İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN KAMUNUN AYDINLATILMASINDAKİ YERİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL ASİMETRİK BİLGİNİN HİSSEDAR DEĞERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ERTUĞRUL KAMUNUN AYDINLATILMASI VE KURUMSAL İTİBAR Arş. Gör. Sinan YILMAZ İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İKİNCİL PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Muammer SARIKAYA YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE BİLGİ SUNUM ARAÇLARI VE KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİNANSAL BİLGİ KAYNAKLARINDAKİ DÖNÜŞÜM Yrd. Doç. Dr. Mesut KURULGAN PAYDAŞLARA FİNANSAL RAPORLAMADA YENİ TRENDLER Yrd. Doç. Dr. Adnan SEVİM

2 ÖNSÖZ Bir ülkenin ekonomik gelişimiyle sermaye piyasalarının gelişimi arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Sermaye piyasaları gelişmemiş bir ülkede ekonomik gelişme beklenemez. Sermaye piyasalarının gelişimi ve etkinliği, bu piyasaların güven, açıklık ve kararlılık özelliklerine bağlıdır. Bu piyasalar ne kadar güvenilir, şeffaf ve istikrarlı ise etkinlik ve gelişmişlik o ölçüde artacaktır. Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve kararlılık özelliklerini artırmada, Kamuoyunun Aydınlatması ve Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin önemi açıktır. Kamuoyunun aydınlatılması; menkul kıymetlere yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, sermaye piyasasında faaliyet gösteren işletmeler ve bu işletmelerin menkul kıymetleriyle ilgili bilgilerin açıklanmasıyla ilgili bir kavramdır. Yatırımcı ilişkileri ise mevcut ve potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarında gerekli olan bilgileri sağlamaya, işletme ile işletmenin iç ve dış paydaşları arasındaki iletişimi en etkin bir şekilde sürdürmeye yönelik faaliyetlerdir. Günümüzün artan rekabet koşulları karşısında işletmelerin başarıyı yakalamaları ve değer maksimizasyonu amacını gerçekleştirmeleri, paydaşlarıyla başarılı ilişkiler kurmalarına bağlıdır. Bu ilişkilerin sürdürülebilmesi; paydaşların ihtiyaç duyacakları bilgileri doğru, zamanında ve güvenilir bir biçimde sunulmasını gerektirir. Bilgi v

3 kirliliğinin yoğun olduğu günümüzde yatırımcılar için doğru, yeterli, kolay erişilebilir bilgiye ulaşmak son derecede kritik bir faktör olmuştur. İşletmeler paydaşların gereksinimlerini karşılayacak bilgileri sunmadıkça, işletmeye güvenin, işletmeye yönelik olumlu duygu ve düşüncelerin oluşması mümkün görünmemektedir. Kamuoyunun Aydınlatılmasında Yatırımcı İlişkileri adlı bu kitap, konunun farklı boyutlarıyla ele alındığı sekiz çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasındaki temel amaç, ülkemizde bu konuda henüz Türkçe kaynağın yok denecek kadar az olmasıdır. Çalışmada, hem bu boşluğun giderilmesi, hem de sermaye piyasalarında etkinliğin artırılmasında önemli olan bu konuya olan ilginin artırılması amaçlanmıştır. Kitabın basılmasına olanak sağlayan başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ ve Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Nezih VARCAN olmak üzere, çalışmada yazar olarak görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmanın ilgililere yararlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Nurhan AYDIN Editör Ekim 2009 vi

4 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PĠYASALARI AÇISINDAN ÖNEMĠ Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. GĠRĠġ Finansal piyasaların temel işlevi fon akımını kolaylaştırmaktır. Başka bir deyişle fon fazlası olan birimler fon açığı veren birimlere fonları finansal piyasalar aracılığıyla transfer etmektedirler. Kısa vadeli fonlar para piyasasında, uzun vadeli fonlar ise sermaye piyasasında işlem görmektedir. Sermaye piyasalarında fon transferi daha çok hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Devlet, kamu kurumları ve işletmeler fon ihtiyaçlarını uzun vadeli menkul kıymetler ihraç ederek karşılamakta, yatırımcılar ise bu menkul kıymetlere yatırım yaparak sahip oldukları fonları değerlendirmek istemektedirler. Böylece bir taraftan tasarruflar gelir getirici alanlarda değerlendirilirken diğer taraftan bu tasarruflar verimli alanlarda kullanılarak ekonominin gelişimine ve kalkınmaya ivme kazandırılmaktadır. Menkul kıymet piyasasının gelişimi büyük oranda menkul kıymet arz ve talebinin canlı ve güçlü olması ile mümkündür. Ancak bu gelişimin sürdürülebilir olması sağlıklı bir ikincil piyasanın varlığına bağlıdır. Arz ve talep dengesinin mevcut olması, piyasaları etkileyici faktörel güçlerin bulunmaması, menkul kıymetin fiyatını belirleyici ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelere ilişkin tüm bilgilerin piyasaya anında sunulması, piyasanın likiditesinin yüksek olması ve düşük işlem maliyetleri etkin bir piyasa yapısını yansıtan faktörlerdir. Bunların sağlanmasında, makro

5 Metin COŞKUN ekonomik yapılanmadaki istikrara paralel olarak, piyasa ve borsa sistemlerine ilişkin yasal, teknik ve kurumsal altyapıdaki gelişim düzeyi de belirleyici olmaktadır. Piyasa düzenini ihlal eden davranışları önleyici gözetim ve denetim faaliyetleri, piyasa işleyiş ve etkinliğini artırmaya yöneliktir. 1 Sermaye piyasasında yer alan taraflar kendilerini güven içerisinde hissetmek isterler. Başka bir deyişle sermaye piyasalarında dürüstlük ve güven son derece önemlidir. Bu piyasada yatırım yapanlar aldatılma şüphesi içerisinde olmamalıdır. Sermaye piyasalarında, dürüstlük ne derecede önemli ise ortaklıkların içinde olup bitenlerin, onlara ilişkin gelişmelerin, piyasanın tüm tarafları tarafından bilinmesi, ortaklıkları ve onların ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarını ilgilendiren bilgilerin saydamlığı, herkese açıklığı ve özellikle yatırımcılar açısından bunlara eşit konumlarda ve zamanlarda ulaşılabilmesi de o denli vazgeçilmezdir. 2 Sermaye piyasası faaliyetlerinin güven içinde yürütülmesi ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklık ve kamuyu aydınlatma ilkeleri önemini korumaktadır. Açıklık ilkesinin uygulanmaması, halkın yanlış bilgilerle kasıtlı olarak yönlendirilmesi dışında, en azından, mevcut doğru bilgilerden, önce şirketlerin içinde bulunan kişilerin, yönetici veya çalışanların yararlanması sonucunu verir. 3 Halka arz edilen menkul kıymetlere ilişkin şirketlerin durumlarını ortaya koyan bilgilerin zamanında, doğru, tam ve ayrıntılı olarak yayınlanması yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem arz etmektedir. Menkul kıymet piyasalarında kamuyu aydınlatma sisteminden amaçlanan, yatırımcıların etkin bir şekilde korunmasıdır. Ancak, uygulamada tam aydınlanmanın sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bilginin çıkışı ile herkese dağılımı arasındaki zaman 1 Meral Varış Tezcanlı, Ġçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyonlar (İstanbul: Ufuk Reklamcılık ve Matbaacılık Ltd.Şti, Aralık 1996), s Reha Tanör,Türk Sermaye Piyasası (1. Bası. İstanbul: Beta Basım, Kasım 2000), s Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler (3.Baskı. İstanbul: Beta Basım, 1989), s

6 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ sürecinin uzunluğu, bazı kişilerin menfaat sağlamalarına, diğer yatırımcıların da zarara uğramalarına yol açmaktadır. Kamuyu tam aydınlatma zorunluluğu ile yatırımcıların tam korunması yönünde zaman aralığının sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMI Kamuyu aydınlatma kavramı, sözlük anlamı açısından açmak, ifşa etmek, göstermek, izhar etmek anlamlarını taşıyan İngilizce disclose fiilinin isim hali olan ve açma, ifşa etme, haber verme gibi manalara gelen disclosure kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavramın özünde, sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketlerle menkul kıymetlere ilişkin durum, olay ve faaliyetlerin kamuya açıklanması yer almaktadır. 5 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte kamu; halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, Bir ülkedeki halkın bütünü, Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim, aydınlatma; Aydınlatmak işi, Bir sorunun ya da bir kavramın tüm içerimleriyle açıklanması şeklinde ifade edilmektedir. Bu iki kavramın sözlük anlamlarını bir arada kullanıldığında kamuyu aydınlatma; genel olarak bir ülkede yaşayan halkı, özelde belli bir amaç, çıkar için bir araya gelmiş bir topluluğu, belli bir konuda ayrıntılı olarak bilgilendirme şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte, kamuyu aydınlatma finansal piyasa öğretisinde kullanılan teknik bir ifade olduğundan konunun uzmanları tarafından da farklı, ancak birbiri ile tutarlı, birbirini destekleyici şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan Prof.Dr.Ünal Tekinalp in tanımı, kavramı en geniş haliyle açıklayıcı niteliktedir: 6 Ortaklık pay sahipleri ve alacaklılarının menfaatlerini korumaya ve haklarını bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmaya yardım eden; gelecekteki pay ve tahvil sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin 4 Tezcanlı, s Mustafa İhtiyar, Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi (1. Bası. İstanbul: Beta Basım, Mayıs 2006), s Ünal Tekinalp, Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi Ġle (İstanbul: 1979), s.53. 3

7 Metin COŞKUN aldatılmalarını önleyip, ortaklık yararına kazanılmalarını sağlayan; özel ekonomik gücün, milli iktisadın gereklerine ve faydasına uygun çalışmasını gerçekleştiren; gerek iç, gerek dış denetimi kapsamı içine alan, ilkelerin tümüdür. Tanımda ortaklık pay sahipleri (hisse senedi sahipleri) ile tahvil sahipleri doğrudan kullanılmakta, devamında sermaye piyasasının diğer ilgililerine vurgu yapılmaktadır. Sermaye piyasasının diğer ilgilileri denildiğinde ilk bakışta sermaye piyasasında işlem yapan ya da sermaye piyasası faaliyetlerinden etkilenen kişi ve kurumlar anlaşılabilir. Ancak gerçekte, sermaye piyasasında işletmelerin menkul kıymetleri işlem gördüğünden işletmelerle çıkar ilişkisi olanlar sermaye piyasasının diğer ilgilileridir. Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplar için paydaş (menfaat sahibi) kavramı kullanılmaktadır. İşletmeler paydaşlarıyla çok çeşitli şekillerde sürekli ilişki içerisindedirler. Piyasa paydaşları işletmenin ekonomik faaliyetlerinden doğrudan etkilenen kesimdir. Bu nedenle piyasa paydaşları birincil paydaşlar olarak da adlandırılmaktadır. ġekil 1: ĠĢletmenin Piyasa PaydaĢları 4

8 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Şekil 1 işletmenin piyasa paydaşlarını göstermektedir. Hissedarlar; işletmeye yatırım yaparak kâr payı ya da sermaye kazancı elde etmek isterler. Kreditörler; işletmeye ödünç para vererek, faiz geliri elde ederler. Çalışanlar; ücret karşılığında bilgi ve yetenekleri ile işletmeye katkı sağlarlar. Tedarikçiler; işletmeye belli bir ödeme karşılığında hammadde, enerji, hizmet ve diğer girdileri sağlarken, distribütörler, toptancılar ve perakendeciler işletmenin mal ve hizmetlerinin müşterilere pazarlanmasında yardımcı olurlar. Tüm işletmelerin mal ve hizmetlerini satın alacak olan müşterilere ihtiyacı olduğu da kuşkusuzdur. Sayılan bu paydaşlar toplumda tüm işletmelerin etkileşimde bulunduğu temel birimlerdir. Piyasa dışı paydaşlar (ikincil paydaşlar) ise işletmenin ekonomik faaliyetleriyle doğrudan ilgilenmeyen, ancak işletme faaliyetlerinden etkilenen ya da etkileyen kişi ve gruplardır. Şekil 2 de işletmenin piyasa dışı paydaşları yer almaktadır. Devlet kurumlarının piyasa paydaşı mı piyasa dışı paydaş mı olduğu konusunda kesin bir görüş yoktur. Bazı teorisyenler devlet kurumlarının işletme faaliyetlerini doğrudan etkilemediği için piyasa dışı paydaş olarak sayılması gerektiğini ileri sürerken, bazı teorisyenler aslında devletin vergileri, ücretleri belirleyerek ya da teşvik ve sübvansiyonlar kanalıyla işletme faaliyetlerini etkilediğini ileri sürerek piyasa paydaşı sayılması gerektiğini söylemektedirler. Çevreciler, yeşiller gibi eylemci gruplar veya sivil toplum örgütleri gibi topluluklar zaman zaman baskı oluşturarak işletme faaliyetlerini etkileyebilmektedirler. İşletmelere çeşitli konularda finansman sağlayan sponsorlar da amaçları doğrultusunda işletme faaliyetlerini etkileyebilmektedir. 7 Bazı paydaşlar ise birden fazla rol üstlenebilir. Örneğin, halktan biri olan çalışanlar aynı zamanda işletmenin hissedarı olabilir ya da bir sivil toplum örgütünde görev alıyor olabilir. İşletmelere kredi kullandıran kuruluşlar işletmenin müşterisi olabilir. 7 Anne T. Lawrence ve diğerleri, Business and Society (Eleventh Edition, New York: McGraw-Hill Irwin, 2005), s.8. 5

9 Metin COŞKUN ġekil 2: ĠĢletmenin Piyasa DıĢı PaydaĢları Görüldüğü gibi işletme faaliyetleri ile doğrudan ya da dolaylı ilgilenen çok geniş bir kesim bulunmaktadır. Bu kesimler işletmenin faaliyetleri, mali yapısı, performansı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu nedenle paydaşların birinci elden işletme yöneticileri tarafından bilgilendirilmeleri yasal ve etik bir sorumluluktur. 3. KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMININ GELĠġĠMĠ Kamuyu aydınlatma ile ilgili ilk uygulamalar İngiltere ve Amerika da başlamıştır. Bunun sebeplerinden ilki İngiliz-Amerikan (Anglo- Sakson) sisteminde halka açık anonim ortaklıkların hukuki yapılanmada esas unsur olmasıdır. Kıta Avrupasında ise aile şirketleri daha önemlidir. Halka açık anonim ortaklıklar sisteme daha sonraları entegre edilmiştir. İkinci sebep ise sanayileşmenin İngiltere de başlamış olması, sermaye piyasalarının Amerika da gelişmeye başlamasıdır. Sanayileşme ve sermaye piyasalarının gelişim sürecinde yaşanan sorunlar kamuyu aydınlatma ilkelerinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. 8 8 İhtiyar, s. 6. 6

10 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ 3.1. Ġngiltere de Kamuyu Aydınlatma Kavramının GeliĢimi Menkul kıymet alım-satımı ile ilgili olarak kabul edilen önemli hukuk normlarından ilki İngiltere de 1285 de Kral I.Edward zamanında yürürlüğe girmiştir. Kamuyu aydınlatma kavramıyla pek ilişkisi olmayan bu düzenlemeye göre menkul kıymet alım-satım işi yapanlara Belediye Meclisinden ruhsat alma zorunluluğu getirilmiştir yılında yine İngiltere de oluşturulan bir Komisyon, menkul kıymet alım-satımında ve özellikle anonim şirketlerin halka sundukları hisse senetlerinin satışında uygulanan hileleri incelemiş ve hazırladıkları raporda, hisse senedi alım-satımında yaygınlaşan hileli işlemler ve zararlı usuller sonucunda anonim şirketlerin kuruluş amacından saptırıldığını ve şirketlerin tanınmaz hale geldiği vurgulanmıştır. Bu raporun yayınlanmasından sonra 1697 yılında yasama organı tarafından Hisse Senedi Simsar ve Coberlerinin Haksız İşlemlerinin Durdurulmasını Öngören Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun 1707 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Kanunun yürürlükten kalkmasından sonra tarihe saman alevi veya sabun köpüğü gibi ifadelerle geçen ve birbirine benzer nitelik taşıyan çok sayıda olumsuz örnek görülmüştür. Zira bu dönemde çeşitli söylenti ve spekülasyonlarla birçok şirketin hisse senetlerinin değeri çok kısa sürede yüksek değerlere ulaşmış, yine kısa bir zaman sonra aşırı değer kaybetmiştir. Tarihe South Sea Bubble olarak geçen bu olaylar, yatırımcıların güvenini sarsmakla kalmamış, çok sayıda kişi tasarruflarını kaybetmiştir. Bunun üzerine 1720 yılında Buble Act olarak adlandırılan bir Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla sahte veya usulüne uygun bir şekilde düzenlenmeyen sözleşmelerle halktan para toplayan kişiler için ağır müeyyideler getirilmiş, ayrıca hisse senedi alım satımıyla uğraşan kişiler için de sert hükümler kabul edilmiştir. Ne var ki çok katı hükümlerle dolu bu kanunun aynı zamanda sermaye piyasasının gelişmesini engellediği anlaşılınca çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle yumuşatıldığı ve 1825 de tamamen kaldırılmıştır. Buble Act ın kaldırılmasından sonra Board of Trade in Başkanı Gladstone un başkanlığında kurulan özel bir Komisyon önemli bir rapor yayınlamıştır. Gladstone Komisyonu olarak da adlandırılan bu heyetin 7

11 Metin COŞKUN hazırladığı rapor, anonim şirketlere yatırım yapacak kişilere teşebbüsün iç yüzünü öğrenebilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ihtiyacına işaret etmiş ve günümüz sermaye piyasası hukukunun temel kavramı olan kamuyu aydınlatma ilkesini ele alan konu üzerinde ciddiyetle duran ilk önemli belge niteliğini kazanmıştır , 1856 ve 1867 tarihlerinde yürürlüğe giren Şirketler Kanunlarında kamuyu aydınlatma ilkesi açısından önem taşıyan hükümler getirilmiştir. Daha sonra 1890, 1895, 1900, 1948 ve 1967 yıllarında yapılan düzenlemelerle kamuyu aydınlatma ilkeleri pekiştirilmiştir ABD de Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Amerikalı Profesör William Ripley, federal sermaye piyasası kanunlarının kabul edilmesinde ve hatta 1929 mali krizinden önce yazdığı Main Street and Wall Street isimli kitabında ABD de geçerli olan ilkenin kamuyu aydınlatma, açıklama yapma değil, tam tersi aydınlatmama, açıklama yapmama ilkesi olduğunu ifade ediyordu. Sermaye piyasası yönünden yapılacak açıklamalar bir yana, günümüzde halkla ilişkiler kavramı içinde yer alan çalışmalara dahi gerek duyulmamakta ve tamamen gizlilik içinde faaliyet göstermeye gayret edilmekteydi. İşte bu nedenle Ripley, federal kanunların çıkmasından önceki dönemi impublicity dönemi olarak nitelendirmektedir. 10 İngiltere de gelişen kamuyu aydınlatma ilkesinin ABD de yansıması ve federal kanunlarda ifadesini bulması uzun yıllar süren bir oluşum sonunda mümkün olmuştur. ABD de kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk uygulamaları Mavi Gök Kanunları ile düzenlenmiştir. Mavi Gök Kanunlarına gelesiye kadar, 1903 yılında Connetticut Eyaletinde, 1904 yılında Georgia Eyaleti, 1909 yılında Nevada Eyaleti, 1910 yılında Rhode Island Eyaleti kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. 9 Haluk Kabaalioğlu, Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Ġlkesi (İstanbul: İktisadi Yayın Ltd.Şti, 1985), s Kabaalioğlu, s

12 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Mavi Gök Kanunları, sermaye piyasasında oldukça artan hileli ve aldatıcı işlemlere karşı yatırımcıyı korumak amacı ile ABD nin neredeyse tüm eyaletlerinde kabul edilmiş olan federe düzeydeki kanunların genel adıdır. Bu yöndeki düzenlemeler ilk olarak 1911 yılında Kansas eyaletinde başlamış, daha sonra diğer eyaletler de benzer nitelikte düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Mavi Gök Kanunları ifadesinin kaynağı, dönemin sermaye piyasasında mevcut olan hileli ve aldatıcı işlemlerin hangi boyutlara ulaşmış olduğunu göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır. Zira kanunlara bu ismin verilmesine sebep olan husus, 1917 tarihli bir mahkeme kararında yer alan ifadelerdir. Buna göre, piyasadaki hile ve sahtekârlıklar o kadar artmıştır ki kötü niyetli kişiler, değişik hile ve aldatmacalarla, neredeyse gökyüzünü dahi parselleyip yatırımcıya menkul kıymetler yolu ile satacak hale gelmişlerdir. Bu denli artış gösteren hile ve sahtekârlıklar karşısında ise yatırımcıların korunması gereği de kaçınılmaz olmuştur. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Mavi Gök Kanunlarının kamuyu aydınlatma ilkesini değil izin sistemini kabul etmiş oldukları söylenebilir. Zira menkul kıymetlerin halka arzında ölçü, ilgili şirket ve ihraç ettiği menkul kıymetler hakkında yatırımcıya tam, doğru ve dürüst bilgi vermek değildir. Bunun yerine, eyalet mevzuatınca talep edilen bilgiler ilgili idari birimlere sunulmakta ve görevli personel tarafından sağlamlık ve güvenilir olma yönünden incelenmektedir. Mavi Gök Kanunları döneminin özelliklerinden birisi de kamuyu aydınlatma ilkesinin bulunmaması sebebiyle bir gizlilik sürecini ifade etmesidir. Sonuç olarak, Mavi Gök Kanunları yatırımcıyı korumak gibi yerinde bir gaye ile ortaya çıkmış olmalarına rağmen pratikte başarılı olamamış ve yetersiz kalmıştır. 11 İdari birimlere tanınan geniş yetkilere rağmen Mavi Gök Kanunlarının yatırımcıyı korumak açısından yeterli olmadığı anlaşılınca, izin sisteminden vazgeçilerek kamuyu aydınlatma ilkesini esas alan hukuki düzenlemeler yapılmıştır tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ile 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu, ABD hukukunda sermaye piyasasını kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde düzenleyen temel kanunlar olmuşlardır. 11 İhtiyar, s

13 Metin COŞKUN 3.3. Avrupa Birliği nde Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Avrupa Birliği hukukunda şirketler hukuku ve sermaye piyasası alanına yönelik ilk hukuki düzenlemeler, kamuyu aydınlatma ilkesini esas alan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin ilki, 9 Mart 1968 Tarih ve 1 Nolu Şirketler Hukuku Konsey Yönergesidir. İkincisi ise 25 Temmuz 1977 Tarihli Devredilebilir Menkul Kıymetler Üzerinde Yapılacak İşlemlerle İlgili Olarak Avrupa Çapında Uygulanacak Davranış Kuralları Hakkında Komisyon Önerisidir. Bu hukuki metinlerde vurgulanan temel husus kamuyu aydınlatma ilkesinin, piyasada açıklık sağlamak, yatırımcıyı korumak ve piyasaların entegrasyonunu temin etmek açısından en elverişli hukuki vasıta olduğudur. ABD hukuku ile karşılaştırıldığında AB hukukunun sermaye piyasası ve kamuyu aydınlatma ilkesi yönünden daha zayıf bir konumda olduğu söylenebilir. Zira birlik içinde yer alan kimi ülkelerde sermaye piyasası oldukça gelişmiş bir durumda iken, diğer ülkelerde gelişimini henüz tamamlayamamıştır. Hal böyle olunca, birlik hukuku oluşturulmaya çalışılırken hukuki kriterler mümkün olduğu ölçüde en alt seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla güdülen amaç, önce birlik üyesi ülkelerde sermaye piyasalarının gelişmişlik farklarının giderilmesi ve ondan sonra daha ileri hedeflere yönelmektir. Nitekim birliğin sermaye piyasasına yönelik düzenlemeleri incelendiğinde, hukuki metinlerin çoğunda öneri, tavsiye ve koordinasyon ifadelerinin sıkça kullanılmış olduğu görülmektedir Ülkemizde Kamuyu Aydınlatma Ġlkesinin GeliĢimi Ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi 1980 li yıllardan sonra başlamıştır. Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kısa süreli Borsa deneyimleri göz ardı edilirse Borsanın kurulması ve gelişmesi 1986 yılından sonra olmuştur yılında kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu na (SPKn) kadar sermaye piyasasına yönelik hukuki düzenlemeler yapılmamıştır. Dolayısıyla da kamuyu aydınlatma konusunda bir düzenleme yapılmamıştı. Bununla birlikte kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk işaretlerini 12 İhtiyar, s

14 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Türk Ticaret kanununda bulmak mümkündür. Türk Ticaret Kanununda; anonim şirketlerin tedrici kuruluşlarında izahname ve sirküler yayınlama zorunluluğu getirilmiş, sermaye artırımlarında da tedrici kuruluştaki gibi izahname yayınlanması ve malumat alma başlığı altında ortakların şirket hakkında bilgi edinme hakları düzenlenmiştir. Ancak kamuyu aydınlatma ilkesinin gerçek anlamda ilk defa hukuk sistemimize girişi tarih ve 2499 sayılı SPKn u ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bu kanun üzerindeki çalışmalar 1960 lı yıllara kadar dayanmaktadır yılında SPKn unda yapılan değişikliklerle kamuyu aydınlatma ilkesi gerçek manada uygulanmaya başlanmıştır tarihli SPKn unun ilk halinde izin sistemi geçerliydi. Kurul incelemesi kamuyu aydınlatma ilkesi ile sınırlı kalmamakta, kamu yararı ve halkın istismarı gibi ölçüler ile iktisadi bir inceleme de yapılmaktaydı. Adeta risk-getiri değerlendirmesi yatırımcıya bırakılmayıp, bu değerlendirme kamu adına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılmaktaydı. Bir karşılaştırma yapılacak olursa, sermaye piyasasının döneminin, ABD deki Mavi Gök Kanunları dönemini andıran özellikler getirdiğini söyleyebiliriz yılında yapılan değişikliklerle, arası dönemde geçerli olan izin sistemi terk edilmiş ve kamuyu aydınlatma ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla, bundan sonra risk-getiri değerlendirmesi yapmak SPK na ait bir görev değil, yatırımcının bizzat üstlenmesi gereken bir faaliyet haline gelmiştir. 4. KAMUYU AYDINLATMANIN ÖNEMĠ Şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, birbirini karşılıklı olarak etkileyen kavramlardır. Şirkette şeffaflık kültürü daha çok benimsendikçe, açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği de artacaktır. Diğer yandan, özellikle sermaye piyasasında düzenleyici kurumlar tarafından açıklanması zorunlu bilgilerin formatı belirlendikçe, şirketlerin şeffaflık derecesi artacaktır. Kamuyu 13 İhtiyar, s

15 Metin COŞKUN aydınlatmanın, sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir: 14 Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların korunması için güçlü bir araçtır. Sermayenin çekilmesine ve piyasalara olan güvenin artırılmasına yardımcı olur. Zayıf kamuyu aydınlatma, sermaye piyasalarında etik olmayan davranışlara ve piyasa bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Bu durum sadece şirketlere değil, bir bütün olarak ekonomiye de zarar verir. Yetersiz ve açık olmayan bilgiler sermaye piyasasının işleyişine zarar vererek sermaye maliyetini artırabilir. Güvenilir ve zamanlı bilgi, şirket bünyesindeki karar alıcıların güvenini artırır ve doğrudan büyümeyi ve kârlılığı etkileyen başarılı şirket kararları almalarını mümkün kılar. Açıklanan bilgiler, şirketin hisse senedi fiyatına yaptıkları doğrudan etkinin yanında, şirket dışındaki karar alıcıların (menfaat sahipleri, yatırımcılar ve borç verenler), şirket ile ilgili bilgi toplama inisiyatiflerine etki ederek fiyatı dolaylı olarak da etkilerler. Açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği arttıkça, şirketin değeri hakkındaki belirsizlikler ortadan kalkar. Daha kaliteli kamuyu aydınlatma ile şirket daha uzun dönemli yatırımcıları çekebilir, daha geniş anlamda analiz imkânı sağlanır, yönetimin kredibilitesi ve hesap verebilirlik düzeyi artar. 14 Aylin Poroy Arsoy, Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĠBF Dergisi (Cilt: X, Sayı: II, 2008), s

16 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ 5. SERMAYE PĠYASASI KANUNUNUN KAMUYU AYDINLATMA ĠLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ Kanunun 4. Maddesinde sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzında Kurul a kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sermaye piyasası araçlarının ihracı veya halka arzı için idari birimden izin almak gerekmemekte, sadece SPK kaydı ile yetinilmektedir. Kanunun 5. Maddesinde ise SPK a kayıt başvurusunda SPK ca belirlenecek bilgi ve belge istenecektir. İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu sermaye piyasası aracının SPK kaydına alınmasından imtina edilebilir. SPK, sadece kendisine sunulan bilgi ve belgelerin tam, doğru ve dürüst olup olmadığını incelemekte, iktisadi bir denetim yoluna gitmeyerek, risk-getiri değerlendirmesini yatırımcılara bırakmaktadır. 6. Madde sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır denilmektedir. Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan edilir. İzahnamede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Ortaklık Hakkında Bilgiler, Artırılan Sermaye Paylarına İlişkin Bilgiler, Ortaklığın Halka Arz Yoluyla Satışı Hakkında Bilgiler, Halka Arzla İlgili Genel Bilgiler, Mali Durum ile İlgili Bilgiler, Yönetime İlişkin Bilgiler, Faaliyet Hakkında Bilgiler, Grup Hakkında Bilgiler, Hisse Senetleriyle İlgili Vergilendirme Esasları. Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve ilanların esasları SPK tarafından belirlenir. İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri 13

17 Metin COŞKUN içeremeyeceği gibi SPK kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Madde 7 e göre izahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraççılar tarafından müştereken imzalanmalıdır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilir. SPKn nın "Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları" başlığını taşıyan 15'inci maddesinin son fıkrasında; "halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak kârını ve/veya mal varlığını azaltamayacağı," hükme bağlanmıştır. SPKn'nun 47/A-6 maddesinde, 15'inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak kârı ve/veya mal varlığını azaltan tüzel kişilerin yetkililerinin hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacakları öngörülmüştür. 16. Maddede Muhasebe, Mali Tablo ve Rapor Standartları, İlan, Bağımsız Denetleme İhraççılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle düzenlemekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Madde 16/A a göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekâlet istenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar. 14

18 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları, malik oldukları anonim ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak, Kurulun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar dâhilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yükümlüdürler. 6. KAMUYU AYDINLATMA ĠLE ĠLGĠLĠ SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 6.1. Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Seri:I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı, hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasına halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kapsamda olmak üzere ortaklıkların aşağıda gösterilen işlemler nedeniyle ihraç veya halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için SPK a başvurması zorunludur: Tedrici usulde ortaklık kurulması, Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, Halka açık ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, Özelleştirilecek ortaklıkların hisse senetlerinin halka arzı, Halka açık bir ortaklığın bölünmesi sonucunda yeni ortaklık kurulması, Pay sahibi sayının 250 yi aşması nedeniyle hisse senetleri halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların SPK kaydına alınması. 15

19 Metin COŞKUN 6.2. Oydan Yoksun Paylara ĠliĢkin Tebliğ Seri:I, No:36 Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı, oydan yoksun payların ihracı, halka arzı ile pay sahiplerine tanınan haklar ve bu hakların kullanım şartlarına ilişkin esasları düzenlemektir Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin amacı borçlanma araçlarının SPK kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir. Borçlanma araçları ile ihraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip SPK kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki tahviller, hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, finansman bonoları, altın, gümüş ve platin bonoları, banka bonoları ve bu Tebliğ de sayılmamakla birlikte niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu SPK a kabul edilecek sermaye piyasası araçları kastedilmektedir Ġlan ve Reklama ĠliĢkin Esaslar Seri: VIII, No: 11 Menkul Kıymetleri Halka Arzedilmiş Anonim Şirketlerle Menkul Kıymet Alım Satımı İle Uğraşan Kuruluşların İlân ve Reklamlarında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ilan ve reklamlarda uyulması gereken ilkeleri açıklamaktadır. SPK nın izniyle menkul kıymet ve kıymetli evraklarını halka arz eden veya ihraç edenler, aracı kurumlar, bankalar ve diğer yardımcı kuruluşlar ve menkul kıymetler borsası üyeleri yapacakları ilan ve reklamlarda SPK nın belirlediği kurallara uymak zorundadır. Yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen ilan ve reklam ilkelerine uymak şartıyla, SPK a önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan, ilan ve reklam yapabilirler. 16

20 KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ İlan ve reklam metinlerinin aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir: İşin gerektirdiği ciddilikte olması, Aşırı giderlere yol açmaması, Abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan, halkı aldatıcı ve yanıltıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarını ihtiva etmemesi, halkı doğru aydınlatma amacına yönelik olması, Halka sunulan menkul kıymetlerin ve hizmetlerin gerçek niteliğini; fiyat, getiri ve ücretlerini ve menkul kıymetlerin satış şartlarına ilişkin bilgileri hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde açıkça belirtmesi, İlan ve reklamı veren ilgilinin yapabileceği iş ve hizmetler konusunda halka duyurmak istediği faaliyetin gerçekleştirilebilir nitelikte olması, Menkul kıymetlerin halka arzı yoluyla yapılacak satışlara ait ilan ve reklamların, izahname ve sirküler dışındaki bilgileri taşımaması ve halkı yanlış yönlendirmemesi, Yazılı ilan metinlerinde; ilan ve reklamı veren kuruluşun nominal ve ödenmiş sermayesi ile iş merkezi adresinin ve telefon numaralarının gösterilmesi. İlan ve reklamlarda aldatıcı, abartıcı ve yanıltıcı ifadelerin olmaması gerekir. Aldatıcılık, abartıcılık ve yanıltıcılıktan maksat; mevzuatın izin vermediği vaadler ve taahhütlerde bulunulması; objektif esaslara dayanmayan veya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi; sağlıklı bir karar alınması için duyurulmasında zorunluluk olan bilgilerin gizlenmesi; bir şirket veya kuruluşun verimliliği, kârlılığı, mali durumu veya bir menkul kıymetin değerini etkileyecek hususlar hakkında gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılması ve bu izlenimi yaratan yazım, resimleme ve görüntü tarzları ve benzerleridir. 17

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ Kurumsal Seri v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ áåçéâáäéê Giriş 1 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı nda Yatırımcı İlişkileri 2 2. Yatırımcı İlişkilerinin Sorumlulukları 3 3. Yatırımcı İlişkileri Uzmanının Nitelikleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat:14 Yeşilköy İSTANBUL gucbir@gucbirdenetim.com.tr www.gucbirdenetim.com.tr Tel:(0212)465 39 33 Fax:(0212)465 39 35

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar*

Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar* HAKEMLİ Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar* Av. Deniz ŞENSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı