l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz."

Transkript

1 DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarasr. T.C.Kimlik numarasr Telefon ve Faks Numarasr Kuruluqunuzcakapah zarf usuhi Doprudan Temin Yontemiyle gergekleqtirilecek olan: DELOKOMOTIFLERE AIT 5 ADET BLOVER 8 ADET FAN BAKIMI VE 2 ADET FAN REVZYON YAPTIRILMASI I$I yaprm ipi'ne iliqkin dosya kapsamrndaki btltrln gartname ve ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmayrp peginen kabul ediyorum ve teklifimi buna gdre veriyorum. l) SOz konusu ili.. L (rakamla), Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV harig) btittin vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutannrn en azyo3'i kadar gegici teminat yatrrdrlrma dair belge ekte sunulmuqtur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gun stire ile gegerlidir 5) Verilen tekliflerin en dtiquk olanr bile avantajh teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu pegrnen kabulleniriz. 6) Yukarrda belirtilen iq tizerimde kalrrsa, teklif bedelinin oh6'sr kadar kesin teminat vermeyi ve sdzlegme tmzalamayr kabul ve taahhtlt ederim lederiz. Not. *Teklif mektuplarr 84 lw/2a l4 tarihi ve saat 14:00' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler delerlendirmeye ahnmayacaktrr. **Teklif zarfinrn iizerine igin adr yazrlacaktrr. ***Gegici teminat yatrrmayan teklif sahibinin teklifi dikkate ahnmaz. ****Yaprlan tercrh sonunda, MalAlizmet ahmr i.izerinde kalan isteklinin mticbir sebep halleri drgrnda usulune g6re sozlegme yapmamasl ve ve y0kilmltiltigun[ yerine getrimemesi durumunda gegici teminatlan irat kaydedilir.

2 BiRiM FiYAT TE,KLIF CETVELi Srra No Mal Kaleminin Adr vc Krsa Agrklamast Miktarr Teklillldilcn Birrm l.'ivat (Para bu-uni belirtilcrek) 'l'ulan (l'ara birinl bclirtilerck) Il[JL()VltR r AMtRi N) 5 I]AN BAKIMI AI) 8 lran ItlrVllYONtl Al) 2 lrplam lulur (K I) V IlariC)

3 2.? 1. KAPSAM Bu teknik gartname atolyemize tahsisli Lokomotiflere ait 5 Adet Bi-i16ver,B Adet Fan revizyonunun piyasada yaptrrrlmas:. ve garanti_ konu.l_arrnr kapsar. DE 24000, DE1B000 Fan bakrml ve 2 Adet ilqiii istekl_er, muayene isrerr.sn 2.1Ta1ep listesinde yer ar-an B adet bak:-m,2 adet revizyon fan,5 bulover bakrmrnr yriklenici atolyesinde yapacaktlr adet bakrm,2 adet fan reviryonu ve -5 aoet bur_overin yuklenici atolyesine gottiriiltip getirilmesi yukleniciye 2.3.Teklif aittir. ediren bakrm ve revizyonrarr TCDD,nin kalite talebine, boyut ve tolerans, kurlanim yerine uygunruk ve garrgma fonksiyonu itibarryla aynen uygun oldufiu teklife belirtil-ecektir. 2.4loko bakrm atolyece olugturur-acak heyetge firma tesisr-eri ve yaprlan igin demontaj ve montaj agamalarr incel-enecek, belirtilen teklifte iglerden farkrr bir igin qrkmasr durumunda yriklenici farklr iqi yapmadan 6nce TCDD ye bildirecek, TCDD aen yett<i aldrktan sonra igi yapacakt:-r.. Bu inceleme TCDD yetkil-ilerince olugturul-acak bir komisyonca gergeklegtirilecektir Talep edilen,fan bak1m1 ve revizyonu,bulover bakrmrnr yapan yuklenici deligtirdi{i mal-zemelerin rskatlarrnr TCDD ye teslim edecektir gartnamede belirtilen miktar yi_ikleniciye partirer halinde veri l-ece kti r BAKIMDA VE REV1ZYONDA YAPILACAK ISTEKLER BAKIMDA YAP]LACAKLAR FAN - G6vde iqersinde bul_unan yatay mile goz kontrol_ri yaprlrp,uzerinde burunan diglide k:-rrk bogluk kontrori_i yaprlacak. -Yatay mi-l ve dikey mil_ tizerinde bul_unan rul-manl-ar, kegeler, gresorlrik, contalar, yaq.r ve davlumbaz tit.regim sabitleme takozl-arr yenisi ire de{ietirilecek. -montajda dikey milin salgrsr, digrisi ve rul_man kontrol_ri yaprlrp baliantr yaprlacak. -dikey ve yatay mil boqrukl-arr ayarlanacak.bogluk ayarl 15 ol-acak. -kolektor sabitleme pervane rulmanr fil_ansr,gres6rj_uk filangr :-srtr.larak mi1 Uzerine gegirilecek. -davlumbaz koll-arr elri1ik1er, davlumbaz sacrnrn do{.ru1tul_masr yap:-lacak ve fanrn salgrlama kontrolri yaprl:_p vibrasyon engelj-enecek. -Bakrm bittikten sonra boyanrp teslim edil-ecektir. -Bakrr sarglnln kontrol-iirolqumti ve bakrmr yaprlacak. -Pervane kanat tamiri, ttim crvatal_arrn yenisi ire de$igtirilmesi / e,f

4 -bul6ver komple drg saq ezikleri tamiri,bagrantl yuzeyinin sonve kaqrklrfr duzelrir-me ramirrai;i;-;;;i" kanarsrk sarlak ve salgr giderme tam'ratrrbak:-mdan sonra boyanarak tesrimi. -komple yas kegeleri,contar-arr,rulmanlarr ve gresorlukleri yenilenecektir. - Yaslr basrnqlr gektirmererre gevirme kasnakr_arr,rulmanr_ar ve filaglar s6kulup milin salgrsr ve davr_umbazrn gonyesi kontrol edilecek. Rnvizyoll FANrN: Bakrm(3-1 maddesi)+diqlirerin yeni imar.atr+dikey ana mir_ yeni imal-atr+ A1t di9li milin yeni imalatr+kolekt.r bak:_r sargrlarlnrn yenilenmesi verir-en numunenin olqulerek sargr ve bakrr kimyasal bilegenlerinin korunarak fizikser olqu]erde yaprlmasr. 3. MUAYENELER Temin edilen malzemei-erin karite kontrol berger_eri tesr_imat ir-e fi:]ikte TCDD'ye verj-recektir. Teslim edir-en marzeme.r-ere kalite bergeleri incelendikten ait sonra fiziksel agasrda berirtiren muayeneleri yaprlacaktrr. Bu sonuqlara muayene.l-erden g6re el-de tum partinin edil_en kabulti yaprlacak, herhangi birinin sonuelardan uygun bulunmamasr ret harinde edi]ecektir. britun parti malrarr 3.1. Fiziksel Muayeneler Muayene ve kabul komisyonunca malzemel_er i gersinden maddesine g6re seqilecek $art,namenin numuneler Uzeri nde muayeneler agagrdaki yapr lacaktrr Gtiriiniig Mrayenesi Mal-zemel-erin goru$ muayenesinde marka.r-amanrn eksiksiz ve uygun ordu$u muayene edirecektir. Mar-zemer-erde hasar, deformasyon, korozyon vb. kusurr-ar ire imarattan kaynaklanan artrk, boqluk, gatj-ak vb. hatal_ar bulunmayacaktrr. 3.L.2. Boyut Muayenesi Malzemelerin kulr-anrr-makta ordufu orijinaj- mar_zemelere gore boyut ve tol_erans muayeneleri yaprlacaktrr. 3'1'3' Ku]lanrm yerine uygunluk ve Fonksiyonel Muayene Mal-zemelerin en gee 30 takvim grinii iqersinde kur-r_anrldr$r yere montajr yaprlarak, yerine uygunlu!., i:_. qalrgma fonksiyonu muayeneleri yaprlacaktrr Numune Alma dr'n / +

5 Numuneler, TCDD muayene ve kabur komisyonunca tesr-im edir_en malzemeler iqersinden gerek g.rulecer mit<taroa (1 araqj_rk) geligigtizel_ ol_arat< seqitecektir. TCDD muayene ve kabul komisyonu muayeneler gerek duydusu takdirde muayene saylsrnr arttrrabir_ecek veya azartabirecektir GARENTi Yr-iklenici tarafrndan temin edilen butun ma]zemer-er atolyemize tesl-iminden sonra iq bunyesinde ve drq gorunu$unde meydana gelecek ima]at hatalarrni kargr en az bir (1) yrj_ muddetle garantili or-acaktrr. Bu mr.iddet igerisinde gorulecek hatar_r mal-zeme]er yuklenici tarafrndan, kendisi-ne bilgi veril_mesinden en geq 20 gun iqerisinde bede]siz or_arak defigtirecektir. Yukl-enici bir sure igersinde artza muoar,aie etmediii takdirde temin ettisi ma]-zemenin onarrmr TCDD tarafrndan yaprlacak (veya yaptrrrlacak), onarlm masrafr yukleniciden alrnacakt:_r, YUkl-enici bu masraf:-.demedi$i takdirde TCDD bunr_arr yuklenicinin ar-acakr-arrndan veya teminatr-arrndan tahsir etme hakkrna sahiptir. A},IBAT.AiI VE TESLIM YERI 5.1. Drg hava ile temasr yaprlm:-g ise malzemel-er ya{lanacaktrr. Onleyemeyecek gekilde bir ambalajlama korozyona kargr koruyucu ya! i1e 5.5 Ytklenici sozregme imzar-amasrndan it.ibaren fan ve bu]overi roko bakrm atelyeden belge kargrlrfrnda alrp,10 gun igersinde tamir edip tesr-im a,d:-!r igyerine nerge karg:-:.rfrrnda teslim edecektir.tesrim belgesi or-madan "rrr.fr-..r iqleme tabi olmayacaktrr. 6 FIYATLANDIRMA I Adet fan Bakrmr+ 2 yenilenmesi ) +bti16ver tamiri de!erlendirilecektir. Adet fan Revizyonu (bakrm+mal-zeme toplam en duguk fiyat / Nl/. c.l

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SATIN ALMA, VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI KISIM- I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1-

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı