MALÝ YILI KESÝN HESABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALÝ YILI KESÝN HESABI"

Transkript

1 2 00 9

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali ve Grafiði Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali ve Grafiði Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali ve Grafiði Toplam Harcamalar Cetvel Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli GELÝRLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Ýcmali ve Grafiði... Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli... FÝNANSMANIN EKONOMÝK SI KESÝN HESAP CETVELÝ Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Kesin Hesap Cetveli GENEL MÝZAN Genel Mizan BÝLANÇO Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri YÖNETÝM DÖNEMÝNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKÝLÝLERÝNE AÝT LÝSTE... Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste... Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Kredi Artýklarý Cetveli... Ýç Borçlar Cetveli Açýklamasý... Ýç Borçlar Cetveli... Dýþ Borçlar Cetveli Açýklamasý... Dýþ Borçlar Cetveli Bütçe Emanetleri Cetveli Teminat mektuplarý Sayým Tutanaðý Menkul Kýymet Varlýk Sayým Tutanaðý Banka Mevcudu Tespit Tutanaðý TAÞINIR KESÝN HESAP ÝCMAL CETVELLERÝ Taþýnýr Kesin Hesap Ýcmal Cetveli ve Grafikleri GEREK DUYULAN DÝÐER BELGELER Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosu Faaliyet Sonuçlarý Tablosu Kiþilerden Alacaklar Cetveli Avans ve Krediler Cetveli

4

5 2 00 9

6

7 Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelleri

8

9 G DERLER KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMSI Kurumu : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 FONKS YONEL AÇIKLAMA 01- GENEL KAMU H ZMETLER Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01-Yasama ve Yürütme Organlar, Finansal ve Mali ler, 03-Genel Hizmetler, 06-Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler, 09-S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,68 TL olup y l içinde ,17 TL harcama gerçekle mi ve ,51 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 03- KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01-Güvenlik Hizmetleri, 02- Yang ndan Korunma Hizmetleri, 09- S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,20 TL olup y l içinde ,46 TL harcama gerçekle mi ve ,74 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 04-EKONOM K LER VE H ZMETLER Ekonomik ler ve Hizmetler Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 04-Madencilik, malat ve n aat Hizmetleri, 05- Ula t rma Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,39 TL olup y l içinde ,78 TL harcama gerçekle mi ve ,61 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 05- ÇEVRE KORUMA H ZMETLER Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01- At k Yönetimi Hizmetleri, 09- S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülen net bütçe ödene i tutar ,40 TL olup y l içinde ,62 TL harcama gerçekle mi ve ,78 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 06- SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER skan ve Toplum Refah Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01- skan leri ve Hizmetleri, 02- Toplum Refah Hizmetleri, 09-S n fland rmaya Girmeyen skan ve Toplum Refah Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülen net bütçe ödene i tutar ,03 TL olup y l içinde ,93 TL harcama gerçekle mi ve ,10 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 07-SA LIK H ZMETLER Sa l k Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 03- Hastane leri ve Hizmetleri, 04- Halk Sa l Hizmetleri, 09- S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,43 TL harcama gerçekle mi ve ,57 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 08- D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 01- Dinlenme ve Spor Hizmetleri, 02- Kültür Hizmetleri, 03- Yay n ve Yay m Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,30 TL olup y l içinde ,37 TL harcama gerçekle mi ve ,93 TL kullanmayan ödenek iptal edilmi tir. 09- E T M H ZMETLER E itim Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 04- Yüksekö retim Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,61 TL harcama gerçekle mi ve ,39 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir. 10- SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard m Hizmetleri Fonksiyonel S n fland rman n ikinci düzeyinde yer alan 02- Ya l l k Yard m Hizmetleri, 07- Sosyal Güvenligi Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetleri için 2009 mali y l bütçesi ile verilen ödenek, y l içinde ek ve ola an üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve dü ülenden sonra net bütçe ödene i tutar ,00 TL olup y l içinde ,37TL harcama gerçekle mi ve ,63 TL kullan lmayan ödenek iptal edilmi tir.

10

11 KURUMSAL YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND IRMA AÇIKLAMA LE EKLENEN MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I GENEL SEKRETERL K , ,00 0, , , , GENEL SEKRETERL K , ,00 0, , , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , , , , , , Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , NSAN KAYNAKLARI E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 300, , , , MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , MAA TAHAKKUK UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I , , , , , , B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , B LG A LARI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , ,85 (+) DÜ ÜLEN KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RE BA KANLI I , , , , , , UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , AR-GE DA RE BA KANLI I ,00 0,00 0, ,00 0, , PERFORMANS VE KAL TE ÖLÇÜTLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5, AR-GE UBE MÜDÜRLÜ Ü ,00 0,00 0, ,00 0, , TEFT KURULU BA KANLI I , ,00 0, , , , TEFT KURULU BA KANLI I , ,00 0, , , , Ç DENET M B R M BA KANLI I , ,00 0, , , , Ç DENET M B R M BA KANLI I , ,00 0, , , , HUKUK MÜ AV RL , , , , , , HUKUK MÜ AV RL , , , , , , BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE BA KANLI I , , , , , , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KATI ATIK LETMELER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , GIDA KONTROLVE LABRATUVAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5, VETER NER LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , MEZBAHA UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , , , , , HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KAMULA TIRMA UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KENTSEL DÖNÜ ÜM VE YEN YERLE MELER B MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , EMLAK UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , , , , , , ETÜD PROJE UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KENTSEL TASARIM VE KENT ESTET UBE MÜDÜRLÜ Ü 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 (-) NET ÖDENE PTAL ED LEN

12 KURUMSAL YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND IRMA AÇIKLAMA LE EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I FEN LER DA RES BA KANLI I , , , , , , YAPI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 50, , , , YOL YAPIM BAKIM UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , BAKIM ONARIM VE ALTYAPI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , , , , , , , VE PERFORMANS UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , GEL RLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , MUHASEBE UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , Ç KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , TA INIR MAL KAYIT TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , BANKA VE KRED LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,60 0, , , , STRATEJ GEL T RME UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,60 0, , , , LETME VE T RAKLER DA RE BA KANLI I , , , , , , KORUMA VE GÜVENL K AM RL , , , , , , DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , HAL B MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , BALIKHAL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , A EVLER B MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , RKETLER VE KURULU LAR UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , BURSLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü ,00 500,00 0, , , , FAK R VE MUHTAÇLARA YARDIM UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , TERM NALLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , MAR VE EH RC L K DA RE BA KANLI I , , , , , , UYGULAMA PLAN UBE MÜDÜRLÜ Ü 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6, MAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , NAZIM PLAN UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , TAR HSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ZEM N NCELEME DEPREM VE AFET LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5, TFA YE DA RES BA KANLI I , , , , , , TFA YE UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I , , , , , , KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KÜTÜPHANE VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , KENT MÜZES VE AR V UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , HUZUREV UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , GENÇL K VE SPOR UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , MEZARLIKLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , SOSYAL LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , HASTANE UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , SANATSAL ÇEVRE UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , ,50 PTAL ED LEN

13 KURUMSAL YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND IRMA AÇIKLAMA LE EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , H ZMET ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , MAL ALIMLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ULA IM DA RES BA KANLI I , , , , , , DEN Z H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , TRAF K VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , ULA IM KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA RE BA KA , , , , , , BANL YÖ S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , RAYLI S STEM UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , YATIRIMLAR DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6, TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE BA KANLI I , , , , , , YE L ALAN PLANLAMA VE YAPIM UBE MÜDÜRLÜ Ü 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6, F DANLIKLAR VE KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5, TARIMSAL YAPI UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , YE L ALAN BAKIM UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , , , , , , ENCÜMEN VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , , YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , MECL S UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,60 0, , , , KURUM AR V UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 0, , , , ZABITA DA RES BA KANLI I , , , , , , ZABITA UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , ,69 GENEL TOPLAM ,00 #BA V! ,22 #BA V! ,22 #BA V! ,00 #BA V! ,74 #BA V! ,26 #BA V! PTAL ED LEN

14 FONKS YONEL YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I FONKS YONEL KURUMSAL AÇIKLAMA LE EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE PTAL ED LEN 1 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , Yasama ve Yürütme Organlar, Finansal ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , , , , , , Genel Hizmetler , , , , , , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , , , , , ,99 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , , Güvenlik Hizmetleri , , , , , , Yang ndan Korunma Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , , , , ,19 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , , Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri , , , , , , Ula t rma Hizmetleri , , , , , ,55 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , , At k Yönetimi Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , , , , , ,21 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , skan leri ve Hizmetleri , , , , , , Toplum Refah Hizmetleri , , , , , , S n fland rmaya Girmeyen skan ve Toplum Refah Hizmetleri , ,00 50, , , ,26 7 SA LIK H ZMETLER , , , , , , Hastane leri Ve Hizmetleri , , , , , , Halk Sa l Hizmetleri 5,00 5,00 5, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , , , , , ,55 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , , Dinlenme ve Spor Hizmetleri , , , , , , Kültür Hizmetleri , , , , , , Yay n ve Yay m Hizmetleri , , , , , ,04 9 E T M H ZMETLER ,00 500, , , , Yüksekö retim Hizmetleri ,00 500, , , ,39 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , , Ya l l k Yard m Hizmetleri , , , , , , Sosyal Güvenligi Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , , , , , ,06 GENEL TOPLAM , , , , , ,26

15 EKONOM K LER VE H Z ,78 24% GENEL KAMU H Z ,17 51% 2009 MAL YILI FONKS YONEL 1.DÜZEYDE GERÇEKLE EN LER N N DA ILIMI D NLENME KÜLTÜR VE D N H Z ,37 8% Di er ,03 8% SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YAR.H Z ,37 3% ÇEVRE KORUMA H Z ,62 2% SA LIK H Z ,43 2% E T M H Z ,61 1%

16

17 EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I KURUMSAL EKONOM K AÇIKLAMA LE EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE PTAL ED LEN 1 PERSONEL G DERLER , , , , , , MEMURLAR , ,40 900, , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , , , Ç LER , , , , , GEÇ C PERSONEL , , , , , , D ER PERSONEL , , , , ,41 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , , , MEMURLAR , , , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , , Ç LER , , , , ,86 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , , ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , , ,00 0, , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , GÖREV G DERLER , , , , , , H ZMET ALIMLARI , , , , , , TEMS L VE TANITMA G DERLER , , , , , , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , , , , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , , , , TEDAV VE CENAZE G DERLER , , , , ,27 4 FA Z G DERLER , , , , , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , , , , , DI BORÇ FA Z G DERLER , , , , ,31 5 CAR TRANSFERLER , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , HAZ NE YARDIMLARI , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , , , ,55 994, GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , ,19

18 EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 MAL H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES DA RES BA KANLI I KURUMSAL EKONOM K AÇIKLAMA LE EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE PTAL ED LEN 6 SERMAYE G DERLER , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , , , , GAYR MADD HAK ALIMLARI , , , , , , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , , , , , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , , , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , , , ,75 8 BORÇ VERME , , , , , YURT Ç BORÇ VERME , , , , ,00 9 YEDEK LER , , ,78 0, , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , ,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE 1,00 1,00 0,00 1, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE 1,00 1,00 0,00 1, DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 1,00 1,00 0,00 1, YEDEK , , ,78 0, , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE ,00 104, ,00 0, , MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE 1,00 1,00 0,00 1, D ER YEDEK LER 3,00 3,00 0,00 3,00 GENEL TOPLAM ,00 #BA V! ,22 #BA V! ,22 #BA V! ,00 #BA V! ,74 #BA V! ,26 #BA V!

19 MAL VE H ZMET ALIM ,87 17% CAR ANS ,34 16% 2009 MAL YILI EKONOM K 1.DÜZEYDE GERÇEKLE EN G DERLER N N DA ILIMI BORÇ VERME ,00 16% PERSONEL G DERLER ,17 8% Di er ,18 6% SERMAYE G DERLER ,18 38% FA Z G DERLER ,80 4% SOS.GÜV.KUR.DEV.PR M G D ,38 1%

20 FONKS YONEL VE EKONOM K YA GÖRE G DERLER CMAL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER G DERLER NET ÖDENE ÖDENE TOPLAMI NET NET ÖDENE ÖDENE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER G DERLER TOPLAMI E K O N EKONOM K O M K KODU K O D U 03 MAL MAL VE VE H ZMET H ZMET ALIM G DERLER G DERLER NET ÖDENE ÖDENE TOPLAMI NET ÖDENE ÖDENE 04 FA Z FA Z G DERLER G DERLER TOPLAMI NET NET ÖDENE ÖDENE 05 CAR CAR TRANSFERLER TOPLAMI FONKS YONEL FONKS YONEL KODU KODU 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , ,64 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , ,49 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , , ,83 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , , ,00 458,45 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , , , ,55 09 E T M H ZMETLER , , , , , , ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , , , ,03 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,34 AÇIKLAMA NET ÖDENE ÖDENE 06 SERMAYE G DERLER G DERLER TOPLAMI SERMAYE TRANSFERLER SERMAYE TRANSFERLER NET ÖDENE ÖDENE TOPLAMI E K O N EKONOM K O M K KODU K O D U NET ÖDENE ÖDENE TOPLAMI NET ÖDENE ÖDENE NET TOPLAMI ÖDENE NET ÖDENE ÖDENE TOPLAMI FONKS YONEL FONKS YONEL KODU KODU 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , ,17 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , ,46 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , ,78 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , ,62 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , ,93 07 SA LIK H ZMETLER , , , ,43 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , ,37 09 E T M H ZMETLER 5.000, , ,61 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , ,37 GENEL TOPLAM TOPLAM , ,18 0,00 0, , , ,78 0, , , BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK LER YEDEK TOPLAM

21 MAL YILI FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE G DERLER DA ILIMI GENEL KAMU H ZMETLER % 6 % 1 % 8 % 7 % 26 % 21 % 31 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER % 29 % 4 % 44 % 23 EKONOM K LER VE H ZMETLER %6 % 1% 3 % 90 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER % 30 % 6 % 59 % 5 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER % 3 % 3 % 94 SA LIK H ZMETLER % 26 % 4 % 61 % 9 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER % 5 % 1 % 77 % 15 % 2 E T M H ZMETLER % 1 % 99 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YAR.H Z. % 5 % 1 % 53 % 40 % 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PERSONEL G DERLER SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PR M G D. MAL VE H ZMET ALIMLARI FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME

22 TOPLAM HARCAMALAR CETVEL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2009 HARCAMA AÇIKLAMA TÜRÜ LE NET MAL BORÇ PTAL EKLENEN HARCAMA DÜ ÜLEN ED LEN ÖDEME TOPLAMI (+) (-) ÖDENE TOPLAMI TOPLAMI PERSONEL G DERLER , , , , , , ,63 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , , , ,62 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , , ,73 FA Z G DERLER , , , , , ,20 CAR TRANSFERLER , , , , , , ,49 SERMAYE G DERLER , , , , , , ,81 BORÇ VERME , , , , , ,00 YEDEK LER , , ,78 0, ,78 G DERLER TOPLAMI ,00 #BA V! ,22 #BA V! ,22 #BA V! ,00 #BA V! ,74 #BA V! , ,26 #BA V! F NANSMANIN EKONOM K SI BORÇ ÖDEME ( Ç BORÇ) , ,52 BORÇ ÖDEME ( DI BORÇ) , , ,51 187, ,51 MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI , ,51 GENEL TOPLAM , , , , , , , ,26

23 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES G DERLER KES N HESAP CETVEL (TL) Kurumun Ad : Y l : KURUMSAL ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2009 FONKS YONEL F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN LE 46 BELED YE 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, ZM R 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, GENEL SEKRETERL K 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, GENEL SEKRETERL K 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D ER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0, ,64 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0, ,74 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 500,00 0,00 800,00 0, , , ,10 0,00 7,90 0, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE ÖDENEN GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0, ,88 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,89 0, ,11 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D ER PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0, ,77 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 400,00 0, , , ,14 0,00 686,86 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 400,00 0, , , ,14 0,00 686,86 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,77 0, ,23 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,77 0, ,23 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0,00 215,34 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 215,34 0, YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,36 0, ,64 0, Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,59 0, ,41 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,28 0, ,72 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 501,00 0, , , ,56 0, ,44 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,20 0,00 5,80 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,30 0,00 95,70 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,32 0, ,68 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ÜSTÜ HARCAMA PTAL ED LEN SONRAK SONRAK YILA YILA

24 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES G DERLER KES N HESAP CETVEL (TL) Kurumun Ad : Y l : KURUMSAL ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2009 FONKS YONEL F N. EKO. F T T P SINIF AÇIKLAMA SIN. GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN Ü LE EK VE OLA AN ÜSTÜ EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE ÖDENEN NSAN KAYNAKLARI E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 300, , , ,37 0, ,63 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 0, ,75 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,89 0, ,11 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GEÇ C PERSONEL 0,00 1,00 0, ,00 0, , , ,36 0,00 285,64 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0,00 2,00 0, ,00 0, , , ,50 0,00 298,50 0, MEMURLAR 0,00 2,00 0, ,00 0, , , ,50 0,00 298,50 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 300, , , ,68 0, ,32 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , ,01 766,01 0, ,99 0, GÖREV G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 300, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, Ki isel Ve Kurumsal E itim Ve Geli ime Yönelik Çal malar 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0, ,88 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0, ,34 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0, ,34 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,27 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,76 0, ,24 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,49 0, ,51 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,34 0, ,66 0, SERMAYE G DERLER 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0, Ki isel Ve Kurumsal E itim Ve Geli ime Yönelik Çal malar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0,00 0,99 0,00 K ÜSTÜ HARCAMA PTAL ED LEN SONRAK SONRAK YILA YILA

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Nisan 2006 tarih ve 2650 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

3804 Hacettepe Üniversitesi

3804 Hacettepe Üniversitesi 80 Hacettepe Üniversitesi Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 0 HACETTEPE ÜNIVERSITESI 00 0 ÖZEL KALEM 00 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.,.

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

32.094.381,08 42.850.382,24-10.756.001,16

32.094.381,08 42.850.382,24-10.756.001,16 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.5., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı