2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 36 II- AMAÇ ve HEDEFLER. 35 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 38 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 45 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 51 A- Güçlü Yönler B- Zayıf Yönler C- Fırsatlar.. 51 D- Tehditler.. 52 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 ÖNSÖZ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 de eğitimine başlayan kurumumuz, 1928 e kadar bu adla, yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi adıyla, yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi adıyla eğitimini sürdürmüştür tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5076 sayılı kanunun birinci maddesiyle üniversitemizin adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz 1882 yılına dayanan 124 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında en köklü ve öncü eğitim kurumlarındandır. Kurumumuzun 1882 den bu yana yüz yıldan fazla olan eğitim sürecinde sanat hep başat konumdadır. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemindeki çağdaşlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak kurulan, kuruluşundan bu yana ülkemizde sanat ve mimarlık alanında pek çok ilke imza atmış olan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu sonrasında da genç cumhuriyetin dinamik yapısına uygun olarak çağdaşlaşma misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüş, 1982 de Konservatuvar ve Fen Edebiyat Fakülteleriyle yeni güç kazanmış ve öncülük görevini bugünlere taşımıştır. Üniversitemiz, yetkin bir eğitici kadro, 124 yıllık birikimin oluşturduğu atmosfer ve deneyimle, Ülkemizin Resim ve Heykel Müzesi olan tek sanat kurumu olarak, Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul un kent merkezinde, sanat ve kültürün odağında yer almaktadır. Öğrencilerimiz, konuk öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve konuk öğretim elemanlarımız, idari personelimizle birlikte eğitim, kültür ve sanatla iç içe olmak; insana ve insanlığa hizmet etmek misyonumuz, en büyük övünç kaynağımızdır. Bu kapsamda üniversitemiz, geliştirdiği vizyonu çerçevesinde misyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası birçok platformda gerçekleştirilen faaliyetlerin bir raporda toplanması, bir bellek oluşturma gayreti olarak algılansa da, aynı zamanda faaliyetlerin geliştirilmesi için önemli değerlendirme fırsatları da sunmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun temel amaçları arasında hesap verilebilirlik, mali saydamlık, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sayılabilir. Bu nedenle hem sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek hem de bu amaçlara ulaşılabilmek için kullanılacak araçlardan en önemlisi her yıl birim ve idarece hazırlanan faaliyet raporlarıdır. Üniversitemizin idare faaliyet raporu da, anılan kanunun amacı doğrultusunda ve tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlanmıştır yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Rahmi AKSUNGUR REKTÖR Nisan

4 I GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Üniversitemiz stratejik planlama çalışmaları halen sürdürülmekte olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik gereği en geç tarihinde tamamlanacaktır. Bu nedenle, bu bölümde üniversitemizin misyon ve vizyonuna ilişkin bilgiye yer verilmemiştir. Öte yandan, Kurumsal Değerlendirme Raporumuz tüm akademik birimlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ADEK tarafından hazırlanmıştır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından, misyon, vizyon, hedefler, GZFT analizi ve performans göstergeleri içeren Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu Şubat 2007 tarihinde onaylanarak Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) na sunulmuştur. Bu raporda sunulan misyon ve vizyon aşağıda yer almaktadır. Misyon Üniversitenin 124 yıllık deneyiminden yola çıkarak, yaratıcılığı destekleyen, çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayacak öğretim programını oluşturmak; sanat, tasarım ve bilim alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek; ulusal ve uluslararası sergi, seminer, çalıştay, kongre, konser, gösteri ve benzeri etkinliklerle yeni bilgi, sanat eseri ve tasarım ürünlerini akademik çevre ve toplum ile paylaşmak; kültür, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, çağdaş mesleki donanıma sahip, yeniliklere açık, rekabetçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Vizyon Sanat, tasarım ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası olarak saygınlığı artan, önde gelen öğretim ve araştırma kurumlarından birisi olmak; gerçekleştirdiği yenilikçi akademik çalışmalar ve yetiştirdiği nitelikli mezunları, bilim ve sanat adamları ile akademik ve toplumsal yaşama, sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunmak ve yön vermektir B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemizin görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12 inci maddesinde sayılmıştır; Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, 4

5 c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapı Üniversitemizin Rektörlük, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri ile Genel Sekreterlik ve İdari Birimleri Fındıklı merkez binasında bulunmaktadır. Fen ve Edebiyat Fakültesi Beşiktaş ve Fındıklı da, Devlet Konservatuvarı Beşiktaş ta, Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Fındıklı daki Zevki Kadın Sıbyan Mektebinde, Tekstil Programı Yedikule de, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Salıpazarı nda, Resim ve Heykel Müzesi Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi nde, Sinema-TV Bölümü ve Araştırma-Uygulama Merkezi Balmumcu da yer almaktadır. Devam Eden Yatırımlar; Bomonti Kampüs İnşaatı A Blok +39, 20, B Blok +28,00,C Blok +39,20 kotlarına ulaşılarak otopark ve hizmet katları ile rampa yollarının betonarme imalatları yapılmış, binanın kaba inşaatı tamamlanmak üzere olup yapımına devam edilmektedir. Binada konser salonu, eğitim salonları, laboratuarlar, anfiler, sergi salonları, atriumlar, öğrenci kantini, yemekhane, akademik ve idari personel büroları, otopark ve diğer hizmet alanları bulunmaktadır. 5

6 Resim ve Heykel Müzesi Restorasyonu Dolmabahçe Sarayı nın eklentisi olan Veliaht Dairesinde bulunan Resim ve Heykel Müzemizin yılların etkisi ile yıpranan ve köklü restorasyona ihtiyaç duyulan çatı, döşeme, duvar, sıva, söve, rölyef, kalem, doğrama, yer kaplamaları v.b. imalatların onarımı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na istinaden Milli Saraylar Daire Başkanlığı nın restorasyon ve konservasyon ekiplerince yapılması gerektiğinden T.B.M.M. ile protokol yapılmış ve 2006 yılı toplam ödeneğinin bu amaçla kullanılmak üzere ilgili hesaba aktarımı gerçekleştirilmiştir. Yapılacak işler için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Ortaköy Yurt İnşaatı Öğrencilerimizin yaşadığı barınma sorununu çözmek için Ortaköy de bulunan ve bu amaca tahsisli arsamızın 1/5000 lik Nazım İmar Planında gerekli donatı değişikliği yapılarak, Mimari- Statik-Mekanik uygulama projeleri ile zemin etütleri tamamlanmıştır. Halen avan proje onayı ve ruhsat çalışmaları devam etmektedir yılı ödeneği ile yurt arsasının zemin ıslahı yaptırılmış olup bina inşaatına 2007 yılında başlanılacaktır. 6

7 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları ( 1) Seri No 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Adres Belediye Ada Pafta Parsel 2 Fotoğraf Bölümü 3 Heykel Ana Sanat Dalı Selamlık Köşkü 5 Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi Meclis-i Mebusan Cd.No: Fındıklı/İST ve18 6 Mimarlık Fakültesi 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi 8 Oditoryum 9 Sıbyan Mektebi Beyoğlu Geleneksel Türk El Sanatları Meclis-i Mebusan Cd. Salıpazarı Yokuşu Fındıklı/İST Nusretiye Kasr-ı Meclis-i Mebusan Cd.No: Tophane/İST Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Boğazkesen Cd. Tophane/İST Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi 14 Fen Edebiyat Fakültesi 15 Fen Edebiyat Fakültesi 16 Konservatuar Cihangir Mh. Beyoğlu/İST Meclis-i Mebusan Cd. Yokuşu No:85-B Salıpazarı/İST. Enli İskele Meydanı Çırağan Cad.Yalı Sok.No: Beşiktaş/İST Dolmabahçe Cd Beşiktaş/İST Resim ve Heykel Müzesi Dolmabahçe Cd. No: Beşiktaş/İST Beşiktaş 18 Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi Yıldız Posta Cd. Balmumcu Beşiktaş/İST Öğrenci yurdu Mecidiye Mh.Çevirmeci Sk. Ortaköy/İST Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Silahşör Cd. Bomonti/İST. Şişli Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Hacıevhattin Mh. Yedikule /İST Fatih 22 Rektörlük Araştırma Merkezi Kısırkayaköyü Sarıyer/İST Sarıyer _ Sandıkçıoğlu Konağı _ Camii Kebir Mah.Taşpazar Ödemiş Sk.Birgi / İZMİR Birgi Yaz Okulu _ Divriği Yaz Okulu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Eski Binası Divriği/SİVAS Divriği Tablo: 1 7

8 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları (2) Seri No 1 Birim Güzel Sanatlar Fakültesi Parsel Alanı (m²) Taban Alanı (m²) Arsa-Bina Bilgileri Açık Alan (m²) Kapalı Toplam Alan (m²) Bina Cinsi / İnşa Yılı Bina Kat Sayısı Eski Eser 3 2 Fotoğraf Bölümü B.A.K Çelik. K. 3 Heykel Ana Sanat Dalı Selamlık Köşkü B.A.K Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi B.A.K ve Çelik 2 Mülkiyet ve Tahsis Şekli Milli Emlak Arsa: 1/2 Milli Emlak 1/2 Vakıflar Bina: MSGSÜ 6 Mimarlık Fakültesi Eski Eser 3 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi Oditoryum Sıbyan Mektebi Geleneksel Türk El Sanatları Çelik K B.A.K (3 parsel) 1 Arsa:Vakıflar Bina:Milli Emlak Arsa:Vakıflar Bina:MSGSÜ 360 Eski Eser 2 Vakıflar B.A.K MSGSÜ 11 Nusretiye Kasr-ı Eski Eser 2 12 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Eski Eser 1 Milli Emlak 13 Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Eski Eser 4 MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi B.A.K Kiralık B.A.K MSGSÜ 16 Konservatuar Eski Eser 3 17 Resim ve Heykel Müzesi Eski Eser 3 18 Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi B.A.K Milli Emlak 19 Öğrenci yurdu İnşaat Aşamasında Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Rektörlük Araştırma Merkezi İnş.Devam Ediyor B.A.K MSGSÜ Fatih Belediyesi B.A.K Milli Emlak 23 Sandıkçıoğlu Konağı Eski Eser 2 Milli Emlak 24 Birgi Yaz Okulu Divriği Yaz Okulu - - Eski Eser TOPLAM Birgi Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı Tablo: 2 8

9 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fiziki Alanları (3) Seri No 1 Birim Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Fotoğraf Bölümü Kullanım Amacı Öğretim Alanları(m²) Sosyal Alanlar (m²) Spor Alanları(m²) İdari Alanlar (m²) Derslik Lab. Salon Kantin/ Yemekhane Yurt Açık Kapalı Öğretim - Kültür İdari Heykel Ana Sanat Dalı Öğretim Selamlık Köşkü İdari 943 _ 5 Kütüphane-Kantin- Öğrenci Yemekhanesi Öğretim- Kültür Sosyal _ _ 6 Mimarlık Fakültesi Öğretim _ 150 _ 7 Öğrt.Üy.Yemekhanesi Sosyal 871 _ 8 Oditoryum 9 Sıbyan Mektebi 10 Geleneksel Türk El Sanatları 11 Nusretiye Kasr-ı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Türk Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi 16 Konservatuar Resim ve Heykel Müzesi Sinema TV Uygulama ve Aratırma Merkezi Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - Kültür _ _ 344 Kültür Öğretim - Kültür Öğretim - İdari Öğretim - İdari Öğretim- Kültür-İdari Öğretim - Kültür Öğretim- Kültür-İdari _ _ _ 200 _ _ _ 19 Öğrenci yurdu Sosyal 470 _ Bomonti Eğitim Kültür Merkezi Moda Konfeksiyon Meslek Yüksekokulu Rektörlük Araştırma Merkezi 23 Sandıkçıoğlu Konağı 24 Birgi Yaz Okulu 25 Divriği Yaz Okulu Öğretim - Kültür - İdari Öğretim - İdari Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal Uygulamalı Öğretim - Sosyal _ _ Tablo: 3 9

10 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar 1.Kantin Sayısı : 7 Adet 2.Kantin Alanı : 630 m2 3.Kafeterya Sayısı : 1 4.Kafeterya Alanı : 103 m2 Yemekhaneler Mevcut kantin mekan darlığından öğrenci yemek salonu olarak kullanılmaktadır. 1.Personel Yemekhane Sayısı : 6 2.Personel Yemekhane Alanı : 300 m2 3.Personel Yemekhane Kapasitesi : 1300 kişi 2.Örgüt Yapısı Mimar Sinan Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882 de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883 de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928 de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969 da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982 de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.122. kuruluş yıldönümümüze de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla girdik. 10

11 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER RESİM HEYKEL MÜZESİ ÖZEL KALEM PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKNALIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MUŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKINLIĞI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLER FAKÜLTESİ MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MER. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ A.MER. SİNEMA VE TV UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MİMARLIK FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI MESLEK YÜKSEK OKULU RESİM VE HEYKEL MÜZESİ PLASTİK SANATLAR RESTAROSYONU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEYKEL TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜRK SANATI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERAMİK ÜRÜNLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANADOLU KÜLTÜRÜ VE SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 11

12 1 Ocak Mart Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebi ne kurucu müdür olarak atandı. Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Arkeoloji Müzesi nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı. Başlangıçta Ticaret Nezareti ne (Ticaret Bakanlığı na) bağlı olarak kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Maarif Nezareti ne (Milli Eğitim Bakanlığı na) bağlandı. Osman Hamdi Bey in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı. Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi kurularak öğretime başladı Sanâyi-i Nefîse Mektebi Cağaloğlu ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğü ne Halil Paşa atandı Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı ndaki bir binaya taşındı. Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı Önce Ali Sami Boyar, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü ne atandılar. Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı Tezyînât (Süsleme) Bölümü kuruldu Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı. Sanâyi-i Nefîse, Fındıklı daki eski Meclis-i Mebûsân binasına (CemileSultan Sarayı na) 1926 taşındı. İnâs Mektebi ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar Namık İsmail, Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü ne atandı Sanâyi-i Nefîse Mektebi nin adı Güzel Sanatlar Akademisi ne dönüştürüldü Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyînât Bölümü nün uzmanlık dalları olarak kuruldu Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü ne atandı. Türk Tezyîni Sanatları Bölümü açıldı. Akademi de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı na Leopold Levy nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı na getirildi Atatürk ün emriyle Dolmabahçe Sarayı nın Veliaht Dairesi nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi ye bağlandı. Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yangından sonra öğretim, Akademi bahçesindeki ek 1948 yapılarda, Fındıklı daki bir ilkokulda, daha sonra da Yıldız Sarayı ve Dilsizler Okulu nda sürdürüldü Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953 te yeniden öğretime açıldı Akademi nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi 1959 Akademi ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı Akademi Müdürlüğü nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulü ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü. Daha önceleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi ne verildi. Akademi nin yanıbaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı. Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı. 12

13 Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi ne bağlandı. YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü ne dönüştürüldü ve Gayrettepe de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağımsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü nde uygulanmaya başlandı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu. Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olan Devlet Konservatuvarı nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi ne dönüştürüldü Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş taki binasına taşındı Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı Zevkî Kadın Sibyan Mektebi nin Vakıflar Genel Müdürlüğü nce Mimar Sinan Üniversitesi ne tahsisi sağlandı Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu Tophane deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite ye tahsis edildi Mimar Sinan Üniversitesi İnternet e bağlandı Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı Fen ve Edebiyat Fakültesi kredili sisteme geçti Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kredili siteme geçti. Enstitüler dışında tüm birimler otomasyona geçti Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü kuruldu. Tablo: 4 13

14 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Sıra No Yazılım Listesi 1 Muhasebe Yazılımı (maaş bordrosu) 2 Ekders Yazılımı 3 Web Yazılımı 4 Kütüphane Katalog Tarama Programı 5 Kütüphane Dokümantasyon Programı 6 Gelen/Giden Evrak Takibi Yazılımı 7 Yüksek Lisans Otomasyonu 8 Öğrenci Otomasyonu 9 Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları Yazılımı 10 Ayniyat Yazılımı 11 Personel İşleri Takibi Yazılımı 12 Arşiv Yazılımı (Öğrenci İşleri) 13 3DS MAX 3.1 / 5.1 / 7 / 8(İng) Autodesk / Vecta 14 3DS MAX 7 Discreet Full 15 Adobe Acrobat Reader 5.0 / Adobe Director 10.0 / (Upgrade) 17 Adobe Photoshop 5.5 / Adobe Photoshop CS(TR) 19 Archicad 8 20 Autocad 2000 / Autocad R14 21 Autodesk 2002 / 2004 / Autodesk Autodesk Architectural Desktop Corel Draw / 7.0 / Macromedia Authorware 7 26 Macromedia Director 27 Macromedia Director MX Macromedia Dreamweaver / Fireworks 29 Macromedia Dreamweaver MX 30 Macromedia Flash MX 31 Macromedia Studio 32 Macromedia Studio MX McAffe Internet Security Microsoft Exchange Microsoft Exchange Server 36 Microsoft Frontpage 2000 / 2002 (İng) 37 Microsoft Internet Explorer 38 Microsoft Office 2000(İng) / (TR) 14

15 39 Microsoft Office 2002 (XP) (İng) / (TR) 40 Microsoft Office 2003(TR) 41 Microsoft Office 2003 Pro(TR) AE CD 42 Microsoft Office Pro. 2003(XP)( (İng) / (TR) 43 Microsoft Office Pro. (XP)(TR) 44 Microsoft Office XP Developer 45 Microsoft Project 2000 / Microsoft Publisher 2000 / Microsoft SQL Server Microsoft Virtual IT Manager 49 Microsoft Visio Standart 50 Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows 2000 (İng) / (TR) 53 Microsoft Windows 2000 Server 54 Microsoft Windows 95 (İng) / (TR) 55 Microsoft Windows 98(İng) /(TR) 56 Microsoft Windows 98 Updates 57 Microsoft Windows Me(İng) / (TR) 58 Microsoft Windows NT Server 59 Microsoft Windows NT Service Pack 3 60 Microsoft Windows XP Home(TR) 61 Microsoft Windows XP Pro(İng) / (TR) 62 Microsoft XP Pro. SP2(İng) 63 Oracle 8i 64 The Java Enterprice System(dosyalı) 65 Trend Micro License Pack(dosyalı) 66 Trend Micro Antivirüs Visual++.net Standart 2003(İng) 68 Mac Adobe Photoshop 4.0 CE 69 Mac Adobe Photoshop 6.0 / 6.0 CE 70 Mac Macromedia Dreamweaver MX 71 Mac Macromedia Fireworks MX 72 Mac Macromedia Flash MX 73 Mac Macromedia Frehand Mac Quark 75 Mac Toast 4 Standart / Pro 3 Tablo: 5 Bilgisayarlar * Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 650 Adet * Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 15 Adet 15

16 Tablo: 6 Not :Yukarıdaki bilgisayar sayılarına proje ve araştırma fonu ile alınan bilgisayarlar dahil değildir. Devlet Konservatuvarı Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan Kitap ve Nota Sayısı Adet Kitap Adet Nota Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan 26 Adet Abonelik Süreli Yayınlar Piyano 55 Enstrümanlar 129 Top.Bilgisayar Sayısı 30 Top.Projektör Sayısı 1 Telefon Hattı 6 Yazıcı 22 Faks 1 Fotokopi,Baskı Mak. 2 Tablo: 7 Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kitaplık (m 2 ) 40 m 2 Kitap ve Dergi Kitap Dergi 191 Çeşit Dergi Bilgisayar 112 Tablo: 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Top.Bilgisayar Sayısı 5 Top.Projektör Sayısı 1 Data Hattı Yazıcı 3 Faks 1 Tablo: 9 16

17 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphanesinde Kayıtlı Bulunan 713 Tez Sayısı Top.Bilgisayar Sayısı 5 Top.Projektör Sayısı 1 Yazıcı 1 Faks 1 Tablo: 10 Güzel Sanatlar Fakültesi Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Atölyeler 43 Top.Bilgisayar Sayısı 84 Top.Projektör Sayısı 20 Data Hattı Var Yazıcı 75 Faks 1 Tablo: 11 MYO Bilgi ve Teknolojik Kaynakları laboratuarlar 1 Atölyeler 2 Toplam Bilgisayar Sayısı 42 Toplam Projektör Sayısı 2 Data Hattı Yazıcı 9 Faks 2 Tablo: 12 Kütüphane Hizmetleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane ve buna bağılı 5 birim kütüphanesinden oluşmaktadır. 1 -Merkez Kütüphane 2- Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi 3- Devlet Konservatuarı Kütüphanesi 4-Sinema-Tv Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi 5- M.Y.O. Moda-Konfeksiyon Bölümü Kütüphanesi 6- Resim Heykel Müzesi Kütüphanesi 17

18 Kütüphanemizde Bulunan Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adedi Basılı kitap sayısı Basılı dergi sayısı 478 Elektronik dergi sayısı 7550 Tez sayısı 2029 Online veri tabanı sayısı 15 Atlaslar 44 Cd-Romlar 128 Gazete kupürleri Haritalar 133 Müzik CDleri 24 Posta kartları 94 Slaytlar Ses kasetleri 19 Röprodüksiyonlar 47 Video Cdler 273 Video kasetler 57 Röleveler 265 Bilgisayar 17 Printer 2 Tarayıcı 1 Tablo :13 4. İnsan Kaynakları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRETİM ELEMANLARI (Kadrolu ve Sözleşmeli) UNVAN REKTÖRLÜK MİMARLI K GSF FEN ED. KONS. MYO SOS.BİL. ENFORMATİK TOPLAM PROF DOÇ YRD DOÇ ÖĞR.GÖR ARŞ.GÖR UZMAN OKUTMAN EĞT.ÖĞR TOPLAM Tablo: 14 Not:-Devlet Konservatuvarı Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları da listeye eklenmiştir. 18

19 Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Tam Zamanlı Doçent Tam Zamanlı Yrd. Doçent Tam Zamanlı Öğretim Görevlisi Tam Zamanlı Okutman Tam Zamanlı Çevirici Tam Zamanlı Eğitim- Öğretim Planlamacısı 1-1 Tam Zamanlı Araştırma Görevlisi Tam Zamanlı Uzman Tam Zamanlı Tablo: 15 Tablo: 16 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi Profesör Azerbaycan Güzel Sanatlar Fakültesi Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Bulgaristan Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Rusya Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Rusya Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi İtalya Devlet Konservatuvarı Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 8 19

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214 YILI PERFORMANS PROGRAMI Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Sunuş Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ), ülkemizde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı