irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile"

Transkript

1 oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol<sijenator tipi 'hollow fibei', veya "true membrane,' membran oksi.jenat6r olacal<trr. Oksijenator, biocom patibiliteyi arttrrdn ve fibrin reaksiyonlarrnr azartan ozer bir kaprama ter<noroiisi ire l(aplanm r$ da olabilir, b) Oksijenatorun efektif membran alanr en a2 1.,6 m2 olacaktrr. c)venoz kardiyotomi rezervuarlol<sijf nator ile entegre yaprda veya ayn 5ekilde olabilir. d) OksijenatorLin e) OksijenatorLin venoz rezervuar kapasitesien az 3500 mlolacal<trr. priming hacmi (reze(vuar harig) en fazra 350 mr oracaktrr. f) oksijenatorun tstdebistiricisi (heat elxchanger) biocompatibr: polillretan veya non-compliant paslanmaz gelik veya aliiminyum kapldmadan yapttmtg otacaktrr. g) Oksijenato rtin kardiyotomifiltresien fazla 40 mikron gaplrolacal<trr, hava grr(arma esnasrnda lastix ge <ig darbesi ne dayantklrolacak, kolay eatlamayacak, geffaf, igi kolay gorulebilecek gekilde olacal<trr h) lst degi5tirici (heat exchanger) oksijgnatore entegre veya ayr olacaktrr. r) Hastadan oksiienatdre dogru venoz irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile o la ca ktr r, i) SirkLil6syondaki kan atmosferik basrrf ca agrl< olacaktrr. oksijenatore entegre arterialve ven6z kan numuneleri alma sistemioracaktrr. Kl Oksijenatore entegre sirktilasyon haltr grkr5r bulu nma lrdrr.

2 l) oksijenatore entegre arterialve venoz l<an srcaklrgrolgme portlarr olacaktrr. m) Oksijenator kan akr5 hrzr dakikada 2_7 lt'yi igermelidir, Llzere rsrtma-so$utma o) Tubing sistemi, pompa krsmr ve hemgire masasr krsmr olmak Uzere 2 bolumden olugacak ve birbiri lle baflr olarak grkacaktrr, i)arter hattr,200 cm uzunruiunpa ve (3/8 9ap -3l32hat duvar karrnrrfir) yaprsrncra o raca d KLrr.Arrenal ktrr.arteriar net her rta tta ayrrca prebypass filtresi firtresi bulunaca burunaca ktrr. ii) Ieklivendz hat 180 cm uzunldgunda ve (1,/2 gap _ 3132 hat duvar kalrnlrgr)yaprsrnda olacak. Bir ucu prebypass filtresine badlr olacal{trr" iii) qiftlivendz hat, 1oo cm uzunlu[unda ve (3/8 eap -3/32hatduvar kalrnlr$r)yaprsrnda tek parea olacak akvehattrnbirucubiradet hatttn adet 3/8'3/8-1'/2 Z/A-Zjg-UZykonektorirn?/Rtj.r Y konektorun 3/8 ucuna rn2mnnr_6,rnir*i^^r-^^r_-.- monte edilmig olacaktrr. Ayrrca ^ iv)vent hattr2o0 cm' uzunlu[,nb, uu ('/agap-r/1,6hat duvar katrnlrfr)yaprsrnda olacak ve bir ucunda 1/4-1'/4 duz konnektor olacpktrr" Qiftlivenoz hat ile birlikte bir po5ette olacaktrr. V)A\or )rt c :su ucltio n Il4 uelafln tndan ln bi LI rin e konnel<t 6r rr olaca old :ak:t rr). hattrn dii6o ie r ucun ar/ 3 /8-1,/ i,6 hat ta krlaca ktrr. ur r. 5/ ^l uha 14 1/4- ne?/e -tv. U ",.Jlli:;ilTi[[l] lit'#t?i [:T1,,::1il:j'ji:?1,J1): i:l :;:If : ;i]i1,lil '.,' ol<sijenatorden 95 cm uzakltktan baslfyrp l-55. cm'de bitecektir. Masa hattrna deliksiz aspirator ucu takrlacaktrr. vii) Set iginde aga{rdaki konektori ler her biri ayrr ayrr steril paketlerde hulunacaktrr:1,.3/b_318_3/g, +, Jla Jlo-J/C Y konnel<tor (1 adet), 2.1./2-3/B duz (onektor (1 adet), 3, U9 yoilu musruk (2 adet), 4,3/B_3/8duz ruer l<onnel<tor (t adet),5, Line kelepge (7 adet). viii)sette bulunan arter hatttntnl2o cm'lil< krsmr paket igerisinde, go crn,lik krsnrrpaket drgrnda l<alac'rkttr' Venoz hatttntn 120 cm'lik (rsmr paket igerisinde, 60 cm'lil< krsmr paket drrlrnda kalacaktrr.. Aortic suction hatttnrn 120 crn'lik krsn'lt paket igerisinde olacar<trr,. Koroner suction,rn 120 cm,lik orga nizatore tutturulm ug olaca ktrr, :,,."lil lff : H ;:;'::71 : HXI,::?i;: ;l;il: i il:: f T ljt: [],il : :):il: 6 0 c m l<onnektor ile 55cm uzunluiund a wo! silikondan imal edilmis rl2 gapltikinci pargaya baglanmrg olacal( ve buradan 1'/2-318konnektor ll. zo.r. uzunlugunda (3/g 9ap, 3/32. hatduvar katrnlrgr ya ptsrnda) ugu ncr.i pa rqaya bagla nm rg Qlaca l<trr,

3

4 KANLIGI STANELERI kurumu aneleri Birlifi Genel Sekterlifi RA$TIRMA SAGLTK isr,nrn4nsi 4734 SAYILI KAMU ittaib KANUNU'NUN 22 NCi MADDESiNiN (F) BENDI KAPSAMINDA yaprlan ALrMIARA a,ir sinin,r FiyAT rip sozre$mesi Maddc 5- Siizlegmenin I(onusu 5.1. Idarenin ihtiyacr olan, telcnil( gartnamede mallann bu sozlegn-iede ve eklerinde belirleneh gartlar dahil 5.2" Sozlegme imzalanmrg olrnasr, idareye alrm Madde 6- Siizleqmenin el<leri asr iqidir.

5 6,1, Tekuik $artnarne blr sozle trenin eki ve ayritnaz pargasr olr_rp idareyi ve ytikleniciyi brflar', Sozlepme htiktirnleri i telclik gartnamedeki htikr-irnler ar.asrndaki qeligki \/eya tirll<lrltlclal olmasr halinde teknik gat'tnanrede yer alan htiktimlel esas alrnrr, Nlrrclde 7- S0zlegrnenin 'Iiirii 7,[, BLr sozlcgnrr: birirn fiyat beliltilen her bir ig kalerni ile liyatlann toplamr sonucu bulr Bedeli egme olup, tel<nik gartnamede ach ve teknik ozellil<leli u ig kalen-rleli igin ytiklenici tarafrndan teklif eclilen birim bedel tizelinden al<dedilnrigtir, 7,2, Alrnan mallarrr.t bedellelinir bcdelinin tespitinde l<lrllanrlan bi odenntesinde ylil<lenict rl fiyatlal esas alrnrr', tarairndan tel<lii edilen ve sozleqnre l\'lnclcl c 8- ScizlcArrn en inr S ii r.csi 8. [, BLr sozle;;urenin slilesi ige glarla talihinden tarihine l<adarldu', 1 0,3.2.S ozl egme kapsanirndaki talep edilecel<tir, 10.3,3,Iclalenin siltariginin l,likl nt.tlzenrelet' idareye tesl int ccli le I0.4. 'l'eslirnnta iligl<in cliicr lru idare taraflndan ihtiyag oldlrkga telefotr/faks/yazr ile mr-iteal<i1t 3 saat gul/sairt iqincle Maclde 11- Odenlc yeri ve qartl I I. l" Oderrre Yeri: iclare tar.afr ScrLlaye saymanhk MLidLirliifu yazrlacaktrr,) ri dan sdzlegrneye iliqkin odenieler 'afrndan yaprlacaktrl. (llgili Ankara,.. nolr,t Doner. muhasebe birinrinin adr

6 yapacaktrr, mallar ise ytikleniciye iade edilecqktir. teslim edilen mallardan Muayene bedeli odenecektir. Kullanrlmayan eler ve tespitler ygulanmasrna yonelik her turlti iglem (siparig taraflardan birinin igin yiinittilnresi ve malrn olur vermesi veya tespit yapmasl, ihbar, gafn ler taraflar arasrnda yazir veya faks yoluyla h-nesi ve/veya rnahn teslirn edilmesine ilielcin tespit yaprlmasrnr gerel<tir:en dufumlarda, bu tespitt yanh olarak yapar veya yaptulr ve tutanaga ba[lar. yrikrimliiliiklerini yerine getirirken idarenin mda Yiiklenici, sozlegmenin imzalanmasrndan leri ve kogullar dahilinde noterlikge tanzim cisinin (yiiklenici vekili) adr, soyadr, adres ve tel efonlarrnr Idareye bildirmekle ytikrirnliidtir Yriklenici vekili, rnuayene rfe kabul iglemleri ya da n-rontaj iglemleri srrasrnda, Idarenin yetkili birimleri veya kornisyonlarjr ile birlikte gahgacaktrr. Madde 14 -Muayene ve habul iglemleri l4.1.1ldareni sipariei (sipariqler tplefon, faks yoluyla teblii edilecel<tir, gelel<tifiinde elden ve ya posta yoluyla yaprlacahtr) doflultusunda, krsmi kabul geklinde yaprlacaktrr. Muayene I(abtrl I(omisyor.ru gerel< gordrifiii taktirde tiriir-rlerin kalite kontrolledni velveya analizlerini S.ll, Refik Saydam Hrfzrssrhha Mprkez Bagkanhfr Enstittistinde, Tiirk Standartlan Enstitr"isr-inde veya gerel< duyuldu$unda difer kamu kurumlannda yaptrrabilecektir.gonderilen r-irtin miktan ile yaprlan iglemlerinlricreti yiikleniciye aittir. l4.l.2ytildenici, teslirn ettifi rirtinlerin, tiretim hatasrndan kaynaklanan nedenlerden dolayr kullanrlamamasr durumunda, bu tip rirtinlerini hastane idaresinin bildirmesi iizerine derhal gekecek ve gekti[i miktar lcadar y(:ni tirtinti hastanemiz deposuna teslim edecektir ig zamanrnda bitirilmedifi/mal zamarunda teslim edilmedi[i takdirde gegen her tal<vim grinti igin Yr.ikleniciye yaprlac siparig be 0,1 (Bindebir) oranrnda gecikrne cezasr kesil k cezanrn arig tutannrn 0%30'unu geqmeyecektir. Firm ini yerir-re rde idale tarafindarr baglatrlan hukuki iqlemlercle noter; avukat, mahkeme v.b. masraflarda ytikleniciye aittir. 74.2, Bu sdzlegme ve eklerindp, muayene ve kabul iqlemlerine iligkin dtizenlenmeyen l-rususlarda; I(ar-rru lhale I(ururnu tarafindan yayrmlanan Mal Alrmlan Denetim Muayene ve Kabul Iglernlerine Dair Yonetnlelik'te htiktim bulunmasr halinde bu diizenlemeler esas alrnacal<trr'.

7 htadde 15 - Stizleglnenin clcvir I5,1. Bu sozlegurc helhangi bil g 15,2, BLr sdzlegn-re kapsau-irnda d Nladde 16 - Avans ve Iriyat Fa 16,1, BLr sozlegme kapsarnrnda a rtlarr kilde devredilernez fan alacakial tigiincti gal-irsiara temlik ediien-rez, <r Verilmesi $artlan ve Mil<tarl alls ve fiyat larkr verilmeyecel<tir. A'laddc 17, S0zlcame becleline 17,1. Ilgili mevzuatr uyannca degildil, I(DV halig difer. ver.gi, ta lallndarr kar'pri anaoal<trr, ahil olan difer gidcrler pla^acak l(atma Defer ve.gisi sozleqnre bedeline cla]ril sim ve har'glar ile sozleg'eyle ilgiii cri[er. gicleller. )/LikIenic' I\ laclclc I8- I(csin 'f enrinat I lj,i,l(esin feninat alrnrrrayacal< (lcnel ll[ikiimlcr N'laddc 19- Yiiklenicinin senel iil<iimliiliiklcri 19.1, Ylil<lenici, iglere gereken o n ve ihtimar-nr gostenr-ieyi, sozlegr-ne lconr-rsu r-nalr sozlegn-ie rzc $altnamelere gore belirlener l< Lr s LLrl an sozlegnr e l-rr-ikr,in-rleli r-re iistlenrnrg oldu[r.r ig ve blr ige nrouta.jr igin get'elcli he r ttir.lii ruraizemeyi ve personeli sa$lama s(jzle$rrec[e belirtilen yiikumltil grrhrslarrri btr zarara ufiramasr ha 19,2, Ytil<lenici, igin yapurl srra nrerizuat hlilcr-in leline de uymal< ncdenjyle ortaya qrl<an zarat.lar. zilral ve zivand-r-t Yliklenici sor. taznrin edilntesi hajincle, tazurin erlilir. ldare alacafrurn bu $ek htil<iimlere gole Ytikleniciden tal yetkili kululugl dr-izenlenrelere r slire ve bedel clahilinde ger'geklegti.rreyi ve olr-rqabilecel< Lrygun olarak gidelr-neyi kabul ve taahhtit edel, ylil<lenici, iligkin programa Llygun olarak, malu.r suresinde teslim ve nakine, arag ve yardrmcr tesisle.i hazrrlamal<, her tr.ir.lti < zorundadrr, Idarenin lryal'l ve talir-natlanna Llymanasl veva il<lelin ihlal edih'esi necleniyle, iclarenin velveya Ligtincti nde, he'tiir'lr"i zarar ve ziyan yiikleniciye tazntn ettirilir.. rnda yiin-illiikteki tr-ir-n kanun, tr-izr.il<, yonetmelik ve benzer.i r yi.iklimhidlir, YLikle nicirrin blr ytij<lirriltiltiglinti ihlal ernresi le uiqiincli l<igilele, ge\/re)/e yeya Idatr.e pcrsotrelitrc vcr.ilerr tt-tluclur, t3u ge l<ilde urey,dana gelen zar.eu. r,e ziyerntn jclar.ecc edeli Ytiklenicinin alacarl<larrndan kesilnrek sr-rr.etiyle tahsi I lcle tahsil edilemediii dr-u'r-r'.lalcla, alacar< urir<tarr gerel ;il edilil, 19.3, Yr-iklenici, sozlegme k LlsLr nrallann Idar'eye tesliurine kadar l<or.r-urnrasrnclan sorur-nludur. Yiiklenici, r-nalrn i reye teslir-uinden once clepretll, su baskrnr, topral< ha1,11-16,r,. f rltrna. yaltglu, hrrsrzlrk, iiglincii -iqilel talafindan verilecek zalallal dahil olnial< tizer.e nralrr zalrii. 1,,r,-r-relt veya tamarneu I r gonlesi gibi durumlarda rnalr yenisi ile defiqtir.nrek zrrrr:ncladtl" 19,4. Yiiklenici, iliqkin yaptrl<lalr IVI ad dc 20- Yi.il<lenicinin Qahstr Ytil(lenici, isin yerine getir strndaltlat'a LtygLlu ip ve iggi safilr 2(1.2. \'Liklenicinirr ilgili n)evz l<rtzularcltr. Ytiklcrrrciuiu ltclsrrne l<enclileline odenecek tazminal ),rlztinden olenlelin clefin gider. ta lafurdan kar'gilanrr" YLiklenicinin tel<nik ve hel ne gel<ilde olursa olsnn, ta lalirclan yapr lacak bildirim id is alun kor.rusr,r urahn piyasaya arzrna ve iirun glivenlifine gun mal teslim etmek zorundadr, tfr pcrsonele iligl<in soru mlulul<la rr lrresl srl'asruda yasa, l,onetnrelil< rze tiizr-il<ler. ile belirlenen r ile ilgili tli:r.r gtivenlil< or.rlenrlerini alnral<ra ytil<linrllidtir. ta go.e ge'el<li or-rlc'le'i al'ersr-rzr orabilece k inclen l<azay,a r,rfrayanlalrn teclavileline 'a[r-'er irigkin giderler. ile 'Liltleniciye aittir', Aylrca, personelden ie baqrnda ve),er i$ ri ile aiieleline odenecek tazr.r-iinatrn tlirnli de yiiklenici i pe'soneli ile Alt Yiikleniciieri 'e bunlafln pel.sorelinclen grnda buh"rnnlaslna engel dr-u'r-rmlalr tespit edilenler. iclar.e L\ZET ue, Ytiklenici tarafindan derhal ig bagrndan uzar<raqtrr.rjrr

8 20.4. Ihale dol<tirnantnda Ytil<lenici tarafindan personel qahqtrnhnasr ongdriilmiig ise bn personel in gah gtrrrldr[rna iligkin belgeleri Idareye vermek zorundadrr. Madde 21- Mallarrn tagrnmasl 2l.1.Ytiklenici, iq iqin gerekli trim mal ve malzemenin montajrndan, ambalajlanmasrndan, ytiklenmesinden, tagtnrnastndan, teslim edilmesinden, bogaltrlmasrndan, depolanmasrndan ve korunmastndan sorumludur. Malzemelerin taqrnmasr srasrnda meydana gelebilecek her tiirhi hasardan YUklenici sorumludur. Madde 22 - Siizleqme ve eklerine uymayan iqler Ytiklenici teslim, montaj ve ambalajlama gekli ve durumu, sozlegme ve qartnamelere u)/mayan veya eksik ve kusurlu olduklarr tespit edilen mallarr, idarenin talimatr ile belirlenen stire iginde bedelsiz olarak de$igtirmek veya dtizeltmek zorundadrr. Bundan dolayr bir gecikme olursa br-r sdzlegmenin gecikme cezaslna iligkin htikiimleri uygulanrr. Madde 23- Kabuilden sonraki hata ve ayrplardan sorumluluk idare, teslim edilen malda/igte hileli malzeme kullanrlmasr veya mahn teknik gereklerine LlygLln olarak imal edilmemig oln-rasl veya malda/igte gizli ayrplann olmasr halinde, maltn teknik ;;artnamey6 uygun bagkan bir mal ile defigtirilmesi veya igin teknik gat1nameye Lrygun hale getirilmesini Yrikleniciden talep eder. MalrrViqin idare tarafindan l<abul edih-r-iesi veya igin tiretin'r agamasrnda ya da teslim oncesi imalat agamasrnda denetlenmig oimast veya igin kabul edilmig olmasr ytiklenicinin sozlegme htikrimlerine uygltn mal teslimi veya ig yaprna hususundaki sorumlulu[unu ortadankaldtmaz Piyasa denetimi ve gozetimi konusunda yetkili kuruluqlar tarafindan ahm konusu mahn veya mallarrn piyasaya atzrnrn yasaklanmasr, piyasadan toplanmasl veya tirtinlerin gtivenli hale getirilmesinin imkansrz oldirfiunun tespit edilmesi durumlannda, yiiklenici mah veya mallan geri almak ve sattg bedelini iade etmekle yiikiimltidtir'. Ayrrca, bu rnal veya mallann kullanrlnrasrndan kaynaklanan z{rarlan tazmin etmekle ytikiimltidrir. Yiiklenici tarafindan geri altnan mallann piyasaya arz ldilen yeni modellerlerle degigtirilmesinin talep edilmesi ve bu talebir-r Idare tarafindan uygup gortilmesi durumunda yeni model l<abul edilebilir. Yeni model igin aynca ek bir odeme ydpimaz. Maddc 24 -Yeni modcl 24,1. Sdzlegrre konusu maltn lzellt i gerefi yeni tasarlanan veya riretilen modeline dontietlirtilme imkantntn mevcut olmasr halinde; mevcut teknik gartnameye uyglln olmasr, bu defigiklik sebebiyle fiyat falkr veya el< bir maliyet talep edilmemesi ve idare ile Ytiklenicinin mr-ttabakatr halinde, altm konusu mal yeni tasarlanan veya riretilen modeli ile degigtirilebilir. Madde 25 - Ambalajlama 25.1" Sozlegme konusu mal, teknik gartnamesinde aksi kararlagtrnlmadr[r durumlarda, olijinal ambalaj rnda teslim edilecektir Maltn uygun qekilde ambalajlanmamasr nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafindan kargrlanmayan hasar, zatar ye eksiklikler Yrikleniciye aittir. Madde 26 - Reldam yasnfir Yiiklenici, idare talafindan yazit olarak izin verilmedifi siirece, temin ettifi mal ile ilgili olarak idarenin adrnr brogtir veya herhangi bir tanrtrm vasrtasrnda kullanamaz, ilan edemez.

9 h tnddc 27 srnai rniill<iyet hal<lan 27,1. Ytikl egme hiiktir]rlerine gore sallayacafr rnal ve monta.j sisterlleri ile br_rnlarrn lierhangi b a ait rnarka, patent, endristriyel tasanrn ve faydah model hal< beclellerini ocleyecekti 27 '2' Yiiklenici Listlendi[i yiilctimlr,iltikleri yeline getinlesi srasrpcla ve;23 getirresi nedelliyle, ilgili rlrevzuat htil<rimleri gelefiince koluma altlna ahnmrg fil<ri ve/veya srnai nrlilkiyet kouuslt olan.bir hak ve/veya menfaatirl ihlal edilmesi halinde, bundan l<aynakla'a' he tiillli idari, hukr-ri<i, cezai -ie mali solurnluluk kendisine aittir, yriklenici br,r konr-rda iclareclen herhar-rgi bir talepte bulunamaz, Buna ra[men idare hul<uksal bil l,aptr.nrla l<argr kirlqrya ltaltt'sa, di[el haltlat't sakh halnralt kaydryia Ytikleniciye rticu.ae, " i,tor.,.'in tul.lri i"ize itre ce, Listlenecefii lriznretin fikri ve srnai rrrlill<iyet l(t)ltuslt h,,,<,,e 21,3, Y jrr*lar.rr,i;l:\:;.'i:,,::,5;illll:;;,:l:ucli ki;;,e c ait rnai mlillciyet l<ouustt hak veya esel Lizerincleki 27'4" Sozlegme konusu tnaltn idare tarafindan geligtirilniig yeni bir patent, tasalrr.r.r, bulug, I'ayclalr model ve beuzeri kapsamba olmasr halinde Ytiklenici, bu fikr.i ve srnai lial<lar.a tecavliz etnleyece$ini, kendisine teslim edilen ploje veya teknik belgelele dayal olarak her.hargi bir srnai mr-ilkiyet iddiasrnda bulunnrayacafurr kabul ve taahhlit ecler. lvladd e 28- Anlaqmrazlrl<trann etiziimii 2u'1 Br-r sozleqme ve ekleritrip uygulamrasurdan dofabilecel< hel tiilit] anlagrnazlrir1 giizlinriinde,.",,. rnalrll<emeleriveicradair.eleriyetkilidil, IVI ndcle 29- tliil(iim IJulrrnrnayrfn I{allcr: 29,1., N'l acldc, 30- Dig=cr llusr.rslar -l0.1 tvl adde Yii rti rl tili.il<; 31.1" BLr sozlegu-ie terraflar'ca imzalandr[r tarihte ytir.ur.ltife giler, Macldc 32- lmztr Brr sozlegme 32 (otuziki) maddeden ioaret ojilrrrup anlagrldrktan solr.a,,,..1,,,,, idarede alrl<onuhnugtur, Ancak ytil<lenicin yii kleniciye verilecektir, olup, Idare ve Yriklenici talafurdan tam olalak tarihinde (1) niisha di-izenlenrnig olup (1) ntisha talebi halinde aslrna uygllu onaylannrrq sr_rreti IDAITE vurlnruici

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı NĠNVE GIDA MEġRUBAT TARIM TURĠZM MEDĠKAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ, Dicle Kalkınma Ajansı

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr.

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES 1-KONU: Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2- TARAFLARIN KISA HUVIYCTLERil: igbu gartnamede Mithatpaga ClOOesi No: 19

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı