java.io Paketi Bölüm Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "java.io Paketi Bölüm 1 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe"

Transkript

1 çindekiler 1 java.io Paketi Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe System Snf java.io Paketi Giri³/Çk³ Akmlar Byte akmlar (byte streams) InputStream Snf OutputStream Snf OutputStream Snfnn Tanm OutputStream Snfnn Metotlar Al³trmalar Al³trmalar i

2 ii ÇINDEKILER ii

3 Bölüm 1 java.io Paketi 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe Java'da giri³/çk³ (I/O input/output) i³lemleri, java dilinin geli³im sürecine paralellik gösterir. Geli³im sürecini daha iyi kavrayabilmek için, Java'nn sürümlerinin ortaya çk³ tarihlerine göz atmak yetecektir: Oak (1991) Java 1.0 (1995) JDK (Java Development Kit) 1.0 (23 Ocak 1996) J2SE 1.2 (8 Aralk 1998) J2SE 1.3 (8 Mays 2000) J2SE 1.4 (6 ubat 2002) J2SE 5.0 (30 Eylül 2004) Java SE 6 (11 Aralk 2006) Java SE 7 (28 Temmuz 2008) 1

4 2 1. java.io paketi J2SE 1.2 ile J2SE 5.0 sürümleri arasndaki sürümlere Java 2 ortak ad verilir. Ama bu sürümler arasnda önemli yetenek farklar oldu unu belirtmeliyiz. Veri akmlar (data streams) eylemi JDK 1.0 sürümüyle geldi. Gereksemeler do dukça Java Beans, JFC, RMI, jdbc gibi API'ler veri akmlarn gölgeleyen uygulamalar geli³tirdiler. Ama, giri³/çk³ akmlar JDK API'nin omurgas olmay sürdürdü. JDK 1.1 sürümüne kadar veri akmlar yalnzca byte akmlarndan ibaret kald. Ba³ka bir deyi³le veriler 8-bitlik diziler halinde akyordu. Gelen veri için InputStream snf, giden veri için OutputStream snf yeterli oluyordu. 16-bitlik Unicode karekterleri için akm, JDK 1.1 sürümünde ele alnd ve java.io.reader ile java.io.writer snar yazld. J2SE sürümü, giri³/çk³ i³lemlerinde büyük de i³iklik getiren java.nio paketini ortaya koydu. Aslnda bu paket java.io (new io) paketi üzerine kuruludur ve onun yeteneklerini artrr. Java 7 sürümüyle gelen NIO.2 paketi sözkonusu yetenekleri daha da artrd. imdiye dek giri³/çk³ (I/O) i³lemleriyle ilgili örnek programlar yazmadk. Yalnzca, ekran çktlar için System.out.print(), System.out.println() ve System.out.printf() metotlarn içeren basit deyimlerle yetindik. Bunun apaçk bir nedeni vardr. Java programlarnn ço u konsol ile basit text giri- ³/çk³ yapmann ötesindedir. Java'da, ço unlukla, giri³/çk³ i³lemleri için görsel esteti e sahip applet'ler ve ba³ka grak arayüzler kullanr. Bunlar, Java'nn Abstract Windowing Toolkit (awt) ve onun üzerine kurulan javax.swing paketine dayanr. Elbette, konsoldan text tabanl giri³/çk³ i³lemleri, di er dillerde oldu u gibi, Java ö retimi için de önem ta³r. Ama, konsoldan text tabanl giri³/çk³ i³lemleri Java'da snar, nesneleri ve metotlar bilmeyi gerektiriyor. O nedenle, giri³/çk³ i³lemleri bilinçli olarak geriye braklm³tr. Böyle yaplm³ olmasnn, java dilini ö renmeyi geciktirdi i söylenemez. Aksine, bu a³amada, ö renci giri³/çk³ eylemlerini daha iyi kavrayacaktr. Konsoldan giri³ yaplamamas konusundaki ele³tirilere yant olarak, J2SE 5.0 sürümü java.util.scanner snfn ortaya koydu. Bu snf, konsoldan kolay veri giri³ini yapan metotlara sahiptir. Bu snf kullanlarak, java'ya yeni ba³layanlar ilk derslerde konsoldan veri giri³i yapabilirler. Ancak, arka planda olup biteni kavrayabilmesi için, ö rencinin snf ve nesne kavramlarn biliyor olmas gerekir. Aksi halde, Scanner snfnn kullanlmas mekanik bir i³lem olur. 2

5 1.2. System Snf 3 Baz kaynaklar Java'da giri³/çk³ i³lemlerini gere inden çok karma- ³k bulur. Hattâ, giri³/çk³ i³lemlerini kolayla³tran arayüzlerin yazld da görülür. Oysa, ba³langçta ö renciye karma³k görünen Java'nn giri³/çk³ i³lemleri, ona a³ina olanlara esneklik ve kolaylk sa lar. Java Dili'nde ise giri³/çk³ i³lemleri fortran, cobol, basic, pascal, C gibi prosedural dillerden oldukça farkldr. Bunun apaçk bir nedeni vardr. Prosedural diller, hangi donanm üzerinde ve hangi i³letim sistemi altnda çal³acaksa, ona uyan giri- ³/çk³ yordamlarn tanmlayabilirler. Ancak, birisinde tanml olan yordam ba³kasnda çal³maz. Oysa, Java platformdan ba mszdr. Donanm ve i³letim sistemine ba l olmakszn, a üzerindeki her bilgisayardan veri alabilir ve her bilgisayara veri gönderebilir. Bunu yapabilmesi için, giri³/çk³ yöntemlerinin amaca uygun çe³itlilik göstermesi do aldr. imdiye kadar kullanageldi imiz System snf ile yaplan basit çk³ i³lemlerini anmsaynz. Bunun dayanaklarn giri³, çk³ ve hata i³lemleriyle birlikte geni³ kapsaml olarak ele alaca z. 1.2 System Snf java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object Standart giri³/çk³ i³lemlerini yapan snftr. nal nitelemli oldu u için bir nesnesi yaratlamaz. Sistem ile ilgili i³leri yapan 30 dan çok metodu vardr. Örne in, bu metotlar çevre de i³kenlerine eri³im sa lar, dosyalar ve kütüphaneleri yükler, array kopyalayabilir, zaman bildirir, JVM'i sonlandrr, çöp toplaycy çal³trr, v.b. System snfnn giri³, çk³ ve hata yakalama eylemlerinde kullanlan üç önemli de i³keni (eld) vardr: giri³ (in), çk³ (out) ve hata (err) de i³kenleridir. Bunlarn tamnlar ³öyledir: static PrintStream err static InputStream in static PrintStream out Çk³ yoluna "standard" hatalar yollar "standard" giri³ yoludur "standard" çk³ yoludur Tablo 1.1: System Snfnn Nitelemleri 3

6 4 1. java.io paketi 1.3 java.io Paketi Java'da veri akmn sa layan ilk pakete java.io denilir. Bu pakette yer alan snar, platformdan ba msz olarak, bir ortamdan ba³ka bir ortama veri akmn sa layacak yeteneklere sahiptirler. Java 7 API 'de bunlar 1 http : // download. o r a c l e. com/ javase /7/ docs / api / java / i o /package summary. html web adresinden görülebilir. java.io paketi giri³/çk³ birimleri, dosya sistemleri, a, bellek-alan gibi farkl ortamlarn birinden ötekine veri akmn sa layan ve serile³tirme i³lemlerini yapan arayüzler, snar, metotlar ve hata yakalayclardan olu- ³an büyük bir pakettir. Bu pakette 16 arayüz, 50 snf ve 16 hata yakalayc (exceptions) vardr. Bu pakette yer alan snar ve onlarn içerdi i metotlar kullanlarak her kaynaktan her hedefe veri akmlar yaplabilir. Bu akmlar makina düzeyine yakn oldu u için yetenekleri çoktur, ama hzlar göreli olarak yava³tr. Daha hzl giri³/çk³ i³lemleri için, J2SE 1.4 sürümüyle gelen java.nio (new io) paketi kullanlabilir. Bu bölümde java.io'yu, sonraki bölümde ise java.nio paketini ele alaca z. Java'da byte ve character akmlarn yapan snar ve metotlar, en tepede tanml dört tane soyut snftan elde edilir: 1. InputStream 2. OutputStream 3. Reader 4. Writer Uyar 1. Bu dört soyut snftan elde edilen veri akm (stream) says 60'dan çoktur. Bu kadar çok sayda veri yolunun olmas baz programclara göre ö renme sürecini uzatr ve zorla³trr. Baz programclara göre ise, farkl giri³/çk³ türleri için farkl akmlarn (stream) olmas, programn her donanmda her i³letim sistemi altnda hatasz çal³masn sa lar ve dolaysyla programclar için bir avantaj saylr. Character akmlar için kullanlan teknikler, büyük ölçüde byte akmlar için kullanlan tekniklere benzer. Byte akmn yapan snf adlar ile character akmn yapan snf adlar, ço unlukla son taklaryla birbirlerinden ayrlrlar. Böyle olu³u, ö renmeyi kolayla³tracaktr. 4

7 1.4. Giri³/Çk³ Akmlar Giri³/Çk³ Akmlar (Input/Output Streams) Java'da veri giri³/çk³ i³lemlerini, bir yerden ba³ka bir yere (byte dizileri halinde) akan veriler olarak dü³ünebiliriz. Böyle olunca, basit veri giri- ³/çk³ (I/O) i³lemlerini a³an çok kapsaml bir olgu kar³mza çkar. Veriler, bir kanaldan akan su gibi bir yerden ba³ka bir yere aktlr. Bu ak³, basitçe, ayn makinada bir bellek alanndan ba³ka bir bellek alanna olabilece i gibi uzaktaki iki makinann birinden ötekine de olabilir. Verinin kalk³ ya da var³ yerleri bir bellek alan, bir dosya, a üzerinde bir bilgisayarn kayt ortam gibi veri tutabilen bir yerdir. Tabii, bunlara klâvye, ekran, ses birimleri ve benzerleri gibi çevre birimlerini de eklemek gerekir. Verinin geldi i ve gitti i ziksel ortamlar birbirlerinden tamamen farkl olsalar bile, Java'da giri³/çk³ akmlar birbirine benzer. Dolaysyla, Java'nn I/O snar her türlü veriye ve donanma uygulanabilecek esnekli e ve kolay kullanlma özeli ine sahiptirler. Her ³eyden önce, Java'da veri akmlarnn iki ana gruba ayrld n söylemeliyiz: 1. Byte akmlar (byte streams) 2. Character akmlar (character streams) Byte akmlar binary verilerin giri³/çk³n yaparlar. Karekter tipinden olmayan resim, grak, ses ve benzer verileri ta³yan bütün veri akmlar byte akmlar'dr. Karekter akmlar, adndan da anla³laca üzere, char tipinden verilerin giri³/çk³n yapar. Unicode kulland için, farkl ülkelerin alfabelerine uyum sa lar. Bazan, programc için, karekter akmlar byte akmlarndan daha kolay uygulanr. Ama, bütün akmlarn esasta byte akmlar oldu unu, karakter akmnn onun üzerine kuruldu unu bilmeliyiz. Önceden belirtildi i üzere, (Java 1.0) sürümünde karekter akm yoktu. Bütün giri³/çk³ i³lemleri byte akmlar olarak düzenlenmi³ti. JDK 1.1, bu eksikli i görmü³ ve karakter akmlarn sisteme katm³tr. 1.5 Byte akmlar (byte streams) Java'da byte giri³/çk³ i³lemleri java.io paketi içindeki InputStream ve OutputStream snar ve bunlarn altsnar tarafndan yaplr. Byte akm ya- 5

8 6 1. java.io paketi InputStream BufferedInputStream ByteArrayInputStream DataInputStream FilterInputStream PrintStream PushbackInputStream RandomAccessFile FileInputStream PipedInputStream SequenceInputStream OutputStream BufferedOutputStream ByteArrayOutputStream DataOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream PipedOutputStream Tablo 1.2: Byte Akmlar pan altsnardan bazlar Tablo 1.2'de listelenmi³tir. Java 7 'nin API'sinde bunlarn hiyerar³ik yaps a³a da gösterilmi³tir. java. lang. Object java. i o. InputStream 4 java. lang. Object java. i o. OutputStream Giri³/çk³ snarndan birisini kullanmak için java.io paketinin d- ³alm (import) gereklidir. InputStream ve OutputStream snarnn önemli metotlar vardr. Bu metotlar öteki akm snar ça rabilir. Bunlar arasnda çok kullanlan iki tanesi read() ve write() metotlardr. Bunlar verileri byte olarak okur ve yazarlar. Her iki metot soyuttur (abstract). Dolaysyla, ça ran snara ait nesnelerde override edilirler. Önce InputStream snfn ele alaca z. 1.6 InputStream Snf InputStream Snfnn Klglad Arayüzler Closeable, AutoCloseable InputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.3, InputStream snfnn altsnarn göstermektedir. Bu altsnar, soyut InputStream snfnn soyut metotlarn kendi amaçlar için tanmlarlar (polimorzm). Örne in, FileInputStream altsnfnn read() metodu giri³ yolundan bir seferde bir byte okur. Ama read(byte[] b) metodu bir seferde bir byte dizisi okur. 6

9 1.7. OutputStream Snf 7 AudioInputStream ByteArrayInputStream FileInputStream FilterInputStream InputStream ObjectInputStream PipedInputStream SequenceInputStream StringBuerInputStream Tablo 1.3: InputStream Snfnn Altsnar InputStream Snfnn Metotlar int available() void close() void mark(int readlimit) boolean marksupported() abstract int read() int read(byte[] b) int read(byte[] b, int o, int n) void reset() long skip(long n) Okunabilecek byte saysn bildirir. Giri³ yolunu kapatr ve yolu, ba l oldu u kaynaktan ayrr. Giri³ yolunda hangi konumda olundu unu bildirir. Giri³ yolunun i³aretleri ve reset metodunu destekleyip desteklemedi ini test eder. Veri yolunda sonraki byte' okur. Giri³ yolundan okudu u byte'lar buerda b arrayine koyar. Giri³ yolundan n tane byte okur ve b arrayine koyar. mark metodunu önceki ça rdaki konumuna gönderir. Giri³ yolunda n tane byte atlar (okumaz). Tablo 1.4: InputStream Snfnn Metotlar InputStream Snfnn Bildirimi java. lang. Object extended by java. i o. InputStream Tablo 1.4'den görüldü ü gibi, InputStream snfnn soyut abstract int read ( ) metodu kaynaktan bir byte okur; okudu u byte o anda metodun verdi i de erdir. E er kaynakta okunacak byte kalmam³sa -1 de erini verir. Gene listeden görüldü ü gibi, InputStream snfnn soyut olmayan read() metotlar da vardr. Bunlar birden çok byte' bir seferde okuyan (ya da istenirse okumadan atlayan) metotlardr. Farkl i³levleri olan read() metotlar farkl parametreleriyle birbirlerinden ayrt edilirler (override). 1.7 OutputStream Snf 7

10 8 1. java.io paketi java. lang. Object java. i o. OutputStream OutputStream Snfnn Klglad Arayüzler Closeable, Flushable, AutoCloseable OutputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.5 OutputStream snfnn altsnarn göstermektedir. ByteArrayOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream ObjectOutputStream OutputStream PipedOutput Stream Tablo 1.5: InputStream Snfnn Altsnar OutputStream snf, InputStream snfnn kar³l dr. Bütün çk³ akm snarnn üstsnfdr. Çk³ birimine akm yazmak için gerekli yeteneklere sahip de i³kenleri, metotlar ve altsnar içerir. 1.8 OutputStream Snfnn Tanm Program { public abstract class java. i o. OutputStream extends java. lang. Object // öntanml ( d e f a u l t ) kurucu public OutputStream ( ) ; FilterOutputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.6 FilterOutputStream snfnn altsnarn gösteriyor. 1.9 OutputStream Snfnn Metotlar void close() Açk çk³ akmn kapatr ve onun kulland sistem kaynaklarn serbest brakr. 8

11 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 9 BueredOutputStream CipherOutputStream DeaterOutputStream InaterOutputStream CheckedOutputStream DataOutputStream DigestOutputStream PrintStream Tablo 1.6: FilterOutputSream Snfnn Altsnar void ush() Çk³ yolunda ya da buer'da olan bütün verileri hedefe gönderir. void write(byte[ b)] b.length uzunluktaki byte array'i hedefe gönderir. void write(byte[ b, int m, int n)] m-inci byte'den ba³layarak n tane byte' hedefe gönderir. abstract void write(int b) b byte'n hedefe gönderir. OutputStream snfn kullanma teknikleri ile InputStream snfn kullanma teknikleri birbirlerine benzer. Byte Kopyala Program?? Melih Cevdet Anday'n Defne Orman adl ³iirinin bir ktasn kopyalyor. iirin ilk ktasn "defne.txt" adyla, ByteKopyala.class bytecode dosyasnn oldu u dizine koyunuz. Sonra komut satrndan java ByteKopyala deyimini yaznz. "defne.txt" dosyasnn "outdefne.txt" adyla kopyaland- n göreceksiniz. defne.txt: / DEFNE ORMANI 4 Köle s a h i p l e r i ekmek kaygusu çekmedikleri i ç i n f e l s e f e y a p y o r l a r d, çünkü Ekmeklerini k ö l e l e r veriyordu onlara ; K öleler ekmek kaygusu çekmedikleri i ç i n F e l s e f e yapmyorlard, çünkü ekmeklerini 9 köle s a h i p l e r i veriyordu onlara... Melih Cevdet Anday / 9

12 10 1. java.io paketi 4 Program import java. i o. FileInputStream ; import java. i o. FileOutputStream ; import java. i o. IOException ; public class ByteKopyala { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { FileInputStream i n = null ; FileOutputStream out = null ; 9 try { in = new FileInputStream (" defne. txt " ) ; out = new FileOutputStream ("outdefne. txt " ) ; int c ; 14 while ( ( c = in. read ( ) )!= 1) { out. write ( c ) ; finally { 19 if ( in!= null ) { in. c l o s e ( ) ; if ( out!= null ) { out. c l o s e ( ) ; 24 / outdefne. txt 3 / Karekter Kopyala Program bir text dosyasn kopyalyor. Bunu yaparken byte akmlar yerine, dosyay karekter karekter kopyalyor. Program import java. i o. FileReader ; 2 import java. i o. FileWriter ; import java. i o. IOException ; public class KarekterKopyala { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { 10

13 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 11 7 FileReader g i r i ³ = null ; FileWriter ç k ³ = null ; try { g i r i ³ = new FileReader ( "mca. txt " ) ; 12 ç k ³ = new FileWriter ( "gitanday. txt ") ; int c ; while ( ( c = g i r i ³. read ( ) )!= 1) { ç k ³. write ( c ) ; 17 finally { if ( g i r i ³!= null ) { g i r i ³. c l o s e ( ) ; 22 if ( ç k ³!= null ) { ç k ³. c l o s e ( ) ; 27 Satr Kopyala Program bir text dosyasn kopyalyor. Bunu yaparken byte byte ya da karekter karekter kopyalamak yerine, bir seferde bir satr kopyalyor. Program import java. i o. FileReader ; import java. i o. FileWriter ; 3 import java. i o. BufferedReader ; import java. i o. PrintWriter ; import java. i o. IOException ; public class SatrKopyala { 8 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { BufferedReader giri³akm = null ; PrintWriter çk³akm = null ; try { 13 giri³akm = new BufferedReader ( new FileReader ( "mca. txt " ) ) ; çk³akm = new PrintWriter ( new FileWriter ( "outmca. txt " ) ) ; 18 String l ; 11

14 12 1. java.io paketi while ( ( l = giri³akm. readline ( ) )!= null ) { çk³akm. p r i n t l n ( l ) ; finally { 23 if ( g iri³akm!= null ) { giri³akm. c l o s e ( ) ; if ( çk³akm!= null ) { çk³akm. c l o s e ( ) ; 28 Klavyeden Integer Oku Program klavyeden girilen satr okuyor. Onu Integer tipe dönü³türüyor. Sonra saynn pozitif mi, negatif mi oldu unu söylüyor. E er klavyeden girilen atr Integer tipine dönü³emiyorsa, derleyici, NumberFormatException hatas atar. Program import java. i o. ; class NumberTest { 4 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { BufferedReader s t d i n = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System. i n ) ) ; String s t r ; 9 int num; 14 System. out. p r i n t l n (" Bir tam s a y g i r i n i z : ") ; s t r = s t d i n. readline ( ) ; num = I n t e g e r. parseint ( s t r ) ; // str, i l g i l i s n f a gömülüyor if ( num < 0 ) // beklenen dallanma { System. out. p r i n t l n ( num + " s a y s n e g a t i f t i r ") ; 19 else // beklenmeyen dallanma { System. out. p r i n t l n ( num + " s a y s p o z i t i f t i r ") ; 12

15 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar System. out. p r i n t l n ("Son" ) ; / Bir tam s a y g i r i n i z : s a y s p o z i t i f t i r 5 / Dosyadan Double Say Oku Program package nio ; import java. i o. FileReader ; import java. i o. BufferedReader ; 5 import java. i o. IOException ; import java. u t i l. Scanner ; import java. u t i l. Locale ; public class K e s i r l i { 10 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { Scanner s = null ; double sum = 0 ; try { s = new Scanner ( 15 new BufferedReader ( new FileReader ( " pi. txt " ) ) ) ; s. uselocale ( Locale.US) ; while ( s. hasnext ( ) ) { 20 if ( s. hasnextdouble ( ) ) { sum += s. nextdouble ( ) ; else { s. next ( ) ; 25 finally { s. c l o s e ( ) ; 30 System. out. p r i n t l n (sum) ; 13

16 14 1. java.io paketi / / 2 Program package de. v o g e l l a. java. i o ; import java. i o. BufferedReader ; import java. i o. BufferedWriter ; import java. i o. FileNotFoundException ; import java. i o. FileReader ; 7 import java. i o. FileWriter ; import java. i o. IOException ; public class MyFile { 12 public String readtextfile ( String filename ) { String returnvalue = "" ; FileReader f i l e ; String l i n e = "" ; try { 17 f i l e = new FileReader ( filename ) ; BufferedReader reader = new BufferedReader ( f i l e ) ; while ( ( l i n e = reader. readline ( ) )!= null ) { returnvalue += l i n e + "\n" ; 22 catch ( FileNotFoundException e ) { throw new RuntimeException (" F i l e not found ") ; catch ( IOException e ) { throw new RuntimeException ("IO Error occured ") ; 27 return returnvalue ; public void writetextfile ( String filename, String s ) { 32 FileWriter output ; try { output = new FileWriter ( filename ) ; BufferedWriter w r i t e r = new BufferedWriter ( output ) ; w r i t e r. write ( s ) ; 37 catch ( IOException e ) { e. printstacktrace ( ) ; 42 14

17 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 15 / 3 / Program package j a v a i o ; 2 / BinOITest. java program binary dosya yazar ve onu okur / import java. i o. ; 7 class Demo { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { DataOutputStream out = new DataOutputStream ( new FileOutputStream ( "bindosya") ) ; 12 double x = 1. 0 ; int count = 10; out. w r i t e I n t ( count ) ; for ( int i = 0 ; i < count ; i++) { out. writedouble ( x ) ; 17 x = x / 9. 0 ; out. c l o s e ( ) ; DataInputStream i n = new DataInputStream ( new FileInputStream (" bindosya") ) ; 22 count = in. readint ( ) ; for ( int i = 0 ; i < count ; i++) { System. out. p r i n t l n ( in. readdouble ( ) ) ; 27 / E E E E E E 9 / Program

18 16 1. java.io paketi package j a v a i o ; / 3 DataInputStreamDemo. java b i r g i r i ³ akm y a r a t r v e r i okur / import java. i o. ; 8 class DataInputStreamDemo { public static void main ( String [ ] args ) { 13 try { // Create a f i l e input stream FileInputStream f i s = new FileInputStream ("oku. txt " ) ; 18 // Create a data input stream DataInputStream d i s = new DataInputStream ( f i s ) ; // Read and d i s p l a y data 23 System. out. p r i n t l n ( d i s. readboolean ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readbyte ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readchar ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readdouble ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readfloat ( ) ) ; 28 System. out. p r i n t l n ( d i s. readint ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readlong ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readshort ( ) ) ; // Close f i l e input stream 33 f i s. c l o s e ( ) ; catch ( Exception e ) { System. out. p r i n t l n (" Exception : " + e ) ; 38 1 / true 114? / 16

19 1.10. Al³trmalar 17 5 Program package j a v a i o ; // : i o / StoringAndRecoveringData. java import java. i o. ; public class StoringAndRecoveringData { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { DataOutputStream out = new DataOutputStream ( new BufferedOutputStream ( new FileOutputStream ("Data. txt " ) ) ) ; 10 out. writedouble ( ) ; out. writeutf ( "That was pi " ) ; out. writedouble ( ) ; out. writeutf ( " Square root of 2") ; out. c l o s e ( ) ; 15 DataInputStream i n = new DataInputStream ( new BufferedInputStream ( new FileInputStream ("Data. txt " ) ) ) ; System. out. p r i n t l n ( in. readdouble ( ) ) ; // Only readutf ( ) w i l l recover the // Java UTF String properly : 1 / / 1.10 Al³trmalar Program , a dizini içindeki "vatan.txt" dosyasn, b dizini içindeki "out- Vatan.txt" adl dosyaya yazyor (kopyalyor). Programn kaynak ve hedef dizinleri bulabilmesi için, DosyaKopyala.class adl bytecode'un bulundu u dizin içinde a alt dizini ile b alt dizinini yaratnz. a dizini içine "vatan.txt" dosyasn koyunuz. vatan.txt: VATAN Ç N Neler yapmadk ³u vatan için! Kimimiz öldük; Kimimiz nutuk söyledik. ---Orhan Veli Kank--- 17

20 18 1. java.io paketi Program package javanio ; import java. i o. FileInputStream ; import java. i o. FileOutputStream ; import java. nio. ByteBuffer ; 6 import java. nio. channels. FileChannel ; public class DosyaKopyala { static public void main ( String args [ ] ) throws Exception { 11 FileInputStream gelendosya = new FileInputStream (". / a/ vatan. txt " ) ; FileOutputStream gidendosya = new FileOutputStream (". / b/ outvatan. out ") ; 16 FileChannel gelenkanal = gelendosya. getchannel ( ) ; FileChannel gidenkanal = gidendosya. getchannel ( ) ; ByteBuffer bb = ByteBuffer. a l l o c a t e (1024) ; while ( true ) { int ch = gelenkanal. read (bb) ; 21 if ( ch == 1) { break ; bb. f l i p ( ) ; gidenkanal. write (bb) ; 26 bb. c l e a r ( ) ; 1 / /. / b/outvatan. txt dosyas Açklamalar: Kaynak dosyann okunaca dizin ile hedef dosyann yazlaca dizinlerin varolmas gerekir. Aksi halde, derleyici hata atar. Kaynak dosyann okunaca a dizini yoksa, derleyici java. i o. FileNotFoundException :. \ a\ vatan. txt ( Sistem b e l i r t i l e n yolu bulamyor ) hata iletisini; heden yazlaca b dizini yoksa, 18

21 1.10. Al³trmalar 19 java. i o. FileNotFoundException :. \ b\ outeinstein. txt ( Sistem b e l i r t i l e n yolu bulamyor ) hata iletisini atar. 11. ve 12. satrlardaki FileInputStream gelendosya = new FileInputStream (". / a/ vatan. txt " ) ; FileOutputStream gidendosya = new FileOutputStream (". / b/ outvatan. out ") ; deyimler, srasyla, giri³ akm (input stream) ile çk³ akm (output stream) nesnelerini yaratrlar. 14.ve 15 satrlardaki FileChannel gelenkanal = gelendosya. getchannel ( ) ; FileChannel gidenkanal = gidendosya. getchannel ( ) ; deyimleri, srasyla giri³ ve çk³ kanallarn (nesnelerini) yaratrlar. 17.satrkaki ByteBuffer bb = ByteBuffer. a l l o c a t e (1024) ; deyimi, kaynaktan gelip hedefe giden verinin geçici süreyle içinde duraca bb adl veri kabna (buer) ana bellekte yer açar. Açlan buer 1024 byte uzunluktadr. Kaynaktan srayla gelen veriler (byte) buraya bir array halinde yerle³eceklerdir. 19.satrdaki while döngüsü, kaynak dosyann ba³ndan ba³lar, sonuna kadar her seferinde bir byte (8 bit) veriyi alr ve bb ye koyar. Aslnda bu i³i yapan deyim 20.satrdaki int ch = gelenkanal. read (bb) ; deyimidir. Bu deyim, kaynaktan gelen 1 byte' bb içine koyar. While döngüsü, bu eylemi, okunacak veri (byte) kalmayana kadar tekrarlar. Giri³ kanalndan 1 geldi inde, döngü, kaynak dosyann sonuna gelindi ini, dolaysyla dosyada okunacak ba³ka veri kalmad anlar. Bu olay olunca, break deyimi while döngüsünü durdurur. 24.satrdaki bb. f l i p ( ) ; deyimi, bb nin giri³ kapsn kapatr, çk³ kapsn açar. 19

22 20 1. java.io paketi 25.satrdaki gidenkanal. write (bb) ; deyimi, bb içindeki bütün veriyi çk³ kanalna gönderir; o kanal veriyi hedef dosyaya yazar. bb. c l e a r ( ) ; deyimi, buerdaki bütün verinin gidi³ kanalna gitmesini; böylece buer'n tamamen bo³altlmasn sa lar. Bu eylem, buerda veri kalma olasl n ortadan kaldrr; çünkü kalanlar varsa onlarn hepsini çk³ kanalna gönderir Al³trmalar 20

23 Kaynakça 21

24 Dizin öntanml, 8 API, 2 AudioInputStream, 6, 8 AutoCloseable, 6, 8 available(), 7 byte, 4 byte akmlar, 5 byte streams, 5 ByteArrayInputStream, 6, 8 character streams, 5 close(), 7, 8 Closeable, 6, 8 err, 3 FileInputStream, 6, 8 FilterInputStream, 6, 8 ush(), 8 ObjectInputStream, 6, 8 out, 3 OutputStream Snf, 7 PipedInputStream, 6, 8 reset(), 7 RMI, 2 SequenceInputStream, 6, 8 skip(), 7 soyut snf, 4 StringBuerInputStream, 6, 8 Unicode, 4 write(), 8 write(byte[] b), 8 write(byte[] b, int m, int n), 8 write(int b), 8 giri³/çk³, 1 I/O, 1 in, 3 Input Output Stream, 5 input/output, 1 InputStream, 6, 8 java.io, 1, 7 java.io Paketi, 4 JavaBeans, 2 JFC, 2 karekter akmlar, 5 kurucu, 8 mark(), 7 22

JAVA DA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 9 1

JAVA DA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 9 1 JAVA DA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 9 1 G/Ç işlemleriyle uygulamalara neler yaptırabiliriz... Dosya işlemleri Dosyadan okuma Dosyaya yazma Verilerin Aktarılması

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

BufferedReader. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Readable. Altsınıfları: LineNumberReader. Bildirimi: public class BufferedReader

BufferedReader. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Readable. Altsınıfları: LineNumberReader. Bildirimi: public class BufferedReader BufferedReader java.io java.lang.object java.io.reader java.io.bufferedreader Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Readable Altsınıfları: LineNumberReader Bildirimi: public class BufferedReader

Detaylı

ByteArrayOutputStream

ByteArrayOutputStream ByteArrayOutputStream java.io java.lang.object java.io.outputstream java.io.bytearrayoutputstream Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, Flushable, AutoCloseable public class ByteArrayOutputStream extends OutputStream

Detaylı

protected Reader() Karekter akımı okumak için Reader nesnesi yaratır. Yaratılan nesne kendi kendisiyle eşzamanlı olur.

protected Reader() Karekter akımı okumak için Reader nesnesi yaratır. Yaratılan nesne kendi kendisiyle eşzamanlı olur. Reader sınıfı java.lang.object java.io.reader Karekter akımlarını okuyan soyut (abstract) sınıftır. Soyut olmasına neden olan ve dolayısıyla alt sınıflarda kurulması gereken tek metodu read(char[], int,

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Scanner Sınıfı. Class Scanner. java.util. java.lang.object java.util.scanner. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator

Scanner Sınıfı. Class Scanner. java.util. java.lang.object java.util.scanner. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator<String> Sınıfı java.util Class java.lang.object java.util. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator Bildirimi: public final class extends Object implements Iterator, Closeable

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 1 Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 Eclipse Mimarisi 4 Java Teknolojisine Genel Bir Bakış 6 Taşınabilirlik 6 Java Derleyicisi ve Bytecode 6 Java Sanal Makinası (Java Virtual Machine - JVM)

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

Java: printf() Metodu İle Çıktıyı Biçemleme

Java: printf() Metodu İle Çıktıyı Biçemleme 1 Java: printf() Metodu İle Çıktıyı Biçemleme PrintStream ve PrintWriter sınıflarının yapısı: java.io Class PrintStream java.lang.object java.io.outputstream java.io.filteroutputstream java.io.printstream

Detaylı

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13/11/2009 devam Dokümantasyon & Aç klamalar Üç türlü yöntem vard r: // Bu i aret sat r sonuna kadar olan tüm ifadeyi aç

Detaylı

Binary Search. (Yarılama) Bölüm Dizide Bir Öğe Arama

Binary Search. (Yarılama) Bölüm Dizide Bir Öğe Arama Bölüm 39 Binary Search (Yarılama) 39.1 Dizide Bir Öğe Arama İkil aramayı (yarılama yöntemi) sıralı veri kümelerinde sık sık kullanırız. Örneğin, sözlükte bir sözcüğü ararken, sözlüğün bütün sayfalarını

Detaylı

Burada, Input ve Output stream ler ile ilgili sınıfların hiyerarşisi gösterilmektedir.

Burada, Input ve Output stream ler ile ilgili sınıfların hiyerarşisi gösterilmektedir. PART 15 15.1 Dosyaları Okuma ve Yazma Stream, bir veri dizisi olarak tanımlanabilir. InputStream, bir kaynak dosyadan veri okumak için ve OutputStream bir hedef dosyaya veri yazmak için kullanılır. Burada,

Detaylı

C Dosyalama. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0

C Dosyalama. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0 C Dosyalama Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Dosyalama Dosyalar, disk üzerinde verilerin kalıcı olarak saklanmasını ve başka bir ortama kopyalanarak taşınabilmesini sağlayan yapılardır. Dosyalama C Dili ve

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız.

Detaylı

Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas

Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas Bu yazda Struts2 ile ilk uygulamamz yapaca z. 1 Açklamalar Öncelikle,struts2 ortamn

Detaylı

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır.

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Soket Programlama Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Sunucu programı

Detaylı

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır.

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır. Stack Sınıfı (yığıt) java.util Class Stack java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.vector java.util.stack Stack (yığıt) sınıfı nesnelerin LIFO (last-input-first-output)

Detaylı

İçerik. Temel Kavramlar. Nesne Nedir? 1. Nesne : Örnek. Nesne Nedir? 2. Geçen hafta: Bu hafta: BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama

İçerik. Temel Kavramlar. Nesne Nedir? 1. Nesne : Örnek. Nesne Nedir? 2. Geçen hafta: Bu hafta: BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama İçerik Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Geçen hafta: Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili kavramlar Bu hafta:

Detaylı

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama

Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #2 (2 Kasım 2009) İçerikç Geçen hafta: Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

JAVA. public class Welcome { // class isimleri her zaman büyük harfle başlar. public static void main(string[] args){ System.out.print("Welcome"); } }

JAVA. public class Welcome { // class isimleri her zaman büyük harfle başlar. public static void main(string[] args){ System.out.print(Welcome); } } JAVA java ve.net platform bağımsızlığını nasıl sağlar? -->sorce kodunun uzantısı.java dır. derlendiği zaman direk makine diline değil byte code a çevrilir. buradan JVM (java virtual machine) yardımıyla

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

1 - Button Kontrolu Nasıl Yapılır?

1 - Button Kontrolu Nasıl Yapılır? 1 - Button Kontrolu Nasıl Yapılır? Graphical Layout Activity_main.xml

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 8. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 8. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 8 Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan İçerik İstisna Yönetimi (Exception Handling) İstisna Nedir? İstisna Yakalama Mekanizması İstisna İşleme Modeli İstisnaların Listesi İstisna

Detaylı

Bölüm 2 Programlama Dilleri 2.1 Programlama Dilleri ve C Bölüm ba³l nn aksine, burada programlama dillerinin çok uzun ve ilginç geli³im öykülerine girmeyecek ve onlarn tam snandrmasn yapmak gibi zor bir

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.1 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam...1 2.2 Hedef Kitle...1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...1

Detaylı

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir.

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir. Bölüm 09 Döngüler for döngüsü do döngüsü while döngüsü foreach döngüsü Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar

Detaylı

Pascalda oluşturulacak dosyalar değişkenler gibi programın başında tanımlanır.

Pascalda oluşturulacak dosyalar değişkenler gibi programın başında tanımlanır. DOSYALAMALAR Programlama bilgilerin her zaman ekrana yazdırılması veya değişkenlerde tutulması yeterli olmayabilir. Programın çalışması sonucu girilen yada hesaplanan her bilgi manyetik ortama programda

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

Yukardaki örneğe dayanarak, aşağıdakiler tanımlar Object Oriented açısından doğrudur:

Yukardaki örneğe dayanarak, aşağıdakiler tanımlar Object Oriented açısından doğrudur: PART 17 17. Kalıtım Kalıtım; bir nesnenin, başka bir nesnenin özelliklerinin edinmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Kalıtımın kullanımı ile, bilgi hiyerarşik sırayla yönetilebilir. Kalıtımdan bahsettiğimiz

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir.

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir. Java Nedir? Java platformu, ağ(network) ın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması fikri ile geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.2 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

Java: Sayıları Biçemli Yazma

Java: Sayıları Biçemli Yazma 1 Java: Sayıları Biçemli Yazma Sayıların çıktıya istenen biçemde gönderilmesi için, çıktının istenen string (text) biçemine dönüştürülmesi gerekir. Java bu işi değişik yöntemlerle yapabilir. Java da sayıyı

Detaylı

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/ Görsel Programlama DERS 12 1 Java Ağ İşlemleri (Java Networking) Birbirleri ile ağ araçları ve kabloları ile bağlantılı bilgisayarlar bir ağ sistemi oluştururlar. İnternet, şirketlerin yerel bilgisayar

Detaylı

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu SORU 1 Dünyanın en uzun beş nehrini öğeleri olarak kabul eden bir yığıt (stack) yaratınız. Yığıtın üçüncü öğesini bulunuz. Yığıtın üstündeki öğeyi bulunuz ve

Detaylı

Java Nitelemleri. Bölüm 1

Java Nitelemleri. Bölüm 1 Bölüm 1 Java Nitelemleri (Modifiers In Java) Java dilinde nitelemler (modifiers), bildirimlerinde java öğelerinin niteliğini belirlemek amacıyla öntakı olarak kullanılan anahtar sözcüklerdir. Şimdiye kadar

Detaylı

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import Java programlamada paket yapısı ve import Java Programlamada Paket yapısı ve Java programları paketlerden oluşmaktadır. Paketlerin içinde sınıflar ve arayüzler bulunur. İstenirse var olan paketlerden başka

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Kullanıcı Dökümanı Version 1.0 1 1. Revizyonlar... 1 2. Giriş... 1 2.1 Kapsam... 1 2.2 Hedef Kitle... 1 3. Gereksinimler... 1 3.1 Yazılım Gereksinimleri...

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I Eln 1001 Bilgisayar Programlama I GiriŞ / ǹk¹Ş Fonksiyonlar¹ Ne ÖĆreneceĆiz? Temel Giriş/Çıkış Yapısı Giriş Fonksiyonları Karakterler için giriş fonksiyonları Scanf fonksiyonu Formatlı giriş Çıkış Fonksiyonları

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58;

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58; BTEP212 Java DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Lab7 bazen bir metodun içinde o metodun ait olduğu sınıftan yaratılacak nesneyi veya o nesnenin bir alt

Detaylı

Class LinkedList java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.abstractsequentiallist java.util.

Class LinkedList java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.abstractsequentiallist java.util. LinkedList java.util Class LinkedList java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.abstractsequentiallist java.util.linkedlist LinkedList sınıfı List arayüzünü kılgılar

Detaylı

Alıştırmalar 2 - Dağıtık Sistemler. Alıştırma 2. Prof. Dr. Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş FB MNI 16. Mai 2013

Alıştırmalar 2 - Dağıtık Sistemler. Alıştırma 2. Prof. Dr. Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş FB MNI 16. Mai 2013 1 Prof. Dr. Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş FB MNI 16. Mai 2013 Alıştırmalar 2 - Dağıtık Sistemler Alıştırma 1 1. Neden dağıtık algoritmalar ardışık algoritmaların aksine her zaman literatürde bir melin

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

CSSigner, Cybersoft firması tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu e-imza yazılım kütüphanesidir.

CSSigner, Cybersoft firması tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu e-imza yazılım kütüphanesidir. Kullanım Kılavuzu Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. ODTU Teknokent Silikon Binaları 1. Kat No: 18 06531 ODTU / Ankara Türkiye Tel : +90 312 210 19 40 Giriş CSSigner, Cybersoft firması tarafından

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

ArrayList Uygulamaları

ArrayList Uygulamaları ArrayList Uygulamaları Aşağıdaki program önce boş bir ArrayList yaratıyor. Sonra sırasıyla şu işleri yapıyor: Listenin boş olup olmadığını yaz. Ambara üç tane öğe ekle. İndisi 2 olan yere bir öğe sokuştur.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

PAKET ERİŞİMLERİ SINIFLARIN YENİDEN KULLANIMI. BMU-112 Algoritma ve Programlama-II Yrd. Doç.Dr. İlhan AYDIN

PAKET ERİŞİMLERİ SINIFLARIN YENİDEN KULLANIMI. BMU-112 Algoritma ve Programlama-II Yrd. Doç.Dr. İlhan AYDIN PAKET ERİŞİMLERİ SINIFLARIN YENİDEN KULLANIMI BMU-112 Algoritma ve Programlama-II Yrd. Doç.Dr. İlhan AYDIN PAKET (PACKAGE) Paketler kütüphaneleri oluşturan elemanlardır. import java.io.bufferedreader;

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ AD SOYAD: TESLİM TARİHİ: OKUL NO: TESLİM SÜRESİ: 1 hafta Ödev No: 2 1- A)

Detaylı

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA 1. Giriş JAVA, ağdaki programların haberleşmesi için TCP ve UDP olmak üzere iki

Detaylı

Mantıksal (Logic) Operatörler

Mantıksal (Logic) Operatörler Mantıksal (Logic) Operatörler Bilgisayar dillerinin hemen hepsinde, program akışını kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için mantıksal operatörler kullanılır. Java dilinde kullanılan mantıksal operatörler

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Java da Program Denetimi ve Operatörler Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

İstisnalar (Exception)

İstisnalar (Exception) BÖLÜM 8 Altuğ B. Altıntaş 2004 İstisnalar (Exception) Diğerlerinin yazdığı programda hata olabilir ama benim yazdığım programda hata olmaz... - Anonim Bu bölümde istisnalar üzerinde durulacaktır. İstisna

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

Test Güdümlü Yazılımın Tasarım Üzerindeki Etkileri KurumsalJava.com

Test Güdümlü Yazılımın Tasarım Üzerindeki Etkileri KurumsalJava.com Test Güdümlü Yazılımın Tasarım Üzerindeki Etkileri KurumsalJava.com Özcan Acar Bilgisayar Mühendisi http://www.ozcanacar.com Yazılımcı olarak çalıştığım projelerde geleneksel 1 ve çevik yazılım süreçleri

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Data Hiyerarşisi Files (Dosyalar) ve Streams (Kaynaklar)

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Epay, Turkcell MobilÖdeme Altyaps

Epay, Turkcell MobilÖdeme Altyaps Turkcell Epay, Turkcell Epay Firmas için geli³tirdi imiz, Turkcell MobilÖdeme Sistemini kullanan platform Deniz Bahadr GÜR M.Onur YALAZI Özgür Web Teknolojileri Günleri, 2010 Anahatlar Turkcell 1 2 Turkcell

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

ile Python gibi kod yazma

ile Python gibi kod yazma ile Python gibi kod yazma G ü r e r Ö z e n g u r e r @ p a r d u s. o r g. t r Liste [ 1, 2, 3, 4 ]? Demet ( 1, 2, 3, 4 ) Tek elemanlı demet ( 1, ) int find_cell(char *text, int *row, int *column) { if

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR KUYRUKLAR QUEUES Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Bu bölümde gerçek yaşamdaki kuyrukların bilgisayardaki gösterimleri üzerinde durulacaktır. Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

İçerik. Temel Kavramlar. Yazılım Geliştirme Aşamaları. Problemi Anlama ve Çözümleme. Biçimsel Gösterim - 1. Nesneye Yönelik Programlama

İçerik. Temel Kavramlar. Yazılım Geliştirme Aşamaları. Problemi Anlama ve Çözümleme. Biçimsel Gösterim - 1. Nesneye Yönelik Programlama İçerik Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Temel Kavramlar Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili kavramlar Basit bir Java programı BS-515 Nesneye Yönelik Programlama

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

Temel Kavramlar. BS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #1 (26 Ekim 2009)

Temel Kavramlar. BS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #1 (26 Ekim 2009) Temel Kavramlar BS-515 Nesneye Yönelik Programlama Dr. Ayça Tarhan Ders #1 (26 Ekim 2009) İçerikç Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili

Detaylı

Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200)

Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200) 2012 Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül (MFM-200) İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri 01.01.2012 MFM-200 Mifare Kart Yazıcı/Okuyucu Modül Genel Özellikler Ürün Kodu MFM-200 Protokol ISO14443A, ISO15693

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek :

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : scanf() Fonksiyonu Birçok programda ekrana verilerin yazdırılması yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming)

Görsel Programlama (Visual Programming) Görsel Programlama (Visual Programming) 2014-2015 Bahar Dönemi ListBox 1 2 Bileşeni(Nesnesi) Text Özelliği TextBox nesnesi gibi kullanılabilir 3 Item Ekleme 4 combobox1.maxdropdownitems = 5; combobox1.maxdropdownwidth=200;

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA İlk defa 1977 yılında Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman tarafından oluşturulan RSA algoritması geliştiricilerinin soyisimlerinin ilk harfleriyle

Detaylı

Class HashSet. Metotlar. Class HashSet java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractset java.util.hashset

Class HashSet. Metotlar. Class HashSet java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractset java.util.hashset Class HashSet java.util Class HashSet java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractset java.util.hashset Kılgıladığı arayüzler: Cloneable, Collection, Serializable, Set Altsınıfları:

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı