 y l sonunda UDY girifllerinin milyar $ seviyelerinde olaca öngörülmektedir. Türkiye, cari aç k üreten bir büyüme trendi içerisindedir. Ancak bu büyümenin önünde d fl talebin seyrindeki belirsizlik bir risk faktörü oluflturmaktad r. Geliflmifl ülkelerdeki büyümenin beklendi i gibi istikrar kazanamamas da bu riskler aras nda yer almaktad r. Buna karfl n Türkiye karfl laflt rmal bir avantaja sahiptir. Türkiye, küresel ekonomik ve mali kriz sürecini, özellikle 2010 y l boyunca pek çok ülkeye göre daha h zl toparlanan bir makroekonomik ortamda geçirmifltir. Türkiye, geçmifl y llarda yap lan yap sal reformlar ve finansal sektörün büyük ölçüde sa l kl yap s sayesinde bölgesinde en h zl büyüyen, kamu borcunu da en h zl oranda azaltan ülkeler aras nda yer alm flt r. Risk primimiz pek çok Avrupa ülkesinin alt na düflmüfltür. Bununla birlikte, Türkiye de yetersiz olan mevcut tasarruflar n uzun vadede tutulmas ve art r lmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu yönde önceliklerimiz zzet Karaca aras nda yer alan, katma de erli, sürdürülebilir büyümeye stratejik katk sa lanmas yönünde ihracat art r c politikalar n gelifltirilmesine destek sa lamay öngörüyoruz. Üyelerimizin uluslararas bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde faydalanarak, ara mal ithal na dayal sektörlere yönelik katma de eri yüksek üretimi Türkiye de nas l gelifltirebilece imiz gibi cari aç a yönelik somut önerileri belirlemeyi arzu ediyoruz. Bu süreçte, çal flma gruplar m z know-how oluflturmak ad na en önemli platform olarak de erlendiriyor ve Ankara ile diyalo u güçlü tutmaya önem veriyoruz. A ustos ay nda YASED Yönetim Kurulu olarak, Baflbakan Yard mc s Say n Ali Babacan, Ekonomi Bakan Say n Zafer Ça layan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Say n Nihat Ergün ve Enerji Bakan Say n Taner Y ld z a gerçeklefltirdi imiz ön ziyaretlerimizde de, bu konunun önemi vurgulanm fl ve çözümü yönünde bafllat lan çal flmalara görüfl ve önerilerimizle destek sa layaca m z belirtilmifltir. lgili Bakanlar m zdan da YASED in görüfl ve önerilerine büyük önem verildi i ve bizlerden proaktif olarak sorun ve çözüm önerilerimizin beklendi i taraf m za iletilmifltir. Son olarak, Türkiye nin, Asya, Afrika ve Rusya gibi di er dünya pazarlar ile iliflkisinin gelifltirilmesi bu sürece olumlu etki sa layacakt r. Türkiye için potansiyel pazara sahip bu ülkelerde tan t m çal flmalar na destek olmay arzu ediyoruz. fiirketlerimizin sürdürülebilir büyümesinin büyük ölçüde Türkiye nin sürdürülebilir büyümesine ba l oldu unu öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip SO 500 flirketler listesine göre, 2010 y l üretimden sat fllarda %31, katma de erde %35, ihracatta %45 ve istihdamda %29 oranlar yla 148 adet ile uluslararas sermayeli firmalar pay alm fllard r. fl ve yat r m ortam ndaki iyilefltirmelerle bu oranlar daha da artacak ve Türkiye ekonomisine daha fazla katk sa lanacakt r. Bu kazan-kazan bak fl aç s yla, Türkiye nin sürdürülebilir büyümesi önündeki cari aç k engeline karfl da ortak hareket ederek aflabilece imize inan yoruz. Bu aç dan, YASED olarak yeni belirledi imiz vizyon, misyon ve stratejik önceliklerimiz do rultusunda Türkiye nin hedeflerine ulaflmas na destek sa lamay öngörüyoruz. Hukuk güvenli i, vergi ve teflvikler, istihdam ve e itim, fikri ve s nai mülkiyet haklar, ArGe ve teknoloji kullan m öncelikli 5 konumuzu oluflturuyor. Türkiye nin karfl laflt rmal rekabet gücünü kaybetmemesi ve bu gücünün daha da art r lmas yönünde bu alanlarda gerekli mevzuat ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz. Dergimizin yeniden yap lanmas ile birlikte sizlerle daha iyi bir iletiflim kurmak ad na bu köfleden size ulaflmaya çal flaca m. Bunun interaktif bir iliflki olmas aç s ndan her türlü geri bildiriminiz için flimdiden teflekkürler ederim. I greet you all from my corner as YASED Chairman, and take this opportunity to touch the current deficit issue which stands as a major problem in front of Turkey s sustainable economic growth. Today, in an environment where liquidity is globally scarce, the economic crisis which has spread out in European countries - particularly in our neighbor Greece - challenges the world s financial markets, hand in hand with the recession the US economy is going through. As regards Turkey, in consideration of the current account deficit, which is expected to amount approximately to 10% of GNP with $ 72.5 billion at the end of 2011; the financing of this deficit healthily by generating long-term added value, is critical. From this perspective, securing the sustainability of Foreign Direct Investment (FDI) inflows carries more significance. In such a period, we believe that international direct investment figures must be evaluated more carefully than ever. The uncertainty in the global economy, a potential widespread public debt crisis, and instabilities in developed economies fiscal and financial sectors, climbing inflation and indications of overheating in some merging economies, appear as significant risk factors, and appear as obstacles to IDI flows in the coming term. Then again regulations and restrictions aimed at controlling investments, which tend to intensify all over the world, increase protectionism risks as well. The FDI forecasts of UNCTAD World Investment Report 2011 for the mediumterm indicate that global FDI flows will reach their pre-crisis level, i.e. between $ trillion in 2011, on condition that the existing risks do not turn into an unexpected economic shock. As for Turkey, IDI inflows are expected to reach $ billion at the end of 2011, depending on international economic conjunctural developments and the existing global economic risks. Turkey is following a growth trend which unavoidably generates a current deficit. Uncertainties in external demand however pose a risk factor for growth. The unanticipated failure of developed countries to stabilize their growths is among these risks as well. Turkey however holds a comparative advantage. Turkey has experienced the global economic and financial crisis period - particularly during 2010 in a macroeconomic climate which has recovered much quicker than in many countries. Turkey has taken its place among countries in the region, which grow rapidly and reduce public debts at the highest pace, thanks to the structural reforms accomplished in the previous years and the considerably healthy structure of its financial sector. Our risk premium has dropped below many European countries. Nevertheless, it is essential to keep and increase Turkey s existing savings - which are inadequate in any case - for the long-term. In this connection we plan to give support to the policies aiming at increasing exports for contributing strategic support to value-added and sustainable growth. We are expecting to establish concrete suggestions for the current deficit such as, how we can accomplish high value-added production oriented for sectors dependent on intermediary goods in Turkey, by utilizing the knowledge and experiences of our members to the highest extent possible. In this context, we consider our working groups as the principal platform for know-how generation, and attach importance to maintain a strong dialogue with Ankara. We accentuated the significance of the issue in the preliminary visits we made as YASED Board to Deputy Prime Minister Ali Babacan, Minister of Economy Zafer Ça layan, Minister of Science, Industry and Technology Nihat Ergün and Minister of Energy Taner Y ld z in August, and put forth that we would provide support to the efforts initiated for finding a solution. We were notified by the related Ministers in reply that they were attaching importance to YASED s views and suggestions, and that they were looking forward to receiving our proactive solution proposals to the subject problem. Finally, developing Turkey s relations with other markets of the world such as Asia, Africa and Russia will make positive impacts on the process. We wish to support the promotion efforts to be carried out in these countries which poses potential markets for Turkey. We acknowledge that sustainable growth prospects of our companies are dependent to a great extent on Turkey s sustainable growth. 148 internationally-invested companies have appeared in the Top 500 list of ISO, ranking the industrial companies of Turkey which hold a significant share of the country s economy. These 148 companies account for 31% of production-based sales, 35% of value added, 45% of exports and 29% of employment. These figures will increase in line with the improvements to be achieved in the business and investment environment; and internationallyinvested companies will contribute further to Turkey s economy. We believe that we can overcome this current deficit barrier to Turkey s sustainable growth too, by acting together with this win-win approach. In this respect, we are planning to give support to the efforts to be given for accomplishing Turkey s goals, in line with the new vision, mission and strategic priorities we have recently designated. Legal assurance, taxes and incentives, employment and education, intellectual and industrial property rights, R&D and technology utilization constitute our 5 priority issues. We consider that it is necessary to enact the legislative and regulatory changes for securing Turkey s comparative competitiveness in these areas and enhancing this power yet further. In line with the restructuring works we are carrying out in our magazine I will try to reach you through this corner for establishing a smoother communication. I thank you in advance for your feedbacks - of all sorts - for turning this relationship into an interactive one. YASED Baflkan YASED Chairman 6 7

5 editör ed tor editör ed tor De erli Okurlar, Dear Readers, Insight YASED in Ekim say s nda keyifle okuyaca n za inand m z bir içerikle yine sizlerleyiz. Dergimizde önceki say lar m zda oldu u gibi hem YASED teki, hem de ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik, be eniyle okuyaca n za inand m z söylefliler gerçeklefltirdik ve haber dosyalar haz rlad k. Göç te 50. Y l Bu say m z n kapa nda bundan tam 50 y l önce bafllayan Türk iflçilerin Almanya ya göçü konusuna yer verdik. Almanya daki Türk kökenli ve Alman Bakanlar ve baz Alman üye flirketlerimizin yöneticileri ile gerçeklefltirdi imiz röportajlarla konuyu hem Almanya daki Türklerin hem de Almanlar n gözünden de erlendirme f rsat bulacaks n z. Lojistik Sektörü Ekim say m zda sizler için h zla büyüyen lojistik sektörü üzerine bir dosya haz rlad k. Lojistik sektöründeki üyelerimizden sektördeki yat r m f rsatlar, teknoloji kullan mlar ve Türkiye nin lojistik üs olmas yönündeki görüfllerini ald k. Bizden Haberler Bizden Haberler bölümümüzde YASED in son üç ayda gerçeklefltirdi i faaliyetlere yer verdik. lk haberimiz dünya ile efl zamanl olarak aç klad m z UNCTAD n 2011 Dünya Yat r m Raporu. Bu y lki alt bafll uluslararas üretimin sermaye temelli olmayan modelleri ve kalk nma olan rapora göre, 2010 y l nda Türkiye ye uluslararas do rudan yat r m giriflleri bir önceki y la göre yüzde 8 artarak, 9,1 milyar $ a yükseldi ve Türkiye ayr ca dünya genelinde en fazla uluslararas do rudan yat r m çeken 27. ülke oldu. Raporun ayr nt lar na haberimizden ulaflabilirsiniz. Bu bölümün bir di er haberi Yönetim Kurulumuzun Ankara da düzenledi i Yeni Kabine ziyaretleri. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Enerji Bakan Taner Y ld z ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan makam nda ziyaret eden Yönetim Kurulumuz Türkiye gündeminde olan konularda YASED görüfllerini üst düzeyde hükümet ile paylaflma olana buldular. YASED ArGe Çal flma Grubu nun ODTÜ TEKPOL iflbirli i ile 1,5 y l süren bir çal flma sonucu haz rlad Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli fiirketlerin ArGe Etkinliklerinin Analizi Raporu nun bas n lansman Bizden Haberler bölümünün bir di er haberi. Dünyada ve Türkiye de ArGe faaliyetlerinde mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporumuza web sitemizden ulaflabilirsiniz. Özel sektörün ve iliflkili sivil toplum kurulufllar n n yasama süreçlerine kat l m n n güçlendirilmesi konusunda, YASED ve YASADER (Yasama Derne i) iflbirli i ile düzenledi imiz e itimde özellikle üyelerimizin kamu iliflkileri yöneticileri önemli bilgiler edindiler. Çal flma Gruplar m z Bu say m zda faaliyetlerini takip edece imiz 4 çal flma grubumuz D fl liflkiler ve AB, Ekonomik Araflt rmalar ve Politikalar, stihdam ve E itim ile Vergi ve Teflvikler Çal flma Grubu oldu. Haberimizden Çal flma Gruplar m z n son dönem gündem ve faaliyetlerini ö renebilir ve bu sayede gündeme yönelik görüfl ve önerilerinizi bizlerle paylaflabilirsiniz. Dergimizde yer alan bir di er haber de y lda iki kez aç klad m z üyelerimizin geçti imiz 6 ay ve gelecek 6 aya yönelik de erlendirme ve öngörülerini içeren Barometre Anketi nin ve Yat r mc Beklenti Endeksi nin sonuçlar. Ekonomi ve ifl dünyas taraf ndan merakla takip edilen sonuçlar ayr nt l olarak haberimizde yer al yor. Sosyal Sorumluluk bölümümüzde Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini bulabilirsiniz. Kültürel etkinlik haberlerine yer verdi imiz Kültürel Günce bölümünde ise stanbul Modern deki Hayal ve Hakikat, Santral stanbul daki klim De iflikli i, Yabanc lar için museum pass ve Tekinsiz Karfl laflmalar haberlerine yer verdik. Yenilenen misyonu, vizyonu ve yap s ile YASED olarak önümüzdeki dönemlerde gündem maddelerini yak ndan takip ederek faaliyetlerimize h z kesmeden devam edece iz y l tamamlanmadan gerçeklefltirmeyi planlad m z tüm etkinliklerin ayr nt lar için internet sitemizi takip edebilir veya bizlerle iletiflime geçebilirsiniz. Bir sonraki say da görüflmek üzere hoflça kal n We are with you again with the October issue of Insight YASED, with content that we hope you will enjoy. In our magazine, as before, we have included developments both in YASED, and in economy and business world. We also have carried out interviews we hope will interest you and prepared news files. 50th Year of the Immigration The cover of this issue is dedicated to the immigration of Turkish workers to Germany, which started exactly 50 years ago. You will have the opportunity of evaluating the issue from the viewpoint of both the Turks and the Germans through the interviews we had with the German and Turkish origin Ministers and the executives some of our German member companies. The Logistics Sector In our October issue, we have prepared a file on the fast growing logistics sector for you. We have asked for the opinions of our members in the logistics sector on investment opportunities in the sector, the use of technology and Turkey as a logistics base. News from YASED We included the activities realized by YASED in the past three months in our News from YASED section. Our first piece of news is UNCTAD s World Investment Report 2011, announced simultaneously with the world. According to the report with the subtitle of non-equity modes of international production and development this year, the international direct investment inflows to Turkey in 2010 rose by 8 percent over the previous year, reaching $ 9.1 billion. Furthermore, Turkey ranked 27th among the top recipients of international direct investments worldwide. You can peruse the details of the report in our article. Another news in this section is on the New Cabinet visits of our Executive Board in Ankara. The Executive Board, visiting Minister of Economy Zafer Ça layan, Minister of Energy Taner Y ld z and Deputy Prime Minister Ali Babacan at their offices, had the opportunity of sharing the views of YASED on Turkey s current issues with the upper echelon of the government. The press introduction of The Analysis Report of the R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkish Economy, prepared by the YASED R&D Working Group and METU TEKPOL after a working collaboration of 1.5 years, is another article of the News from YASED section. You may access the report disclosing the current situation of R&D activities in the world and in Turkey, issues and solution suggestions through our website. Especially the public relations executives of our member companies had the opportunity to gain significant information at the training seminars organized by YASED in collaboration with YASADER (Turkish Association of Legislation) on the subject of reinforcing the participation of the private sector and associated non-government organizations in the legislative processes. Working Groups In this issue, we will look at the activities of our 4 working groups, namely, Foreign Relations and the EU, Economic Research and Policies, Employment and Education, and Taxes and Incentives. You can find out the last term agendas and activities our Workgroups from our article, and thus share your opinions and suggestions on the agenda with us. The other topic of thi issue covers the results of the Barometer Survey and Investors Expectation Index, which we disclose twice a year, and which covers the evaluations of our members of the past 6 months, and their predictions for the next 6 months. The results, eagerly awaited by the worlds of economy and business, are disclosed in detail in our article. In our Social Responsibility section, you can reach company news on social responsibility projects our members wish to share with our readers. Our Cultural Diary section includes news on the Dream and Reality exhibition at Istanbul Modern, the Climate Change exhibition at Santral Istanbul, Museum pass for foreigners and Uncanny Encounters exhibition As YASED, with its renewed mission, vision and structure, we shall continue our activities without losing momentum, closely tracking current issues. For the details of all the activities we are planning on realizing before the end of 2011, you can follow our website, or get in touch with us. Keep well, until we meet again in our next issue Özlem Özyi it YASED Genel Sekreteri 8 9 YASED Secretary General

6 kapak konusu cover story Dil e itimi anaokulundan bafllamal Türklerin Almanya ya göçünün 50. y l n n kutland flu günlerde Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal Demokrat Parti (SPD) Teflkilat Baflkan, Eyalet Maliye ve Ekonomi Bakan ve Baflbakan Yard mc s Dr. Nils Schmid ile Türklerin Almanya da karfl laflt klar sorunlar ve uyum konusunda keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. Almanya da sanayi ve endüstrinin en fazla geliflti i bölgede Eyalet Maliye ve Ekonomi Bakanl yapan Schmid, Türklerin Almanya ya gelmesi ile birlikte olumlu fleyler oldu unu söyleyerek konuflmas na flöyle devam etti: kinci Dünya Savafl ndan yeni ç km fl Almanya y Türklerle birlikte yeniden kurduk ve gelifltirdik. Alman toplumu böylece daha renkli ve d flar ya daha aç k bir toplum haline geldi. Almanya daki toplumun ço unlu unun uyum konusunda hassasiyet göstermedi ini, kendisinin parti baflkan olmas yla birlikte bu konuda çal flmalar yapt n söyleyen Schmid: Almanya için ülkemizde yaflayan göçmenlerin uyumu çok önemlidir, hatta anahtar konulardan bir tanesidir. Ülkemin gelece i ile yak ndan ilgilidir. Çünkü Almanya da do an çocuklar n yüzde 50 sine varan bir k sm yabanc uyruklu. Üstelik benim Türk birisiyle evli olmam bu konuyu daha iyi anlamam sa lad. Türklerin Almanya ya çal flmak için gelmeleri ve Türkiye ye veda etmelerinin nas l bir duygu oldu unu flimdi daha iyi anl yorum. Duygusal aç dan nas l bir zorlukla karfl karfl - ya kald klar n n fark nday m. Alman siyasetinin de bunu fark etmesi gerekti ine inan yorum. Ekim ay nda göçmenlikle ilgili büyük bir kutlamam z olacak. Çünkü Sirkeci den yola ç k p yabanc bir ülkede gelece ini temin etmek için yola ç kan insanlar n, oradaki topluma adapte olup, hep birlikte bir yaflam oluflturmalar büyük bir geliflme ve bunun takdir edilmesi gerekiyor. Belki farkl kültürler olarak beklenen k vama gelmifl de iliz ama flimdiye kadar göstermifl oldu umuz çabalar ödüllendirilmeli. Almanya da yaflayan birçok aile için bu 50 y l bir baflar öyküsüdür dedi. Uyum Bakanl n n her fleyden önce e itim konusunda çaba sarfetti ini, çocuklar n eflit haklara ve imkanlara sahip olmas için çal flmalar yapt klar - na ve dil e itimine anaokulundan bafllanmas gerekti ine dikkat çeken Nils Schmid, Dil e itimi ald ktan sonra okul hayat ndaki baflar s ile birlikte mesleki e itimde de Baflbakan Yard mc s Dr. Nils Schmid belli bir baflar elde etmeleri için çaba gösterece- Deputy Prime Minister Dr. Nils Schmid iz. Yabanc yani göçmen çocuklar n n eflit olmad klar haklardan biri ve ilki gerekli düzeyde Almanca bilmemeleridir. Okula bafllarken dil konusunda yetersiz kald için gereken baflar ve uyumu gösteremiyor. Bu yüzden de sonraki y llarda ö renmesi gereken mesleki e itimde baflar s z sonuçlar elde edebiliyorlar. Sadece mesleki e itimde de il, ilerleyen zamanlarda yüksek e itime de geçemiyor ve baflar l olam yorlar. Bu özellikle Alman toplumu için çok önemli fleklinde konufltu. Baden-Württemberg eyaletinde yaflayan göçmenlerin di er yerlerde olan kiflilere göre daha baflar l olmalar n n sebebi olarak ifl olanaklar n n fazla olmas ve ifl pazar ndaki imkanlar n elveriflli olmas n gösteren Nils Schmid, di er eyaletlere göre Baden-Württemberg te iflsizlik oran n n çok daha düflük oldu unu ve göçmen say s n n da buna ba l olarak fazla oldu- unu söyledi. kapak konusu cover story Language teaching should start at kindergarten Celebrating the 50th year of the immigration of Turks to Germany nowadays, we had a pleasurable discussion with the President of the Social Democratic Party Organization in Baden Württemberg, State Finance and Economy Minister and Deputy Prime Minister Dr. Nils Schmid. Dr. Schmid, serving as State Finance and Economy Minister in Germany s industrially highest developed region, stated that good things happened with the immigration of Turks to Germany, and went on, saying, We rebuilt and developed Germany, fresh out of World War II, together with the Turks. The German society thus became more colorful and more extroverted. Dr. Schmid, saying that the majority of the German public was not sensitive to the issue of integration, and that he had been working on the subject since his appointment as party president, added, For Germany, the integration of the immigrants living in our country is very important, in fact, it is one of the key issues. starting language teaching in kindergarten, Dr. Nils Schmid It is closely related to the future of my country. About 50 percent continued to say, After they receive language education, we of babies born in Germany have foreign nationalities. shall work to provide the opportunity of success in professional training, as well as their success in their school lives. One of the Moreover, having a Turkish wife has helped me understand the inequalities of foreign, that is, new immigrant children, and the issue better. Now, I understand much better what it means for first one, arises from their lack of sufficient knowledge of the the Turks to come to Germany to work, and to bid farewell to German language. As they have insufficient knowledge of the Turkey. I am aware of what a great emotional difficulty they language when starting school, they cannot achieve the faced. I believe German politics should also be aware of this. In necessary success and integration. Therefore, they tend to have October, we will have a big celebration regarding immigration. It unsuccessful results in their later, professional training. It is not is a huge development for people who started off from Sirkeci to just professional training, they usually cannot pass on to higher go to a foreign country to establish their future, to integrate to education and be successful. This is very important, especially the society there, and to build a joint life, and that should be for the German society. applauded. Maybe, as different cultures, we have not reached the desired level, but the effort we have spent until today must Dr. Nils Schmid indicated the plentitude of job opportunities and be rewarded. For many families living in Germany, these 50 years the favorable conditions in the job market as the reason why the are a success story. immigrants living in the state of Baden-Württemberg are more successful to those living elsewhere, and stated that, compared Pointing out that the Integration Ministry was working primarily to other states, the unemployment rate in Baden-Württemberg on the issue of education, and on providing children with equal was much lower, and consequently, the number of immigrants rights and opportunities, and emphasizing the necessity of was higher. 10 ekim / october

7 kapak konusu cover story 1980 lerin sonunda göçün geçici de il, kal c oldu u fark edildi Göç anlaflmas çerçevesinde 1962 de babas, 1964 te annesi Almanya ya gelen Cem Özdemir, bugün Alman Yefliller Partisi nin eflbakan olarak Almanya da yaflayan Türkleri gururland r yor. Türklerin 1961 y l nda Sirkeci Gar nda bafllayan hikayesi hakk nda konufltu umuz Yefliller Partisi Eflbaflkan Cem Özdemir, ekonomik aç dan rahatlamak için ülkelerini b - rak p Almanya ya göç eden kimselerin y llar içerisinde çok zorluklar ile karfl laflt klar na dikkat çekti. Hollanda, Belçika ve Almanya gibi ekonomisi yükseliflte olan ülkelerin II. Dünya Savafl ndan sonra baz iflleri yapmak istemediklerini ve bu bofllu u yabanc kökenli insanlar n doldurdu unu ifade eden Özdemir, bafllang çta bu durumun önemsenmedi ini, 1973 y l nda Almanya göçe kap lar n kapatt ktan sonra göçün farkl bir boyut kazand n söyledi. nsanlar n bu sefer de akrabal k ba lar n kullanarak ülkeye girifl yapmaya devam etti ini ve 1980 lerin sonunda bu göçün geçici bir durum de il, kal c oldu unun fark edildi ini ve özellikle 80 darbesi sonras nda gelenlerle bu durumun pekiflti ini belirtti y l nda ilk defa bir Alman Baflbakan Buras bir göç ülkesidir, göç bir gerçektir, çok kültürlü bir toplumuz, bundan dolay yasalar m z modernlefltirmek zorunday z diye aç klamada bulunmufltu diyen Cem Özdemir, kendilerinin iktidara geldiklerinde vatandafll k yasas n de ifltirmeye çal flt klar n, muhalefetin bask s sonucunda yasan n istedikleri gibi olmad n söyledi. Almanya daki göçmenlerin en önemli sorununun e itim oldu unu, e itim sorununun hallolmas yla di er sorunlar n ortadan kalkaca n dile getiren Cem Özdemir, Almanya da 16 tane eyalet var ve her eyaletin kendine has e itim sistemi var. Almanya da e itim sisteminde eksiklikler var. Eskiden 40 y l boyunca bir fabrikada çal fl p emekli olan bir ailenin durumu orta tabakay temsil ediyordu ve onlara göre e itim sistemi planlanm flt. Sistemde bunlar düflünülmemifl. fiu andaki varolan e itim sistemi mutlaka de iflmeli. Yefliller Partisi Eflbaflkan Cem Özdemir / Co-Chairman of the Greens Party Cem Özdemir Çünkü bu flekilde devam etti i sürece toplum mutlu olmayacak dedi. Özdemir, Almanya da yaflayan göçmenlerin di er bir sorununun da insanlar aras ndaki iletiflimsizlik ve yanl fl anlafl lman n oldu unu söyledi. Almanya ya bak ld nda Almanya n n da göçmenlerden ne istedi ini bilmedi ini, belirlemekte zorluk çekti ini ifade eden Cem Özdemir: Onlardan uyum mu istiyor, asimilasyon mu istiyor? Belli de il. Alman vatandafl olmak için uzun süre ne yapmak gerekiyor sorusuna cevap bulunam yor. Alman kimdir? Hristiyan kökenli Alman m, Musevi kökenli Alman m, yoksa farkl bir dinden, dilden olan kifli Alman m? K sacas ; az nl ktan gelen insanlar n, ço unlu un bir parças olabilmek için her zaman çok çaba göstermesi gerekiyor fleklinde konufltu. Özdemir, Almanya da kal c olarak yerleflmek isteyen göçmenlerin Almanya y vatan olarak kabul etmesi gerekti ine dikkat çekti. kapak konusu cover story By the end of the 1980s, it was realized that the immigration was permanent, not temporary Cem Özdemir, whose father immigrated to Germany in 1962, and his mother in 1964, in accordance with the immigration agreement, makes Turks living in Germany proud as the Co-Chairman of the Greens Party. G reens Party Co-Chairman Cem Özdemir, when asked about the story of the Turks which started at the Sirkeci Station in 1961, pointed out that the people, who left their country and immigrated to Germany in order to seek economic relief, faced many hardships throughout the years. Özdemir, declaring that countries with rising economies such as Holland, Belgium and Germany, did not want to undertake some jobs after World War II, and foreign people filled those positions, said that not much importance was attached to the situation in the beginning, and it was only after Germany closed its doors to immigration in 1973, that immigration gained a different dimension. He said that then, people started using their relationship ties to enter the country, and it was only at the end of the 1980s that the permanence of immigration was realized, and strengthened by those who came after the coup of Cem Özdemir said, For the first time in 1998, a German Prime Minister said, This is an immigration country, immigration is a reality, we are a multicultural society, therefore we have to modernize our laws, and explained that during their time in the government, they tried to change the citizenship laws, but the law didn t turn out the way they wanted to be, due to pressure from the opposition. Cem Özdemir pointed out that the most important problem of the immigrants in Germany is education, and when the education issue is resolved, all other issues will be eliminated, and said, There are 16 states in Germany, and each state has its own educational system. There are gaps in the education system in Germany. In the past, a family who had retired after 40 years of service in a factory represented the middle class, and the education system was planned with them in mind. The present educational system must change, because as long as it continues like this, the society will not find happiness. Özdemir said that another problem of the immigrants in Germany is the lack of communication and the misunderstandings among people. Saying that when one looks at Germany, Germany doesn t know what it wants from immigrants, either, and has difficulty in defining their requirements, Özdemir says, Does the state want integration or assimilation from them? It is not definite. An answer to the question, What should be done to become a German citizen? cannot be found. Who is German? Is someone with Christian roots a German, or someone with Jewish roots, or Muslim roots, or is someone with a different religion or a different language a German? In short, people belonging to minorities always have to struggle very hard to become a member of a majority. Özdemir said that if the immigrants want to settle permanently in Germany, they must accept this country as their home. 12 ekim / october

8 kapak konusu cover story kapak konusu cover story Göçmenler için meslek e itimi önemli Türklerin Almanya'daki birçok baflar öyküsünden biri olarak tan d m z ve flu anda Almanya n n Afla Saksonya Eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi nin Sosyal fller, Kad n, Aile, Sa l k, mar ve Uyum Bakan olarak görev yapan Aygül Özkan, Almanya ya vas fs z bir iflçi olarak gelen ve meslek edinerek gelirini çocuklar n n e itimine ay ran bir baban n k z. Immigrants acquire professional training Aygül Özkan, well known as one of the many success stories of Turks in Germany, and who is now serving as the Minister for Social Affairs, Women, Family, Health, Public Works and Integration for the Christian Democratic Union in Lower Saxony, is the daughter of a father who came to Germany as an unqualified worker and gained a vocation, and who set aside his earnings for the education of his children. B abas n n okuyamad için çocuklar n n e itimine önem verdi ini söyleyen Aygül Özkan: Almanya ya göç y llar nda Türkiye de ö renci okutmak çok zormufl. Büyük kentlerde yaflayanlar üniversite okuyabilmifl. Almanya ya gelen aileler, çocuklar n n daha iyi e itim alaca n düflünüyordu ve babam çocuklar n n e itimi için tüm servetini harcayabilece ini söylerdi fleklinde konufltu. Sorumlulu unda olan bakanl klar n çok genifl bir alana yay ld n söyleyen Özkan, ilgili bakanl klar n tamam n n insanlar n yaflam alan n ilgilendirdi ini söyledi. Almanya da göçmenlerin ülkeye uyumu hakk nda fikirlerine baflvurdu umuz Aygül Özkan: Almanya da yaflayan pek çok göçmenin biz burada yabanc y z düflüncesinden vazgeçmeleri gerekiyor. Biz bu ülkede 50 y ldan beri yafl yoruz. Art k bunu herkesin benimsemesi gerekiyor dedi. Yaflad bölgedeki göçmenleri say lar sorunlar aç s ndan de- erlendiren Özkan; lk s rada Türkler, arkas ndan da eski Alman kökenli olan Ruslar, Polonyal lar, Do u Bloklar ndan gelenler, Yunanlar, talyanlar geliyor. Bu eyaletin bat s na Hollanda s n r - na do ru bakt n z zaman Ruslar görüyoruz. Onlar n bir k sm oraya gelmifl, hayvanc l k ve tar mla geçiniyorlar. Mesela baz göçmenlerin e itim sorunu var fleklinde konuflmas n sürdürdü. Göçmenlerin e itiminin uzun y llar ihmal edildi ini art k bunun de iflmesi gerekti ini savunan Aygül Özkan uyumun sa lanmas için dil ve e itimin çok önemli oldu una dikkat çekti. Gençlerin ve çocuklar n ne kadar erken Almanca ö renirse e itim flans n n da o kadar artt na dikkat çeken Özkan, okul öncesi küçük çocuklar n krefllere gönderilmesi gerekti ini savunarak, göçmen çocuklar n geldikleri ülke, dil, din, kültürlerine göre zekal veya zekas z olarak s n fland r lmas n çok yanl fl oldu unu belirtti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi nin Sosyal fller, Kad n, Aile, Sa l k, mar ve Uyum Bakan Aygül Özkan Minister for Social Affairs, Women, Family, Health, Public Works and Integration for the Christian Democratic Union Aygül Özkan Ailenin e itim seviyesinin zay f olmas çocuklar n baflar s z olaca n göstermez diyen Özkan: Almanya da eriyen nüfusa karfl l k göçmenlerde giderek yükselen nüfus oran dikkate al nmal. Ekonomide uluslararas yap lan çal flmalar memnuniyetle karfl lan rken, ülkede yaflayan yabanc larla olan uyum sorunlar - na çözüm bulunmal. fl piyasas nda yabanc lara yap lan haks zl k, eflitsizlik, çifte standart uygulamas uyumu engelliyor diye konufltu. Yabanc kökenli insanlarla dünyan n her yerinde karfl laflman n mümkün oldu unu söyleyen Özkan, Almanya da yaklafl k 16 milyon kiflinin göçmen, Baden Württemberg Eyaletinde de her 4 kifliden birinin göçmen kimli ine sahip oldu unu söyledi. Almanya da 350'den fazla meslekten göçmenlerin sadece berber, tamirci gibi 5-6 mesle i s ralad klar n, göçmen gençlerinin meslek e itiminde daha çok e itilmesi gerekti ini belirtti. P ointing out that the education of his children was more important for her father as he himself did not have the opportunity for proper training, Aygül Özkan said, During the years of immigration to Germany, it was difficult to educate children in Turkey. Only those living in large cities could go to university. Families who came to Germany were thinking that their children would be getting a better education, and my father used to say that he would spend his entire earnings for the education of his children. Özkan pointed out that the ministries under her responsibility were spread over a large field, and stated that all of them concerned the lives of people. Asked about her thoughts on the integration of immigrants in Germany to the country, Aygül Özkan replied, Many immigrants living in Germany must give up the thought, We are strangers here. We have been living in this country for 50 years. Everybody should adopt this. Özkan, evaluating the numbers and the problems of the immigrants in the area where she lives, declared, First, Turks, then Russians - whose roots were in the old Germany, Poles, people from the former Eastern Block, Greeks and Italians come into picture. When we look at the western regions of this state, towards the Holland border, we see Russians. Some of them have come to that area, and are making a living through animal husbandry and agriculture. For example, for some of the immigrants, the problem is education. Aygül Özkan, stating that the education of the immigrants has been disregarded for long years, defended the necessity for change, and pointed out that language and education are vital for proper integration. Drawing attention to the fact that the earlier young people and children learn German, the better their chances for education will be, she also declared not sending pre-school children to kindergarten, and classifying immigrant children as bright or dull according to their country of origin, language, religion or culture is extremely wrong. She pointed out that the low education level of a family does not indicate that the children will be unsuccessful, and said, In Germany, the ratio of the shrinking native population and the increasing immigrant population must be taken into consideration. While international activities in economics are applauded, solutions must be found for the problems of accommodation of foreigners in the country. The injustices, inequality, double standards practised against foreigners in the business arena are making integration very difficult. She pointed out that out of the 350 plus professions in Germany, immigrants could count only five or six professions, such as hairdresser mechanic, and emphasized the necessity of providing better professional training for immigrants. 14 ekim / october

9 kapak konusu cover story Almanya'n n hem görüntüsünü hem de kültürel yaflant s n etkiledik 2,5 yafl nda Almanya da yaflayan ailesinin yan na göç eden ve Türk-Alman evliliklerini ele alan bir film çeken Bilkay Öney, bugün Baden Würtemberg Eyaleti Uyum Bakan olarak görev yap yor. Almanya'daki Türklerin Almanya y etkiledi ini ve flekillendirdi ini söyleyen Öney: Art k her yerde Türk restoranlar, bakkallar ve camiler mevcut. Yani Almanya'n n hem görüntüsünü hem de kültürel yaflant s n etkiledik. Fatih Ak n, Alman rejisörü olarak ödül kazan yor, Mesut Özil Alman Milli Tak m için gol at yor. Asl nda o kadar çok cevherlerimiz var ki, keflke bunlar n hepsini ortaya ç karabilsek ve keflke Almanya daki Türklerin imaj n biraz daha yükseltebilsek... dedi. Günümüzde Almanya'da her alanda çok baflar l Türkleri görmenin mümkün oldu unu ve bu tablonun çok sevindirici ve gurur verici oldu unu aktaran Öney: Türkler buraya vaktinde misafir iflçi olarak geldikleri için ilk baflta kendilerine uygun görülen ifllerde çal flm fllar, yani fabrikalarda filan. Çok daha sonra e itim seviyesi art nca, sadece fabrika iflçisi de il, fabrika sahibi de olabilmifller. Baflar l Türklerin say s n n artabilmesi için, birbirilerine daha fazla destek olmal lar, çünkü rekabet zaten var ve rekabet kurallar n çi neyip, etik olmayan davran fllarda bulunanlar da var. Bu durum, üzücü ve gereksiz olaylar do urabiliyor. Gençlerin aras nda ayr m yap ld nda bu durumun e itim performans n olumsuz etkiledi ini, ayr mc l n her zaman var oldu unu ve kökenden, aile statüsünden, cinsiyet veya dinden dolay ayr mc l k yap ld n belirten Öney, 2006 y l nda ayr mc l önleme yasas n n hayata geçti ine, ancak kafalardaki ön yarg lar sadece yasalarla gidermenin mümkün olmad na de indi. Öney, farkl kültürlerden gelen insanlar n kaynaflmas n n elbette zor oldu unu ve bunun bir hayli zaman ald n, Göç Anlaflmas n n ellinci y l n n kutland flu günlerde hala uyum sorunlar n n tart fl ld n söyledi. ki ülke insan na bak ld nda garip bir durum gibi görünse de, dikkatli bak l nca, insanlar n asimile olmad klar na ve kendi kültürlerini ve dinlerini yaflad klar na dikkat çeken Öney: Bu da asl nda kötü bir fley de il. Elbette asimile olanlar da var, ancak onlar tart flma konusu de iller, oysa onlar n say s belki de daha yüksek, ancak göze çarpm - yorlar, bu yüzden konu edilmiyorlar ifadesini kulland. Baden Würtenberg Eyaleti Uyum Bakan Bilkay Öney Integration Minister of Baden Wurttemberg Bilkay Öney Öney, ailesinin, ö retmen olmas nedeniyle Do u da fiark hizmetini tamamlamas ndan sonra zorluklar yaflad n ve bu sebeple Almanya ya iflçi ailesi olarak gitmeyi tercih etmifl olduklar - n söyledi. Ailesinin çok sade bir yaflam tarz na sahip olmas ndan dolay, Alman yaflam tarz na kolay uyum sa lad klar n söyleyen Bilkay Öney, Almanya da dil ö renmenin hem kendisi için hem de ailesi için zaman ald n belirterek: Ben çocuk yuvas nda daha çabuk Almanca ö renirken, annem babam biraz zorlanarak Almanca ö renmifller. Annem babamda hala aksan var, çocuklar nda yok fleklinde konuflmas n sürdürdü. E itim hayat mda elbette yabanc l k hissetti im anlar oldu, çünkü yabanc ve az nl k olarak özellikle ilk y llarda yabanc l k daha fazla ön planda idi. Bir s n fta sar fl n Alman çocuklar n n aras nda tek esmer çocuk olunca, bu durum daha da bariz bir flekilde hissediliyordu diyen Öney, ailesinin e itim konusunda kendisine fazlas yla destek oldu unu belirtti. kapak konusu We have influenced both the appearance and the cultural life of Germany Öney says that the Turks in Germany have influenced and shaped Germany, and adds, Now, there are Turkish restaurants, grocers and mosques everywhere. We have influenced both the appearance and the cultural life of Germany. Fatih Ak n wins an award as a German film director; Mesut Özil hits a goal for the German National Team. Actually we have so many jewels; I wish we could bring all of them out and raise the image of the Turks living in Germany a bit more. Öney, relating that it is possible to see many successful Turks in all fields in Germany today, and that observing this makes one proud and pleased, adds, Because Turks first came here as guest workers, they performed the jobs they were given, that is, in factories and so. Later, as their level of education rose, they were able to become factory owners, not just factory workers. In order for the number of successful Turks to increase, they must provide more support for each other, because there is always competition, but there are also those who break the rules of competitiveness and act unethically. This can give rise to grievous and unnecessary conflicts. Öney pointed out that discrimination among the young people negatively impacted educational performance. He said that discrimination due to roots, to family position, gender or religion is always present in the society, and added that, although a law to prevent discrimination was passed in 2006, it is not possible to get rid of the prejudices in people s minds with laws. Öney stated that it is naturally difficult for people from different cultures to commingle, and it takes a long time, and pointed out that in these days when the 50th year of the immigration agreement is being celebrated, integration issues are still being cover story Bilkay Öney, who immigrated to Germany at the age of 2.5 to join his family living there, and who made a film on Turkish German marriages, is now serving as the Integration Minister of Baden Wurttemberg. discussed. Öney pointed out that, although it seems strange - if looked at carefully - the two people from two countries have not been assimilated yet and that they live their own cultures and own religion. Actually, this is not a bad thing. Of course, there are those that have adapted, but they are not a subject for discussion; their numbers are probably greater, but they don t stand out, so they are not discussed, conveyed Öney. Öney disclosed that his family, being teachers, had encountered difficulties after completing their mandatory stint in Eastern Anatolia, and selected immigrating to Germany as workers. Stating that his family had adapted to the German way of life easily as they had a simple way of life themselves, Bilkay Öney said that learning the language in Germany took time for both himself and his family, and added, I learned German much quicker at the kindergarten, my parents had more difficulty in learning the language. My parents speak with an accent, their children do not. Öney said, Naturally there were times during my education when I felt as the outsider, because - especially in the first years - being a stranger, being the minority, was far more in the foreground. If you are the only brunette in a classroom full of blond German kids, you can feel that much more, and added that his family had given him more than enough support for his education. 16 ekim / october

10 kapak konusu cover story 1960 l y llarda Türklerin ifle, Almanya n n iflçiye ihtiyac vard A Geçmifle bak nca çok eskiye giden bir Türkiye-Almanya iliflkisi görüyoruz. Bugün Türkiye de a rl kl olarak Alman firmalar bulunuyor. Ve inan yorum ki gelecekte de bu ba lant kuvvetli bir biçimde devam edecek. lman bir flirketin yöneticisi olarak, 1961 de Türkiye ile Almanya aras nda yap lan göç anlaflmas sonucunda Türklerin Almanya ya gitmesini nas l de erlendiriyorsunuz sorumuzu yan tlayan Siemens San. ve Tic. A.fi CEO su Hüseyin Gelis flunlar söyledi: 1960 l y llardan bahsedince, o y llarda Türkiye ekonomisi zor günler geçiriyordu. Almanya da ise büyük bir kalk nma hamlesi vard. Almanya bir nevi Avrupa n n Amerika s olmufltu. fl imkanlar ve flans o derece fazlayd ve her fleyden önemlisi Türkiye ye uzak de ildi. Türkiye taraf nda ise iflsizlik oran çok yüksekti. Buradakilerin ifle, Almanya n n ise çal flacak iflçiye ihtiyac vard. Hatta müracaat etmeleri için bürolar bile aç lm flt. Tabii büyük ümitlerle Almanya ya gidildi larda oraya göç eden yabanc lar 2. Dünya Savafl n n y k lm fl binalar yla karfl laflt - lar. Çabuk büyüyen ama altyap s o kadar da iyi bir ülke de ildi karfl laflt klar. Avrupa'n n do usundan, Polonya ve Slav ülkelerinden gelen göçler nedeniyle Almanya n n kültürel yap s biraz daha farkl idi. Dolay s yla Türklerin oraya tafl d Akdenizli ruhu, yiyecek, içecek, sosyal hayat vb. her konuda kendini hissettirdi ve kültürel anlamda farkl bir katk lar oldu. Di er taraftan Türklerin giriflimci ruhu da Alman ekonomisini oldukça hareketlendirdi. Bugün ülkedeki tüm yabanc lara bak nca Türklerin en fazla ifl giriflimi yapan grup oldu unu görürüz. Bu anlamda Almanya ekonomisine katk sa lad lar. Türk ekonomisi de bundan faydaland. Zira oradaki Türkler tüm yat r mlar n Türkiye de gerçeklefltirdiler. Bir di er önemli geliflme ise fludur: Almanya n n kamu organizasyonuna bak nca art k Türk isimleri ile karfl lafl yoruz. Bu büyük bir zenginli in bafllang c d r. Bundan önce gidenlerin farkl bir katk s olmufltu, bundan sonraki neslin çok daha farkl flekilde katk s olacak. Küreselleflmenin bafllang c budur. Art k bakt m zda ayn Türkiye de oldu u gibi Almanya da da rengarenk bir tablo görebi- 18 ekim / october 2011 Siemens San. ve Tic. A.fi CEO su Hüseyin Gelis CEO of Siemens Industry and Trade Inc. Hüseyin Gelis liyorum. Bu iki taraf için de büyük baflar d r. Tabii geriye bak p Neyi daha iyi yapabilirdik? diye sorgulad m zda de inebilece- im baz konular var. fiöyle ki; oraya gidildi ama herhangi bir haz rl k yap lmaks z n, bilgilendirme ve e itim olmaks z n bir gidiflti. Düflünün, ufac k yerleflim yerlerinden insanlar kocaman flehirlere gidiyor, üstelik dil, din, kültür hepsi farkl ve orada hayat n devam ettiriyor ancak maalesef hiçbir bilgiye sahip olmaks z n bunu yapmaya çal fl yordu. Almanya da ne yaz k ki konunun bu taraf n eksik b rakm flt. Ben ilk giden neslin yeterince iyi anlafl lamad n, kendimizi iyi tan tamad m z düflünüyorum. Bir de flunu unutmamak laz m: Göç etmek kelimesi için Amerika da emigration kelimesini kullan rlar ve bu yerleflmek olarak alg lan r. Hatta giden kifliler en fazla 2-3 y l sonra tam adaptasyon sa lar ve Ben bural y m diyecek boyuta ulafl r. Almanya da ise herkes 2-3 y l kal p memlekete dönece im düflüncesini dile getirirdi. Ancak y l kal rlar, buna ra men yine 2 y l sonra memlekete dönece im derlerdi. Hem Almanya hem Türkiye nin bu entegrasyona manevi destek vermesi çok önemli. In the 1960s, Turks needed jobs, and Germany needed workers A nswering the question of how he evaluated the Turks going to Germany in as a result of the immigration agreement signed between the two countries - as the CEO of a German company, Hüseyin Gelis, the CEO of Siemens Industry and Trade Inc., said, When we talk about the 1960s, Turkey s economy was having difficulties in those years. In Germany, on the other hand, there was a development thrust. Germany was like the America of Europe. There were plenty of jobs and opportunities, and most importantly, it was not far from Turkey. On the side of Turkey, the unemployment rate was very high. Those here needed jobs, and Germany needed people who would work. They had even opened application bureaus. Of course, people went to Germany with great expectations. The foreigners who immigrated there in the 60s found the ruins of World War II. What they encountered was a fast growing country where the infrastructure was not so good. Due to immigration from Eastern European countries, from Poland and Slavic countries Germany s cultural structure was somewhat different. The Mediterranean spirit, the food, drinks, social life, etc., carried there by the Turks, made itself felt in all aspects, and contributed something different from the cultural perspective. On the other hand, the entrepreneurial spirit of the Turks enlivened the German economy to a great extent. Today, looking at all the foreigners in the country, we see that the Turks are the most enterprising group. They contributed to the German economy in this respect. The Turkish economy also benefited from this, because the Turks in Germany made all their investments in Turkey. Another important development is this: When we look at the public organizations in Germany, we see Turkish names. This is the beginning of a great prosperity. The kapak konusu cover story When we look at today, we see the predominant presence of German companies. And I believe that this connection will continue strongly on to the future. ones who went there before, contributed in one way, the next generations will contribute in different ways. This is the beginning of globalization. Now, when I take a look, I can see a colorful image in Germany just like I can observe in Turkey. This is a huge success for both sides. Of course, when we look back and ask, What could have been done better, there are a few issues I would like to touch on. People went there, but without any preparation, without any education or training given. Just think, people from tiny settlements go to huge cities, language, religion, culture, everything is different, and they try to sustain their lives, but unfortunately, they try to do this without any information. Unfortunately, Germany had also overseen this side of the subject. I think the first generation that went, wasn t sufficiently understood, that we couldn t promote ourselves well enough. This must also be remembered: The word in America is immigration, which is perceived as settling. Those who go there achieve full adaptation within 2-3 years, and reach the level of saying, I m American. On the other hand, everybody in Germany said, I ll stay here 2-3 years, then I ll go home. However, they stay years, and keep saying, I ll go back home in 2 years. It is very important for both Germany and Turkey to lend moral support to this integration. 19

11 kapak konusu cover story Almanya, Türkleri Misafir Çal flan olarak gördü Tüm dünyada, çamafl r ve ev bak m, kozmetik/kiflisel bak m ve yap flt r c teknolojileri olmak üzere üç ifl alan nda lider marka ve teknolojileriyle faaliyet gösteren Henkel de, Türk Henkel Yürütme Kurulu Baflkan olarak görev yapan Erdem Koçak n göç anlaflmas çerçevesinde Türklerin Almanya ya göçünün 50. y l n n kutlanmas ile ilgili fikirlerine baflvurduk. kinci Dünya savafl sonras h zl bir kalk nma sürecine giren Almanya n n büyük bir iflgücü eksikli i ile karfl karfl - nili i ve ilki yaflataca m zdan gelecekte çok daha fazla ye- ya kald n söyleyen Erdem Koçak o dönemlerde Almanya n n da eminiz fleklinde konufltu. pek çok ülke ile göç anlaflmas imzalad n ve bu çerçeve- de Türkiye ile de ifl gücü anlaflmas yapt n hat rlad n söyledi. 50 y ll k bir geçmiflten sonra Kiflisel olarak tan k olmad n, fakat çocukluk ve gençlik y llar nda Türklerle, Almanlar n birbirlerine Alman iflverenlerin Türk çal flanlardan olan memnuniyetlerini konu al flt na dikkat çeke- eden pek fazla gazete haberi gördü ünü ifade eden Koçak: Zira rek, flunlar söyledi: Özellikle özellikle o y llarda Almanya ya gidenler büyük bir baflarma, çok çal flma, ilk iki kuflak ciddi bir enteg- mümkün oldu unca çok para biriktirebilme ve memleketlerine rasyon sorunu yaflad. Daha bir an önce dönme gayreti içerisinde idiler. Alman Hükümeti iyi e itim alma f rsat bulan de gelen Türkleri Misafir Çal flan olarak görüp, ihtiyac kalmad - üçüncü kuflak ise Alman toplumuna nda geri gönderebilece ini düflündü. Ne Türklerin ne de Alman daha adapte olmufl Türk Henkel Yürütme Kurulu Baflkan Erdem Koçak Executive Board Chairman of Türk Henkel hükümetinin beklentileri gerçekleflti. lk iki jenerasyon Alman toplumuna gibi duruyor. Biz Türkler kök- Erdem Koçak ve kültürüne büyük ölçüde adapte olmad, üçüncü nesil lerimize s k s k ya sar lmay Türkler, iyi bir e itim al p, Alman flirketlerinin önemli yönetici kayna seven ülkemizden uzakta mutlu olmayan bir milletiz galiba. Bu durak oluyorlar ve de Alman ifl dünyas n n müteflebbis bireyleri olarum adaptasyonu kolaylaflt rm yor Alman ekonomisinin geliflmesine ve de Alman-Türk ekonomilerinin iflbirli ine de erli katk lar sa l yorlar dedi. Almanya da ifle yerlefltirme süreçlerinde adaylar n kökenleri ile de il, e itim seviyeleri, nitelik ve potansiyellerinin de erlendirildi- K ta Avrupas d fl nda ilk yat r mlar ndan birini Türkiye ye yapan ini söyleyen Koçak, ifle al mlarda diskriminasyona yol açabilecek Henkel in Türkiye ile birlikteli inin 50 y l aflan bir sürece sahip oldu una hiçbir farkl l n göz önünde bulundurulmad n, hatta geçen y l dikkat çeken Koçak, Henkel in Türkiye nin yaflad en Henkel de bu konuyu yönetmesi için bir çeflitlilik birimi bile ku- olumsuz dönemlerde bile umutsuzlu a kap lmad na ve parlak ruldu unu ifade etti. T pk ifle al mlarda oldu u gibi çal flanlar n gelece i ile ilgili öngörüsünü sürdürdü üne de indi. Henkel in kariyer gelifliminde de performans ve potansiyelleri de erlendirildi ine Türk pazar na yat r m yaparak beklentilerine karfl l k buldu unu dikkat çeken Koçak: Sadece Türklere de il hiçbir din, dil ve ifade eden Erdem Koçak, Türk pazar na ve Türk tüketicilerine birçok rk ayr m gözetilmemektedir. Tam tersine tüm bu çeflitlilik ve fark- ilki ve yenili i getirdi imiz ve tan flt rd m z için mutluyuz ve l l klar Henkel için bir zenginlik yaratmaktad r ifadesini kulland. kapak konusu cover story Germany saw the Turks as Guest Workers Erdem Koçak, serving as the Turkish Henkel Executive Board Chairman of Henkel - operating with its leading brands and technologies all over the world in three fields of business consisting of laundry and home care, cosmetics/personal care, and adhesives - shared his views on the 50th anniversary of the immigration of Turkish people to Germany within the framework of the immigration agreement. S aying that Germany, entering an accelerated development phase after the Second World War, faced a significant labor shortage, Erdem Koçak added that Germany signed immigration agreements with many countries at the time, and that he remembers such an agreement being signed with Turkey within this context. Koçak, stating that while he himself has no personal memories, he remembers reading about how satisfied German employees were with Turkish workers during the years of his childhood and youth, conveyed, Because those that went to Germany, especially during those years, were motivated by a wish to be very successful, to work hard, to save as much money as possible and to return home as soon as possible. The German Government saw the Turks that came as Guest Workers and thought they could send them back when they no longer needed them. The expectations of neither the Turks nor the German government became reality. The first two generations could not adapt to the German society and culture to any great extent. Third generation Turks are receiving a good education and becoming a significant executive source for German companies and are making valuable contributions to the development of the German economy and the cooperation of German-Turkish economies as enterprising members of the German business world. Koçak, drawing attention to the fact that Turkey s collaboration with Henkel, who made one of its first investments outside Continental Europe to Turkey, has a history of over 50 years, pointed out that Henkel hadn t lost hope in even the worst periods experienced by Turkey, and sustained its prediction of a brilliant future. Koçak, stating that Henkel met its expectations by investing in the Turkish market, added, We are happy that we have brought many firsts to the Turkish market and to the Turkish consumers, and we are convinced that we shall present even more innovations and firsts in the future. Drawing attention to the fact that Turks and Germans have become used to each other after a history of 50 years, he said, Especially the first two generations experienced integration difficulties. The third generation, who has had the opportunity for better education, seems to have better adapted to the German society. I think we, Turks, are a nation of people who cling tightly to their roots, and who are not happy away from their country. This does not make adaptation any easier. Koçak stated that in Germany, candidates are not evaluated according to their origins, but according to their level of educations, qualities and potentials in job placement, and declared that no difference that might cause discrimination is taken into account, and furthermore, a diversity unit was established last year at Henkel to deal with such issues. Pointing out that the performances and potentials of employees are evaluated for career development just as for job placement, Koçak said, There is no discrimination, not only for Turks, but for all, there is no discrimination based on religion, language or race. Just the opposite, all this diversity and differences create wealth for Henkel. 20 ekim / october

12 dosya FILE 2023 ihracat hedefine ulaflabilmek için Türkiye nin lojistik üssü olmas flart Turkey must become a logistics base for accomplishing its 2023 export target Türkiye nin 2023 y l ndaki 500 milyar dolarl k ihracat hedefine ulaflabilmesi için mutlaka lojistik üssü olmas gerekti ini ifade eden DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan K r ml, lojistikte geliflmiflli in en temel göstergesinin ifl hacmi kadar güçlü bir lojistik altyap n n varl oldu unu ve içinde bulunulan co rafi konum sayesinde lojistikte bölgesel üs olmas için büyük avantaja sahip olan Türkiye nin altyap yat r mlar n h zla tamamlayarak desteklemesinin flart oldu unu söyledi. General Manager of DHL Supply Chain Turkey Hakan K r ml mentioned that Turkey must become a logistics base in order to accomplish its USD 500 billion 2023 export target, and added that the fundamental indicator of development in logistics for a country is the existence of a logistics infrastructure to be as strong as its business volume. General Manager K r ml said that Turkey, which holds great advantages for becoming a regional logistics base, thanks to its geographical position, must quickly complete and support the infrastructural investments. 22 ekim / october 2011 DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan K r ml General Manager of DHL Supply Chain Turkey Hakan K r ml dosya H akan K r ml, Dünya Bankas Lojistik Performans Endeksi 2010 raporuna göre Türkiye nin bugün 39. s ra- today ranks 39th in the World Bank Logistics Hakan K r ml drew attention to the fact that Turkey da yer ald na ve bu yöndeki yat r mlar n h z kazanmas Performance Index 2010, and the necessity for gerekti ine dikkat çekti. Özellikle oluflturulacak olan lojistik köylerin, üretim merkezlerinin, depolar n deniz yolu, demiryollar gibi alternatif modlar aras nda çift yönlü ba lant lar n n tamamlanmas n n, Türkiye nin sektördeki konumunu daha da güçlendirece ini vurgulayan K r ml : Sektördeki çok parçal yap lanman n da hizmet kalitesinin istenilen düzeye gelmesine engel oluflturdu u kanaatindeyiz. Türkiye de lojistik gündeminin en önemli konular ndan biri de halen tafl mac l n a rl kl olarak karayolu ile investments in this sector to gain momentum. K r ml underlined that with the completion of, in particular the logistics villages, production centers, and warehouses to be built, Turkey s position in the sector will be more strong and added; We believe that the multiparty structure of the sector is also a barrier in reaching the desired service quality. One of the major issues on the logistics agenda of Turkey that transportation is made predominantly by trucks. A balance could not yet be established yap l yor olmas d r. Altyap yetersizli i nedeniyle modlar aras ndaki denge kurulamam fl durumda. Demiryolu railway network is not connected to ports. among modes because of the infrastructure deficiency. The a n n liman ba lant lar ise bulunmuyor. Bu Y lda 13 milyar Euro ciro Freight traffic to and from ports therefore nedenle limanlardan gerçekleflen yük trafi i gerçeklefltiren DHL Supply remains at a relatively low level. de nispeten düflük düzeyde fleklinde konuflmas n sürdürdü. DHL Supply Chain, the supply chain and Chain, dünyada 60 tan fazla ülkede 2 bin 400 logistics solution partner company of DHL, is DHL in tedarik zinciri ve lojistik çözümleri flirketi lokasyonda 120 bin çal flan in operation in more than 60 countries at olan DHL Supply Chain, dünyada 60 tan ile faaliyet gösteriyor. 2,400 locations with 120,000 employees. DHL fazla ülkede 2 bin 400 lokasyonda 120 bin çal flan ile faaliyet gösteriyor. Depolama alan Achieves a gross turnover of of 23 million m 2 and achieves a gross turnover Supply Chain has a cumulative storage area büyüklü ü 23 milyon metrekare olan DHL Euro 13 billion DHL Supply of Euro 13 billion. Supply Chain, y lda 13 milyar Euro ciro gerçeklefltiriyor. Bu sektörde yenilikçi ve yarat c çözümler sunan ve sektördeki liderler aras nda yer ald - Chain, is in operation in more than 60 countries at 2,400 locations with 120,000 employees. Voicing that DHL Supply Chain offers innovative and creative solutions in this sector, Hakan K r ml said, DHL Supply Chain started its operations in Turkey in We n dile getiren Hakan K r ml : DHL Supply Chain, Türkiye de 2000 y l nda faaliyet göstermeye bafllad. DHL Supply Chain Türkiye olarak toplam çal flan m z ve 315 bin metrekare depolama alan m z ile otomotivden teknolojiye, sa l ktan perakendeye yedi farkl sektördeki firmalara depolama ve da t m yan nda etiketleme, paketleme, teknik servis, eve teslimat, yedek parça lojisti i ve ters lojistik gibi katma de erli hizmetler veriyoruz. 100 den fazla firmaya tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri sa l yor, lojistik operasyonlar n bafltan sona sorunsuz bir flekilde yöneterek müflterilerimizin hayat n kolaylaflt r yoruz. DHL Supply Chain Türkiye olarak ayn zamanda karbon ayak izini düflürmek için yeflil ofis uygulamalar ndan, yeflil lojistik çal flmalar na bir çok çevreye duas DHL Supply Chain Turkey are providing value added services such as warehousing, distribution, labeling, technical services, home delivery, spare parts logistics, and reverse logistics to seven sectors ranging from automotive to technology, to healthcare and retailing, with 1,600 employees and a storage area of 315,000 m2. We are providing supply chain and logistics services to more than 100 companies and we are facilitating our customers lives by managing their logistics operations. We as DHL Supply Chain Turkey are also accomplishing many environmentally conscious projects ranging from green office implementations to green logistics operations in order to reduce our carbon footprints. FILE 23

13 dosya FILE dosya FILE yarl projeyi de hayata geçiriyoruz dedi. DHL Supply Chain Türkiye olarak geçen y l yüzde 30 un üzerinde bir büyüme gerçeklefltirdiklerini söyleyen K r ml, bu y l içinde benzer bir büyüme planlad klar n, y l n ilk yar s n n sonuçlar na bak ld nda hedeflerine yaklaflt klar n söyledi. DHL Supply Chain olarak bu y l Türkiye de organik ve inorganik büyüme planlar - n n söz konusu oldu unu ve flu anda flirket sat n alma dahil pek çok yeni yat r m n gündemlerinde yer ald n belirten Hakan K - r ml : 2011 y l yat r m planlar m z aras nda; depolama alanlar - m z artt rmak, yeni depolama teknolojisi ve IT altyap s yat r mlar yapmak gibi konular yer al yor. Önümüzdeki dönemde kapal depolama alan büyüklü ümüzü 315 bin m 2 den 350 bin m 2 ye, 2012 sonuna kadar da 500 bin m 2 ye ç karmak istiyoruz. Dünyan n herhangi bir ülkesinde DHL taraf ndan kullan lan bir sistemi, ihtiyaç olmas durumunda çok h zl bir flekilde Türkiye de hayata geçirebiliyoruz. Bu sayede a rl kl olarak sa l k, teknoloji ve perakende sektörlerinde müflteri portföyümüzü geniflletmeyi ve çal flanlar m z n hizmet kalitesini artt racak çeflitli e itim modülllerini uygulamay planl yoruz fleklinde konufltu. Teknoloji ve ArGe'ye yat r m konusunda sektörün geldi i noktay de erlendiren K r ml flunlar söyledi: Türk lojistik sektörünün büyümesi ve öngörülen hedeflerin tutabilmesi için önemli oldu una inan yorum. DHL Supply Chain olarak teknoloji kullan m, hizmetlerimizin ayr lmaz bir parças. Bu yüzden son teknolojileri yak ndan takip ederek ihtiyaçlar m za göre kullanma yoluna gidiyoruz. Depolamada, faaliyetimizi en h zl ve hatas z flekilde yapmam za yard mc olan ileri düzeyde geliflmifl bir yönetim sistemi kullan - yoruz. Depomuzdaki tüm ifllemler RF el ve forklift terminalleri ve PC terminaller yard m ile yönetiliyor ve raporlan yor. Geliflmelere göre RFID kullan m n da planlar m z içinde tutuyoruz. Araç takipte kullan lan GPS teknolojisi sayesinde da t m arac m z n bulundu u yeri, h z n, yak t tüketimini ve tafl ma s ras ndaki s kontrolünü de takip edebiliyoruz. Gelifltirdi imiz yeni ifl alanlar aras nda; ev teslimat, hastane lojisti i, g da lojisti i, arfliv yönetimi ve Lider Lojistik Partneri (LLP) gibi alanlar bulunuyor. K r ml stated that they as DHL Supply Chain Turkey have accomplished a growth rate of more than 30% last year, and were planning a similar growth for this year, and that the first half figures of 2011 indicated that they were close to their goals. K r ml disclosed that as DHL Supply Chain their plans involved organic and inorganic growth and a number of investment plans including acquisitions - were on their agenda. K r ml said, Our 2011 investment plans include issues such as increasing our storage areas, and making new storage technology and IT infrastructure investments. We are planning to expand our closed storage area from 315,000 m 2 first to 350,000 m 2 in the next term and then up to 500,000 m 2 in We can put into effect in Turkey if necessary any system employed in any country on the world by DHL very quickly. We plan to expand our customer portfolio accordingly in health, technology and retail sectors and to implement various training modules in order to increase the service quality of our employees. Regarding the point the sector has reached in technology and R&D investments, K r ml said, I believe technology and R&D investments are important issues for the growth of the Turkish logistics sector growth and for the accomplishment of its targets. Technology usage is an integral part of our services at DHL Supply Chain Turkey. We therefore closely follow up the latest technologies and employ them according to our requirements. In warehousing we are using a highly developed management system, which assists us to run our operations very fast and without fault. All operations and procedures in our warehouse are managed and reported with the aid of RF manual and lift truck terminals and PC terminals. Employing RFID according to future developments are among are plans. Thanks to the GPS technology used in vehicle tracking, we can monitor the place, speed, fuel consumption and controlled temperature during transportation of our delivery vehicles. Home delivery, hospital logistics, food logistics, archive management and Leader Logistics Partner (LLP) are among the new business areas we have developed. TNT geliflen pazarlara yat r m yap yor TNT investing in developing markets TNT Express Türkiye Genel Müdürü Turgut Y ld z Turgut Y ld z, General Manager of TNT Express Turkey T ürkiye nin karayollar, demiryollar, üç taraf n çevreleyen denizleri, havaalanlar ve da t m merkezleriyle Avrasya ticaretinin kalbinde olmas ; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Do u nun da ba lant merkezi konumunda olmas nedeniyle avantajl oldu una dikkat çeken Y ld z: Türkiye nin stratejik konumu ve olanaklar yla, yer ald co rafyan n önemi ve de eri bak m ndan da lojistik üssü olma potansiyeline sahip bir ülke. Fakat bu konuda yap lmas gerekenler de çok fazla ve kapsaml dedi. Dünyan n özellikle son y ld r büyük bir h zla de iflti ini, geliflti ini ve bu de iflimin globalleflme denilen olguyu da ortaya ç kard n söyleyen Y ld z, bu sebepten dolay pazarlar n h zl bir flekilde bütünleflti ini, ekonomiler aras ndaki engellerin ortadan kalkt n, ülkelerin birbirlerine yaklaflt n ifade etti. Altyap ve yasal düzenlemelerdeki uygulama eksiklikleri h zla iyilefltirilmelidir. Bu kapsamda 2006 y l nda hayata geçen Karayolu Tafl mac l k Hindistan, Çin, Asya-Pasifik, Güney Amerika, Ortado u gibi geliflen pazarlara yat r m yapan TNT Express Türkiye Genel Müdürü Turgut Y ld z n Türkiye'nin bölgedeki lojistik üs olmas yönündeki beklentilere dair görüfllerine baflvurduk. We took the views of Turgut Y ld z, General Manager of TNT Express Turkey, investing in developing markets like India, China, Asia-Pacific, South America and Middle East, on expectations with respect to Turkey being a logistics base in the region. Y ld z pointed out to the advantages held by Turkey on account of being located at the heart of Eurasia with its highways, railroads, airports, distribution centers and the three seas surrounding it, and being situated as a connection hub between Europe, the Balkans, Black Sea, the Caucasus, Central Asia, North Africa and the Middle East, and added; Turkey is a country with the potential to become a logistics base owing to its strategic location and means as well as the significance and value of the geography it is located in. But there are a great deal and comprehensive things to be done in this connection. Y ld z expressed that the world has changed and developed very rapidly, particularly during the last years, and that this change has given birth to the occurrence named globalization. Y ld z recounted that markets have integrated rapidly on account of this occurrence and barriers between economies have disappeared and countries have drawn closer to each other. 24 ekim / october

14 dosya FILE dosya FILE Kanunu nun uygulanmas ad na daha kararl ad mlar at lmal d r. Bu hem sektöre hem de ekonomiye pozitif yans malar yaratacakt r. Örne in belirtilen maksimum yük s n rlar, yollara zarar vermemesi için etkili bir flekilde uygulanmal d r. Yine bu kanunda belirtilen yafl haddindeki eski kamyonlar n trafikten gerçekten çekilebilmesi trafik kazalar n da önleyecektir. Bununla birlikte yeni yat r mlara da ihtiyaç vard r. Demiryolu a - n n bugünkü uzunlu unun en az 5 kat na ç kar lmas ve güvenli olmas, karayollar n n iyilefltirilmesi ve otoyol uzunlu unun normal yollara göre oran n n Avrupa standartlar na getirilmesi tafl - mac l k için önemli ad mlar olacakt r. Gümrük ve antrepo konular nda AB standartlar oluflturulmas ve bürokratik engellerin azalt l p Polonya n n yapt gibi vergi avantajlar getirilmesi hem flirketlerin yat r mlar n n art rmas n hem de yeni ya- banc yat r mc lar n gelmesini teflvik edecektir. Türkiye ye karayolu ile gelen gönderilerin tamam ndan gümrük vergisi al nmaktad r. Halbuki Avrupa da düflük de erli gönderiler numune niteli inde oldu u için gümrükten muaf- t r. Bu durum ticareti de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak bölgesel güç ve merkez konumumuzu da kullanarak h zl büyümemizi devam ettirebiliriz. Lojistik sektöründe sorunlar n çözümü, tüm sektörlere ve Türkiye ekonomisine olumlu etkisi göz önüne al nd nda öncelikler aras nda yer almal d r. Merkezi Hollanda da bulunan TNT Express in dünya çap nda ekspres teslim ihtiyaçlar konusunda genifl hizmet seçenekleri sundu unu, Avrupa ve Asya da etkin tafl mac l k altyap s na sahip oldu unu, performans n maksimum düzeye ç karmak amac yla faaliyetlerini dünya çap nda geniflletti ini ifade eden Y ld z, 1988 y - l ndan bu yana Türkiye de faaliyet gösteren TNT Ekspres Türkiye nin 825 çal flan, 370 arac ve 36 lokasyonu ile hizmet verdi- ine dikkat çekti. En çok hizmet verdikleri sektörleri tekstil, otomotiv, elektronik, kimya, g da, perakende, sa l k, yaflam ve bilim olarak s ralayan Y ld z, TNT nin global bir fima olmas sebebiyle Hindistan, Çin, Asya-Pasifik, Güney Amerika, Ortado u gibi tüm dünyada geliflen pazarlara yat r m yapt na vurgu yapt de Almanya, Fransa, Benelüx e ihracat ve gönderi trafi inin art fl ilk 5 ayda % 22 büyümemizi sa lad Shortages of the infrastructure and the regulatory framework, which cause problems in implementation, must be tackled without delay. In this respect, more decisive steps must be taken concerning the implementation of the Road Transport Law, which had entered into force in Such steps will have positive impacts both on the sector and on the economy. For instance; the specified maximum allowable load limits must be implemented effectively in order to avoid roads from damage. Again, actual withdrawal of the old trucks from traffic, which are above the age specified in this law, will prevent accidents. New investments however are still necessary. Expanding the railway network to at least five times of its present length, and making railroad travelling safe, improving roads, and raising the highway/normal road ratio to European standards will be significant steps to be taken for transportation. Establishing EU standards for customs and warehouses and reducing bureaucratic barriers and introducing tax subsidies, as Poland has done, will encourage companies to invest further as well as pave way for new investors. All dispatches arriving in Turkey by motorway are subject to customs duty. In Europe however, low-valued dispatches which are considered as samples are exempt from customs duty. This situation also affects commerce adversely. We - as Turkey - can maintain our rapid growth by making use of our regional power and central hub position as well. In consideration of their positive impacts on all sectors and Turkey s entire economy, the solution of the problems of the logistics sector should be prioritized. The increase in export and dispatch traffic, particularly to Germany, France and Benelux 2011 has caused us to grow 22% in the first 5 months. Y ld z pointed out that TNT Express headquartered in Netherlands, is offering extensive service solutions for worldwide express delivery needs; possesses an effective transportation infrastructure in Europe and Asia, and has extended its operations worldwide with the objective to maximize its performance. He added that TNT Express Turkey, in operation since 1988 in Turkey, is providing service with 825 employees and 370 vehicles at 36 locations. Itemizing the sectors served the most as textiles, automotive, Türkiye de bu y l yap lan yat r mlarla müflterilere daha kaliteli servisin verilece i bir y l olarak devam etti ini belirten Turgut Y ld z: Biz Türkiye de büyük ölçüde en önemli bina, otomasyon gibi altyap yat r mlar m z tamamlad k. Türkiye de yaflanan gönderi hacmindeki art fl nedeniyle ihtiyac karfl lamak için 32 tonluk B757 uçak tipi yerine daha fazla kapasiteye sahip 55 tonluk Boeing 767 tipi uçak kullanmaya bafllayarak gönderi tafl ma kapasitemizi art rd k. Bu anlamda Türkiye a m z gelifltirmek ad na Anadolu ve özellikle Do u Anadolu da acenta, flube yap lanmalar na önem verece iz fleklinde konufltu. TNT Express ve Post olarak 2010 y l global cirosunun 11 milyar 346 milyon Euro, TNT Express global cirosunun ise 7 milyar 53 milyon Euro oldu una dikkat çeken Y ld z, 2010 y l n büyüme y l ilan eden TNT Ekspres Türkiye nin, hedefine ulaflarak yüzde 25 büyüme ile sektörün üzerinde bir büyüme gerçeklefltirdi ini ve Türkiye nin TNT nin faaliyet gösterdi i 200 ülke aras nda hem ifl hacmi hem de co rafi konumuyla öne ç karak, ilk s raya yerleflti ini söyledi y l n n TNT Express için bir yat r m y l oldu una dikkat çeken Y ld z, konuflmas na flöyle devam etti: 2010 y l n n bafl nda Sabiha Gökçen Havaalan için 8 milyon Euroluk bir yat r m yaparak, kendi operasyon merkezimizi açt k. Sabiha Gökçen Havaliman operasyon merkezi TNT Türkiye nin dünyaya aç lan kap s. TNT Ekspres in Liege de bulunan ana merkezinden Türkiye ye gelen ve Türkiye den Liege ye giden TNT uçaklar Sabiha Gökçen e inip buradan kalk yor. Bu yat r mla, TNT uçaklar ile gelerek ifllem görecek günlük gönderi hacmi 60, karayolundan gelerek ifllem görecek gönderi hacmi ise 30 ton oluyor. Günlük toplam ifllem görecek gönderi adedi ise 8 bin civar nda y l nda Samsun, Diyarbak r, Van ve Elaz da, 2010 y l nda ise Erzurum da yeni açt m z acentelerle yurtiçinde 36 noktada hizmet veriyoruz electronics, chemicals, food, retail, health, life and science, Y ld z also underlined that TNT, has been investing in developing countries on the world such as India, China, Asia-Pacific, South America and Middle East on account of being a global company. Turgut Y ld z mentioned that 2011 will continue to be a year in which a more service quality will be provided to customers as a result of the investments made this year in Turkey and added, We have completed our most important infrastructure investments such as buildings and automation in Turkey to a large extent. We have switched from using 32-tons capacity B-757 to 55 tons capacity Boeing 767 airplanes and thus increased our dispatching transportation capacity in order to meet the volume increase of the dispatches to and from Turkey. In this respect, we will give emphasis to agency and branch office structuring works in Anatolia and particularly Eastern Anatolia, so as to expand our service network in Turkey. Y ld z drew attention to the TNT s 2010 global turnover figures, being Euro billion for TNT Express and Post and Euro 7.53 billion for TNT Express. Y ld z mentioned that having proclaimed 2010 as Growth Year, TNT Express Turkey has accomplished a growth rate of 25% in 2010, which was higher than the overall growth rate of the sector, and that Turkey has distinguished among the 200 countries TNT is operating in, with regard to both business value and geographical position and settled in the first place. Y ld z recounted that 2010 had been an investment year for TNT Express and added, In early 2010, we invested Euro 8 million in Sabiha Gökçen Airport and opened our own operation center. Sabiha Gökçen Airport Operation Center is TNT Turkey s gateway to the world. TNT planes arriving to Turkey from TNT Express Headquarters in Liege and leaving Turkey for Liege are landing at and taking off from Sabiha Gökçen Airport. As a result of this investment, the amount of daily dispatches arriving by TNT planes to be handled amounts to 60 tons, and the amount of daily dispatches coming by road amounts to 30 tons. The number of total dispatches to be handled daily is around 8,000. Including the agencies we opened in Samsun, Diyarbak r, Van and Elaz in 2009, and in Erzurum in 2010, we are currently providing service at 36 points in Turkey. 26 ekim / october

15 dosya dosya FILE FILE Türbülansl zamanlar yafl yoruz ç kan konteyner s k nt s, tafl ma ücretlerinin 2009 öncesinde geçerli olan seviyelere dönmesinin temelini oluflturdu una dikkat çekti. Knudsen, olumlu yönde geliflen gelir ak fl ve önemli ölçüde shortage of containers in the second and third quarters formed the basis for a recovery of the freight rates to the levels in effect before Knudsen announced that as a result of improved maliyet indirme giriflimlerinin de az olmayan katk s ile Maersk revenue streams and not least after significant cost reduction We are living in turbulent times Denizcilik in kâr n n 2010 da 2,6 milyar $ yükseldi ini ve ayn zamanda Türkiye ve Karadeniz in 2010 da çift rakaml hacimsel büyüme ile iyi bir toparlanma gösterdi ini aktard. initiatives, the Maersk Line profit increased $ 2.6 billion in 2010, and Turkey and the Black Sea showed good recovery in 2010 with double digit growth in volumes. Danimarka merkezli Maersk Denizcilik filosu 500 den fazla gemi ve yaklafl k 20 bin 600 ofis çal flan ve 5 bin 600 denizciden olufluyor. Dünyan n en büyük konteyner tafl mac l yapan Maersk Denizcilik, 8 bölge ve 52 alt bölgeye ayr lm fl olarak Maersk Denizcilik Karadeniz ve Türkiye Direktörü Tom Gronnegaard Knudsen Maersk Line Black Sea and Turkey Director Tom Gronnegaard Knudsen Tom Gronnegaard Knudsen, 2011 in ilk yar s nda lojistik sektörünün yaklafl k %20 oran nda büyüdü ünün tahmin edildi ini, dünya çap ndaki makro ekonomik durumun tekrar olumsuz bir döneme girmekte oldu unu ve borç krizinin ticareti yavafllatt n, dolay s yla arz ve talep durumunu bozarak, tafl ma ücretlerini ve hatlar n kâr n bask alt nda b rakt n söyleyerek Türbülansl Tom Gronnegaard Knudsen, stated that for the first half of 2011 the logistics sector is estimated to have grown about 20%, in the meantime, the world wide macro economic situation is again turning negative and the debt crisis has slowed down trade and thereby worsened the supply and demand balance and put pressure on the freight rates and the profit of the lines, and dünya çap nda 130 ülkede faaliyet gösteriyor. zamanlar yafl yoruz dedi. added, We are living in turbulent times. The Denmark based Maersk Line employs around office workers and seafarers, and their fleet comprises more than 500 vessels. Maersk Line, the largest global container shippers, operate in 130 countries world wide, divided into 8 regions and 52 clusters. Maersk Denizcilik in Türkiye yi yeni büyüme pazarlar ndan biri olarak gördü ünü ve yat r ma ve müflteri ihtiyaçlar na göre yeni hizmetler gelifltirmeye devam edeceklerini aktaran Knudsen, de Orta Do u ile stanbul aras nda yeni bir sefer ekledik de ise bu hizmeti gelifltirerek Mersin e de bir sefer Knudsen, relaying that Maersk Line sees Turkey as one of the new growth markets where they will continue to invest and develop new services in line with the customer needs, continued by saying, During we added a new direct service between Middle East and Istanbul in 2010, and developed this bafllatt k. Bu Ekim ay nda, ECUMED ticari ad alt nda Ekvator dan service further in 2011 by adding a direct call also to Mersin. This Türkiye de 2001 de kurulmufl olan Maersk Denizcilik A.fi., stanbul, zmir Mersin ve Bursa da konumland r lm fl dört büroda, 300 civar ndaki çal flan yla faaliyet gösteriyor. Maersk Denizcilik gemileri Ambarl, zmit Körfezi, Haydarpafla, Gemlik, zmir ve Mersin limanlar na u rayarak Uzak Do u, Orta Do u, Latin Amerika ve Avrupa limanlar aras nda çift tarafl do rudan ve Kuzey Amerika ve Afrika limanlar na aktarmal olarak haftal k sabit gün programlar yla hizmet veriyor. Maersk Denizcilik in stratejisi üç belirleyici öge etraf nda kurulu; güvenilirlik, ifl kolayl ve en iyi çevresel performans. Maersk Denizcilik A.S., which was established in 2001 operate through 4 offices located in Istanbul, Izmir, Mersin and Bursa with some 300 employees. Maersk Line vessels call at Ambarl, Izmit Bay, Haydarpasa, Gemlik, Izmir and Mersin terminals with weekly direct services to and from Far East, Middle East, Latin America, and Europe, and transshipment services to and from North America and Africa, all on weekly fixed day schedules. Maersk Line's strategy is built around its three differentiators; reliability, ease of business, and best environmental performance. Türkiye ye ve Karadeniz e yepyeni bir do rudan sefer bafllat yoruz. Bu Türkiye yi do rudan Latin Amerika ya ba layan tek seferdir. ECUMED Türkiye Ekvator ve Türkiye Panama aras ndaki transit sürelerini yaklafl k 20 gün k saltacak ve ayn zamanda spanya daki Algeciras liman ba lant l olarak Bat ve Güney Afrika için daha h zl hizmet sa layacak. ECUMED seferleri ayr ca zmit ve Ambarl y do rudan Rusya da Novorossiysk ve Ukrayna da Yuzhny limanlar na ba layacak fleklinde konuflmas n sürdürdü. Türkiye nin kendisi çok ilginç, h zla büyüyen bir pazard r. Do u ile Bat aras nda bir kap oluflturan co rafi konumu ve Karadeniz, Orta Do u, Kuzey Afrika ve Avrupa ile daha fazla ticaret içinde month of October, a unique new direct service from Ecuador to Turkey and the Black Sea will begin under the trade name; ECUMED. This is the only service connecting Turkey directly to Latin America. ECUMED will reduce the transit times between Turkey Ecuador and Turkey Panama around 20 days and also, provide a faster service for West and South Africa connecting via the port of Algeciras in Spain. ECUMED service will also connect Izmit and Ambarli directly to the Novorossiysk, Russia and Yuzhny, Ukraine. Knudsen said, Turkey in itself is a very interesting high growth Maersk Denizcilik Karadeniz ve Türkiye Direktörü Tom Gronnegaard Knudsen, mali kriz nedeniyle 2009 un dünya filolar n n büyük bir k sm n n limanlarda yatmas na flahit olan deniz tafl mac l endüstrisi için zor bir y l oldu unu söyledi un bafl ndan itibaren dünyadaki mali krizin hafifledi ini ve konteyner tafl mac l - için küresel taleplerin artt n ifade eden Knudsen, 2010 daki olumlu geliflmeler sonucunda ikinci ve üçüncü çeyreklerde ortaya Maersk Line Black Sea and Turkey Director Tom Gronnegaard Knudsen, stated that 2009 with the financial crisis was a tough year for the shipping industry which filed huge losses and saw a large part of the world wide fleet laid up. Knudsen, declaring that the financial crisis around the world eased by the beginning of 2010, and the global demand for container transportation increased, due to the positive developments in 2010, the olan güçlü potansiyeli ile Türkiye, bölgede bir lojistik üssü veya merkezi olma potansiyeline sahiptir diyen Knudsen, deniz tafl - mac l n n hava tafl mac l ndan 14 kez, kara tafl mac l ndan 7 kez ve demiryolu tafl mac l ndan 3,5 kez daha ucuz oldu una dikkat çekti. Türkiye nin Avrupa n n en büyük kara tafl mac l filosuna sahip market and with its geographical location as a gateway between east and west, and with a strong potential for increased trade with countries in the Black Sea, Middle East, North Africa and Europe, Turkey has the potential to become a logistic base or hub in the region, and pointed out that maritime transportation is 14 times cheaper than air transport, 7 times cheaper than land transport and 3,5 times cheaper than railway transport. 28 ekim / october

16 dosya FILE olmas na ra men Türkiye deki konteyner tafl mac l pazar n n, dünyadaki 600 milyon TEU (Twenty foot Equivalent Unit a 20 foot long container) nun sadece %1 ini temsil etti ine de inen Knudsen: Okyanus tafl mac l n n daha yüksek bir önceli e sahip olmas mallar n maliyetini, enerji tüketimini ve uluslar aras ticarete ba l CO2 emisyonunu düflürecektir ve her ne kadar özellefltirme ve artan rekabet sonucunda okyanus terminallerinin verimlili inin artmas nda olumlu baz geliflmeler gördüysek de, daha gidilecek uzun bir yol var y l nda Türkiye deki baz konteyner terminallerinde s k fl kl k görmeye bafllad k, yüzde 20 ye yak n büyüme beklentileriyle, terminal kapasitesi Türkiye için ticari büyümede bir darbo az yaratacakt r diye konufltu. Knudsen, M s r, Malta, Yunanistan ve talya daki merkez limanlarla Türkiye nin rekabet etmesini sa lamak için mevcut terminallerde flu düzenlemelerin yap lmas gerekti ini vurgulad : Gemiler ve aktarmal konteynerler 7/24 çal flma düzeninde limandan ayr lma izni alabilmelidir. Bugünkü gecikmeler gemilerin liman girifllerinde ve konteynerlerin de boflta beklemelerine neden oluyor. Bu bir aktar m merkezi için gerçekçi de ildir. Türk limanlar aras nda bofl konteynerlerin konumland r lmas na ve tahliyesine izin verilmelidir. Bofl konteynerlere uygulanan kabotaj kurallar bunlar n s k fl kl ktan ötürü t kanm fl terminallerden ç kar larak ihraç kargolar n n derhal doldurulmas için gerekli olduklar limanlara götürülmesinin sa layaca esnekli e engel olmaktad r. stanbul Bo az geçifli öncesi IMO (Uluslararas Denizcilik Teflkilat ) kargo teftifl gecikmeleri baflka bir sorundur. IMO kargonun geçifli için uygulanan kurallar, IMO kargonun hacmi ne olursa olsun, deniz tafl mac l ifli için büyük gecikmelere neden oluyor. Bu özellikle Karadeniz ülkelerinin ithalat ve ihracat na olumsuz etki yap yor. Liman masraflar ve denizcilik harçlar n n rakip aktar m merkezleri ile ayn seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Knudsen, Türkiye nin bütün co rafi avantajlar n kullanmas durumunda iyi bir lojistik üs olaca n, ancak liman ve terminallerin daha iyi derinlik, daha fazla vinç, iyi hinterland altyap s vb. ile iyilefltirilmesi için yat r m gerekti ini aktard. Türkiye nin bölgede lojistik üs görevi gören di er Do u Akdeniz limanlar yla rekabet edebilecek yasal bir çerçeveye ihtiyac var. Turkey needs a legislative framework that can compete with the other hub ports in the Eastern Mediterranean that are serving as logistic bases for the region. Knudsen, mentioning that whereas Turkey has the biggest land transportation fleet in Europe, the container shipping market in Turkey represent just 1% of the 600 million TEUs (Twenty foot Equivalent Unit a 20 foot long container) in the world container market, said, A higher priority on ocean transport will reduce the costs of goods, the energy consumption, and the CO2 emission related to international trade, and whereas we have seen some positive development in increasing the ocean terminal efficiencies through privatization and increased competition, there is still a long way to go. During 2010 we have started to see congestion in some of the container terminals in Turkey and with expected volume growth ratios of close to 20%, the terminal capacity will soon become a bottle neck for further trade growth for Turkey. Knudsen emphasized the necessity for implementing the following adjustments in existing terminals to allow Turkey to compete with hub ports in Egypt, Malta, Greece and Italy: Vessels and transshipment containers should be able to obtain clearance on a 24/7 basis. The delays today leave vessels waiting idle at the road and containers idle in the ports. This delay is not realistic for a hub port. The positioning and evacuation of empty containers between Turkish ports should be permitted. The cabotage rules applied on empty containers take out the flexibility of moving these boxes out of the congested terminals and into the ports where they are needed for immediate stuffing of export cargoes. The IMO cargo inspection delay prior to the Bosporus passage is another issue. The rules for the passage of IMO cargo cause huge delays for the liner business irrespective of the volume of IMO cargo. This has a particular negative impact on the Black Sea countries import and export. Port costs and marine charges need to be aligned with competing transshipment hub ports. Knudsen, declared that if Turkey uses all of its geographical advantages it could become a good logistics base, but it requires acquring depth in ports and terminals more cranes and good hinterland infrastructure, etc to improve and stated that. 30 ekim / october 2011

17 bizden haberler NEWS FROM YASED bizden haberler NEWS FROM YASED YASED ArGe Raporunu Aç klad YASED, ODTÜ TEKPOL iflbirli i ile haz rlanan Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi bafll kl raporuna göre yeterli ArGe teflviki ve deste i var, ancak flirketler teflviklerden yararlan rken bürokratik engellerle karfl lafl yor YASED, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikalar Araflt rma Merkezi (TEKPOL) iflbirli i ile gerçeklefltirdi i uzun ve detayl araflt rma sonucunda, uluslararas yat r mc lar n gözünden Türkiye nin ArGe alan nda geldi i son durumu, sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi bafll ile haz rlanan rapor, 19 Eylül 2011 tarihinde stanbul da düzenlenen bir bas n toplant s ile kamuoyuna duyuruldu. Türkiye de faaliyet gösteren çok uluslu flirketlerin ArGe etkinliklerinin çözümlenmesinin ve bu çözümlemeye dayanarak politika önerileri oluflturulmas n n hedeflendi i rapor, YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay ve YASED ArGe Çal flma Grubu Baflkan Barhan Özce nin konuflmalar n n ard ndan, ODTÜ TEKPOL temsilcileri Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Teoman Pamukçu taraf ndan aç kland. Tüm dünyada rekabetçili i belirleyen önemli unsurlardan biri olan ArGe konusunda, Türkiye de at lan ad mlar büyük bir memnuniyetle izlediklerini belirten YASED Yönetim Kurulu Üyesi C. Müjdat Altay, Mevcut destek mekanizmalar na ilaveten, ArGe Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun ile ülkenin rekabet gücünün artmas için önemli bir ad m at lm flt r. Ancak hedefledi imiz % 2 lik ArGe yo unlu una ulaflabilmek için, küresel firmalar n ArGe yat r mlar n Türkiye ye çekmek zorunday z dedi. Altay, Çok uluslu flirketlerin ArGe yat r mlar n n uluslararas lafl- Özlem Özyi it YASED Genel Sekreteri / YASED Secretary General C. Müjdat Altay YASED Yönetim Kurulu Üyesi / YASED Executive Board Member Barhan Özce YASED ArGe Çal flma Grubu Baflkan / YASED R&D Working Group Chairperson Doç. Dr. Teoman Pamukçu ODTÜ Tekpol / METU Tekpol Prof. Dr. Erkan Erdil ODTÜ Tekpol / METU Tekpol mas, inovasyon süreçlerinin düzenli de iflmesiyle do rudan ilintili. letiflim teknolojilerinin geliflmesi ve mükemmelliyet merkezlerinde yarat lan bilginin daha eriflilir hale gelmesiyle birlikte azalan co rafi engeller, yenilik süreçlerinin h z n art r yor ve onlar daha küresel hale getiriyor fleklinde konufltu. ArGe harcamas ndaki en h zl büyüme zlanda ve Türkiye nin Raporda yer alan karfl laflt rmalar fl nda, küresel düzeyde gözlemlenen temel e ilimlerden birinin, ArGe harcamalar n n GSY H içindeki pay n n özellikle geliflmifl ve geliflmekte olan ekonomilerde giderek yükselmeye bafllamas oldu u görülüyor. OECD verilerine göre 2007 y l itibariyle ArGe harcamalar n n GSY H içindeki pay OECD ülkelerinde % 2,28 e, AB de % 1,77 ye, 2008 y l için ise ABD de % 2,77 ye yükseliyor li y llar n bafl ndan itibaren ise ArGe harcamalar ndaki en h zl büyüme, y ll k ortalama % 10 un üzerindeki art flla zlanda ve Türkiye de gerçeklefliyor. YASED has Disclosed its Research & Development Report YASED, According to the report titled The Analysis of the R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkish Economy prepared in collaboration with METU TEKPOL, there is sufficient R&D incentive and support, however, companies experience bureaucratic obstacles in benefiting from incentives. A s a result of the long and detailed investigation carried out in collaboration with Middle East Technical University (METU), Science and Technology Policies Research Center (TEKPOL), YASED - the representative of foreign investors in Turkey - has disclosed the current situation in the field of R&D in Turkey, problems and solution suggestions from the viewpoint of international investors. The report, prepared under the title of The Analysis of the R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkey, was announced to the public on September 19, 2011, with a press meeting organized in stanbul. The analysis aiming to analyze the R&D activities of multinational companies operating in Turkey, and creating policy suggestions based on this analysis, was explained by METU TEKPOL representatives Prof. Dr. Erkan Erdil and Asst. Prof. Dr. Teoman Pamukçu after speeches by YASED Executive Board Member Müjdat Altay and YASED R&D Working Group Chairman Barhan Özce. YASED Board Member C. Müjdat Altay declared that they were following with pleasure the steps being taken in Turkey in the field of R&D, one of the most important elements of competitiveness al over the world, and said, In addition to the current support mechanisms, an important step has been taken in strengthening the country s competitive power with the Law for the Support of R&D Activities. However, in order to reach our target of 2 percent R&D intensity, we need to attract the R&D investments of global companies to Turkey. Altay said, The internationalization of the R&D investments of multinational companies is directly related to regular changes in innovation processes. The diminishing geographical obstacles through the development of communication technologies and the increasing accessibility of information created in centers of excellences increase the speed of innovation processes, making them more global. The fastest growth n R&D expend tures s n Iceland and Turkey In the light of comparisons cited in the report, it is observed that one of the basic trends identified on a global scale is the gradual increase of the share of R&D expenditures in GDP (Gross Domestic 32 ekim / october

18 bizden haberler NEWS FROM YASED bizden haberler NEWS FROM YASED ArGe yat r mlar ülkeleraras bilgi merkezlerini birbirine ba layacak YASED ve ODTÜ TEKPOL taraf ndan haz rlanan Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi raporuna göre ArGe nin küreselleflmesi önündeki engellerin bafl nda, ArGe etkinli ini firma d fl na tafl mada karfl lafl lan zorluklar geliyor. Bu durumun etmenleri aras nda teknolojik bilginin örtük olmas, inovasyonun aktörler aras nda etkileflim gerektirmesi, ulusal inovasyon sisteminin yap s n n belirleyicili i, gömülülük ve özümseme kapasitesi, firma d fl ArGe faaliyetlerinin koordinasyon maliyeti ve bu sürecin firma için stratejik önemi ile ülke ekonomisinin uzmanlaflt sektörlerin önemi say l yor. Product), especially in developed and developing economies. According to OECD data, the share of R&D expenditures in GDP has risen to 2.28% in OECD countries, to 1.77% in the EU in 2007, and to 2.77% in the U.S.A. in The fastest growth since the beginning of the 2000s in R&D expenditures is observed in Iceland and Turkey, with an average increase of over 10%. R&D nvestments w ll network nternat onal nformat on centers According to the report The Analysis of the R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkey, prepared by YASED and METU TEKPOL, the obstacles heading in front of the globalization of R&D, are the difficulties in Raporda, rekabet gücünün art r lmas için kalk nmakta olan ülkelerin de, t pk kalk nm fl ül- boundaries of the company. Among the carrying R&D activities beyond the ArGe harcamalar n n GSY H keler gibi inovasyon yapmalar gerekti i, ülkelerin içindeki pay OECD factors of the issue are the closedness of kalk nd kça teknolojik yeterliliklerini güncellemek zorunda oldu u, inovasyonun en ülkelerinde %2,28 e, AB de %1,77 ye yükseliyor. technological information, the necessity of communications between the actors in önemli kayna n n ArGe oldu u ve ArGe'nin innovation, the decisiveness of the national büyük bölümünün imalatta yer almas na ra men hizmet sektöründe de artmaya devam et- The share of R&D absorption capacities, the coordination costs innovation system, embeddedness and ti ine dikkat çekiliyor. expenditures in GDP has risen of out-of-company R&D activities, and the to 2.28% in OECD countries, strategic importance of this process for the Raporun ikinci bölümünde, 2009 y l nda küresel krizin de etkisiyle geliflmifl ve geliflmekte to 1.77%in EU company, as well as the importance of the sectors the country economy is specialized in. olan ülkelere ve geçifl ekonomilerine gelen uluslararas do rudan yat r mlarda (UDY) h zl bir düflüfl gözlemlendi i belirtiliyor y llar aras nda UDY aç s ndan g da, tütün ve içki, kâ t ürünleri, kimya, petrol ve plastik, tafl ve topra a dayal imalat sektörlerinde büyüme yafland ; yabanc sermaye pay n n en yüksek oldu u sektörün ise otomotiv oldu u görülüyor. The report draws attention to the fact that, in order to increase competitive power, developing countries also need to innovate like developed countries, countries need to bring their technological capacities as they develop, the most significant source of innovation is R&D, and although the greatest part of R&D is in production, it is also increasing in the services sector. Bürokratik engeller ArGe nin önünü kesiyor YASED ve ODTÜ TEKPOL ortak çal flma grubu, rapor için Türkiye de ArGe faaliyeti gerçeklefltiren firmalar ve küresel ölçekte ArGe yapmas na ra men, Türkiye de ArGe faaliyetinde bulunmayan ilaç, otomotiv, elektronik, cam sanayi, telekomünikasyon ve biliflim sektörlerindeki firmalar n üst düzey yöneticileri ile görüfltüklerini belirtiyor. Yap lan mülakatlar sonucunda ortak problemler flu flekilde s ralan yor; nihai ürün veya hizmetten al nan dolayl The second part of the report mentions the observation of a speedy fall in Foreign Direct Investments (FDI) in developed and developing countries and in transition economies in 2009, due to the global crisis. In the years , growth was observed in food, tobacco and beverages, paper products, chemistry, oil and plastics, rock and soil based production sectors from the perspective of FDI, and the sector with the largest foreign investment share was the automotive sector. vergilerin yüksek oluflu, yan sanayinin teknolojik yeteneklerinin zay f kalmas, Türkiye deki yüksek ö renim sisteminin iflleyiflinin getirdi i iflgücünün pratik yetenek ve donan mdaki zay fl, sektörel ve teknolojik önceliklerin belirlenmifl olmamas, ArGe teflvikleri ve desteklerinden yararlanman n önündeki bürokratik engeller, mevcut teflvik uygulamalar nda, sözleflmesel olarak yurtd fl nda ba l olunan ana firmaya gerçeklefltirilen ArGe faaliyetlerinin hangi teflviklerden yararlanabilece i konusunun aç k olmamas. Öneri: Policy Mix e ihtiyaç var Raporun sonunda, tüm sorunlara yönelik ortak politika önerileri s ralan yor. Türkiye de çok say da mevzuat oldu undan ve yabanc ArGe yi çekmek için farkl alanlarda, politika araçlar n n kullan lmas gerekti inden, bu konuda bir policy mix (politika kar fl - m ) e ihtiyaç oldu u gerçe i uyar lar n bafl n çekiyor. Raporda, Türkiye deki iflgücünün özelliklerininin, bilimsel ve teknolojik altyap s n n n ve var olan ArGe teflviklerininin uluslararas düzeyde daha iyi tan t lmas n n gereklili i de ortaya konurken; Türkiye de çok say da ArGe teflvikinin mevcut oldu u, bu nedenle teflviklerin artmas yerine as l uygulaman n düzeltilmesi ve mevcut sorunlar n giderilmesi gerekti inin alt çiziliyor. Türkiye deki üniversitelerin dünya s ralamas ndaki konumunun iyilefltirilmesinin hedeflenmesi, klinik araflt rmalar konusunda tüm taraflar n mutab k oldu u bir kanunun haz rlanmas ile 5746 say l kanun ve ilgili yönetmelikler konusunda uygulamadaki yorum farkl l klar - n n giderilmesi için mevzuat n netlefltirilmesi konusunda harekete geçilmesi öneriliyor. Bureaucrat c obstacles block R&D The joint YASED and METU TEKPOL Working Group declares that they have interviewed with the senior executives of companies who carry out R&D activities in Turkey, and with those in the drug, automotive, electronics, glass, telecommunications and informatics sectors that, while practicing R&D activities on a global scale, do not indulge in R&D activities in Turkey. The issues determined as a result of the interviews are thus: the high indirect taxes on final products or services, the insufficiency of the technological capabilities of supplier industries, the failings of the workforce in practical capability and competence due to the implementation of the higher education system in Turkey, the lack of identification of sectoral and technological priorities, bureaucratic obstacles in the way of benefiting from R&D incentives and support, and last but not least, the vagueness in the current incentive applications, on the subject of which incentives may be benefited from for R&D activities carried out for the mother foreign company to which a company is affiliated on an agreement basis. Suggest on: A Pol cy M x s needed The report ends with an itemization of common policy suggestions addressing all issues. The fact that a policy mix is needed, as there are a large number of regulations in Turkey, and as political tools are needed in different fields in order to attract foreign R&D, heads the warnings list. While the report points out the necessity of a better presentation of the characteristics of the workforce in Turkey, its scientific and technological infrastructure and the current R&D incentives on an international basis, it is emphasized that there are a large number of R&D investments in Turkey, and therefore, instead of increasing the incentives, it is necessary to improve the implementation and eliminate the current problematic issues. It is suggested that action should be taken to target the improvement of the position of Turkey s universities in global rankings, to prepare a law on clinical research to the mutual agreement of all concerned parties, and to clarify the applicable law in order to eliminate interpretative differences on the subject of Law No and related regulations. 34 ekim / october

19 bizden haberler NEWS FROM YASED bizden haberler NEWS FROM YASED UNCTAD raporunu aç klad unveils UNCTAD report UNCTAD n 2011 Dünya Yat r m Raporu nun alt bafll uluslararas üretimin sermaye temelli olmayan modelleri ve kalk nma oldu. Rapora göre; 2010 y l nda Türkiye ye uluslararas do rudan yat r m giriflleri bir önceki y la göre yüzde 8 artarak, 9,1 milyar dolara yükseldi. The subtitle of UNCTAD s World Investment Report 2011 is non-equity modes of international production and development this year. According to the report, international direct investment inflows in Turkey increased by 8 percent in comparison with last year, reaching 9.1 billion $. Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED, Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü (UNCTAD) taraf ndan ha- World Investment Report 2011, prepared by the United I International Investors Association YASED shared the z rlanan ve tüm dünyada eflzamanl olarak duyurulan Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2011 Dünya Yat r m Raporu (World Investment Report) nu, UNC- and released concurrently worldwide, with the public with TAD Temsilcisi Kalman Kalotay ve YASED Genel Sekreteri Özlem presentations by UNCTAD representative Mr. Kalman Kalotay and Özyi it in sunumlar yla kamuoyu ile paylaflt. Aç klanan rapor ile Ms. Özlem Özyi it, Secretary General of YASED. While the released uluslararas yat r mlar n dünyada geldi i nokta ortaya koyulurken, report defines the current state of international direct investments uluslararas do rudan yat r mc lar n hangi ülkeleri tercih ettikleri, worldwide, the countries preferred by international direct Türkiye nin dünya liginde ve geliflmekte olan ülkeler aras ndaki s - investors, Turkey s ranking in the global league and among the ralamas ve yat r m trendleri analiz edildi. UNCTAD Temsilcisi Kalotay, raporda yer alan global uluslararas do rudan yat r mlarda UNCTAD representative Mr. Kalotay gave a presentation on trends developing countries and investment trends were analyzed. trendler, dünyada yat r m politikalar ndaki geliflmeler ve raporun in global international direct investments and developments in bu y lki alt bafll olan Uluslararas Üretimin Sermaye Temelli Olmayan Modelleri ve Kalk nma konusu ile ilgili bir sunum yapt. well as on the subtitle of this years report, Non-equity Modes of the global investment policies that are covered by the report, as International Production and Development. Türkiye genel s ralamada 27, geliflmekte olan ülkeler aras nda 14. s rada yer ald YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it yapt aç klamada, 2010 y l nda en fazla uluslararas do rudan yat r m (UDY) çeken ilk befl Turkey holds 27th place n the general rank ng and 14th place among develop ng countr es In her announcement, YASED Secretary General Ms. Özlem ülkenin s ras yla ABD, Çin, Hong Kong (Çin), Belçika ve Brezilya oldu unu söyledi. ABD (228,3 milyar dolar) ve Çin (105,7 milyar dolar) ile ilk iki s radaki yerlerini korurken, bir önceki y la göre Belçika n n 16, Brezilya n n 14. s radan ilk befle yükselmesi dikkat çekti y l nda en çok yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 30. olan Türkiye nin 2010 y l nda yüzde 8 lik art fl ve 9,1 milyar dolar UDY ile 27. s raya yükseldi ine iflaret eden Özyi it; geliflmekte olan ülkeler aras nda Türkiye nin, 2010 y l nda 13 üncülükten 14 ncülü e geriledi ini belirtti. Dünya genelinde UDY girifllerinin 2010 y l nda bir önceki y la oranla yüzde 5 art flla 1,2 trilyon dolara yükseldi ini söyleyen YA- SED Genel Sekreteri Özlem Özyi it, krizin etkilerinin s n rl kald y l nda düflüfl yüzde 16 iken, 2009 y l nda yüzde 32 ile daha keskin bir düflüfl yafland na ve bu y lki yüzde 5 lik yükseliflin olumlu oldu una dikkat çekti. En büyük uluslararas do rudan yat r mc lar ABD ve AlmanyA 2010 y l nda, en büyük uluslararas do rudan yat r mc lar n bafl - n ABD ve Almanya çekerken, geliflmifl ülkeler kaynakl yat r mlar, toplam uluslararas do rudan yat r mlar n yüzde 71 ini oluflturdu. Geliflmekte olan ülkeler 2010 y l nda 328 milyar Dolarl k d fl yat - r m yaparken; bu ülkeler aras nda Hong Kong, Çin ve Rusya özel- Özyi it has stated that in 2010, the top recipients of foreign direct investment (FDI) were, respectively, USA, China, Hong Kong (China), Belgium and Brazil. While USA (228.3 billion $) and China (105.7 billion $) maintained their positions in the first and second places, it attracted attention that Belgium and Brazil have upgraded their position to the top five, compared to their respectively 16th and 14th ranking in the previous year. Ms. Özyi it pointed out that while Turkey ranked 30th among the top recipients of investment in 2009, it has upgraded its position to rank 27th in 2010, as a result of an increase of 8 percent and IDI level of 9.1 billion $; and stated that in 2010, Turkey has downgraded from 13th position to 14th among the developing countries. YASED Secretary General Ms. Özlem Özyi it declared that global FDI inflows rose by 5 percent in 2010, compared to the previous year, to 1.2 trillion $, and drew attention to the fact that while the decline in 2008 was 16% due to the limited effects of the crisis, a sharper decline of 32% was experienced in 2009, emphasizing that the 5% increase of this year is positive. The top nternat onal d rect nvestors USA and GermanY In 2010, while USA and Germany headed the top international 36 ekim / october

20 bizden haberler bizden haberler NEWS FROM YASED NEWS FROM YASED Özlem Özyi it YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Özyi it in aç klamalar na göre 2010 y l nda Türkiye nin dünya genelindeki uluslararas do rudan yat r mlardan ald pay binde 7 pay ise yüzde 1,4 olarak gerçekleflti y l itibari ile Türkiye de UDY stoku GSY H n n yüzde 24,5 ini kapsarken, UDY nin toplam sabit sermaye yat r mlar ndaki pay da yüzde 6,5 olarak gerçekleflti. Türkiye, içinde bulundu u Bat Asya bölgesinde ise en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 2. s rada yer ald. likle dikkat çekti y l itibari ile toplam uluslararas do rudan yat r m (UDY) stoku 19,1 trilyon dolar olarak gerçekleflti. ABD ve Hong Kong (Çin) un bir ve ikinci s rayla en fazla UDY stokuna sahip ülkeler oldu u görüldü. Türkiye ise 2010 y l nda 1,8 milyar dolarl k d fl yat r m ile 44. s raya yerleflti. Yat r m sto unda ise 182 milyar dolar ile 23. s rada yer ald. Geliflmekte olan ülkeler ilk kez global yat r mlar n yar s ndan fazlas n çekti UNCTAD 2011 Dünya Yat r m Raporu nu kamuoyu ile paylaflan YASED olurken, 173 geliflmekte olan ülke toplam ndaki pay ise yüzde 1,4 olarak gerçekleflti. According to the statements made by Ms. Özyi it, Turkey s share in worldwide international direct investments in 2010 accounted for 0.7 percent and its share in 173 developing countries total was realized at 1.4 percent. direct investors, investments by developed countries accounted for 71 percent of the total international direct investments. While developing countries recorded 328 billion $ overseas investment in 2010; among these countries Hong Kong, China and Russia attracted notable attention. As of 2010, total foreign direct investment (FDI) stock was 19.1 trillion $. It was observed that USA and Hong Kong (China) ranked first and second in terms of highest IDI stock. Turkey ranked 44th in 2010 with its overseas investment of 1.8 billion $, whereas it ranked 23rd with 182 billion $ with respect to investment stock. Global UDY ak fllar nda kriz öncesi dönemine 2011 de ulafl lmas bekleniyor YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it, UNCTAD raporunda ortaya ç kan tabloyu de erlendirirken, dünya ekonomisinde kriz sonras nda k r lganl klar n devam etti inin görüldü ü, riskler beklenmeyen bir ekonomik floka dönüflmezse global UDY ak fllar nda kriz öncesi döneme 2011 de ulafl lmas n n beklendi i yorumunu yapt. Dünya ticareti kriz öncesi de erlerine ulaflm fl olsa da, global UDY nin 2007 de ulafl lan 1,9 trilyon dolar seviyelerine ulaflmas n n ancak 2013 y l nda mümkün olabilece inin alt n çizen Özyi it, sunumunun sonunda UNCTAD Orta Vadeli Global UDY Girifli Beklentileri ne de inerek tahminleri flöyle aç klad ; 2011 y l için 1,4-1,6 trilyon dolar, 2012 y l için 1,7 trilyon dolar, 2013 y l için 2007 y l seviyesi olan 1,9 trilyon dolar UNCTAD Temsilcisi Kalman Kalotay UNCTAD Represantative Kalman Kalotay Genel Sekreteri Özlem Özyi it, YASED Baflkan Vekili Adnan Nas, UNCTAD Temsilcisi Kalman Kalotay YASED Secretary General Özlem Özyi it, YASED Deputy Chariman Adnan Nas, UNCTAD Represantative Kalman Kalotay first by 48 percent, primary industry sector, second by 30 percent and service sector, third by its share of 22 percent. According to the statements made by Ms. Özyi it, Turkey s share in worldwide international direct investments in 2010 accounted for 0.7 percent and its share in 173 developing countries total was realized at 1.4 percent. As of 2010, FDI stock in Turkey covered 24.5 percent of GDP and the share of FDI accounted for 6.5 percent of total fixed capital investments. Turkey ranked 2nd among the top investment recipient countries in its region of Western Asia. Global nternat onal d rect nvestment flows are expected to return to pre-cr s s levels n 2011 YASED Genel Sekreteri Özlem Özyi it, 2010 y l nda, geliflmekte olan ülkelerin global yat r mlar n yüzde 50 sinden fazlas n çekmifl olmas n n bir ilk oldu unun ve krizin de etkisiyle eksenin geliflen ekonomilere kayd n n göstergesi oldu unun alt n çizdi. Dünyada uluslararas birleflme ve sat n alma ifllemlerinin toplam de erinin, 2010 y l nda bir önceki y la oranla yüzde 36 artarak 339 milyar dolara yükseldi ini belirten Özyi it, uluslararas do rudan yat r m projelerine bak ld nda imalat sanayi sektörünün yüzde 48 ile ilk s rada, ana sanayi sektörünün yüzde 30 ile ikinci, hizmet sektörünün ise yüzde 22 lik payla üçüncü s rada yer ald - n söyledi. Özyi it in aç klamalar na göre 2010 y l nda Türkiye nin dünya genelindeki uluslararas do rudan yat r mlardan ald pay binde 7 olurken, 173 geliflmekte olan ülke toplam ndaki Develop ng countr es absorbed more than half of global FDI nflows for the f rst t me YASED Secretary General Ms. Özlem Özyi it, sharing UNCTAD s World Investment Report 2011 with the public, emphasized that this is the first time that developing countries have attracted more than half of the global investments, and pointed out that this is an indicator that the axis is shifting toward the developing economies due to the impact of the crisis. Ms. Özyi it stated that globally, the total value of international mergers and acquisitions have increased in 2010 by 36 percent and reached 339 billion $ and reported that when international direct investment projects are observed, manufacturing industry ranks YASED Secretary General Ms. Özlem Özyi it, evaluating the outlook displayed by UNCTAD s report, commented that postcrisis world economy continues to be fragile, and unless the risks transform into an unpredicted economic shock, it is estimated that the global FDI flows will return to pre-crisis levels in Ms. Özyi it underlined that although the world trade is already back to its pre-crisis level, global IDI may reach the peak, recorded in 2007 at the level of 1.9 trillion $, in 2013 at the earliest. At the end of her presentation, Ms. Özyi it referred to the Medium Term Global FDI Inflow Estimations of UNCTAD and announced the estimations as follows: trillion $ in 2011, 1.7 trillion $ in 2012 and 1.9 trillion $ in 2013, which was the level of ekim / october

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target Barometre -I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37 Barometre -II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme Barometre 12-I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 212-II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı