java.io Paketi Bölüm Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "java.io Paketi Bölüm 1 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe"

Transkript

1 çindekiler 1 java.io Paketi Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe System Snf java.io Paketi Giri³/Çk³ Akmlar Byte akmlar (byte streams) InputStream Snf OutputStream Snf OutputStream Snfnn Tanm OutputStream Snfnn Metotlar Al³trmalar Al³trmalar i

2 ii ÇINDEKILER ii

3 Bölüm 1 java.io Paketi 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe Java'da giri³/çk³ (I/O input/output) i³lemleri, java dilinin geli³im sürecine paralellik gösterir. Geli³im sürecini daha iyi kavrayabilmek için, Java'nn sürümlerinin ortaya çk³ tarihlerine göz atmak yetecektir: Oak (1991) Java 1.0 (1995) JDK (Java Development Kit) 1.0 (23 Ocak 1996) J2SE 1.2 (8 Aralk 1998) J2SE 1.3 (8 Mays 2000) J2SE 1.4 (6 ubat 2002) J2SE 5.0 (30 Eylül 2004) Java SE 6 (11 Aralk 2006) Java SE 7 (28 Temmuz 2008) 1

4 2 1. java.io paketi J2SE 1.2 ile J2SE 5.0 sürümleri arasndaki sürümlere Java 2 ortak ad verilir. Ama bu sürümler arasnda önemli yetenek farklar oldu unu belirtmeliyiz. Veri akmlar (data streams) eylemi JDK 1.0 sürümüyle geldi. Gereksemeler do dukça Java Beans, JFC, RMI, jdbc gibi API'ler veri akmlarn gölgeleyen uygulamalar geli³tirdiler. Ama, giri³/çk³ akmlar JDK API'nin omurgas olmay sürdürdü. JDK 1.1 sürümüne kadar veri akmlar yalnzca byte akmlarndan ibaret kald. Ba³ka bir deyi³le veriler 8-bitlik diziler halinde akyordu. Gelen veri için InputStream snf, giden veri için OutputStream snf yeterli oluyordu. 16-bitlik Unicode karekterleri için akm, JDK 1.1 sürümünde ele alnd ve java.io.reader ile java.io.writer snar yazld. J2SE sürümü, giri³/çk³ i³lemlerinde büyük de i³iklik getiren java.nio paketini ortaya koydu. Aslnda bu paket java.io (new io) paketi üzerine kuruludur ve onun yeteneklerini artrr. Java 7 sürümüyle gelen NIO.2 paketi sözkonusu yetenekleri daha da artrd. imdiye dek giri³/çk³ (I/O) i³lemleriyle ilgili örnek programlar yazmadk. Yalnzca, ekran çktlar için System.out.print(), System.out.println() ve System.out.printf() metotlarn içeren basit deyimlerle yetindik. Bunun apaçk bir nedeni vardr. Java programlarnn ço u konsol ile basit text giri- ³/çk³ yapmann ötesindedir. Java'da, ço unlukla, giri³/çk³ i³lemleri için görsel esteti e sahip applet'ler ve ba³ka grak arayüzler kullanr. Bunlar, Java'nn Abstract Windowing Toolkit (awt) ve onun üzerine kurulan javax.swing paketine dayanr. Elbette, konsoldan text tabanl giri³/çk³ i³lemleri, di er dillerde oldu u gibi, Java ö retimi için de önem ta³r. Ama, konsoldan text tabanl giri³/çk³ i³lemleri Java'da snar, nesneleri ve metotlar bilmeyi gerektiriyor. O nedenle, giri³/çk³ i³lemleri bilinçli olarak geriye braklm³tr. Böyle yaplm³ olmasnn, java dilini ö renmeyi geciktirdi i söylenemez. Aksine, bu a³amada, ö renci giri³/çk³ eylemlerini daha iyi kavrayacaktr. Konsoldan giri³ yaplamamas konusundaki ele³tirilere yant olarak, J2SE 5.0 sürümü java.util.scanner snfn ortaya koydu. Bu snf, konsoldan kolay veri giri³ini yapan metotlara sahiptir. Bu snf kullanlarak, java'ya yeni ba³layanlar ilk derslerde konsoldan veri giri³i yapabilirler. Ancak, arka planda olup biteni kavrayabilmesi için, ö rencinin snf ve nesne kavramlarn biliyor olmas gerekir. Aksi halde, Scanner snfnn kullanlmas mekanik bir i³lem olur. 2

5 1.2. System Snf 3 Baz kaynaklar Java'da giri³/çk³ i³lemlerini gere inden çok karma- ³k bulur. Hattâ, giri³/çk³ i³lemlerini kolayla³tran arayüzlerin yazld da görülür. Oysa, ba³langçta ö renciye karma³k görünen Java'nn giri³/çk³ i³lemleri, ona a³ina olanlara esneklik ve kolaylk sa lar. Java Dili'nde ise giri³/çk³ i³lemleri fortran, cobol, basic, pascal, C gibi prosedural dillerden oldukça farkldr. Bunun apaçk bir nedeni vardr. Prosedural diller, hangi donanm üzerinde ve hangi i³letim sistemi altnda çal³acaksa, ona uyan giri- ³/çk³ yordamlarn tanmlayabilirler. Ancak, birisinde tanml olan yordam ba³kasnda çal³maz. Oysa, Java platformdan ba mszdr. Donanm ve i³letim sistemine ba l olmakszn, a üzerindeki her bilgisayardan veri alabilir ve her bilgisayara veri gönderebilir. Bunu yapabilmesi için, giri³/çk³ yöntemlerinin amaca uygun çe³itlilik göstermesi do aldr. imdiye kadar kullanageldi imiz System snf ile yaplan basit çk³ i³lemlerini anmsaynz. Bunun dayanaklarn giri³, çk³ ve hata i³lemleriyle birlikte geni³ kapsaml olarak ele alaca z. 1.2 System Snf java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object Standart giri³/çk³ i³lemlerini yapan snftr. nal nitelemli oldu u için bir nesnesi yaratlamaz. Sistem ile ilgili i³leri yapan 30 dan çok metodu vardr. Örne in, bu metotlar çevre de i³kenlerine eri³im sa lar, dosyalar ve kütüphaneleri yükler, array kopyalayabilir, zaman bildirir, JVM'i sonlandrr, çöp toplaycy çal³trr, v.b. System snfnn giri³, çk³ ve hata yakalama eylemlerinde kullanlan üç önemli de i³keni (eld) vardr: giri³ (in), çk³ (out) ve hata (err) de i³kenleridir. Bunlarn tamnlar ³öyledir: static PrintStream err static InputStream in static PrintStream out Çk³ yoluna "standard" hatalar yollar "standard" giri³ yoludur "standard" çk³ yoludur Tablo 1.1: System Snfnn Nitelemleri 3

6 4 1. java.io paketi 1.3 java.io Paketi Java'da veri akmn sa layan ilk pakete java.io denilir. Bu pakette yer alan snar, platformdan ba msz olarak, bir ortamdan ba³ka bir ortama veri akmn sa layacak yeteneklere sahiptirler. Java 7 API 'de bunlar 1 http : // download. o r a c l e. com/ javase /7/ docs / api / java / i o /package summary. html web adresinden görülebilir. java.io paketi giri³/çk³ birimleri, dosya sistemleri, a, bellek-alan gibi farkl ortamlarn birinden ötekine veri akmn sa layan ve serile³tirme i³lemlerini yapan arayüzler, snar, metotlar ve hata yakalayclardan olu- ³an büyük bir pakettir. Bu pakette 16 arayüz, 50 snf ve 16 hata yakalayc (exceptions) vardr. Bu pakette yer alan snar ve onlarn içerdi i metotlar kullanlarak her kaynaktan her hedefe veri akmlar yaplabilir. Bu akmlar makina düzeyine yakn oldu u için yetenekleri çoktur, ama hzlar göreli olarak yava³tr. Daha hzl giri³/çk³ i³lemleri için, J2SE 1.4 sürümüyle gelen java.nio (new io) paketi kullanlabilir. Bu bölümde java.io'yu, sonraki bölümde ise java.nio paketini ele alaca z. Java'da byte ve character akmlarn yapan snar ve metotlar, en tepede tanml dört tane soyut snftan elde edilir: 1. InputStream 2. OutputStream 3. Reader 4. Writer Uyar 1. Bu dört soyut snftan elde edilen veri akm (stream) says 60'dan çoktur. Bu kadar çok sayda veri yolunun olmas baz programclara göre ö renme sürecini uzatr ve zorla³trr. Baz programclara göre ise, farkl giri³/çk³ türleri için farkl akmlarn (stream) olmas, programn her donanmda her i³letim sistemi altnda hatasz çal³masn sa lar ve dolaysyla programclar için bir avantaj saylr. Character akmlar için kullanlan teknikler, büyük ölçüde byte akmlar için kullanlan tekniklere benzer. Byte akmn yapan snf adlar ile character akmn yapan snf adlar, ço unlukla son taklaryla birbirlerinden ayrlrlar. Böyle olu³u, ö renmeyi kolayla³tracaktr. 4

7 1.4. Giri³/Çk³ Akmlar Giri³/Çk³ Akmlar (Input/Output Streams) Java'da veri giri³/çk³ i³lemlerini, bir yerden ba³ka bir yere (byte dizileri halinde) akan veriler olarak dü³ünebiliriz. Böyle olunca, basit veri giri- ³/çk³ (I/O) i³lemlerini a³an çok kapsaml bir olgu kar³mza çkar. Veriler, bir kanaldan akan su gibi bir yerden ba³ka bir yere aktlr. Bu ak³, basitçe, ayn makinada bir bellek alanndan ba³ka bir bellek alanna olabilece i gibi uzaktaki iki makinann birinden ötekine de olabilir. Verinin kalk³ ya da var³ yerleri bir bellek alan, bir dosya, a üzerinde bir bilgisayarn kayt ortam gibi veri tutabilen bir yerdir. Tabii, bunlara klâvye, ekran, ses birimleri ve benzerleri gibi çevre birimlerini de eklemek gerekir. Verinin geldi i ve gitti i ziksel ortamlar birbirlerinden tamamen farkl olsalar bile, Java'da giri³/çk³ akmlar birbirine benzer. Dolaysyla, Java'nn I/O snar her türlü veriye ve donanma uygulanabilecek esnekli e ve kolay kullanlma özeli ine sahiptirler. Her ³eyden önce, Java'da veri akmlarnn iki ana gruba ayrld n söylemeliyiz: 1. Byte akmlar (byte streams) 2. Character akmlar (character streams) Byte akmlar binary verilerin giri³/çk³n yaparlar. Karekter tipinden olmayan resim, grak, ses ve benzer verileri ta³yan bütün veri akmlar byte akmlar'dr. Karekter akmlar, adndan da anla³laca üzere, char tipinden verilerin giri³/çk³n yapar. Unicode kulland için, farkl ülkelerin alfabelerine uyum sa lar. Bazan, programc için, karekter akmlar byte akmlarndan daha kolay uygulanr. Ama, bütün akmlarn esasta byte akmlar oldu unu, karakter akmnn onun üzerine kuruldu unu bilmeliyiz. Önceden belirtildi i üzere, (Java 1.0) sürümünde karekter akm yoktu. Bütün giri³/çk³ i³lemleri byte akmlar olarak düzenlenmi³ti. JDK 1.1, bu eksikli i görmü³ ve karakter akmlarn sisteme katm³tr. 1.5 Byte akmlar (byte streams) Java'da byte giri³/çk³ i³lemleri java.io paketi içindeki InputStream ve OutputStream snar ve bunlarn altsnar tarafndan yaplr. Byte akm ya- 5

8 6 1. java.io paketi InputStream BufferedInputStream ByteArrayInputStream DataInputStream FilterInputStream PrintStream PushbackInputStream RandomAccessFile FileInputStream PipedInputStream SequenceInputStream OutputStream BufferedOutputStream ByteArrayOutputStream DataOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream PipedOutputStream Tablo 1.2: Byte Akmlar pan altsnardan bazlar Tablo 1.2'de listelenmi³tir. Java 7 'nin API'sinde bunlarn hiyerar³ik yaps a³a da gösterilmi³tir. java. lang. Object java. i o. InputStream 4 java. lang. Object java. i o. OutputStream Giri³/çk³ snarndan birisini kullanmak için java.io paketinin d- ³alm (import) gereklidir. InputStream ve OutputStream snarnn önemli metotlar vardr. Bu metotlar öteki akm snar ça rabilir. Bunlar arasnda çok kullanlan iki tanesi read() ve write() metotlardr. Bunlar verileri byte olarak okur ve yazarlar. Her iki metot soyuttur (abstract). Dolaysyla, ça ran snara ait nesnelerde override edilirler. Önce InputStream snfn ele alaca z. 1.6 InputStream Snf InputStream Snfnn Klglad Arayüzler Closeable, AutoCloseable InputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.3, InputStream snfnn altsnarn göstermektedir. Bu altsnar, soyut InputStream snfnn soyut metotlarn kendi amaçlar için tanmlarlar (polimorzm). Örne in, FileInputStream altsnfnn read() metodu giri³ yolundan bir seferde bir byte okur. Ama read(byte[] b) metodu bir seferde bir byte dizisi okur. 6

9 1.7. OutputStream Snf 7 AudioInputStream ByteArrayInputStream FileInputStream FilterInputStream InputStream ObjectInputStream PipedInputStream SequenceInputStream StringBuerInputStream Tablo 1.3: InputStream Snfnn Altsnar InputStream Snfnn Metotlar int available() void close() void mark(int readlimit) boolean marksupported() abstract int read() int read(byte[] b) int read(byte[] b, int o, int n) void reset() long skip(long n) Okunabilecek byte saysn bildirir. Giri³ yolunu kapatr ve yolu, ba l oldu u kaynaktan ayrr. Giri³ yolunda hangi konumda olundu unu bildirir. Giri³ yolunun i³aretleri ve reset metodunu destekleyip desteklemedi ini test eder. Veri yolunda sonraki byte' okur. Giri³ yolundan okudu u byte'lar buerda b arrayine koyar. Giri³ yolundan n tane byte okur ve b arrayine koyar. mark metodunu önceki ça rdaki konumuna gönderir. Giri³ yolunda n tane byte atlar (okumaz). Tablo 1.4: InputStream Snfnn Metotlar InputStream Snfnn Bildirimi java. lang. Object extended by java. i o. InputStream Tablo 1.4'den görüldü ü gibi, InputStream snfnn soyut abstract int read ( ) metodu kaynaktan bir byte okur; okudu u byte o anda metodun verdi i de erdir. E er kaynakta okunacak byte kalmam³sa -1 de erini verir. Gene listeden görüldü ü gibi, InputStream snfnn soyut olmayan read() metotlar da vardr. Bunlar birden çok byte' bir seferde okuyan (ya da istenirse okumadan atlayan) metotlardr. Farkl i³levleri olan read() metotlar farkl parametreleriyle birbirlerinden ayrt edilirler (override). 1.7 OutputStream Snf 7

10 8 1. java.io paketi java. lang. Object java. i o. OutputStream OutputStream Snfnn Klglad Arayüzler Closeable, Flushable, AutoCloseable OutputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.5 OutputStream snfnn altsnarn göstermektedir. ByteArrayOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream ObjectOutputStream OutputStream PipedOutput Stream Tablo 1.5: InputStream Snfnn Altsnar OutputStream snf, InputStream snfnn kar³l dr. Bütün çk³ akm snarnn üstsnfdr. Çk³ birimine akm yazmak için gerekli yeteneklere sahip de i³kenleri, metotlar ve altsnar içerir. 1.8 OutputStream Snfnn Tanm Program { public abstract class java. i o. OutputStream extends java. lang. Object // öntanml ( d e f a u l t ) kurucu public OutputStream ( ) ; FilterOutputStream Snfnn Altsnar Tablo 1.6 FilterOutputStream snfnn altsnarn gösteriyor. 1.9 OutputStream Snfnn Metotlar void close() Açk çk³ akmn kapatr ve onun kulland sistem kaynaklarn serbest brakr. 8

11 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 9 BueredOutputStream CipherOutputStream DeaterOutputStream InaterOutputStream CheckedOutputStream DataOutputStream DigestOutputStream PrintStream Tablo 1.6: FilterOutputSream Snfnn Altsnar void ush() Çk³ yolunda ya da buer'da olan bütün verileri hedefe gönderir. void write(byte[ b)] b.length uzunluktaki byte array'i hedefe gönderir. void write(byte[ b, int m, int n)] m-inci byte'den ba³layarak n tane byte' hedefe gönderir. abstract void write(int b) b byte'n hedefe gönderir. OutputStream snfn kullanma teknikleri ile InputStream snfn kullanma teknikleri birbirlerine benzer. Byte Kopyala Program?? Melih Cevdet Anday'n Defne Orman adl ³iirinin bir ktasn kopyalyor. iirin ilk ktasn "defne.txt" adyla, ByteKopyala.class bytecode dosyasnn oldu u dizine koyunuz. Sonra komut satrndan java ByteKopyala deyimini yaznz. "defne.txt" dosyasnn "outdefne.txt" adyla kopyaland- n göreceksiniz. defne.txt: / DEFNE ORMANI 4 Köle s a h i p l e r i ekmek kaygusu çekmedikleri i ç i n f e l s e f e y a p y o r l a r d, çünkü Ekmeklerini k ö l e l e r veriyordu onlara ; K öleler ekmek kaygusu çekmedikleri i ç i n F e l s e f e yapmyorlard, çünkü ekmeklerini 9 köle s a h i p l e r i veriyordu onlara... Melih Cevdet Anday / 9

12 10 1. java.io paketi 4 Program import java. i o. FileInputStream ; import java. i o. FileOutputStream ; import java. i o. IOException ; public class ByteKopyala { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { FileInputStream i n = null ; FileOutputStream out = null ; 9 try { in = new FileInputStream (" defne. txt " ) ; out = new FileOutputStream ("outdefne. txt " ) ; int c ; 14 while ( ( c = in. read ( ) )!= 1) { out. write ( c ) ; finally { 19 if ( in!= null ) { in. c l o s e ( ) ; if ( out!= null ) { out. c l o s e ( ) ; 24 / outdefne. txt 3 / Karekter Kopyala Program bir text dosyasn kopyalyor. Bunu yaparken byte akmlar yerine, dosyay karekter karekter kopyalyor. Program import java. i o. FileReader ; 2 import java. i o. FileWriter ; import java. i o. IOException ; public class KarekterKopyala { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { 10

13 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 11 7 FileReader g i r i ³ = null ; FileWriter ç k ³ = null ; try { g i r i ³ = new FileReader ( "mca. txt " ) ; 12 ç k ³ = new FileWriter ( "gitanday. txt ") ; int c ; while ( ( c = g i r i ³. read ( ) )!= 1) { ç k ³. write ( c ) ; 17 finally { if ( g i r i ³!= null ) { g i r i ³. c l o s e ( ) ; 22 if ( ç k ³!= null ) { ç k ³. c l o s e ( ) ; 27 Satr Kopyala Program bir text dosyasn kopyalyor. Bunu yaparken byte byte ya da karekter karekter kopyalamak yerine, bir seferde bir satr kopyalyor. Program import java. i o. FileReader ; import java. i o. FileWriter ; 3 import java. i o. BufferedReader ; import java. i o. PrintWriter ; import java. i o. IOException ; public class SatrKopyala { 8 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { BufferedReader giri³akm = null ; PrintWriter çk³akm = null ; try { 13 giri³akm = new BufferedReader ( new FileReader ( "mca. txt " ) ) ; çk³akm = new PrintWriter ( new FileWriter ( "outmca. txt " ) ) ; 18 String l ; 11

14 12 1. java.io paketi while ( ( l = giri³akm. readline ( ) )!= null ) { çk³akm. p r i n t l n ( l ) ; finally { 23 if ( g iri³akm!= null ) { giri³akm. c l o s e ( ) ; if ( çk³akm!= null ) { çk³akm. c l o s e ( ) ; 28 Klavyeden Integer Oku Program klavyeden girilen satr okuyor. Onu Integer tipe dönü³türüyor. Sonra saynn pozitif mi, negatif mi oldu unu söylüyor. E er klavyeden girilen atr Integer tipine dönü³emiyorsa, derleyici, NumberFormatException hatas atar. Program import java. i o. ; class NumberTest { 4 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { BufferedReader s t d i n = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System. i n ) ) ; String s t r ; 9 int num; 14 System. out. p r i n t l n (" Bir tam s a y g i r i n i z : ") ; s t r = s t d i n. readline ( ) ; num = I n t e g e r. parseint ( s t r ) ; // str, i l g i l i s n f a gömülüyor if ( num < 0 ) // beklenen dallanma { System. out. p r i n t l n ( num + " s a y s n e g a t i f t i r ") ; 19 else // beklenmeyen dallanma { System. out. p r i n t l n ( num + " s a y s p o z i t i f t i r ") ; 12

15 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar System. out. p r i n t l n ("Son" ) ; / Bir tam s a y g i r i n i z : s a y s p o z i t i f t i r 5 / Dosyadan Double Say Oku Program package nio ; import java. i o. FileReader ; import java. i o. BufferedReader ; 5 import java. i o. IOException ; import java. u t i l. Scanner ; import java. u t i l. Locale ; public class K e s i r l i { 10 public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { Scanner s = null ; double sum = 0 ; try { s = new Scanner ( 15 new BufferedReader ( new FileReader ( " pi. txt " ) ) ) ; s. uselocale ( Locale.US) ; while ( s. hasnext ( ) ) { 20 if ( s. hasnextdouble ( ) ) { sum += s. nextdouble ( ) ; else { s. next ( ) ; 25 finally { s. c l o s e ( ) ; 30 System. out. p r i n t l n (sum) ; 13

16 14 1. java.io paketi / / 2 Program package de. v o g e l l a. java. i o ; import java. i o. BufferedReader ; import java. i o. BufferedWriter ; import java. i o. FileNotFoundException ; import java. i o. FileReader ; 7 import java. i o. FileWriter ; import java. i o. IOException ; public class MyFile { 12 public String readtextfile ( String filename ) { String returnvalue = "" ; FileReader f i l e ; String l i n e = "" ; try { 17 f i l e = new FileReader ( filename ) ; BufferedReader reader = new BufferedReader ( f i l e ) ; while ( ( l i n e = reader. readline ( ) )!= null ) { returnvalue += l i n e + "\n" ; 22 catch ( FileNotFoundException e ) { throw new RuntimeException (" F i l e not found ") ; catch ( IOException e ) { throw new RuntimeException ("IO Error occured ") ; 27 return returnvalue ; public void writetextfile ( String filename, String s ) { 32 FileWriter output ; try { output = new FileWriter ( filename ) ; BufferedWriter w r i t e r = new BufferedWriter ( output ) ; w r i t e r. write ( s ) ; 37 catch ( IOException e ) { e. printstacktrace ( ) ; 42 14

17 1.9. OutputStream Snfnn Metotlar 15 / 3 / Program package j a v a i o ; 2 / BinOITest. java program binary dosya yazar ve onu okur / import java. i o. ; 7 class Demo { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { DataOutputStream out = new DataOutputStream ( new FileOutputStream ( "bindosya") ) ; 12 double x = 1. 0 ; int count = 10; out. w r i t e I n t ( count ) ; for ( int i = 0 ; i < count ; i++) { out. writedouble ( x ) ; 17 x = x / 9. 0 ; out. c l o s e ( ) ; DataInputStream i n = new DataInputStream ( new FileInputStream (" bindosya") ) ; 22 count = in. readint ( ) ; for ( int i = 0 ; i < count ; i++) { System. out. p r i n t l n ( in. readdouble ( ) ) ; 27 / E E E E E E 9 / Program

18 16 1. java.io paketi package j a v a i o ; / 3 DataInputStreamDemo. java b i r g i r i ³ akm y a r a t r v e r i okur / import java. i o. ; 8 class DataInputStreamDemo { public static void main ( String [ ] args ) { 13 try { // Create a f i l e input stream FileInputStream f i s = new FileInputStream ("oku. txt " ) ; 18 // Create a data input stream DataInputStream d i s = new DataInputStream ( f i s ) ; // Read and d i s p l a y data 23 System. out. p r i n t l n ( d i s. readboolean ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readbyte ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readchar ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readdouble ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readfloat ( ) ) ; 28 System. out. p r i n t l n ( d i s. readint ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readlong ( ) ) ; System. out. p r i n t l n ( d i s. readshort ( ) ) ; // Close f i l e input stream 33 f i s. c l o s e ( ) ; catch ( Exception e ) { System. out. p r i n t l n (" Exception : " + e ) ; 38 1 / true 114? / 16

19 1.10. Al³trmalar 17 5 Program package j a v a i o ; // : i o / StoringAndRecoveringData. java import java. i o. ; public class StoringAndRecoveringData { public static void main ( String [ ] args ) throws IOException { DataOutputStream out = new DataOutputStream ( new BufferedOutputStream ( new FileOutputStream ("Data. txt " ) ) ) ; 10 out. writedouble ( ) ; out. writeutf ( "That was pi " ) ; out. writedouble ( ) ; out. writeutf ( " Square root of 2") ; out. c l o s e ( ) ; 15 DataInputStream i n = new DataInputStream ( new BufferedInputStream ( new FileInputStream ("Data. txt " ) ) ) ; System. out. p r i n t l n ( in. readdouble ( ) ) ; // Only readutf ( ) w i l l recover the // Java UTF String properly : 1 / / 1.10 Al³trmalar Program , a dizini içindeki "vatan.txt" dosyasn, b dizini içindeki "out- Vatan.txt" adl dosyaya yazyor (kopyalyor). Programn kaynak ve hedef dizinleri bulabilmesi için, DosyaKopyala.class adl bytecode'un bulundu u dizin içinde a alt dizini ile b alt dizinini yaratnz. a dizini içine "vatan.txt" dosyasn koyunuz. vatan.txt: VATAN Ç N Neler yapmadk ³u vatan için! Kimimiz öldük; Kimimiz nutuk söyledik. ---Orhan Veli Kank--- 17

20 18 1. java.io paketi Program package javanio ; import java. i o. FileInputStream ; import java. i o. FileOutputStream ; import java. nio. ByteBuffer ; 6 import java. nio. channels. FileChannel ; public class DosyaKopyala { static public void main ( String args [ ] ) throws Exception { 11 FileInputStream gelendosya = new FileInputStream (". / a/ vatan. txt " ) ; FileOutputStream gidendosya = new FileOutputStream (". / b/ outvatan. out ") ; 16 FileChannel gelenkanal = gelendosya. getchannel ( ) ; FileChannel gidenkanal = gidendosya. getchannel ( ) ; ByteBuffer bb = ByteBuffer. a l l o c a t e (1024) ; while ( true ) { int ch = gelenkanal. read (bb) ; 21 if ( ch == 1) { break ; bb. f l i p ( ) ; gidenkanal. write (bb) ; 26 bb. c l e a r ( ) ; 1 / /. / b/outvatan. txt dosyas Açklamalar: Kaynak dosyann okunaca dizin ile hedef dosyann yazlaca dizinlerin varolmas gerekir. Aksi halde, derleyici hata atar. Kaynak dosyann okunaca a dizini yoksa, derleyici java. i o. FileNotFoundException :. \ a\ vatan. txt ( Sistem b e l i r t i l e n yolu bulamyor ) hata iletisini; heden yazlaca b dizini yoksa, 18

21 1.10. Al³trmalar 19 java. i o. FileNotFoundException :. \ b\ outeinstein. txt ( Sistem b e l i r t i l e n yolu bulamyor ) hata iletisini atar. 11. ve 12. satrlardaki FileInputStream gelendosya = new FileInputStream (". / a/ vatan. txt " ) ; FileOutputStream gidendosya = new FileOutputStream (". / b/ outvatan. out ") ; deyimler, srasyla, giri³ akm (input stream) ile çk³ akm (output stream) nesnelerini yaratrlar. 14.ve 15 satrlardaki FileChannel gelenkanal = gelendosya. getchannel ( ) ; FileChannel gidenkanal = gidendosya. getchannel ( ) ; deyimleri, srasyla giri³ ve çk³ kanallarn (nesnelerini) yaratrlar. 17.satrkaki ByteBuffer bb = ByteBuffer. a l l o c a t e (1024) ; deyimi, kaynaktan gelip hedefe giden verinin geçici süreyle içinde duraca bb adl veri kabna (buer) ana bellekte yer açar. Açlan buer 1024 byte uzunluktadr. Kaynaktan srayla gelen veriler (byte) buraya bir array halinde yerle³eceklerdir. 19.satrdaki while döngüsü, kaynak dosyann ba³ndan ba³lar, sonuna kadar her seferinde bir byte (8 bit) veriyi alr ve bb ye koyar. Aslnda bu i³i yapan deyim 20.satrdaki int ch = gelenkanal. read (bb) ; deyimidir. Bu deyim, kaynaktan gelen 1 byte' bb içine koyar. While döngüsü, bu eylemi, okunacak veri (byte) kalmayana kadar tekrarlar. Giri³ kanalndan 1 geldi inde, döngü, kaynak dosyann sonuna gelindi ini, dolaysyla dosyada okunacak ba³ka veri kalmad anlar. Bu olay olunca, break deyimi while döngüsünü durdurur. 24.satrdaki bb. f l i p ( ) ; deyimi, bb nin giri³ kapsn kapatr, çk³ kapsn açar. 19

22 20 1. java.io paketi 25.satrdaki gidenkanal. write (bb) ; deyimi, bb içindeki bütün veriyi çk³ kanalna gönderir; o kanal veriyi hedef dosyaya yazar. bb. c l e a r ( ) ; deyimi, buerdaki bütün verinin gidi³ kanalna gitmesini; böylece buer'n tamamen bo³altlmasn sa lar. Bu eylem, buerda veri kalma olasl n ortadan kaldrr; çünkü kalanlar varsa onlarn hepsini çk³ kanalna gönderir Al³trmalar 20

23 Kaynakça 21

24 Dizin öntanml, 8 API, 2 AudioInputStream, 6, 8 AutoCloseable, 6, 8 available(), 7 byte, 4 byte akmlar, 5 byte streams, 5 ByteArrayInputStream, 6, 8 character streams, 5 close(), 7, 8 Closeable, 6, 8 err, 3 FileInputStream, 6, 8 FilterInputStream, 6, 8 ush(), 8 ObjectInputStream, 6, 8 out, 3 OutputStream Snf, 7 PipedInputStream, 6, 8 reset(), 7 RMI, 2 SequenceInputStream, 6, 8 skip(), 7 soyut snf, 4 StringBuerInputStream, 6, 8 Unicode, 4 write(), 8 write(byte[] b), 8 write(byte[] b, int m, int n), 8 write(int b), 8 giri³/çk³, 1 I/O, 1 in, 3 Input Output Stream, 5 input/output, 1 InputStream, 6, 8 java.io, 1, 7 java.io Paketi, 4 JavaBeans, 2 JFC, 2 karekter akmlar, 5 kurucu, 8 mark(), 7 22

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

JAVA nın Tarihçesinden

JAVA nın Tarihçesinden 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında

Detaylı

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır!

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır! BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı iģletim sistemleri üzerinde çalıģtırılabilmesi düģüncesiyle geliģtirilmiģ yeni bir teknolojidir.

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları 0 - Kitap Hakkında 57 En Çok Kullanılan MS-DOS Komutları 5 Bu bölümde, kullanıcıların tipik uygulamalarda sık sık kullanacakları; diskler üzerinde dizin ve dosya yaratma, dosyaları ve dizinleri silme,

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı