a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması SONUÇLAR KISALTMALAR KAYNAKÇA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri KULLANILAN KAYNAKLAR a) Bilişim Teknolojileri b) İnsan Kaynakları c) Mali Kaynaklar d) Bina e) Diğer Kaynaklar UYGULAMA a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması b) Projenin Yönetime Getirisi c) Projeler ve Yönetimler Arası Eşgüdüm d) Değişim Yönetimi e) Bilişim Teknolojilerinin Yönetimi f) İnsan Kaynaklarının Yönetimi g) Risk Yönetimi SONUÇLAR KISALTMALAR KAYNAKÇA EKLER... 40

3 1- PROJENİN HEDEFİ A) PROJE NASIL ORTAYA ÇIKTI VE BAŞLATILDI? Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında etkinliğin artırılması, mali disiplinin sağlanması, kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle sunulması, mali saydamlığın sağlanması, politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi gibi yaklaşımlar her geçen gün daha çok kabul görmektedir. Dünyada ortaya çıkan bu yeni kamu mali yönetimi anlayışının Ülkemizde de hayata geçirilebilmesi amacıyla, 1927 yılından bu yana uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile kurulmuş mali yapı ve süreçleri önemli ölçüde değiştiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiştir sayılı Kanun ile kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, Bütçe bütünlüğünün tesisi, politikalar ile bütçeler arasında sıkı bir bağın kurulması, Bütçe süreçlerinin güçlendirilmesi, Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, Hesap verme sorumluluğunun ve mali saydamlığın sağlanması, Etkin bir iç mali kontrol sisteminin oluşturulması, Çok yıllı bütçeleme ile stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçilmesi, Faaliyetlerin fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine dayandırılması, Yönetim bilgi sistemi kurularak karar verme süreçlerinin desteklenmesi, Uluslararası standartlara uygun iç denetim sisteminin kurulması ve dış denetimin kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır. Yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşılabilmesi ve yeni kamu mali yönetim anlayışının kamu idarelerinde yerleşmesini sağlamak üzere, 5436 sayılı Kanun hükümleri 1

4 uyarınca kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri kurulmuştur yılı başında da Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı faaliyetlerine başlamıştır sayılı Kanunun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddeleri ile strateji geliştirme birimlerine, faaliyette bulundukları kamu idarelerinde; Stratejik planlamaya ve performans esaslı bütçelemeye geçilmesini, Hedeflerin ve programların ölçülebilirliğini sağlamak üzere bunların bütçe tertipleri ile entegre edilmesini, Bütçe uygulama sonuçlarının hedeflerle arasındaki farklılıkların tespit ve analiz edilmesini, Fayda-maliyet analizi yapılmasını, Böylece, maliyet etkin bir mali yönetim yapısının oluşturulmasını, Risk yönetimine uygun bir altyapının kurulmasını, Bakanlık mali işlemlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı kullanılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayacak bir yapıyı kurma görevi verilmiştir. Söz konusu yapıyı Bakanlığımız nezdinde kurmak için Başkanlığımızca, iş analizlerinin yapılması, iş analizleri temelinde süreç analizlerinin yapılması, Bakanlığın diğer yönetim bilgi sistemleriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan entegre bir yapının kurulması, ihtiyaç duyulan uygulama yazılımlarının belirlenmesi ve iş planlarının geliştirilmesiyle ilgili olarak TNS Enformasyon Teknolojileri Ltd.Şti nden danışmanlık hizmeti alınarak SGB Süreç Analiz Raporu hazırlatılmıştır. Raporun hazırlanması sırasında, SGB ve TNS uzmanları tek bir proje ekibi olarak çalışmışlardır. Çalışma kapsamında, SGB nin organizasyon yapısı ve iş süreçleri tanımlanmış, tüm yazılımlara esas oluşturacak şekilde süreçler muntazam olarak ARIS süreç modelleme aracı ile modellenmiş ve bu modeller gerek kâğıt gerekse elektronik ortamda raporlanmıştır. Raporda, bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği, uygulama ve altyapı alanlarında ifadesini bulan iş problemlerinin daha detaylı olarak incelenmesinden doğan iş gereksinimleri ortaya konulmuştur. Sistem bileşenleri ile her bir bileşenin çözüm içerisindeki fonksiyonu tanımlanmış, geliştirme süreçlerinden geçilerek ortaya konacak çözüm bileşenlerinin ne olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, geliştirme konusu olan unsurları oluşturan uygulama yazılımlarının hangi iş problemlerine çözüm getireceği detaylı olarak anlatılmıştır. Geliştirme konusu olmayan ancak çözüm içerisinde bulunması gereken unsurların ne olduğu da açıklanmış ve çözüm içerisindeki fonksiyonlarına değinilmiştir. Bu unsurlar, geliştirme süreci sonrasında 2

5 ortaya çıkacak diğer unsurlarla birlikte kurulum, bütünleştirme, uyarlama süreçlerinden geçerek çalışan çözümünü ortaya çıkarmıştır. SGB ile Görüşme, İzleme, Değerlendirme Sorunlar Çözüm Yaklaşımı Analiz Raporu Neyi? Nasıl? Çözüm Ne ile? Şekil 1- SGB Değerlendirme Süreci Raporda ortaya konulmuş olan bulgular, ihtiyaçların ayrıntılı olarak çıkarılması için temel oluşturmuş, iyi işleyen bir yönetim bilgi sistemi için doğru ve tam bir tanımlama yapılması için kullanılmıştır. Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, SGB nin 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarla kendisine atfedilen görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için bir proje başlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ihtiyaç kapsamında; Bütçe çalışmalarında kullanılacak olan merkez ve taşra teşkilatlarına ilişkin verilerin derlenmesine, Bu verilerin, bütçe teklifi oluşturma aşamasında kullanılmasına, Bütçe uygulamalarında özellikle ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemlerinin ve uygulama süreçlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına, Çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak performans bütçeleme altyapısının oluşturulmasına, Ön mali kontrol ve iç kontrol süreçlerinin takip edilmesine, Mal yönetim dönemi cetvellerinin tutulmasına, 3

6 Bakanlık kesin hesabının çıkarılmasına, Yatırım değerlendirme raporunun oluşturulmasına, İç kontrol sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli verileri depolayarak çeşitli analizlerin yapılabilmesine, Diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegre olabilmesine, Tüm kamu idarelerinde uygulanabilmesine imkân verecek Maliye SGB.net Sistemi Projesi, SGB Süreç Analiz Raporu nu da hazırlayan TNS Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti den yazılım ve danışmanlık hizmeti satın alınmak suretiyle 2006 yılı başında başlatılmıştır. Maliye SGB.net Sistemi; Kullanıcı yönetimi, Aktivite görev yönetimi, Bütçe hazırlığı (Ödenek girişleri, bütçe formları, yatırım projeleri), Bütçe işlemleri (Ödenek işlemleri, AHP, icmal girişi, aktarma ekleme revize, vb. yatırım işlemleri), Ödenek gönderme, Harcama takip, Taşınır mal kayıt ve takip, Alacak takip, Kesin hesap, İç kontrol ve ön mali kontrol (Fazla Mesai), Kadro ve personel, Kütüphane Yönetimi, Evrak ve arşiv yönetimi, Ad Hoc sorgu, raporlama ve analiz, SGB Portal, alt sistemlerinden oluşmaktadır. Maliye SGB.net Sisteminin işleyişi, Bakanlık mali süreç adımları ile eş zamanlı olacak şekilde tasarlandığı için, Bakanlığımız tüm mali işlemleri, ancak bu Sistem üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. 4

7 Şekil 2- İhtiyaç Duyulan Sistem Mimarisi Sisteminin mimarisine genel hatları ile bakıldığında, sade bir veritabanı uygulamasından öte kurumsal bir çözüm üretmektedir. Tasarlanan mimaride, 5018 sayılı Kanunun bütün gereklerini karşılayacak şekilde, idareye tahsis edilmiş olan ve parayla ifade edilen veya edilmeyen her türlü kaynak ile faaliyetler sonucunda elde edilen çıktılar veya ulaşılan hedefleri; zaman serileri itibariyle, nicel veya nitel yapıda, muhafaza ederek raporlama ve analiz imkânını sağlayacak bileşenlere yer verilmiştir. Maliye SGB.net Sistemi kapsamında yer alan alt sistemler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 5

8 Kullanıcı Yönetimi Kullanıcı tanımları ve yetkilendirmeye imkân veren bir alt sistem olup, bilgi sistemlerine ilişkin veritabanlarına, uygulamalara erişim için uygun bir yetkilendirme ve erişim kontrolünü tesis etmektedir. Bu çerçevede, Sistem üzerinde gerçekleşen faaliyetlere müdahil tüm kullanıcılara atanmış olan yetkiler ve erişim haklarını, periyodik olarak, güncel durumla uyumlulukları açısından değerlendirilmeye tabi tutmaya imkân verir. Bu alt sistem sayesinde, merkez tarafından yetkilendirilen kullanıcı (Defterdar, mal müdürü gibi), kendi yetki alanı içindeki erişim haklarının dilediği kısmını, kendi birimi içerisindeki diğer kullanıcılara devredebilir. Bu amaçla yeni kullanıcıyı merkezden bağımsız olarak Sistemde tanımlayabilir. Aktivite Görev Yönetimi SGB bünyesinde çalışan personelin yetki ve sorumluklarının tam olarak tanımlanması ve görev takibinin yapılmasına imkân tanır. Bu alt sistem kullanılarak kurum içi görevlendirmeler yapılabilmektedir. Başkanlık çalışanlarının aktiviteleri görev kayıtlarıyla ilişkilendirilerek izlenmektedir. Üretilen rapor, kayıt, form, belge ve benzeri tüm materyal bir aktivite üzerinden bir göreve bağlanarak, kurumsal performansın izlenmesini sağlanmaktadır. Yazıların incelenmesi ve dolaştırılması görevlendirme işlemiyle yaratılan görev nesneleri üzerinden yerine getirilmektedir. Sistem, sahip olduğu görev taksonomisi üzerinden otomatik alt görevlendirmeleri yapma ve iş akışlarını başlatabilme özelliğine sahiptir. Bütçe Hazırlığı Cari ve yatırım bütçesinin hazırlıklarının yürütüleceği bu alt sistem, stratejik plan ve performans esaslı bütçelemeye de uygun bir alt yapı içerisinde kullanılmaktadır. Harcama takip, kadro ve personel, taşınır mal kayıt ve takip alt sistemleriyle entegre çalışmaktadır. Bütçe İşlemleri Ayrıntılı harcama programı tekliflerinin harcama birimlerden yapılmasına, konsolide edilmesine ve otomatik olarak AHP nin üretebilmesine, her türlü bütçe işlem teklifinin, elektronik ortamda, gerekçelerini de içerecek bir şekilde, harcama birimleri tarafından hazırlanabilmesine, bütçe işlemlerinin her bir aşamasının kullanıcı tarafından izlenebilmesine, taahhüde girişilen işlerin karşılığı olan ödeneklerin sistemde takip edilebilmesine imkân vermektedir. Aşağıda bütçe işlemleri alt sistemin çalışma şeması, sistemin kullanılmadan önceki durumu ile mukayese edilerek gösterilmiştir. 6

9 Teklif Yatırım Bütçesi Tasarı Kanun Hazırlık Süreci ESKİ SÜREÇ BÜTÇE ÖN HAZIRLIĞI DPT BÜMKO PLAN BÜTÇE KOMİSYONU GENEL KURUL Cari Bütçe Hazırlık Süreci YENİ SÜREÇ e-dpt e-tbmm e-bütçe Şekil 3- Bütçe Hazırlık Süreci Ödenek Gönderme Harcama birimlerinin ödenek taleplerini elektronik ortamdan yapmalarına imkân vermekte olup, gönderilecek ödeneğe ilişkin ödeneğin mevcudiyeti ve serbestliği hususunda kontrol yapabilme imkânına sahiptir. Kesilen ve son aşama onayını alan ödenek gönderme belgesini, e-bütçeye transfer edecek bir yapıda olup, çoklu ödenek gönderme belgesi kesme işlevine sahiptir. Kullanıcı tarafından ödenek gönderme belgesinin hangi aşamada olduğu (yeni, kayıt edildi, kontrol edildi, e- Bütçede, say2000i de gibi) kontrol edilebilmektedir. Harcama Takip Bu alt sistem, kamu muhasebe standartlarında tahakkuk esaslı muhasebe kurallarını da içermekte olup, Bakanlık harcama birimlerinin tüm muhasebe işlemlerinin etkin bir şekilde sisteme girişinin yapılmasını, dokümantasyonunun gerçekleştirilmesini ve kaydının tutulmasını sağlamaktadır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme emrine bağlanması gereken belgelerin de girişine imkân vermektedir. Ayrıca, ödenek gönderme alt sistemi ile eş güdümlü çalışmakta olup, gönderilmiş olan ödenekten fazla harcama yapılmasına izin vermemekte, izin vereceği harcamalar için verilen avansları ve kredileri de dikkate almaktadır. Bu alt sistemi sayesinde, Bakanlığa ilişkin mizan hesapları çıkarılabilmektedir. Bu şekilde kayıt altına alınan veriler, say2000i Sistemine transfer edilebilmektedir. Kayıtlar say2000i Sistemi ile sürekli karşılaştırılarak tutarsızlıklar yoluyla 7

10 harcama birimlerine belli dönemler halinde iletilebilmektedir. Aşağıdaki şekilde harcama takip alt sisteminin çalışma süreçleri gösterilmiştir. p Harcama Talimatı İhale Süreci ve Karar Karar Destek Verileri Taahhüt/ Sözleşme Taahhüdün Yerine Getirilmesi Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Verileri Şekil 4- Harcama Takip Süreci Taşınır Mal Kayıt ve Takibi Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının genelindeki taşınırların barkod destekli olarak kayıt ve takip edilebildiği bir alt sistemdir. Bu alt sistem sayesinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı düzeyindeki 3932 harcamacı birim nezdindeki 3975 adet ambara kayıtlı tüm taşınır mallar merkezden ve yerinden yönetilebilmektedir. Aşağıdaki şekilde sistem çalışma prosedürleri şema halinde gösterilmiştir. 8

11 İLÇE Taşınır Mal Kayıt/Kontrol Yetkilisi Taşınır Mal Kayıt/Kontrol Yetkilisi İL (BİRİM DÜZEYİNDE) İL DÜZEYİNDE KONSOLİDE GÖREVLİSİ MERKEZ HARCAMA BİRİMİ BAKANLIK DÜZEYİNDE KONSOL,İDE GÖREVLİSİ DİĞER HARCAMACI KURUMLAR Şekil 5- Taşınır Mal Kayıt Süreci Alacak Takibi Bu alt sistem, alacak takip dosyalarının ve bu dosyalarla ilgili yazışmaların elektronik ortamda tutulmasına imkân vermektedir. Tahsiline karar verilen dosyalar hakkında gerekli muhasebe kayıtları ilgili muhasebe birimine, alacağın taşraya ait olması durumunda ise dosya alacağı takiple görevli birime, elektronik ortamda iletilebilmektedir. Kesin Hesap İşlemleri Bütçe uygulama ve harcama takip alt sistemleri ile ilişkili çalışarak Bakanlığın kesin hesabının çıkarılmasına imkân tanır. Bu alt sistem sayesinde, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre istenen tüm raporlar üretilebilmektedir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Harcama takip alt sistemi ve diğer alt sistemlerle ilişkili olarak ön mali kontrol ve diğer iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine imkân vermektedir. Tüm alt sistemlerle ilişkisel bir yapı içerisinde, hedeflere ve bunların gerçekleşme süreç ve sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını ve risk analizi yapacak yazılıma standart formatta veri aktarımı yapılabilmesini sağlamaktadır. Kadro ve Personel 9

12 Maliyet hesaplarının yapılmasını sağlayacak ölçekte, Bakanlık kadrolarının takibine, tenkis, tahsis, iptal ve ihdas gibi kadro işlemlerine imkân vermektedir. Bu alt sistemi sayesinde, Bakanlık personelinin özlük haklarına ilişkin her türlü değişiklik takip edilebilmekte ve personele ilişkin ön mali kontrol işlemlerinin alt yapısı oluşturulabilmektedir. Kütüphane Yönetimi Bakanlık kütüphanesindeki tüm kitap ve yayınların elektronik ortama aktarıldığı, sistem kullanıcıları tarafından mevcut bütün kitap ve diğer yayınların elektronik ortamda incelenip, istenilenlerin rezervasyon işleminin yapıldığı, elektronik ortamda yönetilen başka kütüphanelerle de entegrasyona imkan tanıyan bir alt sistemdir. Evrak ve Arşiv Yönetimi Bilgi, belge, doküman arşiv ve süreç yönetimine yönelik bütün fonksiyonları içerir. Gelen evrak, giden evrak, iç yazışma, onaylar ve izinler gibi farklı iş akışları tanımlanmıştır. Diğer alt sistemiler gibi e-imza uygulamaları, altyapı ve protokollerini desteklemektedir. Ad Hoc Sorgu, Raporlama ve Analiz Bu alt sistem, kullanıcıların kendi raporlarını oluşturmalarına ve raporların web ortamında yayımlanabilmesine imkân vermektedir. Ayrıca, tek bir doküman halinde getirilecek farklı dosyaların organize edilip tek dosya haline getirilmesini sağlamaktadır. Yöneticiler tarafından, standart raporlarda mevcut olmayan bazı bilgilerin anlık olarak sorulması halinde, bu alt sistemde mevcut olan sorgu oluşturma aracı sayesinde, bilgi işlem personeline ihtiyaç duyulmadan talep edilen rapora ulaşılabilmektedir. SGB Portal Kurumsal bilgilerin, ortak uygulamaların, dokümanların, tartışma forumlarının tek kaynaktan, Başkanlık çalışanları ve diğer kamu idareleriyle güvenli bir şekilde paylaşılarak, interaktif katılım ortamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje bazında yürütülen çalışmalar için tüm aktivite ve çıktılar proje ortaklarının güvenli kullanımına açılmıştır. Ayrıca, kamu ile paylaşılması uygun görülen bilgi ve belgelere de şifresiz olarak Portal üzerinden erişilebilmektedir. Bütün bunlara göre, gelişkin mimarisi ve teknolojisi ile güvenli, hızlı, ölçeklenebilir, uyarlanabilir ve yeni teknolojiye açık bir yapıda kurulmuş olan Maliye SGB.net Sistemi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarını sayısal ortamda entegre eden, Başkanlığın her düzeyde iş sürecine bilgi teknolojisi desteği sağlayan, uzaktan erişime imkan veren web tabanlı bir yönetim bilgi sistemidir. Sağladığı gelişkin veri toplama, raporlama ve konsolidasyon yetenekleri ile Maliye SGB.net Sistemi, diğer 10

13 harcama birimlerindeki sistemlerden e-bütçe ve say2000i Sistemlerine ve diğer kamu idarelerine ait bilgi sistemlerine de entegre bir yapıya sahip olup, gerekli her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmekte ve alabilmektedir. ÜST SİSTEMLER DİĞER SİSTEMLER STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HARCAMA BİRİMLERİ SGB.net Kullanıcıları SGB.net Kullanıcıları SGB.net Kullanıcıları Şekil 6- Maliye SGB.net Sistem Yapısı B) PROJENİN ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİ 2000 li yılların başından itibaren, dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda girişimlerin hızla arttığı gözlenmektedir. Avrupa Birliğinin 2010 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesini amaçlayan Lizbon Stratejisi, bu değişime uyum sağlamaya yönelik çabaların en kapsamlı örneklerinden birisidir. Avrupa'nın yeni ekonominin sağladığı fırsatlardan en iyi şekilde istifade edebilmesi için, Avrupa Komisyonunca başlatılan e-avrupa Girişimi Avrupa'yı bilgi toplumuna dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede hazırlanan eavrupa + Girişimi ve yeni ve daha rafine hedefler içeren eavrupa 2005 Eylem Planı bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda etkin kullanımını sağlayarak, kurumsal yapıların değiştirilmesini hedeflemektedir. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması ve e-devlet olgusuyla kamu hizmetlerine elektronik erişimin sağlanması bu girişimlerde ön plana çıkan hedeflerdendir. Bu hedeflere Ülkemiz düzeyinde de ulaşılabilmesi için; 05/08/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, 11

14 01/07/2006 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9. Kalkınma Planı ( ), 28/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, 21/06/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orta Vadeli Program ( ) ve 17/04/2007 tarihinde açıklanan AB Müktesebatına Uyum Programı ( ) yayımlanarak, e-devlet çabalarının AB girişimleri ile uyumlulaştırılması, bilgi toplumuna yönelik ulusal hedeflerin geliştirilmesi, bunun için gerekli hukuki ve düzenleyici çerçevenin uygulamaya konulması öngörülmüştür. Yukarıda bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde projenin, orta ve uzun vadeli hedefleri aşağıda gösterilmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımı ile kaynak kullanımında etkinliği artırmak, Sistemin kullanım ağını artırmak suretiyle hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Proje kapsamındaki SGB portalı ile vatandaşın mali konulara ilişkin raporlara erişimini sağlamak, Veri ve bilginin paylaşımı yoluyla şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak, Kamu maliyesine yönelik olarak diğer bilgi sistemleri ile birlikte tek kapıdan, kesintisiz, güvenli ve çoklu ortamlardan erişilebilir nitelikte bütünleşik hizmet sunumuna imkân verecek ortak yazılım, veri tabanı ve hizmet alt yapısını oluşturmak, Bakanlık harcama birimleri ve diğer kamu idareleri arasındaki elektronik hizmet geliştirilmesini sağlayacak standartları oluşturarak, birbirinden bağımsız ve mükerrer kaynaklardan veri kullanımını ortadan kaldırmak, Bakanlık harcama birimleri ve diğer kamu idareleri arasındaki sınırlı işbirliğine dayalı geleneksel yapıdan, birimlerin veri, portal, arka ofis süreçlerinin paylaşıldığı bir yapıya geçilmesini sağlamak, İş süreçlerindeki yeni veri akışı ve veri yapılarını ortaya koymak, Harcama süreçlerinin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip etmek, Harcama süreçlerini standartlaştırarak, mali kayıpları önlemek ve harcamalarda tasarruf sağlamak, 12

15 Farklı harcama birimlerce kullanılan aynı tür harcama kalemlerini mukayese ederek istatistikî bilgileri toplamak, raporlamak, analiz etmek, Kırtasiyeciliği azaltmak ve insan hatalarını önlemek, İş yükü azaltılarak idari ve personel giderlerinde tasarrufu sağlamak, Proje maliyetlerini ve başarıları izleyecek, aynı zamanda kullanıcılara yönelik maliyet ve faydayı hesaplayacak proje yönetim sistemlerini geliştirmek, Bakanlık nezdinde bilgi yönetim alt yapısını oluşturmak, BT süreçlerinin iş süreçleri ile tam entegrasyonunu sağlamak (CobiT, COSO) Stratejik planlama, çok yıllı bütçeleme ve performans esaslı bütçeleme aşamalarında, politika oluşturma süreçlerinin rasyonelleştirilmesini sağlayacak karar destek sistemlerini oluşturmak, Diğer kamu idarelerinin benzer çalışmalarına örnek olmak. 13

16 2-KULLANILAN KAYNAKLAR A) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bu bölümde, sistem yaklaşımı iki alanda ele alınmıştır. Birincisi, uygulama ve alt yapı hizmet yazılımları diğeri teknik alt yapı bileşenlerdir. Uygulama ve altyapı hizmet yazılımları Uygulama yazılımları, Maliye SGB.net Sistemiyle etkileşime girecek insan ve diğer bilgi sistemleriyle ara yüz oluşturan, en üst düzeyde işlevsellik sağlayan yazılımlardır. Söz konusu yazılımlar, SGB kullanıcılarına ve dış sistemlere tutarlı ve tek biçimli bir ara yüz sağlamasının yanı sıra iş gereksinimlerine, doğrudan iş terimleri cinsinden bağlantılı olması yönüyle de yoğun bir biçimde yazılım geliştirme, uyarlama ve entegrasyon süreçlerinden oluşmuştur. Uygulama düzeyi bileşenleri sayesinde alt düzey sistem hizmetleri (dosya erişimi, veri tabanı erişimi gibi) uygulamalardan soyutlanmış, güvenlik seviyesi artırılmış ve olabildiğince platform bağımsızlığı sağlanmıştır. Teknik altyapı bileşenleri; Bilgisayar, ağ tasarımı ve sistem yazılımları Sistemde yer alan donanımsal kaynakların nasıl bir fiziksel altyapı üzerinden birbirine bağlanması gerektiği konusunda ipuçları veren tasarım, kablolama, sunucu bilgisayarlar ve aktif ağ denetim bileşenlerini içermektedir. Uygulama ve altyapı hizmet yazılımlarının üzerinde çalıştırılacağı altyapı bilgisayarlar, dört ana bölümde ele alınmıştır. 1. Web / dış ağ erişim bölgesi: Bunlardan birincisi İnternet ya da dış ağ bağlantısı üzerinde ilk etapta erişilen alandadır. Bu alanda bir web server (WS) konumlandırılmıştır. İnternet üzerinden gelen istemlerin ele alındığı bu sunucu birinci firewall (FW1) arkasında çalışmaktadır. 2. İntranet: SGB ağı içerisinde kullanıcı bilgisayarlarının ve diğer donanımlarının üzerinde çalıştığı ağ bölgesidir. 3. Uygulama sunucuları: Bu bölgede uygulama yazılımları ve hazır altyapı yazılımlarının servisleri bulunmaktadır. 4. Veri tabanı: Veri tabanı sunucusunun bulunduğu alandır. Yalnızca uygulama sunucuları bölgesinden gelen ağ trafiğiyle bağlantılıdır. Burada anılan sistemler, bilgi sistemleri güvenliğinin sağlanması için kimlik yönetimi ve erişim denetimi sistemleriyle entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır. 14

17 ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ ve GENEL ÖZELLİKLER Aktif Yerel Ağ Yapısı Güvenlik Sistemleri Sunucu Alt Yapısı Veritabanı Sunucusu Uygulama Platformu Web Sunucusu Faks Sunucusu E-Posta Sunucusu Evrak ve İş Akış Yönetimi Yazılımı Portal ve İçerik Yönetimi Kümelenebilir anahtarlar, Maliye.net ve BÜMKO ya bağlantı ve kablosuz erişim alt yapısı. Fortigate, güvenlik duvarı, McAfee antivirüs, ISA Server, Fortinet FortiAnalyzer 100B. VPN planlanmıştır. Yedekleme sistemi olarak HP Modular Smart Array 500 G2 kullanılmaktadır. Ayrıca, Konya ilinde yedekleme sistemi kurulması planlanmıştır. Windows 2003 Server, yük dengelemesi. SQL Server 2005, yedekli ve işyükü dağıtımlı sistem (cluster). Reporting Services, Analysis Services..net IIS Gelen faks mesajlarının sayısal ortama kaydedilmesini sağlar. Programlanabilirlik özelliği sayesinde evrak sisteminin iş gereksinimlerini karşılanabilir hale gelmiştir. Faks sunucusu ile kurumun faks trafiğinin elektronik ortamda takibi sağlanmıştır. Önemli veriler sayısal olarak güvence altına alınmıştır. Exchange Server, Outlook ve Web arayüzü birlikte kullanılmaktadır. Kurumsal süreçlerin tanımlanmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Yönetimini üstlendiği kalıcı akış durumları üzerinden amaca uygun farklı iş akışlarının işletilmesini ve diğer sistem bileşenlerine iletilerin gönderilmesi sağlar. Satın alma ve kaynak yönetimi süreçlerinin önceden belirlenmiş akışlara ve standartlara göre yürütülmesi için destek sağlayan sistem, görev / aktivite yönetimi üzerinden oluşturulan görevlendirmelerle otomatik tetiklenebilen akışları barındırır. Bu yolla görevlendirmeler, uyarılar, raporlar sistem güdümlü bir çerçevede otomatik olarak üretilebilir. Share Point Portal Server, SGB de üretilen bilginin gerek kurum içi gerek Maliye Bakanlığı gerekse dış dünya ile güvenlik katmanları çerçevesinde paylaşılabilmesini sağlayacak, yayımlama, dağıtım, abonelik gibi işlevleri olan bir alt sistemdir. Dolayısı ile hem belge yönetimi hem de SGB kurumsal web sayfaları (İntranet, Extranet ve İnternet) Portal ve İçerik Yönetimi altyapısı üzerinden dinamik olarak yönetilip yayımlanmaktadır. 15

18 Entegrasyon Servisleri Sistem Yapısı Yönetim Kurumlar Arası Hizmet Alışverişi Çok Katmanlı Mimari E-İmza Alt Sistemi Forum Entegrasyon Servisleri, sistem düzeyindeki hizmet ara yüzlerinin kayıtlanıp yönetildiği alt sistemdir. Kurumsal veri entegrasyon uygulamaları oluşturmak için gerekli özellikleri ve performansı sağlar. Farklı kaynaklardan veri almak, dönüştürmek ve bu veriyi çok sayıda hedefe taşımak için kullanılabilen bir dizi programlanabilir nesneyi içermektedir. Maliye SGB.net Sistemi, yerel ağ ve geniş ağı desteğine sahip olup, web tabanlı olarak uzaktan erişime, yönetime ve güncellemelere imkân vermektedir. Kullanıcı tarafında herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmaksızın merkezden yönetilen bir sistemdir. Dolayısıyla bakım maliyeti çok düşüktür. Ayrıca, kullanıcıların bilgi ve çözüm paylaşabileceği yapıya sahiptir. XML Web Servisleri kullanılmaktadır. Yazılım mimarisi; veri yönetimi, veri mantığı, iş yönetimi ve iş nesneleri, süreç ve işlem yönetimi, iş kuralları, sunum yönetimi ve sunum katmanlarından oluşmuştur. Teknoloji katmanı, iş katmanından bağımsız hale getirilmiş olup, veri tabanı bağımsızlığı sağlanmıştır. Tüm sistemin e-imza uyumluluğunu sağlayacak alt sistemdir. Kurum içi uygulamalar için, SGB bünyesinde sayısal sertifika üretimi yapılabilmektedir. Sertifikalar, kullanıcı doğrulama ve erişim kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Kurum dışı iletişimde ise TÜBİTAK sertifikaları kullanılmaktadır. Sistem kullanıcılarının ortak bir platformda buluştukları ve görüş alış verişinde bulundukları interaktif bir yapıdır. 16

19 Bütün bunlara göre, Maliye SGB.net Sisteminin kurulmasında; kullanıcılarına gelişmiş, güvenilir, yüksek performanslı ve düşük maliyetli hizmeti sunmak için gerekli olan donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçlar optimum düzeyde karşılanmıştır. Öte yandan, Sistemin güvenlik politikası, kurumsal düzeyde bilgi güvenliği için gereklilikleri ortaya koyan, bilgilerin maruz kalabileceği birtakım tehditlerin tanımlanmasına, yönetilmesine ve bunların minimize edilmesine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaların yapılmasını öngören, Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi ile Orta Vadeli Program ( ), Bakanlığımız dönemine ait Maliye Bakanlığı Stratejik Planı, 17/02/2003 tarih ve 2003/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca dikkate alınması bildirilen OECD Bilgi Güvenliği Politikası Rehberi ile BT güvenliği değerlendirme kriterleri ve güvence kriterlerini konu alan ISO 20000, ISO 15504, ISO ve ISO kriterleri çerçevesinde belirlenmiştir. B) İNSAN KAYNAKLARI Projenin değişik aşamalarında; 24 kişilik SGB personelinden Daire Başkanlarının koordinasyonunda, Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesinden 3 Maliye Uzman Yardımcısının yanı sıra programcı, çözümleyici-sistem programcısı ve istatistikçi ünvanlı 6 kişi, İç Kontrol Dairesinden, 4 ü Maliye Uzman Yardımcısı, 3 ü Mali Hizmetler Uzmanı, 1 i Devlet Muhasebe Uzmanı ünvanlı 8 kişi, 17

20 Bütçe ve Performans Programı Dairesinden, 2 si Mali Hizmetler Uzmanı, 1 i Devlet Muhasebe Uzmanı ünvanlı 3 kişi, Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesinden, 3 Maliye Uzman Yardımcısı, TNS Enformasyon Teknolojileri Ltd Şti. nden 12 kişi, Türkiye Sanayi, Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) den 5 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yer almıştır. C) MALİ KAYNAKLAR Proje kapsamında yapılan tüm iş ve işlemler; 2006 ve 2007 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Strateji Geliştirme Başkanlığına verilmiş bütçe ödeneklerin yanı sıra, Devlet Bütçesi ve Mali Denetimi Geliştirme Projesi ve İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi kaynaklarının kullanımı ile finanse edilmiştir. D) BİNA Maliye SGB.net Sisteminin uygun bir ortamda ve kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için Bilgi İşlem Merkezi ve sistem odasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Başkanlık yerleşkesinin 3. katındaki çalışma odalarından 3 tanesi birleştirilerek, içerisinde sunucuların ve diğer donanımların yer aldığı ve personelin anında müdahale edebileceği Sistem Odası ile bu odadan bağımsız ve toplam 6 kişinin çalışabileceği Bilgi İşlem Merkezi oluşturulmuştur. 18

21 Bilgi İşlem Merkezi Resim 1-Bilgi İşlem Merkezi 19

22 E) DİĞER KAYNAKLAR Kullanıcıların sistem ile ilgili gerek teknik gerekse operasyonel seviyede ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmeleri ve kullanıcıların karşılaştıkları sorunlara anında çözüm üretilebilmesi için 5 i teknik personel, 6 sı Maliye Uzmanı ve Mali Hizmetleri Uzmanı olmak üzere toplam 11 kişiden oluşan Yardım Masası kurulmuştur. Resim 2- Yardım Masası Bunun yanı sıra, kullanıcıların gerek sistem ile ilgili görüş ve önerilerinin yer aldığı gerekse karşılaşılan sorunların paylaşıldığı ve Yardım Masasında görevli personel tarafından her bir soru ve öneriye cevap verildiği Forum sayfası SGB Portalı üzerinde açılmıştır. 20

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:25.06.2013 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/6 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS PİYASALARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO 27001 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Bilişim Uzmanı, SPK Finansal Piyasalar TAKASBANK Aracı Kuruluşlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı