DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan, Halep'e Al flverifl Turu Shopping Tour From Milan to Aleppo

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, 1 lk say m za gelen tebrik mesajlar ve genel memnuniyetten ald m z cesaretle ikinci say m z çok daha güçlü bir içerikle sunuyoruz sizlere. Yine zevkle okuyaca n z tahmin etti imiz bir DQ var elinizde. DQ nun bahar say s sizleri bol bol seyahat etmeye yönlendiriyor! Köklü tarihi çok eski ça lara dayanan fianl urfa n n cazibesine kap lacak; Tokyo dan Singapur a, Halep ten Amsterdam a kadar dünyan n pek çok flehrinde al flverifl turuna kat lacak; klasik Do u Avrupa esteti i ile günümüz modernizminin harman olan Sofya ya uzanacaks n z. Gitti iniz yurtd fl gezilerinizde, o flehrin ünlü müzelerini gezdikten sonra içlerindeki flahane restoranlar hakk nda ön bilgi alacak, yöresel yemekleriyle a z n z suland racak Antakya mutfa n yak ndan tan yacaks n z... Dedeman Otelleri hakk ndaki yenilikleri ve gerçekleflen aktiviteleri takip edebilece iniz Haberler sayfalar m zda detayl olarak görebilece iniz Suriye deki at l mlar m z heyecan verici. Suriye de iflletme hakk n üstlendi imiz 3 yeni otelimiz var art k: fiam da Dedeman Damascus, Palmira da Dedeman Palmyra ve Halep de Dedeman Aleppo. Özenli hizmet anlay fl m zla bundan sonra ismimiz Ortado u da da an l yor olacak. Güzel bir ilkbahar ve keyifli okumalar dile iyle... Dear Friends of Dedeman, With the encouragement and support we've received in response to our first issue, we've set out on our second one with an even bolder approach, and with strong content to match. We're confident that you hold in your hands yet another DQ that you will read with relish. In DQ's spring issue we've decided to help stir the travel bug in you! You'll be mesmerized by the rich history and mystical allure of fianl urfa; you'll be transported around the globe with shopping tips from Tokyo to Singapore, and from Aleppo to Amsterdam; we'll also take you on a little trip to Bulgaria's capital city, Sofia, which blends Eastern European aesthetics with a contemporary sense of modernity. We'll guide you to the best sights and museums, give you all the tips on the top eateries and restaurants, and introduce you to the most delicious local cuisine in Antakya. You can also follow all the latest developments in the Dedeman Hotels chain through our news section, where you can read up on our latest Dedeman additions in Syria. We now run three new hotels in Syria: the Dedeman Damascus, the Dedeman Palmyra, and the Dedeman Aleppo. Our name, along with our famous quality of service and hospitality, will now spread out into the Middle East. We wish you a wonderful spring season and a pleasant read... Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 22 70 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world kültür&sanat art & culture 12 Müzeler ve fl k restoranlar Museums and elegant restaurants trend 36 Al flveriflte gözde destinasyonlar Trendy destinations for shopping seyahat-travel 22 Görkemli tarihiyle Sofya Sofia with a splendid history 52 Egzotik do ulu fianl urfa Exotic east Sanl urfa röportaj-interview 30 Sanat Tarihi Profesörü Nurhan Atasoy Professor of History of Art Nurhan Atasoy yemek-food 46 Dedeman Antakya da ziyafet Feast at Dedeman Antakya moda-fashion 60 Mistik Kapadokya Mystical Cappadocia haberler-news 70 Dedeman dünyas n n yenilikleri The latest news from Dedeman öykü-story 76 Ya mur T. Erdem den flafl rt c bir hikâye Exciting story by Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Candaner NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Attila Pelit SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Melen Çeker, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Mart 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

4 4 AJANDA DQ KITALARI B RLEfiT REN KÖPRÜ THE BRIDGE THAT UNITES TWO CONTINENTS ngiltere nin en dikkat çekici oyunlar n yaratan ve sahnesinde a rlayan Old Vic Tiyatrosu nda 23 Mart - 15 A ustos tarihleri aras nda yepyeni bir proje sahne al yor. New York ve Londra n n en yetenekli oyuncular American Beauty filmiyle Oscar ödüllü Sam Mendes yönetiminde The Bridge Project için bir araya geliyor. Aralar nda 3 y ll k anlaflma imzalayan Brooklyn Müzik Akademisi, Old Vic Tiyatrosu ve Neal Street Yap m n iflbirli iyle 2 önemli oyun sergileniyor. Farkl k talar n flirketleri aras ndaki dayan flma sonucu oluflturulan proje, kültürleraras bir ba kurdu u ve farkl iki ülke oyuncular n ayn çat alt nda toplad için The Bridge Project ad yla an l yor. De iflen gösterim tarihleriyle Anton Çehov un Viflne Bahçesi ve Shakespeare in Bir K fl Masal adl oyunlar n n sahnelenece i Old Vic Theater daki bu özel projeyi kaç rmay n! At the Old Vic Theater in the U.K. from March 23 to August 15 you can see two plays directed by the Oscar-winning Sam Mendes. Entitled "The Bridge Project", the project includes two important plays put together in collusion with the Brooklyn Music Academy, Old Vic Theater and Neal Street Production, namely Anton Chekhov's Cherry Orchard and Shakespeare's A Winter's Tale. Don't miss it! MAYIS TA fi LE DEY Z! Avrupa n n en önemli pilotlar n n birbirleriyle k yas ya rekabetine tan k olan en önemli organizasyonlardan biri olan Avrupa Ralli fiampiyonas, 9 ayr ülkede düzenleniyor. stanbul da Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu taraf ndan organize edilen ve Avrupa ülkeleri sporcular n n kat l m yla gerçekleflen Avrupa Ralli fiampiyonas n n bir aya da 1-3 May s tarihleri aras nda fiile de yap l yor. stanbul, Fenerbahçe de start alacak olan araçlar daha sonra fiile ye var p oradaki asfalt zeminli özel etaplarda as l yar fla bafllayacak. Baflar l Türk ve Avrupal ralli pilotlar n izleyerek heyecan dolu bir haftasonu geçirmek ve fiile nin ormanl k alanlar nda do ayla baflbafla kalabilmek istiyorsan z program n z flimdiden yap n. RALLY RACING IN MAY! Head over to Sile in May to check out the European Rally Championships as Europe's top rally drivers from nine countries battle it out for the coveted titled, producing their heartstopping death-defying skills for all to witness. Organized by the Turkish Autosports Federation, the Istanbul leg of the tour takes place between May 1-3. The rally starts in Fenerbahçe - Istanbul and ends in Sile. ORTAÇA DAN SAFKAN H KÂYELER PUREBREDS OF THE MIDDLE AGES stanbul Modern Sanat Müzesi Foto raf Galerisi nin son sergisi Safkan Yans malar 26 Nisan a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 12. Yüzy l dan bu yana Avrupa saraylar nda görülen Yeguada de la Cartuja atlar n n sanata yans mas n göstermek amac yla ortaya ç km fl. Peter Müller Peter in eserlerinden oluflan sergide sanatç ; ünlü Avrupal ressamlar n tablolar nda da resmedilen bu soylu at n, yine ünlü tablolarla birlikte foto raflar n çekerek çarp c öyküler yarat yor. 40 foto raf n yer ald ve dolay s yla 40 farkl kurgunun yarat ld sergide portre çekimi ve atlar konusunda uzman olan foto rafç Peter Müller Peter in fark hissediliyor. Ayr ca kullan lan alanlar yans tan ve her biri kendi hikâyesini yaratan 6 foto raf da fl kl kutularda Vincent Amigo nun besteleriyle sergilenerek görenleri o dönemlere götürüyor. Atlar, görsel uyumu, hikâyeleri, yarat c l ve bütünselli iyle ziyaretçilerinde farkl hisler uyand ran ve görülmesi gereken bir sergi Safkan Yans malar The Istanbul Modern Art Museum Photography Gallery's latest exhibition is entitled "Purebred Reflections" and catalogues the history of the Yeguada de la Cartuja breed of horses which have had pride of place in European palaces since the 12 th century. The exhibition, which will last through April 26, includes over 40 photos depicting this breed of horse, based mainly on the works of photographer Peter Müller Peter. The exhibition presents a mix of audio-visual and narrative dimensions that aim to leave the observer spellbound by this beautiful and majestic animal. 5

5 AJANDA 6 DQ 28. Uluslararas stanbul Film Festivali bu sene 4-19 Nisan tarihleri aras nda sinemaseverlerle bulufluyor. Festival kapsam nda gösterilecek filmler aras nda 81. Oscar Ödülleri ne aday olan Avusturyal yönetmen Götz Spielmann' n psikolojik dram "Revanche" ve Almanya'n n Oscar aday "The Baader Meinhof Complex" ve belgesel olarak da NTV Belgesel Kufla nda gösterilecek olan Tia Lessin ve Carl Deal'in çarp c belgeseli "Trouble The Water" ön plana ç k yor. Yaklafl k 20 kategoride 150 yi aflk n filmin gösterilece i etkinlikte en çok merak uyand ran filmlerden biri ise Newyork, I Love You. 12 farkl yönetmenin kendi perspektifinden anlatt k sa filmleri birlefltiren bu filmde Türk yönetmen Fatih Ak n ve oyuncu U ur Yücel i izlemek mümkün. Film gösterimleri d fl nda düzenledi i etkinliklerle de stanbul da gerçek anlamda bir festival havas estiren Film Festivali nin program na adresinden göz atabilirsiniz. The 28 th International Istanbul Film Festival takes place on April This year's festival includes the Oscar-nominated Austrian director Götz Spielmann's psychological drama "Revanche" and Germany's controversial Oscar-nominated film "The Baader Meinhof Complex". Also showing is the documentary by Tia Lessin and Carl Deal called "Trouble The Water", along with over 150 other films in 20 different categories and genres, including "Newyork, I Love You". This movie is a compilation of 12 different perspectives of foreign directors including Fatih Ak n where in this movie U ur Yücel is starring.to check the film schedule, go to STANBUL F LME DOYACAK ISTANBUL FILM FESTIVAL

6 8 DENEYSEL KÜLTÜR HARMANI Londra da 2008 in aral k ay nda aç lan ve 6 ay boyunca varolacak yeni bir proje; The Duble Club. çinde hem restoran hem bar hem de bir disko bar nd r yor. Angel metro dura n n hemen yan nda Viktoria dönemine ait bir ambarda Afrika ve Bat dünyas n ça dafl müzik, sanat ve tasar m alan nda harmanlayan farkl bir dünya buras. Sanatç Carsten Höller bu iki farkl kültürün müzi ini, lezzetini ve esteti ini bir araya getirerek deneysel bir mekân yaratm fl. Pek ço unun yabanc s oldu u Kongo dünyas n da tan t yor. Ülkedeki sanatsal çal flmalara bu özgün fikri sayesinde fl k tutmufl oluyor. Proje ile ilgili di er bir ayr nt da elde edilen kâr n %50 sinin Unicef e ba fllanacak olmas. Yolunuz Londra ya düflerse farkl dünyalar n ça dafl izlenimlerini yans tan bu mekâna u ramay ihmal etmeyin. EXPERIMENTAL CULTURE BLEND A new project in London called The Duble Club got going in 2008 and will be continuing for 6 months. Located in a Victorian-era building next to the Angel tube station, it has both a disco and a restaurant and brings together a mix of African and Western modern music, art and design in a single space. Created by artist Carsten Höller, the project seeks to blend these two cultural worlds in a variety of ways, with 50% of profits going to UNICEF. For more information, go to TÜRK YE N N EN Y LER BEST OF TURKEY Travel+Leisure dergisi taraf ndan haz rlanan seyahat kitab Best of Turkey, Türkiye yi birbirinden çarp c foto raflar ve etkileyici metinlerle dünyaya tan t yor. ngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farkl dilde yay mlanan Best of Turkey, Türkiye çap nda seçkin kitapevlerinde okuyucular n be enisine sunuldu. Türkiye topraklar nda okuyucuyu bir gezintiye ç karan kitap, Gelibolu da Anzak günü ve antik ça n en önemli heykel okulu Afrodisias gibi kültürel varl klar n yan s ra; Kapadokya ve Karadeniz gibi do a harikalar n ; Bozcaada, Ayval k ve fiirince gibi k rsal bölgelerin kentliler taraf ndan yeniden keflfiyle gelen canlanmay ; Güney in en al ml tatil beldelerini ve Do u nun gizemli kentlerini mercek alt na al yor. Modern sanat müzeleri, yüksek tasar m ürünü oteller ve resortlar, dünya çap nda restoranlar ile sanat, müzik ve moda dünyas n n en iyilerinin de yer ald kitapta, Türkiye nin geçirmekte oldu u heyecan verici de iflimi hissedeceksiniz... Travel+Leisure magazine has prepared a new travel book entitled "Best of Turkey" which includes all the most breathtaking sites worth visiting in Turkey, accompanied by magnificent photos. It includes such places as Gallipoli, Cappadocia, Aphrodisias, the Black Sea region, Bozcaada, Ayval k and fiirince, as well as the best of the south and east of Turkey. Travel enthusiasts will love it.

7 AJANDA 10 DQ SERKAN ÖZKAYA NEWYORK TA IN NEW YORK Sanatç Serkan Özkaya, New York ta ayn anda iki sergisiyle karfl m za ç k yor. Chelsea Slag Gallery de aç lan Sayg de er Bay veya Bayan ve Brooklyn deki Cabinet dergisinin sergi salonundaki Ani Esinti sergileri Mart bafl itibariyle sanatseverleri bekliyor. Slag Gallery deki sergide; daha önce de çeflitli müzelerde sergilenen ve yank uyand ran onbinlerce sünger adamc ktan oluflan Tüm Dünya flçileri isimli yap t görebilirsiniz. Bu sergide ayn zamanda 9. Uluslararas stanbul Bienali nde sergilenen Davut (Mikelanj dan esinle) isimli videosu ve 5 adet heykeli de yer al yor. 36 yafl ndaki sanatç yap tlar ndaki elefltirmen Lilly Wei taraf ndan tarihin, yarat c l n ve özgünlü ün anlam n zenginlefltiren bir ütopyac, Duchamp ve Dadac lar n izinde nefleli bir provokatör olarak tan mlan yor. Sayg de er Bay veya Bayan sergisinin yan s ra Newyork ta ikinci kez sergilenme flans bulan ve yaratt etkiyle ziyaretçilerine esintiyi hissettiren Serkan Özkaya n n Ani Esinti sergisini yolunuz Newyork a düflerse mutlaka ziyaret edin. Turkish artist Serkan Özkaya will have his works featured in two galleries in New York simultaneously, with one exhibition at the Chelsea Slag Gallery called 'Sayg de er Bay veya Bayan' (Esteemed Lady and Gentleman) and one at Brooklyn's Cabinet magazine gallery called 'Ani Esinti' (Instant Inspiration). The exhibition at the Slag Gallery features the work "All the World's Workers" ('Tüm Dünya flçileri') which is composed of hundreds of sponge human figurines. It also includes the artist's video work entitled 'David (Inspired by Michelangelo)' which also featured in the 9th Istanbul Biennial. There are also five sculptures by the artist, who is described by art critic Lilly Wei as "a utopian who has enriched the concepts of creativity and uniqueness." If you happen to be in New York at the time, make sure to check these two exhibitions out. SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES rlanda da resmi tatil ilan edilen St. Patrick s Day her y l 17 Mart ta kutlan yor. rlanda n n koruyucu azizlerinden Aziz Patrick ad na katoliklerin kutlad bu dini gün zamanla de iflerek 5 günlük bir festival halini alm fl. Herkesin yeflil giydi i ve pub lara ak n etti i bu festival süresince sokaklarda geçit törenleri ve konserler düzenleniyor. St. Patrick s Day festival kutlamalar na kat lma amac yla rlanda ya ak n eden turistlerin d fl nda Amerika, Avustralya, Kanada gibi di er birçok ülkede de bu günün an s na aktiviteler düzenleniyor. Ireland's official holiday St. Patrick's Day is celebrated on 17 March. Dedicated to Ireland's patron saint Patrick, the festival lasts five days and everybody wears green and heads to Irish pubs and drinks lots of Guinness beer and whiskey. There are also tons of concerts, parades and street parties during this time. The best part about it is that the festival has become not just famous in Ireland but all over the world, in every country with large Irish communities and heritage, mainly the U.S., Australia and Canada. Paris in Eiffel Kulesi ni en güzel gören noktas nda konufllanm fl Musee de l Homme da 30 Mart 2009 a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Situated in Paris's Eiffel Tower is the Musee de l'homme which until 30 March 2009 will be featuring the exhibition entitled Les Femmes du Monde (The Women of the World). The exhibition brings together the photographic works of the seafaring explorer Titouan Lamazou during his journeys around the world while discovering different countries and cultures. It features drawings, photos and paintings by the artist. Ah rkap H drellez fienlikleri bu sene yine 5 May s ta Ah rkap da Roman gelene ini tan tan e lenceli ruhuyla görülmeye de er! The Ah rkap H drellez Festivities are underway on 5 May at Ah rkap where you can experience the richness and madcap frivolity of local Gypsy culture to the max.

8 DQ Sanatsal Lezzet Duraklar 12 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART 13 Arty Eateries Koleksiyonlar ve sergi içeriklerinin yan s ra içinde bulunduklar mimari yap lar yla da gündem oluflturan müzeler bünyelerinde bar nd rd gurme restoranlarla hayli ilgi çekiyor. Dünyaca ünlü ödüllü fleflerin haz rlad menüleriyle göz dolduran restoranlarda bak n neler var... Museums these days aren't just repositories of art, but also feature excellent gourmet restaurants and cafes. Here's a few of the most impressive dishes featuring some of the world's leading head chefs... Royal Ontario Museum C5 Restaurant &Lounge Evrensel kültür ve tarihi ele alan birikimiyle dünyan n önde gelen müzeleri aras nda yer alan Royal Ontario Museum, 40 galerisi ve 6 milyondan fazla objesiyle Kanada n n en zengin müzesi. Dinazorlara ait en kapsaml koleksiyonu elinde bulundurman n yan s ra k talara yay lm fl duvar çizimlerinden tahta heykellere kadar çok çeflitli kültür kal nt lar n, nesli tükenmifl ya da hala devam eden One of the world's foremost museums in terms of universal culture and history, the Royal Ontario Museum features 40 galleries and over 6 million objects, making it Canada's richest and biggest museum. It has an excellent permanent exhibition documenting the time of the dinosaurs, as well as others dedicated to endangered and extinct species, human artifacts from statues to wooden carvings, and also clothes and textiles and other ethnographic items. YAZI-BY MELEN ÇEKER

9 14 26 Nisan a kadar A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale isimli sergi konuk ediliyor. Charles D. Walcott n zengin fosil koleksiyonu, ünlü tafl bilimci Charles D. Walcott un çal flma foto raflar ve kiflisel eflyalar eflli inde sunuluyor. hayvan örneklerini, eski ça larda yaflam fl medeniyetlerin k yafetleri gibi yaflam fleklini yans tan bulgular bünyesinde sergiliyor. Bunun yan s ra dönemsel sergilerin de sanatseverlerle buluflturuldu u müzede 26 Nisan a kadar A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale isimli bir sergi konuk ediliyor. Charles D. Walcott n Kanada kayal klar nda keflfetti i bu zengin fosil koleksiyonu, bulunuflunun 100. y l flerefine ünlü tafl bilimci Charles D. Walcott un çal flma foto raflar ve kiflisel eflyalar eflli inde sunuluyor. Royal Ontario Museum da yer alan C5 Restaurant&Lounge, müzeye Daniel Libeskind taraf ndan yap lan geniflletme çal flmalar s ras nda eklenen 5. kata konufllanm fl. Mimar n, müzenin tafl ve mineral koleksiyonundan esinlenerek tasarlad kristal temal mekân beyaz a rl kl dekorasyonu ve panoramik manzaras yla oldukça iç aç c. Ad n bulundu u kat ve kristal kelimesinin birlefliminden alan restoran n flefi Ted Corrado da bu restoran n felsefesini bütünleyen bir menü yaratm fl. Toronto nun kültürel dokusunu yans tan, yerel malzemelerle haz rlanan ve etnik mutfaklar n baharatlar yla harmanlanan k rm z et ve deniz mahsülleri a rl kl yemeklerden tütsülenmifl ahtapot denemeye de er! Sal gününden cumartesi gününe kadar ö le yemekleri için, perflembe-cuma-cumartesi günleri de akflam yemekleri için tercih edebilirsiniz. Pazar ve pazartesi hariç her gün aras nda aç k. 100 Queens Pk Toronto, ON, M5S2C6 Tel: + 1 (416) National Art Center Le Musee Japonya n n devlete ait 5 sanat merkezinden biri olan Tokyo daki National Art Center, metrekareye yay lm fl sergi alan yla ülkenin en büyük sanat alanlar ndan biri. Devaml bir koleksiyon bar nd rmaktansa dönemsel sergileri a rlayan bir galeri olmay tercih ediyor. Ça dafl sanat n örneklerini sergilemek üzere dünyan n en önemli müzelerine ait koleksiyonlar Tokyo ya getirerek sanatseverlerle buluflturan National Art Center, ilgililere sundu u sanatsal e itim programlar ve sanat kütüphanesiyle de s k s k ziyaret edilen bir merkez durumunda. There are also temporary exhibits, namely the "A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale" exhibition until 26 April, which features the rich fossil collection of Charles D.Walcott. Besides the permanent exhibition, there are also temporary exhibits, namely the "A Fossil Paradise: The Discovery of the Burgess Shale" exhibition until 26 April, which features the rich fossil collection of Charles D.Walcott. The Royal Ontario Museum's C5 Restaurant&Lounge was added to the fifth floor after the recent renovations under Daniel Libeskind. The restaurant's decor is inspired by the architecture, stonework and mineral collections of the museum, and it also has a great panoramic view of the scenery outside. The head chef is Ted Corrado, and his menu features mostly red meat and seafood dishes, with delicacies as the smoked octopus. The restaurant is open for lunch from tuesdays to saturday, and for dinner as well from thursdays to saturdays. Open tuesdays to saturdays 3-10 pm. 100 Queens Pk Toronto, ON, M5S2C6 Tel: + 1 (416) One of Japan's state owned five art centers is the National Art Center in Tokyo. Spread out over 14,000 meterssquare, the center is one of the biggest art exhibition venues in the world. Rather than featuring a permanent collection, the art center prefers to host seasonal temporary exhibitions, mainly to do with contemporary and modern art. It also features a remarkable and very popular library. These days the National Art Center hosts two exhibitions: The NACT Annual Show of Contemporary Art exhibition from 4 March to 6 May and the "L' Enfant dans les collections du Musée du Louvre" (Children from Collections of the Louvre Museum) exhibition from 25 March to 1 June.

10 16 National Art Center flimdilerde iki önemli sergiye ev sahipli i yap yor. 4 Mart- 6 May s 2009 tarihlerinde Japonya daki ulusal sanat merkezlerinde be eni toplayan ça dafl sanat eserlerinden oluflan The NACT Annual Show of Contemporary Art isimli sergi ve 25 Mart - 1 Haziran 2009 tarihleri aras nda Louvre Müzesi ndeki çocuk tablolar ndan derlenen L Enfant dans les collections du Musée du Louvre sergisi Tokyo da sanatseverlerle buluflacak. Tokyo daki bu aktif sanat merkezi içinde dünyaca ünlü flef Paul Bocuse un kendi ad n tafl yan restoran Brasserie Paul Bocuse Le Musée, Japonlar n Frans z mutfa n deneyimleyece i önemli bir mekân olarak karfl m za ç k yor. fiefin Japonya da açt ilk restoran Le Musée, kendinizi Fransa da hissettirecek kadar mutfa na ba l tatlardan olufluyor. fiefin spesiyali balkaba çorbas ve tartar soslu bonfile flehirde tadabilece iniz en lezzetli seçimlerden. Müzenin içinde külah fleklinde bir yap olarak karfl n za ç kan bu restoran mimarisiyle de oldukça dikkat çekici. Siz külah n üst bölümünde yemeklerinizi yerken, en alt kattaki mutfakta flefler harikalar yarat yor. Mekânla ilgili tek elefltiri, mutfaktan ç kan yemeklerin müzenin içinde ufak bir gezintiye ç kt ktan sonra masan za gelmesi ve ola an s kayb Sal günleri hariç her gün aras nda aç k. 3rd Fl., The National Art Center Tokyo, , Roppongi, Minato-ku, Tokyo Tel: + 81 (03) Mart- 6 May s 2009 tarihlerinde Japonya daki ulusal sanat merkezlerinde be eni toplayan ça dafl sanat eserlerinden oluflan The NACT Annual Show of Contemporary Art isimli sergiyi izleyebilirsiniz. National Art Center hosts two exhibitions: the NACT Annual Show of Contemporary Art exhibition from 4 March to 6 May and the "L' Enfant dans les collections du Musée du Louvre" (Children from Collections of the Louvre Museum) exhibition from 25 March to 1 June. This prime art venue in Tokyo also features the exquisite Brasserie Paul Bocuse Le Musée under head chef Paul Bocuse. The restaurant offers French cuisine for Japanese, including such delicious classics as the pumpkin soup and tartar sauce steak. The restaurant is also noteworthy for its conical architectural structure and decor. The only criticism might be that your food arrives after you've taken a tour of the museum. Open daily (except Tuesdays), 11 am - 10 pm 3rd Floor, The National Art Center Tokyo, , Roppongi, Minato-ku, Tokyo Tel: + 81 (03) Musee de l Homme Cafe de l homme 1937 y l nda kurulan Musee de l Homme; 7 ayr bölümüyle insano lunu tan mlayan bütün objeleri bir araya getirmeyi amaçl yor. Antropolojik ve etnolojik aç dan dünyan n en önemli müzelerinden biri olarak gösterilen Musee de l Homme Fransa daki Kraliyet Aileleri nin 16 yy.dan kalan tarihi birikimleriye kurulmufl. Tarihten önce y llar na uzanan arflivinde; arkeolojik kal nt lar, fosiller, foto raflar, bilimsel incelemeler, eski tafllar, etnografik objeler, heykel ve desenler k talara göre konumland r larak bize de iflimimizi anlat yor. Daimi olan sergiler d fl nda dönemsel etkinliklere de yer veren Musee de l Homme da 30 Mart a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Established in 1937, the Musee de l'homme features seven sections that include objects that seek to define humanity. Considered one of the most important museums in terms of anthropology and ethnology, the museum was originally built to house the priceless artifacts in the collections of royal families from the 16 th century. The museum now has an archive that goes back 250,000 years, including fossils, archeological discoveries, photos, old stones, ethnographic objects and more. Besides the permanent collection, the museum also hosts many temporary exhibitions. Until 30 March 2009, the museum hosts the "Les Femmes du Monde" (Women of the World) exhibition which is centered around the travels of Titouan Lamazou. The Café de l'homme on the first floor of the museum has one of the best vantage points from which to view the Eiffel Tower. Head chef of the cafe Michaël Foubert has prepared a very creative menu that is based mainly around fish and meat, along with a very good wine list. One of the delicacies in the cafe is the lamb chops in Bordeaux sauce. The ceiling is high and the general layout and decor is very spacious and uplifting, with great lighting that instills a romantic ambience overall. The cafe is located in the Trocodero square of the historic Palaise de Chaillot. Open daily (except Monday), until 2 am. 17 Place du Trocadéro, Musée de l'homme - Paris XVIe Tel: + 33 (01)

11 Müzenin birinci kat nda yer alan Café de l Homme ise, Paris in Eiffel Kulesi ni en güzel gören noktas na kurulmufl. fief Michaël Foubert in tad damakta kalan et ve bal k a rl kl yarat c menüsüne çok zengin bir flarap kav efllik etmekte. Bordeaux soslu pirzolas ile ünlü mekânda dünya mutfa n n bu gizemli ortama uygun baharatlarla zenginlefltirilmifl tatlar, renkli ve flafl rt c görünümleriyle karfl n za ç k yor. Yüksek tavanlar ve masa düzeniyle ferah olman n yan s ra, fl kland rma ve iç mekan tasar m yla da romantik bir hava yarat lan mekân, bahar aylar itibariyle bahçeye aç l yor. Turistlerin nefes kesen manzaras nda foto raf çektirmek için ak n etti i Trocodero meydan ndaki tarihi Palaise de Chaillot içinde yer alan bu restoran ayr cal kl bir deneyim yaflat yor Sak p Sabanc Müzesi Müzedechanga Pazartesi hariç her gün ye kadar aç k. 17 Place du Trocadéro, Musée de l'homme - Paris XVIe Tel: + 33 (01) Müze Musee de I Homme da 30 Mart 2009 a kadar Les Femmes du Monde (Dünya n n Kad nlar ) sergisi var. Eski denizci Titouan Lamazou nun seyahatleri s ras nda tan k oldu u farkl kültürlerden ilham alarak ortaya ç kard bu sergide sanatç n n kad nlar üzerine çizimleri, foto raflar ve tablolar yer al yor. Until 30 March 2009, Musee de I Homme hosts the "Les Femmes du Monde" (Women of the World) exhibition which is centered around the travels of Titouan Lamazou. Sabanc ailesinin bir dönem konut olarak kulland klar Emirgan daki Atl Köflk, Sak p Sabanc Müzesi ne dönüfltürüldü ü 2002 y l ndan beri aileye ait resim ve hat koleksiyonunu sergilemenin d fl nda dönemsel olarak da uluslararas sergileri sanatseverlerin ziyaretine sunuyor. Pablo Picasso ve Rodin in akabinde en son Salvador Dali yi galerisine konuk eden müzenin bir sonraki sergisi merak konusu. Dünya n n en ünlü sanatç lar n n sergilerine ev sahipli i yapman n yan s ra Sak p Sabanc Müzesi, birçok uluslararas ödül sahibi Changa restoranlar n n bir flubesini Müzedechanga olarak bünyesinde bar nd r yor. fief Peter Gordon un dan flmanl yla fark n hissettirdi i Modern Türk ve Akdeniz mutfa na özgü tatlardan oluflan menü di er Changa lardan daha farkl. Bafllang ç olarak asma yapra nda zgara hellim peyniri ve tatl biber sos ve ard ndan al nacak kuru üzümlü kuskus eflli inde sunulan tabboulehli tavuk lezzetli bir seçim oluflturuyor. Autoban Mimarl k ekibinin Müzedechanga ya özel tasar mlar yla dekore ettikleri mekân duvar boyu aynalar, mefle masalar ve Poulsen imzal beyaz metal ayd nlatmalar yla 2007 y l nda dünyaca ünlü Wallpaper dergisi taraf ndan da En yi Restoran ödülüne lay k görüldü. Emirgan dan bo az seyrederken, manzara eflli inde Müzedechanga ya özel kokteylerden yudumlamay unutmay n! Pazartesi hariç her gün aras nda aç k. Sak p Sabanc Caddesi No: 22, Emirgan Tel: (0212) Located in the splendid grounds of the Sabanc family's Atl Köflk mansion in Emirgan (named after a recreation of a famous horse statue from Venice), the Sak p Sabanc Museum has been the brightest star in the Istanbul art world since opening in 2002, drawing such exhibitions as Pablo Picasso, Rodin, and most recently Salvador Dali. Besides being an exceptional museum, the former mansion also features on its grounds the internationally renowned Müzedechanga (a branch of Changa restaurant in Taksim), which has won many awards and was even chosen best restaurant by Wallpaper magazine in The restaurant's head chief is Peter Gordon, and his menu is Turkish and Mediterranean based. Such delicacies include grilled halloumi cheese with sweet pepper sauce for starters, and chicken tabouli with cous cous and raisins for mains. The decor and architecture of the restaurant is the work of Turkey's world-famous design agency Autoban. Needless to say, the restaurant has a magnificent view of the Bosphorus, make it the perfect place to relax and sample one of their excellent cocktails after a tour of the museum. Open daily (except Mondays) 10:30 am-1 am. Sak p Sabanc Caddesi No:22, Emirgan Tel: +90 (212)

12 stanbul Modern Müzesi stanbul Modern Cafe and Rest. 20 stanbul Modern de 6 May s a kadar devam edecek sergi gölge tiyatrosu temas yla Gölgeye Övgü ad n tafl yor. Yedi ayr ülkeden ça dafl sanat eserleriyle 8 sanatç n n kat ld sergi, gösterilecek film ve belgesellerle destekleniyor. Küratörlü ünü stanbul Modern Dan flman Paolo Colombo nun üstlendi i sergide gölge tiyatrosunun 20. yüzy lda Türk ve Yunan kültüründe genifl yer edinmesi dolay s yla bu iki ülkeye ait zengin birikimler sanatseverlerle paylafl l yor. "In Praise of Shadow" ("Gölgeye Övgü") exhibition until 6 May, which is curated by Paolo Colombo and features the film and documentary works of eight artists from seven countries based on the art of shadow puppets and its place in Greek and Turkish culture. Türkiye de modern ve ça dafl sanat kavram n kitlelere tan tmak, ça dafl sanat ve yarat c l desteklemek amac yla aç lan stanbul Modern Müzesi, 6 May s a kadar devam edecek gölge tiyatrosu temas yla Gölgeye Övgü adl bir sergi düzenliyor. Yedi ayr ülkeden ça dafl sanat eserleriyle 8 sanatç n n kat ld sergi, gösterilecek film ve belgesellerle destekleniyor. Küratörlü ünü stanbul Modern Dan flman Paolo Colombo nun üstlendi i sergide gölge tiyatrosunun 20. yüzy lda Türk ve Yunan kültüründe genifl yer edinmesi dolay s yla bu iki ülkeye ait zengin birikimler sanatseverlerle paylafl l yor. stanbul Modern Müzesi sergilerin yan s ra sinema gösterimleri, e itici atölyeler gibi çeflitli programlar düzenleyerek ziyaretçileri umduklar ndan da çok doyuruyor. Sadece sanata de il, birbirinden lezzetli yemeklere de doyabilirsiniz burada. stanbul Modern in içinde müzenin felsefesini yans tan dekorasyonuyla ve Haliç e do ru uzanan bo az manzaras yla stanbul Modern Cafe ve Restaurant yer al yor. Türk ve Dünya mutfaklar ndan seçenekleri misafirlerinin be enisine sunan mekânda zeytinya l paz sarma, ahtapot salatas ve jumbo karidesli fettucini nin tad na bakmal s n z. Her gün aras nda aç k. Meclisi Mebusan Caddesi, Liman flletmeleri Sahas, Antrepo 4, Karaköy Tel: (0212) Turkey's first and only modern art museum features a permanent collection of modern and contemporary Turkish art, as well as many temporary exhibitions, one of which is the "In Praise of Shadow" ("Gölgeye Övgü") exhibition until 6 May, which is curated by Paolo Colombo and features the film and documentary works of eight artists from seven countries based on the art of shadow puppets and its place in Greek and Turkish culture. Besides exhibitions, Istanbul Modern also has a small art cinema with regular weekly screenings, art workshops and courses, and also, of course, the Istanbul Modern Cafe and Restaurant which has a splendid view of the city right from the shores of the Golden Horn and looking out at the historic peninsula. The restaurant has Turkish and international cuisine, with specialities like olive-oil sarma, octopus salad and jumbo prawn fettuccine. Open daily from 10 am-12 am midnight. Meclisi Mebusan Caddesi, Liman flletmeleri Sahas, Antrepo 4, Karaköy Tel: +90 (212) Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

13 Yedi biny l aflk n görkemli tarihiyle Avrupa n n en görmüfl geçirmifl flehirlerinden biri Sofya. Geçmiflin yükünü omzundan atan flehir yeni yüzüyle daha çok ilgiyi hak ediyor. DQ 22 KENT-CITY YAZI-BY EL F EREN Kozadan ç kan güzel kelebek, Like a butterfly out of a chrysalis sofya sofia Sofia is one of the oldest cities in Europe, with a history going back to seven millennia. Today, Sofia has taken inspiration from its past, but looks more than ever towards the future. Bulgaristan n baflkenti ve en büyük flehri Sofya, da lar n ortas nda, nehirlerin üzerinde kurulu. Y llar y l içe kapan kl yla kendi kendini gölgede b rakan Sofya, Do u blo u ülkesi karakteristiklerinden s yr lm fl, art k kozmopolit bir metropol havas nda. De iflim anahtar kelime elbette, ama flehrin büyüleyici tarihi flehrin her köflesinde. Sofya yedi biny l aflk n süre önce bir Trakya kavmi olan Serdiler taraf ndan kurulmufl. 19. yüzy la kadar Serdica ad yla an lan kente 11. yüzy ldan itibaren Bulgarca Sredets ad verilmifl. Uzun süre birden fazla adla an lan flehir günümüzdeki ad n ise flehrin merkezinde bulunan St. Sofia Kilisesi'nden alm fl. Sofya, Kutsal Bilgelik demek. fiehrin sükunetini ve bin y llard r yaflad onca fleyi olgunlukla tafl y fl n hissedince anlayacaks n z, Sofya'ya bundan daha çok yak flabilecek bir baflka isim düflünülemezdi... Roma döneminden itibaren önemli bir yönetim merkezi say lan Sofya, mparator Konstantin hakimiyetinde H ristiyanl n erken dönem merkezlerinden biri olarak alt n devrini yaflam fl. kinci Dünya Savafl s ras nda a r bombard man alt nda kalm fl olsa da Roma döneminin ve 500 y ll k Osmanl hakimiyetinin izleri her köflede, her sokakta hissediliyor. Sveta Sofia Bazilikas, Sveta Nedelya Kilisesi, Alexandar Nevski Katedrali, Boyana Kilisesi, Osmanl döneminden kalma Türk hamamlar, Ulusal Tarih Müzesi ve Rus Kilisesi flehrin en çok turist çeken noktalar ndan. Tiyatrosu, operas, konserleri, müzeleriyle Sofya n n kültür ve sanat hayat bekledi inizden daha canl olufluyla flafl rtabilir. Bulgar sanatç lar n imzas n tafl yan 3000 in üzerinde sanat eserini bar nd ran Ulusal Sanat Galerisi, 100 y ll k geçmifliyle barok mimarinin köfle tafl Ivan Vazov Ulusal Bulgaria's capital and biggest city Sofia is nestled amidst mountains and rivers. After decades of insulation under communist rule, today Sofia has a cosmopolitan feel. Change is everywhere, but so are traces of the city's history. Sofia's history goes back 7000 years, when it was settled by the Thracian tribe of Serdians. The city was thus known as Serdica until the 19 th century (Sredets in Bulgarian, since the 11 th century). Today the city gets its name from St. Sofia church in the city center. The word "Sofia" is from the Greek meaning "wisdom" and when you see the city, you feel that it is an appropriate name, not least because of peace and maturity that the city seems to inspire in visitors (although this might have more to do with the city's contrast with big, bustling, crowded Istanbul). Sofia was an important administrative center in Roman times, and it saw its golden era under the reign of emperor Constantine, making it one of the most important centers of Christianity in its time. During WWII it underwent heavy bombardment, but the wealth of Roman and Ottoman history (the Ottomans having ruled Bulgaria for nearly half a millennia) have for the most part survived intact and are visible everywhere. The most noteworthy historical monuments are the Sveta Sofia Basilisk, Sveta Nedelia Church, Alexandar Nevski Cathedral, Boyana Church, the Ottoman baths, the National History Museum and the Russian Church. But beyond its historical riches, Sofia is a living breathing city of culture and the arts, with a vibrant theater, opera, concert and music scene that would make it the envy of the Balkans. Among the places worth visiting are the National Art Gallery - which houses over 3000 artworks by

14 24 Komünizm dönemine ait neoklasik binalar Sofya n n çehresinin yap tafllar. The neoclassic buildings left from the communism period are truly characteristic of Sofia. Tiyatrosu ziyaret edilecekler listesinde bafl çekiyor. Sofya Devlet Opera ve Balesi, Bulgaristan Devlet Senfoni Orkestras, Sofya Yeni Senfoni Orkestras dünya sanat n n en sayg n isimlerinden a dek hüküm süren komünist rejimin etkileri hâlâ flehri sar yor. Özellikle komünizm dönemine ait neoklasik binalar Sofya n n çehresinin yap tafllar. Geçmifle özgü rehaveti üstünden atan Sofya caddeleri art k çok daha renkli. Yeflilin her tonunda as rl k a açlarla s ral genifl cadddeleri, Arnavut kald r ml bulvarlar, cezbedici butikleri, antikac lar, sahaflar, fl k restoranlar ve heyecanland r c gece hayat n Bulgarian artists - and the Ivan Vazov National Theater, which is housed in a 100-year-old baroque style building. Also, the Sofia State Opera and Ballet, the Bulgarian National Symphony Orchestra and the Sofia New Symphony Orchestra are all internationally prestigious companies of the highest caliber. The effects of the communist regime, which ended in 1989, are still to be seen in Sofia. The neoclassic architecture of the communist period are what make up the bulk of the city. But the old grayness is now for the most part gone, and the wide city streets of Sofia are 25 saymamak olmaz Sofya y anlat rken. fiehri boydan boya kesen Vitosha, Sofya n n en canl ve kalabal k caddesi. fiehrin yeni e lence ve lüks anlay fl n n en iyi gözlemlenece i yer ayn zamanda. Ünlü markalar n flaflaal ma azalar na rastlarsan z flafl rmay n. Graf Ignatie, al flveriflseverlerin ra bet etti i baflka bir cadde. Alexander Nevsky Katedrali'nin yan bafl ndaki antikac tezgahlar ve meydandaki aç k hava çarfl s mutlaka gezilmeli. Otantik bir al flverifl için vaktiniz varsa birkaç saatli ine de olsa Sofya daki merkez pazar ziyaret etmelisiniz. Burada sebze ve meyvenin yan s ra yerel peynirler, zeytin ve zeytinya, likörler, ekmek çeflitleri, hamur iflleri ve ünlü Bulgar flaraplar n bulabilirsiniz. Yol üstünde karfl laflt n z yerel bir restoran ziyaret ederek, geleneksel Bulgar mutfa yla Türk more colorful than ever. The avenues are lined with tall trees, the cobblestone boulevards offer a procession of stylish boutiques, antique stores, chic restaurants and cafes, and a happening nightlife. Vitosha Avenue - which stretches through the entire city, is the main thoroughfare, and it's also the best place to get a feel for the life and soul of the city. You'll see all the big brand stores and luxury boutiques along the length of the avenue. Another avenue worth visiting is the Graf Ignatie, especially for shoppers. Also essential is a visit to the antique stores and outdoor market around the Alexander Nevsky Cathedral. The central market is also worthwhile if you have a little more time on your hands. There you'll find excellent fruits and vegetables, local cheeses, olive, olive oil, liqueurs, bread varieties, and Bulgarian wines. Getting around the city is a breeze thanks to an excellent tram system. Renting a car is ill advised, since you'll have a problem with parking in the relatively congested city center.

15 mutfa aras ndaki benzerlikleri keflfe ç kabilirsiniz. fiehir içi ulafl m için tatminkar toplu tafl ma seçenekleri var. Tramvay flehri gezmenin en ideal ve en keyifli yolu. Araba kiralamak makul bir tercih de il, çünkü flehir merkezinde ciddi bir park sorunu var. K fl aylar nda ellerinde kayak tak mlar ile otobüslerde yolculuk edenler sizi flafl rtmas n, Vitosha Da 'na gidiyorlar. Sürekli büyüyen yeflil alanlar yla gitgide güzelleflen Sofya, Avrupa n n popüler kayak merkezlerinden Vitosha Da n n eteklerinde kurulu. Heybetiyle Sofya n n güzelli ine güzellik katan Vitosha Da na ç kmak için flehirden çok da uzaklaflman z gerekmiyor metre yüksekli inde olan da a flehirden teleferikle ç kabiliyorsunuz. Burada kayak ve snowboard yapabilirsiniz. Borovets kayak merkezi, 45 kilometrelik pistiyle uzun süredir Avrupal ve Türk kayakseverlerin de tercih etti i bir mekan. Kayakla aran z iyi de ilse ormanlar n aras ndaki yürüyüfl parkurlar nda hiking turlar na kat labilirsiniz. fiehrin en güzel manzaras da Vitosha Da 'nda. Bir zamanlar mütevaz k fl tatillerinin adresi olan Vitosha Da, Avrupa jet sosyetesinin s naklar aras na çoktan girdi. Sakin ve sa l k dolu bir tatil geçirmek isteyenler yak nlardaki kasabalarda kapl calar günübirlik ziyaret edebilir. Sofya'ya 20 kilometre uzakl ktaki Bantia kasabas en ünlüsü. Don't be surprised by those with ski gear in the winter, they're on their way to or from the nearby Vitosha mountains. Sofia is at the foothills of the Vitosha mountains, which is fast becoming a popular skiing destination in Europe. With an altitude of 2990 meters, the mountain is accessible by cable car from Sofia. The main resort if Borovets, which has long been a draw for skiers from Europe and Turkey. If you're not into snowboarding or skiing, then you could also go hiking along the many mountain trails. The view from the Vitosha mountains are breathtaking, and have long since taken pride of place as one of the regular stops of the European jet-set. There are also natural springs in the villages nearby that are worth a visit, the most famous of which are in the town of Bantia, which is 20 kilometers from the city center Alexander Nevski Katedrali Bulgaristan n Osmanl mparatorlu u nun egemenli inden kurtulufluyla sonlanan Osmanl -Rus Savafl nda kaybedilen Rus askerleri an s na 1912 de yap lan katedral Balkan Yar madas n n en büyük katedrali. Rus mimarlar taraf ndan tam 42 y lda yap lm fl. Ad n da bir Rus azizinden alan katedral 45 metrelik alt n sar s kubbeleriyle flehrin pek çok noktas ndan görünüyor. Yine de Ortodoks inanc n n en büyük ibadethanelerinden biri olan muhteflem yap y yak ndan görmeli. Rila Manast r Tarihi 10. yüzy la dayanan Rila Da ndaki tarihi manast r Kutsal Ivan a adanm fl. Sofya n n 117 kilometre güneyindeki manast r son halini y llar aras nda alm fl. Eflsiz güzellikteki fresklerle süslü Rila Manast r Bulgaristan n en ünlü kültürel ve mimari miraslar ndan. Alexander Nevsky Cathedral This church was built in honor of the Russian troops who lost their lives fighting for Bulgarian independence against the Ottomans. It was built in 1912 and is the largest cathedral in the Balkans. It was built by Russian architects and engineers, taking them no less than 42 years to complete the edifice. The golden 45-meter-high dome can be seen from almost anywhere in the city. Rila Monastery Built in the 10 th century, Rila Monastery is dedicated to Saint Ivan and is located 117 kilometers to the south of Sofia. The monastery assumed its final form between , and is noted for its magnificent frescoes. fiehrin en güzel manzaras da Vitosha Da 'nda. Bir zamanlar mütevaz k fl tatillerinin adresi olan Vitosha Da, Avrupa jet sosyetesinin s naklar aras na çoktan girdi. The view from the Vitosha mountains are breathtaking, and have long since taken pride of place as one of the regular stops of the European jet-set.

16 Ulusal Tarih Müzesi Ulusal Tarih Müzesi, 650'den fazla kültürel miras eserinden oluflan koleksiyonuyla Balkanlar' n hatta Avrupa'n n en büyük tarih müzeleri aras nda. National History Museum This museum has over 650 pieces and is the biggest museum in the Balkans, as well as being one of the biggest in Europe. 28 Etnografya Müzesi Bulgar halk n n gündelik yaflam na ve geleneklerine tan kl k eden 'i aflk n eserin yer ald müze görülmeye de er. Ethnography Museum This museum houses over 50,000 artifacts, and presents a fascinating catalogue of Bulgarian culture and history. 29 Sofya Arkeoloji Müzesi fiehir merkezindeki müze, ülkenin en eski müzesi, Avrupa n n ise en büyük müzelerinden. Uzun seneler cami olarak kullan lan yap sonradan müzeye çevrilmifl. Sofia Archeology Museum Located in the city center, this is the oldest museum in the country and one of the biggest in Europe. The building used to be a mosque. Boyana Kilisesi Vitosha Da n n eteklerinde yer alan Do u Avrupa ortaça eserlerinin en iyi örneklerinden Boyana Kilisesi, yaklafl k 900 yafl nda. Ortaça Bulgar sanat n n örne i 240 tan fazla duvar resmiyle sayesinde, UNESCO taraf ndan 1979'da Dünya Kültür Miras Listesi'ne al nan kilise Ulusal Müze ye de ev sahipli i yap yor. St. George Rotunda Sofya n n UNESCO nun Dünya Miras listesine de girmifl en eski yap s, flu anda müze olarak hizmet veriyor. 4. yüzy ldan, Serdika dan kalma kilisenin daire biçimindeki mimarisinin en dikkat çeken yan kubbesi. St. Sofia Kilisesi Sofya ya ad n veren, flehrin en büyük kiliselerinden bir tanesi St. Sofia. Balkanlar'daki erken Hristiyan dönemin ilk örneklerinden, tarihi 4. yüzy la dek uzanan en eski Ortodoks kilisesi. Osmanl hükümdarl s ras nda camiye dönüfltürülen St. Sofia seneler sonra yeniden Ortodoks kilisesi olarak ibadete aç lm fl. Boyana Church This is one of the best examples of medieval architecture in eastern Europe. Situated on the foothills of the Vitosha mountains, the church is 900 years old and features over 240 mural icons. Boyana Church has been on UNESCO's World Heritage list since 1979, and it also houses the National Museum. St. George Rotunda This church is on UNESCO's World Heritage list. It dates back to the 4th century, and is particularly noteworthy for its dome. St. Sofia Church One of the city's biggest churches, the St. Sofia was built all the way back in the 4 th century, making it one of the oldest orthodox churches in the world. After a few centuries as an ottoman mosque, the church reverted to its primary function in the 19 th century. Ne Zaman Gidilir? Sofya'da s cakl k k fl n eksi befl ile art befl derece aras nda de ifliyor. Yaz n ise s cakl klar 26 ile 30 derece civar nda. Ama flehir kayak turizmi sayesinde dört mevsim ziyareti hak edecek cazibede. Nas l Gidilir? Bulgaristan Türk vatandafllar ndan vize istiyor. Türk Hava Yollar 'n n stanbul'dan Sofya'ya tarifeli seferlerle haftan n her günü uçuflu var. TCDD'nin stanbul-sofya seferleri havayoluna nazaran uzun sürse de nostaljik bir yolculuk yapmak isteyenler için birebir. Nerede Kal n r? Dedeman Princess Sofia , 131 Maria Luisa Blvd süitli, bir kral daireli, toplam 601 odal otelde Life Style Sa l k ve Güzellik Merkezi'nden kapal yüzme havuzuna, restorandan bara, solaryumdan cilt ve vücut bak m na yok yok. Üstelik flehrin merkezindeki mutlaka görülesi tarihi eserlerin tam karfl s nda. When to go? In winter Sofia gets quite cold, averaging between about five degrees below and above zero. In summer the temperature is around between 26 and 30 degrees celcius. The city has something for every season. How to get there? Turkish citizens need a visa to get to Bulgaria. Turkish Airlines has daily flights from Istanbul to Sofia. Also Turkish railways (TCDD) has a scenic train route between Istanbul and Sofia. Where to stay? Dedeman Princess Sofia , 131 Maria Luisa Blvd suites, one of which is a royal suite, and 601 rooms in all. The hotel also features the Life Style Health and Beauty Center, an indoor swimming pool, restaurants and bars, solarium and massage facilities. Furthermore, the hotel is centrally located right opposite the main historic buildings.

17 RÖPORTAJ-INTERVIEW NEVRA CANDANER FOTO RAFLAR-PHOTOS MURAT TEK N DQ Bilim, Sanat, Tarih, Müzeler... Science, Art, History, Museums... Koca bir ömrü sanata ve bilime adayan, anlatt kça ufkunuzu açan, güzel gülüflüyle içinizi s tan Sanat Tarihi Profesörü Nurhan Atasoy ile Türk Kültür Vakf nda bulufltuk ve az sonra verece i konferans için son haz rl klar n yapmas na f rsat vermeden sorular m z s ralad k. We caught up with professor of art history Nurhan Atasoy at the Turkish Cultural Foundation and asked her a few questions. 30 RÖPORTAJ- INTERVIEW 31 sterseniz tersten bafllayal m. fiimdilerde neler yap yorsunuz, hangi araflt rman n peflindesiniz? Türk Kültür Vakf taraf ndan desteklenen bir proje üzerinde çal fl yorum. Türk kültür ve sanat n n Bat Avrupa ya etkisi... Bat Avrupa diye üzerine basarak söylüyorum çünkü Avrupa da Türk mimarisi hakk nda diye birçok de erli kitap var ama bunlar eski Osmanl topraklar olan Avrupa ülkelerini kaps yor. Ben Fransa, Hollanda, Belçika, ngiltere, sveç, talya, Romanya, Polonya gibi ülkeler üzerinde çal fl yorum. Bu bir kitap çal flmas. Sergi de yapacakt m ama bütçe çok fazla tuttu u için iptal etmek zorunda kald k senesine yetifltirmek istiyorum. Bu kitab n bir amac da flu: Benim hiç bir politik angajman m yoktur. Liberal kafal bir insan m. Fakat bu projede bir parça milli duygular m beni dürttü. Avrupa Birli i ne giriflimizle ilgili bat n n tavr beni rahats z ediyor. Sanki Türkiye onlara çok yabanc olan bir kültür gibi davran l yor. Bu davran fla karfl ; Türkler 14. yüzy ldan itibaren sizin içinizdeydi, sizin düflüncelerinizi, kültürünüzü bile etkiledi tezini kan tlamak istiyorum. Bilimadam oldu um için bunu bilimsel bir flekilde anlat yorum. Sizin çal flmalar n z n hepsinde ciddi bir araflt rma ve uzun süreli bir çal flma sürecinden söz etmek mümkün. Buna finansman sa lamakla ilgili sorunlar n z oluyor mu? Hakl s n z, benim çal flmalar m pahal d r. Ben mütevaz yaflayan biriyim. Lüksü aramam. Fakat projelerim pahal çünkü orijinal çal flmalara imza atmak istiyorum. Mesela Osmanl Çad rlar n yapt m biliyorsunuz. Fevkalade iddial bir çal flmayd. Askeri Müze ve Topkap Saray koleksiyonlar n çal flt m. Fakat onlar kadar önemli olan Avrupa daki çad rlar var. Nerelere gitmedim bunun için: Krakow, Macaristan, Almanya, Avusturya, sveç, Ermitaj... Bu kitap için çok seyahat etmem gerekiyordu. Benim sponsorum bu seyahatleri karfl lad. Bunlar projenin bütçesini art r yor tabii ki. Let's start in reverse. What are you doing these days, what are you researching? I'm working on a project that's sponsored by the Turkish Cultural Foundation. The project is on Turkish culture and its effects on Western Europe. I stress the fact that the project deals with Western Europe, because most books on Turkish architecture and history in Europe deal with former Ottoman lands in the Balkans. I'm focusing on the western half of Europe, dealing with countries like France, the Netherlands, Belgium, the U.K., Sweden, Italy, and also Romania and Poland. The project is a book. I was also going to do an exhibition, but we didn't have the budget for that. I want the book to be out by Another aim of the book is this: I have no political interests in researching this book. I'm generally of a liberal mindset. But on this project I was to an extent influenced by a nationalist and patriotic urge. I felt bothered by the attitude of Western Europe toward Turkey and its bid to enter the EU. They generally treat Turkey like it's a very foreign culture to theirs. So to counter this attitude I want them to see that Turks have been amongst them since the 14th century and have been influencing their culture and ideas ever since then. Because I'm a scientist I approach this issue from a scientific perspective and methodology.

18 32 Kendi kültürümüzü daha iyi anlamak için baflkalar na da bakmak laz m. Bütünü bilmezseniz detay ve iliflkileri anlayamazs n z. Dolay s yla da kendinizi anlayamazs n z. Bir de kitaplarda foto raf konusu var. Örne in; pek kitab için 20 ülke gezdim. 70 müze, koleksiyon ve manast rda çal flt m. Bunu yapabilmek için biraz kaç k olmak laz m! 2000 e yak n da foto raf çektim. Bu foto raflar çal flmalar mda bana yard m etmesi içindi. Ondan sonra kitaba girecek kareleri çekmesi için oralara profesyonel foto rafç lar yolluyoruz. Bu da bir masraf. Ayr ca, bu kadar çabadan sonra kitab n iyi bas lmas n da istiyorum. flte bu yüzden masrafl. Kitaplar n z ç r açt ama... Öyle deniyor. fiimdilerde herkes kaliteli kitap yapmak u rafl nda... Bana da bunu söyleyen ve üzerinde düflünmeye sevkeden Bahattin Öztuncay oldu. Siz bir ekol bafllatt n z dedi. Do ru söylüyor: znik kitab m mesela; bütün Kütahya çinicilerine yol açt. O kitab referans olarak kullan yorlar. Çocuklu unuzdan beri tarihe ilginiz oldu unu okudum. Küçük bir çocuk resme, müzi e, dansa ilgili olur da tarihe ilgi duyan pek yoktur. Neydi merak uyand ran? Benim büyük babam t p profesörüydü ama tarihe inan lmaz merak vard. Bizim sülalede sadrazam var: Sultan Mahmut un sadrazamlar ndan Hasan Pafla. Büyük babam ona merak sarm flt. Hiç durmadan arflive gider, araflt r rd. Sonra gelir bize anlat rd. O s ralarda bende de bir ilgi bafllad. Asl nda çok yaramazd m. Lisenin son senelerinde çok kültürlü bir ö retmenim oldu. O beni sanat tarihine itti. Kendi kendime desen çal flmalar yapmaya bafllad m ve üniversitede de baflka hiçbir bölümü düflünmedim. Sadece Türkiye de il, tüm dünya sanat ile yak ndan ilgileniyordunuz, de il mi? Çok sa lam bir Avrupa sanat kültürüm vard r. Bu konuda dersler de verdim. Üniversitenin ilk y llar nda babama dedim ki, benim gidip Avrupa müzelerini görmem laz m. 1,5 ay trenle dolaflt m. nan lmaz bir deneyim oldu. Tek bafl mayd m. O dönemde bir Türk k z n n tek bafl na Avrupa y dolaflmas fevkalade ilgi uyand r yordu. Bütün müzeleri gezece im diye öyle paralad m ki kendimi 8 kilo vermifltim döndü ümde... Kendi kendine ayakta durmay da insan böyle ö reniyor. O seyahat bana çok fley katm flt r. Türkiye de sanat tarihi okuyanlar n ortak flikayeti, fazla ezbere dayal ve s k c dersler olmas müfredatta. Kat l yor musunuz? Yurtd fl nda durum nas l? Burada en önemli unsur yabanc dil. E er Avrupa sanat üzerine çal flacaksan z mutlaka yabanc dil bilmek zorundas n z. Çünkü size Avrupa sanat n ö retecek yay n Türkiye de yok! O kitaplar su gibi bileceksiniz. Resimlerine bakacaks n z, tan yacaks n z. Ezber olmaz. Ben torunlar m Washington da müzelere götürdüm. Müzeleri ak ll ca gezmek laz m. Herfleye tek tek bak p ç karsan z, serseme dönersiniz ve akl n zda hiçbir fley kalmaz. Your work necessitates much time and resources. Do you have trouble obtaining the necessary financial backing? You're right, my work is expensive. I'm a person who lives modestly. I don't go for luxury. But my projects are more expensive because I want to create original and authentic work as a result of my labors. For example, I did something on "Ottoman Tents". It was a very ambitious project. I used items from the collection of the Turkish war museum, but then there were also amazing examples from European collections, from Krakow, Hungary, Germany, Austria, Sweden, the Hermitage... I had to travel a lot for the sake of this book. My sponsor covered these travel costs. All of these of course add to the budget of the project. Then there's the issue of photos for the book. For example, for the book "Silk" I traveled to 20 countries. I went to 70 different museums, private collections and monasteries. You have to be a little crazy to do all this! I also took close to 2000 photos. These photos were necessary to help me out on my research. After that we send professional photographers to go take the images that would be used in the book. That's another added expense. After all this effort I hope the book print turns out well. That too is an expense, but one that's well worth it. Your books have been groundbreaking they say... So they say. These days everybody want to make quality books... And the first person to say this and encourage me to take this on has been Bahattin Öztuncay. He said I started a new movement, a whole new school of thought regarding research. He's right: take for instance my book on Nicaea and ceramics, it suddenly caused all the ceramicists of Kütahya to become famous and sought after overnight. That book is used as the primary reference for that kind of craft. I heard that you've been into history ever since you were little. It's normal for a child to be interested in drawing, music or dance at an early age, but history seems a rare field for a child to be interested in. What caused this? My grandfather was a doctor but he was also very passionate about history. We have Grand Viziers in our family line, namely Hasan Pasha, who was Grand Vizier to Sultan Mahmut. My grandfather got interested in that. He kept researching at the library and the archives. Then he would come back and explain everything he'd learnt to us. Those days I started getting interested in this too. I was generally very naughty as a kid, then in my final years in senior high school I had a very cultured and excellent teacher who got me interested in art history. I started doing my own design work and never thought of studying anything else but that at university. You're not just interested in Turkish art history, but world art history, correct? I have a very good grounding in European art history. I've also given lectures and courses on it. In my first years at university I told my dad that I had to go and see the art museums of Europe for myself. So I wandered around Europe for a month and a half. it was an incredible experience. I was all alone. In those days it was un heard of for a Turkish girl to travel around Europe all by herself. I was so frantic and excited about seeing as many museums as I could that I lost eight kilos over the trip! You learn to stand on your own two feet this way, and it's a great experience. Most people complain that art history in Turkey is all about learning by rote and memorization. Do you agree that this is the case? How is it in other countries? Here the most important factor is knowing a foreign language. if you're going to work on European art then it's essential that you know To understand our own culture we must also study other cultures. If you don't understand the whole picture it's impossible to understand the details. Thus you cannot understand yourselves. 33

19 34 Torunlar ma belirli eserleri gösterdim. Tek eser üzerinde Ortaça resmini ya da heykelini anlatt m. Ben ö rencilerime de bu yolla ö retmeye çal flt m. Her zaman slaytlarla anlatt klar m destekledim. Tabii Bat daki e itimin bizden bir fark ; onlar herfleyi ö retmiyor. Biz bütün bilgileri y yoruz ö rencinin önüne. Ö renci kendi okuyaca kitaplar n listesini bile kendi araflt r p buluyor. Bu bile büyük bir bilgi birikimi kazand r r onlara. Bizim e itim sistemimizde kendi kendine okuyup de erlendirmek yok. Hep haz r bilgiler sunuluyor. Aradaki büyük fark bu. Müzelerden bahsetmiflken, hemen soray m: Türkiye deki modern müzeler hakk nda neler söylemek istersiniz? Yurtd fl ndan gelen koleksiyonlar yeterli buluyor musunuz? Çok güzel. Burada Nazan Ölçer in ad n anmak istiyorum. Büyük ülkeler, büyük kültürler baflka ülkeleri de merak eder. Kendi kültürümüzü daha iyi anlamak için baflkalar na da bakmak laz m. Bütünü bilmezseniz detay ve iliflkileri anlayamazs n z. Dolay s yla da kendinizi anlayamazs n z. En çok hangi müzeden ve koleksiyondan etkilendiniz? Hepsinin de iflik etkileri oldu. British Museum insan n bafl n döndürür. Metropolitan Musesum da ayn flekilde. Ermitaj Müzesi ni onlarca kez gezdim, her gidiflimde yeni fleyler keflfediyorum. Topkap Saray da hala beni flafl rtan bir müzedir. Diyelim akl n za bir fikir geldi. Bir konu üzerinde çal flmak, kitaplaflt rmak istiyorsunuz. Hangi aflamalardan geçiyor bu fikir ve sonuca nas l ulafl yor? Bir kere mevcut çal flmalara bak yorum. Onlar okudu um zaman akl ma gelen sorular oluyor. O sorular n cevaplar n bulmay bekliyorum kendimden. Çal flt - m konuya destek verecek tarihi bilgileri ar yorum. Arfliv belgelerini topluyorum. Minyatürlere bak yorum. Bütün bu bilgileri ortaya koydu un zaman, puzzle gibi birbirine geçiyor ve oturuyor. nternet kullan yor musunuz? Evet, kullan yorum ama kitaplar mda dipnot olarak kullanmam. Ön bilgi toplamak için kullan yorum sadece. Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Elbette severim ama flu s ralar kendi yata mda yatmak istiyorum. Evdeki koltu umu özlüyorum. Bir sanat tarihçisi, bir profesör, bir araflt rmac ilk kez gitti i bir kentte ilk nelere dikkat eder? lk nereyi gezmek, görmek ister? Gençli imde gitti im zaman, herfleyini görmek isterdim. An tlar n, müzelerini, yaflam n... fiimdi ise, flehir gezmek yerine belli fleyleri yapmak için gidiyorum. Mesela, Dresten e gittim. Daha önce birkaç kere gitmifltim zaten. Belli insanlarla randevular ayarl yorum, onlar halledip dönüyorum. Görmedi iniz ve görmek istedi iniz yerler var m? Var tabii. Hindistan a, Çin e ve Mo olistan a gitmek isterim. Emekliye ayr lmay düflünüyor musunuz? Ben emekliyim zaten! Yok yok öyle de il, herfleyi b rakay m, sessiz sakin yaflayay m demiyor musunuz? Hay r. stemiyorum. Ne zaman dinleneceksin dedikleri zaman, mezarda diyorum. ste im o. Dinlenmeye gelmedik ki dünyaya. Birfleyler yapmal y z! some foreign languages. Because there aren't any publications in Turkey that could teach you European art! You have to read foreign publications and learn them inside out. You have to look at the pictures and recognize them. You can't memorize. I used to take my grandchildren to museums in the U.S. You have to tour museums in a clever and knowing way. If you try and see every single item, try and read every single caption, you would go crazy, and probably not end up learning much either. Instead I showed my grandchildren some selected works. I tried to explain and summarize the art of the Middle Ages over a single sculpture or painting, focusing on certain characteristics and features that were idiosyncratic of a particular period or movement. That's also how I try to do it with my students. I also use lots of slides. the difference between Turkey and European countries is that in the latter they don't try to teach everything or cram as much as they can into a course. In Europe, students are expected to make their own list of books to read and research. Even just this methodology teaches students an invaluable skill. In our system, unfortunately, there's no such flexibility or creativity. The information is given to students who are expected to just take it in. Speaking of museums, what would you like to say about modern museums in Turkey? Do you find the temporary exhibitions that come here from abroad to be satisfactory? They're very good. First of all I would like to mention [Sabanci Museum Director] Nazan Ölçer. Great countries and great cultures are also naturaly interested in other cultures and countries. To understand our own culture we must also study other cultures. If you don't understand the whole picture it's impossible to understand the details. Thus you cannot understand yourselves. Which museum and collection has most impressed you? They all have a different value and a different effect. The British Museum, for example, is simply dizzying in terms of how rich and diverse its collection is. The Metropolitan Museum in New York is the same. I've also been to the Hermitage many times and always find something new there. Topkap Museum is also one of those museums that always astounds me. Let's say you got an idea. You want to work on a particular topic and create a book on that topic. What is the process by which this idea becomes reality? First of all I look at all the extant works and books on the topic at hand. Having read them, I end up with a whole host of new questions in my head. I then set about trying to find the answers to those questions through my research. I collect archival material. I look at miniatures. Once you put all this information together, your project comes to together much like a jigsaw puzzle. Do you use the internet? Yes, but I don't use information of the internet as footnotes in my books. I only use it to collect preparatory information. Do you like to travel? Yes, I love it, but these days I just want to lie in my own bed. I miss my couch at home. What does an art historian, a researcher, a professor first do when arriving in a new city? Where does one go and see? When I was young I wanted to see everything: monuments, museums, the daily life... These days I go to cities to see and do certain things. For example, when I went to Dresden I took various appointments with certain people and once I was done I left without doing much else. What are some of the places you'd like to see? India, China and Mongolia. Have you ever thought about retiring? I'm already retired! No not like that, I mean have you ever wanted to just drop everything and do nothing? No. That seems like death to me. We didn't come to the world to rest and be idle. We have to do something while we're here! 35

20 YAZI-BY EL F EREN DQ Al flveriflin ne yeri olur, ne de zaman. Dünyay avuçlar nda hisseden bir gezgin, ipek flal, seramik vazo ya da son moda bir tasar mc k yafeti için hangi kap y çalaca n iyi bilir. There's no special time or place for shopping, because true shoppoholics always know where to find the ceramic vase, or the right silk shawl, or the best couture design that money can buy TREND 37 Milano caddeleri haval ma azalarla dolu, Galleria Vittorio Emanuele ihtiflam n koruyor. Besides the showy and stylish boutiques surrounding the Milano streets, Gallera Vittorio Emanuele rises among them with all its glamour. Dünyan n al flverifli World shopping M LANO MILAN Tur flirketlerinin Milano'ya al flverifl turlar düzenlemesi bofluna de il. Al flveriflin baflkenti ünvan n tekeline alan Milano, lüks ma azalar n çeflitlili iyle bafl döndürüyor. Duomo içindeki Galleria Vittorio Emanuele, dünyan n ilk al flverifl merkezi. Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Manzoni ve Via Sant Andrea, ünlü tasar mc lar n ve markalar n yan yana s raland caddeler. Son y llarda Milano'da outlet furyas var. Dmagazine Outlet (Via Montenapoleone 26) Prada'dan Miu Miu'ya Gucci'den Dolce&Gabbana'ya ve Armani ye kadar neredeyse tüm talyan modaevlerinin bir önceki sezon tasar mlar n sunuyor. fiehrin ücra bir köflesindeki Marni (Via Tajani 1) markan n dünya üzerindeki iki outletinden biri. Milano'da al flverifl için en do ru zaman fiubat sonu-mart bafl ve Eylül sonu-ekim bafl. Çünkü bu tarihler senede iki kez düzenlenen moda haftalar na denk geliyor. It's no wonder that so many tour companies organize regular trips to Milan. Known as the shopping capital of the world, Milan is a true paradise for luxury shopping. The Galleria Vittorio Emanuele in the Duomo is the world's first shopping center. Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Manzoni and Via Sant'Andrea are avenues on which you can find all the biggest luxury boutiques with the top brand names. In recent years in Milan there's been a boom of outlets. The Dmagazine Outlet (Via Montenapoleone 26) offers everything from Prada to Miu Miu, from Gucci to Dolce&Gabbana, all of which offer the previous years designs. In another corner of the city you'll find the Marni (Via Tajani 1) outlet, one of the brand's two outlets in the world. The best time to go shopping in Milan is from the end of February to the beginning of March, and from the end of September to the beginning of October. Those are the dates on which the two world famous fashion weeks take place.

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Dresden. Almanya n n yeniden do an kenti:

Dresden. Almanya n n yeniden do an kenti: Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Almanya n n yeniden do an kenti: Dresden Dresden i yaln zca üç kelimeyle anlatmak gerekseydi e er, onu anlatabilecek binlercesinin içinden kültür, sanat ve do a kelimelerini

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İstanbul un kalbi Şişli de

İstanbul un kalbi Şişli de 4 İstanbul un kalbi Şişli de Astoria Tower İstanbul Sapphire Kanyon Burası hem İstanbul un tam kalbinde hem de kentin yorucu ritminden uzak bir yerde. Q Studio Esentepe, minimal bir tasarımın maksimum

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Zaman durdurabilir misiniz?

Zaman durdurabilir misiniz? 192_201_MF180.qxd 5/7/10 3:51 PM Page 192 DEKORASYON fiehrin karmaflas ndan kaç p kendimizi fiile nin mefle, kay n ve çam ormanlar yla çevrelenmifl k vr ml yollar na at yoruz. Büyülü yol bizi Toskana dan

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Aydınlık Yarınlara. www.modesco.com.tr info@modesco.com.tr

Aydınlık Yarınlara. www.modesco.com.tr info@modesco.com.tr Aydınlık Yarınlara 0212 854 0 854 www.modesco.com.tr info@modesco.com.tr Hakkımızda Teknolojiler, moda, zevkler, trendler. Her şey hızla değişiyor Bu baş döndürücü değişim içerisinde hem varlığını devam

Detaylı

MÜZELERDE DİJİTALİZASYON ve EUROPEANA

MÜZELERDE DİJİTALİZASYON ve EUROPEANA MÜZELERDE DİJİTALİZASYON ve EUROPEANA Anadolu Medeniyetleri Müzesi Latif Özen, Halil Demirdelen, EUROPEANA Europeana Avrupa nın on-line kültürel dijital kütüphanesi ve portalı. Kütüphane, müze, galeri,

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı