Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ"

Transkript

1 2010; 18(3): Akut pankreatitde tedavi Treatment in acute pancreatitis Selçuk D fi BEYAZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara Toplumdaki insidans de 5-20 olan akut pankreatitin en s k nedeni %80 olguda alkol ve safra tafl migrasyonudur. Olgular n büyük ço unlu u hafif formda olup, sadece k sa süreli hospitalizasyonla düzelebilirken, az bir k sm ciddi mortalitiye de neden olabilen fliddetli formda görülür. fiiddetli formlarda tedavi mutlak yo un bak m koflullar nda yap lmal ve hasta çok yak ndan izlenmelidir. Bu nedenle bu amaçla gelifltirilmifl indeksler kullan larak fliddetli formun önceden tan nmas çok önemlidir. Tedavi medikal ve giriflimsel (endoskopik/cerrahi) olmak üzere ikiye ayr labilir. S v replasman, a r kontrolü, tromboz proflaksisi, antibiyotik proflaksisi, enteral beslenme, O 2 tedavisi medikal tedavide önemliyken, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer pankreatitde tafl ekstraksiyonu, pankreas divisumda stent yerlefltirilmesi, sfinkter oddi disfonksiyonunda sfinkterotomi ve ayr ca endoskopik/cerrahi nekroz debridman, pseudokist drenaj uygulanabilecek giriflimsel yöntemlerdir. Anahtar Kelimeler: Akut, pankreatit, tedavi The prevalence of acute pancreatitis in population is estimated as /5-20 and alcohol and bile stone migration are considered as causes in 80% of cases. Disease has a mild course in most cases and patients recover with a short term hospitalization. In minority of patients, disease has a severe course that may cause death eventually. Patients in last form should be treated in ICU and be monitored very closely. Therefore estimating the severity of the disease early in the course, using several severity indexes which is developed for this purpose is very important. The treatment includes medical and interventional (surgical / endoscopic) modalities. Fluid replacement, pain control, antibiotic prophylaxis, enteral feeding, thrombosis prophlaxis and O 2 support are considered as essentials of medical treatment. Invasive methods are consist of biliary stone extraction, stenting in pancreas divisium, sphincterotomy in Sphyncter of Oddi Dysfunction via endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic or surgical debridman in pancreatic necrosis and pseudocyst drainage. Key words: Acute, pancreatitis, treatment ARKA PLAN Akut pankreatit (AP), çeflitli uyaranlar n etkisiyle pankreas asinilerinden sal nan aktive olmufl proteolitik enzimlerin pankreas n kendi kendisini sindirmesine neden oldu u akut inflamatuvar bir durumdur. Reaksiyon bir kez bafllad nda sadece pankreasla s n rl kalmaz ve peripankreatik dokular hatta daha uzak organlar bile etkileyebilir. Etiyolojide birçok neden bulunur ancak en s k neden olgular n %80 den fazlas nda safra tafl migrasyonu ve alkol tüketimidir (1) (Tablo 1). Pankreatik kanallar içerisinde bas nç art - fl injuriyi bafllatan neden olarak ileri sürülmüfltür (2). Tek bir atak fleklinde görülebilece i gibi tekrarlay c da olabilir. Sadece k sa süreli hastanede yat r larak tedavi edilebilen hafif formda veya yo un bak mda izlenmeyi gerektirecek çoklu organ yetmezli inin ortaya ç kt fliddetli formda ortaya ç kabilir. Görülme s kl risk faktörlerinin görülme s kl ile iliflkili olarak toplumdan topluma de iflmekte olup, ortalama y lda de 5-20 kiflidir ve giderek artmaktad r (3). Bunlar n %10-20 si fliddetli akut pankreatit (fiap) geçirir ve fiap geçirenlerin de yaklafl k %30 u Çoklu Organ Yetmezli i Sendromu (ÇOYS) nedeniyle ölür. Hafif AP de ise ölüm %1 in alt ndad r (4-7). Tablo 1. SIK NEDENLER Safra tafllar (mikrolitiyazis de dahil) Alkol (akut ve kronik alkolizm) Hipertrigliseridemi ERCP (özellikle biliyer manometri sonras ) Künt kar n travmas Postoperatif (s kl kla bat n operasyonlar ) laçlar (azatioprin, 6-merkaptopurin, sülfonamidler, östrojenler, valproik asit, tetrasiklin, anti HIV ilaçlar ) Oddi sfinkter disfonksiyonu NAD R NEDENLER Vaskulitler Otoimmun hastal klar (sistemik lupus eritematozus, idiyopatik trompositopenik purpura) Hiperkalsemi Periampuller divertikül Anatomik bozukluklar (pankreas divisum) Pankreas kanseri Kistik fibrozis Böbrek yetmezli i Pankreatik infeksiyonlar yatrojenik (travma, enteroskopi) laçlar (nadiren bildirilenler) *Bu yaz 28 Haziran 2010 tarihinde Nahç van Uluslaras Akademik T p Toplant s nda sunum olarak yer alm flt r. letiflim: Selçuk D fi BEYAZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara, Türkiye Tel:

2 82 D fi BEYAZ ve ark. Tablo 2. Akut pankreatitde tan ve hastal k prognozunu belirlemede yararl serum belirteçleri Belirteç Bafllang çtan sonraki süre (saat) Amaç Klinik Önemi ALT Tan ve Etyoloji 3 kat art fl biliyer etyoloji için %95 PPV Amilaz 2-12 Tan En az >2 art fl, zaman geçtikçe sensitivitesi ve serum düzeyi düfler, tükrük bezi hastal klar ve ba rsak perforasyonu d fllanmal d r Lipaz 4-8 Tan 3 kat art fl tan sal, alkolik pankreatitde daha sensitif, amilaz a göre sensitivitesi ve spesifitesi daha yüksek. CRP Hastal k fliddeti prediktörü Geç belirteç, yüksek düzeyleri pankreas nekrozu ile birliktedir. nterlökin Hastal k fliddeti prediktörü Hastal k fliddetinin erken dönem prediktörleri. nterlökin Fosfolipaz A2 24 Hastal k fliddeti prediktörü Pankreatik nekroz geliflimi ve pulmoner yetmezlikle birliktedir. Prokalsitonin Hastal k fliddeti prediktörü Yüksek düzeyleri infekte nekrozla birliktedir. Tripsinojen aktivasyon Birkaç saat içinde Tan /Hastal k fliddeti prediktörü Erken tan / fliddetin erken dönem prediktörü. peptid (TAP) nflamatuvar de ifliklikler asiner hücrelerde bafllar. Akut pankreatitdeki kritik olay, tripsinojenin pankreas içinde aktive olmas d r. Oluflan tripsin, kompleman sistemini ve kallikreinkinin kaskad yla birlikte koagülasyon ve fibrinolizisi de aktive eder. Olaya kar flan inflamatuvar sitokinlerin; oluflan sistemik inflamatuvar yan t sendromunun (SIRS) sistemik manifestasyonlar ve komplikasyonlar ndan sorumlu oldu u düflünülmektedir. Sitokinler lokal veya sistemik olarak adhezyon moleküllerinin art fl na neden olurlar ki bunlar daha sonra lökosit migrasyonu, kompleman aktivasyonu ve fosfolipaz A2, NO ve oksijen radikallerinin üretimi yoluyla inflamatuvar kaskadlar tetiklerler. Tüm bu olaylar AP deki SIRS n karakteristik özelliklerini ortaya ç kar r (8, 9). AKUT PANKREAT TDE TEDAV Prognoz ve tedavi plan için öncelikle hastal n fliddetinin (hafif form ya da fliddetli form) belirlenmesi esast r. fiiddetli form çok daha mortal seyreder ve yo un bak mda tedavisi gerekir. Bu nedenle bu ayr m n erkenden yap lmas önemlidir. fiimdiye kadar hastal n fliddetini belirleyecek tek bir serum belirteci bulunamam fl olmakla birlikte çeflitli serum belirteçleri bu amaçla kullan lm flt r (Tablo 2). (Örn. semptomlar n bafllamas ndan 48 saat sonra ölçülen yüksek serum CRP de- erinin (üst s n r 15mg/dL) %80 sensitivite ve spesivite ile nekrozun fliddetini belirlemede kullan labilece i bildirilmifltir.) Hastal n fliddetini belirlemek için tek bir belirteç yerine birden fazla parametrenin kullan ld çeflitli prognostik skorlama sistemleri gelifltirilmifltir. Ranson, Glaskow/ mrie ve APACHE-II bunlardan en s k kullan lanlard r. Ranson skorlama sistemi prediktivitesi düflük de olsa uygulamada en çok kullan lan d r (Tablo 3). 11 kriterinden 5 inin ilk baflvuruda kolayca elde edilebilir olmas bunun en önemli nedenidir. Her bir kriter için 1 puan olmak üzere de erlendirilir. >3 puan ciddi sistemik komplikasyonlar n geliflece ini iflaret eder. ( 0-8 puan s ras yla %2-100 mortalitiye denk gelir) Yak n zamanda APACHE-II skoru, APACHE-O olarak modifiye edilmifl ve vücut kitle indeksi (VKI) olanlar için 1 puan, > 30 için 2 puan total APACHE skoruna eklenmifltir. Pankreatik nekroz varl nda mortalite %1 den %10-23 e yükseldi inden pankreatik nekrozun erkenden tan nmas çok önemlidir. Kontrastl bilgisayarl tomografi (CT) pankreatik nekrozun tan nmas nda alt n standart d r. Pankreas ve abdomendeki bulgulara göre nekrozun yayg nl da dikkate al narak gelifltirilen CT-endeksi (Balthazar indeksi) akut pankreatitin fliddetini belirlemede di er tüm skorlama sistemlerine göre daha üstün bulunmufltur (Tablo 4). CT fliddet Endexi >5 olanlar n 5 olanlara göre 8 kat daha fazla mortaliteye, 17 kat daha uzun hastanede yat fl süresine ve 10 kat daha fazla nekrozektomi gereksinimine sahip oldu u gösterilmifltir (10). Çeflitli skorlama sistemlerini standardize etmek amac yla ATLANTA s n fland rmas da gelifltirilmifltir (11). Komplikasyonlar Ölümlerin %2-10 u akut pankreatitin komplikasyonlar sonucunda meydana gelir (12). Yaflam tehdit eden komplikasyonlar hemen daima fliddetli akut pankreatitde oluflur (13). Tablo 3. Ranson skorlama sistemi Parametre De eri Baflvuru veya Tan S ras nda Yafl >55 WBC >16,000/mm 3 Kan fiekeri >200 mg/dl Serum LDH >350 U/L Serum AST >250 U/L lk 48 saatde Htc >%10 düflüfl BUN >5mg/dl art fl Baz aç >4mEq/ L S v aç >6.000ml Ca <8mg/ dl po2 <60mmHg

3 83 Akut pankreatitde tedavi Tablo 4. Akut pankreatitde CT-fliddet indeksi (Balthazar indeksi) Nekroz Grade CT bulgusu Puan Yüzde EK Puan fiiddet Endexi A Normal pankreas B Pankreasda geniflleme C Pankreatik inflamasyon ve/veya peripankreatik ya nekrozu 2 < D Tek peripankreatik s v koleksiyonu E ki veya daha fazla s v koleksiyonu ve/veya retroperitonda hava 4 > Bu komplikasyonlar görüldükleri döneme göre erken (2-3 gün), orta (2-5 hafta) ve geç (aylar-y llar) olarak s n fland r - l rlar (Tablo 5). fiiddetli akut pankreatitin erken faz n aseptik bir inflamatuvar reaksiyon olan SIRS oluflturur ki bu çoklu organ yermezli i ve ölüme götürür. ÇOYS, respiratuvar, sirkulatuvar, renal, p ht laflma ve merkezi sinir sistemi gibi en az 2 sistemi etkileyen, ilerleyici ancak potansiyel olarak geri döndürülebilir organ yetmezli i sendromudur (14). Medikal Tedavi Olgular n ço u hafif pankreatit oldu undan bozulmufl hemodinamik dengenin düzeltilmesi, yeterli beslenme deste ininin verilmesi, a r n n kontrolü ve komplikasyonlar n yak ndan izlenmesi tedavinin ana unsurlar d r. Hafif pankreatitde s v kayb önemli düzeylerde olabildi inden ilk saatlerinden itibaren kristaloid s v lar n (kolloid s v - lara tercih edilir), santral venöz bas nç, idrar ç k fl ve hematokrit de erlerine göre ml/saat h z nda (5-10 L /gün) verilmesi pankreas ve di er organlarda mikrosirkulasyonun sa lanmas aç s ndan çok önemlidir (15). Üçüncü boflluklara s v geçiflinin bir belirteci olarak hemokonsantrasyon geliflmesi veya 24 saatlik s v replasman na ra men hematokrit düzeyinin düzelmemesi veya düflmeye devam etmesi büyük olas - l kla pankreatik nekroz geliflti ini gösterir. Her ne kadar pankreas dinlendirdi i düflünülse de erken dönemde total parenteral nutrisyon (TPN) bafllanmas birçok komplikasyona yol açabildi inden önerilmez (16). Total enteral nutrisyon (TEN), TPN ye eflde erdir ve bugün için kabul edilen yöntemdir (17). Nazogastrik yerine nazojejunal yöntemin kullan lmas infeksiyon riskini ve buna ba l morbiditeyi azaltmas nedeniyle önerilir (18-20). Akut pankeratite efllik eden fliddetli a r n n kontrolü için NSAI ilaçlar ve morfin analoglar kullan labilir (15). Morfin analoglar n n Oddi sfinkterinin bas nc n artt rd yönündeki endiflelerin yersiz oldu u gösterilmifl olup, bu amaçla kullan mlar güvenlidir (21). Teknik olarak güç olmas na ra men torasik epidural analjezinin a r kontrolünde etkili oldu u gösterilmifltir (22). Bu uygulama sedasyon alan hastalarda kontrendikedir. Tablo 5. Akut pankreatitin komplikasyonlar Erken Sistemik Komplikasyonlar (2-3 gün) Çoklu organ yetmezli i sendromu Pulmoner: solunum yetmezli i, takipne, arteryel hipoksemi ve eriflkin solunum yetmezli i sendromu (ARDS) Kardiyovasküler: EKG de ifliklikleri, kardiyak, periferik vasküler yetmezlik, hipotansiyon ve flok Renal: oliguri ve anuri Metabolik: Koagülasyon bozukluklar, yayg n damar içi p ht laflmas (DIC), hiperglisemi, diabetik ketoasidoz ve koma, ve hipokalsemi Purtscher retinopatisi Orta Dönem Komplikasyonlar (2-5 hafta) Lokal ve retroperitoneal infeksiyonlar Pseudokist, infekte pankreatik nekroz ve pankreatik abse Gastrointestinal sinus traktlar, fistüller, kolonik obstruksiyon (darl klara sekonder) Biliyer striktürler (sar l a yol açar), biliyer fistüller Splenomegali, splenik infarklar, hemoraji, subkapsüler ve parenkimal s v koleksiyonu, intrasplenik pseudokist Di er solid organ tutulumlar ; örn. karaci er ve böbrekler Pankreatik ensefalopati Geç Dönem Komplikasyonlar (aylar-y llar) Vasküler ve hemorajik komplikasyonlar: Splenik ven trombozu, intra-abdominal hemoraji, abdominal pseudoanevrizmalar Pancreatik ascit Wernicke ensefalopatisi

4 84 D fi BEYAZ ve ark. ALGOR TM: Akut Pankreas Tedavisi Klinik Olarak fiüpheli Akut Pankreatit (fiiddetli kar n üst kadran a r s, yüksek pankreatik enzimler) S v replasman CVP>8 cm H2O, Htc 30 35% fiiddetli AP fiiddetinin De erlendirilmesi (APACHE II skoru, Ranson skoru, CRP) Hafif/Orta YBÜ Erken enteral beslenme, a r tedavisi, s v replasman, ERC (e er koledok tafl flüphesi varsa) Biliyer pankreatit (Koledok tafl flüphesi varsa 48 saat içinde ERC) Taburcu (A r yoksa ve oral beslenme bafllad ysa) Kontrastl CT Nekroz >30% Nekroz <30% Antibiyotikler (4 haftaya kadar) Enteral beslenme, a r tedavisi, gerekti inde organ yetmezli inin tedavisi yileflme yok yileflme CT/US eflli inde FNA Taburcu (A r yoksa ve oral beslenme bafllad ysa) nfekte nekroz Steril Nekroz Cerrahi (nekrozektomi ve lavaj) (Olanakl ysa endoskopik tedavi) Elektif Cerrahi (nekrozun miktar tam iyileflmeyi düflündürmezse) Konservatif tedaviye devam (nekrozun miktar tam iyileflmeyi düflündürürse) fiekil 1. Akut pankreaitit tedavisi AP: Akut pankreatit, CRP: C-reaktif protein, YBÜ: Yo un bak m ünitesi, CT: Bilgisayarl tomografi, US: Ultrasonografi, FNA: nce i ne aspirasyonu

5 85 Akut pankreatitde tedavi fiiddetli akut pankreatitde tüm hastalara düflük molekül a rl kl heparin ile tromboz proflaksisi verilmelidir. Stress ülseri proflaksisi için tedavi verilmesi halen tart flmal d r. Probiyotik proflaksisi ile ilgili bir randomize kontrollü çal flmada fliddetli akut pankreatitde verildi inde infeksiyöz komplikasyonlar önlemedi i hatta artm fl mortaliteyle birlikte oldu u bildirilmifltir. Antibiyotik proflaksisinin, steril nekrozda verildi inde infeksiyona ba l morbidite ve mortaliyeyi azaltt konusu tart flmal da olsa önerilmektedir. En yayg n görülen mikroorganizmalar E. Koli, Pseudomonas, Klepsiella ve Stafilokoklard r. Tedavide imipenem, florokinolonlar ve sefalosporinler gibi pankreatik dokuya penetrasyonu iyi olan antibiyotiklerin kullan lmas önerilir ve tedavi süresi en az 2 hafta olmal d r (23-27). O 2 satürasyonu > %95 olacak flekilde nazal kanül veya maskeyle sürekli oksijen deste i verilmelidir. Pulmoner komplikasyonlar n tedavisi s ras nda mekanik ventilasyon veya renal komplikasyonlar için hemodiyaliz gereksinimi otaya ç kabilir (28, 29). Ratlar üzerinde oluflturulan akut pankreatit modellerindeki deneysel çal flmalarda moleküler düzeyde etkili olabilece i düflünülen birçok ajan pankreatit tedavisi için denenmifltir (antiproteazlar, anti TNF-α, anti IL-1, Anti VCAM-1, 5-flourourasil, Ca antagonistleri, PPR-γ antagonisti rosiglitazone ve resveratrol). Bunlar n akut pankreatitdeki inflamatuvar yan t n fliddetini azaltt, biyokimyasal, histopatolojik ve immünohistokimyasal de erlendirmelerle gösterilmiflse de bu ajanlar n klinikte akut pankreatitin tedavisinde kullan labilmeleri için daha ileri çal flmalara gereksinim vard r. Endoskopik ve Cerrahi Tedavi fiiddetli pankreatit; Atlanta s n fland rmas nda lokal ve sistemik komplikasyonlar olan pankreatit olarak tan mlanm flt r. nfekte pankreatik nekrozun tedavisinde cerrahi debridman veya nekrozektomi alt n standartd r ve mortaliteyi azalt r (30, 31) Semptomlar n bafllang c ndan itibaren haftada cerrahi planlanmal d r. Steril nekrozda ise erken cerrahi tedavinin mortalitesi %65 olup, bugün için terkedilmifltir. Bu amaçla perkütanöz ve endoskopik drenaj yöntemleri de tan mlanm flt r. Endoskopik yöntemlerin tedavide öncelikli oldu u durumlar ise, biliyer pankreatitde endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile tafl ekstraksiyonu, sfinkter oddi disfonksiyonuna (SOD) a ba l AP de endoskopik sfinkterotomi (EST) ve pankreas divisumda EST ve/veya stentlemedir (32). Ayr ca pankreatik pseudokist drenaj, pankreatik kanal y rt lmas na ba l pankreas fistülü ve pankreas kanal darl klar gibi geliflebilecek komplikasyonlar n tedavisinde de endoskopik tedavi yöntemleri önemli yer tutar. Pankreatik pseudokist drenaj nda e er kist, duvar bas yaparak kabart yorsa do rudan endoskopik transmural drenaj etkilidir (33). Duvarda kabar kl k yapmayan kistler için endoskopik ultrasonografi (EUS) rehberli inde kist drenaj önerilir (34). Majör papillaya profilaktik pankreatik plastik stent yerlefltirilmesi SOD olgular nda, zor kanülasyonda, ön keside ve majör papillaya balon dilatasyonu uygulanan olgular n 2/3 de post -ERCP AP i önlemede etkili bulunmufltur (35, 36). Hafif veya fliddetli akut biliyer pankreatitde e er kolanjit bulgular yoksa erken ERCP yarars zd r (37-42). Kolelitiyazisin tedavisi için erken laparoskopik kolesistektomi hafif ve orta fliddette AP olgular nda hastaneden taburcu olmadan yap lmal - d r. fiiddetli olgularda ise tam iyileflme beklenmelidir (43). Akut pankreatitte tedavi yaklafl m fiekil 1 de özetlenmifltir. KAYNAKLAR 1. Halangk W, Lerch MM. Early events in acute pancreatitis. Gastroenterol Clin N Am 2004; 33: Guzman EA, Rudnicki M. Intricacies of host response in acute pancreatitis. J Am Coll Surg 2006; 202: Yadav D, Lowenfels AB. Trends in the epidemiology of the first attack of acute pancreatitis: a systematic review. Pancreas 2006; 33: Van Westerloo DJ, Bruno MJ, van der Poll T. New insights into the pathophysiology and severity assessment of acute pancreatitis. In: Vincent JL (ed.), Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine. Berlin Springer; 2003; Marx C. Adrenocortical insuffi ency: An early step in the pathogenesis of severe acute pancreatitis and development of necrosis? Do we have a new treatment option? Crit Care Med 2006; 34: Owyang C. Pancreatitis. In: Goldman L (ed.), Cecil Medicine, 23rd ed. Saunders, An Imprint of Elsevier, Accessed through 7. Carroll JK, Herrick B, Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: Diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician 2007; 75: Go VLW, DiMagno EP, Gardner JD et al. The pancreas: biology, pathobiology, and disease. 2 nd ed. New York, Raven Press, Elfar M, Gaber LW, Sabek O, et al. The inflammatory cascade in acute pancreatitis: relevance to clinical disease. Surg Clin North Am 2007; 87: , vii. 10. Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ranson JH. Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis. Radiology 1990; 174: Chatzicostas C, Roussomoustakaki M, Vardas E, et al. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APAC- HE II and III scoring systems in predicting acute pancreatitis outcome. J Gastroenterol 2003; 36: Balthazar EJ. Complications of acute pancreatitis: Clinical and CT evaluation. Radiol Clin North Am 2002; 40: Beger HG, Rau B, Mayer J, Pralle U. Natural course of acute pancreatitis. World J Surg 1997; 21: Law NM, Freeman ML. Emergency complications of acute and chronic pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am 2003; 32: , ix. 15. Mayerle J, Simon P, Lerch MM. Medical treatment of acute pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am 2004; 33: , viii. 16. Sax HC, Warner BW, Talamini MA, et al. Early total parenteral nutrition in acute pancreatitis: lack of beneficial effects. Am J Surg 1987; 153:

6 86 D fi BEYAZ ve ark. 17. Marik PE, Zaloga GP. Meta-analysis of parenteral nutrition versus enteral nutrition in patients with acute pancreatitis. BMJ 2004; 328: Heyland DK, Drover JW, MacDonald S, et al. Effect of postpyloric feeding on gastroesophageal regurgitation and pulmonary microaspiration: results of a randomized controlled trial. Crit Care Med 2001; 29: Tenner S: Initial management of acute pancreatitis: critical issues during the first 72 hours. Am J Gastroenterol 2004; 99: McClave SA, Chang WK, Dhaliwal R, Heyland DK. Nutrition support in acute pancreatitis: a systematic review of the literature. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2006; 30: Thompson DR. Narcotic analgesic effects on the sphincter of Oddi: a review of the data and therapeutic implications in treating pancreatitis. Am J Gastroenterol 2001; 96: Bernhardt A, Kortgen A, Niesel HCh, Goertz A. Using epidural anesthesia in patients with acute pancreatitis prospective study of 121 patients. Anaesthesiol Reanim 2002; 27: Sharma VK, Howden CW. Prophylactic antibiotic administration reduces sepsis and mortality in acute necrotizing pancreatitis: a meta-analysis. Pancreas 2001; 22: Howard TJ, Temple MB. Prophylactic antibiotics alter the bacteriology of infected necrosis in severe acute pancreatitis. J Am Coll Surg 2002; 195: Isenmann R, Runzi M, Kron M, et al. Prophylactic antibiotic treatment in patients with predicted severe acute pancreatitis: A placebo-controlled, double-blind trial. Gastroenterology 2004; 126: Pederzoli P, Bassi C, Vesentini S, Campedelli A. A randomized multicenter trial of antibiotic prophylaxis of septic complications in acute necrotizing pancreatitis with imipenem. Surg Gynecol Obstet 1993; 176: Bassi C, Larvin M, Villatoro E. Antibiotic therapy for prophylaxis against infection of pancreatic necrosis in acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev, 2003; (4): CD Finley JW. Respiratory complications of acute pancreatitis. Am Surg 1969; 35: Pastor CM, Matthay MA, Frossard JL. Pancreatitis-associated acute lung injury: New insights. Chest 2003; 124: Carroll JK, Herrick B, Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: Diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician 2007; 75: Malangoni MA, Martin AS. Outcome of severe acute pancreatitis. Am J Surg 2005; 189: Attasaranya S, Abdel Aziz AM, Lehman GA. Endoscopic management of acute and chronic pancreatitis. Surg Clin North Am 2007; 87: , viii. 33. Hookey LC, Debroux S, Delhaye M, et al. Endoscopic drainage of pancreatic fluid collections in 116 patients: a comparison of etiologies, drainage techniques and outcomes. Gastrointest Endosc 2006; 63: Sriram PV, Kaffes AJ, Rao GV, Reddy DN. Endoscopic ultrasound-guided drainage of pancreatic pseudocysts complicated by portal hypertension or by intervening vessels. Endoscopy 2005; 37: Somogyi L, Chuttani R, Croffie J, et al. Biliary and pancreatic stents. Gastrointest Endosc 2006; 63: Singh P, Das A, Isenberg G, et al. Does prophylactic pancreatic stent placement reduce the risk of post-ercp acute pancreatitis? A meta-analysis of controlled trials. Gastrointest Endosc 2004; 60: Oría A, Cimmino D, Ocampo C, et al. Early endoscopic intervention versus early conservative management in patients with acute gallstone pancreatitis and biliopancreatic obstruction: a randomized clinical trial. Ann Surg 2007; 245: Fölsch UR, Nitsche R, Lüdtke R, et al. Early ERCP and papillotomy compared with conservative treatment for acute biliary pancreatitis. The German Study Group on Acute Biliary Pancreatitis. N Engl J Med 1997; 336: Neoptolemos JP, Carr-Locke DL, London NJ, et al. Controlled trial of urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic sphincterotomy versus conservative treatment for acute pancreatitis due to gallstones. Lancet 1988; 2: Sharma VK, Howden CW. Metaanalysis of randomized controlled trials of endoscopic retrograde cholangiography and endoscopic sphincterotomy for the treatment of acute biliary pancreatitis. Am J Gastroenterol 1999; 94: Petrov MS, van Santvoort HC, Besselink MG, et al. Early endoscopic retrograde cholangiopancreatography versus conservative management in acute biliary pancreatitis without cholangitis: a meta-analysis of randomized trials. Ann Surg 2008; 247: Forsmark CE, Baillie J; AGA Institute Clinical Practice and Economics Committee; AGA Institute Governing Board. AGA Institute technical review on acute pancreatitis. Gastroenterology 2007; 132: Taylor E, Wong C. The optimal timing of laparoscopic cholecystectomy in mild gallstone pancreatitis. Am Surg 2004; 70:

Akut Pankreatit İzlem ve Endoskopik Tedaviler. Prof. Dr Orhan Tarçın Endoskopi Akasya Sindirim Sistemi Hastalıkları Merkezi

Akut Pankreatit İzlem ve Endoskopik Tedaviler. Prof. Dr Orhan Tarçın Endoskopi Akasya Sindirim Sistemi Hastalıkları Merkezi Akut Pankreatit İzlem ve Endoskopik Tedaviler Prof. Dr Orhan Tarçın Endoskopi Akasya Sindirim Sistemi Hastalıkları Merkezi Anatomi Erişkinde 75 100 gr ve ortalama 15 20 cm (From Skandalakis JE, Gray SW,

Detaylı

AKUT PANKREATİT MEDİKAL VE ENDOSKOPİK TEDAVİ. DR. BİROL ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. HEBİPA Eylül 2009 ANTALYA

AKUT PANKREATİT MEDİKAL VE ENDOSKOPİK TEDAVİ. DR. BİROL ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. HEBİPA Eylül 2009 ANTALYA AKUT PANKREATİT MEDİKAL VE ENDOSKOPİK TEDAVİ DR. BİROL ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HEBİPA 2009 24 Eylül 2009 ANTALYA Claude Bernard 1856 da pankreatik kanala safra reflüsü akut

Detaylı

Akut Pankreatit. Acil Tıp El Kitabı Kadir Öztürk, Ali Osman Yıldırım. Acil Tıp El Kitabı

Akut Pankreatit. Acil Tıp El Kitabı Kadir Öztürk, Ali Osman Yıldırım. Acil Tıp El Kitabı Akut Pankreatit Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Akut pankreatit gastrointestinal sistemin yüksek mortalite ve morbiditesiyle sonuçlanan inflamatuvar bir hastalığıdır. Avrupa

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi

Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2013 ; 21 (1) : 05-10 Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi Assessment of bedside index for severity in acute pancreatitis in a Turkish population

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR fatih.agalar@anadolusaglik.org HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ? 1. Bursaspor 2. Galatasaray 3. Beşiktaş 4. Fenerbahçe 5. Milan KATILIMCI PROFİLİ 1. Genel Cerrahi Uzmanı

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

AKUT PANKREATİT. Dr.Serkan Yılmaz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (15-18 Mayıs 2014)

AKUT PANKREATİT. Dr.Serkan Yılmaz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (15-18 Mayıs 2014) AKUT PANKREATİT Dr.Serkan Yılmaz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (15-18 Mayıs 2014) Plan Tanım Sınıflama Epidemiyoloji Patogenez Tanı Tedavi Tanım

Detaylı

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Akut Pankreatit Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Anatomi ve fonksiyonlar Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Etyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Anatomi ve fonksiyonlar

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI

KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI DR.ORHAN KOCAMAN KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAHÇELİEVLER MEDİKAL PARK HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ AĞRININ TARİHÇESİ SUNU PLANI 1-)

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman?

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Dr. Levent Döşemeci Kemerburgaz Üni. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD Ortak Görüş Enteral yol tercih edilmeli Barsak bariyer fonk.nın korunması -

Detaylı

fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi?

fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi? ÖZGÜN ARAfiTIRMA fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi? Severe pancreatitis and treatment approaches: Are current classifications sufficient? Ömer Vedat ÜNALP, Varl

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

İlk olarak 1856 da Claude Bernard pankreatik kanala safra

İlk olarak 1856 da Claude Bernard pankreatik kanala safra güncel gastroenteroloji 15/3 Akut Pankreatit ve Yönetimi Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü, Adana İlk olarak 1856 da Claude Bernard pankreatik

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

NEKROTİZAN PANKREATİTLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

NEKROTİZAN PANKREATİTLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):326-330 NEKROTİZAN PANKREATİTLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Cemalettin ERTEKİN İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Servisi, İSTANBUL cemalettin@ertekin.info

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi

Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi Araştırmalar / Researches Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi Gülen Tandoğan 1, Belkıs Nihan Coşkun 1, Ayça Eroğlu 1, Duygu Nurdan Avcı 1, Kader Irak 2, Murat

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline recommendatoins?

Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline recommendatoins? AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2008; 7 (1): 18-23 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Akut pankreatitli olgularımız: Kılavuz önerilerinden ne kadar uzak? Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline

Detaylı

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem & Pankreas Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek

Detaylı

Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi Türker YARDAN a1, Selim GENÇ 1, Ahmet BAYDIN 1, Mehmet Selim NURAL, Macit AYDIN 1, Dursun

Detaylı

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Giriş Nötropeni genellikle malign bir hastalık tedavisi sırasında kemoterapinin

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz Meyancı Köksal

Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz Meyancı Köksal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyum Dizisi No: 51 Mayıs 2006; s. 45-49 Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

AKUT PANKREATİTTE AĞRI İLE PANKREATİT ŞİDDET SKORLAMASI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? PANKREATİK NEKROZU ÖNGÖRÜR MÜ?

AKUT PANKREATİTTE AĞRI İLE PANKREATİT ŞİDDET SKORLAMASI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? PANKREATİK NEKROZU ÖNGÖRÜR MÜ? T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI AKUT PANKREATİTTE AĞRI İLE PANKREATİT ŞİDDET SKORLAMASI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? PANKREATİK NEKROZU ÖNGÖRÜR

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları ve mortaliteye etkili faktörler

Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları ve mortaliteye etkili faktörler 500 JCEI / Aliosmanoğlu ve ark. Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi 2012; 3 (4): 500-504 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.04.0209 RESEARCH

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk

Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk Dr. Nihat AK DEÜTF Acil Tıp AD İzmir 09 Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk 1 2 3 4 BNP Brain natriüretik peptid Temel kaynak kalbin ventrikülleri 1988 de domuzların

Detaylı

PANKREATİT. Akut Pankreatit ANATOMİ. Akut pankreatite neden olan. Epidemiyoloji. ilaçlar

PANKREATİT. Akut Pankreatit ANATOMİ. Akut pankreatite neden olan. Epidemiyoloji. ilaçlar PANKREATİT PANKREATİT Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Giriş Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı ve Taburculuk ve Yatış Akut Pankreatit Pankreasın çeşitli nedenlerle oluşan inflamasyonu

Detaylı

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Hüseyin Yönder1. Abstract. Billroth II

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Hüseyin Yönder1. Abstract. Billroth II Subtotal Gastrektomi Ameliyatı Geçirmiş bir Hastada ERCP Sonrası Gelişen İntestinal Perforasyon Intestinal Perforation Following ERCP In a Patient With Previous Gastric Resection Genel Cerrahi Başvuru:

Detaylı

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal BT De Acilde Akut Kar n n A r s A En s k s k ba vurulardan: % 5-10 Etiyoloji ço unda belirsiz: % 42 Cerrahi neden % 15-40 Yat : : %

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

D ABET VE CERRAH. Doç. Dr. Mücahit Özyazar

D ABET VE CERRAH. Doç. Dr. Mücahit Özyazar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Diabetes Mellitus Sempozyumu 18-19 Aral k 1997, stanbul, s. 145-150 D ABET VE CERRAH Doç. Dr. Mücahit Özyazar G R fi Diabet insidans n n en

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Mehmet YAŞAR Ali Kemal TAŞKIN İsmet ÖZAYDIN Batı Karadeniz Bölgesindeki Akut Pankreatitli Hastaların Retrospektif Analizi Retrospective

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Akut Pankreatit. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(3):185-197. Mehmet KEŞKEK*, Erhan HAMALOĞLU*

Akut Pankreatit. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(3):185-197. Mehmet KEŞKEK*, Erhan HAMALOĞLU* Akut Pankreatit Mehmet KEŞKEK*, Erhan HAMALOĞLU* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Akut pankreatit; hafif ödematöz pankreatitten, %20 mortaliteye sahip şiddetli

Detaylı

Akut Pankreatit Hastalarının Değerlendirilmesi. Evaluation of Patients with Acute Pancreatitis

Akut Pankreatit Hastalarının Değerlendirilmesi. Evaluation of Patients with Acute Pancreatitis Araşt rma / Research Akut Pankreatit Hastalarının Değerlendirilmesi Evaluation of Patients with Acute Pancreatitis Orhan Alimoğlu, İbrahim Atak, Tolga Canbak, Mustafa Hasbahçeci, Fatih Başak, Müjgan Çalışkan

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO AKUT ve KRONİK PANKREATİTLER Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO Pankreasın görevleri Karbonhidrat Protein Yağ sindirimi için gerekli enzim

Detaylı

Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU?

Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU? Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU? Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 2013 Konu Akışı Dekompanse siroz hastasında görülen

Detaylı

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular Enteral mi, Parenteral mi? Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Đlave Sorular Beslenme desteği gerekli mi? Ne zaman başlanmalı? Ne kadar süre

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZE sendromu; Pankreas veya oniki parmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkan inatçı mide ülseri dir. Bu tümörlerden salgılanan gastrin hormonu nedeniyle mide asiditesi

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

SEPSİSTE KRİTİK BAKIM. Dr. Funda K. Akarca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

SEPSİSTE KRİTİK BAKIM. Dr. Funda K. Akarca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı SEPSİSTE KRİTİK BAKIM Dr. Funda K. Akarca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı BAKTEREMİ İNFEKSİYON SIRS PANKREATİT FUNGEMİ PARAZİTEMİ VİREMİ SEPSİS TRAVMA YANIK DİĞER DİĞER The ACCP/SCCM

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (2) 67-73, 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi Belkıs Nihan COŞKUN 1, Gülen

Detaylı

Yoğun Bakım Hastası Kimdir? Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Hastası Kimdir? Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Hastası Kimdir? Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Postanestezi ayılma üniteleri (reanimasyon) 1950 fi Polio

Detaylı

Travma D fl Akut Pankreatit Olgular nda Prognostik

Travma D fl Akut Pankreatit Olgular nda Prognostik ARAfiTIRMA MAKALES Travma D fl Akut Pankreatit Olgular nda Prognostik Kriterlerin Sonuç Üzerine Etkisi The effect of prognostic criteria on the outcome of patients with nontraumatic acute pancreatitis

Detaylı

AKUT PANKREATİT. Prof. Dr. Metin KAPAN. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

AKUT PANKREATİT. Prof. Dr. Metin KAPAN. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı AKUT PANKREATİT Prof. Dr. Metin KAPAN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Akut Pankreatitte Patoloji Akut ödematoz pankreatit Akut hemorajik pankreatit ETYOLOJİ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Akut pankreatit fliddetinin erken tan s nda Ranson ve APACHE II skorlar n n, serum interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin rolü

Akut pankreatit fliddetinin erken tan s nda Ranson ve APACHE II skorlar n n, serum interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin rolü Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(2):83-88 Akut pankreatit fliddetinin erken tan s nda Ranson ve APACHE II skorlar n n, serum interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

Akut Pankreatitte Yaklafl m ve Tedavi

Akut Pankreatitte Yaklafl m ve Tedavi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 239-262 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Organ nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5:

Organ nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 116-123 Hastane İnfeksiyonları Organ nfeksiyonlar Dr. Gülüm ALTACA* * Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Cerrahi Klini i, stanbul. AKUT KOLES ST

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Sep$k Şok ve Güncel Yaklaşımlar. Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp Anabilim Dalı

Sep$k Şok ve Güncel Yaklaşımlar. Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp Anabilim Dalı Sep$k Şok ve Güncel Yaklaşımlar Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp Anabilim Dalı Niye Ben? Ciddi sepsis ve sep$k şok Tüm hastane yahşlarının %2.9 Yoğun Bakım yahşlarının %10 YaHş ~ %50 Acil Servisten Hedefe yönelik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Nütrisyonel tarama metodları

Nütrisyonel tarama metodları Nütrisyonel tarama metodları Doç Dr Sema Basat Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 02.11.2013 Özellikle hastanede yatan hastada malnütrisyon TANIMLANMIYOR TEDAVİ EDİLMİYOR. NEDEN? TARAMA, DEĞERLENDİRME,

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı

Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Doç Dr Yusuf Yılmaz Marmara Üniversitesi Tıp Fak Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK HEPATOLOJİ KURSU 18-19 Eylül 2015 Radisson Blu Otel, Şişli,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı