oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr"

Transkript

1 KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu Genel Kurul Toplanttst 28,10"2013 tarihinde saat 11.00'de girketin merkez adresi olan Qamltca Mah" 12" Sokak No:8 Macunkoy, Yenimahalle / ANKARA adresinde yaptlmtgttr" Turk Ticanet Kanunu'nun 4l-6.maddesi gerelince ilanstz yaprlan toplantrda Hazirun Cetvelinin tetkikinderr, girketin toplam 50"000"000,00 TL sermayesine tekabul eden, 1"800"000 adet hissenin asaleten,53:200,000 adet hissenin temsilen olmak uzere toplanttda temsil edildifi ve herhangi bir hususa itirazrn ol;1adr$r, boylece gerek kanun ve gerekse esas sozlegmehin asgari toplantr nisabtntn mevcut oldu$unun anla5rlmasr uzerine toplantt Yonetim Kurulu Ba5kant Sayln Umit KILER taraftndan agrlarak gundemin gorugulmesine geeilmigtir. GUNDEM MADDE-l D',"an B-skaphdrna Nahit KILER Oy Saymanlr$rna Umit KILER Tutanak Yazmanlt{t'na da Sureyya ASLAN mevcudun oy birlif iyle segildi" GIJNDEM MADDE 2 Genel Kurul Toplantr Tutanaklarrnrn imzalanmasr iein Bagkanlrk Divantna mevcudun oy birli$i ile yetki verildi" GUNDEM MADDE sayrlr Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uyum amaclyla; - $irket sozlegmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,!0,7I,I2,!3,1.4,1-5,16,I7. maddelerinin tadil edilmesine, - bamga Vergisi baglrkli Gegicl Maddesinin esas sozlegmeden Etkarttlmastna oy birli[i ile karar verild i, Sirket sozlegmesinin tadil iglemi yaprian rnaddelerinin yeni hali agafrda belirtildi!i 5ekildedir. YENi METIN $irketin [Jnvanl Madde 2 girketin unvanl,,kiler Ankara Malazacrlrk Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'dir" I5 bu esas sozlegmenin agafirdakl maddelerinde ktsaca *'$irket" olarak antlacakttr' YENi TqETiN Arnag Ve Konu Madde 3 girketrn amag ve konulart gunlardtr. 1-Hububat ve mamulleri bikliyat ve nnamulleri yafilr tohumlar kuru yag meyve ve sebzeler hayvani ve bitkisel grda maddeleri meyve Eekirdekieri orman nnahsulleri tekstil ham maddeleri kasaplrk canlt hayvanlal ve ham deriler kimyevi maddeler ve baharatlar pamuk ve her nevi Euval kanavige endustriyel ve naylon iplikler plastik sera ortuleri her nevi hurda ve telefler altm sattmt komisyonculu$lr ihracatt, ithalatt, ticaretini ve pazarlamaslnl yapmak 2-Her trlrlu grda maddeleri susam ni:renciye kavun karpuz meyve ve sebze ile benzeri zirai Urunlerin alrm satlmr komisyonculu!u ihracr ithali ve fiilen arazi uzerinde ziraattnt yapmak 3-Her ti.jrlrj tahrl sanayi Uitt<lterl narenciye yas ve kuru meyve ve sebzeler yetigtirmek iglemek veya bagkalarrna temsilcili{ini yapmak bu ve buna benzer urunleri bagkalartna isletmek depolarriak ambalajlamak bunlarr yetigtirecek ve igleyecek tesisler kurmak kurulu tesisleri sattn alrnak kiralamak kiraya vermek yurt ieinde ve yurt drgtnda ihraq ve ithal etmek' 4-Hen nevi temel gtda maddelerinin temel triketim maddelerinin her nevi temizlik maddelerinin Eay tekel maddeleri ge[er ve 5eker mamulleri alkollu ve alkolsuz igkiler mesrubat altm sattmtnt toplam ve perakende ithalat ihracat ve ticaretini yapmak 5-7irai ilaq gubre tohumlarrnrn alrmr satrmr ithali ve ihractnt yapmak" 6-Sut urunlerini almak satmak imal etmek bu konularda ithalat ihlacat ve yattrtmlar yapmak.

2 7-Her turlu etler ve yenilen sakatat balrklar kabuklu hayvanlar ile stit ve sut mustahsallart kug ve kumes hayvanlarr tabii bal hayvanr mengeli peynir vb, sair mustahsallart canlt nebatlar ve gigekgilik mustahsallarr sebze ve yenilen kokler muz vb. yumrular ve nebatlar yenilen meyveler kavun karpuz ve bu turunqgiller kabuklarr et balrk ve kabuklu hayvanlartn naimelerden haztrlanmtg yenilecek maddeler kakao ve mustahsallarr esasrnr hububat un veya nigastadan teskil eden biskuvi vb' pastactitk mamulleri tegkil eden mustahsallarr tutun tuz baharatlar ile gegitli grda maddeleri mustahsallart altmt satlmt ithalatrnr ihracattnt ticaretini ve pazarlamaslnl yapmak. 8-Kimya sanayinin muhtelif mustahsallarrnrn alrmtnt sattmtnt ithalatlnt ve ihracattnt yapmak" 9-Her turlri kahve gay paraguay gayt ve baharatlarrnrn alrmt sattmt ithalattnt ihracattnt ve ticaretini yapmak" io-l-ter nevi zirai tarrmsal dofal un ve unlu mamuller ile meyve sebze ve deniz urunleri gibi gtda maddelerinin imalatt ithalatr ihracattnt ve dahili ticaretini yapmak" 1l-Buyuk ve kligukbag hayvanlar ile av hayvanlartndan elde edilen et sut peynir salam sosis sucuk pastlrma ve yaillrr vs konserveleri her turlu yiyecek ve gikolata urunleri her turlu sirke hardal peynir gegitleri ve buna benzer mamulleri her ttirlti grda urunleriyle ilgili konserveler allm sattml ithalat ihracat ticaret ve pazarlamaslnl YaPmak. 12-eiftlik yapmak Eiftlikler kurmak kaliteli ve verimli Urun elde etmek igin tartmsal galtgmalar yapmak Oesilitit< yapmak kumes hayvancrlrir ve ilgili tesisler kurmak ve igletmek her turlu tartm urunlerinin alrm satrmrnr ithalatrnr ihracatrnr yapmak canlt hayvan altmtnt ve sattmtnt yapmak" 13-Amaglarryla ilgili satrg ma$azasr market super market hipermarket buyuk ma$azalar lokantalar gay salonlari otoparklar ma!azalar sattg ve da$rtrm merkezleri servis baktm zirai mucadele istasyonlart imalathaneler ve fabrikjlar emtia depolama ve dairtma tesisleri so$uk hava depolart ve gerekli her turlll tesisler ve bunlarla ilgili hesap rnerkezleri kurabilir kiralayabilir kiraya verebilir sattp devir edebilir satrn ve devir alabilir. 14-Her ttirlu mekanik elektrikli ve elektronik ev mutfak ve buro malzemeleri ve dayantklt tuketim mallarr cam ve camdan mamul sus ve mutfak egyalarr mutfak malzemeleri spor levazlmatt kondisyon alet ve cihazlarr diyet malzemeleri elektrikli elektronik ve mekanik oyuncaklartn ithalatt ihracatt imalatt tamir ve bakrmr montaj servisi toptan ve perakende pazarlamayl yapmak. 1S-AmaE ve konusuyti itgiti olmak kaydryla, ihale mevzuattna tabi olsun veya olmastn agtiacak her turlu resmi veya ozel yurligi veya yurt drgr ihalelere igtirak etmek, satt5 ve fiyat teklifleri vermek, bu ihaleler igin oitaklrk adi oitaklrk, ig ortaktr!r, konsorsiyum olugturmak veya bunlara igtirak etmek' or"ttujtiru.ek kamu kurum ve kuruluglarrn ozellegtirmenin hukuki modeli ne olursa olsun tekljf u"rm"k, satrn almak, satmak, kiralarnak, kiraya vermek, yap islet veya yap iglet devret modeline gore ihalelere igtirak etmek ve bu alanlarda teklifler vermek. Bu amaglarla tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek ve sattn almak. Turkiye,de ve yurt drgrnda ingaat ve taahhut ihalelerine kattlmak her nevi ingaat iglerini taahhut etmek yapmak yapttrmak. 16-Yurtigi ve uluslar arast kara ve deniz tagrmacrlr[r yapmak" l7-oto alrm satrmrnr yapmak otomotiv sanayi ile il lili yedek parea sattg merkezi agmak bunlartn ithalat ve ihracatt ile ilgili ig ticaretini yapmak. 1g-Her turlu a[aryikrt ve madeni ya!larrn alrmr satrmr ithali ihracr ile bunlartn servis istasyonlartnt kurmak sattn almak devir etmek ve igletmek 19-girketin amactna ulagabilmesi iiin lrizumlu makine ve tesisler ile tagrt araglart gayrimenkulleri iktisap etmek clevir ve fera! etmek kiraya vermek gayrimenkuller uzerinde kiraya almak irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakr tahsis etmek iktisap devir ve fera{ etmek fabrika depo satrg ma$azalart ve idari binalart inga etmek. ZO-$irtelin amacr ile ilgili blarak jirketin borglarrnt ve alacaklartnt temin igin ipotek temin kefalet ve di$er teminatlart almak, 21--glrketin anracr ile ilgili olarak marka ihtira beratt ustaltk (know how) ve di!er stnai mulkiyet hakiarrnr iktisap etmek devir ve fera$ etmek ve bunlartn uzerinde lisans antlagmalart yapmak" 22-yururltrkteki mevzuat gergevesinde ie ve dtg piyasalardan uzun orta ve ktsa vadeli istikrazlar akdetmek yabancr sermaye ile igbirlili yapmak ortak olarak kabul etmek yabanct sermaye ve tesekkrjlleri igtirak bunlarrn vasrtasryla igtigal konusu mallarrn tanrtrlmastnda galtgmak mumessilliklerini almak ve vermek" 23-Sirketin igtigal konusu ile ilgili her turlu yatrrrmlar yapmak ticari mumessillik temsilcilik acentelik mugavirlik komisyonculuk ve her turlu taahhut ithalat ve ihracat igleriyle u!ra9mak. girket yukarrdaki gosterilenlerden bagka iglere girigmek istedi!i takdirde yonetlm kurulu karart ilrndrktan sonra, diledidi igleri yapacaktrr" Esas mukavele de{igikli{i mahiyetinde olan ig bu karartn alrnabilmesi igin onceden Gumruk ve Ticaret Bakanlr{rndan gerekli on izin altnacakttr"

3 YENI METIN Merkez ve $ubeler Madde 4 girketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi Qamlrca Mahallesi 12.Sokak No:B Yenimahalle/ANKARA'dlr, Adres dedisiklidinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Turkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrrca T.C. GLlmruk ve Ticaret Bakanlrfrna bildirilir" Tescil ve ilan edilmig adrese yaptlan tebligat girkete yaprlmrg sayrlrr. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrtlmrg olmastna ra!men yeni adresini suresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu durunl fesih sebebi saytltr. $irket T.C. Gumruk ve Ticaret Bakanlt!tna bilgi vermek gartt ile yurt ieinde ve yurt dtgtnda 5ubeler aeabilir. $irketin Siiresi Madde 5 $irketin sure srnrrstzdtr. YENi METi[\ Serrnaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6 girketin sermayesi ,000,00 TL (altmrgmilyontijrklirasr)'drr" Bu sermaye her biri 1TL (BirTurklirasr) itibari de$erde, (Altmrgmilyon) adet hisseye ayrtlmrstrr, 1) Kiler Alrgverig Hizmetleri Grda Sanayi ve Ticaret A.$' Hisse Adedi : 57, Hisse Tutart : ,00 TL 2) Kiler Holding A.$. Hisse Tutart : 600,000,00 TL 3) Nahit Kiler Hisse Tutart: 600"000,00 TL 4) Umit Kiler Hisse Tutart : 600"000,00 TL 5) Vahit Kiler Hisse Tutart : 600"000,00 TL tarafrndan muvazaadan ari olarak tamamen taahhut edilmistir ve sermayenin tamamt odennristir" Sermaye artrrrmrnda, artrrrlan sermayenin 7+'tj sermaye arttrtmtntn tescilinden once, geri kalan 3/+'u ise ortaklar kurulunun alacafr kararlara gore sermaye arttrtmtntn tescil tarihinden itibaren 24 ay igerisinde odenecekti r. yonetim kurulu hisse senetlerini 1TL'lik kuplirler halinde basttrmaya veya hisse senetlerini birden fazla payr temsil eden kupurler halinde birlegtirip basttrmaya yetkilidir" Hisse senetlerinin tamaml nama yazrlrdrr" Sermayenin tamamr odenmedikge hamiline yaztll hisse senedi gtkartlamaz' Bu husustaki ilanlar esas sozlegmenin ilan maddesi uyarlnca yaptltr' Hisse Senetlerinin Devri Madde 7 Hisse senetleri, mevcut ortaklar arastnda serbestge devir edilebilir. Hissedarlar birbirlerinin onaytnt almadan hisselerinin tamamen veya ktsmen uguncu gahtslara devredemezler. Hisse senetlerinin devir edilebilmesi, rehin edilebilmesi ve uzerine herhangi bir takyidat

4 girkete kargr pay sahipli$i srfatrnrn kazanrlabilmesi igin devrin pay defterine kaytt edilmesi gerekir. YENI METII{ Yiinetirn Kurulu ve Siiresi Madde E girketin igleri ve idaresi, Genel Kurul taraflndan Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak segilen en az 1 (bir) riyeden olugan bir Yonetim Kurulu taraftndan yu.rutulur. Yonetim Kurulu Uyeleri en Eok 3 (rle) yrl igin seeilirler" Segim suresi sona eren Yonetim Kurulu Uyeleri yeniden segilebtlirler" Genei kurul, luzum gorurse Yonetim Kurulu Uyelerinl her zaman deqigtirebilir. girketi Temsil ve tlzam Madde 9 girketin yonetimi ve drgarrya kargr temsili Yonetim Kurulu'na aittir" $irket taraftndan verileeek butlln belgelerin ve yapllacak sozlegmelerin geeerli olabilmesi igin, bunlartn 5irket unvanl alttna konmug ve girketi temsile yetkili kigi veya kigilerin imzastntn ta5lmast gereklidir. Yonetim kurulu girketi temsil ve ilzarn edecek kigi veya kigileri ybnetim kurulu uyeleri arastndan seeebilece{i gibi bir veya birkag murahhas uye veya pay sahibi olmalan gerekmeyen mudur veya mudurler olarak da belirleyebilir. Yonetim kurulu taraftndan girketi temsil ve ilzam hususunda atanaca[< temsilcinin temsil suresi ve temsil vetkisinin srnrrlarr yonetim kurulu taraftndan belirlenir ve her zaman def igtirilebilir, sona erdirilebilir. Denetirn Madde L0 girketin denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat huktlmlerine gore yaprlrr" Denetgiler Genel Kurul taraflndan segilir" YENI METfAI Genel Kurul Madde lt 1- Genel Kurul olalan veya ola$anustu olarak toplanlr" Oladan Genel Kurul her faaliyet donemi sonundan itibaren ug ay igerisinde ve senede en az bir defa toplantr, Bu toplanttlarda; organlartn segimine, finansal tablolara, yonetim kurulunun ytlltk raporuna, kartn kullantm Sekline, da$rtrlacak kar ve kazane paylarrnrn oranlarrnrn belirlenmesine, yonetim kurulu uyelerinin ibralart ile faaliyet donemini ilgilendiren ve gerekli gorulen difier konuiara iligkin muzakere yaptlarak karar altnlr. Genel KLrrul toplantrlal Turk Ticaret Kanununun 4I4 veya 416'ncr madde hukumlerine g6re yaptltr. 2-0ladanustu Genel Kurul girket iglerinin icap ettirdidi hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sozlegme'de yazrlr hukiimlere gore toplanlr ve gereken kararlar altntr" 3- Genel Kurul, girketin idare merkezinde veya yonetim kurulunun gorece{i luzum tlzerine Ankara ili igerisinde bagka bir yerde toplantr" 4- Olafian ve Ola!anustu Genel Kurul toplantrlarrnda pay sahiplerinin veya temsilciierinin tamamtntn hazlr bulunmast 5arttrr. ilk toplantrda bu nisap sa{lanamadrdr takdirde yaptlacak ikinci ve sonraki tum toplantrlarda da bu nisap aynen aranacaktlr. 5- girketin yapllacak Oladan ve Olafanristri Genel Kurul Toplanttlart'nda Sirket ortaklartntn veya vekillerinin sahip olduklarr veya temsil ettikleri her hisse igin bir oy hakkrna sahiptirler" 6- Pay sahipleri kendisi veya egi yahut usul ve furu ile Sirket arastndaki kisisel bir ige veya davaya ait gorugmelerde oy kullanamazlar. 7- Genel Kurul toplantrlarrnda hisseclarlar kendilerini difer hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler" girkete hissedar olan vekiller kendi oylartndan bagka temsil ettikleri hissedarlarrn sahip oldu$u oylarr kullanmaya yetkilidir, Selahiyetnamelerin geklini Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder. 8- Genel Kurul toplantrlarrnda oylar el kaldrrmak suretiyle verilir, Oylar asaleten veya yonetirn kurulunun belirledi!i gekilde tanzim erdilmig vek6letname ile de kullantlabilir"

5 9- Genel Kurul toplantrlarr, Trirk Ticaret Kanununun ilgili hukumleri ve bu kanun gergevesinde grkarrlan yonetmelik ve tebli!lere uygun olarak, girketin tarihli Ola!an Genel Kurulunda kabul edilen Genel Kurulun Qalrgma Esas ve Usulleri Hakkrnda Ig Yonergesinde belirtilen Eergeveye uygun olarak yaprlrr" VENT METiN Bakanlrk Temsilcisi Madde L2 Gumrtlk ve Ticaret Bakanlt!t temsilcisinin, Turk Ticaret Kanunu hukumleri ve Anonim girketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul ve Esaslarr Ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Grlmruk ve Ticaret Bakanlrfrr Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik uyannca ola$an ve ola!anustu Genel Kurul toplantrlarrna katrlmasr zorunlu oldu!u durumlarda GLimruk ve Ticaret Bakanlr{r Temsilcisi Genel Kurul toplantrlanna katrlacaktrr, Bu durumlar haricinde Grjmruk ve Ticaret Bakanlr$r Temsilcisinin olafan ve ola{anustu toplantrlara katrlmasr zorunlu de$ildir, ilan Madde 13 $irkete ait ilsnlar Turk Ticaret Kanunun 35.Maddesinin 4.Frkrasrna ve ilgili duzenlemelere uygun olarak yaprlrr ve igbu maddeye gore yaprlacak ilanlann tamamr girketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul'un toplantrya Ea[nlmasrna iligkin ilanlar ise TTK m.4t4 veya m.416 hliklimlerine gore yaprlacaktrr. Hesap Dtinerni Madde 14 $irketin hesap yrlr, Ocak ayrnrn birinci gununden baglar, Aralrk ayrnrn sonuncu gunu sona erer" Kann Tespit ve Da!rtlrnr Madde 15 girketin genel masraflarr ile muhtelif amortisman bedelleri gibi girketge odenrnesi ve ayrtlmast zaruri olan miktarlar hesap donemi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi k6rr tegkil eder. Varsa gegmig yrl zararlarrnrn dugulmesinden sonra Net donem karrndan her yrl 7o5 genel kanuni yedek akge ayrrlrr; kalan miktar, Genel kurul karan ile pay sahiplerine k6r payt olarak da!rtllrr" KAr payr, esas sermaye igerisinde yer alan paylarrn itibari de{erine oranla hesaplanrr. Da!rtrlmasrna karar verilen k5rrn, da$rtma gekli ve zamanr Genel Kurulca kararla5ttnltr. $irket TTK ile GumrLik ve Ticaret Bakanlrfir tarafrndan yayrnlanan tebli!ler gergevesinde ortaklara k6r payr avansl dadrtabilir" YENI METiN Yedek Akge Madde 16 Yrllrk karrn yuzde begi,6denmig sermayenin yuzde yirmisine ulagrncaya kadar genel kanuni yedek akgeye ayrrlrr" Kanuni hiikiimler Madde 17 Bu esas sozlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda, Turk Ticaret Kanununun hukumleri uygulanrr. GUNDEM MADDE 4 Bagka soz alan olmadr 've boylece grindemin gorugulmesi tamamlandt. Igbu tutanak Divan Kurulu uyeleri tarafrndan imzalandr. YMANI TUTANAK YAZT4ANI 5 / 5

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 11. NOLU Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 25 Mart 1996 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 3965 Basım Tarihi : 08.07.2013

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı