T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...73 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI...139

8 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...166

9 000 GENEL KONULAR Projeleri. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss. 000 (1) Akbulut, Ak n. Biliflim Ekonomisi ve E-Ticaret; Vergilendirilmesi. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 380 Akkoyun, Özgür - Erhan Çetin. Madencilik Yat r mlar Risk De erlendirmesi çin Bir Bilgisayar Yaz l m n n Gelifltirilmesi. Madencilik 46(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB , (4) Biliflim Sözlü ü. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB (5) Binark, Mutlu. Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam. Evrensel Kültür (186) , ss SB , 070, 300 Altunyald z, Ziya. hracat Stratejik Plan ve Kamuda lk E- mza Ça layan, Zafer. Sanayi ve Ticaret Uygulamas : Dahilde flleme Rejimi Bakanl 'nda Elektronik Hizmetler. Otomasyon Projesi. GEME'den GEME'den Bak fl (34) 2007, Bak fl (34) 2007, ss ss SB SB , , (2) 000 (6) Aslan, P nar. fle "E" ile Bafllamak. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB Ata, Nam k. flkur Bilgi Ça na Haz r. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , (3) Bilgi Güvenli i Sektöründe Uluslararas Aç l mlar. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB Bilgin, Gazi. D fl Ticaret Müstaflarl 'nda Yürütülen Elektronik Ticaret Çal flmalar ve E-Kurum 1997 SB , Demirbafl, fievki. nternet Tabanl PI Kontrollü Bir Do ru Ak m Motoru Deney Seti. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Demirel, Mehmet. Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Program. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 000 E-Konsolosluk ve Konsolosluk Ça r Merkezi. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss.

10 000 (7) Foreman, Tim. Omron En yi Hareket Kontrolünü Yaratman z için En yileri BirAraya Getiriyor. MetalMakina 19(165) , ss SB (8) Gözüdeli, Yaflar - M. Ali Akcayol. Genetik Algoritma ile Web Sayfas Düzeninin Gerçek Zamanl Optimizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Gülle, Tayfun. Elektronik Ça da Ticari Bilgi Hizmetlerinin Sürdürülebilirli i. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss. Kalafat Alpaslan, Tutku Dilem. Grafik Temel Tasar m E itiminde Etching Tekni i ile Bas lm fl Gravür Bask lar n n Yeri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 760, 000 Orta Anadolu Makina ve Aksamlar hracatç lar Birli i Projesi: OSO A.fi.- Ortak Sat nalma Organizasyonu. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 000 Öncü, Beratiye. GEME'nin "E- Ticaret" Kapsam nda Yürüttü ü Faaliyetler ve "E-Ortamda" Sundu u Hizmetler. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , SB , 000 Özer, Fatih. MM B Online Birlik fllemleri ve Üye liflkileri Yönetimi. GEME'den Bak fl (34) 2007, Güzel, Ülker. E-Ça n Sosyal ve Ticari Yans malar. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , (9) nternetin Sessiz zleri Stratejilerinizi De ifltiriyor. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss ss SB , SB SB , 000 Özyaz c, Nurcan. Gümrük Ambar ndan Veri Ambar na Elektronik Gümrük fllemlerinden Mobil Gümrük fllemlerine Bir Baflar Öyküsü. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss. 000 (10) Sektörel Dosya:Kuyumculuk ve yiler, Zeynep. nternet ve Otomotiv Sektörlerinde E-Ticaret ve E- Pazarlama. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB 122 fl Uygulamalar. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , , 000 2

11 Sürmeli, Fevzi. Anadolu Üniversitesi E-Sertifika Programlar. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 000 Profili. Türk Kütüphanecili i 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Temel, Nesrin. Biliflim Sektörü ve Standardlar. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 330 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Taraf ndan Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , (2) Bayraktar, Berat Bir - Burçak fientürk. Belge Yöneticilerinin Performans Yönetim Sistemi Süreci. Öneri 7(28) , ss. ng. ve Türkçe özet SB Bilgi ve letiflim Teknolojileri ve fl Dünyas. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , 020 Türko lu, Yusuf. Kalk nman n Anahtar : Biliflim. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss. 020 (3) 1997 SB 122 Gülle, Tayfun. Elektronik Ça da 330, 000 Tüzmen, Kürsad. E-Gelecek. GEME'den Bak fl (34) 2007, 4-7. ss SB , 000 Y ld r m, Remzi. Do rusal Olmayan Optoelektronik Geri Beslemeli Lazer Diyodun Üç Ton Küçük flaret Giriflli ntermodulasyon Distorsiyon Sistem Teorisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ticari Bilgi Hizmetlerinin Sürdürülebilirli i. GEME'den Bak fl (34) 2007, ss SB , (4) Günefl, Güssün. "Tek Problemim maj m?" Türkiye Gerçe inde maj Meselesi. Türk Kütüphanecili i 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) 1986 SA 56 Külcü, Özgür. Belge Yönetim 620, 000 Programlar n n Gelifltirilmesi: Hacettepe Üniversitesine Yönelik Gerçeklefltirilen Yasal Analiz Uygulamas. Hacettepe 020 KÜTÜPHANE VE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B LG LEND RME Dergisi 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (1) Al, Umut - Recai Cofltur. Türk Psikoloji Dergisi'nin Bibliyometrik SB , 340

12 020 (6) Binark, Mutlu. Yeni Medya, Gençlik Özdemirci, Fahrettin - Cengiz ve Gündelik Yaflam. Evrensel Kültür Ayd n. Kurumsal Bilgi Kaynaklar ve (186) , ss. Bilgi Yönetimi. Türk 1992 SB 96 Kütüphanecili i 21(2) , 000, 070, ss. Türkçe ve ng. özet SA 57 Gürses, Sabri. Medyada Çeviri ve 020 ntihal. Evrensel Kültür (186) , ss. 020 (7) 1992 SB 96 Özdemirci, Fahrettin. Üniversitelerde 790, 070 Belge Yönetimi ve Arflivler. Türk Kütüphanecili i 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Y lmaz, Hasan. Arap Medyas nda 1987 SA (8) Toplu, Mehmet. Kütüphanecili in Etik Sorunu ve Türkiye Yaklafl m. Türk Kütüphanecili i 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Irak Kürtleri. Stratejik Analiz 8(86) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 070 HABER ORTAMLARI, Atalayer, Faruk. Zaman, Postmodernizm, Türk Mitolojisi ve GAZETEC L K Yarat c l k. Anadolu Sanat (18) 2007, ss. 070 (1) 1995 SA 3 Atefl, Hacer Çelik - Mustafa Terin. 700, 110 K rsal ve Kentsel Kökenli Yay m Elemanlar n n Yay mc Niteliklerini Etkileyen Etmenler Aç s ndan Coflkun, R dvan. Boyas Dökülen Karfl laflt r lmas. Tar m Ekonomisi Dünya Geçmifl-fiimdi-Gelecek. Dergisi 13(1) , ss. Anadolu Sanat (18) 2007, Türkçe ve ng. özet ss SA SA , 110 At c, Cemal. Türkiye'deki Tar m Ekonomisi Bölümlerinin S ralamas. Tar m Ekonomisi Dergisi 13(1) , 3-6. ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Gezgin, Ümit. Zaman Kavram n Anlaman n Neresindeyiz. Anadolu Sanat (18) 2007, ss SA 3 110, 700 4

13 110 (2) 140 (1) Kaçar, Turgut. Mekanda Zaman Kavram Üzerine Düflünceler. Anadolu Sanat (18) 2007, ss SA 3 110, EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK lgen, Abdulkadir. Yorumlay c Anlama ile Nedensel Aç klaman n S n rlar nda Ufkumuza Düflen Bir Ayd nl k: Sabri F. Ülgener. Türk Yurdu 27(238) , ss SB , 120, (1) Y lmaz, Olcay. "Homo Economicus" ve "Düflünen nsan" Ça dafl Türk Dili 19(232) , ss SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Alagözlü, Nuray. Bir Söylem Türü Olarak Kahve Fal na Yönelik Bir nceleme: Kahve Fal ve deoloji. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB BEL RL FELSEF OKULLAR Çubukçu, Ayd n. Beyaz Perdede 'Kara Ütopya'! "Kara Ütopya", Ütopya m d r? Evrensel Kültür (186) , ss SB , 140, 300 Yasa, Metin - Dursun Ali Türkmen. Hayyam ve Kötülük: Ac Eksenli Pesimizm ile Umut Eksenli Optimizm Aras nda (Rubailer Örne i) Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ 150 (1) Aktafl, Vezir - Recai Cofltur. Sorumluluk Yüklemesi Çerçevesinde Öfke ve Sempati Duygular ile Yard m Etme ve Sald rganl k Davran fllar. Türk Psikoloji Dergisi 22(59) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ayd n, Nurullah. Terör, Kontrollü Gerilim Stratejisi ve Psikolojik Harp (74) , ss SB , 320, (2) Ö üt, Hande. "Hepimiz Histerik Kad nlar z" Varl k (1197) , ss SB (3) Özcan, Gülsen - Süleyman Çelenk. Problem Çözme Yönteminin Elefltirel Düflünmeye Etkisi. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA

14 150 (4) 170 (2) Yeniçeri, Özcan. Kimli in Anlam ve Güven, Tolga. De iflen Kavramlar: Kökle liflkisi. Türk Yurdu 27(238) T p Eti i ve Biyoetik. Standard , ss. 46(541) , ss SB , SB MANTIK Çaldak, Hüseyin. K yas' n Mant kta ve slami limlerde Kullan m Biçimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Mahmuto lu, Abdulkadir. K rsal Alanda Çevre Sorunlar na Etik Yaklafl m: K rsal Çevre Eti i. Türk dare Dergisi 79(455) , ss SA , 170 Sayl, Halil - Duygu K z lda. Yönetsel Etik ve Yönetsel Eti in Oluflmas nda nsan Kaynaklar Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 650, 170 Akgün, Sevgi Baydar. Yönetim Eti i Aç s ndan Türkiye'deki Kurumsallaflma Çabalar "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" Türk dare Dergisi 79(455) , ss SA (3) 350, 170 fiengün, Mustafa. Ahlaki Geliflimin Psiko-Sosyal Dinamikleri. Ondokuz Civaner, Murat. Hekimlerin Uymas Gereken Meslek Ahlak Kurallar. Standard 46(541) , ss SA SB 194, 170 May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet (1) Yücel, Fatih - Selman Tezekici. Çelik, Türkan Soman. Im Welchen ktisat Disiplini ve Ahlâk Felsefesinin Verhaltnis Steht Kants Kritik am Etkileflimi: Birliktelik ve Karfl tl k. Eudamonismus zur Xenophons Selçuk Üniversitesi Sosyal Memorabilien. Hacettepe Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 10(1-2) 2007, ss. Dergisi 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SB SB ,

15 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Arkan, Atilla. Fizikten Metafizi e bn Rüfld Psikolojisi. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC Türk dare Dergisi 79(455) , ss SA , (6) Gündo du, Hakan. bn Rüfld, bn Rüfldçülük ve Ayd nlanma. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC (2) 180 (7) Ayd n, Hasan. Gazzali'nin Do al Karl a, Bekir. Hayat, Temel Nedenselli i nkar na bn Rüfld'ün Fikirleri ve Etkileri. Bilim ve Ütopya Tepkisi. Bilim ve Ütopya 13(156) 13(156) , ss , ss SC SC , (3) 180 (8) Çaldak, Hüseyin. Gazali'ye Göre Fasit K yas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Çaldak, Hüseyin. K yas' n Mant kta ve slami limlerde Kullan m Biçimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Demir, Remzi. Kazan Âlimlerinden R zaeddin bn Fahreddin'e Göre bn Rüfld'ün Ö retisi. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC Gökbunar, Ranazan - Emin Kömürcüler - A. Zafer Yalç n. Mali Sosyolojide bn-i Haldun'un Yeri. 7 Macit, Muhittin. Büyük Yorumcu bn Rüfld. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC , 920 Sar o lu, Hüseyin. bn Rüfld'de Din- Felsefe liflkisi. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC , (9) Topalo lu, Ayd n. bn Rüfld ve Tanr Kan tlamas. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC , (10) Ülver, Saynur. bn Rüfld'e Özel Referansla slam Felsefesinde Retorik. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC , 800

16 180 (11) Yavuz, Alper. bn Rüfld'ün Kader'i. 220 KUTSAL K TAP Bilim ve Ütopya 13(156) , 220 (1) ss SC , MODERN BATI FELSEFES Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr Anlay fl n n Din Felsefesi Aç s ndan De erlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Atan, Yaflar. nsanl n 'Alt nça ' için Tragedyadan Ö renmek [Söylefli] Konuflan: Eylem Y ld zer, Evrensel Kültür (186) , ss SB , 700, SB (1) 320, 260 Tafldelen, Demet Kurto lu. Ölçülebilir Zaman ve Gerçek Süre'nin Bir Çözümlemesi. Anadolu Sanat (18) 2007, ss SA D N 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Türkecan, P nar. 16. Yüzy lda Orta ve Güney Amerika'daki Misyoner Faaliyetleri ve K ta Yerlileri Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Y lmaz, Hüseyin. K rg zistan'da Misyonerlik ve Din E itimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 260, (1) Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr 290 HIR ST YANLIK Anlay fl n n Din Felsefesi Aç s ndan DIfiINDAK D NLER De erlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 slâm ve slâm'dan Dergisi 11(1) , ss. kaynaklanan dinler Türkçe ve ng. özet SA , (1) Altuntafl, Halil. Toplumsal Hayatta " sâr" Yönelifli. Diyanet (198) , ss. 200 (2) 1969 SC 6 Özdemir, fiennur. Din Ekonomi 297 liflkisi ve Güncel Aray fllar. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, 297 (2) ss. Türkçe ve ng. özet. Apak, Adem. Eyüp Sultan Ebû Eyyüb El-Ensârî (r.a.) Diyanet (198) 1991 SA , ss. 200, SC 6 297, 920 8

17 297 (3) 297 (8) Asker Evladlar m za Hitab m z. slamiyat 10(2) , ss SA SC , 360 Büyüker, Kâmil. Tarihin ve Co rafyan n Tapusu: Mezarl klar. Diyanet (198) , ss. 297 (4) Çaldak, Hüseyin. Gazali'ye Göre Fasit K yas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Atay, Hüseyin. slam Hukuk Felsefesi: Usul'ül- F kh lmi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss. Türkçe özet SA , SA (9) Çal flkan, Atik, M. Kemal. Afl k Mahzuni Düflüncesinde Tanr ve nsan Sevgisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss SA SA , 297, (5) Ayd n, Hasan. slam Felsefesinde Rüya Kuram, fllevleri ve Kimi Sonuçlar. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 297, (6) Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu ve Disiplin. Diyanet (198) , ss SC 6 297, SC (7) Bolay, Süleyman Hayri. "Kutlu Do um, Köklü Bir Gelene in Modern Tarzda hyas d r" [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (198) , ss SC 6 297, smail. Dini Bir Tutum Olarak Ötekine Yaklafl m n Kur'ani Temelleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Do an, D. Mehmet. Sözlüklerde ' rtica' Aray fl! slamiyat 10(2) , ss SA , (10) Eraslan, Sad k. Ailede sâr. Diyanet (198) , ss. 297 (11) Erdemli Avc, Kadriye. Hizmette sâr. Diyanet (198) , ss. 297 (12) Erken, Veysi. Ufuk E itimci: Ahmed Yesevi. Kar nca 72(846) , ss SB 50 9

18 297 (13) Dergisi 11(1) , ss. Erkufl, Burhan. Cömertlik ve Türkçe ve ng. özet. Cömertlikte Zirve ( sar) Diyanet 1996 SA 61 (198) , ss. 297, SC (20) Kahveci, Nuri. slam Hukuku 297 (14) Aç s ndan Konut Kirac s n n Ersin, Mehmet Akif. slami Sorumluluklar. Kahramanmarafl Kökencili in Bir Tezahürü: Mealcilik Sütçü mam Üniversitesi lahiyat (mi?) slamiyat 10(2) , Fakültesi Dergisi 5(9) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (15) Eser, Ercan. man n Sosyal Boyutu Ahlâk. Diyanet (198) , ss SC SC (16) 297 Güner, Osman. slam Düflüncesinde Kad na Yönelik fiiddet Söylemine Bir Bak fl. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (17) 490, 297 Hansu, Hüseyin. Hicri kinci As rda Rivayet Savafllar. slamiyat 10(2) , ss SA (18) Hatibo lu, Mehmed Said. rtica Nerede? slamiyat 10(2) , ss SA SA (21) Karagöz, smail. Gönül K ran Üç Kötü Huydan Uzak Durabiliyor muyuz? Diyanet (198) , ss. Karagöz, Mustafa. Dilin fllevleri Aç s ndan Kur'an' n Üslubu. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) Kasapo lu, Abdurrahman. badette fiekilcilik. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (23) 297 (19) Kayaalp, sa. Mâlâyâniyi Nas l Iflk n, Gökhan Sebati. Kufladal Anlamal y z? Diyanet (198) , Mustafa B. Hamza (Adal ), Netâicu'l ss. Efkâr Adl Eseri ve Kendisine 1969 SC 6 Yöneltilen Elefltiriler. Cumhuriyet 297 Üniversitesi lahiyat Fakültesi 10

19 297 (24) ss Türkçe ve ng. özet. K l ç, Ünal. Yezid b. Muaviye'nin fiahsiyetinin Oluflumunda Etkili Olan 1996 SA 61 Unsurlar. Cumhuriyet Üniversitesi 297, 300 lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Pak, Zekeriya. nsan n Yeryüzündeki Varl na Meleklerin lk Tepkisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (25) Köktafl, Yavuz. Dinin Üç Boyutu: man- slâm- hsan. Diyanet (198) 2004 SA , ss SC (29) Palab y k, M. Hanefi. Klasik slam Köylü, Mustafa. Ruh Sa l ve Din: Co rafyac lar na Göre 'A r ve Cudi Bat Toplumu Aç s ndan Bir Da lar ' Atatürk Üniversitesi Güzel De erlendirme. Ondokuz May s Sanatlar Enstitüsü Dergisi (19) Üniversitesi lahiyat Fakültesi 2007, ss. Türkçe ve ng. Dergisi (23) 2007, ss. özet. Türkçe ve ng. özet SB SA , 956.1, (30) Sar o lu, Hüseyin. bn Rüfld'de Din- Okuyan, Mehmet. Kad na Yönelik Felsefe liflkisi. Bilim ve Ütopya fiiddete Kur'ân' n Bak fl. Ondokuz 13(156) , ss. May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2007, 1995 SC ss. Türkçe ve ng. özet. 297, SA (31) 300, 297 Suiçmez, Yusuf. Ref' Problemi. slamiyat 10(2) , 297 (26) ss. Özköse, Kadir. Ma rib 1998 SA 17 Müslümanlar n n Hac 297 Organizatörlü ünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikat ve Asafi Ribat. 297 (32) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Tekeli, Hamdi. Din Hizmetinde s âr. Fakültesi Dergisi 11(1) , Diyanet (198) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA Topalo lu, Ayd n. bn Rüfld ve Tanr 297 (27) Özköse, Kadir. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Düflüncesinde Kad n. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , 11 Kan tlamas. Bilim ve Ütopya 13(156) , ss SC , 297

20 Türköne, Mümtaz'er. Bir Retorik Arac Olarak ' rtica' Kavram. slamiyat 10(2) , ss SA , , ss. Türkçe ve ng. özet SA TOPLUM B L MLER 297 (33) 300 (1) Ünal,. Hakk. Bar fl n Anahtar : Ayd n, Nurullah. Terör, Kontrollü Selamlaflma. Diyanet (198) , Gerilim Stratejisi ve Psikolojik Harp ss (74) , ss SC SB , 320, 150 Yang n, Eser. Unutulmufl Bir Halk: Arap Aleviler (Nusayriler) Sanat ve Hayat (24) , ss SB , 297 Yeflil, Kamil. Edebiyatç lar m z n Gözüyle ve Edebi Bir Tema Olarak rtica ve Mürtecilik. slamiyat 10(2) , ss SA , SB (34) 000, 070, 300 Y ld r m, Mustafa. slam ve Medeni Yarg lama Hukukunda Tahkim [Kitap Tan tma] Tan tan: Fatih Karakafl, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 5(9) , ss. 300 (2) Babatafl, Gönül. Beyin Göçü ve Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yap s n n Beyin Göçüne Etkisi. Öneri 7(28) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 330 Binark, Mutlu. Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam. Evrensel Kültür (186) , ss. Bora, Aksu. Kad n Devrimi. Birikim (218) , ss SB , SA (3) 297 Bozoklar, Kutsiye. Ayd n Ölümleri. Sanat ve Hayat (24) , 297 (35) Y lmaz, Hüseyin. K rg zistan'da Misyonerlik ve Din E itimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 260, (36) Zümrüt, Osman. lahiyat Fakültesi Mezunu ( lahiyatç ) Sorumlulu u. Ondokuz May s Üniversitesi ss SB , 320 lahiyat Fakültesi Dergisi (23) 2001 SB , (4) Çelebi, Muhittin. Küreselleflmeye Ba l Olarak Tar m Sektöründe Yaflanabilecek Olumsuz Yöndeki Geliflmeleri Minimize Etmede, Toprak ve Tar m Reformunun Yeri ve Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 10(1-2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı