Amerika'dan Esen Moda Ruzgarlar~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amerika'dan Esen Moda Ruzgarlar~"

Transkript

1

2 Amerika'dan Esen Moda Ruzgarlar~ F0'1i ylllar, Turkiye'nin ~ok panili hayata ge&i VL Amerika ile kurdugu yeni ili~lulerle belirlenen bir donemin tarukli$ni yapar. Sava~ sonrasi ekonomik siluntilar i~indeki Turhye, pek ~ok Avrupa ulkesi gibi Amerika'nin Marshall Yardiml'ndan yararlanmq, boylelikle Amerikan ya~am ~ekliyle de tanism5tj 1 'Yankee" modalan herhang bir resmi yard~m programinm par- Casi degildi elbette, ama magazin baslm ve Hollywood filrnlerinin gu~lu toplumsal etkisiyle "Amerikan Ruyasinndan etkilenmemek de milmkun degildi. Donemin politikasinin da yardlmiyla yayllan yeni toplum degerleri ve yqam biqimi, Ampa etkisinin yerini alrm~, orta halli ve varsil kesimlerin yasays bi~imleri kadar giy~m-kugamlam da etkilemi~; hsacasi Ttirkiye'de ylllardir Avrupali olmaya ozenen kesimin yeni ideali, artik "Amerikanlapx&" olmu~tu. Amerika'da kitleler, gderek basinin ve yeni ileti~im araci televjronun baskin kulturel etkisi aha girmekte; yeni ticari gu~ler giyimdeki rekabeti arttirma, stillerdeki donti$imu klandirma stratejileriyle pazan giderek buyuterek, magazin basini, Hollywood ve film starlan dunyaya bu biiyulu modalann yayllmasini saglamaktaydi. Subat 1950 tarihli Ev-IS dergisinin "Aym Modasi" kogesinde, "Paris, Lond~a ve Holivutun me~hur model ressamlan her mevsim ve her yeni sinernafilrni i~in yeni bi~irnler; yeni bulqlar or- lik gosteren modeller giyilmekteydi. Ocak 1950 ; taya atarak moda rnerakldannzn kaprislerine cevap ver- nhli "Aym Modasi" ko~esinde ise ~oyle yazilmaktay mege cal~maktadlrlaz.. " denmekteydi. Tuketim toplu- "...Hi~bir sene, bu seneki khadar tayy8rlerde buyuk bir munun ilk adimlan boylece aulmakta, giylm modala- ferruat ve bi~irn bollugu olmaml$hr denilebilil: Ceketle n da artik iyi para kazanilacak bir sektor olarak alg- Sogaro lovrrc~k veya dolgolr kolrcr vermenin ad1 "P lanmaya ba~lanmaktaydi. kalmr~tr. Ev-IS,.Kasrm Kadlnin ere dogru savag sonraslnda bii- Idndugu siluet, ana hatlanni komyordu. Ancak gderek h~lanan araliklarla demim gosteren etek boylan, yaka bi~imleri bir oncekileri saf di~i blrakarak kadinlann gardroblanna yeni elbiseler ve luyafetlerini tamamlayacak Ce~itli ~apka ve eldiven modelleri sokmaktaydi. Yeni ve kullammi kolay kuma~lar da, pilili etekleri, utu gerektirmeyen "yka ve giy" gcimlekleri, daracik kalem etekleri yaratarak gardroblardaki ~e~itliligi artirmisti. Olgun, deneylmli ve seksi goriinmeye ~alisan 1950'lerin kadim goguslerini kaldiran, belini incelten, vucudunun siluetine hukmeden korselerden aynlmaya pek niyetli gozitkmiiyordu. Bedeninin ustune sih sikiya oturan, ancak etek bi~imleri farkli-

3 bedenleri viicude yapqwcmna dar ve boylar ekseri;a klsdr (...) Tayyorlerin etekleri hemen hemen her biomde her bollukta yapllmaktadq bazen ad~m ahlmayacak ha. dar dar ve y~rtmqh, bazen de muazzam bir bolluk veren kloslar, pliler ve godelerle aslikdiir " Agr bir makyaj, solgun bir ten, sivriltilmi~ kaglar, koyu kirmm dudaklar, bol rimelli kirpikler, koyu rastikla belirlenm6 gozler, korsesi desteklenmq gogus ve kal~alanyla bir anlamda "talan edilmig" kadin gofintusu, 1960'lara kendine konfor ve rahatlik getiren modalara haylr diyememi~, etek boylannda hsalma ve bedende belirli bir rahatlamaya yo1, scan "~uval" elbiseleri kabullenmigti. Sava~ suresince askeri uniformalann etkisinde kalm~ ciddi g8finumlii erkek giyimi de, haur giyi min yayllmasi, sen uretim tekniklerinin geligmesi, yeni dokumalann kegfi ve tuketim politikalannin destegiyle duragan havasindan ~ikarak renkli, canli bir havaya bunindo. Bu d6neme damgasini vuracak er onemli demim, yazlik giyimin kent modaslna tagln 1 mas1 olmugtu. Amerikan yagam bi~imi, yaygnlagmaya bagla I yan merkezi isitma sistemleri, air condition'li arabala 1 n ile yeni aligkanliklara zemin hazirlamakta, yaz& Kadrn vilcudunun siluetini belirleyen koneler o yrllarda ' vazge~lmezdi. Hayat, 25 Ocak ( Ak) 1950'lerin kalem etekleri. Hayat "Dunyo gijzeli bulundu" baslr~~yla verditi haberde ideal kadrnr tarif ediyor. (Vstte) Gijzellik kraligesi adaylan, o yrllann modellerinin gqitliligini yansrtan elbiseleriyle. Elbiseler fa& farklr, ama hepsinde ince beller wrgulanyor. Suzan Kaps~z ar~ivi. (Aha) I K KshmD E BAHAR 4 Vucuda serllrk vermesr rqtn kullan~la~ bal~nalr korseler yerler~nr, yavap y vaf Mrld c~qek renklert ~le bezenm tnoe ve yumujak korselere lerked~yor

4

5 , , -.<- - 6ean ve ~arlon ~randohun jean pantalon, deri ceke; - ve &drt iidemesinde tq6rtun katettigi yolun da pay unutulmamali.) RengZirenk, egzotik bitki desenleri, ' batdan, limuzinler, rodeo klar gibi "Amerikan Ruyasinm naif betirnlemeleri, ksa kollu "Havain gornleklerin ve kravatlann kumas desenleri olarak tam dfinyaya yaylmqlard~. Kendinden emin, alan bu serkq moda, klasik gi- ' yim anlayq ve aliskanliklanna meydan okuyarak yazhk gyime sahip olmanin sira dqi oldugu bu donemde bir devrim havasi yaratti, 1952 yhnda, Kadtn Diinyasl'mn 2. sapinda bu moda soyle yorumlanmaktaydl: "...Qarplarda, ropluklarda, ernprimelerde, gondol sefalan, renkli Afiku kwu resimleri, degirmenlq Jar gezintileri, nebatat kitaplannda bdunarnayan &ek tipleri ddz yiiriidu. Acayiplik, garabet, Avn-lpa'ya Amerikddan gelmi~ bir haldit: Daha dnce her $eye hakim olan aklzselim ve zevkiselirndi. Simdi, her sahada insan1 Srqlrtan bir stille kar~11rqyoru.z..." Bunda, sentetign petro-kimyasal elyaflarla kullanimmdan dogan perlon ve naylonun, poli-akrilik orlon ve dralonun, polyester bazli terilen (Fran- SIZ~ tergal) gibi yeni kuma~lann da b8fk etkisi olmugtu kupdnin ~ ok sert, rahatslz, yeterince hava almadi& icin saglikslz bu garip isimli kuma~lar, alicllara sihisli f~rmiilleri~eren biiqimler darak sunulmakta, reklamlar ise art& kadm tito Giysilerde sentetik makeme kullanrmr o yrllar itjn bir sllrpnzor, Hayat, 8 Mayn I esaretinden kurtuldugunu mijljdelemekteydi. Oysa halk b12 ozellikle ise giderken ya da azel enlerde giydigi tahm elbiselerinden vazge~ebilecek gibi degildi. Ama giylmde gerek hafif kumqlann kullanilma&, gerek modellere eklenen ylrtmac ve pililerle erkege hareket olanag saaglnmisti. Bu arada savas sonraw fasizrnin yllulqiyla liberallesen Italya, Pantalon dyna gbinlek qkarma modasr, 'LenbiyesizIik" olarak degerlendirildi ve cpk elqti~ildi. Cengiz Kahraman argivi. (SoMa) Erkek giyiminde Amerikan tarzrnrn kaqnrnda Italyan stili

6 kapilanm dunyaya acmig, 1950'lerin ortalanndan itibaren moda endemine oturan ttalyan giyimi erkege modem bir gonlnum vermigti. Roma sokaklannda Vespa'lanyla dolagmaya ali- ~ik ltalyan erke$, motosikletinin selesine degmeyecek hsaliktaki ceketi, diz ustune ~ikan par-desusu ve daralan pap11 pantalonu, beyaz gornlek, ince kravat, sivri burunlu den ayakkabllanyla Amerikan modasina tezat yeni bir akim yaratmigti. Turkiye'de de "Ttalyan stili" gynmek erkekler icin bir gurur kaynagiydi. [~onfeksi~on sanayii daha da geli~erek modalann h ~li bir bi~imde her kesime yaylmasinda etkili olmug, ttiketim artmeti. "Sosyete" denen Cevre i~inse, ;I unlu terzi ve moda ev erinden giynme olgusu belirleyici bir nitelik kazanmi5ti. Ote yandan, tanmdaki malunelqme ile baglayan igsizlik, koyden kente, ozellikle tstanbul'a buytik bir go^ baglatti. Toplurnsal dokudalu bu de$gimle birlikte kent gym-kugamina Anadolu'ya dzgu bi~imler grmekteydi. Buriikler, ~aqaflar, tulbentler, atkilar Ramiz'in "haua&" tiplemesi o yrllarda k6yden kente geen sonradan g6rme Anadolulu'yu niteliyordu. Cengiz Kahraman ar~ivi. ve plvarlarla gelen Anadolu kadini, beraberinde getirdi$ bu yoresel luyafetlerini zamanla shir yagamina uyarlamaya bagladi; onceleri etek altina ~alvannin yerine elde diktigi pijama bi~imli pantalonlar, sonralan ise yalnlzca uzun etekli entariler giydi. Kadinlar egarplan, erkekler ise poturlan, kiilot pantalonlan, mintanlan ve genig tabakaya yayllm~g kasketleriyle gehir goflntusunun bir parpsi olmuglardi. ficari gelkjmeler, savag siraslnda zengin olmug Pir b6lum Anadolu e~rafinin da kentlere gocune yo1 aqmig, sonradan zengin olmu~ ve gorgsuz olarak nitelendirilen ve halk arasinda "haciaga" diye adlandinlan bu kesimin begenisine uygun bir gazino ve pavm kultufi de olugmaya baglamil\

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ Yazarlar Prof.Dr. Şule ÇİVİTÇİ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nilay ERTÜRK (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL (Ünite

Detaylı

Bir iletişim Biçimi Olarak Moda: "Modus u un Sınırları

Bir iletişim Biçimi Olarak Moda: Modus u un Sınırları Bir iletişim Biçimi Olarak Moda: "Modus u un Sınırları G. Senem Gençtürk-Hızal Fashion as a Way of Communication: Boundaries of "Modus" Özet Bir iletişim biçimi olarak moda, sembolik etkileşim aracılığıyla

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın

Detaylı

Reaktif. en iyiye. www.birlikorme.com.tr

Reaktif. en iyiye. www.birlikorme.com.tr 244 Reaktif i ita a k a e e k a ta en iyiye i i e a n Reaktif dijital baskıdaki 7 yıllık tecrübesini son teknoloji boya ve apre makineleriyle birleştiren birlik örme, müşterilerine en kaliteli ve profesyonel

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU. Mart 2012

UKRAYNA ÜLKE RAPORU. Mart 2012 UKRAYNA ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Küresel krizle birlikte ülke ekonomisi ciddi bir küçülme yaşamıştır. 2012 sonrasında ekonomik indikatörlerin kriz öncesi değerlere döneceği tahmin edilmektedir.

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Hedefimiz üye firmalarımızın kurumsallaşması, 7 Tepeden 7 Kıtaya ihracat yapması ve ortaklık kültürünün geliştirilmesidir.

Hedefimiz üye firmalarımızın kurumsallaşması, 7 Tepeden 7 Kıtaya ihracat yapması ve ortaklık kültürünün geliştirilmesidir. Hedefimiz üye firmalarımızın kurumsallaşması, 7 Tepeden 7 Kıtaya ihracat yapması ve ortaklık kültürünün geliştirilmesidir. İSİAD İLE DÜNYA NIN TİCARETİ Bir elin nesi var... gerçeği, modern iş hayatında

Detaylı

ESTETİKLİ VAJEN DUDAKLARI ZAYIFLAMAK İÇİNN ZİHNİNİZİ AKLINIZI KULLANIN POPO KÜÇÜLTME PENİS BÜYÜTME REKLAMLARI VE ÜRÜNLERI

ESTETİKLİ VAJEN DUDAKLARI ZAYIFLAMAK İÇİNN ZİHNİNİZİ AKLINIZI KULLANIN POPO KÜÇÜLTME PENİS BÜYÜTME REKLAMLARI VE ÜRÜNLERI YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2014 www.raananestetik.net ESTETİKLİ VAJEN DUDAKLARI ZAYIFLAMAK İÇİNN ZİHNİNİZİ AKLINIZI KULLANIN POPO KÜÇÜLTME PENİS BÜYÜTME REKLAMLARI VE ÜRÜNLERI & LABIA GENÇLEŞTİRME GENITAL BÖLGE

Detaylı

EDİRNELİ NAZMÎ NİN TÜRKÎ-İ BASİT DİVANI NDA GİYİM UNSURLARI

EDİRNELİ NAZMÎ NİN TÜRKÎ-İ BASİT DİVANI NDA GİYİM UNSURLARI EDİRNELİ NAZMÎ NİN TÜRKÎ-İ BASİT DİVANI NDA GİYİM UNSURLARI Işılay Pınar Özlük Özet Edirneli Nazmî nin Türkî-i Basit başlığı altında toplanan şiirlerinden yola çıkarak yapmış olduğumuz bu çalışma, Osmanlı

Detaylı

Editörden. AB'nin ihracattaki ağırlığı giderek azalıyor.

Editörden. AB'nin ihracattaki ağırlığı giderek azalıyor. Editörden TEKSTİL İŞVEREN 387 - Temmuz 2012 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi HALİT NARİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü AV. BAŞAR AY Yayın Danışma Kurulu SEVİL BURSA TUĞRUL

Detaylı

gzone.com.tr #GzoneFitnessÖzel www.gzone.com.tr Türkiye nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi Nisan 2015 S.1

gzone.com.tr #GzoneFitnessÖzel www.gzone.com.tr Türkiye nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi Nisan 2015 S.1 www. Türkiye nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi Nisan 2015 S.1 www. Türkiye nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi Nisan 2015 S.2 KÜNYE Onur ÖZIŞIK - Genel Yayın Yönetmeni Murat RENAY - Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

CONTENTLUS İÇERİK ÖRNEKLERİ

CONTENTLUS İÇERİK ÖRNEKLERİ CONTENTLUS İÇERİK ÖRNEKLERİ www.contentlus.com Vücut Tipinize Hangi Saç Modeli Uyuyor Moda erkekler için de vardır denile dursun esasen modanın en önemli ve belirleyici alanının kadın dünyası olduğu aşikâr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sahibi: Cemal ELMASOĞLU. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İlhan BİLGEHAN. Editör: Pınar ERTEM

İÇİNDEKİLER. Sahibi: Cemal ELMASOĞLU. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İlhan BİLGEHAN. Editör: Pınar ERTEM Sayı: 15 Yıl: EKİM 2010 BEYOND 1 İÇİNDEKİLER Avrupa Borç Krizi Bankacılık Kesiminin Kriz Performansı İnovasyonu Masabaşı Pazarlamacılarına Bırakmayın BClub Yavaş Şehir; Seferihisar Dragon s Den Türkiye

Detaylı

dekorasyon 08 seyahat 11 teknoloji 17 Ekim 2012

dekorasyon 08 seyahat 11 teknoloji 17 Ekim 2012 moda 01 bakım 04 dekorasyon 08 seyahat 11 teknoloji 17 Ekim 2012 Moda 9-5 MODASI Artık yaz tatili havasından çıkıp işe konsantre olmanın vakti geldi. İş yerinde ne giymeli, nasıl trendy ve şık olmalı?

Detaylı

Şimdi doğayla kucaklaşma zamanı. Aromaterapi ve sağlık. Ayşe Tolga ile annelik ve güzellik üzerine

Şimdi doğayla kucaklaşma zamanı. Aromaterapi ve sağlık. Ayşe Tolga ile annelik ve güzellik üzerine Mayıs 2014 Sayı: 37 Y a ş a r H o l d i n g G ı d a v e İ ç e c e k G r u b u y a y ı n ı d ı r. P a r a i l e s a t ı l a m a z. Çocuk gelişiminde anne-babanın rol dağılımı nasıl olmalı? Aromaterapi ve

Detaylı

Marketing. Europe & Anatolia. Tarih: Aralık 2011 Sayı: 2

Marketing. Europe & Anatolia. Tarih: Aralık 2011 Sayı: 2 Marketing Europe & Anatolia Tarih: Aralık 2011 Sayı: 2 İçindekiler Marketing Europe & Anatolia Kısa Kısa 02-11 Sayı: 02 Tarih: Aralık 2011 İmtiyaz Sahibi Agency Europe & Anatolia aeanews@aeanews.com.tr

Detaylı

ROCK MÜZİĞİN DOĞUŞU VE TÜRK ROCK MÜZİĞİ

ROCK MÜZİĞİN DOĞUŞU VE TÜRK ROCK MÜZİĞİ 239 ROCK MÜZİĞİN DOĞUŞU VE TÜRK ROCK MÜZİĞİ DUMAN, Sabit TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Rock Müziği, 1960 larda doğmaya başladı. Yeni bu müzik türü 1830 ların Avrupasında başlayan Romantizmden oldukça fazla etkilendi.

Detaylı

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 409 20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ CHMIELOWSKA, Danuta POLONYA/POLAND/ПОЛЬША Bağımsız Polonya devleti; 123 yıl süren esaretin ardından Osmanlı imparatorluğuyla

Detaylı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU. Mart 2012

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU. Mart 2012 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Petrol ve doğalgaza dayalı bir ekonomiye sahip olan BAE, global krizin etkilerinden kurtulmaya çalışırken Arap Baharı ndan korunmak adına

Detaylı

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 2 3 4 İÇİNDEKİLER Sunuş...7 Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11 Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 Kemal Kaptaner, Yeni Dönemde Pazarlama İletişimi...13 Pelin Özkan, Yeni Marka Değeri:

Detaylı

Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Size düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.

Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Size düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır. ÖNE ÇIKANLAR KİTAP İPEK ÇALIŞLAR MİMAR MUSTAFA TONER KOLEKSİYON MUHTAR KATIRCIOĞLU TELEVİZYON ENGİN ALTAN DÜZYATAN PORTRE TULUHAN TEKELİOĞLU SÖYLEŞİ DENİZ HERTZ SAYI: 14 Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye

Detaylı

Dünya Nereye, Tür kiye Nereye?

Dünya Nereye, Tür kiye Nereye? Dünya Nereye, Türkiye Nereye? Osman Ulagay 7 Şubat 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların kişisel kullanımları

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

5 Adet LED T. 10 Adet Table. Sayı: 15 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

5 Adet LED T. 10 Adet Table. Sayı: 15 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 Sayı: 15 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 I K K A H Ş İ L İ K E Ç R İ B N İ Ç İ 0 0 1 R E H NYA TARİHİ: 22 Ağustos-31 Aralık 2014 KAMPA EDES C180 1 ADET MERC Cep Telefonu e 5S 5 Adet İphon V 5 Adet LED T lu S3 Oyun

Detaylı