B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3"

Transkript

1 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2

3 > araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler

4 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Stratejik plan olan bir stanbul stanbul Büyükflehir Belediyesi Y ll k Faaliyet Raporunun 2004 y l na ait haz rl k ve bas m ifli tamamlanarak kanuni süresi içinde Büyükflehir Belediye Meclisine Mart ay nda sunuldu. Yine stanbul Büyükflehir Belediyesi 2004 y l içinde 2005 y l yat r m program n n haz rl klar na bafllanm fl ancak 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu kabul edilince çal flmalar yeniden gözden geçirilmifl ve yeni kanunla Büyükflehir Belediyesi görev alan na giren stanbul un Asya Yakas nda Sultanbeyli ile fiile ilçeleri, Avrupa Yakas nda ise Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçeleri için yeni bir yat r m program görev alan m za yeni giren ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin de görüflleri al narak tamamlanm fl ve bu flekli ile yani 5216 say l kanuna uyumlu hale getirilmifl olarak Büyükflehir Belediye Meclisine takdim edilmifltir. Ayr ca baflkanl k makam ve ba l birimlerimiz taraf ndan istenen çeflitli araflt rma konular da sonuçland r larak ilgili birimlere iletildi. çiflleri Bakanl Taraf ndan Bafllat lan BEPER (Belediyeler Performans Ölçümü) Projesi ile ilgili bilgi çiflleri Bakanl Taraf ndan Bafllat lan BEPER (Belediyeler Performans Ölçümü) Projesi ile ilgili bilgi toplama ve veri taban na gönderme ifllemi rutin olarak gerçeklefltirilmektedir. toplama ve veri taban na gönderme ifllemi rutin olarak Müdürlü ümüz taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. stanbul Büyükflehir Belediyesine ait yat r mlar n ayl k takibi ve bu yat r mlar n Valilik ve DPT ye bildirilmesi ifllemi Müdürlü ümüz taraf ndan yap lmaktad r. DEVAM EDEN ÇALIfiMALAR Yukarda say lan görevlerle birlikte yine 5216 Say l Kanun hükümleri çerçevesinde baz çal flmalara baflland. Bu projelerle ilgili aç klamalar afla da verilmifltir. Stratejik Planlama Kamunun içinde bulundu u idari ve mali sorunlar dikkate al nd nda, kamu kurulufllar n n faaliyetlerini somut planlara dayal bir flekilde yerine getirmeleri ve sahip olduklar kaynaklar verimlili i artt rmak ve bürokrasiyi azaltmak üzere stratejik önceliklerine göre da tmalar gi tikçe daha fazla önem kazanmaktad r. Di er yandan, 5216 say l Büyükflehir Belediyeleri Kanunu ile, Büyükflehir Belediyelerinin stratejik planlar n haz rlamalar ve bütçelerini bu planlara dayal olarak haz rlamalar yasal bir zorunluluk haline gelmifltir. Proje ile, stanbul B ü y ü k fl e h i r B e l e d i y e s i n i n gelece ine yön verecek, yat r m programlar n n haz rlanmas sürecine ve bütçe çal flmalar na rehberlik edecek ve kurumsal performans takibine temel oluflturacak nitelikte bir stratejik plan oluflturulmas mümkün olacakt r. 9 6 > B B F A A L Y ET R AP O RU

5 Stratejik planlama, kurulufllar n mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle gelece e dair bir vizyon oluflturmalar ; bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaflmay mümkün k lacak hedef ve stratejiler belirlemeleri; ayr ca ölçülebilir kriterler gelifltirerek performanslar n izleme ve de erlendirmeleri sürecini ifade eden bir yönetim arac d r. Proje ile, Türkiye nin uygulad yeni stratejilere ba l olarak kalk nma ve flehirleflme ana konseptinin ne oldu unun araflt r lmas ve bu kapsamda stanbul Büyükflehir Belediyesi nin gelece iyle ilgili yön gösterici ve hedef belirleyici nitelikte kollektif bir stratejik plan oluflturulmas amaçlanmaktad r. Stratejik planlama projesinin konusunda uzman bir firma ile birlikte yürütülmesi planlanmaktad r. Gerekli hizmetin al nmas ile ilgili olarak yap lacak olan ihalenin haz rl klar çok büyük ölçüde tamamlanm flt r. Projenin tamamlanma süresi ise yaklafl k 8,5 ay olarak belirlenmifltir. stanbul un Kald r mlar Projesi Kurumumuzun hizmetlerini yerine getirmede karfl laflmakta oldu- u problemlerin sebepleri aras nda, 1. Uygulamalar n taraflar aras nda koordinasyon eksikli i bulunm a s, 2. Uygulamalara iliflkin standartlar n bulunmay fl, 3. Karfl lafl lan sorunlara bilimsel bir yaklafl mla çözüm aranmam fl olmas say labilir. Gazetelerin haber arflivleri gözden geçirildi inde, yerel yönetimlere iliflkin elefltirilerin, kamu kaynaklar n n etkin biçimde kullan - lam yor oldu u noktas nda yo unlaflt görülmektedir. Kald r m yap m çal flmalar ise kamu kaynaklar n n israf konusunda adeta bir sembol haline gelmifltir. stanbul un Kald r mlar projesi, kald r m yap m nda israflar n ortadan kald r lmas, uygulamalardaki etkinli in artt r lmas ve standardizasyonun sa lanmas amaçlar n tafl maktad r. Proje, yukar da s ralanan koordinasyon, standardizasyon ve bilimsel yaklafl m konular nda, bundan sonra baflka faaliyet alanlar için yap lacak çal flmalara da örnek tefllik edecektir. Meydanlar, caddeler ve sokaklar, bir flehirde yaflayan insanlar n gündelik hayatlar nda trafik ak fl n sa laman n ötesinde bir yere sahip olan sosyal mekanlar d r. stanbul u, sosyal mekan vazifesini baflar yla yerine getirebilecek biçimde konforlu ve estetik olarak kentin dokusuyla uyumlu olmakla beraber, kamuya olan maliyeti minimize edilmifl kald r mlara kavuflturabilmek için afla- daki çal flmalar n yap lmas n n uygun olaca düflünülmüfltür: 1. Uygulamalar n Standardizasyonu ile ilgili olarak; a. stanbul un meydan, cadde ve sokaklar n n s n fland r lmas ve her bir s n fta kullan lmas uygun olacak malzeme seçeneklerine iliflkin listeler oluflturulmas, b. Kullan lacak malzemelere iliflkin standartlar n belirlenmesi, c. Kald r m tasar m na iliflkin standartlar n belirlenmesi, d. Uygulamay gerçeklefltirecek iflçilerin e itim gerekliliklerinin b e l i r l e n m e s i, e. Kald r m yap m n n / onar m-yenilemesinin gerekli oldu u hallerin netlefltirilmesi, f. Sökülen malzemelere iliflkin düzenleme getirilmesi. 2. Uygulamalar n Yönetimi ile ilgili olarak; a. Önceki uygulamalar n ve mevcut uygulamalar n incelenmesi ve karfl lafl lan problemlerin netlefltirilmesi, b. htiyaç tesbiti, yap m, kontrol-denetim ifllemlerini gerçeklefltirecek organizasyonun yap s ile ilgili öneriler getirilmesi, c. lgili tüm taraflar n ifllerinin uyum içerisinde yürümesini sa layacak bir koordinasyon mekanizmas na iliflkin öneriler getirilmesi. Söz konusu çal flmalar, konu ile ilgili birimlerimizin katk lar ile ve onlar n görüfllerine baflvurularak gerçeklefltirilmektedir. Projeye Aral k 2004 de bafllanm flt r. Standardizasyonla ilgili çal flmalar devam etmektedir. Performans De erlendirme Projesi Kurumlar n gelece e yönelik olarak alacaklar kararlar somut verilere dayand rarak verimliliklerini artt rmalar için, mevcut performanslar n de erlendirmeleri kaç n lmaz bir gerekliliktir. Kurumumuzun yat r m ve faaliyetlerinde ortaya koydu u performans belirli periyotlarla, sistematik olarak de erlendirmesinin, çeflitli bi- STANBUL TEKNOLOJ KÖYÜ PROJES 20.yy da bafllayan ve 21.yy da devam eden küresel ekonomik dönüflüm bilgiyi rekabetin en önemli arac haline getirmifltir. Teknoloji üretemeyen sanayinin uluslararas pazarlarda rekabet etmesi, belli bir pazar pay elde etmesi pratikte mümkün de ildir. DPT nin A ustos 2003 te yay mlad Türkiye Sanayi Politikas na göre, teknolojik kapasitenin ve Ar-Ge nin gelifltirilmesi politikas kapsam nda; sanayinin teknoloji kapasitesinin gelifltirilmesi amac yla, üniversite sanayi iflbirli inin gelifltirilmesinin ve teknoloji destek ve gelifltirme merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji enstitülerinin kurulmas n n teflvik edilece i ifade edilmektedir. stanbul Teknoloji Köyü projesi, Türkiye nin bilim politikalar do rultusunda, bilgiyi üretecek ve onu kullanacak kaynaklar n bir araya getirilmesine katk sa layacakt r. Proje afla daki temel ad mlardan oluflmaktad r: 1. Proje Haz rl k Raporunun Haz rlanmas 2. Ön Fizibilite Raporu Haz rlanmas - Görüflmeler Yap lm a s 3. Fizibilite Raporu Haz rlanmas 4. Stratejik Plan ve Eylem Planlar n n Haz rlanmas 5. Uygulama Plan n n Haz rlanmas 6. fl Plan n n Haz rlanmas 7. Baflvuru Dosyas n n Haz rlanmas Projenin ilk ad m olan haz rl k raporunun haz rlanmas çal flmalar devam etmektedir. Bundan sonra uygulamaya iliflkin alternatifler gelifltirilecek ve ilgili oldu u belirlenen kurulufllarla görüflmelere bafllanacakt r B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 7

6 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim rim yöneticileri taraf ndan bir ihtiyaç olarak dile getirilmekte oldu- u görülmüfltür. Çal flmalar sürmekte olan stratejik planlama projesi, esasen bir performans de erlendirme sisteminin kurulmas n da kapsamak ve performans de erlendirmeye girdi sa layacak verileri ortaya koyacak olmakla beraber, bu projenin sonuçlar n n al nmas için 8-9 ayl k bir süre beklemek gerekecektir. Performans de erlendirme projesi, hem k sa zamanda kurumsal performans m z n durumu hakk nda yöneticilerimizin bilgi sahibi olmas n sa layacak, hem de kurumsal performansla ilgili olarak bundan sonra yap lmas planlanan çal flmalara temel oluflturacakt r. Performans, k saca hedeflerin yerine getirilme derecesi olarak tan mlanabilir. Performans de erlendirme, Hedefler konusunda netlik sa lar, Sonuçlar üzerine odaklan r, Mevcut performans n yükseltilmesini tetikler, Güven duygusu yarat r ve hesap vermeye temel o l u fl t u r u r. Performans de erlendirme projesinin temel ad mlar - n n flunlar olabilece i düflünülmüfltür: 1. Proje uygulama plan n n netlefltirilmesi ve detayland r lmas 2. Performans de erlendirme konusu ve proje plan ile ilgili olarak birim yöneticilerine e itim verilmesi 3. Birimler-Faaliyet Alanlar -Faaliyetler iliflkilerinin belirlenmesi 4. Her bir birimin ilgili oldu u faaliyetlere iliflkin performans göstergelerinin belirlenmesi 5. Belirlenen performans göstergelerinin geçmifl y llarda ald de- erlerin ortaya konmas 6. Geçmifl performans de erlerinden hareketle, bir sonraki dönemle ilgili performans hedeflerinin belirlenmesi 7. Performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirilmifl oldu unun de erlendirilmesi ve proje de erlendirme raporunun oluflturulmas. Proje metodolojisinin detayl biçimde oluflturulmas çal flmalar devam etmektedir. Konunun aciliyeti göz önünde bulundurularak, çal flmalar h zl bir biçimde sürdürülecektir. Proje Koordinasyon Yaz l m Proje Koordinasyon Yaz l m stanbul Büyükflehir Belediyesi nde yaz l projelerin koordinasyonunu sa lamada yard mc olmas düflünülen ve herhangi bir konuda teorik çal flmalar n yürüten Büyükflehir Belediyesi birimlerinin, yürüttükleri çal flmalar aras ndaki koordinasyon eksikli ini gidermek amac yla tasarlanm flt r. Bu yaz l m n tam verimlilikte kullan lmas durumunda, birbirleri ile koordineli bir flekilde çal flmalar n yürütecek olan birimlerin yapt çal flmalardan al nacak verimlili in artaca düflünülmektedir. Baflta da belirtildi i gibi bu yaz l m sadece yaz l çal flmalar için tasarlanm fl olup, rapora dönüflen çal flmalar burada toplanacakt r. Çal flma son aflamaya gelmifl durumdad r. Yeni Projelerin De erlendirilmesi stanbul Büyükflehir Belediyesi ne özel kifliler, sivil toplum kurulufllar ve üniversiteler taraf ndan sunulan proje tekliflerinin belirli bir format dahilinde haz rlanarak, proje de erlendirme gruplar - n n proje tekliflerini objektif bir bak fl aç s yla de erlendirmesini sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çal flma kapsam nda haz rlanan proje teklif formu temel olarak 6 bölüm ve alt bölümlerden oluflmaktad r. Bu bölümler: 1. Projenin tan m 2. Projeden beklenen sonuçlar 3. Projenin bütçesi 4. Maliyetlerin gerekçelendirilmesi 5. Finansman kaynaklar 6. Proje sahibi ve/veya kurulufla iliflkin bilgiler Proje teklifi sunan kifli ya da kurulufl projeye iliflkin bu bölümleri tam ve eksiksiz doldurmad sürece proje de erlendirilmeye tabi tutulmamaktad r. Yeni projelerin de erlendirilmesi çal flmas son aflamaya gelmifl durumdad r, çal flmaya iliflkin son kontroller y a p l m a k t a d r. Bilgi ve Belge Derleme ve De erlendirme Sistemi stanbul Büyükflehir Belediyesi faaliyetlerinin çeflitli formatlarda raporlar haz rlanarak gerekli koflullarda kullan lmas n n sa lanmas ve periyodik aral klarla güncellenmesi öngörülmüfltür. APK Daire Baflkanl bünyesinde oluflturulmas düflünülen bilgi ve belge derleme ve de erlendirme sisteminin dört hedefi bulunmaktad r. Bu sistem stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkanl ve Genel Sekreterli i ne bilgi sunmay ve tepe yönetime Büyükflehir Belediyesi kapsam nda yürütülen faaliyetleri periyodik olarak aktarmay amaç edinmifltir. Bu sistem ikinci olarak APK Daire Baflkanl na stanbul Büyükflehir Belediyesine yönelik sistemik bir bak fl aç s kazand rmay, böylece Daire Baflkanl n n asli görevlerinden olan koordinasyon görevine daha kolay ve sistemik çözümler sunmay temel ilke edinmifltir. Bu sistemin bir di er amac da stanbul Büyükflehir Belediyesi nde bir Bilgi Merkezinin kurulumuna temel teflkil etmektir. Bu merkezin kurulmas yla birlikte Büyükflehir Belediyesinde yürütülen tüm faaliyetler Bilgi ve Belge Derleme ve De erlendirme Sisteminde toplanacak ve di er bölümlerin talepleri do rultusunda bilgiler sistemik ve koordineli bir flekilde da t lacakt r. Son olarak Bilgi Yönetimi Projesi ne pilot bir modül olarak kullan lmas düflünülmektedir. Bu projenin gerekli altyap s haz rlanm fl ve uygulama aflamas na geçmifltir. Yat r m Program n n Planlanmas stanbul Büyükflehir Belediye sinin, 5 y ll k yat r m program çerçevesinde uygulanmas öngörülen projelerin, stanbul sakinlerinin ihtiyaçlar n en uygun karfl layacak flekilde seçilmesini sa la- 9 8 > B B F A A L Y ET R AP O RU

7 mak amaçlanmaktad r. Yat r m Program na girecek projelerin finansal etkilerini, sa l k ve güvenlik boyutunu, çevresel ve sosyal etkileri, yap labilirli ini, projenin di er projelerle iliflkisini göz önünde bulundurarak önceliklendirilip, seçilmesinin sa lanmas büyük önem tafl maktad r. Bu do rultuda, projelerin önceliklerinin belirlenmesi için literatür çal flmas yap lm flt r Yat r m Program ve mevcut Yat r m Program haz rlama süreci incelenmifltir, sürecin iyilefltirilmesi ad na önerilerde bulunulmufltur, bu süreçte kullan labilecek proje de erlendirme kriterlerini belirleme, a rl kland rma ve de erlendirme yöntemleri ortaya konmufltur. Önerilen süreç; ön haz rl k, proje de erlendirme kriterlerini belirleme ve yat r m tekliflerinin de erlendirilmesi olarak üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Ön haz rl k aflamas stratejik yat r m hedeflerinin belirlenmesi, 2005 y l Yat r m Program n n incelenmesi, halk n isteklerini sürece katmak, yat r m envanterinin yap lmas faaliyetlerinden oluflmaktad r. Stratejik yat r m hedefleri, Stratejik Planlama çal flmas n n bafllamas n takip eden 3-4 hafta içinde belirlenecektir. Kriterlerin belirlenmesi aflamas nda ise her bir alt sektör için kriterleri belirleyecek kifliler tespit edilecek; kriterler, kriterlerin a rl klar ve kriterlerin ölçekleri saptanacak ve bu do rultuda her bir alt sektör için standart formlar oluflturulacakt r. Projelerin de erlendirilmesi için 5-10 alt sektörden oluflan de erlendirme kurullar oluflturulacakt r. En son aflamada ise Üst Kurul toplanarak son karar verecektir. Önerilen yeni sürecin uygunlu unu tespit etmek üzere R60 kodlu Park ve Bahçe Düzenlemeleri pilot alt sektör olarak seçilmifltir. Yap lan görüflmeler sonucunda Park ve Bahçe Düzenlemeleri nde hem bak m onar m faaliyetlerinin, hem de rekreasyonel alan ve semt park yap m faaliyetlerinin oldu u gözlenmifltir. Bu üç faaliyet tipi için de erlendirme kriterleri ayr ayr belirlenmifl, bu kriterleri ölçmek için ölçekler tespit edilmifl ve kriterler a rl kland r lm flt r. Çal flma devam etmektedir. Yat r m Envanteri Projesi Proje kapsam nda stanbul Büyükflehir Belediyesinin sahip oldu- u tafl nmaz yat r mlar n n detayl envanterlerinin ç kart lmas ve bu envanterin sanal ortamda takip edilebilir olmas düflünülmektedir. Daha sonra yap lacak detayl çal flmalar ile envanter bilgisinin di er kamu kurulufllar n da içerisine alacak flekilde gelifltirilip bir stanbul Kent Envanteri ne dönüfltürülmesi ve simülasyonun da yap lmas mümkün olacak flekilde envanter çal flmas - n n yap lmas gerekmektedir. Proje her bir müdürlük için yat r mlar n tasnif edilmesi ile yap - lacakt r. fiimdiye kadar yap lan çal flmalarda Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ait bulunan Park ve Bahçelerin ayr nt l bilgisine ulafl lm fl ve yaklafl m mevcut envanterde bulunan 2500 park ve bahçenin ilçeler ve mahalleler baz nda s ralamas yap lm flt r. Bu bilgiler bir doktora tezinden al nm flt r. Ancak stanbul Büyükflehir Belediyesi devasa bir yat r m envanterine sahip oldu u için kurumun mevcut insan kayna n n ve yap s n n bu proje için yetersiz kalaca düflünülerek ihale edilmesi tavsiye edilir. Demirbafl Envanteri Projesi Proje tüm birimlerden 300 YTL ve üzeri al m bedeli bulunan demirbafllar n envanterinin al nmas ve bu demirbafllar n bilgisayar ortam nda haz rlanacak olan bir veritaban nda tutulmas n amaçlamaktad r. Bu kapsamda malzemenin cinsi, sat n alma tarihi (y l), tahmini kullan m süresi ve ek bilgiler ilgili birimlerden istenecektir. Park ve Bahçeler Müdürlü ü nün mevcut demirbafl bilgisi elde edilmifltir. Çal flman n seyrine göre stanbul Büyükflehir Belediyesi bu çal flmay kendi içerisinde yapabilecek kapasiteye sahiptir ve ihaleye gerek duyulmamaktad r. Toplant Takip Sistemi Toplant Takip Sistemi, toplant öncesi ve sonras toplant yla ilgili tüm bilgileri kaydetmek, toplant ya ait bilgiler aras nda arama yapmak ve yetki derecesine göre tüm toplant lar listelemek ve ayr nt lar n izleyebilmek gibi özellikleri olan web tabanl bir yaz l md r. Bu yaz l m n amac belediye birimleri aras ndaki bilgi koordinasyonuna kolayl k sa lamakt r. Uzman Havuzu Uzman havuzu stanbul Büyükflehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgilenen kurum içi ve kurum d fl gerek sivil toplum kurulufllar, gerek üniversiteler gerekse özel sektör kurulufllar nda çal flan uzmanlar n iletiflim bilgilerini içermektedir. Projenin gerekli sistem altyap s haz rlanmaktad r. Kurum içi uzmanlar n bilgileri topl a n m a k t a d r. ARAfiTIRMA MÜDÜRLÜ Ü SOSYAL DOKU PROJES ÇERÇEVES NDE B T R LEN ARAfiTIRMALARIN L STES A- fiehir Ortam De erlendirme Kriterleri Sosyal Doku Projesi 1- STANBULLU OLMA B L NC ARAfiTIRMASI 2- KADINLAR ARAfiTIRMASI 3- GENÇL K ARAfiTIRMASI 4- fiportacilar VE PAZARCILAR ARAfiTIRMASI 5- YAfiLILAR ARAfiTIRMASI 6- KÜLTÜREL ÇEfi TL L K ARAfiTIRMASI 7- ÖZÜRLÜLER ARAfiTIRMASI 8- SOKAK ÇOCUKLARI ARAfiTIRMASI B- Tarihi Yar mada (Eminönü-Fatih) Hanehalk ve Ticaret Erbab Araflt rmas C- Kenti Bekleyen Sosyal Riskler Araflt rmas 1- KENT VE DEPREM ARAfiTIRMASI 2- STANBUL A MUHTEMEL GÖÇ DALGASI ARAfiTIRMASI D- Kentin Sosyal Doku Unsurlar Araflt rmas 1)ALT SOSYO- EKONOM K GRUPLAR ARAfiTIRMASI 2)ÜST- SOSYO EKONOM K GRUPLAR ARAfiTIRMASI 3)S V L TOPLUM KURULUfiLARI VE KENTLE ENTEGRAS- YON ARAfiTIRMASI B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 9

8 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Arflivlerimizde teknolojik dönüflüm stanbul Büyükflehir Belediye Meclisinin tarih ve 808 say l karar ile müstakil müdürlük olarak kurulan ve 1995 y l nda faaliyete geçen Arsiv Müdürlü ü nün ad tarih ve 115 Say l Baflkanl k onay, tarih ve 636 say l Meclis karar ile Bilgi Kaynaklar Müdürlü ü olarak de ifltirilmifltir. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin üretmifl oldu u evraklardan dosya n n Ay klama- mha, Tasnif ve Düzenleme ifli yap lm flt r. Bu kapsamda ; Giderler, tiyatrolar, iflletmeler, yap iflleri, sosyal turistik tesisler ve itfaiye müdürlüklerine ait dosyalar ifllem görmüfltür. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce üretilen evraklar n modern yöntemlerle Dosyalanmas, arfliv malzemesi ve ileride arfliv malzemesi haline gelecek malzemenin tespiti, zarara u ramamas ve kaybolmamas için gerekli flartlar n oluflturularak korunmalar, arflivlerde bulunan malzemelerin kullan ma sunulmas, muhafaza edilmesi ve saklanmas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klanarak imha edilmesi gibi ifllemleri; 3473 say l Muhafazas na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin yok edilmesi Hakk nda Kanun Hükmünde kararnamenin De ifltirilerek Kabulü Hakk nda kanun, > B B F A A L Y ET R AP O RU

9 19816 say l Devlet Arfliv Hizmetleri hakk nda yönetmelik, say l l Özel dareleri ve Belediyeler Arfliv yönetmeli i ve 557 say l.b.b. Arfliv ve Dosyalama yönetmeli i gere ince yapmaktad r. Muhafaza edilmesi ve saklanmas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klanarak imha edilmesi gibi ifllemleri yapmakta, arfliv yönetmeli i ve buna ba l olarak Dosya Tasnif ve Evrak Saklama Planlar haz rlamakta, uygulanmas - n ve güvenli ini tesis ederek güncel tutmaktad r. Belirli bir süre için saklanan arflivlik malzeme için Birim Arflivini kuran Müdürlü ümüz, birim arflivlerinin düzenlenmesi çal flmalar n koordine ederek bu konuda dan flmanl k hizmeti vermekte ve sonuçlar de erlendirmektedir YILI FAAL YETLER Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin üretmifl oldu u evraklardan dosya n n Ay klama- mha, Tasnif ve Düzenleme ifli yap lm flt r. Bu kapsamda; Giderler, tiyatrolar, iflletmeler, yap iflleri, sosyal turistik tesisler ve itfaiye müdürlüklerine ait dosyalar ifllem görmüfltür. Bu dosyalardan birim Arflivlerinden Kurum Arflivline transfer edilmesi gereken yaklafl k adet dosyan n tasnifi, bak m, bilgisayar ortam nda indekslenmesi, kataloglanmas, raflara yerlefltirilmesi ifllemleri gerçeklefltirilmifl, yaklafl k adet dosya ise saklama sürelerini doldurduklar ndan mha ifllemine tabi tutulmak üzere ayr lm flt r. Bu çal flmalar neticesinde Kurum arflivinde muhafaza edilen tüm dosyalara Bilgisayar program marifetiyle çeflitli arama kriterlerinden ulaflmak, raporlama,listeleme ve zimmet ifllemlerini yapmak mümkün olacakt r YILI Ç N PLANLANAN ÇALIfiMALAR Tasnif ve Düzenleme Çal flmalar 2005 y l içerisinde dosyan n Ay klama- mha, Tasnif ve düzenleme ifllemleri gerçeklefltirilecektir. Servis Büro çal flmalar Kurumumuz birimlerinde geçmiflte üretilen, sürekli saklanmas ve devaml eriflilmesi gereken, kurum için önem arzeden evraklar n scanner (taray c ) marifetiyle bilgisayar ortam na aktar lmas planlanmaktad r. Mevzuat Takip ve Güncelleme çal flmalar Kurumumuz arfliv faaliyetleri düzenleyen mevzuat n günümüz koflullar na uygun hale getirilmesi, hizmet kalitesinin gelifltirilmesi ve standardizasyonu, amac yla arfliv mevzuat n n güncellenmesi için tüm birimlerde gerekli çal flmalar n yap lmas düflünülmektedir. TEKNOLOJ LE BULUfiMA Birim Arflivlerinden Kurum Arflivline transfer edilmesi gereken yaklafl k adet dosyan n tasnifi, bak m, bilgisayar ortam nda indekslenmesi, kataloglanmas, raflara yerlefltirilmesi ifllemleri gerçeklefltirilmifl, yaklafl k adet dosya ise saklama sürelerini doldurduklar ndan mha ifllemine tabi tutulmak üzere ayr lm flt r B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 1

10 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Modern kente yak flan TEKNOLOJ K ÇÖZÜMLER STANBUL DA KAZI fikences NE SON Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü ünce pilot çal flmas yap lan GIS TABANLI KAZI RUHSAT PROGRAMI ile stanbul halk n n y llard r yaflad çile sona eriyor. Çeflitli kurumlarca cadde ve sokaklarda yap lacak altyap kaz çal flmalar için; kaz yapacak birimce, gerekli bilgilerin internet üzerinden haz rlanan programa girilmesi, ilgili makamca, bu bilgilerin bilgisayarda harita üzerinde di er çal flmalarla birlikte de erlendirilmesi, koordinasyon sa lanarak mükerrer kaz lar n önlenmesi ve gerekli kaz ruhsat n n verilmesi, kaz çal flmalar n n bilgisayar ortam nda takip edilmesi mümkün hale getirildi. Çeflitli kurumlarca ( SK, GDAfi, TEDAfi, BEDAfi, TÜRK stanbul Büyükflehir Belediyesi, üretti i teknolojik çözümler ile halk m z n y llard r yaflad çilelere çözüm arad. Bu sebeple, kaz çal flmalar n n takibi, ya fl ve buzlanma yerlerini gösteren harita, araç takip sistemi gibi sorunlar uygulanan programlar ile internet ortam nda halk m z n hizmetine sunuldu. TELEKOM, vb.) cadde ve sokaklarda yap lacak altyap kaz çal flmalar için gerekli ruhsat, BB Altyap Koordinasyon Müdürlü ü taraf ndan verilmektedir. Gerek birimleraras koordinenin sa lanamamas gerekse de bilgilerin bir program dahilinde olmamas nedeniyle zaman zaman mükerrer çal flmalar yap lmaktad r. Büyük bir maddi kayba neden olan ve çekilmez hale gelen bu çal flmalar, y llard r halk n hakl isyan na neden olmaktad r. Bu kötü gidifle dur demek için Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan bu program sözkonusu s k nt lar ortadan kald racakt r. AfiIRI YA Ifi VE BUZLANMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER N ALINMASINDA TEKNOLOJ N N EN SON ÜRÜNLER KULLANILMAKTADIR. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteorolojiden al nan radar görüntüleri verileri haritalarda mevcut olan dereler, havza alanlar ve bir önceki seneden buzlanan ve su toplayan yol bilgileri ile çak flt r - larak nerelerde daha fazla ya fl, karlanma ve buzlanma olabilece i analizleri yap labilmektedir > B B F A A L Y ET R AP O RU

11 D ü ny an n önde gelen GIS yaz l ml ar kull an l arak risk anal i zl er i y ap lm a kta bu analiz son u çl ar na göre risk oluflt uran bölg el e rd e lg il iler zam an nda uyar l arak olas bir tehl ike için önl e mler önc e- den al nm a kt ad r. Bir i mler daha bil i n çli olarak har eket etm e kt e, k u ll an l acak araç-gereç ve pers onel, riskin dur um una göre önc e- den planl a nm a kt ad r. NTERNET ÜZER NDEN KURUMLAR ARASI B LG PAY- LAfiIMI ÇALIfiMALARI Dünyan n önde gelen GIS yaz l mlar n n en son versiyonlar kullan larak Büyükflehir Belediyesi ile lçe belediyeleri ve di er kurumlar aras nda internet üzerinden veri paylafl m çal flmalar h zla devam etmektedir. Kurumlar n kullan m özelliklerine göre uygulama program gelifltirilmekte, muhtelif toplant larla görüfl al fl verifli yap lmaktad r. Hedef; Büyükflehir Belediyesi veri havuzunda belirli bir model ve standartta bulunan verilerin ilgilileri taraf ndan güncellenmesi, ortak standartlar n kullan lmas, tüm kurumlar n güncel veriyi kullanmalar, kurumlar n birbirinden habersiz yapt klar mükerrer, çal flmalar n önlenmesidir. Bunun içinde de iflen teknolojiye ayak uydurmakta ve en iyi yay n vermek için çok kapsaml programlarla çal fl lmaktad r (Frontpage2000, Photoshop, Macromedia Flash, Fire works v.b). stanbul Büyükflehir Belediyesindeki herhangi bir de ifliklik ya da faaliyetler ayn anda web sitesinde yay nlanmaktad r.bilgi girifllerine çok dikkat edilmekte ve gelen verilerin o birimin en üst amirinin onay ya da yetki verdi i gelmesi sa lanmaktad r. stanbul genelinde 44 ayr kameradan al nan trafik görüntüleri de 24 saat sorunsuz olarak çal flmaktad r. Bu kameralar trafi in en yo un olan yerlerinden al nd için stanbul daki genel trafik hakk nda da bilgi vermektedir. Günlük ortalama bin kifli bu sayfalara girmektedir. Beyaz Masa için de bir sayfa aç larak stanbul halk n n Belediye ye kadar gelmeden flikayetlerini ya da dileklerini bu sayfadan yapmalar sa lanm flt r.bu sayfadaki formu dolduran kiflilere en k - sa zamanda ulafl larak sorunlar n n çözülmesi sa lanmaktad r.böylece Belediye-Halk iliflkisi en etkin biçimde internet ortam na tafl nm fl olmaktad r. Vergi Tahsilat Uygulamas Gelirler Daire Baflkanl na ba l birimlerin vergi veya harçlar n tahsilini internet orta- ARAÇ TAK P S STEM Büyükflehir Belediyesinin muhtelif birimlerince gerçeklefltirilen, yol bak m, itfaiye, sa l k, ulafl m, AKOM çal flmalar nda görev yapan araçlar takip etmek, yönlendirmek mesaj al fl veriflini gerçeklefltirmek üzere pilot bir çal flma yap ld. Bu çal flma 2005 y l içerisinde tüm birimlerimizin ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde gelifltirecektir. STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES NTERNET WEB S TES stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait internet web sitesi ad alt nda 1997 y l nda yay na bafllad. Bu tarihten itibaren stanbul gündeminin ve stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait faaliyetlerin güncel ve en etkin biçimde halka duyurulmas n amaç edinmifltir B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 3

12 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim m nda yap labilmesini sa layacak program haz rlanm flt r. Encümen Müdürlü ü taraf ndan yap lmakta olan ihale bilgilerine internet ortam nda ulafl labilmekte ve ihale bilgileri ilgili Müdürlük personeli taraf ndan girilebilmektedir. halelerin Teknik veya idari fiartnameleri nternet ortam nda yay nlanmakta ve incelenmesi sa lanmaktad r. Harita Müdürlü ü için haz rlanan modülde 3194 say l mar Kanunu hükümlerine göre ask ya ç kart lan imar planlar na ait veriler, ilgili müdürlük taraf ndan giriflleri yap labilmekte ve internet ortam nda yay nlanmaktad r. Ulafl m Rehberi sayesinde.e.t.t, Tramvay, Deniz otobüsü, Banliyo Trenlerinin hareket saatlerine ulafl labilmekte, bu da halk için büyük kolayl k sa lamaktad r. fiehir Tiyatrolar için haz rlanan rezervasyon ve sat fl program n n (Bilgi fllem Müdürlü ü taraf ndan haz rlanmaktad r.) internetten yay n yap labilmektedir. Yol Bak m ve Onar m Müdürlü ü için haz rlanan Modül ile günlük olarak çal fl lacak yerler ilgili müdürlük personeli taraf ndan girilmekte ve internetten yay n sa lanmaktad r. E itim Müdürlü ü taraf ndan y l nda üniversite ö rencilerine verilmekte olan burs baflvurular da ilk defa internet ortam nda yap lm fl ve Müdürlük önündeki yo unluk kald r lm flt r. Bu hizmetten kifli faydalanm fl ve belediyemiz için de oldukça yüksek bir tasarruf sa lanm flt r. Belediye Hizmet Rehberi haz rlanarak yay na verilmifltir. Belediye ile ifli olan bir kifli belediye gelmeden hangi ifli nas l yapaca konusunda fikir alabilmekte istedi i forma dijital ortamda ulaflabilmektedir. Mezat haleleri bölümünde stanbul genelinde tüm mezat sat fllar bilgisine ulafl labilmektedir. Haller Fiyat Listesi bölümünde Sebze ve Meyve Hali ile Su Ürünleri Hali nin (bal k fiyatlar ) günlük olarak fiyatlar takip edilebilmektedir. Mezarl klar Müdürlü ü için Bilgi fllem Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan program n internetten yay n sa lanarak stanbul içinde aram zdan ayr lan kiflilere internet ortam nda ulafl labilmektedir. Bilgi Edinme Birimi için haz rlanan modül ile 4982 say - l kanuna göre haz rlanan Baflvuru Formlar ile internetten müracaatlar yap labilmektedir. ADIM-ADIM e-belediye Elektronik bilgi ça nda kamu yönetimi anlay fl nda radikal de iflimler yaflanmaktad r. Bu köklü de iflimlerin bafl nda kamu ünitelerinde bilgisayar-enformasyon teknolojilerinin kullan m n n yayg nlaflmas ve devletin yeniden yap lanmas gelmektedir. E-Devlet, kamu yönetiminde her türlü faaliyetin vatandafllar, iflletmeler, kamu çal flanlar ve devletin di er fonksiyonlar yla ilgili etkileflimlerinin elektronik ortam üzerine tafl nmas, birebir ve arac s z olarak kullan labilir hale gelmesidir. Bilgi ça n n gerektirdi i kent yaflam n kolaylaflt ran planl ve programl faaliyetlerin yürütülmesinde belediye ve yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir. Kifli ve kurumlar n yerel yönetimlerden beklentileri sürekli artmakta, belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik, daha düzenli ve sa l kl bir çevre temel talepler olarak öne ç kmaktad r. Sürekli geliflen biliflim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri do rultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin enformasyon-bilgi ifllem vizyonu; uzun dönemli taleplere cevap verebilecek flekilde yap lanmaya yönelik olup, sadece Büyükflehir Belediyesi ne ait de il, bütün ilçe belediyeleri, di- er yerel yönetimler ve ilgili kamu idari birim ve üniteleri ile etkileflimin kesintisiz sürdürülebilece i a yap s n n sa lanmas d r. Bu vizyona yönelik olarak öncelikli hedef, kurumun biliflim teknolojilerindeki ihtiyaçlar n kendi bünyesi içerisinde kendi kaynaklar yla çözümler üretmek, buna yönelik yaz l m ve donan mlar tedarik etmek, otomasyon gereksinimlerini karfl lamakt r. E-Belediye sadece internet üzerinde bir web sitesinin faaliyete geçmesi de il bütünsel bir dönüflüm hareketidir. Bu dönüflüm hareketinin merkezinde belediye bünyesindeki tüm departman ve Daire Baflkanl klar n n enformasyon teknolojileri ile bütünlefltirilmeleri yer almaktad r. e-belediye çal flmalar n n baflar s, belediyenin bütün birimlerinde teknoloji kültürü nün özümsenmesi, çal flanlar ve bölümler taraf ndan sahiplenilmesinden geçmektedir. Belediye için gerekli yaz l m ve donan m ihtiyaçlar n n temini, vatandafl ve iflletmelerle internet üzerinden etkileflimin sa lanabilmesi, kamu bilgi ifllem teknolojilerinin etkin bir biçimde kullan lmas, personelin yeni duruma adaptasyonu ve e itim gereksinimlerinin karfl lanmas, hukuki ve teknik altyap lar n yeniden planlanmas, belediyecilik yasa ve düzenlemelerinin de iflimi yani e-belediye içeri inin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki çal flmalar Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü- ü taraf ndan titizlikle yürütülmektedir > B B F A A L Y ET R AP O RU

13 2004 YILI FAAL YETLER Veritaban sunucular nda yeni bilgi teknolojilerine uygun önemli yat r mlar yap ld. Veritaban sunucusu olarak cluster yap da risk tabanl alpha server, g s server için hp n class server, virtual web veritaban için hp l class server, bb web sayfas veritaban için hp l class server, flirket veriambar için hp l class server, m s veritaban için hp l class server, flehir tiyatrolar veritaban sunucusu için hp l class server al n p üstüne gerekli yaz l mlar ve eski datalar yüklenip iflletilmektedir. San (depolama alan a ) disk art r m yap ld, bu art r m ile sistem odas nda bulunan tüm sunucular (n class server, l class server ve dell serverler) için san üzerinde disk alanlar oluflturuldu. Bu flekilde güvenli ( disk ar zalar na karfl ) ve ortak kullan m alanlar elde edildi. Otomatik yedek alma robotu sunucusu de ifltirilip daha h zl ve güvenilir yedek alma imkan sa land. Merter ve Saraçhane A blok hizmet binalar n n network sisteminin; projelendirilmesi, kurulumu, gerekli ayarlamalar, yönetimi, upgrade ifllemleri ile Merter ve Saraçhane hizmet binalar n n ses ve data bütünleflik haberleflme sisteminin kurulumu, network aktif cihazlar n n iflletmeye al nmas, hizmet binalar aras nda fiber-optik entegre data ve ses iletiflim altyap s n n kurulmas, Saraçhane hizmet binas n n çevresindeki birimler ile (2 mbps) h zl haberleflme, Edirnekap daki birimlerimizin kendi aralar nda kablosuz haberleflme ve data iletiflim altyap projesi (20 mbps) yap l p iflletmeye al nd. Akom, yol bak m müdürlü ü, sosyal turistik tesisler müdürlü ü Hizmet binalar merterdeki hizmet binas aras ndaki data hatlar h zlar yükseltildi. Kurum ihtiyac na göre tüm birimlerin iletiflim h zlar yükseltilecekt r. Network konusunda yap lan çal flmalar nedeniyle saraçhane hizmet binas ndan Merter hizmet binas na tafl nma esnas nda hizmette hiçbir gecikme ve aksama meydana gelmemifltir. Ayni flekilde saraçhane hizmet binas na tafl nmada da bilgisayar sistemlerinin son kullan c ya yans yacak bir aksakl gözükmeyecektir. D fl Birimlerdeki Çal flmalar BB Genifl Alan A (WAN) tüm birimleri kapsayacak flekilde geniflletildi. Belediyenin Bütün D fl Birimlerinin Bilgi fllem Merkezi le Bilgisayar A Ba lant lar Yap ld. Düflük H zl Bütün Data Hatlar Yüksek H zl Say sal Data Altyap s na Kavuflturuldu. D fl birimlerde 8 adet unix, 30 adet win2000 olmak üzere toplam 38 adet server bulunmaktad r. 30 adet win2000 makinan n 13 adetin database, 23 adetinde proxy, 24 adetinde antivirüs server ve 3 adetinde de ras server bulunmaktad r. D fl birimlerde bulunan tüm sistemlerin yedekleri (data kopyalar ) bim de oluflturulan yedekleme plan çerçevesinde k smen otomatik, k smen de manuel olarak al nmaktad r. Bilgi ifllem merkezlerindeki çelik muhafazal güvenli yedekleme dolaplar nda muhafaza edilmektedir. nternet Çal flmalar Belediyenin internet dünyas na dönük bütün altyap hizmetleri; web hostingi, ba l birimlerin web hostingi, istanbul flehir rehberleri, canl trafik görüntünün internette sunulmas, internet güvenlik sistemleri, elektronik posta ( ) sistemleri, internet eriflim hizmetleri, gibi hizmetler 7-24 zaman diliminde kesintisiz olarak bim taraf ndan verilecek flekilde tasarlan p iflletmeye a l n d Felaket Bilgi Sistemi Projesi Disaster recovery project (felaketten kurtarma sistemi) bilgi ifllem B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 5

14 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim YAPILAN UYGULAMA YAZILIMLARI merkezindeki gerçekleflen günlük operasyon verilerinin baflka bir lokasyonda (AKOM) on-line olarak arflivlenmesi, güvenli olarak yedeklenmesi, gerekti inde yeniden ikincil bir operasyon sistemi olarak haz r hale getirilmesi, gibi kabiliyetlere haiz bir sistem kuruldu ve hali haz rda sorunsuz olarak çal flmaktad r. Yönetim Bilgi Sistemi M s (yönetim bilgi sistemi) belediyenin say sal ortamdaki tüm bilgi sistemlerinin bir bütünsellik yap içerisinde tam entegre çal flacak sistematik bir yap hedeflenmektedir. Oluflacak sonuç bilgilerinin anlaml ve vizyonel hedeflere hizmet edebilecek karar destek sisteminin(kds) kurumsal bazda yayg nlaflmas planlanm flt r. Proje üç y ll k bir süreyi kapsamaktad r. bb-m s projesi ile; yat r m projelerinin say sal ortamda takibi ve yönlendirilmesi, eksik operasyon uygulamalar n gelifltirilmesi, entegre olarak çal flan veri ambar sisteminin kurulmas, üst yönetimin kararlar na destek olacak nitelikte karar destek sistemi (kds) nin oluflturulmas gibi entegre bilgi sistemleri kurulacakt r. M s projesi üç y l olarak planlanm fl, 2003 y l nda ihalesi yap lm flt r, projenin yaklafl k %80 l k k sm na denk gelecek oranda tamamlanm flt r. Proje için yat r m takip sistemi modülü ve sat n alma modülü yaz l p test çal flmalar yap ld. Belediyenin yat r mc müdürlüklerinin 1991 y l ndan itibaren yapt klar yat r m projelerinin bilgileri al n p sisteme aktar ld. Veri ambar için de analizler tamamland. Birinci y l sonu yap lan çal flmalar n kontrolu yap l p, sistem iflletmeye al nmaya baflland. Merkezi Yedekleme Sistemi Bilgi fllem Merkezinde, 2002 Y l nda Ana Sistemlerin Yedeklerinin Otomatik Olarak Al nmas n Sa layan Sistem Kuruldu. Bu sistem sayesinde belediyenin önemli bilgilerinin bulundu u ana serverlerin önceden ayarlanm fl bir yedekleme program ile yedekleri problemsiz ve do ru bir flekilde al nmas sa lanmaktad r. leriye dönük aç k bir sistem niteli inde hiçbir donan m gereksinimi olmadan baflka sistemlerde ba lanabilecektir Güvenlik Sistemi Büyükflehir Belediyesi a altyap s ndaki güvenlik sisteminin merkezinde firewallar bulunmaktad r. A üzerinde akan trafi i dinle- BB Muhasebe Otomasyon Program Evrak Takip Program Ambar Ve Demirbafl Otomasyon Program BB Gelirlerini Takip Program Randevu Takip Program Personel Girifl-Ç k fl Kontrol Program nsan Kaynaklar Takip (Personel) Program tfaiye Ruhsat ve Araç Bak m Program Merkez Garaj Otomasyonu Hukuk Dava Takip Program AKOM Stok ve kaynak Takip Program Lojman ve Servis Araç Takip Program Mezat Takip Program Su Ürünleri Entegre Otomasyon Program Emlak Takip Otomasyon(Kira,Ecrimisil) Program Zab ta Müdürlü ü Otomasyonu Yat r m Takip Program Beyaz Masa Program PC Takip ve Ar za Takip Program Encümen Gündemi ve hale Takip Program Acil Yard m Gönüllü Takip Program Kütüphane Müze ve Arfliv Takip Program Yan c -Parlay c Madde Takibi Program mar Planlar Takip Program Mesken Gecekondu Müdürlü ü Otomasyonu Ruhsat Müdürlü ü Otomasyonu Sosyal Turistik Tes. Müdürlü ü Otomasyonu Sa l k Otomasyonu Program Mezarl k Otomasyonu Program Park Bahçeler Performans Ölçüm ve Takip Program Levaz m Müdürlü ü Fatura Takip Program Altyap Koord. Müdürlü ü hale-hakedifl Takip Program Yol Bak m Müdürlü ü Proje Ve Araç Takip Program Gayri S hhi Müessese Takip Program Araç Gereç Sat. Al. Müdürlü ü Doküman Takip Program stimlak Takip Program Özürlüler Koord. Merkezi Özürlü Takip Program Yap Denetim Ve mar çin Tus Program Darulaceze hasta takip Program Anket Program Özel Koruma Ve Güvenlik Müdürlü ü Program H fz ss hha Laboratuar Takip Program Sosyal Turistik Tesisler Stok Takibi Program lçe Belediyeleri Emlak Çevre Vergisi Takip Program Web Üzerinden Malzeme Talep Formu. Tiyatrolar n Bilet Rezervasyon Ve Sat fl Program. nternet Üzerinden Tiyatrolar n Bilet Rezervasyon ve Sat fl Program BB Çocuk Yuvas Takip Program.. PC Ar zalar n n Web Üzerinden Takibi Program Oracle AS Kurulumu Ve Test Çal flmalar > B B F A A L Y ET R AP O RU

15 yerek zararl ve gereksiz trafi i tespit etmek için, 2 adet Atak Önleme Sistemi (IDS) kurulmufltur. Biri Internet trafi ini, di eri Genifl Alan A (WAN) trafi ini dinlemektedir. Direk Server a yönelen ataklar politika tabanl (önceden belirlenmifl) kurallarla engellenmektedir. Sistemlere bulaflabilecek virüsler 3 ayr sistemle kontrol edilmektedir. Bunlar ikisi mail ve FTP trafi ini, biri de HTTP trafi ini taramaktad r: Lisans Çal flmalar Belediye bünyesinde kullan lmakta olan microsoft paket uygulamalar ve oracle veritaban yaz l mlar ile unix iflletim sistemlerinin kurumsal düzeyde anlaflmalar yap larak yeni teknolojik ürünler oldukça avantajl bedellerle lisansl hale getirildi. Belediyenin tüm kurulufllar n n düflük fiyatla microsoft paket programlar n n lisanslar n n al nmas sa land. Belediyede kullan lan oracle veri taban lisanslar al nd. Oracle 9 as ( nternet application server) lisanslar al nd. nternet ve Portal Çal flmalar Belediye içerisine web sunumu yapacak flekilde web sunucu kuruldu. Buradan belediyenin görmesi gereken bilgilerin yayini yap l yor. Yine belediye içerisinde kullan lmak üzere portal çal flmas yap ld ve portal adresinden yay n yapmaya bafllad. Bordro Çal flmalar Müdürlü ümüz taraf ndan gerçeklefltirilerek tüm ibb personelinin maafl bordro hizmetlerini düzenleyen haz rl k aflamalar program gelifltirilmesi ve sistem yönetimleri sa lanmifl ve sistem yönetimleri için personelin hareket bilgisi sisteme girildi. Yaz c dan bordro dökümleri al n p müdürlüklere da t ld. Maafl bilgileri bankaya bildirilip banka bilgileri ile belediye bilgileri kontrolleri yap ld. Fuar Çal flmalar Müdürlü ümüz fuar seminer vb. ortamlarda Belediyemizin Biliflim Teknolojilerine yönelik do ru ve yerinde yapt yat r mlar n baflar l örnekleri anlatma f rsat n bulmufl bir çok kuruma örnek teflkil etmifltir. Beylikdüzü ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Biliflim 2004 (CeBIT Eurasia) fuar na Belediyemiz birimleri ad na kat lm fl ve baflar l bir flekilde temsil etmifltir. Fuar süresince ziyaretçilere, belediyenin e-devlet konsepti çerçevesinde bir çok proje uygulamalar ile e-belediyecilik, e-yerelyönetim konusunda her y l yeni uygulama örneklerine ve yat r mlar na öncülük etmifltir. DEVAM EDEN ÇALIfiMALAR Ana Bilgisayar Sistemi Çal flmalar Ana bilgisayar sistemlerinin kurulmas, yönetim ve bak m hizmetlerinin yürütülmesi, sistemlerin üzerinde çal flan tüm uygulamalar n en uygun flekilde çal flmalar n n sa lanmas ve maksimum performans elde edecek flekilde yönetilmesi, Veritaban Çal flmalar Veritaban sistemlerinin (a rl kl olarak oracle, access,ms sql) kurulumlar, yönetilmeleri, sürekli güncellemelerin yap lmalar, performans ayarlar n n yap lmas ve uygulama yaz l mlar na göre yap land r lmas, 7/24 hizmet esas na göre kesintisiz çal flmalar n n sa lanmas ve yönetilmesi devam etmektedir. Bilgisayar A Sistemi (LAN) Çal flmalar Belediyemizin tüm birimlerinde(merter, Saraçhane ve di er Hizmet binalar nda) dünya standartlar nda yap sal kablolama (cat6)oluflturulmufl bu yap y tamamlayan gigabit ethernet teknolojisi ile donat lm fl network altyap s oluflturulmufl olup destek ve yönetimleri muntazam olarak gerçeklefltirilmektedir. Bilgisayar A Sistemi (WAN) Çal flmalar Belediyemizin merter ile saraçhane hizmet binalar aras nda ve belediyenin di er d fl hizmet binalar aras nda bilgisayar iletiflim altyap lar n kurmak, gerekli tüm donan mlar tespit ederek kurulumlar n yapmak yaz l mlar n güncellemek ve etkin yönetimlerinin yap lmas n sa lamak, yine kurum güvenlik politikalar na do rultusunda güvenlik seviyelerinin tespiti yap larak kurulumlar n n gerçeklefltirilmesini sa lamak, hizmet süreklili ini devam etmek.ayr ca birimler aras ses ve veri entegrasyonunu sa layarak hizmet kalitesini maksimim seviyeye ç karmak amaçlanmaktad r. Internet Hizmetlerindeki Çal flmalar nternet web sunucu, intranet web sunucu, internete eriflim sa layan sunucu ve sunucu gibi nternet hizmetlerini sa layan sunucular n kurulmalar, internet üzerinden okuma ve bir k s m bilgilere ulaflmak için kurulan güvenli eriflim tekniklerinin (ssl) raporlar n n gözlemlenip gerekli güvenlik tedbirlerin al nmas gibi tüm internet hizmetlerinin sa lanmalar, FAX Server Hizmeti Bilgisayar ortam nda fax hizmetlerinin (network üzerinden fax al p verme) fax-server üzerinden yap lmas n n sa lanmas, mevcut 57 birim kullan c n n problemlerinin giderilmeleri ve gerekli olan yeni kullan c lar n eklenmesi gibi çal flmalar, Felaketten Veri Kurtarma Sistemi Çal flmalar Felaketten veri kurtarma (disaster recovery project) projesinin kurulmas ve sürekli gözlemlenip, serverlerin ve stand-alone yedeklemenin problemsiz bir flekilde çal fl lmas n n sa lanmas ve çeflitli aral klarla recover sisteminin testinin yap lmas, PC Yaz c ve Destek Birimleri Bak m Çal flmalar Bilgisayarlar n (pc), yaz c lar n, pc çevresel donan mlar n n ve d fl birim ups (kesintisiz güç kayna ) lerinin bak mlar n n yap lmalar, pc lerde bulunan iflletim sistemlerinin, uygulama yaz - l mlar n n, ofis ve paket programlar n n bak m ve sürüm güncelleme hizmetlerinin yap lmalar ve ortaya ç kan ar zalar n giderilmeleri, nternet ve Data Hatlar Takibi Belediyenin internet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin sa lanmas için ss (internet servis sunucular ) firmalar ile gerekli antlaflmalar n n yap lmalar, data hatlar n n sözleflmelerinin yap lmalar, data hatlar n n çal flmama durumlar nda Türk Telekom ile koordineli bir flekilde ar zalar n giderilmeleri, B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 7

16 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim A l o her an stanbullular n yan nda Belediyemizin uygulamaya koydu u ve her y l gelifltirdi i halkla iliflkiler anlay fl, halkla iliflkiler kavram n, hizmeti vatandafl m za en yak n yerde bafllatmak düflüncesine dayanmaktad r. Bu anlay fltan hareketle geçmifl y llarda oldu u gibi, 2004 y l nda da birçok ma dur ailenin ihtiyaçlar giderilerek belediyemizin sosyal hizmet anlay fl yerine g e t i r i l m i fl t i r YILI YAPILAN ÇALIfiMALAR 2004 y l içerisinde 12 ay boyunca her gün 4 ekmek verilmek suretiyle toplam aileye ücretsiz ekmek da t m yap ld y l içerisinde yaflanan sel felaketinde ma dur olan vatandafllar m z n ihtiyaçlar tespit edilerek yard mda bulunuldu. 752 evin yerinde tespiti yap larak 512 aileye çeflitli ev eflyalar verilmek suretiyle bu yard mlar yap lm flt r. Ayr ca Yard m Sand n n yapm fl oldu u Nakit para yard m n nda tespitleri taraf m zca Saraçhane binam zda bulunan Sosyal Hizmet uygulamalar birimimizi Aksaray metro istasyonu yan ndaki Beyaz Masa fiubesine tafl d ktan sonra Saraçhane Baflkanl k binas ndaki yerimizde Baflkanl k ziyaretçilerinin istek ve flikayetlerini dinlemek üzere bir Beyaz Masa flubesi kuruldu. yap lm flt r Haziran ay sonunda Bilgi Edinme Birimi kurularak faaliyetlerine bafllam flt r. Saraçhane binam zda bulunan Sosyal Hizmet uygulamalar birimimizi Aksaray metro istasyonu yan ndaki Beyaz Masa fiubesine tafl d ktan sonra Saraçhane Baflkanl k binas ndaki yerimizde Baflkanl k ziyaretçilerinin istek ve flikayetlerini dinlemek üzere bir Beyaz Masa flubesi kuruldu YILI YAPILACAK PROJELER Beyaz masa taraf ndan yay nlanan ayl k faaliyet raporlar nda seçilen en baflar l kifli, birim veya müdürlüklerin ödüllendirilmesi, baflar s z bulunanlar n ise uyar lmalar düflünülmektedir. Beyaz masan n kuruluflunun 10. Y l n kutlamak amac yla bir hafta sürecek etkinlik yap lmas planlanmaktad r. Bu kapsamda say n baflkan m z n kat laca bas n toplant s yap lmas, flehrin muhtelif yerlerinde beyaz masa ile ilgili broflürler da t lmas, anaarterlerde duyuru pankartlar as lmas gibi etkinlikler planlanmaktad r > B B F A A L Y ET R AP O RU

17 Bu kutlamalar esnas nda istanbul daki sivil toplum kurulufllar, üniversiteler ve tüm istanbullulara yönelik halkla iliflkiler seminerleri düzenlemek. 10.y l kurulufl kokteyli ile etkinliklere son vermek. Oluflturulacak gezici ekiplerle flehrin her noktas na ulafl p halk m z n istek ve flikayetlerini yerinde almay planlamaktay z. Yine flikayetlerin çözümünde h z art rmak amac yla Beyaz Devriye faaliyetlerini art raca z. Ayr ca birimlerimize yapaca m z ziyaretlerle o birimle ilgili yap lan flikayetlerin a rl kl olarak nelerden olufltu u, flikayetlerin h zl bir flekilde çözümü konusunda izlenecek yollar n belirlenmesi gibi, birime özel ifl ak fl flemalar oluflturmay planlamaktay z. Gezici beyaz masa arac n günümüz teknolojisine uygun bir donan mla (internet ba lant l bilgisayar sistemi, projeksiyon cihaz, ses sistemi) haz rlay p belli bir mekan olmaks z n stanbul un her kesiminde stanbullulara daha h zl hizmet etmek ve belediyemizin faaliyetlerini daha iyi tan tmak amac yla 2005 y l çal flma dönemimizde hizmete sokmak istiyoruz çal flma döneminde baflta otogar flubemiz olmak üzere flube say lar m z n art r lmas için (Taksim, Havaalan, Kartal, Sultanahmet) çal flmalar m za devam edece iz. stanbul un merkezi noktalar nda bulunan bu flubeler stanbullu vatandafllar m z n istek ve flikayetlerini daha h zl ve kolay flekilde çözümünü sa layacakt r. Turizme yönelik, belediyemizin hizmetlerinin tan t m için dan flma bürosu kurulmas (Sultanahmet) fiehrin belirli noktalar na dilek ve flikayet kutular yerlefltirmek. Beyaz Masan n 10.y l n n kuruluflunun kutlama ve de erlendirme haftas nda belirlenen liselerde belediye çal flmalar hakk nda ve belediyecilik hakk nda bilgiler verilmesi amac yla seminerler düzenlemek. 21. yy içerisinde yaflarken halen genç stanbullular, ilçe belediyeleri ve büyükflehir belediyeleri aras ndaki görev ve yetkilerin neler oldu unu bilmemekte ve yaflad flehre karfl olan sorumluluklar n fark nda olmamalar ndan yola ç karak haz rlamay düflündü ümüz bir seminer ve tan t m çal flmas yapmay düflünüyoruz. (Bu çal flma lise ve üniversitelerde ö rencilere yönelik yap lacakt r.) Personele yönelik motivasyonu art r c sosyal etkinlikler düzenlemek.(geziler, tiyatro, sinema, söylesi vb.) Personele yönelik bilgilendirme ve istiflare toplant lar, Akademik çevrelerden davet edilecek uzmanlardan ilgili konularda bilgiler al nmas, Belediye birimlerinden davet edece imiz fiikayetlerin çözümünde h z art rmak amac yla Beyaz Devriye faaliyetlerini art r larak, birimlerimize yapaca m z ziyaretlerle o birimle ilgili yap lan flikayetlerin a rl kl olarak nelerden olufltu u, flikayetlerin h zl bir flekilde çözümü konusunda izlenecek yollar n belirlenmesi gibi, birime özel ifl ak fl flemalar oluflturmay planlamaktay z. üst düzey yöneticilerden belediye çal flmalar ve yeni projeler hakk nda bilgilerin güncellenmesi ve vatandafllara daha sa l kl hizmet edebilmek için düflünüyoruz. Kurum içi iletiflimde etkin rol üstlenilmesi, daha önce yay nlanmakta olan Büyükflehir ailesi adl dergiye benzer bir kurum içi dergi haz rlanmas. lçe Kaymakaml klar ve lçe Belediyeleri Halkla liflkiler sorumlular ile iletiflim ve koordinasyon ve buralarda Beyaz Masa türü bir yap lanmaya, teknik ve hizmet deste i vererek teflvik etmek, entegrasyonu sa lamak. lçe belediyeler halkla iliflkiler müdürleri ile periyodik olarak bir araya çekilerek sosyal hizmet uygulamalar hakk nda toplant lar yapmak. Meslek gruplar na Belediye hizmetlerinin tan t lmas... (Beyaz Gezi fonksiyonel hale getirilecek ve di er iletiflim ve tan t m araçlar kullan labilir) Tüketici bilinci ile ilgili bas l yay n, seminer ve konferanslar haz rlamak. Baflkandan mesaj n z var( sms, )mail gurubu kurulmak suretiyle baflkan m z ad na mailler göndermek. Belediye faaliyetlerini tan tan ve vatandafllar m z n belediye ile ilgili ifllemlerini daha kolay ve rahat yapabilmeleri için detayl bir hizmet k lavuzu haz rlanmaktad r B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 9

18 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim S T A N B U L uluslararas dev o r g a n i z a s y o n l a r a imza att Modern bir dünya kenti olma yolunda önemli ad mlar atan stanbul, yap lan etkinliklerle 2004 y l nda da ad ndan bahsettirdi. Özellikle Haziran 2004 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen NATO toplant s, organizasyonu ile yurtiçi ve yurtd fl ndan olumlu tepkiler ald > B B F A A L Y ET R AP O RU

19 2004 YILINDA GERÇEKLEfiT R LEN FAAL YETLER Suriye Devlet Baflkan say n Bafler ESAD n stanbul Ziyareti ( 8 Ocak 2004) 08 Ocak 2004 tarihinde Suriye Devlet Baflkan say n Bafler ESAD beraberinde efli Esma ESAD ile stanbul a bir ziyaret gerçeklefltirdi. Söz konusu ziyaret esnas nda Devlet Baflkan n n efli Esma ESAD stanbul Metrosunu da ziyaret ederek, kendilerine Belediyemiz Ulafl m Daire Baflkan Rafet BOZDO AN taraf ndan stanbul daki rayl sistemlerden, ULAfiIM Afi nin hayata geçirdi i projeler ve gelecekteki hedeflenen sistemlerle ilgili bir brifing verildi. An lan brifing esnas nda D fl liflkiler Müdürlü ü yöneticileri de haz r bulundu. Avrupa Birli i Komisyonu Baflkan Romano PROD nin stanbul u Ziyareti(16 Ocak 2004) 16 Ocak 2004 tarihinde Avrupa Birli i Komisyonu Baflkan Romano PROD, Belediyemiz Genel Sekreter Yard mc s Mesut PEK- TAfi n da bulundu u stanbul protokolü taraf ndan stanbul Atatürk Havaliman ndan karfl land.prodi, daha sonra D fl flleri Bakan Say n Abdullah GÜL ile bir görüflme gerçeklefltirdi. Görüflmeler esnas nda Kopenhag siyasi kriterlerine uyum konusunda ve Türkiye nin yapt çal flmalar hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu. Dünya Bankas Heyetinin Belediyemizi Ziyareti (9 Mart ) tarihinde Say n Cristophe PUSCH, Eric PETERSON ve Baflbakanl k Proje Uygulama Birimi Baflkan Murat Sungur BURSA dan oluflan Dünya Bankas heyeti ile Japon PACIFIC Consultants International dan flmanlar Kanako IUCHI ve Noboru IKENISHI den oluflan bir heyet, stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait Zeytinburnu Kentsel Dönüflüm Merkezi nde, stanbul fiehircilik Atölyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve B MTAfi temsilcileri ile bir araya geldi. Prof. Dr. Metin lk fl k baflkanl nda düzenlenen toplant da, Zeytinburnu Pilot Projesi ni üstlenen B MTAfi flirketi temsilcilerince yap lan sunumda, projenin içeri i ve son aflamas ayr nt s yla aktar ld. Heyet ö leden sonra stanbul Valili i ne ait Afet Yönetim Merkezi nde Vali Say n Muammer GÜLER ve Vali Yard mc s baflkanl ndaki Türk heyetiyle bir araya geldi. Kamu binalar n n güçlendirilmesinin ele al nd toplant da, PUSCH öncelikle PCI üyelerini tan tm fl, ISMERP haz rl k projesinin bundan sonraki aflamalar nda valili e her türlü dan flmanl k deste ini sa layabileceklerini belirtti. Sözkonusu görüflmeler esnas nda D fl liflkiler Müdürlü ü yöneticileri de haz r bulundu. Stuttgart Belediye Baflkan Wolfgang SCHUSTER in Belediyemizi Ziyareti 12 Nisan 2004 tarihinde Stuttgart Belediye Baflkan Wolfgang SCHUSTER, Belediye Baflkan m z Say n Dr. Mimar Kadir TOP- BAfi Fatih Saraçhane deki makam nda ziyaret etti. Sözkonusu ziyaret esnas nda SCHUSTER, stanbul un farkl kültürleri, dinleri ve mimariyi bar nd ran iyi bir sentez oldu unun ayr ca teknik ya da mühendislik konular nda iki flehir aras nda iflbirli i yap lmas ndan mutluluk duyaca n ifade etti. > Stuttgart Belediye Baflkan Schuster belediyemizi ziyaret etti. An lan ziyaret esnas nda D fl liflkiler Müdürlü ü taraf ndan tercümanl k hizmeti sa land. Belçika Prensi Ekselanslar PHILIPPE in Belediyemizi Ziyareti (6 May s 2004) 06 May s 2004 tarihinde Belçika Prensi Ekselanslar PHILIPPE beraberinde bir heyet ile Belediye Baflkan m z Say n Dr. Mimar Kadir TOPBAfi makam nda ziyaret etti. Sözkonusu ziyaret esnas nda flbirli inin gelifltirilmesi, stanbul ile Brüksel aras nda kardefl flehir iliflkisi kurulmas konusu ele al nd.genel Sekreter Yard mc s Mesut PEKTAfi, SK Genel Müdürü Dursun Ali ÇODUR, fltirakler Daire Baflkan Mihmail MANGAN haz r bulundu. NATO Genel Sekreteri nin Belediyemizi Ziyareti (26 Haziran 2004) 26 Haziran 2004 tarihinde NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop SCHEFFER, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Dr. Mimar Kadir TOPBAfi Fatih Saraçhane deki makam nda ederek, stanbul un NATO Zirvesi ne ev sahipli i yapmas ndan ötürü Say n TOPBAfi a teflekkür etti. Belediye Baflkan m z TOPBAfi, desantralizasyon hedefleri, flehrin yenilenmesiyle ilgili çal flmalar, kentsel dönüflüm projeleri, sosyal rehabilitasyon projeleri, engellileri, yafll lar ve gençleri ilgilendiren projelerkonusunda bilgi verdi. Sözkonusu görüflmeler esnas nda D fl liflkiler Müdürlü ü yöneticileri haz r bulundu. Amerikan Exim Bankas Baflkan Philip MERRILL in Ziyareti 28 Temmuz 2004 tarihinde Amerikan Exim Bankas Baflkan Philip MERRILL, Baflkan Yard mc lar James LAMBRIGHT Richard MAXWELL, ABD Ticari Baflkonsolosu Jeremy KELLER, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Dr. Mimar Kadir TOP- BAfi Fatih Saraçhane deki makam nda ziyaret etti. MERRILL, stanbul un her geçen gün daha temiz ve daha zengin bir flehir haline geldi ini belirtti. Belediye Baflkan m z Say n TOPBAfi gerçeklefltirmeyi düflündü ü projeleri belediye çal flmalar, yeni yaflam alanlar n n oluflturulmas ve vizyon projeleri hakk nda bilgi verdi. Sözkonusu görüflmeler esnas nda D fl liflkiler Müdür Vekili Selamettin ERM fi de haz r bulundu B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 1 1

20 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Haziran 2004 tarihleri aras nda stanbul da gerçeklefltirilen ve yaklafl k 70 Devlet Baflkan ve Baflbakan ile üst düzey kat l mc lar n ifltirak etti i ve dünya bas n nda 3500 gazetecinin takip etti i NATO toplant s süresince D fl liflkiler Müdürlü ü etkin destek sa lanm fl, toplant öncesi haz rl klar da koordinasyon görevini yapm fl ayr ca toplant süresince birim olarak nöbet tutulmufltur. Le bz g Belediye Baflkan Ve Avrupa Kentleri Teflkilat (Euroc t es) Baflkan T efensee nin stanbul Ziyareti 22 Eylül 2004 tarihinde Leibzig Belediye Baflkan ve Avrupa Kentleri Teflkilat, (EUROCITIES), Baflkan Wolfgang Tiefensee stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili dris GÜLLÜCE yi Fatih Saraçhane deki makam nda ziyaret etti. Tiefensee stanbul da ilk kez bulundu unu belirterek gelecek y llarda çeflitli alanlarda özellikle toplu tafl mac l k alan nda stanbul ile iflbirli i yapmak istediklerini dile getirdi. Tiefensee Do u ve Bat Almanya aras ndaki farkl l klara de inerek iki ülkenin bu anlamda benzer nitelikler tafl d na dikkati çekmifltir. Say n GÜLLÜCE, stanbul hakk nda genel bir bilgi ile, stanbul Büyüykflehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hakk nda baz temel bilgiler vermifltir. Tiefensee, stanbul ile Leibzig in birbirine benzeyen kentler oldu unu ve benzer sorunlarla karfl karfl ya olduklar n, stanbul gibi bir metropolün Avrupa Kentleri Teflkilat na üyeli i ile pek çok projeye imza atabileceklerini, stanbul un tüm dünyaya tan t m için bunun çok güzel bir f rsat olabilece ini sözlerine ekleyerek, Belediye Baflkan m z Say n Doktor Mimar Say n Kadir TOPBAfi Viyana da yap lacak Eurocities Genel Kurulu na davet etti. O R G A N Z A S Y O N L A R 1. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Dr.Mimar Kadir TOPBAfi n Londra Ziyareti(14-16 Haziran 2004) Belediye Baflkan m z Say n Dr.Mimar Kadir TOPBAfi, Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n n Globalleflmesi ve Gayrimenkul Yat r m temal Uluslararas Konferansa kat lmak üzere beraberinde Meclis Bütçe ve Plan Komisyon Baflkan Tankut GÜNDO AR ve Genel Sekreter Yard mc s Mesut PEKTAfi ile Haziran 2004 tarihlerinde Londra ya bir ziyaret gerçeklefltirdi.ziyaret ile ilgili tüm hz rl klar ve organizasyon D fl liflkiler Müdürlü ü taraf ndan yap ld. Atina Belediye Baflkan Say n Dora BAKOYANNI nin stanbul Ziyareti (8-10 May s 2004) May s 2004 tarihlerinde stanbul u ziyaret eden Atina Belediye Baflkan Say n Dora BAKOYANN, ziyaret program çerçevesinde Belediye Baflkan m z Say n Dr. Mimar Kadir TOPBAfi makam nda bir görüflme gerçeklefltirdi. Sözkonusu görüflmede Belediye Baflkan m z Dr. Mimar Kadir TOPBAfi göreve seçilmesinden dolay tebrik eden Dora BAKOYANN, stanbul ve Türkiye ile iliflkilerimizi daha da gelifltirmek istedi ini belirterek, Say n TOPBAfi da 2004 y l nda Atina Olimpiyatlara davet etmifltir. BA- KOYANNI daha sonra TC. Baflbakan Say n Recep Tayyip ER- DO AN, Baflbakan Yard mc lar, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Baflkan m z Say n Dr. Mimar Kadir TOPBAfi ile birlikte Marmaray Temel Atma Töreni Tüp Geçit aç l fl na ve Eurovizyon fiark Yar flmas na kat ld. Atina Belediye Baflkan Dora BAKOYAN- NI ve beraberindeki heyet, D fl liflkiler Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan bir program çerçevesinde a rlanm flt r. Nato Toplant s (28-29 Haziran 2004) Haziran 2004 tarihleri aras nda stanbul da gerçeklefltirilen ve yaklafl k 70 Devlet Baflkan ve Baflbakan ile üst düzey kat l mc lar n ifltirak etti i ve dünya bas n nda 3500 gazetecinin takip etti i NATO toplant s süresince D fl liflkiler Müdürlü ü etkin destek sa lanm fl, toplant öncesi haz rl klar da koordinasyon görevini yapm fl ayr ca toplant süresince birim olarak nöbet tutulmufltur. Bu çerçevede 29 Haziran günü ABD Baflkan George W.BUSH un Galatasaray Lisesindeki 300 seçilmifl Türk e hitap eden konuflmas na ayn günün akflam konuklara Topkap Saray nda verilen otantik müzik ve arkas ndan tertiplenen akflam yeme ine Belediye Baflkan m z Say n Mimar Dr. Kadir TOPBAfi ifltirak etmifltir. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Dr.Mimar Kadir TOPBAfi n Sao Paulo ziyareti.(6-9 Ekim 2004) stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Dr.Mimar Kadir TOPBAfi, Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat (UCLG) nin Birinci Dünya Yönetim Kurulu Toplant s na kat lmak üzere 6-9 Ekim 2004 tarihlerinde Brezilya n n Sao Paulo kentine bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Toplant ya kat l m ile ilgili tüm haz rl k ve organizasyonlar D fl liflkiler Müdürlü ü nce yap ld. UCLG Baflkan Yard mc s, UCLG Ortado u ve Bat Asya Bölgesi Baflkan ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan s fatlar yla toplant ya kat lan Belediye Baflkan m z Say n TOPBAfi, Brezilya Cumhurbaflkan Say n Silvio de Lula olmak üzere Sao Paulo Belediye Baflkan Say n Marta SUPLICY, Paris Belediye Baflkan Bertrand DELANOE, Barselona Belediye Baflkan Joan CLOS ve bir çok Belediye Baflkan üst düzey politikac ve yerel yöneticilerle görüflme imkan bulmufl, Fakirlikle Mücadele gibi önemli konularda iflbirli i karar al nm flt r. stanbul Büyükflehir Belediyesi Heyetinin Moskova Ziyareti (11-13 Ekim 2004) > Atina Belediye Baflkan Dora Bakoyanni nin ziyareti. Moskova da düzenlenen Karadeniz Ülkeleri Baflkentlerinde Ulaflt rma Sorununun Çözülmesi konulu 5. Karadeniz e K y s Bulunan Ülke Baflkentleri Teflkilat Ola an Genel Kurul Toplant s na > B B F A A L Y ET R AP O RU

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü nün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES 2007 YILI HEDEF. Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES 2007 YILI HEDEF. Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI SONUÇLARI TABLOSU ve S BÜTÇE YILI 2007 YILLAR DARE STRATEJ K AMAÇ I : STRATEJ K I.I : Sosyal Hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesi. Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin gelifltirilmesi. Etkinliklerin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı