ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll Y l : 9 Say : Bahar Güz 2011 Çanakkale The Turkish Ara t rmalar Yearbook of Türk Y ll Gallipoli Studies

2 ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVA LARINI ARA TIRMA MERKEZ Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi (AÇASAM), 1992 y l nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlü üne ba l olarak kurulmu tur. Merkezin amac, Atatürkün Çanakkale Sava lar ndaki rolü, bu sava lar n Türk ve dünya tarihindeki yeri, önemi konular n ara t rmakt r. Bu alanda yurt içi ve yurt d nda yay mlanm, belge ve eserleri toplay p bir ar iv ve kitapl k olu turmak, yay nlar yapmak, bilimsel toplant lar düzenlemek ve bu amaçlarla, yurtiçi ve yurtd ndaki resmi kurum ve üniversitelerle i birli i yapmakt r. Yukar daki amaçlar do rultusunda Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi bugüne kadar ulusal ve uluslar aras düzeyde çe itli toplant lar düzenlemi, bu toplant larda sunulan tebli lerin yan s ra Çanakkale Sava lar tarihiyle ilgili kitaplar da yay mlanm t r. Bunlar Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi Müdürlü ünden temin edilebilir y l ndan itibaren, Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi taraf ndan gerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve gerekse di er üniversite ö rencilerine, Gelibolu Yar madas Sava Alanlar ve ehitliklere yap lan gezilerde, olanaklar ölçüsünde rehberlik hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi, çe itli resmi ve özel kurumlara, Çanakkale Sava lar Tarihi ve Gelibolu Tarihi Milli Park n ilgilendiren konularda, dan manl k hizmetleri de vermektedir. AÇASAM n son etkinli i ise, Çanakkale Sava lar tarihi ve Çanakkale ile ilgili bilimsel ara t rmalara yer verecek Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies) adl, y ll k bir akademik çal may ba latmak olmu tur. Y ll k 18 Mart 2003te, ilk say s yla yay n hayat na ba lam t r. ii

3 ABOUT THE ATATÜRK AND GALLIPOLI CAMPAIGN RESEARCH CENTRE AT ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY The Atatürk and Gallipoli Campaign Research Centre (AÇASAM) was founded in 1992 under the administration of the Rectorate of Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ). The aim of the Centre is primarily to research all aspects of the Gallipoli Campaign and its significance in Turkish and world history, together with the decisive role played by Mustafa Kemal (Atatürk) in the campaign. We have recently decided to broaden the scope of research coordinated by the Centre to include other aspects of the history of the Çanakkale region, the results of which can be seen in the contents of the present Yearbook. With these aims in mind, the Centre organises conferences in conjunction with institutions and universities in Turkey and abroad and gathers documents and books from inside and outside Turkey for its archive. AÇASAM also publishes, in English and Turkish, Gallipoli conference proceedings which may be obtained by writing to the address given. Since 1999, the Centre has been involved in organising and guiding trips to the Gallipoli battlefields and memorials for students at ÇOMÜ and other universities. In addition, the Centre also acts in a consultative capacity to institutions and private organisations on topics related to the Gallipoli Campaign and Gallipoli National Park. The latest initiative of AÇASAM has been the commencement of an annual academic study, the Turkish Yearbook of Gallipoli Studies, that will give space to scholarly historical research into the Gallipoli Campaign and Çanakkale region. The first issue of the Yearbook came out on 18 March The second issue presents expanded coverage on different aspects that we hope will meet with interest and encourage further inter-disciplinary and inter-university ventures in the future. iii

4 ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi Müdürlü ü SAH B ED TÖRLER HAKEM KURULU Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll Çanakkale Sava lar n n 96 nc Y l Y l : 9 Say : Bahar- Güz 2011 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi Müdürlü ü (AÇASAM) Ad na Rektör Prof. Dr. Sedat LAÇ NER Prof. Dr. Ahmet Mete TUNCOKU Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY Prof. Dr. hsan GÜNE Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski ehir Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Çanakkale Prof. Dr. zzet ÖZTOPRAK Ankara Üniversitesi, DTCF, Ankara Prof. Dr. Zafer ÖNLER Çanakkale Prof. Dr. Musa ÇADIRCI Ankara Üniversitesi, DTCF, Ankara Prof. Dr. Tülay U UZMAN Ba kent Üniversitesi, leti im Fakültesi, Ankara Prof. Dr. Nurettin ARSLAN Çanakkale Prof. Dr. Ahmet ÖZG RAY Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, zmir (emekli) Prof. Dr. Murat TÜRKE Doç.Dr. Rüstem ARSLAN Doç. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY Yrd. Doç. Dr. Muhammet ERAT Yrd. Doç. Dr. smet GÖRGÜLÜ Ba kent Üniversitesi, Ankara. ISBN iv

5 ÇANAKKALE ARA TIRMALARI TÜRK YILLI I Ç NDEK LER SUNU... 1 Çanakkale Eski Merkez Hastanesi (Chanakkale Former Central Hospital Senem Yi it KAHRAMAN Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe D nda Sa l k Hizmetleri (Front and Front-Line Healtth Services Outside The Battle of Chanakkale Ahmet ESENKAYA Balkan Sava lar S ras nda Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri (During The Balkan Wars in the Chanakkale Region Activity That Hospitals Hilal-i Ahmer (Red Crescent Mithat ATABAY Erenköy Hastanesi ve Troia Kaz lar (Erenköy Hospital and Archaelogical Studies in Troia Rüstem ARSLAN Büyük skenderin Troasta zledi i Rota ve Granikos Sava (The Route of Alexander the Great on the Troad and Granicus Battle) Reyhan KÖRPE Milli Mücadele S ras nda Yunanl lar n ve tilaf Devletlerinin Çanakkale Bölgesinde Sava Hukukuna Ayk r Davran lar Hakk nda K sa Notlar Bar BORLAT Gelibolu Hat rat (Gallipoli Memoirs Kaymakam Mehmet Emin Bey v

6 Bask Pozitif Matbaa Çaml ca Mah Sk. No: 10/16, 06200Yenimahalle / Ankara Tel: vi

7 SUNU 2011 y l nda Çanakkale Sava lar n n 96nci y ldönümü olmas yan nda Çanakkale Eski Merkez Hastanesinin de kurulu unun 140nc y l d r. O nedenle Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll n n 10uncu ve 11inci say lar n tek bir ciltte ve özel say olarak sunmaya karar verdik. Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll n n bu cildinin ana konusunu o nedenle hastanelere ay rd k. Senem Yi it Kahraman Çanakkale Eski Merkez Hastanesi konusunda uzun ve zahmetli bir çal madan sonra tamamlad yüksek lisans tezini bir makaleyle bizimle payla t. Çanakkale Sava lar s ras ndaki sa l k hizmetleri konusunu Ahmet Esenkaya kapsaml bir biçimde belgelere dayanarak kaleme ald. Balkan Sava lar S ras nda Gelibolu ve Çanakkale bölgesinde K z lay n hastaneleri ve faaliyetleri ar iv vesikalar yla Mithat Atabay taraf ndan ele al nd. Rüstem Arslan ise K r m Sava s ras nda Erenköyde ngilizler taraf ndan kurulan hastaneyi ve bölgedeki Troia kaz lar n ele ald. Büyük skenderin Granikos Sava ve Çanakkale bölgesinde izledi i rota ise Reyhan Körpe taraf ndan incelendi. Son olarak y llar nda Mehmet Emin Bey taraf ndan yaz lan Gelibolu Hat rat adl eserin transkripsiyonu da Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll nda yer ald. Y ll m z n bu özel say s nda; de erli ara t rmac lar n ilgi ve be eniyle okuyaca n za inand m z de erli ara t rma incelemeler yer almaktad r. Sizlere sundu umuz bu çal ma ile temel amac m z olan; Çanakkale Sava lar n n bilimsel, yans z ve do ru bir ekilde ara t r l p bilinmeyen yönlerine k tutmak ilkemiz do rultusunda, biraz olsun katk da da bulunabildi imize inan yoruz. Y ll m z n bu say s n n haz rlan p yay nlanmas nda; de erli çal malar yla bizlere destek veren ara t rmac lar ba ta olmak üzere, eme i geçen herkese en içten te ekkürlerimizi sunuyoruz. Sayg lar m zla Dr. Mithat ATABAY Atatürk ve Çanakkale Sava lar n Ara t rma Merkezi Müdürü

8

9 Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll 10-11nci Say s ( s.3-24) ÇANAKKALE ESK MERKEZ HASTANES (KALE- SULTAN YE HASTAHANE- ASKERÎYYE) Senem Y T KAHRAMAN Y. Mimar Restoratör, stanbul Teknik Üniversitesi ÖZET Osmanl son dönemine ait hastane binalar m z n, ço u günümüze harap durumda gelebilmi tir. Yap ld döneme ait birer belge niteli indeki tarihi hastanelerin say s oldukça azd r. Bu çal mada Osmanl mparatorlu u ile Türkiye Cumhuriyeti dönemine tan kl k etmi olan önemli bir an t n u andaki durumu, koruma alt na al nabilmesi için gereken önlemler ara t r lm t r. Çanakkale Eski Merkez Hastanenin (Kale-i Sultaniye Hastahane-i Askeriyye) geçmi i ara t r lm, korunup, gelece e aktar labilmesi için gerekli müdahaleler projelendirilmi tir. Binan n sistem detaylar ve kullan l na dair izlerin yan s ra her türlü belge, yaz ve foto raf bu çal maya yön vermi tir. Çanakkale Eski Merkez Hastane u anda metruk durumdad r ve tehlike arz etmektedir. Günümüze gelene de in defalarca bombalanm, yang nlar ve deprem geçirmi tir Çanakkale Sava ndaki bomba etkisi u an bina sahas nda gözle görülebilmektedir. Bomban n etkisi ile dikdörtgen avlulu binan n kuzey ve bat daki kollar, çökmü ve y k lm t r. Ah ap çat iskeletinden geriye, yang nlar n etkisiyle, sadece küçük parçalar kalm t r. Dolay s yla y llard r çevresel iklim ko ullar na kar da korumas z oldu undan, s cak so uk döngüleri, kar, ya mur, rüzgâr etkileriyle binada kullan lan ta lar ve harçlarda kay plar oldukça fazlad r. Binan n görece daha sa lam kalabilen do u ve güney kollar 1960lara kadar kullan lm t r. Bu süreç içerisinde birtak m onar mlar yap lmaya çal lm t r. ç mekânlara yer yer çimento katk l s va yap lm, dö eme üzerine beton dökülmü tür. Çimento eski ta ve harç ile hiçbir

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE Süleyman BOLAT ÖZ Bilgi, günümüzün toplumlar n etkileyen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Rekabetin ve üstünlü ün temelini olu turmaktad

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN *

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN * TAKVÎM- TATAR MA A-ACEM ÜZER NE B R D L NCELEMES Seyfullah TÜRKMEN * Özet: Takvîm-i Tatar ma a-acem 6 varaktan olu an risaledir. Risale 12 hayvanl Türk takvimi konusunda kaleme al nm t r. Bu risalenin

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi R. Tamay Bafla ac GÜL 1 Ulvi Reha F DANCI 2 Girifl Türkiye'de veteriner hekimli i e itim-ö retiminde biyokimyan n, ba

Detaylı