FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ"

Transkript

1 FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne sahip bir fotovoltaik (PV)-buzdolabý sistemi deneysel olarak incelenmektedir. Sistemde, paneller ile buzdolabý arasýnda bir inverter ve bir batarya grubu bulunmaktadýr. Panel DC çýkýþ gücü, buzdolabý AC giriþ gücü, batarya kullaným oraný ile panel ve dondurucu bölme sýcaklýklarý deðerlerindeki anlýk deðiþimler belirlenmiþtir. Elde edilen sonuçlar, mevcut sistemle sýcaklýðýn - 14 C seviyelerine düþebildiðini ve güneþli anlarda bataryaya çok az yük düþtüðünü göstermektedir. Bataryada depolanan elektrik enerjisi, sistemi gece boyunca kesintisiz olarak çalýþtýrabilecek düzeydedir. Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik (PV) panel, buzdolabý, soðutma ABSTRACT In this experimental study, a photovoltaic (PV)-refrigerator system with low cooling load is analyzed. The system consists of an inverter and a battery-bank in addition to the PV panels and a refrigerator. The instantaneous variations in some parameters, such as DC power output of the panels, AC power input of refrigerator, the utility-status of the battery bank, temperatures of panel and freezer, are measured. The results obtained here show that low temperature of -14 C can be reached and the battery-use remain low when the sun is available. Besides, the accumulated battery energy is enough to provide power to the system during night hours. Keywords: Photovoltaic (PV) panel, refrigerator, cooling Giriþ Saðlýk sektöründe; ilaç, aþý ve kanýn istenilen düþük sýcaklýkta muhafazasý için kesintisiz güç kaynaðýna gereksinim vardýr. Muhafaza amacýyla kullanýlan soðutma cihazlarý (buzdolabý ya da yükseklik, kullaným süresi bazýnda yapýlan analizlere göre, kolayca telafi edilebilmektedir [6]. Elektrik hattý olan noktalarda ise; yakýtla çalýþan jeneratöre kýyasla önemli üstünlüklere sahiptir. Örneðin, yakýt gereksinimi yoktur ve mekanik bileþeni bulunmamasý sebebiyle de, uzun süre bakým ve onarým gerektirmemektedir. Çevreye zararlý bir atýðý bulunmamaktadýr. Bu üstünlükleri sebebiyle, PV- buzdolabý sistemleri, mevsimlik ve seyrek kullanýmda olan yazlýk, villa ve sayfiye yerlerinde de tercih edilmektedir. Bu tür yerleþim yerlerinde, kullanýmýn yüksek olduðu dönemlerde; güneþ ýþýnýmýnýn yüksek olmasý, kullanýmýn düþük olduðu dönemlerde ise; sistemin insan kontrolüne gerek duymamasý, gibi üstünlükleri derin dondurucu) genellikle elektriðe baðýmlý sistemlerdir. Kýrsal yörelerde bulunan saðlýk birimlerinde ise, güvenilir ve kesintisiz elektrik temini genellikle sorun olmaktadýr. Bu nedenle, fotovoltaik (PV) destekli soðutma uygulamalarýna son yýllarda ilgi artmaktadýr [1,2]. Özellikle az geliþmiþ ülkelerde, PV-buzdolabý sistemleri 'Dünya Saðlýk Örgütü (World Health Organization-WHO) desteðiyle yoðun olarak kullanýlaktadýr [3]. PV-buzdolabý sistemlerinin, ülke geliþmiþlik bulunmaktadýr [7-9]. düzeyinden baðýmsýz olarak, kýrsal yöreler için bir çözüm Tipik bir PV-buzdolabý sistemine ait bileþenler, Þekil 1'de olduðu konusunda da yaygýn bir görüþ birliði vardýr [4,5]. gösterilmiþtir. Sistemde mekanik buhar sýkýþtýrmalý Ýlk yatýrým masrafýnýn yüksekliðine karþýn, kýrsal yöreler için buzdolabý sistemine baðlý, PV-inverter ikilisi, þebekedeki bir ekonomik olmasýnýn temel sebepleri; yeni elektrik priz ile ayný görevi, yani elektrik temin noktasý görevini, þebekesi döþenmesinin yaratacaðý ilk yatýrým maliyetini yüklenmektedir. Ýnvertere baðlý batarya, sistemin ilk o r t a d a n kal d ý r m a s ý v e i þ l e t m e m a s r a f ý n ý n çalýþma anýnda çektiði aþýrý güç aný ile güneþ olmadýðý bulunmamasýdýr. Ayrýca, PV panellerin uzun ömürlü anlardaki enerjinin temini için kullanýlmaktadýr. Mevcut olmalarý (20-30 yýl) dolayýsýyla, ilk yatýrým masrafýndaki sistemde, buzdolabý yerine direkt buzluk ya da ilaç 54 Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý: 558

2 muhafaza dolabýnýn kullanýldýðý farklý uygulamalar söz konusudur [10]. Bu uygulamalar arasýnda, direkt DC motor kullanan sistemler oldukça yaygýndýr. Bu durumda inverter gerekli deðildir. Son yýllarda 'SunDanzer' firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir teknoloji [5], batarya kullanýmýný yerleþtirilen bir piranometre, PV panellerin voltaj (V) ve akýmýný (I) ölçmek için kullanýlan gerilim ve akým terminalleri, panel yüzey sýcaklýðýnýn (T) tespiti için kullanýlan bir LM35 tip sýcaklýk sensörü, bir veri kartý ve verilerin aktarýldýðý bir bilgisayardan oluþmaktadýr. Güneþ ýþýnýmý PV paneller Ýnverter/elektronik kontrol elemanlarý Buzdolabý Batarya grubu Þekil 1. Bir PV-Buzdolabý Sistemine Ait Þematik Görünüm Tasarýmý tarafýmýzdan yapýlan veri kartý [11], 10 bit hassasiyetinde ve 8 kanallý olup, bu kanallardan 3 tanesi akým ölçmek amacýyla, 4 tanesi voltaj ölçmek amacýyla ve geriye kalan 1 kanal da çevre-panel yüzey sýcaklýðýnýn tespiti amacýyla kullanýlmaktadýr. Veri kartýndaki her bir kanal, 1-64 saniyede bir data ölçme- aktarma kapasitesine sahip olup, bir PV panel için geçerli dinamik deðiþimleri belirleme olanaðý fazlasýyla mevcuttur. Veri kartýnýn bilgisayarla baðlantýsý RS-232 veya USB kablo ile saðlanabilmektedir. Veri kartýna ait yazýlým, Visual Basic programlama dili ile yazýlmýþ olup, ölçülen veriler, bir metin belgesine kaydedilmekte ve bu metin belgesi Excel dosyasýndan çaðrýldýðýnda, her bir kanaldan ölçülen deðerler ayrý sütunlarda görülmektedir. Veri kartý kullanýlarak 0-64 saniye gibi çok küçük zaman aralýklarýnda dahi gerçekleþtirilebilen ölçümler sayesinde, PV panellerin anlýk performanslarý da ortadan kaldýrmýþ olup, sistem sadece direkt-akupleli PV-buzdolabý ikilisi ile bir elektronik düzenleyiciden oluþmaktadýr. Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne sahip bir PVbuzdolabý sistemi deneysel olarak analiz edilmektedir. Sistemin günlük çalýþmasý sýrasýnda etkili olan parametrelerin anlýk ve ortalama deðerler bazýnda deðiþimlerine ait ölçüm ve hesaplama sonuçlarý sunulmuþtur. Deney Düzeneði ve Yöntem PV panellerin uzun süreli performanslarýný tespit etmek amacýyla, çok sayýda parametrenin ölçümüne olanak saðlayan bir elektronik ölçüm düzeneði kurulmuþtur. Þekil 2'de þematik gösterimi verilen ölçüm sistemi temel olarak; toplam güneþ ýþýnýmýný (G) ölçmek için kullanýlan ve panellerle ayný eðim açýsýnda Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý:

3 RS 232 Kablo PV Panel PV Panel Multimetre Bilgisayar Piranometre Eðim açýsý 60 RS 232 Kablo Datalogger Ýnverter Batarya Batarya Buzdolabý Pens ampermetre Voltmetre Þekil 2. Düzeneðinin Ölçüm Sistemi Bileþenleri ile Birlikte Þematik Gösterimi hassas olarak tespit edilmektedir. Piranometre çýktýsý 'mv' seviyesinde olduðundan, hassasiyeti yükseltmek amacýyla gürültü-filtreli çok hassas bir multimetre (Keithley 2000) tarafýndan alýnan ölçümler, bir RS-232 baðlantýsýyla bilgisayara aktarýlmýþtýr. Deneylerde, Ek-1'de teknik özellikleri verilen Solarex SX60U tipi iki adet (seri-baðlý) PV panel kullanýlmýþ olup, paneller Þekil 3' te gösterilen eðim açýsý ayarlanabilir ergonomik bir sehpa üzerine yerleþtirilmiþtir. Tarafýmýzdan tasarýmý yapýlan bu sehpa [12] vasýtasýyla, panellerin eðimi, 0-60 aralýðýnda ayarlanabilmektedir. Bu çalýþmada, Þanlýurfa için tarafýmýzdan tespit edilen optimum aylýk eðim açýsý deðerleri [13] göz önüne alýnarak; PV paneller için =60 eðim açýsý deðeri kullanýlmýþtýr. PV buzdolabý sisteminde kullanýlan buzdolabý; B sýnýfýtezgah tipi (Regal marka, maksimum enerji tüketimi 860Wh), iki bölmesi (dondurucu ve muhafaza bölgeleri) bulunan bir buzdolabýdýr. Sistemde, paneller tarafýndan üretilen doðru akýmýn, alternatif akýma dönüþtürüldüðü bir inverter (Solarix 900 RI) mevcuttur. Nominal çalýþma voltajý 24 V olan þarj kontrol üniteli inverter, paneller tarafýndan gönderilen 20 V-38 V arasý gerilim deðerlerini, Þekil 3. PV Paneller ile Piranometrenin, Eðim Açýsý Ayarlanabilir Sehpa Üzerindeki Görüntüsü 220 V nominal AC gerilimine dönüþtürmektedir. Buzdolabý tarafýndan çekilen güçle, panelin ürettiði güç arasýnda bir fark olmasý durumunda, güç fazlalýðý 56 Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý: 558

4 (ya da eksikliði) seri baðlý 12 V'luk (80Ah enerji kapasiteli) Aralýk ayýna ait tipik bir gün (30/12/2005) için sisteme ait bazý parametrelerdeki (G, T, I ve V ) anlýk deðerlerin iki bataryadan oluþan batarya sistemine p p p depolanmaktadýr (ya da batarya sisteminden temin edilmektedir). Batarya genellikle; sistemin ilk çalýþma aný ile güneþin yetersiz olduðu (ya da hiç olmadýðý) anlarda gerekli olmakla birlikte, DC voltajdaki aþýrý dalgalanmalarý sönümlemede de etkili olmaktadýr. deðiþimleri Þekil 4'de görülmektedir. Þekil 4(a)'dan görüleceði üzere deneylerin yapýldýðý günün büyük bir bölümü için, G deðerleri, W/m gibi yüksek deðerlerde seyretmekte ve Deneysel Sonuçlar Dinamik atmosfer koþullarýnýn, PV-buzdolabý sistemine ait çalýþma parametreleri üzerinde etkisini belirlemek amacýyla, farklý günlerde deneyler yapýlmýþtýr. Deneyler sýrasýnda ýþýným þiddeti, DC ve AV akým-gerilim deðerleri ile PV panel, ortam ve dondurucu bölmesi sýcaklýklarýnýn anlýk deðerleri 10 dak. aralýkla ölçülmüþtür. maksimum güneþ ýþýnýmýna (beklenildiði üzere) öðle saatlerinde ulaþýlmaktadýr. Yerel saatin 15:00 olduðu andan itibaren G deðerleri hýzla düþmekte ve yaklaþýk 16:30'da '0' deðerine düþmektedir. Ayný grafikte gösterilen T deðerleri, deney baþlangýcýndan itibaren p artmakta ve saat 12:30'u takiben 30 C - 32 C deðerleri arasýnda seyrederek, gün batýmýna yakýn tekrar bir düþüþ göstermektedir. Panel sýcaklýðýnda ulaþýlan bu yüksek deðerlerin, panel için nominal sýcaklýk deðeri (a) olan T =25 C'de verilmiþ güç çýktýlarýna kýyasla, 1-3 W p azalmaya sebep olacaðý daha önce yapýlan teorik hesaplamalardan bilinmektedir [14]. Þekil 4(b)'de gösterilen DC panel akýmý (I ) deðerleri beklenildiði DC üzere G ye hemen hemen paralel bir deðiþim sergilemektedir. Oysa, V deðerlerin de, DC beklenildiðinin aksine sýcaklýk ile aralarýnda olmasý (b) gereken paralel iliþki gözlenememiþtir. Buzdolabý tarafýna ait çalýþma parametreleri ise Þekil 5'de gösterilmiþtir. Þekil 5(a)'da görülen sýcak ve soðuk ortam sýcaklýklarý (T H ve T L) sýrasýyla, buzdolabýnýn bulunduðu Þekil 4. PV Panel Tarafýna Ait Parametrelerdeki Anlýk Deðiþimler; (a) Iþýným Þiddeti ve Panel Yüzey Sýcaklýðý, (b) Panel Akýmý ve Panel Voltajý. Grafiklerde t=0 Aný, Deneylerin Baþladýðý Saat Olan 09:30'a Karþýlýk Gelmektedir. ortam ile dondurucu bölme sýcaklýklarýný göstermektedir. Ortam sýcaklýðý gün boyunca sabit kabul edilebilir konumda küçük deðiþimler Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý:

5 T H T L buzdolabý güç gereksinimini karþýlayamamaktadýr. Bu aralýklar; PV panel gücü yetersiz olduðu anlar ile (a) kompresörün ilk devreye girdiði anlara karþýlýk gelmektedir ve sistemde batarya kullanýmýnýn neden (a) (b) (b) 50 Þekil 5. Buzdolabý Tarafýna Ait Parametrelerdeki Anlýk Deðiþimler; (a) Sýcak ve Soðuk Ortam Sýcaklýklarý (b) Panel Akýmý ve Panel Voltajý. Grafiklerde t=0 Aný, Deneylerin Baþladýðý Saat Olan 09:30'a Karþýlýk Gelmektedir. göstermektedir. Ancak dondurucu sýcaklýðýnda saat 11.00'dan itibaren saðlanan çok düþük sýcaklýklar (-14 C ile -12 C arasý), gün boyunca periyodik olarak korunabilmektedir. Termostat vasýtasýyla, kompresör motorunun devreye giriþ-çýkýþ anlarý bu periyodik davranýþa sebep olmaktadýr. PV-buzdolabý sisteminin en çarpýcý özelliðini sergileyen, panel DC gücü (P ) ile buzdolabý AC güç p giriþi (P ) deðerlerinin, günlük deðiþimleri ile batarya r grubu güç bilançosu ( P) Þekil 6'da gösterilmiþtir. Paneller tarafýndan üretilen güç, Þekil 6(a)'dan görüleceði üzere, sadece sistemin ilk çalýþma anýný izleyen yaklaþýk bir saatlik bir aralýk ile güneþ ýþýnýmýnýn azalmaya baþladýðý saat 14:00 sonrasý aralýkta, P (W) t (dakika) Þekil 6. (a) PV Panellerin Çýkýþ Gücü ile Buzdolabý Giriþ Gücündeki Zamanla Deðiþimler, (b) Batarya Güç Bilançosundaki Zamanla Deðiþim gerektiðini çok net sergilemektedir. Çünkü kompresörün devreye girme anýnda, çektiði anormal yükü dikkate alarak, PV sistem tasarýmý yapmak çok daha yüksek bir maliyet gerektirmektedir ve bu durumda panelin ekonomik kullanýmý mümkün olmamaktadýr. Þekil 6(b)'de, bataryadan çekilen güç ve miktarlarý, P deðerinin negatif olduðu bölgededir ve gerçekte güneþ batýmýna yakýn kýsýmlar hariç, gündüzleri bataryadan ciddi seviyede bir tüketim olmamaktadýr. Aksine, pozitif deðerlere sahip bölge, yani bataryayý 58 Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý: 558

6 yeniden þarj etmek için gönderilen enerji fazlalýðý, ii) Güneþ ýþýným deðeri, DC akýmý doðru orantýlý; panel sisteme gece boyunca batarya enerjisinin yetebileceði seviyededir. Çünkü, gece buzdolabý tarafýndan çekilen enerjide de önemli bir azalma olacaktýr. Bu durumda sistem, ertesi gün yeniden batarya þarjýný temin edebilecektir. Örneðin; mevcut sistem için deney yapýlan güne ait enerji analizi; P p= W-gün ve P r= W-gün deðerlerini vermektedir. Bu durumda batarya grubuna depolanan enerji, P= W-gün olmaktadýr. Bu enerji, sistemi gündüz koþullarýnda dahi, en az 11 saat çalýþtýrabilecektir. Sistemin güneþ ýþýnýmýnýn yeterli olmadýðý birkaç gün için, sadece batarya grubu ile çalýþmasý istenirse, daha fazla batarya kapasitesi gerekli olacaktýr. Deðerlendirme ve Sonuç Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne sahip bir (PV) buzdolabý sistemi deneysel olarak incelenmiþtir. Sistemde, paneller ile buzdolabý arasýnda bir inverter ve bir batarya grubu bulunmaktadýr. Panel DC çýkýþ gücü, buzdolabý AC giriþ gücü, batarya kullaným oraný ile panel ve dondurucu bölme sýcaklýklarý deðerlerindeki anlýk deðiþimler belirlenmiþtir. Deneysel sonuçlar kullanýlan prototip sistem için geçerli olmakla birlikte, sistem tasarým ve kullanýcýlarýnýn göz önüne almasý gereken noktalar aþaðýda özetlenmiþtir: i) Sistemdeki AC akým deðerleri; dondurucu bölme sýcaklýðýndaki deðiþime paralel bir deðiþim sergilemektedir. Bu durum kompresör motorunun devreye giriþ-çýkýþ aný ile direkt iliþkili olup, AC akým deðerinin izlenmesiyle, buzdolabý çalýþma süresi hakkýnda direkt bir fikir elde etmek mümkündür. AC voltaj deðerlerindeki deðiþim ise, ortalama nominal voltaj deðeri yaklaþýk 220 V civarýnda seyretmektedir. sýcaklýðý ise, ters orantýlý olacak þekilde ciddi seviyede etkilemektedir. DC voltaj deðerindeki deðiþimler ise çok düþük seviyededir. iii) PV panelin ürettiði gücün deðiþimi, güneþ ýþýnýmýna paralel; buzdolabýnýn tükettiði gücün deðiþimi ise, beklenildiði üzere AC akýma paralel olarak deðiþmektedir. ýv) PV-buzdolabý sisteminin ilk yatýrým maliyeti yüksek olmasýna karþýn, insan kontrolü gerektirmemesi sebebiyle, yazlýk amacýyla kullanýlan mekanlarda kullaným avantajlarý söz konusudur. Mevcut sistemin toplam maliyeti yaklaþýk 1600 EUR olup, AC güç giriþi gerektiren buzdolabý kullanýmý içindir. Elde edilen sonuçlar, mevcut sistemin kýrsal yörelerde ilaç, aþý ve kan muhafazasý amacýyla kullanýmý yönünde umut verici seviyededir. Çünkü, kullanýlan buzdolabýnýn enerji sýnýfý 'B' olup, güç tüketimi nispeten fazladýr. Maliyeti AC güç çýktýsý kullanýldýðý için yüksektir. Saðlýk sektörü için kullanýlacak bir soðutucunun, çok daha iyi yalýtým koþullarýna sahip olacaðý ve DC güç ile direkt çalýþacaðý düþünüldüðünde, güç tüketimi ve maliyette iyileþme saðlanabilecektir. Ýlaç ve aþý muhafaza sýcaklýðýnýn +8 C ile +2 C arasýnda olmasý yeterli olduðundan, yaz dönemlerinde güneþ ýþýným potansiyeli yüksek olan Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine ait birçok saðlýk ocaðýnda kullanýmý mümkün gözükmektedir. Teþekkür Bu çalýþmayý kýsmen destekleyen Harran Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Komisyonu'na (HÜBAK Proje No: 457) ve Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý:

7 deneylere kýsmi katkýlarýndan dolayý Mak. Müh. Bölümü öðrencisi M. Lider Güngördü'ye teþekkür ederiz. Ek-1: Solarex SX60U PV Panelin Standart Test Koþullarýndaki* Teknik Özellikleri 9. Kattakayam TA, Srinivasan K. Uninterrupted Power Supply For Autonomous Small Refrigerators. Energy Conversion and Management 39(1/2), 21-26, Cherif, A, Dhouib, A. Dynamic Modeling and Simulation of a Photovoltaic Refrigeration Plant. Renewable Energy 26, , Aydýn M., Süzer, H.,Yeþilata, B. Fotovoltaik Sistemlerde Anlýk Çalýþma Koþullarýnýn Ölçümü Ýçin Özgün Bir Veri (DAQ) Kartý Tasarýmý. 3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Sempozyumu (YEKSEM2005, Ekim 2005, Mersin), Bildiriler Kitabý, sy , Aydýn M., Yeþilata, B., Eðim Açýsý Ayarlanabilir Ekonomik PV 2 o * Standart test koþullarý: G=1000 W/m, T=25 C 1. Rajapakse, R.M.A.D. Refrigeration: The Solar Photovoltaic Option. Letters, Energy for Sustainable Development 1(2), 48-49, Kaynakça 2. Kattakayam TA, Srinivasan K. Thermal Performance Characterization of a Photovoltaic Driven Domestic Sistem Sehpasý Tasarýmý, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Sempozyumu (YEKSEM2005, Ekim 2005, Mersin) Bildiriler Kitabý, sy.74-78, Fýratoðlu, Z.A., Yesilata B. "New Approaches on the Optimization of Directly-Coupled Photovoltaic Water- Pumping Systems Solar Energy, 77, 1, 81-93, Aydýn, M., Yeþilata, B., Fotovoltaik Panellerde Deneysel Yöntemle Güç Optimizasyonu, 15. Ulusal Isý Bilimi ve Tekniði Kongresi (ULIBTK'05, 7-9 Eylül 2005, Trabzon), Bildiriler Kitabý, sy Refrigerator. International Journal of Refrigeration 23, (2005). 196, (ziyaret tarihi: 31 Ocak 2006) (ziyaret tarihi: 31 Ocak 2006) (ziyaret tarihi: 02 Þubat 2006). 6. Yeþilata B, Aktacir A. "Fotovoltaik Güç Sistemli Su Pompalarýnýn Dizayn Esaslarýnýn Araþtýrýlmasý" Mühendis ve Makina Dergisi, 42, 493, 29-34, Kattakayam TA, Srinivasan K. Photovoltaic Generator Based Autonomous Power Sources For Small Refrigerator Units. Solar Energy 56(6), , Kattakayam TA, Srinivasan K. Electrical Characterization Of Domestic Refrigeration Compressors. IEE Trans Sci Meas Daha Etkin Bir ODA için Üyelik Aidatlarýmýzý ÖDEYELÝM Tech 144(3), , Mühendis ve Makina Cilt : 47 Sayý: 558

KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ BÝR PV SU POMPALAMA SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ BÝR PV SU POMPALAMA SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ BÝR PV SU POMPALAMA SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Metin AYDIN, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET ABSTRACT Bu çalýþmada,

Detaylı

DESTEKLÝ SU POMPASI SÝSTEMÝ ÜZERÝNDEKÝ

DESTEKLÝ SU POMPASI SÝSTEMÝ ÜZERÝNDEKÝ DÝNAMÝK ÇEVRE KOÞULLARININ FOTOVOLTAÝK DESTEKLÝ SU POMPASI SÝSTEMÝ ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI Z. Abidin FIRATOÐLU Bülent YEÞÝLATA Bu çalýþmada; bir fotovoltaik destekli su pompasý sistemi (PVDSP)

Detaylı

Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları

Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları Bülent Yeşilata 1 İ. Halil Mutlu 2 M. Azmi Aktacir 1 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Yusuf Işıker, Bülent Yeşilata ve Hüsamettin Bulut Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa yusuf47@harran.edu.tr

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI Metin AYDIN Bülent YEŞİLATA Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aydinmetin@harran.edu.tr byesilata@harran.edu.tr

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi

Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi 188 Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi Kemal ATİK Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü ÖZET Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER 2 ve Bülent YEŞİLATA 2 1GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Yenilenebilir enerji kaynaðý olarak doða... UK CITY, hibrid bir yeni nesil portatif jeneratördür. Geleneksel enerji kaynaklarý ile (örneðin evdeki pri

Yenilenebilir enerji kaynaðý olarak doða... UK CITY, hibrid bir yeni nesil portatif jeneratördür. Geleneksel enerji kaynaklarý ile (örneðin evdeki pri - Yenilenebilir temiz enerji kaynaðý. - Portatif, çok hafif (2.7 kg). - Doðadaki tüm enerji kaynaklarýný elektrik enerjisine dönüþtürme & depolama & kullanma özelliði. - Güneþ, rüzgar, su, ýsý ve hareket

Detaylı

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları *

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 135-139 Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Human Comfort

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

KTÜ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAĠK SĠSTEM DENEY FÖYÜ

KTÜ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAĠK SĠSTEM DENEY FÖYÜ KTÜ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAĠK SĠSTEM DENEY FÖYÜ DENEY-: PV Panellerin akım-voltaj (I V) eğrilerinin çıkarılması Amaç: PV panellerin farklı kombinasyonlarda

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ DENEYSEL ÇALIÞMALARDAKÝ HATA ANALÝZÝNE BÝR ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ Ebru KAVAK AKPINAR * Bütün ölçüm aletleri ve ölçümler belirli özelliklere sahiptir. Bu genel özellikleri anlamak doðru

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ Ders: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ders Sorumlusu: Doç. Dr. İsmail Polat Eylül

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı