B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3"

Transkript

1 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2

3 > araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler

4 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Stratejik plan olan bir stanbul stanbul Büyükflehir Belediyesi Y ll k Faaliyet Raporunun 2004 y l na ait haz rl k ve bas m ifli tamamlanarak kanuni süresi içinde Büyükflehir Belediye Meclisine Mart ay nda sunuldu. Yine stanbul Büyükflehir Belediyesi 2004 y l içinde 2005 y l yat r m program n n haz rl klar na bafllanm fl ancak 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu kabul edilince çal flmalar yeniden gözden geçirilmifl ve yeni kanunla Büyükflehir Belediyesi görev alan na giren stanbul un Asya Yakas nda Sultanbeyli ile fiile ilçeleri, Avrupa Yakas nda ise Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçeleri için yeni bir yat r m program görev alan m za yeni giren ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin de görüflleri al narak tamamlanm fl ve bu flekli ile yani 5216 say l kanuna uyumlu hale getirilmifl olarak Büyükflehir Belediye Meclisine takdim edilmifltir. Ayr ca baflkanl k makam ve ba l birimlerimiz taraf ndan istenen çeflitli araflt rma konular da sonuçland r larak ilgili birimlere iletildi. çiflleri Bakanl Taraf ndan Bafllat lan BEPER (Belediyeler Performans Ölçümü) Projesi ile ilgili bilgi çiflleri Bakanl Taraf ndan Bafllat lan BEPER (Belediyeler Performans Ölçümü) Projesi ile ilgili bilgi toplama ve veri taban na gönderme ifllemi rutin olarak gerçeklefltirilmektedir. toplama ve veri taban na gönderme ifllemi rutin olarak Müdürlü ümüz taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. stanbul Büyükflehir Belediyesine ait yat r mlar n ayl k takibi ve bu yat r mlar n Valilik ve DPT ye bildirilmesi ifllemi Müdürlü ümüz taraf ndan yap lmaktad r. DEVAM EDEN ÇALIfiMALAR Yukarda say lan görevlerle birlikte yine 5216 Say l Kanun hükümleri çerçevesinde baz çal flmalara baflland. Bu projelerle ilgili aç klamalar afla da verilmifltir. Stratejik Planlama Kamunun içinde bulundu u idari ve mali sorunlar dikkate al nd nda, kamu kurulufllar n n faaliyetlerini somut planlara dayal bir flekilde yerine getirmeleri ve sahip olduklar kaynaklar verimlili i artt rmak ve bürokrasiyi azaltmak üzere stratejik önceliklerine göre da tmalar gi tikçe daha fazla önem kazanmaktad r. Di er yandan, 5216 say l Büyükflehir Belediyeleri Kanunu ile, Büyükflehir Belediyelerinin stratejik planlar n haz rlamalar ve bütçelerini bu planlara dayal olarak haz rlamalar yasal bir zorunluluk haline gelmifltir. Proje ile, stanbul B ü y ü k fl e h i r B e l e d i y e s i n i n gelece ine yön verecek, yat r m programlar n n haz rlanmas sürecine ve bütçe çal flmalar na rehberlik edecek ve kurumsal performans takibine temel oluflturacak nitelikte bir stratejik plan oluflturulmas mümkün olacakt r. 9 6 > B B F A A L Y ET R AP O RU

5 Stratejik planlama, kurulufllar n mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle gelece e dair bir vizyon oluflturmalar ; bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaflmay mümkün k lacak hedef ve stratejiler belirlemeleri; ayr ca ölçülebilir kriterler gelifltirerek performanslar n izleme ve de erlendirmeleri sürecini ifade eden bir yönetim arac d r. Proje ile, Türkiye nin uygulad yeni stratejilere ba l olarak kalk nma ve flehirleflme ana konseptinin ne oldu unun araflt r lmas ve bu kapsamda stanbul Büyükflehir Belediyesi nin gelece iyle ilgili yön gösterici ve hedef belirleyici nitelikte kollektif bir stratejik plan oluflturulmas amaçlanmaktad r. Stratejik planlama projesinin konusunda uzman bir firma ile birlikte yürütülmesi planlanmaktad r. Gerekli hizmetin al nmas ile ilgili olarak yap lacak olan ihalenin haz rl klar çok büyük ölçüde tamamlanm flt r. Projenin tamamlanma süresi ise yaklafl k 8,5 ay olarak belirlenmifltir. stanbul un Kald r mlar Projesi Kurumumuzun hizmetlerini yerine getirmede karfl laflmakta oldu- u problemlerin sebepleri aras nda, 1. Uygulamalar n taraflar aras nda koordinasyon eksikli i bulunm a s, 2. Uygulamalara iliflkin standartlar n bulunmay fl, 3. Karfl lafl lan sorunlara bilimsel bir yaklafl mla çözüm aranmam fl olmas say labilir. Gazetelerin haber arflivleri gözden geçirildi inde, yerel yönetimlere iliflkin elefltirilerin, kamu kaynaklar n n etkin biçimde kullan - lam yor oldu u noktas nda yo unlaflt görülmektedir. Kald r m yap m çal flmalar ise kamu kaynaklar n n israf konusunda adeta bir sembol haline gelmifltir. stanbul un Kald r mlar projesi, kald r m yap m nda israflar n ortadan kald r lmas, uygulamalardaki etkinli in artt r lmas ve standardizasyonun sa lanmas amaçlar n tafl maktad r. Proje, yukar da s ralanan koordinasyon, standardizasyon ve bilimsel yaklafl m konular nda, bundan sonra baflka faaliyet alanlar için yap lacak çal flmalara da örnek tefllik edecektir. Meydanlar, caddeler ve sokaklar, bir flehirde yaflayan insanlar n gündelik hayatlar nda trafik ak fl n sa laman n ötesinde bir yere sahip olan sosyal mekanlar d r. stanbul u, sosyal mekan vazifesini baflar yla yerine getirebilecek biçimde konforlu ve estetik olarak kentin dokusuyla uyumlu olmakla beraber, kamuya olan maliyeti minimize edilmifl kald r mlara kavuflturabilmek için afla- daki çal flmalar n yap lmas n n uygun olaca düflünülmüfltür: 1. Uygulamalar n Standardizasyonu ile ilgili olarak; a. stanbul un meydan, cadde ve sokaklar n n s n fland r lmas ve her bir s n fta kullan lmas uygun olacak malzeme seçeneklerine iliflkin listeler oluflturulmas, b. Kullan lacak malzemelere iliflkin standartlar n belirlenmesi, c. Kald r m tasar m na iliflkin standartlar n belirlenmesi, d. Uygulamay gerçeklefltirecek iflçilerin e itim gerekliliklerinin b e l i r l e n m e s i, e. Kald r m yap m n n / onar m-yenilemesinin gerekli oldu u hallerin netlefltirilmesi, f. Sökülen malzemelere iliflkin düzenleme getirilmesi. 2. Uygulamalar n Yönetimi ile ilgili olarak; a. Önceki uygulamalar n ve mevcut uygulamalar n incelenmesi ve karfl lafl lan problemlerin netlefltirilmesi, b. htiyaç tesbiti, yap m, kontrol-denetim ifllemlerini gerçeklefltirecek organizasyonun yap s ile ilgili öneriler getirilmesi, c. lgili tüm taraflar n ifllerinin uyum içerisinde yürümesini sa layacak bir koordinasyon mekanizmas na iliflkin öneriler getirilmesi. Söz konusu çal flmalar, konu ile ilgili birimlerimizin katk lar ile ve onlar n görüfllerine baflvurularak gerçeklefltirilmektedir. Projeye Aral k 2004 de bafllanm flt r. Standardizasyonla ilgili çal flmalar devam etmektedir. Performans De erlendirme Projesi Kurumlar n gelece e yönelik olarak alacaklar kararlar somut verilere dayand rarak verimliliklerini artt rmalar için, mevcut performanslar n de erlendirmeleri kaç n lmaz bir gerekliliktir. Kurumumuzun yat r m ve faaliyetlerinde ortaya koydu u performans belirli periyotlarla, sistematik olarak de erlendirmesinin, çeflitli bi- STANBUL TEKNOLOJ KÖYÜ PROJES 20.yy da bafllayan ve 21.yy da devam eden küresel ekonomik dönüflüm bilgiyi rekabetin en önemli arac haline getirmifltir. Teknoloji üretemeyen sanayinin uluslararas pazarlarda rekabet etmesi, belli bir pazar pay elde etmesi pratikte mümkün de ildir. DPT nin A ustos 2003 te yay mlad Türkiye Sanayi Politikas na göre, teknolojik kapasitenin ve Ar-Ge nin gelifltirilmesi politikas kapsam nda; sanayinin teknoloji kapasitesinin gelifltirilmesi amac yla, üniversite sanayi iflbirli inin gelifltirilmesinin ve teknoloji destek ve gelifltirme merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji enstitülerinin kurulmas n n teflvik edilece i ifade edilmektedir. stanbul Teknoloji Köyü projesi, Türkiye nin bilim politikalar do rultusunda, bilgiyi üretecek ve onu kullanacak kaynaklar n bir araya getirilmesine katk sa layacakt r. Proje afla daki temel ad mlardan oluflmaktad r: 1. Proje Haz rl k Raporunun Haz rlanmas 2. Ön Fizibilite Raporu Haz rlanmas - Görüflmeler Yap lm a s 3. Fizibilite Raporu Haz rlanmas 4. Stratejik Plan ve Eylem Planlar n n Haz rlanmas 5. Uygulama Plan n n Haz rlanmas 6. fl Plan n n Haz rlanmas 7. Baflvuru Dosyas n n Haz rlanmas Projenin ilk ad m olan haz rl k raporunun haz rlanmas çal flmalar devam etmektedir. Bundan sonra uygulamaya iliflkin alternatifler gelifltirilecek ve ilgili oldu u belirlenen kurulufllarla görüflmelere bafllanacakt r B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 7

6 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim rim yöneticileri taraf ndan bir ihtiyaç olarak dile getirilmekte oldu- u görülmüfltür. Çal flmalar sürmekte olan stratejik planlama projesi, esasen bir performans de erlendirme sisteminin kurulmas n da kapsamak ve performans de erlendirmeye girdi sa layacak verileri ortaya koyacak olmakla beraber, bu projenin sonuçlar n n al nmas için 8-9 ayl k bir süre beklemek gerekecektir. Performans de erlendirme projesi, hem k sa zamanda kurumsal performans m z n durumu hakk nda yöneticilerimizin bilgi sahibi olmas n sa layacak, hem de kurumsal performansla ilgili olarak bundan sonra yap lmas planlanan çal flmalara temel oluflturacakt r. Performans, k saca hedeflerin yerine getirilme derecesi olarak tan mlanabilir. Performans de erlendirme, Hedefler konusunda netlik sa lar, Sonuçlar üzerine odaklan r, Mevcut performans n yükseltilmesini tetikler, Güven duygusu yarat r ve hesap vermeye temel o l u fl t u r u r. Performans de erlendirme projesinin temel ad mlar - n n flunlar olabilece i düflünülmüfltür: 1. Proje uygulama plan n n netlefltirilmesi ve detayland r lmas 2. Performans de erlendirme konusu ve proje plan ile ilgili olarak birim yöneticilerine e itim verilmesi 3. Birimler-Faaliyet Alanlar -Faaliyetler iliflkilerinin belirlenmesi 4. Her bir birimin ilgili oldu u faaliyetlere iliflkin performans göstergelerinin belirlenmesi 5. Belirlenen performans göstergelerinin geçmifl y llarda ald de- erlerin ortaya konmas 6. Geçmifl performans de erlerinden hareketle, bir sonraki dönemle ilgili performans hedeflerinin belirlenmesi 7. Performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirilmifl oldu unun de erlendirilmesi ve proje de erlendirme raporunun oluflturulmas. Proje metodolojisinin detayl biçimde oluflturulmas çal flmalar devam etmektedir. Konunun aciliyeti göz önünde bulundurularak, çal flmalar h zl bir biçimde sürdürülecektir. Proje Koordinasyon Yaz l m Proje Koordinasyon Yaz l m stanbul Büyükflehir Belediyesi nde yaz l projelerin koordinasyonunu sa lamada yard mc olmas düflünülen ve herhangi bir konuda teorik çal flmalar n yürüten Büyükflehir Belediyesi birimlerinin, yürüttükleri çal flmalar aras ndaki koordinasyon eksikli ini gidermek amac yla tasarlanm flt r. Bu yaz l m n tam verimlilikte kullan lmas durumunda, birbirleri ile koordineli bir flekilde çal flmalar n yürütecek olan birimlerin yapt çal flmalardan al nacak verimlili in artaca düflünülmektedir. Baflta da belirtildi i gibi bu yaz l m sadece yaz l çal flmalar için tasarlanm fl olup, rapora dönüflen çal flmalar burada toplanacakt r. Çal flma son aflamaya gelmifl durumdad r. Yeni Projelerin De erlendirilmesi stanbul Büyükflehir Belediyesi ne özel kifliler, sivil toplum kurulufllar ve üniversiteler taraf ndan sunulan proje tekliflerinin belirli bir format dahilinde haz rlanarak, proje de erlendirme gruplar - n n proje tekliflerini objektif bir bak fl aç s yla de erlendirmesini sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Çal flma kapsam nda haz rlanan proje teklif formu temel olarak 6 bölüm ve alt bölümlerden oluflmaktad r. Bu bölümler: 1. Projenin tan m 2. Projeden beklenen sonuçlar 3. Projenin bütçesi 4. Maliyetlerin gerekçelendirilmesi 5. Finansman kaynaklar 6. Proje sahibi ve/veya kurulufla iliflkin bilgiler Proje teklifi sunan kifli ya da kurulufl projeye iliflkin bu bölümleri tam ve eksiksiz doldurmad sürece proje de erlendirilmeye tabi tutulmamaktad r. Yeni projelerin de erlendirilmesi çal flmas son aflamaya gelmifl durumdad r, çal flmaya iliflkin son kontroller y a p l m a k t a d r. Bilgi ve Belge Derleme ve De erlendirme Sistemi stanbul Büyükflehir Belediyesi faaliyetlerinin çeflitli formatlarda raporlar haz rlanarak gerekli koflullarda kullan lmas n n sa lanmas ve periyodik aral klarla güncellenmesi öngörülmüfltür. APK Daire Baflkanl bünyesinde oluflturulmas düflünülen bilgi ve belge derleme ve de erlendirme sisteminin dört hedefi bulunmaktad r. Bu sistem stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkanl ve Genel Sekreterli i ne bilgi sunmay ve tepe yönetime Büyükflehir Belediyesi kapsam nda yürütülen faaliyetleri periyodik olarak aktarmay amaç edinmifltir. Bu sistem ikinci olarak APK Daire Baflkanl na stanbul Büyükflehir Belediyesine yönelik sistemik bir bak fl aç s kazand rmay, böylece Daire Baflkanl n n asli görevlerinden olan koordinasyon görevine daha kolay ve sistemik çözümler sunmay temel ilke edinmifltir. Bu sistemin bir di er amac da stanbul Büyükflehir Belediyesi nde bir Bilgi Merkezinin kurulumuna temel teflkil etmektir. Bu merkezin kurulmas yla birlikte Büyükflehir Belediyesinde yürütülen tüm faaliyetler Bilgi ve Belge Derleme ve De erlendirme Sisteminde toplanacak ve di er bölümlerin talepleri do rultusunda bilgiler sistemik ve koordineli bir flekilde da t lacakt r. Son olarak Bilgi Yönetimi Projesi ne pilot bir modül olarak kullan lmas düflünülmektedir. Bu projenin gerekli altyap s haz rlanm fl ve uygulama aflamas na geçmifltir. Yat r m Program n n Planlanmas stanbul Büyükflehir Belediye sinin, 5 y ll k yat r m program çerçevesinde uygulanmas öngörülen projelerin, stanbul sakinlerinin ihtiyaçlar n en uygun karfl layacak flekilde seçilmesini sa la- 9 8 > B B F A A L Y ET R AP O RU

7 mak amaçlanmaktad r. Yat r m Program na girecek projelerin finansal etkilerini, sa l k ve güvenlik boyutunu, çevresel ve sosyal etkileri, yap labilirli ini, projenin di er projelerle iliflkisini göz önünde bulundurarak önceliklendirilip, seçilmesinin sa lanmas büyük önem tafl maktad r. Bu do rultuda, projelerin önceliklerinin belirlenmesi için literatür çal flmas yap lm flt r Yat r m Program ve mevcut Yat r m Program haz rlama süreci incelenmifltir, sürecin iyilefltirilmesi ad na önerilerde bulunulmufltur, bu süreçte kullan labilecek proje de erlendirme kriterlerini belirleme, a rl kland rma ve de erlendirme yöntemleri ortaya konmufltur. Önerilen süreç; ön haz rl k, proje de erlendirme kriterlerini belirleme ve yat r m tekliflerinin de erlendirilmesi olarak üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Ön haz rl k aflamas stratejik yat r m hedeflerinin belirlenmesi, 2005 y l Yat r m Program n n incelenmesi, halk n isteklerini sürece katmak, yat r m envanterinin yap lmas faaliyetlerinden oluflmaktad r. Stratejik yat r m hedefleri, Stratejik Planlama çal flmas n n bafllamas n takip eden 3-4 hafta içinde belirlenecektir. Kriterlerin belirlenmesi aflamas nda ise her bir alt sektör için kriterleri belirleyecek kifliler tespit edilecek; kriterler, kriterlerin a rl klar ve kriterlerin ölçekleri saptanacak ve bu do rultuda her bir alt sektör için standart formlar oluflturulacakt r. Projelerin de erlendirilmesi için 5-10 alt sektörden oluflan de erlendirme kurullar oluflturulacakt r. En son aflamada ise Üst Kurul toplanarak son karar verecektir. Önerilen yeni sürecin uygunlu unu tespit etmek üzere R60 kodlu Park ve Bahçe Düzenlemeleri pilot alt sektör olarak seçilmifltir. Yap lan görüflmeler sonucunda Park ve Bahçe Düzenlemeleri nde hem bak m onar m faaliyetlerinin, hem de rekreasyonel alan ve semt park yap m faaliyetlerinin oldu u gözlenmifltir. Bu üç faaliyet tipi için de erlendirme kriterleri ayr ayr belirlenmifl, bu kriterleri ölçmek için ölçekler tespit edilmifl ve kriterler a rl kland r lm flt r. Çal flma devam etmektedir. Yat r m Envanteri Projesi Proje kapsam nda stanbul Büyükflehir Belediyesinin sahip oldu- u tafl nmaz yat r mlar n n detayl envanterlerinin ç kart lmas ve bu envanterin sanal ortamda takip edilebilir olmas düflünülmektedir. Daha sonra yap lacak detayl çal flmalar ile envanter bilgisinin di er kamu kurulufllar n da içerisine alacak flekilde gelifltirilip bir stanbul Kent Envanteri ne dönüfltürülmesi ve simülasyonun da yap lmas mümkün olacak flekilde envanter çal flmas - n n yap lmas gerekmektedir. Proje her bir müdürlük için yat r mlar n tasnif edilmesi ile yap - lacakt r. fiimdiye kadar yap lan çal flmalarda Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ait bulunan Park ve Bahçelerin ayr nt l bilgisine ulafl lm fl ve yaklafl m mevcut envanterde bulunan 2500 park ve bahçenin ilçeler ve mahalleler baz nda s ralamas yap lm flt r. Bu bilgiler bir doktora tezinden al nm flt r. Ancak stanbul Büyükflehir Belediyesi devasa bir yat r m envanterine sahip oldu u için kurumun mevcut insan kayna n n ve yap s n n bu proje için yetersiz kalaca düflünülerek ihale edilmesi tavsiye edilir. Demirbafl Envanteri Projesi Proje tüm birimlerden 300 YTL ve üzeri al m bedeli bulunan demirbafllar n envanterinin al nmas ve bu demirbafllar n bilgisayar ortam nda haz rlanacak olan bir veritaban nda tutulmas n amaçlamaktad r. Bu kapsamda malzemenin cinsi, sat n alma tarihi (y l), tahmini kullan m süresi ve ek bilgiler ilgili birimlerden istenecektir. Park ve Bahçeler Müdürlü ü nün mevcut demirbafl bilgisi elde edilmifltir. Çal flman n seyrine göre stanbul Büyükflehir Belediyesi bu çal flmay kendi içerisinde yapabilecek kapasiteye sahiptir ve ihaleye gerek duyulmamaktad r. Toplant Takip Sistemi Toplant Takip Sistemi, toplant öncesi ve sonras toplant yla ilgili tüm bilgileri kaydetmek, toplant ya ait bilgiler aras nda arama yapmak ve yetki derecesine göre tüm toplant lar listelemek ve ayr nt lar n izleyebilmek gibi özellikleri olan web tabanl bir yaz l md r. Bu yaz l m n amac belediye birimleri aras ndaki bilgi koordinasyonuna kolayl k sa lamakt r. Uzman Havuzu Uzman havuzu stanbul Büyükflehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgilenen kurum içi ve kurum d fl gerek sivil toplum kurulufllar, gerek üniversiteler gerekse özel sektör kurulufllar nda çal flan uzmanlar n iletiflim bilgilerini içermektedir. Projenin gerekli sistem altyap s haz rlanmaktad r. Kurum içi uzmanlar n bilgileri topl a n m a k t a d r. ARAfiTIRMA MÜDÜRLÜ Ü SOSYAL DOKU PROJES ÇERÇEVES NDE B T R LEN ARAfiTIRMALARIN L STES A- fiehir Ortam De erlendirme Kriterleri Sosyal Doku Projesi 1- STANBULLU OLMA B L NC ARAfiTIRMASI 2- KADINLAR ARAfiTIRMASI 3- GENÇL K ARAfiTIRMASI 4- fiportacilar VE PAZARCILAR ARAfiTIRMASI 5- YAfiLILAR ARAfiTIRMASI 6- KÜLTÜREL ÇEfi TL L K ARAfiTIRMASI 7- ÖZÜRLÜLER ARAfiTIRMASI 8- SOKAK ÇOCUKLARI ARAfiTIRMASI B- Tarihi Yar mada (Eminönü-Fatih) Hanehalk ve Ticaret Erbab Araflt rmas C- Kenti Bekleyen Sosyal Riskler Araflt rmas 1- KENT VE DEPREM ARAfiTIRMASI 2- STANBUL A MUHTEMEL GÖÇ DALGASI ARAfiTIRMASI D- Kentin Sosyal Doku Unsurlar Araflt rmas 1)ALT SOSYO- EKONOM K GRUPLAR ARAfiTIRMASI 2)ÜST- SOSYO EKONOM K GRUPLAR ARAfiTIRMASI 3)S V L TOPLUM KURULUfiLARI VE KENTLE ENTEGRAS- YON ARAfiTIRMASI B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 9

8 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Arflivlerimizde teknolojik dönüflüm stanbul Büyükflehir Belediye Meclisinin tarih ve 808 say l karar ile müstakil müdürlük olarak kurulan ve 1995 y l nda faaliyete geçen Arsiv Müdürlü ü nün ad tarih ve 115 Say l Baflkanl k onay, tarih ve 636 say l Meclis karar ile Bilgi Kaynaklar Müdürlü ü olarak de ifltirilmifltir. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin üretmifl oldu u evraklardan dosya n n Ay klama- mha, Tasnif ve Düzenleme ifli yap lm flt r. Bu kapsamda ; Giderler, tiyatrolar, iflletmeler, yap iflleri, sosyal turistik tesisler ve itfaiye müdürlüklerine ait dosyalar ifllem görmüfltür. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce üretilen evraklar n modern yöntemlerle Dosyalanmas, arfliv malzemesi ve ileride arfliv malzemesi haline gelecek malzemenin tespiti, zarara u ramamas ve kaybolmamas için gerekli flartlar n oluflturularak korunmalar, arflivlerde bulunan malzemelerin kullan ma sunulmas, muhafaza edilmesi ve saklanmas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klanarak imha edilmesi gibi ifllemleri; 3473 say l Muhafazas na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin yok edilmesi Hakk nda Kanun Hükmünde kararnamenin De ifltirilerek Kabulü Hakk nda kanun, > B B F A A L Y ET R AP O RU

9 19816 say l Devlet Arfliv Hizmetleri hakk nda yönetmelik, say l l Özel dareleri ve Belediyeler Arfliv yönetmeli i ve 557 say l.b.b. Arfliv ve Dosyalama yönetmeli i gere ince yapmaktad r. Muhafaza edilmesi ve saklanmas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klanarak imha edilmesi gibi ifllemleri yapmakta, arfliv yönetmeli i ve buna ba l olarak Dosya Tasnif ve Evrak Saklama Planlar haz rlamakta, uygulanmas - n ve güvenli ini tesis ederek güncel tutmaktad r. Belirli bir süre için saklanan arflivlik malzeme için Birim Arflivini kuran Müdürlü ümüz, birim arflivlerinin düzenlenmesi çal flmalar n koordine ederek bu konuda dan flmanl k hizmeti vermekte ve sonuçlar de erlendirmektedir YILI FAAL YETLER Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin üretmifl oldu u evraklardan dosya n n Ay klama- mha, Tasnif ve Düzenleme ifli yap lm flt r. Bu kapsamda; Giderler, tiyatrolar, iflletmeler, yap iflleri, sosyal turistik tesisler ve itfaiye müdürlüklerine ait dosyalar ifllem görmüfltür. Bu dosyalardan birim Arflivlerinden Kurum Arflivline transfer edilmesi gereken yaklafl k adet dosyan n tasnifi, bak m, bilgisayar ortam nda indekslenmesi, kataloglanmas, raflara yerlefltirilmesi ifllemleri gerçeklefltirilmifl, yaklafl k adet dosya ise saklama sürelerini doldurduklar ndan mha ifllemine tabi tutulmak üzere ayr lm flt r. Bu çal flmalar neticesinde Kurum arflivinde muhafaza edilen tüm dosyalara Bilgisayar program marifetiyle çeflitli arama kriterlerinden ulaflmak, raporlama,listeleme ve zimmet ifllemlerini yapmak mümkün olacakt r YILI Ç N PLANLANAN ÇALIfiMALAR Tasnif ve Düzenleme Çal flmalar 2005 y l içerisinde dosyan n Ay klama- mha, Tasnif ve düzenleme ifllemleri gerçeklefltirilecektir. Servis Büro çal flmalar Kurumumuz birimlerinde geçmiflte üretilen, sürekli saklanmas ve devaml eriflilmesi gereken, kurum için önem arzeden evraklar n scanner (taray c ) marifetiyle bilgisayar ortam na aktar lmas planlanmaktad r. Mevzuat Takip ve Güncelleme çal flmalar Kurumumuz arfliv faaliyetleri düzenleyen mevzuat n günümüz koflullar na uygun hale getirilmesi, hizmet kalitesinin gelifltirilmesi ve standardizasyonu, amac yla arfliv mevzuat n n güncellenmesi için tüm birimlerde gerekli çal flmalar n yap lmas düflünülmektedir. TEKNOLOJ LE BULUfiMA Birim Arflivlerinden Kurum Arflivline transfer edilmesi gereken yaklafl k adet dosyan n tasnifi, bak m, bilgisayar ortam nda indekslenmesi, kataloglanmas, raflara yerlefltirilmesi ifllemleri gerçeklefltirilmifl, yaklafl k adet dosya ise saklama sürelerini doldurduklar ndan mha ifllemine tabi tutulmak üzere ayr lm flt r B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 1

10 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Modern kente yak flan TEKNOLOJ K ÇÖZÜMLER STANBUL DA KAZI fikences NE SON Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü ünce pilot çal flmas yap lan GIS TABANLI KAZI RUHSAT PROGRAMI ile stanbul halk n n y llard r yaflad çile sona eriyor. Çeflitli kurumlarca cadde ve sokaklarda yap lacak altyap kaz çal flmalar için; kaz yapacak birimce, gerekli bilgilerin internet üzerinden haz rlanan programa girilmesi, ilgili makamca, bu bilgilerin bilgisayarda harita üzerinde di er çal flmalarla birlikte de erlendirilmesi, koordinasyon sa lanarak mükerrer kaz lar n önlenmesi ve gerekli kaz ruhsat n n verilmesi, kaz çal flmalar n n bilgisayar ortam nda takip edilmesi mümkün hale getirildi. Çeflitli kurumlarca ( SK, GDAfi, TEDAfi, BEDAfi, TÜRK stanbul Büyükflehir Belediyesi, üretti i teknolojik çözümler ile halk m z n y llard r yaflad çilelere çözüm arad. Bu sebeple, kaz çal flmalar n n takibi, ya fl ve buzlanma yerlerini gösteren harita, araç takip sistemi gibi sorunlar uygulanan programlar ile internet ortam nda halk m z n hizmetine sunuldu. TELEKOM, vb.) cadde ve sokaklarda yap lacak altyap kaz çal flmalar için gerekli ruhsat, BB Altyap Koordinasyon Müdürlü ü taraf ndan verilmektedir. Gerek birimleraras koordinenin sa lanamamas gerekse de bilgilerin bir program dahilinde olmamas nedeniyle zaman zaman mükerrer çal flmalar yap lmaktad r. Büyük bir maddi kayba neden olan ve çekilmez hale gelen bu çal flmalar, y llard r halk n hakl isyan na neden olmaktad r. Bu kötü gidifle dur demek için Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan bu program sözkonusu s k nt lar ortadan kald racakt r. AfiIRI YA Ifi VE BUZLANMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER N ALINMASINDA TEKNOLOJ N N EN SON ÜRÜNLER KULLANILMAKTADIR. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteorolojiden al nan radar görüntüleri verileri haritalarda mevcut olan dereler, havza alanlar ve bir önceki seneden buzlanan ve su toplayan yol bilgileri ile çak flt r - larak nerelerde daha fazla ya fl, karlanma ve buzlanma olabilece i analizleri yap labilmektedir > B B F A A L Y ET R AP O RU

11 D ü ny an n önde gelen GIS yaz l ml ar kull an l arak risk anal i zl er i y ap lm a kta bu analiz son u çl ar na göre risk oluflt uran bölg el e rd e lg il iler zam an nda uyar l arak olas bir tehl ike için önl e mler önc e- den al nm a kt ad r. Bir i mler daha bil i n çli olarak har eket etm e kt e, k u ll an l acak araç-gereç ve pers onel, riskin dur um una göre önc e- den planl a nm a kt ad r. NTERNET ÜZER NDEN KURUMLAR ARASI B LG PAY- LAfiIMI ÇALIfiMALARI Dünyan n önde gelen GIS yaz l mlar n n en son versiyonlar kullan larak Büyükflehir Belediyesi ile lçe belediyeleri ve di er kurumlar aras nda internet üzerinden veri paylafl m çal flmalar h zla devam etmektedir. Kurumlar n kullan m özelliklerine göre uygulama program gelifltirilmekte, muhtelif toplant larla görüfl al fl verifli yap lmaktad r. Hedef; Büyükflehir Belediyesi veri havuzunda belirli bir model ve standartta bulunan verilerin ilgilileri taraf ndan güncellenmesi, ortak standartlar n kullan lmas, tüm kurumlar n güncel veriyi kullanmalar, kurumlar n birbirinden habersiz yapt klar mükerrer, çal flmalar n önlenmesidir. Bunun içinde de iflen teknolojiye ayak uydurmakta ve en iyi yay n vermek için çok kapsaml programlarla çal fl lmaktad r (Frontpage2000, Photoshop, Macromedia Flash, Fire works v.b). stanbul Büyükflehir Belediyesindeki herhangi bir de ifliklik ya da faaliyetler ayn anda web sitesinde yay nlanmaktad r.bilgi girifllerine çok dikkat edilmekte ve gelen verilerin o birimin en üst amirinin onay ya da yetki verdi i gelmesi sa lanmaktad r. stanbul genelinde 44 ayr kameradan al nan trafik görüntüleri de 24 saat sorunsuz olarak çal flmaktad r. Bu kameralar trafi in en yo un olan yerlerinden al nd için stanbul daki genel trafik hakk nda da bilgi vermektedir. Günlük ortalama bin kifli bu sayfalara girmektedir. Beyaz Masa için de bir sayfa aç larak stanbul halk n n Belediye ye kadar gelmeden flikayetlerini ya da dileklerini bu sayfadan yapmalar sa lanm flt r.bu sayfadaki formu dolduran kiflilere en k - sa zamanda ulafl larak sorunlar n n çözülmesi sa lanmaktad r.böylece Belediye-Halk iliflkisi en etkin biçimde internet ortam na tafl nm fl olmaktad r. Vergi Tahsilat Uygulamas Gelirler Daire Baflkanl na ba l birimlerin vergi veya harçlar n tahsilini internet orta- ARAÇ TAK P S STEM Büyükflehir Belediyesinin muhtelif birimlerince gerçeklefltirilen, yol bak m, itfaiye, sa l k, ulafl m, AKOM çal flmalar nda görev yapan araçlar takip etmek, yönlendirmek mesaj al fl veriflini gerçeklefltirmek üzere pilot bir çal flma yap ld. Bu çal flma 2005 y l içerisinde tüm birimlerimizin ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde gelifltirecektir. STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES NTERNET WEB S TES stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait internet web sitesi ad alt nda 1997 y l nda yay na bafllad. Bu tarihten itibaren stanbul gündeminin ve stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait faaliyetlerin güncel ve en etkin biçimde halka duyurulmas n amaç edinmifltir B B F A A L Y E T R A P O RU < 1 0 3

12 > araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim m nda yap labilmesini sa layacak program haz rlanm flt r. Encümen Müdürlü ü taraf ndan yap lmakta olan ihale bilgilerine internet ortam nda ulafl labilmekte ve ihale bilgileri ilgili Müdürlük personeli taraf ndan girilebilmektedir. halelerin Teknik veya idari fiartnameleri nternet ortam nda yay nlanmakta ve incelenmesi sa lanmaktad r. Harita Müdürlü ü için haz rlanan modülde 3194 say l mar Kanunu hükümlerine göre ask ya ç kart lan imar planlar na ait veriler, ilgili müdürlük taraf ndan giriflleri yap labilmekte ve internet ortam nda yay nlanmaktad r. Ulafl m Rehberi sayesinde.e.t.t, Tramvay, Deniz otobüsü, Banliyo Trenlerinin hareket saatlerine ulafl labilmekte, bu da halk için büyük kolayl k sa lamaktad r. fiehir Tiyatrolar için haz rlanan rezervasyon ve sat fl program n n (Bilgi fllem Müdürlü ü taraf ndan haz rlanmaktad r.) internetten yay n yap labilmektedir. Yol Bak m ve Onar m Müdürlü ü için haz rlanan Modül ile günlük olarak çal fl lacak yerler ilgili müdürlük personeli taraf ndan girilmekte ve internetten yay n sa lanmaktad r. E itim Müdürlü ü taraf ndan y l nda üniversite ö rencilerine verilmekte olan burs baflvurular da ilk defa internet ortam nda yap lm fl ve Müdürlük önündeki yo unluk kald r lm flt r. Bu hizmetten kifli faydalanm fl ve belediyemiz için de oldukça yüksek bir tasarruf sa lanm flt r. Belediye Hizmet Rehberi haz rlanarak yay na verilmifltir. Belediye ile ifli olan bir kifli belediye gelmeden hangi ifli nas l yapaca konusunda fikir alabilmekte istedi i forma dijital ortamda ulaflabilmektedir. Mezat haleleri bölümünde stanbul genelinde tüm mezat sat fllar bilgisine ulafl labilmektedir. Haller Fiyat Listesi bölümünde Sebze ve Meyve Hali ile Su Ürünleri Hali nin (bal k fiyatlar ) günlük olarak fiyatlar takip edilebilmektedir. Mezarl klar Müdürlü ü için Bilgi fllem Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan program n internetten yay n sa lanarak stanbul içinde aram zdan ayr lan kiflilere internet ortam nda ulafl labilmektedir. Bilgi Edinme Birimi için haz rlanan modül ile 4982 say - l kanuna göre haz rlanan Baflvuru Formlar ile internetten müracaatlar yap labilmektedir. ADIM-ADIM e-belediye Elektronik bilgi ça nda kamu yönetimi anlay fl nda radikal de iflimler yaflanmaktad r. Bu köklü de iflimlerin bafl nda kamu ünitelerinde bilgisayar-enformasyon teknolojilerinin kullan m n n yayg nlaflmas ve devletin yeniden yap lanmas gelmektedir. E-Devlet, kamu yönetiminde her türlü faaliyetin vatandafllar, iflletmeler, kamu çal flanlar ve devletin di er fonksiyonlar yla ilgili etkileflimlerinin elektronik ortam üzerine tafl nmas, birebir ve arac s z olarak kullan labilir hale gelmesidir. Bilgi ça n n gerektirdi i kent yaflam n kolaylaflt ran planl ve programl faaliyetlerin yürütülmesinde belediye ve yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir. Kifli ve kurumlar n yerel yönetimlerden beklentileri sürekli artmakta, belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik, daha düzenli ve sa l kl bir çevre temel talepler olarak öne ç kmaktad r. Sürekli geliflen biliflim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri do rultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin enformasyon-bilgi ifllem vizyonu; uzun dönemli taleplere cevap verebilecek flekilde yap lanmaya yönelik olup, sadece Büyükflehir Belediyesi ne ait de il, bütün ilçe belediyeleri, di- er yerel yönetimler ve ilgili kamu idari birim ve üniteleri ile etkileflimin kesintisiz sürdürülebilece i a yap s n n sa lanmas d r. Bu vizyona yönelik olarak öncelikli hedef, kurumun biliflim teknolojilerindeki ihtiyaçlar n kendi bünyesi içerisinde kendi kaynaklar yla çözümler üretmek, buna yönelik yaz l m ve donan mlar tedarik etmek, otomasyon gereksinimlerini karfl lamakt r. E-Belediye sadece internet üzerinde bir web sitesinin faaliyete geçmesi de il bütünsel bir dönüflüm hareketidir. Bu dönüflüm hareketinin merkezinde belediye bünyesindeki tüm departman ve Daire Baflkanl klar n n enformasyon teknolojileri ile bütünlefltirilmeleri yer almaktad r. e-belediye çal flmalar n n baflar s, belediyenin bütün birimlerinde teknoloji kültürü nün özümsenmesi, çal flanlar ve bölümler taraf ndan sahiplenilmesinden geçmektedir. Belediye için gerekli yaz l m ve donan m ihtiyaçlar n n temini, vatandafl ve iflletmelerle internet üzerinden etkileflimin sa lanabilmesi, kamu bilgi ifllem teknolojilerinin etkin bir biçimde kullan lmas, personelin yeni duruma adaptasyonu ve e itim gereksinimlerinin karfl lanmas, hukuki ve teknik altyap lar n yeniden planlanmas, belediyecilik yasa ve düzenlemelerinin de iflimi yani e-belediye içeri inin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki çal flmalar Bilgi fllem Koordinasyon Müdürlü- ü taraf ndan titizlikle yürütülmektedir > B B F A A L Y ET R AP O RU

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı