İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN KAMUNUN AYDINLATILMASINDAKİ YERİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL ASİMETRİK BİLGİNİN HİSSEDAR DEĞERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ERTUĞRUL KAMUNUN AYDINLATILMASI VE KURUMSAL İTİBAR Arş. Gör. Sinan YILMAZ İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İKİNCİL PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Muammer SARIKAYA YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE BİLGİ SUNUM ARAÇLARI VE KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİNANSAL BİLGİ KAYNAKLARINDAKİ DÖNÜŞÜM Yrd. Doç. Dr. Mesut KURULGAN PAYDAŞLARA FİNANSAL RAPORLAMADA YENİ TRENDLER Yrd. Doç. Dr. Adnan SEVİM

2 ÖNSÖZ Bir ülkenin ekonomik gelişimiyle sermaye piyasalarının gelişimi arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Sermaye piyasaları gelişmemiş bir ülkede ekonomik gelişme beklenemez. Sermaye piyasalarının gelişimi ve etkinliği, bu piyasaların güven, açıklık ve kararlılık özelliklerine bağlıdır. Bu piyasalar ne kadar güvenilir, şeffaf ve istikrarlı ise etkinlik ve gelişmişlik o ölçüde artacaktır. Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve kararlılık özelliklerini artırmada, Kamuoyunun Aydınlatması ve Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin önemi açıktır. Kamuoyunun aydınlatılması; menkul kıymetlere yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, sermaye piyasasında faaliyet gösteren işletmeler ve bu işletmelerin menkul kıymetleriyle ilgili bilgilerin açıklanmasıyla ilgili bir kavramdır. Yatırımcı ilişkileri ise mevcut ve potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarında gerekli olan bilgileri sağlamaya, işletme ile işletmenin iç ve dış paydaşları arasındaki iletişimi en etkin bir şekilde sürdürmeye yönelik faaliyetlerdir. Günümüzün artan rekabet koşulları karşısında işletmelerin başarıyı yakalamaları ve değer maksimizasyonu amacını gerçekleştirmeleri, paydaşlarıyla başarılı ilişkiler kurmalarına bağlıdır. Bu ilişkilerin sürdürülebilmesi; paydaşların ihtiyaç duyacakları bilgileri doğru, zamanında ve güvenilir bir biçimde sunulmasını gerektirir. Bilgi v

3 kirliliğinin yoğun olduğu günümüzde yatırımcılar için doğru, yeterli, kolay erişilebilir bilgiye ulaşmak son derecede kritik bir faktör olmuştur. İşletmeler paydaşların gereksinimlerini karşılayacak bilgileri sunmadıkça, işletmeye güvenin, işletmeye yönelik olumlu duygu ve düşüncelerin oluşması mümkün görünmemektedir. Kamuoyunun Aydınlatılmasında Yatırımcı İlişkileri adlı bu kitap, konunun farklı boyutlarıyla ele alındığı sekiz çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasındaki temel amaç, ülkemizde bu konuda henüz Türkçe kaynağın yok denecek kadar az olmasıdır. Çalışmada, hem bu boşluğun giderilmesi, hem de sermaye piyasalarında etkinliğin artırılmasında önemli olan bu konuya olan ilginin artırılması amaçlanmıştır. Kitabın basılmasına olanak sağlayan başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ ve Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Nezih VARCAN olmak üzere, çalışmada yazar olarak görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmanın ilgililere yararlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Nurhan AYDIN Editör Ekim 2009 vi

4 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PĠYASALARI AÇISINDAN ÖNEMĠ Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. GĠRĠġ Finansal piyasaların temel işlevi fon akımını kolaylaştırmaktır. Başka bir deyişle fon fazlası olan birimler fon açığı veren birimlere fonları finansal piyasalar aracılığıyla transfer etmektedirler. Kısa vadeli fonlar para piyasasında, uzun vadeli fonlar ise sermaye piyasasında işlem görmektedir. Sermaye piyasalarında fon transferi daha çok hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Devlet, kamu kurumları ve işletmeler fon ihtiyaçlarını uzun vadeli menkul kıymetler ihraç ederek karşılamakta, yatırımcılar ise bu menkul kıymetlere yatırım yaparak sahip oldukları fonları değerlendirmek istemektedirler. Böylece bir taraftan tasarruflar gelir getirici alanlarda değerlendirilirken diğer taraftan bu tasarruflar verimli alanlarda kullanılarak ekonominin gelişimine ve kalkınmaya ivme kazandırılmaktadır. Menkul kıymet piyasasının gelişimi büyük oranda menkul kıymet arz ve talebinin canlı ve güçlü olması ile mümkündür. Ancak bu gelişimin sürdürülebilir olması sağlıklı bir ikincil piyasanın varlığına bağlıdır. Arz ve talep dengesinin mevcut olması, piyasaları etkileyici faktörel güçlerin bulunmaması, menkul kıymetin fiyatını belirleyici ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelere ilişkin tüm bilgilerin piyasaya anında sunulması, piyasanın likiditesinin yüksek olması ve düşük işlem maliyetleri etkin bir piyasa yapısını yansıtan faktörlerdir. Bunların sağlanmasında, makro

5 Metin COŞKUN ekonomik yapılanmadaki istikrara paralel olarak, piyasa ve borsa sistemlerine ilişkin yasal, teknik ve kurumsal altyapıdaki gelişim düzeyi de belirleyici olmaktadır. Piyasa düzenini ihlal eden davranışları önleyici gözetim ve denetim faaliyetleri, piyasa işleyiş ve etkinliğini artırmaya yöneliktir. 1 Sermaye piyasasında yer alan taraflar kendilerini güven içerisinde hissetmek isterler. Başka bir deyişle sermaye piyasalarında dürüstlük ve güven son derece önemlidir. Bu piyasada yatırım yapanlar aldatılma şüphesi içerisinde olmamalıdır. Sermaye piyasalarında, dürüstlük ne derecede önemli ise ortaklıkların içinde olup bitenlerin, onlara ilişkin gelişmelerin, piyasanın tüm tarafları tarafından bilinmesi, ortaklıkları ve onların ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarını ilgilendiren bilgilerin saydamlığı, herkese açıklığı ve özellikle yatırımcılar açısından bunlara eşit konumlarda ve zamanlarda ulaşılabilmesi de o denli vazgeçilmezdir. 2 Sermaye piyasası faaliyetlerinin güven içinde yürütülmesi ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklık ve kamuyu aydınlatma ilkeleri önemini korumaktadır. Açıklık ilkesinin uygulanmaması, halkın yanlış bilgilerle kasıtlı olarak yönlendirilmesi dışında, en azından, mevcut doğru bilgilerden, önce şirketlerin içinde bulunan kişilerin, yönetici veya çalışanların yararlanması sonucunu verir. 3 Halka arz edilen menkul kıymetlere ilişkin şirketlerin durumlarını ortaya koyan bilgilerin zamanında, doğru, tam ve ayrıntılı olarak yayınlanması yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem arz etmektedir. Menkul kıymet piyasalarında kamuyu aydınlatma sisteminden amaçlanan, yatırımcıların etkin bir şekilde korunmasıdır. Ancak, uygulamada tam aydınlanmanın sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bilginin çıkışı ile herkese dağılımı arasındaki zaman 1 Meral Varış Tezcanlı, Ġçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyonlar (İstanbul: Ufuk Reklamcılık ve Matbaacılık Ltd.Şti, Aralık 1996), s Reha Tanör,Türk Sermaye Piyasası (1. Bası. İstanbul: Beta Basım, Kasım 2000), s Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler (3.Baskı. İstanbul: Beta Basım, 1989), s

6 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ sürecinin uzunluğu, bazı kişilerin menfaat sağlamalarına, diğer yatırımcıların da zarara uğramalarına yol açmaktadır. Kamuyu tam aydınlatma zorunluluğu ile yatırımcıların tam korunması yönünde zaman aralığının sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMI Kamuyu aydınlatma kavramı, sözlük anlamı açısından açmak, ifşa etmek, göstermek, izhar etmek anlamlarını taşıyan İngilizce disclose fiilinin isim hali olan ve açma, ifşa etme, haber verme gibi manalara gelen disclosure kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavramın özünde, sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketlerle menkul kıymetlere ilişkin durum, olay ve faaliyetlerin kamuya açıklanması yer almaktadır. 5 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte kamu; halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, Bir ülkedeki halkın bütünü, Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim, aydınlatma; Aydınlatmak işi, Bir sorunun ya da bir kavramın tüm içerimleriyle açıklanması şeklinde ifade edilmektedir. Bu iki kavramın sözlük anlamlarını bir arada kullanıldığında kamuyu aydınlatma; genel olarak bir ülkede yaşayan halkı, özelde belli bir amaç, çıkar için bir araya gelmiş bir topluluğu, belli bir konuda ayrıntılı olarak bilgilendirme şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte, kamuyu aydınlatma finansal piyasa öğretisinde kullanılan teknik bir ifade olduğundan konunun uzmanları tarafından da farklı, ancak birbiri ile tutarlı, birbirini destekleyici şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan Prof.Dr.Ünal Tekinalp in tanımı, kavramı en geniş haliyle açıklayıcı niteliktedir: 6 Ortaklık pay sahipleri ve alacaklılarının menfaatlerini korumaya ve haklarını bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmaya yardım eden; gelecekteki pay ve tahvil sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin 4 Tezcanlı, s Mustafa İhtiyar, Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi (1. Bası. İstanbul: Beta Basım, Mayıs 2006), s Ünal Tekinalp, Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi Ġle (İstanbul: 1979), s.53. 3

7 Metin COŞKUN aldatılmalarını önleyip, ortaklık yararına kazanılmalarını sağlayan; özel ekonomik gücün, milli iktisadın gereklerine ve faydasına uygun çalışmasını gerçekleştiren; gerek iç, gerek dış denetimi kapsamı içine alan, ilkelerin tümüdür. Tanımda ortaklık pay sahipleri (hisse senedi sahipleri) ile tahvil sahipleri doğrudan kullanılmakta, devamında sermaye piyasasının diğer ilgililerine vurgu yapılmaktadır. Sermaye piyasasının diğer ilgilileri denildiğinde ilk bakışta sermaye piyasasında işlem yapan ya da sermaye piyasası faaliyetlerinden etkilenen kişi ve kurumlar anlaşılabilir. Ancak gerçekte, sermaye piyasasında işletmelerin menkul kıymetleri işlem gördüğünden işletmelerle çıkar ilişkisi olanlar sermaye piyasasının diğer ilgilileridir. Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplar için paydaş (menfaat sahibi) kavramı kullanılmaktadır. İşletmeler paydaşlarıyla çok çeşitli şekillerde sürekli ilişki içerisindedirler. Piyasa paydaşları işletmenin ekonomik faaliyetlerinden doğrudan etkilenen kesimdir. Bu nedenle piyasa paydaşları birincil paydaşlar olarak da adlandırılmaktadır. ġekil 1: ĠĢletmenin Piyasa PaydaĢları 4

8 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Şekil 1 işletmenin piyasa paydaşlarını göstermektedir. Hissedarlar; işletmeye yatırım yaparak kâr payı ya da sermaye kazancı elde etmek isterler. Kreditörler; işletmeye ödünç para vererek, faiz geliri elde ederler. Çalışanlar; ücret karşılığında bilgi ve yetenekleri ile işletmeye katkı sağlarlar. Tedarikçiler; işletmeye belli bir ödeme karşılığında hammadde, enerji, hizmet ve diğer girdileri sağlarken, distribütörler, toptancılar ve perakendeciler işletmenin mal ve hizmetlerinin müşterilere pazarlanmasında yardımcı olurlar. Tüm işletmelerin mal ve hizmetlerini satın alacak olan müşterilere ihtiyacı olduğu da kuşkusuzdur. Sayılan bu paydaşlar toplumda tüm işletmelerin etkileşimde bulunduğu temel birimlerdir. Piyasa dışı paydaşlar (ikincil paydaşlar) ise işletmenin ekonomik faaliyetleriyle doğrudan ilgilenmeyen, ancak işletme faaliyetlerinden etkilenen ya da etkileyen kişi ve gruplardır. Şekil 2 de işletmenin piyasa dışı paydaşları yer almaktadır. Devlet kurumlarının piyasa paydaşı mı piyasa dışı paydaş mı olduğu konusunda kesin bir görüş yoktur. Bazı teorisyenler devlet kurumlarının işletme faaliyetlerini doğrudan etkilemediği için piyasa dışı paydaş olarak sayılması gerektiğini ileri sürerken, bazı teorisyenler aslında devletin vergileri, ücretleri belirleyerek ya da teşvik ve sübvansiyonlar kanalıyla işletme faaliyetlerini etkilediğini ileri sürerek piyasa paydaşı sayılması gerektiğini söylemektedirler. Çevreciler, yeşiller gibi eylemci gruplar veya sivil toplum örgütleri gibi topluluklar zaman zaman baskı oluşturarak işletme faaliyetlerini etkileyebilmektedirler. İşletmelere çeşitli konularda finansman sağlayan sponsorlar da amaçları doğrultusunda işletme faaliyetlerini etkileyebilmektedir. 7 Bazı paydaşlar ise birden fazla rol üstlenebilir. Örneğin, halktan biri olan çalışanlar aynı zamanda işletmenin hissedarı olabilir ya da bir sivil toplum örgütünde görev alıyor olabilir. İşletmelere kredi kullandıran kuruluşlar işletmenin müşterisi olabilir. 7 Anne T. Lawrence ve diğerleri, Business and Society (Eleventh Edition, New York: McGraw-Hill Irwin, 2005), s.8. 5

9 Metin COŞKUN ġekil 2: ĠĢletmenin Piyasa DıĢı PaydaĢları Görüldüğü gibi işletme faaliyetleri ile doğrudan ya da dolaylı ilgilenen çok geniş bir kesim bulunmaktadır. Bu kesimler işletmenin faaliyetleri, mali yapısı, performansı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu nedenle paydaşların birinci elden işletme yöneticileri tarafından bilgilendirilmeleri yasal ve etik bir sorumluluktur. 3. KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMININ GELĠġĠMĠ Kamuyu aydınlatma ile ilgili ilk uygulamalar İngiltere ve Amerika da başlamıştır. Bunun sebeplerinden ilki İngiliz-Amerikan (Anglo- Sakson) sisteminde halka açık anonim ortaklıkların hukuki yapılanmada esas unsur olmasıdır. Kıta Avrupasında ise aile şirketleri daha önemlidir. Halka açık anonim ortaklıklar sisteme daha sonraları entegre edilmiştir. İkinci sebep ise sanayileşmenin İngiltere de başlamış olması, sermaye piyasalarının Amerika da gelişmeye başlamasıdır. Sanayileşme ve sermaye piyasalarının gelişim sürecinde yaşanan sorunlar kamuyu aydınlatma ilkelerinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. 8 8 İhtiyar, s. 6. 6

10 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ 3.1. Ġngiltere de Kamuyu Aydınlatma Kavramının GeliĢimi Menkul kıymet alım-satımı ile ilgili olarak kabul edilen önemli hukuk normlarından ilki İngiltere de 1285 de Kral I.Edward zamanında yürürlüğe girmiştir. Kamuyu aydınlatma kavramıyla pek ilişkisi olmayan bu düzenlemeye göre menkul kıymet alım-satım işi yapanlara Belediye Meclisinden ruhsat alma zorunluluğu getirilmiştir yılında yine İngiltere de oluşturulan bir Komisyon, menkul kıymet alım-satımında ve özellikle anonim şirketlerin halka sundukları hisse senetlerinin satışında uygulanan hileleri incelemiş ve hazırladıkları raporda, hisse senedi alım-satımında yaygınlaşan hileli işlemler ve zararlı usuller sonucunda anonim şirketlerin kuruluş amacından saptırıldığını ve şirketlerin tanınmaz hale geldiği vurgulanmıştır. Bu raporun yayınlanmasından sonra 1697 yılında yasama organı tarafından Hisse Senedi Simsar ve Coberlerinin Haksız İşlemlerinin Durdurulmasını Öngören Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun 1707 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Kanunun yürürlükten kalkmasından sonra tarihe saman alevi veya sabun köpüğü gibi ifadelerle geçen ve birbirine benzer nitelik taşıyan çok sayıda olumsuz örnek görülmüştür. Zira bu dönemde çeşitli söylenti ve spekülasyonlarla birçok şirketin hisse senetlerinin değeri çok kısa sürede yüksek değerlere ulaşmış, yine kısa bir zaman sonra aşırı değer kaybetmiştir. Tarihe South Sea Bubble olarak geçen bu olaylar, yatırımcıların güvenini sarsmakla kalmamış, çok sayıda kişi tasarruflarını kaybetmiştir. Bunun üzerine 1720 yılında Buble Act olarak adlandırılan bir Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla sahte veya usulüne uygun bir şekilde düzenlenmeyen sözleşmelerle halktan para toplayan kişiler için ağır müeyyideler getirilmiş, ayrıca hisse senedi alım satımıyla uğraşan kişiler için de sert hükümler kabul edilmiştir. Ne var ki çok katı hükümlerle dolu bu kanunun aynı zamanda sermaye piyasasının gelişmesini engellediği anlaşılınca çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle yumuşatıldığı ve 1825 de tamamen kaldırılmıştır. Buble Act ın kaldırılmasından sonra Board of Trade in Başkanı Gladstone un başkanlığında kurulan özel bir Komisyon önemli bir rapor yayınlamıştır. Gladstone Komisyonu olarak da adlandırılan bu heyetin 7

11 Metin COŞKUN hazırladığı rapor, anonim şirketlere yatırım yapacak kişilere teşebbüsün iç yüzünü öğrenebilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ihtiyacına işaret etmiş ve günümüz sermaye piyasası hukukunun temel kavramı olan kamuyu aydınlatma ilkesini ele alan konu üzerinde ciddiyetle duran ilk önemli belge niteliğini kazanmıştır , 1856 ve 1867 tarihlerinde yürürlüğe giren Şirketler Kanunlarında kamuyu aydınlatma ilkesi açısından önem taşıyan hükümler getirilmiştir. Daha sonra 1890, 1895, 1900, 1948 ve 1967 yıllarında yapılan düzenlemelerle kamuyu aydınlatma ilkeleri pekiştirilmiştir ABD de Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Amerikalı Profesör William Ripley, federal sermaye piyasası kanunlarının kabul edilmesinde ve hatta 1929 mali krizinden önce yazdığı Main Street and Wall Street isimli kitabında ABD de geçerli olan ilkenin kamuyu aydınlatma, açıklama yapma değil, tam tersi aydınlatmama, açıklama yapmama ilkesi olduğunu ifade ediyordu. Sermaye piyasası yönünden yapılacak açıklamalar bir yana, günümüzde halkla ilişkiler kavramı içinde yer alan çalışmalara dahi gerek duyulmamakta ve tamamen gizlilik içinde faaliyet göstermeye gayret edilmekteydi. İşte bu nedenle Ripley, federal kanunların çıkmasından önceki dönemi impublicity dönemi olarak nitelendirmektedir. 10 İngiltere de gelişen kamuyu aydınlatma ilkesinin ABD de yansıması ve federal kanunlarda ifadesini bulması uzun yıllar süren bir oluşum sonunda mümkün olmuştur. ABD de kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk uygulamaları Mavi Gök Kanunları ile düzenlenmiştir. Mavi Gök Kanunlarına gelesiye kadar, 1903 yılında Connetticut Eyaletinde, 1904 yılında Georgia Eyaleti, 1909 yılında Nevada Eyaleti, 1910 yılında Rhode Island Eyaleti kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. 9 Haluk Kabaalioğlu, Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi (İstanbul: İktisadi Yayın Ltd.Şti, 1985), s Kabaalioğlu, s

12 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Mavi Gök Kanunları, sermaye piyasasında oldukça artan hileli ve aldatıcı işlemlere karşı yatırımcıyı korumak amacı ile ABD nin neredeyse tüm eyaletlerinde kabul edilmiş olan federe düzeydeki kanunların genel adıdır. Bu yöndeki düzenlemeler ilk olarak 1911 yılında Kansas eyaletinde başlamış, daha sonra diğer eyaletler de benzer nitelikte düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Mavi Gök Kanunları ifadesinin kaynağı, dönemin sermaye piyasasında mevcut olan hileli ve aldatıcı işlemlerin hangi boyutlara ulaşmış olduğunu göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır. Zira kanunlara bu ismin verilmesine sebep olan husus, 1917 tarihli bir mahkeme kararında yer alan ifadelerdir. Buna göre, piyasadaki hile ve sahtekârlıklar o kadar artmıştır ki kötü niyetli kişiler, değişik hile ve aldatmacalarla, neredeyse gökyüzünü dahi parselleyip yatırımcıya menkul kıymetler yolu ile satacak hale gelmişlerdir. Bu denli artış gösteren hile ve sahtekârlıklar karşısında ise yatırımcıların korunması gereği de kaçınılmaz olmuştur. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Mavi Gök Kanunlarının kamuyu aydınlatma ilkesini değil izin sistemini kabul etmiş oldukları söylenebilir. Zira menkul kıymetlerin halka arzında ölçü, ilgili şirket ve ihraç ettiği menkul kıymetler hakkında yatırımcıya tam, doğru ve dürüst bilgi vermek değildir. Bunun yerine, eyalet mevzuatınca talep edilen bilgiler ilgili idari birimlere sunulmakta ve görevli personel tarafından sağlamlık ve güvenilir olma yönünden incelenmektedir. Mavi Gök Kanunları döneminin özelliklerinden birisi de kamuyu aydınlatma ilkesinin bulunmaması sebebiyle bir gizlilik sürecini ifade etmesidir. Sonuç olarak, Mavi Gök Kanunları yatırımcıyı korumak gibi yerinde bir gaye ile ortaya çıkmış olmalarına rağmen pratikte başarılı olamamış ve yetersiz kalmıştır. 11 İdari birimlere tanınan geniş yetkilere rağmen Mavi Gök Kanunlarının yatırımcıyı korumak açısından yeterli olmadığı anlaşılınca, izin sisteminden vazgeçilerek kamuyu aydınlatma ilkesini esas alan hukuki düzenlemeler yapılmıştır tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ile 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu, ABD hukukunda sermaye piyasasını kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde düzenleyen temel kanunlar olmuşlardır. 11 İhtiyar, s

13 Metin COŞKUN 3.3. Avrupa Birliği nde Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Avrupa Birliği hukukunda şirketler hukuku ve sermaye piyasası alanına yönelik ilk hukuki düzenlemeler, kamuyu aydınlatma ilkesini esas alan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin ilki, 9 Mart 1968 Tarih ve 1 Nolu Şirketler Hukuku Konsey Yönergesidir. İkincisi ise 25 Temmuz 1977 Tarihli Devredilebilir Menkul Kıymetler Üzerinde Yapılacak İşlemlerle İlgili Olarak Avrupa Çapında Uygulanacak Davranış Kuralları Hakkında Komisyon Önerisidir. Bu hukuki metinlerde vurgulanan temel husus kamuyu aydınlatma ilkesinin, piyasada açıklık sağlamak, yatırımcıyı korumak ve piyasaların entegrasyonunu temin etmek açısından en elverişli hukuki vasıta olduğudur. ABD hukuku ile karşılaştırıldığında AB hukukunun sermaye piyasası ve kamuyu aydınlatma ilkesi yönünden daha zayıf bir konumda olduğu söylenebilir. Zira birlik içinde yer alan kimi ülkelerde sermaye piyasası oldukça gelişmiş bir durumda iken, diğer ülkelerde gelişimini henüz tamamlayamamıştır. Hal böyle olunca, birlik hukuku oluşturulmaya çalışılırken hukuki kriterler mümkün olduğu ölçüde en alt seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla güdülen amaç, önce birlik üyesi ülkelerde sermaye piyasalarının gelişmişlik farklarının giderilmesi ve ondan sonra daha ileri hedeflere yönelmektir. Nitekim birliğin sermaye piyasasına yönelik düzenlemeleri incelendiğinde, hukuki metinlerin çoğunda öneri, tavsiye ve koordinasyon ifadelerinin sıkça kullanılmış olduğu görülmektedir Ülkemizde Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi 1980 li yıllardan sonra başlamıştır. Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kısa süreli Borsa deneyimleri göz ardı edilirse Borsanın kurulması ve gelişmesi 1986 yılından sonra olmuştur yılında kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu na (SPKn) kadar sermaye piyasasına yönelik hukuki düzenlemeler yapılmamıştır. Dolayısıyla da kamuyu aydınlatma konusunda bir düzenleme yapılmamıştı. Bununla birlikte kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk işaretlerini 12 İhtiyar, s

14 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Türk Ticaret kanununda bulmak mümkündür. Türk Ticaret Kanununda; anonim şirketlerin tedrici kuruluşlarında izahname ve sirküler yayınlama zorunluluğu getirilmiş, sermaye artırımlarında da tedrici kuruluştaki gibi izahname yayınlanması ve malumat alma başlığı altında ortakların şirket hakkında bilgi edinme hakları düzenlenmiştir. Ancak kamuyu aydınlatma ilkesinin gerçek anlamda ilk defa hukuk sistemimize girişi tarih ve 2499 sayılı SPKn u ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bu kanun üzerindeki çalışmalar 1960 lı yıllara kadar dayanmaktadır yılında SPKn unda yapılan değişikliklerle kamuyu aydınlatma ilkesi gerçek manada uygulanmaya başlanmıştır tarihli SPKn unun ilk halinde izin sistemi geçerliydi. Kurul incelemesi kamuyu aydınlatma ilkesi ile sınırlı kalmamakta, kamu yararı ve halkın istismarı gibi ölçüler ile iktisadi bir inceleme de yapılmaktaydı. Adeta risk-getiri değerlendirmesi yatırımcıya bırakılmayıp, bu değerlendirme kamu adına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılmaktaydı. Bir karşılaştırma yapılacak olursa, sermaye piyasasının döneminin, ABD deki Mavi Gök Kanunları dönemini andıran özellikler getirdiğini söyleyebiliriz yılında yapılan değişikliklerle, arası dönemde geçerli olan izin sistemi terk edilmiş ve kamuyu aydınlatma ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla, bundan sonra risk-getiri değerlendirmesi yapmak SPK na ait bir görev değil, yatırımcının bizzat üstlenmesi gereken bir faaliyet haline gelmiştir. 4. KAMUYU AYDINLATMANIN ÖNEMĠ Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, birbirini karşılıklı olarak etkileyen kavramlardır. Şirkette şeffaflık kültürü daha çok benimsendikçe, açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği de artacaktır. Diğer yandan, özellikle sermaye piyasasında düzenleyici kurumlar tarafından açıklanması zorunlu bilgilerin formatı belirlendikçe, şirketlerin şeffaflık derecesi artacaktır. Kamuyu 13 İhtiyar, s

15 Metin COŞKUN aydınlatmanın, sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir: 14 Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların korunması için güçlü bir araçtır. Sermayenin çekilmesine ve piyasalara olan güvenin artırılmasına yardımcı olur. Zayıf kamuyu aydınlatma, sermaye piyasalarında etik olmayan davranışlara ve piyasa bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Bu durum sadece şirketlere değil, bir bütün olarak ekonomiye de zarar verir. Yetersiz ve açık olmayan bilgiler sermaye piyasasının işleyişine zarar vererek sermaye maliyetini artırabilir. Güvenilir ve zamanlı bilgi, şirket bünyesindeki karar alıcıların güvenini artırır ve doğrudan büyümeyi ve kârlılığı etkileyen başarılı şirket kararları almalarını mümkün kılar. Açıklanan bilgiler, şirketin hisse senedi fiyatına yaptıkları doğrudan etkinin yanında, şirket dışındaki karar alıcıların (menfaat sahipleri, yatırımcılar ve borç verenler), şirket ile ilgili bilgi toplama inisiyatiflerine etki ederek fiyatı dolaylı olarak da etkilerler. Açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği arttıkça, şirketin değeri hakkındaki belirsizlikler ortadan kalkar. Daha kaliteli kamuyu aydınlatma ile şirket daha uzun dönemli yatırımcıları çekebilir, daha geniş anlamda analiz imkânı sağlanır, yönetimin kredibilitesi ve hesap verebilirlik düzeyi artar. 14 Aylin Poroy Arsoy, Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĠBF Dergisi (Cilt: X, Sayı: II, 2008), s

16 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ 5. SERMAYE PĠYASASI KANUNUNUN KAMUYU AYDINLATMA ĠLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ Kanunun 4. Maddesinde sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzında Kurul a kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sermaye piyasası araçlarının ihracı veya halka arzı için idari birimden izin almak gerekmemekte, sadece SPK kaydı ile yetinilmektedir. Kanunun 5. Maddesinde ise SPK a kayıt başvurusunda SPK ca belirlenecek bilgi ve belge istenecektir. İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu sermaye piyasası aracının SPK kaydına alınmasından imtina edilebilir. SPK, sadece kendisine sunulan bilgi ve belgelerin tam, doğru ve dürüst olup olmadığını incelemekte, iktisadi bir denetim yoluna gitmeyerek, risk-getiri değerlendirmesini yatırımcılara bırakmaktadır. 6. Madde sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır denilmektedir. Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan edilir. İzahnamede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Ortaklık Hakkında Bilgiler, Artırılan Sermaye Paylarına İlişkin Bilgiler, Ortaklığın Halka Arz Yoluyla Satışı Hakkında Bilgiler, Halka Arzla İlgili Genel Bilgiler, Mali Durum ile İlgili Bilgiler, Yönetime İlişkin Bilgiler, Faaliyet Hakkında Bilgiler, Grup Hakkında Bilgiler, Hisse Senetleriyle İlgili Vergilendirme Esasları. Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve ilanların esasları SPK tarafından belirlenir. İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri 13

17 Metin COŞKUN içeremeyeceği gibi SPK kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Madde 7 e göre izahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraççılar tarafından müştereken imzalanmalıdır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilir. SPKn nın "Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları" başlığını taşıyan 15'inci maddesinin son fıkrasında; "halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak kârını ve/veya mal varlığını azaltamayacağı," hükme bağlanmıştır. SPKn'nun 47/A-6 maddesinde, 15'inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak kârı ve/veya mal varlığını azaltan tüzel kişilerin yetkililerinin hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacakları öngörülmüştür. 16. Maddede Muhasebe, Mali Tablo ve Rapor Standartları, İlan, Bağımsız Denetleme İhraççılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle düzenlemekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Madde 16/A a göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekâlet istenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar. 14

18 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları, malik oldukları anonim ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak, Kurulun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar dâhilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yükümlüdürler. 6. KAMUYU AYDINLATMA ĠLE ĠLGĠLĠ SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 6.1. Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Seri:I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı, hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasına halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kapsamda olmak üzere ortaklıkların aşağıda gösterilen işlemler nedeniyle ihraç veya halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için SPK a başvurması zorunludur: Tedrici usulde ortaklık kurulması, Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, Halka açık ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, Özelleştirilecek ortaklıkların hisse senetlerinin halka arzı, Halka açık bir ortaklığın bölünmesi sonucunda yeni ortaklık kurulması, Pay sahibi sayının 250 yi aşması nedeniyle hisse senetleri halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların SPK kaydına alınması. 15

19 Metin COŞKUN 6.2. Oydan Yoksun Paylara ĠliĢkin Tebliğ Seri:I, No:36 Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı, oydan yoksun payların ihracı, halka arzı ile pay sahiplerine tanınan haklar ve bu hakların kullanım şartlarına ilişkin esasları düzenlemektir Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı borçlanma araçlarının SPK kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir. Borçlanma araçları ile ihraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip SPK kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki tahviller, hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, finansman bonoları, altın, gümüş ve platin bonoları, banka bonoları ve bu Tebliğ de sayılmamakla birlikte niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu SPK a kabul edilecek sermaye piyasası araçları kastedilmektedir Ġlan ve Reklama ĠliĢkin Esaslar Seri: VIII, No: 11 Menkul Kıymetleri Halka Arzedilmiş Anonim Şirketlerle Menkul Kıymet Alım Satımı İle Uğraşan Kuruluşların İlân ve Reklamlarında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ilan ve reklamlarda uyulması gereken ilkeleri açıklamaktadır. SPK nın izniyle menkul kıymet ve kıymetli evraklarını halka arz eden veya ihraç edenler, aracı kurumlar, bankalar ve diğer yardımcı kuruluşlar ve menkul kıymetler borsası üyeleri yapacakları ilan ve reklamlarda SPK nın belirlediği kurallara uymak zorundadır. Yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen ilan ve reklam ilkelerine uymak şartıyla, SPK a önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan, ilan ve reklam yapabilirler. 16

20 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ İlan ve reklam metinlerinin aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir: İşin gerektirdiği ciddilikte olması, Aşırı giderlere yol açmaması, Abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan, halkı aldatıcı ve yanıltıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarını ihtiva etmemesi, halkı doğru aydınlatma amacına yönelik olması, Halka sunulan menkul kıymetlerin ve hizmetlerin gerçek niteliğini; fiyat, getiri ve ücretlerini ve menkul kıymetlerin satış şartlarına ilişkin bilgileri hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde açıkça belirtmesi, İlan ve reklamı veren ilgilinin yapabileceği iş ve hizmetler konusunda halka duyurmak istediği faaliyetin gerçekleştirilebilir nitelikte olması, Menkul kıymetlerin halka arzı yoluyla yapılacak satışlara ait ilan ve reklamların, izahname ve sirküler dışındaki bilgileri taşımaması ve halkı yanlış yönlendirmemesi, Yazılı ilan metinlerinde; ilan ve reklamı veren kuruluşun nominal ve ödenmiş sermayesi ile iş merkezi adresinin ve telefon numaralarının gösterilmesi. İlan ve reklamlarda aldatıcı, abartıcı ve yanıltıcı ifadelerin olmaması gerekir. Aldatıcılık, abartıcılık ve yanıltıcılıktan maksat; mevzuatın izin vermediği vaadler ve taahhütlerde bulunulması; objektif esaslara dayanmayan veya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi; sağlıklı bir karar alınması için duyurulmasında zorunluluk olan bilgilerin gizlenmesi; bir şirket veya kuruluşun verimliliği, kârlılığı, mali durumu veya bir menkul kıymetin değerini etkileyecek hususlar hakkında gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılması ve bu izlenimi yaratan yazım, resimleme ve görüntü tarzları ve benzerleridir. 17

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR MURAT HAHOLU SERMAYE PİYASASI KURULU 07.12.2009. www.spk.gov.tr

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR MURAT HAHOLU SERMAYE PİYASASI KURULU 07.12.2009. www.spk.gov.tr ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR MURAT HAHOLU SERMAYE PİYASASI KURULU 07.12.2009 2 Amaç Kamuyu aydınlatmada etkinliğin artırılması AB ye mevcut mevzuat çerçevesinde uyum (Transparency-Kamuyu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-19.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-19.htm Page 1 of 6 6 Şubat 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27133 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 54) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Şirketimiz, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyici ve şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden olmayacak,

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm Page 1 of 5 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIK VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

1) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından hangi sürede kamuya açıklanır. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

1) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından hangi sürede kamuya açıklanır. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından hangi sürede kamuya açıklanır. A) Ayda 1 Kez hazırlanır. B) Yılda en fazla

Detaylı

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- AMAÇ VE KAPSAM Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ( Şirket ) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Borsa İstanbul

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, bu politika 2011 yılı Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin dikkatine sunulacaktır. Amaç Şirket

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Konular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamuyu Aydınlatma Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

Neslihan İVAZ Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 03.06.2010

Neslihan İVAZ Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 03.06.2010 Neslihan İVAZ Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 03.06.2010 Sunum Planı Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Tebliğler, KY İlkeleri TTK Tasarısındaki Yenilikler ABD ve AB de Durum Seri:XI,

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAM

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAM LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAM Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ("Latek" veya "Şirket") Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Sermaye Piyasası Kurulunun yayımlamış olduğu

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Pınar Su Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Pınar Su A.Ş., Şirket), pay sahiplerinin, kamunun, ilgili yetkili kurumların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin,

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. Amaç, Yetki ve Sorumluluk BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29)

Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29) 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: XI, NO: 29) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ÖZAK GYO, Şirket) bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin ( Hürriyet Gazetesi veya Şirket ) nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. www.kap.org.tr İÇİNDEKİLER Kamuyu Aydınlatma 01 Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da 03 İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya Açıklanması 05 Özel

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Akenerji veya Şirket ) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Kamuyu Aydınlatma Platformu

Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu 1 2 3 4 5 6 6 7 8 İÇİNDEKİLER Kamuyu Aydınlatma Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı