YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri"

Transkript

1 Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri : Dil, dilin özellikleri, dil türleri, dilin doğuşu, dil türleri, kültür, kültürü oluşturan öğeler ve özellikleri, kültür ve medeniyet, dil-kültür-millet, dil-kültür ilişkisi, dilin kültür ve millet hayatındaki yeri, yeryüzündeki diller, yeryüzündeki diller, köken bakımından, yapı bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, lehçe-şive-ağız kavramı, Türk dilinin gelişmesinde lehçe, şive ve ağızlar, Türk dilinin tarihî devreleri, Türk yazı dilinin tarihî devreleri, de sesler, de seslerin sınıflandırılması, de ses özellikleri, de ses olayları, nin hece yapısı, vurgu, de yapım ekleri, de çekim ekleri, de cümle, de cümlenin öğeleri, yapılarına göre cümleler-anlamlarına göre cümleler, yüklemlerine göre cümleler-dizilişine göre cümleler, noktalama işaretleri ve uygulamaları, imla kuralları ve uygulamaları. İngilizce : Language, language features, language types, the birth of language, language types, culture, culture creates items and features, culture and civilization, language-culture-nation, language-culture relationship, language, culture and its place in national life, the languages on earth, on earth languages, in terms of origin, in terms of the structure of Turkish language among world languages in the space, polish-accent-mouth concept, the Turkish language in the development of polish, and mouths the dialect, the history of Turkish language circuits, Turkish written language and the history of the circuit, in Turkish sounds, voices in Turkish and classification, in Turkish audio features, Turkish audio highlights, of Turkish syllable structure, stress, in Turkish building supplements, in Turkish suffixes in Turkish, in the sentence, in Turkish of the sentence elements, the structure according to the sentence-meaning according to the sentences, the installation according to the sentence-arrangement according to the sentences, punctuation marks and applications, spelling rules and practices.

2 Ders Kodu AİB 101 Ders İsmi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I : Atatürk İlkeleri Ve Devrim Tarihi Dersini Okutmanın Amacı, İnkılap Ve İnkılapla İlgili Kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını Ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Durumu, Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri Ve Bunların Başarısızlıkla Sonuçlanması, XIX. Yüzyılın Sonlarında Ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Fikir Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı, Milli Mücadelede İçin İlk Adım: Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli, Meclis-i Mebusan ın Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması, Basında Milli Mücadele, TBMM nin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Milli Cepheler. İngilizce : Atatürk Principles and Revolution History Courses Aim of the Instructor, the Revolution and Revolution-Related Concepts, to Collapse of the Ottoman Empire and the Turkish Revolution reasons Prepared Public Perspective, geopolitical status of the Ottoman Empire, Ottoman Empire Reforms in the failure of these movements and to the Finalized, XIX. And at the End of XX century. Head of the century in the Ottoman Empire Ideas Movements, the Ottoman Empire Fragmentation of the First World War, Armistice Armistice against the occupation of the Hometown status, and Mustafa Kemal Pasha's Response, Mustafa Kemal Pasha's Response, Mustafa Kemal to Samsun Out, National Defense for the First Step, By Organization Conventions, and the Kuva-yi Milli Misak-ı Milli, National Assembly Opening, Turkey Opening of the Grand National Assembly, the National Struggle in the press, the Parliament's Independence War Addressing Management, National Fronts. Ders Kodu YDB 101 Ders İsmi YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) : To.be.(present), nouns.and.pronous, arcticles.and.numbers, prepositions, question words, adjectives and adverbs, simple present tense, present continous tense, to be (past). İngilizce : To.be.(present), nouns.and.pronous, arcticles.and.numbers, prepositions, question words, adjectives and adverbs, simple present tense, present continous tense, to be (past). Ders Kodu BDE 101 Ders İsmi BEDEN EĞİTİMİ-I : Beden eğitimi ve sporun temel ilkeleri İngilizce : The basic principles of physical education and sport.

3 Ders Kodu ENF 101 Ders İsmi TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI : Temel Bilgisayar bilgileri ve bilgisayara giriş, bilgi, bilişim kavramlarının anlatımı, bilgisayar nedir, nerelerde kullanılır, bilgisayar neden gereklidir, bir bilgisayar sistemi ve çalışma prensipleri, bilgisayarların yapısı, bilgisayar ağları ve İnternet hakkında genel bilgiler, işletim sistemi kavramı, DOS, disket işletim sistemi, dosya, dizin kavramları, genel klavye kullanımı, fonksiyon tuşları, dahili DOS komutları ve kullanımları, harici DOS komutları ve kullanımları, bilgisayar programlarının temel ilkeleri, programlamanın matematiksel ve mantıksal temelleri, bilgisayar ve kullanımlarındaki gelişim, temel donanım ve yazılım bilgileri. İngilizce : Basic computer information and computer access, information, information of the concepts of narrative, the computer is, where is used, the computer is necessary because a computer system and working principles, the structure of computers, computer networks and Internet access general information about the operating system concept, DOS, disk operating system, file, directory, concepts, common keyboard usage, function keys, built-dos commands and the use of external DOS commands and their usage, the basic principles of computer programs, mathematical and logical foundations of programming, computer development and usage of the underlying hardware and software information. Ders Kodu MAT 101 Ders İsmi MATEMATİK : Sayı sistemleri onluk,sekizlik, gibi,ondalık sayılar,köklü sayılar. Üslü sayılar ve işlemler. Köklü sayılar ve işlemler. Cebirsel ve aritmetik sistemler. Fonksiyonlar ve özellikleri yapılan işlemler. Fonksiyonların grafikleri ve grafiklerin okunması. İkinci dereceden denklemler ve çözümleri. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri. Trigonometri. Trigonometrik denklemlerin çözümü. Komplex sayılar. Komplex sayılar kuvvet ve köklerin hesaplanması. Logaritma İngilizce : Number systems decimal, octal and decimal numbers, radical numbers.and processes exponents. Radical numbers and operations,arithmetic operations.functions and features. Graphs of functions and reading graphics.quadratic equations and solutions. Graphs of quadratic equations.trigonometry,solution of trigonometric equations.complex numbers.calculation of compelx numbers radical and power. Logarithm.

4 Ders Kodu YLP 103 Ders İsmi KİMYA : Atomun yapısı, madde ve özellikleri, bileşiklerin adlandırılması ve formül yazımı, periyodik sistem ve atomların elektron yapısı, kimyasal bağlar ve türleri, kimyanın temel kanunları, atom ağırlığı, molekül ağırlığı, mol kavramı, formül ve bileşim hesapları, kimyasal yöntemler ile problem çözme yöntemleri, gazlar, çözeltiler ve konsantrasyon hesapları, radyoaktivite. İngilizce : Atomic structure, materials and properties, compounds are named and writing formulas, periodic system and the electronic structure of atoms, chemical bonds and species, basic laws of chemistry, atomic weight, molecular weight, the mole concept, formulas and composition calculations,chemical methods and problem solving methods,gases, solutions,radioactivitiy. Ders Kodu YSİ 103 Ders İsmi İTFAİYE ARAÇ VE ARAÇ MALZEME BİLGİSİ-I : Tehlikeli Madde Müdahale Donanımları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları İngilizce : Hazardous materials response equipment, intervention tools, recovery tools, support tools. Ders Kodu YSİ 101 Ders İsmi İTFAYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ : Yangın Güvenliği nedir (Korunma Önlem, Söndürme), İtfaiyenin tarihçesi (Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, Dünya Ülkelerindeki Durumu), İtfaiye Organizasyonu (Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman ve Deniz), İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri, Çalışma Alanları, Motivasyon İngilizce : What is the fire safety (protect, measures,fighting), the history of fire (situation in the past, current status, situation in the countries of the World), fire organization (local, volunteers, military, industry,forest, sea), fire and firefighter s tasks, workspaces, motivation.

5 Ders Kodu YSİ 105 Ders İsmi TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ : Bilimsel bilgi, teknik bilgi, teknoloji, madde, maddenin özellikleri, temel ve türev büyüklükler, birim sistemleri, skaler (sayısal) büyüklükler, vektörel büyüklükler; vektörler; kuvvet, denge, moment, kütle ve ağırlık merkezi; yol, hız, zaman kavramları; ivmeli ve ivmesiz hareket; kinetik ve potansiyel enerji; güç ve verim; basınç kavramı; oksitlenme, kırılganlık, esneklik; genleşme ve uzama; mekanik ve elektromanyetik dalga; elektrostatik yansıma ve kırılma; kimyasal üreteçler; motorlar hakkında genel bilgiler. İngilizce : Scientific knowledge, technical information, tecnology, material, the characteristics of the material, basic and derivatives aggregates, unit systems, scalars (digital) quantities, vector quantities,vectors, force, balance, torque, centroid, speed, accelerated and non accelerated motion, kinetic and potential energy, power and eficiency, the concept of pressure, oxidation, fragility, flexibility, expansion; mechanical and electromagnetic waves;electrostatic reflection and refraction; chemical generators;,general information about the engine.

6 Ders Kodu TDB 102 Ders İsmi TÜRK DİLİ II : Yazım (imla), noktalama, anlatımın aşamaları, anlatım türleri, konuşma ve konuşma türleri. edebiyat terimi olarak kompozisyon, kompozisyonda konu, konuyu seçme ve sınırlandırma, konuyu seçme, sınırlama, konu hakkında bilgi toplama, kompozisyonda plan, kompozisyonda plan hazırlama, kompozisyonda plan türleri, paragraf, paragrafın yapısı, paragraf türleri, anlatım, anlatım ve üslup, anlatımda bulunması gereken özellikler, anlatım türleri, betimleyici anlatım-öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, özet çıkarma, not alma, alıntı yapma, dipnot koyma, kaynak gösterme, duygu ağırlıklı yazılar-şiir, olay ağırlıklı yazılar-masal, fabl, hikaye, roman, yazılı anlatım türleri, tiyatro, gezi, anı, otobiyografi, inceleme yazıları-inceleme, röportaj, biyografi, düşünce yazıları, günlük, söyleşi, açıklama, haber, mektup, rapor, tutanak, sözlü anlatım türleri, tartışmaya dayalı anlatım türleri-tartışma, panel forum, açık oturum, münazara, sözlü anlatım türleri, görüşmeye dayalı anlatım-sempozyum, mülakat, konferans, kongre, hitabet, genel anlatım bozuklukları, de anlatım bozuklukları, de cümle bozuklukları, inceleme, edebiyat eserlerinin muhteva yönünden incelenmesi, fikir eserlerinin muhteva yönünden incelenmesi. İngilizce : Spelling (spelling), punctuation, expression of the process, types of expression, speech and speech types. literary terms as the composition, essay topics, topic selection and limitation, subject selection, limitations, gather information about, plan composition, the composition of the plan, the plan type of composition, paragraph, paragraph structure, paragraph types, expression, expression and style, finding expression required features, types of narrative, descriptive narration-narration's narrative, descriptive, narrative, summary, note taking, quoting, footnote setting, sources show, feeling weighted writings-poetry, events, articles weighted-tale, fable, story, novel, written expression types, theater, travel, memoirs, autobiography, memoir and-review, interviews, biographies, opinion articles, daily, interviews, comments, news, letters, reports, minutes, oral expression types, discussing types of expression-based discussion, panel forums, open session, debate, oral types, based on interviews expressionsymposia, interviews, conferences, congresses, rhetoric, general expression disorders, Turkish expression disorders, in Turkish sentences disorders, review, literary works in terms of content analysis, ideas, works in terms of content analysis.

7 Ders Kodu AİB 102 Ders İsmi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II : Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyetçilik İlkesi, 1924 Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasalarının Ortak Özellikleri, Laiklik İlkesi, ilk siyasal partiler ve siyasal gelişmeler, Hukuk İnkılabı, şeriat hukukundan pozitif hukuka geçiş, eğitim ve kültür inkılapları, Milliyetçilik ve İnkılapçılık İlkeleri, sosyal alandaki inkılaplar ve Halkçılık ilkesi, Atatürk döneminde iktisat politikası ve Devletçilik ilkesi, ekonomik alandaki gelişmeler. Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası, XX. yüzyılın ilk yarısında dünyadaki siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye nin durumu, Çok Partili Döneme geçiş ve iç siyasette gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki gelişmeler, uluslararası örgütler ve Türkiye'nin dünyadaki yeri, Atatürk dönemi Türkiye'sinin genel değerlendirmesi, Atatürk dönemiyle ilgili görsel materyallerin verilmesi. İngilizce : Declaration of the Republic and republican principles, the 1924 Constitution and the Constitution of the Republic of Turkey of the Common Properties, Secularism Policy, the first political parties and political developments, Law revolution, Sharia law into positive law in transition, education and cultural revolutions, Nationalism and Revolution Principles, social sector reforms and the Populism policy, economic policy in the period of Atatürk and Statism policy developments in the economic field. Turkish Foreign Policy in the Atatürk period, XX. In the first half of the century the world's political, economic and cultural developments. Second World War years, Turkey's status in the Multi-party period of transition and domestic policy developments, the Second World War in the wake of developments in the world, international organizations and Turkey's position in the world, Atatürk period of Turkey overall assessment, with Atatürk era of visual materials to be given.

8 Ders Kodu YDB 102 Ders İsmi YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) : The Simple Past Tense, The present progressive tense, Simple Past Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The past progressive tense, Present Perfect Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, SimpleFuture Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The Future Progressive Tense, Revision of Tenses, Various Exercise, Time Expression With All Tenses, Comparatives and Superlatives, Comparative Adjectives, Superlatives Adjectives, Modals, Can, Could, Would, Should, Must, have to, may, might, used to,... etc., Conjunctions, And, but, so, Both... and, Either...or, Neither... nor, If clauses, Passive voice, relative clauses, Sentence Structure, Word Order, How To Make a Sentence, Various Exercise, General Revision. İngilizce : The Simple Past Tense, The present progressive tense, Simple Past Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The past progressive tense, Present Perfect Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, SimpleFuture Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form, The Future Progressive Tense, Revision of Tenses, Various Exercise, Time Expression With All Tenses, Comparatives and Superlatives, Comparative Adjectives, Superlatives Adjectives, Modals, Can, Could, Would, Should, Must, have to, may, might, used to,... etc., Conjunctions, And, but, so, Both... and, Either...or, Neither... nor, If clauses, Passive voice, relative clauses, Sentence Structure, Word Order, How To Make a Sentence, Various Exercise, General Revision. Ders Kodu BDE102 Ders İsmi BEDEN EĞİTİMİ-II : Beden eğitimi ve sporun temel ilkeleri. İngilizce : The basic principles of physical education and sport

9 Ders Kodu YSİ 102 Ders İsmi YANMA ve YANGIN BİLGİSİ : Genel Tanımlar, Ölçme Birimleri ve dönüşümler, SI, İngiliz ve Amerikan sistemleri. Maddenin üç hali, Fiziksel Özellikleri (Katı, sıvı, gazların yanma özellikleri, tutuşma, Parlama, patlama), ısı ve etkileri, yanma prosesi, zincirleme reaksiyon, yangın sınıfları ve söndürme maddeleri, su, köpük, toz ve gaz söndürücüler İngilizce : General definitions, measurement units and conversions, SI, English and American Systems.the three states of matter, physical properties (solid, liquid, combustion characteristics of gas, ignition, glare, explosion), heat and effects, combustion process, chain reaction, fire classes and quenchers, water, foam, dust, gas extinguishers. Ders Kodu YSİ 104 Ders İsmi İTFAİYE ARAÇ VE ARAÇ MALZEME BİLGİSİ-II : Tehlikeli Madde Müdahale Donanımları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları İngilizce : Hazardous materials response equipment, intervention tools, recovery tools, support tools. Ders Kodu YSİ 106 Ders İsmi AKIŞKANLAR MEKANİĞİ : Hidroliğin temel ilkeleri, hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel ilkeleri, pnömatik elemanlar ve devreler derste işlenen konulardır İngilizce : The basic principles of hydraulics, hydraulic components and circuits, the basic principles of pneumatics and circuits the topics covered in class. Ders Kodu YSİ 108 Ders İsmi ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ I : Arama-kurtarma tanımı, trafik kazalarında kurtarma, asansörden kurtarma, kuyular hakkında bilgi ve kurtarma, yüksekten kurtarma İngilizce : Search and rescue definition, recovery in traffic accidents, lift recovery, information about wells and recovery, recovery from high places.

10 Ders Kodu YSİ 110 Ders İsmi YAPI ve TESİSAT BİLGİSİ : Yapı Tanımı ve çeşitleri, binayı oluşturan elemanlar, taşıyıcı örtü, tesisatlar, çatılar ve bacalar, merdivenler, proje tanımı ve çeşitleri, mimari proje paftaları, vaziyet planı (kroki) çizimi İngilizce : Structure definition and types, building elements constituting, carrier cover, equipment, roofs and chimneys, the stairs, Project description and types, architectural layouts, sketching. Ders Kodu YSİ 112 Ders İsmi MESLEKİ TEKNİK RESİM 1 1 1,5 3 : Çizimlerde kullanılan araç gereçleri tanıma, ölçek ve kağıt boyutları, çizgi özellikleri, kurşun kalem ve mürekkepli kalemle çizim teknikleri, serbest çizim tekniği, ölçülendirme yapma, kesit-görünüş-perspektif alma teknikleri. İngilizce : Tools used in drawing recognition, scale and paper sizes, line features, pencil and ink pencil drawing techniques, freehand drawing techniques, making dimensioning, section-perspective- taking techniques. Ders Kodu TİY 101 Ders İsmi TEMEL İLK YARDIM 1 1 1,5 3 : Vücudun yapısı ve işlevleri, Hasta/yaralıların ihtiyaçlarının ve kendi güvenliğimiz için tehlikelerin denetlenmesi, Hasta/yaralı/kazazedenin durumu. Yara ve/veya hastalığın yeri, canlandırma tekniklerinin uygulanması, kanamanın kontrolü, Canlandırma tekniklerinin uygulanması, Kazazedeyi uygun konuma getirme, Kanamanın kontrolü, Temel şok yönetimi, uygun önlemlerin tatbiki, Elektrik kazaları dahil yanıklar ve haşlanmalarda uygun önlemlerin tatbiki, ilk yardım malzemelerinin kullanımı. Acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması, Canlandırma teknikleri İngilizce : Relating to hazardous materials accidents for use in medical first aid guide, medical advice, be saving medical care to persons on board environmental control, drugs and medical supplies to be used, ships in an accident or illness that will apply in case of first-aid kit first aid, human body structure and operations, fractures, dislocations are and muscle injuries, burns boiled, hot and cold effects, spinal injuries, patients and examination of the victim, the person to recover medical care, medical advice by radio, pharmacy (pharmacology) sterilization, of a heart attack, drowning asphyxia, accident care of those methods of patient care, diseases, alcohol and drug addiction, dental care, gynecology, pregnancy and birth, and hipotermia survivors die in the cold treatment, death at sea, foreign aid, environmental control on board, disease prevention, drugs and medical equipment, surgical equipment and materials.

11 Ders Kodu YSİ 201 Ders İsmi YANGIN GÜVENLİĞİ-I : Kapsamı, önemi, amaçları,yapısal Önlemler (Pasif, Aktif), Risk Değerlendirilmesi (İşyeri organizasyonu, Elektrik ve mekanik tesisat, Üretim Prosesi, Kimyasal tehlikeler, Ateşli ve sıcak işlemler, Enerji sistemi, Bakım-Onarım, temizlik, Depolar, İnsan) İngilizce : Scope, importance, the purpose, structural measures (passive, active). To evaluate the risk ( place of business organization, mechanical and electrical installations, manufacturing process, chemical hazards, fiery and hot processes, the power system, maintenance and repair, cleaning, stores, person). Ders Kodu YSİ 203 Ders İsmi TEHLİKELİ MADDELER : Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar, Sınıflandırma, Kodlama ve etiketleme sistemleri, Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları. İngilizce : Determining the hazards of chemical concepts, classification, coding and systems of labeling, hazardous material fires response basis. Ders Kodu YSİ 205 Ders İsmi YANGINA MÜDAHALE ESASLARI-I Karargah çalışmaları (Yerleşim birimine ulaşım planlaması ve risk belirlemesi, Araç, gereç, malzeme ve personelin hazırlığı, İhbar (çağrı) değerlendirmesi, Ekiplerin teşkili ve görev tanımı, Güç sevki ve ulaşım (yangına hareket) Olay yerindeki çalışmalar, Araştırma, Yangın merkezinin bulunması, Risk değerlendirmesi, Çevre güvenliği İngilizce : Headquarters activities (Settlements in the transportation planning and risk identification, Tools, equipment, materials and personnel preparation, Notice (call) assessment, Teams form and job description, Power supply and transport (fire-motion). Research work on the scene, there is fire center, Risk assessment, environmental safety.

12 Ders Kodu YSİ 207 Ders İsmi KALİTE GÜVENCE ve STANDARTLARI : Toplam kalite yönetim felsefesi, ISO 9000 kalite güvence sistemi ve dericilikteki uygulamaları, kalite kontrol yöntemleri. Hammadde, yarı mamul ve mamul kalite kontrol yöntemleri. İngilizce : Management philosophy of total paper, ISO 9000 quality assurance system and applications in leather, quality control methods.raw material, semis and product quality control methods. Ders Kodu YSİ 209 Ders İsmi ARAMA KURTARMA.TEKNİKLERİ II : Kentsel arama ve kurtarma, Dinleme cihazının kullanım esasları, Dayanak ve destek sistemlerini oluşturma Türkiye afet planlaması, Sualtı arama-kurtarma İngilizce :Urban search and rescue, principles of the use of listening devices, create a mainstay and support systems, Disaster planning of Turkey. Search and rescue in the water. Ders Kodu YSİ 211 Ders İsmi SANAYİ YANGINLARI potansiyel tehlike. : Fabrika yangınlarında bilgi toplama, Fabrika yangınlarına müdahale yöntemi, Fabrika yangınlarında İngilizce :Data collection in factory fire, response method in factory fire, potential hazard in factory fire.

13 Ders Kodu YSİ 213 Ders İsmi İŞ GÜVENLİĞİ : İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel bilgiler. İş hukukunun kaynakları ve 4857 sayılı iş kanununun uygulama alanları. İş ilişkisinin kurulması. İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi,ücret sistemleri. İş ilişkisinin zaman yönünden düzenlenmesi. İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi ve iş ilişkisinin son bulması. OHSAS /TS ve SA 8000 standartları ve işletmelerde uygulaması. Sendikaların kurulması, yönetilmesi ve üyelik. Toplu iş sözleşmesi,yapılması,kapsamı ve hükmü. Sosyal güvenlik sistemi ve SSK. İş kazaları ve meslek hastalıkları. T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur. Uluslararası firmaların bu konudaki istekleri ve takibi. İngilizce : General information on labor and social security law,. The sources of labor law and 4857 the application areas of business law. the establishment of business relationships. Regulation of the employment relationship in terms of wages, wage systems. Regulation of the employment relationship in terms of time. Regulation of the employment relationship in terms of people and the termination of the business relationship. OHSAS /TS ve SA 8000 standards and applications in enterprises. The establishment of trade unions, management and membership. Collective bargaining, coverage and provision. The social security system and SSK. Work-related accidents and occupational diseases. T.C. Pension Fund and Bag-Kur. International firms' requests and follow-up on this issue Ders Kodu YSİ 156 Ders İsmi TEMEL ELEKTRİK -ELEKTRONİK BİLGİSİ : Temel elektrik kuralları. Direnç, akım, gerilimler ve aralarındaki ilişkiler. Elektrik devreleri birim ve ölçüleri. Elektrik devre çeşitleri ve elemanları. Manyetizma ve elektrik, Elektrik güvenliği, bir elektrik devresindeki iş enerji ve güç, elektromanyetik indüksiyon, kapasitörler, elektrik jeneratörleri ve motorları, alternatif voltaj ve akım, dağıtım ve koruyucu aygıtlar, elektrokimya İngilizce : Basic electrical rules, resistance, current, voltage, and the relationships between them, electrical circuits, units and dimensions, electrical circuit types and elements, magnetism and electricity, electrical safety, an electrical circuit on the energy and power, electromagnetic induction, capacitors, electrical generators and motors, alternative voltage and current, distribution and protective devices, electrochemistry. Ders Kodu YSİ 251 Ders İsmi YANGIN SİGORTASI : Tehlike ve sigorta, Yangın ve yangın sigortası, Tarihi gelişimi, Sigorta mevzuatı, Risk analizi İngilizce : Hazard and insurence, fire and fire insurenca, historical developmet, insurence legislation, risk analysis.

14 Ders Kodu YSİ 253 Ders İsmi İTFAİYECİLİK MESLEKİ İNGİLİZCESİ : İtfaiyenin temel kavramlarının İngilizce karşılıkları, itfaiye terminolojisinin kazandırılması, yangınyanma bilgisine dair terimlerin kazandırılması, yalnızca meslek ile ilgili terimlerin öğrenilmesi değil aynı zamanda teknolojik gelişmelerin literatür taraması ile öğrenilerek, sunum becerisinin geliştirilmesi ve öğrencilerin meslek yaşamında çalışma alanlarının belirlenmesinde yön gösterici çalışmalarda bulunmak. İngilizce : Fire the basic concepts of English equivalents, fire terminology to gain, fire-burning to knowledge of the term to gain the only profession related terms to learn, but also the technological developments of literature and learned presentation skills and development of students' professional life working to determine areas guiding studies there. Ders Kodu YSİ 255 Ders İsmi ORMAN YANGINLARI : Örtü yangınları, Gövde yangınları, Tepe yangınları, Orman yangınlarına sebep olan faktörler (Sabotaj, dikkatsizlik, yıldırım, rüzgar, hayvanların ve kozalakların etkileri, Ormandan geçen enerji nakil hatları), Orman yangınlarında bilgi toplama, Orman yangınlarına müdahale yöntemi, Orman yangınlarında potansiyel tehlikeler, Başlangıç yangınları (Bilgi toplama, müdahale yöntemi, potansiyel tehlikeler İngilizce : Cover fires, Body fires, hill fires, The factors that cause forest fires (sabotage, negligence, lightning, wind, animals and the impact of cones, Power transmission lines passing through the forest), forest fires in the information gathering methods forest fires, forest fires and potential hazards, starting fires (data collection, intervention strategies, the potential hazards. Ders Kodu YSİ 202 Ders İsmi YANGIN GÜVENLİĞİ II : Risk ve zarar azaltma, Yangın Güvenlik Yönetimi, Acil Durum Planlaması, Eğitim ve Tatbikat Planlaması İngilizce : Risk and mitigation, fire safety method, emergency planning, education and exercise planning.

15 Ders Kodu YSİ 204 Ders İsmi İTFAİYE MEVZUAT ve STANDARTLARI : İtfaiye mevzuatının tanımı ve kapsamı, 1580 sayılı Belediyeler kanununda itfaiyenin yeri, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda itfaiyenin yeri, sayılı İtfaiye teşkillerinin kuruluş esaslarına dair yönetmelik, Türkiye yangından korunma yönetmeliği, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, İlgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler, İtfaiye teşkilatlarının sorunları ve gelişmeler, Konularına göre standartlar: Ürün standartları, Test standartları, Uygulama standartları, Tanım ve Tarihler, Hizmet standartları. İngilizce : Firefighting legislation definition and scope, No Law on Municipalities in the fire's location, numbered 3030 Metropolitan Municipalities Law in the fire's location, No. Fire constitutes the foundation of the regulation on principles, Turkey fire protection regulations No. 765 of Turkish Penal Code, other relevant laws, rules and regulations, Fire organization and development of the problem, according to the standards Thread: product standards, test standards, application standards, Description and dates, service standards. Ders Kodu YSİ 206 Ders İsmi YANGINA MÜDAHALE ESASLARI II : Müdahaleye hazırlık (Strateji, Emniyet (yangın yeri tehlikeleri), Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu), Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol Altına alma, Söndürme, Soğutma), Su temini İngilizce : Response preparedness (strategy, safety (the location of the fire hazards, placement of team, organisition of team), response techniques (entrance of building, to take control, firefighting, cooling ), water supply.

16 Ders Kodu YSİ 208 Ders İsmi UÇAK YANGINLARI : Uçak çeşitleri, Yolcu uçakları, Kargo uçakları, Askeri uçaklar, İlaçlama ve Spor Amaçlı Uçaklar, Helikopter, Helikopter İnişi Yapan Uçaklar, Yakıt Tankları, Yakıt Çeşitleri, Uçak kazaları (Hafif hasarlı kazalar, ağır hasarlı kazalar, kaza kırım yerleri, yaklaşma usuller, atlama yastığı), İtfaiye aracını tab etme ve uçağa yaklaşma (Arazinin yapısı, kaçışan yolcular, rüzgar yönü, patlamalar, uçağın konumu, füze ve bombalar, radar, askeri uçaklarda renk kodlaması, kanopi, kanopi açarken izlenecek yollar, akülerin devre dışı bırakılması, fırlatma koltuğu, pilotu dışarı çıkarma), Uçak yangınlarında bilgi toplama, Uçak yangınlarında müdahale yöntemi, Uçak yangınlarında potansiyel tehlikeler. İngilizce : Aircraft types, passenger aircraft, cargo aircraft, military aircraft, spraying and Sport Utility Aircraft, Helicopter, Helicopter Landing Builds Aircraft, fuel tanks, fuel type, Aircraft accidents (Light damage accidents, severe damage accidents, accidents breaking point, approach procedures, jump bag), Fire tool table to and plane approach (land structure, flight passengers, wind direction, explosions, aircraft's location, missiles and bombs, radar, military aircraft in the color coding, canopy, canopy opening the walkthroughs, the battery of the disabled, the ejection seat, pilot ejection), to collect information on fires, aircraft fires a method of intervention, to the potential hazards of fire. Ders Kodu YSİ 210 Ders İsmi BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM arasında işlenir : Perspektif çizimi,yazıcı ve çiziciden çıktı alma, 3 boyutlu ölçülendirme. Çizim dersinin konuları İngilizce : Perspective drawing, printers and printing out, three-dimensional measurement.drawings of issues are handled. Ders Kodu YSİ 212 Ders İsmi YANGIN İNCELEMESİ : Tanımı, Tarihçe, Yangın araştırmacısının özellikleri, Oluşma nedenlerine göre yangın sınıflandırılması (Doğal nedenler, Kaza, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle yangınlar, Kasıtlı yangınlar) Yangın çıkış yeri belirlenmesi, Olay yeri incelemesi, Laboratuar çalışması, Ölümlü yangınlar, Bilgi ve bulguların değerlendirilmesi, rapor yazımı. İngilizce : Definition, History, fire investigator properties, occurrence according to cause fire classification (natural causes, accident, negligence, imprudence fire because, deliberate fires) Fire exit site identification, crime scene investigation, lab work, Fatal fires, information and evaluation findings, report writing.

17 Ders Kodu YSİ 214 Ders İsmi ACİL DURUM YÖNETİMİ : Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel ve diğer afetler; kaza nedenleri; acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemleri; ilk yardım bilgisi, harita bilgisi, telsiz bilgisi; tahliye yöntemleri, kurtarma teknikleri; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması. İngilizce : Disasters and industrial accidents situations; fires, earthquakes, floods and other disasters; causes of accidents; emergency management, disasters and industrial accidents in the action plans, the general principles of search and rescue, search organization and methods; knowledge of first aid, map information, radio information; methods of evacuation, rescue techniques; tools, materials, supplies, equipment and protective equipment selection, use and preparation. Ders Kodu YSİ 252 Ders İsmi DENİZ YANGINLARI potansiyel tehlikeler. İngilizce : Gemi yangınlarında bilgi toplama, Gemi yangınlarına müdahale yöntemi, Gemi yangınlarında : The information gathering ship fire, ship fires method, potential hazards in ship fire. Ders Kodu YSİ 254 Ders İsmi ÖLÇÜM TEKNİKLERİ : Ölçmeye giriş, Temel ölçüm aletleri, Standartlar, Toleranslar, Ölçüm hataları, Basınç ölçümleri, Akış ölçümleri, Boyut ölçümleri, Sıcaklık ölçümleri, Hava kirliliği ölçümleri, Algılayıcılar, Optik ölçüm metotları, Dolaylı ölçüm teknikleri, Kalibrasyon. İngilizce : Measurement inputs, basic measuring tools, standards, tolerances, measurement errors, Pressure measurement, flow measurement, Dimensional measurement, temperature measurement, air pollution measurements, Sensors, Optical methods of measurement, indirect measurement techniques, calibration. Ders Kodu YSİ 256 Ders İsmi YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ : Yangın Güvenlik Sistemlerinin tasarım ve hesap yöntemleri. İngilizce : Fire safety system design and calculation methods.

18 Ders Kodu YSİ 258 Ders İsmi GENEL TEKNİK İLETİŞİM : Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmek amacı ile gerçekleştirilen grup etkinlikleri. İngilizce : To develop students' oral and written communication skills, be able to apply the principles of correspondence related to professional issues, communication techniques with the aim to compare and apply the appropriate group activities performed.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi REPUBLIC OF TURKEY / GİRESUN UNIVERSITY ESPİYE VOCATIONAL SCHOOL / PROPERTY PROTECTION AND SAFETY DEPARTMENT CIVIL DEFENCE AND FIRE BRIGADE PROGRAM COURSE INFORMATIONS I.YEAR / I.SEMESTER TURKISH LANGUAGE-I

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz bizim işimiz ISO 14001 OHSAS 18001 İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim Mühendislik ve Laboratuar İnsan Kaynakları ve Özel İstihdam Yazılım

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı