ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan belirli bir atomik zaman ölçeğidir. 1 ocak 1958 tarihinde sıfır (ut2) saatinde başlar ve sıfır alanındaki cesium un 9,192, 631, 770 lık devri (frekansı) bir birime (saniye) karşılık gelir. ayrıca ut2 zaman ına bknz. abnormal magnetic variation anormal manyetik sapma manyetik meridyenden (kuzeyden) pusula ibresinin bilinmeyen bir nedenle herhangi bir anormal sapması. abscissa absis yatay x koordinatı düzlem koordinat setinden yatay koordinata denir. eğik koordinat sisteminde de aynı anlamda kullanılır. ayrıca x koordinatı olarak da ifade edilir. absolute accuracy mutlak doğruluk yer jeodezik sistemi gibi mutlak bir referans çatısına dayanarak bir konumun belirlenmesinde bütün hataların değerlendirilmesi. absolute error mutlak hata gerçek değerden işareti dikkate alınmaksızın olan mutlak sapma. absolute gravity mutlak gravite zamanı ve uzunluğu ölçen bir cihazla belirlenen gravatedeki azalış veya artışlardır. gravity e bknz. absolute gravity station mutlak gravite noktası genellikle bir laboratuvarda inşa edilmiş mutlak gravitesi belirlenmiş sabit bir noktadır. mutlak graviteye bknz. absolute orientation mutlak yöneltme karşılıklı yöneltilmiş stereoskopik model veya model gruplarının yer kontrol noktalarına dayalı olarak yükseklik ve ölçeğinin ayarlanması. bknz. karşılıklı yöneltme. absolute parallax mutlak paralaks bknz. mutlak stereoskopik paralaks. absolute positioning mutlak konumlama dod dünya jeodezik sisteminde tanımladığı gibi bir noktanın yer kütle merkezine göre konumunun belirlenmesi. absolute stereoscopic parallax mutlak stereoskopik paralaks bir hava fotoğrafı çiftinde bir noktanın mutlak stereoskopik paralaksı; hava bazına paralel olarak ve yatay bir düzlemde ölçülen fotoğraf nadirlerine göre iki görüntünün birbirine olan mesafelerinin cebirsel farkı. mutlak paralaks; yatay paralaks, doğrusal paralaks, paralaks, stereoskopik paralaks, x-paralaksı diye de adlandırılır. absolute term mutlak terim bir denklemde, bilinen bir sayısal değeri temsil eden ve hiç bir bilinmeyen veya değişken içermeyen bir terim (genellikle bir) absolute unit mutlak birim bilinen bir ana uzunluk, ağırlık ve zaman birimlerine doğrudan dayalı sistemdeki herhangi bir birim. bknz. dinamik sayı. absolute value mutlak değer artı veya eksi işareti dikkate alınmayan matematiksel büyüklük. genellikle rastgele hatalarla birlikte kullanılır. absolute vector mutlak vektör origin diye tanımlanan noktadan son noktalarına olan mutlak birimde ölçülmüş doğru parçası. accelaration of gravity gravite ivmesi serbest bir şekilde düşen bir kütlenin ivmesi yaklaşık 9.8 m/sec 2. acceleration ivme 1. hızdaki değişim oranı 2. ivmenin oluşumu veya ivmelenme durumu accelerometer ivme ölçer 1. bir objenin hızındaki değişim oranını ölçen cihaz 2. uçak veya füzelerle bulunması için özellikle tasarlanmış ve hız, yön ve /veya irtifadaki değişiklikleri ölçmeye yarayan cihaz. accidental error raslantısal hata bknz. rasgele hata. accommodation akkomodasyon 1.farklı mesafelerdeki nesnelerin keskin bir görüntüsünü elde etmek için insan gözünün kendini ayarlama yeteneği. steroskopi de steroskopik bir görüş için insan gözünün iki görüntüyü üst üste bindirme yeteneği. 2.stereo kıymetlendirme aletlerinin çalışma sınırları. örneğin multipleks x ekseninde 10 o ve y ekseninde 20 o ye kadar olan küçük dönüklükleri ayarlayabilir. accumlative error kumulatif hata- bknz. sistematik hata. accumulated divergence toplanmış sapma (nivelman ) hattın başlangıcından herhangi bir kısmın sonuna kadar, toplam sapmayı bulmak amacıyla, kısımlara ait sapmaların cebrik toplamıdır. (kümülatif sapma) accuracy doğruluk 1.bir standarda uygunluk derecesi veya bir ölçümdeki mükemmellik derecesi. doğruluk bir sonucun kalitesiyle ilgilidir ve sonucun elde edildiği işlemlerin kalitesiyle ilgili olan ve tekrar edilebilen hassasiyetten farklılaşır. 2.ölçülen büyüklüklerin gerçek değerine ölçülerden elde edilen en iyi tahmin değerinin yakınlığı. accuracy checking doğruluk kontrolü özel doğruluk standartlarına göre bir haritanın tamlığının değerlendirilmesi. doğruluk kontrolü genellikle harita detaylarının karşılıklı doğruluğunu belirtir. accuracy evaluation doğruluk değerlendirme mc&g ürün kalitesi ile bakım kriterlerinin uygunluğunu amaca uygun kullanım esaslarına göre karşılaştırma. accuracy method doğruluk metodu bir ürünün doğruluğunun belirlenmesi için kullanılan bir metod. metod hayli karmaşık teknikler ve oldukça subjektif değerlendirme kullanan sistemlere dayanır ve belirtilmiş doğruluğun dikkatli kullanımı gereklidir. accuracy review doğruluk inceleme yatay ve düşey değerlerin doğruluğunu belirlemek amacıyla, mevcut mc&g ürününü, kaynak materyal veya veri ile, üretimden sonraki hassasiyetine göre karşılaştırma. accuracy testing doğruluk testi belirlenmiş doğruluk standartları ile harita uyarlamasının, örnekleme safhasında onaylanmış kanıtların temin edilmesi. doğruluk testi harita niteliklerini izafi ve mutlak doğruluklarını belirlemek için tasarlanmıştır. accurate contour hassas eş yükselti eğrisi temel/ana düşey aralığın yarısı dahilinde doğruluğu bulunan eş yükselti eğrisi. acetate asetat fotoğraf filmler için altlık olarak veya kritik ayarlama gerekmediğinde katmanlar için taslak altlık olarak kullanılan, yanmayan plastik tabaka. achromatic color renksiz renk renk meydana çıkartmayan renk. achromatic lens renksiz mercekler renk sapması kısmen düzeltilmiş mercekler. bu tip merceklerde yeşil ve kırmızı renkler yaklaşık aynı odak noktasına düşürülmek üzere bir çok elemandan oluşur. acoustic navigation sesli navigasyon dinlenebilir aralıkta olup olmamasına rağmen ses dalgalarıyla yapılan navigasyondur. ayrıca sonik navigasyon olarak da adlandırılır. doppler sonar navigasyona bknz. actinic light aktinik işık hassaslaştırılmış emülsiyonda fotokimyasal değişiklikler gerçekleştirebilen ışık. active satellite aktif uydu elektromanyetik sinyal gönderen uyduya denir. elektromanyetik bilgiyi gönderme, tekrarlama veya yeniden gönderme kabiliyetine sahip uydudur. active tracking system aktif izleme sistemi sinyallerin uyduya gönderilmesi ve uydudan gelen karşı sinyallerin alınmasıyla çalışan uydu izleme sistemidir. actual error gerçek hata fiziksel bir büyüklüğün gerçek değeri ve ölçülen değeri arasındaki fark. acutance netlik alçak ve yüksek ışıklandırmada bitişik alanların arasındaki keskin köşeleri gösteren objektif ölçüm özelliğine sahip fotoğrafçılık sistemi. adaptation adaptasyon değişen ışık miktarlarına göre insan gözünün duyarlılığını ayarlama yeteneği. additive color mixture ilaveli renk karışımı üst üste ( birbiri üzerine gelen ) veya zararlı olmayan değişik renklere ait ışık kombinasyonu. additive color viewer ilaveli renk gösterici çok bantlı fotoğrafçılık sayesinde elde edilen pozitif geçirgenler için yansıtma cihazı. her görüntü değişik renkli ışıklar kullanılarak birbiri üzerine getirilir. additivity of luminance işık toplaması çeşitli kaynaklı ışıkların karışımından elde edilen ve ayrı işlemli kaynakların yetersiz ışığından üretilen bir ışık topluluğu. adequate yeterli en zor şartlarda kullanımındaki doğruluk ve geçerlik standartlarının tümüne uyan bir ürünü tanımlamak için kullanılan terim. adjacency komşuluk birbirine bitişik veya yakın civarda olan detaylar arasındaki ilişkiyi sağlayan topolojik özellik. ayrıca, yakınlık diye de bilinir. adjoining sheets komşu paftalar belirli bir haritanın bir veya tüm kenarlarına ve köşelerine komşu haritalar. adjusted mapping support data dengeli haritacılık destek verisi toplayıcı platformlar, sensörler ve açı işaretleyici sensörlerin konumlandırılmasında kullanılan parametrelerin iyileştirilmiş versiyonu. adjusted value dengeli değer ölçüm verilerinden yararlanarak, verilerde bulunan hatalardan kaynaklanan tutarsızlıkları İNGİLİZCE-TÜRKÇE Coğrafi Bilgi Sistemi-Uzaktan Algılama-Harita-Fotogrametri-Uydu Konum Belirleme Sözlüğü [uyarlama: aralık 1999] : 1/114

2 elimine eden bazı düzenli işlemlerden geçirilerek elde edilen büyüklüklerin değerlerine denir. adjustment dengeleme 1. (genel) elde edilen sonuçlardaki iç tutarsızlıkları ortadan kaldıran veya hataları en aza indirmek amacıyla ölçülere ait düzeltmelerin belirlenmesi ve uygulanması işlemidir. terim, matematiksel uygulamalara ait olduğu gibi ölçüm işlerinde kullanılan cihazlara ait düzeltmelerde de kullanılmaktadır.2.(nivelman) tüm nivelman noktalarına yükseklikleri tutarlı ve loop kapanmalarından bağımsız kılmak amacıyla ortometrik yüksekliklere veya ortometrik yükseklik farklarına getirilecek düzeltmelerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.3. (kartografya) detay veya kontrol istasyonlarını (noktalarını) diğer detay veya kontrol noktalarına göre yerlerine yerleştirme işlemidir. ölçülerin dengelenmesine, dengelemenin açı metodu, ölçüyü dengeleme, doğrudan dengeleme metodu; cihaz dengelemesi, en küçük kareler; harita dengelemesi ve land line dengelemesine bak adjustment of observations ölçülerin dengelemesi ölçüleri üzerinde etki yaratan hatalara karşılık gelen ve ölçüleri kendi içerisinde tutarlı kılan, üretilen verilerle ilişkili ve korelasyon yaratan düzeltmelerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. administrative map (jcs) idari harita üzerinde tedarik ve tahliye yerleri, personel yerleşimi, tıbbi tesisler, harp esirleri toplanma noktaları, açık ordugahlar, servis ve bakım alanları, ana tedarik yolları, trafik akışı, sınırlar, idari durumu göstermek için gerekli diğer ayrıntılar gibi idari konularla ilgili bilgilerin grafik olarak gösterildiği harita. advanced very high resolution radiometer geliştirilmiş çok yüksek çözünürlüklü radyometre 11 km çözünürlüğe sahip beş veya altı kanallı sensör. bulut sıcaklığı, su yüzeyi sıcaklığı, kara sıcaklığı ve vejetasyon uygulamalarında kullanılır. advanced weapons and systems data base (awsdb) advanced weapons and systems data base (awsdb) gelişmiş silahlar ve sistemlerin veri tabanı (gssvt) gelişmiş silahlar ve sistemlerin veri tabanı (gssvt) savunmaya yönelik, yeni geliştirilmiş, araziye konuşlandırılmış ve mevcut silahların,sistemlerin ihtiyaç duyduğu harita ve coğrafi ürünlerin, düşmana üstünlük sağlayacak şekilde konumlandırılması ve kullanılması amacına hizmet eden, dma in bir ilişkisel veri tabanıdır. savunmaya yönelik, yeni geliştirilmiş, araziye konuşlandırılmış ve mevcut silahların,sistemlerin ihtiyaç duyduğu harita ve coğrafi ürünlerin, düşmana üstünlük sağlayacak şekilde konumlandırılması ve kullanılması amacına hizmet eden,dma in bir ilişkisel veri tabanıdır. aerial camera hava kamerası bir hava istasyonundan kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiş kamera. aerial film hava filmi hava kameralarında kullanılmak üzere değişik emülsiyon, uzunluk ve genişliklerde üretilen özel dizayn edilmiş film. aerial film speed hava film hızı hava filmleri için hava pozlama indeksini yerdeğiştiren hız ölçüsü. 3/2 e gibi tanımlanır. burada e siyah beyaz filmde bas artı sis yoğunluğunun 0.3 ün üzerinde olduğu yoğunluğun karakteristik eğrisi üzerindeki noktada metre/mum/saniye biriminde pozlamadır. aerial imagery hava görüntüsü havadan alınan uzaktan algılanmış fotoğrafik olmayan görüntü. aerial mosaic hava mozaiği bknz. mozaik, tanım 1. aerial photogrammetry hava fotogrametrisi fotogrametri biliminde hava fotoğraflarının kullanılması. aerial photograph hava fotoğrafı havadan alınan herhangi bir fotoğraf. aerial photographic reconnaissance hava fotoğrafı keşfi verilerin hava fotoğrafları ile toplanması üç tipe ayrılır. (1) stratejik fotoğraf keşfi, (2) taktik fotoğraf keşfi, (3) ölçme/kartoğrafik amaçlı ve ölçme/kartoğrafik doğruluk standartlarda ölçme/kartoğrafik amaçlı fotoğraf alımı. aerial photography hava fotoğrafçılığı hava fotoğraflarının alım, işlem bilim ve sanatı. bknz. haritacılık fotoğrafçılığı, keşif fotoğrafçılığı. aerial platform hava platform hava istasyonundaki hava kamerasının desteğini tanımlayan terim. aerial reconnaissance hava heşfi görsel, elektronik, fotoğraf veya diğer yollarla havadan bilgi toplanması. aerial survey hava ölçümü bir hava istasyonundan elde edilen fotoğrafik, elektronik veya diğer verileri kullanarak yapılan ölçüm. aerial triangulation havai triangülasyon bknz. fototriangulasyon aerodetic aerodetik aerodezi ile edilen veya ilgili. aeroleveling aero nivelman fotoğraf alımı esnasında kaydedilen hava kamerası istasyonunun barometrik yükseklik ölçümleri stereoplotter da bir modelin yöneltilmesinde bz değerlerini temsilen kullanılırlar. sadece yükseklik farkları gereklidir ve bu statoskop ile sağlanır. bknz. yöneltme, tanım 7. Aerometeorograp havai meteorograf havanın basınç ve sıcaklığını, havadaki nem miktarını, ve rüzgar hızını ölçen alet. aeronautical chart uçuş (hava) haritası hava navigasyonu, pilotaj veya uçuş planlaması için gerekli olan bilgi desteği, belirli arazi yapısı, kültürel ve hidrografya özelliklerini göstermek için üretilen, yeryüzünün veya bir bölümünün harita bilgilerinin özel olarak gösterimi. ayrıca, navigasyon hava haritası da denir. aeronautical information overprint uçuş bilgi üst baskısı (jcs) hava navigasyonları için özel amaçlı hazırlanmış ve hava veya kara haritası üzerine basılmış veya zımbalanmış ek bilgi. aeronautical pilotage chart uçuş pilotaj haritası hava navigasyonları için dizayn edilmiş uçuş haritası aeronautical planning chart uçuş planlama haritası görev planlama ihtiyaçları ve uzun mesafeli hava navigasyonları için dizayn edilmiş küçük ölçekli uçuş haritası. aeronavtical data maintenance havai veri yapısı toplama, derleme ve güncelletirme işlemlerini içeren üretim elemanı. bknz. digital üretim sistemi. aeropause hava boşluğu atmosferin insanlar ve uçaklar üzerindeki fonksiyonel etkilerinin yok olduğu bölgeler. aerospace uzay mekiği dünyanın atmosferi ve onun üzerindeki uzaya ait veya ilgili. iki ayrı varlık her ikisinde de yolculuk edecek araçların fırlatılması, yönlendirilmesi ve kontrolü için tek bir varlık gibi düşünülmektedir. aerotriangulation havai triangulasyon bknz. fototriangulasyon. affine deformation affin bozulması bir eksen veya referans düzlemindeki ölçeklerin farklı olması. affine transformation affin dönüşümü düz doğruların düz ve paralel doğruların paralel kaldığı bir dönüşüm. açılar değişime uğrayabilir ve diferansiyel ölçek değişimleri olabilir. age of diurnal tide günlük gelgit süresi age of diurnal inequality e bknz. age of parallax inequality paralaksa eşitsizliği süresi ayın en yakın olduğu nokta ile gelgit sürecinde veya gelgit akıntısının hızı üzerinde oluşan paralaksanın maksimum etkisi (ayın uzaklığı) arasında geçen süredir. paralaksa yaşı diye de bilinir. age of phase inequality faz eşitsizliği süresi yeni veya tam ay ile bu durumların (fazların) gelgit süreci üzerinde veya gelgit akıntı hızında oluşturduğu maksimum etki arasında geçen süreye denir. faz süreci veya gelgit süreci de denir. age of the moon ay süresi en son görülen yeni ay fazından itibaren genellikle gün olarak ifade edilen geçen süredir. age of tide gelgit süresi age of phase inequality e bknz. agglomeration yığışım iki veya daha fazla birbirlerine yakın bulunan detayları tek bir detay olarak gruplayan genelleştirme işlemi. aggregation toplam nokta konumlarında veya daha küçük istatiksel ünitelerde toplanan verilerin daha büyük bir ünitede birleştirilmesi. aggregation operations kümeleme işlemi karma görüntü olarak, birçok ayrı bölümü veya veri kategorilerini bir grup içinde bir araya getirme işlemi. agonic line manyetik sapma çizgisi (jcs) kara veya hava haritaları üzerine çizilen, belirlenmiş tarih için, sıfır manyetik sapma birleşim noktaları çizgisi. hava ve deniz haritalarında manyetik değişim terimi, manyetik sapma yerine kullanılır. aiming line nişan hattı line of sight, 2 nci tanıma bak; line of collination e bknz. air almanac hava almanağı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarları ile kraliyet notik almanak bürosunun ortak yayınıdır. 6 aylık bir süreyi kapsar. seçilmiş gök cisimlerinin denklinasyon ve greenwich saat açısı ile navigasyonda kullanılan gök e ait ekstra verilerin tablolaştırılmış değerlerini ihtiva eder. İNGİLİZCE-TÜRKÇE Coğrafi Bilgi Sistemi-Uzaktan Algılama-Harita-Fotogrametri-Uydu Konum Belirleme Sözlüğü [uyarlama: aralık 1999] : 2/114

3 air base hava bazı 1.(fotogrametri) iki hava istasyonunu birleştiren doğru veya bu doğrunun uzunluğu. 2.stereoskobik model ölçeğinde aletle karşılıklı perspektif merkezler arasındaki mesafe. bknz. hava istasyonu. air coordinates hava bazı bknz. dikdörtgensel uzay koordinatları air plot hava göstergesi 1.gerçek başları temsil eden ve hava navigasyonunda kullanılan sürekli bir gösterge. 2.bir hava objesinin gerçek başlarını ve uçulan hava mesafelerini gösteren grafik. 3.gemilerde, gemiye göre rölatif olarak bir hava objesinin yerinin gösterilmesi. air spheroid (ellipsoid) hava sferoidi büyük britanya da kullanılan referans elipsoidi olup, özellikleri; büyük yarı eksen 6,377, m., küçük yarı eksen 6,356, m., eğrilik yarıçapı 1/ air station hava istasyonu- fotogrametride, pozlama anında kamera merceğinin uzaydaki yeri. kamera istasyonu da denir. bknz. hava bazı; hava gözetim gösterge haritası. air surveillance plotting map hava gözetim gösterge haritası (jcs) uygun bir alanın gridlenmiş, küçük ölçekli hava savunma haritası. hava kontrol merkezinde kullanılır. radar veya yer gözetim imkanlarının menzili içindeki bütün dost ve düşman uçakların yerleri, sayıları ve yükseklikleri üzerine işaretlenir. air target chart hava hedef haritası (jcs) gerekli hava hedef istihbaratlarının özel bir grafik taban üzerinde gösterilmesi. değişik silah sistemleri için belirlenmiş hava hedef operasyonlarını desteklemek amacıyla dizayn edilmiştir. (bölge içindeki yerleşimler ve radar bilgileriyle ilgili veriler ve grafik üst baskılar haritada gösterilir. hava hedef haritaları değişik ölçeklerde hazırlanır ve hava hedef materyalleri programındaki coğrafik entegreli hava haritaları serilerinde üretilir.) air target materials hava hedef malzemeleri bknz. hedef malzemeleri. airborne control (abc) system hava kontrol sistemi pozisyonu bilinmeyen bir bölge üzerinde bulunan bir helikoptere bilinen iki veya daha fazla pozisyondan içerisinde elektromanyetik mesafe ölçümü, yatay ve düşey açı ölçümlerini ihtiva eden yatay ve düşey kontrol ölçümlerine yönelik bir ölçme sistemidir. bilinmeyen pozisyonun yüksekliği, özel bir çekül hat kablosu yardımıyla belirlenir. airborne landing model hava indirme modeli hava indirme birlikleri ve destek personeli toplantılarında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış taarruz için model. bu modelde objeler yer yüzünden ziyade havadan görünümü ile gösterilir. airborne profile recorder havadan profil kaydedicisi bknz. arazi profil kaydedicisi. airy theory of isostasy hava izostasi teorisi kıta ve adaların, oldukça yoğun plastik veya sıvı materyal içinde hidrostatik olarak bulunduklarını ve kökleri veya uzantılarının buzdağlarının suyun dibine doğru genişlemesinde olduğu gibi yer in iç materyallerine uzandığını öne süren teoridir. yüksekliklerin fazla olduğu yerlerde bu uzantının da daha derinlere ulaştığı ifade edilmektedir. dağ teorisinin kökleri olarak da anılmakta ve bazı jeolojistlerin de desteğini almaktadır. pratt hayford isostasi teorisine bknz. aitoff equal-area map projection aitoff albers conical equal-area map eşit-alan harita izdüşümü albers konik eşit-alan harita izdüşümü aitoff tarafından önerilen manipulasyonla meydan getirilen; lambert eşit alan azimutal yerküre izdüşümünün, tüm küresel harita izdüşümüne dönüştürülmesi. merkez meridyen (küçük eksen) tarafından temsil edilen çizgi boyunun iki katını temsil eden (büyük eksen) tarafından belirlenmiş elips sınırları içinde kalan izdüşümü. meridyenlerin kesişim noktasının merkez olarak alındığı ortak merkezli paraleller ve harita sınırları içerisinde düz meridyen çizgilerinin aynı noktada birleştiği konik tipte eşit-alan izdüşümü. meridyenler ve paraleller sağ açılarla kesişirler ve verilen paralel doğrultusundaki boylam yayları eşit uzunluktadır. paraleller arası boşluklar eşit-alan kondisyonlarını kaybetmeyecek düzendedir. iki seçilmiş paralelde boylam yayları gerçek uzunlukları ile temsil edilir. seçilmiş paraleller arasındaki meridyenler doğrultusunda ölçek çok büyük önemsiz ve bütün bunların ötesinde çok küçük olacaktır. albumin (albumen) process albumin işlemi negatif, doğru okuma baskı kalıbı yapmak için, ışığa duyarlı kaplama olarak bikromat albumin kullanılan, ofset baskı kalıbı hazırlama işlemi. aldis signaling lamp aldis sinyal lambası triangulasyon ağlarında birbirinden uzak istasyonlardaki gece ölçümlerinde bazı durumlarda kullanılan sinyal lambasıdır. alerts alarmlar bir veya daha fazla uydu için hazırlanan ve ölçücünün ufuk hattı üzerindeki maksimum yükseklik açısı, ölçücüden olan azimut ve universal zamanlı koordinat belirlemede gereken doğuş ve batış zamanlarının önceden tahmin edilmesinde kullanılan efemeristir. özel uydu geçişlerinin belirlenmesinde kullanılır. look angels e bknz. alfanumeric grid alfanümerik grid bknz. atlas grid. algorithm algoritma bir problemin çözülmesi için takip edilecek adımların ifadesi. alignment (alinement) sıraya koyma 1.(kartoğrafya) yol, demiryolu, ve benzeri için haritaya veya hava haritasında ilgili topoğrafik detaylarla beraber tanımlama. 2. (genel haritacılık)düz çizgi boyunca noktaların yerleştirilmesi veya belirtilmesi. 3. (otoyol veya yol haritacılığı) profilden seçilmiş yatay elementleri gösteren, takip edilecek yolun merkez şeridini gösteren yer planı. alignment correction hizalama düzeltmesi (şerit ölçümü) ölçülen bir uzunluğa uygulanan ve ölçüm şeridinin ölçülecek hat ile aynı düşey düzlem içinde tutulmasını sağlayan düzeltmedir. almanac almanak navigatorlar için gerekli astronomik koordinatları içeren peryodik yayın. bir ephemeris e göre daha az bilgi içerir ve genelde değerler daha az duyarlıdır. ephemeris e bknz. almucantar almukantar parallel of altitude e bknz. along trace (a/t) dünya üzerindeki noktalara bir bölgede olan teğetin yönü, uydunun yer yörüngesinden olan belirli bir mesafedir. uydu hareketi doğrultusunda pozitiftir. alphanumeric string alfa sayısal ifade bir bilgiyi sembolize eden deyim, alfabetik harflerin yanı sıra rakamları bünyesinde bulundurur. gerektiği hallerde, matematiksel sembolleri, noktalama işaretlerini de içerebilir. alphanumeric string alfa sayısal ifade bir bilgiyi sembolize eden deyim, alfabetik harflerin yanı sıra rakamları bünyesinde bulundurur. gerektiği hallerde, matematiksel sembolleri, noktalama işaretlerini de içerebilir altazimuth instrument altazimut cihazı düşey ve yatay yön ve açıların eş zamanlı ölçümü için hem düşey hem de yatay derecelenmiş ölçü tablalarına haiz bir cihazdır. astronomik teodolit; universal instrument diye de adlandırılır. alternate depository sıra ile saklama bir dosyanın orijinallerinin, çoğaltılmış kopyalarının bilgisayar kasetlerinin, yeniden üretilmiş materyallerin ve benzerlerinin seçilmiş, güncel ve mc&g veri indeks değerlendirilmesinin, fiziksel sıradan kütüphanelerden ayrı olarak uygun güvenli bir yerde saklanması ve öncelikle savunma bakanlığı (dod) dosyalarında meydana gelebilecek bir tahrip olaylarına karşı kullanıma hazır olması. altimeter altimetre referans bir yüzeyden olan yüksekliği gösteren cihazdır. barometrik altimetre; precision altimetre; radar altimeter ve ölçme altimetre sine bknz. altimetry altimetri barometrik cihazlarla yükseklik ölçme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır altitude yükseklik 1. ortalama deniz yüzeyi (jeoid), elipsoid, arazi ortalaması gibi bir referans yüzeyinden ölçülen ve bir nokta olarak kabul edilen bir objeye veya bir noktaya olan düşey uzaklıktır.2. ufuk hattı üstündeki açısal uzaklıktır ufuk hattından yukarıya doğru ölçülen ve ufuk hattı ile gök küresi üzerindeki bir nokta arasındaki düşey daireye ait yay parçasıdır. apsolute altitude, angular altitude, apparent altitude, circummeridian altitudes, computed altitude, density altitude, elevation, elipsoidal height, exmeridian altitude fright altitude, geoidal height, high altitude, meridian altitude; negative altitude, observed altitude, orbital altitude, parallel of altitude, photo altitude, positife altitude, pressure altitude, radar altitude, sextant altitude, simultaneous altitudes, solar altitude, true altitude e bknz. altitude circle yükseklik dairesi parallel of altitude e bknz. altitude contour ratio yükseklik münhani oranı c factor e bknz. altitude datum yükseklik datumu (jcs) düşey yer değiştirmenin ölçüldüğü zahiri seviyedir. yükseklik ölçmede datum olarak İNGİLİZCE-TÜRKÇE Coğrafi Bilgi Sistemi-Uzaktan Algılama-Harita-Fotogrametri-Uydu Konum Belirleme Sözlüğü [uyarlama: aralık 1999] : 3/114

4 uçağın üzerinde uçtuğu satıh (yüzey) veya belirli bir datum alınır; basınç irtifası için atmosferik basıncın mercury/inch ( mbs) olduğu seviye ve gerçek irtifa için ortalama deniz seviyesi datumdur. altitude difference yükseklik farkı hesaplanan ile ölçülen yükseklikler arasındaki farktır, veya önceden hesaplanan ile sextant aletinin ölçtüğü yükseklik arasındaki farktır. altitude intercept olarak da adlandırılır. altitude hole yükseklik deliği (jcs) radar ekranında yuvarlak (dairevi) monitörün merkezindeki boş alandır. uçağın hemen altındaki yer noktasını ifade eden çemberin merkezidir.yandan bakılan hava indirme radarında yükseklik yarığı olarak bilinir. altitude intercept yükseklik farkı altitude difference e bknz. altitude slot yükseklik yarığı altitude hol e bknz. altitude tints hypsometric tinting e bknz. american standard code for information interchange (ascii) american standard code for information interchange (ascii) bilgi değişimi için amerikan standart kodu (ascii formda) bilgi değişimi için amerikan standart kodu (ascii formda ) numaraları, harfleri ve kontrol karakterlerini ifade eden, yedi bit esasına göre düzenlenmiş ve yaygın bir kullanıma sahip ansi standart kodu. bilgisayarlarda 7 bitten ziyade 8 bit daha kullanışlıdır. ascii formuda 8 bittir. ascii kodu sayısal aletler arasında veri transferinde kullanılmaktadır. numaraları, harfleri ve kontrol karakterlerini ifade eden, yedi bit esasına göre düzenlenmiş ve yaygın bir kullanıma sahip ansi standart kodu. bilgisayarlarda 7 bitten ziyade 8 bit daha kullanışlıdır. ascii formuda 8 bittir. ascii kodu sayısal aletler arasında veri transferinde kullanılmaktadır. bknz. hücum çıkartma modeli. amphibious assault landing amfibi hücum çıkartma modeli mode amphidromic point amfidromik nokta eş gelgit haritasında, eş gelgit çizgilerinin dağıldığı, gelgit olmayan nokta veya düğüm noktası. amphidromic region amfidromik alan eş gelgit noktalarının dağıldığı ve gelgit devri süresince ilerlediği amfidromik noktasını çevreleyen alan. amplitude büyüklük 1. referans bir noktadan bir yayın veya diğer fenomenlerin maxsimum yerdeğiştirme değeridir. 2. asal düşeyden kuzey veya güney yöndeki açısal mesafedir, kuzey veya güney yönünde asal düşeyden düşey daireye kadar ölçülerek bulunan asal düşey ile düşey daire arasındaki zenit açısı veya ufuk hattı yayıdır. bu terim daha çok kütle merkezleri gök küreye ait ufuk hattında bulunan ve e veya w harfleriyle ifade edilen ve kütlenin doğuşu ve batışının denklinasyonla uyum sağlaması için n veya s harfi ilavesiyle ifade edildiği kütlelerle kullanılır. compass altitude, grid altitude, megnetic altitude, true altitude e bknz. anaglyph anaglif genellikle kırmızı ve mavi, uygun renklerde iki görüntünün üs tüste basıldığı veya yansıtıldığı bir stereogram. uygun tamamlayıcı renklerdeki filtreli gözlük ile bakıldığında stereoskopik görüntü oluşur. analog analog kesikli sayım yerine sürekli ölçüm prensibiyle çalışan veri kayıt şekli örneğin, sürekli hatlarla olan bir kağıt harita analog, piksellerden oluşan bilgisayarda görüntülenen bir harita ise dijitaldir. analog instruments analog aletler sayısal büyüklükleri fiziksel değişkenler olarak temsil eden aletler. bütün değerler belli bir aralıkda, örneğin dönüşüm mekanik dişli sistemlerindeki gibi rotasyon ve mekanik kayıpları temsil eden dirençler kullanan analog ağlardaki voltaj veya akım olarak verilirler. stereoskopik kıytmetlendirme aletleri fotogrametrik analog aletlerin örnekleridir. analysis analiz bir işlemin belirli bir yöntemle metodolojik olarak incelenmesi ve daha detaylı çalışmalar için ilgili birimlere bölünmesi. analytical aertriangulation analitik havai triangulasyon konumsal çözümün sorgulamalı yöntemlerle elde edildiği foto triangulasyon yöntemi. (hava fotoğrafları kullanılarak) analytical nadir-point triangulation analitik nadir-noktası triangulasyon radyal merkezler olarak nadir noktalarının kullanıldığı hesaplamalı yöntemlerle gerçekleştirilen radyal triangulasyon. analytical orientation analitik yöneltme dönüklükleri, uçuş doğrultusu, yüksekliği belirlemek ve rektifikasyon için hava fotoğraflarının hazırlanmasındaki açısal ve doğrusal elemanların belirlenmesinde gerekli hesap adımları. geliştirilmiş veri değerlere çevrilir. analytical photogrammetric positioning system analitik fotogrametrik konumlama sistemi hassas nokta konumlama için nokta konumlama veri tabanı (ppdb) ile kullanılan stereo fotogrametrik çalışma istasyonu. bknz. nokta konumlama veri tabanı (ppdb). analytical photogrammetry analitik fotogrametri çözümlerin matematiksel metodlarla elde edildiği fotogrametri. analytical photogtaphy analitik fotografçılık özel bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek (nitelik, nicelik, veya diğer anlamlarda) için yapılan fotografçılık. (hareketli veya sabit) analytical products analitik üretimler analitik teknikler kullanılarak yapılan ürünler analytical radar prediction analitik radar tahmini tahmin ispatlanmış formüller, üstel tablolar, grafikler ve/veya diğer bilimsel esaslara dayanır. analitik tahmin yüzey yüksekliği, yapısı ve/veya arazi bilgisi ve hedefe olan mesafe ve görüş açısı ile birlikte radara yansıyan kriterler ile değerlendirilir. analytical radar prediction analitik radar. tahmin ispatlanmış formüller, tahminiüstel tablolar, grafikler ve/veya diğer bilimsel esaslara dayanır. analitik tahmin yüzey yüksekliği, yapısı ve/veya arazi bilgisi ve hedefe olan mesafe ve görüş açısı ile birlikte radara yansıyan kriterler ile değerlendirilir analytical radial triangulation analitik radyal üçgenleme hesaplamalı yöntemlerle gerçekleştirilen radyal üçgenleme. bknz. grafik radyal üçgenleme analytical three-point resection radial triangulation yaklaşma açısı bindirme alanında görülen üç yatay kontrol noktası ile bindirmeli hava fotoğraflarının temel noktalarının koordinatlarının belirlenmesi için hesaplama metodu. anastigmatic lens anastigmatik mercek astigmatizmi giderilmiş ve bundan dolayı yatay ve düşey çizgilerde eşit parlaklık ve netlikte odaklanabilen mercek. anastigmatik merceklerde çoğu yaygın sapmalar giderilmiştir. anchorage chart demir atma deniz haritası önceden belirlenmiş veya önerilen demir atma mevkilerini gösteren deniz haritası. ancillary data yardımcı veri yedek veya bütünleyici veri ancillary data yardımcı veri yedek veya bütünleyici veri aneroid altimeter aneroid altimetre barometric altimeter e bknz. aneroid barometer aneroid barometre mekanik olarak elastik olan bir cihaza karşı atmosferik basıncı eşitleyen bir barometredir. aneroid barometre nin genel hali,havanın atılmasında kullanılan kıvrımlı metalden yapılmış ince bir kutudan oluşur. atmosferik basınç arttığında, kutu içeriye doğru büzülür, basınç azaldığında kutu uzayıp genişler. mekanik kavramıyla, bu hareketlerin abartılması ve derecelenmiş bir gösterge üzerinde değişiklikleri kaydeden gösterge koluna aktarılması kastedilmektedir. angle açı iki kesişen doğrultunun kesim noktasının daire merkezi olduğu, iki doğrultunun daireyi kesmesi ile oluşan açının meydana getirdiği yay parçası ile ölçülen ve birbirine göre olan eğime denir. adjusted angle, altitude azimut, azimut angle vectorial angle, vertical angle, zenith distance. angle equation açı denklemi kapalı bir şeklin ölçülen açılarının toplamı ile aynı toplamın teorik değeri arasındaki ilişkiyi ifade eden koşullu bir denklemidir.bilinmeyenler, dengelemede kullanılmasına bağlı olarak ölçülen doğrultu veya açılara ait düzeltmelerdir. angle method of adjustment dengelemede açı metodu (triyangulasyon ve poligon) ölçülen açılara getirilecek düzeltmelere belirleyen ölçülerin dengeleme metodudur. açılarla dengeleme metodu, tek üçgenlerden oluşan bir zincirin dengelemesinde kullanılabilir. angle of incidence (optics) gelen açı normalden ölçümü yapılmış, yüzeye düşen ışık ışının açısı. angle of convergence analitik radyal üçgenleme (jcs) odak noktasında gözlemcinin göz bazıyla oluşan açı. açısal paralaks, paralaktik açı diye İNGİLİZCE-TÜRKÇE Coğrafi Bilgi Sistemi-Uzaktan Algılama-Harita-Fotogrametri-Uydu Konum Belirleme Sözlüğü [uyarlama: aralık 1999] : 4/114

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Havacılık Terimleri Sözlüğü Havacılık Terimleri Sözlüğü Dictionary of Aviation Terms SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 1 - Hava Trafik Müdürlüğü A ABEAM: KERTERİZ Bir uçağın; bir fix, nokta veya yerin yaklaşık 90º sağında veya solunda

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

4.3 Mania sınırlama yüzeylerinin dışındaki cisimler 101 4.4 Diğer cisimler. 101 BÖLÜM 5. Seyrüsefer için görsel yardımcılar.. 102 5.

4.3 Mania sınırlama yüzeylerinin dışındaki cisimler 101 4.4 Diğer cisimler. 101 BÖLÜM 5. Seyrüsefer için görsel yardımcılar.. 102 5. İÇİNDEKİLER Kısaltmalar ve semboller 15 Yayınlar... 17 ÖNSÖZ 19 BÖLÜM 1. Genel. 27 1.1 Tanımlar 28 1.2 Geçerlilik.. 36 1.3 Ortak referans sistemleri.. 37 1.4 Havaalanlarının Sertifikalandırılması 37 1.5

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI Uydu, Dijital Yayıncılık, Multimedya İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI İsmail ÇAKALOZ Uydu ve Dijital İletişim Terim ve Kısaltmaları 2 16-Bit: Aynı anda binlerce renk sunumuna olanak tanıyan renk derinliği.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99))

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) Coşkun DEMİR Ayhan CİNGÖZ ÖZET Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) 1970-1993 yıllarında ölçülen

Detaylı

ALET SİSTEMLERİ-II 525MT0061

ALET SİSTEMLERİ-II 525MT0061 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM ALET SİSTEMLERİ-II 525MT0061 Ankara, 2011 1 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir.

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ E-İMZA GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONUM DAMGASI SİSTEMİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI Mustafa ÖZLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalını

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı