Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü, DENİZLİ ÖZET Tüberküloz (Tbc) hastalarının tedaviye uyumunu arttırmada, kendilerini ve hastalıklarını algılama biçimlerini belirleme önemlidir. Hastalığa yakalanma nedeniyle benlik saygısının azalması, kişinin kendine olan güvenini kaybetmesine, sosyal ilişkilerinin zedelenmesine ve hastalıkla mücadele etmeyi bırakmasına neden olabilir. Bu çalışmada, Tbc hastalarında benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırma yapılmıştır. İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde, Ocak 2001-Şubat 2001 tarihleri arasında akciğer Tbc si tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar araştırma kapsamına alınmıştır (n= 120). Araştırmaya katılan hastaların benlik saygısı puan ortalamaları ± (minimum 24, maksimum 84) olarak bulunmuştur. Hastaların benlik saygısı puan ortalamalarını; işsiz veya ev hanımı olması, çalışmaması, hastalığın maddi durumunu etkilemesi, iyileşme umudunun olmaması, ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin değişmesi ve sosyal destek görmemesinin düşürdüğü belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, tüberküloz. SUMMARY Determination of Self-Esteem Levels of Patients with Tuberculosis Tuberculosis patients and determining the perception of their illnesses are important in increasing treatment adaptation. Decrease in self-esteem because of illness cause losing self confidence, deteriorating social relations and giving up struggle against illness. The aim of this study was to determine self-esteem levels of patients with tuberculosis. Descriptive and cross section study. Study was done on patients (n= 120) who were treated for pulmonary tuberculosis in İzmir Chest Diseases and Surgical, Education, Practice and Research Hospital between January 2001 and February Average self-esteem points of the patients were found to be ± (minimum 24, maximum 84). It was observed that being unemployed and housewife, not having a job, effects on economic status of the patient, not having a hope to recover, change in family and social relations and not having social support decreased average self-esteem points of the patients. Key Words: Self-esteem, tuberculosis. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Müyesser ERDEM, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu (Devlet Hastanesi Yanı), DENİZLİ - TÜRKİYE Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

2 Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Dünyada tüberküloz (Tbc) hastalığı, 1953 yılına kadar giderek azalmış, yılları arasında ise tekrar yayılmaya başlamıştır. Tbc basili, insan vücudunda uzun yıllar inaktif kalmakta, daha sonra hazırlayıcı faktörlerin etkisi ile aktif hale gelebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı Tbc, insan sağlığını tehdit eden önemli bir hastalıktır (1,2). Tbc tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi, bireyi sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve sosyal yönden de etkileyen bir sağlık sorunu olduğu için, sadece ilaç tedavisi ile iyileştirilemez. Tedavinin uzun süreli olması, ilaç kullanımındaki güçlükler, hastanın sahip olduğu sosyokültürel düzey ve benlik saygısı, tedaviye uyumunu etkileyen önemli faktörlerdir (3). Kişinin sahip olduğu benlik saygısı, hastalığa göstereceği tepkiyi etkilediği gibi, yeni duruma alışmasını sağlayabilir veya engelleyebilir (4). Benlik saygısı ile çevreye uyum arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu, düşük benlik saygısı olan bir bireyde yüksek düzeyde kaygı, psikosomatik ve depresyon belirtilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca, benlik saygısının düşük olması, kişinin kendi durumunu gerçekçi algılamasını ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için harekete geçme yeteneğini olumsuz etkiler (5). Hastanın benlik saygısını yükselterek tedaviye uyumunu sağlamada hemşirenin önemli rolü vardır. Hastanın benlik saygısını yükseltmek için öncelikle güven verici bir hemşire/hasta ilişkisi kurulmalı, birey duygularını ifade edebilmeli, hastalığına ilişkin sorular sorabilmeli ve güvenilir bilgiler alabilmelidir. Kişinin güçlü yönleri, kaynakları ve beklentileri belirlenerek, durumunu gerçekçi algılaması, yeni seçeneklerin gösterilmesi, gerekli durumlarda toplumsal kaynaklara yönlendirilmesi yararlı olabilir (6,7). Bu çalışmada; akciğer Tbc si olan hastaların benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Tipi MATERYAL ve METOD Akciğer Tbc si olan hastaların benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla bu araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde, Ocak 2001-Şubat 2001 tarihleri arasında yatan tüm akciğer Tbc li hastalar oluşturmaktadır (n= 300). Evren belli formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü 116 kişi olarak belirlenmiştir (8). Basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak örneklemin tümüne ulaşılmıştır (n= 120). Örneklemin Tanıtımı Araştırmaya katılan hastaların 25 (%20.8) i kadın, 95 (%79.2) i erkektir. Yaş ortalamaları ± (minimum 16, maksimum 79) yıl olup, %70 i 30 yaşın üstündedir. Hastaların %54.2 (65) si ilkokul mezunu, %2.5 (3) i yüksekokul mezunudur ve %38.3 ünün sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Verilerin Toplanması Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumlardan ve hastalardan izin alındıktan sonra, Ocak 2001-Şubat 2001 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iki form kullanılmıştır. Birinci form; hastaların demografik verileri, hastalıklarına ilişkin bilgi ve sahip oldukları sosyal destek sistemlerini (25 soru) belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. İkinci form ise, Coopersmith Benlik-Saygısı Ölçeği dir. Coopersmith tarafından 1975 yılında geliştirilen bu ölçek, kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu belirlemektedir. Verilerin Değerlendirilmesi Benlik saygısı ölçeğinin değerlendirilmesinde, Coopersmith tarafından belirlenen yöntem kullanılmıştır. Ölçekte 25 madde bulunup, elde edilen toplam puan 0 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekten elde edilen puan, arasında ise düşük, arasında ise orta, arasında ise yüksek benlik saygısı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye de ölçek Tufan ve Turan tarafından dilimize uyarlanarak, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır (5,9,10). Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 9.0 programında, Kruskal-Wallis ve Ki-kare istatistiksel yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir (11). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

3 Erdem M, Taşcı N. BULGULAR A. Benlik Saygısı Puan Ortalamaları Araştırmaya katılan hastaların benlik saygısı puan ortalamalarının ± (minimum 24, maksimum 84) olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). B. Benlik Saygısı Puan Ortalamalarını Etkileyen Sosyodemografik Faktörler Hastaların benlik saygısı puan ortalamaları ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sağlık güvencesi olma durumu, medeni durumu, çocuk sayısı, evliliğini nasıl değerlendirdiği ve en uzun süre yaşadığı yerleşim yeri karşılaştırıldığında, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p> 0.05). gelir getiren bir işte çalışma durumlarına göre dağılımları incelendiğinde gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Çalışan kişilerin benlik saygısı puan ortalamaları (62.27), çalışmayan kişilere göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2). mesleklerine göre dağılımları incelendiğinde gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p< 0.01). Benlik saygısı puan ortalamasının, çalışmayanlarda (işsiz, ev hanımı) en düşük (50.67), işçi, esnaf, çiftçi ve emekli olanlarda orta (60.59), memurlarda ise yüksek düzeyde (72.00) olduğu görülmektedir (Tablo 3). ekonomik durumunun etkilenmesine göre dağılımı incelendiğinde, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p< 0.01). Ekonomik durumunun etkilenmediğini söyleyenlerin benlik saygısı puan ortalamaları (62.22), daha yüksektir (Tablo 4). C. Benlik Saygısı Puan Ortalamalarını Etkileyen Diğer Faktörler Hastaların benlik saygısı puan ortalamaları ile hastalığı hakkında bilgi verilmesi, bilgi istemesi, hastalığı yaşama süresi, bakım ve tedavisinde fikrinin sorulması ve söz sahibi olması, hastaneye yatarak tedavi olmanın gerekliliği, yeterli te- Tablo 1. Hastaların benlik saygısı puan ortalamaları. Benlik saygısı puan ortalaması SS Minimum Maksimum SS: Standart sapma. Tablo 2. gelir getiren bir işte çalışma durumlarına göre dağılımı. Gelir getiren bir işte çalışma durumu Sayı Ortalama SS Çalışan Kw= Çalışmayan Sd 1 p= Tablo 3. mesleklerine göre dağılımı. Mesleği Sayı Ortalama SS Memur Kw= İşçi, esnaf, çiftçi, emekli Sd 2 İşsiz, ev hanımı p= SS: Standart sapma. 173 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

4 Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tablo 4. ekonomik durumunun etkilenmesine göre dağılımı. Ekonomik durumunun etkilenmesi Sayı Ortalama SS Etkilendi Kw= Etkilenmedi Sd 1 p= davi görmesi karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p> 0.05). iyileşme umuduna göre dağılımı incelendiğinde, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p< 0.05). İyileşme umudu olan hastaların (%76.7), benlik saygısı puan ortalamaları (58.91) daha yüksektir (Tablo 5). Hastaların benlik saygısı puan ortalamaları ile ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin değişme durumu karşılaştırıldığında, aradaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p< 0.01). Ailesi ile olan ilişkilerinde herhangi bir değişiklik yaşamadığını ifade edenlerin benlik saygısı puan ortalaması yüksek iken (61.41), ilişkilerinde olumlu veya olumsuz değişiklik yaşayanların düşük (54.91) olduğu belirlenmiştir. Ailesi olmadığını ifade eden üç kişinin ise benlik saygısı puan ortalaması (48.00) diğerlerine göre daha düşük bulunmuştur (Tablo 6). Aile ilişkilerinde değişiklik yaşayan 66 kişinin %78.8 (n= 52) i, ailelerinin kendilerine daha fazla yakınlık gösterdiğini, %21.2 (n= 14) si ise ailelerinin kendilerinden uzaklaştıklarını belirtmişlerdir. Çevresi ile olan ilişkilerinde değişiklik yaşayan 50 kişinin %72 (n= 36) si, çevresinin kendilerine daha fazla yakınlık gösterdiğini, %28 (n= 14) i ise kendilerinden uzaklaştıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 6). Tablo 5. iyileşme umuduna göre dağılımı. İyileşme umudu Sayı % Ortalama SS İyileşirim Kw= Kısmen iyileşirim Sd 2 İyileşmem p= Toplam Tablo 6. ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin değişme durumuna göre dağılımı. Değişkenler Sayı Ortalama SS Ailesi ile olan ilişkisinin değişme durumu Kw = Değişmedi Sd 1 Değişiklik oldu p= Çevresi ile olan ilişkisinin değişme durumu Kw = Değişmedi Sd 1 Değişiklik oldu p= Toplam 117* * Hiç kimsesi olmadığını ifade eden üç kişi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

5 Erdem M, Taşcı N. sosyal destek görme durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p< 0.05). Çevresinde bulunan insanlardan destek gördüğünü ifade edenlerin benlik saygısı puan ortalamaları (58.93) daha yüksektir (Tablo 7). TARTIŞMA Araştırmaya katılan hastaların çoğunun orta yaş grubunda erkek ve daha çok ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Diğer araştırma bulgularında da hastalığın erkeklerde daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Tbc hastalığının erkeklerde fazla görülmesi, onların daha olumsuz koşullarda, kahvehaneler, sağlıksız çalışma ortamları gibi yerlerde bulunmaları dışında sigara ve alkol alışkanlığına bağlı olabilir (12,13). Gelişmiş ülkelerde Tbc daha çok yaşlılarda görülürken, gelişmekte olan ülkelerde ise tüm yaş grubunda, özellikle de orta yaş erişkinlerde görülmektedir. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda, hastaların en fazla yaş grubunda, %38.2 ile %27.8 oranında görüldüğü belirlenmiştir. Hastalığın orta yaş erişkinlerde daha fazla görülmesi toplumun sosyoekonomik yönden de etkilenmesi anlamına gelmektedir (2,12,14,15). Trakya Bölgesi nde yapılan bir araştırmada, hastaların %16.7 sinin okur-yazar değil, %58.3 ünün ilkokul, %5.7 sinin üniversite mezunu olduğu bulunmuştur (16). Çalışmamız cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi yönünden diğer araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Kronik ya da geçici bir fiziksel rahatsızlığı olan yetişkinlerde benlik saygısının etkilendiği belirlenmiştir (17). Bu araştırmada da hastaların benlik saygısı puan ortalamalarının ± bulunması bu bulguyu destekler niteliktedir (Tablo 1). Yapılan bir çalışmada, diyabet ve hipertansiyon hastalarına göre kanser ve romatoid artrit hastalarının daha düşük benlik saygısına sahip olduğu saptanmıştır (18). Baş ve boyun kanseri tanısı ile ameliyat edilen hastalarda aynı ölçek kullanılarak, ameliyat öncesi benlik saygısı puan ortalaması 76.74, ameliyat sonrası olarak belirlenmiştir (7). Tbc hastalarının benlik saygısı puan ortalamalarının, cerrahi tedavi uygulanan ve beden imajı bozulan bu hastalardan daha düşük bulunması önemli bir bulgudur. Tablo 2 de görüldüğü gibi, çalışan kişilerin benlik saygısı puan ortalamaları, çalışmayan kişilere göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışan kişilerde benlik saygısı puan ortalamasının yüksek olmasını, daha çok toplum içinde olma, kendini ve yeteneklerini başkaları ile karşılaştırma, para kazanarak evin geçimine katkıda bulunma, paranın yönetimine katılma hakkına sahip olma gibi faktörlerin etkilediği düşünülebilir. Çalışma durumunun, bireyin benlik saygısını arttırdığı gibi yaptığı işin de benzer şekilde benlik saygısını etkilediği belirlenmiştir (Tablo 3). Yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir (10). Memur olmanın, diğer meslek sahibi olmaya göre, kişilere daha fazla sosyal statü kazandıran bir meslek olduğu düşünülebilir. Tablo 4 teki veriye dayanarak, hastaların benlik saygılarını etkileyen faktörlerden birinin de ekonomik durum olduğu söylenebilir. Gereksinimi olan hastaların maddi yönden desteklenmesi, benlik saygılarını yükselterek tedaviye uyumlarını arttırabilir. Tablo 5 te görüldüğü gibi, hastaların iyileşme umudu benlik saygısı puan ortalamalarını olumlu yönde etkilemektedir. Hastaların benlik saygı- Tablo 7. sosyal destek görme durumlarına göre dağılımı. Çevreden destek görme Sayı Ortalama SS Görüyorum Kw= Görmüyorum Sd 1 p= Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

6 Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi sını yükseltmede, durumunu gerçekçi algılaması önemli bir yer tutmaktadır (6). Yapılan bir başka çalışmada da hastalıklarını öğrendikleri zaman olumsuz duygulanım yaşayanlar ve yadsıma eğiliminde olanlar depresyona yatkın bulunmuşlardır. Buna karşın, hastalığı yaşam sürecinde karşılayabilecekleri bir durum olarak gerçekçi biçimde kabullenenlerde depresyon saptanmamıştır (19). Bu nedenle hemşireler, hastalara durumlarına özgü gerçekçi bilgiler vererek, iyileşme umutlarını desteklemelidir. Tablo 6 daki verilere dayanarak, aile ve çevresi ile olan ilişkilerinde olumlu veya olumsuz değişiklik yaşamasının hastayı aynı şekilde etkilediği söylenebilir. Kendini daha iyi hissedeceği düşünülerek hastaya daha fazla ilgi göstermenin, kişiden uzaklaşmakla aynı etkiyi yaratması ilginç bir bulgudur. Araştırmadan elde edilen bu bulgular, hasta için, aile ve yakın çevresinin önemli sosyal destek faktörü olduğu ve benlik saygısını destekleyici rol oynadığını göstermektedir. Yapılan bir başka çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir (19). Çevresinde bulunan insanlardan destek gördüğünü ifade edenlerin benlik saygısı puan ortalamalarının daha yüksek (58.93) olması bize, sosyal desteğe sahip olmanın önemini göstermektedir (Tablo 7). Hastaların yeterli sosyal destek görmesinin, tedaviye uyumlarını arttırmada etkili olduğu düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Tait AR, Voepel-Lewis T, Tuttle DB. Compliance with standard guidelines for the prevention of occupational transmission of bloodborne and airborne pathogens: A survey of postanesthesia nursing practice. The Journal of Continuing Education in Nursing 2000; 31: Hocking TL, Choi C. Tuberculosis: A strategy to detect and treat new and reactivated infections. Geriatrics 1997; 52: Utkaner G, Büyükşirin M, Yılmaz U ve ark. Tüberküloz olgularında kaygı (anksiyete) ve depresyonun incelenmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1997; 45: Carson J, Fagin L, Brown D, et al. Self-esteem and stress in mental health nurses. Nurs Times 1997; 93: Muslu L. Kırsal bölgede eşleri tarafından fiziksel şiddet gören ve görmeyen kadınların benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Yüksek Lisans Tezi. Denizli, Carpenito LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı (Çeviren: Erdemir F). 7. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1999: Bilgin H. Baş ve boyun kanseri nedeni ile ameliyat olan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası beden imajı, benlik saygısı, depresyon durumları ile bakımda hemşirelerin karşılaştıkları güçlüklerin araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınları, Gökdoğan A. Çalışan ve çalışmayan kadınların benlik saygılarının karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, Karanisoğlu H. İnfertil kadınlarda benlik saygısı ve psikososyal sorunların incelenmesi. Hemşirelik Bülteni 1994; 8: Özdamar K. SPSS İle Biyoistatistik. 3. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi, Koç N, Keskiner N, Zeybekoğlu E ve ark. Antalya ili merkez ve ilçe dispanserlerinde 1995 yılında izlenen 335 tüberkülozlu olgunun değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı. Marmaris: Ekim 1996: Akyol (Durmaz) A, Ergün (Şenuzun) F. İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde yılları arasında tüberküloz olgularının durum incelemesi. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı. Marmaris: Ekim 1996: Çelik P, Akın M, Yensel Ş ve ark. Tüberküloz olgularının yaş gruplarına göre klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı. Marmaris: Ekim 1996: Özşahin SL, El R, Karacan ÖZ ve ark. SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi ne sevk edilen tüberküloz hastalarının bazı özellikleri. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı. Marmaris: Ekim 1996: Tabakoğlu E, Hatipoğlu ON, Otkun M ve ark. Trakya Bölgesi ndeki tüberküloz olgularının değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı. Marmaris: Ekim 1996: Karaaslan A. Benlik saygısı: Genel bir gözden geçirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1993; 9: Tuna P. Kanserli hastaların benlik saygıları üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Özkurt S, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O ve ark. Tüberkülozlu olguların tedaviye ve sosyal yaşama uyumlarının değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000;48: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(2):

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.169 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Hemşirelik Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi Gülay BİNGÖL (**), Ayşen DEMİR (*), Remziye

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

Öğrenci Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Araştırma/Research Article Kor Hek. 2008; 7(1):53-58 Öğrenci Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki [The Relation Between Submissive Behaviours and Self Esteem State Among

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı