UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ"

Transkript

1 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 13 Malzeme Kodu : Şartname Kodu : JENH ULUDAG UNIVERSITESI SAGLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI MAGNETIK REZONANS GORUNTULEME (MRG) HIZMETI ISI RADYOLOJİ SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme Tarihi : 29/11/2017 Şartname Metni : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) HİZMETİ ALINMASINA DAİR TEKNİK ŞARTNAME 1. TANIM: Bu hizmet alımı MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ile yapılan tetkik hizmetlerinin görüntülenmesi ve raporlanması temelinde hizmet olarak satın alınmasıdır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonunda veya 25.0 (yirmibeşbin) (%20 artırma veya azaltma UÜ. SUAM takdirinde olacaktır.) tetkik çekilmesi durumunda hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 2. AMAÇ: Bu hizmet alımının amacı hastanede verilen MRG hizmetinin daha kısa sürede sunulması ile hasta memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasıdır. 3. KAPSAM: Bu hizmet 1 yıl süreyle ( 12 ay ) geçerli olacaktır. Bu hizmet hastane doktorları tarafından istenecek olan tetkikleri yapmayı, belirtilmiş olan tetkiklerle ilgili kayıtları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UÜ-SUAM) bünyesinde mevcut bulunan Görüntü Arşivleme Sistemine aktarmayı ve raporlandırmayı kapsar. 4. TEKLİFLENDİRME: Tekliflendirme çekim başı birim fiyat olarak belirtilecektir. 5. GEREKLİLİKLER: 5.1. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini (kontrast madde hariç), istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. Görüntü ve raporların Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kükürtlü Pdlikiliniği ile UÜ-SUAM arasında mevcut olan metro-eternet (Türk Telekom) hattı üzerinden UÜ-SUAM aktarılması ile ilgili her türlü bağlantı ve malzeme ile ekipman ücreti yükleniciye aittir Yüklenici atom enerjisi kurumunun getireceği yükümlülükleri de karşılamak mecburiyetindedir. 6. CİHAZLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 6.1. (MR) MAGNETİK REZONANS CİHAZI İÇİN; Mıknatıs en az 1.5. Tesla gücünde ve süper iletken (superconductive) tipte olacaktır Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mt/m olacak, firmalar bu değeri sağlayabildiğini belgeleyecektir Sistem tüm vücutta manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile koronal, aksiyel, sagital ve oblik planlarda, mevcut tüm görüntüleme teknik ve parametrelerini kullanarak kesitler almak suretiyle doku ve organların diagnostik değerlendirilmelerini sağlamalıdır MR Cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Magnetgradient sisteminin, gradiente bağlı olan Eddy akımının eliminasyonu ile her üç eksende de üniformgradient elde etmek için gerekli ekranlama sistemi ile donatılmış olmalıdır Sistem DICOM protokollerine uyumlu olmalıdır ve tüm DICOM lisanslarını içermelidir. 7. YÜKLENİCİ GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA YAZILIMI ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANALİZLER) 7.1. Spin Echo (SE) 7.2. InversionRecovery (IR) 7.3. Turbo (Fast) Spin Echo 7.4. Gradient (Field) Echo D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo D/3D Time of flight MR anjiyografi D cine phasecontrast MRA sekansları, 7.8. Singleshot turbo (fast) spinecho 7.9. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır MR kolanjiografi yazılımı olmalıdır Gerek kardiyak, abdominal ve gerekse nöroradyolojik tetkiklerde kullanılan hızlı görüntüleme paketleri olmalıdır EKG, nabız ve solunum (respirasyon) tetkiklemesi yazılım ve donanımı bulunacaktır Beyin MR incelemelerinde, 3DFLAIR/3D T2 görüntüleme teknikleri olacaktır. 8. HİZMETİN İŞLEYİŞİ 8.1. Randevu:

2 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 2 / Yüklenici firma randevuları hastane içinden ve mesai saatleri içnde vermek için bir organizasyon yapacaktır Randevu verme işlemi UÜ-SUAM randevulama sistemine paralel olarak yürüyecektir Randevu verme işlemi UÜ-SUAM PACS-RIS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yüklenici randevuları kendi sisteminede kayıt edebilecektir Çekimler saat saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında randevu verilip çekim yapıldığında hasta başına yıllık sözleşme bedelinin %0.2 oranında para cezası uygulanacaktır Çekimlerin sık olduğu dönemlerde veya arıza nedeni ile randevu süresindeki gecikme 3 (Üç) gün ile sınırlı tutulacaktır. Arıza durumlarında gecikme üç günü geçiyorsa çekimler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip farklı bir cihazda (Arıza günleri kuruma yazılı olarak ve durum belgelemek şartı ile ayrıca yirmi günü geçmemek şartı ile) yapabilir. 8.2 Çekim Çekim için gereken MR kontrast maddesi UÜ-SUAM tarafından sağlanacaktır. UÜ-SUAM yüklenici firma deposunda bir minimum stok bulunduracak, stok seviyesi minimum seviyesi altına düştüğü anda yükleniciye tutanak karşılığı yeni sarf malzeme verecektir. Yüklenici firma, kullandıysa her çekim için kullandığı sarfmalzeme miktarını UÜ-SUAM PACS-RIS üzerinden girecektir. Raporunda da kullanılan kontrast madde ismi ve miktarı belirtilecektir. Kontrast maddenin raporda belirtilmemesi kaynaklı SGK'da çıkacak ödeme sıkıntısı istekli firmaya ceza olarak yansıtılacaktır Aşağıda belirtilen tetkikler hariç Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen her türlü MR çekimi yapılabilmelidir. Hariç olan tetkikler: Fonksiyonel MR Kardiak MR, Kardiak Fonksiyon MR, KardiakPerfüzyon MR, Traktografi Tüm vücut metastaz tarama hareketli masa ile MR, Girişimsel MR Hastane tarafından anestezist sağlanamadığından dolayı hasta güvenliğini riske etmemek için anestezist gerektiren MR tetkikleri Kranial, tüm spinal bölgeler ve tüm ekstre mite çekimlerinde her bir bölge için sekansın süresi SE yada hızlı SE için 1,5 dakika altında olmamalıdır. Kontrast madde verilen hastalarda kranium, ektremite ve baş boyun çekimlerinde 3 planda görüntü olmalıdır (SE yada FSE benzeri spin eko tekniklerle). Bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbinde dört) si ceza kesilecektir Hastane tarafından istenilen tetkikler, istenilen tetkik türüne göremadde 7'de ve ilişikte verilen çekim protokollerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Endike olan hastalarda kontrastmadde kullanımı zorunludur.tetkiki isteyen doktor ya da radyoloji uzmanın isteyebileceği ek sekanslar veya tekrar çekimler herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluklar ile Türk Ceza Kanununa göre aleyhe açılacak davalarda muhatap yüklenici firma ve ruhsat sahibi sorumlu radyoloji uzmanı olacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden (hatalı çekim ilaç reaksiyonları vb.) dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır Bir hastadan istenilen toplu çekimlerde (Birden fazla), ilk tetkik için istekli firmanın teklif ettiği birim fiyat üzerinden diğer tetkikler bu miktarın % 50'si üzerinden ödeme yapılacaktır.(sgk uygulamasından kaynaklı) Görüntüleme: PACS Entegrasyonu için gereken donanım ve yazılım bedelleri UÜ-SUAM tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma kendi tarafındaki bilgi gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yaşanacak sorunlar firmanın sorumluluğundadır MR görüntüleme sisteminin hastanemizde yerleşik olan PACS görüntüleme sistemine ve HBYS sistemine birebir entegrasyonu ve uyumu istekli firma sorumlulugundadır Modalite üzerinden çekim gerçekleştirildiği anda uzak sunucu çekim görüntüleri UÜ-SUAM PACS Sunucusuna aktarılacaktır. Buna paralel olarak yüklenici raporlama sürecini başlatacaktır Raporlama: Raporlama yüklenici firma Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir Talep eden tüm hastalara çekim sonrası görüntü CD'leri dicom formatında verilecektir. Tüm bilgisayarlarda açılacak şekilde olmalıdır Tüm çekimlerde görüntülerin incelenmesi, yüklenici firma PACS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecektir Tüm çekimlerderaporlar UÜ-SUAM ait PACS-RIS (GE) sistemi üzerinden yazılacak ve tetkikler uygun şekilde onaylanarak sonlandırılacaktır Raporlar çekimden sonra en çok 2 gün içinde yazılmalı ve tetkikler sonlandırılmalıdır.

3 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 3 / MR çekimlerinde organik patoloji görülen durumlarda (kitle, inflamasyon, demiyelinizasyon, ensafalit gibi) kontrastlı çekimler yapılacaktır. Raporlama kontraslı görüntülerle birlikte olmalıdır. Bu şarta uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbindedört)'si oranında ceza kesilecektir. 9. ÖDEMELER ve KONTROL TEŞKİLATI 9.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında yüklenici, idare kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu ile muhatap olacak personel ismini yazılı olarak bildirilecektir Ödemeye esas olacak tetkik sayısı; hastane otomasyon sistemine raporlanmıştetkik sayısı esas alınarak belirlenir ve o aya ait fatura olarak idareye teslim edilir Ödemeye esas evraklar çekimlerin başlamasından itibaren her ay sonu fatura tanzim edilip, Muayene ve Kabul Tutanağı tanzim ve imza edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 10. DİĞER HUSUSLAR: Cihaz hastane binası dışında konuşlandırılacaktır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi veya Yıldırım ilçelerinden birinde hizmet verecektir Yüklenici firma tarafından kurulacak MR cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Bu husus (cihazın imalat tarihi, seri numarası, vb. orijinal doküman ile belgeli ) üretici firmadan alınacak belge ile belgelenecektir Yüklenici firma sistemde görev alacak tüm personelin özlük ve sosyal haklarının tamamının sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır. 11. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR: Firma, teklifi ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir. Eğer orijinal katalogunda şartnamede istenilen her soruya cevap veremiyor ise bu sorulara cevap verecek cihaz dokümanı sağlanacaktır İhaleyi alan firma cihazlar için aynı dokümanlardan birer takım vermelidir Teklif veren firmalar hizmeti kesintisiz verebileceklerini göstermek için söz konusu cihazlar için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, teknik eğitim belgeleri, maaş bordrosu v.b.) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) HİZMETİ ALINMASINA DAİR TEKNİK ŞARTNAME 1. TANIM: Bu hizmet alımı MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ile yapılan tetkik hizmetlerinin görüntülenmesi ve raporlanması temelinde hizmet olarak satın alınmasıdır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonunda veya 25.0 (yirmibeşbin) (%20 artırma veya azaltma UÜ. SUAM takdirinde olacaktır.) tetkik çekilmesi durumunda hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 2. AMAÇ: Bu hizmet alımının amacı hastanede verilen MRG hizmetinin daha kısa sürede sunulması ile hasta memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasıdır. 3. KAPSAM: Bu hizmet 1 yıl süreyle ( 12 ay ) geçerli olacaktır. Bu hizmet hastane doktorları tarafından istenecek olan tetkikleri yapmayı, belirtilmiş olan tetkiklerle ilgili kayıtları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UÜ-SUAM) bünyesinde mevcut bulunan Görüntü Arşivleme Sistemine aktarmayı ve raporlandırmayı kapsar. 4. TEKLİFLENDİRME: Tekliflendirme çekim başı birim fiyat olarak belirtilecektir. 5. GEREKLİLİKLER: 5.1. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini (kontrast madde hariç), istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. Görüntü ve raporların Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kükürtlü Pdlikiliniği ile UÜ-SUAM arasında mevcut olan metro-eternet (Türk Telekom) hattı üzerinden UÜ-SUAM aktarılması ile ilgili her türlü bağlantı ve malzeme ile ekipman ücreti yükleniciye aittir Yüklenici atom enerjisi kurumunun getireceği yükümlülükleri de karşılamak mecburiyetindedir. 6. CİHAZLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 6.1. (MR) MAGNETİK REZONANS CİHAZI İÇİN; Mıknatıs en az 1.5. Tesla gücünde ve süper iletken (superconductive) tipte olacaktır.

4 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 4 / Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mt/m olacak, firmalar bu değeri sağlayabildiğini belgeleyecektir Sistem tüm vücutta manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile koronal, aksiyel, sagital ve oblik planlarda, mevcut tüm görüntüleme teknik ve parametrelerini kullanarak kesitler almak suretiyle doku ve organların diagnostik değerlendirilmelerini sağlamalıdır MR Cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Magnetgradient sisteminin, gradiente bağlı olan Eddy akımının eliminasyonu ile her üç eksende de üniformgradient elde etmek için gerekli ekranlama sistemi ile donatılmış olmalıdır Sistem DICOM protokollerine uyumlu olmalıdır ve tüm DICOM lisanslarını içermelidir. 7. YÜKLENİCİ GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA YAZILIMI ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANALİZLER) 7.1. Spin Echo (SE) 7.2. InversionRecovery (IR) 7.3. Turbo (Fast) Spin Echo 7.4. Gradient (Field) Echo D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo D/3D Time of flight MR anjiyografi D cine phasecontrast MRA sekansları, 7.8. Singleshot turbo (fast) spinecho 7.9. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır MR kolanjiografi yazılımı olmalıdır Gerek kardiyak, abdominal ve gerekse nöroradyolojik tetkiklerde kullanılan hızlı görüntüleme paketleri olmalıdır EKG, nabız ve solunum (respirasyon) tetkiklemesi yazılım ve donanımı bulunacaktır Beyin MR incelemelerinde, 3DFLAIR/3D T2 görüntüleme teknikleri olacaktır. 8. HİZMETİN İŞLEYİŞİ 8.1. Randevu: Yüklenici firma randevuları hastane içinden ve mesai saatleri içnde vermek için bir organizasyon yapacaktır Randevu verme işlemi UÜ-SUAM randevulama sistemine paralel olarak yürüyecektir Randevu verme işlemi UÜ-SUAM PACS-RIS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yüklenici randevuları kendi sisteminede kayıt edebilecektir Çekimler saat saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında randevu verilip çekim yapıldığında hasta başına yıllık sözleşme bedelinin %0.2 oranında para cezası uygulanacaktır Çekimlerin sık olduğu dönemlerde veya arıza nedeni ile randevu süresindeki gecikme 3 (Üç) gün ile sınırlı tutulacaktır. Arıza durumlarında gecikme üç günü geçiyorsa çekimler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip farklı bir cihazda (Arıza günleri kuruma yazılı olarak ve durum belgelemek şartı ile ayrıca yirmi günü geçmemek şartı ile) yapabilir. 8.2 Çekim Çekim için gereken MR kontrast maddesi UÜ-SUAM tarafından sağlanacaktır. UÜ-SUAM yüklenici firma deposunda bir minimum stok bulunduracak, stok seviyesi minimum seviyesi altına düştüğü anda yükleniciye tutanak karşılığı yeni sarf malzeme verecektir. Yüklenici firma, kullandıysa her çekim için kullandığı sarfmalzeme miktarını UÜ-SUAM PACS-RIS üzerinden girecektir. Raporunda da kullanılan kontrast madde ismi ve miktarı belirtilecektir. Kontrast maddenin raporda belirtilmemesi kaynaklı SGK'da çıkacak ödeme sıkıntısı istekli firmaya ceza olarak yansıtılacaktır Aşağıda belirtilen tetkikler hariç Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen her türlü MR çekimi yapılabilmelidir. Hariç olan tetkikler: Fonksiyonel MR Kardiak MR, Kardiak Fonksiyon MR, KardiakPerfüzyon MR, Traktografi Tüm vücut metastaz tarama hareketli masa ile MR, Girişimsel MR Hastane tarafından anestezist sağlanamadığından dolayı hasta güvenliğini riske etmemek için anestezist gerektiren MR tetkikleri Kranial, tüm spinal bölgeler ve tüm ekstre mite çekimlerinde her bir bölge için sekansın süresi SE yada hızlı SE için 1,5 dakika altında olmamalıdır. Kontrast madde verilen hastalarda kranium, ektremite ve baş boyun çekimlerinde 3 planda görüntü olmalıdır (SE yada FSE benzeri spin eko tekniklerle). Bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbinde dört) si ceza kesilecektir Hastane tarafından istenilen tetkikler, istenilen tetkik türüne göremadde 7'de ve ilişikte verilen çekim protokollerine uygun

5 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 5 / 13 olarak gerçekleştirilecektir. Endike olan hastalarda kontrastmadde kullanımı zorunludur.tetkiki isteyen doktor ya da radyoloji uzmanın isteyebileceği ek sekanslar veya tekrar çekimler herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluklar ile Türk Ceza Kanununa göre aleyhe açılacak davalarda muhatap yüklenici firma ve ruhsat sahibi sorumlu radyoloji uzmanı olacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden (hatalı çekim ilaç reaksiyonları vb.) dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır Bir hastadan istenilen toplu çekimlerde (Birden fazla), ilk tetkik için istekli firmanın teklif ettiği birim fiyat üzerinden diğer tetkikler bu miktarın % 50'si üzerinden ödeme yapılacaktır.(sgk uygulamasından kaynaklı) Görüntüleme: PACS Entegrasyonu için gereken donanım ve yazılım bedelleri UÜ-SUAM tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma kendi tarafındaki bilgi gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yaşanacak sorunlar firmanın sorumluluğundadır MR görüntüleme sisteminin hastanemizde yerleşik olan PACS görüntüleme sistemine ve HBYS sistemine birebir entegrasyonu ve uyumu istekli firma sorumlulugundadır Modalite üzerinden çekim gerçekleştirildiği anda uzak sunucu çekim görüntüleri UÜ-SUAM PACS Sunucusuna aktarılacaktır. Buna paralel olarak yüklenici raporlama sürecini başlatacaktır Raporlama: Raporlama yüklenici firma Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir Talep eden tüm hastalara çekim sonrası görüntü CD'leri dicom formatında verilecektir. Tüm bilgisayarlarda açılacak şekilde olmalıdır Tüm çekimlerde görüntülerin incelenmesi, yüklenici firma PACS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecektir Tüm çekimlerderaporlar UÜ-SUAM ait PACS-RIS (GE) sistemi üzerinden yazılacak ve tetkikler uygun şekilde onaylanarak sonlandırılacaktır Raporlar çekimden sonra en çok 2 gün içinde yazılmalı ve tetkikler sonlandırılmalıdır MR çekimlerinde organik patoloji görülen durumlarda (kitle, inflamasyon, demiyelinizasyon, ensafalit gibi) kontrastlı çekimler yapılacaktır. Raporlama kontraslı görüntülerle birlikte olmalıdır. Bu şarta uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbindedört)'si oranında ceza kesilecektir. 9. ÖDEMELER ve KONTROL TEŞKİLATI 9.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında yüklenici, idare kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu ile muhatap olacak personel ismini yazılı olarak bildirilecektir Ödemeye esas olacak tetkik sayısı; hastane otomasyon sistemine raporlanmıştetkik sayısı esas alınarak belirlenir ve o aya ait fatura olarak idareye teslim edilir Ödemeye esas evraklar çekimlerin başlamasından itibaren her ay sonu fatura tanzim edilip, Muayene ve Kabul Tutanağı tanzim ve imza edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 10. DİĞER HUSUSLAR: Cihaz hastane binası dışında konuşlandırılacaktır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi veya Yıldırım ilçelerinden birinde hizmet verecektir Yüklenici firma tarafından kurulacak MR cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Bu husus (cihazın imalat tarihi, seri numarası, vb. orijinal doküman ile belgeli ) üretici firmadan alınacak belge ile belgelenecektir Yüklenici firma sistemde görev alacak tüm personelin özlük ve sosyal haklarının tamamının sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır. 11. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR: Firma, teklifi ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir. Eğer orijinal katalogunda şartnamede istenilen her soruya cevap veremiyor ise bu sorulara cevap verecek cihaz dokümanı sağlanacaktır İhaleyi alan firma cihazlar için aynı dokümanlardan birer takım vermelidir Teklif veren firmalar hizmeti kesintisiz verebileceklerini göstermek için söz konusu cihazlar için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, teknik eğitim belgeleri, maaş bordrosu v.b.) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) HİZMETİ ALINMASINA DAİR TEKNİK ŞARTNAME

6 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 6 / TANIM: Bu hizmet alımı MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ile yapılan tetkik hizmetlerinin görüntülenmesi ve raporlanması temelinde hizmet olarak satın alınmasıdır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonunda veya 25.0 (yirmibeşbin) (%20 artırma veya azaltma UÜ. SUAM takdirinde olacaktır.) tetkik çekilmesi durumunda hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 2. AMAÇ: Bu hizmet alımının amacı hastanede verilen MRG hizmetinin daha kısa sürede sunulması ile hasta memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasıdır. 3. KAPSAM: Bu hizmet 1 yıl süreyle ( 12 ay ) geçerli olacaktır. Bu hizmet hastane doktorları tarafından istenecek olan tetkikleri yapmayı, belirtilmiş olan tetkiklerle ilgili kayıtları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UÜ-SUAM) bünyesinde mevcut bulunan Görüntü Arşivleme Sistemine aktarmayı ve raporlandırmayı kapsar. 4. TEKLİFLENDİRME: Tekliflendirme çekim başı birim fiyat olarak belirtilecektir. 5. GEREKLİLİKLER: 5.1. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini (kontrast madde hariç), istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. Görüntü ve raporların Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kükürtlü Pdlikiliniği ile UÜ-SUAM arasında mevcut olan metro-eternet (Türk Telekom) hattı üzerinden UÜ-SUAM aktarılması ile ilgili her türlü bağlantı ve malzeme ile ekipman ücreti yükleniciye aittir Yüklenici atom enerjisi kurumunun getireceği yükümlülükleri de karşılamak mecburiyetindedir. 6. CİHAZLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 6.1. (MR) MAGNETİK REZONANS CİHAZI İÇİN; Mıknatıs en az 1.5. Tesla gücünde ve süper iletken (superconductive) tipte olacaktır Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mt/m olacak, firmalar bu değeri sağlayabildiğini belgeleyecektir Sistem tüm vücutta manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile koronal, aksiyel, sagital ve oblik planlarda, mevcut tüm görüntüleme teknik ve parametrelerini kullanarak kesitler almak suretiyle doku ve organların diagnostik değerlendirilmelerini sağlamalıdır MR Cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Magnetgradient sisteminin, gradiente bağlı olan Eddy akımının eliminasyonu ile her üç eksende de üniformgradient elde etmek için gerekli ekranlama sistemi ile donatılmış olmalıdır Sistem DICOM protokollerine uyumlu olmalıdır ve tüm DICOM lisanslarını içermelidir. 7. YÜKLENİCİ GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA YAZILIMI ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANALİZLER) 7.1. Spin Echo (SE) 7.2. InversionRecovery (IR) 7.3. Turbo (Fast) Spin Echo 7.4. Gradient (Field) Echo D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo D/3D Time of flight MR anjiyografi D cine phasecontrast MRA sekansları, 7.8. Singleshot turbo (fast) spinecho 7.9. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır MR kolanjiografi yazılımı olmalıdır Gerek kardiyak, abdominal ve gerekse nöroradyolojik tetkiklerde kullanılan hızlı görüntüleme paketleri olmalıdır EKG, nabız ve solunum (respirasyon) tetkiklemesi yazılım ve donanımı bulunacaktır Beyin MR incelemelerinde, 3DFLAIR/3D T2 görüntüleme teknikleri olacaktır. 8. HİZMETİN İŞLEYİŞİ 8.1. Randevu: Yüklenici firma randevuları hastane içinden ve mesai saatleri içnde vermek için bir organizasyon yapacaktır Randevu verme işlemi UÜ-SUAM randevulama sistemine paralel olarak yürüyecektir Randevu verme işlemi UÜ-SUAM PACS-RIS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yüklenici randevuları kendi sisteminede kayıt edebilecektir Çekimler saat saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında randevu verilip çekim yapıldığında hasta başına yıllık sözleşme bedelinin %0.2 oranında para cezası uygulanacaktır Çekimlerin sık olduğu dönemlerde veya arıza nedeni ile randevu süresindeki gecikme 3 (Üç) gün ile sınırlı tutulacaktır. Arıza

7 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 7 / 13 durumlarında gecikme üç günü geçiyorsa çekimler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip farklı bir cihazda (Arıza günleri kuruma yazılı olarak ve durum belgelemek şartı ile ayrıca yirmi günü geçmemek şartı ile) yapabilir. 8.2 Çekim Çekim için gereken MR kontrast maddesi UÜ-SUAM tarafından sağlanacaktır. UÜ-SUAM yüklenici firma deposunda bir minimum stok bulunduracak, stok seviyesi minimum seviyesi altına düştüğü anda yükleniciye tutanak karşılığı yeni sarf malzeme verecektir. Yüklenici firma, kullandıysa her çekim için kullandığı sarfmalzeme miktarını UÜ-SUAM PACS-RIS üzerinden girecektir. Raporunda da kullanılan kontrast madde ismi ve miktarı belirtilecektir. Kontrast maddenin raporda belirtilmemesi kaynaklı SGK'da çıkacak ödeme sıkıntısı istekli firmaya ceza olarak yansıtılacaktır Aşağıda belirtilen tetkikler hariç Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen her türlü MR çekimi yapılabilmelidir. Hariç olan tetkikler: Fonksiyonel MR Kardiak MR, Kardiak Fonksiyon MR, KardiakPerfüzyon MR, Traktografi Tüm vücut metastaz tarama hareketli masa ile MR, Girişimsel MR Hastane tarafından anestezist sağlanamadığından dolayı hasta güvenliğini riske etmemek için anestezist gerektiren MR tetkikleri Kranial, tüm spinal bölgeler ve tüm ekstre mite çekimlerinde her bir bölge için sekansın süresi SE yada hızlı SE için 1,5 dakika altında olmamalıdır. Kontrast madde verilen hastalarda kranium, ektremite ve baş boyun çekimlerinde 3 planda görüntü olmalıdır (SE yada FSE benzeri spin eko tekniklerle). Bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbinde dört) si ceza kesilecektir Hastane tarafından istenilen tetkikler, istenilen tetkik türüne göremadde 7'de ve ilişikte verilen çekim protokollerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Endike olan hastalarda kontrastmadde kullanımı zorunludur.tetkiki isteyen doktor ya da radyoloji uzmanın isteyebileceği ek sekanslar veya tekrar çekimler herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluklar ile Türk Ceza Kanununa göre aleyhe açılacak davalarda muhatap yüklenici firma ve ruhsat sahibi sorumlu radyoloji uzmanı olacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden (hatalı çekim ilaç reaksiyonları vb.) dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır Bir hastadan istenilen toplu çekimlerde (Birden fazla), ilk tetkik için istekli firmanın teklif ettiği birim fiyat üzerinden diğer tetkikler bu miktarın % 50'si üzerinden ödeme yapılacaktır.(sgk uygulamasından kaynaklı) Görüntüleme: PACS Entegrasyonu için gereken donanım ve yazılım bedelleri UÜ-SUAM tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma kendi tarafındaki bilgi gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yaşanacak sorunlar firmanın sorumluluğundadır MR görüntüleme sisteminin hastanemizde yerleşik olan PACS görüntüleme sistemine ve HBYS sistemine birebir entegrasyonu ve uyumu istekli firma sorumlulugundadır Modalite üzerinden çekim gerçekleştirildiği anda uzak sunucu çekim görüntüleri UÜ-SUAM PACS Sunucusuna aktarılacaktır. Buna paralel olarak yüklenici raporlama sürecini başlatacaktır Raporlama: Raporlama yüklenici firma Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir Talep eden tüm hastalara çekim sonrası görüntü CD'leri dicom formatında verilecektir. Tüm bilgisayarlarda açılacak şekilde olmalıdır Tüm çekimlerde görüntülerin incelenmesi, yüklenici firma PACS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecektir Tüm çekimlerderaporlar UÜ-SUAM ait PACS-RIS (GE) sistemi üzerinden yazılacak ve tetkikler uygun şekilde onaylanarak sonlandırılacaktır Raporlar çekimden sonra en çok 2 gün içinde yazılmalı ve tetkikler sonlandırılmalıdır MR çekimlerinde organik patoloji görülen durumlarda (kitle, inflamasyon, demiyelinizasyon, ensafalit gibi) kontrastlı çekimler yapılacaktır. Raporlama kontraslı görüntülerle birlikte olmalıdır. Bu şarta uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbindedört)'si oranında ceza kesilecektir. 9. ÖDEMELER ve KONTROL TEŞKİLATI 9.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında yüklenici, idare kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu ile muhatap olacak personel ismini yazılı olarak bildirilecektir Ödemeye esas olacak tetkik sayısı; hastane otomasyon sistemine raporlanmıştetkik sayısı esas alınarak belirlenir ve o aya ait

8 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 8 / 13 fatura olarak idareye teslim edilir Ödemeye esas evraklar çekimlerin başlamasından itibaren her ay sonu fatura tanzim edilip, Muayene ve Kabul Tutanağı tanzim ve imza edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 10. DİĞER HUSUSLAR: Cihaz hastane binası dışında konuşlandırılacaktır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi veya Yıldırım ilçelerinden birinde hizmet verecektir Yüklenici firma tarafından kurulacak MR cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Bu husus (cihazın imalat tarihi, seri numarası, vb. orijinal doküman ile belgeli ) üretici firmadan alınacak belge ile belgelenecektir Yüklenici firma sistemde görev alacak tüm personelin özlük ve sosyal haklarının tamamının sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır. 11. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR: Firma, teklifi ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir. Eğer orijinal katalogunda şartnamede istenilen her soruya cevap veremiyor ise bu sorulara cevap verecek cihaz dokümanı sağlanacaktır İhaleyi alan firma cihazlar için aynı dokümanlardan birer takım vermelidir Teklif veren firmalar hizmeti kesintisiz verebileceklerini göstermek için söz konusu cihazlar için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, teknik eğitim belgeleri, maaş bordrosu v.b.) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) HİZMETİ ALINMASINA DAİR TEKNİK ŞARTNAME 1. TANIM: Bu hizmet alımı MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ile yapılan tetkik hizmetlerinin görüntülenmesi ve raporlanması temelinde hizmet olarak satın alınmasıdır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonunda veya 25.0 (yirmibeşbin) (%20 artırma veya azaltma UÜ. SUAM takdirinde olacaktır.) tetkik çekilmesi durumunda hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 2. AMAÇ: Bu hizmet alımının amacı hastanede verilen MRG hizmetinin daha kısa sürede sunulması ile hasta memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasıdır. 3. KAPSAM: Bu hizmet 1 yıl süreyle ( 12 ay ) geçerli olacaktır. Bu hizmet hastane doktorları tarafından istenecek olan tetkikleri yapmayı, belirtilmiş olan tetkiklerle ilgili kayıtları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UÜ-SUAM) bünyesinde mevcut bulunan Görüntü Arşivleme Sistemine aktarmayı ve raporlandırmayı kapsar. 4. TEKLİFLENDİRME: Tekliflendirme çekim başı birim fiyat olarak belirtilecektir. 5. GEREKLİLİKLER: 5.1. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini (kontrast madde hariç), istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. Görüntü ve raporların Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kükürtlü Pdlikiliniği ile UÜ-SUAM arasında mevcut olan metro-eternet (Türk Telekom) hattı üzerinden UÜ-SUAM aktarılması ile ilgili her türlü bağlantı ve malzeme ile ekipman ücreti yükleniciye aittir Yüklenici atom enerjisi kurumunun getireceği yükümlülükleri de karşılamak mecburiyetindedir. 6. CİHAZLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 6.1. (MR) MAGNETİK REZONANS CİHAZI İÇİN; Mıknatıs en az 1.5. Tesla gücünde ve süper iletken (superconductive) tipte olacaktır Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mt/m olacak, firmalar bu değeri sağlayabildiğini belgeleyecektir Sistem tüm vücutta manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile koronal, aksiyel, sagital ve oblik planlarda, mevcut tüm görüntüleme teknik ve parametrelerini kullanarak kesitler almak suretiyle doku ve organların diagnostik değerlendirilmelerini sağlamalıdır MR Cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Magnetgradient sisteminin, gradiente bağlı olan Eddy akımının eliminasyonu ile her üç eksende de üniformgradient elde etmek için gerekli ekranlama sistemi ile donatılmış olmalıdır Sistem DICOM protokollerine uyumlu olmalıdır ve tüm DICOM lisanslarını içermelidir.

9 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 9 / YÜKLENİCİ GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA YAZILIMI ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANALİZLER) 7.1. Spin Echo (SE) 7.2. InversionRecovery (IR) 7.3. Turbo (Fast) Spin Echo 7.4. Gradient (Field) Echo D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo D/3D Time of flight MR anjiyografi D cine phasecontrast MRA sekansları, 7.8. Singleshot turbo (fast) spinecho 7.9. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır MR kolanjiografi yazılımı olmalıdır Gerek kardiyak, abdominal ve gerekse nöroradyolojik tetkiklerde kullanılan hızlı görüntüleme paketleri olmalıdır EKG, nabız ve solunum (respirasyon) tetkiklemesi yazılım ve donanımı bulunacaktır Beyin MR incelemelerinde, 3DFLAIR/3D T2 görüntüleme teknikleri olacaktır. 8. HİZMETİN İŞLEYİŞİ 8.1. Randevu: Yüklenici firma randevuları hastane içinden ve mesai saatleri içnde vermek için bir organizasyon yapacaktır Randevu verme işlemi UÜ-SUAM randevulama sistemine paralel olarak yürüyecektir Randevu verme işlemi UÜ-SUAM PACS-RIS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yüklenici randevuları kendi sisteminede kayıt edebilecektir Çekimler saat saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında randevu verilip çekim yapıldığında hasta başına yıllık sözleşme bedelinin %0.2 oranında para cezası uygulanacaktır Çekimlerin sık olduğu dönemlerde veya arıza nedeni ile randevu süresindeki gecikme 3 (Üç) gün ile sınırlı tutulacaktır. Arıza durumlarında gecikme üç günü geçiyorsa çekimler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip farklı bir cihazda (Arıza günleri kuruma yazılı olarak ve durum belgelemek şartı ile ayrıca yirmi günü geçmemek şartı ile) yapabilir. 8.2 Çekim Çekim için gereken MR kontrast maddesi UÜ-SUAM tarafından sağlanacaktır. UÜ-SUAM yüklenici firma deposunda bir minimum stok bulunduracak, stok seviyesi minimum seviyesi altına düştüğü anda yükleniciye tutanak karşılığı yeni sarf malzeme verecektir. Yüklenici firma, kullandıysa her çekim için kullandığı sarfmalzeme miktarını UÜ-SUAM PACS-RIS üzerinden girecektir. Raporunda da kullanılan kontrast madde ismi ve miktarı belirtilecektir. Kontrast maddenin raporda belirtilmemesi kaynaklı SGK'da çıkacak ödeme sıkıntısı istekli firmaya ceza olarak yansıtılacaktır Aşağıda belirtilen tetkikler hariç Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen her türlü MR çekimi yapılabilmelidir. Hariç olan tetkikler: Fonksiyonel MR Kardiak MR, Kardiak Fonksiyon MR, KardiakPerfüzyon MR, Traktografi Tüm vücut metastaz tarama hareketli masa ile MR, Girişimsel MR Hastane tarafından anestezist sağlanamadığından dolayı hasta güvenliğini riske etmemek için anestezist gerektiren MR tetkikleri Kranial, tüm spinal bölgeler ve tüm ekstre mite çekimlerinde her bir bölge için sekansın süresi SE yada hızlı SE için 1,5 dakika altında olmamalıdır. Kontrast madde verilen hastalarda kranium, ektremite ve baş boyun çekimlerinde 3 planda görüntü olmalıdır (SE yada FSE benzeri spin eko tekniklerle). Bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbinde dört) si ceza kesilecektir Hastane tarafından istenilen tetkikler, istenilen tetkik türüne göremadde 7'de ve ilişikte verilen çekim protokollerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Endike olan hastalarda kontrastmadde kullanımı zorunludur.tetkiki isteyen doktor ya da radyoloji uzmanın isteyebileceği ek sekanslar veya tekrar çekimler herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluklar ile Türk Ceza Kanununa göre aleyhe açılacak davalarda muhatap yüklenici firma ve ruhsat sahibi sorumlu radyoloji uzmanı olacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden (hatalı çekim ilaç reaksiyonları vb.) dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır Bir hastadan istenilen toplu çekimlerde (Birden fazla), ilk tetkik için istekli firmanın teklif ettiği birim fiyat üzerinden diğer tetkikler bu miktarın % 50'si üzerinden ödeme yapılacaktır.(sgk uygulamasından kaynaklı).

10 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim / Görüntüleme: PACS Entegrasyonu için gereken donanım ve yazılım bedelleri UÜ-SUAM tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma kendi tarafındaki bilgi gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yaşanacak sorunlar firmanın sorumluluğundadır MR görüntüleme sisteminin hastanemizde yerleşik olan PACS görüntüleme sistemine ve HBYS sistemine birebir entegrasyonu ve uyumu istekli firma sorumlulugundadır Modalite üzerinden çekim gerçekleştirildiği anda uzak sunucu çekim görüntüleri UÜ-SUAM PACS Sunucusuna aktarılacaktır. Buna paralel olarak yüklenici raporlama sürecini başlatacaktır Raporlama: Raporlama yüklenici firma Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir Talep eden tüm hastalara çekim sonrası görüntü CD'leri dicom formatında verilecektir. Tüm bilgisayarlarda açılacak şekilde olmalıdır Tüm çekimlerde görüntülerin incelenmesi, yüklenici firma PACS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecektir Tüm çekimlerderaporlar UÜ-SUAM ait PACS-RIS (GE) sistemi üzerinden yazılacak ve tetkikler uygun şekilde onaylanarak sonlandırılacaktır Raporlar çekimden sonra en çok 2 gün içinde yazılmalı ve tetkikler sonlandırılmalıdır MR çekimlerinde organik patoloji görülen durumlarda (kitle, inflamasyon, demiyelinizasyon, ensafalit gibi) kontrastlı çekimler yapılacaktır. Raporlama kontraslı görüntülerle birlikte olmalıdır. Bu şarta uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbindedört)'si oranında ceza kesilecektir. 9. ÖDEMELER ve KONTROL TEŞKİLATI 9.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında yüklenici, idare kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu ile muhatap olacak personel ismini yazılı olarak bildirilecektir Ödemeye esas olacak tetkik sayısı; hastane otomasyon sistemine raporlanmıştetkik sayısı esas alınarak belirlenir ve o aya ait fatura olarak idareye teslim edilir Ödemeye esas evraklar çekimlerin başlamasından itibaren her ay sonu fatura tanzim edilip, Muayene ve Kabul Tutanağı tanzim ve imza edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 10. DİĞER HUSUSLAR: Cihaz hastane binası dışında konuşlandırılacaktır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi veya Yıldırım ilçelerinden birinde hizmet verecektir Yüklenici firma tarafından kurulacak MR cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Bu husus (cihazın imalat tarihi, seri numarası, vb. orijinal doküman ile belgeli ) üretici firmadan alınacak belge ile belgelenecektir Yüklenici firma sistemde görev alacak tüm personelin özlük ve sosyal haklarının tamamının sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır. 11. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR: Firma, teklifi ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir. Eğer orijinal katalogunda şartnamede istenilen her soruya cevap veremiyor ise bu sorulara cevap verecek cihaz dokümanı sağlanacaktır İhaleyi alan firma cihazlar için aynı dokümanlardan birer takım vermelidir Teklif veren firmalar hizmeti kesintisiz verebileceklerini göstermek için söz konusu cihazlar için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, teknik eğitim belgeleri, maaş bordrosu v.b.) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) HİZMETİ ALINMASINA DAİR TEKNİK ŞARTNAME 1. TANIM: Bu hizmet alımı MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ile yapılan tetkik hizmetlerinin görüntülenmesi ve raporlanması temelinde hizmet olarak satın alınmasıdır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonunda veya 25.0 (yirmibeşbin) (%20 artırma veya azaltma UÜ. SUAM takdirinde olacaktır.) tetkik çekilmesi durumunda hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 2. AMAÇ: Bu hizmet alımının amacı hastanede verilen MRG hizmetinin daha kısa sürede sunulması ile hasta memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasıdır.

11 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim / KAPSAM: Bu hizmet 1 yıl süreyle ( 12 ay ) geçerli olacaktır. Bu hizmet hastane doktorları tarafından istenecek olan tetkikleri yapmayı, belirtilmiş olan tetkiklerle ilgili kayıtları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UÜ-SUAM) bünyesinde mevcut bulunan Görüntü Arşivleme Sistemine aktarmayı ve raporlandırmayı kapsar. 4. TEKLİFLENDİRME: Tekliflendirme çekim başı birim fiyat olarak belirtilecektir. 5. GEREKLİLİKLER: 5.1. Bu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, gerekli donanım ve sarf malzemelerinin temini (kontrast madde hariç), istihdamı, bakım ve onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. Görüntü ve raporların Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kükürtlü Pdlikiliniği ile UÜ-SUAM arasında mevcut olan metro-eternet (Türk Telekom) hattı üzerinden UÜ-SUAM aktarılması ile ilgili her türlü bağlantı ve malzeme ile ekipman ücreti yükleniciye aittir Yüklenici atom enerjisi kurumunun getireceği yükümlülükleri de karşılamak mecburiyetindedir. 6. CİHAZLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 6.1. (MR) MAGNETİK REZONANS CİHAZI İÇİN; Mıknatıs en az 1.5. Tesla gücünde ve süper iletken (superconductive) tipte olacaktır Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mt/m olacak, firmalar bu değeri sağlayabildiğini belgeleyecektir Sistem tüm vücutta manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile koronal, aksiyel, sagital ve oblik planlarda, mevcut tüm görüntüleme teknik ve parametrelerini kullanarak kesitler almak suretiyle doku ve organların diagnostik değerlendirilmelerini sağlamalıdır MR Cihazı 0-6 yaş aralığında olmalıdır. Magnetgradient sisteminin, gradiente bağlı olan Eddy akımının eliminasyonu ile her üç eksende de üniformgradient elde etmek için gerekli ekranlama sistemi ile donatılmış olmalıdır Sistem DICOM protokollerine uyumlu olmalıdır ve tüm DICOM lisanslarını içermelidir. 7. YÜKLENİCİ GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA YAZILIMI ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANALİZLER) 7.1. Spin Echo (SE) 7.2. InversionRecovery (IR) 7.3. Turbo (Fast) Spin Echo 7.4. Gradient (Field) Echo D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo D/3D Time of flight MR anjiyografi D cine phasecontrast MRA sekansları, 7.8. Singleshot turbo (fast) spinecho 7.9. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır MR kolanjiografi yazılımı olmalıdır Gerek kardiyak, abdominal ve gerekse nöroradyolojik tetkiklerde kullanılan hızlı görüntüleme paketleri olmalıdır EKG, nabız ve solunum (respirasyon) tetkiklemesi yazılım ve donanımı bulunacaktır Beyin MR incelemelerinde, 3DFLAIR/3D T2 görüntüleme teknikleri olacaktır. 8. HİZMETİN İŞLEYİŞİ 8.1. Randevu: Yüklenici firma randevuları hastane içinden ve mesai saatleri içnde vermek için bir organizasyon yapacaktır Randevu verme işlemi UÜ-SUAM randevulama sistemine paralel olarak yürüyecektir Randevu verme işlemi UÜ-SUAM PACS-RIS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yüklenici randevuları kendi sisteminede kayıt edebilecektir Çekimler saat saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında randevu verilip çekim yapıldığında hasta başına yıllık sözleşme bedelinin %0.2 oranında para cezası uygulanacaktır Çekimlerin sık olduğu dönemlerde veya arıza nedeni ile randevu süresindeki gecikme 3 (Üç) gün ile sınırlı tutulacaktır. Arıza durumlarında gecikme üç günü geçiyorsa çekimler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip farklı bir cihazda (Arıza günleri kuruma yazılı olarak ve durum belgelemek şartı ile ayrıca yirmi günü geçmemek şartı ile) yapabilir. 8.2 Çekim Çekim için gereken MR kontrast maddesi UÜ-SUAM tarafından sağlanacaktır. UÜ-SUAM yüklenici firma deposunda bir minimum stok bulunduracak, stok seviyesi minimum seviyesi altına düştüğü anda yükleniciye tutanak karşılığı yeni sarf malzeme verecektir. Yüklenici firma, kullandıysa her çekim için kullandığı sarfmalzeme miktarını UÜ-SUAM PACS-RIS üzerinden girecektir. Raporunda da kullanılan kontrast madde ismi ve miktarı belirtilecektir. Kontrast maddenin raporda belirtilmemesi kaynaklı SGK'da çıkacak ödeme sıkıntısı istekli firmaya ceza olarak yansıtılacaktır.

12 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim / Aşağıda belirtilen tetkikler hariç Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen her türlü MR çekimi yapılabilmelidir. Hariç olan tetkikler: Fonksiyonel MR Kardiak MR, Kardiak Fonksiyon MR, KardiakPerfüzyon MR, Traktografi Tüm vücut metastaz tarama hareketli masa ile MR, Girişimsel MR Hastane tarafından anestezist sağlanamadığından dolayı hasta güvenliğini riske etmemek için anestezist gerektiren MR tetkikleri Kranial, tüm spinal bölgeler ve tüm ekstre mite çekimlerinde her bir bölge için sekansın süresi SE yada hızlı SE için 1,5 dakika altında olmamalıdır. Kontrast madde verilen hastalarda kranium, ektremite ve baş boyun çekimlerinde 3 planda görüntü olmalıdır (SE yada FSE benzeri spin eko tekniklerle). Bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbinde dört) si ceza kesilecektir Hastane tarafından istenilen tetkikler, istenilen tetkik türüne göremadde 7'de ve ilişikte verilen çekim protokollerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Endike olan hastalarda kontrastmadde kullanımı zorunludur.tetkiki isteyen doktor ya da radyoloji uzmanın isteyebileceği ek sekanslar veya tekrar çekimler herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluklar ile Türk Ceza Kanununa göre aleyhe açılacak davalarda muhatap yüklenici firma ve ruhsat sahibi sorumlu radyoloji uzmanı olacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden (hatalı çekim ilaç reaksiyonları vb.) dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır Bir hastadan istenilen toplu çekimlerde (Birden fazla), ilk tetkik için istekli firmanın teklif ettiği birim fiyat üzerinden diğer tetkikler bu miktarın % 50'si üzerinden ödeme yapılacaktır.(sgk uygulamasından kaynaklı) Görüntüleme: PACS Entegrasyonu için gereken donanım ve yazılım bedelleri UÜ-SUAM tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma kendi tarafındaki bilgi gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yaşanacak sorunlar firmanın sorumluluğundadır MR görüntüleme sisteminin hastanemizde yerleşik olan PACS görüntüleme sistemine ve HBYS sistemine birebir entegrasyonu ve uyumu istekli firma sorumlulugundadır Modalite üzerinden çekim gerçekleştirildiği anda uzak sunucu çekim görüntüleri UÜ-SUAM PACS Sunucusuna aktarılacaktır. Buna paralel olarak yüklenici raporlama sürecini başlatacaktır Raporlama: Raporlama yüklenici firma Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir Talep eden tüm hastalara çekim sonrası görüntü CD'leri dicom formatında verilecektir. Tüm bilgisayarlarda açılacak şekilde olmalıdır Tüm çekimlerde görüntülerin incelenmesi, yüklenici firma PACS yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecektir Tüm çekimlerderaporlar UÜ-SUAM ait PACS-RIS (GE) sistemi üzerinden yazılacak ve tetkikler uygun şekilde onaylanarak sonlandırılacaktır Raporlar çekimden sonra en çok 2 gün içinde yazılmalı ve tetkikler sonlandırılmalıdır MR çekimlerinde organik patoloji görülen durumlarda (kitle, inflamasyon, demiyelinizasyon, ensafalit gibi) kontrastlı çekimler yapılacaktır. Raporlama kontraslı görüntülerle birlikte olmalıdır. Bu şarta uyulmadığı tespit edilirse hasta başına sözleşme bedelinin % 0,04 (Onbindedört)'si oranında ceza kesilecektir. 9. ÖDEMELER ve KONTROL TEŞKİLATI 9.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında yüklenici, idare kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu ile muhatap olacak personel ismini yazılı olarak bildirilecektir Ödemeye esas olacak tetkik sayısı; hastane otomasyon sistemine raporlanmıştetkik sayısı esas alınarak belirlenir ve o aya ait fatura olarak idareye teslim edilir Ödemeye esas evraklar çekimlerin başlamasından itibaren her ay sonu fatura tanzim edilip, Muayene ve Kabul Tutanağı tanzim ve imza edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 10. DİĞER HUSUSLAR: Cihaz hastane binası dışında konuşlandırılacaktır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi veya Yıldırım ilçelerinden birinde hizmet verecektir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 5- Sağlık ve Hastane Enformasyon Sistemleri. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 5- Sağlık ve Hastane Enformasyon Sistemleri. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi TIBBİ DOKÜMANTASYON Ders 5- Sağlık ve Hastane Enformasyon Sistemleri 1 Enformasyon kelimesinin kökeni «information» dır. «Inform» kelimesi de fiil olarak bilgilendirmek anlamında kullanılır. Bu anlamda

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21715 24.10.2018 Konu : Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Yazıcı ve Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 31.10.2018

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ. İsmail Hakkı ULUÇAY Şube Müdürü

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ. İsmail Hakkı ULUÇAY Şube Müdürü 907.SKSDB.İTF 13.02.2018 13.02.2018 1 1 /16 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 13.02.2018 1 Başlangıç Geliştirme 907.SKSDB.İTF 13.02.2018 13.02.2018 1 2 /16 Adı Vekil Yapılan 1 Yıllara sâri

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 26659 12.12.2016 Konu : Projeksiyon Cihazı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Projeksiyon Cihazı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 14.12.2016

Detaylı

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı. TEKLİF MEKTUBU (İlgili Firmalara)

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı. TEKLİF MEKTUBU (İlgili Firmalara) Tarih ve Sayı: 07/08/2018-E.11877 T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEND4U0Y7* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (Plak, vida) Hk. TEKLİF MEKTUBU

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

RADYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI GENEL ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI GENEL ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ KODU: SRG. PR. 87 YAYIN TA: 11.06.2018 REVĠZYON TA:---- REVĠZYON NO:03 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ: Radyoloji Bölümünün kayıt, randevu verme, çekim süreci ve sonuç verme gibi genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

DONANMA K.LIĞI KH.DST.KT.K.LIĞI MATBAA BİNASI YANGIN ALARM SİSTEMİ ONARIMLARI

DONANMA K.LIĞI KH.DST.KT.K.LIĞI MATBAA BİNASI YANGIN ALARM SİSTEMİ ONARIMLARI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ DONANMA K.LIĞI KH.DST.KT.K.LIĞI MATBAA BİNASI YANGIN ALARM SİSTEMİ ONARIMLARI 1 İÇİNDEKİLER 1. KONU Sayfa 3

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 20 Malzeme Kodu : JENT5 SAF OKSIJEN TUP OLARAK M3 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 37011 Düzenleme Tarihi : 06/06/2014 Şartname Metni : ULUDAĞ

Detaylı

:

: SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Haziran 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30800 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

MV3 FATURA RADYOLOJİ KULLANIM KILAVUZU

MV3 FATURA RADYOLOJİ KULLANIM KILAVUZU SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ MV3 FATURA RADYOLOJİ KULLANIM Sayfa No : 2 / 8 DEĞİŞİKLİK N0 TARİH YAYIN VE DEĞİŞİKLİK İÇERİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN 0 29.06.2018 İlk yayın

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı

Detaylı

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ kapsamında yapılacak 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 IBRD Kredi No: 7537-TU 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası

Detaylı

EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi

EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS; satınalma planlaması, teklif alma, ihaleye çıkma, teklif değerlendirme, sipariş emri verme, sevkiyat ve lojistik ambar kabulü, stoklama, malzeme çıkışı süreçlerinin

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BELEDİYESİ Birimlerinde kullanılmak üzere akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı 32 kalem 34.

BAŞVURU MEKTUBU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Kimyasal-Kit ve Sarf Malzeme Alımı 32 kalem 34. İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BAŞVURU MEKTUBU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

: : :

: : : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İHALE İLANI KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ 94 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak Petrol Ürünleri ne [Motorin (15.000 Lt), Motorin (Diğer)(10.000

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı. YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İlgili Firmalara

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı. YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İlgili Firmalara Tarih ve Sayı: 21/02/2018-E.3106 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BENN403R0* Sayı :32319748-934.01.03/ Konu :Hasta Başı Uygulanmak Üzere; 3 Tip İmplant Alımı Yaklaşık

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE KONTROL ŞARTNAMESİ

KALİTE GÜVENCE VE KONTROL ŞARTNAMESİ KALİTE GÜVENCE VE KONTROL ŞARTNAMESİ Bu sözleşme kapsamındaki tüm işler, İDARE tarafından koordine edilecek ve kalite güvence ve kontrol işlemlerine tabi tutulacaktır. Bunu teminen Yüklenici : Şantiyede,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2011 Firma, Üniversite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından, SUT a ilave edilmesi istenen parametrelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

:

: KIYI DÜZENLEME YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli İnegöl İlçesi Yeniceköy Göleti Etrafı Kıyı Düzenleme Ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU. 11 Maddelik Araç Giydirme İşi İdari ve Teknik Şartnamesi tarafınızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

TEKLİF MEKTUBU. 11 Maddelik Araç Giydirme İşi İdari ve Teknik Şartnamesi tarafınızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 05.07.018 TEKLİF MEKTUBU Odamız tarafından şartnamede belirtilen özelliklerde Araç Giydirme işi odamız üyesi firmalardan kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile yaptırılacaktır. Baskı fiyatlarının 10.07.018

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ Edirne Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılında yapacakları

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale İlanı Muhtelif Sokaklarda Tretuar ve Yol Kaplaması Yaptırılacaktır. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞLİ VE ATİLLA MAHALLERİNDE MUHTELİF SOKAKLARDA TRETUAR VE YOL KAPLAMASI

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı nın finansmanla ilgili olan ve en önemli ayaklarından birisi Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmesidir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı nın finansmanla ilgili olan ve en önemli ayaklarından birisi Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmesidir. SAĞLIK MEVZUATI Sağlıkta Dönüşüm Programı nın finansmanla ilgili olan ve en önemli ayaklarından birisi Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmesidir. Bu amaçla, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı YAKLAŞIK MALİYET ARAŞTIRMASI (İLGİLİ FİRMALARA)

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı YAKLAŞIK MALİYET ARAŞTIRMASI (İLGİLİ FİRMALARA) Tarih ve Sayı: 18/03/2019-E.4122 T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEA9BZTCS* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :İmplant Alımı Yaklaşık Maliyet Araştırması Hk. YAKLAŞIK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Sultangazi İlçesi Dahilinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki alım işi alımı 4734 sayılı

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD. MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD. Tanı amaçlı tüm vücut görüntüleme yapılır. Elektromanyetik radyasyon kullanır. İyonlaştırıcı

Detaylı

İLAÇ VE SERUM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLAÇ VE SERUM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İLAÇ VE SERUM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) İhale tarihi itibari ile; Sağlık Bakanlığı imal Ruhsatı veya ithal ruhsatı/izni olan ve Sağlık Bakanlığı nca çıkarılmış genelge ve tüzüklere uygun olan, SUT (Sağlık

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ BANKA PROMOSYON ŞARTNAMESİ. : Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi Toplantı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ BANKA PROMOSYON ŞARTNAMESİ. : Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi Toplantı SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ BANKA PROMOSYON ŞARTNAMESİ Kurum Adı Adresi : Sultangazi Belediyesi Peronel Anonim Şirketi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi/ İstanbul

Detaylı

Döküm Tarihi : Sayfa : 1. Bölüm Kodu : MERKEZ LABORATUVAR TOXO IGM 300,00 TEST : ITORC GRUBU TESTLER

Döküm Tarihi : Sayfa : 1. Bölüm Kodu : MERKEZ LABORATUVAR TOXO IGM 300,00 TEST : ITORC GRUBU TESTLER Sayfa : 1 Malzeme Kodu Malzeme Adı Miktar Birimi 15003049999304 TOXO IGM 300,00 TEST Şartname Kodu : 24434 ITORC GRUBU TESTLER Cihazın Teknik Özellikleri 1. Kitler Enzym-Linked Fluoresan Assay, mikropartikül

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Dersin adı: İleri Görüntüleme Teknikleri Dersin veriliş şekli: Anlatım, Gösteri, Uygulama Dersin genel

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

RADYOTERAPİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (RTIS) DR. FADİME AKMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI- 2005 GEREKSİNİM Güncel Radyoterapi: Üç boyutlu (3B) konformal tedaviler Hedef hacmi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU:

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlgi:...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE GENELGE 2012/03 a) 28/05/2012 tarihli ve B.10.1.TKH.0.14.00.00/949/12359 sayılı genel yazımız. b) 09/08/2012 tarihli ve B.10.1.TKH.0.14.00.00/949/650

Detaylı