2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 36 II- AMAÇ ve HEDEFLER. 35 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 38 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 45 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 51 A- Güçlü Yönler B- Zayıf Yönler C- Fırsatlar.. 51 D- Tehditler.. 52 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 ÖNSÖZ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 de eğitimine başlayan kurumumuz, 1928 e kadar bu adla, yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi adıyla, yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi adıyla eğitimini sürdürmüştür tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5076 sayılı kanunun birinci maddesiyle üniversitemizin adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz 1882 yılına dayanan 124 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında en köklü ve öncü eğitim kurumlarındandır. Kurumumuzun 1882 den bu yana yüz yıldan fazla olan eğitim sürecinde sanat hep başat konumdadır. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemindeki çağdaşlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak kurulan, kuruluşundan bu yana ülkemizde sanat ve mimarlık alanında pek çok ilke imza atmış olan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu sonrasında da genç cumhuriyetin dinamik yapısına uygun olarak çağdaşlaşma misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüş, 1982 de Konservatuvar ve Fen Edebiyat Fakülteleriyle yeni güç kazanmış ve öncülük görevini bugünlere taşımıştır. Üniversitemiz, yetkin bir eğitici kadro, 124 yıllık birikimin oluşturduğu atmosfer ve deneyimle, Ülkemizin Resim ve Heykel Müzesi olan tek sanat kurumu olarak, Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul un kent merkezinde, sanat ve kültürün odağında yer almaktadır. Öğrencilerimiz, konuk öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve konuk öğretim elemanlarımız, idari personelimizle birlikte eğitim, kültür ve sanatla iç içe olmak; insana ve insanlığa hizmet etmek misyonumuz, en büyük övünç kaynağımızdır. Bu kapsamda üniversitemiz, geliştirdiği vizyonu çerçevesinde misyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası birçok platformda gerçekleştirilen faaliyetlerin bir raporda toplanması, bir bellek oluşturma gayreti olarak algılansa da, aynı zamanda faaliyetlerin geliştirilmesi için önemli değerlendirme fırsatları da sunmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun temel amaçları arasında hesap verilebilirlik, mali saydamlık, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sayılabilir. Bu nedenle hem sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek hem de bu amaçlara ulaşılabilmek için kullanılacak araçlardan en önemlisi her yıl birim ve idarece hazırlanan faaliyet raporlarıdır. Üniversitemizin idare faaliyet raporu da, anılan kanunun amacı doğrultusunda ve tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlanmıştır yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Rahmi AKSUNGUR REKTÖR Nisan

4 I GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Üniversitemiz stratejik planlama çalışmaları halen sürdürülmekte olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik gereği en geç tarihinde tamamlanacaktır. Bu nedenle, bu bölümde üniversitemizin misyon ve vizyonuna ilişkin bilgiye yer verilmemiştir. Öte yandan, Kurumsal Değerlendirme Raporumuz tüm akademik birimlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ADEK tarafından hazırlanmıştır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından, misyon, vizyon, hedefler, GZFT analizi ve performans göstergeleri içeren Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu Şubat 2007 tarihinde onaylanarak Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) na sunulmuştur. Bu raporda sunulan misyon ve vizyon aşağıda yer almaktadır. Misyon Üniversitenin 124 yıllık deneyiminden yola çıkarak, yaratıcılığı destekleyen, çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayacak öğretim programını oluşturmak; sanat, tasarım ve bilim alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek; ulusal ve uluslararası sergi, seminer, çalıştay, kongre, konser, gösteri ve benzeri etkinliklerle yeni bilgi, sanat eseri ve tasarım ürünlerini akademik çevre ve toplum ile paylaşmak; kültür, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, çağdaş mesleki donanıma sahip, yeniliklere açık, rekabetçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Vizyon Sanat, tasarım ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası olarak saygınlığı artan, önde gelen öğretim ve araştırma kurumlarından birisi olmak; gerçekleştirdiği yenilikçi akademik çalışmalar ve yetiştirdiği nitelikli mezunları, bilim ve sanat adamları ile akademik ve toplumsal yaşama, sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunmak ve yön vermektir B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemizin görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12 inci maddesinde sayılmıştır; Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, 4

5 c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapı Üniversitemizin Rektörlük, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri ile Genel Sekreterlik ve İdari Birimleri Fındıklı merkez binasında bulunmaktadır. Fen ve Edebiyat Fakültesi Beşiktaş ve Fındıklı da, Devlet Konservatuvarı Beşiktaş ta, Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Fındıklı daki Zevki Kadın Sıbyan Mektebinde, Tekstil Programı Yedikule de, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Salıpazarı nda, Resim ve Heykel Müzesi Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi nde, Sinema-TV Bölümü ve Araştırma-Uygulama Merkezi Balmumcu da yer almaktadır. Devam Eden Yatırımlar; Bomonti Kampüs İnşaatı A Blok +39, 20, B Blok +28,00,C Blok +39,20 kotlarına ulaşılarak otopark ve hizmet katları ile rampa yollarının betonarme imalatları yapılmış, binanın kaba inşaatı tamamlanmak üzere olup yapımına devam edilmektedir. Binada konser salonu, eğitim salonları, laboratuarlar, anfiler, sergi salonları, atriumlar, öğrenci kantini, yemekhane, akademik ve idari personel büroları, otopark ve diğer hizmet alanları bulunmaktadır. 5

6 Resim ve Heykel Müzesi Restorasyonu Dolmabahçe Sarayı nın eklentisi olan Veliaht Dairesinde bulunan Resim ve Heykel Müzemizin yılların etkisi ile yıpranan ve köklü restorasyona ihtiyaç duyulan çatı, döşeme, duvar, sıva, söve, rölyef, kalem, doğrama, yer kaplamaları v.b. imalatların onarımı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na istinaden Milli Saraylar Daire Başkanlığı nın restorasyon ve konservasyon ekiplerince yapılması gerektiğinden T.B.M.M. ile protokol yapılmış ve 2006 yılı toplam ödeneğinin bu amaçla kullanılmak üzere ilgili hesaba aktarımı gerçekleştirilmiştir. Yapılacak işler için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Ortaköy Yurt İnşaatı Öğrencilerimizin yaşadığı barınma sorununu çözmek için Ortaköy de bulunan ve bu amaca tahsisli arsamızın 1/5000 lik Nazım İmar Planında gerekli donatı değişikliği yapılarak, Mimari- Statik-Mekanik uygulama projeleri ile zemin etütleri tamamlanmıştır. Halen avan proje onayı ve ruhsat çalışmaları devam etmektedir yılı ödeneği ile yurt arsasının zemin ıslahı yaptırılmış olup bina inşaatına 2007 yılında başlanılacaktır. 6

7 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları ( 1) Seri No 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Adres Belediye Ada Pafta Parsel 2 Fotoğraf Bölümü 3 Heykel Ana Sanat Dalı Selamlık Köşkü 5 Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi Meclis-i Mebusan Cd.No: Fındıklı/İST ve18 6 Mimarlık Fakültesi 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi 8 Oditoryum 9 Sıbyan Mektebi Beyoğlu Geleneksel Türk El Sanatları Meclis-i Mebusan Cd. Salıpazarı Yokuşu Fındıklı/İST Nusretiye Kasr-ı Meclis-i Mebusan Cd.No: Tophane/İST Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Boğazkesen Cd. Tophane/İST Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi 14 Fen Edebiyat Fakültesi 15 Fen Edebiyat Fakültesi 16 Konservatuar Cihangir Mh. Beyoğlu/İST Meclis-i Mebusan Cd. Yokuşu No:85-B Salıpazarı/İST. Enli İskele Meydanı Çırağan Cad.Yalı Sok.No: Beşiktaş/İST Dolmabahçe Cd Beşiktaş/İST Resim ve Heykel Müzesi Dolmabahçe Cd. No: Beşiktaş/İST Beşiktaş 18 Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi Yıldız Posta Cd. Balmumcu Beşiktaş/İST Öğrenci yurdu Mecidiye Mh.Çevirmeci Sk. Ortaköy/İST Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Silahşör Cd. Bomonti/İST. Şişli Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Hacıevhattin Mh. Yedikule /İST Fatih 22 Rektörlük Araştırma Merkezi Kısırkayaköyü Sarıyer/İST Sarıyer _ Sandıkçıoğlu Konağı _ Camii Kebir Mah.Taşpazar Ödemiş Sk.Birgi / İZMİR Birgi Yaz Okulu _ Divriği Yaz Okulu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Eski Binası Divriği/SİVAS Divriği Tablo: 1 7

8 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları (2) Seri No 1 Birim Güzel Sanatlar Fakültesi Parsel Alanı (m²) Taban Alanı (m²) Arsa-Bina Bilgileri Açık Alan (m²) Kapalı Toplam Alan (m²) Bina Cinsi / İnşa Yılı Bina Kat Sayısı Eski Eser 3 2 Fotoğraf Bölümü B.A.K Çelik. K. 3 Heykel Ana Sanat Dalı Selamlık Köşkü B.A.K Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi B.A.K ve Çelik 2 Mülkiyet ve Tahsis Şekli Milli Emlak Arsa: 1/2 Milli Emlak 1/2 Vakıflar Bina: MSGSÜ 6 Mimarlık Fakültesi Eski Eser 3 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi Oditoryum Sıbyan Mektebi Geleneksel Türk El Sanatları Çelik K B.A.K (3 parsel) 1 Arsa:Vakıflar Bina:Milli Emlak Arsa:Vakıflar Bina:MSGSÜ 360 Eski Eser 2 Vakıflar B.A.K MSGSÜ 11 Nusretiye Kasr-ı Eski Eser 2 12 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Eski Eser 1 Milli Emlak 13 Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Eski Eser 4 MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi B.A.K Kiralık B.A.K MSGSÜ 16 Konservatuar Eski Eser 3 17 Resim ve Heykel Müzesi Eski Eser 3 18 Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi B.A.K Milli Emlak 19 Öğrenci yurdu İnşaat Aşamasında Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Rektörlük Araştırma Merkezi İnş.Devam Ediyor B.A.K MSGSÜ Fatih Belediyesi B.A.K Milli Emlak 23 Sandıkçıoğlu Konağı Eski Eser 2 Milli Emlak 24 Birgi Yaz Okulu Divriği Yaz Okulu - - Eski Eser TOPLAM Birgi Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı Tablo: 2 8

9 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları (3) Seri No 1 Birim Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Fotoğraf Bölümü Kullanım Amacı Öğretim Alanları(m²) Sosyal Alanlar (m²) Spor Alanları(m²) İdari Alanlar (m²) Derslik Lab. Salon Kantin/ Yemekhane Yurt Açık Kapalı Öğretim - Kültür İdari Heykel Ana Sanat Dalı Öğretim Selamlık Köşkü İdari 943 _ 5 Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi Öğretim- Kültür Sosyal _ _ 6 Mimarlık Fakültesi Öğretim _ 150 _ 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi Sosyal 871 _ 8 Oditoryum 9 Sıbyan Mektebi 10 Geleneksel Türk El Sanatları 11 Nusretiye Kasr-ı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi 16 Konservatuar Resim ve Heykel Müzesi Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür _ _ 344 Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - İdari Öğretim - İdari Öğretim- Kültür-İdari Öğretim - Kültür Öğretim- Kültür-İdari _ _ _ 200 _ _ _ 19 Öğrenci yurdu Sosyal 470 _ Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Rektörlük Araştırma Merkezi 23 Sandıkçıoğlu Konağı 24 Birgi Yaz Okulu 25 Divriği Yaz Okulu Öğretim - Kültür - İdari Öğretim - İdari Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal _ _ Tablo: 3 9

10 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar 1.Kantin Sayısı : 7 Adet 2.Kantin Alanı : 630 m2 3.Kafeterya Sayısı : 1 4.Kafeterya Alanı : 103 m2 Yemekhaneler Mevcut kantin mekan darlığından öğrenci yemek salonu olarak kullanılmaktadır. 1.Personel Yemekhane Sayısı : 6 2.Personel Yemekhane Alanı : 300 m2 3.Personel Yemekhane Kapasitesi : 1300 kişi 2.Örgüt Yapısı Mimar Sinan Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882 de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883 de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928 de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969 da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982 de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.122. kuruluş yıldönümümüze de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla girdik. 10

11 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER RESİM HEYKEL MÜZESİ ÖZEL KALEM PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKNALIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MUŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKINLIĞI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLER FAKÜLTESİ MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MER. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ A.MER. SİNEMA VE TV UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MİMARLIK FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI MESLEK YÜKSEK OKULU RESİM VE HEYKEL MÜZESİ PLASTİK SANATLAR RESTAROSYONU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEYKEL TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜRK SANATI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERAMİK ÜRÜNLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANADOLU KÜLTÜRÜ VE SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 11

12 1 Ocak Mart Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebi ne kurucu müdür olarak atandı. Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Arkeoloji Müzesi nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı. Başlangıçta Ticaret Nezareti ne (Ticaret Bakanlığı na) bağlı olarak kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Maarif Nezareti ne (Milli Eğitim Bakanlığı na) bağlandı. Osman Hamdi Bey in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı. Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi kurularak öğretime başladı Sanâyi-i Nefîse Mektebi Cağaloğlu ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğü ne Halil Paşa atandı Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı ndaki bir binaya taşındı. Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı Önce Ali Sami Boyar, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü ne atandılar. Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı Tezyînât (Süsleme) Bölümü kuruldu Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı. Sanâyi-i Nefîse, Fındıklı daki eski Meclis-i Mebûsân binasına (CemileSultan Sarayı na) 1926 taşındı. İnâs Mektebi ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar Namık İsmail, Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı Sanâyi-i Nefîse Mektebi nin adı Güzel Sanatlar Akademisi ne dönüştürüldü Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyînât Bölümü nün uzmanlık dalları olarak kuruldu Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü ne atandı. Türk Tezyîni Sanatları Bölümü açıldı. Akademi de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı na Leopold Levy nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı na getirildi Atatürk ün emriyle Dolmabahçe Sarayı nın Veliaht Dairesi nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi ye bağlandı. Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yangından sonra öğretim, Akademi bahçesindeki ek 1948 yapılarda, Fındıklı daki bir ilkokulda, daha sonra da Yıldız Sarayı ve Dilsizler Okulu nda sürdürüldü Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953 te yeniden öğretime açıldı Akademi nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi 1959 Akademi ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı Akademi Müdürlüğü nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulü ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü. Daha önceleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi ne verildi. Akademi nin yanıbaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı. Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı. 12

13 Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi ne bağlandı. YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü ne dönüştürüldü ve Gayrettepe de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağımsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü nde uygulanmaya başlandı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu. Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olan Devlet Konservatuvarı nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi ne dönüştürüldü Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş taki binasına taşındı Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı Zevkî Kadın Sibyan Mektebi nin Vakıflar Genel Müdürlüğü nce Mimar Sinan Üniversitesi ne tahsisi sağlandı Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu Tophane deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite ye tahsis edildi Mimar Sinan Üniversitesi İnternet e bağlandı Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı Fen ve Edebiyat Fakültesi kredili sisteme geçti Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kredili siteme geçti. Enstitüler dışında tüm birimler otomasyona geçti Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü kuruldu. Tablo: 4 13

14 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Sıra No Yazılım Listesi 1 Muhasebe Yazılımı (maaş bordrosu) 2 Ekders Yazılımı 3 Web Yazılımı 4 Kütüphane Katalog Tarama Programı 5 Kütüphane Dokümantasyon Programı 6 Gelen/Giden Evrak Takibi Yazılımı 7 Yüksek Lisans Otomasyonu 8 Öğrenci Otomasyonu 9 Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları Yazılımı 10 Ayniyat Yazılımı 11 Personel İşleri Takibi Yazılımı 12 Arşiv Yazılımı (Öğrenci İşleri) 13 3DS MAX 3.1 / 5.1 / 7 / 8(İng) Autodesk / Vecta 14 3DS MAX 7 Discreet Full 15 Adobe Acrobat Reader 5.0 / Adobe Director 10.0 / (Upgrade) 17 Adobe Photoshop 5.5 / Adobe Photoshop CS(TR) 19 Archicad 8 20 Autocad 2000 / Autocad R14 21 Autodesk 2002 / 2004 / Autodesk Autodesk Architectural Desktop Corel Draw / 7.0 / Macromedia Authorware 7 26 Macromedia Director 27 Macromedia Director MX Macromedia Dreamweaver / Fireworks 29 Macromedia Dreamweaver MX 30 Macromedia Flash MX 31 Macromedia Studio 32 Macromedia Studio MX McAffe Internet Security Microsoft Exchange Microsoft Exchange Server 36 Microsoft Frontpage 2000 / 2002 (İng) 37 Microsoft Internet Explorer 38 Microsoft Office 2000(İng) / (TR) 14

15 39 Microsoft Office 2002 (XP) (İng) / (TR) 40 Microsoft Office 2003(TR) 41 Microsoft Office 2003 Pro(TR) AE CD 42 Microsoft Office Pro. 2003(XP)( (İng) / (TR) 43 Microsoft Office Pro. (XP)(TR) 44 Microsoft Office XP Developer 45 Microsoft Project 2000 / Microsoft Publisher 2000 / Microsoft SQL Server Microsoft Virtual IT Manager 49 Microsoft Visio Standart 50 Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows 2000 (İng) / (TR) 53 Microsoft Windows 2000 Server 54 Microsoft Windows 95 (İng) / (TR) 55 Microsoft Windows 98(İng) /(TR) 56 Microsoft Windows 98 Updates 57 Microsoft Windows Me(İng) / (TR) 58 Microsoft Windows NT Server 59 Microsoft Windows NT Service Pack 3 60 Microsoft Windows XP Home(TR) 61 Microsoft Windows XP Pro(İng) / (TR) 62 Microsoft XP Pro. SP2(İng) 63 Oracle 8i 64 The Java Enterprice System(dosyalı) 65 Trend Micro License Pack(dosyalı) 66 Trend Micro Antivirüs Visual++.net Standart 2003(İng) 68 Mac Adobe Photoshop 4.0 CE 69 Mac Adobe Photoshop 6.0 / 6.0 CE 70 Mac Macromedia Dreamweaver MX 71 Mac Macromedia Fireworks MX 72 Mac Macromedia Flash MX 73 Mac Macromedia Frehand Mac Quark 75 Mac Toast 4 Standart / Pro 3 Tablo: 5 Bilgisayarlar * Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 650 Adet * Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 15 Adet 15

16 Tablo: 6 Not :Yukarıdaki bilgisayar sayılarına proje ve araştırma fonu ile alınan bilgisayarlar dahil değildir. Devlet Konservatuvarı Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan Kitap ve Nota Sayısı Adet Kitap Adet Nota Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan 26 Adet Abonelik Süreli Yayınlar Piyano 55 Enstrümanlar 129 Top.Bilgisayar Sayısı 30 Top.Projektör Sayısı 1 Telefon Hattı 6 Yazıcı 22 Faks 1 Fotokopi,Baskı Mak. 2 Tablo: 7 Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kitaplık (m 2 ) 40 m 2 Kitap ve Dergi Kitap Dergi 191 Çeşit Dergi Bilgisayar 112 Tablo: 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Top.Bilgisayar Sayısı 5 Top.Projektör Sayısı 1 Data Hattı Yazıcı 3 Faks 1 Tablo: 9 16

17 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan 713 Tez Sayısı Top.Bilgisayar Sayısı 5 Top.Projektör Sayısı 1 Yazıcı 1 Faks 1 Tablo: 10 Güzel Sanatlar Fakültesi Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Atölyeler 43 Top.Bilgisayar Sayısı 84 Top.Projektör Sayısı 20 Data Hattı Var Yazıcı 75 Faks 1 Tablo: 11 MYO Bilgi ve Teknolojik Kaynakları laboratuarlar 1 Atölyeler 2 Toplam Bilgisayar Sayısı 42 Toplam Projektör Sayısı 2 Data Hattı Yazıcı 9 Faks 2 Tablo: 12 Kütüphane Hizmetleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane ve buna bağılı 5 birim kütüphanesinden oluşmaktadır. 1 -Merkez Kütüphane 2- Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi 3- Devlet Konservatuarı Kütüphanesi 4-Sinema-Tv Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi 5- M.Y.O. Moda-Konfeksiyon Bölümü Kütüphanesi 6- Resim Heykel Müzesi Kütüphanesi 17

18 Kütüphanemizde Bulunan Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adedi Basılı kitap sayısı Basılı dergi sayısı 478 Elektronik dergi sayısı 7550 Tez sayısı 2029 Online veri tabanı sayısı 15 Atlaslar 44 Cd-Romlar 128 Gazete kupürleri Haritalar 133 Müzik CDleri 24 Posta kartları 94 Slaytlar Ses kasetleri 19 Röprodüksiyonlar 47 Video Cdler 273 Video kasetler 57 Röleveler 265 Bilgisayar 17 Printer 2 Tarayıcı 1 Tablo :13 4. İnsan Kaynakları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRETİM ELEMANLARI (Kadrolu ve Sözleşmeli) UNVAN REKTÖRLÜK MİMARLI K GSF FEN ED. KONS. MYO SOS.BİL. ENFORMATİK TOPLAM PROF DOÇ YRD DOÇ ÖĞR.GÖR ARŞ.GÖR UZMAN OKUTMAN EĞT.ÖĞR TOPLAM Tablo: 14 Not:-Devlet Konservatuvarı Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları da listeye eklenmiştir. 18

19 Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Tam Zamanlı Doçent Tam Zamanlı Yrd. Doçent Tam Zamanlı Öğretim Görevlisi Tam Zamanlı Okutman Tam Zamanlı Çevirici Tam Zamanlı Eğitim- Öğretim Planlamacısı 1-1 Tam Zamanlı Araştırma Görevlisi Tam Zamanlı Uzman Tam Zamanlı Tablo: 15 Tablo: 16 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi Profesör Azerbaycan Güzel Sanatlar Fakültesi Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Bulgaristan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Rusya Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Rusya Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi İtalya Devlet Konservatuvarı Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 8 19

20 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi (19 Kişi) Uzman Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Trakya Ünv. (2) Kocaeli Ünv. (3) KATÜ Ünv. (1) Yüzüncü Yıl Ünv. (3) Çanakkale Ünv. (3) Akdeniz Ünv. (2) Atatürk Ünv. (2) Mustafa Kemal Ünv. (1) Uludağ Ünv. (1) Niğde Ünv. (1) Tablo: 17 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent 5 Yrd. Doçent 11 Öğretim Görevlisi 25 Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elm. 35 Sanat Uygulatıcısı 5 Sahne Uygulatıcısı 1 Toplam 41 Tablo: 18 20

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 4 C- Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MİİMAR SİİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 Yılı Performans Programı İçindekiler Tablosu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Tarihçe... 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2013-2014

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 1 2013 Yılı Performans Programı İçindekiler Tablosu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Tarihçe... 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İçindekiler Tablosu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B-Teşkilat Yapısı... 6 C-Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları: GÜZEL

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı 2009-2013

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı 2009-2013 1 DURUM ANALİZİ 1.1 TARİHÇE 1882 - MEKTEB-İ SANAYİ-İ NEFİSE-İ ŞAHANE Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1 Ocak 1882 tarihinde Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU İstanbul, Türkiye ŞUBAT 7 İÇİNDEKİLER. ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ BİLGİLER.. Tarihçe.. Yerleşke.. Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Bölümler,

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı