Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation Dünya dan vergi haberleri Elif Ayd n Serkan Meral Resmi Gazete den... Ç dem Yücel Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan I. Girifl Tazminat kelime anlam olarak zarar ve ziyana karfl ödenen bedelleri ifade etmektedir. Ancak sigortac l k mevzuat nda sigorta tazminat farkl bir anlam tafl maktad r. Bir ödemenin sigorta tazminat olabilmesi için ilk olarak ortada bir sigorta sözleflmesi olmas (yani sigortal n n sigorta flirketine bir güvence almak için ödeme yapm fl olmas ), bu sözleflmede yer alan bir tehlikenin gerçekleflmesi sonucunda sigortal n n mal nda veya malvarl nda parasal bir de er kayb hasar oluflmas gerekmektedir. Buna göre sigorta tazminat hasar n oluflmas dolay s yla zarar gidermek için sigortac taraf ndan sigortal ya ödenen bedel olarak tan mlanabilmektedir. II. Sigorta tazminat n n yasal dayana 5864 Say l Sigortac l k Kanunu'nda ve ilgili tebli lerinde hasar veya sigorta tazminat konusu tek bafl na ele al nmam fl olmakla beraber gerek Sigortac l k Kanunu'nda gerekse ilgili tebli lerde ve yönetmeliklerde hasar n ne oldu u, nas l hesaplanaca konusunda aç klamalara yer verilmifltir. Örne in Sigortac l k Kanunu'nun 2'nci maddesinde sigorta eksperi: sigorta konusu risklerin gerçekleflmesi sonucunda ortaya ç kan kay p ve hasarlar n miktar n, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatl k ymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi iflleri mutat meslek olarak yapan tarafs z ve ba ms z kifli olarak tan mlanm flt r. Ayn zamanda ilgili Kanun'un 16'nc maddesinde ve ilgili maddeye iliflkin olarak yeni yay nlanan sigorta teknik karfl l klar na iliflkin yönetmelikte de sigorta tazminatlar n n ödenmesi için sigorta flirketlerince ayr lmas gereken karfl l klara yer verilmifltir. Örneklerden de anlafl laca üzere sigorta tazminat na Sigortac l k Kanunu'nda ayr bir bafll k ile yer verilmemesinin sebebi, sigorta ifllemlerinde sigorta tazminat n n ifllemin bütününün ayr lmaz bir parças olmas sigorta tazminat n n sigorta ifllemi ile bir arada de erlendirilmesidir. Di er taraftan sigorta tazminat n n yasal dayana na yani sigorta flirketince sigortal ya ödenmesi gerekti ine Türk Ticaret Kanunu'nun sigortac l k ile ilgili Sigorta Hukuku bafll kl 5'nci kitab nda yer verilmifltir. TTK'nin 1281 ve 1299'ncu maddelerinde sigortal n n zarar n n sigorta flirketince ödenmesi gerekti i, k smi bir zarar oldu unda ise hasar gören k ymetin sigortac taraf ndan önceki de erine getirilmesi gerekti i yönünde hükümlere yer verilmektedir. III. Türkiye'de sigorta tazminat Dünya sigortac l na paralel olarak ülkemiz mevzuat nda da sigortac l k faaliyetleri hayat ve hayat d fl olmak üzere iki ana gruba ayr lmaktad r. Bu iki ana grup alt nda Türkiye'de ödenen tazminatlar n da l m dönemi aras nda incelendi inde hayat d fl sigorta flirketlerinde ödenen tazminat tutar n n sürekli art fl göstererek 2005 y l na k yasla 2009 y l nda yaklafl k iki kat artt gözlemlenmektedir. Hayat ve emeklilik flirketlerinde ise bu durum dalgal bir seyir izlemifl ve en yüksek noktas na 2009 y l nda ulaflm flt r. IV. Sigorta tazminatlar na iliflkin 2009 y l verileri Hazine Müsteflarl Sigorta Denetleme Kurulu taraf ndan yay nlanan ''Türkiye'de Sigortac l k ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2 Ekim 2010

3 2009 Y l Faaliyet Raporu nda 2009 y l içerisinde Türkiye sigortac l k sektöründe gerçeklefltirilen toplam 12,4 milyar lira brüt prim üretiminin, 10,6 milyar liral k k sm n n hayat d fl branfllarda, 1,8 milyar liral k k sm n n ise hayat dal nda gerçekleflti i belirtilmifltir. Söz konusu raporda da bahsedildi i üzere al nan primler karfl l nda 2009 y l nda sigorta flirketleri taraf ndan 8,6 Milyar TL tazminat ödenmifltir. Tazminat ödemelerinin 7,1 milyar liral k k sm hayat d fl branfllarda, 1,5 milyar liral k k sm ise hayat sigortalar nda gerçeklefltirilmifltir. TÜ K taraf ndan aç klanan verilere göre Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSY H) 2009 y l nda cari fiyatlarla 954 Milyar TL olarak gerçekleflmifltir. Ayn dönemde Türk sigortac l k sektöründe 12,4 Milyar TL prim üretildi i ve sigortal lara 8,6 Milyar TL tazminat ödendi i dikkate al nd nda, sigorta sektörünce geçen y l GSY H'nin % 1,30'u kadar prim üretildi i ve sigortal lara GSY H'nin % 0,9'u kadar tazminat ödendi i anlafl lmaktad r. Sigorta flirketlerince tahsil edilen sigorta primleri ile ödenen sigorta tazminat tutarlar dikkate al nd nda, risklerin gerçekleflmedi i tek tarafl olarak sadece sigorta prim tahsilât yap ld yaklafl mlar n n çok tutarl olmad, 2009 y l rakamlar dikkate al nd nda tahsil edilen primlerin %70'inin sadece tazminat olarak reel ekonomiye geri döndü ü görülmektedir. V. Sigorta tazminatlar ile ilgili baz önemli vergisel konular A. Sigorta tazminatlar nda KDV Sigorta flirketlerinden al nan tazminatlar n KDV Kanunu aç s ndan de erlendirildi i durumda, ilk aflamada konuya iliflkin olarak bir tereddüt olmad, vergi idaresinin de verdi i görüfllerde sigorta flirketlerince ödenen hasar tazminat n n bir teslim veya hizmet karfl l olmamas ndan hareketle Katma De er Vergisi Kanunu'nun konusuna girmeyece inin ifade edildi i görülmektedir. 1. KDV'li mal bedeli mi KDV'siz mal bedeli mi sigorta flirketince sigortal ya ödenecek? Özellikle sigorta ettirilen varl n bedeli sigortal taraf ndan sigorta firmas ndan tamamen talep edildi i durumda sigorta flirketi ile sigortal aras nda mala iliflkin KDV'nin ödenip ödenmeyece i konusunda sorunlar yaflanmaktad r. Sigorta flirketleri KDV mükellefi flirketlerin haks z kazanç elde etmemeleri gerekti i görüflünden hareketle ( ödedikleri KDV'yi telafi etme imkânlar bulundu u için) hasara iliflkin KDV'yi ödememe e ilimindedir. Sigortal lar ise tekrar bu mal al rken KDV'yi ödeyecekleri yada sigorta tazminat kapsam nda sigorta flirketince karfl lanmas gereken bir tutar olarak gördükleri bu KDV'lerin sigorta ifllemi kapsam nda kendilerine ödenmesini talep etmektedirler. Sigorta sözleflmesinde de aç k bir biçimde yer almayan bu husus taraflar aras nda tart flmalara yol açmaktad r. stanbul Defterdarl taraf ndan verilen 2001 tarihli görüflte hasarla ilgili al nan faturadaki KDV'nin kimin taraf ndan ödenece inin özel hukuk kurallar çerçevesinde taraflar aras nda çözümlenmesi gerekmekte oldu u defterdarl n bu konuya iliflkin olarak görüfl belirtmeyece i ifade edilmifltir. Di er taraftan Gelirler Genel Müdürlü ü taraf ndan 2002 y l nda Hazine Müsteflarl Sigorta Genel Müdürlü üne verilen görüflte; sigorta flirketleri taraf ndan ödenen tazminatlar zarar n tazminine iliflkin oldu undan ve sigortal lar n zarar n telafisi için piyasadan yapt al mlar katma de er vergisine tabi oldu undan, sigortal lar n katma de er vergisi mükellefi olup olmad klar na bak lmaks z n zarar n tazminine iliflkin sigorta flirketleri taraf ndan ödenen tazminatlar n katma de er vergisi dahil bedel üzerinden ödenmesi gerekti i belirtilmifltir. Kanaatimizce ilk yaklafl m yani poliçeye dahil olup olmad belli olmayan bir hususun (KDV'nin) sigortal ve sigortac aras nda özel hukuk kurallar dikkate al narak belirlenmesi daha uygun bir yöntemdir. Anlaflma hukuku kapsam ndaki bir ifllem sigortal lehine bir düzenleme bile olsa Maliye Bakanl 'n n bu konuda taraf olmas n n hukuki olmad görüflündeyiz. 2. Sigorta kapsam nda yap lan ve sigortal ya yans t lan KDV'nin mükellefi? KDV ile ilgili bir di er konu ise sigortal mal n hasar görmesi sonucunda tamirinin sigortal taraf ndan yap larak tamir faturas n n sigortal ya düzenlendi i durumda oluflan KDV'nin kimin taraf ndan yüklenilece idir y l nda Maliye Bakanl taraf ndan verilen bir özelgede (sigortal arac n tamirine iliflkin) hasarl arac n tamirinin sigortal ad na yap lmas ve buna iliflkin borcun da sigortal taraf ndan ödenmesi durumunda, faturan n sigortal ad na düzenlenmesi gerekti i belirtilmifltir. Buna ba l olarak sigorta poliçesinde, sigorta flirketinin meydana gelecek zararlara ait giderleri kendisinin karfl layaca belirtilmiflse, sigortal taraf ndan ödenen bedel için masraf aktar m faturas düzenlenmesi ve katma de er vergisine tabi bu masraflar n aktar lmas için de faturada katma de er vergisi hesaplanmas gerekti i ifade edilmifltir. Ekim

4 Di er taraftan yine ayn özelgede sigorta poliçesinde, sigorta flirketinin, meydana gelecek hasarlara ait giderleri de il, belli miktarda tazminat ödeyece i belirtti i duruma iliflkin olarak ayr bir aç klamada bulunulmufltur. lgili aç klamada, sigortal n n hasarl araç için sigorta flirketinden alaca tazminat tutar kadar fatura düzenlemesi, ancak katma de er vergisinin konusuna giren bir ifllem söz konusu olmad ndan bu bedel için vergi hesaplanmamas gerekti i ifade edilmifltir. Di er taraftan 330'uncu madde ise iflletmelerin bünyesinde bulunan emtia, zirai mahsul ve hayvanlara iliflkin olarak herhangi bir zarar n vuku bulmas durumunda, buna iliflkin olarak tahsil edilen tazminatlar n emtia, zirai mahsul ve hayvan n de erinden fazla olmas durumunda kâra ilave edilmesi gerekti i belirtilmifltir. Söz konusu maddede al nan tazminat miktar n n emtia, zirai mahsul ve hayvan n de erinden düflük olmas durumunda nas l de erlendirilmesi gerekti i konusunda herhangi bir hüküm yer almamaktad r. Sonuç olarak her ne kadar KDV konusu eski bir konu oldu undan son zamanlarda güncelli ini yitirmifl gibi görünse de, mutat olarak yap lan ifllemlerin belli bir süre sonunda do ru olarak kabul edilerek tekrarlanmas n n vergi riskleri yarataca göz önüne al narak konuya iliflkin kay tlar n tekrar incelenmesi yerinde olacakt r. B. Sigorta tazminat ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemeler Sigorta tazminat olarak sigortal tüzel kiflilerin elde edece i tutarlar n de erlendirilmesi aç s ndan Vergi Usul Kanunu'nun 329 ve 330'uncu maddelerinde ikili bir ayr ma gidilmifltir. Buna göre sabit k ymetlere iliflkin olarak al nan sigorta tazminatlar ile emtialar için al nan sigorta tazminatlar n n ayr de erlendirmeye tabi tutulmas gerekmektedir. 329'uncu maddede sabit k ymetlerin (araba, bina, makine vb.) yang n, deprem, sel, su basmas gibi afetler yüzünden tamamen veya k smen zarar görmesi durumunda bunlara ait sigorta tazminat bedellerinin sabit k ymetlerin net defter de eri ile karfl laflt r lmas sonucunda oluflan kar veya zarar n gelir gider kaydedilece i ifade edilmifltir. Kanun koyucu bu maddede ayr ca bir düzenleme yaparak zarara u rayan mallar n yenilenmesinin zaruri olmas veya yenilemesine karar verilerek, bu yönde giriflimde bulunulmas durumunda tazminat fazlas n n 3 y l süreyle gelir kaydedilmeden yenileme amaçl olarak pasifte tutulmas na ve bu tutar n al nan k ymetin amortisman ile kapat lmas na izin vermektedir. Ancak 3'üncü y l n sonunda sabit k ymetin al namam fl olmas durumunda fon tutar n n kara eklenmesi gerekmektedir. lgili maddeden anlad m z sabit k ymetlere iliflkin olarak al nan sigorta tazminatlar n vergi nezdinde de bir gelir olarak dikkate al nmad, asl nda bu ifllem sonucunda vergilendirilecek bir kazanc n do mas n n beklenmedi i, bir kazanç do sa bile bu kazanc n vergilendirilmemesi için yada belli bir süre ötelenebilmesi için mükellefe imkan tan nm fl oldu udur. Konuya iliflkin olarak Kanun'da bir düzenleme bulunmad ndan de eri düflen/azalan yada yok olan bu mallara iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun 278'inci maddesi hükümlerinin dikkate al nabilmesi mümkündür. Bilindi i üzere ilgili maddede yang n, deprem ve su basmas gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, k r lmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi k ymetlerinde önemli bir azal fl vaki olan emtialar n emsal bedeli ile de erlenece i belirtilmifltir. Buna göre 278'inci maddedeki aç klamalar kapsam nda de eri düflen azalan yada yok olan mallara iliflkin olarak VUK 267. maddede yer alan usuller çerçevesinde tespit edilen emsal bedellerin dikkate al nabilmesi mümkündür. Ancak konuya iliflkin olarak önemli bir husus vard r. 278'inci maddede çal nan veya kaybolan mallara yer verilmemifltir. Çal nan ve kaybolan mallar n maliyet bedelinin gider kaydedilmesi mümkün bulunmamaktad r. Bununla beraber çal nan ve kaybolan mallara iliflkin olarak sigortadan tazminat al nmas durumunda ilgili tutarlar n maliyet olarak dikkate al nabilece i Maliye Bakanl taraf ndan 1999 y l nda verilen bir görüflte Çal nan emtia ile ilgili olarak sigortadan al nan tazminat n emtian n de erini aflan k sm n n gelir olarak dikkate al nmas gerekmektedir. fleklinde ifade edilmifltir. Bu görüfle kat ld m z bir k ymetin çal nmas nedeniyle al nan tazminatlar n tümünün maliyet bedeli ile karfl laflt r lmadan gelir kaydedilmesinin vergi hakkaniyeti ile uyumlu olmad n düflündü ümüzü belirtmek isteriz. C. Gerçek kiflilerin elde etti i sigorta tazminatlar nda veraset intikal vergisi Gerçek kifliler taraf ndan elde edilen sigorta tazminatlar n incelemek gerekirse vergi uygulamas aç s ndan en önemli konunun vefat nedeniyle al nan sigorta tazminatlar n n veraset intikal vergisi aç s ndan de erlendirilmesi oldu u görülmektedir. Vergi daresi konuya iliflkin detayl aç klamalara tarihinde yay nlad 3 nolu Veraset ntikal Vergisi Kanunu 4 Ekim 2010

5 Sirküleri'nde yer vermifltir. lgili sirkülerde önce sigorta poliçelerini birikimli, birikimsiz ve karma poliçeler olarak ay rm flt r. Sonra bu üçlü ayr m n alt na ödemeyi alan kiflinin mirasç veya mirasç olmayan (poliçede lehdar olarak gösterilen 3.kifli) kifli olarak ayr ca baflka bir ayr m n yap ld görülmektedir. lgili ayr flt rman n sebebi veraset intikal vergisi oran matraha ba l olarak 1% ila 10% aras nda de iflmekte iken, ivazs z intikallerde vergi oran n n yine matraha ba l olarak 10% ila 30% aras nda de iflmesidir. Zira mirasç taraf ndan elde edilen tazminat veraset intikal vergisi kapsam nda de erlendirilirken, mirasç olmayanlar n ald klar tazminatlar ivas z (karfl l ks z) elde edilen bir gelir kapsam ndad r. Di er taraftan vergisel aç dan bir özet yapmak gerekirse, sigorta tazminat n n elde edenler aç s ndan vergisel sonuçlar n n Vergi Kanunlar ndaki düzenlemeler ile belirlendi i, baz belirsizlikler konusunda ise (KDV, Veraset ntikal Vergisi.) Maliye Bakanl n n yay nlam fl oldu u sirküler ve mükelleflere verdi i görüfller ile düzenleme yoluna gitti i, bu yolla sigorta tazminat n n elde edenler aç s ndan vergisel sonuçlar n n belirlendi i anlafl lmaktad r. Birikimsiz bir hayat sigortas poliçesinin sahibinin eceliyle öldü ü durumda sigorta flirketince mirasç lara yap lacak ödeme mirasa dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktad r. Ancak ödemeyi alacak kifli sigorta poliçesinde yer alan mirasç olmayan lehdar ise ödeme ivazs z iktisap olarak vergilendirilmektedir. Bununla birlikte ayn kifli ferdi kaza kapsam nda sigortaya sahipken kaza sonucu ölürse, bu sefer mirasç lar n alaca para veraset intikal vergisine tabi olmayacakt r. Konuya iliflkin Vergi daresinin görüflü sigortal n n yoklu u nedeniyle yak nlar n n u rayacaklar maddi zarar ve manevi zd rab n sigorta sözleflmesine dayan larak k smen olsun tazmini ve telafisi amac n tafl d ndan ödenecek sigorta tazminat. Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 2'nci maddesinin parantez içi hükmüne istinaden vergilendirilmemesi gerekir. fleklindedir. Ama ödemeyi alan kifli mirasç de ilse vefat tazminat maddi ve manevi bir tazminat olarak kabul edilemeyece inden, ödenecek miktar ivazs z bir iktisap olarak veraset ve intikal vergisine tabi tutulacakt r. Birikimli poliçelerde mirasç n n pay yukar da yer verdi imiz flekilde veraset ve intikal vergisine tabi tutulmakta olup, ödemeyi alacak kifli mirasç de ilse ödeme ivazs z intikal olarak vergilendirilmektedir. Karma poliçelerde ise birikimli ve birikimsiz k sma isabet eden k s m ayr flt r larak yine yukar da yer verdi imiz flekilde vergileme yap lacakt r. VI. Sonuç Yaz m z n bafl nda sigorta tazminat n n tan m n, hukuki yap s n ve sigorta sektörü aç s ndan önemini say sal verilere de yer vererek aç klamaya çal flt k. Yaz m z n ilerleyen bölümünde ise sigorta tazminat n elde eden tüzel kifliler ve gerçek kifliler aç s ndan yaratt vergisel sonuçlara yer vermeye çal flt k. Ekim

6 Vergide Gündem Melike K l nç fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta I. Girifl Kurumlar n baz lar ekonomik nedenlerle, baz lar da ifllemlerinin özü itibariyle vadeli olmas ndan dolay sat fllar n n büyük bir k sm n vadeli olarak geçeklefltirmektedirler. Ticari kazanc n tespitinde tahakkuk esas geçerli oldu undan, vadeli olarak gerçeklefltirilen bu ifllemlere iliflkin sat fl bedelleri, tahsil edilip edilmedi ine bak lmaks z n tahakkuk esas na göre kurumlar n vergi matrahlar na dahil edilmektedir. Söz konusu uygulama zaman nda tahsil edilemeyen ya da tahsil edilmesi mümkün olmayan alacaklar n vergilendirilmesi ve ço u flirketin tercih etmedi i bilânçoda kabar k bir tahsil edilemeyen alacak tutar n n oluflmas sonuçlar n birlikte getirmekte, kurumlar da bu alacaklardan ar nman n yollar n aramaktad rlar. Vergi Usul Kanunu'nda mükelleflerin tahsilâttan kaynakl sorunlar n n bertaraf edilmesine yönelik, her biri özel flartlar n gerçekleflmesine ba lanm fl çeflitli düzenlemeler yer almaktad r. Kurumlar taraf ndan en çok baflvurulan müesseseler de ersiz alacak ve flüpheli ticari alacak olarak karfl m za ç kmaktad r. Her iki kavram da ayn amaca yönelik olarak düzenlenmifl olmas na karfl n alacaklar n niteli i aç s ndan de ersiz alacak ve flüpheli ticari alacak kavramlar birbirinden farkl laflmaktad rlar. De ersiz alacaklar tahsil yetene ini tamamen kaybetmifl olmas na karfl n, flüpheli ticari alacaklar n ileriki bir tarihte tahsil edilme ihtimali bulunmaktad r. Uygulamaya bak ld nda ise flüpheli ticari alacaklar n da zaman içerisinde de ersiz alacak haline geldi i durumlarla karfl lafl lmaktad r. Bu iki kavram n temel ortak noktalar ndan biri ise uzun y llard r uygulanmalar na ra men, halen baz tereddütlerin ve zorluklar n yaflanmas d r. Mükellefler bu iki uygulamadan daha genifl kapsaml faydalanabilmek için gelir idaresinden görüfl taleplerinde bulunmakta ya da yarg yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Yaz m z n devam nda flüpheli ticari alacak ve de ersiz alacak kavramlar n n uygulamas na iliflkin düzenlemelere, son dönemde Gelir daresi taraf ndan Bankalar Birli i'ne verilen ve de ersiz alacak uygulamalar na rehber teflkil edilebilecek görüfl yaz s na ve Faktoring flirketleri taraf ndan ayr lan flüpheli alacak karfl l klar için has lat yaz lma flart olmad na dair Dan fltay karar na yer verilmektedir. II. De ersiz alacak De ersiz alacaklar Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesinde tan mlanm flt r. Buna göre kazaî bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline art k imkân kalmayan alacaklar de ersiz alacakt r. De ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf de erlerini kaybederler ve mukayyet k ymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. Bu madde kapsam nda mükellefler aç s ndan bir alaca n de ersiz alacak olarak kabul edilmesi ve kazanc n tespitinde gider olarak dikkate al nabilmesi için afla daki flartlar tafl mas gerekmektedir: Alacak, bilanço veya iflletme hesab esas na göre defter tutan ticari veya zirai kazançla ifltigal eden iflletmelere ait olmal d r. Alacak, ticari iflle veya iflletmeyle ilgili olmal d r. Alacak ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmal d r. 6 Ekim 2010

7 Alaca n tahsili, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre imkans z hale gelmelidir. taraf ndan tasfiyeye tabi tutulmufl bulunan iflas karar na iliflkin belgeler. Kanunda kanaat verici vesika ifadesi aç k olarak tan mlanmam fl olmakla beraber ifllemin niteli i bak m ndan alacaktan vazgeçildi ini gösteren anlaflma ya da bu durumu ortaya koyan belge olarak de erlendirilmelidir. Bu belge alaca n tahsili için dava ya da icra takibi yap lmas na ra men, alaca n tahsilinin mümkün olmad yönünde bir mahkeme karar ya da borçlunun ölümü sonucu varislerin borcu reddetmesi gibi durumlar da içerebilir. Kanaat verici vesikalar De ersiz alacak uygulamas nda karfl lafl lan zorluklardan biri, zamanafl m na u ram fl ya da tutar olarak takibe de meyecek kadar küçük alacaklara iliflkin kanaat verici vesika toplama iflinin özellikle bankalar gibi çok say da vadeli alaca olan kurumlar aç s ndan zaman ve ifl yükü aç s ndan maliyet yaratmas d r. Bu nedenle, de ersiz alacak uygulamas nda kullan lan kanaat verici vesikalar n güncellefltirilmesi ihtiyac ortaya ç km fl ve Bankalar Birli i arac l yla Gelir daresinden görüfl talep edilmifltir. Bu talebe istinaden Gelir daresi Baflkanl taraf ndan Türkiye Bankalar Birli i'ne verilen tarih ve B.07.1.G B / say l genel yaz da, vergi hukuku bak m ndan bir alaca n de ersiz alacak olarak kabul edilebilmesi için afla daki vesikalar n kanaat verici vesika olarak kabul edilebilece i belirtilmifltir. Borçlunun herhangi bir mal varl b rakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakk nda verilen gaiplik karar ve mirasç lar n da miras reddettiklerine dair sulh mahkemelerince verilmifl bulunan miras red karar, Borçlu aleyhine alacakl taraf ndan aç lan davay borçlunun kazand na dair mahkeme karar, Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildi ine iliflkin olarak düzenlenmifl belgeler, Alacaktan vazgeçildi ine dair konkordato anlaflmas, Borçlunun doland r c l ktan mahkum olmas ve herhangi bir mal varl n n bulunmad n belgeleyen resmi evrak, Borçlunun adresinin saptanamamas nedeniyle icra takibat dosyas n n kald r ld n ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmad n gösteren icra memurlu u yaz s, Gerek do uflu gerekse vazgeçilmesi bak m ndan belli ve inand r c sebepleri olmak flart yla alacaktan vazgeçildi ini gösteren anlaflmalar (Alacakl n n tek tarafl irade beyan ile al nmas ndan vazgeçilen alacaklar n, de ersiz alacak olarak zarar kayd mümkün de ildir.) Ticaret mahkemesince borçlu hakk nda verilmifl ve ilgili masa Genel yaz n n devam nda ise aciz vesikas, alaca n tamamen alamam fl olan alacakl ya, ödenmeyen alacak miktar için verilen bir belge olarak tan mlanm fl olup, bu belgenin verilmesi ile alaca n son bulmayaca, hatta alacakl n n durumunun k smen kuvvetlendirilmifl oldu u ifade edilmifltir. lgili yaz da de ersiz alacak uygulamas nda kanaat verici vesika olarak say labilecek belgelerin yan s ra kanaat verici vesika olarak kabul edilemeyecek belgelerin örneklerine de yer verilmifl, an lan belgelerle tevsik edilmifl alaca n da de ersiz alacak olarak nitelendirilmesine imkan bulunmad belirtilmifltir. Bunlar aras nda say lan belgeler afla daki gibidir: Aciz vesikas Takip alacakl s mükellef flirketin insiyatifi dairesinde kalan derkenar (yaz yla eklenen ifade) Takibin akamete u rad na (sonuçsuz kald na) iliflkin belge ile alaca n tahsil kabiliyetinin bulunmad na dair flirket avukat taraf ndan verilen görüfl yaz s Yaz n n devam nda zamanafl m n n de ersiz alacak uygulamas aç s ndan de erlendirmesi yap lm flt r. Zamanafl m n n, bir borcu do uran, de ifltiren ortadan kald ran bir olgu olmad ve var olan bir hakk n istenmesini ortadan kald ran bir savunma arac oldu u ifade edilmifltir. Ayr ca, alaca n zamanafl m na u ramas durumunun ancak alacakl n n borçluyu srarla takip etmemesi neticesinde mümkün olmas nedeniyle, srarla takip edilmeyen alacaklar n zamanafl m na u ramas halinde bunlar n de ersiz alacak olarak kaydedilemeyece i aç klanm flt r. Yaz da son olarak de ersiz alacak de erlendirmesinde standart bir tutar belirlenmesinin alacakl -borçlu iliflkisinde borç tahsil edilmesine ra men tahsil edilememifl gösterilme ihtimali bulunmas sebebiyle muvazaal ifllemlere yol açabilece i, bu nedenle de belli bir tutar aflmayan alacaklar n herhangi bir belge aranmaks z n de ersiz alacak olarak kabul edilmesinin mümkün olmad belirtilmifltir. III. fiüpheli ticari alacaklar fiüpheli ticari alacaklar, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde tan mlanm flt r. Buna göre, ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak flart yla; dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar, yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemifl bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar, Ekim

8 flüpheli alacak say lmaktad r. Söz konusu maddede ayr ca, teminatl alacaklarda bu karfl l n teminattan geri kalan miktara inhisar edece i hüküm alt na al nm flt r. Bu koflullarla alacak için pasifte bir karfl l k ayr lmas ve bu karfl l k tutar n n gider olarak de erlendirilmesi mümkün bulunmaktad r. fiüpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar ise tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesab na intikal ettirilir. Bu madde kapsam nda mükellefler aç s ndan bir alaca n flüpheli alacak olarak kabul edilmesi ve söz konusu alaca a iliflkin ayr lan karfl l klar n kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al nabilmesi için afla daki flartlar tafl mas gerekmektedir: Alaca n ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmas, Alaca n dava veya icra safhas nda bulunmas, Yap lan protestoya veya yaz yla bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemifl bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklardan olmas, Alaca n teminatl olmamas, Bilânço esas nda defter tutulmas. Maliye Bakanl inceleme elemanlar taraf ndan düzenlenen vergi inceleme raporlar nda, bu flartlar n yan s ra Kanun'da aç kça yaz l olmamas na ra men, konunun farkl yorumlanarak baz ek flartlar n varl n n arand da görülebilmektedir. A. Alaca n daha önce has lat olarak kay tlara intikal ettirilmifl olmas Vergi Usul Kanunu'nun 323'ncü maddesinde flüpheli alacak karfl l ayr labilmesi için alaca n has lat yaz lma zorunlulu una iliflkin bir hüküm bulunmamaktad r. Buna göre dava veya icra safhas nda bulunan ticari alacaklar n karfl l k ayr lmak suretiyle zarara intikal ettirilebilmesi için, alaca n ticari faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas yeterlidir. Ancak geçti imiz aylarda faktoring flirketlerinin birço unda, ayr lan flüpheli alacak karfl l klar ile ilgili vergi incelemeleri yap lm flt r. Bu incelemeler sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlar nda, faktoring flirketlerinin temlik ald alacaklarla ilgili olarak müflterilerine kulland rd fonlar n anapara k s mlar için, alacak dava ve icra aflamas nda olsa bile, ayr lan karfl l klar n faktoring flirketlerince gider yaz lamayaca belirtilerek, mükellefler ad na cezal tarhiyatlar yap lm flt r. Tarhiyat n gerekçesi olarak da bu alacaklar n faktoring flirketleri taraf ndan hâs lat olarak kay tlara al nmam fl olmas gösterilmifltir. nceleme raporlar nda flüpheli alacak karfl l ayr lmas için alaca n has lat kaydedilmesi gerekti ine iliflkin görüflün dayana olarak, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde de ifliklik yapan 2365 say l Kanunun 55. maddesinin gerekçesinde yer alan afla daki ifadeler gösterilmektedir. Vergi Usul Kanununun flüpheli alacaklarla ilgili 323. madde hükmü, yürürlükteki tedvin tarz ile maksad n d fl nda kullan l r hale gelmifl, baz mükellefler bu müesseseyi vergi borcunu erteleme vas tas olarak kullanm fllard r. Karfl l k ayr lmak suretiyle, zarara intikal ettirilecek alaca n ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas, di er flekilde ifade ile alaca n daha önce hâs lat hesaplar na intikal ettirilmifl bulunmas gerekmektedir. Buna ra men, özel alacaklar n tahsil edemeyen baz tacirlerin bunlar ticari defterlerine ithal edip, sonradan karfl l k ay rmak suretiyle matrahlar n düflürdükleri görülmektedir. Bu konudaki vergi kayb n ve ihtilaflar önlemek için, karfl l k ayr lacak alaca n ticari veya zirai kazanc n elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas flart n n madde metninde sarih flekilde belirtilmesi uygun görülmüfltür. Madde gerekçesinin lafz ndan da aç kça görülece i üzere gerekçede yer alan has lat flart zarara intikal ettirilecek alaca n ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas ile efl anlaml olarak kullan lm flt r. Dolay s yla has lat flart na yer verilmesindeki as l amaç Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde yer alan alaca n ticari veya zirai kazanc n elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas flart n n güçlendirilmesidir. Yukar daki gerekçelerle yaz lan vergi inceleme raporlar n n bir k sm ilgili mükellefler taraf ndan yarg ya intikal ettirilmifltir. 1. fiüpheli alacak karfl l klar için has lat yaz lma flart olmad na dair Dan fltay karar Alacaklar n has lat olarak kay tlara intikal ettirilmedi i gerekçesi ile karfl l k ayr lamayaca ileri sürülerek yap lan tarhiyata karfl bir faktoring flirketi taraf ndan stanbul 6. Vergi Mahkemesi'nde dava aç lm flt r. lgili Vergi Mahkemesi, yap lan tarhiyata karfl aç lan davay reddetmifl, bunun üzerine mükellef konuyu temyiz mercii olan Dan fltay'a intikal ettirmifltir. Söz konusu uyuflmazl k hakk nda Dan fltay 4. Daire taraf ndan yak n zamanda karar verilmifltir. 4. Daire taraf ndan, tarhiyata karfl aç lan davay reddeden Vergi Mahkemesi'nin karar nda yasaya uyarl k bulunmad belirtilerek, Vergi Mahkemesi'nin karar n n bozulmas na karar verilmifltir tarih, 2009/2277 esas no ve say l kararda 8 Ekim 2010

9 Dolay s yla, davac flirketin faaliyet alan ile ilgili olup, gerek as l borçludan gerek müflterisinden tahsil edemeyip icra takibine bafllad faktoring alacaklar n n, ticari kurallara uygun olarak ve 213 say l Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde belirtildi i flekliyle ticari kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili oldu u sonucuna ulafl lmaktad r. Bu durumda, ticari faaliyetin bir unsuru olan ve icra yoluyla takip edilen alacaklara iliflkin olarak Kanunda öngörülen flüpheli alacak karfl l ay rma koflullar olayda gerçekleflmifl olup, davac n n imzalad faktoring sözleflmelerinin geri dönülebilir nitelikte oldu u ve söz konusu alacaklar n has lat olarak kay tlara intikal ettirilmedi i gerekçesiyle karfl l k ayr lamayaca ileri sürülerek yap lan tarhiyatta ve bu tarhiyata karfl aç lan davay reddeden Vergi Mahkemesi karar nda yasaya uyarl k bulunmamaktad r. ifadelerine yer verilmifltir. Yukar da ilgili bölümlerine yer verilen Dan fltay 4. Daire karar nda, alacaklar n ticari faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmas yeterli görülmüfl, has lat olarak kaydedilmifl olmas zorunlulu unun bulunmad na hükmedilmifltir. Karar ile davac faktoring flirketi ad na sal nan vergi ve kesilen cezalar iptal edilmifl olmaktad r. Bu karar Dan fltay 4. Daire'nin konuya bak fl aç s n yans tmas bak m ndan önemli bir karar olmakla birlikte yarg süreci devam etmekte oldu undan karar n kesinleflmesi için yarg sürecinin tamamlanmas gerekmektedir. b. kinci temyiz aflamas Dan fltay Baflkanl 'nca tesis edilen bozma karar na karfl, vergi mahkemesince srar yönünde karar al nmas halinde ise söz konusu karar hakk nda mükellef kurum taraf ndan yeniden temyiz baflvurusunda bulunulabilecektir. Bu defa temyiz incelemesi Dan fltay Vergi Dava Daireleri Kurulunca (Kurul) gerçeklefltirilecek ve uyuflmazl k nihai olarak karara ba lanacakt r. kinci temyiz incelemesi neticesinde Kurul'ca al nacak karar kesin nitelikte olup; bu karara karfl baflvurulabilecek herhangi bir yasal yol bulunmamaktad r. E er, Vergi Mahkemesi'nce al nan srar karar, Kurul taraf ndan da kabul görürse, ihtilaf bu flekilde son bulacakt r. Ancak, Vergi Mahkemesi'nce al nacak srar karar, Kurul taraf ndan uygun görülmez ve bozulursa; Vergi Mahkemesi'nin, Kurul'ca tesis edilen karar yönünde yeni bir karar almas gerekecektir. Afla da, vergi mahkemesince ilk aflamada mükellefin aleyhine karar verilmesi durumunda, oluflabilecek alternatifler flema halinde sunulmaktad r. VERG MAH. ALEYHTE ÖDEME DANIfiTAY ONAMA (aleyhte) ALEYHTE KES N HÜKÜM Di er taraftan, vergi incelemeleri sonucunda haklar nda benzer flekilde tarhiyat yap lan mükellefler açacaklar davalara iliflkin baflvuru dilekçelerinde Dan fltay 4. Daire karar n örnek karar DANIfiTAY BOZMA (lehe) VERG MAH. UYMA (lehe) LEHTE KES N HÜKÜM olarak gösterilebilecektir. 2. Dan fltay' n bozma karar ndan sonra iflleyecek hukuki süreç ADE Vergi davalar na iliflkin yarg süreci 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu'nda düzenlenmifltir. Bir önceki bölümde an lan Dan fltay 4. Daire karar n n kesinleflmesine kadar iflleyecek yarg süreci afla da özetlenmektedir. VERG MAH. ISRAR (aleyhte) DANIfiTAY VDDGK -Kesin Karar- ALEYHTE KES N HÜKÜM a. kinci Vergi Mahkemesi aflamas Dan fltay taraf ndan gerçeklefltirilen temyiz incelemesi sonunda, vergi mahkemesince verilen karar n bozulmas na hükmedilmesinin ard ndan, dava dosyas yeniden incelenmek üzere Vergi Mahkemesi'ne geri gönderilecektir. Bu aflamada, Vergi Mahkemesi'nce gerçeklefltirilecek inceleme neticesinde mahkeme, uyma ya da srar kararlar ndan birine hükmedecektir. E er Vergi Mahkemesi, Dan fltay Baflkanl 'nca tesis edilen bozma karar na uyarsa, dava konusu ihtilaf uyma karar yla kesin olarak son bulacakt r. B. Alaca n flüpheli hale geldi i tarihte karfl l k ayr lmas Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde kurumlar n flüpheli hale gelen alacaklar için karfl l k ay rmalar gerekti i yönünde bir zorunluluk bulunmamaktad r. Dolay s yla, bu konuda mükelleflere seçimlik hak tan nm fl olmaktad r. Ancak bu seçimlik hakk n mükellefin flüpheli hale gelen alaca için karfl l k ay raca y l seçme hakk oldu u anlam na gelip gelmedi i konusunda farkl görüfller bulunmaktad r. LEHTE KES N HÜKÜM Ekim

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı