Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi ANAEROBIC DIGESTION OF CATTLE MANURE Sigma, -9, Tamer COŞKUN *, Neslihan MANAV, Eyüp DEBİK, M. Sinan BİNİCİ, Ceren TOSUN, Ebru MEHMETLİ, Ahmet BABAN Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL TÜBİTAK-MAM, Çevre Enstitüsü, Gebze-KOCAELİ Received/Geliş:.8.9 Revised/Düzeltme:.. Accepted/Kabul: 9.7. ABSTRACT Although cattle manures have long been used as compost and/or as fuel, these small scale applications are not enough to completely get rid of cattle manures. For this reason, this study focused on the anaerobic digestion of cattle manures. In this context, two reactors were operated with wastes of % of solids content. One of the reactors was operated in mesophilic range ( C) while the other was operated in thermophilic range ( C). Both reactors were operated at a hydraulic retention time of days and days. The performance of the processes were evaluated in terms of TSS, VSS, Salmonella spp., Escherichia coli removals and methane content in biogas. Keywords: Anaerobic digestion, cattle manure, methane, biogas. BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARININ ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMESİ ÖZET Ülkemizde büyükbaş hayvan atıkları eskiden beri gübre ve/veya yakıt olarak kullanılmasına karşın küçük çaptaki bu uygulamalar büyükbaş hayvan atıklarının tamamının bertarafı için yeterli olamamaktadır. Bu sebeple çalışmada, büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı maksadıyla havasız çürütme yönteminin kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada mezofilik ( C) ve termofilik ( C) olmak üzere iki adet havasız çürütücü kullanılmış olup, her iki reaktörde de % katı madde beslemesi ile çalışılmıştır. Ayrıca yine her iki reaktörde gün ve gün olmak üzere iki hidrolik bekletme süresinde çalışılmış ve proses performansı TKM, UKM, Salmonella spp., Escherichia coli, biyogaz ve metan içeriği sonuçları kullanılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Havasız çürütme, büyükbaş hayvan atığı, metan, biyogaz.. GİRİŞ Ülkemizde gün geçtikçe büyükbaş hayvan sayısında artış meydana gelmekte ve bu durum her geçen gün büyükbaş hayvan atık miktarının artmasına sebep olmaktadır. Özellikle hayvancılığın yapıldığı bölgelerde bu atıklar büyük sorun teşkil etmekte ve o bölgede yaşayan bölge halkı için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı her geçen gün önem kazanmakta ve bunun için çözüm yolları araştırılmaktadır. AB ülkelerinde büyükbaş hayvan * Corresponding Author/Sorumlu Yazar: /e-ileti: tel: () 8 79

2 T. Coşkun, N. Manav, E. Debik, M.S. Binici, Sigma, -9, C. Tosun, E. Mehmetli, A. Baban atıklarının bertarafı maksadıyla havasız çürütme prosesleri yaygın olarak kullanılmakla beraber ülkemizde yeterince yaygın değildir. Temel olarak anaerobik arıtma yüksek yoğunluklu organik maddelerin hidroliz olarak küçük yoğunluğa sahip organik maddelere dönüşümü, düşük yoğunluklu organik maddelerin asit bakterilerince asetata dönüştürülmesi ve metan bakterileri tarafından asetat, CO ve H den metan üretimi olmak üzere üç safhada gerçekleşmektedir. Hidroliz safhası hücre dışı enzimlerin gerçekleştirdiği bir proses olduğundan enzimlerin çalışma şartlarını etkileyen faktörler bu safhanın hızını da etkiler. Hidroliz safhasının hızını etkileyen faktörler ortam ph ı, sıcaklığı ve en önemlisi hidrolik bekletme süresidir. Büyükbaş hayvan gübreleri, içerisinde kompleks organik maddeleri içeren problemli atıklar olduğundan büyükbaş hayvan atıkları anaerobik olarak çürütülürken zaman zaman hidroliz safhasında problemler yaşanabilmektedir. Bu sebeple atık içerisindeki kompleks organik maddelerin anaerobik arıtıma geçilmeden önce hidrolize edilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır [,,,,]. Hayvan atıklarının anaerobik çürütülmesini etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir: () katı ve hidrolik bekletme süresi, () ph ve alkalinite, () iz element ve nütrientlerin mevcudiyeti, () sıcaklık, () atıktaki toksik bileşenler, (6) C/N oranı ve (7) sulandırma oranı. Büyükbaş hayvan gübresinin anaerobik olarak çürütülmesi ile ilgili çalışmalar genellikle hidrolik bekletme süresi ve sıcaklığın etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Anaerobik çürütücüler için yeterli bekletme süresi, uçucu katı maddelerin parçalanması için gereken süredir. Büyükbaş hayvan gübrelerinin çözünür ve çözünmez organik maddeleri içeren kompleks yapıları ve yüksek amonyak konsantrasyonları, çürütülmeleri için gereken bekletme sürelerinin uzun olmasına sebep olmaktadır [6,7,8]. Hayvan atıklarının anaerobik çürütülmesinde yüksek sıcaklıklar gerek giderme veriminin gerekse gaz miktarının artmasına sebep olmaktadır [,9,]. Bununla birlikte sıcaklık dalgalanmalarının verimi düşürdüğü de çalışmalarda ifade edilmiştir [6]. Büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik çürütülmesinde nütrient ilavesinin metan üretimi ve KOİ giderim verimine olumlu etkisi olabilmektedir [9]. Hayvansal gübrelerde katı madde muhtevası yaklaşık olarak % civarında olup, bakterilerin ortamdaki substrattan tam olarak faydalanabilmeleri için katı muhtevasının yaklaşık %9 civarına getirilmesi verimi artırabilmektedir. Sulandırmak maksadıyla hayvan idrarı kullanılabilmekle birlikte, özellikle kurak havalarda su kullanılabilmektedir [,].. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu çalışmada büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik çürütülmesi maksadıyla mezofilik ( C) ve termofilik ( ) olmak üzere laboratuvar ölçekli, aktif hacmi litre olan, iki adet silindirik tam karışımlı krom-çelik malzemeden yapılmış reaktör kullanılmıştır. Laboratuvar ölçekli mezofilik ve termofilik tam karışımlı havasız reaktörlerin şematik gösterimi Şekil de ve laboratuvar ölçekli havasız çürütme prosesinin görünümü Şekil de gösterilmiştir []. Laboratuvar ölçekli reaktörlerde % katı madde muhtevası ile çalışıldığından pompadaki tıkanma sorunlarından dolayı besleme elle yapılmıştır. Laboratuvar ölçekli reaktörlerin işletmeye alınması aşamasında literatürden elde edilen bilgiler değerlendirilerek mezofilik ve termofilik reaktörlerin günlük hidrolik bekletme süresinde (HRT) işletilmesine ve % katı madde ihtiva eden büyükbaş hayvan atığı ile beslenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla her iki reaktörden de ( C ve C) günlük olarak ml numune alınmış ve yine günlük olarak ml % katı maddeye sahip büyükbaş hayvan atığı beslemesi gerçekleştirilmiştir. Havasız çürütme reaktörlerinden numune alma işleminde reaktörün alt kısmında yer alan numune alma musluğu, reaktörlere büyükbaş hayvan atığı beslemesi işlemi sırasında ise en üstteki numune besleme musluğu kullanılmıştır.

3 Anaerobic Digestion of Cattle Manure Sigma, -9, Havasız çürütme rektörlerinde numune besleme işlemi sırasında peristaltik pompa kullanılmış olup, pompanın tıkanma problemlerini giderebilmek için % katı madde içeren büyükbaş hayvan atığı besleme yapılmadan hemen önce homojenize etmek amacıyla karıştırıcı ile hızlı bir şekilde karıştırılmıştır. C ve C sıcaklıklarda işletilen laboratuvar ölçekli reaktörler günlük hidrolik bekletme süresinde hafta işletildikten sonra, giderme verimini artırmak maksadıyla hidrolik bekletme süresi değiştirilerek güne yükseltilmiştir. Bu amaçla reaktörlerden günlük olarak alınan ve reaktörlere günlük olarak beslenen numune miktarı ml den ml ye düşürülmüş olup her iki reaktör de günlük hidrolik bekletme süresinde hafta işletilmiştir. Şekil. Laboratuvar ölçekli tam karışımlı havasız reaktör [].. Analiz Yöntemleri Şekil. Havasız çürütme prosesinin görünümü [] Çalışma süresince TKM, UKM, Salmonella spp. ve E. coli, gaz miktarı ve metan içeriği ölçümleri yapılmıştır. TKM ölçümleri Standart Metotlar B analiz yöntemi [] ile yapılmış olup, UKM ölçümleri ise DS/EN 879 Characterization of Sludges yöntemine uygun olarak

4 T. Coşkun, N. Manav, E. Debik, M.S. Binici, Sigma, -9, C. Tosun, E. Mehmetli, A. Baban gerçekleştirilmiştir. Reaktördeki gaz miktarı günlük olarak Ritter Drum-type gaz metre ile gaz kompozisyonu ise LMSx Multigas Analyser ile belirlenmiştir. Çalışmada Salmonella spp. ISO 679/Nisan 996 Salmonella Aranması Metotlarında Genel Kurallar a göre belirlenirken, E.coli ise NF-ISO 669 (June ) Horizontal method for the enumeration of glucuronidase-positive Escherichia coli β - Part :Technique of colony count at C by means of -bromo--chloro--indolyl- β-d-glucuronate acid (IC : V8--) yöntemine göre belirlenmiştir.. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.. Sonuçlar Çalışma esnasında hem mezofilik hem de termofilik reaktörde. hafta itibariyle günlük hidrolik bekletme süresi güne çıkarılmıştır. Numune alma ve ölçüm hataları sebebiyle veri aralığının çok dışında kalan neticeler elimine edilmiştir. Ham numunede yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara bakılarak gerekli seyreltme işlemi yapılmış, dolayısıyla reaktörlere sürekli olarak % lik katı madde muhtevasına sahip giriş atığı beslenmiştir. Giriş atığında uçucu katı madde yüzdesi %,88 civarında gerçekleşmiştir. Anaerobik arıtma uygulamalarında kontrol parametreleri olan ph ve alkalinite düzenli olarak ölçülmüş ve sistemlerin kararlılık durumu incelenmiştir.... Toplam Katı Madde (TKM) günlük hidrolik bekletme süresinde mezofilik reaktör çıkışında TKM konsantrasyonu %,9 ile %, arasında değerler almış, dolayısıyla reaktörde TKM giderimi % ile % arasında gerçekleşmiştir. günlük hidrolik bekletme süresinin üzerine çıkılmasının ardından TKM konsantrasyonu önce bir miktar artmış ardından mikroorganizmaların bu duruma alışması ile giderek düşmüştür. Özellikle çalışmanın 6. haftası ile birlikte TKM konsantrasyonu %, seviyelerine düşmüş ve devamında bu civarda seyretmiştir. Dolayısıyla çalışmanın son kısmında mezofilik reaktörde TKM giderim verimi %8 değerine kadar yükselmiştir. Mezofilik reaktörde elde edilen TKM konsantrasyonlarının zamana bağlı olarak değişimi Şekil te grafik olarak gösterilmiştir. HBS=gün HBS=gün 8 TKM, % 6 TKM Giderimi, % TKM TKM Giderim i Şekil. Mezofilik reaktördeki TKM sonuçları ve TKM giderme verimleri

5 Anaerobic Digestion of Cattle Manure Sigma, -9, Mezofilik reaktöre benzer olarak termofilik reaktörde de günlük hidrolik bekletme süresinde TKM konsantrasyonları %,9 ile %, arasında değerler almış, dolayısıyla reaktörde TKM giderimi % ile % arasında gerçekleşmiştir. Bu reaktörde de günlük hidrolik bekletme süresinin üzerine çıkılmasının ardından TKM konsantrasyonu önce bir miktar artmış daha sonra giderek düşmüştür. Aynı şekilde çalışmanın 6. haftası ile birlikte TKM konsantrasyonu %, seviyelerine düşmüş ve devamında bu civarda seyretmiştir. Dolayısıyla çalışmanın son kısmında termofilik reaktörde TKM giderim verimi %6 değerine kadar yükselmiştir. Termofilik reaktörde elde edilen TKM konsantrasyonlarının zamana bağlı olarak değişimi Şekil te grafik olarak gösterilmiştir. HBS=gün HBS=gün 8 TKM, % 6 TKM Giderimi, % TKM TKM Giderim i Şekil. Termofilik reaktördeki TKM sonuçları ve TKM giderme verimleri... Uçucu Katı Madde (UKM) UKM konsantrasyonları da TKM konsantrasyonlarına benzer bir salınım göstermiştir. günlük hidrolik bekletme süresinde mezofilik reaktör çıkışında UKM konsantrasyonu %,7 ile %, arasında değerler almış, dolayısıyla reaktörde UKM giderimi % ile % arasında gerçekleşmiştir. günlük hidrolik bekletme süresinin üzerine çıkılmasının ardından UKM konsantrasyonu bir süre artarak devam etmiş daha sonra giderek düşmüştür. Özellikle çalışmanın 6. haftası ile birlikte UKM konsantrasyonu %, seviyelerine düşmüş ve devamında bu civarda seyretmiştir. Dolayısıyla çalışmanın son kısmında mezofilik reaktörde UKM giderim verimi % değerine kadar yükselmiştir. günlük ve günlük hidrolik bekletme sürelerinde mezofilik reaktörde elde edilen UKM konsantrasyonları ve giderme verimlerinin zamana bağlı olarak değişimi Şekil te grafik olarak gösterilmiştir.

6 T. Coşkun, N. Manav, E. Debik, M.S. Binici, Sigma, -9, C. Tosun, E. Mehmetli, A. Baban HBS=gün HBS=gün 8 UKM, % 6 UKM Giderimi, % UKM UKM Giderimi Şekil. Mezofilik reaktördeki UKM sonuçları ve UKM giderme verimleri UKM için benzer salınımlar termofilik reaktörde de görülmüştür. günlük hidrolik bekletme süresinde UKM konsantrasyonları %,8 ile %, arasında değerler almış, dolayısıyla reaktörde UKM giderimi % ile %9 arasında gerçekleşmiştir. Bu reaktörde de günlük hidrolik bekletme süresinin üzerine çıkılmasının ardından UKM konsantrasyonu önce bir miktar artmış daha sonra giderek düşmüştür. Çalışmanın. haftası ile birlikte UKM konsantrasyonu %, seviyelerine düşmüş ve devamında bu civarda seyretmiştir. Dolayısıyla çalışmanın son kısmında termofilik reaktörde UKM giderim verimi % değerine kadar yükselmiştir. günlük ve günlük hidrolik bekletme sürelerinde termofilik reaktörde elde edilen UKM konsantrasyonları ve giderme verimlerinin zamana bağlı olarak değişimi Şekil 6 da grafik olarak gösterilmiştir. HBS=gün HBS=gün 8 UKM, % 6 UKM Giderimi, % UKM UKM Giderimi Şekil 6. Termofilik reaktördeki UKM sonuçları ve UKM giderme verimleri 6

7 Anaerobic Digestion of Cattle Manure Sigma, -9,... Salmonella spp. ve Escherichia coli Yapılan deneyler sonucu çalışma boyunca her iki reaktörün çıkışında da Salmonella spp. bakterisine rastlanmadığı görülmüştür. Termofilik reaktörde E.coli sayım sonuçları sürekli olarak kob(koloni oluşturan birim)/kg değerinin altında kalırken mezofilik reaktörde bu değer zaman zaman. kob/kg mertebelerinde gerçekleşmiştir.... Biyogaz Üretimi Her iki reaktörde de biyogaz üretimi benzer eğilim göstermiştir. Reaktörlerde. haftaya kadar yavaş giden biyogaz üretimi bu haftadan itibaren artış eğilimi göstermiştir. Çalışmanın onuncu haftasında hidrolik bekletme süresinin arttırılması ve beslenen atığın yarıya düşürülmesiyle birlikte biyogaz üretimi düşüş göstermiş ve bu haftadan itibaren benzer bir eğilim takip etmiştir. Bununla birlikte hafta sonunda, termofilik reaktördeki toplam biyogaz üretimi litre olurken mezofilik reaktörde toplam biyogaz üretimi litrede kalmıştır. Reaktörlerde ölçülen biyogaz miktarları kümülatif olarak Şekil 7 ve Şekil 8 de ayrı ayrı verilmiştir. Beslenen UKM ye göre üretilen biyogaz değeri mezofilik reaktörde ortalama,-, L biyogaz/grukm bes. termofilik reaktörde ise,-, L biyogaz/grukm bes. şeklinde gerçekleşmiştir.... Metan İçeriği Her iki reaktörde de üretilen biyogazdaki metan içeriği düzenli olarak ölçülmüştür. Bu ölçümler neticesinde her iki reaktörde de metan içeriği birbirine yakın değerler almıştır. Çalışma boyunca biyogaz içerisindeki metan yüzdesi her iki reaktörde de % ile % arasında değerler almıştır. Birim beslenen UKM için üretilen ortalama metan miktarı ise mezofilik reaktörde,6-,9 L metan /gukm bes., termofilik reaktörde,8-, L metan /gukm bes. şeklinde gerçekleşmiştir. Kümülatif Biyogaz Miktarı, L HBS= gün HBS= gün Şekil 7. Mezofilik reaktörde üretilen kümülatif biyogaz miktarı 7

8 T. Coşkun, N. Manav, E. Debik, M.S. Binici, Sigma, -9, C. Tosun, E. Mehmetli, A. Baban Kümülatif Biyogaz Miktarı, L HBS= gün HBS= gün Şekil 8. Termofilik reaktörde üretilen kümülatif biyogaz miktarı.. Deneysel Sonuçların Değerlendirilmesi Büyükbaş hayvan atıklarının havasız çürütülmesi için kullanılan her iki reaktörde elde edilen veriler incelendiğinde, mezofilik ve termofilik reaktörlerde elde edilen neticelerin birbirlerine yakın değerler aldığı görülmüştür. Örneğin TKM ve UKM giderim verimleri birbirine oldukça yakın olup çalışmanın son aşamasında her iki reaktörde de UKM verimi % mertebelerinde gözlenmiştir. Hatta mezofilik reaktördeki verim değeri termofilik reaktördekine nazaran hafifçe daha iyi olmuştur. Bu değerler literatürde elde edilen değerlerle (%,7 7,) uyumlu olup, tatmin edici seviyededir [,]. Reaktörlerde elde edilen metan miktarları da literatürde verilen değerlerle (,7-, L/g) uygunluk içerisindedir [,,6]. Çalışmada elde edilen KM giderim verimlerine göre daha yüksek işletme maliyeti gerektiren termofilik reaktör yerine benzer verimler elde edilen mezofilik reaktörün kurulması düşünülebilir. Ancak, mezofilik reaktördeki C lik sıcaklığın E.coli bakterilerinin bertarafında yeterli olmadığı, termofilik reaktördeki C lik sıcaklığın ise E.coli bakterilerini tamamen yok ettiği de göz ardı edilmemelidir. Çalışma neticesinde büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı maksadıyla Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanmasına karşın ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmayan havasız çürütme prosesinin bu tür atıkların bertarafı için uygun olduğu görülmüş olup, çalışmanın ilerleyen aşamalarında farklı işletme şartları ve hayvan atıklarının organik atıklarla karıştırılarak çürütülmesinin de denenmesi faydalı olacaktır. Acknowledgement / Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK ın Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında desteklediği 6G6 no lu Hayvansal Atık Yönetimi Projesi çıktılarından üretilmiştir. TÜBİTAK a bu projeye verdiği finansal destekten dolayı teşekkür ederiz. 8

9 Anaerobic Digestion of Cattle Manure Sigma, -9, REFERENCES / KAYNAKLAR [] Nielsen, H.B., Mladenovska, Z., Westermann, P. and Ahring, B.K., Comparison of Two- Stage Thermophilic (68 C / C) Anaerobic Digestion With One-Stage Thermophilic ( C) Digestion of Cattle Manure, Biotechnology and BioEngineering, 86,, 9-,. [] Öztürk, İ., Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Su Vakfı, İstanbul, 999. [] Speece, R.E., Anaerobik Biotechnology for Industrial Wastewater, Vanderbilt University, Tennessee, 99. [] Wen, Z., Liao, W. and Chen, S., Hydrolysis of Animal Manure Lignocellulosics for Reducing Sugar Production, Bioresource Technology, 9, -9,. [] Vlyssides, A.G. and Karlis, P.K., Thermal-Alkaline Solubilization of Waste Activated Sludge as a Pre-Treatment Stage for Anaerobic Digestion, Bioresource Technology, 9,-6,. [6] El-Mashad, H.M., Zeeman, G., Van Loon, W.K.P., et. al., Effect of temperature and temperature fluctuation on thermophilic anaerobic digestion of cattle manure, Bioresource Technology, 9,, 9,. [7] Keshtkar, A., Ghaforian, H., Abolhamd, G. and Meyssami, B., Dynamic Simulation of Cyclic Batch Anaerobic Digestion of Cattle Manure, Bioresource Technology, 8, 9-7,. [8] Metcalf ve Eddy, Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, McGraw Hill, New York,. [9] Demirci, G.G. and Demirer G.N., Effect of Initial COD Concentration, Nutrient Addition, Temperature and Microbial Acclimation on Anaerobic Treatability of Broiler and Cattle Manure, Bioresource Technology, 9, 9-7,. [] Dugba, P.N. and Zhang, R., Treatment of Dairy Wastewater with Two-Stage Anaerobic Sequencing Batch Reactor Systems - Thermophilic Versus Mesophilic Operations, Bioresource Tehnology, 68 (), -, 999. [] Bhattacharya, T.K. and Mishra, T.N., Biodegradability of Dairy Cattle Manure under Dry Anaerobic Fermentation Process, Journal of Institution of Engineers, 8, 9-,. [] Öztürk, M., Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara,. [] TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 6G6, Hayvansal Atık Yönetimi 7- Devam ediyor. [] Standard Methods For the Examination of Water and Waste Water, th Edition,. [] Demirer, G.N. ve Chen, S., Effect of retention time and organic loading rate on anaerobic acidification and biogasification of dairy manure, J Chem Technol. Biotechnol., 79, 8 87,. [6] Paavola, T., Syvasalo, E. ve Rintala, J., Co-digestion of manure and biowaste according to the EC Animal By-Products Regulation and Finnish national regulations, Water Science & Technology, (8),, 6. 9

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Berna KAVACIK, Bahattin TOPALOĞLU

Detaylı

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 75-81, 211 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL

Detaylı

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ Nurdan BÜYÜKKAMACI, Ayşe FİLİBELİ, Azize AYOL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara b Sorumlu yazar. Şu anki adresi: Washington Eyalet Üniversitesi,

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

Sigma 3, 117-125, 2011

Sigma 3, 117-125, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi COMPOSTING OF ANIMAL MANURE Sigma 3, 117-125, 2011 Ceren TOSUN 1, M. Sinan BİNİCİ*

Detaylı

Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri

Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 337-348, 23 Özet Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri Yavuz DEMİRCİ ve Yusuf SAATÇİ *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI Merve Soğancıoğlu*, Dilek Erdirençelebi** *Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, III. Sınıf Öğrencisi, Konya mervesoganci_42@hotmail.com

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

ORGANİK YÜKLEME HIZININ (OYH) EVSEL KATI ATIĞIN ANAEROBİK ASİDİFİKASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

ORGANİK YÜKLEME HIZININ (OYH) EVSEL KATI ATIĞIN ANAEROBİK ASİDİFİKASYONU ÜZERİNE ETKİSİ ORGANİK YÜKLEME HIZININ (OYH) EVSEL KATI ATIĞIN ANAEROBİK ASİDİFİKASYONU ÜZERİNE ETKİSİ Eylem DOĞAN 1, Göksel N. DEMİRER 1 * 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 6531 Ankara *İletişim

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL AND ADAPTATION TO CATTLE MANURE OF ANAEROBIC FLOCULAR SLUDGE SEED

Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL AND ADAPTATION TO CATTLE MANURE OF ANAEROBIC FLOCULAR SLUDGE SEED Sigma J Eng & Nat Sci 7 (2), 2016, 183-190 Papers Produced from Turkish Articles and PhD Theses Presented at Graduate School of Natural and Applied Sciences, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi

Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 2012 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art مجلة البحوث التاريخية

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 FİLTRE MALZEMESİ ORANININ MELAS ATIKSUYUNU ARITAN ANAEROBİK FİLTRENİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (EFFECTS OF FILTER

Detaylı

Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi

Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3),2011 28 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(3),2011 Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi Emre YAZAR

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

YEMEKHANE VE HAYVANSAL KAYNAKLI FARKLI ORGANİK KATI ATIKLARIN BİRLİKTE TERMOFİLİK VE AŞIRI TERMOFİLİK ORTAMDA HAVASIZ ARITIMININ İNCELENMESİ

YEMEKHANE VE HAYVANSAL KAYNAKLI FARKLI ORGANİK KATI ATIKLARIN BİRLİKTE TERMOFİLİK VE AŞIRI TERMOFİLİK ORTAMDA HAVASIZ ARITIMININ İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YEMEKHANE VE HAYVANSAL KAYNAKLI FARKLI ORGANİK KATI ATIKLARIN BİRLİKTE TERMOFİLİK VE AŞIRI TERMOFİLİK ORTAMDA HAVASIZ ARITIMININ İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye Gökhan Türker Cirriculum Vitae TC Kimlik No 14492401948 Doğum Tarihi ve Yeri: YazıĢma Adresi : 30.03.1979 - İstanbul Telefon : 212-3594602 Cep Telefonu: 532-6044810 Faks : 212-2575033 Yabancı Dili: e-posta

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 10-16, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi POSSIBLE OPERATING PROBLEMS AND THEIR SUGGESTED SOLUTIONS FOR

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ

TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 1, 13-18, 2004 Vol 19, No 1, 13-18, 2004 TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ Gülseven

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Engin GÜRTEKİN * Özet:

Detaylı

ANAEROBİK ASİDİFİKASYON YÖNTEMİYLE ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN UÇUCU YAĞ ASİDİ ÜRETİMİ

ANAEROBİK ASİDİFİKASYON YÖNTEMİYLE ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN UÇUCU YAĞ ASİDİ ÜRETİMİ ANAEROBİK ASİDİFİKASYON YÖNTEMİYLE ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN UÇUCU YAĞ ASİDİ ÜRETİMİ Emrah Alkaya*, Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 6531 Ankara * İletisim

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ 297 PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ E. TAŞDEMİRCİ 1, K.S. YİĞİT 1, M. GÜNDÜZ 2, G. ŞERİT 2 1 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

Investigation of Biogas Production from Solid Waste of Fruit Juice Concentrate Plant

Investigation of Biogas Production from Solid Waste of Fruit Juice Concentrate Plant Meyve Suyu Konsantresi İşletmesi Katı Atıklarından Biyogaz Üretim Veriminin Araştırılması * Habibe Elif Gülşen, Halil Kumbur, Nadir Dizge Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Rumen Sıvısının Aşı Olarak Kullanıldığı Büyükbaş Hayvan Dışkısı İle İşletilen Anaerobik Çürütücülerde Asidifikasyon Veriminin İncelenmesi

Rumen Sıvısının Aşı Olarak Kullanıldığı Büyükbaş Hayvan Dışkısı İle İşletilen Anaerobik Çürütücülerde Asidifikasyon Veriminin İncelenmesi 2015:1, 27-38 Rumen Sıvısının Aşı Olarak Kullanıldığı Büyükbaş Hayvan Dışkısı İle İşletilen Anaerobik Çürütücülerde Asidifikasyon Veriminin İncelenmesi Gülşah Günel 1, Orhan İnce 2, E. Gözde Özbayram 2,

Detaylı

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 3-11 Kasım 2010 Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi Ayşe FİLİBELİ *,

Detaylı

An İnvestıgation of Anaerobic Biodegradability of Sludge From Chemical Treatment of Vegetable Oil Refining Wastewater With Different Inoculum Sludge

An İnvestıgation of Anaerobic Biodegradability of Sludge From Chemical Treatment of Vegetable Oil Refining Wastewater With Different Inoculum Sludge BİTKİSEL YAĞ SANAYİ ATIKSULARININ ARITILMASINDAN OLUŞAN KOAGÜLASYON ÇAMURUNUN FARKLI AŞI ÇAMURLARI İLE ANAEROBİK PARÇALANABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI An İnvestıgation of Anaerobic Biodegradability of

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Ebru AKKAYA

Detaylı

ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir.

ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir. ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir. İÇİNDEKİLER 1-Anaerobik Mikrobiyoloji ve Substratların Özellikleri 1.1. Giriş 1.2. Biyogaz Üretiminin Tarihsel Gelişimi 1.3. Mikrobiyoloji 1.4. Stokiyometri

Detaylı

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Fatih Saltabaş, Vahit Balahorli, Kadir Sezer, Köksal Yağmur İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULTRASONİK (US) ÖN İŞLEMİN ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTME REAKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ Serkan ŞAHİNKAYA DOKTORA TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRÜNDE GLİKOZ GİDERİM KİNETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI *

YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRÜNDE GLİKOZ GİDERİM KİNETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI * YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRÜNDE GLİKOZ GİDERİM KİNETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI * Kinetic Investigation Of Glucose Removal In The Anaerobic Upflow Fitler Reactor * Zühal BOZOK Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Çevre Biyoteknolojisi. BİYOTEKNOLOJİ 25.yıl

Çevre Biyoteknolojisi. BİYOTEKNOLOJİ 25.yıl Başlıca Konular Çevresel problemlerin çözümüne yönelik; Atıksu Yönetimi (arıtım, bertaraf ve geri kazanım) Atıklardan biyo-enerji/biyo-ürün eldesi Tehlikeli kimyasalların biyodegradasyonu Sera gazı mitigasyonu

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d a,* Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli, e-posta: bozdemir@kocaeli.edu.tr b Kocaeli Üniversitesi Müh.

Detaylı

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Ak Gıda yı Tanıyalım Ak Gıda bir Yıldız Holding kuruluşu 1996 da Sakarya Akyazı ilçesinde küçük bir tesisin alınması

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 19-20 Şubat 2014, Ankara ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMININ

Detaylı

Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi

Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve tan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Emre CAN 1, Halil ÜNAL 2, İlknur ALİBAŞ 2, Ali VARDAR 2, Kamil ALİBAŞ 2 1 Sezer Tarım, Orman ve Endüstri

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO BIOGAS AND SUBSTANCE SOLUBLE IN WATER OF COW MANURE

THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO BIOGAS AND SUBSTANCE SOLUBLE IN WATER OF COW MANURE ĐNEK GÜBRESĐNĐN ; SUDA ÇÖZÜNEBĐLĐR MADDELERE VE BĐYOGAZA DÖNÜŞÜM VERĐMĐNE, ISIL VE KĐMYASAL ĐŞLEMLERĐN ETKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 4-428, 13 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATERS BY TWO

Detaylı

KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ

KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ INVESTIGATION OF AEROBIC AND ANAEROBIC DEGRADATION OF MUNICIPAL SOLID WASTES IN LAB-SCALE BIOREACTORS Elif

Detaylı

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Ahmet Baban, Ceren Tosun, Mithat Sinan Binici 26-28 MAYIS 2016 CROWNE PLAZA /BURSA ÇTÜE ÇALIŞMA ALANLARI Temiz

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI

ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI Doç.Dr. Göksel N. DEMIRER ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 MAYIS 2002 ESKİŞEHİR Anaerobik Arıtma Anaerobik arıtma,

Detaylı

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 216 46 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 216 Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi Yağmur UYSAL 1*, Berkin

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ SERDAR

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler Kesikli (Batch) Fermantasyon

Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler Kesikli (Batch) Fermantasyon Biyogaz Üretimi Biyogaz; organik maddelerin oksijensiz şartlarda biyolojik parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan, ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır. Çeşitli organik maddelerin

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

İKİ FAZLI BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE GAZ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER

İKİ FAZLI BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE GAZ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER İKİ FAZLI BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE GAZ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER Gülay Ş ERİT, ** K.Süleyman YİĞİT,* Mustafa GÜNDÜZ, ** R. Bilal Ş ENGÜN** ve Özgür TORAMAN ** ** İZAYDAŞ Atık ve Artıkları Arıtma

Detaylı

EVSEL ORGANİK KATI ATIKLAR VE ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ BİRLİKTE ANAEROBİK ARITIMININ MODELLENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh.

EVSEL ORGANİK KATI ATIKLAR VE ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ BİRLİKTE ANAEROBİK ARITIMININ MODELLENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ORGANİK KATI ATIKLAR VE ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ BİRLİKTE ANAEROBİK ARITIMININ MODELLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. Recep Kaan DERELİ

Detaylı

ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ

ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ (1), İlker ARDIÇ (2) (1) Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİMİ

ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİMİ ÖZET ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİMİ Yasin KORKMAZ a, Sait AYKANAT a, Abdullah ÇİL a a Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana. hnhnta44@hotmail.com Dünya, küresel ısınmayla

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 65-74, 211 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Detaylı

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 74-84 29 Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği Hakkı GÜLŞEN *, Mustafa TURAN İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ EVSEL ATIKSULARI MEZOFĐLĐK ALTI SICAKLIKLARDA LABORATUVAR VE PĐLOT ÖLÇEKLĐ REAKTÖRLERDE HAVASIZ ARITIMI YÜKSEK LĐSA S TEZĐ Çevre Müh. Banu HORASA Anabilim

Detaylı

ORGANİK EVSEL KATI ATIKLARDAN ANAEROBİK ORTAMDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI*

ORGANİK EVSEL KATI ATIKLARDAN ANAEROBİK ORTAMDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* ORGANİK EVSEL KATI ATIKLARDAN ANAEROBİK ORTAMDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* Investigation of the Efficiency of Biogas Production from Organic Solid Wastes by Anaerobic Treatment Beyza

Detaylı

ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ İLE ATIKLARDAN BİYO-ENERJİ VE BİYO-ÜRÜN ELDESİ: ŞEKER PANCARI İŞLEME ENDÜSTRİSİNDEN BİR ÖRNEK

ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ İLE ATIKLARDAN BİYO-ENERJİ VE BİYO-ÜRÜN ELDESİ: ŞEKER PANCARI İŞLEME ENDÜSTRİSİNDEN BİR ÖRNEK ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ İLE ATIKLARDAN BİYO-ENERJİ VE BİYO-ÜRÜN ELDESİ: ŞEKER PANCARI İŞLEME ENDÜSTRİSİNDEN BİR ÖRNEK Prof. Dr. Goksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre atıksu arıtımı, sera gazı mitigasyonu ile biyo-enerji ve biyo-ürün eldesi

Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre atıksu arıtımı, sera gazı mitigasyonu ile biyo-enerji ve biyo-ürün eldesi Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre atıksu arıtımı, sera gazı mitigasyonu ile biyo-enerji ve biyo-ürün eldesi Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN BİYO-HİDROJEN ÜRETİMİNDE KÜLTÜR TİPİNİN ETKİSİ

ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN BİYO-HİDROJEN ÜRETİMİNDE KÜLTÜR TİPİNİN ETKİSİ ŞEKER ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN BİYO-HİDROJEN ÜRETİMİNDE KÜLTÜR TİPİNİN ETKİSİ Leyla Özkan*, Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara * İletisim kurulacak

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı

Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:1-3, 3-16 2005 Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı Burak DEMİREL *1, Orhan YENİGÜN 2, Turgut T. ONAY 2 1 University of Applied Sciences Hamburg,

Detaylı

SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ O. YALDIZ D. WECKENMANN H. ÖCHSNER

SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ O. YALDIZ D. WECKENMANN H. ÖCHSNER Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 180 SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ Evaluation of Energy Production in Continious Flow Biogas Plant and

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Sayı: 1 Aralık 2015 Volume: 1 December 2015 http://fbedergi.comu.edu.tr T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY JOURNAL of GRADUATE SCHOOL

Detaylı

Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi

Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ

CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ Atıksu arıtımında son yıllarda uygulamasındaki artışlar sebebiyle anaerobik arıtma teknolojisinin kuvvetli organik madde yüküne sahip tarımsal

Detaylı

TEKSTİL ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIMI (RENK VE KOİ GİDERİMİ)

TEKSTİL ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIMI (RENK VE KOİ GİDERİMİ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIMI (RENK VE KOİ GİDERİMİ) Çevre Mühendisi Aslı ÇOBAN FBE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 83-95 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 83-95 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 83-95 Ekim 24 KATI ATIKLARIN SİMÜLE BİYOREAKTÖRLERDE AYRIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KATI ATIKLARIN SIKIŞTIRILMASI VE PARÇALANMASI

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI The Treatment of Nitrogen and Phosphorus Performance Comparison With Batch Flow Activated

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı