TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ YÖNTEMLERİ VE KAMULAŞTIRMADA ÖDENTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ YÖNTEMLERİ VE KAMULAŞTIRMADA ÖDENTİ"

Transkript

1 TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ YÖNTEMLERİ VE KAMULAŞTIRMADA ÖDENTİ Prof. Dr. Nozmi YSLDIZ Yıldız Üniversitesi Taşınmaz Mal Edinilmesi Yöntemleri Özellikleri nedeniyle sanayi ürünleri gibi üretilemeyen ve miktarı devamlı azalan toprağın üzerindeki baskı, nüfusun çoğalmasıyla g'rderek artmaktadır. Bu nedenle, kamusal amaçlarla taşınmaz mal edinilmesinde normal sunu-istem kuralının dışında ve mülkiyetin sosyal yükümlülüklerini ön planda tutan yöntemlerin ağırlık kazanması ve kamu yararı ile vatandaşın çıkarlarının anayasa çerçevesinde dengeli bir şekilde gözönünde tutulması hukuk devletinin ilkeleri gereğidir. Kentsel ve kırsal bölgelerde sürekli olarak artan arsa ve arazi gereksinimini dengeli bir halde karşılayabilmek için devletin, kendi içinde tutarlı, etkin ve çok yönlü olanaklara yer veren çağdaş bir taşınmaz mal politikasına sahip olması artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Böyle bir politika, kırsal bölgelerin kalkınmasını öngören ve halen gündemde olan Toprak ve Tarım Reformu Yasa Tasarısı ile yeknesak bir şehircilik tüzesinin temelini oluşturur ve bu iki yasanın uyumlu uygulanmasını sağlayacak olanakları içerir. Devlet ve vatandaşların karşılıklı ilişkileri ile çıkarlarını koruya, cak çağdaş taşınmazmal politikası kamusal amaçlarla gereksinilen yerlerin edinilmesinde birçok olanak sunar. Bu olanakları kısaca şöyle özetleyebiliriz : G) Normal alım-satım yoluyla taşmmazmal edinilmesi : Arsa ya da arazi edinilmesi 'için en hızlı, etkin ve ekonomik yol normal alrm-satım yöntemidir. Bu yöntemde belli bir taşınmaz mala gereksinim duyan kamu dairesi mal sahibi ile temasa geçerek gereksindiği parseli piyasa fiatı ile sağlamağa çalışır. Yürürlükteki İstimlâk Kanunu'nda «kamulaştırmanın her aşamasında mal sahibi ile 129

2 anlaşmak suretiyle» taşınmaz mal edinilmesi olanağı vardır. Böylece, kamulaştırmaya kıyasla daha hızlı, etkin ve, dava konusu olmayacağından, daha ekonomik bir sistemden yararlanılır. h) Trampa (Takas) yoluyla taşınmaz mel sağlanması ; Taşınmazına gereksinim duyulan mal sahibine başka bir yerde arsa (arazi) önerilir. Trampa edilen taşınmazların normal alım-satım fiatları bilimsel yöntemlerle saptanarak aradaki fark para ile denkleştirilir. İstimlâk Kanunu'nda bu olanağa da yer verilmiştir. o) Öncelikli satmalım (Şuf'çt) hakkı ile arazi edinilmesi : Belli bir parsele gereksinimi olan kamu kuruluşu, parselin yazılı olduğu tapu kütüğüne kayıt koydurarak öncelikli satınalma (şuf'a) hakkından yararlanır. Kamusal kurum, iki taraf arasında yapılan satışa müdahale ederek taşınmazın tapu kütüğüne bildirilen satış değerini alıcıya öder ve taşınmaz malı kendi üzerine geçirir. Bu yöntem, arsa ve arazi alım-satımında tapu kütüğüne düşük bedel bildirilmesini de bir ölçüde önler, ancak.etkisi fazla değildir. d) Diğer seçeneklerle toprak sağlanması : Arazi edinmede taşınmaz mal sahibine başka çeşitli seçenekler de sunulabilir. Bunlar; toprak sahibine, ancak onayı alındığında ve anlaşabileceğini bildirdiği kimse ile ortak olarak bir parsel verilebilmesi, kat mülkiyeti tahsis edilebilmesi, konut yapımı için arsa kiralanabilmesi, kamu mülkiyetindeki bir konutta ölünceye dek oturma ya da konuttan yararlanma hakkı verilmesi, ömür boyunca gelir sağlanabilmesi gibi haklardır. Kamu kurumunca edinilecek taşın, mazla malsahibine sağlanacak hakkın eşdeğerliği, her hal için ilk planda gözönünde tutulması gereken temel bir ilkedir. e) Eşdeğer 1 toprak kesintisi il taşınmaz mal edinilmesi : Kara ve demiryolları, barajlar, sulama tesisleri, hava limanları, millî savunma tatbikat alanları vb. için büyük çapta araziye gereksinim duyulan topyekûn kırsal kalkınma çalışmalarında istenen topraklar eşdeğerlik yoluyla sağlanır. Genellikle tarım arazilerinin bulunduğu kırsal kesimlerde toprağın verimlilik derecesini gösteren endekslerin, bu verim göstergelerini içeren alanlarla çarpılmasıyla bulunan değerler (bedel değil) her bir işletme, tüm proje bölgesi, yerel ve genel kamusal tesisler için belirlenir, bunlar işletmelerden eşit oranda kesilir ve genel kamusal tesisler için gereksinilen payla» 130

3 nn bedelleri ödenir. Panlamada eski dağınık işletmeler biraraya getirilerek yeni oluşturulan bloklar içine yerleştirilir. Bu yöntem, kamulaştırmayı ortadan kaldırıcı ya da nötralize edici özelliği ile topyekûn kırsal kalkınma çalışmalarında yeni bir olanak sağlamakta, Orta Avrupa ülkelerinde başarı ile uygulanmaktadır. Eşdeğer oranda toprak kesintisi yönteminde hiç bir çiftçi arazisinden kopmamakta, tam tersine, dağınık parselleri birleştirilerek yol ve sulama ağma bağlandığından işletmelerin verim ve fiüîiar; birkaç kat artmakta, sonuçta sosyal adalet ilkeleri gerçekleşmekte ve devletle toprak sahiplerinin ilişkileri olumlu yönde gelişmektedir. Yeni Toprak ve Tarım Reformu Yasasında önemli bir yer alacak olan Arazi Toplulaştırması bölümü, nün bu yeni olanakla da bütünleşmesinde büyük yararlar vardır. Kamulaştırma Kamulaştırma, demokratik bir hukuk devletinde özel mülkiyet hakkına karşı ve onu yokedici bir niteliktedir. Oysa, aktif ve çağdaş bir taşınmazmal politikası anayasa çerçevesi içinde devlet ve vatandaşın hak ve yükümlülüklerini dengeli olarak düzenleyici, özel mülkiyeti çoğaltıcı ve yaygınlaştırıcı hükümler içerir. Bu arada özel mülkiyetin toplumsal işlevlerine de gerekli ağırlık verilir. Taşınmazmal edinilmesinde yukarıda açıklanan yöntemler gerek hız ve etkinlik, gerekse ekonomik olma ve özel mülkiyet hakkına müdahale bakımından ılımlı yollardır. Bunların hiç birisi sonuç vermediğinde son ültimatom (Ultima Ratio) olan kamulaştırmaya başvurulmasından asla kaçınılmamalı, kamulaştırma, aktif ve çağdaş bir taşınmazmal politikasında etkin bir şekilde mutlaka yerini almalıdır. Ancak, özel mülkiyet hakkına ağır müdahalesi, uzun süreli olması ve bu nedenle pahalı bir yöntem niteliği içermesi dolayısıyla vatandaşların kamu kuruluşlarına karşı hoşnutsuzluklarını arttırdığı için kamulaştırma, taşınmazmal edinilmesinde bir 1 can simidi gibi görülmeli ve en son olarak başvurulacak bir yöntem olarak düşünül, melidir. Kamulaştırmayı da içeren taşınmazmal edinilmesi yöntemleri ülke ölçüsünde tüm kamusal kurumlar için tek bir elden yürütüldüğünden istenen sonuçlar sağlanabilir. Şehircilik, sanayi, konut vö turizm planlama ve uygulamalarını da içeren her çeşit kalkınma çabasının gerektirdiği arsa ve arazilerin edinilmesinde yeniden düzenlenecek Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü etkin bir rol oynayabilir. Taşınmazmal edinme yöntemlerine. Arsa Ofisi Kanunu Yönetmeliği'nin 131

4 47. maddesi ile yabancı olmayan bu kurum, çağdaş gereksinimlere yanıt verecek bir düzeyde oluşturulacak arsa ve arazi politikasını kolaylıkla uygulayabilir ve bu alandaki düzensizlikleri giderebilir. Kamulaştırmada Ödenti Federal Alman Yüksek Mahkemesi bir içtihat kararında kamulaştırma ödenti miktarını, kamulaştırılan bir taşınmaz malın aynadaki görüntüsüne benzetmektedir. Saptanan ödenti bedelinin, kamulaştırılacak taşınmazı aynen ve olduğu yerde satın alabilecek düzeyde olması gereği kamulaştırma hukukunun ilkelerindendir. Bu nedenle, kamulaştırmada ödenti miktarı, sözkonusu taşınmaz malı aynı özelliklerde ve fakat (cok uzak olmayan) başka bir yerde satınalmağa yettiğinde hukuk devletinin gereği yerine getirilebildiği gibi yukarıdaki benzetime de uygunluk sağlar. Böylece, kamulaştırmada ödentinin rayiç (gerçek) bedel karşılığı oıarak saptanması çağdaş bir taşınmaz mal politikasının ana ilkesi halinde ortaya çıkar Anayasasında gerçek (rayiç) değer olarak öngörülen kamulaştırma ödentisi, Keban barajı ve Urfa'daki toprak reformu çalışmaları için yapılacak geniş kamulaştırmaları parasal bakımdan gerçekleştirebilmek amacıyla 1971'de vergi bedeli olarak değiştirildi. Daha önceleri kamu kurumları tarafından belirtilen vergi bedelleri gerçek (rayiç) değerler düzeyinde bulunurken yeni değişiklikle bu bedellerin saptanması vatandaşa yüklenmiş, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu ise vergi değerini rayiç değer olarak tanımlamıştır. Ne var ki, devlet, kendi görevini vatandaşlara devrettikten sonra düşük bedel bildirilmesinden ileri gelen çok büyük miktarlardaki vergi kayıplarını hiç dikkate almadan ucuz fiatla kamulaştırma yolunu açmıştır. Bu yeni sistemde hem devletin, hem de vatandaşların zarara uğramaları ve yakınmaları doğaldır ve sonuç ta öyle olmuştur. Taşınmazların vergileri, Emlâk Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü üzere gerçek değerler üzerinden alındığında Hazineye girecek gelirler şimdikinin çok üstünde olacaktır. Vergilendirme amacıyla yapılacak değerlendirme masrafları, kadastro çalışmalarında ve İstanbul Boğaz Köprüsünün gerçekleştirilmesinde olduğu gibi çok kısa zamanda kendini amorti edebilecek ve kâra geçilebilecektir. Maliye Bakanı sayın Kafaoğlu'nun Gelirler Genel Müdürlüğü sırasında bu amaçla başlattığı çalışma kendisinin görevden ayrılmasından sonra maalesef durmuştur. 132

5 Kamulaştırma ödentisinin saptanmasında 1971'de yapılan anayasa değişikliğinden sonra ortaya çıkan kargaşa halen giderilememiştir. Bunda, ödenti miktarının saptanmasında vergi bildirim bedelinin esas alınmasına ilişkin temel görüşün sürdürülmesi etkili olmuştur. Çıkarılan kanunlarda bu görüşün hâkim olması sorunun çözümünü kolaylaştırmamış, zorlaştırmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin genişletilmesi amacıyla yapılan kamulaştırmalarda konut sahiplerine tahakkuk ettirilen bedellerin çok düşük olmaları nedeniyle vatandaşların koşnuîsuzlukları ve Ankara'daki Kazan köyünde Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve geliştirme projesi için kamulaştırılan arazilere malsahiplerinin bildirdikleri vergi bedellerinin ödenti olarak saptanması sonucundaki yakınmalarının sayın Devlet Başkanımızca haklı görülmesi bu konudaki dikkati çekici çok tipik örneklerdir. Bu olaylar, işbaşındaki yönetimin gerçekçi çözüme karşı olmadığını ortaya koymuştur. Sonuç Kentsel ve kırsal bölgelerin planlanma ve düzenlenmesinde devletin yeknesak bir taşınmaz mal politikasını benimsemesi, bu arada toprak reformu ve yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelen şehircilik tüzesinin uyumlu bir duruma getirilmesi gerekmektedir. Taşınmaz mal edinilmesi, emlâk vergi bedellerinin saptanması ve kamulaştırma ile ilişkileri tüm ülke için tek bir kurum tarafından ele alındığında bu alanda günümüzün gereksinimleri daha rahat karşılanabileceği gibi arsa ve arazilerin normal alım-satım fiatları rayiç değer = vergi değeri ilkesine göre devlet tarafından belirlendiğinde gerçekçi bir çözüm yolu sağlanmış olur anayasa değişikliği ile oluşan kamulaştırma ödenti kargaşası devlet - vatandaş ayrımının ve vatandaşın ikinci planda öngö^ rülmesinin doğal bir sonucudur. Hukuk devletinin ilkeleri ile bağdaşmayan böyle bir tutumun bırakılması ise ancak kamulaştırmada rayiç (gerçek) bedeli ödenti için esas alan bir sistemin tekrar benimsenmesi ile gerçekleşebilir. Yeni Anayasa tasarısının 48. maddesinde kamulaştırma ödentisinde rayiç bedelin öngörülmesi, bir çok çevrelerin görüşlerinin aksine, çağdaş ve olumlu bir düzenlemedir ve yasalaşması halinde mevcut kargaşanın ve pek çok kamulaştırma davasının önleneceği muhakkaktır. 133

6 KENAR ORANLARIYLA DENGELEME Doç. Dr. Turgut UZEL, Doç. Hasan KIRAN Yıldız Üniversitesi G İ R İŞ İsveçli bilim adamı BERGSTRANND'ın 1948 de yaptığı Geodimeter'den sonra, elektromağnetik uzaklık ölçüler hızla gelişmiş, elektronik ve fizikteki aşamalar, bu aletleri son derecede kullanışlı duruma getirmiştir. Bu nedenle, geodetlerin triyangülasyon ağlarından ziyade trilaterasyon ağları oluşturan eğiliminde oldukları görülmektedir. EDM aletleri ile kısa bir zaman aralığı içerisinde, bîr noktadan birden fazla uzaklık ölçmesi mümkündür. Ve bu işlem, zaman ve iş ekonomisi yönünden daima arzu edilir. Bunu gerçekleştirmek için bir noktadan ölçülecek uzaklıkların sayısı kadar yansıtıcı satın almak yeterlidir. Böylece bir noktadan kısa bir zaman aralığında ölçülen uzaklıkların gruplar oluşturduğu söylenebilir. Elektromağnetik uzunluk ölçümünde, atmosferik etmenler, önemli hata kaynaklarıdır. Yol boyunca kırılma indisi, istenen incelikte belirlenemediği için bu sorunun çözümüne çalışılmakta ve çeşitli yöntemler önerilmektedir. ANGUS-LEPPAN /1/, bu şekilde ölçülmüş uzunluklar yerine bunların oranları kullanılırsa, söz konusu atmosferik etkilerin büyük oranda indirgenebileceğim ortaya atmış ve buna ilişkin bin dengeleme yöntemi önermiştir. «Kenar Organlarıyla Dengeleme» adını alan bu yöntem, VINCENTY /13, 14/ ve ROBERTSON /9, 11/ tarafından da incelenmiş ve çeşitli öneriler getirilmiştir. 134

7 Sayın hocamız Prof. Dr. Ekrem Ulsoy'un adına düzenlenen bu simpozyumda, söz konusu yöntem ele alınacak; bir model ağ üzerinde geliştirilen hesap teknikleri ile uygulamaları sağlanarak, elde edilen sonuçlara göre yöntemin tartışması yapılacaktır. 135

8 yazılabilir. (4) eşitliği, açıların kenar oranları yardımı ile hesaplanabileceğini gösterir. Oranlarda matematiksel korelasyon meydana gelmektedir. Dengelemenin buna göre yapslması gerekirse de burada kenar oranlarını tanıtma amacı güdüldüğünden, ölçülerde korelasyon yokmuş gibi hesap yapılmıştır. Bu kısa açıklamadan sonra örnek ağımız üzerinde çalışabiliriz. Şekil : 2 de görülen ağın dört istasyon noktasına alet konularak 12 uzunluk ölçülmüştür. Ölçülen iki uzunluk kontrol için kullanılmıştır. 136

9

10 138

11 139

12 140

13 141

14 142

15 143

16 144

17 145

18 146

19 m o = ± 18,96 cm ve, QUİİ l-lll = QL4L4 = 0, bulunur. Buradan Ml-lll = M U = m o V QL4L4 = T 13,3 cm elde edilir Bunun gibi bulunur. MI-IV = ~ 7,4 cm MII-IV = ~ 8,3 cm MII-III = + 16,1 cm MIIIJV = + 9,9 cm B. ENDİREKT ÖLÇÜLER DENGELEMESİ B.1. KENAR ORANLARI İLE ENDİREKT ÖLÇÜLER DENGELEMESİ Lj = Kenarın kesin değeri L'j Kenarın ölçü değeri P o : Oran yazılacak istasyon Xj, Yj : Kesin koordinat değerleri Xj, yj : Yaklaşık koordinat değerleri dxj, dvj: Düzeltme değerleri Oj, bj : Düzeltme katsayıları U r = : Kesin kenar oranı b L' 2 r o = : Yaklaşık kenar oranı L'. olarak tanımlanırsa olur. r = r o + \r T (34) 147

20 148

21 149

22 150

23 151

24 152

25 153

26 Dengeleme hesabı yönünden, oranlarla ve kenar ortalamalarıyla yapılan hesaplar arasında fazla bir fark olduğu söylenemez. Ancak oranlarla olan dengelemede çok küçük değerler karşımıza çıkabilir. Ayrıca şartlar ölçülerle kenar oranlarıyla yapılan dengelemede şartların yazılmasında çok dikkat etmek gerekir. Aksi halde katsayılar determinantının sıfır olması olasıdır. Triyangülasyon ile Trilaterasyon arasında önemli benzerlikler vardır : TRİYANGÜLASYON Doğrultu dizileri İstasyon yönlendirme bilinmeyeni Açı TRİLATERASYON Uzaklıklar grubu İstasyon ölçek bilinmeyeni Oran Kenar oranları yönteminde mutlaka bir kenarın kesin değerinin bilinmesi gerekir. Aksi halde problem, üç açısı bilinen bir üçgenin çizimine gider ki bunun da sonsuz çözümü vardır. K A Y N A K Ç A /I/ ANGUS_LEPPAN, P. V. : Adjustment with length ratio, Survey Review Oct. 1972/166, s /2/ BJERHAMMAR - A. : Theory of Brrors and Generalized Matrix Inverses, New-York 1973, s /3/ BOMFORD, G. : Geodesy, London 1971, s , 369, 397, 405 /4/ DANIAL, N. F. : Adjustment of plane trilateration nets with fixed points, Survey Review, July 1980, s. 313 /5/ HAZ AY, I. : Adjusting Calculations in Survey ing, Budapest 1970, s

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

KADIKÖY (BERGAMA) PİLOT PROJE ÖRNEĞİNDE KÖYSEL VE KIRSAL GELİŞİM *

KADIKÖY (BERGAMA) PİLOT PROJE ÖRNEĞİNDE KÖYSEL VE KIRSAL GELİŞİM * dili kullanılarak her türlü görüntü işle-me uygulaması yapılabilir. Görüntü düzeltme ve iyileştirme çalışmalarından şekil algılama, smır belirleme işlemlerine; veri sıkıştırma çalışmalarından raster konumsal

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Erdoğan Öner * Kâmil Mutluer ** GİRİŞ: Devletlerin yapılandırılmaları içinde mahalli idarelerin önemi oldukça uzun bir

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk.

Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. Sayı : 1/K-3625 15/12/2014 Konu : Torba Yasa Görüş İstemi Hk. TMMOB BAŞKANLIĞI NA ANKARA İlgi: 09/12/2014 tarih ve 2062 sayılı yazınız. İlgi de kayıtlı yazınızda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

harç tahsilinin (ceza uygulanıp uygulanmadığı üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca binde 9 oranında harç ve Eğitime katkı payı tahsil edilerek,

harç tahsilinin (ceza uygulanıp uygulanmadığı üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca binde 9 oranında harç ve Eğitime katkı payı tahsil edilerek, üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca binde 9 oranında harç ve Eğitime katkı payı tahsil edilerek, Taleplerin karşılanması gerekir. c) Cins Değişikliği Harcının Cezalı Olarak Tahsili Cins değişikliği ile ilgili

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

e İmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı

e İmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı İmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı 1. İmar uygulaması nedir? İmar uygulaması; arazi ve arsa düzenlemesi, hamurlaştırma, parselasyon (yerbölümleme) ve ortaklandırma (şüyulandırma) gibi

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

Gayrimenkul Rantlarının Vergilendirilmesi

Gayrimenkul Rantlarının Vergilendirilmesi Gayrimenkul Rantlarının Vergilendirilmesi FATİH KAYA Eski Hesap Uzmanı Özet Gayrimenkul rantları, emek ve sermaye gereksinimi olmaksızın malikin iradesi dışında dış faktörlerin etkisiyle zaman içinde meydana

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Đmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı

Đmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Đmar (18. Madde) Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı e 1. Đmar uygulaması nedir? Đmar uygulaması; arazi ve arsa düzenlemesi, hamurlaştırma, parselasyon (yerbölümleme) ve ortaklandırma (şüyulandırma)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI Bülent KENT ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörler

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı