T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 2000/ Haziran 1983 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 26/3/1987 tarihli ve 3345 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında Kültür Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/3/2000 tarihli ve İKGY-II-1384 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T, TOSKAY Devlet Bakanı - M. KEÇECİLER Devlet Bakam Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakam M. KEÇECİLER Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MIRZAOĞLU Devler Bakanı V. E. S. GAYDALI Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı V. Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Dışişleri Bakanı V. S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. YALOVA Turizm Bakanı V. A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakam Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. I. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 10/5/2000 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 13 adet Milletlerarası Andlaşma ve Sözleşme ile 2 adet Vatandaşlıktan Çıkma Kararı yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Yürütme Konseyi Arasında Kültür Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi, Ülkeleri arasında mevcut bulunan dostluk bağlarını güçlendirmek arzusundan hareketle, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini teşvik etmek amacıyla, işbu Anlaşmayı akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, kültürlerinin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla, aşağıdaki kültürel ve düşünsel değişimleri teşvik edeceklerdir: a) Yayınlar, filmler, radyo ve televizyon programları ile sanat eserleri değişimi, b) Gazeteci, yazar, sanatçı, müzisyen ve dans sanatçılarının değişimi, c) Spor ekiplerinin değişimi, d) Çalışmalarını yürütebilmeleri için mümkün olan tüm kolaylıklar sağlanmak suretiyle, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarının öğretim üyeleri, bilim adamı, araştırmacı, tıp doktoru, teknisyen ve öğrencilerin değişimi, e) Akit tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer etkinlikler. MADDE 2 Taraflar, ülkelerindeki üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarında diğer Tarafın edebiyat, tarih ve kültürüne ilişkin diğer konularda konferanslar düzenlemesini teşvik edeceklerdir. HADDE 3 Taraflardan her biri, kendi ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, diğer Tarafın, işbu Anlaşmanın ruhuna ve amaçlarına uygun düşen kültür merkezleri kurmasını ve geliştirmesini teşvik edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 4 Taraflar, karşı tarafın uyruklularına yükseköğrenim, lisansüstü öğrenim, ihtisas ve araştırma bursları verilmesi olanaklarını araştıracaklar; ülkelerinde verilen diplomaların, akademik derecelerin, bilimsel ünvanların ve diğer belgelerin diğer Tarafça akademik ve meslekî amaçlarla hangi usul ve şartlar altında tanınabileceğini inceleyeceklerdir. MADDE 5 Taraflar, gerektiğinde işbu Anlaşmanın uygulanması için tamamlayıcı protokoller hazırlanması konusunda danışmada bulunacaklardır. MADDE 6 işbu Anlaşma, aynı sürelerle yenilenebilecek şekilde üç yıllık bir süre için aktedilmiştir. MADDE 7 işbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm kanunî formalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. MADDE 8 Taraflar, diğer Tarafı bir bildirimle üç ay önceden haberdar etmek kaydıyla, işbu Anlaşmayı her zaman feshedebilirler Tarafların tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlemişlerdir. 16 Haziran 1983 tarihinde Ankara'da her ikisi de aynı derecede ' muteber iki orijinal Fransızca örnek olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA (Ercüment Yavuzalp) (Müsteşar) (Dışişleri Bakanlığı) ZAİRE CUMHURİYETİ YÜRÜTME KONSEYİ ADINA (Lengema Dulia Vubaja Makanga) (Uluslararası işbirliği Müsteşarı) (Dışişleri Bakanlığı) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı: Accord Culturel Entre le Gouvernement de la Republique de T\ırquie et le Conseil Executif de la Republique du Zaire Le Gouvernement de la R6publique de Turquie et le Conseil Ex6cutif de.la Ripublique du Zaire, animes par le d^air d'ölargir les liens d'aoıitis existe.:t entre leurs Pays respectifs en vue de favoriser davantage leur collaboration tant dans les ciomaines culturel et artietique que 8cierıtifique et technique, ont d^cidö de conclure le present Accord et sont convenus a cet effet de ce qui suit: ARTICm 1 Les Parties Contractantes s 1 efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays les öchanges culturels et intellectueib, ûe façon â contribuer a une meilleure connaissance de leurs cultures respectives, par voie deı a) l'âchange de publicationa, de filma, de programmes de radio-diffubion et televiaion ou d'oeuvres d'artı b) 1,'öchange de visite de Journalistes, d'^crivaiııs, d'artistes, de musiciens et de danseursj o) les visitea d'equipes sportives; d) l'echange d'eııseignants universitaires et d'autres cadres ecientifiques des teblissements d'^tudes superieures, de chercheurs Bcientifiques, de medecins spöcialietee, de techniciens et d'etudiants, en leur accordant toutes les facilites necessaires a l'ezercise de leurs ectivites; e) lea activites en tout genre desqueiles les?arties Contractantes pourront convenir ulterieurement. Yiiriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 ARTICLE 2 Chacune des Parties Contractantes s'engage a faciliter, dans les universitâa et autres etablisseaıents d'etudea supirieures sur eon propre territoire, l'organisation par l'autre Partie, deb conferences sur la litterature, l'histoire et les autres domaines concernant la culture de Paya de l'autre Partie. ARTİCLE 3 Chacune des Parties Contractantes s'engage â encourager, dans son territoire, l'etablissement et le developpement da centreb culturels par l'autre Partie, dans le reapect des lois et reglement en vigueur au pays hote dont l'obje'ctif correbpond a l'esprit et aux buts du present Accord. ARTİCLE 4 Les Parties Contractantes s'engagent â examiner les possibilites a) d'octroi de bourses d'etudes universitaires, poat-universitaires, de perfectionne.nent ou de recherche aux nationaux de l'autre partie; b) d'etablir des 6quivalences entre les diplomes universitaires, les grades academiques, les titreş Boientifiques et les certificats ddlivres dans les deux Pays şn vue de leur prise de connaisaance â des fins acad4tniques ou profesâionnelles. ARTİCLE 5 Les Parties Contractantes se conaulteront, le cas ^cheant, en vue de l'elaboratlon des arrangements particuliers pour la mise en oeuvre de present Accord. ARTİCLE 6 Le present Accord est conclu pour une periode de trois ans renouvelable par tacite raconduction pour la meme duree. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa. 5

6 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : ARTICLS 7 Le present Accord entrera en vigueur le trentieme jour suivant la date ou le's Parties Contractantes auront echangâ les notes relatives aux fornbiitea lögales necebsaires. ARTİCLE 8 Chacune des PartieB Contractantes peut toujours dânoncer le present Accord a condition qu'elle en avertisse 1*autre par une notification, trois mois au prealable. En foi quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signâ le present Accord et ont appos bceau, Pait a Ankara, le 16 <tuin 1983, en deux exemplaires originaux en langue françeise, les deux textes faisant âgalement foi. POUR LE GOUVERMEMEMT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE POUR LE COKSEİL EXECUTIP DE LA REPU3LIQUE DU ZAİRE Yunitme ve idare Bolumiı Sayfa : 6

7 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı; 2000/ Ocak 2000 tarihinde imzalanan ekli "Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TTPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2000 tarihli ve OAGY-I/938 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R. ONAL Devlet Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Devlet Bakanı V. M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakam R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı V. F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakam Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı TIPH FAALİYETLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA ANLAŞMA 21 Ocak 1997 tarihli Hebron şehrinde Geçici Uluslararası Mevcudiyet Anlaşması (Anlaşma)'nın 14. maddesi uyarınca aşağıda imzası bulunan taraflar, bu Anlaşma ve daha sonra Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye Hükümetleri ile İsrail Hükümeti ve Filistin Yönetimi için Filistin Kurtuluş Örgütü arasında mektup teatisiyle başlayan TIPH faaliyetlerine Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'nin katılmalarının uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Anlaşmanın uzatılması, 1 Şubat 2000'den başlayarak üç aylık bir dönem için olacak ve iki taraf arasında anlaşmayla ek bir üç aylık dönem için daha yenilenecektir. 31 Ocak 2000 Mr. Eytan Bentsur İsrail Hükümeti Dr. Sa'eb Erakat Filistin Yönetimi için FKÖ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Mr. H. Michael Kofoed-Hansen Danimarka Hükümeti Mr. Gian Paolo Cavarai İtalya Hükümeti Mr. Svein O. Saether Norveç Hükümeti Mr. Dag Juhlin-Dannfelt İsveç Hükümeti Mr. Pierre Monod İsviçre Hükümeti Mr. Ethem Tokdemir Türkiye Hükümeti AGREEMENT ON EXTENSION OF THE TIPH OPERATİON According to Article 14 of the Agreement on the Temporary International Presence in the City of Hebron 21 January 1997 (the Agreement), the undersigned parties hereby agree to extend the participation of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Svvitzerland and Turkey in the TIPH operation established under the Agreement and the subsequent exchanges of letters betvveen the Governments of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Svvitzerland and Turkey, and the Government of Israel and the Palestinian Liberation Organization for the Benefit of the Palestinian Authority. The extension of the agreement vvill be for a period of 3 months starting 1 February 2000, renevvable for an additional period of 3 months unless othervvise agreed betvveen the tvvo sides. 31 January 2000 Mr. Ey tan Bentsur Government of Israel Dr. Saeb Erakat PLO for the Benefit of the Palestinian Authority Mr. H. Michael Kofoed-Hansen Government of Denmark Mr. Glan Paolo Cavarai Government of Italy Mr. Svein O. Saether Government of Norvvay Mr. Dag Juhlin-Dannfelt Government of Svveden Mr. Pierre Monod Mr. Ethem Tokdemir Government of Svvitzerland Government of Turkey Yunitme ve idare Bolumiı Sayfa : 8

9 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Karar Sayısı: 2000/473 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 23 Şubat 2000 tarihinde imzalanan "Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler İçin Acil Yardım" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/3/2000 tarihli ve ÇEGY-II-1633 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELIK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN H. H. ÖZKAN S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam Prof. Dr. T. TOSKAY Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. OKSUZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakam Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı M. I. TALAY Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı: Ülke : TÜRKİYE Projenin Adı: Proje No. : Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler için Acil Yardım TCP/ TUR/ 0065 (E) Başlama Tarihi : Şubat 2000 Bitiş Tarihi : Aralık 2000 Projenin Yürütülmesinden Sorumlu Hükümet Kuruluşu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Kontrol GenelMüdürlüğü FAO Katkısı : USS İmza: İmza : (Hükümet adına) Jacques Diouf (Genel Direktör) (FAO adına) Volkan T. VURAL Aeting Head of Department Multilateral Economic Affairs Maharaj K. Muthoo FAO Representative İmza Tarihi: 23/2/2000 İmza Tarihi: 14/2/2000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 I. ESAS VE GEREKÇE 17 Ağustos 1999'da olan 7.4 şiddetindeki deprem Türkiye'nin yoğun bir yerleşim bölgesi olan Marmara'da yıkıcı bir etki yapmıştır 'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve binalar, alt-yapı ve servis hizmetleri büyük zarar görmüştür. Depremin toplum üzerindeki etkisi ise daha önce görülmemiş boyutlardadır; 'den fazla kişi evsiz ve işsiz kalmıştır. Etkilenen bölgelerdeki iş kaybının %20 ile %50 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Bunlann büyük çoğunluğunu ise çiftçilik, balıkçılık ve tarımsal girdi, ürünler ve gıdaların işlenmesi, pazarlanması ve dağıtımıyla ilgili kişiler oluşturmaktadır. Marmara bölgesi, ülkenin, önemli miktardaki hayvancılığının ve ürünün elde edildiği en büyük tarımsal bölgelerinden biridir. İlk başlarda yapılan değerlendirmelere göre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktaki kayıplar düşük miktarlarda olmasına rağmen yerel kümes hayvancılığındaki zarar büyük miktarlardadır (Ek IV). Bölgede, 3646 ahır, 72 kümes, 132 soğuk hava deposu, 74 fırın, 21 sera, 1 haşerat ilacı fabrikası, 3 gübre fabrikası zarar görmüştür ve bunların tamamının mali zararı 734 milyon dolar etmektedir. Ayrıca balık yetiştirme çiftliklerinde de zararlar olduğu rapor edilmiştir. Elektrik kesilmesi dolayısıyla soğutma işlemlerinde doğan sorunlardan ötürü Bakanlığın tüm aşı stoklan kaybedilmiştir. Bitkisel tarım ürünlerine gelindiğinde ise, bu bölge, mısır, patates, sebze, zeytin, meyve ve çiçek üretiminde ö emli bir bölgedir. Domates ve salatalıkların yetiştirildiği plastik seraların büyük bölümü zarar görmüştür ve 2000 MT sebze harap olmuştur. Tarım Bakanlığı servisleri, çalışanların veya aile üyelerinin ölmesi sonucu ve temel tarımsal girdi, eğitim ve teknik yardım servislerini sağlayan tesislerin yıkılması sonucu büyük ölçüde kesilmiştir. Bunlara ek olarak, bölgede önemli oranlarda girdi sağlayan özel tarımsal teşkilatlar da depremden etkilenmiş ve şu anda işlerini yürütemez bir hale gelmişlerdir. Yukarıda sözedilen koşullar altında, tarımsal girdi (gübre, haşerat ilaçlan, yüksek kaliteli tohumlar, fideler, melez civcivler ve damızlık hayvanlar) akışı halihazırda bir karmaşa içindedir ve bunun önemli gıda üretimi sıkıntılarına yolaçması olasıdır. Bölgede etkilenen üreticilerin çoğunluğu herhangi bir tarımsal sigorta veya hükümet yardımı olmadan çok az performans gösterebilmektedir. Dolayısıyla dışarıdan yardım almadan tarımsal faaliyetlerini yeniden başlatmada ciddi sorunlar yaşayacaklardır. Çiftçilerin, tekrar tarımsal faaliyetlerine geri dönebilmesi ve gelir elde edebilmeleri için acil bir biçimde sebze tohumları ve fideleri, fidanlık stoklan, alabalık yavruları, melez civcivler, damızlık sığırlarla ve diğer yetiştirme malzemeleriyle donatılmalıdırlar. Hayvan aşıları, tohumlar, gübre, haşerat ilaçları ve teknik bilgi için acil ihtiyaç vardır. II. YARDIMIN HEDEFLERİ Bu proje Marmara bölgesinde olan depremden büyük ölçüde zarar gören küçük çiftçilere temel tarımsal girdileri sağlamak amacıyla yürütülecektir. Bunu yaparak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : gıda üretim sisteminin iyileştirilmesi sürecinde temel bir yardım sağlayarak, proje ikincil bir hedef olarak da bu bölgede Gıda Güvenliğini sağlamayı belirlemiştir. III. PROJE ÇIKTILARI - Bölgedeki tarımsal girdi gereksiniminin miktan üzerine bir rapor. - İyileştirme projesinin uygulanması için acil durum hareket planı hazırlanması, bunun içinde acil olarak ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemenin dağıtımı da belirlenecektir. - Hedef grup olan bölgesel eğitim işçilerinin eğitim kapasitesini uygulamalı eğitim ile arttırmak. - Tarımsal üretimi arttırmada projenin etkisini değerlendirme raporu. - Etkilenmiş olan bölgede hayvan sağlığının daha da bozulmasını önlemek. IV. ÇALIŞMA PLANI Detaylı bir çalışma planı başlatma heyetinin ziyareti sırasında hazırlanacaktır. Projenin sağlayacağı gıda üretim tesisleri, depremden etkilenen insanlara gıda kaynakları sağlayacaktır. Hızlı yetişen ürünlerin tohumlarının, örneğin, mısır,domates, salatalık, soğan, sağlanması SONUCU 545 ha area ekilebilecektir. 960 ha'lık bir alan gübrelenebilecek ve 1550 ha'lık bir alan hastalıklardan korunabilecektir. Dikim makinası, ekici, püskürtme (ilaçlama) aleti, pulluk gibi tarımsal ekipman tedarik edilip küçük çiftçilere yardım olarak dağıtılacaktır doz aşı özellikle şap için. kuduz ve antrax da stratejik kaynaklar olarak sağlanacaktır, bunun nedeni ise bu bölgenin Ankara-İstanbul yolu tarafından kesiliyor olması ve hayvan nakliyatının bölgeden geçiyor olması ve dolayısıyla ülkenin diğer bölümlerinden gelebilecek hastalık riskinin yüksek olmasıdır. Aşılar ulusal FMD kontrol ve aşılama stratejisi çerçevesinde rasyonel olarak kullanılmalıdır. Öngörülen etkinliklere ait bir program şu şekilde önerilmektedir: Etkinlikler Zamanlama ve sorumluluk Süre Başlatma Heyeti Şubat 2000 (1 Ay) Heyet, ulusal danışmanlar ve hükümet yetkilileriyle bir hareket planı hazırlayacaktır. Proje alanı ve katılımcıların belirlenmesi. Materyallerin ve malzemenin sağlanması Hareket planı uyarınca temel tarımsal girdilerin dağıtılması Çalışma planının uygulanması ve yetiştirme sırasında teknik yardımın belirlendiği biçimde sağlanması Ulusal proje Koordinatörü Ulusal Danışmanlar Hükümet Görevlileri Şubat-Mart 2000 (2 Ay) 4 hafta Ulusal Proje Koordinatörü Hükümet yetkilileri Mart-Nisan 2000 (3-4. Avlar) 6 halta Tarım Mühendisleri. Teknisyenler Mart-Temmuz 2000 ( halta Aylar) Ulusal Proje Koordinatörü Ulusal danışmanlar 4 hafta Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Bölgede tarımsal üretimin Temmuz 2000 (8. AY) 2 hafta arttırılmasında projenin Ulusal Proje Koordinatörü etkisinin değerlendirilmesi Ulusal Danışmanlar Ayrıntılı uygulama planının, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen ve her etkinliğin ne zaman uygulanacağını ve elde edilen sonuçlarını gösteren bir zaman çizelgesi olacaktır. Formaf esnek olmakla beraber, neyin, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapıldığını hükümet ve uzmanlara/danışmanlara gösteren pratik bir rehberden daha çok, Hükümet'in ve FAO'nun projenin uygulanmasını ve başarıya ulaşılmasındaki durumunu kontrol edebileceği bir araç olmasını da sağlamak gerekmektedir. Haşerat ilaçlarının miktarı ve türü sağlanmadan önce teknik birim tarafından açıklığa kavuşturulacaktır ayrıca yeterli miktarlarda koruyucu giysiler ve uygulama ekipmanları da sağlanacaktır. V. FAO TARAFINDAN SAĞLANACAK GİRDİLER 1. Personel Hizmetleri Bir ulusal danışman, mısır, patates ve diğer hızlı yetişen ürünlerin yetiştirilmesi için uygulanacak bir tarımsal üretim programına yardımcı olmak ve tarımsal üretimdeki ana problemleri çözümlemede katkıda bulunabilecek bu Tarım uzmanının (Agronomist). Görev tanımı Ek 1'dedir. Süre: 4 a/ay Canlı hayvan üretimi üzerine bir ulusal danışman. Görev tanımı Ek 2'dedir. Süre: 2 a/ay 2. Teknik Danışma Hizmetleri (ATS) 3. Resmi Seyahat (7 000 US S'a kadar) Proje, ulusal danışmanların ve proje personelinin ülke içinde yapacakları seyahatleri karşılayacaktır. 4. Genel İşletme Giderleri (GİG, US S'a kadar) Bu madde genel işletme giderleri, rapor hazırlama, ekipmanın işletilmesi ve bakımı ve muhtelif giderleri karşılamak üzere konulmuştur. 5. Malzeme ve Donanım ( US S'a kadar) Malzeme ve donanım, tohumları, yetiştirme malzemelerini, gübreleri, aşıları, haşerat ilaçlarını ve tarımsal üretimi düzenleyecek diğer temel girdileri kapsamaktadır- Ek III. 6. Tarımsal Ekipman ( US S'a kadar) Ekipman, etkilenen küçük çiftçilere teknik bilgi ve ekipman sağlayacak yerel yöneticiler tarafından bulundurulacaktır. Bu yaygın bir uygulamadır ve ekipmanın en uygun biçimde kullanımını ve korunmasını sağlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Doğrudan İşletme Giderleri ( US S'a kadar) Projenin uygulanmasıyla ilgili FAO Merkezi tarafından yapılacak muhtelif harcamaları karşılar. 8. Eğitim (5 000 US S'a kadar) Küçük çiftçileri tarımsal ürünlerin planlanmasında ve hayvan sağlığı ve hastalıktan korumada yardımcı olmak üzere eğiticiler için iki günlük eğitim programı. VI. RAPOR VERME Her danışman kendileriyle ilgili görevin sonunda yapılan işi, proje işletimini, projenin hedef kişiler üzerindeki etkisini ve izleyecek olan proje etkinlikleri için önerileri kapsayan bir rapor sunacaktır. TCP uygulamalarına uygun olarak ulusal agronomist danışman tarafından taslak bir kapanış bildirimi hazırlanacak ve bu FAO merkezinde sonuçlandırılarak Türk Hükümeti'ne sunulacaktır. VII. HÜKÜMET KATKISI VE DESTEK DÜZENLEMELERİ içerecektir: Türk Hükümeti'nin projeye destek olarak katkıları aşağıdaki hususları Proje süresince görev yapacak bir Proje Koordinatörü atamak; Ulusal uzmanlar için ofis sağlamak; Proje etkinliklerinin uygulanması için gerekli sekreterlik/idari eleman desteği sağlamak; TCP projesinden sağlanan varsa ithal ekipmanın ve tarımsal girdilerin vergi ve gümrük giderlerini karşılamak; Eğitilen kişilerin günlük harcırahlarını ve seyahat giderlerini ödemek; Ulaşım ve haberleşme giderlerini ödemek; Gerekli bütün bilgilere erişimi sağlamak; Gerektiği durumlarda çevirmenlik hizmeti, ve bu proje katılımı düzeyinin üzerinde gereken seyahat, işletme, eğitim hizmetlerinin harcamalarını karşılamak. VIII. TÜRK HÜKÜMETİNİN KATILIMI Items USS Oniki ay süreyle Proje Koordinatorü Oniki ay için 20 kişiye kadar hükümet personeli Eğitilenler için günlük harcırah Ek tarımsal girdi sağlama Muhtelif harcamalar Total Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 FAO GİRDİLERİNİ KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları olarak) Ülke: Türkiye Projenin Adi: Marmara Depremi'nden Etkilenen Küçük Çiftçiler için Acil Yardım Proje No: TCP/TUR/0065 (E) 1700 Ulusal Danışmanlar Teknik Çenetim Hizmetleri 1910 Standart Teknik Denetim Hizmetleri (1,600) 1920 LTU'nun Denetim İşlevi (1,170) 1950 Değerlendirme (1,000) Ara Toplam Resmi Seyahat Genel işletme Giderleri (GOE) Malzeme ve Donanım Ekipman Doğrudan İşletme Giderleri Eğitim Toplam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : IS

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Eki GÖREV TANIMLARI Agronomist (Ulusal) Görev Süresi: Toplam dört ay. Görevin Zamanlaması: İlk görevlendirme: Projenin başlaması, uygulamaya başlanır başlanmaz. İkinci görevlendirme: Projenin ikinci ayı. Üçüncü görevlendirme: Projenin son ayı, Mart. Special Relief Operations Service, TCOR, Başkanının denetimi altında ve AGPC Başkanının ve AGLN Başkanının teknik rehberliğinde ulusal danışman şu görevleri yapacaktır: İlk Görev (1.5 ay): Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bölgesel ofısleriyle işbirliği içerisinde tarımsal acil yardıma ihtiyaç duyan hedef kişilerin belirlenmesi; İlgili bölgesel ofislerle işbirliği içerisinde, dağıtım planı yapılarak, tohum ve gübre teslim merkezlerinin kurulması; Proje kapsamında sağlanacak girdilerin teknik özelliklerini gözden geçirmek ve potansiyel yerel tedarik edecek kişileri belirleyip, fiyat arttırımı için davet etmek; İki günlük eğitim programına katılmak ve katkıda bulunmak; Acil yardım planı için teknik girdi ve veri sağlamak; Bir teknik görev raporu hazırlamak. İkinci Görev (1 ay): Bölgelere yapılan tohum ve gübre dağıtımını ve bunların uygulamasını gözlemlemek üzere sık ziyaretlerde bulunmak; Dağıtım programına ilişkin bir taslak rapor hazırlamak; Bir teknik görev raporu hazırlamak. Üçüncü Görev (1.5 ay): Hasattan sonra, tohum ve gübre dağıtım programına ve bunların faydalanan kişiler üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapmak; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Bir teknik görev sonucuna ilişkin bir rapor ve TCP kurallarına uygun bir biçimde hazırlanmış bir kapanış bildirimi hazırlamak. Danışman, FAO Special Relief Operations Service Başkanı'ndan alınan uyarınca diğer ilgili görev ve faaliyetleri de yerine getirecektir. talimatlar Nitelikler ve Deneyim Bahçecilik veya Tarım Bölümünde üniversite eğitimi almış olmak. En az 5 yıl deneyim. Ekiplerde çalışabilme ve liderlik edebilme. Dil Türkçeye tam hakimiyet (sözlü ve yazılı); yeterli derecede İngilizce. GÖREV TANIMLARI Hayvan Üretimi (Ulusal) (8a/hafta WAE) Ek II Danışman, Special Relief Operations Service, TCOR. Başkanının tam denetimi ve AGAH Başkanının teknik rehberliği, FAO Temsilcisi ve Canlı hayvan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili memurlarıyla işbirliği halinde şu görevleri yerine getirecektir: Hayvan zayiatını belirlemek, bir rapor hazırlamak ve bu sektörü yeniden kazanmak için taslak bir program hazırlamak; Hayvan üretimi için teknik girdi ve veri hazırlamak; İki günlük eğitim programına katılmak ve katkıda bulunmak; Hayvan üretimi bağlamında tarımsal üretim programının uygulanmasına yardım sağlamak; Sonuç Raporunun hazırlanmasına ve gıda üretimi acil hareket planına katılımda bulunmak; Danışmanlık sonuç raporu hazırlamak. Nitelikler ve Deneyim Hayvan Dilimlerinde Üniversite derecesi. Hayvan ıslahı ve yetiştiriciliğinde ve sağlığında en az 5 yıllık deneyim. Ekiplerde çalışabilme ve liderlik edebilme. Dil Türkçeye tam hakimiyet (sözlü ve yazılı); yeterli derecede İngilizce. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Tahmin Edilen Tarımsal Girdi Listesi USS'a kadar 1. Tohumlar USS'a kadar Ek III Mısır Patates fiyatından) Domates Salatalık Soğan USÎ Atalanta, (20-25 kg/ha 265 ha, ortalama 5.3 USÎ/kg birim fiyatından) USÎ Resy and Ausonia (4000 kg/ha 12 ha, ortalama 0.21 US$/kg birim USÎ Elif, Joker, Aslı (300 gr/ha 7.6 ha, ortalama 14.7 USÎ birim fiyatından) US î Eros, Altay (I kg/ha 24 ha, ortalama 207 USÎ birim fiyatından) USÎ Valencia (5kg/ha 160 ha, ortalama 62 USÎ birim fiyatından) 2. Fide USS'a kadar Şeftali, kiraz ve elma, ortalama 3 USS'a kadar birim fiyatı. 3. Gübre USS'a kadar Adı Ortalama Birim Fiyatı Toplam Alan (ha) (USS/kg) Compose Compose Urea Nitrate Nitrate T.S.P Amonium Sulfate Bitki Zararlılarına Karşı İlaçlar USS'a kadar Adı Toplam Fiyat Insecticide (400 ha) Acaricide (500 ha) Fungicide (200 ha) (arazi uygulaması) Fungicide ( trees) (meyve ağacı ve fidanlık uygulaması) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Herbicide (300 ha) Koruyucu Giysi Aşı USS'a kadar Hastalık Miktar (doz) Toplam fiyat (US$) Antrax Şap Kuduz Tarımsal Ekipman USS'a kadar Adı Miktar Toplam Fiyat Dikme Makinası Ekici Serpici Pulluk TARIMSAL KAYIPLAR (Bitki üretimini kapsamadan) Ek IV Bölge Tarımsal Yapı ve Su Deposu Kümescilik Büyük ve Küçük Hayvanlar Balık Üretimi Toplam Sayı Milyon USS Sayı USS Sayı USS Sayı USS Milyon USS KOCAELİ _ SAKARYA ısn YALOVA IIOOO BOLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Ülke: Proje Adı: Proje No: Başlama Tarihi: Süre: FAO Katkısı: Türkiye Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler için Acil Yardım TCP/TUR/0065 (E) Şubat ay USS PROJE ÖZETİ Türkiye'nin Kuzeybatısında gerçekleşen ve 'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremle bölgedeki tarımsal altyapı yaygın bir biçimde büyük zarar görmüştür; çiftlikler, sulama sistemleri, ahırlar, seralar, ambarlar, laboratuarlar, balık çiftlikleri ve soğuk hava depoları harap olmuştur. Tarımsal girdi sağlayan kamuya ait veya özel tesisler yıkılmıştır veya artık uygun bir biçimde hizmet verememektedir. Bunun ötesinde, bu bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu Türk personelin büyük çoğunluğu ya ölmüştür ya da yaralanmış veya ruhsal olarak eğitim veya teknik servis verecek durumda değillerdir. Depremden etkilenen küçük çiftçilerin, bölgede gıda güvenliğini sağlayabilmek için ve gıda üretim sisteminin iyileştirilebilmesi için tarımsal girdi bazında ve teknik destek yapılması aracılığıyla acil olarak yardıma ihtiyaçları vardır. Bu projenin amacı, gıda sıkıntılarını hafifletmek ve desteklenebilir tarımsal üretimin yeniden kazanılması için bir acil hareket planı geliştirmek ve uygulamaktır. Proje, FAO Teknik Denetim Hizmetlerince desteklenmek üzere, tarımsal üretim (4 ay) ve canlı hayvan üretimi (2 ay) konularında iki ulusal uzman görevlendirilmesini öngörmüştür. Temel ekipman sağlanacaktır ve malzemeler, tohumları, gübreleri ve tarımsal üretimi yeniden sağlamayı karşılayacak biçimde USS tutarında alınacaktır. Küçük çiftçilere yardımcı olabilmeleri amacıyla eğiticilerin kapasitesini geliştirmek üzere hizmet içi eğitim verilecektir. Genel işletim harcamaları USS, doğrudan işletim harcamaları US $ ve ülke içi seyahatler de USS olarak belirlenmiştir. TCOR-AGP-AGA-TCDT-TCA Yürütm e ve İdare Bolumu Sayf a 2 0

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhııriyeti^Hü-* kümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Târihinde Ankara'da İmzalanan- Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) SONUÇ RAPORU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) FINAL REPORT

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) SONUÇ RAPORU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) FINAL REPORT Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR PROJENİN TÜRÜ TYPE OF THE PROJECT Ünvanı: Title

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ekim 1999 SALI. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ekim 1999 SALI. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Ekim 1999 SALI Sayı: 23844 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi TARIM - AGRICULTURE İlkay Dellal 7 th December2017, Bilkent Hotel, Bilkent- Ankara 7 Aralık 2017, Bilkent Otel, Bilkent Ankara Tarımda durum/status in Agriculture Türkiye de tarım Türkiye AB-27 İşlenen

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır.

6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır. 6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır. Karar Sayısı : 2007/12970 16 Eylül 2007 tarihinde Belgrad da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Ağustos 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Ağustos 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Ağustos 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23445 YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 98/11567 Milletlerarası

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

Sayfa 1 KİŞİSEL BİLGİLER. Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: *Çalıştığı Kurum: Yazışma Adresi

Sayfa 1 KİŞİSEL BİLGİLER. Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: *Çalıştığı Kurum: Yazışma Adresi Sayfa 1 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ YURT DIŞI EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU İnönü Caddesi Zambak Ap. 7/4 Taksim İstanbul 34437 Tel:0212 251 75 55 - Faks:0212 251 75 56 E- Posta:merkez@tard.org.tr

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Temmuz 1999 ÇARŞAMBA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Temmuz 1999 ÇARŞAMBA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Temmuz 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23769 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararları Karar

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı