T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 2000/ Haziran 1983 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 26/3/1987 tarihli ve 3345 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında Kültür Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/3/2000 tarihli ve İKGY-II-1384 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T, TOSKAY Devlet Bakanı - M. KEÇECİLER Devlet Bakam Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakam M. KEÇECİLER Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MIRZAOĞLU Devler Bakanı V. E. S. GAYDALI Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı V. Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Dışişleri Bakanı V. S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. YALOVA Turizm Bakanı V. A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakam Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. I. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 10/5/2000 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 13 adet Milletlerarası Andlaşma ve Sözleşme ile 2 adet Vatandaşlıktan Çıkma Kararı yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Yürütme Konseyi Arasında Kültür Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi, Ülkeleri arasında mevcut bulunan dostluk bağlarını güçlendirmek arzusundan hareketle, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini teşvik etmek amacıyla, işbu Anlaşmayı akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, kültürlerinin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla, aşağıdaki kültürel ve düşünsel değişimleri teşvik edeceklerdir: a) Yayınlar, filmler, radyo ve televizyon programları ile sanat eserleri değişimi, b) Gazeteci, yazar, sanatçı, müzisyen ve dans sanatçılarının değişimi, c) Spor ekiplerinin değişimi, d) Çalışmalarını yürütebilmeleri için mümkün olan tüm kolaylıklar sağlanmak suretiyle, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarının öğretim üyeleri, bilim adamı, araştırmacı, tıp doktoru, teknisyen ve öğrencilerin değişimi, e) Akit tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer etkinlikler. MADDE 2 Taraflar, ülkelerindeki üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarında diğer Tarafın edebiyat, tarih ve kültürüne ilişkin diğer konularda konferanslar düzenlemesini teşvik edeceklerdir. HADDE 3 Taraflardan her biri, kendi ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, diğer Tarafın, işbu Anlaşmanın ruhuna ve amaçlarına uygun düşen kültür merkezleri kurmasını ve geliştirmesini teşvik edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 4 Taraflar, karşı tarafın uyruklularına yükseköğrenim, lisansüstü öğrenim, ihtisas ve araştırma bursları verilmesi olanaklarını araştıracaklar; ülkelerinde verilen diplomaların, akademik derecelerin, bilimsel ünvanların ve diğer belgelerin diğer Tarafça akademik ve meslekî amaçlarla hangi usul ve şartlar altında tanınabileceğini inceleyeceklerdir. MADDE 5 Taraflar, gerektiğinde işbu Anlaşmanın uygulanması için tamamlayıcı protokoller hazırlanması konusunda danışmada bulunacaklardır. MADDE 6 işbu Anlaşma, aynı sürelerle yenilenebilecek şekilde üç yıllık bir süre için aktedilmiştir. MADDE 7 işbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm kanunî formalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. MADDE 8 Taraflar, diğer Tarafı bir bildirimle üç ay önceden haberdar etmek kaydıyla, işbu Anlaşmayı her zaman feshedebilirler Tarafların tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlemişlerdir. 16 Haziran 1983 tarihinde Ankara'da her ikisi de aynı derecede ' muteber iki orijinal Fransızca örnek olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA (Ercüment Yavuzalp) (Müsteşar) (Dışişleri Bakanlığı) ZAİRE CUMHURİYETİ YÜRÜTME KONSEYİ ADINA (Lengema Dulia Vubaja Makanga) (Uluslararası işbirliği Müsteşarı) (Dışişleri Bakanlığı) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı: Accord Culturel Entre le Gouvernement de la Republique de T\ırquie et le Conseil Executif de la Republique du Zaire Le Gouvernement de la R6publique de Turquie et le Conseil Ex6cutif de.la Ripublique du Zaire, animes par le d^air d'ölargir les liens d'aoıitis existe.:t entre leurs Pays respectifs en vue de favoriser davantage leur collaboration tant dans les ciomaines culturel et artietique que 8cierıtifique et technique, ont d^cidö de conclure le present Accord et sont convenus a cet effet de ce qui suit: ARTICm 1 Les Parties Contractantes s 1 efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays les öchanges culturels et intellectueib, ûe façon â contribuer a une meilleure connaissance de leurs cultures respectives, par voie deı a) l'âchange de publicationa, de filma, de programmes de radio-diffubion et televiaion ou d'oeuvres d'artı b) 1,'öchange de visite de Journalistes, d'^crivaiııs, d'artistes, de musiciens et de danseursj o) les visitea d'equipes sportives; d) l'echange d'eııseignants universitaires et d'autres cadres ecientifiques des teblissements d'^tudes superieures, de chercheurs Bcientifiques, de medecins spöcialietee, de techniciens et d'etudiants, en leur accordant toutes les facilites necessaires a l'ezercise de leurs ectivites; e) lea activites en tout genre desqueiles les?arties Contractantes pourront convenir ulterieurement. Yiiriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 ARTICLE 2 Chacune des Parties Contractantes s'engage a faciliter, dans les universitâa et autres etablisseaıents d'etudea supirieures sur eon propre territoire, l'organisation par l'autre Partie, deb conferences sur la litterature, l'histoire et les autres domaines concernant la culture de Paya de l'autre Partie. ARTİCLE 3 Chacune des Parties Contractantes s'engage â encourager, dans son territoire, l'etablissement et le developpement da centreb culturels par l'autre Partie, dans le reapect des lois et reglement en vigueur au pays hote dont l'obje'ctif correbpond a l'esprit et aux buts du present Accord. ARTİCLE 4 Les Parties Contractantes s'engagent â examiner les possibilites a) d'octroi de bourses d'etudes universitaires, poat-universitaires, de perfectionne.nent ou de recherche aux nationaux de l'autre partie; b) d'etablir des 6quivalences entre les diplomes universitaires, les grades academiques, les titreş Boientifiques et les certificats ddlivres dans les deux Pays şn vue de leur prise de connaisaance â des fins acad4tniques ou profesâionnelles. ARTİCLE 5 Les Parties Contractantes se conaulteront, le cas ^cheant, en vue de l'elaboratlon des arrangements particuliers pour la mise en oeuvre de present Accord. ARTİCLE 6 Le present Accord est conclu pour une periode de trois ans renouvelable par tacite raconduction pour la meme duree. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa. 5

6 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : ARTICLS 7 Le present Accord entrera en vigueur le trentieme jour suivant la date ou le's Parties Contractantes auront echangâ les notes relatives aux fornbiitea lögales necebsaires. ARTİCLE 8 Chacune des PartieB Contractantes peut toujours dânoncer le present Accord a condition qu'elle en avertisse 1*autre par une notification, trois mois au prealable. En foi quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signâ le present Accord et ont appos bceau, Pait a Ankara, le 16 <tuin 1983, en deux exemplaires originaux en langue françeise, les deux textes faisant âgalement foi. POUR LE GOUVERMEMEMT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE POUR LE COKSEİL EXECUTIP DE LA REPU3LIQUE DU ZAİRE Yunitme ve idare Bolumiı Sayfa : 6

7 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı; 2000/ Ocak 2000 tarihinde imzalanan ekli "Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TTPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2000 tarihli ve OAGY-I/938 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R. ONAL Devlet Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Devlet Bakanı V. M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakam R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı V. F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakam Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı TIPH FAALİYETLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA ANLAŞMA 21 Ocak 1997 tarihli Hebron şehrinde Geçici Uluslararası Mevcudiyet Anlaşması (Anlaşma)'nın 14. maddesi uyarınca aşağıda imzası bulunan taraflar, bu Anlaşma ve daha sonra Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye Hükümetleri ile İsrail Hükümeti ve Filistin Yönetimi için Filistin Kurtuluş Örgütü arasında mektup teatisiyle başlayan TIPH faaliyetlerine Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'nin katılmalarının uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Anlaşmanın uzatılması, 1 Şubat 2000'den başlayarak üç aylık bir dönem için olacak ve iki taraf arasında anlaşmayla ek bir üç aylık dönem için daha yenilenecektir. 31 Ocak 2000 Mr. Eytan Bentsur İsrail Hükümeti Dr. Sa'eb Erakat Filistin Yönetimi için FKÖ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Mr. H. Michael Kofoed-Hansen Danimarka Hükümeti Mr. Gian Paolo Cavarai İtalya Hükümeti Mr. Svein O. Saether Norveç Hükümeti Mr. Dag Juhlin-Dannfelt İsveç Hükümeti Mr. Pierre Monod İsviçre Hükümeti Mr. Ethem Tokdemir Türkiye Hükümeti AGREEMENT ON EXTENSION OF THE TIPH OPERATİON According to Article 14 of the Agreement on the Temporary International Presence in the City of Hebron 21 January 1997 (the Agreement), the undersigned parties hereby agree to extend the participation of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Svvitzerland and Turkey in the TIPH operation established under the Agreement and the subsequent exchanges of letters betvveen the Governments of Denmark, Italy, Norway, Sweden, Svvitzerland and Turkey, and the Government of Israel and the Palestinian Liberation Organization for the Benefit of the Palestinian Authority. The extension of the agreement vvill be for a period of 3 months starting 1 February 2000, renevvable for an additional period of 3 months unless othervvise agreed betvveen the tvvo sides. 31 January 2000 Mr. Ey tan Bentsur Government of Israel Dr. Saeb Erakat PLO for the Benefit of the Palestinian Authority Mr. H. Michael Kofoed-Hansen Government of Denmark Mr. Glan Paolo Cavarai Government of Italy Mr. Svein O. Saether Government of Norvvay Mr. Dag Juhlin-Dannfelt Government of Svveden Mr. Pierre Monod Mr. Ethem Tokdemir Government of Svvitzerland Government of Turkey Yunitme ve idare Bolumiı Sayfa : 8

9 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Karar Sayısı: 2000/473 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 23 Şubat 2000 tarihinde imzalanan "Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler İçin Acil Yardım" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/3/2000 tarihli ve ÇEGY-II-1633 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELIK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN H. H. ÖZKAN S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam Prof. Dr. T. TOSKAY Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. OKSUZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı V. Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakam Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı M. I. TALAY Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı: Ülke : TÜRKİYE Projenin Adı: Proje No. : Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler için Acil Yardım TCP/ TUR/ 0065 (E) Başlama Tarihi : Şubat 2000 Bitiş Tarihi : Aralık 2000 Projenin Yürütülmesinden Sorumlu Hükümet Kuruluşu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Kontrol GenelMüdürlüğü FAO Katkısı : USS İmza: İmza : (Hükümet adına) Jacques Diouf (Genel Direktör) (FAO adına) Volkan T. VURAL Aeting Head of Department Multilateral Economic Affairs Maharaj K. Muthoo FAO Representative İmza Tarihi: 23/2/2000 İmza Tarihi: 14/2/2000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 I. ESAS VE GEREKÇE 17 Ağustos 1999'da olan 7.4 şiddetindeki deprem Türkiye'nin yoğun bir yerleşim bölgesi olan Marmara'da yıkıcı bir etki yapmıştır 'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve binalar, alt-yapı ve servis hizmetleri büyük zarar görmüştür. Depremin toplum üzerindeki etkisi ise daha önce görülmemiş boyutlardadır; 'den fazla kişi evsiz ve işsiz kalmıştır. Etkilenen bölgelerdeki iş kaybının %20 ile %50 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Bunlann büyük çoğunluğunu ise çiftçilik, balıkçılık ve tarımsal girdi, ürünler ve gıdaların işlenmesi, pazarlanması ve dağıtımıyla ilgili kişiler oluşturmaktadır. Marmara bölgesi, ülkenin, önemli miktardaki hayvancılığının ve ürünün elde edildiği en büyük tarımsal bölgelerinden biridir. İlk başlarda yapılan değerlendirmelere göre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktaki kayıplar düşük miktarlarda olmasına rağmen yerel kümes hayvancılığındaki zarar büyük miktarlardadır (Ek IV). Bölgede, 3646 ahır, 72 kümes, 132 soğuk hava deposu, 74 fırın, 21 sera, 1 haşerat ilacı fabrikası, 3 gübre fabrikası zarar görmüştür ve bunların tamamının mali zararı 734 milyon dolar etmektedir. Ayrıca balık yetiştirme çiftliklerinde de zararlar olduğu rapor edilmiştir. Elektrik kesilmesi dolayısıyla soğutma işlemlerinde doğan sorunlardan ötürü Bakanlığın tüm aşı stoklan kaybedilmiştir. Bitkisel tarım ürünlerine gelindiğinde ise, bu bölge, mısır, patates, sebze, zeytin, meyve ve çiçek üretiminde ö emli bir bölgedir. Domates ve salatalıkların yetiştirildiği plastik seraların büyük bölümü zarar görmüştür ve 2000 MT sebze harap olmuştur. Tarım Bakanlığı servisleri, çalışanların veya aile üyelerinin ölmesi sonucu ve temel tarımsal girdi, eğitim ve teknik yardım servislerini sağlayan tesislerin yıkılması sonucu büyük ölçüde kesilmiştir. Bunlara ek olarak, bölgede önemli oranlarda girdi sağlayan özel tarımsal teşkilatlar da depremden etkilenmiş ve şu anda işlerini yürütemez bir hale gelmişlerdir. Yukarıda sözedilen koşullar altında, tarımsal girdi (gübre, haşerat ilaçlan, yüksek kaliteli tohumlar, fideler, melez civcivler ve damızlık hayvanlar) akışı halihazırda bir karmaşa içindedir ve bunun önemli gıda üretimi sıkıntılarına yolaçması olasıdır. Bölgede etkilenen üreticilerin çoğunluğu herhangi bir tarımsal sigorta veya hükümet yardımı olmadan çok az performans gösterebilmektedir. Dolayısıyla dışarıdan yardım almadan tarımsal faaliyetlerini yeniden başlatmada ciddi sorunlar yaşayacaklardır. Çiftçilerin, tekrar tarımsal faaliyetlerine geri dönebilmesi ve gelir elde edebilmeleri için acil bir biçimde sebze tohumları ve fideleri, fidanlık stoklan, alabalık yavruları, melez civcivler, damızlık sığırlarla ve diğer yetiştirme malzemeleriyle donatılmalıdırlar. Hayvan aşıları, tohumlar, gübre, haşerat ilaçları ve teknik bilgi için acil ihtiyaç vardır. II. YARDIMIN HEDEFLERİ Bu proje Marmara bölgesinde olan depremden büyük ölçüde zarar gören küçük çiftçilere temel tarımsal girdileri sağlamak amacıyla yürütülecektir. Bunu yaparak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : gıda üretim sisteminin iyileştirilmesi sürecinde temel bir yardım sağlayarak, proje ikincil bir hedef olarak da bu bölgede Gıda Güvenliğini sağlamayı belirlemiştir. III. PROJE ÇIKTILARI - Bölgedeki tarımsal girdi gereksiniminin miktan üzerine bir rapor. - İyileştirme projesinin uygulanması için acil durum hareket planı hazırlanması, bunun içinde acil olarak ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemenin dağıtımı da belirlenecektir. - Hedef grup olan bölgesel eğitim işçilerinin eğitim kapasitesini uygulamalı eğitim ile arttırmak. - Tarımsal üretimi arttırmada projenin etkisini değerlendirme raporu. - Etkilenmiş olan bölgede hayvan sağlığının daha da bozulmasını önlemek. IV. ÇALIŞMA PLANI Detaylı bir çalışma planı başlatma heyetinin ziyareti sırasında hazırlanacaktır. Projenin sağlayacağı gıda üretim tesisleri, depremden etkilenen insanlara gıda kaynakları sağlayacaktır. Hızlı yetişen ürünlerin tohumlarının, örneğin, mısır,domates, salatalık, soğan, sağlanması SONUCU 545 ha area ekilebilecektir. 960 ha'lık bir alan gübrelenebilecek ve 1550 ha'lık bir alan hastalıklardan korunabilecektir. Dikim makinası, ekici, püskürtme (ilaçlama) aleti, pulluk gibi tarımsal ekipman tedarik edilip küçük çiftçilere yardım olarak dağıtılacaktır doz aşı özellikle şap için. kuduz ve antrax da stratejik kaynaklar olarak sağlanacaktır, bunun nedeni ise bu bölgenin Ankara-İstanbul yolu tarafından kesiliyor olması ve hayvan nakliyatının bölgeden geçiyor olması ve dolayısıyla ülkenin diğer bölümlerinden gelebilecek hastalık riskinin yüksek olmasıdır. Aşılar ulusal FMD kontrol ve aşılama stratejisi çerçevesinde rasyonel olarak kullanılmalıdır. Öngörülen etkinliklere ait bir program şu şekilde önerilmektedir: Etkinlikler Zamanlama ve sorumluluk Süre Başlatma Heyeti Şubat 2000 (1 Ay) Heyet, ulusal danışmanlar ve hükümet yetkilileriyle bir hareket planı hazırlayacaktır. Proje alanı ve katılımcıların belirlenmesi. Materyallerin ve malzemenin sağlanması Hareket planı uyarınca temel tarımsal girdilerin dağıtılması Çalışma planının uygulanması ve yetiştirme sırasında teknik yardımın belirlendiği biçimde sağlanması Ulusal proje Koordinatörü Ulusal Danışmanlar Hükümet Görevlileri Şubat-Mart 2000 (2 Ay) 4 hafta Ulusal Proje Koordinatörü Hükümet yetkilileri Mart-Nisan 2000 (3-4. Avlar) 6 halta Tarım Mühendisleri. Teknisyenler Mart-Temmuz 2000 ( halta Aylar) Ulusal Proje Koordinatörü Ulusal danışmanlar 4 hafta Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Bölgede tarımsal üretimin Temmuz 2000 (8. AY) 2 hafta arttırılmasında projenin Ulusal Proje Koordinatörü etkisinin değerlendirilmesi Ulusal Danışmanlar Ayrıntılı uygulama planının, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen ve her etkinliğin ne zaman uygulanacağını ve elde edilen sonuçlarını gösteren bir zaman çizelgesi olacaktır. Formaf esnek olmakla beraber, neyin, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapıldığını hükümet ve uzmanlara/danışmanlara gösteren pratik bir rehberden daha çok, Hükümet'in ve FAO'nun projenin uygulanmasını ve başarıya ulaşılmasındaki durumunu kontrol edebileceği bir araç olmasını da sağlamak gerekmektedir. Haşerat ilaçlarının miktarı ve türü sağlanmadan önce teknik birim tarafından açıklığa kavuşturulacaktır ayrıca yeterli miktarlarda koruyucu giysiler ve uygulama ekipmanları da sağlanacaktır. V. FAO TARAFINDAN SAĞLANACAK GİRDİLER 1. Personel Hizmetleri Bir ulusal danışman, mısır, patates ve diğer hızlı yetişen ürünlerin yetiştirilmesi için uygulanacak bir tarımsal üretim programına yardımcı olmak ve tarımsal üretimdeki ana problemleri çözümlemede katkıda bulunabilecek bu Tarım uzmanının (Agronomist). Görev tanımı Ek 1'dedir. Süre: 4 a/ay Canlı hayvan üretimi üzerine bir ulusal danışman. Görev tanımı Ek 2'dedir. Süre: 2 a/ay 2. Teknik Danışma Hizmetleri (ATS) 3. Resmi Seyahat (7 000 US S'a kadar) Proje, ulusal danışmanların ve proje personelinin ülke içinde yapacakları seyahatleri karşılayacaktır. 4. Genel İşletme Giderleri (GİG, US S'a kadar) Bu madde genel işletme giderleri, rapor hazırlama, ekipmanın işletilmesi ve bakımı ve muhtelif giderleri karşılamak üzere konulmuştur. 5. Malzeme ve Donanım ( US S'a kadar) Malzeme ve donanım, tohumları, yetiştirme malzemelerini, gübreleri, aşıları, haşerat ilaçlarını ve tarımsal üretimi düzenleyecek diğer temel girdileri kapsamaktadır- Ek III. 6. Tarımsal Ekipman ( US S'a kadar) Ekipman, etkilenen küçük çiftçilere teknik bilgi ve ekipman sağlayacak yerel yöneticiler tarafından bulundurulacaktır. Bu yaygın bir uygulamadır ve ekipmanın en uygun biçimde kullanımını ve korunmasını sağlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Doğrudan İşletme Giderleri ( US S'a kadar) Projenin uygulanmasıyla ilgili FAO Merkezi tarafından yapılacak muhtelif harcamaları karşılar. 8. Eğitim (5 000 US S'a kadar) Küçük çiftçileri tarımsal ürünlerin planlanmasında ve hayvan sağlığı ve hastalıktan korumada yardımcı olmak üzere eğiticiler için iki günlük eğitim programı. VI. RAPOR VERME Her danışman kendileriyle ilgili görevin sonunda yapılan işi, proje işletimini, projenin hedef kişiler üzerindeki etkisini ve izleyecek olan proje etkinlikleri için önerileri kapsayan bir rapor sunacaktır. TCP uygulamalarına uygun olarak ulusal agronomist danışman tarafından taslak bir kapanış bildirimi hazırlanacak ve bu FAO merkezinde sonuçlandırılarak Türk Hükümeti'ne sunulacaktır. VII. HÜKÜMET KATKISI VE DESTEK DÜZENLEMELERİ içerecektir: Türk Hükümeti'nin projeye destek olarak katkıları aşağıdaki hususları Proje süresince görev yapacak bir Proje Koordinatörü atamak; Ulusal uzmanlar için ofis sağlamak; Proje etkinliklerinin uygulanması için gerekli sekreterlik/idari eleman desteği sağlamak; TCP projesinden sağlanan varsa ithal ekipmanın ve tarımsal girdilerin vergi ve gümrük giderlerini karşılamak; Eğitilen kişilerin günlük harcırahlarını ve seyahat giderlerini ödemek; Ulaşım ve haberleşme giderlerini ödemek; Gerekli bütün bilgilere erişimi sağlamak; Gerektiği durumlarda çevirmenlik hizmeti, ve bu proje katılımı düzeyinin üzerinde gereken seyahat, işletme, eğitim hizmetlerinin harcamalarını karşılamak. VIII. TÜRK HÜKÜMETİNİN KATILIMI Items USS Oniki ay süreyle Proje Koordinatorü Oniki ay için 20 kişiye kadar hükümet personeli Eğitilenler için günlük harcırah Ek tarımsal girdi sağlama Muhtelif harcamalar Total Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 FAO GİRDİLERİNİ KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları olarak) Ülke: Türkiye Projenin Adi: Marmara Depremi'nden Etkilenen Küçük Çiftçiler için Acil Yardım Proje No: TCP/TUR/0065 (E) 1700 Ulusal Danışmanlar Teknik Çenetim Hizmetleri 1910 Standart Teknik Denetim Hizmetleri (1,600) 1920 LTU'nun Denetim İşlevi (1,170) 1950 Değerlendirme (1,000) Ara Toplam Resmi Seyahat Genel işletme Giderleri (GOE) Malzeme ve Donanım Ekipman Doğrudan İşletme Giderleri Eğitim Toplam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : IS

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Eki GÖREV TANIMLARI Agronomist (Ulusal) Görev Süresi: Toplam dört ay. Görevin Zamanlaması: İlk görevlendirme: Projenin başlaması, uygulamaya başlanır başlanmaz. İkinci görevlendirme: Projenin ikinci ayı. Üçüncü görevlendirme: Projenin son ayı, Mart. Special Relief Operations Service, TCOR, Başkanının denetimi altında ve AGPC Başkanının ve AGLN Başkanının teknik rehberliğinde ulusal danışman şu görevleri yapacaktır: İlk Görev (1.5 ay): Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bölgesel ofısleriyle işbirliği içerisinde tarımsal acil yardıma ihtiyaç duyan hedef kişilerin belirlenmesi; İlgili bölgesel ofislerle işbirliği içerisinde, dağıtım planı yapılarak, tohum ve gübre teslim merkezlerinin kurulması; Proje kapsamında sağlanacak girdilerin teknik özelliklerini gözden geçirmek ve potansiyel yerel tedarik edecek kişileri belirleyip, fiyat arttırımı için davet etmek; İki günlük eğitim programına katılmak ve katkıda bulunmak; Acil yardım planı için teknik girdi ve veri sağlamak; Bir teknik görev raporu hazırlamak. İkinci Görev (1 ay): Bölgelere yapılan tohum ve gübre dağıtımını ve bunların uygulamasını gözlemlemek üzere sık ziyaretlerde bulunmak; Dağıtım programına ilişkin bir taslak rapor hazırlamak; Bir teknik görev raporu hazırlamak. Üçüncü Görev (1.5 ay): Hasattan sonra, tohum ve gübre dağıtım programına ve bunların faydalanan kişiler üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapmak; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 11 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Bir teknik görev sonucuna ilişkin bir rapor ve TCP kurallarına uygun bir biçimde hazırlanmış bir kapanış bildirimi hazırlamak. Danışman, FAO Special Relief Operations Service Başkanı'ndan alınan uyarınca diğer ilgili görev ve faaliyetleri de yerine getirecektir. talimatlar Nitelikler ve Deneyim Bahçecilik veya Tarım Bölümünde üniversite eğitimi almış olmak. En az 5 yıl deneyim. Ekiplerde çalışabilme ve liderlik edebilme. Dil Türkçeye tam hakimiyet (sözlü ve yazılı); yeterli derecede İngilizce. GÖREV TANIMLARI Hayvan Üretimi (Ulusal) (8a/hafta WAE) Ek II Danışman, Special Relief Operations Service, TCOR. Başkanının tam denetimi ve AGAH Başkanının teknik rehberliği, FAO Temsilcisi ve Canlı hayvan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili memurlarıyla işbirliği halinde şu görevleri yerine getirecektir: Hayvan zayiatını belirlemek, bir rapor hazırlamak ve bu sektörü yeniden kazanmak için taslak bir program hazırlamak; Hayvan üretimi için teknik girdi ve veri hazırlamak; İki günlük eğitim programına katılmak ve katkıda bulunmak; Hayvan üretimi bağlamında tarımsal üretim programının uygulanmasına yardım sağlamak; Sonuç Raporunun hazırlanmasına ve gıda üretimi acil hareket planına katılımda bulunmak; Danışmanlık sonuç raporu hazırlamak. Nitelikler ve Deneyim Hayvan Dilimlerinde Üniversite derecesi. Hayvan ıslahı ve yetiştiriciliğinde ve sağlığında en az 5 yıllık deneyim. Ekiplerde çalışabilme ve liderlik edebilme. Dil Türkçeye tam hakimiyet (sözlü ve yazılı); yeterli derecede İngilizce. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs Sayı : Tahmin Edilen Tarımsal Girdi Listesi USS'a kadar 1. Tohumlar USS'a kadar Ek III Mısır Patates fiyatından) Domates Salatalık Soğan USÎ Atalanta, (20-25 kg/ha 265 ha, ortalama 5.3 USÎ/kg birim fiyatından) USÎ Resy and Ausonia (4000 kg/ha 12 ha, ortalama 0.21 US$/kg birim USÎ Elif, Joker, Aslı (300 gr/ha 7.6 ha, ortalama 14.7 USÎ birim fiyatından) US î Eros, Altay (I kg/ha 24 ha, ortalama 207 USÎ birim fiyatından) USÎ Valencia (5kg/ha 160 ha, ortalama 62 USÎ birim fiyatından) 2. Fide USS'a kadar Şeftali, kiraz ve elma, ortalama 3 USS'a kadar birim fiyatı. 3. Gübre USS'a kadar Adı Ortalama Birim Fiyatı Toplam Alan (ha) (USS/kg) Compose Compose Urea Nitrate Nitrate T.S.P Amonium Sulfate Bitki Zararlılarına Karşı İlaçlar USS'a kadar Adı Toplam Fiyat Insecticide (400 ha) Acaricide (500 ha) Fungicide (200 ha) (arazi uygulaması) Fungicide ( trees) (meyve ağacı ve fidanlık uygulaması) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 11 Mayıs Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Herbicide (300 ha) Koruyucu Giysi Aşı USS'a kadar Hastalık Miktar (doz) Toplam fiyat (US$) Antrax Şap Kuduz Tarımsal Ekipman USS'a kadar Adı Miktar Toplam Fiyat Dikme Makinası Ekici Serpici Pulluk TARIMSAL KAYIPLAR (Bitki üretimini kapsamadan) Ek IV Bölge Tarımsal Yapı ve Su Deposu Kümescilik Büyük ve Küçük Hayvanlar Balık Üretimi Toplam Sayı Milyon USS Sayı USS Sayı USS Sayı USS Milyon USS KOCAELİ _ SAKARYA ısn YALOVA IIOOO BOLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı (1) Merkezi Hükümette

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık

Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık Bülent GÜLÇUBUK Özet: Çocuk işçiliği önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Çalışan çocuklar arasında tarımda çalışan çocuklar içinde bulunduğu koşullardan

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı