Herkes ELS yayýnlarýný orijinalinden çalýþabilsin diye, Bu sene böyle...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes ELS yayýnlarýný orijinalinden çalýþabilsin diye, Bu sene böyle..."

Transkript

1 Herkes LS yayýnarýný orijinainden çaýþabisin diye, u sene böye... Zam yok, daha faza materya var... Zam yok, % 40'a varan indirimer var... Zam yok, onus ard'a 8 aya varan taksit var... ÜRTSÝZ oan bu tanýtým broþürümüzden öðrenci sayýnýz kadar istekte buunabiirsiniz. unun için, teefona ya da e-mai ie bize uaþabieceðiniz gibi, adýnýzý soyadýnýzý, adresinizi, teefon numaranýzý ve kaç adet broþür istediðinizi nou faksýmýza da ietebiirsiniz.

2 Zam yok, indirim var... Herkese orijina LS yayýnarý... Merhaba, öðretim yýýnýn oaðan yayýn akýþýný sürdürürken LS, bir yandan da öðretim yýýnda sizere yeniikere birikte sesenebimenin heyecanýný yaþadý. u amaça yayýn üretim kadromuz geniþetierek zengineþtiridi. kibimize yeni katýan arkadaþara üretim hýzýmýz arttý ve zengineþti. unun yaný sýra yönetim kadromuz, kaiteyi artýrýp maiyeteri aþaðýya çekmenin oanakarýný araþtýrdý. Sonunda LS'i, niteikerinden ödün vermeksizin, çok uygun fiyatar ve ödeme koþuarýya size uaþtýrmanýn yoarý buundu. u çaýþmaar sonunda döneminin teme soganý ortaya çýktý: "Zam yok, indirim var... Herkese orijina LS yayýnarý." eðeri ostar, Sýnav sistemindeki deðiþikiker ýþýðýnda LS, hem yayýn çeþidi hem de içerik bakýmýndan tümüye yeniendi. 4 yýýk ise sisteminde yabancý di dersi saaterindeki azama dikkate aýndý ve öðrencierimizin, 9. sýnýftan baþayarak saðam bir temee oturan eksiksiz bir Ýngiizce edinebimeeri hedefendi. "9. Sýnýf Seti" ve "10. Sýnýf Seti" bu amaça hazýrandý. LS-YS Hazýrýk dergimiz, 12 yýýk yayýncýýk deneyimimize, daha da çeþitendirierek zengineþtiridi. u deðiþikikere igii ayrýntýý bigiyi, bu tanýtým sayýmýzýn iereyen sayfaarýnda buabiirsiniz ÖSS ve YS'nin yakaþtýðý þu günerde, sýnava girecek aboneerimize baþarýar diiyoruz ve geecek yý LS aiesine katýacak oan öðrencierimize de MRH diyoruz... LS Yayýncýýk

3 LS-YS HZIRLIK TOPLU ON STÝ 35 ergi Her biri bei baþý gramer konuarýna ve YS soru tiperinin inceenmesine ayrýmýþ dergi setimizdir. irinci sayýdan itibaren, gramer bigisini test eden "Test Yoursef", okuma-anamayý geiþtiren "Reading omprehension Passages", son on yýda ÖYS ve YS'de çýkmýþ sözcükerin kuanýdýðý "Test Your Vocabuary", "Test Your Prepositions and Phrasa Verbs" böümerini ve, her sayýda bir sýnav omak üzere, 35 deneme sýnavý içerir. (ergierin içeriðiye igii ayrýntýý bigi için, bu tanýtým sayýmýzýn 5. sayfasýna bakabiirsiniz.) ngish Grammar Inside and Out ergideki egzersiz, test ve deneme sýnavarýnýn at yapýsýný ouþturan, Ýngiizce dibigisini ayrýntýý biçimde ee aan ve konu anatýmý, egzersiz ve test içeren 720 sayfaýk gramer kitabýmýzdýr. ngish Through Reading 75 Intermediate - 75 Upper Intermediate ve 50 dvanced omak üzere üç düzeyde 200 okuma parçasý ve bunara igii egzersizer içermektedir. Test Your Vocabuary Yakaþýk 150 sayfadan ouþan bu kitabýmýz, sözcük öðrenmeyi koayaþtýran egzersizer ve 60'ar soruuk 25 test içermektedir. (Not: Test Your Vocabuary, 2006-raýk ta gönderiecektir.) 35 Konu Testi sorudan ouþan 4 sayfaýk yaprak testerimiz, her dergide ee aýnan konuyu pekiþtirmek amacýya hazýranmýþtýr. 16 kstra eneme Sýnavý erginin içinde yer aan 35 deneme sýnavýnýn dýþýnda, 15 günde bir sadece topu aboneerimize gönderien 16 ekstra deneme sýnavý, oku, dershane ve kursarýn, öðrencierine daha faza deneme sýnavý sunabimeeri amacýya hazýranmýþtýr. Not: Konu testeri ve ekstra deneme sýnavarý, topu abone sayýsý kadar basýýr ve yanýzca topu aboneere gönderiir. Ücret karþýýðý satýmaz. LS-YS HZIRLIK TK ON STÝ 35 ergi ngish Grammar Inside and Out LS-YS HZIRLIK tek abone setimiz, 35 dergi ve "ngish Grammar Inside and Out" adý gramer kitabýmýzý içermektedir. Topu abone omanýn ayrýcaýkarýndan yararanýnýz.

4 YNÝLNMÝÞ LS-WORKSHTS STLRÝMÝZ ört yýýk ise sisteminin uyguanmaya baþamasý ve hazýrýk sýnýfarýnýn kadýrýmasý dikkate aýnarak, LS-WORKSHTS serimiz yeni sistemin müfredatýna göre revize edimiþ ve sayfa sayýsý artýrýmýþtýr. ört kitaptan ouþan bu serimiz, 9. Sýnýf Seti ve 10. Sýnýf Seti biçiminde grupandýrýmýþtýr. 9. SINIF STÝ LS-WORKSHTS (1) Freshman Freshman's Pictoria Teacher's Fie (1) LS-WORKSHTS (2) Sophomore Teacher's Fie (2) LS-WORKSHTS 1 "Freshman" adýya, LS-WORKSHTS 2 ise "Sophomore" adýya, yeniden düzenenmiþtir. i öðreniminin ik aþamaarýnda görseiðin önemi dikkate aýnarak, LS-WORKSHTS Freshman, kitaptaki konuara ve egzersizere bütüneþtirimiþ, kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ 18 resim içeren Freshman's Pictoria ie destekenmiþtir. LS- WORKSHTS Sophomore için, yine kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ resimer kitabýn sonuna ekenmiþtir. Her iki kitabýmýz da, öðretmenin einde materya zenginiði yaratmak amacýya, "Teacher's Fie" ie destekenmiþtir. Her bir "Teacher's Fie", "worksheets", "puzzes", "activities" ve her beþ ünitede bir kuanýmak üzere 4 "quiz" içermektedir. 10. SINIF STÝ LS-WORKSHTS (3) Junior LS-WORKSHTS (4) Senior Teacher's Fie (3) Teacher's Fie (4) 20 Konu Testi 20 Konu Testi 8 Paragraf Çaýþmasý Testi 8 Paragraf Çaýþmasý Testi 10 eneme Sýnavý "Junior" adýný aan LS-WORKSHTS 3 ve "Senior" adýný aan LS-WORKSHTS 4, özeike 10. sýnýf di öðrencierinin ihtiyaçarý göz önüne aýnarak revize edimiþtir. Kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ resimer yine her iki kitabýn sonunda yer amýþtýr. LS-WORKSHTS Junior ve LS-WORKSHTS Senior için hazýranmýþ Teacher's Fie 3 ve Teacher's Fie 4, yine "worksheets", "puzzes", "activities" ve her beþ ünitede bir kuanýmak üzere 4 "quiz" içermektedir. ncak, di öðrencisini YS soru tiperine hazýramak amacýya bu setere, her ünite sonunda kuanýmak üzere 35 sorudan ouþan 4 sayfaýk konu testeri ve 8 paragraf çaýþmasý testi ekenmiþtir. ir paragraf çaýþmasý testi, 3 çoktan seçmei comprehension sorusu oan 4 pasaj içermektedir. öyece, setin tamamýnda, 64 pasaj ve bu pasajara igii 192 comprehension sorusu yer amaktadýr. u materyaerin yaný sýra Teacher's Fie 4, öðrencinin Ýngiizce düzeyi dikkate aýnarak hazýranmýþ, YS formatýnda 100 soruuk 10 deneme sýnavý da içermektedir. (eneme sýnavarý, 2007-Ocak ayý baþarýnda gönderiecektir.) u kitaparýn ontents böümerini, bu sayýmýzýn 24, 25, 26 ve 27. sayfaarýnda buabiirsiniz. NOT: 9. Sýnýf ve 10. Sýnýf seteri için Teacher's Fie, 20 ve üzeri topu aýmarda gönderiecektir.

5 ÇLIÞM TKVÝMÝ Sayý 01 YLÜL 2006 The ngish Verb Tenses (1) Practice xam 1 2. Sayý 08 YLÜL 2006 The ngish Verb Tenses (2) Practice xam 2 3. Sayý 15 YLÜL 2006 Modas and Simiar xpressions Practice xam 3 4. Sayý 22 YLÜL 2006 The Passive Practice xam 4 5. Sayý 29 YLÜL 2006 If and Wish auses Practice xam 5 6. Sayý 06 KÝM 2006 Question Words and Noun auses Practice xam 6 7. Sayý 13 KÝM 2006 Reported Speech Practice xam 7 20 KÝM 2006 TTÝL 8. Sayý 27 KÝM 2006 Gerunds and Infinitives Practice xam 8 9. Sayý 03 KSIM 2006 djectives and dverbs Practice xam Sayý 10 KSIM 2006 Reative auses Practice xam Sayý 17 KSIM 2006 rtices, eterminers and Quantifiers Practice xam Sayý 24 KSIM 2006 onjunctions and Transitions Practice xam Sayý 01 RLIK 2006 Genera Revision of Grammar Through Mutipe hoice Questions (1) Practice xam Sayý 08 RLIK 2006 Prepositions and Prepositiona Phrases Practice xam Sayý 15 RLIK 2006 Phrasa Verbs Practice xam Sayý 22 RLIK 2006 Transation Studies Practice xam RLIK 2006 TTÝL 17. Sayý 05 OK 2007 Practice xams Sayý 12 OK 2007 Vocabuary (1) Practice xam Sayý 19 OK 2007 Vocabuary (2) Practice xam Sayý 26 OK 2007 Genera Revision of Grammar Through Mutipe hoice Questions (2) Practice xam ÞUT 2007 TTÝL 21. Sayý 09 ÞUT 2007 Paragraph Studies (1) Practice xam Sayý 16 ÞUT 2007 Paragraph Studies (2) Practice xam Sayý 23 ÞUT 2007 Practice xams Sayý 02 MRT 2007 YS soru tiperi (1) Practice xam Sayý 09 MRT 2007 YS soru tiperi (2) Practice xam Sayý 16 MRT 2007 YS soru tiperi (3) Practice xam Sayý 23 MRT 2007 Genera Revision of Grammar Through Mutipe hoice Questions (3) Practice xam Sayý 30 MRT 2007 Further Study on Vocabuary Practice xam Sayý 06 NÝSN 2007 Practice xams NÝSN 2007 TTÝL 30. Sayý 20 NÝSN 2007 Practice xams Sayý 27 NÝSN 2007 Genera Revision of Grammar Through Mutipe hoice Questions (4) Practice xam Sayý 04 MYIS 2007 Practice xams Sayý 11 MYIS 2007 Practice xams Sayý 18 MYIS 2007 Practice xams Sayý 25 MYIS 2007 Practice xams 35

6 ÜZY LÝRLM SINVI Sevgii Öðrencier, Her yý oduðu gibi, bu yý da sizere 100 soruuk bir "üzey eireme Sýnavý" sunuyoruz. ðustos sonunda sizere yeni tanýtým sayýmýza bir kez daha uaþacak, yine ayný niteikte ama farký soruardan ouþan yeni bir "üzey eireme Sýnavý" sunacaðýz. u sýnavardan aacaðýnýz sonuçar size, programýn baþýnda düzeyinizin ne oduðu konusunda bir fikir verecek ve çaýþma yoðunuðunuzu daha somut veriere dayanarak beiremenizi saðayacaktýr. Her iki sýnavda da, YS'de bugüne kadar uyguanmýþ soru mantýðý ve soru daðýýmý teme aýnmýþtýr. Gerek dibigisini, gerekse dii kuanma yeteneðini öçen soruarýn aðýrýðý ve kuanýan sözcüker YS düzeyine uygun oarak seçimiþtir. u sýnavarda aacaðýnýz sonuçar, sizi gereksiz bir rahatamaya ya da umutsuzuða sürükememeidir. Çünkü gerçek sonucu, programýn sonunda geeceðiniz nokta beireyecektir. izer, size Ýngiizce'yi öðreteceðimize inanýyoruz. Paný ve disipini bir çaýþmaya bundan sonrasýnýn, yani sýnavda baþarýý omanýn, ne kadar koay oduðunu göreceksiniz.. ize ve kendinize inanýnýz aþarý diekerimize LS Yayýn Kuruu

7 ÜZY LÝRLM SINVI 1. u testte 100 soru vardýr. evapama süreniz 150 dakikadýr. 2. evapamaya istediðiniz sorudan baþayabiirsiniz soruarda, cümede boþ býrakýan yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz. 5. In the 1840s, the ritish government remained... to the horror suffered by Irish peasants during the potato famine. 1. pparenty, James takes great... in painting pictures, since he devotes amost a his spare time to it. ) portraya ) importance ) deight ) boredom ) pubication 2. The goba... of oi has risen from 90 to 120 barres a day since ) consumption ) economy ) source ) intention ) warming 3. Oiver was... aimessy around the town when he met a group of friends and joined them. LS ) discovering ) wandering ) focusing ) considering ) mixing 4. nder spent so much time... the Internet that he was eft with itte time to do his homework. ) skating ) addressing ) saving ) surfing ) chatting ) determined ) compicated ) harmfu ) urgent ) indifferent 6. I adore Greco s painting Mary Magdaen in Penitence, and I consider it a/an... piece of art. ) widespread ) superficia ) outstanding ) approximate ) excessive 7. Ibn attuta was... kied in India when he was attacked and robbed during a dipomatic mission. ) briefy ) entirey ) neary ) party ) highy 8. Since nyon has proved to be an idea and cheap repacement for most uses of sik, it is one of the most... used synthetic fibers. ) graduay ) formery ) finay ) rarey ) commony 9. I m... to Frank s party; I ve bought some new cothes especiay for it. ) ooking forward ) waiting on ) turning down ) going for ) passing out

8 10. When I heard shouts coming from the street, I... the TV so that I coud hear them propery. LS-YS 16. In 2005, Steve Fossett became the first person to fy non-stop a the way... the word... a baoon. ) took off ) broke in ) hed on ) turned down ) pued up ) across/from ) around/in ) past/on ) among/with ) over/at 11. Singaporeans... gum unti recenty, as the product... in their country since ) haven t chewed/woud be banned ) won t chew/has been banned ) weren t chewing/is banned ) coudn t chew/had been banned ) didn t chew/was being banned 12. The hote... fu for the conference, so you... a room in advance. ) wi have been/coud book ) is being/book ) is/may book ) has been/wi book ) wi be/shoud book 13. Nikos... down a deep hoe in the street as he... to his morning cass in a hurry. ) was faing/has run ) has faen/is running ) fe/was running ) had faen/has been running ) woud fa/had run LS 14. Istanbu... a better pubic transport network if it... to reduce the voume of traffic on its roads. ) has to deveop/aims ) has deveoped/wi aim ) is deveoping/aimed ) used to deveop/has aimed ) had deveoped/was aiming 15. I wish you... me know that you weren t coming; I... other pans. ) had et/woud have made ) coud et/have made ) have et/coud have made ) et/was making ) wi et/am going to make 17. Gwen is sti happy... the fax machine that she bought whie... hoiday in ubai. ) from/at ) for/from ) at/for ) over/during ) with/on 18. ecause of evaporation, every year there is... water in the ra Sea than there was the year before. ) ess ) few ) so itte ) hardy any ) any more 19. It is not known... the hairperson retired vountariy or was forced to do so. ) uness ) why ) whether ) how ) that 20. The actor Jet Li performs most of... stunts in the movies... appears in. ) himsef/where ) his own/he ) his/that ) their/his ) them/himsef 21. Jeff greediy ate... he coud find in the fridge, which made him i. ) whatever ) wherever ) whichever ) however ) whenever 22. The mazon River is... onger than any other river in South merica. ) more ) much ) very ) too ) so

9 soruarda, aþaðýdaki parçada numaraanmýþ yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz. LS-YS soruarda, aþaðýdaki parçada numaraanmýþ yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz. The name Patagonia is said to be derived (23)... Patagones. This was the name (24)... had been given to the region's origina (25)... by the Spanish exporers of the 16th century. esert and semi-desert cover the Patagonian tabeand, which extends from the ndes to the tantic Ocean. ong the coast, (26)... of high ciffs are separated from the sea by a narrow coasta pain. The cimate is not (27)... was supposed by eary traveers ) for ) of ) down ) from ) since ) whom ) who ) that ) whose ) what LS ) companions ) oppositions ) crews ) inhabitants ) distinctions ) quite a few ) a great dea ) some more ) a good many ) a great number Whie (28)... from work, a 31-year-od man (29)... a strange car parked outside of his house. Two chidren were inside, (30)... the man asked them where their parents were and he (31)... that they were robbing the house. The man rushed inside and found a man and a woman, who immediatey ran out and drove off with the chidren. The man found that they hadn t stoen or damaged (32).... He was abe to describe the whoe famiy to the poice ) to be returning ) to return ) returned ) returning ) to have returned ) noticed ) drove ) purchased ) repaired ) mistook ) whereas ) but ) so ) sti ) since ) has tod ) was tod ) was teing ) has been tod ) woud be teing ) as harsh as ) so harsh that ) the harshest ) too harsh for ) harsh enough 32. ) wherever ) anything ) what ese ) somewhere ) something

10 soruarda, verien cümeyi uygun þekide tamamayan ifadeyi buunuz. 33. Vanessa took enough money for a taxi.... ) in case there were no buses running when the fim finished ) so she had ess cash on her than she actuay needed ) as soon as the hote receptionist has offered to ca one for her ) but she coudn t use the subway in order to get home ) uness she is sure that it won t be too ate to wak home why the crew of the Mary eeste abandoned their ship. ) Some peope have specuated aien invovement ) It was probaby because of the dangerous goods it was carrying ) The mystery began in 1872 ) Sir rthur onan oye pubished a book based on it ) Quite a few opinions have so far been put forward about LS 35. Jordan has such a bad reationship with his teacher.... ) even if he spends time paying about in cass ) he isn t in any way to bame for it ) that he is ikey to fai his maths cass ) than the other students in his study group ) though he doesn t even show her respect LS-YS 36. Just as it was in medieva ngand,.... ) where the ruing cass originay came from Normandy ) French is the preferred anguage of the eite in North frica ) which aunched wars of aggression against its etic neighbours ) most peope no onger beieve that disease has a spiritua origin ) reigion pays some part in the ife of many modern ritish peope , we sti ost the match by two goas. ) ven though I scored a hat trick ) Since we payed extremey bady ) ecause the referee was against us ) espite the game ending in a draw ) If ony Mert hadn t broken his eg , the German army had aready severey weakened itsef. ) ecause the First Word War cost Germany more than 2 miion sodiers ) Whereas the French and ritish armies had suffered great osses ) It was owing to the battes of the spring of 1918 ) y the time merican forces began to arrive in urope ) Just ike the start of the ied Forces advance on ugust 8, When peope subscribe to magazines,.... ) the artices in it are more interesting to read ) there are at east three in Turkey that dea with traveing ) they had to pay for the whoe year in advance ) which is mosty done by giving their credit card numbers ) they usuay pay ess than the cover price for them

11 40. It has taken 28 years.... ) when Mount Nyiragongo in eastern Zaire started erupting ) producing the entire six movies of the Star Wars series ) for the space probe Voyager 1 to trave a distance of 13 ight hours ) unti the discovery of the previousy unknown asteroid 2060 hiron ) when the accaimed writer Vadimir Nabokov died , but then discovered that it was a suit and tie affair. ) The interviewers weren t expecting me to turn up in jeans ) I went to the party dressed as the cartoon character Mickey Mouse ) I have checked to see if I can go to the dinner in a sweater ) I was surprised that everyone was wearing tracksuits LS ) It's months since I had my jacket dry ceaned 42. If a tunne hadn t been buit between the Japanese isands of Honshu and Hokkaido,.... ) it woudn t be possibe now to trave from one to the other by train ) it won t run under the 19.5 kiometres of the Tsugaru Strait ) and it is the northernmost of the nation s four arge isands ) it wasn t constructed using dynamite owing to the vocanic rock ) the two isands wi never become united LS-YS soruarda, verien cümenin hangi sorunun cevabý oduðunu buunuz. 43. Rosario s not going, and I don t want to be there without him. ) Has Raph managed to distribute a of the invitations? ) Has miy been given permission to go? ) re you going to stay home tonight? ) Who s going to be acting in Ghosts? ) Why aren t you going to Heinrich s party? 44. I don t have any eft. ) Have you got a cod? ) Why do you think you are aways right? ) o you type with ony your right hand, or use your eft hand, too? ) an you give me some gum? ) When wi you join the city cub? 45. Yes, but they re covered in mud, and I don t have time to cean them. ) Your back boots woud go better with this skirt, don t you think? ) o you know how ong it is since you washed your car? ) I can t beieve that he aows his cupboards to get so dirty? ) What on earth is that horribe sme? ) Have you wiped those disks yet? 46. Take the second street on the eft and you see it at the end of the road. ) Is the one you mentioned a good hote? ) That s a good pace to stay at, isn t it? ) How can I get to the footba stadium? ) re there any good dentists around here? ) Where have your parents moved to?

12 soruarda, verien Ýngiizce cümeye anamca en yakýn Türkçe cümeyi buunuz. LS-YS 49. Some experts argue that heathy peope s changing their inherited traits through gene therapy shoud be banned. 47. It was ony after Word War II that direct space exporation became technoogicay possibe. ) II. ünya Savaþý ndan sonra teknoojik geiþmeer, doðrudan uzay keþfini mümkün kýmýþtýr. ) oðrudan uzay keþfi II. ünya Savaþý ndan sonraki teknoojik geiþmeer sayesinde gerçekeþmiþtir. ) oðrudan uzay keþfinin teknoojik açýdan mümkün omasý ancak II. ünya Savaþý ndan sonradýr. ) II. ünya Savaþý ndan sonra teknooji, mümkün oduðunca doðrudan uzay keþfi için kuanýmýþtýr. ) Uzayýn keþfi, II. ünya Savaþý sonrasý görüen teknoojik geiþmeere doðrudan igiidir. LS 48. Perfectionists get more upset over their mistakes than other peope because they are so scared that others wi think bady of them. ) Mükemmeiyetçier hataarýna diðer insanardan daha çok üzüürer, çünkü baþkaarýnýn kendieri hakkýnda kötü düþünmesinden çok korkarar. ) iðer insanarýn kendieri hakkýnda kötü düþünmesine aþýrý derecede üzüen mükemmeiyetçier, hata yapmaktan çok korkarar. ) Mükemmeiyetçierin hata yapmaktan diðer insanardan daha çok korkmasýnýn nedeni, baþkaarýnýn kendieri hakkýnda kötü düþünmesinden korkmaarýdýr. ) Kendi hataarýna diðer insanardan daha çok üzüen mükemmeiyetçieri en çok korkutan, baþkaarýnýn kendieri hakkýnda kötü düþünmesidir. ) aþkaarýnýn kendieri hakkýnda kötü düþünmesi onarý çok korkuttuðu için, mükemmeiyetçier hata yaptýkarý zaman çok üzüürer. ) Saðýký insanarýn gen terapisiye kaýtsa özeikerini deðiþtirmeerini engeeyecek yasa konusu, uzmanar arasýnda tartýþma yaratmýþtýr. ) azý uzmanar, saðýký insanarýn gen terapisiye kaýtsa özeikerini deðiþtirmeerinin yasakanmasý gerektiðini savunmaktadýr. ) Uzmanarýn bazýarý, saðýký insanarýn gen terapisiye kaýtsa özeikerini deðiþtirmeerinin yasakanmasýna karþý çýkmaktadýr. ) azý uzmanar, saðýký insanarýn gen terapisiye kaýtsa özeikerini deðiþtirmeerini yasa dýþý oarak kabu etmektedir. ) Uzmanar, saðýký insanarýn gen terapisiye kaýtsa özeikerini deðiþtirmeerini engeeyecek bir yasanýn gereki oup omadýðýný tartýþmaktadýr. 50. Ony a few of the scorpion species that ive in the Sahara esert are fata to humans. ) Sadece Sahra Çöü nde yaþayan ve insanar için öümcü oan akrep türeri vardýr. ) Ýnsanar için öümcü oan akrep türerinden sadece birkaçý Sahra Çöü nde yaþar. ) Ýnsanar için öümcü oan birkaç akrep türü Sahra Çöü nde de buunmaktadýr. ) Sahra Çöü nde yaþayan akrep türerinden sadece birkaçý insanar için öümcüdür. ) Sahra Çöü nde yaþayanar dýþýnda, çok az akrep türü insanar için öümcüdür.

13 soruarda, verien Türkçe cümeye anamca en yakýn Ýngiizce cümeyi buunuz. LS-YS erin baþarýnda yapay oarak yaratýmýþ oan hew Vaey Lake, risto þehri ve çevre bögeerin içme suyunun büyük böümünü saðamaktadýr. 51. Suyun içine batýrýmýþ bir deðneði kýrýkmýþ gibi görmemiz bir yanýsamadýr. ) If we submerge a stick in water, we think that it s broken, which is an iusion. ) stick submerged in water may appear to be broken, but it is just an iusion. ) It is an iusion to think that a stick submerged in water is broken. ) n exampe of an iusion is a stick submerged in water ooking as if it were broken. ) Our seeing a stick submerged in water as if it were broken is an iusion. 52. akait, ýsý ve eektriðe karþý iyi bir yaýtkan oduðu için, 1930 arda saç kurutma makinesi gibi bir çok aetin üretiminde kuanýmýþtýr. LS ) akeite is a good insuator against heat and eectricity, so it was commony used in the 1930s in the manufacture of hairdryers and severa other appiances. ) The reason why bakeite was used in the manufacture of such appiances as hairdryers in the 1930s was its being a good insuator against heat and eectricity. ) akeite insuates heat and eectricity very we, and it s for this reason that it was used in the manufacture of hairdryers in the 1930s. ) eing a good insuator against heat and eectricity made bakeite a perfect materia for the manufacture of a number of appiances, such as hair-dryers. ) Since bakeite is a good insuator against heat and eectricity, in the 1930s it was used in the manufacture of a number of appiances, such as hair-dryers. ) hew Vaey Lake, created artificiay in the eary 1950s, provides much of the drinking water for the city of risto and the surrounding area. ) hew Vaey Lake, which provides much of the drinking water for the city of risto and its surrounding area, was created artificiay in the eary 1950s. ) In the eary 1950s, a reservoir, now caed hew Vaey Lake, was created artificiay to provide drinking water for the city of risto and its surrounding area. ) The reservoir which was created artificiay in the eary 1950s to provide drinking water for the city of risto and its surrounding area is caed hew Vaey Lake. ) hew Vaey Lake was created artificiay in the eary 1950s, and now it provides much of the drinking water for the city of risto and the surrounding area. 54. Henüz deney aþamasýnda oan bir görüþ, çöp topama merkezerinde doða oarak ortaya çýkan metan gazýnýn, þehirere eektrik saðamak amacýya kuanýmasýdýr. ) xperiments are now being performed to find a way to use the methane gas occurring naturay in andfis to produce power. ) One idea, as yet at an experimenta stage, is to use the methane gas that occurs naturay in andfis to suppy power to cities. ) The idea of suppying power to cities using the methane gas produced naturay in andfis is sti at an experimenta stage. ) Though as yet at an experimenta stage, the idea of producing power for cities using the methane gas from the andfis seems practicabe. ) There s an idea that experiments shoud be carried out to see if the methane gas naturay produced from andfis coud be used to suppy power to cities.

14 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. LS-YS soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. The data recovery firm OnTrack deas with about 100,000 requests a year to recover ost information from computers. mong those of 2005 was a dad who accidentay deeted a the digita images of his new-born chid. nother customer smashed the hard drive on her aptop by dropping a piece of heavy pottery on the machine. The data she had ost incuded a book she had been working on for five years and copies of od famiy photos that hadn t been printed. One incident invoved a dog that used a US fash drive as a toy and amost ate a of its owner's data. Perhaps the most disgusting story is the company that discovered a previousy ost aptop thought to hod vauabe company information. When it was opened to get at the hard drive, it was fu of dead cockroaches. 55. The passage tes us that OnTrack.... ) received the greatest number of requests for hep in 2005 ) receives a arge number of animareated probems ) mosty receives requests to retrieve fies of emotiona vaue ) managed to get the pictures of the baby back for the father ) handes around 100,000 requests annuay LS 56. It is understood from the passage that the second customer mentioned.... ) decided to print her pictures as soon as they were recovered ) had just finished her book ) was a very sow writer ) ost her data as a resut of an accident ) didn t know much about computers 57. It can be concuded from the passage that ost information on computers.... ) is ony caused by damage to the computer ) is a major probem for companies ) is a fairy common probem ) usuay cannot be recovered ) is more of a probem for individuas than companies very thin, upset, and frightened cat was discovered by workers at a bicyce distribution centre in Nottingham, ngand. It had hidden in a meta container that had come from Taiwan. xperts say the cat may have stayed aive through the six-week journey by icking the moisture on the was and on the bikes. Further investigations showed that the container first arrived in ngand at the port of Southampton. Thus, it is possibe that the cat crept into it there. However, because ritish officias think the cat coud be from the Far ast, it has been paced in quarantine for six months. Heen riggs, an anima speciaist, thinks that a cat amost certainy woudn t survive a trip from Taiwan. 58. It is understood from the passage that ngand.... ) is six-week journey away from Taiwan by bicyce ) imports bicyces from Taiwan ) quarantines a cats from abroad for haf a year ) is a nation of anima overs ) manufactures its bicyces in Nottingham 59. It can be said from the passage that the cat.... ) has been i for six months ) may in fact be from ngand ) is now being ooked after with great care ) wi be sent back to Taiwan in six months ) was not aone during the ong journey 60. It is impied in the passage that Heen riggs.... ) beieves the cat is from Southampton ) was the person who put the cat into quarantine ) thinks peope in Taiwan treat animas bady ) comes from Nottingham ) has examined the cat mentioned in the passage

15 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. LS-YS soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. orky was one of the artists. portrait-painter, he caed himsef, but he hadn't painted any portraits. It was as if he was sitting on the sideines with a banket over his shouders, waiting for a chance to get into the game. You see, the probem with portrait-painting I've ooked into the thing a bit is that you can't start painting portraits ti peope come aong and ask you to, but they won't come and ask you to unti you've painted a ot first. This makes it kind of difficut for a person. orky managed to get aong by drawing an occasiona picture for the comic papers he had rather a gift for funny stuff when he got a good idea and doing bedsteads and chairs and things for the advertisements in them. His principa source of income, however, was from a rich unce. 61. We earn from the passage that orky.... ) finds ife to be very difficut ) hasn t earned anything yet through art ) is ooking forward to paying some sports ) gets most of his money from a reative ) can t paint good portraits LS 62. It is understood from the passage that comic papers at the time the book was set.... ) made their profits from advertising revenue ) were aso interested in sports events ) empoyed artists for at east some of their work ) were owned by weathy peope ) aso printed serious news stories 63. It is cear from the passage that orky.... ) is the narrator of the passage ) can t get on with his parents ) aso works as a journaist ) is regarded as successfu as a portrait painter ) hasn t been asked by any customer to make a portrait though its anguage and peope are not of uropean origin, Finand is thought of as being part of the Scandinavian region. It is ony since 1917 that the country has been officiay independent. uring much of its history, Swedish was the anguage used by educated Finnish peope. Thus, its two outstanding premodern chidren's writers, Zacharias Topeius and nni Swan, wrote their fairy taes and foktaes primariy for a Swedish-reading audience. Their works, however, were quicky transated into Finnish and became part of the nationa heritage. The same was ater true of Tove Jansson. She was a member of the Swedish minority in Finand. Her series of books about the fantastic sef-contained word of Moomintros are adored by young readers throughout northern and centra urope. 64. It can be understood from the passage that the other countries in the Scandinavian region.... ) have the same foktaes as Finand ) use Swedish in their educationa systems ) have poor reations with Finand ) have ony been independent for ess than 100 years ) have anguages with uropean origins 65. It is impied in the passage that Tove Jansson.... ) was not of the same ethnic group as Topeius and Swan ) was a premodern writer of fiction for chidren ) transated her own work into Finnish ) was not actuay Scandinavian ) aimed her books at the foreign market 66. The writer of the passage seems to fee that Finand.... ) wants to be seen as a part of Scandinavia ) is a country where Swedish is used more than Finnish ) is best known in urope for its chidren s fiction ) had a ate independence ) is sti cuturay dominated by Sweden

16 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. LS-YS soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. For good heath, daiy sat intake shoud not exceed six grams. That's a ot if shaken onto a pate of food, but for most peope that's not how they eat sat. Three-quarters of the sat we eat is aready in everyday foods such as bread and biscuits. So it can be easy to eat too much sat without adding any yoursef. nd not a highsat foods even taste saty, because some aso have a ot of sugar. To cacuate how much sat is being eaten is not easy because nutritiona abes usuay give the amount of sodium. However, sat content is not the same as sodium content. In fact, ony 40 percent of sat is sodium the component of sat that can ead to high bood pressure. 67. It is impied in the passage that peope s heath.... ) is affected equay bady by sat and sugar ) is endangered by part of the substance caed sat ) is best preserved by eating no sat at a ) is mosty damaged by what they eat ) is greaty damaged by cakes and biscuits LS 68. It is cear from the passage that an excess of sat.... ) is consumed by a majority of the popuation ) is the main cause of high bood pressure ) does not occur if a person consumes 6 grams of sodium daiy ) is added to cakes and biscuits when they are cooked ) can be consumed by a person without even noticing it 69. We earn from the passage that nutritiona abes.... ) never give the amount of sat ) don t give much usefu information about food ) mosty do not give the exact information about sat content ) are quite difficut to read ) try to confuse the reader about the eve of sat present in the food John Leguizamo was born in oombia. In 1968, his parents emigrated with him to the US. In high schoo, John wrote comica materia and tested it out on his cassmates. fter university, he started out as a comedian, working in New York nightcubs. In 1984, he made his first TV appearance with a sma part in Miami Vice. year ater, he appeared in his first movie Mixed ood. In 1991, he wrote and acted in the awardwinning pay Mambo Mouth, where he took on the roes of seven different characters. In 1993, John wrote and acted in Spic-O-Rama, in which he made fun of the stereotyping of Latinos in the US. It was through the 1993 movie Super Mario rothers that he became an important actor in Hoywood. Since then, he has worked with important actors, such as Pacino, and directors, ike az Luhrman. 70. It is cear from the passage that John Leguizamo.... ) aways made his cassmates augh ) payed the most important character in Mambo Mouth ) has parents of mixed origins ) is a muti-taented person ) prefers comedic roes to serious ones 71. It is impied in the passage that.... ) Super Mario rothers wasn t a successfu movie ) az Luhrman makes big Hoywood movies ) Pacino enjoyed working with John Leguizamo ) many comedians have begun their careers in New York nightcubs ) there is a arge oombian popuation in the US 72. We can understand from the passage that John Leguizamo.... ) disagrees with the stereotyping of Latinos ) payed the roe of a comedian in Miami Vice ) wrote the fim Super Mario rothers ) payed more than one roe in Spic-O- Rama ) payed a eading roe in the fim Mixed ood

17 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. LS-YS soruarda, verien cümeye anamca en yakýn oan seçeneði buunuz. study on the effects of heavy schoo backpacks was recenty carried out on five girs and five boys, a aged 13. They a wore identica backpacks fitted with pressure sensors in the shouder straps. The chidren first carried 10 percent of their body weight in the backpacks, then 20, and finay 30. With each increase in weight, the chidren reported increased shouder pain eves. The study found that when the chidren's backpacks were oaded with 20 percent of their body weight, pressures measured 70 mmhg on the eft shouder and 110 mmhg on the right shouder. ny pressure higher than 30mmHg bocks norma bood fow. Previous research showed that chidren commony carry backpack oads of 22 percent of their bodyweight to schoo. Strap pressure was much higher on the right side than on the eft side at a weight eves. 73. It is impied in the passage that chidren.... ) are permanenty damaging their shouders through backpacks ) are more often eft-handed than righthanded ) generay carry far too many things to schoo ) need to use smaer-sized backpacks ) have backpack probems starting at 13 years of age LS 74. We earn from the passage that, during the experiment, each chid s fied backpack.... ) ony became overy heavy with the third weight ) weighed exacty the same ) had shorter right straps than eft ones ) was proportionate to the weight of the chid ) ony caused probems for the right shouder 75. It is understood from the passage that the chidren in the experiment.... ) were a the same weight ) ost a bood fow to their shouders ) who were girs found the backpacks to be heavier ) had no probems with the first and second weights put onto their backpacks ) carried the backpacks with different pressures on each shouder 76. s the winter gets coder, it gets harder and harder for us to heat our fat. ) The ower the winter temperatures get, the more difficut it becomes for us to keep our apartment warm. ) In this freezing winter, we are finding it so difficut to heat our fat. ) This winter is too cod for us to keep any warmth in our apartment. ) Heating a fat in this cod winter is very difficut, especiay for us. ) Uness this winter weather changes, the heating of our apartment wi become more and more difficut. 77. The wid mamma that causes the most human deaths in the US is not the grizzy bear, as most peope beieve, but the deer. ) s one can guess, grizzy bears are more dangerous to human ife in the US than deer. ) It's aready known by many peope that deer, just ike grizzy bears, cause great oss of human ife in the US. ) eer and grizzy bears are among the worst kiers of mericans, athough this is not known by many. ) ontrary to what most peope think, deer pose a greater threat to human ives in the US than grizzy bears do. ) Many peope are not aware that deer are just as dangerous for mericans as are grizzy bears. 78. We were not aowed to carry more than 20 kiograms of uggage. ) The tota weight of our bags was restricted to 20 kiograms at the most. ) We have not been abe to pack more than 20 kiograms into our uggage. ) They didn t et us carry baggage that weighed ess than 20 kiograms. ) We took ess than 20 kiograms of baggage with us, as instructed by the others. ) We had to eave some uggage behind as we had more than 20 kiograms with us.

18 79. Once Metin had passed his university exam, he started to enjoy his youth. ) efore he passed his university exam, Metin was an unhappy young person. ) Metin began to enjoy being young after he had been successfu in his university exam. ) Metin, who was a fortunate young man, managed to get a good mark in his university exam. ) Metin was upset that he was preparing for the university exam when he shoud be enjoying being young. ) Metin once enjoyed his youth, but that was before he started preparing for his university exam. 80. s no tea gardens other than Pýnar and Þima se freshy-squeezed pomegranate juice, we shoud go to one of those two. ) I don t know any tea gardens around here other than Pýnar and Þima that se freshy-squeezed pomegranate juice. ) Let s go either to Pýnar or Þima, as both of those tea gardens se pomegranate juice which is freshy squeezed. ) Neither Pýnar nor Þima tea gardens se freshy-squeezed pomegranate juice, so we had better find somewhere ese to go to. ) Many tea gardens, such as Pýnar and Þima, are serving freshy-squeezed pomegranate juice these days. ) We ought to go to either Pýnar or Þima, because they are the ony tea gardens that se freshy-squeezed pomegranate juice. LS soruarda, boþ býrakýan yere parçanýn anam bütünüðünü saðamak için getiriebiecek cümeyi buunuz. 81. ccording to a recent study, in ritain text messages sent by men are short and fu of sarcasm and rude words..... The study, therefore, concudes that both sexes use this technoogy in different ways in order to meet their own communication needs. ) Women's text messages, on the other hand, are more ikey to show "support and affection" LS-YS ) ut their messages get consideraby onger and more meaningfu when they are writing to women ) Moreover, men who were out with their friends preferred to send their partners text messages rather than tak to them ) Swearing is far more common amongst ritish men than those of many other countries ) round 80 percent of ritish men and women own mobie phones 82. ary medieva Itay was overwhemingy dependent on agricuture, as it had been before and as it woud continue to be for many centuries..... These were more profitabe for the andowners, who expoited their tenants. In fact, after paying their rents, the tenants were ony eft with enough of what they grew to survive. ) This was caused by the transition from feudaism to mercantie capitaism ) The country itsef was poiticay divided at this time ) though the save pantations of the Roman era had disappeared, the tenants were itte more than saves ) In the ater medieva period, andowners started to prefer money rents to crops ) These centuries have been studied in depth by medieva historians ecause it s got an extremey hot cimate, technoogica methods wi be used to keep the artificiay-produced snow on the sopes a year round. The snow is aso produced using high-tech methods: it is made by shooting water at high pressure into an atmosphere kept at around freezing point by cooers on the ceiing and above the sopes. ) Weathy tourists have traditionay traveed to the ps to go skiing ) Mount rciyes has some of the most beautifu views in Turkey ) The emirate of ubai has just opened the argest indoor ski park in the word ) Paandöken Mountain in astern natoia gets 2-3 metres of snow in the winter ) eginners at skiing must be carefu as to which sopes they try to ski down

19 84. It is known that peope danced in urope ong before the 15th century..... ach one of these gives us a view of what was a very important socia activity during the Renaissance. The dances in them are extremey varied in nature. They range from sow, statey dances to fast, ivey ones. ) Yet the eariest detaied dance manuas that sti survive were written in 1450 and 1455 ) The Renaissance marks the beginning of the modern period for many uropean countries ) The basse danse was a very popuar one, especiay at the urgundian court ) The author Sarah unant has recenty pubished The irth of Venus, a book about a young woman s everyday ife ) Leonardo da Vinci is known not ony for his artwork, but aso for his ideas for mechanica inventions 85. In 1851, Wiiam Wikie oins began an association with hares ickens that had an infuence on the writings of both men..... On the other hand, ickens owes more to oins for the more skifu and suspensefu pots of such noves as Tae of Two ities and Great xpectations. LS ) Under the infuence of ickens, oins deveoped a taent for characterization and humour ) They had been introduced to each other through a mutua friend, the painter ugustus gg ) oins is seen as one of the first noveists to use suspensefu pots in his writings ) On the one hand, before meeting with ickens, he had pubished the nove ntonia ) ickens gained an experience of working-cass ife whie his father was imprisoned for debt soruarda, verien duruma uygun düþen cümeyi buunuz. LS-YS 86. It is summer and you are feeing hot. You have ordered a coo gass of coa in a tea garden. When it comes and you taste it, you find it is warm. The waiter informs you that there are no cod ones eft. Sti wanting to coo down, you try to work out a different soution, and say: ) If you don t have any cod coa, then I go somewhere ese. ) OK, I guess I just have to drink this one, then. ) an you at east bring me some ice to put in this one? ) o you mind if I check if there are some in your fridge? ) I don t know why your tea garden is so hot; you don t even have a fountain! 87. You are traveing on the bus home. In the seat opposite you, a man is paying with his mobie phone and getting it to make a variety of ringing noises. He seems to find them very funny, but you find them extremey irritating, so you say to him in a direct manner: ) Where did you downoad that copy of isem ki from? ) an you get your mobie phone to make that cow-ike mooing sound again? ) I remember the times when peope used to use mobie phones to make teephone cas. ) Why did you downoad so many different ring tones? ) Wi you pease stop doing that? You may ike it, but I don t. 88. You are waiting in the rain for the minibus home. You have been waiting for 20 minutes, but sti it hasn t appeared. s you don t ive too far away, you turn to the peope behind you in the queue and suggest to them: ) o these minibuses aways arrive so ate, or is it because of the rain? ) I m going to wak home instead of just getting wet here. ) Let s just keep waiting here the minibus is certain to turn up eventuay. ) Four of us coud share a taxi, if you ike it woudn t be too expensive. ) o you think I coud sheter under one of your umbreas?

20 89. You are in a taxi on the way home when it gets stuck in traffic. Minutes go past and the traffic doesn t move at a, but the meter in the taxi keeps going up. s you are not far from home, and you don t want this trip to become any more expensive, you say: LS-YS ) Wasn t Nero very unpopuar? ) Who was his successor? ) He was the ast emperor of the first Roman ynasty, wasn t he? ) idn t the saves rebe? ) Why wasn t it competed? ) I get out and wak from here thanks. ) o you think the traffic wi start to move soon? ) I can t beieve how much you charge for a taxi ride. ) Traffic in this city keeps on getting worse. ) I wish I had taken the bus home instead. 90. You have been waiting to see the doctor for a ong time. nurse comes out of the doctor s office and cas the name of the person next to you. s you know you were there before her, you say to the nurse: ) Wi the doctor be abe to see me after this woman? ) ctuay, it s my turn to see the doctor now. ) The doctor is running very sowy today. ) Have you any idea why the skin is peeing off my foot? ) This woman next to me is very impatient. LS soruarda, karþýýký konuþmanýn boþ býrakýan kýsmýný tamamayabiecek ifadeyi buunuz. 91. Saih: - efore 1881, were there any attempts to buid a cana at orinth? Zhen: - ctuay yes. The emperor Nero ordered 6,000 saves to buid one in 67. Saih: -... Zhen: - The emperor kied himsef a year ater, and his successor, Gaba, didn t want to continue with the project. 92. Jordan: - My mobie phone isn t working. Miche: -... Jordan: - No, why? Miche: - ecause, if you don t do that once every three months, they cut your ine. ) Have you ever had probems with the bi? ) oes it have a guarantee? ) Have you put any credits on it recenty? ) Was it new when you bought it? ) o you know what your PIN number is? 93. Vaerie: - o you know what arab is? Justin: - Of course I do. It is someone who comes from the Midde ast or North frica. Vaerie: -... Justin: - Oh yes, I ve heard of that. Isn t it the same in vaue as one biion? ) I didn t mean an rab; I meant one of the numbers used in Hindi and Urdu. ) Some of the rabs iving in the Guf region have enormous amounts of money. ) There are a wide variety of other ethnic groups in that region, of course. ) The goba rab popuation is growing very rapidy these days. ) on t forget that there are aso many rabs iving in other parts of the word.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

CultureTalk Turkey Video Transcripts: Pisti: A Turkish Card Game

CultureTalk Turkey Video Transcripts:  Pisti: A Turkish Card Game CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Pisti: A Turkish Card Game Turkish transcript: G: Ne oynuyorsunuz? (Inaudible speech) Z: Pişti. H: Pişti oynamaya çalışıyoruz. G:

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Past Perfect Dinleme & Konuşma: Geçmiş Bir Zamandan Daha Önce Olan Bir Olay hakkında Konuşma Okuma: Üniversitede Zor Günler III İNGİLİZCE - I HEDEFLER

Detaylı

Lesson 50: if, because, when. Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında

Lesson 50: if, because, when. Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında Lesson 50: if, because, when Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında Reading (Okuma) If it rains, I ll stay here. ( Eğer yağmur yağarsa, burada kalacağım. ) We can go on a picnic if you want. ( Eğer Istersen

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Deðerli Öðretmen Dostlarýmýz, Sevgili Öðrenciler,

Deðerli Öðretmen Dostlarýmýz, Sevgili Öðrenciler, Deðeri Öðretmen Dostarýmýz, Sevgii Öðrencier, YDS Ýngiizce hazýrýk aanýnda 14 yýdýr titiziðiye tanýnan ELS, bundan sonra yý sonu Seviye Beireme Sýnavý na hazýranan iköðretim öðrencieri için de vazgeçimez

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı